close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Модуль5

код для вставкиСкачать
МОДУЛЬ-5 (37 ГОД)
Модуль-5 призначений для учнів 10-12 років і відповідає 5-му рівню підготовки. У
межах цього рівня навчання поглиблюються і розширюються знання, навички і вміння у галузі
КІТ, які були отримані на попередніх рівнях.
Кожне заняття має фіксовану структуру, яка включає такі основні теми:
- інформаційна технологія;
- робота зі словами (операції з текстом);
- таблиці і бази даних;
- графічні зображення і мультимедіа;
- програмування.
Навчальний план Модуля-5
Модуль-5 включає 36 занять і 1 тест. Навчальний план Модуля-5 розрахований на інтенсивність
у два заняття щотижня. Кожне заняття триває 45 хвилин. Фрагмент навчального плану
Програми для частини Модуля-5 по тижнях наведено в табл.5-1.
Таблиця 5-1
Тема тижня
КІТ
Операції з текстом
Таблиці
1
2
3
L1
L3
L5
L2
L4
L6
4
5
6
L7
L9
L11
L8
L10 L12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
L31 L33 L35
L32 L34 L36
T5
L13 L15 L17
L14 L16 L18
L19 L21 L23
Бази даних
L20 L22 L24
L25 L27 L29
Графічні зображення і
Мультимедіа
L26 L28 L30
Програмування
ПРИМІТКА. У табл.5-1. використані такі скорочення: L - заняття, T - Тест.
По завершенні 5-го рівня учні
Знають:
- правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері;
- принципи адресації в мережі Інтернет;
- принципи та правила здійснення пошуку інформації в мережі Інтернет;
- типи документів і їх структуру;
- правила оформлення документів;
- принципи організації структури бази даних;
- поняття сайту і його структуру
- основи HTML & WebPage;
- правила розробки головної сторінки;
- правила адресації одиничного об’єкта і масиву об’єктів.
Мають уявлення про:
апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних комп’ютерних мереж;
пошукові системи;
31
основні принципи функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;
Вміють:
- здійснювати пошук інформації в мережі Internet;
- здійснювати перевірку правопису у середовищі MS Word;
- у середовищі MS Word: створювати, заповнювати і редагувати таблиці;
- використовувати графічні засоби MS-Word: створювати і редагувати найпростіші графічні
об’єкти;
- перейменовувати робочі аркуші в середовищі MS EXCEL
- використовувати функції Sum, Min, Max, Average;
- виконувати операції з таблицями в середовищі бази даних;
- копіювати і вилучати об’єкти;
- застосовувати засоби програмування для створення простих графічних об’єктів.
Тематичний план модуля
Структура Модуля-5 по навчальних годинах представлена в Табл.5-2.
Таблиця 5-2
Тема
Навчальних годин
6
6
6
6
6
6
36
КІТ
Операції з текстом
Таблиці
Бази даних
Графіка і Мультимедіа
Програмування
Всього
Зміст навчального матеріалу наведено в табл.5-3.
Таблиця 5-3
Зміст навчального матеріалу і вимоги до рівня підготовки учнів
Тема
КІТ
Опера
ції з
текстом
Кількість
годин
6
6
Зміст
Навчальні досягнення, за наявності яких учні:
Правила техніки безпеки при
роботі на комп’ютері.
Апаратні,
програмні
та
інформаційні ресурси сучасних
комп’ютерних мереж.
Адресація в мережі Internet.
Пошук інформації в мережі
Internet.
Пошукові системи.
Описують апаратні, програмні та інформаційні
ресурси сучасних комп’ютерних мереж.
Характеризують принципи адресації в мережі
Internet.
Пояснюють і використовують принципи пошуку
інформації в мережі Internet.
Описують пошукові системи.
Перевірка правопису.
Правила роботи з таблицями у
середовищі
MS
Word:
створення,
заповнення,
редагування тексту таблиці.
Типи документів і їх структура.
Використовують засоби перевірки правопису.
Використовують правила роботи з таблицями у
середовищі MS Word.
Описують типи документів і їх структуру.
Використовують засоби оформлення документів.
Описують і використовують графічні засоби MS-
32
Табли
ці
6
Бази
даних
6
Графіка і
Мультимедіа
6
Програмування
6
Оформлення документів
Графічні
засоби
MS-Word:
малювання
найпростіших
геометричних фігур, зміна їх
розміру
Word для створення і редагування найпростіших
графічних об’єктів.
Перейменування робочого
аркуша.
Функції (Sum, Min, Max,
Average).
Проектування бази даних і
створення структури бази
даних.
Операції з таблицями в
середовищі бази даних.
Поняття і структура сайту.
Основи HTML і Front Page.
Правила розробки головної
сторінки.
Структура Web-сторінки.
Розміщення графічних об’єктів і
тексту у структурі Webсторінки.
Програмування
конкретних
задач на основі знань і навичок,
отриманих
на
попередніх
рівнях, засобами Visual Basic.
Копіювання
і
вилучення
об’єктів.
Адресація одиничного об’єкта і
масиву об’єктів.
Програмування
простих
графічних об’єктів засобами
Visual Basic.
Використовують засоби перейменування робочого
аркуша.
Дотримуються правил використання функцій.
Пояснюють основні принципи проектування БД.
Характеризують способи створення структури бази
даних і наводять приклади структур.
Використовують вміння оперувати таблицями в
середовищі БД
Описують і наводять приклади структури сайту.
Пояснюють основи HTML і Front Pagе.
Використовують правила розробки Web-сторінок
для розробки головної сторінки.
Характеризують структуру Web-сторінки.
Використовують принципи розміщення графічних
об’єктів і тексту в структурі Web-сторінки.
Використовують правила програмування для
конкретних задач на основі знань і навичок,
отриманих на попередніх рівнях.
Використовують принципи копіювання і вилучення
об’єктів.
Пояснюють і використовують принципи адресації
одиничного об’єкта і масиву об’єктів.
Використовують засоби програмування Visual
Basic для створення простих графічних об’єктів.
Навчально методичні матеріали Модуля-5
Навчально-методичні матеріали включають:
 Настанови для викладача з організації занять.
 Методичні вказівки для викладача з теоретичної підготовки.
 Слайди, картки, макети, плакати, предмети для унаочнення понять і процесів, що
вивчаються.
 Методичні вказівки для викладача з лабораторних робіт.
 Робочий зошит учня.
 Програмне забезпечення: Windows 98/2000 Professional, Internet Explorer, MS Word,
MS Excel, MS Access, HTML, Front Page, Visual Basic.
Система оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами навчання по Модулю-5
Моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюється шляхом постійного залучення їх до
виконання вправ (індивідуальних і групових), а також через постійне опитування на занятті.
Кількість занять Модуля-5 К=36.
За успішне виконання вправ кожного заняття учень отримує 6 балів (L=6). Виконання кожного
додаткового завдання оцінюється у 1 бал. За виконання додаткових завдань з кожної з 6-ти тем
заняття учень може набрати 6 додаткових балів.
Мінімальна кількість балів за модуль оцінюється за формулою:
Мmin(і)=LК=216.
33
За успішне виконання основних (L=6) і додаткових вправ (DL=6) заняття учень отримує 12
балів. Максимальна кількість балів за модуль оцінюється за формулою:
Мmax(і)=(L+DL) К=432.
Оцінювання навчальних досягнень (ND) учня здійснюється за правилом:
Якщо 80%Mmax<=ND<=Mmax - оцінка „відмінно”.
Якщо Mmin <=ND<80%Mmax – оцінка „добре”.
Якщо ND>=80% Mmin – оцінка „задовільно”, рекомендується повторне проходження
деяких занять модуля;
Якщо ND<80% Mmin – оцінка „незадовільно” , рекомендується повторне проходження
матеріалу модуля.
34
Автор
samostrilochka
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
21
Размер файла
120 Кб
Теги
модуль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа