close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методичка

код для вставки
Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Львівської обласної державної адміністрації
Управління професійно-технічної освіти,
координації діяльності вищих навчальних закладів і науки
Вище професійне училище №34м.Стрия
ЛАПЦУН О.П.
«ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ
НА СТАРШОМУ ЕТАПІ
ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»
Мета методичного посібника –ефективно застосовувати теоретичні знання з
аудіювання та використання їх для виконання вправ з різним рівнем
важкості.
Посібник складається з теоретичного матеріалу, конспектів уроків з
елементами аудіювання, текстів для аудіювання та завдань до
них,роздаткового та наочного матеріалу.
Рецензенти:
Гошовська Г.М. - Заступник директора з МР ВПУ-34, методист.
Малярчук Л.П. - Заступник директора з НР ВПУ-16, викладач німецької мови.
Корнута М.О. – викладач української мови та літератури ВПУ-34, старший
викладач.
Комп`ютерний набір: Лапцун О.П.
Вище професійне училище №34, м.Стрия, 2015р.
Зміст
I. Теоретичний матеріал.
1.Вступ.
2. Теоретична частина.
3.Практична частина.
4.Висновок.
II.Конспекти уроків з елементами аудіювання:
1.
2.
3.
4.
5.
Пори року.
Погода.
Прогноз погоди.
Природні катастрофи.
Контрольний урок.
III.Тексти для аудіювання.
IV.Тестові завдання.
V.Відповіді до тестових завдань.
VI.Література.
Вступ
Аудіювання є актуальною темою у сучасній методиці навчання німецькій
мові, тому що без аудіювання неможливе спілкування, оскільки це процес
двосторонній, а аудіювання – одна зі сторін говоріння поряд зі слуханням. Поняття
"аудіювання" включає процес сприйняття і розуміння мовлення, що звучить.Я
вибрала тему «аудіювання» тому, що вона є однією з найактуальніших тем у
сучасній методиці навчання німецької мови, так як без аудіювання неможливо
мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній. І недооцінка аудіювання
може негативно позначитися на мовній підготовці учнів.
Аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності,
використовується в будь-якому усному спілкуванні. Я вважаю, що без оволодіння
цим видом діяльності неможливо вивчити мову і володіти іноземною мовою на
тому рівні, що необхідний на сучасному етапі розвитку суспільства в зв’язку з
вимогами, що підвищилися, до володіння мовленнєвими навичками та вміннями.
Основним засобом вивчення іноземної мови є мовне середовище, інші засоби
є допоміжними їхнє призначення – створення біль-менш яскраво вираженої ілюзії
залучення учнів до природного мовного середовища. Проведення уроку іноземною
мовою з використанням аудіовізуальних засобів створює прототип іншомовного
середовища, наближає навчальний процес до умов справжньої комунікації даною
мовою.
Деякі вчені вважають, що аудіювання не залежить від самого слухача. Однак
Гез Н.І. стверджує, що успішність аудіювання залежить від уміння слухача
користуватися імовірнісним прогнозуванням, переносити вміння і навички,
вироблені в рідній мові, на іноземну. До індивідуальних якостей учня, які можуть
впливати на результат аудіювання відносяться винахідливість, кмітливість, уміння
слухати і швидко реагувати на всілякі сигнали в усній комунікації (паузи, логічні
наголоси, риторичні питання, фрази сполучного характеру тощо), уміння
переключатися з одної розумової операції на іншу, швидко входити в тему
повідомлення, співвідносити її з великим контекстом і т.д. Ці вміння розвиваються
в процесі навчання багатьох предметів, і в старших класах учні в основному
володіють культурою мови, як в плані її породження, так і сприйняття.
Сприймаючи мову, слухач перетворює за допомогою моторного аналізатора
звукові образи в артикуляційні. Між слуховим і мовним аналізаторами
встановлюється міцнийфункціональний зв'язок. Що стосується зорового
аналізатора, то відомо, що оптичні сигнали перевершують всі інші в отриманні
інформації про зовнішній світ. При аудіюванні зоровий аналізатор значно
полегшує сприйняття і розуміння мови на слух. Такі зорові опори, як органи мови,
жести, міміка й інші підкріплюють слухові відчуття, полегшують внутрішнє
промовляння і з'ясування змісту промови. Значення внутрішньої мови для
розуміння дуже велике. Навіть в ускладнених умовах (маються на увазі
експерименти з застосуванням внутрішніх перешкод) вона дає можливість
сприймати мовні повідомлення, прогнозувати й узагальнювати.
Розрізняють контактне та дистанційне аудіювання. При контактному
слуханні воно дійсно є складовою частиною усного інтерактивного спілкування,
при дистанційному, опосередкованому слуханні (наприклад, радіо, телебачення,
фонозапис та ін) ця форма комунікації представляє собою самостійну, що має
своїми особливостями форму мовного спілкування.
Навчання аудіювання має такі цілі як: розуміння висловлювання
співрозмовника в різнихситуаціях спілкування, в тому числі за наявності
незнайомих мовних засобів; розуміння навчальних та автентичних текстів з різним
ступенем і глибиною проникнення в їх зміст.
Теоретична частина
Навчання аудіювання починається зі сприйняття іноземного мовлення
вчителя. Це дає змогу у разі необхідності оперативно використовувати 2-3 кратне
повторення відповідних слів і фраз. Знайомий голос учителя, доступний темп і
характер його викладу, готовність до зупинки, зясування розуміння свого мовлення
учнями також сприяють підвищенню якості сприйняття мовлення.
У середніх та старших класах учителю варто проводити заняття іноземною
мовою, використовуючи рідну лише під час пояснення фонетичного матеріалу. У
разі виникнення труднощів у розумінні він викладає відповідні положення
повторно, спрощуючи форму і зміст свого мовлення.
Під час навчанняучнів аудіювання особливу увагу слід звертати на темп
викладу й розміри аудійованих текстів, оскільки від них значною мірою залежить
якість сприйняття мовлення. Так, за умови зростання темпу викладу вище певної
межі процес осмисленого сприйняття починає гальмувати. Учні не встигають
«схопити» зміст мовлення. Водночас за дуже повільного темпу послаблюється
увага, і це теж негативно впливає на якість сприйняття. До того ж, полегшене
аудіювання не готує до сприйняття нормального мовлення. Тому слід починати із
середнього темпу, який для німецької мови складає 90 — 130 слів за хвилину.
Щодо розміру аудійованих текстів (мовлення), то для початкового етапу
навчання він повинен складатися із 3 -6 речень, на середньому — 10-15, наприкінці
навчання у школі — 20-25 слів. Такий розмір дасть змогу запамятати зміст
аудійованого тексту, викласти його чи відповісти на поставлені запитання. За
часом тривалість звучання тексту, в якому треба запамятати його загальний зміст,
не повинна перевищувати 1,5 -2 хвилини на початковому етапі навчання
аудіювання. Поступово її варто довести до 3-5 хвилин. Якщо ж запамятовування
загального змісту не передбачається, то тривалість звучання тексту може досягти
20 хвилин. У разі перевищення цієї межі текст необхідно прослуховувати
частинами, з перервами.
Звичайно вчителю необхідно організувати і спрямувати активну навчальну
роботу учнів з оволодіння аудіюванням іноземного мовлення. Важливо
вишукувати час та інші можливості для систематичної роботи з ними у формуванні
базових навичок і вмінь.
Враховуючи дефіцит навчального часу, обмежені можливості для навчання
учнів сприйняття іноземного усного мовлення, особливу роль у подоланні цих
труднощів покликана виконати домашня робота. Саме тут відкриваються великі
можливості для багаторазового збільшення часу самостійної роботи учнів над
мовою. Аудіювання призначене для систематизування своїх знань, накопичення
необхідних навичок і вмінь. Значні резерви домащньої роботи використовуються
досить неповно. Вирішальною мірою це залежить від вчителів. Їм варто звернути
особливу увагу на використання можливостей домашньої роботи. Важливо
контролювати наявність у своїх учнів необхідних касет, їхній добір та регулярне
використання, характер і результати позакласної аудитивної роботи учнів. Треба
допомогти учням зрозуміти причини існуючого рівня їхньої аудитивної підготовки,
умови і шляхи успішного подолання труднощів під час аудіювання.У вітчизняній
методиці розрізняють дві підсистеми вправ: тренувальні (підготовчі) і мовні
(комунікативні).
При виконанні вправ на розвиток мовного слуху широко використовується
спрямоване аудіювання. Це аудіювання на впізнавання конкретних слів, структур,
витяг конкретної інформації. Що стосується вправ на тренування пам'яті,
пропонуються наступні формулювання завдань: Погодитися з твердженням або
спростувати їх після прослуховування тексту. Прослухати тест, а потім порівняти
його з друкованим та знайти розбіжності. Запам'ятати всі дати, імена, географічні
назви. Прослухати слова і згрупувати їх за якимось принципом.
Прослухати слова і повторити лише ті, які відносяться до будь-якої теми,
щомістять географічні назви, подібні за звучанням (Brazil - Brasilia).
Мовні вправи. Мовні вправи в аудіюванні слід починати з невеликих текстів,
обов'язково розібравши заголовок. В якості початкових вправ можуть
використовуватися окремі смислові шматки текстів із книги для читання.
Гальскова Н.Д. вважає, що мовні вправи повинні проводитися на текстах, які
володіють значним потенціалом в плані вирішення комунікативних та
пізнавальних завдань. При їх сприйнятті мовна форма повинна усвідомлюватися на
рівні мимовільної уваги. Виходячи з цього, вона виділяє такі функції мовних вправ:
вправи для частково керованого навчання аудіювання; вправи для розвитку умінь
смислової переробки та фіксації сприйнятої інформації; вправи для некерованого
навчання аудіювання; вправи для розвитку умінь смислової переробки та фіксації
сприйнятої на слух інформації;
У вітчизняній методиці представлена ще одна класифікація вправ:
предтекстові і післятекстові. Вправи, зміст яких подають перед початком
прослуховування, найбільш інтенсивно керують процесом сприйняття іноземної
мови. Вони сприяють створенню в учнів мотивації, настрою на прослуховування
тексту певного змісту, зняття мовних (лексичних, граматичних та фонетичних)
труднощів, а також труднощів, що стосуються країнознавчої інформації. Ці вправи
представлені питаннями, які даються перед текстом і на які учні мають відповісти в
процесі аудіювання. Завдання - створення певної спрямованості. Порядок
проходження питань повинен відображати порядок проходження інформації в
тексті.
Основна мета післятекстоих вправ - контроль розуміння та інтерпретація змісту.
Практична частина
Наведемо приклад роботи з текстом для аудіювання на уроці німецької мови
під безпосереднім керівництвом та контролем вчителя.Вчитель включає з
комп’ютера аудіозапис спочатку в сповільненому темпі 1 раз. Потім 2рази в
нормальному розмовному темпі.
Abenteuer im D-Zug
Der D-Zug fuhr durch die Nacht. Draußen flogen schlafende Dörfer und dunkle
Städte vorbei. In einem Abteil erster Klasse saß ein Reisender. Er schlief. Plötzlich
erwachte er erschrocken, denn ein Mann mit einer Maske trat leise in das Abteil ein. In
seiner Hand hatte er einen kleinen Revolver. „Hände hoch!’’ – sagte der Mann. Der
Reisende begann zu lachen und rief: „Haben Sie mich aber erschreckt!’’ Der Räuber
sagte: „Keine Geschichten! Die Brieftasche her und zwar schnell!’’Der Passagier lachte
noch immer, holte dann die Brieftasche und warf sie fort. „Ich habe ja gesagt,’’ – lächelte
der Reisende, „ich besitze wirklich keinen Pfennig’’. „Warum waren Sie dann so
erschrocken, als ich hereinkam?’’ wollte der Räuber wissen. Der Passagier lachte auf.
„Ich dachte, dass sie der Schaffner sind. Und eine Fahrkarte habe ich auch nicht’’.
Потім на екрані висвітлюються завдання до тексту (на вибір вчителя).
Aufgaben zum Text: „Abenteuer im D-Zug“
1.Falsch oder richtig?
1. Der D-Zug fuhr am Tage nach Berlin.
2. Drauβen flogen Wälder und Wiesen vorbei.
3. Der Passagier las ein interessantes Buch.
4. Plötzlich erwachte der Passagier erschrocken.
5. Ein Mann mit einer Maske und einem kleinen Revolver in der Hand trat ein.
6. Der Räuber durchsuchte die Brieftasche des Reisenden.
7. Der Räuber fand das Geld.
8. Der Passagier war erschrocken, weil er dachte, dass der Räuber der Schaffner ist.
9. Der Reisende hatte eine Fahrkarte.
10. Der Reisende war guter Laune und lachte die ganze Zeit.
2. Was passt zusammen?
1. Der D-Zug
a) hatte einen kleinen Revolver.
2. In einem Abteil erster Klasse
b) begann zu lachen.
3. Der Mann mit einer Maske
c) fuhr durch die Nacht.
4. Der Reisende
d) die Brieftasche.
5. Der Räuber forderte
e) dass der Räuber der Schaffner ist.
6. Der Passagier dachte
f) saß ein Reisender.
3. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1) Diese Episode passierte …
a) in einem D-Zug
b) in einem Warenhaus
c) in einer Schule
2. Der D-Zug fuhr …
a) durch die Nacht
b) früh am Morgen
c) am Samstag um 10 Uhr
3. In einem Abteil erster Klasse saß …
a) ein junger Mann
b) ein Kind
c) ein Reisende
4. Ins Abteil trat ein Mann … ein.
a) mit einer Maske
b) mit einer Tasche
c) mit einem Rucksack
5. Der Mann hatte in der Hand …
a) einen kleinen Revolver
b) eine Zeitung
c) eine große Tasche
6. Der Reisende begann …
a) zu weinen
b) zu schreien
c) zu lachen
7. Der Räuber forderte …
a) das Geld
b) die Reisepapiere
8. Der Reisende besaß…
a) keinen Pfennig
b) kein Haus
c) kein Auto
9. Was wollte der Räuber wissen?
a) Warum ist der Reisende so
erschrocken?
b) Wo ist die nächste Haltestelle?
c) Wann kommen sie nach Berlin?
10. Der Passagier hatte …
a) keine Flugkarte
b) keine Fahrkarte
с) keine Theaterkarte
4. Was passt zusammen?
1.Der D-Zug
a) hatte einen kleinen Revolver
2. In einem Abteil erster Klasse
b) begann zu lachen.
3. Der Mann mit einer Maske
c) fuhr durch die Nacht.
4. Der Reisende
d) die Brieftasche.
5. Der Räuber forderte
e) dass der Räuber der Schaffnerist.
6. Der Passagier dachte
f) saß ein Reisender.
5. Beantwortet die Fragen:
1.Wodurch fuhr der Wagen?
2. Wer saß in einem Abteil erster Klasse?
3. Wer trat in einem Abteil ein?
4. Was hatte er in der Hand?
5. Was sagte er?
6. Was begann der Räuber zu machen?
7. Was forderte der Räuber?
8. Hatte der Reisende das Geld?
9. Was dachte der Räuber?
10. Hatte e rauch Fahrkarte?
6. Sucht die passende Wörter.
Abenteuer im D-Zug
Der D-Zug fuhr durch … . Draußen flogen schlafende … und dunkle Städte vorbei. In einem … erster
Klasse saß ein Reisender. Er schlief. Plötzlich erwachte er erschrocken, denn ein Mann mit einer … trat
leise in das Abteil ein. In seiner Hand hatte er einen kleinen … . „Hände hoch!’’ – sagte der Mann. Der
Reisende begann zu lachen und rief: „Haben Sie mich aber erschreckt!’’ Der Räuber sagte: „Keine
Geschichten! Die … her und zwar schnell!’’
Der Passagier lachte noch immer, holte dann die Brieftasche und warf sie fort. „Ich habe ja gesagt,’’ –
lächelte der Reisende, „ich besitze wirklich … Pfennig’’.
„Warum waren Sie dann so …, als ich herein kam?’’ wollte der Räuber wissen. Der Passagier lachte
auf.
„Ich dachte, dass sie der … sind. Und eine … habe ich auch nicht’’.
( Dörfer, keinen, Abteil, die Nacht, eine Fahrkarte, erschrocken, Brieftasche,
Revolver, Maske, der Schaffner)
7. Wer sagt das: der Räuber oder der Reisende?
Ich habe ja gesagt.
Hände hoch!
Haben Sie mich aber erschreckt!
Die Brieftasche her und zwar schnell!
Eine Fahrkarte habe ich auch nicht.
Warum waren Sie dann so erschrocken, als ich hereinkam?
Ich besitze wirklich keinen Pfenning.
Ich dachte, dass Sie der Schaffner sind.
Keine Geschichte!
Висновок
У процесі роботи над темою «Аудіювання» були розглянуті сам процес аудіювання
як виду мовленнєвої діяльності, його основні механізми, види, а також фактори, що
визначають успішність цієї діяльності. Що стосується цих чинників, то були
виявлені основні індивідуально - вікові особливості учнів на старшому етапі.
Знання, а головне використання цих теоретичних засад у процесі навчання
аудіювання вкрай важливо для вчителів. Але необхідно пам'ятати і про технічну
сторону навчання, а саме про застосування відео - і фонограми на уроках німецької
мови в школі. До того ж потрібно враховувати, що навчати аудіювання необхідно в
тісній взаємодії з іншими видами мовленнєвої діяльності, в рамках єдиної системи
навчання іноземної мови. Хоча навчанню аудіювання було присвячено досить
велику кількість досліджень, але, незважаючи на це даний вид мовленнєвої
діяльності залишається поки що недостатньо розвиненим. Є дві причини, через які
спостерігається така тенденція.
Перша причина полягає в тому, що аудіювання розглядається досі як побічний
продукт говоріння, тому на уроках використовується епізодично. Друга причина
полягає в слабкостї обізнаності вчителів у психологічних і лінгвістичних
складнощахаудіювання, рівнях сприйняття і способах їх визначення.
Встановлено, що навички аудіювання виробляються більш успішно, коли звукові і
зорові канали надходження інформації використовуються у взаємодії, що полегшує
для учнів сприйняття усної мови і дає можливість судити про сказане повніше, ніж
при роздільному надходженні повідомлень.
Візуально-образотворча опора важлива не тільки для розуміння, але і для
подальшої передачі змісту. Вона розвантажує пам'ять, сприяє сегментації мовного
потоку, поліпшує точність і повноту розуміння, оскільки "пропускна здатність"
слухового аналізатора в багато разів менше зорового. . Слід підкреслити
важливість використання фільмів і відеофільмів у навчальному процесі при
навчанні аудіювання усної мови. Це обумовлено наступними причинами. Поперше, тому що екранні засоби для сучасних дітей є звичними і улюбленими, і
зустріч з ними на уроках німецької мови приносить їм радість. По-друге, саме
використання зазначеного засобу допомагає вчителю розкривати свої творчі
здібності. По-третє, використання екранних засобів допомагає вчителю розширити
номенклатуру ситуацій в межах відпрацьовуваної теми, привносячи кожного разу
щось нове, що викликає інтерес в учнів і дає їм імпульс для висловлювання і, отже,
дозволяє більш повно здійснювати комунікативну спрямованість процесу
навчання.
Використання відеоматеріалів у процесі навчання іноземним мовам здатне істотно
підвищити ефективність навчальної діяльності вчителя, так як відеоматеріали
являють собою зразки автентичного мовного спілкування, створюють атмосферу
реальної мовної комунікації, роблять процес засвоєння іншомовного матеріалу
більш живим, цікавим, проблемним, переконливим і емоційним.
Конспекти уроків
з елементами
аудіювання до теми:
«Natur und Wetter»
I.Тема уроку: ПОРИ РОКУ (JAHRESZEITEN).
Мета (навчальна): навчити використовувати вивчену лексику в діалогічному та
монологічномумовленні;
розвивати в учнів навички розуміння прослуханого тексту та говоріння за темою;
виховувати любов до природи та шанобливе ставлення до неї.
Тип уроку: урок вдосконалення та закріплення лексичних одиниць та розширення
знань за темою.
Засоби: підручник, ілюстрації, роздатковий матеріал, завдання для аудіювання.
Міжпредметні зв`язки: природознавство, українська мова.
Метод проведення: урок з елементами інтерактивного навчання, а також
елементами гри.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
Розмова вчителя з черговим.
II. Оголошення теми та мети уроку.
Heute werden wir das Thema „ Jahreszeiten“ wiederholen.
III. Мотивація та актуалізація навчальних знань учнів.
1. Beantwortet die Fragen:
1) Welche Jahreszeit ist jetzt?
2) Wie ist das Wetter heute?
3) Ist das Wetter schön?
4) Ist es kalt?
5) Ist es warm?
6) Regnet es?
7) Schneit es?
8) Ist es sonnig?
9) Ist es wolkig?
10) Ist es windig?
2. Wie sagt man auf Deutsch:
опади, злива, град, туман, постраждати від,
негода, буря, лавина, посуха, землетрус, повінь.
3. Jetzt prüfen wir die Hausaufgabe.
Ergänzt die Sätze durch die neue Wörter.
1) Wenn große Schneemassen von den Bergen ins Tal stürzen, dann ist das eine ... .
2) Wenn die Erde sich plötzlichstark bewegt, dann spricht man von einem ... .
3) Wenn es in einer Region sehr lange keinen Regen gibt und der Boden sehr trocken ist,
dann nennt mandas eine ... .
4) Starker Regen oder aufgetaueter Schnee führen oft zu einer ... .
5) Wenn es ganz schlechtes Wetter mit Sturm, starkem Regen, Hagel, Gewitter gibt, dann
ist das ein ... .
6)Wenn etwas bei einem Unwetter geschädigt ist, dann sagt man, dass es vom
Unwetter ... .
IV. Активізація навчальної діяльності.
1.Повторення слів, що означають пори року та місяці.
1) Wie heißen die Jahreszeiten?
2) Wieviel Monate hat jede Jahreszeit?
3) Wie sind die Wintermonate?
4) Wie sind die Frühlingsmonate?
5) Wie heißen die Sommermonate?
6) Nennt die Herbstmonate.
2. Повторення утворення злитих артиклів:
im, am.
іn+dem=im
an+dem=am
Прийменникиin, anвимагають давального відмінка.
Sagt auf Deutsch:
а) на весні, влітку, взимку, восени; ( Im Frühling)
b) в січні, в березні, ввересні; ( ImJanuar)
c)в понеділок, в четвер.( Am Montag)
3. Denkt die Sätze mit: im Frühling, im Winter, im
Herbst aus. ( mündliche Aufgabe)
Sommer,
im
4. Bildet die Sätze. ( schriftliche Aufgabe)
1)die Kinder, viel, im Sommer, treiben, Sport.
2) die schöne Natur, die Leute, anlocken.
3) ist, an, Obst und Gemüse, reich, der Herbst.
5.Jetzt werden wir spielen.
Spiel I.
Das Spiel heißt: „ Wann wirst du geboren?“
Ich werde singen. Hört aufmerksam zu und macht dass, was ich singe.
Wer im Winter geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf.(Встають учні, які народилися
взимку)
Wer im Herbst geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. ( Встають учні, які
народилися восени)
Wer im Frühling geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf.( Встають учні, які
народилися на весні)
Wer im Sommer geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. ( Встають учні, які
народилися влітку)
SpielII.
Учні діляться на 4 групи, відповідно до пори року, в якій вони народилися. Кожна
група одержує картинку з відповідною порою року та підказки для опису. Виграє
та команда, яка скаже найбільше правильних речень.
Підказки:
Es ist kalt, es regnet, es ist windig, es ist wolkig, die Natur
erwacht, die Luft ist frisch, die Sonne scheint hell, es ist warm, es
schneit, es friert, es taut, es ist heiß, es ist klar, die Bäume sind
grün, die Tage werden kürzer und die Nächte länger, das Wetter
ist wechselhaft, es ist bedeckt, es ist neblich, es gibt viel Gras, es
gibt die ersten Blumen, der Himmel ist grau, auf die Erde liegt
der Schnee, es gibt Pfützen, die Bäume sind kahl, bluhen bunte
Blumen, es ist wolkenlos, die bunte Blätter fallen auf die Erde, das Wetter ist schön.
6 Audierung.
Jetzt werdet ihr den Text“ Das Wetter im Frühling“ hören. Dieser Text hilft euch über
den Frühling in der Ukraine zu erzählen.
1.Unbekannte Lexik aus dem Text:
вildhaft- образно
spürbar- відчутний
wechselhaft- мінливий
duften- пахнути
dasSchneeglockchen- підсніжник
dasVeilchen- фіалка
derGrasmonat- зелений місяць
derVolksmund- народна мудрість
2.Ich lese zweimal den Text und gebe euch die Aufgabe. Hört aufmerksamden Text zu!
Das Wetter im Frühling
Im Jahr gibt es vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst
und Winter. Der „Morgen des Jahres“–so nennt man bildhaft den Monat
März. Es ist der erste Frühlingsmonat. Im März ist Frühling kaum
spürbar. Es liegt noch Schnee. Es wird aber grau und taut von Tag zu Tag.
Es ist kalt und windig.
Der April ist der Monat der ersten Frühlingsblumen: der Schneeglöckchen
und Veilchen. Das Wetter im April ist sehr oft wechselhaft. Darum sagt man im
Volk: „April, April, der weiß nicht, was er will“. Das Wetter wird im April schon
wärmer. Die Sonne scheint heller.
Der Mai ist der Grasmonat. Der Volksmund sagt: „ April bringt Naß und der Mai bringt
das Gras“. Er ist der schönste und freundlichste Monat des Jahres. Die Luft duftet nach
Frische. Die Bäume werden grün. Es ist warm. Der Himmel ist wolkenlos. Die
Temperatur steigt manchmal bis zu 20 Grad. Im Mai zieht es in die freie Natur hinaus.
3. Ergänzt die folgenden Sätze.
1. Der «Morgen»des Jahres – so nennt man bildhaft
____________ .
2. Im März ist Frühling kaum
______________________________ .
3.Es wird aber grau und
__________________________________ .
4. Das Wetter im April ist sehr oft
__________________________ .
5. Der Mai ist
__________________________________________ .
6. Der Volksmund sagt: „April bringt Naß und der Mai
bringt ____ .
Lösung: 1.den Monat März; 2. spürbar; 3. taut von Tag zu Tag; 4. wechselhaft; 5. der
Grasmonat; 6. das Gras.
8. Lesen.
Zuerst lese ich das Gedicht: „Der Herbst“ vor und dann werdet ihr es
vorlesen. Versucht es selbstständig zu übersetzen.
Der Herbst
Der Herbst ist an Obst und Gemüse reich,
Äpfel, Birnen und Pflaumen sind schon reif.
Kartoffeln, Tomaten, Rüben und Kohl
machen Gesundheit der Menschen sehr wohl.
Die Bauern bringen die Ernte ein.
Roggen, Hafen und Weizen fährt man ein.
Die Wälder, Gärten und Parks werden bunt,
die schöne Herbstluft ist rein und gesund.
V. Закріплення вивченого матеріалу.
VI. Оцінювання учнів.
VII. Домашнє завдання.
Macht Übung 10, S.38. (Deutsch,10 Kl., N.P. Bassai)
Schreibt zwei Minidialoge: „ Das Wetter im Sommer“, „ Das Wetter im Winter“
II.Тема уроку :ПОГОДА (WETTER).
Мета: Ознайомити з новою лексикою теми "Wetter" та активізувати ії вживання.
Повторити граматичний матеріал «Утворення прикметників».
Навчити утворювати прикметники за допомогою суфіксів -ig, -schaff, -frei.
Виховувати любов до рідного краю.
Обладнання:Підручник, граматична таблиця «Утворення прикметників».
Засоби: підручник, ілюстрації, роздатковий матеріал, завдання для аудіювання.
Міжпредметні зв`язки: природознавство, українська мова.
Тип уроку: комбінованийурок з елементами інтерактивного навчання.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
1 Повідомлення теми та мети уроку.
L: Jetzt beginnen wir ein neues Thema zu lernen. Es heißt "Wetter, Klima,
Landschaften”. Das heutige Thema heißt "Wetter".
2.Мовна розминка,
1)Бесіда з учнями.
L: Was kann man vom heutigen
Wetter sagen?
Wie gefällt ihr euch?
Welches Wetter habt ihr gern?
Sch 1: Das heutige Wetter ist nicht
schlecht. Es regnet nicht. Es ist nicht
wolkig.
Sch 2:Solches Wetter gefällt mir nicht, denn es ist nicht warm.
Sch 3:Ich habe gern Herbstwetter, aber wenn es nicht regnet.
2) Конкурс.
L: Welche Gruppe schreibt mehr Wörter zum Thema "Wetter"?
Клас розбивається на дві групи, кожна пише на дошці, поділеній на дві
частини,слова до теми. Перемагає група, яка напише більше слів.
II. Основна частина уроку.
1. Контроль домашнього завдання.
L: Ihr habt den Text "Ein Traum wird wahr" auf der Seite 175 gelesen und die Übungen zu
diesem Text gemacht.
Nennt deutsche Äquivalente für die Wörterbindungen in der Übung l, Seite 177!
Beantwortet die Fragen zum Text! (Übung2, Seite177.)
2. Повторення лексики теми "Wetter. Jahreszeiten".
L: Jetzt beantwortet ihr die Fragen zum Thema. Fragt aneinander aus der Übung l, Seite 22!
Gebraucht dabei die Wortverbindungen und Sätze aus dieser Übung!
Sch1: Wann beginnt das Schuljahr und wann ist es zu Ende?
Sch2: Im Herbst beginnt das Schuljahr, und im Sommer ist es zu Ende.
Und wann hast du Ferien?
Sch3: Im Oktober, Januar, März, Juli, August.
3. Подання лексичного матеріалу.
1) Учні ланцюжком читають нові слова впр. 2 (стор. 22) і приклади до них, записуючи
їх у словники.
L: Lest und merkt euch die Bedeutung der folgenden Vokabeln!
2) Учитель пропонує виконати тренувальну вправу.Він вимовляє нові слова ще
раз.Коли він називає приткметник,учні повинні підняти руки і перекласти слово
українською мовою.
L: Wenn ich Adjektive nennen werde, hebt die Hände und übersetzt sie in Ukrainische.
4. Повторення граматичного матеріалу “ Die Wortbildung der Adjektive“.
1) Учитель використовуючи граматичну таблицю “Утворення прикметників”, нагадує
учням граматичний матеріал, який вони вже вчили.
L:Adjektive kann man mit Hilfe der Suffixe –isch, -ig von den Substantiven bilden.
Lest die Beispiele in der Übung 3, Seite 23!
Geht der Reihe nach an die Tafel und schreibt entsprechende Adjektive zu den
folgenden Substantive aus dieser Übung.
2) Учитель пропонує потренуватися в утворенні прикметників з суфіксом –frei.
L: Wie übersetzen wir das Adjektiv „frei“?
Sch 1:Вільний.
L: Richtig. Dieses Adjektiv kann auch als Suffix dienen. Bildet Adjektive mit dem
Suffix – frei von den folgenden Wörter aus der Übung 5, Seite 24 und übersetzt sie ins
Ukrainische!
Sch 2: Der Schnee- schneefrei- вільний від снігу, безсніжний.
5. Hörverstehen.
L:Jetzt werdet ihr einen Dialog von den Jahreszeiten hören. Danach sollt ihr schriftlich
auf die Frage antworten, die an der Tafel geschrieben sind.
На дошці написані імена дівчат(Maria, Ulrike, Birgit) і питання:
Welche Jahreszeiten haben diese Mädchen gern?
Warum haben sie gern diese Jahreszeiten?
Wer mag den Winter nicht und warum ?
Jahreszeiten
Maria: SchautmalzumFensterhinaus. Eine Märchenlandschaft. Und das Wetter wie
bestellt.
Ulrike: Es sieht nach Schnee aus.
M: Macht nichts. Der Winter ist überhaupt meine Liebliengsjahreszeit.
U: Winter Ich vertrage keine Kälte. Der Sommer ist die beste Jahreszeit. Das ist die Zeit
des Reisens und des Urlaubs. Man kann in der Sonne liegen und Boot fahren.
Birgit: Du hast recht, Ulrike. Im Sommer können wir uns gut erholen. Was mich angeht,
mag ich alle Jahreszeiten. Alle haben ihre Freuden. Und ich freue mich immer auf den
Einzug jeder von ihnen. Im Winter freue ich mich auf ein fröhliches Weihnachtsfest und
auf das Skilaufen, im Frühling-auf das erste zarte Grüne. Der Sommer bringt mit sich die
Wärme und viele sonnige Tage. Und der Herbst bezaubert mich mit seinem Blätterfall.
6. Подання впр. 7 ( стор.24) для читання з використанням лексики уроку.
L: LestdieSätzeaus der Übung7, Seite 24 und übersetzt sie ins Ukrainische. Lest die
Wortverbindungen und die Sätze aus der Übung 9, Seite 25! Beachtet ihr Übersetzung!
Macht eure Lehrbücher zu! Ich werde diese Wortverbindungen und die Sätze
Ukrainisch sagen und ihr sollt sie ins Deutsche übersetzen:
L: Сильний дощ.
Sch1: Starker Regen.
L: Сьогодні без опадів.
Sch2: Heuteistesniederschlagefrei.
7. Навчання діалогічного мовлення з опорою на діалог за зразком.
L: BildetMinidialoge! GebrauchtdieuntenangegebenenWörterund Wortverbindungen in
der Übung 8, Seite 25. Macht diese Übung zu zweit der Reihe nach.:
Sch 1:Gehst du bei diesem Gewitter aus dem Haus?
Sch2: Ja, ich muss meinen kranken Freund besuchen. Er braucht meine Hilfe.
Sch3: Heute ist es warm. Zieh deinen Mantel nicht an!
Sch4: Du hast recht. Ich ziehe lieber meine Jacke an.
III. Заключна частина уроку.
1. Домашнє завдання.
L: Machtzu Hause Übung 10, auf der Seite 26! Ihr sollt die Sätze aus dem Ukrainischen ins
Deutsche übersetzen. Dafür sollt ihr gut die Wörter aus der Übung 2, Seite 22 erlernen.
2. Підведення підсумків уроку.
L: Wie hat euch die Stunde gefallen?
Was war für euch besonders interessant in der Stunde?
Wer war in der Stunde am aktivsten?
III. Тема уроку:ПРОГНОЗПОГОДИ (WETTERVORHERSAGE ).
Мета уроку:формувати в учнів уміння говорити німецькою мовою за поданою темою;
aктивізувати вживання вивченої на попередньому уроці лексики;
тренувати в аудіюванні за темою;
виховувати шанобливе ставлення до природи.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання:підручник, картки з лексичними завданнями, картки із вправами до тексту
з аудіювания.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
II. Повідомлення теми та мети уроку.
L: Wir sprechen weiter zum Thema "Wetter". Aber heute werdet ihr lernen
verschiedeneWettervorhersage zu verstehen.
III. Мовна розминка.
Лексична гра.
Учитель розбиває клас на дві групи і роздає по одній картці з завданням
кожнійгрупі.
L: Welche Gruppe macht die Aufgaben richtig und am schnellsten?
Учні читають завдання, пишуть відповіді та відддаютьучителеві.
Картка 1. Welche Wörter passen nicht?
Картка 2. Sagt es anders! Verwendet die folgenden Wörter:es gibt, es regnet,
schneit, es ist.
Картка I
Welche Wörter passen nicht?
a) Der Regen ist
sehr
stark
ziemlich
furchtbar
viel
zufiel
besonders
ein paar
b) Gestern gab es
viel
sehr
wenig
etwas
Regen
es
ein bischen
besonders
ganz
keinen
Lösung: a) viel, zuviel, ein paar;
b) sehr, besonders, ganz.
Картка II
Sagt es anders! Verwendet die folgenden Wörter: es gibt, es regnet, es schneit, es ist.
a) In Bombay kennt man keinen Schnee.
Im Bombay -------------------------- nie.
b) Der Regen hat aufgehört. Wir können jetut schwimmen gehen.
--------------------------- nicht mehr. Wir können jetzt schwimmen gehen.
c) Hör mal! Da kommt gleich ein Gewitter.
Hör mal! Gleich ----------------- ein Gewitter.
d) Das Wetter ist so kalt, dass die Kinder nicht im Garten spielen können.
------------------------ , dass die Kinder nicht im Garten spielen können.
Lösung: a) schneit es; b) es regnet; c)es gibt; d) Es ist.
III. Основна частина уроку.
1.Контроль домашнього завдання.
L: War es schwer für euch die Übung 10 auf Seite 26 aus Ukrainische ins Deutsche zu
übersetzen? Lest eure Übersetzung! Hört aufmerksam zu! Korrigiert Fehler!
2.Активізація лексики теми.
1) Übung.1 (S. 26).N.P. Bassai, 10Kl.
L: Lest die Wettersymbole aus der Übung1, Seite 26 und sagt: Welche Symbolen
entsprechen die folgenden Sätze?
2. L: Jetzt machen wir die Übung2 auf Seite 27. Schaut euch die Wetterkarte und die
Wettersymbole in der Übung 1 an!
Berichtet über das Wetter in Deutschland!
Beantwortet dabei die unten angegebenen Fragen!
Sch1: Um welche Jahreszeit geht es hier?
Sch2: Es geht hier um den Herbst. Sch3,
wo ist es am wärmsten? usw.
3. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.
1) Тренування учнів у діалогічному мовленнi.
L: Macht die Übung 3, Seite 27 zu zweit! Ein Schüler nennt einen Ort aus der
Wetterkarte (Übung 2) und der andere berichtet über das Wetter dort.
Sch1: Leipzig.
Sch2: In Leipzig ist es bedeckt. Es regnet. Die Tagestemperatur liegt bei 3 Grad.
2) Тренування учнів у монологічному мовленні.
L: In der Übung 4, Seite 27 sollt ihr die Tabelle auf der Seite 28 anschauen und nach der
Tabelle sagen, wie das Wetter gestern in Deutschland war. Merkt euch!
In Deutschland sagt man: Es regnet/ es schneit.
In der Ukraine sag tman: Іде дощ/ сніг.
(Ці речення записані на дошці.)
Beginnt so!
Sch1: In Berlin war es gestern bedeckt. Die Tagestemperatur war 22 Grad.
Sch2: In Hannover war schönes Wetter. Die Tagestemperatur war 24 Grad.
4. Подання прогнозів погоди для читання з використанням лексики уроку.
1) L: Lest die Wettervorsagen und beantwortet die Fragen in der Übung 5, Seite 28! Учні
читають прогнози погоди та використовують їх у відповідях на запитання.
L: Lest die Wettervorhersage für die Urlauber noch einmal und überlegt, wo und wie
ihr euch am Wochenende erholen könnt. Begründet eure Meinungen mit Hilfe der Übung6,
Seite 29!
Sch1: Ich kann nicht Schi laufen. Es gibt noch keinen Schnee.
Sch2:Ich kann im Wald spazieren gehen. Ich bin heute frei.
Sch3 : Ich kann nicht spazieren gehen. Ich bin krank.
5. Подання вправи для аудіюванн.
Учитель розбиває клас на 3 групи і кожній дає по картці з таблицею.
L: Macht die Lehrbücher zu! Hört die Wettervorhersage in verschiedenen Ländern!
Füllt dabei die Tabelle für das Wetter in den genannten Ländern mit dem Bleistift
nach dem Beispiel wie in der Tabelle aus! Jene Gruppe gewinnt, die richtig die Tabelle
ausfüllt.
Land
Polen
Österreich
Italien
Spanien
Ungarn
Frankreich
Wetter
Regen
Schauer
+
Bewölkung
Gewitter
Trocken
Wolkig
Heiß
Heiter
Sonnig
Nebel
Wechselhaft
´+
Niederschlagfrei
Temperatur
25
IV. Заключна частина.
l. Домашнє завдання.
L: Wir haben heute viel von den Wettervorhersagen gesprochen, darum wird es für
euch nicht zu schwer eine Wettervorhersage zu Hause zu schreiben. Dafür sollt ihr
Zeitungen lesen oder im Radio oder im Fernsehen die Wettervorhersagen für unsere
Region und für die ganze Ukraine hören. Übung 8, Seite 30.
2. Підведення підсумків уроку.
L: Was war für euch besonders interessant in der Stunde?
Ich hoffe, dass ihr die Hausaufgabe leicht macht, denn ihr habt gut in der Stunde
gearbeitet.
IV.Тема уроку:ПРИРОДНІ КАТАСТРОФИ ( DIENATURKATASTROPHE ).
Мета уроку: ознайомити учнів з новою лексикою та активізувати її вживання у
висловлюваннях;
практикувати учнів в аудіюванні тексту;
виховувати любов до рідного краю та його природи.
Тип уроку: урок засвоєння нової лексики.
Міжпредметні зв’язки: екологія, українська мова.
Обладнання: підручник, текст та картки з завданням до аудіювання, картинки.
План уроку
I.
II.
Begrüßung und Motivation.
Das Thema und Lernziel der Stunde.
1)Das Thema unserer heutigern Stunde heißt “Die Naturkatastrophe“.
2) Mundgymnastik.
Учитель пропонує учням поговорити один з однним про погоду.
Sprech zu zweit über das heutige Wetter!
- Es regnet heute, nicht wahr?
- Ja, aber es ist nicht kalt.
- Es ist naß und wolkig.
- Aber solches Wetter gefällt mir.
III. Hauptteil der Stunde.
1) Kontrolle der Hausaufgabe.
Ihr habt für heute Dialoge zum Thema “Das Wetter“ gebildet. Lest eure Dialoge zu
zweit!
2) Neue Lexik.
Ihr habt schon heute einige neue Wörter kennengelernt. Jetzt werdet ihr neue
Vokabeln mit den Beispielen in der Übung2, Seite 31 lesen. Schreibt diese Wörter in eure
Vokabelhefte! Merk euch die Bedeutung dieser Vokabeln!
На дошці написані слова:
das Unwetter, die Lawine, die Dürre, das Erdbeben (Erdrutsch), die
Überschwemmung (das Hochwasser),der Vulkanusbruch, der Tsunami, der
Waldbrand, das Osonloch, der Hunger.
Lexikalische Übung.
a)Ihr könnt prüfen, wie gut ihr schon neue Vokabeln kennen. Ergänzt die Sätze durch die
neuen Wörter in der Übung3, Seite32.
L: Der 1 Schüler liest die Sätze aus der Übung 4,und alle anderen sollen raten, worum es
in den folgenden Sätze geht.
Sch1: Es gibt eine lange Zeit keinen Regen, alle Pflanzen sind vertrocknet.Wie heißt
das?
Sch2: Es ist die Dürre.
3. Sprechen.
a) L: Erzählt über einige Regionen, die von den folgenden Naturkatastrophen betroffen
waren! Davon habt ihr vielleicht im Radio oder im Fernsehen gehört. Machtdie Übung6,
Seite32.
b) учитель показує картинки з природними катастрофами а учні їх описують.
Beschreibt diese Bilder! Welche Naturkatastrophe stellt man hier dar?
4. Lesen.
L: Lest die Abschnitte aus den Zeitungsartikeln in der Übung8, Seite 32 und betitelt sie!
Aber viele Zeilen in diesen Artikeln sind ohne Endung. Ergänzt sie!
Sch1: Der erste Artikel heißt “Überschwemmung im Südwesten Indiens“.
5. Hörverstehen.
1) Учитель знайомить учнів зі словами тексту, записаними на дошці з перекладом.
L: Lest die Wörter und merkt sie euch!
Es regnete in Strömen– дощ лив як із цебра
derStau – пробка (у вуличному русі)
abfahren – з`їхати (з дороги)
dasKrachen - грюкіт
anhalten - запиняти
derErdrutsch – обвал, зсув
melden - повідомляти
2) Учні слухають текст у запису або з голосу вчителя.
L: Hört den Text aufmerksam zu! Der Text heißt „ Nach Italien“.
Nach Italien
In den letzten Ferien war ich mit meinen Eltern in Italien. Wir wohnten zwei Wochen
auf einem Campingplatz Gardasee. Das Wasser war schon warm, und wir haben natürlich
ziel gebadet. Am schönsten fand ich aber unsere Wanderungenund Klettertouren. Die
zwei Wochen dort haben mir sehr gut gefallen. Schrecklich war aber die Autofahrt
dorthin!
Schon in Göttingen regnetees etwas. In Süddeutschland regnete es in Strömen. Aufder
Autobahn nach Innsbruck wurde der Regen so stark, dass wir kaum ein Autos vor uns
sehen konnten! Als wir im Autoradio such noch hörten, dass es vor der italienischen
Grenzeeinen kilometerlangen Stau gab, fuhren wir hinter Innsbruck von der Autobahn ab
und suchen uns ein Hotel.
Kurz von Matrei hörten wir plötzlich ein furchtbar lautes Donnern und Krachen.
Aber das war kein Gewitter! Sofort fuhr mein Vater dicht an die rechte Straßenseite und
hielft an. Meine Schwester hatte geschlafen, doch das laute Donnern hatte sie geweckt.
Sie schrie: „Was ist passiert? „ Mutter sagte ruhig: „ Wir haben sehr großes Glück
gehabt! „ Wir steigen aus und sahen, dass nur etwa 100 Meter hinter uns die Straße von
einem Erdrutsch fast ganz bedeckt war. Ihr könnt euch denken, wie erschrocken wir
waren!
Vater stellte noch ein Warndreieck auf, dann fuhren wir weiter und meldeten den
Erdrutschauf der Polizeiwache in Matrei.
3) Дляконтролюзміступрослуханого, учнівиконуютьзавданнязакартками.
Wähle eine richtige Variante der Beendigung der unten angegebenen Sätze! Bestimmt
jene Beendigung mit den Zeichen“ +“.
1. In den letzten Ferien war ich mit meinen Eltern in …
a) Österreich
b) Italien
c) Frankreich
2. Wir wohnten zwei Wochen auf einem Campingplatz an …
a) Bodensee
b) Gardsee
c) Chimsee
3. Im Süddeutschland regnet es …
a) stark
b) etwas
c) in Strömen
4. Meine Schwester hatte…
a ) geschlafen
b) gelesen
c) Radio gehört
5. Ihr könnt euch denken, wie…
a) glücklich wir waren
b) erschrocken wir waren c) traurig wir waren
Lösung: 1b, 2b, 3c, 4a, 5b.
IV. Endteil der Stunde.
1. Hausaufgabe.
1) Lernt die neue Lexik der Stunde.
2) Sucht in den Zeitungen oder Zeitschriften Informationen über die
Naturkatastrophen unserem Land oder im Ausland und berichtet darüber in der
nächsten Stunde.
3) ( Übung9, S.33).
2. Zusammenfassung.
Ihr habt heute gut gearbeitet. Hat jemand die Fragen? Welche Wörter und
Wortverbindungen waren für euch neu?Was war besonders interessant für euch in der
Stunde?
Тема уроку: ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ.
Мета уроку: Проконтролювати знання учнів за вивченою темою: “Wetter, Klima,
Landschaften“ і зробити висновки щодо засвоєння ними матеріалу.
Тип уроку:Урок перевірки знань учнів.
Обладнання: роздатковий матеріал з завданнями письмової роботи.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
II. Повідомлення теми та мети уроку.
L: Ihr habt das Thema “Wetter, Klima, Landschaften“ gelernt. Heute schreibt ihr eine
Kontrollarbeit zu diesem Thema.
III. Основна частина уроку.
1. Контроль домашнього завдання.
L: Für heute habt ihr kleine Reklamenprospekte über schöne Landschaften und
interessante Sehenswürdigkeiten unseres Wohnortes worbereitet. Hört aufmerksam zu!
Wessen Reklamenprospekt ist am interessantesten? Wohin möchtet ihr nach diesen
Prospekt fahren?
Одні учні читають свої реклами, інші визначають, яка найкраща.
2. Виконання роботи.
I. Bildet Sätze.
1) Im Winter, es, wenn, kalt, ist, heiß, im Sommer, wird, dann.
2) Es, starke Niederschläge, wenn, gibt, es, ist gefährlich, die Touristen, für.
II. Hört den Text „ Landschaften und Klima Deutschlands „aufmerksam zu! In diesem
Text gibt es kein unbekanntes Wort für euch.
Учні слухають текст з голосу вчителя.
Landschaften und Klima in Deutschland
Deutschland hat sehr verschiedene Landschaften: Flaches Land im Norden mit herrlichen
Stränden an Nordsee und Ostsee, Mittelgebirge mit viel Wald im Westen, im Südosten und im Süden, und
hohe Berge in den Alpen. Auch das überrascht Sie vielleicht; rund dreißig Prozent der Bodenfläche in
Deutschland sind Wald.
Obwohl das Land nicht sehr groß ist – von Norden nach Süden sind es nur 850km und von
Westennach Osten nur 600 km – ist das Klima nicht überall gleich. Der Winter ist im Norden wärmer als
im Süden oder Osten, deshalb gibt es dort im Winter auch weniger Schnee.
Anders ist es im Sommer. Da ist das Wetter im Süden und Osten häufig besser als im Norden; es
regnet weniger, und die Sonne scheint öfter.
Ergänzt die Sätze.
1.Deutschland hat sehr verschiedene_____________: Flaches Land im Norden mit herrlichen
Stränden an__________ und __________, Mittelgebirge mit viel Wald im Westen, im Südosten
und im Süden, und hohe Berge in_____________.
2. Rund dreißig Prozent der Bodenfläche in Deutschland sind__________.
3. Obwohl das Land nicht sehr groß ist – von Norden nach Süden sind es nur ____km und von
Westennach Osten nur____ km – ist das Klima nicht überall____. 4.Der Winter ist im
Norden_______als im Süden oder Osten, deshalb gibt es dort im Winter auch
weniger_________.
5. Anders ist es im Sommer. Da ist das Wetter im Süden und Osten häufig______ als im
Norden; es regnet_______, und die Sonne scheint öfter.
Lösung: 1.Landschaften, Nordsee, Ostsee, den Alpen; 2. Wald; 3.850, 600, gleich;
4. wärmer, Schnee; 5. besser, weniger.
IV. Заключначастинауроку.
1. Підведенняпідсумківуроку.
L: Ihrhabtgutgearbeitet. Welche Aufgabe war für euch schwer? Warum?
2. Домашнє завдання.
L: Ihr soll den Text „ Mehr wert als Geld“ (Seite184) lesen und übersetzen.
HÖRTEXE UND
AUFGABEN
WEI NACHBARN
Auf dem Lande lebten einmal zwei Nachbarn, Herr Meier und Herr Schulze. Herr Meier
war ein großer Bücherfreund. Herr Schulze war ein großer Blumenfreund. Eines Abends
ging Herr Schulze, der Blumenfreund, zu seinem Nachbarn, dem Bücherfreund, und bat:
„Herr Meier, geben Sie mir bitte ein interessantes Buch, ich möchte lesen“.
Herr Meier, der Bücherfreund, erklärte aber: „Ich gebe meine Bücher niemand.
Wenn Sie aber lesen wollen, kommen Sie zu mir! In meinem Haus können Sie ruhig sitzen
und lesen“.
Nach drei Tagen wollte Meier seinen Garten gießen. Er konnte aber seine
Gießkanne nicht finden. Da ging er zu seinem Nachbarn und bat: „Lieber Herr Schulze,
ich kann meine Gießkanne nicht finden. Können Sie mir nicht ihre Gießkanne geben? Ich
möchte die Beete gießen“.
Herr Schulze, sein Nachbarn, antwortete: „Lieber Herr Meier, ich gebe meine
Gießkanne niemand. Wenn Sie aber gießen wollen, kommen Sie zu mir, in meinem Garten
können Sie ruhig alle meine Blumen gießen“.
Aufgaben zum Text: „Zwei Nachbarn“
1. Falsch oder richtig?
1. In der Stadt lebten zwei Nachbarn: Herr Meier und Herr Schulze.
2. Herr Meier war ein großer Bücherfreund.
3. Herr Schulze war ein großer Blumenfreund.
4. Am Sonntag ging Herr Schulze zu seinem Nachbar.
5. Herr Schulze bat Herr Meier um ein interessantes Buch.
6. Herr Meier gibt vielen Menschen seine Bücher.
7. Nach fünf Tagen wollte Herr Meier seinen Garten gießen.
8. Er hatte keine Gießkanne.
9. Herr Meier bat seinen Freund um die Gießkanne.
10. Sein Freund erfüllte seine Bitte.
2.Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1. Diese Geschichte passierte …
6. Was wollte Herr Meier machen?
a) in einer Stadt
a) seinen Garten gießen
b) auf dem Lande
b) einen Brief schreiben
c) in der Ukraine
c) nach Berlin fahren
2. Jeder Nachbar hatte …
a) ein Hobby
7. Herr Meier konnte …nicht finden.
a) sein Buch
b) einen Hund
b) seinen Freund
c) eine Katze
c) seine Gießkanne
3. Eines Abends besuchte Herr Schulze
8. Herr Schulze gibt niemandem …
seinen Nachbar und bat …
a) um ein interessantes Buch
a) sein Geld
b) um Hilfe
b) seine Gießkanne
c) um Geld
c) seine Tasche
4. Herr Schulze kann …
9. Wenn Herr Schulze gießen will, …
a) im Haus des Nachbars ruhig sitzen
Schulze
a) kann er im Garten von Herrn
und lesen
alle Blumen ruhig gießen
b) im Garten des Nachbars arbeiten
kaufen
b) soll er sich eine Gießkanne
c) dem Nachbar helfen
c) soll er um Hilfe bitten
5. Herr Meier war …
10. Herr Schulze benahm sich so …
a) klug
a) wie seine Mutter
b) gutherzig
b) wie sein Sohn
c) gierig
c) wie sein Nachbar
3. Was passt zusammen?
1. Herr Meier war
a) ein großer Blumenfreund.
2. Herr Schulze war
b) um ein interessantes Buch.
3. Eines Abends bat Herr Schulze
c) seinen Garten gießen.
4. Herr Meier
d) kann seine Gießkanne nicht finden.
5. Nach drei Tagen wollte Herr Meier
e) gibt seine Bücher niemand.
6. Herr Schulze
f) ein großer Bücherfreund.
4. Beantwortet die Fragen!
1. Wo lebten zwei Nachbarn?
2. Was für ein Hobby hatte Herr Schulze?
3. Warum kam Herr Schulze zu seinem Nachbarn?
4. Was antwortete sein Nachbar?
5. Was konnte Herr Meier nicht finden?
6. Wohin ging er?
Der verlorene Esel
(Eine alte deutsche Anekdote)
Ein Bauer wollte in der Stadt sein Getreide verkaufen. Sieben Esel trugen die schweren
Säcke mit Getreide auf den Markt.
Bald verkaufte der Bauer sein Getreide. Er war sehr zufrieden und besuchte seinen
Freund, welcher nicht weit vom Markt wohnte. Die beiden Freunde aßen, tranken und
unterhielten sich miteinander. Die sieben Esel bekamen auch gutes Futter.
Es wurde Abend. Der Bauer dankte seinem Freund und machte sich auf den
Heimweg. Er setzte sich auf einen Esel und trieb die anderen vor sich her. Nicht weit von
seinem Haus begann er die Esel zu zählen. „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! Wo ist denn
der siebente Esel? Ach, ich habe den siebenten Esel verloren!“
Er trieb die sechs Esel nach Hause und ritt wieder in die Stadt. Unterwegs fragte
der Bauer jeden Menschen: „Lieber Freund, hast du vielleicht einen Esel gesehen?“ „Nein,
antworteten die Leute.
Traurig ritt der Bauer nach Hause. Seine Frau fragte ihn: „Mein Lieber, wo bist du
so lange gewesen? “ - „Ich habe meinen besten Esel verloren. Ich habe ihn gesucht, aber
ich konnte ihn nicht finden.“
Er stieg vom Esel, und die Frau öffnete die Stalltür. Sie zählte die Esel und begann
laut zu lachen. „Sieh mal! Dort stehen doch sechs Esel, und du bist auf dem siebenten nach
Hause geritten“. Nun lachte auch der Bauer und führte seinen „verlorenen“ Esel in den
Stall und gab ihm gutes Futter.
Aufgaben zum Text: „ Der verlorene Esel“
1.Falsch oder richtig?
1. Der Bauer ging in die Stadt, um sein Getreide zu verkaufen.
2. Zehn Esel trugen die schweren Säcke mit Getreide.
3. Der Bauer verkaufte sein Getreide sehr schnell.
4. In der Stadt besuchte der Bauer seinen Freund, der nicht weit vom Markt wohnte.
5. Früh am Morgen machte sich der Bauer auf den Heimweg.
6. Unterwegs hatte der Bauer den besten Esel verloren.
7. Der Bauer ritt wieder in die Stadt, suchte den Esel überall, konnte ihn aber nicht finden.
8. Lustig ritt der Bauer nach Hause.
9. Die Frau des Bauern war eine aufmerksame Frau.
10. Der Bauer führte seinen „verlorenen“ Esel in die Stadt.
2.Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1. Der Bauer ritt in die Stadt …
a) seinen Esel
a) auf einem Esel
b) seinen Sohn
b) auf einem Pferd
c) seinen Hund
c) auf einem Kamel
2. Er wollte in der Stadt …
7. Die Menschen haben … gesehen.
a) sein Getreide verkaufen
a) viele Esel
b) Futter für seine Esel
b) einen Esel
kaufen
c) keinen Esel
c) Geschenke für seine Frau
kaufen
8. Die Frau des Bauern öffnete …
3. Der Freund des Bauern wohnte …
a) am Stadtrand
b) nicht weit vom Markt
a) die Haustür
b) die Zimmertür
c) die Stalltür
c) im Stadtzentrum
9. Die Frau zählte die Esel und
begann laut …
4. Nicht weit von seinem Haus
begann der Bauer …
a) die Esel zu füttern
b) die Esel zu zählen
a) zu weinen
b) zu schreien
c) zu lachen
c) sein Geld zu zählen
10. Der Bauer war ein … Mensch.
5. Der Bauer dachte, dass er …
verloren hatte.
a) den siebenten Esel
b) sein Geld
c) sein Getreide
6. Der Bauer suchte überall …
a) aufmerksamer
b) unaufmerksamer
c) neidischer
3. Was passt zusammen?
1. Ein Bauer wollte
a) seinen Freund.
2. Sieben Esel trugen
b) begann der Bauer die Esel zu zählen.
3. Der Bauer besuchte
c) öffnete die Stalltür.
4. Nicht weit von seinem Haus
d) nicht aufmerksam.
5. Seine Frau
e) die schweren Säcke mit Getreide.
6. Der Bauer war
f) sein Getreide verkaufen.
4. Beantwortet die Fragen!
1. Was verkaufte der Bauer in der Stadt?
2. Wen besuchte er dort?
3. Wo wohnte sein Freund?
4. Warum ritt der Bauer traurig nach Hause?
5. Wonach fragte er unterwegs jeden Menschen?
6. Warum lachte seine Frau, als er nach Hause zurückkehrte?
Auf dem Bahnhof
Eines Abends eilten drei Männer zum Bahnhof einer kleinen englischen Stadt. Auf dem
Bahnsteig fragten sie den Gepäckträger, wann der nächste Zug nach London fährt. Der
Gepäckträger sagte: „Der Zug nach London ist vor einer Minute abgefahren. Aber nach
London fährt der Zug jede Stunde. Der nächste fährt um 10 Uhr.“
„Vielen Dank“, sagten die drei Männer. „Wir haben noch Zeit. Wir werden in den
Wartesaal gehen und dort etwas essen und trinken“. Zehn Minuten nach 10 Uhr kamen sie
wieder und fragten den Gepäckträger: „Ist der Zug schon abgefahren?“ – „Ja,“ antwortete
der Gepäckträger. „Er ist pünktlich um 10 Uhr abgefahren, wie ich Ihnen gesagt habe. Der
nächste Zug fährt genau um 11 Uhr“.
„Das ist gut“, sagten sie, „wir können noch einmal in den Wartesaal gehen und dort
etwas essen und trinken“. Sie kommen wieder einige Minuten zu spät, der 11 – Uhr – Zug
ist abgefahren.
Der letzte Zug sollte um 12 Uhr abfahren. Nach einer Stunde eilten die drei Männer
aus dem Wartesaal. Sie liefen schnell wie sie konnten. Zwei von ihnen erreichen den Zug.
Der dritte Mann konnte nicht so schnell laufen und blieb zurück. Dieser Mann sollte aber
nach London fahren. Die zwei anderen wollten ihn nur zum Bahnhof begleiten.
Aufgaben zum Text „Auf dem Bahnhof“
Falsch oder richtig?
1. Diese Episode passierte auf dem Bahnhof.
2. Es war in einer kleinen deutschen Stadt.
3. Eines Tages eilten vier Männer zum Bahnhof.
4. Sie fragten den Gepäckträger, wann der nächste Zug nach Paris fährt.
5. Die Züge fahren nach London selten.
6. Die Männer gingen in den Wartesaal, um auf den nächsten Zug zu warten.
7. Der zweite Zug ist auch abgefahren.
8. Der letzte Zug sollte um 12 Uhr abfahren.
9. Alle Männer haben den Zug erreicht.
10. Nur ein Mann sollte nach London fahren.
Was passt zusammen?
1. Eines Tages eilten drei Männer …
A. fährt jede Stunde.
2. Der Zug nach London …
B. um 12 Uhr abfahren.
3. Die Männer hatten …
C. schnell wie sie konnten.
4. Im Wartesaal wollten sie …
D. den Zug.
5. Der letzte Zug sollte …
E. noch Zeit und gingen in den Wartesaal.
6. Die Männer liefen …
F. zum Bahnhof.
7. Zwei Männer erreichten …
G. nach London fahren.
8. Der dritte Mann blieb …
H. etwas essen und trinken.
9. Er sollte aber …
I. in einer kleinen englischen Stadt.
10. Diese Episode passierte …
J. zurück.
Beantwortet die Fragen!
1. Warum fuhren die Männer zum Bahnhof?
2. Mit wem sprachen sie auf dem Bahnhof?
3. Warum gingen die Männer in den Wartesaal?
4. Wie oft fuhren die Züge nach London?
5. Wann fuhr der letzte Zug nach London?
6. Warum konnte der dritte Mann den Zug nicht erreichen?
7. Sollte er oder seine zwei Freunde nach London fahren?
8. Warum kamen seine Freunde zum Bahnhof?
Die Krawatte
In einem großen amerikanischen Kaufhaus gab es schöne Krawatten. Fast alle
Menschen in dieser Stadt trugen diese Krawatten. Die Direktion des Kaufhauses wünschte,
dass der Schriftsteller Hemingway auch zu ihren Kunden zählen sollte. Deshalb schickte sie
ihm eine schöne Krawatte und legte einen Brief dazu:
„Unsere Krawatten werden gern getragen. Wir hoffen, dass auch Sie unserer Kunde
werden und dass Sie uns für diese Krawatte zwei Dollar schicken“.
Einige Tage später erhielt das Kaufhaus ein Paket, in dem ein Brief lag: „Meine Bücher
werden sehr gern gelesen. Ich hoffe, dass auch Sie meine letzte Erzählung laufen werden,
die ich ihnen an diesem Paket schicke. Sie kostet zwei Dollar und achtzig Cent. Sie müssen
also noch 80 Cent an mich zahlen“.
Aufgaben zum Text „Die Krawatte“
1. Falsch oder richtig?
1. In einem großen deutschen Kaufhaus gab es schöne Krawatten.
2. Viele Menschen trugen diese Krawatten.
3. Der Schriftsteller Hemingway war der Kunde dieses Kaufhauses.
4. Die Direktion des Kaufhauses schickte ihm eine schöne Krawatte.
5. Dann rief sie ihn an.
6. Die Krawatte kostete zwölf Dollar.
7. Einige Tage später erhielt das Kaufhaus ein Paket.
8. Hemingway schickte seine Erzählung.
9. Diese Erzählung hat er vor 2 Jahren geschrieben.
10. Die Erzählung war teuer als die Krawatte.
11. Die Bücher von Hemingway werden sehr gern gelesen.
12. Hemingway war ein humorvoller Mensch.
2. Was passt zusammen?
1. In einer amerikanischen Stadt trugen …
A. dass der Schriftsteller Hemingway
auch zu ihren Kunden zählen sollte.
2. Man verkaufte diese Krawatten …
B. zwei Dollar und achtzig Cent.
3. Die Direktion des Kaufhauses wollte, …
C. eine schöne Krawatte.
4. Sie schickte ihm …
D. zwei Dollar schicken.
5. Hemingway sollte für diese Krawatte …
E. in einem großen Kaufhaus.
6. Aber er schickte …
F. trugen fast alle Menschen die
schönen Krawatten.
7. Seine Erzählung kostete …
G. seine letzte Erzählung.
8. Die Direktion müsste ihm …
H. noch 80 Cent schicken.
3. Beantwortet die Fragen!
1. Wo verkaufte man schöne Krawatten?
2. Was trugen fast alle Menschen der Stadt?
3. Welchen Wunsch hatte die Direktion des Kaufhauses?
4. Wessen Bücher werden gern gelesen?
Weiße Mäuse
Also, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, wollte ich unbedingt ein Haustier haben. Aber
meine Eltern wollten das nicht. Aber ich wollte einfach ein kleines Tier haben. Also ging
ich heimlich in die Tierhandlung und kaufte zwei weiße Mäuse für eine Mark das Stück.
Ich versteckte sie in einem Karton in meinem Zimmer, und ich nahm heimlich Brot aus
der Küche, um sie zu füttern. Tja, und plötzlich hatte ich zwölf weiße Mäuse. Meine
Mutter sagte zwar, dass es in meinem Zimmer so komisch rieche, und machte dann die
Fenster immer weit auf, aber sie dachte natürlich nie an weiße Mäuse. – Na ja, es blieb
nicht bei zwölf weißen Mäusen. Bald waren es fünfzig.
Eines Tages fraßen die Mäuse ein Loch in den Karton, und als ich aus der Schule kam,
waren überall weiße Mäuse in meinem Zimmer – im Bett, auf dem Schrank, hinter
meinen Büchern, vor dem Spiegel, unter meinem Kopfkissen. Und dann kam meine
Mutter ins Zimmer, sah die weißen Mäuse und schrie und schrie und schrie.
Na ja, die weißen Mäuse mussten natürlich sofort weg. Ich holte mir einen Karton, fing
die Mäuse ein und nahm sie am nächsten Tag mit in die Schule. Und da verkaufte ich sie
auf dem Schulhof für fünfzig Pfennig das Stück.
Na ja, und weil das ganz preiswert war, waren sie alle schnell verkauft. Und ich hatte
fünfundzwanzig Mark in der Tasche. Und das war damals viel Geld.
Aufgaben zum Text: „ Weiße Mäuse“
1.Falsch oder richtig?
1. Der Junge wollte einen Hund haben.
2. Sein Vater war dagegen.
3. Der Junge kaufte zwei weiße Mäuse für 2 Mark das Stück.
4. Er versteckte die Mäuse in einem Karton in seinem Zimmer.
5. Bald waren es fünfzig Mäuse.
6. Die Mäuse fraßen ein Loch in den Karton.
7. Die Mutter konnte nicht verstehen, warum es im Zimmer des Sohnes so komisch
rieche.
8. Die Mutter war mit ihrem Sohn zufrieden.
9. Der Junge sollte die Mäuse verkaufen.
10. Alle Mäuse waren schnell verkauft.
2.Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1. Die Eltern wollten … haben.
a) ein Haustier
b) kein Haustier
c) viele Haustiere
2. Der Junge ging heimlich …
a) in den Zirkus
b) in die Tierhandlung
c) auf den Markt
3. Der Junge nahm Brot aus der Küche, …
a) um zu essen
b) um die Mäuse zu füttern
c) um seinen Hund zu füttern
4. Als die Mutter ins Zimmer kam, …
a) machte sie das Fenster weit auf
b) suchte sie nach den Mäusen
c) schaltete sie das Radio ein
5. Bald waren es … Mäuse.
a) fünfzig
b) dreißig
c) fünfzehn
6. … fraßen die Mäuse ein Loch in den Karton.
a) im Winter
b) am Morgen
c) eines Tages
7. Die Mäuse waren …
a) hinter den Büchern
b) unter den Kissen
c) im Bett, auf dem Schrank, hinter den Büchern, vor dem Spiegel, unter dem
Kopfkissen
8. Als die Mutter die Mäuse überall sah, …
a) wurde sie zufrieden
b) stritt sie mit ihrem Sohn
c) begann zu weinen
9. Der Junge …
a) schenkte die Mäuse den Freunden
b) verkaufte die Mäuse auf dem Schulhof
c) zeigte die Mäuse den Eltern
10. Die Mäuse waren …
a) grau
b) weiß
c) schwarz
3. Beantworte die Fragen!
1. Was versteckte der Junge in einem Karton?
2. Wozu nahm er heimlich Brot aus der Küche?
3. Wie viele Mäuse waren es bald?
4. Was passierte eines Tages?
5. Warum schrie die Mutter sehr laut?
6. Wo verkaufte der Junge die Mäuse?
Seltene Kraniche
Ein Küchenjunge brachte seinem Herrn gebratene Kraniche auf die Tafel: aus
Naschhaftigkeit hatte er aber von jedem einen Fuβ abgegessen. Der Herr war deshalb
sehr erzürnt und fragte, wo der andere Fuß geblieben sei? Der Junge versicherte, dass die
Vögel nur einen Fuß gehabt hätten, worüber der Herr noch mehr entrüstet war und
sagte:„Du gehst jetzt mit mir auf die Jagd, ich werde dich Lügner überzeugen, dass die
Kraniche zwei Füße haben’’.
Als sie aufs Feld kamen, trafen sie eben eine Schar Kraniche, welche alle auf einem
Fuße standen, den andern aber in die Höhe gezogen hielten. Triumphierend rief der
Küchenjunge: „Sehen Sie, dass diese Vögel nur einen Fuß haben’’.
Da schrie der Herr „Ksch! Ksch!’’ und im Augenblick zogen alle Kraniche den
aufgehobenen Fuß herab und standen auf zwei Füßen. „Siehst du, Spitzbube,’’ rief der
Herr, „dass sie zwei Füße haben’’. – „Ach, das gilt nicht’’, rief der Junge, „hätten Sie bei
den gebratenen auch „Ksch! Ksch!“ geschrieen, so hätten sie auch zwei Füße gehabt’’.
Aufgaben zum Text: „Seltene Kraniche“
1.Falsch oder richtig?
1. Ein Junge arbeitete bei einem Herrn in der Küche.
2. Er brachte seinem Herrn gebratene Gänse.
3. Ein Mädchen hatte von jedem Kranich einen Fuß abgegessen.
4. Der Herr fragte, wo der andere Fuß geblieben sei.
5. Der Herr war über die Lüge des Küchenjungen noch mehr entrüstet.
6. Der Junge sollte mit dem Herrn in die Stadt fahren.
7. Auf dem Feld standen alle Kraniche auf einem Fuße.
8. Der Herr wollte den Jungen überzeugen, dass alle Kraniche zwei Füße haben.
9. Der Junge sagte seinem Herrn keine Wahrheit.
10.Der Herr hatte bei den gebratenen Kranichen nicht geschrieen.
2.Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1. Ein Küchenjunge brachte seinem Herrn …
a) gebratene Kraniche
b) eine gebratene Gans
c) eine gebratene Ente
2. Aus Naschhaftigkeit hatte er ….
a) von jedem Kranich einen Fuß abgegessen
b) alle Kraniche gegessen
c) von jedem Kranich zwei Füße abgegessen
3. Die Vögel hatten …
a) nur einen Fuß
b) zwei Füße
c) keine Füße
4. Der Junge geht mit seinem Herrn …
a) auf die Jagd
b) in die Küche
c) ins Cafe
5. Der Herr wollte den Jungen …
a) bestrafen
b) überzeugen
c) loben
6. Als sie aufs Feld kamen, …
a) sahen sie viele Vögel
b) trafen sie viele Menschen
c) trafen sie eben eine Schar Kraniche
7. Die Kraniche …
a) suchten nach dem Futter
b) standen auf einem Fuße
c) flogen fort
8. Der Herr …
a) weinte
b) stritt mit dem Jungen
c) schrie „Ksch, ksch, ksch!’’
9. Als der Herr „Ksch, ksch, ksch!’’ schrie, …
a) flogen alle Kraniche davon
b) zogen alle Kraniche den aufgehobenen Fuß herab
c) begannen alle Kraniche zu fressen
10.„Das gilt nicht’’ rief der Junge, …
a)
weil der Herr bei den gebratenen Kranichen „Ksch, Ksch!“ nicht
geschrieen hatte
b) weil der Herr nicht essen wollte
c) weil der Herr nicht gesprochen hatte
3. Beantworte die Fragen!
1. Was brachte der Küchenjunge seinem Herrn?
2. Warum war der Herr sehr erzürnt?
3. Wohin gingen der Küchenjunge und sein Herr?
4. Wozu gingen sie aufs Feld?
5. Was sahen sie hier?
6. Wovon möchte der Herr den Küchenjungen überzeugen?
Neu in der Klasse
Elke Menter, 15
Elke Menter ist neu in der Klasse 8A. Sie erzählt über sich:
Ja, ich heiße Elke Menter und bin 15. Wir, das heißt meine Familie, mein Bruder
und ich, haben bis Weihnachten in der Nähe von Darmstadt gewohnt, in einem ziemlich
kleinen Dorf. Mein Vater ist Mechaniker. Der hat seit Anfang des Jahres einen Job bei
VW in Baunatal bei Kassel bekommen. Der ist viel besser, und da verdient er mehr.
Wir wohnen jetzt gleich hier um die Ecke, ganz in der Nähe der Goethe – Schule. Also,
am Anfang war das schon komisch, so in der Stadt wohnen; ich meine: so mitten drin,
lauter Häuser und Autos und so, und man kann überhaupt nicht raus, und Rad fahren soll
ich auch nicht mehr, weil’s angeblich zu gefährlich ist in der Stadt. Natürlich hat das
auch seine Vorteile, wenn man in der Stadt wohnt. Ich hab’ zum Beispiel nur fünf
Minuten zur Schule, zu Fuß. Vorher bin ich mit dem Schulbus zur Schule gefahren, da
musste ich jeden Tag um halb sieben aufstehen. Oder wenn man schnell einkaufen muss,
da sind in der Stadt alle Geschäfte gleich in der Nähe.
Ich hab’ zwar schon eine Freundin in der neuen Klasse, aber meine richtigen
Freundinnen, das sind noch immer die Freundinnen in Darmstadt. Manchmal hab’ ich
schon noch Heimweh. Deshalb war ich seit Weihnachten schon zweimal in Darmstadt.
Auch meine alte Schule hab’ ich wieder besucht.
Mein kleiner Bruder, der hat da weniger Probleme. Der geht jetzt in die 6. Klasse,
in die gleiche Schule wie ich, und hat schon eine ganze Menge Freunde. Die spielen am
Nachmittag immer zusammen Fußball.
Die neue Klasse finde ich schon ganz gut, vor allem die Klassenlehrerin, Frau
Bebel. Die ist unheimlich freundlich und macht auch einen spannenden Unterricht. Aber
mit dem Mathelehrer, mit dem Bürger, da habe ich gleich Schwierigkeiten gekriegt.
Mathe habe ich noch nie richtig leiden können!
Aufgaben zum Text: „ Neu in der Klasse“
1.Falsch oder richtig?
1. Elke Menter wohnte früher in einem ziemlich kleinen Dorf.
2. Ihr Vater ist Ingenieur von Beruf.
3. Am Ende des Jahres hat er einen Job bei VW in Baunatal bei Kassel bekommen.
4. Jetzt kann der Vater weniger Geld verdienen.
5. Die Familie wohnte in der Nähe der Goethe – Schule.
6. Bald verstand Elke, dass das Leben in der Stadt seine Vorteile hat.
7. In der neuen Klasse hat Elke keine Freundin.
8. Manchmal hat das Mädchen schon noch ziemlich Heimweh.
9. Ihr kleiner Bruder hat in der neuen Schule weniger Probleme.
10. Besonders gefällt Elke in der Schule die Klassenlehrerin, Frau Bebel.
2.Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1. Wo wohnte Elke Menter früher?
a) In der Nähe von Darmstadt in einem kleinen Dorf.
b) In einer kleinen Stadt.
c) In einer großen Stadt.
2. Warum ist die Familie umgezogen?
a) Weil der Vater einen neuen Job bekam.
b) Weil die Kinder in der Stadt wohnen möchten.
c) Weil es im Dorf keine Bequemlichkeiten gibt.
3. Warum gefällt Elke das Leben in der Stadt mehr?
a) Weil sie nicht früh aufstehen muss.
b) Weil sie mit dem Bus in die Schule fahren muss.
c) Weil sie hier Theater besuchen kann.
4. Wie stellte sich Elke früher das Leben in einer Stadt vor?
Rad
a) Das Leben in der Stadt ist zu gefährlich: man kann überhaupt nicht raus und
fahren soll sie auch nicht.
b) Das Leben in der Stadt ist interessanter als im Dorf.
c) Es gibt in der Stadt viele Theater.
5. Wie geht Elke in die Schule?
a) Sie geht 5 Minuten zu Fuß.
b) Sie fährt mit dem Schulbus zur Schule.
c) Sie fährt 10 Minuten Rad.
6. In welche Klasse geht ihr Bruder?
a) In die 6. Klasse.
b) In die 7. Klasse.
c) In die 5. Klasse.
7. Was spielt er am Nachmittag zusammen mit den Freunden?
a) Gitarre.
b) Fußball.
c) Tennis.
8. Wie findet Elke ihre neue Klasse?
a) Freundlich.
b) Ganz gut.
c) Unfreundlich.
9. Warum gefällt Elke die Klassenlehrerin, Frau Bebel?
a) Weil sie ehrlich und gerecht ist.
b) Weil sie freundlich ist und einen spannenden Unterricht macht.
c) Weil sie sehr streng ist.
10. Warum hat Elke ihre alte Schule besucht?
a) Weil dort ihre Tante arbeitet.
b) Weil sie sich immer an diese Schule erinnert.
c) Weil sie dort richtige Freundinnen hat.
3. Beantworte die Fragen!
1. Was erzählte Elke Menter über sich?
2. Wie hieß die Schule, die sie früher besucht hatte?
3. Welche Vorteile hat das Leben in der Stadt für Elke?
4. Wo leben die richtigen Freundinnen von Elke?
5. Wie ist ihre neue Klassenlehrerin?
6. Mit welchem Fach hat Elke in der Schule Schwierigkeiten?
Goethe in Ilmenau
Goethe liebte es, nach dem stillen Ilmenau in Thüringen zu fahren, um sich dort ein
wenig zu erholen. Gern verbrachte er hier in dem dichten Wald auf einer Bergeshöhe
seine Zeit. Auf dieser Höhe stand ein Sommerhäuschen. Da wohnte Goethe mit seinem
Bedienten im Herbst 1783 acht Tage lang. Tiefe Stille umgab ihn hier, besonders, an den
schönen Abenden. In dieser Zeit entstand das bekannte Gedicht von Goethe „Über allen
Gipfeln ist Ruh“. Goethe schrieb es mit Bleistift an die hölzerne Wand des Häuschens.
Im Jahre 1831 war Goethe zum letzten Mal in Ilmenau. Er hatte den Wunsch, die
schöne Landschaft und das Sommerhäuschen wieder zu sehen.
Das Wetter war schön, und die Fahrt bereitete ihm große Freude. Als Goethe mit
seinem Begleiter an einen besonders schönen Ort kam, beschloss Goethe, auszusteigen
und nach dem Sommerhäuschen zu Fuß zu gehen, um die schöne Natur zu bewundern.
Bald erreichten sie das hölzerne Häuschen im Tannenwald. Es war zwei Stock hoch. Eine
Treppe führte nach oben. Jugendlich leicht stieg der 81jährige Goethe die Treppe hinauf
und besah das Zimmer, wo er früher oftmals gewohnt hatte. „Hier habe ich“, sagte er zu
seinem Begleiter, „in früheren Jahren einmal ein kleines Gedicht an die Wand geschrieben. Ich möchte gern nochmals dieses Gedicht sehen. Ich habe vergessen, wann ich
es geschrieben habe“. Gleich darauf führte man ihn an die Wand, wo man das Gedicht
mit dem Datum -7. September 1783 - sehen konnte. Lange stand Goethe vor den
bekannten Zeilen und schaute durch das Fenster in die Ferne; dann stieg er langsam die
Treppe hinab.
Im Jahre 1870 brannte das Waldhaus nieder. Aber 1874 baute man es mit der
berühmten Inschrift Goethes, die man schon früher photographiert hatte, wieder auf.
Aufgaben zum Text: „Goethe in Ilmenau“
1. Was passt zusammen?
1. Goethe liebte es…
a) mit dem Bleistift an die hölzerne Wand des Häuschens.
2. Auf dieser Höhe stand…
b) nach dem stillen Ilmenau in Thüringen zu fahren.
3. In dieser Zeit entstand…
c) schön.
4. Im Jahre 1831 …
d) nach dem Sommerhäuschen zu Fuß zu gehen.
5. Das Wetter war …
e) war Goethe zum letzten Mal in Ilmenau.
6. Goethe beschloss…
ist Ruh“
f) das bekannte Gedicht von Goethe „Über allen Gipfeln
7. Jugendlich leicht…
g) stieg der 81 jährige Goethe die Treppe hinauf.
8. Goethe schrieb…
h) vor den bekannten Zeilen.
9. Lange stand …
i) brannte das Waldhaus nieder.
10. Im Jahre 1870…
j) ein Sommerhäuschen.
2.Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!
1. Goethe fuhr nach dem stillen Ilmenau, …
a) um sich dort ein wenig zu erholen
b) um dort Gedichte zu schreiben
c) um durch den Wald spazieren zu gehen
2. Im Herbst 1783 entstand hier das Gedicht …
a) „Über allen Gipfeln ist Ruh “
b) “Gefunden“
c) “Heidenröslein“
3. Goethe schrieb das Gedicht …
a) mit Bleistift an die hölzerne Wand des Häuschens
b) mit Feder an die hölzerne Wand des Häuschens
c) ganz schnell
4. Die Fahrt nach Ilmenau machte Goethe …
a) keinen Spaß
b) keine Freude
c) große Freude
5. Goethe fuhr nach Ilmenau …
a) mit seinem Freund
b) mit seinem Begleiter
c) mit seiner Frau
6. Goethe beschloss …
a) nach dem Sommerhäuschen zu Fuß zu gehen
b) im Walde spazieren zu gehen
c) nach Hause zu fahren
7. Er erzählte seinem Begleiter, …
a) wie er sich hier erholt hatte
b) wie er hier ein Sommerhaus gebaut hatte
c) wie er ein kleines Gedicht geschrieben hatte
8. Das hölzerne Häuschen befand sich …
a) im Stadtzentrum
b) im Tannenwald
c) in einem Dorf
9. Das Haus hatte …
a) 2 Stockwerke
b) 3 Stockwerke
c) 5 Stockwerke
10. Das Waldhaus brannte…nieder.
a) im Jahre 1870
b) im Jahre 1884
c) im Sommer 1870
Das Porträt
Eines Tages erhielt ein Maler den Auftrag, einen Bankier zu porträtieren. „Lehne den
Auftrag ab“, sagten die Freunde dem Maler, „dieser Bankier ist ein Geizhals, er wird das
Honorar nicht bezahlen“. Aber der Maler lächelte nur und machte sich an die Arbeit. Das
Porträt war bald fertig. Alle lobten den Maler. „Du musst dir viel Mühe gegeben haben“,
sagten die Freunde, „das Porträt ist dem Original sehr ähnlich!“ Der Bankier war aber
unzufrieden und lehnte Annahme und die Bezahlung des Bildes.
Dann ließ der Maler das Bild einrahmen und trug es zu einem Kunsthändler. Der stellte
das Bild in dem Schaufenster seines Ladens auf. Unter dem Bild stand es geschrieben: „Das
Porträt eines Geizhalses“. In zwei Tagen war das Bild verschwunden. Der Bankier hatte es
gekauft. Aber der Preis war jetzt viel höher als das Honorar.
Aufgaben zum Text „Das Porträt“
Falsch oder richtig?
1. Eines Tages erhielt ein Maler einen Auftrag.
2. Seine Freunde raten ihm den Auftrag abzulehnen.
3. Der Maler war mit seinen Freunden einverstanden.
4. Das Porträt war dem Original sehr ähnlich.
5. Der Bankier war mit dem Porträt sehr zufrieden.
6. Er bezahlte das Bild.
7. Der Maler verkaufte das Bild seinem Freund.
8. Das Bild war im Schaufenster eines Ladens aufgestellt.
9. In drei Tagen war das Bild verschwunden.
10. Der Preis für das Bild war niedriger als das Honorar.
Was passt zusammen?
1. Eines Tages erhielt der Maler den Auftrag … A. sagten die Freunde dem Maler.
2. „Dieser Bankier ist ein Geizhals“,,–
B. bald fertig.
3. Der Bankier besprach …
C. die Bezahlung des Bildes ab.
4. Das Porträt war …
D. einen Bankier zu porträtieren.
5. Der Bankier lehnte …
E. ein Honorar für das Porträt.
6. Dann ließ der Maler …
F. das Bild gekauft.
7. Der Kunsthändler stellte ….
G. das Bild einrahmen.
8. Der Bankier hat …
auf.
H. das Bild im Schaufenster seines Ladens
Beantwortet die Fragen!
1. Warum sollte der Bankier den Auftrag des Bankiers ablehnen?
2. Wie reagierte der Maler auf die Worte seiner Freunde?
3. Warum lobten alle den Maler?
4. Wie benahm sich der Bankier, als das Porträt fertig war?
5. Wem trug der Maler das Bild?
6. Was passierte in zwei Tagen?
Lösungsblatt
Abenteuer im D - Zug
I 1f; 2f; 3f; 4r; 5r; 6r; 7f; 8r; 9f; 10r.
II 1a; 2a; 3c; 4a; 5a; 6c; 7a; 8a; 9a; 10b.
III 1c; 2f; 3a; 4b; 5d; 6e.
Zwei Nachbarn
I 1f; 2r; 3r; 4f; 5r; 6f; 7r; 8r; 9r; 10f.
II 1b; 2a; 3a; 4a; 5c; 6a; 7c; 8b; 9b; 10c.
III 1f; 2a; 3b; 4e; 5c; 6d.
Der verlorene Esel
I 1r; 2f; 3r; 4r; 5r; 6f; 7r; 8f; 9r; 10f.
II 1a; 2a; 3b; 4b; 5a; 6a; 7c; 8c; 9c; 10b.
III 1f; 2e; 3a; 4b; 5c; 6d.
Auf dem Bahnhof
I 1r; 2f; 3f; 4f; 5r; 6r; 7r; 8r; 9f; 10f.
II 1f; 2a; 3e; 4h;5b; 6c; 7d; 8j; 9g;10i.
Die Krawatte
I 1f; 2r; 3f; 4r; 5f; 6f; 7r; 8r; 9f; 10 r; 11r; 12r.
II1f; 2e; 3a; 4c; 5d; 6g; 7b; 8h.
Weiße Mäuse
I 1f; 2f; 3f; 4r; 5r; 6r; 7r; 8f; 9r; 10r.
II 1b; 2b; 3b; 4a; 5a; 6c; 7c; 8b; 9b; 10b.
Seltene Kraniche
I 1r; 2f; 3f; 4r; 5r; 6f; 7r; 8r; 9f; 10r.
II 1a; 2a; 3a; 4a; 5b; 6c; 7b; 8c; 9b; 10a.
Neu in der Klasse
I 1r; 2f; 3f; 4f; 5r; 6r; 7f; 8r; 9r; 10r.
II 1a; 2a; 3a; 4a; 5a; 6a; 7b; 8b; 9b; 10c.
Goethe in Ilmenau
I 1b; 2j; 3f; 4e; 5c; 6d; 7g; 8a; 9h; 10i.
II 1a; 2a; 3a; 4c; 5b; 6a; 7c; 8b; 9a; 10a.
Das Porträt
I 1r; 2f; 3f; 4r; 5f; 6f; 7f; 8r; 9f; 10f.
II1d; 2a; 3e; 4b; 5c; 6g; 7h; 8f.
Література
1. Аккерман М.І.і Розен Е. В. Як слухати німецьку мову. Навч. посібник з
німецької мови (із застосуванням технічних засобів) (серія "Бібліотека викладача").
М., "Вищ. Школа", 1975
2. Гальскова Н. Д.Теорія навчання іноземним мовам. Лінгводидактика і методика:
навч. посібник для студ. лінгв. ун-тов і фак. ін. яз. вищ. пед. навч. закладів / Н.Д.
Гальскова, Н.І. Гез. - 5-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр "Академія", 2008. - 336
3. Гез Н. І. Методика навчання іноземних мов у середній школі: Підручник / Гез
Н.І., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Вищ. школа, 1982, 373с.
4. Куліш Л. Ю.Психо-лінгвістичні аспекти сприйняття усного іншомовного
мовлення. Залежність сприйняття від мовних характеристик мовця. - Київ.:
Видавництво при Київському державному університеті видавничого об'єднання
"Вища Школа", 1982. - 208 с.
6. Ляховицкий М.В., Кошман І. М.Технічні засоби у навчанні іноземних мов:
Посібник для вчителів. - М.: Просвещение, 1981. - 143 с.
7. Рогова Г.В.та ін Методика навчання іноземних мов у середній школі. / Г.В.
Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Є. Сахарова. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с. - (Б-ка
вчителя іноз.Яз.).
10.BarbaraDahlhaus. Fertigkeit Hören. Fernstudienheft 5 „Deutsch als Fremdsprache und
Germanistik“. 1994. Goethe – Institut, München. S.52, S.125 – 128, S.138, S.155.
11.Didaktisierungsvorschläge für die Hauslektüre im Deutschunterricht. 9 – 11 Klassen /
Упоряд. Л. Горбач. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005. – 128с.
12. Ulrich Haussermann, Hans – Eberhard Piepho. Aufgaben – Handbuch Deutsch als
Fremdsprache. – München: Iudicium, 1996. S.19 – 25.
13. Materialien der allukrainischen Olympiade in Deutsch 2007. Zeitung „Deutsch“
№11, Juni, 2007. – S.6.
14. Перевір себе! Завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
німецької мови. Іноземні мови в навчальних закладах. №3, 2007. с. 49 – 81.
6. Тестування з іноземних мов / Упоряд.: Т. Михайленко та ін. – К.: Шк. світ, 2007.
– 128 с. – (Б – ка «Шк. Світу»).
7. Людмила Горбач Готуємося до тестування. Аудіювання – К.: Шк. світ, 2008. –
127 с. – (Б – ка «Шк. Світу»).
Автор
galinkagos
Документ
Категория
Образование
Просмотров
4 089
Размер файла
397 Кб
Теги
методичка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа