close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
________2012 №_______
ЗВІТ
про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу
дослідно-експериментальної роботи за темою:
«Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку
особистості»
на базі загальноосвітніх навчальних закладів Автономної республіки Крим,
Луганської, Чернігівської, Полтавської, Волинської, Івано-Франківської,
Донецької, Рівненської, Тернопільської, Запорізької, Черкаської областей
та м. Києва
(вересень 2012 – грудень 2013 р.р.)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 05.07.2012 р. №782 та №474 від 29.04.2013р. «Про проведення
дослідно-експериментальної
роботи
в
загальноосвітніх
навчальних
закладах України за темою «Освітньо-інформаційне середовище як фактор
цілісного розвитку особистості»» здійснюється запровадження дослідноекспериментальної роботи за зазначеною темою на базі загальноосвітніх
навчальних
закладів
Автономної
республіки
Крим,
Луганської,
Чернігівської, Полтавської, Волинської, Івано-Франківської, Донецької,
Рівненської, Тернопільської, Запорізької, Черкаської областей та м. Києва
. Всього до дослідно-експериментальної роботи за цією темою на
поточний момент залучено 55 навчальних закладів.
Програмою дослідно-експериментальної роботи на другому етапі
було заплановано:
2
1.
Проведення презентаційних заходів та семінарів
2.
Проведення
діагностики
початкового
рівня
педагогічної
компетентності педагогічного контингенту з проблеми дослідження
3.
Розробка
науково-методичного
забезпечення
дослідно-
експериментальної роботи
4.
Розробка технології дослідження інформаційного ландшафту учня
5.
Розробка технології моніторингу експіриєнтивної діяльності учня;
6.
Розробка методик виявлення несприятливих факторів супутніх сфер
та їх впливу на навчально-пізнавальну діяльність учня
7.
Розробка технологій запобігання / уникнення впливів несприятливих
факторів супутніх сфер на навчально-пізнавальну діяльність учнів
8.
Формування психолого-педагогічного супроводження експерименту:
методик та описів психо-діагностичного інструментарію для забезпечення
діагностики системи «учень-середовище»;
9.
Формування критеріїв та показників оцінювання ефективності
експіриєнтивної діяльності учнів
10.
Розробка технології формування організаційно-педагогічних умов
експіриєнтивного навчання
11.
Планова поточна корекція архітектури моделі інформаційно-
освітнього простору та експіриєнтивнгого навчання
12. Підведення підсумків другого (концептуально-діагностичного) етапу
дослідно-експериментальної роботи.
1. Презентаційні заходи та семінари
Призначені для
 роз’яснення суті, мети, задач дослідно-експериментальної роботи та
методології її реалізації
 обговорення та уточнення концептуальних засад та планівреалізації
локальних тем
проведено установчі семінари на базі ОІППО:
3
 Івано-франківський
 Рівненський спільно з Волинським
 Луганський спільно з Донецьким
 Тернопільський
 Чернігівський спільно з Полтавським
 Черкаський
Матеріали учасників ДЕР були представлені на виставках «Сучасні
заклади освіти-2013» та «Інноватика в освіті»-2013.
Школа №28 м. Луганська ( директор Федоров Сергій Павлович)
отримала диплом та золоту медаль за методичний комплект курсу «Основи
логіки. 1 клас».
Школа-колегіум №36 м. Луганська (директор Фомін О.М.) отримала
диплом та золоту медаль за запровадження інноваційних освітніх
технологій в навчальний процес та експериментальні методичні розробки,
зокрема, курс «Основи технічного перекладу» для учнів 8-10 класів.
2. Проведення
діагностики
початкового
рівня
педагогічної
компетентності педагогічного контингенту з проблеми дослідження
розпочато і триває. За основу взяті рекомендації із організації
діагностичних заходів, надані у книзі Кириленко С.В., Михайлов О.М.,
Сергієнко
В.П.
«Школа
культури
здоров’я:
від
сьогодення
до
майбутнього»
3. Розробка
науково-методичного
забезпечення
дослідно-
експериментальної роботи
 Сформовані концептуальні засади та плани реалізації локальних тем
ДЕР.
 Розроблена концепція системи моніторингу освітньо-інформаційного
середовища.
 Підібрані методики для проведення діагностичних заходів.
4
4. Розробка технології дослідження інформаційного ландшафту учня

Здійснено вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питання
дослідження, формування та моніторингу інформаційного простору та
інформаційного
ландшафту
учня.
Використані
базові
положення,
викладені в роботах А.Цимбалару, О.Мариновської, Ю.Косенко, Т.
Чернецької, І. Чернецького, В.Ясвіна, Баннон Л. та Бодкер С., Поля Магліо
та Тіни Матлок та інших.

Сформована термінологічна база предметної області.

Розроблена абстрактна модель інформаційного ландшафту учня.
У роботі за цим напрямком активно беруть участь: ЗОШ с. Смига
Рівненської області, директор Лущан Світлана Степанівна, виконавець Заступник директора з НВР початкових класів Костюк Віра Миколаївна (є
публікація); Красноармійський НВК Донецької обл., директор Дубинка
Л.Ф., виконавець вчитель інформатики Шевченко Олена Миколаївна (є
публікація); Городищенська ЗОШ Черкаської обл., Директор Сиченко
Вікторія Миколаївна (Створена концептуальна модель структури освітньоінформаційного простору навчального закладу математично-природничого
профілю. Зроблена доповідь на нараді начальників управлінь освіти
21.11.2013 на тему «Формування освітньо-інформаційного простору
навчального закладу математично-природничого спрямування з метою
підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів»);
Бобровицька ЗОШ Чернігівської обл., директор Ралко Віталій Михайлович
(є публікація на тему «Концептуальні засади формування інформаційного
ландшафту вчителя загальноосвітнього навчального закладу за умов участі
у дослідно-експериментальній роботі»)
5
5. Розробка технології моніторингу експіриєнтивної діяльності учня
 Визначена
термінологічна
база,
мета,
задачі
та
методи
складові
системи
експіриєнтивного навчання.
 Розроблена
стрктурна
модель
та
визначені
експіриєнтивного навчання.
 Розроблений перелік діагностичних параметрів експіриєнтивного
навчання.
 Триває підбір методик моніторингу параметрів експіриєнтивного
навчання.
За основу взята модель експіриєнтивного навчання Девіда Колба. На її
основі розроблена структурна модель методології експіриєнтивного
навчання. Аналіз методів експіриєнтивного навчання показав, що
інтегруючим його елементом є проектна діяльність учнів.
У роботі за цим напрямком активно беруть участь: Аксьонова Ельвіра
Едмундівна та Ольховик Ніна Миколаївна, Луганська ЗОШ №28, директор
Федоров С.П. (є публікація «Формування логічного мислення в учнів
першого класу методами експіриєнтивного навчання» та методичний
комплект «Основи логіки. 1 клас»); Федоренко Л.Ф., Кулик І.Б., Бойко Л.В.
Прилуцька
гімназія
Чернігівської
обл.
директор
Бурлаку
Наталія
Олексіївна (є публікація); Іванець О.О. Остерська гімназія Чернігівської
обл., директор Куран Ірина Миколаївна (є публікація);
Мазурик О.О.,
Бадира Л.А. Ковельська ЗОШ №7 Волинської обл, дирактор Кубай Валерій
Олександрович (є публікація).
Заявлена тема докторської дисертації: Пуліна А.А. Теоретикометодичні
засади
впровадження
експіриєнтивної
освіти
в
процес
професійної діяльності вчителів природничих дисциплін
6. Розробка методик виявлення несприятливих факторів супутніх сфер та
їх впливу на навчально-пізнавальну діяльність учня
6

Здійснено вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питання
дослідження,
формування
та
моніторингу несприятливих
факторів
освітньо-інформаційного середовища.

Розроблена структурна модель системи «учень-техніка-середовище».

Складено перелік факторів, які підлягають діагностуванню та
визначено їх діагностичні параметри.

Триває підбір методик діагностування та моніторингу несприятливих
факторів.
До діагностичних параметрів фактору «Техніка» входять:
 Комп’ютер (показники наявності або схильності до комп’ютерної
залежності).
 Мобільний телефон (режим використання мобільного телефону,
показники емоційного стану учня).
До діагностичних параметрів фактору «Середовище: соціум» входять:
 Сім’я (склад, режим, інтереси, звички).
 Школа (взаємовідносини у класі, відносини з учителями, товариші,
зовнішні знайомства, захоплення, гуртки).
 Вулиця (небажані знайомства, вільний час, хобі, інтереси).
До
діагностичних
параметрів
фактору
«Середовище:
природне
середовище та середовище непромислових приміщень» входять:
 Наявність
промислових
об’єктів
біля
житла,
школи,
якість
зовнішнього повітря, шум, загазованість вихлопними газами.
 Наявність радіаційного забруднення.
 Внутрішні
приміщення
(пластикові
вікна,
інтенсивність
використання побутової хімії та предметів, що містять шкідливі хімічні
речовини).
У роботі за цим напрямком активно беруть участь: Шевченко С.О.,
Чернігівська ЗОШ №27, директор Піун Олена Петрівна (дослідження
комп’ютерної залежності) (є публікація); Іващенко Н.О., робоча Г.І.
7
Лутугинський НВК Луганської обл. Директор Іващенко Наталія Олексіївна
(формування екологічної свідомості і відповідальності) (є публікація);
Туркіна Раїса Миколаївна, Успенська ЗОШ Луганської обл., директор
Фоменко Тетяна Петрівна (дослідження впливу вихлопних газів на
здоров’я людини) (є публікація); Стрілкова Л.Д., Зарічненська ЗОШ
Рівненської обл. (дослідження впливу радіційно-забруднених продуктів на
здоров’я людини) (є публікація)
7. Розробка технологій запобігання / уникнення впливів несприятливих
факторів супутніх сфер на навчально-пізнавальну діяльність учнів
триває.
8. Формування психолого-педагогічного супроводження експерименту:
методик
та
описів
психо-діагностичного
інструментарію
для
забезпечення діагностики системи «учень-середовище»
 Здійснено вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питання
психолого-педагогічного супроводження учасників експерименту.
 Складено попередній перелік методик.
 Сформована структурна модель системи психолого-педагогічного
супроводження.
9. Формування
критеріїв
та показників
оцінювання
ефективності
експіриєнтивної діяльності учнів

Сформовані критерії оцінювання ефективності експіриєнтивної
діяльності учнів.

Формування показників триває.
10.Розробка технології формування організаційно-педагогічних умов
експіриєнтивного навчання
8

Розроблений
загальний
алгоритм
процесу
експіриєнтивного
навчання.

Розроблені принципи формування організаційно-педагогічних умов
експіриєнтивного навчання, які грунтуються на роботах Івана Дмитровича
Беха «Виховання особистості» та його концепції особистісної мобільності.

Розробка технології триває.
11.Планова поточна корекція архітектури моделі інформаційно-освітнього
простору та
експіриєнтивного навчання триває. Внесені зміни до
складу регіональних координаторів дослідно-експериментальної роботи
по областях. Внесені зміни до складу наукових консультантів.
12.Підведення підсумків другого (концептуально-діагностичного) етапу
дослідно-експериментальної роботи.
Попередніми результатами дослідно-експериментальної роботи на
другому етапі є такі:
А) Створена організаційна, навчально-методична та нормативна база
для проведення третього, формувального етапу дослідно-експериментальної
роботи.
Б) Розроблені програми варіативних курсів та навчально-методичні
комплекти для запровадження і дослідження експіриєнтивного навчання:
 Основи Логіки. 1 клас.
 Я-МИ-ЗЕМЛЯ-ВСЕСВІТ (5-6 клас).
 Дивовижні машини. Частина 1(6-7 класи).
 Основи математичного моделювання (9-10 клас).
 Основи технічного перекладу (9-10 класи).
В) Підготовлено та випущено збірку статей за результатами напрацювань
учасників експерименту.
9
Г) Напрацювання учасників експерименту були представлені на
виставках «Сучасні заклади освіти-2013»,
«Інноватика в освіті»-2013 та
отримали високу оцінку.
Задачами третього етапу дослідно-експериментальної роботи є такі:
1.
Розробка
та
апробація
навчально-методичного
комплекту
з
експіриєнтивного навчання для учнів 1-2 класів
2.
Підготовка методичних посібників для вчителів із технології
запровадження експіриєнтивного навчання та моніторингу факторів
інформаційно-освітнього простору для учнів1-2 класів
3.
Публікація циклу статей у спеціалізованих та популярних виданнях з
метою популяризації експіриєнтивного навчання та поширення досвіду
його запровадження для учнів 1-2 класів
4.
Розробка навчально-методичного комплекту з експіриєнтивного
навчання для учнів 3-4 класів
5.
Підготовка методичних посібників для вчителів із технології
запровадження експіриєнтивного навчання та моніторингу факторів
інформаційно-освітнього простору для учнів 3-4 класів
6.
Публікація циклу статей у спеціалізованих та популярних виданнях з
метою популяризації експіриєнтивного навчання та поширення досвіду
його запровадження для учнів 3-4 класів
7.
Розробка навчально-методичного комплекту з експіриєнтивного
навчання для учнів 5-7 класів
8.
Підготовка методичних посібників для вчителів із технології
запровадження експіриєнтивного навчання та моніторингу факторів
інформаційно-освітнього простору для учнів 5-7 класів
9.
Публікація циклу статей у спеціалізованих та популярних виданнях з
метою популяризації експіриєнтивного навчання та поширення досвіду
його запровадження для учнів 5-7 класів
10
10.
Розробка навчально-методичного комплекту з експіриєнтивного
навчання для учнів 8-10 класів
11.
Підготовка методичних посібників для вчителів із технології
запровадження експіриєнтивного навчання та моніторингу факторів
інформаційно-освітнього простору для учнів 8-10 класів
12.
Публікація циклу статей у спеціалізованих та популярних виданнях з
метою популяризації експіриєнтивного навчання та поширення досвіду
його запровадження для учнів 8-10 класів
13.
Оцінювання
динаміки
рівня
педагогічної
компетентності
педагогічного контингенту з проблеми дослідження
14.
Планова поточна корекція архітектури моделі інформаційно-
освітнього простору та експіриєнтивнгого навчання
15.
Підведення підсумків третього (формувального) етапу дослідно-
експериментальної роботи
Науковий керівник
дослідно-експериментальної роботи
кандидат технічних наук
доцент Національного авіаційного
університету
Л. Журавльова
Автор
samostrilochka
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
39
Размер файла
77 Кб
Теги
18112013, без, звіт, етаппроміж
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа