close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СБОРНИК НА ВЫСТАВКУ

код для вставкиСкачать
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІТС
ПРОЕКТ «ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА»
ЗБІРКА СТАТЕЙ
КИЇВ 2011
3
УДК 007(045)
Лариса Андріївна Журавльова,
Академічний директор
Центру Інформаційних Технологій ІТС
кандидат технічних наук, доцент
м. Київ
Проект «Прикладна інформатика»: перспективи розвитку
Система освіти має сприяти реалізації основних задач соціал ьно-економічного і
культурного розвитку суспільства, оскільки саме школа та вищі навчальні заклади мають
готувати молодь до діяльності у різних сферах народного господарства. З іншого боку, система
досить консервативна, і не завжди соціально-економічні умови дозволяють гнучко реагувати на
зміни, які диктує науково-технічний прогрес. Кардинальним чином змінився зміст навчання,
засоби навчання, але разом із цим багато вчителів дотримуються парадигми навчання,
прийнятої у ХІХ сторіччі: вчитель-підручник (або інший засіб навчання) – учень. Така система
орієнована на центральну роль учителя у цьому процесі та на учня, як на об’єкт діяльності
учителя. Всі декларації про те, що учень має стати суб’єктом навчального процесу, поки що
недостатньо реалізуються на практиці.
Сьогодні практично всі розвинені країни світу, і Україна в тому числі, усвідомили
необхідність реформування своїх освітніх систем з тим, щоб учень (студент) дійсно стали
центральною фігурою навчального процесу і щоб пізнавальна діяльність учня знаходилася в
центрі уваги вчителів-дослідників, розробників навчального програмного забезпечення тощо.
Викладання, яке є зараз переважно традиційним, має бути замінено на організацію процесу
пізнання. Це стало очевидним і нагальним тоді, коли освіта практично у всіх розвинутих
країнах набула характеру масової середньої освіти. Важливість такого переходу визначається
тим очевидним фактом, що знання, які набувають учні у тій чи іншій сфері, змінюються
практично кожен рік і в багатьох випадках морально застарівають раніше, ніж учні або
студенти встигають їх засвоїти. Сьогодні нагальним є те, щоб молоді фахівці вміли самостійно
працювати з інформацією, самостійно вдосконалювати свої знання, вміння у своїй сфері
діяльності та у суміжних, опановуючи їх за необхідністю, а також розуміли, що
самовдосконалюватися їм прийдеться все життя.
Аналіз міжнародного досвіду використання прогресивних освітніх технологій у
навчально-виховному процесі початкової школи виявляє низку проблем, серед я ких насамперед
слід розглянути наступні.
 У таких провідних країнах, як США, Канада, Велика Британія, налагоджена потужна
індустрія розробки і виробництва навчально-ігрового програмного забезпечення (ПЗ), зокрема
для учнів початкової школи. Багато таких розробок є дуже популярними. Проте слід зазначити,
що практично всі вони не мають належного методичного супроводження, а лише загальні
інструкції із використання. Застосування такого ПЗ орієнтовано на самостійне використання
учнем і здебільшого є неконтрольованим. Використання такого ПЗ потребує додаткової
розробки суворо дозованих занять, визначення мети і задач кожного заняття, попередньої
підготовки учня до використання завдань ПЗ, що значно збільшує час його спілкування із
комп’ютером, і, як результат, перевищення санітарних норм.
4
 Як правило, кожна з таких розробок є самостійним програмним продуктом і не
підкоряється ніякій системі.
 У багатьох країнах існуюча система освіти у початковій школі вже не задовольняє
освітніх потреб суспільства, оскільки мало використовує прогресивні освітні технології. Тому
батьки намагаються надавати своїм дітям додаткові заняття у позаурочний час за рахунок
гуртків, приватних уроків тощо. Це призводить до того, що дитина перевантажена,
перевтомлена, оскільки додаткові заняття, як правило, потребують переміщення н а транспорті,
а не є зосередженими на території школи. Ці заняття не мають системи. Приватні вчителі не
несуть ніякої відповідальності за результати таких занять. Найбільш популярними є додаткові
заняття із комп’ютера, англійської мови, музики і математики.
 Після закінчення уроків діти без нагляду частіше всього знаходять собі заняття на
вулиці. Альтернатива – комп’ютер. За думкою багатьох фахівців у галузі дитячої психології
захоплення школярів комп’ютером все швидше набуває вигляду стихійного лиха із
жахливими наслідками. Ці наслідки одразу невидимі, але проявляються поступово і неминуче
закінчуються, у кращих випадках, психозами та нервовими розладами. Однією із причин цього
є необізнаність батьків у сфері дитячої психології.
 Глобальна інформатизація суспільства вимагає від випускника високої обізнаності у
галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Але безконтрольне використання
комп’ютера призвело до того, що нині він став віртуальним світом, який є не тільки
рівноправною альтернативою реального світу, але у багатьох випадках – вимушеною заміною
реального життя, з якого молоді люди тікають у казкові прекрасні світи комп’ютерних ігор,
комп’ютерного спілкування, комп’ютерних відносин, стаючи байдужими, жорстокими і
безпорадними в реальному житті.
Можна зробити висновок, що на сучасному етапі існування в «інформатизованому,
комп’ютеризованому» суспільстві виявилася нагальна проблема реорганізації системи
виховання дошкільників/учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суть такої реорганізації
має полягати в адаптації системи виховання до того інформаційного простору, в якому
сьогодні існує дошкільник/учень, в дослідженні всіх інформаційних потоків, які учень сприймає,
їх природи і структури, в керуванні ними та в компенсації небажаних впливів деяких з них.
Аналітично-теоретичні засади розвитку проекту
Маркетингове дослідження
Аналіз зарубіжних та вітчизняних інформаційних джерел свідчить, що виховання вже
стає ключовим терміном педагогічного процесу як альтернатива поняття «навчання». Існують
різні думки, які пояснюють цей факт з різних позицій, але всі вони ґрунтуються на трьох
основних запитаннях, які ставлять собі дослідники: що потрібно молодій людині для того, щоб
почуватися комфортно у нових соціально-економічних умовах життя; яку роль має відігравати
навчальний процес у становленні майбутнього члена суспільства і, відповідно, як цей процес
має бути організованим; яким повинен бути сучасний вчитель для того, щоб відповідати
вимогам учня і навчальному процесу; яка роль батьків у виховному процесі за умов існуючих
соціально-економічних умов життя. Відповіді на ці запитання частково можна знайти,
проаналізувавши основні світові тенденції розвитку систем освіти.
 У більшості розвинених країн віддається перевага експіриєнтивному навчанню, яке
ґрунтується на ігровому підході і охоплює всі сфери діяльності дитини у його повсякденному
житті. Експіриєнтивне навчання включає і об’єднує різні аспекти особистості дитини, її
5
фізичну, ментальну, емоційну та соціальну складові, створює та розвиває мотивацію до
навчання практично з 5-6 років (слід зазначити, що в деяких країнах навчання у школі
починається з 3х років, зокрема в Китаї).
 У багатьох країнах світу практикуються навчальні заклади повного дня і/або повного
тижня. Такий режим навчання дозволяє надати учням більше часу для самостійної роботи під
контролем учителя, більше уваги приділити таким предметам, як спів, танці, образотворче
мистецтво, навчальні ігри.
 Світовий досвід використання сучасних технологій в освіті свідчить, що вже з 4-5
років дитина може опановувати за умов навчально-ігрового середовища найважливіші поняття,
які в подальшому стають підґрунтям її професійної діяльності. Експіриєнтивний підхід до
організації навчально-виховного процесу створює між учнем і вчителем умови партнерства у
дослідницькій та винахідницькій діяльності, у розробці спільних проектів та прийнятті
індивідуальних і групових рішень, дозволяє виховати в дитини потрібні якості, такі як
акуратність, ввічливість, стриманість, здатність слухати співбесідника, аналізувати свої
помилки, використовувати невдачі для формування правильних висновків, з перших років
навчання привити дитині інформаційну культуру та сформувати в неї мотивацію на
самовдосконалення через розуміння, що життя – це низка ситуацій, які слід розглядати як
задачі, що постійно ускладнюються. Як приклад, можна навести напрацювання канадського
професора Сеймура Пайперта, який за більш ніж 20 років своєї діяльності довів, що учень
початкової школи може дуже легко ставити задачі, розробляти алгоритми і програмувати.
 Слід окремо відзначити досвід деяких учителів тих країн, діти в яких не є носіями
англійської мови, які успішно застосовують відповідне навчально-ігрове ПЗ для вивчення
англійської мови.
 Дуже поширеними у світі є освітні технології, що ґрунтуються на використанні
великих екранів. На думку фахівців, серед важливих переваг цього засобу слід відзначити
можливість виконання командних і індивідуальних завдань, розвинення творчої активності
учнів практично на всіх шкільних уроках, відсутність небажаного впливу (у порівнянні з
комп’ютером) поєднання виконання вправ із рухами, а не сидінням за столом.
Концепція системи виховання
Концепція
системи
виховання,
адекватної
сучасному
«інформатизованому/комп’ютеризованому»
суспільству,
ґрунтується
на
вимогах
міжнародних та вітчизняних стандартів якості, вимогах сучасного ринку праці, необхідності
міжнародного спілкування, на використання міжнародної глобальної інформаційної мережі
Internet та на вимогах до відповідних умов реалізації.
Вимоги
Сучасні вимоги до молодих фахівців відображає модель конкурентоздатного
випускника, яка регламентується міжнародними стандартами якості ISO 9001-2000.
Найголовнішими серед них є такі:
 вміння швидко і грамотно працювати з інформацією, а саме: здійснювати пошук
необхідних відомостей і фактів, необхідних для генерації рішення поставлених задач,
аналізувати та узагальнювати їх, аналізувати власні рішення, знаходити оптимальні,
альтернативні варіанти рішень, вміти знаходити та встановлювати статистичні закономірності,
робити аргументовані висновки, застосовувати отримані висновки для захисту власної позиції
та формування прогнозів;
6
 здатність гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, які стрімко змінюються,
самостійно набуваючи необхідних знань та вмінь застосовувати ці знання на практиці для
розв’язання нагальних проблем, зокрема у пошуку власного місця та призначення у кожній
ситуації;
 вміння критично мислити, оцінювати нагальні проблеми реального життя, аналізувати
свої можливості, ставити та знаходити оптимальні шляхи розв’язання конкретних задач,
використовуючи набуті знання у поєднанні з сучасними технологіями, генерувати нові ідеї та
рішення поставлених задач;
 здатність бути комунікабельним і контактним у різних соціальних групах, вміти
працювати в команді, працювати під тиском (моральним, часовим тощо), попереджувати та
залагоджувати конфліктні ситуації;
 дотримання норм ділової та соціальної етики, етики міжнародних відносин,
вдосконалення власної культури, повага до культурних та етнічних особливостей партнерів.
Умови
Висунуті вимоги передбачають створення відповідних умов для організації навчального
процесу, зокрема, у загальноосвітній школі. До таких умов в першу чергу відносять такі:
 можливість залучення кожного учня до інтерактивного процесу пізнання, який
передбачає як отримання знань, так і застосування цих знань на практиці, причому учень
повинен розуміти з якою метою, за допомогою яких методів і засобів, для розв’язання якої
конкретної задачі отримані знання мають бути застосовані;
 можливість розвинення комунікативних властивостей, які набуваються в результаті
командної роботи, а також у результаті представлення результатів роботи команди на розсуд
компетентного журі на конкурсних умовах за участю подібних команд, за умов конкуренції;
 можливість вільного доступу до необхідних джерел інформації не тільки в межах
свого навчального закладу, але й наукових, культурних, інформаційних центрах всього світу з
метою формування своєї особистої незалежної аргументованої позиції і можливості її
всебічного дослідження і критичного оцінювання;
 партнерські відносини з викладацьким складом навчального закладу, можливість
спілкування із фахівцями галузі досліджень як свого навчального закладу, так і інших закладів
та інституцій, підтримка в отриманні фахових консультацій, зокрема юридичного і правового
характеру.
У цьому контексті на перший план виходить нагальна проблема – проблема підготовки
викладачів, які могли б зацікавити сучасну молоду людину, стати для неї справжнім
наставником, партнером, запропонувати молодій людині не тільки проп исні істини звичайних
людських цінностей, але й сформувати в неї мотивацію до активної життєвої позиції, вміння
виживати, навчити бачити нагальні проблеми людства і планети Земля, брати на себе
відповідальність та шукати шляхи розв’язання конкретних, невеликих задач, отримувати
результат, оцінювати його і розробляти подальшу стратегію діяльності. А в разі невдалих
рішень - вміти «тримати удар» - аналізувати і використовувати результати.
За таких вимог дуже доцільно навести думку канадського професора Сеймура Паперта,
який багато років своєї діяльності присвятив запровадженню експіриєнтивного навчання для
учнів дошкільного віку, початкової школи та старших школярів і студентів. С. Паперт вважає,
що необхідним є зміна позиції вчителя по відношенню до учня. Якщо традиційно учень і
вчитель знаходяться по різні боки «бар’єру»: вчитель запитує, учень відповідає, вчитель оцінює
7
і виставляє оцінку, то при експіриєнтивному підході вчитель і учень знаходяться у відносинах
партнерів і однодумців, які разом виявляють проблему, здійснюють постановку задачі,
аналізують методи і засоби та оптимальний спосіб її розв’язання, отримують результат,
критично оцінюють його і планують наступний крок. При такому підході учень і вчитель не є
супротивниками, вони стають союзниками, партнерами.
Сьогодні багато робіт присвячено дослідженню моделі вчителя нового типу – вчителядослідника. Узагальнюючи, можна сформулювати основні вимоги до такого вчителя, а саме:
 діяльність, спрямована на розвиток дитини як особистості;
 емпатія (здатність розуміння стану учнів), відкрите виявлення почуттів;
 сприйняття учня таким, яким він є;
 конгруентність – відвертість;
 креативність – здатність до творчого оцінювання ситуації, швидкість прийняття
рішень у нестандартних ситуаціях;
 доброзичливість та об’єктивність;
 сугестивність – здатність впливати на емоційну сферу вихованців, здатність створення
сприятливої атмосфери та доброзичливого мікроклімату;
 терпимість, толерантність при розв’язанні конфліктів, здатність прийняти
альтернативну точку зору вихованця, усвідомлення власного права на помилку та здатність її
визнати;
 здатність до рефлексії – аналізу власної поведінки, самоконтроль у процесі
спілкування з вихованцями;
 повага до вихованців;
 володіння техніками моніторингу навчальних досягнень та функцій спілкування;
 здатність поставити єдину мету, яка усвідомлюється і приймається усіма учасниками
освітнього процесу;
 формалізація операції досягнення поставленої мети;
 мистецтво організації міжособистісних зв’язків між учасниками діяльності;
 вміння організувати аналіз і обговорення результатів спільної діяльності;
 розуміння потреб вихованців;
 знання досвіду і напрацювань у сфері своєї педагогічної діяльності;
 обізнаність у сучасних освітніх технологіях;
 опанування педагогічними інноваціями, адаптація їх до своєї діяльності та
застосування;
 орієнтація на успішну діяльність;
 мотивація до самовдосконалення.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що сьогодні реалізація зазначених вище
вимог і відповідних умов створення системи виховання, адекватної сучасному суспільству в
Україні є можливою при реалізації низки заходів:
– запровадження системи повного навчального дня/ повного навчального року;
– відповідної підготовки викладачів;
– розробки наскрізної системи позаурочної діяльності школярів, яка надає додаткові
можливості виховання школярів у контексті експіриєнтивного навчання та особистісноорієнтованого підходу, починаючи з дошкільних закладів, і яка надає додаткові умови і
8
можливості для самовдосконалення, самовизначення, формування в учнів необхідної
мотивації, ділової етики, світогляду та культури, у тому числі інформаційної.
Формування альтернативної системи виховання не означає руйнування існуючої
освітньої системи в Україні. Навчання у другу половину дня і в літній період стає
суттєвим нагальним доповненням і збагаченням основної навчальної програми, надає
додаткові можливості самовиховання та самореалізації як учнів, так і вчителів, зокрема
за участю батьків.
Необхідним є створення інформаційно-педагогічного простору системи «учительучень-батьки» та забезпечення відповідних організаційно-виховних умов її функціонування.
У середовищі такого простору всі три елементи цієї системи мають взаємодіяти за умов
партнерства, самовдосконалення та обміну інтелектуальними і духовними цінностями.
Організаційно-практичні засади розвитку
проекту «Прикладна інформатика»
Підґрунтям розвитку проекту є програма наскрізної підготовки учнів з інформаційних
технологій «Прикладна інформатика», яка розрахована на позаурочну роботу учнів 1-10 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Програма працює в Україні вже 7 років. За цей час
накопичено значний педагогічний, науково-практичний досвід у різних аспектах освітньої
діяльності. Основними досягненнями є такі:
1. Створена інфраструктура загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за
програмою «Прикладна інформатика», яка охоплює : м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську,
Луганську, Сумську, Полтавську, Чернігівську, Черкаську, Чернівецьку, Запорізьку, Одеську
області України, Автономну Республіку Крим – міста Сімферополь, Джанкой, Ялта.
2. Отримані позитивні результати роботи шкіл України за програмою «Прикладна
інформатика», серед яких насамперед слід назвати зростання мотивації як учнів до навчання,
так і вчителів до роботи за програмою, позитивні відгуки батьків та велику кількість авторських
напрацювань та пропозицій вчителів щодо методики організації занять. Зокрема всі учасники
програми одностайно виявляють бажання навчатися за програмою англійською мовою.
Щорічне анонімне анкетування батьків
показує, що запровадження програми
«Прикладна інформатика» у позаурочний час на базі навчального закладу дозволяє знизити
зацікавленість учнів до комп’ютерних ігор небажаного змісту приблизно на 10-15%,
сформувати в учнів переконання, що комп’ютер – це не іграшка, а інструмент, він потребує
відповідної теоретичної і практичної підготовки, при наявності якої учень може реалізувати
себе як особистість, отримати широкі можливості спілкування, яке, в свою чергу, потребує
знання насамперед англійської мови.
Всі батьки оцінюють рівень навчальних досягнень учнів внаслідок занять за програмою
«Прикладна інформатика» як «високий» і «середній».
97% батьків відзначають, що їх дитина навчається за програмою із задоволенням.
80% батьків регулярно цікавляться тим, що робить дитина на заняттях із Прикладної
інформатики, відвідують уроки у будь-який час, а діти із задоволенням розповідають вдома про
заняття.
8% батьків виявили бажання навчатися за програмою разом із дітьми (матері, що не
працюють, бабусі).
98% батьків вважають навчання за програмою корисним для дитини з позицій
вдосконалення її особистісних характеристик.
9
60% батьків відзначають значні успіхи дітей у володінні англійською мовою (зокрема у
читанні, аудіюванні, письмі та мовленні).
Такі результати підтвердили необхідність проведення науково-практичних досліджень та
апробації результатів дослідницьких робіт, які мають виконуватися поетапно для початкової,
середньої та старшої школи. Так, у вересні 2007 року було розпочато Всеукраїнський
експеримент на тему «Організаційно-педагогічні умови використання інформаційних
технологій у позаурочній діяльності учнів початкової школи» (накази МОН України №№ 799
від 11.09.07 та 698 від 28.07.08). Сьогодні до експерименту залучено 21 загальноосвітній
навчальний заклад.
3. У ході експериментальних робіт була розроблена концептуальна модель системи
позаурочного виховання та додаткових можливостей пізнання (рис.1 ).
4. Сформована нормативно-правова база проведення експериментальних робіт, до якої
увійшли нормативні документи МОН України, закони і державні стандарти України, ціла низка
міжнародних стандартів з якості освіти ISO 9001 та установчі документи Центру
Інформаційних Технологій ІТС.
5. У ході експерименту була розроблена концептуальна модель учня початкової школи
згідно вимог міжнародних стандартів ISO 9001, яка схематично показана на рис. 2. Підгрунтям
для створення моделі учня початкової школи слугувала модель конкурентоздатного
випускника, регламентована міжнародними стандартами ISO 9001 (рис.3).
6. Розроблена методика підготовки вчителів для роботи за програмою «Прикладна
інформатика» у дошкільних закладах та початковій школі.
7. Створено систему підготовки і перепідготовки викладачів, у структуру якої входять
такі елементи: установчі сертифікаційні семінари-тренінги з методики роботи за програмою
(близько 5 семінарів на рік), спеціалізовані семінари та майстер-класи за окремими модулями
програми (1-2 семінари/майстер класи на рік), щорічні міжнародні круглі столи з обміну
досвідом роботи за програмою та конкурси навчально-методичних розробок педагогічних
колективів-учасників програми.
Структура сертифікаційних семінарів включає цілу низку різноманітних модулів, а
саме:
 ознайомлювальний;
 проблемний;
 психологічний (методики релаксації, психологічні вправи);
 інформаційні технології;
 практичне застосування систематики розумової діяльності;
 англійська термінологія;
 ділові ігри;
 командна робота;
 технологія мозкових атак;
 система моніторингу (технологія формування валідних тестів);
 організаційний;
 організація експериментальної діяльності;
 співпраця із батьками;
 міждисциплінарні зв’язки.
10
11
Рис.1. Концептуальна модель системи позаурочного виховання та додаткових можливостей пізнання
ЯКОСТІ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИХОВУВАТИ
ЯКОСТІ, ЯКИХ НЕОБХІДНО
ПОЗБУТИСЯ
1. УВ АГА
3. МИСЛЕ ННЯ
2. ПАМ’ЯТЬ
4. МОВ А
5. НАВ ИЧКИ НАВ ЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
!! СТРАХИ ! !
ОРГАНІЗАЦІЙНО-П ЕДАГОГІЧНІ УМОВ И
6. СПРИ ЙНЯТТЯ
!! СТРИВ ОЖЕ НІСТЬ ! !
7. ТВ ОРЧІСТЬ
!! НЕРІШУЧІСТЬ ! !
В ЧИТЕЛЬ
8. САМОКОНТ РОЛ Ь
!! І МПУЛЬСИВ НІСТЬ ! !
УЧЕНЬ ПОЧАТКОВ ОЇ
ШКОЛИ
!! ГІПЕРАКТИВ НІСТЬ!!
9. ЧИТАННЯ
10. РАХУН ОК
!! НЕЗІБРАНІСТЬ ! !
11. ПИСЬМО, Т ОНКА
МОТ ОРИКА
БАТЬКИ
!! АГРЕСИВ НІСТЬ !!
12. ЗНАННЯ П РО СВ ІТ
17. АКУРАТНІСТЬ
15. В ИНАХІДЛИВ ІСТЬ
18. В ІДПОВ ІДАЛЬНІСТЬ
16. ЗДАТНІСТЬ ДО
ЛОГІЧНИХ
РОЗ МІРКОВ УВ АНЬ
13. НАВ ИЧКИ
СПІЛКУВ АННЯ
14. В ПЕВ НЕНІСТЬ У СВ ОЇХ
СИЛАХ
Рис.2. Концептуальна модель учня початкової школи
2. Знання сучасних
інформаційних
технологій
3. Використання
прогресивних
освітніх технологій
1. Навички і правила
володіння ПК
13. Вільне володіння
іноземними мовами
12. Здатність до
об’єктивного
самооцінювання
4. Мотивація до
самовдосконалення
КОНКУРЕНТ НО ЗДАТНИЙ
ВИПУ СКНИК
11. Здатність до
самоконтролю
10. Можливість спілкування
та обміну досвідом
5. Мотивація до
постійного навчання
6. Моніторинг
власних навчальних
досягнень
7. Особистісні якості
9. Культура, зокрема
інформаційна
8. Адаптаційні якості (життя і
діяльність у соціумі)
Рис.3. Модель конкурентоздатного випускника за міжнародними
стандартами ISO 9001
12
Вагомими практичними результатами запровадження системи підготовки вчителів за
програмою «Прикладна інформатика» є такі:
1. Створена та апробована методика командної роботи вчителів різних спеціалізацій.
2. Підготовлені регіональні тренери і тренерські команди для проведення установчих та
спеціалізованих семінарів.
3. За результатами анонімного анкетування 80% вчителів визначили, що праця за
програмою підвищує мотивацію до роботи та до вдосконалення професійної майстерності,
надає впевненості у власних можливостях, підвищує бажання опановувати нові знання, зокрема
інформаційно-комп’ютерні технології, психологію, методики проведення релаксаційнорозвивальних вправ та англійську мову.
4. Розроблена методика подання англійсько ї термінології до основних уроків програми
«Прикладна інформатика» для дошкільників та учнів початкових класів та повний комплект
навчально-методичного забезпечення.
5. Розроблена технологія психологічного супроводу учнів, що навчаються за програмою
«Прикладна інформатика».
6. В ході роботи за програмою «Прикладна інформатика» експериментальних
учнівських груп на базі навчальних закладів-учасників Всеукраїнського експерименту, а також
в ході роботи літньої школи-2009 «Школа Маленького Принца» на базі дитячого оздоровчого
закладу «Весна» (м. Бердянськ Запорізької області) здійснена практична апробація елементів
системи організаційно-педагогічних умов використання ІКТ в навчально-виховному процесі.
Мета розвитку проекту
Метою Всеукраїнського експерименту було визначено розробку технології формування
організаційно-педагогічних умов використання учнями початкових класів інформаційних
комп’ютерних технологій у їх позаурочній діяльності.
Результати дослідно-експериментальних робіт перших трьох етапів (2007-2010 роки)
визначили нагальну потребу розширення напрямів та змісту як власне науково-дослідної
діяльності, так і організаційних компонентів та задач експерименту.
Позитивні результати запровадження програми «Прикладна інформатика» дозволяють
очікувати розширення ін фраструктури експериментальних дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів.
Педагогічні колективи експериментальних навчальних закладів у межах роботи за
програмою «Прикладна інформатика» вже вийшли на високий професійний рівень; їхні
навчально-методичні розробки, відзначен і нагородами Міжнародних виставок «Сучасна освіта2009» і «Сучасна освіта-2010». Авторські навчально-програмні забезпечення дозволяють цим
колективам обирати та виконувати власний напрямок науково-експериментальної діяльності у
межах загального напряму експериментальних робіт.
Трирічний накопичений певний досвід запровадження програми у навчальних закладах
для дітей із психічними розладами, пов’язаними з надмірним використанням комп’ютерних
ігор дав позитивні результати, що підтверджують необхідність розширення структури таких
навчальних закладів, дослідження можливостей використання програми «Прикладна
інформатика» для коригування психічних розладів, створення відповідної методики та
навчально-методичного забезпечення, підготовки вчителів.
Необхідним є запровадження програми «Прикладна інформатика» серед дітей з
особливими потребами, що вимагає розробки окремої системи організаційно-педагогічних умов
13
її функціонування, методик використання комунікаційних технологій для дистанційного
навчання, відповідного навчально-методичного забезпечення та підготовки вчителів
Необхідним є також організація досліджень та проведення експериментальних робіт із
запровадження інформаційних комп’ютерних та комунікаційних технологій у сфері
допрофільної та профільної підготовки учнів середньої та старшої школи, спрямованих на
розробку інформаційно-педагогічного простору функціонування системи «учень-вчительбатьки-сфера діяльності», розробка концепції, методик, навчально-методичного забезпечення та
відповідна підготовка вчителів.
Методики, створені та апробовані в ході експериментальних робіт, мають бути подані
через систему установчих та спеціалізованих семінарів-тренінгів та майстер-класів для
вчителів, що планують працювати у проекті за програмою «Прикладна інформатика».
Висновок: метою розширення проекту обирається розробка технології формування
системи
«учень–учитель–батьки[-сфера
діяльності]»,
інформаційно-педагогічного
простору та відповідних організаційно-виховних умов її функціонування, зокрема у
позаурочний час, у процесі накопичення учнями власного досвіду практичного
використання інформаційних комп’ютерних технологій у повсякденному житті.
Основні задачі розвитку проекту
1. Вивчення, аналіз, адаптація та локалізація міжнародного досвіду запроваджен ня
експіриєнтивного, особистісно орієнтованого підходу в процесі навчання сучасним
комп’ютерним інформаційним комунікаційним
технологіям учнів дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Розробка та апробація моделі інформаційно-педагогічного простору та організаційновиховних умов для опанування учнями прикладних аспектів використання комп’ютерних
інформаційних комунікаційних технологій .
3. Розробка методології виховання в учнів інформаційної культури, ділової етики та
навичок безпечного використання комп’ютерних інформаційних технологій у процесі
розв’язання задач повсякденного життя.
4. Розробка технології підготовки вчителів з метою формування в них навичок
організації експіриєнтивного навчання та реалізації особистісно орієнтованого підходу у
процесі роботи за програмою «Прикладна інформатика», та сертифікація вчителів.
5. Розробка повного навчально-методичного комплексу щодо забезпечення
функціонування системи «учитель-учень-батьки» у середовищі інформаційно-педагогічного
простору в контексті особистісно орієнтовного та експіриєнтивного навчання
6. Організація установчих, науково-практичних семінарів, майстер-класів та тренінгів із
технології запровадження експіриєнтивного та особистісно-орієнтованого навчання за
програмою «Прикладна інформатика», круглих столів із метою обміну педагогічним досвідом
для вчителів, методистів та представників системи педагогічної освіти.
7. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для регулярних публікацій у
фахових виданнях і представленнях на конференціях та виставках Міністерства освіти і науки
України з метою оприлюднення результатів проведених досліджень.
8. Забезпечення нормативно-правової бази супроводження та підтримки проекту.
9. Розробка та супроводження веб-сайту щодо організації та впровадження проекту.
10. Організація системи презентаційних і рекламних заходів з метою поширення та
популяризації результатів, отриманих при реалізації проекту.
14
Напрями та пріоритети реалізації проекту
Напрями реалізації проекту відповідають основним положенням Національної доктрини
розвитку освіти в Україні у XXI столітті, а також регламентуються результатами вітчизняних та
зарубіжних досліджень, зокрема, досвідом запровадження експіриєнтивного та особистісноорієнтованого навчання. Науковим підгрунтям для вибору стратегічних напрямків є роботи
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у таких галузях, як психологія, педагогіка,
теорія прийняття рішень, теорія конфлікту, ергономіка, штучний інтелект, кібернетика,
ергатика та інші
Напрямами реалізації проекту є такі:
 розробка у межах програми «Прикладна інформатика» нових навчально-виховних
технологій, які активно використовують прогресивні засоби і методи комп’ютерних
інформаційних і комунікаційних технологій і забезпечують формування та розвиток в учня
духовних цінностей, що є домінуючими і вирішальними у процесі становлення особистості та
розширення її сфери цінностей до позиції «Мій дім - Земля»;
 розробка у межах програми «Прикладна інформатика» нових технологій
перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів з метою ціннісно-смислової переорієнтації,
мотитвування та адаптації їх освітньо-виховної діяльності у контексті експіриєнтивного
навчання та особистісно-орієнтованого підходу до навчання;
 розробка у межах програми «Прикладна інформатика» технології підготовки батьків
до їх партнерської діяльності з дітьми і вчителями;
 розробка технології експіриєнтивного навчання «повний день, повний рік», способів
та методів її запровадження;
 розробка технології психологічного моніторингу та супроводження всіх учасників
проекту.
Пріоритетами у ході розвитку проекту визначена підтримка та поширення, у тому
числі за межі України, вітчизняних авторських розробок учасників проекту, які поглиблюють і
розширюють основні задачі проектної діяльності за рахунок створення, дослідження, апробації
і запровадження свого професійного досвіду за умов отримання позитивних відгуків батьків і
учнів та схвалення цих результатів на тематичних науково-практичних семінарах,
конференціях, круглих столах.
Літературні джерела
1. Бех І.Д. Виховання особистості: у 3 т./І.Д. Бех; т. 1: Виховання особистості.- К.:Либідь,
2003.- 277 с.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: у 3 т./І.Д. Бех; т. 1: Виховання особистості.- К.:Либідь,
2003.- 341 с.
3. Бех І.Д. Виховання особистості: у 3 т./І.Д. Бех; т. 1: Виховання особистості.- К.:Либідь,
2006.- 271 с.
4. Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение язика/Ж.Пиаже// Семиотика. - М., 1983. - с. 133136.
5. Жан-Клод Брангье. БЕСЕДЫ С ЖАНОМ ПИАЖЕ/Брангье Ж.К.//Психологический
журнал, т. 21. -2000, №2, с. 138-144.
6. Дуглас Монро. Затерянные книги Мерлина/Монро Дуглас.- М:София, 1999.- 414 с.
15
7. Варецкая ИИ. Коммуникативная культура педагога и руководителя/И.И.Варецкая//
- М.:Библиотека журнала «Директор школы», №4, 2002.- 159 с.
8. Хоружа Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми
освіти/Л. Хоружа//- Шлях освіти №3. К.: Педагогічна преса. 2003.- с. 27-33.
9. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога/В.Н.
Веденский//Педагогика, №10.- М..:Педагогика, 2003.- с. 51-55.
10. Введенский В.Н. Компетентность педагога как важное условие успешности его
профессиональной
деятельности/В.Н.Веденский//Инновации
в
образовании,
№
4.
- М.:Современный гуманитарный университет, 2003.- с. 21-31.
УДК 371/26:37.03:007(045)
Марина Анатоліївна Скляр, психолог,
учитель iнформатики АСШ 1 – 3 ст. № 5
м. Антрацит, Луганська область
Технологія моніторингу розвитку особистості молодших школярів при роботі за
програмою «Прикладна інформатика»
Антрацитівська спеціалізована школа № 5 – це творчий колектив, якому є чим
пишатися. Почесне звання «Лідер сучасної освіти» 2009 рік, Флагман сучасної освіти, лауреат
Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» у номінації „Школа громадянського
становлення‖, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе – 2009»,
дипломант міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні» 2006 – 2010 – це лише деякі з
наших здобутків, що представляють досвід роботи великого згуртованого педагогічного
колективу.
Свою місію школа бачить у створенні освітнього простору, який забезпечує процес
навчання, розвитку та формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і
національно свідомої людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю й
патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна
до саморозвитку та самовдосконалення.
Сучасні професії, пропоновані випускникам навчальних закладів, пред'являють з
кожним роком усе більш високі вимоги до їхнього рівня підготовки та особистісних якостей.
Якщо навички роботи з конкретною технікою або устаткуванням можна здобути безпосередньо
на робочому місці, то мислення, не розвинене у визначені природою терміни, таким і
залишиться нерозвиненим. Основні логічні структури мислення формуються у віці 5 - 11 років,
і запізніле їх формування протікає з великими труднощами, часто залишається незавершеним.
Отже, доцільним є з початкової школи формувати в учнів навички мислення на всіх рівнях
розумової діяльності, а також навички прийняття індивідуальних і групових рішень, зокрема, в
складних ситуаціях (дефіцит часу, ресурсів тощо), навичок ділового спілкування та інших
якостей, які є підґрунтям для виховання конкурентоздатного випускника.
Для підготовки дітей до життя в сучасному інформаційному суспільстві в першу чергу
необхідно розвивати логічне мислення, здатність до аналізу і синтезу. Уміння виділити систему
понять для будь-якої предметної області, представити їх у вигляді сукупності значущих ознак,
16
описати алгоритми типових дій покращує орієнтацію людини в цій галузі та свідчить про її
розвинене логічне мислення.
З 2008 року Антрацитівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 бере участь в
експерименті всеукраїнського рівня за темою: ―Організаційно-педагогічні умови використання
інформаційних комп’ютерних технологій у позаурочній діяльності учнів початкової школи»,
який організовано та проводиться за сприяння Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України у межах проекту «Прикладна інформатика». Основною задачею проекту
―Прикладна інформатика‖ є створення позаурочної системи виховання та надання учням
додаткових можливостей пізнання у сфері практичного застосування інформаційних та
комп'ютерних технологій. Одним із найважливіших невід’ємних елементів концептуальної
моделі цієї системи є елемент «УЧЕНЬ». Відповідно, одним із найважливіших напрямків
науково-практичних експериментальних робіт у межах експерименту є психологічний супровід
учнів-учасників експерименту, зокрема діагностика особистісних якостей та моніторинг
еволюції особистості учня. Саме цей напрямок експериментальних робіт був обраний нашою
школою як учасником всеукраїнського експерименту. На сьогоднішній день створена та
пройшла апробацію авторська технологія психологічного супроводу учнів початкової школи,
які є учасниками експериментальної програми «Прикладна інформатика».
Розв’язання задачі психологічного супроводу учнів-учасників експерименту реалізується
у кілька етапів.
Перший етап – формування системи критеріїв оцінювання рівня психологічного
розвитку особистості учня початкової школи на основі психологічної характеристики дітей цієї
вікової категорії
Другий етап – формування сукупності та створення технологій оцінювання якостей
особистості відповідно до системи критеріїв
Третій етап – розробка методичного комплекту для психологічного супроводу учнів
початкової школи, що навчаються за програмою «Прикладна інформатика».
Четвертий етап – створення технології моніторингу еволюції особистості
П’ятий етап – створенні технології обробки та тлумачення результатів оцінювання
На першому етапі основою формування системи критеріїв оцінювання рівня
психологічного розвитку особистості учня є загальні вікові психологічні характеристики.
У молодшому шкільному віці йде інтенсивний процес формування навчальної
діяльності як провідної. Спочатку в першокласника формується інтерес до самого процесу
навчання без усвідомлення його значення. Тільки після виникнення зацікавленості в
результатах своєї праці формується інтерес до змісту навчальної діяльності, до придбання
знань. Великий виховний вплив учителя на молодших школярів пов'язаний з тим, що вчитель
від самого початку перебування дітей у школі стає для них незаперечним авторитетом.
Авторитет учителя – найважливіша передумова для навчання і виховання в молодших класах.
Період початкової школи охоплює 6-11 роки розвитку учня і включає найважливішу
обставину в його житті – вступ до школи. У цей час відбувається інтенсивний біологічний
розвиток організму дитини, зростає рухомість нервових процесів. Для цього віку дуже
характерним є емоційна збудливість та непосидючість. Досягають розвитку лобові відділи
великих напівкуль головного мозку, що створює гармонізацію процесів збудження та
гальмування, яка є необхідною для розвитку цілеспрямованої поведінки. Розвиток великих
м’язів випереджує розвиток дрібних м’язів, тому учні не завжди легко і вдало виконують дрібні
рухи, які потребують точності (наприклад, при письмі). Фізична витривалість та підвищення
17
працездатності є відносними, тому залишається підвищена стомлюваність та нервово-психічна
вразливість. Це проявляється в тому, що працездатність учнів знижується через 25-30 хвилин
після початку уроку. Учні також стомлюються у разі підвищеної емоціональної насиченості
уроків і заходів.
Фізіологічна трансформація спричиняє значні зміни:
1) у психічному стані учня формуються та розвиваються такі якості:
 здатність до планування;
 виконання програм дій;
 здатність до самоконтролю;
2) у вдосконаленні процесів пізнання:
 сприйняття;
 пам’ять;
 увага;
3) у формуванні вищих психічних функцій:
 мовлення;
 письмо;
 читання;
 рахування.
За сприятливих умов навчання і достатній рівень розвитку вказаних якостей стає
підґрунтям для розвитку теоретичного мислення та свідомості. Це, в свою чергу, дає поштовх
для засвоєння основних принципів людської культури – науки, мистецтва, моралі, учні можуть
навчитися діяти у відповідності з традиціями та соціальними нормами суспільства. У цьому віці
учень починає усвідомлювати відношення між ним та його оточенням, розпізнавати суспільні
норми поведінки, моральних оцінок, значимості конфліктних ситуацій, тобто поступово
рухається по шляху свідомого формування власної особистості.
Шкільне оточення занурює учня у світ ділових відносин, вимагає від нього
організованості, відповідальності, дисциплінованості, хорошої навчальної успішності і тим
самим підвищує психічну напругу особистості, оскільки у протиріччя вступають два мотиви:
мотив бажання і мотив необхідності виконувати шкільні правила.
У цьому контексті поведінки учнів можна класифікувати як «раціоналістів» і
«ідеалістів».
«Раціоналісти» діють здебільшого таким чином, щоби трансформувати ситуац ію
«потрібно» у ситуацію «хочу»: вони відверто сумніваються у «потрібно», продиктованому
дорослими, постійно щось пропонують, змінюють правила, заперечують і швидко
виключаються із роботи, якщо на їх пропозиції не реагують. Такі учні завжди мають свою
власну думку і постійно схильні до протиріч і конфліктів.
«Ідеалісти» завжди намагаються відповідати усім «потрібно», але не задовольняються
своїми результатами, внаслідок чого ховаються всередину самого себе і дуже глибоко
переживають. У них виникають яскраві, емоційні стани, причиною яких є внутрішні протиріччя
між «потрібно» і «хочу». Учень не приймає себе у ситуації, і тому більш чи менш свідомо
намагається позбавитися внутрішнього дискомфорту, захиститися за допомогою психічни х
механізмів. Неусвідомлені або не зняті внутрішні конфлікти можуть перейти у психологічні
комплекси, які часто спостерігаються у дорослих людей.
18
У будь-якому випадку внутрішній конфлікт примушує учня переживати, учень стає дуже
залежним від думок та оцінок свого оточення, від відношень, які формуються в нього з
оточенням.
На основі загальної психологічної характеристики стало можливим сформувати
сукупність критеріїв оцінювання рівня психологічного розвитку (еволюції) особистості учня
початкової школи, а саме:
1. Загальний рівень підготовки (навчальні досягнення).
2. Загальний рівень фізичної підготовки (фізичний розвиток).
3. Особистісні якості (психологічний розвиток).
На другому етапі здійснюються формування сукупності та створення технологій
оцінювання якостей особистості відповідно до системи критеріїв. Сукупність характеристик, за
якими виконується оцінювання рівня еволюційного розвитку особистості учня початкової
школи, є такою:
1. Загальний рівень підготовки (навчальні досягнення):
 пам’ять;
 мовлення;
 письмо;
 читання;
 рахування;
 малювання (з чистого аркуша або копіювання);
 уява (здатність до перетворення інформацій);
 загальна музична підготовка (спів, танці, гра на інструментах).
2. Загальний рівень фізичної підготовки (фізичний розвиток):
 тонка моторика;
 рівень збудливості та непосидючості;
 період стомлюваності.
3. Особистісні якості (психологічний розвиток):
 здатність до планування;
 виконання програм дій;
 здатність до самоконтролю;
 сприйняття;
 увага;
 бажання/готовність виконувати вимоги вчителя /правила;
 конфліктність;
 здатність/готовність діяти у складі групи;
 схильність до взаємодопомоги;
 палітра кольорів, якій учень віддає перевагу;
 здатність/бажання слухати музику (тип музики);
 уява (здатність/бажання конструювати).
Система моніторингу еволюції особистості учня початкової школи реалізується через
сукупність загальновідомих та авторських технологій діагностування. Такими є:
1. Технології із вивчення відчуттів та сприйняття (практичні завдання).
2. Технології діагностування пам’яті.
3. Технології діагностування процесів мислення .
19
4.
5.
6.
7.
8.
Технології дослідження уяви.
Технології оцінювання рівня мовлення.
Технології оцінювання уваги.
Дитячий варіант особистісного тесту Р.Кеттела.
Інші.
Задачі моніторингу:
1. Виявлення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів учня та його особистісн ий
розвиток.
2. Виявлення схильностей та здібностей учня.
3. Виявлення негативних особистісних якостей (страхи, конфліктність, гіперзбудливість,
пасивність, агресія тощо).
4. Виявлення причин наявності негативних особистісних якостей.
5. Розробка стратегій компенсації негативних якостей учня.
Запропоновані авторами підходи до розв’язання задач моніторингу дозволяють
організувати та провести такі дослідження:
Діагностування пам’яті.
1. Визначення обсягу короткочасної зорової пам’яті.
2. Оцінювання оперативної зорової пам’яті.
3. Визначення обсягу коротко часової слухової пам’яті.
4. Оцінювання оперативної слухової пам’яті.
5. Визначення динамічних особливостей процесу запам’ятовування.
Діагностування процесів мислення
Діагностування процесів мислення здійснюється за допомогою «Матриці Равена» технології, що дозволяє оцінювати наочно образне мислення.
Діагностування уяви
Уява учня початкової школи оцінюється за ступенем розвинення у нього фантазії, яка, в
свою чергу, може проявлятися у розповідях, малюнках, виробах ручної праці та ін ших об’єктах
творчої діяльності.
Діагностування рівня розвинення мовлення
Мовлення у молодших школярів звичайно розвивається паралельно із вдосконаленням
мислення, особливо словесно-логічного. У молодшому шкільному віці мовлення виділяється і
оцінюється окремо від мислення, а її діагностування здійснюється у двох аспектах:
лінгвістичному і психологічному.
У першому аспекті виділяють та оцінюють ті ознаки мови, які відповідають її
лінгвістичному аналізу, в тому числі лексика, граматика, стилістика, фонетика і т.п. У другому
аспекті вивчають те, як учень користується мовою для керування своїми пізнавальними
процесами, регуляції поведінки та спілкування.
Повністю розділити лінгвістичний і психологічний аспекти аналізу мовлення практично
неможливо, оскільки неможливо окремо досліджувати мовлення і мислення, оскільки мова
людини на практиці містить у собі як лінгвістичне, так і людське особистісне (психологічне).
У даному випадку у процесі діагностування акцент ставиться саме на володіння мовою,
відображення думки, зокрема – визначення понять.
Діагностування уваги
20
Увага є однією із найважливіших психологічних характеристик, від якої залежить
успішність навчальної діяльності учня. Багато проблем, які виникають здебільшого на початку
навчання у школі, безпосередньо пов’язані із недостатньо розвиненою увагою. Їх можна
усунути, якщо попередньо визначені індивідуальні особливості уваги учня і той рівень, на
якому увага є розвиненою на поточний момент.
У ході діагностування визначаються уваги застосовуються технології в изначення обсягу
уваги та «Таблиці Шульте».
Особистісний тест. Дитячий варіант тесту Р. Кеттела
Існує небагато методів дослідження особистості та міжособистісних відносин молодших
школярів, незважаючи на те, що є велика потреба у таких дослідженнях. Ці методи є переважно
адаптовані для відповідного віку тести для дорослих, але створені і такі, які орієнтовані саме на
учнів початкової школи.
Дитячий варіант тесту Р. Кеттела є модифікацією стосовно учнів початкової школи
відомого 16- факторного особистісного тесту для дорослих. В результаті тестування
визначаються:
1. Ступінь екстраверсії (доброзичливість, товариськість, співчутливість/замкненість,
недовіра, байдужість до людей, образливість, нездатність приховувати негативні емоції).
2. Упевненість у собі (низька тривожність/вразливість).
3. Емоційна незбудливість (стриманість, спокійність/нетерплячість, реактивність).
4. Незалежність (наполегливість, домінування/здатність до ризику, недбалість).
5. Розсудливість (обережність/безвідповідальність, переоцінювання своїх можливостей)
6. Сумлінність (сприйняття і виконання загальновизнаних норм поведінки, акуратність,
цілеспрямованість/нехтування обов’язками, конфліктність).
7. Сміливість (рішучість/сором’язливість, нерішучість у діях).
8. Практичність (реалістичність, вміння розраховувати на себе, самостійність/
мрійливість, не реалістичність, потреба у підтримці, залежність від зовнішніх впливів).
9. Оптимізм (спокій, переважно хороший настрій/неврівноваженість, переважно поганий
настрій).
10. Самоконтроль (соціальна адаптованість, вміння контролювати свою поведінку/
відсутність контролю власної поведінки).
11. Незворушність (нервова розслабленість/висока нервова напруженість).
Позаурочна робота з учнями за проектом «Прикладна інформ атика» надає широкі
можливості з організації моніторингу еволюції особистості, оскільки дозволяє залучати учнів
до різних видів діяльності застосовувати діагностичні технології безпосередньо на заняттях, які
проходять переважно у вигляді гри. Слід зазначити, що комп’ютер залишається дуже
привабливим для учнів початкової школи. Тому заняття із комп’ютерних інформаційних
технологій є бажаними і вмотивованими.
На третьому етапі здійснена розробка методичного комплекту для психологічного
супроводу учнів початкової школи, що працюють за програмою «Прикладна інформатика».
До складу комплекту входять методичні вказівки вчителя, робочий зошит учня,
ілюстративний мультимедійний матеріал до занять та збірка методик проведення тестових
вправ, роздавальний матеріал.
Використання цього методичного комплекту при роботі за проектом "Прикладна
інформатика" сприяє мотивації вивчення інформаційних технологій, розвитку пізнавальних
процесів, здібностей до аналізу і синтезу, вихованню наполегливості, організованості,
21
акуратності та навичок здорового способу життя, розвитку культури спілкування, творчого і
раціонального підходу до рішення завдань, формуванню у молодших школярів первинних
навичок роботи за комп'ютером; розумінню ними місця комп’ютера у ході розв’язання
різноманітних задач, сутності інформаційних технологій, вихованню інформаційної культури,
сприяє загальному розвитку особистості дитини.
Заняття за проектом «Прикладна інформатика» має таку орієнтовну структуру:
1. Організаційний момент (організуючі вправи) (2 хв).
2. Музичний компонент (зокрема, англійською мовою) (5 хв).
3. Пояснення нового матеріалу (8 хв).
4. Робота у зошиті (5 хв).
5. Релаксаційні/розвивальні вправи (2 хв).
6. Робота за комп'ютером (5 хв).
7. Релаксаційні/розвивальні вправи (2 хв).
8. Рефлексія (1 хв).
Необхідно зазначити, якщо заняття з дошкільниками проходить у формі гри, подорожі
тощо, і структура заняття не є жорстко визначеною. Головне, щоб учні не втомилися, отримали
позитивні емоції і мали бажання прийти на заняття наступного разу.
Методичний комплект використовується для навчання учнів початкової школи протягом
чотирьох років. Завдання методичного комплекту прив’язані до основної лінії занять з
інформаційних технологій та додаткової лінії – занять з англійської термінології.
Таке поєднання трьох складових – комп’ютера, англійської мови та розвивальнодіагностичних ігор і вправ дає позитивний результат: учні виявляють активну зацікавленість до
занять, багато хто з них продовжує займатися додатково вдома: вони добре засвоюють
спеціальну термінологію, отримують базові навички використання комп'ютерної техніки та
основи інформаційної культури, уміють запускати додаткове навчально-розвивальне програмне
забезпечення, виконувати деякі операції у простих прикладних програмних додатках.
Досвід роботи доводить, що успіх приходить до кожної дитини, оскільки робота
ведеться з урахуванням психофізіологічних особливостей кожного учня. Досвід показав також,
що в період адаптації школяра такі заняття можуть разом із навчальними цілями і завданнями
вирішувати й проблеми соціальної адаптації шляхом відповідної корекції. Це досягається
завдяки постійному моніторингу учня і з позиції навчальних досягнень, і з позиції еволюції
особистості.
Згідно створеної технології психологічного супроводу після завершення кожного
тематичного модуля проводиться так зване діагностичне заняття, на якому учням пропонуються
ігрові завдання, які за стилем і змістом не відрізняються від основних занять, але включають
діагностичні вправи і заходи. Всього тематичних модулів шість, заняття за програмою
«Прикладна інформатика» тривають протягом навчального року, а діагностичні заняття
проводяться приблизно кожні 2-3 тижні. Така частота проведення діагностичних занять
дозволяє сформувати множину контрольних особистісних характеристик кожного учня,
виявити їх характер та динаміку, тобто створювати так званий інформаційний ландшафт
еволюції особистості кожного учня.
Нижче наведені приклади порівняльного аналізу (в %) еволюції особистісних
характеристик учнів першого класу, які відповідно відвід ували і не відвідували заняття за
програмою «Прикладна інформатика» протягом трьох років.
22
Результати моніторингу особистісних якостей
експериментальних та звичайних груп
23
Результати моніторингу особистісних якостей
експериментальних та звичайних груп
Еволюція особистісних якостей учнів експериментальних груп
24
Еволюція особистісних якостей учнів експериментальних груп
Заняття за програмою «Прикладна інформатика» в дошкільній період та у початковій
школі вносить значущий вклад у формування особистості та загальної культури дитини,
зокрема її інформаційного компонента – інформаційної культури, культури спілкування.
Проект "Прикладна інформатика" вирішує одночасно широке коло завдань шляхом організації
експіриєнтивного навчання через насичену практичну діяльність, яка здійснюється у поєднанні
із емоційним комфортом учнів при роботі на заняттях, що сприяє формуванню їх мотивації до
навчання, самоконтролю, організованості, самодисципліни та є підґрунтям для подальшої
адаптації у сучасному суспільстві.
Література
1. Бех І.Д. Виховання особистості: у 3 т./І.Д. Бех; т. 1: Виховання особистості.К.:Либідь, 2003.- 277 с.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: у 3 т./І.Д. Бех; т. 1: Виховання особистості.К.:Либідь, 2003.- 341 с.
3. Бех І.Д. Виховання особистості: у 3 т./І.Д. Бех; т. 1: Виховання особистості.К.:Либідь, 2006.- 271 с.
4. Безруких М.М., Ефимова С.П.. Знаете ли вы своего ученика? /М.М. Безруких, С.П.
Ефимова. - М.: «Просвещение», 1991.
5. Вачков И. Память /И. Вачков// Школьный психолог, 2002. - № 4.
6. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания
/П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая. - М., 1974.
7. Гильбух Ю.З. Учебная деятельность младшего школьника: диагностика и коррекция
неблагополуччя/Ю.З. Гильбух. -К., 1993.
8. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте//Возрастная и
педагогическая психология / В.В. Давыдов/под ред. А.В.Петровского. - М., 1976.
9. Данилова Е. Поможем ребенку сосредоточиться//Школьный психолог/Е. Данилова.
2002. - № 18.
10. Карелин А.А. Психологические тесты/А.А. Карелин/ -т. 2. -М.: «ВЛАДОС», 2002.
11. Кудайбергенова
А.Т.
Характеристика
возрастных
особенностей
первоклассников/А.Т. Кудайбергенова// «Воспитание школьника», 2000. -№ 5.
12. Марютина Т.М., Мешкова Т.А., Гавриш Н.В. О связи свойств внимания и
успеваемости у учащихся вторых клас сов/Т.М. Марютина, Т.А. Мешкова, Н.В.
Гавриш//Вопросы психологи, 1988. - № 3.
13. Ратанова Т.А. Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности/Т.А.
Ратанова, Н.Ф. Шляхта. -М.: «Просвещение», 1998.
25
14. Репкина Н.В. Память и особенности целеполагания в учебной деятельности младших
школьников/Н.В. Репкина// Вопросы психологии, 1983. - № 1.
15. Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах, или Как научиться
онимать себя и других/Р. Римская, С. Римский. -М.: АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2003.
16. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения/К.Д. Ушинский: т. 1, -М.: «Педагогика»,
1990.
17. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детском воздасте:под ред. Д.И.
Фельдштейна/Д.Б. Эльконин. -М.: «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО
«МОДЭК», 1996.
УДК37.03:371.264(045)
Наталія Олексіївна Урсу,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
спеціалізованої школи № 152
з поглибленим вивчення англійської мови,
м. Київ
Заключне свято, як елемент системи моніторингу навчальних досягнень та
демонстрація еволюції особистості учня в процесі навчання за програмою «Прикладна
інформатика»
Спеціалізована
школа
№
152
з
поглибленим вивченням англійської мови
розташована в мальовничому куточку міста
Києва на Лісовому масиві. Вона відкрита в 1970
році і нещодавно відзначила своє 40-річчя.
Школа має лінгвістичний профіль. Учні
вивчають українську, російську, англійську,
німецьку та французьку мови.
В школі працює творчий педагогічний
колектив, який прагне, щоб процес навчання
став цікавим та яскравим, збагаченим сучасними
освітніми технологіями, які відкривають широкі
можливості для учнів і вчителів.
Шостий рік в школі в позаурочний час проводяться заняття за програмою «Прикладна
інформатика», унікальність якої полягає в тому, що молодші школярі, опановуючи основи
інформаційних технологій, мають можливість формувати та вдосконалювати навички з
іноземних мов, отримуючи також знання з багатьох інших предметів. Все це відбувається в
доступній і цікавій формі. Ефективність цієї програми визначило Міністерство освіти і науки
України, розпочавши в 2007 навчальному році експериментальну роботу всеукраїнського рівня
на тему: „Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерних технологій в
повсякденному житті для учнів початкової школи‖. Наша школа є однією з провідних у цій
експериментальній роботі. Результати експерименту щорічно представляються Центром
Інформаційних Технологій ІТС на міжнародній виставці „Сучасна освіта в Україні‖.
26
Особливе місце в культурі кожного народу займають свята. В основі свят заховані
духовні потреби, прагнення людей, їх думки, традиції, звичаї. Крізь призму традиційних
народних свят простежується вшанування предків, виховання поваги і любові до людей,
пошанування землеробства, скотарства та інших господарських занять. Поява свят в
історичному минулому не випадкова. Вона зумовлена прагненням людей до того, щоб в їх
житті було присутнє дещо, що виходить за рамки повсякденного, що пов’язувало б їх життя з
чимось високим і прекрасним. Протягом багатьох віків народні свята супроводжуються
піснями, словесними побажаннями, пригощаннями, народно-театральними драматичними
сценками та розвагами. Важливі, значні події в житті людини, в історії цілого народу начебто
знову виникають під час свята. Так формується пам’ять поколінь, національна, сімейна та
індивідуальна культура.
В народних святах втілились найважливіші риси економічного і соціального життя,
психологія та моральні засади народу, що формувались протягом багатьох століть і тисячоліть.
Отже, свята виникають на основі існування духовних зв’язків між людьми і сприяють
осягненню ідеального в житті, формуванню відчуття гармонії буття і завжди позначені
життєстверджуючим характером. Всі ці фактори вказують на величезне виховне значення свят.
Відомі педагоги минулого відзначали, що суттєвий розвиток моральних якостей дитини,
формування відчуття прекрасного відбувається саме під час підготовки та проведення
різноманітних свят. Святкова атмосфера, краса оформлення приміщень, одягу, гарно вибраний
репертуар, яскравість виступів дітей - все це важливі фактори естетичного виховання. Видатний
педагог С.Ф.Русова, яка розробляла основи національної освіти, писала: "В кожному святі треба
єднати народне, національне, фольклорне з загальнокультурним і додавати щось естетичне,
прекрасне, радісне, веселе". На думку В.Д.Ушинського, свята зими, весни, літа та осені, які
пробуджують поетичні почуття дітей, викликають радісні емоції, знайомлять з народними
традиціями, що також є важливим змістом естетичного виховання. Проведення свят у
початковій школі сприяє формуванню світогляду учнів, їх спілкуванню, розширює світогляд,
дає їм змогу теоретично та практично пізнавати традиції народу, набувати культурноісторичного досвіду.
Підготовка та проведення свят не тільки дає дітям можливість пережити чудо, не тільки
долучає їх до культурної спадщини народу, а й є засобом морального виховання. Кожне свято
повязане з якимись чеснотами. Мужність, доброта, вдячність, любов можуть виступати у формі
казкових персонажів. В таких казках та історіях головні позитивні герої, пройшовши певні
випробування, завжди перемагають, а отже дитина утверджується в тому, що добро завжди
перемагає. Дитина має гостру потребу в тому, щоб відчути в своєму оточенні добро, бути
впевненим, що у великому світі, в який вона прийшла, панує Добро. Настрій добра, за
твердженням Р. Штайнера, є умовою психосоматичного здоров’я дитини, що набуває особливої
важливості в наш час. Таким чином, свята, окрім своєї культурної та виховної ц інності мають
ще й психологічне та терапевтичне значення.
Разом із безумовним вагомим виховним та психологічним впливом свят цікаво
відмітити, що під час свята є можливим здійснити моніторінг досягнень учнів в тій чи іншій
ланці навчання, змін в особистісних характеристиках, таких як самоконтроль, емоційність,
взаємодопомога, здатність до прийняття рішень, спілкування, володіння мистецтвами,
мовленням та інші, – тобто підвести підсумки певного навчального етапу.
Саме цією ознакою свят зацікавились вчителі нашої школи, які залучені до роботи за
програмою «Прикладна інформатика».
27
Цікавим
моментом
програми
є
використання ігрових технологій, що має
особливий ефект при роботі з молодшими
школярами. На заняттях діти занурюються в
казкову атмосферу уявної країни Акваленд із
дивними морськими істотами та багатьма
загадковими речами. Персонажі казкової країни
зустрічаються на сторінках учнівських зошитів,
в підручниках та комп’ютерних версіях
навчальної програми.
Уже в перший рік впровадження
програми
прослідковувалась
висока
ефективність
занять.
За
результатами
проведених наприкінці року досліджень
переважна більшість учнів, які відвідували заняття, мала кращі показники з англійської мови та
основ комп’ютерної грамоти. Все це надихнуло учителів провести по закінченні першого року
навчання святковий захід, який би демонстрував рівень навчальних досягнень учнів і був би
поєднаний з казковою атмосферою країни Акваленд. Отже, на такому заході засіб моніторінгу
навчальних досягнень учнів виступив би як елемент концептуальної моделі системи
позаурочного виховання та додаткових можливостей пізнання. Учні із задоволенням сприйняли
ідею і одразу ж розпочалася підготовка до свята, яка тривала протягом останнього місяця
навчання. Свято вийшло вдалим, пройшло урочисто і цікаво.
Діти із задоволенням грали ролі
казкових перосонажів країни Акваленд,
демонструючи володіння англійською мовою
та знання основ комп’ютерної грамоти, набуті
протягом навчального року. На святі лунали
пісні, веселі жарти. Всі - і дорослі, і діти були в захваті від отриманих позитивних
емоцій. З того часу ми щороку проводимо
подібні заключні свята.
Кожне таке свято складається з трьох
частин. Перша – вступна, офіційна, на якій
ведучі – учителі коротко знайомлять
присутніх
з
особливостями
програми
«Прикладна інформатика», роблять підсумок
вивченого за рік програмного матеріалу з інформаційних технологій та іноземних мов. В
офіційній частині свята ми часто запрошуємо виступити батьків тих дітей, які вже не один рік
відвідують заняття. Ці виступи особливо цінні, тому що батьки досить конкретно розповідають
про те, що саме їх та їхніх дітей приваблює в заняттях за програмою «Прикладна інформатика».
Вони вносять цінні пропозиції та побажання щодо покращення організації занять тощо.
Друга частина свята – театралізоване дійство, шоу-програма, яка може складатися з
різних номерів, поєднаних однією темою. Це також може бути вистава, з основною сюжетною
лінією, підготовлена учнями різних вікових груп, де кожен має свою роль, яка вибирається для
нього з урахуванням його особистісних нахилів та бажань самого учня.
28
Третя частина свята – вручення учням сертифікатів про закінчення чергового рівня
навчання та подарунків.
Для того, щоб захід вийшов цікавим, насиченим і корисним, необхідно ретельно
спланувати і організувати підготовку кожної частини свята. Дуже важливо зацікавити учнів
наступною роботою, створити атмосферу "завтрашньої радості". Підготовча робота до свята
повинна впливати на розум, емоції школярів, включати їх у суспільно-корисну діяльність. В цей
період виконуються роботи із виготовлення костюмів, оформлення зали. Вся ця робота
відкриває широкі можливості як для
колективної, так і для індивідуальної
діяльності учнів.
Виховне
значення
свята
значно
підвищується, якщо в його підготовці і
проведенні беруть участь всі учні, а також
батьки. Важливо зацікавити і таких дітей, які
відчувають себе невпевнено, яким важко
дається навчання. Для молодшого школяра
особливу цінність набуває оцінка його праці
вчителем і товаришами.
Колективна діяльність із підготовки до
свята буває, як правило, радісною, сприяє згладжуванню конфліктних ситуацій. Діти
усвідомлюють, що колективні зусилля приносять більше користі, вірять у свій успіх, чекають
результатів.
Важливим етапом підготовки є розробка сценарію основної частини свята. При цьому
враховується вся система роботи за рік, вікові і специфічні особливості учнів, підготовленість
дітей, можливість розумного співвідношення вивчених за рік тем та основної сюжетною лінії
свята. У сценарії в суворій послідовності викладається те, що буде відбуватися на святі:
фрагменти, що розкривають тему, логічні переходи від однієї частини свята до іншої, прийоми
активізації учасників (конкурси, ігри, сюрпризні моменти, проблемні ситуації...), оформлення і
обладнання свята. У сценарії повинні бути чіткий
початок, основна частина і фінал.
Важливою умовою успіху свята є так звані
зв'язки його елементів. Зв’язками можуть: бути
весела пісня, поетична заставка, сюрпризні події
(поява якого-небудь персонажу або "телеграмилиста"), світлові та звукові ефекти та ін. До основної
части сценарію висувають такі вимоги: сувора
логічність, наростання подій, завершеність кожного
окремого епізоду, контрастність побудови, зміна дій
учасників свята.
Запорукою гарного свята є сюжет вистави. В
наших святах він, як правило, пов’язаний з казковою підводною країною Акваленд. Так,
наприклад, сюжетом однієї з вистав було казкове дійство, яке розгорталося на морському дні
океану. Там жила маленька принцеса, їй мало приділяли уваги дорослі, вона була самотньою і
від того дуже сумувала. До неї завітали веселі друзі з країни Акваленд.
29
Цікаві жарти, пісні, загадки, танці, які демонстрували морський коник Спіді, восьминіг
Оллі, золота рибка Голді, дельфін Долф, кит Вітті, морська зірочка Шіммер разом з іншими
учнями розвеселили принцесу. Вона знайшла справжніх друзів.
Необхідно відзначити родзинку цього заходу: вистави, як правило, проходять
англійською мовою з перекладом, який здійснюють самі учні.
На одному зі свят головною героїнею була
королева англійської граматики зі своїми доньками –
принцесами Фонетикою та Лексикою, які за сюжетом
вистави, завітали до країни Акваленд, познайомились з
її мешканцями та вирішили дізнатися про те, як жителі
країни знають англійську мову. Ці персонажі
проводили вікторини і конкурси: учні демонстрували
свої знання і водночас розвивали пізнавальні інтереси,
підкреслюючи важливість і необхідність вивчення
іноземних мов та комп’ютерних технологій.
Головні ролі виконували учениці старших вікових груп.
З року в рік одні й ті ж самі учні беруть участь у святах, але з кожним роком вони
отримують більш складні завдання та ролі у виставах, що дає можливість відслідковувати та
аналізувати динаміку еволюції знань, навичок та вмінь з іноземних мов, інформаційних
комп’ютерних технологій та особистісних якостей учнів.
Якщо в школі велика кількість різновікових груп, які навчаються за програмою
«Прикладна інформатика», то можуть виникати труднощі із залученням всіх дітей до участі у
виставі. В такому разі замість однієї вистави
можливо підготувати різні виступи учнів,
об’єднані однією темою.
Три роки тому в нашій школі поряд з
англійською мовою було впроваджене вивчення
французької мови. Цей експеримент спочатку
був неоднозначно сприйнятий батьками дітей,
але результати учнів з вивчення обох мов
виявились успішними, і стало очевидним
необхідність продовження експерименту. Вік
молодших школярів є достатньо сприятливим
для оволодіння основними видами мовленнєвої
діяльності при вивченні різних іноземних мов. Впровадження французької мови було важливим
експериментальним нововведенням, і це було відображено у заключному святі. Уже на початку
свята ведучі звернулись до присутніх у залі з привітанням на чотирьох різних мовах,
пояснивши, що всі ці мови (українську, російську, англійську та французьку) вони будуть чути
від дітей протягом всього свята. Темою цього свята стала ідея утвердження того, що кожна
країна варта того, щоб любити і вивчати мову її народу.
Учні старших груп підготували виступи, сюжетами яких були подорожі до столиць
відомих країн. Повернувшись в Україну, одна учениця розповіла про всесвітньо відомі місця
Парижу французькою мовою. Інший учень, повернувшись із Великої Британії, розповів про те,
що йому найбільш сподобалось в англійській столиці, англійською мовою. Переклад розповідей
був передбачений у сюжеті даного виступу. Учениця, що відвідала Москву була вражена
30
архітектурними пам’ятками, православними храмами російської столиці, про які вона розповіла
російською мовою. Розповіді учнів звучали у супроводі відомих національних пісень та
супроводжувались показом на великому екрані слайд шоу краєвидів різних країн.
Одна з учениць розповіла, що під час канікул вона нікуди не від’їжджала з рідного міста,
але чудово провела час, відвідавши визначні місця Києва. Вона милувалась дивовижними
краєвидами міста, невідомими їй раніше пам’ятками культури древнього і водночас сучасного
європейського міста. Про свої канікули вона розповідала чарівною українською мовою.
Учні молодших груп підготували виступи, в яких теж звучала англійська, французька,
російська та українська мови. Такі театралізовані виступи мають велике виховне значення:
формуються естетичні смаки, розвивається відчуття прекрасного, виховується любов до рідної
країни, її мови, повага та толерантне ставлення до представників інших культур, їхніх мов ї
традицій – інтернаціональна культура.
У підготовці і проведенні свята важливе значення має обладнання й оформлення зали.
При оформленні приміщення окреме місце виділяється під центр - найяскравіше панно, плакат
або композицію, які передають тему свята. Діти повинні сидіти обличчям до цього центру, він
допомагає краще сприймати тему свята, налаштовувати на святковий настрій. До свята
необхідно перевірити якість роботи технічних засобів, визначити, хто буде виконувати функції
оператора, техніка-освітлювача тощо.
При розробці сценарію свята необхідно ретельно продумати кульмінацію і розв’язку.
Недарма говорять: «Кінець – усьому ділу вінець».
Третя частина свята – найбільш відповідальна і хвилююча, особливо для молодших
школярі: вони вперше в житті отримують свій перший документ про навчання.
Вручення сертифікатів про закінчення
чергового рівня навчання супроводжується
привітаннями та невеличкими запитаннями, які
ставляться учням англійською мовою. Разом із
сертифікатом учні отримують символічні
подаруночки, які теж ретельно підбираються
учителями
та
Центром
Інформаційних
Технологій
ІТС
згідно
з
віковими
особливостями дітей.
Наприкінці
свята
–
виступи
представників Центру, повідомляються плани на
наступний навчальний рік, і- це вже стало
традицією- виконується пісня ‖English‖, яку учні добре знають і люблять. І, звичайно,
традиційні фото на пам’ять.
Підготовка до свята — кропітка і серйозна робота педагогів та учнів. Від її якості
залежить хід свята, його емоційний вплив на дітей. Після свята ми надаємо дітям можливість
обмінятися думками, висловити свої почуття. Батьки учнів заповнюють анкети, висловлюють
свої враження та побажання.
Після свята часто замислюєшся: чи всі завдання вдалося вирішити, що нового дізналися
діти, як і чим збагатилися їх душі, чи був помітний на святі рівень зростання навчальних
досягнень учнів, чи вчились вони працювати разом, чи всі можливості свята використані, яку
участь в підготовці свята брали батьки, інші учасники? Такий аналіз завжди допомагає в
подальшій роботі.
31
Отже, заключне свято – це
яскраве, феєричне дійство, яке
спрямоване на підвищення у дітей
інтересу до вивчення інформаційних
технологій
та
іноземних
мов,
виховання
естетичних
почуттів,
створення мотивації до творчої
діяльності,
виховання
відчуття
колективу, власних та колективних
успіхів. Такий захід допомагає
отримати об’єктивну інформацію про
рівень сформованих навичок та вмінь
у дітей з комп’ютерної грамоти та
іноземних мов, прослідкувати, як із
року в рік в учнів формуються навички акторської майстерності, вміння користуватися
набутими знаннями в повсякденному житті, і, що найголовніше, прогнозувати на підставі
зібраної інформації динаміку та основні тенденції розвитку цих навичок, а також приймати
стратегічні рішення на наступний навчальний рік, щодо ефективного розвитку проекту
«Прикладна інформатика» в цілому.
УДК 37.03:371.264(045)
Олександра Володимирівна Федорченко,
вчитель інформатики ЗОШ с. Камишуваха,
Попаснянський район, Луганська область
Свято Аквалендії
Сьогодні ми живемо у час, коли найновіші технології проникають у всі сфери нашого
життя: додому, в школи, офіси і навіть у сферу розваг і відпочинку. Зараз практично неможливо
уникнути використання цих технологій, ігнорувати їх, оскільки вони не тільки дають
можливість більш повного інформаційного комфорту у всіх сферах життя і діяльності, а є
необхідною умовою подальшого розвитку суспільства і зокрема реалізації людських
можливостей і формування кар’єри молодих фахівців. Саме тому в 2009-2010 навчальному
році наша школа приєдналася до навчальної програми „ Прикладна інформатика ‖. Разом з цією
програмою у нас з’явилась унікальна можливість опанування учнями англійської мови та
інформатики без зайвих і надмірних зусиль, оскільки навчання здійснюється поступово,
невеликим обсягом, в інтерактивному ігровому середовищі. Воно ґрунтується на накопиченні
учнями власного досвіду застосування комп’ютерних і інформаційно-комунікаційних
технологій у повсякденному житті. Діти нашої школи активно включилися в цю програму і з
легкістю пройшли перший рік навчання за трьома рівнями. Найбільшим подарунком для учнів і
батьків було свято вручення сертифікатів.
Разом з мешканцями чарівної водної країни Акваленд діти із задоволенням брали участь у
різних конкурсах та виконували цікаві завдання. Підбадьорювало їх і те, що разом з дітьми на
32
святі були присутні і їхні батьки. Кожен з учнів мав можливість продемонструвати свої знання
та навички, отримані протягом першого року навчання, своїм батькам.
Свято проходило в стилі морської подорожі на білому пароплаві, який впевнено ніс своїх
пасажирів до подарунків.
На святі лунали веселі пісні та
улюблені вірші, які діти вивчили протягом
року. Учні побудували будиночок для
абетки, склали веселку з кольорів,
розгадували загадки та називали фігури.
Свято проводилося англійською мовою,
але це не завадило порозумінню між
учасниками свята. Батьки із задоволенням
допомагали своїм дітям виконувати різні
завдання.
Епілогом свята стало вручення відповідних сертифікатів про закінчення певного рівня
навчання. Батьки також не залишилися без уваги. Окрім задоволення вони отримали подяки та
календарі, вироблені власними зусиллями учнів.
Свято вручення сертифікатів для старших учнів ми проводили на свіжому повітрі.
Атмосфера була теплою та затишною. А духмяний запах трав додавав натхнення.
33
34
Сценарій свята «Подорож до країни "Акваленд"»
Тема: Подорож до країни "Акваленд"
Цілі і завдання: Закріпити знання учнів із рахуванням, назв букв алфавіту і їх
написання, розпізнавання кольору, геометричних фігур. Розвивати пам'ять, уяву і
спостережливість. Учити граючи.
Устаткування:
1. Макет пароплава, одяг капітана, різноколірні прапорці з написом ― Аквалендія ‖.
2. Різноколірні кулі з кольорового паперу, повітряна жовта куля з секретом.
3. Будинок – ABC (у віконцях будиночка – буква англійського алфавіту).
4. Малюнок кота.
5. Кросворд із зображенням собачки.
6. Кольорові ілюстрації – сонце сходить (Good morning!), сонце високе над лісом (Good
day!), сонце ховається за лісом (Good evening!).
7. Музичний супровід (по вибору вчителя).
Хід заходу
Вчитель:
Good morning, children! How are you!
Учні:
Good morning, teacher! Пісня «How are you!».
Вчитель:
А заразом нам всім в дорогу пора. Подорожувати, друзі, в дуже далеку країну ―Аквалендію‖. В
тій країні є чарівний, чарівний будинок, а в тому будиночку є чарівна, чарівна кімната, в якій
знаходиться магічний сейф, закритий на сім замків. Щоб його відкрити , нам потрібно знайти
сім ключей. А ключі ці знаходяться на різних островах, до яких ми зараз вирушаємо.
Вчитель:
Не підем ми своїм ходом.
Плисти будемо пароплавом.
А хто ж буде капітаном? Давайте порахуємося ( називаємо десятки).
(Вчитель надіває кашкет на капітан, діти займають місця на пароплаві).
Учні:
I – я, а разом дружна сім'я.
I am – я називаюся, але не обзиваюся.
Вчитель:
What is your name?
Як тебе звуть? (―Назвіться всі, хто тут присутній!‖).
I am Oleksandrа Volodymyrivna.
And you? (Учні відповідають по ланцюжку).
Учні:
Ми назвалися всі.
Вчитель:
Ось тепер-то все гаразд.
Попливемо швидше враз!
(Звучить музика, пароплав дає сигнальний гудок).
35
Ми візьмем в дорогу сміх.
Порахуємося всі.
Пісня « Раз, два, три ».
Вчитель:
Бачу острів у нас на шляху, а на ньому чарівний будиночок. Як би нам туди дійти?
(Будинок – ABC – у віконцях будиночка – буква англійського алфавіту).
– Хто мені скаже слово ―БУДИНОК‖ – англійською?
Учні:
A House.
Вчитель:
A House відповідає нашому дому, букви живуть у ньому.
Якщо букви назвете,
негайно ви до нього увійдете!
Діти співають пісню Абетки (1 ключ).
Букви - гостинний народ.
Лише далі пливе пароплав.
А на пристані кулі різнокольорові видно.
(Червоний, жовтий, зелений, блакитний).
Співають пісню «Кольори».
Вчитель:
Всі кулі зі секретом – переконаєтеся в цьому!
Конкурс «Веселка» (В різнокольорових кульках назви кольорів переплутані. Потрібно правильно
розставити колір та скласти веселку.
(Звучить пісня «Кольори».) (2 ключ).
Вчитель:
Пливе наш красень пароплав
Все ближче до мети.
Скоріш до скарбу нас веди
Наш корабель. Лети!
Вчитель:
Дісталися ми наступної зупинки.
Загадки (3 ключ).
Вчитель:
Відпочили ми дітвора,
А тепер нам в дорогу пора.
Вчитель:
What is it? Що це за диво – машина?
Учні:
Комп’ютер.
Вчитель:
А ось і завдання. Назвіть мої частини англійською мовою.
This is а computer (4 ключ).
Вчитель:
I am a cat – кішка, попрацюйте трішки.
Ви отримаєте жовту надувну кульку.
36
Це кулька надувна.
У ній задача не проста.
Тільки дряпне її кицька,
Кулька лопне, в ній записка.
Вчитель дістає записку, читає загадку.
Що за сторож біля крильця
Гарчить на кішку без кінця?
(СОБАКА).
Вчитель:
Показує кросворд. А ось і задачка. Як буде англійською собачка?
Учні:
A Dog – собачка, вирішена задачка. Ні не вирішена (показує кросворд). А ось і важка задачка. (5
ключ).
Вчитель:
Аж ось ми дісталися місця, де знаходиться магічний сейф.
У Аквалендії народ дуже ввічливий живе.
Вгадайте, які слова вітання там говорять один одному вранці, вдень і увечері.
Гра: “Зроби підпис під картинкою”
Good morning! – сонце сходить.
Good day! – сонце високе над лісом.
Good evening! – сонце сідає. (6 ключ).
Вчитель:
Тепер ми Акваманчики. Заграли наші пальчики (Пісня « Пальці»).
Вчитель:
В такому чарівному будиночку обов’язково є магічний сейф. Аж ось він. Давайте відкриємо
його…, але ж нам не вистачає одного ключ. Що ми будемо робити? Здається я знаю відповідь.
Ключ знаходиться прямо на сейфі. Потрібно назвати фігури англійською мовою.
(Діти називають, сейф відчиняється і діти получають подарунки і сертифікати).
Вчитель:
Час прощання настав,
Відпливай скоріше пароплав.
Сонце сховалося давно за гору
Нам пора повертатись додому.
Капітанові дізнатись пора.
Вам сподобалася подорож?
Давайте подякуємо вашим батькам за те, що вони подарували вам таку подорож протягом
цього року і подаримо їм подаруночки. Тож, до наступного року.
Учні прощаються
До побачення, чарівна Аквалендія!
37
УДК 007+91(045)
Лора Вікторівна Кравченко, учитель інформатики
Ярослава Василівна Гвоздецька,
учитель початкових класів та англійської мови
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1
з поглибленим вивченням іноземних мов
м. Горлівка, Донецької області
Прикладна інформатика, географія і англійська мова
Горлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з вересня 2010 року набула статусу
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Це трапилось не зненацька, а
в наслідок багаторічної
плідної праці у цьому напрямку. На початку 90-х років
індивідуалізацію у навчанні керівництво школи розуміло так: кожній дитині дати максимум
можливостей в оволодінні іноземною мовою і забезпечити індивідуальним навчанням у тісному
контакті з носіями мови і вчителем. Були налагоджені зв'язки з англійської школою Дерн Хай
Скул. З тих пір учні нашої школи багато разів їздили до Англії, де жили у сім'ях з метою
підвищення рівня знань в англійської мови. Англійські школярі також неодноразово
відвідували Горлівку. Колектив вчителів давно співпрацює з Горлівськім державним
педагогічним інститутом іноземних мов, учні 10 - 11-х класів беруть участь у предметних
олімпіадах з англійської, французької, російської мов, які проводяться на базі відповідних
кафедр інституту. Кожен рік учні школи займають призові місця на міських, обласних,
республіканських олімпіадах з іноземних мов.
Але на початку нового тисячоліття назріла необхідність у розвитку інформаційних
компетенцій. Тому викладачі школи стали активно запроваджувати використання
комп'ютерних програм з математики, фізики, англійської мови, географії на уроках. На жаль,
вибір їх був недостатній, програми не мали методичного с упроводу: практично жодна програма
не витримувала методичних вимог до уроку і не врахувала можливість широкої диференціації в
навчанні. Пошуки програм, які задовольняли б новим вимогам, привели нас до співпраці з
Центром Інформаційних технологій ІТС. Програма «Прикладна інформатика» дозволила нам,
учителям, розвивати у дітей вміння використовувати інформаційні технології в різних сферах
діяльності та ще й робити це англійською мовою! Це як раз те, що ми довго шукали.
Вже п’ятий рік ми працюємо за програмою «Прикладна інформатика» (учитель
інформатики та фізики Лора Вікторівна Кравченко та учитель початкових класів та англійської
мови Ярослава Василівна Гвоздецька). За цей час пройдено шлях від простого виконування
настанов для вчителя, які надавалися Центром ІТС, до створення власних розробок у межах
програми, до статусу тренерів. Що спонукало нас до нього ? Насам перед, очікування батьків і
нас (учителів), що саме така програма допоможе учням в опануванні не тільки математики та
фізики, а й інших навчальних предметів. Тому народилась ідея створити додаткові модулі
міждисциплінарних зв’язків: ІКТ + математика + англійська мова, ІКТ + географія +
англійська мова та ІКТ + фізика + англійська мова. Ми почали з математики та географії і
працюємо над цими модулями паралельно вже другий рік.
Отже, рівень STD-3 (четвертий клас) ми вирішили з’єднати з математикою, бо саме у
четвертому класі виникає потреба підвищити рівень математичних знань. Рівень STD-4
з’єднали з географією материків, тому що у нас на цьому рівні навчались діти 5-7-го класів, і
38
для старших ця тема співпадала з програмою, а для молодших, які вивчають природознавство,
була просто дуже цікавою і викладалась в рамках випереджаючого навчання.
Планування навчального матеріалу здійснювалося із позицій органічного поєднання
дисциплін.
№
п/п
Тема
Інформатика
Географія
1
ІКТ
Європа
2
Графічні зображення
і мультимедіа
Азія
3
Операції з текстом
Північна Америка
4
Програмування
Південна Америка
5
Таблиці
Африка
6
Бази даних
Австралія
Англійська мова
Кількість
годин
6
Вивчення назв
континентів, океанів,
морів, річок, країн,
столиць держав
англійською мовою
8
6
8
6
2
Всього
36
Кожна тема починається з презентації континенту: учні знайомляться з географічним
положенням, політичною картою, рельєфом тощо.
Треба відзначити, що для якісного засвоєння знань всі принципи побудови уроку нами
дотримуються: організаційний етап, перевірка домашнього завдання, якщо воно було,
активізація навчальної діяльності, вивчення нового матеріалу, розви ток практичних умінь і
навичок, контроль засвоєння, рефлексія, підсумок уроку. Кожен досвідчений вчитель добре їх
знає.
Загальна концепція авторського модуля "ІКТ + Географія + Англійська мова" є такою.
Структура уроку містить три блоки:
1. Інформаційні технології (конкретні теоретичні позиції, необхідні для налагодження
міждисциплінарних зв’язків, відповідні практичні вправи).
2. Необхідна англійська термінологія.
3. Географія (нові знання і навчально-розвивальні інтерактивні комп’ютерні вправи).
Розглянемо як приклад перший урок з теми «ІКТ».
Блок «Інформаційні технології» містить повторення пройденого матеріалу: склад
апаратної частини комп'ютера, його функцій, призначення основних функціональних клавіш
клавіатури.
Повторення можна проводити у вигляді гри «Я – учитель», коли кожний учень виступає
у ролі вчителя, а потім школярі обмінюються ролями. Якщо склад групи сильний, то дітям
дуже подобається гра «Сніжний ком». Перший учень відповідає на одне запитання вчителя,
другий повторює те, що казав перший, і відповідає на друге запитання. Третій повторює те, що
казали перший і другий учні, а потім відповідає на третє запитання вчителя.
Ось так це може виглядати:
Учитель: «Назвіть пристрої введення інформації».
1 учень: «Пристрої введення: клавіатура, миша, сканер»
Учитель: «Назвіть пристрої виведення інформації».
.
39
2 учень: «Пристрої введення: клавіатура, миша, сканер. Пристрої виведення інформації:
монітор, принтер».
Учитель: «Назвіть найголовнішу частину комп’ютера, яка виконує обчислення».
3 учень: «Пристрої введення: клавіатура, миша, сканер. Пристрої виведення інформації:
монітор, принтер. Найголовніша частина комп’ютера – процесор».
Так триватиме до тих пір, поки всі учні не візьмуть участь у вправі.
Блок «Англійська термінологія» починається з фонетичної зарядки. Скоромовки,
англійські народні пісні, наприклад пісня ―Computer mouse‖ (рис.1).
Знайомство з термінологією.
Учитель: «Name the different parts of a
computer».
1 учень: «There are a monitor, a CPU, a
keyboard, a printer, two speakers, a mouse».
Учитель: «Name the different input
devices».
2 учень: «There are a keyboard, a mouse, a
microphone».
Учитель: «Name the different output
devices».
3 учень: «There are a monitor, a printer,
two speakers.‖
Рис.1
Далі учні сідають за комп’ютери та виконують вправу, у ході якої необхідно прочитати
та класифікувати визначення відповідно до класів комп’ютерних пристроїв (рис.2).
Рис.2
40
Після повторення теорії англійською мовою, можна виконати аналогічні вправи у
зошиті, який ми розробили з урахуванням нової теми (рис.3).
Рис.3
Блок «Географія» доцільно вивчати в другій половині уроку. Учням надається загальна
інформація у вигляді презентації про географічне положення континенту Європа, його крайніх
точках, морях, річках, країнах - українською і англійською мовами. Кількість нової інформації
не повинна бути великою. Достатньо вивчити географічне положення на першому уроці, на
другому - політичну карту світу: п’ять – сім країн и так далі. (У зошиті обов’язково треба
записати нові слова у словничок.) Ознайомлення з граматичним матеріалом ―Definite articles‖.
Закріпити отримані знання можна за допомогою комплексу інтерактивних навчальнорозвивальних комп’ютерних вправ «Таємна місія».
Кожний учень має можливість у процесі виконання вправи застосувати всі отримані
знання і навички та перевірити свої особистісні якості та навчальні досягнення, оскільки:
1) виконання вправи здійснюється в інтерактивному режимі за умов обмеженого часу
англійською мовою;
41
2) у процесі виконання вправи необхідно проявити комплекс знань і навичок, а саме:
володіння комп’ютером, знання відповідної англійської термінології, відповідні знання з
географії вибраного регіону, вміння приймати рішення, вміння зосереджуватися та інші.
Інтерфейс вправи є дуже цікавим і навіть інтригуючим.
Спочатку учень має вибрати «себе». Це означає, що він перевтілюється у секретного
агента, який має виконувати місію. На цьому етапі учень вибирає свою стать (хлопець чи
дівчина) та формує зовнішній вигляд: колір шкіри та волосся. Далі вибирається одяг: штани,
сорочка, куртка, взуття, одяг.
Другим кроком є вибір рівня секретного агента (від початківця до агента 007 – найвищий
рівень).
42
Третім кроком є вибір континенту і країни, у якій має виконуватися місія. Коли пункт
призначення вибраний, гелікоптер висаджує агента вночі у безлюдному місці, і він повинен
виконати місію, але для цього має пройти випробування. Учень повинен відповісти на питання
про континент, океани, річки, моря, країни, столиці, щоб його герой перейшов на наступний
рівень. Учні із задоволенням виконують достатньо складні для п’ятого, шостого класу завдання:
знайти столицю країни, річку, яка протікає по даній території та інші.
Необхідно зауважити, що впродовж всього року на заняттях учні працюють над єдиним
проектом: «Traveling». Проект містить презентацію Power Point із розповіддю про одну з країн
світу, малюнки, текстові документи, які розповідають про цю країну, казку про цю країну, яку
створюють самі учні, а також електронні таблиці, які містять дані про населення країни.
Створення казки є окремим маленьким проектом, який реалізується у середовищі
Microwords 2.0 і включає програмування.
Наприкінці року, ці проекти учні демонструють батькам на спеціальних батьківських
зборах, які проходять як заключне свято і власне є іспитом.
Нам надзвичайно цікаво працювати за цією програмою, ми раді бачити навчальний
прогрес у школярів. Спілкування в позаурочний час привносять особливе тепло, радість
спілкування в невимушеній обстановці.
Результати щорічного незалежного опитування учнів і батьків свідчить, що ці додаткові
модулі є прекрасним засобом для створення в учнів мотивації до навчання і саморозвитку,
значно розширюють їхній світогляд, вдосконалюють знання англійської мови, надають
додаткові можливості для самовдосконалення, створюють підґрунтя щодо подальшого вибору
професії і самореалізації у сучасному світі.
43
УДК 373.31:004(045)
Микола Миколайович Бутенко,
директор Круподеринської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Оржицький район, Полтавська область
Робота у різновікових групах за програмою «Прикладна інформатика»
Прагнення іти в ногу з часом, участь у Всеукраїнському експерименті ―Організаційнопедагогічні умови використання інформаційних комп’ютерних технологій у позаурочній
діяльності учнів початкової школи‖, запровадження в навчальний процес програми ―Прикладна
інформатика‖ поставили учителів нашої школи перед
нелегким вибором. Школа наша малокомплектна.
Чисельність учнів у початковій школі – 24 учні.
Наповнюваність класів 5-7 учнів. Створити за таких
умов повноцінну групу учнів одного вікового рівня для
запровадження навчального процесу за програмою
―Прикладна інформатика‖ і виявилось неможливим.
Ми вирішили скористатися досвідом роботи
малокомплектної початкової школи, де один учитель
працює одночасно з учнями різних класів.
На сьогоднішній день освітня система малокомплектної школи будується так, щоб
реалізовувалися наступні завдання:
- розробка індивідуальних програм для кожної дитини;
- введення нових форм колективної діяльності з урахуванням різновікового складу учнів;
- вироблення механізмів управління педагогічною та учнівською діяльністю.
З метою розв’язання проблеми організації навчання за програмою ―Прикладна
інформатика‖ у різновікових групах та реалізації умов для оволодіння кожним учнем певним
рівнем знань учителі Р.А.Лантух (англійська мова) і А.В.Афанасьєв (інформатика) зайнялися
освоєнням теоретичних, методологічних, методичних основ колективного способу навчання та
запровадження моделі різновікових різнорівневих груп.
Чому саме ця технологія зацікавила нас ?
Інтерес до неї був викликаний освітніми і розвивальними можливостями, закладеними в
принципах, засадахах, методах, моделях реалізації ідей диференціації та індивідуалізації в
навчальному процесі .
В експериментальному режимі роботи учителями була відпрацьована модель організації
навчально-виховного процесу, яка передбачає організацію колективних занять з реалізації
таких принципів:
 індивідуалізація, що передбачає складання індивідуальних освітніх програм для
кожного учня (такою програмою для учня-учасника експерименту є програма вивчення
предмета та індивідуальний робочий зошит учня);
 взаємодія всіх з усіма передбачає, що кожний учнь в навчальному занятті може
взаємодіяти з будь-ким із учасників навчального процесу для якісного засвоєння навчального
матеріалу;
44
 кооперація передбачає, що, виходячи з мети навчання, учень може взаємодіяти то з
одним, то з іншим учнем; тому для роботи над навчальним матеріалом утворюються тимчасові
зведені групи з одновіковим або різновіковим складом.
Практика показує, що така форма організації навчально-виховного процесу
переорієнтовує сам процес навчання на інтенсивну навчальну взаємодію учнів та використання
їх не лише як учнів, а й як учителів та організаторів навчального процесу. За таким способом
навчання формуються важливі якості учнів; такі як потреба у пізнанні, самозміні, а також
моральні ідеали, цінності, характер, воля. В процесі навчання в різних взаємодіях з навчальним
матеріалом, з учителем, з усіма учнями навчальної групи учні набувають наукових понять,
цінностей й норм поведінки шляхом навчальної діяльності.
Учні отримують головну можливість – працювати під час навчального заняття в
безконфліктних ситуаціях, оволодіваючи (переважно самостійно) разом із знаннями з
прикладної інформатики способами засвоєння навчального матеріалу.
Викладачі отримують можливість працювати з кожним учнем у зоні його найближчого
розвитку, здійснюючи навчання за індивідуальними планами, практично реалізовуючи ідеї
особистісно зорієнтованого навчання, керувати пізнавальною діяльністю учня, забезпечувати
засвоєння кожним учнем певного рівня знань.
Під час організації колективних навчальних завдань ми визначили ряд переваг, заради
яких варто вже з перших занять залучати учнів у новий освітній проц ес. Особливо це
стосується першокласників, які навчаються за підготовчим рівнем KG:
 учні ще не мають стереотипів, притаманних традиційним навчальним заняттям;
 заняття за програмою ―Прикладної інформатики‖ та способів використання ІКТ тільки
розпочинається;
 учні приходять з різним рівнем підготовки (в одних є вдома комп’ютер і вони мають
певні навички хоч ігрової роботи з ним, інші знайомляться з комп’ютером вперше) – вже це
забезпечує різнорівневість у навчанні;
 учні відкриті для спілкування;
 учні мають високий ступінь імітаційних та не імітаційних можливостей.
Ці переваги допомагають формувати учасників нового навчального процесу, залучити
кожного учня до нових взаємин: взаємодія одного з одним, з усіма учнями свого класу, з усією
різновіковою групою, з навчальним матеріалом.
Із введенням цих взаємодій у дітей починають вироблятися нові норми спілкування:
 норми змістової взаємодії з навчальним матеріалом;
 норми змістової взаємодії в парах постійного, змінного складу, у зведених групах;
 норми співробітництва та взаємодопомоги;
 норми самоконтролю та взаємоконтролю;
 норми змістової рефлексії.
Залученість кожної дитини з перших днів навчання за програмою ―Прикладна
інформатика‖ до такої взаємодії виробляє вміння запитувати, з’ясовувати незрозуміле, діяти посвоєму, орієнтуватися на змістовий бік занять, на те, що відбувається у парах, зведеній групі,
формує здатність співпрацювати.
Співробітництво виступає спільним виконанням учасниками навчальної роботи: спершу
вміння спілкуватися, а в подальшому – спільно обговорювати, визначати мету діяльності,
45
планувати, координувати свої дії. Співробітництво стимулює вияв учнями ініціативи,
відповідальності, самоуправління.
У результаті організації співробітництва в учнів формуються такі важливі способи
життєдіяльності:
 уміння ставити ділов і відносини вище за особисті симпатії;
 вести конструктивний діалог;
 розуміти та оцінювати позицію партнера (партнерів);
 уміння аналізувати свої взаємини з метою їх поліпшення;
 адекватно оцінювати свою роль у взаємодії;
 знаходити і ліквідовувати причини, що заважають взаємодії;
 знімати напруженість у конфліктних ситуаціях.
За концепцією різновікової групи першокласників одразу ж залучаємо у постійні загони.
Об’єктом рефлексії має стати спільна діяльність учнів. У безпосередній взаємодії з учителем
дитині складно засвоїти учительські функції, необхідні для оволодіння способами навчання
себе. Для цього необхідне спілкування з однолітками і старшими дітьми. Необхідно
враховувати, що навчальної взаємодії в досвіді дітей не було, тому дуже важливо, щоб кожна
дія дітей у парах постійного, парах змінного складу, у зведених групах була піддана ретельному
аналізу. Особливо це важливо при вивченні англійської складової програми. Треба не упустити
жодної навіть, на перший погляд, дріб’язково ї ситуації. Об’єктами аналізу можуть бути
ситуації, які навіть не сталися з учнями, а спеціально були розіграні під час занять. Примітно,
що сценки з життя, розіграні з гумором, з використанням елементів гри, з використанням
образів казкових героїв мають особливе значення для рефлексії.
Навчальний план програми ―Прикладна інформатика‖ в початкових класах в рамках
експерименту включає різноманітні знання. Одні з них викликають безпосередній інтерес своїм
змістом, наприклад, сам комп’ютер, його можливості. Стосовно інших, зокрема англійської
мови пізнавальні інтереси дітей нестійкі. На початковому етапі вивчення інформатики
розв’язання багатьох навчальних завдань і формування певних навичок є лише підготовкою до
подальшого системного навчання. Навчання може бути продуктивним і необтяжливим для
учнів лише в тому разі. якщо викликає інтерес у них. Під впливом інтересу ефективніше
проходить спостереження, активізується емоційна сфера і логічна пам’ять, продуктивніше
працює уява.
Щоб викликати інтерес в учнів різновікової групи до навчання за програмою
―Прикладна інформатика‖, ми показуємо учням з низьким рівнем підготовленості (учні, які
починають вивчення) набуті вміння і навички, одержані знання учнів, що мають вищий рівень
готовності до навчання за програмою, або пройшли один із його етапів. Це викликає
закономірне бажання досягти таких саме результатів, бути з ними на рівні. Для учнів, що
пройшли один з етапів підготовки, перспективу вивчення наступного етапу програми показує
вчитель. Учні мають побачити перспективи навчання за програмою, які навички вони
матимуть, що це дасть їм у перспективі. Все це зумовлює успішне засвоєння знань без зайвого
перенапруження сил. У радісній атмосфері навчання розвивається пізнавальна активність і
формуються позитивні якості особистості дитини.
Тому у процесі побудови занять учителі враховують потреби учнів. Як фактори, що
спонукають до цілеспрямованого навчання, використовуються прагнення молодших школярів
до спілкування з ровесниками і дорослими, до визнання і схвалення своїх знань і дій, ігрові
мотиви.
46
Різновікові групи – це завжди групи, в складі яких учні з різним рівнем навченості,
сформованості знань і умінь. Це не два класи в складі комбінованого класу, де кожен клас
виконує певну роботу. Це група, в якій учні з різних класів виконують одну роботу, досягають
певної загальної мети. Тому вчителю важливо знати індивідуальні особливості учнів, рівень
сформованості їх практичних знань і умінь, щоб організувати заняття цікаво і змістовно.
Вчителі намагаються, щоб з самого початку занять кожен учень, член різновікової групи,
сприймав діяльність як співробітництво з доброзичливо настроєними щодо неї учителем і
членами групи, зрозумів, що шлях до успіху в складному процесі оволодіння комп’ютерними
технологіями лежить через пошук, наполегливість у досягненні мети, в подоланні труднощів.
Це стає можливим за умови. якщо вчитель на всіх етапах керівництва діяльністю учнів враховує
той факт, що в учня переважають особистісні мотиви спілкування, в основі яких лежить
потреба в емоційній підтримці, прагнення до взаєморозуміння і співпереживання. Молодших
школярів задовольняє той зміст навчального спілкування, в ході якого вчитель, даючи їм
знання, ставиться до них як до учасників цієї діяльності.
Для досягнення поставленої мети на заняттях у різновікових групах під час навчання за
програмою ―Прикладна інформатика‖ вчителі застосовують метод різнорівневої диференціації,
метод взаємонавчання, метод випереджуючого навчання, метод групової діяльності та ін.
Так, наприклад, знайомство з новою лексикою молодшим членам групи пояснюють
старші, яким вона вже знайома. Вони ж можуть допомогти вчителю у роботі над вимовою слів
англійською мовою. Особливої ваги набуває ця робота при роботі з клавіатурою під час набору
слів англійською мовою. Тут допомога старших учнів вкрай необхідна учням 1-2 класів, які ще
не вивчають англійської мови або тільки почали її вивчати. Методом взаємонавчання учні
молодших класів легше і швидше засвоюють окремі поняття, формують уміння і навички. Цей
метод іноді навіть ефективніший ніж цю роботу проводив би учитель. Звичайно, все це
відбувається під контролем та керівництвом учителя. Вчителі з метою підтримки інтересу до
навчання заохочують як старших учнів так і молодших.
Метод випереджуючого навчання полягає у:
 оволодінні англійською лексикою учнями молодших класів, які ще не вивчають
англійської мови;
 ознайомленні з англійським алфавітом паралельно із вивченням англійського алфавіту
на уроках англійської мови (2 клас) та українського алфавіту (1 клас).
Як результат, спостерігається вищий рівень навчальних досягнень з англійської мови в
учнів, що беруть участь в експерименті.
Важливе значення для успішного здійснення експерименту має забезпечення
рівноправної колективної участі його учасників у заняттях, планув анні й розподілі між
членами групи виконавських і контролюючих функцій, організації взаємодопомоги.
Доброзичлива атмосфера, оптимальна регуляція ділових відносин у процесі виконання того чи
іншого завдання – найбільш прийнятна форма спільної діяльності вчителя і учнів.
Ситуація колективних зусиль істотно активізує процес спілкування на занятті, створює
атмосферу невимушеної, але підпорядкованої певним правилам діяльності. Досвід, що
набувається дітьми в ході колективної взаємодії з безпосередньою участю вчителя, дає змогу
поступово включати у навчальний процес групові форми роботи, які активно регулюються
самими учнями. Послідовно збільшується кількість працюючих разом і удосконалюються
способи їх співробітництва. Спочатку дітей, які сидять за одним столом, а це, як правило, учні
різних класів, різного віку, різної підготовленості, вчать трудитися ―вдвох‖, відпрацьовуючи
47
водночас уміння, без яких неможлива діяльність у групах з 3-4 учнів. При цьому самі вправи
передбачають перехід від одноактного спілкування дітей, у ході якого погоджується певна дія
чи оцінюється робота, до багатоактивних взаємин, в яких яскраво виявляється
комунікабельність, чуйність, доброзичливість.
У роботі з учнями початкової школи в ході проведення експерименту широко
використовуються ігри та ігрові прийоми. Ігрова форма навчальних завдань стимулює вольові
дії дитини, допомагає долати труднощі шляхом не тільки вольових зусиль, а й задоволення
своїх емоційних потреб. Як і будь-яка діяльність, що викликає інтерес, гра сприяє успішному
проходженню психічних процесів, кращому засвоєнню матеріалу.
У грі учень намагається виконати взяту на себе роль, здійснити те, до чого дана роль
зобов’язує. Відповідно до цього мотиву формується і мета – пізнання складу і порядку дій,
необхідних для виконання ролі. Наприклад, роль провідника, щоб провести одного з героїв
―Акваленду‖ через лабіринт. Саме система дій стає безпосереднім змістом активного
усвідомлення дитини, а засвоєні знання, вміння і навички набувають особистісно значущого
змісту. У результаті в грі навчальна мета досягається значно швидше і ефективніше, з меншою
затратою енергії.
Учні часто спілкуються не тільки з героями ―Акваленду‖, а й з героями казок. Буратіно,
Веселий Олівець, різні звірятка вступають в діалог із членами різновікових груп з приводу
різних навчальних завдань – сперечаються, допомагають один одному, обговорюють те чи інше
рішення, виконують прохання, доручення. Вони шукають помилки, допущені Незнайкою,
прислуховуються до порад Горобця, який живе під вікном, разом з Олівцем вчаться малювати
на комп’ютері. Включившись в сюжетно-рольову гру, діти із задоволенням виконують різні
ролі.
Дидактичні ігри та ігрові прийоми використовуються для закріплення матеріалу.
Застосування ігрових форм має місце, коли виникає необхідність пов’язати зміст засвоюваних
знань із життєвим досвідом дитини, набутими нею способами поведінки.
Включення під час експерименту гри та групових форм роботи, особливо у різновікових
групах, вносить деякі зміни у звичну для школи організацію навчального процесу. Тим більше,
що експериментальна робота проводиться в позаурочний час і форми роботи, які тут
застосовуються, суттєво відрізняються від уроку. Таким чином кожна дитина має можливість
вступати у вільні контакти з товаришами, а спілкування з учителем, навіть у найбільш боязких
дітей, набуває невимушеного характеру.
Такий стиль організації експериментальної роботи у різновікових групах значною мірою
відповідає потребам учнів початкової школи, адже саме для них організовано експеримент,
створює умови для виникнення в них психологічного стану ―бажання діяти‖, підтримує
пізнавальні інтереси. Немає підстав думати, що ця розкутість дітей на заняттях утруднює
виховання дисциплінованості. Якщо вчителю з самого початку вдається чітко організувати
навчальну роботу, то діти досить швидко орієнтуються і поводять себе відповідно до заданих
ним ситуацій. вступаючи у ділове спілкування.
48
УДК 007(045)
Надія Олексіївна Ланько
завідувачка відділу передового педагогічного
досвіду ЧОІППО імені К.Д. Ушинського,
відмінник освіти України
Реалізація інноваційного проекту «Прикладна інформатика».Інновації в освітній
діяльності педагогів Чернігівщини
Для розбудови освітньої галузі важливе значення має інноваційна діяльність, яка
характеризується апробацією та застосуванням інновацій в навчально-виховному процесі.
Інновації в освіті пов’язані із загальними процесами у суспільстві, реаліями буття, які
вимагають пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення структури, вибору
прийомів, форм, засобів роботи, технологізації навчально-виховного процесу. У сучасному світі
людина, щоб бути конкурентоздатною, повинна вміти сприймати та переробляти інформацію,
уміти спілкуватися з іншими, мати розвинене критичне мислення. Крім того, сучасна людина
має володіти іноземними мовами, звичайно ж, бути патріотом своєї держави.
Відомо, що у школі все починається з учителя, великою дуже є його роль, хоча на
результати навчання впливають три чинники: хто навчає, кого навчають, як навчають. «Від
часів античності добре відома, здавалося б, дуже проста істина: у розвитку освіти на різних
історичних етапах завжди був і нині є ключовою фігурою саме Вчитель» [7, 5]. На вчителя
покладають соціальну відповідальність за наслідки його праці. Його роль як організатора
освіти, виховання має велике значення.
З метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу та спрямування освіти в
Україні на інноваційний розвиток видано Указ Президента України від 30 вересня 2010 року
№926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», відповідно до
якого 2011 рік проголошено роком освіти та інформаційного суспільства. В даному Указі
звертається увага на розвиток дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти, на
здійснення заходів із забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні.
Інноваційний проект «Прикладна інформатика» (науковий керівник Л.А.Журавльова,
кандидат технічних наук, доцент, академічний директор Центру ІТС). саме і спрямований на
реалізацію Указу Президента України, на формування освіченої, творчої, особистості, яка буде
примножувати інтелектуальний потенціал держави.
Курс «Прикладна інформатика» допомагає формувати особистість, яка може добувати
знання і творчо їх використовувати у практичній діяльності. До якої б сфери діяльності не
готували себе сьогоднішні школярі, їм треба вміти використовувати сучасні інформаційні
технології та володіти іноземною мовою.
Програма курсу «Прикладна інформатика» складена з метою впровадження її для
позаурочної роботи у гуртках або інших творчих об’єднаннях навчального закладу системи
загальної середньої освіти (лист Міністерства освіти і науки України №1-4/18-Г-415 від
01.07.10).
Мета проекту: «Розробка й апробація моделі організаційно-педагогічних умов
використання інформаційних комп’ютерних технологій у позаурочній діяльності учнів
початкової школи та її практична реалізація на базі загальноосвітніх навчальних закладів» [4,
16]. Проект «Прикладна інформатика» передбачає організацію розвивального практикуючого
навчання для розвитку учня як особистості, самостійного набуття знань, їх практичного
49
застосування у повсякденному житті. Впровадження проекту в позаурочний час дозволяє
значною мірою розширити в учнів інтерес до навчання, можливості пізнання та самореалізації,
дає змогу отримати підготовку до діяльності в інформаційному просторі сучасного суспільства.
В Чернігівській області навчально-виховний процес за проектом «Прикладна
інформатика» успішно реалізується в позаурочний час вже четвертий рік у Куликівській ЗОШ
І-ІІІ ст. Куликівської районної ради учителем англійської мови Н.М.Дорошенко у парі з
учителем інформатики О.П.Андрушко програма «Прикладна інформатика» розкриває великі
можливості для творчої діяльності вчителя, удосконалення майстерності, постійного пошуку
нового. Для реалізації науково-практичних досліджень у ході запровадження цієї програми
Н.М.Дорошенко обрала модуль «Англійська термінологія». Результатом роботи творчого
педагогічного колективу був розроблений методичний комплект для рівнів KG, STD1, STD2, у
який увійшли: посібник для вчителя «Технологія навчання англійської термінології до уроків
програми «Прикладна інформатика»» (автор Н. М.Дорошенко), а також – «Робочий зошит» для
учня (автори Н. М.Дорошенко та О. П.Андрушко ), які вже апробуються в школах України в
цьому навчальному році. Н.М.Дорошенко – учасник і дипломант Міжнародних освітніх
виставок, нагороджена медаллю виставки «Сучасна освіта України – 2010», вона ділиться
досвідом роботи, проводячи майстер-класи як на обласних, так і всеукраїнських науковопрактичних семінарах, є сертифікованим тренером Центру ІТС.
По завершенню кожного рівня навчання у Куликівській ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської
районної ради учасники проекту готують свято (англійською мовою), на яке запрошують
батьків, учителів, щоб показати свої досягнення, а також вручити учням сертифікат Центру ІТС
та «Дипломи» за успішне закінчення курсу.
У світовій освітній практиці вважають, що «Комп’ютерні ігри можуть змінити багато
аспектів навчального процесу» [3, 25].
«Перший крок до розвитку досі не використаних можливостей нашого мозку – це
навчитися зберігати інформацію, послуговуючись певними взірцями і сильними асоціаціями.
Коли хочете поліпшити здатність запам’ятовувати, найважливіше ось що: асоціюйте річ із
сильним образом і використайте здатності свого
мозку» [3,133].
У проекті «Прикладна інформатика»
звертають увагу на найновіші перспективні
досягнення в освітній практиці і відповідно вчать
оволодівати та оперувати найрізноманітнішою
інформацією. «Загалом навчання неефективне,
якщо розмежовувати теорію і практику. Отож
докладіть зусиль до того, щоб учитися за
допомогою кількох відчуттів, а не одного. Коли
Заключне свято у Куликівській ЗОШ
ви навчаєтеся іноземної, намагайтеся уявити собі
сцену, яку вивчаєте, й закарбувати інформацію
через інші відчуття» [3, 163]. «Отож що більше ви співпрацюватимете з власним мозком за його
методами запам’ятовування, то легше і швидше будете вчитися. Тому не записуйте, а малюйте
асоціативні схеми. Робіть це в кольорі, з розгалуженнями, малюночками, символами, моделями
й асоціаціями» [3, 165].
Для того, щоб оволодіти новими освітніми ідеями, необхідною виявляється спеціальна
підготовка вчителів до роботи за інноваційними технологіями. Тому перш ніж приступати
50
працювати за інноваційними проектами, педагоги проходять навчання на науково-практичних
семінарах у м. Києві, працюють з авторами, керівниками інноваційних проектів на базі
ЧОІППО імені К.Д.Ушинського (відділ передового педагогічного досвіду) та на базі
навчальних закладів, які вже працюють в даному режимі.
Проект «Прикладна інформатика» активно впроваджується не тільки в Куликівській
ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської районної ради, а успішно працює протягом семи років уже в
чотирнадцяти регіонах України.
Значна робота проведена по його впровадженню в Чернігівському ліцею № 32
Чернігівської міської ради, Остерській гімназії Козелецької районної ради, Прилуцькому
дитячому дошкільному навчальному закладі «Дитячий будинок інтернатного типу» для дітей сиріт та для дітей позбавлених батьківського піклування, Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 27
Чернігівської міської ради. Зокрема, в Чернігівському ліцеї № 32 Чернігівської міської ради
провели ґрунтовну підготовчу роботу до реалізації проекту: у закладі створена відповідна
матеріальна база, навчальні кабінети оснащені сучасними засобами навчання, підготовлений
дидактичний матеріал, педагоги і директор ліцею Л.В.Тарасюк навчались на науковопрактичних семінарах, здійснюється співпраця з батьками, проведено зустрічі дітей, батьків,
педагогів, академічного директора Центру ІТС Л.А.Журавльової та директора з організаційної
роботи Л.А.Суханової Серйозна підготовча робота
дала позитивний результат: учням, батькам,
директору Л.В.Тарасюк, вчителю Н.А.Шитченко
подобається робота, яка проводиться в ліцеї за даним
проектом.
Основні цілі, які поставлені на першому етапі
роботи для реалізації проекту «Прикладна
інформатика» в Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст. №27
Чернігівської міської ради: формувати початкові
навички володіння комп’ютерною технікою, навчити
працювати в простих інформаційних програмах,
В Чернігівському ліцеї № 32,
розвивати логічне мислення, розвивати вміння
заняття проводить Шитченко Н.А.
співвідносити слова із зображенням,
працювати з клавіатурою, формувати
навички вживання лексичних одиниць,
застосовуючи їх у діалогах, монологах,
формувати навички читання та письма,
мотивацію учнів до навчання. (Директор –
О.П.Піун., учитель англійської мови –
С.О.Шевченко).
В Чернігівському ліцеї № 27,
заняття проводить Шевченко С.О.
51
Прилуцький
ДНЗ
«Дитячий
будинок
інтернатного типу» розпочав роботу за проектом
«Прикладна інформатика» з листопада 2010 року,
уклавши Угоду про співробітництво в науковопедагогічному проекті «Прикладна інформатика» з
«Центром Інформаційних Технологій ІТС».
Керівництво роботою по впровадженню
науково-педагогічного
проекту
«Прикладна
інформатика» здійснює директор дитячого будинку
С.В.Гусаченко, яка має вищу кваліфікаційну
категорію, неодноразово отримувала подяки та
нагороди за високу організацію роботи дошкільної
Заняття проводить С.В. Петренко в
установи.
Прилуцькому ДНЗ «Дитячий будинок
Матеріали
(посібники
для
вчителя
інтернатного типу
теоретичний та практичний, робочий зошит учня,
компакт-диск з уроками, додаткові модулі «Щелкунчик», «Енциклопедія підводного світу» та
ін.) для роботи за проектом «Прикладна інформатика» дитячий будинок отримав від Центру
інформаційних технологій ІТС безкоштовно.
Спеціальну підготовку по впровадженню програми
«Aptech-PLUS» (рівень Std1) пройшла старший
вихователь В.В.Фатунцова під час спеціалізованого
семінару-тренінгу, який проводився в м. Києві на
базі гімназії «Пріоритет».
Проект впроваджується в підготовчій групі
«Пролісок» та старшій групі «Ромашка». В роботі
за проектом реалізується ігровий підхід
до
навчання. Заняття проходять в спеціально
обладнаному кабінеті, де діти не тільки навчаються
працювати за комп’ютером, а й можуть пограти в
рухливі ігри. Навчальні заняття мають певну структуру, яка включає не тільки виконання
завдання за монітором, а й образотворчу діяльність (розфарбувати героїв Акваленду),
розвивальну (виконати завдання в робочому зошиті), рухову творчу (передати в рухах завдання,
особливості героїв Акваленду) тощо. Як правило, малюки виконані роботи забирають у групу,
щоб поділитися радістю від виконаного завдання з вихователями та ін шими дітьми.
Науково-педагогічний проект «Прикладна інформатика» («Акваленд») дає можливість
творчо підійти до впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у
світі», розширює знання дітей про підводний світ, сприяє розвитку пізнавальн ої активності
дітей та логічному мисленню, накопиченню дитиною власного досвіду роботи за комп’ютером
тощо.
Крім того, участь старшого вихователя в роботі семінару-тренінгу дала можливість не
тільки отримати теоретичну і практичну підготовку з організації роботи за науковопедагогічним проектом «Прикладна інформатика», а й поглибити знання про шляхи збагачення
навчальних занять, про роботу в команді, про використання «руханок» у процесі освітньо виховної діяльності з метою запобігання небажаного впливу комп’ютера на здоров’я дитини.
52
Педагогічний колектив Остерської гімназії
Козелецької районної ради в 2010-2011 навчальному
році долучився до впровадження інноваційного
проекту «Прикладна інформатика», метою якого є
розробка
і
апробація
моделі
організаційнопедагогічних умов використання в позакласній роботі
на базі загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційних комп’ютерних технологій, формування
інформаційної культури й етики поводження в
інформаційному просторі.
З жовтня 2010 року на базі гімназії під
керівництвом учителя англійської мови О.О.Іванець й
учителя математики та інформатики С.Д.Чистюк
Обговорення результатів роботи
розпочала роботу група учнів 1-2-х класів (12 чоловік)
в Остерській гімназії
за програмою «Прикладна інформатика» (початковий
рівень - KG). Опанування учнями англійської мови за даним проектом здійснюється невеликим
обсягом, з кожним наступним рівнем матеріал поступово ускладнюється, навчання відбувається
в інтерактивному ігровому середовищі, яке дуже подобається учням.
Даний проект має потужну навчально-методичну підтримку: повний навчальний
комплекс, що включає для учнів – підручник, настанови з виконання лабораторних робіт,
робочий зошит й ігрове програмне забезпечення, а для вчителя – настанови з проведення
теоретичних занять і лабораторних робіт, методологію запровадження програми, багатий вибір
додаткових навчально-методичних матеріалів, зокрема, комп’ютерних ігрових програм.
Учителі С.Д.Чистюк та О.О.Іванець у грудні 2010 року брали участь у роботі
установчого семінару-тренінгу за програмою «Прикладна інформатика», організованого
Центром ІТС й отримали сертифікати, які підтверджують їх право здійснювати впровадження
програми «Aptech-PLUS» у загальноосвітніх навчальних закладах.
В Чернігівській області у рамках проекту
«Школа
майбутнього»
активно
стали
впроваджуватись наукові інноваційні проекти
«Школа життєвого успіху (автор і керівник проекту
Н.Д.Максюта, Голова Всеукраїнського благодійного
фонду «Освіта України», науковий керівник –
С.В.Кириленко, кандидат педагогічних наук,
начальник відділу моніторингу освітньої діяльності
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
Міністерства освіти, молоді і спорту України) та
Зліва: Л.А.Журавльова,
«Прикладна інформатика».
виступає Н.Д.Максюта
В ході впровадження даних проектів
проводиться дієва співпраця ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (відділ передового педагогічного
досвіду) з авторами і науковими керівниками проектів, із закладами освіти, які впроваджують
та мають наміри впроваджувати інноваційні проекти: систематично проводяться науковопрактичні семінари, науково-практичні конференції, проводяться майстер-класи, відвідуються й
аналізуються заняття в освітніх закладах, які впроваджують інноваційні проекти, видаються
матеріали з досвіду роботи.
53
У процесі роботи за даними
інноваційними
проектами відбуваються зміни в моделі взаємодії учителя
і учня, зростає мотивація навчання. Увага акцентується на
ставленні
до
знань,
умінь,
навичок,
які
використовуватимуться в сучасному та майбутньому, діти
вчаться. здобувати знання.
Здійснюється раціональне співвідношення знань,
умінь і навичок, виробляється позитивне ставлення до
навчання. Цілі навчання акцентуються на загальний
розвиток учнів, розвиток розуму, почуттів, волі, на
Виступає Н.О.Ланько,
завідувачка відділу передового
навчання вмінню вчитися, жити серед людей, на
педагогічного досвіду
формування творчої особистості. Відбувається співпраця
педагогів та дітей, змінюється методико-дидактичний аспект навчання, збільшується
наповнення дидактичним матеріалом, зростає роль проблемних питань, діалогу. Учні мають
право на помилку. Розглядаються варіанти правильних відповідей. Встановлюються динамічні
релаксаційні паузи, звучить музичний супровід. Реалізується поціновування, святкування,
поетизація процесу навчання. Відбувається розвиток емоційної сфери, зростають навчальні та
пізнавальні інтереси. Це переростає в інтерес до пізнавальної діяльності, здобуття і творчого
використання знань.
Наприклад, уже чітко виявляється, що робота за інноваційним проектом «Прикладна
інформатика» в Куликівській ЗОШ І-ІІІ ст. Куликівської районної ради (директор О.М.Труш),
робота за інноваційним проектом «Школа життєвого успіху» в Ріпкинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Ріпкинського району (директор С.А.Лебедко), в Чернігівському колегіумі №11 Чернігівської
міської ради (С.В.Рубан) позитивно вплинула на розвиток творчих здібностей учнів, на
формування морально, фізично, психологічно здорової особистості, що сприяє їхній успішній
подальшій діяльності і позитивно виокремлює їх серед інших за результатами навчальної і
виховної роботи, за інтелектуальним розвитком (відбувається розвиток загальних
інтелектуальних умінь: порівняння, класифікація, узагальнення, критичність. самостійність,
глибина, широта мислення). Важливо, що дані процеси розпочинаються з початкової освіти як
однієї з вихідних ланок становлення особистості.
Слід звернути увагу, що дані проекти позитивно зарекомендували себе і в практиці
роботи дошкільних закладів області. Зокрема, маємо позитивні результати роботи в
Ріпкинському дошкільному навчальному закладі «Веселка» Ріпкинського району (завідувачка
Л.В.Грищенко), який отримує методичну підтримку від Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст.№2
Ріпкинського району за проектом «Школа життєвого успіху» та виявляються позитивними
перші результати роботи в Прилуцькому дошкільному навчальному закладі «Дитячий будинок
інтернатного типу» для дітей-сиріт та для дітей, позбавлених батьківського піклування за
проектом «Прикладна інформатика», який діє з 2010 року (завідувачка С.В.Гусаченко).
«Навчання найефективніше тоді, коли приносить радість» [3,20]. Дійсно, впроваджувані
проекти в усіх навчальних закладах області (в Ріпкинській ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинського району
(директор С.А.Лебедко); Чернігівському колегіумі №11 Чернігівської міської ради (директор
С.В.Рубан); Чернігівському ліцей №32 Чернігівської міської ради (директор Л.В.Тарасюк);
Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст.№35 Чернігівської міської ради (директор Л.В.Ховрич);
Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернігівської міської ради (директор О.П.Піун); в
Бобровицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Бобровицької районної ради (директор В.М.Ралко); в названих
54
дошкільних закладах та інших) приносять дітям радість. Діти, батьки і, звичайно ж, педагоги
бачать позитивні результати різних напрямів своєї роботи за вказаними проектами.
Проекти «Школа життєвого успіху» та «Прикладна інформатика» поширюються в
Чернігівській області і зростає кількість загальноосвітніх навчальних закладів, що їх
упроваджують та проводять підготовчу роботу до впровадження (Борзнянська районна гімназія
Борзнянської районної ради (директор А.Є.Рябоштанова); Ріпкинська районна гімназія
Ріпкинського району (директор Н.М.Корж) та інші).
Попрацювавши в умовах реалізації розглядуваних проектів, ми можемо сказати, що
вони зацікавлюють як учителів, так і учнів та їх батьків. Більшість навчальних закладів,
долучившись до одного з них, виявляють бажання працювати і в іншому. Так Прилуцький
дошкільний навчальний заклад «Дитячий будинок інтернатного типу» для дітей -сиріт та для
дітей, позбавлених батьківського піклування планує розпочати роботу за психологопедагогічним проектом «Школа життєвого успіху» з лютого 2011 року. Уже укладено Угоду
про співробітництво в психолого-педагогічному проекті «Школа життєвого успіху» між
Всеукраїнським благодійним фондом «Освіта України» та Прилуцьким дошкільний навчальний
заклад «Дитячий будинок інтернатного типу». Директор дитячого будинку С.В.Гусаченко,
методист В.В.Фатунцева брали участь у науково-практичних семінарах за участю автора і
керівника проекту Н.Д.Максюти на базі ЧОІППО імені К.Д.Ушинського по підготовці до
роботи за інноваційним проектом «Школа життєвого успіху». Для реалізації психологопедагогічного проекту «Школа життєвого успіху» проведено підготовчу роботу: педагоги
пройшли навчання, яке проводила Н.Д.Максюта, автор і керівник проекту «Школа життєвого
успіху» на базі гімназії «Пріоритет» м. Києва (директор О.І.Кіян); створено необхідну
навчально-матеріальну базу; створено кабінет релаксації та сенсорну кімнату; обладнан о
комп’ютерно-ігровий кабінет; вікові групи, в яких планується реалізація проекту, мають
необхідне розвивальне, технічне, науково-методичне, ігрове забезпечення; музичний зал
відповідає сучасним естетичним вимогам; педагогічні працівники володіють освітніми
інноваційними технологіями (особистісно-орієнтована модель виховання, розвивальне
навчання, казкотерапія, технології «Створення ситуації успіху», технологією психологопедагогічного проектування) тощо. Впровадження психолого-педагогічного проекту «Школа
життєвого успіху» сприятиме більш ефективному впровадженню Базової програми розвитку
дитини дошкільного віку «Я у світі», яка ставить завдання розвитку в дитини зачатків активної
за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи,
культури, людей, власного «Я»; виховання у дошкільника творчого ставлення до життя.
В Чернігівській області проводиться цілеспрямована робота із створення освітньої
системи нової якості на засадах інтеграції, діяльнісної технології, комп’ютеризації,
психологізації
навчально-виховного процесу, по створенню інноваційного освітнього
простору. «У педагогіці є поняття – метод перспективи. Не можна зупинятися ні на один день,
треба рухатися від мети до мети. Дитина не готується жити, вона живе, і, отже, життя її не
завтра, а вже сьогодні має бути яскравим, повнокровним, радісним. І цю радість повинні нести
ми, педагоги. Це наша життєва мета. А досягти її діти можуть лише в колективній творчості.
Ми ж, дорослі, допоможемо їм у цьому» [5, 108].
Літературні джерела
1. Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття». – К., 2006.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К. 2004.
55
3. Драйден Гордон, Вос Джаннетт. Революція в навчанні. Переклад Мирослави
Олійник. – Львів, 2005.
4. Журавльова Л.А. Проект «Прикладна інформатика»//«Світ виховання». – 2009. – №2
(33). – с.16-20.
5. Захаренко О.А. Слово до нащадків. – К., 2006.
6. Максюта Н.Д. Психолого-педагогічний проект «Школа життєвого успіху». // «Світ
виховання». – 2009. – №2 (33). – с.24-28.
7. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн та ін.; За ред.. І.А. Зязюна. – К.,
2008.
8. Указ Президента України від 30 вересня 2010 року №926 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
УДК 7.018.262:007(045)
Наталия Владимировна Киричкова,
методист городского методического центра,
Татьяна Александровна Синельникова
Заместитель директора ОШ №5
г. Симферополь
Проект «Прикладная информатика»: организация работы с родителями в системе
внеурочного воспитания младших школьников
22-23 ноября 2010 г. в городе Симферополе
прошел совместный практический семинар-тренинг для
учителей начальных классов и родителей по теме
«Система внеурочного воспитания и дополнительных
возможностей
познания».
На
семинаре
были
представители 40 школ города и родители, дети которых
занимаются по программе «Прикладная информатика». В
семинаре принимала участие
директор
Центра
Информационных Технологий ІТС города Киева
Журавлева Лариса Андреевна. Гостей тепло принимали
организаторы – коллектив начальной школы ОШ №5 во
главе с директором Окул Татьяной Викторовной и
заместителем директора по учебно-воспитательной
работе Синельниковой Татьяной Александровной.
Все участники семинара высоко оценили его
результативность. На семинаре были представлены
выступления о направлении работы по программе
«Прикладная информатика», о роли родителей в системе
Наталия
Киричкова
внеурочного воспитания и развитии дополнительных возможностей
познания
учащимися
начальной школы, обсуждалась организация работы с родителями в рамках программы
«Прикладная информатика». Участники семинара посетили практические занятия по данной
программе, побывали на празднике по случаю окончания первого года обучения, на котором
состоялось торжественное вручение сертификатов.
56
Все присутствующие приняли активное участие в тренинге «Успешная личность в
современном информационном обществе», во время которого определили роль семьи и школы
в формировании конкурентоспособного выпускника начальных классов ; ознакомились с
методами и способами реализации программы «Прикладная информатика», как одной из форм
формирования личностных качеств младших школьников во внеурочное время. Расширился
круг общения между учителями и родителями – участниками реализации данного проекта.
Работа на тренинге велась в группах (учителя с родителями). В ходе обсуждений различных
ситуаций выслушивали разные точки зрения.
Результаты анкетирования показали, что семинар прошел на высоком методическом
уровне и никого не оставил равнодушным.
Предлагаем вашему вниманию материалы данного семинара.
Семья – это сказочная пена морская, из которой рождается красота, и если нет
таинственных сил, рождающих эту творческую красоту, функция школы, - по словам В.А.
Сущинского, - всегда будет сводиться к перевоспитанию. Чтобы этого не случилось,
необходимо направить взаимодействие педагога с родителями учащегося на создание единой
воспитательной среды, единой социальной сферы, где наивысшие ценности являются основой
жизни, достойной человека.
Семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания ребенка.
Именно здесь он рождается (желанный или нежеланный), здесь получает зачатки физического и
духовного развития (позитивные либо негативные), первые знания об окружающем мире, здесь
формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности, изначальные критерии
оценки добра, истины, красоты. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности,
закладываются основы его отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания.
Семья и школа создают тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды,
который определяет успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного процесса.
Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречивой
общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам семьи,
разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и
повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы,
которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного
уровня большинства семей, решение проблем экономического, а порой и физического
выживания, что усилило социальную тенденцию самоустранения многих родителей от решения
вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители и педагоги - воспитатели
одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и
родители станут союзниками.
Сегодня мы хотели бы поговорить о сотрудничестве педагогов и родителей по
воспитанию и формированию познавательных интересов учащихся во внеурочное время.
Возможно ли это? Да, возможно. Успешность воспитательного процесса зависит от того, как
складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями.
В настоящее время большинство педагогов отвергают еще не так давно популярный
тезис о том, что школа призвана заниматься обучением и воспитанием детей только в урочное
время, а все, что происходит вне школьных стен и во внеурочное время, ни коим образом не
касается учебных учреждений. Сегодня, к сожалению, внеурочная деятельность и ее
богатейшие возможности в плане социализации ребенка остаются малоосвещенными и
малоизученными. Между тем именно внеурочная деятельность позволяет включить в сферу
57
контактов «ребенок - взрослый» не только учителей, но и родителей. Теперь приходится
восстанавливать учебно-воспитательный потенциал школ, который был утерян за последнее
десятилетие. Усовершенствование системы внеурочного воспитания и развитие
дополнительных возможностей познаний учащихся обуславливают необходимость
совершенствования форм и способов взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей.
Практическая работа педагогов с родителями учеников во внеурочное время реализуется
через коллективные и индивидуальные формы взаимодействия:
- психолого-педагогического просвещения;
- родительско-педагогического анализа (изучения семьи с целью выявления ее
возможностей по воспитанию своих детей, анализа промежуточных и конечных результатов их
совместной деятельности);
- родительского соучастия в работе педагога (формирования активной педагогической
позиции родителей);
- родительского сотворчества.
К основным направлениям сотрудничества с родителями на этапе внеурочной
деятельности учащихся можно отнести:
1. Единство требований к учащимся.
2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание обеими
сторонами психологических особенностей ребенка).
3. Взаимное дополнение влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая
трактовка влияния улицы, средств массовой информации).
4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, находящимися
в особо трудных условиях).
5. Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка.
6. Повышение педагогической культуры родителей.
7. Различные формы совместной деятельности.
Функции взаимодействия семьи и школы :
1. Информационная.
2. Воспитательно - развивающая.
3. Формирующая.
4. Охранно - оздоровительная.
5. Контролирующая.
К основным задачам взаимодействия семьи и школы относятся:
1. Воспитание гармонически развитой творческой личности учащихся.
2. Формирование активной жизненной позиции родителей и учащихся.
3. Привитие навыков здорового образа жизни.
4. Развитие интересов, склонностей, способностей учащихся.
5. Подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию.
Формы и методы работы по взаимодействию семьи и школы в современных условиях во
внеурочной деятельности основаны на:
- гуманистическом стиле общения и взаимодействия;
- уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг другу;
- систематическом повышении психолого-педагогического уровня учителей и родителей;
- умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов.
58
Существует целая система взаимодействия с родителями. Мы предлагаем один из
вариантов системы взаимодействия, который может быть применен для работы с родителями,
когда ребенок посещает занятия по программе «Прикладная информатика», а также при
организации совместных «Летних школ».
Прежде чем начать работу с семьей необходимо изучить ее. Существуют различные
методы, применяемые для мониторингового исследования семьи ребенка:
1. Наблюдение.
2. Индивидуальные беседы.
3. Тестирование.
4. Анкетирование.
5. Диагностика.
6. Деловые игры.
7. Анализ детских рассказов и рисунков о семье.
Использование в начальной школе компьютера - одна из реалий современного общества.
Мониторинговое исследование отношения родителей к использованию компьютеров в процессе
обучения их детей, а так же осознание роли компьютеров в формировании универсальных
учебных действий, предметных знаний и умений, изменилось за последние несколько лет.
Например, положительное мнение о применении компьютера во внеурочной деятельности
составляет 80,3%, а наличие домашнего компьютера у младших школьников – 91%.
Проведя мониторинг заинтересованности родителей в использовании компьютера во
внеурочное время, сделав выводы, можно переходить к организации работы с родителями,
которая может иметь следующие формы.
1.Одной из распространенных форм работы с родителями является родительское
собрание. Оно включают в себя тематические беседы, планирование совместной работы,
праздников, социальные игры, чаепития. Собрания готовятся таким образом, чтобы родителям
было интересно и полезно присутствовать на них. Задачи родительских собраний:
 Ознакомить родителей с целями и задачами програмы «Прикладная информатика»;
 углубить знания родителей о формировании технологической компетенции учащихся в
информационном пространстве современного общества;
 предоставить возможность создания условий для развития познавательных и
практических интересов, знаний, умений и навыков учащихся, а так же удовлетворение их
информационных потребностей параллельно с
процессом их общеобразовательной
подготовки;
 познакомить с преподавателями, установить связь с родителями детей-сверстников,
обучить видам деятельности, которыми можно заниматься с детьми, помочь ощутить личную
причастность к группе.
2. Для индивидуальной работы с родителями существуют родительские консультации.
Целью таких встреч является обсуждение того, как ребенок продвигается в своем развитии, чем
озабочены в настоящее время педагоги и родители. На такие консультации можно приглашать
всю семью, что благотворно сказывается на формировании единого педагогического подхода.
Консультации проводятся на основе наблюдения за учащимся, учитывается мнение учителя,
психолога. Важно помочь родителям увидеть качественное развитие ребенка, а не сравнивать
его со сверстниками. Консультации могут быть взаимны (если работа с родителями проходит в
течение учебного года). При такой организации можно узнать, какой ведет себя ребенок дома,
59
как он взаимодействует с членами семьи. Разговор строится на основе взаимного уважения,
позитивности и конфиденциальности.
3. Для творческого общения существует такая форма работы как родительский клуб.
Такие встречи позволяют родителям почувствовать настроение детей перед праздником, узнать
об его истории, традициях, символах. Родители и учителя готовят подарки к праздникам,
занимаются его постановкой, ходят в походы с детьми. Благодаря неформальному общению,
взрослые лучше узнают друг друга, появляется еще одна возможность поговорить о детях, об
их жизни в группе и дома, родители могут поинтересоваться, как педагоги интерпретируют ту
или иную ситуацию, задают вопросы. Темы родительских клубов обсуждаются на собраниях.
Во время таких встреч родители и учителя получают возможность раскрыть свой творческий
потенциал. Совместное творчество – еще один путь к выстраиванию отношений учителей,
родителей и детей.
4. Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями. Получение сертификатов
– это праздник, который готовят не только учителя с учениками, активно участвуют и
родители: они разыгрывают для детей спектакли, на родительских клубах готовят подарки. И,
несмотря на занятость, родители могут тоже принимать активное участие в праздниках,
поскольку именно в такие моменты они раскрепощаются сами с одной стороны, а с другой лучше понимают состояние своих же детей, когда те выступают перед ними.
5. Совместно можно праздновать и День рождения ребенка. Мамы вышивают звезду на
специальном плаще именинника, готовят интересный рассказ о том, каким был именинникш в
младенчестве, вспоминают забавные истории, которые с ним приключались, показывают
семейные фотографии. Для родителей это очень важное переживание любимейшего детского
праздника, они видят, как ребят интересует все, что связано с именинником, получают
впечатления от трогательного, непосредственного общения с друзьями своего ребенка.
6. Интерес родителей поддерживается и предоставлением возможности
поучаствовать в работе с детьми, оказать необходимую помощь семье, которая в ней
нуждается. Есть хороший опыт участия в работе с детьми не только родителей, но и старших
братьев и сестер.
7. Участие родителей в семинарах по использованию информационно
коммуникационной технологии, педагогики и психологии позволяют повысить родительскую
компетенцию и создать еще одно пространство для сотрудничества. Опыт совместного
обучения сближает педагогов и родителей.
8. Благодаря тесному взаимодействию на творческом уровне возникает чувство большой
семьи, сплоченной совместными традициями, вместе проживающей радостные моменты
детства. А между родителями крепнут дружеские отношения. Неудивительно, что связи с
семьями не прерываются на долгие годы, а нередко вспыхивают с новой силой.
9. В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть
родителем стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми родителями,
которые хотят помочь ребенку на этапе овладения навыками работы за компьютером, хотят
изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным и понимают необходимость приобретения новых знаний и умений в воспитании
ребенка.
Тренинг — это запланированный процесс, направленный на развитие компетенций,
необходимых для процесса овладения информационной культурой.
Технология проведения тренингов состоит из следующих этапов.
60
I. Сбор и анализ предварительной
информации:
 определение стратегических целей и
конкретных задач;
 согласование
времени,
места
и
продолжительности тренинга.
II. Подготовка тренинга:
 определение
логической
последовательности заданий, направленных на
развитие воспитательных компетенций, а также
навыков и умений;
 определение методов тренинга: ролевые
игры, ситуационные игры, дискуссии, упражнения
в
парах и тройках, демонстрации, «мозговой штурм»,
разбор случаев;
Тренер Татьяна Синельникова
 составление
поминутного
расписания
программы тренинга.
III. Проведение тренинга: Реализация программы тренинга.
IV. Оценка эффективности: Получение устной и письменной обратной связи по
окончании тренинга.
Тренинги вызывают большой интерес со стороны родителей. Отзывы показывают, что
тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство общения между родителями и
педагогами.
Предлагаем следующую тематику тренингов для родителей, проводимых в рамках
программы «Прикладная информатика»:
1. Успешная личность в современном информационном обществе.
2. Формирование стрессоустойчивости и активной познавательной деятельности в
рамках программы «Прикладная информатика».
3. Роль
информационно-коммуникационных
технологий
в
формировании
познавательных интересов учащихся.
4. Привитие коммуникативных умений и навыков в младшем школьном возрасте.
5. Формирование жизненных компетенций учащихся начальных классов.
10. Ведущим методом совместной деятельности, является метод проектов. Любой
проект это «6 – П»: проблема, проектирование, поиск информации, продукт, презентация,
портфолио проекта.
Типы проектов:
 исследовательские;
 ролевые, игровые;
 информационные;
 практико-ориентированные.
Таким образом, чем лучше налажено общение между семьей и группой учащихся, чем
совершеннее формы сотрудничества между родителями и педагогами, тем большую поддержку
61
получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь будет полна впечатлениями, любовью и
доверием к окружению, а первый опыт обучения будет успешным.
Рекомендации педагогам и родителям
Если:
– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
– ребенка высмеивают, он становится замкнутым;
– ребенка хвалят, он учится быть благородным;
– ребенка поддерживают, он учится ценить себя;
– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины;
– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;
– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;
– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным;
– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.
И закончить можно словами Джона Герберта: «Тот, кто не смотрит вперед, оказывается
позади».
Структура тренинга «Успе шная личность в современном информационном обществе»
Цель тренинга: обучение родителей современным навыкам взаимодействия с детьми,
позволяющим повысить самооценку ребенка и создать в семье атмосферу уважения и любви.
Задачи тренинга:
- научиться определять истинные потребности ребенка;
- научиться слушать и слышать ребенка, получить практический опыт таких отношений;
-научиться договариваться с ребенком, достигая взаимного согласия и удовлетворения;
-научиться помогать ребенку выходить из сложных ситуаций, ощущая свою уверенность
и ответственность.
Вступительное слово:
Наш тренинг для тех, кто работает или воспитывает детей, желает научиться «подетски» решать «взрослые» задачи и относится «по-взрослому» к детским проблемам.
Сегодня мы вместе учимся постигать формулы родительской, учительской педагогики.
1.Знакомство: Упражнение «В паутинке».
Каждый участник, оставляя часть нити у себя, передает клубок следующему участнику.
При этом называет свое имя и одно качество характера на первую букву имени. В результате
нить образовала замкнутый круг. Ниточка объединила нас в единое целое.
2.Ожидания: Осеннее дерево.
Каждый участник получает осенний листок, на котором записывает свои ожидания от
данного тренинга. Оговаривая свои ожидания, прикрепляет листок к дереву.
3.Правила работы группы. (Зонтик правил)
 Правило «здесь и теперь». Важно, чтобы разбирались процессы, мысли и чувства,
возникающие в группе в данный момент. Таким образом, вы сосредотачиваете внимание на
себе и на происходящем вокруг вас в настоящее время.
 Правило искренности и открытости. Очень важно, чтобы члены группы не
лицемерили. Каждый участник группы должен чувствовать себя защищенным и иметь право
раскрыться в той мере, в какой он считает нужным для данного момента.
62
 Правило «Я» В группе запрещается использовать рассуждения типа: «У всех такое
мнение…» Каждый должен высказать свое мнение.
 Правило активности. В группе не должно быть пассивных наблюдателей.
Упражнения включают всех участников в их отработку.
 Правило конфиденциальности. Все, что говорится
в группе относительно
участников, должно оставаться внутри группы.
Сейчас мы с вами выполним интересное упражнение «Снежинка».
Слушайте внимательно и следуйте за мной:
 возьмите в руку салфетку;
 сложите ее пополам;
 оторвите правый верхний уголок;
 опять сложите ее пополам;
 снова оторвите правый верхний уголок.
Теперь раскройте свою красивую снежинку.
Сейчас я прошу вас найти среди остальных снежинок точно такую же, как у вас.
Вывод: дети все разные. Различны их способности, возможности и личные
качества. «Разве не тогда в детстве, я приобрел все то, чем теперь живу. От пятилетнего
ребенка до меня только шаг»,- говорил Л.Толстой. Современная школа сегодня должна
обеспечить 4 принципа образования:
 научить познавать жизнь;
 научить работать;
 научить жить вместе;
 научить жить.
Работа в группах.
1. Создание портрета конкурентоспособного
выпускника начальной школы.
Каждая групп получает фигурку бумажного
человечка (рис.1).
Рис.1.
Задача каждой группы подумать и написать, что
делают для
формирования конкурентоспособного
ученика сверстники, учитель, семья, сам ученик.
2.Развитие творческого и познавательного интереса.
Упражнение «Только со мной».
Участникам предлагается придумать и записать как можно больше ответов на каждый из
вопросов.
Что может произойти только с:
 детьми;
 родителями;
 учителями;
 теми, кто родился в 21 веке.
3.Развитие критического мышления, творческого подхода.
Упражнение «Что делает буква».
Участникам предлагается поработать с одной из букв русского алфавита.
Возьмите букву Б. Изобразите ее в виде человечка, занимающегося разными делами на букву Б
(блаженствует, барабанит, безобразничает, болтает, боится, боксирует, бодается.)
63
4.Развитие межличностных отношений
Упражнение «Ладошка».
Каждый участник кладет на лист бумаги свою ладонь с разведенными в стороны
пальцами и обводит ее контур.
В контуре, изображающем каждый из пальцев, написать собственную цель, которую бы
хотелось достигнуть в ближайшие три года («Ваши пальцы показывают на то, что вам хочется
достигнуть»), а на самой ладошке – кто или что поможет на пути к ней. («За что можно
ухватиться ладошкой, продвигаясь к своим целям»).
Интерактивное упражнение «Карусель».
Члены группы встают по принципу «карусели, т.е. лицом к друг к другу и образуют два
круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный»
Примеры ситуаций для обыгрывания:
 Перед вами маленький ребенок. Он испуган, подойдите и успокойте его;
 Перед вами младший школьник. В дневнике «двойка». Ваши действия;
 После школьной олимпиады вы встречаете победителей.
5.Упражнение «Хочу- могу- надо»
Структура личности: «Ребенок (желания) - Взрослый (возможности) – Родитель
(долженствование).
Нарисуйте 3 круга.
В нижнем - желания, в среднем - возможности, в верхнем - обязательства.
Вывод: Счастье человека состоит в том, чтобы для него «хочу, могу и надо» имели одно
и то же содержание, и поставленные цели было реально достигнуть.
6.Упражнение «Логотип»
Изобразите логотип в защиту проведения занятий по программе «Прикладная
информатика».
Презентация.
7.Упражнение «Синквейн».
СочинИТЕ пятистрочье:
 первая строка: одно слово, существительное, отражающее идею данного тренинга;
 вторая строка: два прилагательных, характеризующих тренинг;
 третья строка: три глагола, описывающих действия, происходящие на тренинге;
 четвертая строка: фраза из любых четырех слов, выражающая отношение к
происходящему;
 пятая строка: еще одно слово, отражающее главную мысль темы стиха.
8. Заключительная часть:
«Сбылись ли ваши ожидания ?». Участникам тренинга предлагается записать свои
ожидания на стикерах и озвучить их.
Тренинг заканчивается притчей:
«Человеку, который много лет искал истину, посоветовали пойти в одну пещеру и
разыскать там колодец. «Спроси у колодца, что есть Истина, - сказали ему, - и он тебе ее
откроет». Найдя колодец, искатель задал ему этот фундаментальный вопрос. Из глубины
пришел ответ: «Иди вперед, и там, на перекрестке двух дорог, ты найдешь то, что ищешь».
Так давайте, и мы будем искать вместе.
64
УДК 37.03:007:811.111(045)
Марина Игоревна Верцанова,
заместитель директора по учебной работе,
учитель начальных клас сов,
ООШ с. Троицкое, Попаснянский район,
Луганская область
«Прикладная информатика»! Добро пожаловать в сельскую школу
«Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра –
это огромное светлое окно, через которое в
духовный
мир
ребѐнка
вливается
живительный поток представлений и
понятий. Игра – это искра, зажигающая
огонѐк пытливости и любознательности »
В.Сухомлинский
Размышляя над словами выдающегося педагога, приходишь к выводу, что система
обучения в начальной школе неразрывно связана с игрой и с этим нельзя не согласиться. Но
давайте посмотрим на игру с другой точки зрения. В век компьютерных технологий наши дети
видят компьютер как объект игр, да и по мнению родителей, компьютера-игрушки в доме
достаточно. Ребенок видит картинки, постигает условия той или иной игры, и никто не
задумывается, в какие игры играет ребенок, как он в ней развивается. Если посмотреть на все
игры, в которые играют наши дети, в лучшем случае это «стрелялки». Не отрицаю, что есть
игры развивающие, но многим семьям, живущим в сельской местности, приобрести диски с
такими играми часто не по карману, или просто ни дети, ни родители не могут разобрать суть
игры.
В 2009 году в городе Попасная Луганской области на базе Попаснянской ООШ №1
проходил семинар по «Прикладной информатике». Здесь я впервые познакомилась с
программой «Прикладная информатика». Учителя этой школы работают по данной программе
и делились своими наработками. Первые впечатления были противоречивые – сможет ли эта
программа влиться в наш школьный процесс, ведь на селе есть дети, которые даже в глаза не
видели компьютера, не то чтобы за ним работать или играть.
Рассмотрев все преимущества данной программы, администрация школы сделала
выводы:
 во-первых, программа «Прикладная информатика уровня KG «Акваленд» яркая,
красочная насыщенная морскими героями, которые зовут детей в сказочные приключения;
 во-вторых, его развивающая игра, которая знакомит детей с компьютером, с эго
составляющими частями. Постепенно знакомит учащихся с такими разделами информатики:
аппаратная часть компьютера, работа с текстом, вычисления в среде электронных таблиц,
графика и мультимедиа, программирования. (предмет информатика вводится учебным планом
школы с 9 класса);
 в-третьих, программа «Прикладная информатика» даѐт возможность не только изучать
информатику, так как она прикладная, но и развивать свои умения владеть английским языком.
65
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении. Позволяет оптимально организовать систему контроля и
самоконтроля учащихся в процессе их обучения и развития.
Всѐ это очень заинтересовало нас и в 2009-2010 учебном году в Троицкой
общеобразовательной школе Попаснянского района Луганской области программа
«Прикладная информатика» была введена в учебный процесс. Работали мы с детьми в
послеурочное время. На занятия записалось семь учеников. Прикладная информатика
естественно вписалась в жизнь сельской школы и явилась средством, при помощи которого
можно значительно разнообразить процесс обучения, усовершенствовать знания по
английскому языку.
Каждое
занятие
вызывает
у
детей
эмоциональный подъем, даже отстающие ученики
охотно работают с компьютером. Этот метод обучения
весьма привлекателен и для учителей: помогает им
лучше оценить способности и знания ребенка, понять
его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и
методы обучения.
На занятия такие
Дружно, весело спешим.
Прикладной информатикой –
Каждым часом дорожим!
Вот с этого всѐ и началось, дети с сияющими глазами приходили на занятия,
возможность работать с компьютером, изучать английский язык захватывало нас так, что мы
могли работать, не уставая. И это не красивые слова. Просто технология проведения занятия
предусматривает релаксационные упражнения, которые детям очень нравятся и которые они
выполняют с большим удовольствием. Многие из этих упражнений мы получили на
установочном семинаре по программе «Прикладная информатика», который проводили наши
коллеги из Молодогвардейской школы №7 Инна Егоровна Магомадова и Анжелика
Владимировна Омельченко. За время работы мы значительно пополнили арсенал наших
«руханок».
Мы тесно сотрудничаем – проще сказать – дружим – с Попаснянской ООШ №1.
Презентации, которые разработали учителя этой школы, позволяют за 1-2 минутки в начале
урока подготовить учащихся к работе, а постоянные музыкальные минутки (это и танцы, и
упражнения, и песенки на английском языке) делают наши занятия живыми, творческими.
Удивились папы, мамы –
Информатика у нас,
За компьютером мы с вами
Изучаем всѐ сейчас!
Мы очень тщательно планируем работу учеников на
компьютере. Ей предшествует практически все занятие.
Каждое занятие включает теоретическую часть,
которая излагается 5-7 минут, потом это понятие
обыгрывается разными способами (загадками, играми),
затем закрепляется работой в тетради, и только несколько
минут в конце урока дается на выполнение этого же задания на компьютере. Для этого в
66
программе предусмотрены интерактивные учебно-развивающие упражнения на компьютере,
которые входят в состав учебно-методического комплекта, они делают наши занятия
разнообразными и занимательными, а главное – привлекательными для учеников.
Каждое занятие имеет свою подготовительную часть, и именно в этой части самая
большая работа педагога. Как сделать подготовку разнообразной? Для творческого учителя это
не составит труда, так как такая подготовка проводится учителем перед каждым занятием.
В классе первом и втором,
Третьем и четвѐртом,
Дружно весело живѐм на
Английском мы поѐм.
На уроках мы очень много играем, используем
для обучающих игр всякие подручные материалы. Чем
неожиданнее предметы, используемые в игре, тем
веселее! Это стимулирует фантазию и творчество
учеников. Следует отметить, что играем мы на всех
языках: составляем геометрические фигуры, учим их
названия, составляем английские буквы из палочек.
Ну и что, что иностранцы
На английском говорят,
Учимся мы с ними, братцы,
Разговаривать, играть!
Ученикам очень нравятся веселые задания от
наших сказочных друзей - обитателей «Акваленда»,
интересные, яркие, разнообразные по сути: здесь и
логические задачки, и математические, и языковые.
Самое важное, что учащиеся с разным уровнем знаний
легко могут справиться с ними.
Shimmer, Dolf, весѐлый Ollie
Speedy, Witty рады нам.
Приготовили сюрпризы
и секреты тут и там.
Получают ли мои ученики оценки? Нет, ведь
они работают для себя, в свое удовольствие, и сами
проверяют свои знания, выполняя несложные тестовые
задания. Это очень важно, поскольку у учеников
воспитываются аккуратность, способность выполнять
задание от начала и до конца, самоконтроль, внимание.
Именно эти качества впоследствии положительно
влияют на их учебу.
CPU и keyboard, mouse,
Monitor, printer тут,
И увы, родители
Нас от них не оторвут!
Наилучшая оценка работы учителя – это, конечно же, знания его учеников, которые они
могут применять в течение всей жизни. Но нельзя забывать и о том, что, когда учитель уходит с
67
занятия с чувством удовлетворения от работы, когда он видит улыбки на лицах своих учеников,
когда ученик бежит на его занятия, зная, что они будет интересными, увлекательными, а игры
будут занимательными и поучительными – вот тогда можно сказать, что он выполняет свою
роботу и осознаѐт себя творческим педагогом.
Нам очень хотелось получить хорошие
результаты. И вот что получилось.
На
заседаниях
методического
объединения учителей начальных классов,
делясь опытом, учитель английского языка
обратила внимание на то, что ученики, которые
посещают занятия по программе «Прикладная
информатика»,
стали
лучше
усваивать
английский алфавит, у них значительно
пополнился запас английских слов, они лучше
владеют терминологией таких тем, как «Цвета», «Фигуры», «Животные». Ученики стали чуть
общительнее и чуть раскрепощеннее. Они перестали бояться ошибиться, стали больше
помогать друг другу.
Наверное, это «чуть-чуть» - очень мало, и успехи наши выглядят скромно по
сравнению со столичными школами. Но мы настраиваемся на дальнейшую интересную и
приятную работу вместе с нашими учениками. Мы надеемся, что наше «чуть-чуть» - это
первый шаг на пути будущих успехов наших учеников. Ведь дорогу осилит идущий.
УДК 373.3:51:811.111(045)
Ірина Володимирівна Лісовець,
вчитель інформатики і фізики
Тетяна Миколаївна Сумська,
вчитель англійської мови
ЗОШ №1 м. Попасна, Луганської області
Технологія викладання математики англійською мовою за програмою «Прикладна
інформатика»
Шановні колеги, однодумці! Вас вітає творчий колектив у складі вчителів: Лісовець
Ірини Володимирівни та Сумської Тетяни Миколаївни. Вчимо та творимо, здобуваємо та
впроваджуємо, досягаємо та радіємо в перлині Донбасу м. Попасна Луганської області. Наша
рідна школа - Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, в якій за програмою «Прикладна інформатика»
працюємо вже чотири роки. Наша школа має інформаційно-технологічний профіль і тому
допрофільній підготовці учнів приділяється особлива увага. Адміністрація школи в особі
директора Шуліка Віктора Григоровича та завуча Синиченко Тетяни Василівни створили
найкомфортніші умови роботи із запровадження програми «Прикладна інформатика» для учнів
нашої школи, вони завжди йдуть назустріч нашим побажанням, з великим розум інням
відносяться до справи, спрямованої на виховання конкур ентоспроможних випускників, на
опанування педагогічним колективом новітніх освітніх технологій, зокрема таких, що
використовують сучасні досягнення комп'ютерної техніки. Для зручності молодших школярів
68
заняття з прикладної інформатики введені в розклад уроків школи, і тому батькам немає
потреби забирати дітей після основних уроків, а потім приходити на заняття у другій половині
дня. У сучасному комп'ютерному класі створено всі умови для проведення занять на рівні, що
відповідає сучасним вимогам освітніх стандартів.
Основною метою сучасної школи є виховання конкурентоспроможного випускника.
Тому основною метою з впровадження програми «Прикладна інформатика» в навчальний
процес є формування в учня певних особистісних якостей, зокрема навчальних досягнень, через
накопичення власного життєвого досвіду. Технологія запровадження програми «Прикладна
інформатика» обумовлює експірієнтивний, діяльнісний підхід до організації занять, які
спрямовані на підтримку основних предметів шкільної програми та збагачення досвіду
практичного застосування набутих знань для розв'язання задач повсякденного життя.
Концептуальна модель системи організаційно-педагогічних умов запровадження
програми «Прикладна інформатика» включає додаткові навчальні модулі, які саме і реалізують
міждисциплінарні зв'язки та підтримують основні предмети, зокрема математику у початковій
школі.
Вивчення математики має психологічне підґрунтя, пов'язане з віковими особливостями
учня, і яке повинне враховуватися в процесі викладання цього предмета. Зв'язок психології і
математики відзначають практично всі фахівці в галузі педагогічних і психологічних
досліджень, оскільки використання математичних методів розвиває здатність доводити та
обґрунтовувати певні висновки (зокрема, результати прийняття рішень), формувати
послідовність дій в суворому логічному порядку, аналізувати, синтезувати, тобто всі дії, що
належать до вищих рівнів розумової діяльності. Крім того, вивчення математики позитивно
впливає на розвиток мислення та мовлення школярів.
На думку фахівців, сьогодні учні початкових класів мають певні труднощі у вивченні
математики. Вчителі звертають увагу на те, що цей предмет для учнів початкових класів є
досить важким и недостатньо цікавим,а батьки не надають належної уваги розвитку
математичних здібностей дітей. Тому перед учителем постає задача вибору засобів і методів
подачі матеріалу, технологій організації уроків з метою забезпечення максимальної
ефективності навчального процесу. Однією із цілей т ут є демонстрація засобів математики, як
інструментальної основи цілої низки як точних наук, так і практичних задач повсякденності.
Використання засобів програми «Прикладна інформатика» надає можливість
застосування інформаційні технології у процесі вивчення математики не тільки на уроках, але й
у позаурочний час, у ході підготовки до цього предмета вдома. Комп'ютер викликає в учнів
великий інтерес, а складна й абстрактна тема уроку з математики значно виграє і стає більш
зрозумілою, коли використовуються додаткові модулі програми, мультимедійний
ілюстративний матеріал і/або інтерактивне навчальне програмне середовище, тому вчителеві
потрібно лише використати цей інтерес для формування мотивації учня до вивчення
математики. Крім того, використання інформаційних технологій у навчальному процесі сприяє
і росту професійної майстерності вчителя, підштовхує його до ефективної самоосвіти.
До переліку додаткових модулів програми «Прикладна інформатика» входять такі:
«Математика 6-9» (6-9 років), «Математика 9-12», «Математична команда», «Космічна
геометрія» та інші відповідно для 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На рівні
STD-1 ми вирішили працювати з додатковим модулем «Математика 6-9», який допомагає нам
зацікавити дітей і дати їм зрозуміти, що математику можна вивчати весело, захоплююче, що
можна легко здобути знання та використовувати їх на практиці. На цьому рівні в нас
69
навчаються учні других класів, які вже на рівні KG познайомились із комп'ютером і багато чого
навчились; і в них виникає питання: а що ще можна вивчати за допомогою комп'ютера? І тут в
нагоді стає модуль «Математика». Програма дуже цікава, інтегрується із програмою з
математики для другого класу загальноосвітніх навчальних закладів, Вона включає 9- розділів
математики, таких як: геометричні фігури та їх побудова, для розв'язання рівнянь, нерівність,
час, гроші, вимірювання, склад числа, логічні вправи та інше.
Слід зазначити, що кожен учень на початку і в кінці роботи за модулем проходить тест,
який налагоджується у процесі реєстрації на рівень підготовки саме цього учня. По закінченні
теми модуля кожен учень отримує спеціальний сертифікат, який засвідчує його особисті успіхи
у вивченні певної теми.
Кожний модуль включає настанови для вчителя з використання програмного
забезпечення, робочі зошити учня та навчально-розвивальне програмне забезпечення.
Наявність цих матеріалів позбавляє необхідності
створювати методику викладання, а дозволяє після
короткого ознайомлення одразу приступати до занять.
Заняття
за
програмою
«Прикладна
інформатика», а також заняття з практично всіх
додаткових модулів здійснюються англійською мовою.
Тому технологія проведення занять з математики є
досить специфічною. Структура заняття має включати і
опанування англійської термінології, яка відповідає
поточній темі, і пояснення основ власне теми,
закріплення понять в ігровій формі та виконання завдань на комп'ютері. У процесі роботи нам
стали потрібні дидактичні матеріали до уроків, термінологічні словники, ігрові завдання. Все це
сприяло прояву нашої творчості, опанування нових сфер знань.
За чотири роки ми спробували різні способи викладання додаткового модуля
«Математика», в результаті чого була розроблена авторська методика викладання математики
англійською мовою в процесі навчання за програмою «Прикладна інформатика»,
концептуальними позиціями якої є:
1. Послідовне ознайомлення учнів з кожним розділом програми із застосуванням
роздавального матеріалу та виконання тренувальних вправ у середовищі навчальнотренувального програмного забезпечення в режимі вивчення («Practice mode»). На вивчення
кожного розділу може бути використано одне чи два заняття.
2. Реєстрація учнів у програмі і продовження роботи в режимі контрольної вправ и, поки
не будуть виконані всі завдання.
Приклади ігрових завдань для підготовки учнів до роботи з розділами програми.
Вивчаючи розділ «Дроби», ми знайомимо учнів з поняттями «ціле і частина цілого», з
поняттям дробу, з правилами запису дробу. Для цього ми виготовили наочний матеріал:
геометричні фігури з картону (коло, прямокутник, квадрат ) розрізані на 2, 3, 4 або 5 частин;
кожна частина із зворотної сторони підписана 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Завдання:
1) знайти фігуру, поділену на задану кількість частин (наприклад на 5 частин);
2) показати частину знайденої фігури (наприклад 2/5);
3) записати дріб на дошці.
Завдання виконуються усіма учнями по черзі, коментуються. У разі потреби вчитель
задає додаткові питання.
70
Англійська термінологія до вправи:
1) назви геометричних фігур: circle, square, rectangle;
2) кількісні числівники від 1 до 9;
3) порядкові числівники від 2 до 10.
У процесі організації заняття за цією темою використовується багатий наочний матеріал
у вигляді електронних презентацій та роздавальний матеріал.
Вивчаючи тему «Час», учні знайомляться з поняттями «механічний годинник» та
«електронний годинник», способами позначення часу за допомогою цих годинників, вчаться
співвідносити час, показаний на різних типах годинників, та встановлювати його. Для
виконання вправи треба мати макет механічного годинника та картки-циферблати електронного
годинника. Завдання:
1) встановити на механічному годиннику час, який показують картки -циферблати;
2) записати на дошці час, який показує механічний годинник.
Давати завдання може вчитель або самі учні одне одному.
71
Англійська термінологія до вправи:
1) clock - годинник;
2) time - час;
3) о'clock - година;
4) half past - пів на...;
5) a quarter - чверть; '
6) minutes – хвилини ;
7) числівники від 1 до 30.
Однією з найважливіших тем є основи
геометрії, у ході якої учні вивчають різноманітні
геометричні фігури, поняття половини, симетрії – ця тема тісно пов’язана із темою «Дроби». В
процесі вивчення цієї теми учні стикаються також із поняттями розміру, кольору, поняттям
подібності. Важливим є те, що на заняттях вивчаються властивості геометричних фігур, які учні
можуть спостерігати у навколишньому світі. Виконуючи завдання у спеціальних робочих
зошитах з математики та у процесі виконання інтерактивних вправ на комп’ютері, учні
розвивають та вдосконалюють тонку моторику, уважність, акуратність.
Як вже зазначалося раніше, модуль «Інформаційні технології і математика» включає
широкий спектр заходів моніторингу навчальних досягнень учнів. Так, на початку навчання
учні проходять вхідне інтерактивне тестування. У процесі роботи моніторинг здійснюється
практично кожні 2 тижні у вигляді виконання ігрових тестових завдань. Такі завдання можуть
бути організовані у вигляді індивідуальних і командних змагань, у вигляді виконання завдань
на контрольних тестових аркушах, а також в інтерактивному режимі на комп’ютері.
Приклади тестових аркушів:
72
Скріншоти інтерактивних тестових завдань:
73
Створена в процесі роботи авторська методика викладання математики англійською
мовою стала підґрунтям для розробки технології організації занять з математики англійською
мовою із залученням інформаційних технологій у позаурочний час.
Результатом роботи протягом кількох років став методичний комплект додаткового
модуля «Інформаційні технології і математика», який включає:
1. Методичні вказівки для вчителя з організації занять.
2. Робочий зошит учня.
3. Ілюстративні мультимедійні матеріали до кожного уроку на компакт-диску.
4. Матеріали для моніторингу навчальних досягнень учнів (інтерактивні діагностичні
вправи, тестові аркуші).
5. Методичні вказівки до проведення розвивальних ігор. Виконання ігрових завдань
готує учнів до роботи із програмою «Математика», надає їм можливість з легкістю виконати
перші завдання, перейти до більш складних вправ та успішно справитись з ними і отримати
задоволення від процесу пізнання.
Програма «Прикладна інформатика» об'єднує інтереси учнів, учителів, батьків, школи.
Учням дуже подобаються заняття, пізнання нового, дружня атмосфера, можливість вільного
спілкування та самовираження. Вони із задоволенням йдуть на заняття і з нетерпінням чекают ь
наступних зустрічей. Для учителів ця програма - можливість зануритись у світ творчості,
підвищити свій професійний рівень, розширити межі спілкування з колегами. Завдяки
різноманітним заходам, які проводить Центр ІТС, класні керівники відзначають, що учн і, які
відвідують заняття за програмою «Прикладна інформатика», швидше набувають навичок,
74
легше здобувають знання, швидше
реагують на завдання вчителя. Вони
кмітливіші,
активніші та більш
впевнені у собі. У них краще розвинене
мовлення та логічне мислення. Батьки
розуміють, що програма «Прикладна
інформатика» дає можливість дітям
опанувати
основи
комп'ютерних
технологій,
англійської
мови,
математика та ін ше вже починаючи з
перших років навчання. Для школи
участь у роботі за програмою
«Прикладна інформатика» - це засіб
надати учням можливості отримати
якісну освіту, виховати конкурентоспроможних випускників.
Літературні джерела
1. Развитие внимания на уроках математики в 1 классе. - режим доступу:
http://scbist.dyndns.org/kontr/dir/psychology/15758/index.html
2. Дидактическая игра на уроках математики как средство активизации учебной
деятельности при изучении темы « Сложение и вычитание». - режим доступу:
3. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/76400
4. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии
творческого мышления младших школьников. - режим доступу:
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/33145
5. Черкасов Р.С., Столяр А.А. Методика преподавания математики в средней
школе./Р.С.Черкасов, А.А. Столяр.-М.:Просвещение, 1985.
6. Итоговый тест по математике за курс начальной школы. - режим доступу:
http://psylist.net/testzna/00123.htm
УДК 37.03:007:811.111(045)
Інна Єгорівна Магомадова
заступник директора з навчально-виховної роботи,
Комунальна установа «Молодогвардійська ЗОШ №7
Краснодонської міської ради Луганської області
Прикладна інформатика, англійська мова та основи здоров’я
Ми - Комунальна установа «Молодогвардійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
Краснодонської міської ради Луганської області». Наша головна мета: завдяки співпраці школи,
батьків, та громадськості забезпечити умови для морального, інтелектуального, фізичного,
75
художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке
визначає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками
соціального прогресу. Навчально-виховний процес організовує 43 педагога на чолі з
директором Голощаповою Іриною Михайлівною. У школі навчаються 609 учнів. Усі учні є
членами дитячої організації «Країна Гармонія» підрозділу Краснодонської міської дитячої
організації «Лідер», яка входить до складу обласної дитячої організації «Лугарі».
Педагогічний колектив Молодогвардійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7
приєднався до Всеукраїнського експерименту за темою «Організаційно-педагогічні умови
використання інформаційних комп’ютерних технологій у позаурочній діяльності учнів
початкової школи» у січні 2008 року.
Найбільш доцільним вважаємо впровадження програми «Прикладна інформатика» через
навчальні факультативні заняття. Програма є інтерактивною і розвиває творчі здібності учнів,
здатність до прийняття індивідуальних і командних рішень, допомагає вдосконалити знання з
англійської мови. Вагомим позитивом програми є можливість об`єднання батьків та учнів з
різних класів та залучення батьків до співпраці зі школою. Саме батьки беруть активну участь в
організації відкритих заходів, сумісних свят. Результати анкетування батьків показують, що
вони задоволені результатами занять. Батьки вказують на користь програми, на високе бажання
дітей продовжувати навчання, а також на покращення знань дитини не тільки з комп’ютерної
грамотності, а й з англійської мови. Порівняльний аналіз психолого-педагогічних досліджень
указує на те, що учні, які займаються за програмою «Прикладна інформатика» мають більш
розвинені мовленеві навички, навички роботи в групі та підвищену мотивацію до навчання.
Що приваблює учнів при навчанні за програмою «Прикладна інформатика»?
Найголовніше це навчально-ігрове середовище, де без надмірних зусиль можна опанувати
комп’ютерну грамотність і англійську мову. Крім того навчальні заняття сприяють всебічному
розвитку учня. Саме через участь у грі учень набуває навичок спілкування, вчиться
формулювати думки, розвиває пам'ять, увагу, вчиться аналізувати, порівнювати, робити
висновки. До того ж, інтеграція навчальних матеріалів з інших предметів, зокрема математики,
природознавства, музики поширює світогляд
учня та вчить застосовувати знання у
нестандартних ситуаціях.
Чим програма подобається батькам?
Насамперед, тим що, без зайвих витрат надає
учням можливість вивчати англійську мову.
Також батьки усвідомлюють, що заняття за
програмою
«Прикладна
інформатика»
підвищує віру учня в себе і, як наслідок,
мотивує до навчання.
Програма є привабливою й для вчителів,
тому що має потужну навчально-методичну
підтримку, унікальну систему підготовки і
сертифікації викладачів та необмежені можливості для самовдосконалення та творчості.
Навчально-методичне забезпечення програми
містить технологію організації
теоретичних і практичних занять, робочі зошити. Крім того, є можливість додаткового
використання спеціалізованих навчально-ігрових комплексів за різними напрямками. Навчання
за програмою може здійснюватися українською, російською та англійською мовами.
76
За бажанням батьків мова проведення занять у нашій школі – англійська. Саме тому
виникла необхідність розробки установчих уроків англійської термінології для учнів . Основна
мета цих занять - підготовка учня до сприйняття програмного матеріалу в англомовному
середовище.
Спираючись на концептуальні засади програми, нашими учителями:
Магомадовою Інною Єгорівною, Омельченко Анжелікою Володимирівною, Тіхоновою Лілією
Юрієвною, Мамченко Оленою Павлівною, розроблено робочий зошит учня для рівня KG із
установчих уроків англійської термінології (30 занять), Настанови вчителя для проведення
установчих уроків англійської термінології рівня KG (30 занять) та компакт-диск із
мультимедійними матеріалами, що використовуються вчителем у роботі.
Так з’явився модуль «Англійська термінологія».
Основними критеріями розробки методичного комплекту з англійської термінології
були такі:
1. Співвіднесення матеріалу кожного заняття з англійської термінології відповідному
заняттю з інформаційних технологій.
2. Структура заняття регламентована вимогами міжнародних та вітчизняних стандартів
3. Ілюстративність навчально-методичних матеріалів.
4. Відповідність санітарним нормам використання комп’ютера для цієї вікової категорії
учнів.
5. Збереження стилю основної програми «Акваленд».
Критерій перший. Співвіднесення матеріалу є необхідним, оскільки основною метою
цього методичного комплекту є попередня підготовка учнів з англійської термінології до
поточного заняття з інформаційних технологій, які на 50-80% проводяться англійською мовою.
При розробці Настанов вчителя із організації занять з англійської термінології ми
керувалися аналогічними Настановами вчителя із організації занять з інформаційних
технологій. Основними засадами створення методичного забезпечення заняття з англійської
термінології були такі:
1. Спеціальна термінологічна база з поточного уроку інформаційних технологій.
2. Супутня термінологія.
Спеціальна термінологічна база заняття формувалася на основі сукупності понять і
термінів, які учень має використовувати на відповідному занятті з інформаційних технологій.
Як приклад, наведемо перше і друге заняття.
Перше заняття є вступним, на ньому учні знайомляться з країною Акваленд, її
мешканцями, вивчають їх імена. Завдання формування основної термінологічної бази для цього
заняття виявилося досить складним, оскільки заняття є простим тільки на перший погляд. При
детальному аналізі виявилося, що перед першим основним заняттям учні повинні вже знати:
 що таке море і океан;
 які створіння живуть у водній стихії;
 назви прототипів шести героїв Акваленду (кит, восьминіг, золота рибка, дельфін,
морський коник, морська зірка);
 імена героїв Акваленду;
 способи привітання.
Для загального ознайомлення ми використовували Енциклопедію підводного світу, яка
входить до складу методичного комплекту цього рівня, але – тільки для загального
ознайомлення, оскільки енциклопедія – російською мовою, та й учні у 5 - 6 років ще не дуже
добре читають.
77
Ми прийшли до висновку, що необхідно створювати власні ілюстративні матеріали, які
можна яскраво, динамічно подати учням цього віку. Так народився компакт-диск із
мультимедійними презентаціями, флеш-картками, невеликими відео-сюжетами про морських
тварин, віршиками та – найважливіше – з англійськими пісеньками, які дуже допомагають
учням засвоювати англійські слова.
Термінологічна база першого заняття показана у табл.1.
Таблиця 1 Термінологічна база заняття № 1 (Lesson 1)
№
Поняття
Ім’я у Акваленді
Примітка
море
Англійський
термін
Sea
1
-
Базове поняття
2
3
океан
кит
Ocean
Whale
Witty
Базове поняття
Герой Акваленду
4
дельфін
Dolphin
Dolf
Герой Акваленду
5
зірка
S tar
-
6
рибка
Fish
-
7
морська зірка
S tarfish
Shimmer
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Герой Акваленду
8
кінь
Horse
-
9
10
морський коник
нога
Seahorse
Foot
S pidi
-
11
рука
Hand
-
12
голова
Head
-
13
14
15
восьминіг
кит
золото
Octopus
Whale
Gold
Olly
Witty
-
16
17
золота рибка
країна
Goldfish
Land
Goldy
-
18
казка
Fairy tale
-
19
казкова країна
Fairyland
-
20
21
морська країна
мушлі
Aqualand
Seashell
AQUALAND
-
22
водорості
Algae
-
23
сонечко
Sun
S mile
24
сердитися
Be angry
-
25
посміхатися
S mile
-
26
очі
Eyes
-
27
рот
Mouth
-
78
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Герой Акваленду
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Герой Акваленду
Герой Акваленду
Використовується при вивченні назви
героя Акваленду
Герой Акваленду
Використовується при вивченні
назви казкової країни Акваленд
Використовується при вивченні назви казкової
країни Акваленд
Використовується при вивченні назви казкової
країни Акваленд
Інтерактивне навчальне середовище
Використовується при вивченні характеристик
казкової країни Акваленд
Використовується при вивченні характеристик
казкової країни Акваленд
Використовується при виконанні інтерактивних
вправ на комп’ютері
Використовується при виконанні інтерактивних
вправ на комп’ютері
Використовується при виконанні інтерактивних
вправ на комп’ютері
Використовується при виконанні інтерактивних
вправ на комп’ютері
Використовується при виконанні інтерактивних
вправ на комп’ютері
Зрозуміло, що учні 6-7 років не в змозі запам’ятати за одне заняття 27 нових термінів,
тому ці терміни вводяться українською і англійською мовами, повторюються і
використовуються протягом всього терміну навчання (навчальний рік) у процесі виконання
ігрових та інтерактивних вправ, при роботі в зошиті, проспівуються, відгадуються у загадках,
малюються, розфарбовуються з паралельним проговоренням їх тощо.
На рис.1, а,б показані скріншоти аркушів першого заняття робочих зошитів відповідно з
англійської термінології (а) та з інформаційних технологій (б).
а
б
Рис.1. Скріншоти аркушів робочих зошитів заняття №1
Вже на першому заняття учні виконують інтерактивну вправу на комп’ютері у
середовищі навчального програмного забезпечення AQUALAND. На цьому занятті не
вводиться спеціальна англійська комп’ютерна термінологі; але основні поняття учні отримують
українською (російською) мовою, також вчаться оперувати мишкою, правильно її тримати та
виконувати клік лівою кнопкою миші.
Спеціальна комп’ютерна термінологія починається з другого заняття.
Термінологічна база другого заняття подана у табл.2.
79
Таблиця 2 Термінологічна база заняття № 2 (Lesson 2)
№
1
Комп’ютер
Англійський
термін
Co mputer
2
Монітор
Monitor
-
Базове поняття
3
Миша
Mouse
-
4
Системний блок
CPU
-
Базове поняття, співвідноситься
і порівнює ться з поняттям
«мишки-тваринки»
Базове поняття
5
Принтер
Printer
-
Базове поняття
6
Динаміки
Speakers
-
Базове поняття
7
Клавіатура
Keyboard
-
Базове поняття
8
Клавіша
Key
-
9
Символ
Character
-
10
Рядок клавіш
Row
-
Клацання по
клавіші - клік
Click
-
Використовується для пояснення
функцій клавіатури
Використовується для пояснення
функцій клавіатури
Використовується для пояснення
функцій клавіатури
Використовується для пояснення
функцій клавіатури
11
Поняття
Ім’я
у Акваленді
-
Примітка
Базове поняття
На другому занятті обов’язково повторюються терміни (або їх частина – за можливістю),
які зустрічалися на першому занятті.
На рис.2, а,б наведені скріншоти аркушів другого заняття робочих зошитів відповідно з
англійської термінології (а) та з інформаційних технологій (б).
Критерій другий – структура заняття.
Педагоги, що увійшли до робочої групи, мають великий досвід роботи з молодшими
школярами, до того ж – це вчителі різних предметів, що надало можливість інтегрувати
навчальні матеріали з математики, природознавства, музики, основ здоров’я та інших наук у
розробку технології подання англійської термінології до занять за програмою «Прикладна
інформатика»..
Заняття з дітьми молодшого шкільного віку, крім свого навчального навантаження,
повинні бути цікавими самим школярам, зокрема це стосується занять у позаурочний час.
Навчання, насамперед, має розвивати, вчити самостійності, креативності. Культ навчання
повинен перетворитися на культ пізнання, де учень виступає дослідником.
80
а
б
Рис.2. Скріншоти аркушів робочих зошитів заняття №2
Нами розроблено певну структуру кожного заняття. За основу взято структуру, яка
регламентована міжнародними і вітчизняними стандартами, і яка подана у методичних
вказівках учителя з інформаційних технологій, а саме:
1. Повторення попереднього матеріалу.
2. Подання нового матеріалу.
3. Робота в зошитах.
4. Інтерактивні вправи на комп’ютері.
5. Рефлексія.
Так, у заняття з англійської термінології мають увійти три обов’язкових елементи:
 тренінгова активність (ігрові, розвивальні вправи англійською мовою);
 робота з новою англійською термінологією (основна частина);
 вправа «Заспівайка» (англійські пісеньки).
Саме така структура заняття зумовлена, насамперед, віковими особливостями
молодшого школяра, для якого найголовніше - створити навчально-ігрове середовище, де без
надмірних зусиль він зможе опанувати комп’ютерну грамоту й англійську мову. Саме через
участь у грі учень набуває навичок спілкування, вчиться висловлювати думки, розвиває пам'ять,
увагу, вчиться аналізувати та порівнювати, робити висновки, вчиться працювати у групі. Таким
чином, окрім основної задачі - підготовки учня до сприйняття програмного матеріалу з
«Прикладної інформатики» в англомовному середовище - такі заняття сприяють всебічному
розвитку учня.
81
Критерій третій. Ілюстративність навчально-методичних матеріалів.
Задля проведення основної частини заняття, крім запропонованих вправ, ми розробили
мультимедійні презентації, які дозволяють, спираючись на особливості наочно-образного
сприйняття матеріалу молодшими школярами, пояснити нове. До того ж, окремі презентації
містять додаткові вправи, які рекомендується включати до заняття.
Кожний з нас знає, як легко усвідомлює учень інформацію, подану у формі пісень та
віршованих рядків. Власне, методика вивчення англійської мови та деяких інших дисциплін за
допомогою музики та поезії існує давно. Впроваджуйте в навчальний процес вправу
«Заспівайка»! і вам не тільки сподобається бачити задоволені обличчя дітей, - Ви будете
вражені результатами. До кожного уроку ми включали пісеньку англійською мовою.
Робота в зошитах є обов’язковим етапом. Краще, якщо це буде зворотний зв'язок, тому
що завдання робочого зошита спрямовані на закріплення вивченого та на перевірку засвоєного.
Кожне заняття повинно приносити учню радість, кожен учень під час заняття має
засвоїти нове та відчути себе переможцем над самим собою. Кожне заняття повинно спонукати
учня до подальшого навчання.
Критерій четвертий. Відповідність санітарним нормам використання комп’ютера для
цієї вікової категорії учнів.
Заняття побудоване так, що до комп’ютера учні сідають тільки тоді, коли виконали всі
підготовчі вправи, і мають чітке завдання, обмежене у часі.
Не слід забувати, що заняття має тривати не більше 35 хвилин, з них тільки 5-7 хвилин
відводиться для виконання вправи на комп’ютері. Під час виконання інтерактивних вправ учні
постійно контролюються з боку вчителів, тому виключаються самовільні дії, які не передбачені
заняттям.
Ми уважно вивчили доступний матеріал, який стосується небажаному впливу
комп’ютера на дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Цей матеріал став основою для
створення технології запобігання небажаних наслідків роботи за комп’ютером учнів цієї вікової
категорії. А ще одним напрямком роботи в проекті стала профілактика небажаних наслідків
використання комп’ютерів у житті учнів. Здоров’я – поняття багатопланове і характеризується
не лише відсутністю хвороб, а й комфортністю психологічного самопочуття, гарним настроєм,
благополуччям.
Головні небажані наслідки роботи за комп’ютером: перевтома, перенапруження, перед
усім, опорно-рухової системи та очей дитини. Створюючи на заняттях середовище навчальної
діяльності з урахуванням типу мислення,
типу сприйняття, типу темпераменту, та
рівнів навчальних досягнень кожного учня,
ми, насамперед, пам’ятаємо і про фізичне
здоров’я школярів. Для себе ми вивели
правило: кожне заняття повинно не тільки
надавати знання, а й вчити учнів поводитися
так, щоб не нашкодити здоров’ю.
Тому зміна положення тулуба учня,
проведення
фізкультхвилинок
(нами
підібрано цілий комплекс вправ-руханок) та
рухових дидактичних ігор, гімнастики для
очей, все це разом сприяє профілактиці втомленості дитини та запобігає «шкільним» хворобам.
82
Слід особливо зупинитись на релаксаційних вправах - «Руханках» (вправи на зняття
м'язового і психологічного напруження).
Кожну зустріч з учнями ми починаємо із тренінгової діяльності, що забезпечує активну
участь кожного учня і їх творчу взаємодію як між собою, так і з учителем, допомагає створити
атмосферу відкритості, розкутості та дружнього спілкування.
Результати наших зусиль представлені діаграмами (рис.3), які ілюструють переваги
навчальних досягнень учнів у володінні англійською мовою (за відгуками вчителів англійської
мови) та коп’ютерними технологіями, які вчилися за програмою «Прикладна інформатика»), у
порівнянні з досягненнями учнів, які вчилися у звичайних групах.
70,00%
70,00%
63,00%
61,00%
60,00%
60,00%
46,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
39,00%
28,00%
27,00%
30,00%
30,00%
Експериментальні
20,00%
10,00%
0,00%
Експериментальні
Звичайні
11,00%
Звичайні
20,00%
10,00%
4,00%
5,50%
5,50%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Високий
Хороший
Задовільний
низький
Експериментальні
46,00%
50,00%
4,00%
0,00%
Експериментальні
Звичайні
11,00%
61,00%
28,00%
0,00%
Звичайні
Високий
Хороший
Задовільний
низький
27,00%
63,00%
4,00%
0,00%
5,50%
50,00%
39,00%
5,50%
Рівень володіння інформаційними технологіями
Рівень володіння англійською мовою
а
б
Рис.3. Порівняння навчальних досягнень учнів у володінні англійською мовою (а) та
комп’ютерними технологіями (б)
П’ятий критерій - збереження стилю основної програми «Акваленд». Що це означає?
По-перше, програма «Акваленд» є дуже дружньою. Це демонструють її герої, художнє
високоестетичне оформлення, кольорова гама, яка є комфортною для сприйняття.
По-друге – це методи і способи побудови занять. Методичні настанови учителю із
організації занять є дуже детальними, покроковими, надають кілька варіантів організації уроку,
відносно розподілення часу на
виконання
вправ.
Тривалість
заняття не перевищує 30-35 хвилин,
що є межею стомлюваності учнів 67 років.
По-третє,
методичні
матеріали
для
учнів.
Це,
насамперед, зошити, завдання в
яких є простими і зрозумілими,
роздавальні
та
ілюстративні
матеріали – флеш-картки, аркуші із
додатковими завданнями. На всіх
методичних матеріалах зображені
герої Акваленду – вони присутні на
заняттях, супроводжують учнів
83
постійно, спілкуються з ними, підбадьорюють. Кожний з героїв супроводжує свій розділ, а всі
вони є дружньою командою.
По-четверте, інтерактивні вправи навчального програмного забезпечення побудовані так,
що учень весь час налаштований на позитив. З екрану кожної вправи йому посміхається
Сонечко – смайлик, який дуже радіє, коли учень успішно виконує вправу, і сумує, коли учень
допускає помилку, але ні в якому разі не засуджує його. Навпаки, терпляче чекає, поки учень
знову виконає завдання, щоб добитися успіху.
По-п’яте, програма налаштована тільки на успіх – найменший, але успіх. У кінці
кожного заняття учитель разом з учнями підводять підсумок заняття і відзначають, у чому був
успішним кожний, що в кожного вийшло найкраще, що сподобалося, запам’яталося.
Валеологічно організоване заняття виховує, стимулює в учнів бажання жити, бути
здоровими, вчить їх відчувати радість від кожного прожитого дня, доводить їм, що життя – це
чудово, викликає у них позитивну самооцінку.
Поширення досвіду роботи за програмою «Прикладна інформатика» серед колег через
проведення семінарів, відкритих занять,через виступи на педагогічних радах спонукає
педагогів до самоосвіти та професійного вдосконалення.
УДК 37.03:007:811.111(045)
Надія Миколаївна Дорошенко
учитель англійської мови
Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Чернігівська обл.
«Прикладна інформатика» як засіб підвищення мотивації навчання англійської мови в
початковій школі
Науково-методична проблема школи: Розвиток творчих здібностей через
упровадження новітніх технологій навчання. Кількість учнів – 562, класів – 23, 15 гуртків, 16
факультативів, усього педагогічних працівників – 58
У сучасному світі людина має володіти цілою
низкою
якостей
для
того,
щоб
бути
конкурентоспроможним.
Вона
повинна
вміти
сприймати та переробляти інформацію, уміти
відстоювати свою точку зору, використовуючи логічні
аргументи, тобто мати розвинене критичне мислення.
Крім того, сучасна людина має володіти іноземними
мовами.
Протягом останніх декількох років особлива
Емблема школи
увага
приділяється
використанню
інноваційних
технологій у викладанні іноземної мови. Пов’язано це
перш за все зі зміною структури та змісту загальної середньої освіти, коли по закінченн і школи
від учня вимагається мати не просто набір знань, умінь і навичок, а систему комунікативних,
інформаційних та інших компетенцій, які допоможуть йому швидко орієнтуватися в сучасному
84
світі, де ключовим моментом є саме інформація та методи її здобуття й обробки. Особливий
наголос слід зробити на слові «система», оскільки це поняття передбачає не просто наявність
певних компетенцій, але їх активну постійну взаємодію у процесі діяльності людини.
Однією з основних, точніше сказати – ключових компетенцій сучасного фахівця у будьякій сфері діяльності є володіння іноземними мовами. І знову варто зробити наголос на слові
«володіння». Саме володіння, тобто практичне використання, а не просто знання. Тому
вивченню іноземної мови в Україні приділяється все більше уваги. Навчання дітей іноземної
мови забезпечує не лише її теоретичне й практичне засвоєння, а й сприяє розумов ому розвитку
молодших школярів, а також стимулює досконаліше опанування ними рідної мови.
У працях Л. С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, Ш.А.Амонашвілі та інших учених є
переконливі дані про те, що дитина засвоює іноземну мову легше, ніж доросла людина. Як
зазначають психологи, бажання пізнання цілком захоплює дитину, приносить їй насолоду,
викликає позитивні емоції. Навчання іноземної мови у початковій школі збігається з
найсприятливішим періодом для розкриття творчого потенціалу особистості, оскільки бурхлив е
фантазування, що властиве дітям цього віку, прискорює творчий процес у десятки разів.
Навчання іноземної мови в початковій школі має с увої особливості. Увага молодших
школярів на початковому етапі характеризується як мимовільна, нестійка. Діти в цьому віці
краще запам’ятовують те, що для них є найбільш яскравим та цікавим, новим та незвичайним.
Вони живуть тим, що їх оточує. А сьогодні їх оточує телебачення, мобільний зв’язок,
комп’ютер. І саме тому для нас учителів та наших маленьких учнів у пригоді стала програма
«Прикладна інформатика», яка допомагає зацікавити учнів у вивченні англійської мови.
Враховуючи вікові особливості молодших школярів, на початковому етапі більш привабливою
є форма роботи, а не її змістова частина. Отже, програма «Прикладна ін форматика» для нас учителів іноземних мов, є засобом підвищення мотивації навчання англійської мови в
початковій школі. І тому ми обрали для своєї роботи науково-практичний напрямок
«Технологія подання англійської термінології для підтримки занять за програмою «Прикладна
інформатика»». Результат роботи нашого маленького творчого колективу – це посібник для
вчителя «Технологія навчання англійської термінології до занять за програмою «Прикладна
інформатика» для рівнів KG, STD1, STD2 (автор Н.М.Дорошенко), і «Робочий зошит» учня для
тих же рівнів автори Н.М.Дорошенко та О.П.Андрушко, які вже апробуються у школах України
в цьому навчальному році. Ці матеріали були представлені на ХІІІ Міжнародній виставці
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» у м. Києві. За значний внесок у розвиток
науково-педагогічної програми «Прикладна інформатика» та за високі творчі досягнення в
інноваційному оновленні національної системи освіти педагогічний колектив нашої школи
нагороджений Дипломом та медаллю, а вчителі Н.М.Дорошенко та О.П.Андрушко –
Почесними дипломами.
Особливість програми «Прикладна інформатика» полягає у тому, що вона є
міжнародною і створена для носіїв англійської мови. Це означає, що всі навчально-методичні
матеріали є у нашому розпорядженні двома мовами – англійською і українською. Специфіка ж
подання занять за цією програмою полягає в тому, що учні початкової школи не мають
достатньої підготовки з англійської мови для того, щоб працювати в оригінальному мовному
середовищі. Тому важливою задачею навчального закладу є організувати творчий педагогічний
колектив, який має включати:
 для початкової школи – класовода або вчителя інформатики і вчителя англійської мови;
 для середніх і старших класів – вчителя інформатики і вчителя англійської мови.
85
Дуже хорошою практикою є спільне проведення занять парою вчителів – навіть для
таких малих груп, з якими ми займаємося за цією програмою – не більше 10 осіб.
Спільне проведення занять дає найкращі результати на початковому – підготовчому
рівні KG. Така організація заняття дозволяє оптимально організувати ігровий підхід та ретельно
контролювати учнів у процесі виконання завдань, допомагати їм.
На цьому рівні можна не давати окремих занять з англійської термінології, а проводити
«спарені» заняття, які включають по черзі термінологічні і основні фрагменти роботи.
Термінологічні фрагменти спрямовані на вивчення нових слів та спеціальних термінів, які далі
будуть використані при вивченні основних позицій заняття. Також ці фрагменти включають
релаксаційні вправи – «руханки», які ми проводимо англійською мовою, повторюючи раніше
вивчені слова. Сюди ж включаються і розвивальні елементи – знову з використанням
англійських слів, що вивчалися як раніше, так і на поточному занятті. Таке закріплення
повторюється кожного заняття і дає вагомі результати: словарний запас учнів значно
збагачується. А слова і вирази, закріплені англійською пісенькою, запам’ятовуються ще краще.
На підготовчому рівні основна термінологічна база складає 120 слів для 30 занять, які
тривають протягом навчального року. На кожному занятті вводиться в середньому 6 нових слів.
Більш насиченою є підготовка, коли перед кожним основним заняттям з інформаційних
технологій проводиться заняття із англійської термінології. Така організація навчального
процесу є більш плідною, оскільки термінологічний фрагмент набуває структури повноцінного
заняття і включає в себе всі обов’язкові елементи: привітання, повторення пройденого
матеріалу, введення нових понять, ігрові елементи закріплення, релаксаційні «руханки», роботу
на комп’ютері, музичну частинку, яка полягає у вивченні та повторенні англійських пісеньок,
розвивальні вправи та ігри, рефлексію.
Наприклад, на першому занятті, яке фактично вводить учнів у світ Акваленду та власне у
програму «Прикладна інформатика», учні вивчають назви морських тварин, які є персонажами
Акваленду, їх імена, а на закріплення всі разом промовляють віршик українською і англійською
мовами, який повторюється кілька занять поспіль:
Here is Ollie – count his hands
This is Goldie – she loves the sands.
Now this one, who looks like a horse,
His name is Speedy – a smart seahorse.
Next comes Shimmer – she is a star!
Watch out! The Dolf jumping far
And who is this – so big and fat?
He’s Witty, the whale- give him a pat.
These six friends make a cheerful band
As they welcome to Aqualand.
При роботі учителів у парі вчитель інформатики розмовляє з учнями українською
мовою, а учитель англійської – тільки англійською. Учні намагаються зрозуміти, що говорить
вчитель, а в разі виникнення складнощів – вчитель інформатики «перекладає». Через кілька
занять перекладати прості речення, які учні чують кожного разу, вони можуть вже самі,
допомагаючи один одному.
Проте на підготовчому рівні термінологічна складова є досі простою, вона переважно
включає слова і дуже прості речення, наприклад: ―I like Aqualand‖, ―It is a whale‖, ―His name is
Witty‖, ―It is a keyboard‖.
86
На рівні STD1 - а це переважно другий клас – термінологічна складова значно
ускладнюється. Тут вже присутні досить складні речення, зокрема в робочому зошиті учня, які
потребують більш ґрунтовної мовної підготовки до основних занять.
На рис.1 показані сторінки робочих зошитів учня (перше заняття) : а – робочий зошит
для занять з англійської термінології, б – робочий зошит для основних занять з інформаційних
технологій.
а
б
Рис.1. Сторінки робочих зошитів учня
Перший тематичний модуль рівня STD1 присвячується повторенню понять та вмінь, які
були опановані учнями на попередньому – підготовчому рівні. На рівні KG велика увага
приділялася основним принципам системи «сліпого друку», учні вивчали клавіші середнього
ряду клавіатури та набували навички друкування десятьма пальцями. На рівні STD1 ці навички
вдосконалюються та розвиваються, учні вивчають літери верхнього та цифрового ряду
клавіатури. Вправи з друкування є дуже корисними для розширення можливостей
вдосконалення англійської мови. Учні не тільки вчаться вводити , користуючись клавіатурою,
англійські слова і речення та читати їх на екрані, але й відгадують загадки, кросворди,
вставляють пропущені літери у слова, пропущені слова у речення, знаходять слова, що
римуються та виконують багато інших корисних вправ, які розвивають мисленн я, розширюють
словарний запас. При цьому стають у пригоді додаткові інтерактивні вправи, навчальнометодичне забезпечення, які також входить до стандартного комплекту постачання. Наприклад,
це флеш- картки, презентації, розфарбовки, загадки, англійські та американські пісеньки з
можливістю караоке.
На рис.2, а показана сторінка робочого зошита заняття №8 другого тематичного модуля
– ―Word processing‖, на якому учні повинні заповнити пропущені голосні літери у словах
речення. Рис.2, б демонструє сторінку робочого зошита з англійської термінології, також
заняття №8, яке передує заняттю з інформаційних технологій. На цьому занятті учні проходять
всі необхідні мовні елементи, які дозволять їм на основному занятті з інформаційних
87
технологій працювати англійською мовою – виконувати вправи як в зошиті, так і на
комп’ютері.
а
Рис.2. Сторінки робочих зошитів заняття №8
б
Дуже цікавою і корисною вправою є розгадування кросвордів. Така вправа дозволяє
активізувати всі шість рівнів розумової діяльності учня, оскільки він :
1) згадує вивчені раніше слова;
2) відтворює їх при написанні;
3) співвідносить їх із зображеннями та аналізує;
4) встановлює відповідність між текстовою і графічною інформацією (перетворення);
5) синтезує правильну структуру кросворду через внесення слів у відповідні клітинки ;
6) аналізує правильність заповнення клітинок.
Сторінки робочих зошитів, що демонструють кросворди, показані на рис. 3. На рис. 3,а
показана сторінка робочого зошита з англійської термінології, на рис. 3, б – сторінка зошита з
інформаційних технологій (заняття № 12).
В реальному житті учням прийдеться стикатися з різними сферами діяльності і в
багатьох із них необхідно буде звертатися до математичних розрахунків. Тому одни м із
найважливіших ми вважаємо тематичний модуль ―Spreadsheets‖, при вивченні якого учні
опановують як власне математичну англійську термінологію, так і базові поняття електронних
таблиць. Цей модуль має тісний дисциплінарний зв’язок з уроками математики основної
шкільної програми. Таки чином учні не тільки повторюють та закріплюють знання і навички,
отримані на уроках математики, а ще й збагачують свій мовний запас англійськими
математичними термінами.
Як приклад на рис. 4 наведені сторінки робочих зошитів (рис.4,а – зошит з англійської
термінології, рис. 4,б – зошит з інформаційних технологій), заняття № 16, на якому учні
тренуються виконувати математичні вправи англійською мовою.
88
а
б
Рис.3. Сторінки робочих зошитів заняття №12
а
б
Рис.4. Сторінки робочих зошитів заняття №16
У повсякденному житті учнів оточує інформація. Кожного дня вони стикаються із
основними трьома її видами: текстом, числами і графічними об’єктами. Дуже важливу роль
відіграє знання і розуміння геометричних фігур. Наприклад, стіл – прямокутний, колесо –
кругле, піраміда – трикутна. Є також дуже багато інших геометричних фігур, які мають різні
властивості: кількість сторін, форму, колір. Учні користуються цими знаннями про геометричні
фігури на різних уроках, тому необхідним є знати і цю термінологічну сферу.
На заняттях тематичного модуля ―Graphics and Multimedia‖ учні отримують необхідну
термінологічну базу, яка стосується геометричних фігур та їх прототипів у реальному житті.
89
На рис. 5 показані сторінки робочих зошитів, які ілюструють підготовку учнів із цієї
теми. На рис. 5.а показана сторінка робочого зошита з англійської термінології, а на рис. 5,б –
робочого зошита з інформаційних технологій (заняття 24 - 25).
а
б
Рис.5. Сторінки робочих зошитів заняття №24
90
Наприкінці навчального року учні проходять останній тематичний модуль –
«Programming‖, у ході якого вони розвивають здатність до прийняття рішень та логічного
мислення. З точки зору англійської мови цей модуль є найскладнішим, оскільки саме тут учні
мають використовувати знання і навички володіння термінологією, досвід, який накопичили
протягом навчального року. Завдання і вправи цього модуля потребують говоріння, пояснень
послідовностей виконання дій – алгоритмів. Саме тут найбільше діалогів, запитань, роботи у
парах.
Слід зазначити, що одним з невід’ємних елементів кожного заняття є виконання вправ н а
комп’ютері. Якщо на заняттях з інформаційних технологій учні виконують вправи власне з
інформаційних технологій, використовуючи знання англійської мови, то на заняттях з
англійської термінології основний акцент при роботі на комп’ютері припадає на аудіювання.
Оригінальне навчально-розвивальне програмне забезпечення потребує насамперед розуміння
того, що говорить голос за кадром, або герой вправи-пригоди. Виконання цих вправ вимагають
від учня уважності, зібраності, точності, акуратності. Це важливі якості, які учні мають
можливість вдосконалювати при роботі зі спеціальними навчальними програмами підтримки
занять з англійської термінології.
І найголовніше, що хочеться підкреслити, що кожне заняття – це гра, подорож до
чудової країни Акваленд, де учні разом із її героями - Оллі та його друзями – пірнають у
казковий світ і оволодівають навичками роботи на комп’ютері, а також вивчають англійську
мову, адже рідна мова жителів Акваленду – англійська. Девізом наших занять є: «Граючись –
навчаємо, навчаючись – граємо». Гра розвиває уяву, увагу, допомагає зняти втому, подолати
сором’язливість та мовний бар’єр. Учні не бояться робити помилок, бо для них – це просто гра.
Гра – творчість, гра – праця. Захоплюючись діти не помічають, що вчаться, пізнають нове,
орієнтуються в надзвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, поняття, розвивають
фантазію.
Обов’язковим елементом занять є різноманітні «руханки», які допомагають зняти
фізичну напругу та втому. Завжди намагаємося використовувати супровід «руханки»
англійською мовою. Дуже подобається дітям гра «Hot Potato».
Діти стають у коло і рахують по черзі.
One potato, two potatoes, three potatoes, four…
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, floor (дитина присідає, хто залишився, той –
переможець).
Проведення ігор, «руханок», вивчення римувань, коротких віршиків, розучування пісень
англійською мовою – все це допомагає розвивати дитячу пам’ять, увагу, уяву, поповнює
словниковий запас учнів, розвиває координацію рухів, вчить дітей працювати в команді,
допомагає їм розкритись і відчути впевненість в собі.
За програмою «Прикладна інформатика» ми працюємо уже третій рік у парі з учителем
інформатики О.П.Андрушко. Протягом першого року навчання 40 учнів других та четвертих
класів відвідували гурток, а наступного року ми вже мали 65 учнів. Програма дуже цікава, учні
оволодівають навичками роботи на комп’ютері, а також доповнюють свої знання з англійської
мови. Крім того, вправи розвивають образне мислення, зорове сприйняття, уміння
концентруватися на символічних одиницях, тренують пам’ять, закладаються основи елементів
синтезу, аналізу, відокремлення та порівняння, учні вчаться працювати в команді.
Основними задачами нашої роботи є:
91
- організація розвивального практикуючого навчання, яке передбачає еволюцію учня як
особистості;
- поєднання корисного з приємним;
- вивчення англійської мови за допомогою інтерактивних засобів, зокрема гри;
- оволодіння навичками роботи з комп’ютером та спеціальною термінологією сфери
інформаційних технологій;
- у поєднанні комп’ютер + англійська + гра – формування мотивації до навчання,
зокрема, подальшого оволодіння іноземною мовою.
По завершенню кожного рівня навчання ми з учнями готуємо заключне свято
(англійськіою мовою!), на яке запрошуємо батьків, вчителів, гостей, щоб показати свої
навчальні та особистісн і досягнення, а також вручити учням сертифікат Центру ІТС та
розроблені у нашому навчальному закладі спеціальні «Дипломи» за успішне закінчення рівня.
Програма «Прикладна інформатика» надає широкі можливості діяльності для вчителя,
для розвитку його творчості та майстерності, це постійний пошук чогось нового та цікавого, це
рух уперед.
На нашу думку, програма «Прикладна інформатика» допомагає нам готувати
конкурентоспроможного випускника, адже вона поєднується всі шляхи розв’язання даної
проблеми. До якої б сфери діяльності не готували себе сьогоднішні школярі, їм необхідне
знання іноземної мови для того, щоб стати гарними фахівцями, здатними успішно
використовувати сучасні інформаційні технології та брати участь у міжнародному
співробітництві.
Ми постійно відчуваємо підтримку Центру ІТС : регулярно організовуються круглі столи,
семінари, конференції, на яких обмінюємося досвідом роботи, своїми напрацюваннями і
отримуємо новий позитивний заряд для подальшої роботи.
Літературні джерела
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. т. 3. — М.: Педагогика, 1983. — 268 с.
2. Рубинштейн С.Л. Основі общей психологи/С.Л.Рубинштейн. Основы общей
психологии.- Питер, 2002. - 720 с.
3. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети/Ш.А.Амоношвили. Пособ. для учителя/
Предисл. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.
4. Ващенко Л. В. Новые технологии в обучении английскому языку в начальной школе.,
учитель английского языка МОУ "СОШ № 8" г.Нефтеюганск. – режим доступу:
http://vashchenko.school8.edusite.ru/p6aa1.html
5. Информационные технологии на уроках английского языка в начальной школе.режим доступу: http://www.shakhty-edu.ru/node/206
6. Информационные технологии в изучении английского языка в школе. - режим
доступу: http://www.kontrolnaja.ru/dir/angliiskii_yazik/14905
7. Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в
початковій ланці загальноосвітньої школи. - режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat13367.html
8. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі. - режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/im/2010_2/Kolominova,%20Roman.pdf
9.
Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет
―англійська мова‖).- режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=37969&pg=22
92
ЗМІСТ
Проект «Прикладна інформатика»: перспективи розвитку ........................................................................ 4
Технологія моніторингу розвитку особистості молодших школярів при роботі за програмою «Прикладна
інформатика»........................................................................................................................................... 16
Заключне свято, як елемент системи моніторингу навчальних досягнень та демонстрація еволюції
особистості учня в процесі навчання за програмою «Прикладна інформатика» ...................................... 26
Свято Аквалендії ...................................................................................................................................... 32
Прикладна інформатика, географія і англійська мова .............................................................................. 38
Робота у різновікових групах за програмою «Прикладна інформатика» .................................................. 44
Реалізація інноваційного проекту «Прикладна інформатика».Інновації в освітній діяльності педагогів
Чернігівщини ........................................................................................................................................... 49
Проект «Прикладная информатика»: организация работы с родителями в системе внеурочного
воспитания младших школьников ........................................................................................................... 56
«Прикладная информатика»! Добро пожаловать в сельскую школу........................................................ 65
Технологія викладання математики англійською мовою за програмою «Прикладна інформатика»........ 68
Прикладна інформатика, англійська мова та основи здоров’я ................................................................. 75
«Прикладна інформатика» як засіб підвищення мотивації навчання англійської мови в початковій школі
................................................................................................................................................................. 84
93
Автор
samostrilochka
Документ
Категория
Образование
Просмотров
675
Размер файла
5 313 Кб
Теги
выставка, сборник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа