close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Qattiq jismli asboblar fizikasi

код для вставкиСкачать
Fan bo‘limi
I
1
2
II
1
1
1
3
II
II
1
Qiyinchilik
darajasi
Fan bobi
O’zbekiston Milliy universiteti Fizika fakulteti 5А140204 - Kondensatsiyalangan muhitlar fizikasi mutaxassisligida o’qitiladigan
“Qattiq jismli asboblar fizikasi ” fanidan test savollari
2
Test topshirig‘i
To‘g‘ri javob
Muqobil javob
Yarimo‘tkazgich-metall
bo‘linish *Chiqish
Metall va
chegarasidagi
potensial
to‘siqning ishlari
farqi yarimo‘tkazgichl
balandligi nima bilan aniqlanadi?
bilan
ardagi
elektronlarning
konsentratsiyasi
farqi bilan
Yarimo‘tkazgich-yarimo‘tkazgich
*Yarimo‘tkazg CHiqish ishlari
bo‘linish chegarasidagi potensial
ichlarda zaryad
farqi bilan
tusiqning balandligi nima bilan
tashuvchilari
aniqlanadi?
konsentratsiyas
i farqi bilan
Ideal diodning volt-amper
xarakteristikasi uchun to‘g‘ri formulani
ko‘rsating
Diodning volt-amper xarakteristikasini
tavsiflovchi tenglamada
qU
I  I 0 (exp
 1) I0 kattaligi
kT
nimani ko‘rsatadi.
*
I  I 0 (exp
qU
I  I 0 (exp
 1)
qU
 1)
Muqobil javob
Muqobil javob
YOrug‘liq
bilan
Elektronlar
oqimini
Kristall panjara YOrug‘liq bilan
doimiysi bilan
I  I 0 (exp N  1)
kT
I  I 0 exp
qU
1
kT
kT
*Diodning
teskari toki
Diodga qo‘yilgan
kuchlanishni
Diod orqali
oquvchi tokni
Diodning
temperaturasini
I
1
3
n-tipli yarimo‘tkazgichdagi dreyf toki
uchun ko‘rsatilgan tenglamada
J  qn  n E
E kattaligi nimani bildiradi
I
II
II
1
1
Yarimo‘tkazgichli diodning teskari toki
qanaqa birlikda o‘lchanadi.
1
2
Qanday metall-yarimo‘tkazgich
kontaktlar kambag‘allashgan kontaktlar
deyiladi?
1
2
*Yarimo‘tkazg
ichdagi elektr
maydon
kuchlanganligi
ni
Yarimo‘tkazgich
ga qo‘yilgan
kuchlanishni
Mexanik
deformatsiya
kattaligini
Elektronlar
oqimini
*Amperda
Kulonda
Elektronvoltda
Voltda
*Yarimo‘tkazg
ichning kontakt
yonidagi
sohasida
elektronlarning
konsetratsiyasi
kamayadigan
metallyarimo‘tkazgic
h kontaktlar
n-tipli yarimo‘tkazgich asosida yasalgan
*
 S
SHottki diodi sig‘imini ifodalovchi
C 
2     qU 
to‘g‘ri tenglamani ko‘rsating.
q n
0
0
0
0
Yarimo‘tkazgich Yarimo‘tkazgic Yarimo‘tkazgic
ning kontakt
hning kontakt
hning kontakt
yonidagi
yonidagi
yonidagi
sohasida
sohasida
sohasida
elektronlarning elektronlarning elektron-larning
konsetratsiyasi
konsetratsiyasi harakatchanligi
ko‘payadigan
o‘zgarmaydiga kamayadigan
metalln metallmetallyarimo‘tkazgich yarimo‘tkazgic yarimo‘tkazgic
kontaktlar
h kontaktlar
h kontaktlar
C 
 0 S
2  0  0 qU
q n0

C 
 0 S
2 
0
 0 
q n0
C 
 0 S
2  0  0  qU
q p0

II
1
2
Potensial to‘siqdan tok o‘tish
mexanizmlarining qaysi biri
yarimo‘tkazgich asboblarda keng
qo‘llaniladi?
*To‘siq usti
mexanizmi
I
1
3
SHottki diodini to‘g‘rilash diffuzion
nazariyasida volt-amper xarak-teristikasi
uchun to‘g‘ri tenglamani ko‘rsating
*
I
I
1
1
2
3
SHottki diodining to‘g‘rilash diod
nazariyasida volt-amper xarak-teristikasi
uchun to‘g‘ri tenglamani ko‘rsating.
SHottki effekti degan nima?
j


j  qn s  n E s  exp
 1
kT


qU
Tunnel
mexanizmi
Hajmiy zaryad Elektroneytral
sohasidagi
sohasidagi
rekombinatsiya rekombinatsiya
qU


qn s v  exp
 1
4
kT


qU


j  qn s  exp
 1
kT


1
j
1 
qU

q  exp
 1
4 
kT

*
qU


j  qn s v  exp
 1
4
kT


qU


j  qn s  n E s  exp
 1
kT


qU


j  qn s  exp
 1
kT


j
*Elektr
maydon
ta’sirida
metallyarimo‘tkazgic
h potensial
tusiqning
balandligining
kamayishi
Elektr maydon
ta’sirida metallyarimo‘tkazgich
potensial
tusiqning
balandligining
o‘sishi
YOritilganda
metall-yarimo‘tkazgich
potensial
tusiqning
balandligining
o‘sishi
YOritilganda
metall-yarimo‘tkazgich
potensial
tusiqning
balandligining
kamayishi
1
1
4
qU


q  exp
 1
kT


II
1
2
p-n -o‘tishdagi potensial tusiqning
balandligi nima bilan aniqlanadi?
II
1
3
p-n -o‘tishdagi potensial tusiqning
balandligi uchun to‘g‘ri tenglamani
ko‘rsating?
II
II
1
2
3
3
p-n -o‘tishning n-sohasidagi qalinligi
bo‘yicha elektr maydon
kuchlanganligining taqsimotini
ifodalovchi to‘g‘ri tenglamani ko‘rsating.
p-n -o‘tishning hajmiy zaryad
qatlamining to‘liq qalinliini ifodalovchi
to‘g‘ri tenglamani ko‘rsating
*Yarimo‘tkazg
ich
materialning
tipi va p, n
sohalardagi
erkin zaryad
tashuvchilarnin
g
konsentratsiyas
ining nisbati
bilan.
*
 0   kT ln
NcNv
E 
 0
L n
 0   ln
NcN v
n sohadagi
p sohadagi
erkin
erkin
elektronlarning kovaklarning
konsentratsiyas konsentratsiyasi
i bilan.
bilan.
 0   kTln
np
Nc
 0   kTln
np
Nv
np
np
*
nn
yarimo‘tkazgich
materialning tipi
bilan.
 x
*
E 
pp
 0
L
p
 x
E
nn
εε 0
L n 
1
1
 2  n n  p p
2
0
L 
0 
 q

n npp


 nn  p p

L
0 
 n p

n
p


2
E
1
 2εε n n  p p
0
L
 q
n npp





2
1
εε 0
L n
 x
1
 2  0 n n  p p
2
L
 0 
 q
nn


II
2
2
p-n -o‘tishning hajmiy zaryad
qatlamining qalinligi qaysi
parametrlarga bog‘lik?
II
2
2
II
2
1
*Yarimo‘tkazg
ich materialiga,
 0 kattaligiga,
p va n
sohalardagi
harakatchan
zaryad
tashuvchilarnin
g
konsentratsiyas
ining nisbatiga.
Yarimo‘tkazgich
materialiga
p va n
n tip
sohalardagi
o‘tkazuvchanlik
harakatchan
li
zaryad
yarimo‘tkazgic
tashuvchilarnin h materialiga.
g
konsentratsiyas
ining nisbatiga.
p-n -o‘tishning volt-amper
xarakteristikasi uchun to‘g‘ri ifodani
ko‘rsating
*
qU 

I  I S  exp

kT 

1


I  I S  exp
 1
kT


qU


I   exp
 1
kT


p-n –o‘tishning to‘siq sig‘imi degan
nima?
*p-n –o‘tishga
teskari
kuchlanish
berilganda
xosil
bo‘ladigan
sig‘im
p-n –o‘tishga
yorug‘lik
berilganda
xosil
bo‘ladigan
sig‘im
p-n –o‘tishga
to‘g‘ri
kuchlanish
berilganda xosil
bo‘ladigan
sig‘im
qU


I  I S  exp
 1
kT


p-n –o‘tishda
kuchlanish yo‘q
bo‘lganda xosil
bo‘ladigan sig‘im
II
1
II
2
1
p-n –o‘tishning diffuzion sig‘imi degan
nima?
2
3
2
3
Yarimo‘tkazgichning chegara
sohasidagi, kambag‘allashgan
metall-yarimo‘tkazgich kontaktidagi
elektronlarning potensial energiyasining
taqsimoti nima bilan ifodalanadi?
Keltirilgan tenglamadagi T belgisi
nimani ko‘rsatadi?
I  I 0 (exp
II
2
3
2
3
p-n –o‘tishga
teskari
kuchlanish
berilganda
xosil
bo‘ladigan
sig‘im
Eksponensial
funksiya bilan.
*Temperaturan
i
p--n –o‘tishda
p-n –o‘tishga
kuchlanish
yorug‘lik
yo‘q bo‘lganda berilganda xosil
xosil
bo‘ladigan
bo‘ladigan
sig‘im
sig‘im
CHiziqli
funksiya bilan.
Giperbolik
funksiya bilan.
Kuchlanishni
Qarshilikni
Tok kuchini
*Kuchlanishni
Temperatura
Qarshilikni
Tok kuchini
*Elektron
zaryadi
Tok kuchini
Temperatura
Kuchlanishni
 1)
kT
Keltirilgan tenglamadagi U belgisi
nimani ko‘rsatadi?
I  I 0 (exp
II
qU
*p-n –o‘tishga
to‘g‘ri
kuchlanish
berilganda
xosil
bo‘ladigan
sig‘im
*Parabolik
funksiya
bilan.
qU
 1)
kT
Keltirilgan tenglamadagi q belgisi
nimani ko‘rsatadi?
I  I 0 (exp
qU
kT
 1)
II
2
1
Stabilitronlar – bu
II
2
3
Stabilitron qanday funksiyani bajaradi?
*Kuchlanishni
stabilizatsiya
qilish
funksiyasini
Tokni
stabilizatsiya
qilish
funksiyasini
II
2
3
Stabilitron nechta tashqi chiqishga ega?
*Ikki
Uch
To‘rt
Bir
II
2
2
Tunnel diodlarning ishlashi qanaqa
effektga asoslangan?
*Tunnel
effektiga
Kompton
effektiga
Djozefson
effektiga
Gann effektiga
II
2
3
Tunnelli diodlar yasashda
foydalaniladigan materialga qanday
talablar qo‘yiladi?
*Taqiqlangan
zona
kengligining
kichikligi
Taqiqlangan zona
kengligining
kattaligi
YUqori elektr
qarshilik
Foto sezgirlik
*Volt-amper
Volt-amper
volt-amper
volt-amper
xarakteristikasi xarakteristikasida xarakteristikasi xarakteristikasi
da
o‘tayotgan tokning
da
da
o‘tayotgan
kuchlanishga
o‘tayotgan
o‘tayotgan
tokning
kuchsiz
tokning
tokning
kuchlanishga
bog‘liklanish
kuchlanishga kuchlanishga
kuchsiz
sohasi yo‘q
chiziqli
chiziqli
bog‘liklanish
bo‘lgan
bog‘liklanish bog‘liklanish
sohasi bor
yarimo‘tkazgichl
sohasi bor
sohasi yo‘q
bo‘lgan
i diodlar
bo‘lgan
bo‘lgan
yarimo‘tkazgic
yarimo‘tkazgic yarimo‘tkazgic
hli diodlar
hli diodlar
hli diodlar
Temperaturani
stabilizatsiya
qilish
funksiyasini
YOrug‘likni
stabilizatsiya
qilish
funksiyasini
II
2
2
Diodning tunnel toki qanaqa birlikda
o‘lchanadi?
*Amper
Djoul.
Nyuton.
Kulon.
III
2
3
Oddiy bipolyar tranrzistor nechta
chiqishga ega?
*Uch
Ikki
Besh
To‘rt
III
2
2
Qanday yarimo‘tkazgichli asbob
bipolyar tranzistor deb ataladi?
III
2
2
Bipolyar tranzistorning qaysi sohasi
ko‘proq kuchli legirlangan?
Ш
2
3
Qanday tranzistorlar
dreyf tranzistorlar deb ataladi?
I
2
3
Omik kontaktga qanday talablar
qo‘yiladi?
*Har xil
Bir xil
Har xil
Har xil
o‘tkazuvchanli o‘tkazuvchanlikg o‘tkazuvchanli o‘tkazuvchanlik
kga ega
a ega bo‘lgan
kga ega
ga ega bo‘lgan
bo‘lgan ikkita
ikkita p - n bo‘lgan ikkita
ikkita p - n p - n -o‘tish
o‘tish bilan
p - n -o‘tish
o‘tish bilan
bilan ajratilgan
ajratilgan uch
bilan ajratilgan ajratilgan ikki
uch qatlamli qatlamli struktura to‘rt qatlamli
qatlamli
struktura
struktura
struktura
*Emitter
Bazoviy
Kollektor
Barcha soha-lar
bir
hil
legirlangan
*Baza sohasi
ichiga elektr
maydon
joylashtirilgan
tranzistorlar
*Kontaktning
volt-amper
xarakteristikasi
ning
to‘g‘ri
chizikligi
Baza sohasida
elektr maydon
bo‘lmagan
tranzistorlar
Ko‘chkili
ishdan
chiqishli
tranzistorlar.
Tunnel effekt
asosida
ishlaydigan
tranzistorlar.
Temperaturaga
bog‘liqlik
YOrug‘likka
sezgirligik
Kontaktning
volt-amper
xarakteristikasi
ning
nochizikligi
Ш
1
2
Tranzistor qanday vazifani bajaradi?
*Signalni
kuchaytirish
Tokni
stabilizatsiya
qilish
Temperaturani
stabilizatsiya
qilish
Kuchlanishni
stabilizatsiya
qilish
1
2
2
Varikapning ishlashi p-n-o‘tishning
qaysi xususiyatiga asoslangan?
p-n-o‘tishning
tokni bir
tomonga
o‘tkazish
xususiyatiga
asoslangan.
2
2
Emitter o‘tishning effektivligi nimani
tavsiflaydi?
Teskari
kuchlanish
berilgan p-no‘tishga
yorug‘lik
berilganda
diffuzion
sig‘imning
o‘zgarishi
xususiyatiga
asoslangan.
Emitter
o‘tishning
qarshiligini
p-n-o‘tishning
kuchlanish
qo‘yilganda
qarshiligi
o‘zgarish
xususiyatiga
asoslangan.
1
*Teskari
kuchlanish
berilgan p-no‘tishning
kuchlanishi
o‘zgarganida
barer
sig‘imning
o‘zgarishi
xususiyatiga
asoslangan
*Emitterning
injeksiya
qobiliyatini
Emitterdagi
kovaklar tokini
Emitterdagi
elektronlar
tokini
1
2
2
Emitter
o‘tishning
effektiv-ligini
oshirish uchun kanday tranzistor
strukturasidan foydalaniladi?
*n+-p-n.
n -p -n+
n -p+-n.
n - p -n.
1
2
1
Ikkita tranzistor bor: biri n+-p-n tipli,
boshqasi p+-n-p tipli.
Bulardan qaysi biri yuqoriroq
chastotalarda ishlaydi?
*n+-p-n
p+-n-p
Ikkovi bir xil
1
2
2
Stabilitronlar nima uchun ishlatiladi?
*Kuchlanishni
stabillash
uchun
Tokni stabillash
uchun
O‘zgaruvchan
signalni
kuchaytirish
uchun
1
2
2
Emitter o‘tishning effektivligini oshirish
uchun qanday tranzistor strukturalar
ishlatiladi?
*n+-p-n.
n -p -n+
n -p+-n.
n - p -n.
1
2
2
n+-p-n tipli tranzistorlarda emitter tokini
tashkil etuvchi bu:
*Elektronlar
toki
Ionlar toki
Kovaklar toki
Ionlar va
kovaklar
toki
Tranzistorlar
ishlaydigan
chastota
ularning tipiga
bog‘liq emas
Temperaturani
stabillash uchun
1
2
2
1
2
2
Zaryadlar sistemasi yuzaga keltiradigan *E = - gradψ
elektr maydon kuchlanganligi bilan bu
sistema hosil qiladigan potensialni
bog‘lovchi tenglamani ko‘rsating.
Maydon tranzistorlarini xarakteristikasining tikligi qanday formula bilan
ifodalanadi?
*S =
dI C
dU 3
Ψ = grad E
E = gradψ
S=
dI И
dU
З
1
2
2
Bipolyar yoki maydon tranzistorlarning
qaysi birida doimiy tok bo‘yicha kirish
qarshiligi katta?
*Maydon
tranzistorlarida
Bipolyar
tranzistorlarda
1
2
3
n - p -n tipli tranzistordan
n -p-n tipli tranzistor nimasi bilan farq
qiladi?
*Emitter
sohasidagi
kirindilar
konsentratsiyas
i qiymati bilan
Baza sohasidagi
kirindilar
konsentratsiyasi
qiymati bilan
+
S=
dI C
dU с
Ikkala
tranzistorlarda
ham doimiy
tok bo‘yicha
kirish
qarshiligi bir
xil
Ψ = dive
S=
dU
C
dI 3
Farki yo‘q.
Kollektor
Emitter
sohasidagi
sohasining
kirindilar
o‘tkazuvchanlik
konsentratsiyas
tipi bilan
i qiymati bilan
1
2
2
Tiristorda nechta p-n o‘tishlar mavjud?
1
2
2
Yarimo‘tkazgichli
asosiy
ishlash
asoslangan?
1
2
2
Maydon tranzistorlardan qaysi birining
radiatsiyaga chidamliligi katta?
1
2
2
Maydon tranzistorlarning qaysi biri
temperaturaning o‘zgarishiga
chidamliroq?
1
2
3
Tunelli va keng diodlarning asosiy farqi
nimada?
*Uchta
termoqarshilik-ning
* Zaryad
prinsipi
nimaga tashuvchilarnin
g issiqlik
generatsiyasiga
*Zatvori
izolyasiya
qilingan
maydon
tranzistorlar
*Zatvori
izolyasiya
qilingan
maydonli
tranzistor
*Volt-amper
xarakteristikasi
da
To‘rtta
Ikkita.
Bitta
Zaryad
tashuvchilarning
maydon
generatsiyasiga
Zaryad
tashuvchilarnin
g optik
generatsiyasiga
Signalning
kuchayishiga
Integral maydon
tranzistorlar
Injeksiyali
maydon
tranzistorlar
Boshqariluvchi
p-n o‘tishli
maydonli
tranzistor
Injeksionmaydonli
tranzistor
p-n o‘tish orqali
boshqariluvchi maydon
tranzistorlar
Integral
tranzistor
Zaryad
tashuvchilarning
harakatchanligi
qiymatida
Teshuvchi
kuchlanish
qiymatida.
Farqi yo‘q
1
2
2
Qanday tranzistorlar maydon
tranzistorlar deb aytiladi?
1
2
3
Bipolyar tranzistor, o‘tishi
boshqariladigan maydonli tran-zistor va
zatvori izolyasiyalangan maydonli
tranzistor bor. Bularning qaysi biri
radiatsiyaga chidamli?
1
2
2
p-n-o‘tishning ko‘chkili ishdan
chiqishini ifodalovchi formulani
ko‘rsating.
1
2
3
P – tip o‘tkazuvchanlikka ega
yarimo‘tkazgichda Fermi sathi qaerda
joylashgan?
*Kirish
zanjiridagi
elektr maydon
kuchlanganligi
ni qiymati
o‘zgarganda
chiqish toki
o‘zgaradigan
yarimo‘tkazgic
hli asboblar
maydon yoki
unipolyar
tranzistorlar
deb aytiladi
*Zatvori
izolyasiya
qilingan
maydonli
tranzistor
Volt-amper
xarakteristikasi
da manfiy
qarshilik
sohasiga ega
bo‘lgan
yarimo‘tkazgic
hli asboblar
maydon yoki
unipolyar
tranzistorlar
deb aytiladi
Bipolyar
tranzistor
L
*1    dx
0
*Taqiqlangan
sohaning pastki
yarmida
YOrug‘likni
Magnit maydon
generatsiya
orqali
qiluvchi
boshqariladigan
yarimo‘tkazgic
tranzistorlar
hli asboblar
maydon
maydon
tranzistorlar
tranzistorlar
deb aytiladi.
deb aytiladi
o‘tishi
boshqariladiga
n maydonli
tranzistor
L
1
  dx
Bu tranzistorlarning
barchasida
radiatsiyaga
chidamlilik bir
xil
L
o
0
O‘tkazuvchan
sohada.
1
 Udx
0
Valent sohada.
L
1
U
0
dx
dt
Taqiqlangan
sohaning yuqori
yarmida.
1
2
2
Xususiy o‘tkazuvchanlikka ega
yarimo‘tkazgichda Fermi sathi qaerda
joylashgan?
1
2
3
Diodning to‘g‘irlanish koeffitsienti
qanday aniqlanadi?
1
2
2
1
2
2
*Taqiqlangan
sohaning
yuqori
yarmida.
O‘tkazuvchan
sohada.
Valent sohada.
Taqiqlangan
sohaning pastki
yarmida.
*To‘g‘irlanish
To‘g‘irlanish
To‘g‘irlanish
To‘g‘irlanish
koeffitsienti
koeffitsienti
koeffitsienti
koeffitsienti
kuchlanishning diodga qo‘yilgan
diodning
diodning teskari
bir
xil to‘g‘ri va teskari
qizishi
toki kattaligiga
qiymatilarida
toklar
kattaligiga
qarab
o‘lchangan
qiymatlarining
qarab
aniqlanadi
to‘g‘ri
va
nisbati orqali
aniqlanadi
teskari toklar
qiymatlarining
nisbati orqali
Dember EDSi nima ?
*YOritilgan
yarimo‘tkazgichn yarimo‘tkazgic
magnit
yarimo‘tkazgic
i qizdirganda
hni qizdirganda
maydoni
60
hda elektron va yuzaga keladigan
yuzaga
bo‘lganda
kovaklarning
hajmiy EYUK
keladigan sirtiy yarimo‘tkazgic
diffuziya
EYUK
hda yuzaga
koeffitsienlarid
keladigan
agi farq tufayli
hajmiy EYUK
yuzaga
keladigan
hajmiy EYUK
Temperatura
o‘zgarishi
bilan *Temperatura
Temperatura
Maksimum
Teperaturaga
polyarizatsiyaning egiluvchan elektron
ortishi bilan
ortishi bilan
orqali o‘tadi
bog‘liq emas
mexanizmi ustivor dielektrik-larning
kamayadi
ortadi
dielektrik singdiruvchan-ligi qanday
o‘zgaradi
1
2
2
Dielektrikning
ruxsat
etilgan
zonalaridagi zaryad tashuvchilar-ning
konsentratsiyasi ... aniqla-nadi:
1
2
3
p - tip yarimo‘tkazgichning Xoll
koeffitsienti nima?
*Fermi-Dirak
taqsimoti
yordamida
*R 
1
qp
Boze-Enshteyn
taqsimoti
yordamida
R 
1
qn
Puasson
taqsimoti
yordamida
R 
μ
qp
Grin funksiyasi
yordamida
R 
n
qp
1
2
2
n-tip
o‘tkazuvchanlikka
ega
yarimo‘tkazgich uchun kaysi zaryad
tashuvchilar noasosiy hisoblanadi?
*Kovaklar
Elektronlar
Eksitonlar
Fononlar.
1
2
1
Qattiq jismli dielektriklarda yo‘qotish
toki qanday birliklarda o‘lchanadi?
*Amperlarda
Djoullarda
Nyutonlarda.
Kulonlarda
1
3
2
Dielektriklardan qaysi biri qattiq jismli
asboblarda nisbatan keng foydalaniladi?
*SiO2
Al2O3
Si3N4
F2O3
Magnit maydoni ta’sirida dielektrikning
elektr o‘tkazuvchanligi qanday
o‘zgaradi?
*o‘zgarmaydi
Kamayadi
Ortadi
Juda kuchli
ortadi
Zaryad tashuvchilarning sochilishi
nima?
*Sochilish bu –
zaryad
tashuvchilar
xarakat
traektoriyasinin
g egilishi.
Sochilish bu –
zaryad
tashuvchilar
o‘rtacha
tezligining
ortishi.
Sochilish bu –
zaryad
tashuvchilarnin
g bo‘linishi.
Sochilish bu –
zaryad
tashuvchilar
sonining
kamayishi.
II
2
2
I
3
2
Dielektrikning differensial qarshiligi
deb nimaga aytiladi?
II
2
3
Dielektriklarning solishtirma qarshiligi
qanday qiymatlarga ega?
II
1
3
SiO2, AL2O3, Si3N4 dielektrik
plyonkalar ... uchun foydalaniladi.
I
2
2
Tenglamalarning qaysi biri Puasson
tenglamasi?
*Dielektrikni *dielektrikning *dielektrikning
ng
o‘zgarmas
yoritilgandagi
o‘zgaruvchan signaldagi elektr
qarshiligi
signaldagi
qarshiligi
elektr
qarshiligi
*> 1010 om.sm 10-4 - 1010 om. sm 10-4 – 10-6 om.
sm
dielektrikning
magnit
maydoni
mavjud
bo‘lgandagi
qarshiligi
< 10-6 om. sm
*Yupqa
Yarimo‘tkazgichl qatlamlararo
Integral
plyonka-li
ar sirtida himoya izolyasiya hosil mikrosxemalar
kondensa-torlar
hosil qilish
qilish uchun .
elementlarini
tayyor-lash,
izolyasiya
yarimo‘tqilish uchun
kazgichlar
sirtida himoya
hosil
qilish,
qatlamlararo
izolyasiya hosil
qilish uchun
2
*
d
ρ
d 
 d  3 ρ


2

2
d 

2
dx
kT
kT
 0 dx
dx

2
dx
 0
I
2
3
Yarimo‘tkazgich-metall ajralish
chegarasining potensial bar’er balandligi
nima bilan aniqlanadi?
I
2
2
Shottki diodidagi qaysi parametrlarni
uning volt-farad xarakteristikasini
o‘lchash orqali aniqlash mumkin?
I
1
2
Qattiq jismning xususiy elektr
o‘tkazuvchanligi nima?
metall va
yorug‘lik bilan
elektronlar
yarimo‘tkazgichd
oqimi bilan
agi
konsentratsiyalar
farqi bilan
*metallyarimo‘tkazgichd
metallyarimo‘tkazgi
yarimo‘tkazgi
agi zaryad
yarimo‘tkazgi
ch dagi
ch potensial
tashuvchilar
ch potensial
zaryad
bar’er
ishorasi va
bar’er
tashuvchilar
kattaligini,
konsentratsiyasin
kattaligini va
konsentratsiya
yarimo‘tkazgi
i
yarimo‘tkazgi
sini
ch dagi
ch dagi
zaryad
zaryad
tashuvchilar
tashuvchilar
ishorasi va
konsentratsiy
konsentratsiy
asini
asini
*xususiy
kovaklar yuzaga ionlar yuzaga
elektronlar
zaryad
keltirgan elektr keltirgan elektr
yuzaga
tashuvchilar
o‘tkazuvchanlik . o‘tkazuvchanli keltirgan elektr
yuzaga
k
o‘tkazuvchanlik
keltirgan elektr
o‘tkazuvchanli
k
*CHiqish ishi
farqi bilan
II
2
3
II
1
2
I
2
2
p-n o‘tishning potensial to‘siq balandligi *yarimo‘tkazgic
nima bilan aniqlanadi?
h materiali tipi
va p, n
sohalardagi
erkin zaryad
tashuvchilarnin
g konsentrasiyalari nisba-ti
bilan
Qattiq jismning issiqlik o‘tkazuvchanligi *jismning
nima?
ko‘proq isigan
qismlaridan
kamroq isigan
qismlariga
issiqlik
miqdorining
ko‘chish
jarayoni
Bu tenglama qanday ataladi?
I1 
II
2
3
m  kT
2 
2
2
3
  
exp   1 
 kT 
Qattiq jismning chiziqli termik
kengayish koeffitsienti ifodasini
ko‘rsating.
*termoelektron
emissiya uchun
Richardson
tenglamasi
*
yarimo‘tkazgich
materiali tipi
bilan
n sohadagi
erkin zaryad
tashuvchilarnin
g konsentrasiyasi bilan .
p sohadagi
erkin
kovaklarning
konsentrasiyasi bilan
jismning kamroq
isigan
qismlaridan
ko‘proq
isigan
qismlariga
issiqlik
miqdorining
ko‘chish jarayoni
elektr toki
oqishi
natijasida
jismning
qizishi.
jismning
yoritilganda gi
qizishi
Bessel
tenglamasi
Puasson
tenglamasi
Fure
tenglamasi
ΔL 1
ΔL
ΔT L
ΔT
T
ΔL
ΔT
2
1
ΔL T
L
ΔT L
II
1
2
Geteroo‘tish deb nimaga aytiladi?
*taqiqlangan
sohasi kengligi
turlicha
bo‘lgan
materiallar
orasidagi p-n
o‘tish
*sm -3
I
1
1
Yarimo‘tkazgichlarda erkin zaryad
tashuvchilarning konsentratsiyasi
qanday birliklarda o‘lchanadi?
1
3
2
Tunnel va murojatli diodlarning asosiy
farki nimada?
1
3
3
p – tip o‘tkazuvchanlikka ega
yarimo‘tkazgich uchun dreyf toki
ifodasini ko‘rsating
* J  qp  p E
1
3
3
Yarimutkazgichli termokarshilikning
asosiy ishlash prinsipini kursating?
*Zaryad
tashuvchilarnin
g termik
generatsiyasi
taqiqlangan
sohasi kengligi
bir xil bo‘lgan
materiallar
orasidagi p-n
o‘tish
o‘tkazuvchanli
k tipi bir xil
bo‘lgan
materiallar
orasidagi p-n
o‘tish
o‘tkazuvchanlik
tipi xar xil
bo‘lgan
materiallar
orasidagi p-n
o‘tish
m / sek
sm -1
M/sek 2
Berilgan
kuchlanishda
Farki yuk
J  qp  n E
J  qn  n E
J  q n E
Zaryad
tashuvchilarning
maydonli
generatsiya
Zaryad
tashuvchilarnin
g optik
generatsiyasi
Signal
kuchaytirgich
*Voltamper
Zaryad
xarakteristikasi
tashuvchining
da
xarakatchanligini
kiymatida
1
3
2
Qattiq jismli yarimo‘tkazgichli
fotoqarshilikning asosiy ishlash
prinsipini ko‘rsating.
*zaryad
tashuvchilarnin
g
optik
generatsiyasi
zaryad
tashuvchilarning
termik
generatsiyasi
1
3
2
Diod uchun volt-amper xarakteristika
*Diodning
teskari tokini
Diodga qo‘yilgan
kuchlanishni.
* J  qn μ n E
J  qp μ n E
ifodasi I  I 0 (exp
qU
 1)
kT
dagi I0
zaryad
tashuvchilarnin
g elektr maydoni tomonidan generatsiya
qilinishi
zaryad
tashuvchilarnin
g
magnit
maydoni
tomonidan
generatsiya
qilinishi
Dioddan
Diod
o‘tuvchi tokni. temperaturasini.
nimani ifodalaydi?
1
3
2
n-tip o‘tkazuvchanlikka ega
yarimo‘tkazgichning dreyf toki uchun
o‘rinli tenglamani ko‘rsating.
1
3
2
Elektr o‘tkazuvchanlikning σ=enμ
ifodasida μ nima?
1
3
3
J  pμ n E
J  nμ n E
*Zaryad
Zaryad
Zaryad
Zaryad
tashuvchilarnin tashuvchilarning tashuvchilarnin tashuvchilarnin
g
konsentratsiyasi.
g effektiv
g o‘rtacha
xarakatchanligi
massasi.
xarakat tezligi.
.
n-tip o‘tkazuvchanlikka ega
*yarimo‘tkazgi yarimo‘tkazgichg
mexanik
elektronlar
yarimo‘tkazgichning dreyf toki
chdagi elektr
a qo‘yilgan
deformatsiya
oqimi
maydon
kuchlanganlik
kattaligi.
tenglamasi J  qn  n E dagi E nimani
kuchlanganligi
bildiradi
1
3
1
I
1
1
III
2
1
III
2
2
III
1
2
Yarimo‘tkazgich elektr o‘tkazuvchan*kovaklar
ligi ifodasi σ=eμr dagi μ nimani harakatchanligi
bildiradi?
.
Zaryad tashuvchilar xarakatchanligi
uchun Eynshteyn ifodasini ko‘rsating?
Xoll datchiki sezgirligi nima?
p+-n-tpanzistor emitter o‘tishi
effektivligi uchun o‘rinli bo‘lgan
tenglamani ko‘rsating.
Tranzistorning bazasi n sohasi va
kollektori p sohasi orsida i qatlam bor.
Bunday tranzistor qanday ataladi?

*
qD
kT
* Xoll kontaktlarida
yuzaga
keluvchi
EYUKning
magnit
induksiyasi va
boshqaruv-chi
tokning
hosilasiga
nisbatiga teng
kattalik
*γэ 
jp
jp  jn
*p-n-i-p
tranzistor.
kovaklar
konsentratsiyasi

qT
kovaklar oqimi
 
kD
EYUKning
magnit
induksiyasiga
nisbatiga teng
kattalik
γэ 
jn
jp  jn
n-p-i-n tranzistor.
D
mexanik
deformatsiya
kattaligi. .
 
kT
magnit
induksiyasinin
g EYUKga
nisbatiga teng
kattalik
γэ 
j
jp  jn
n+-p- n
tranzistor.
qT
k
magnit
induksiyasi
kattaligi
γэ 
jp
jn
p+-n- p
tranzistor.
III
2
2
III
2
3
III
2
3
O‘tishi boshqariluvchi maydon
tranzistori xarakteristikasi do‘ngligi
uchun o‘rinli bo‘lgan tenglamani
ko‘rsating.
S 
*
dI c
dU
S 
з
Xoll datchigining o‘tkazish koeffitsienti *boshqaruvchi
nima?
magnit
maydonining
berilgan
qiymatida
chiqish
kuchlanishinin
g kirish
kuchlanishiga
nisbati
Xoll datchigining magnit sezgirligi
*birlik mag-nit
nima?
induk-siyasiga
mos keluvchi
Xoll e.yu.k. ni
xa-rakterlovchi
nisbat
dU
c
dI з
boshqaruvchi
magnit
maydonining
berilgan
qiymatida kirish
kuchlanishining
chiqish
kuchlanishiga
nisbati
uzunlik birligiga
mos keluvchi
Xoll e.yu.k. ni
xa-rakterlovchi
nisbat
S 
dU
p
dI c
boshqaruvchi
magnit
maydonining
ixtiyoriy
qiymatida
chiqish
kuchlanishinin
g kirish
kuchlanishiga
nisbati
uzunlik
birligiga mos
keluvchi
magnit
induksiyani
xarakterlovchi
nisbat
S 
dI
dU
chiqish
kuchlanishining
kirish
kuchlanishiga
nisbati .
hajm birligiga
mos keluvchi
magnit
induksiyani
xarakterlovchi
nisbat
.
III
3
3
Pezoelektrik effekt nimadan iborat?
*qattiq
jism
mexanik
deformatsiya
qilinganda
uning
sirtda
elektr
zaryadlari
yuzaga kelishi
*simmetriya
markaziga ega
bo‘lmagan
kristallarda
qattiq jism
mexanik
deformatsiya
qilinganda
magnit maydoni
yuzaga kelishi .
qattiq jism
mexanik
deformatsiya
qilinganda
magnit
maydonining
o‘zgarishi
simmetriya
markaziga ega
bo‘lgan
kristallarda .
ixtiyoriy
kristallarda
magnit
sezuvchanligi
katta
kristallarda
qattiq jism
mexanik
deformatsiya
qilinganda
uning qizishi
III
3
3
Pezoelektrik effekt qanday kristallarda
kuzatiladi?
III
3
3
Qaysi tabiiy kristallarda pezoelektrik
effekt yaxshiroq namoyon bo‘ladi?
*tabiiy kvars
kristallarida
tosh tuzi
kristallarida
turmalin
kristallarida
qo‘rg‘oshin
kristallarida
III
3
3
Teskari pezoelektrik effekt nimadan
iborat?
*kuchlanish
qo‘yilganda
pezokristall
o‘zining
geometrik
o‘lchamlarini
o‘zgartiradi
kuchlanish
qo‘yilganda
kristall
qiziydi
kuchlanish
qo‘yilganda
kristall
soviydi
sovutilganda
kristall
o‘zining
geometrik
o‘lchamlarini
o‘zgartiradi
II
2
1
p-n o‘tishning n- sohasida elektr
maydon kuchlanganligi qanday qonun
bilan o‘zgaradi?
*chiziqli qonun
bilan
parabola
bo‘yicha
logarifm
bo‘yicha
eksponenta
bo‘yicha
II
2
2
p-n o‘tishning r- sohasida elektr
maydon kuchlanganligi qanday qonun
bilan o‘zgaradi?
*chiziqli qonun
bilan
parabola
bo‘yicha
logarifm
bo‘yicha
eksponenta
bo‘yicha
III
2
2
Pezokeramika nima uchun
foydalaniladi?
*bosim va
deformatsiya
datchiklarini
yaratish uchun
diodlar yaratish
uchun
tranzistorlar
yaratish uchun
Xoll
datchiklarini
yaratish uchun
I
1
1
Kovaklar zaryadi qaysi birliklarda
o‘lchanadi?
*Kulonlarda
Voltlarda
Joullarda
Nyutonlarda
II
1
2
Mikroelektronikada magnit materiallar
qanday maqsadlarda foydalaniladi?
*asosan,
xotirada
saqlovchi
qurilmalar
yaratish uchun
qo‘llaniladi.
asosan, diod va
tranzistorlar
yaratish uchun
qo‘llaniladi
asosan,
yorug‘lik
tarqatuvchi
qurilmalar
yaratish uchun
qo‘llaniladi
asosan,
yorug‘lik qabul
qiluvchi
qurilmalar
yaratish uchun
qo‘llaniladi
Qanday yarimo‘tkazgichli asboblar
*VAX ida mantemperatura
temperatura
manfiy qarshilikli asboblar, deb ataladi? fiy differen-sial
ortishi bilan
ortishi bilan
qarshilik li qism
qarshiligi
qarshiligi
bor
bo‘lgan kamayadigan
ortadigan
yarimo‘tyarimo‘tkazgichli yarimo‘tkazgic
kazgichli
asboblar
hli asboblar
asboblar
Qaysi yarimo‘tkazgichli asboblar manfiy
*S-diodlar,
to‘g‘irlagichlidio
Bipolyar
qarshilikli asboblar turkumiga kiradi?
bir o‘tishli
dlar va maydonli tranzistorlar va
tranzistorlar,
tranzistorlar
tiristrlar
ko‘chkili
tranzistorlar
p-n o‘tishning n- sohasida erkin zaryad
*parabola
chiziqli qonun
logarifm
tashuvchilarning energiyasi qanday
bo‘yicha
bo‘yicha
bo‘yicha
qonun bilan o‘zgaradi?
III
2
3
III
2
3
II
2
2
II
2
2
Kollektor o‘tishning effektivligi, deb
qanday kattalikka aytiladi?
II
1
2
Temperatura ortishi bilan kollektor
teskari toki qanday o‘zgaradi?
*kollektor
kollektor
to‘liq toki-ning
kovaklari
kollek-tor
beradigan
kovaklari
tokning kollektor
beradigan toto‘liq tokiga
kiga nisbati
nisbati
*ortadi
chiziqli kamayadi
kollektor
kovaklari
beradigan
tokning
kollektor ion
tokiga nisbati
o‘zgarmaydi
temperatura
o‘zgarishi bilan qarshi-ligi
o‘zgarmaydigan
yarimo‘tkazgic
hli asboblar
Bipolyar
tranzistorlar va
maydonli
tranzistorlar
eksponenta
bo‘yicha
kollektor ion
tokining
kollektor
kovaklari
beradigan
tokiga nisbati
eksponensial
qonun bo‘yicha
kamayadi
1
3
2
p -n o‘tishning ko‘chkili teshib o‘tishi,
deb nimaga aytiladi?
*qo‘yilayotgan
kuchlanishning
ortishi bilan
o‘tish tokining
keskin ortishi
o‘tishga
qo‘yilayotgan
kuchlanish
tushishining
keskin ortishi
o‘tish
temperaturasini
ng ortishi
II
1
2
p -n o‘tishli maydonli fototranzistor
qanday maqsadda foydalaniladi?
*fotopriemnik
sifatida
to‘g‘irlagich
sifatida
genrator
sifatida
II
2
2
Maydon effekti, deb qanday effektga
aytiladi?
III
2
3
III
2
2
unga
kuchlanish
berilganda
o‘tish
temperaturasini
ng kamayishi
o‘zgaruvchan
signalni
o‘zgartgich
sifatida
*elektr
magnit maydoni
temperatura
nurlanish
maydoni
ta’sirida
ta’sirida
ta’sirida
ta’sirida
yarimo‘tkazgichn yarimo‘tkazgic yarimo‘tkazgic
yarimo‘tkazgic
ing sirt
hning sirt
hning sirt
hning sirt
o‘tkazuvchanligi o‘tkazuvchanli o‘tkazuvchanlig
o‘tkazuvchanli
ning o‘zgarishi
gining
ining o‘zgarishi
gining
o‘zgarishi
o‘zgarishi
Qanday yoqish sxemasi bipolyar
*Umumiy
Umumiy
umumiy bazali umumiy emitter
tranzistorning quvvat bo‘yicha eng katta
emitterli
kollektorli yoqish yoqish sxemasi
va umumiy
kuchaytirish koeffitsi-entini olish
yoqish sxemasi
sxemasi .
bazali yoqish
imkonini beradi?
sxemasi
Umumiy emitterli tranzistorni yoqishda
qaysi tok tranzistorning kirish toki
hisoblanadi?
*bazaning toki
kollektorning
toki
emitterning va
bazaning toki.
emitterning toki
III
2
2
Umumiy bazali tranzistorni yoqishda
qaysi tok tranzistorning kirish toki
hisoblanadi?
III
2
3
Modulyasion tranzistorning ishlash
prinsipi nimadan iborat?
III
1
2
1
3
2
1
3
2
*emitterning
toki
kollektorning toki
*YUqori omli
Kollektor
baza o‘tkazuv- o‘tkazuvchanlichanligini
gini zaryad
zaryad tashuvtashuvchilar
chilar
injekinjeksiyasi
siyasi yordamiyordamida
da
modulyasiyaash
modulyasiyalash
Qanday qattiq jismli asbob dinistor, deb
*Tarkibiga
Tarkibiga ikkita
ataladi?
uchta ketmaketma-ket
ket ulangan p ulangan p -n
n o‘tish
o‘tish kiruvchi
kiruvchi
asbobga
asbobga
Tiristor nechta tashqi chiqish joyiga
Uchta
Ikkita
ega?
Tiristor o‘zgartirish kuchlanishini
boshqarish qanday amalga oshiriladi?
*to‘g‘ri tokni
boshqaruvchi
p -n o‘tish
orqa-li
o‘tkazish bilan
qo‘yilayotgan
kuchlanish
kattaligi bilan
emitter va
bazaning toki
bazaning toki
Emitter
Emitterli
o‘tkazuvchanlio‘tishni
gini zaryad
ko‘chkili teshib
tashuvchilar
o‘tish
injeksiyasi
yordamida
modulyasiyaas
h
Tarkibiga
ikkita qaramaqarshi ulangan
p -n o‘tish
kiruvchi
asbobga
To‘rtta
Tarkibiga bitta
p -n o‘tish
kiruvchi
asbobga .
Bitta
qo‘yilayotgan yoritish bilan
magnit maydon
kattaligi bilan
1
3
2
Dinistor qanday funksiyani bajaradi?
*tokni
kommutatsiya
qilish
funksiyasini
kuchlanishni
kommutatsiya
qilish
funksiyasini
o‘zgaruvchan
tokni
to‘g‘rilash
funksiyasini
qarshilikni
kommutatsiya
qilish
funksiyasini
1
3
2
Tiristor qanday funksiyani bajaradi?
*tokni
kommutatsiya
qilish
funksiyasini
kuchlanishni
kommutatsiya
qilish
funksiyasini
o‘zgaruvchan
tokni
to‘g‘rilash
funksiyasini
qarshilikni
kommutatsiya
qilish
funksiyasini
I
1
2
Bu tenglama qanday ataladi?
*Puasson
tenglamasi.
Eynsheyn
tenglamasi
Bolsman
tenglamasi
Fermi
tenglamasi
*zaryadning
hajmiy
zichligini
solishtirma
qarshilikni
materialning
o‘tkazuvchanligini
elektron
zaryadini.
*Kollektor
sohasi
Baza sohasi
Emitter
barcha sohalar
bir xil
legirlangan
d 
2
dx
I
2
2
2

2
dx
1
3
 0
Berilgan tenglamadagi ρ nimani
bildiradi?
d 
III

2


 0
Bipolyar tranzistorning qaysi sohasi
kamroq legirlangan?
III
3
2
P-tipli yarimo‘tkazgichdagi dreyf toki
uchun ko‘rsatilgan tenglamada
J  qp μ p E
E kattaligi nimani bildiradi?
*Yarimo‘tkazg
ichdagi elektr
maydon
kuchlanganligi
ni
Yarimo‘tkazgich
ga qo‘yilgan
kuchlanishni
Mexanik
deformatsiya
kattaligini
Elektronlar
oqimini
III
1
1
Tranzistorning emitter o‘tishi toki
qanday birliklarda o‘lchanadi?
*Amperlarda
Voltlarda
Joullarda
Nyutonlarda
III
1
1
Tranzistorning kollektor o‘tishi toki
qanday birliklarda o‘lchanadi?
*Amperlarda
Voltlarda
Joullarda
Nyutonlarda
III
1
1
p -n o‘tishning ko‘chkili teshib
o‘tishidagi tok qanday birliklarda
o‘lchanadi?
*Amperlarda
Voltlarda
Joullarda
Nyutonlarda
III
1
1
p -n o‘tishning issiqlikdan teshilishidagi
tok qanday birliklarda o‘lchanadi?
*Amperlarda
Voltlarda
Joullarda
Nyutonlarda
II
2
2
Bu qanday tenglama?
dp
g-
dt
II
2
3
dx
g-
dt
2
3
3
dt
1
1

p

g-
dI

dx
g-
dI
dx

Elektronlar
uchun zaryadning
uzluksizligi
tenglamasi
Ionlar uchun
zaryadning
uzluksizligi
tenglamasi
Puassona
tenglamasi
*Kovaklarning
generatsiyasini
Zaryad tashuvchilarning
rekombinatsiyasi
ni
Tok ko‘chib
o‘tishi
Elektr qarshilik
*Tok ko‘chib
o‘tishi
Zaryad tashuvchilarning
rekombinatsiyasi
ni
Kovaklarning
generatsiyasini
Elektr qarshilik
*Kovaklarning
rekombinatsiya
sini
Tok ko‘chib
o‘tishi
Zaryad tashuvchilarning
generatsiyasini
Elektr qarshilik
*Ortadi
CHiziqli
kamayadi
o‘zgarmaydi
Eksponensi-al
qonun bo‘yicha
kamayadi
p - p0

p
p - p0

p
Keltirilgan tenglamadagi p-p0/τ
qanday jarayonni ifodalaydi?
dp
III
dI
dx
dt
2
p - p0
Keltirilgan tenglamadagi dI /dx
qanday jarayonni ifodalaydi?
dp
II

Keltirilgan tenglamadagi g qanday
jarayonni ifodalaydi?
dp
II
dI
*Kovaklar
uchun
zaryadning
uzluksizligi
tenglamasi
p - p0

p
Temperatura ortishi bilan tranzistor
emitter o‘tishi to‘g‘ri toki qanday
o‘zgaradi?
*Ortadi
CHiziqli
kamayadi
o‘zgarmaydi
III
1
1
Temperatura ortishi bilan p -n
o‘tishning teskari toki qanday o‘zgaradi?
Eksponensi-al
qonun bo‘yicha
kamayadi
III
2
2
To‘g‘ri kuchlanishning ortishi bilan p -n *Eksponensial
o‘tishning toki qanday qonun bo‘yicha qonun bo‘yicha
o‘zgaradi?
ortadi
CHiziqli
kamayadi
III
2
2
Kollektor o‘tishidagi kuchlanish ortishi
bilan tranzistorning kollektor toki
qanday o‘zgaradi?
*Ortadi
Kamayadi
o‘zgarmaydi
Maksimum
orqali o‘tadi
III
2
2
Stokdagi kuchlanish ortishi bilan
maydon tranzistorining stok toki qanday
o‘zgaradi?
*Ortadi
Kamayadi
o‘zgarmaydi
Maksimum
orqali o‘tadi
III
2
1
Zatvorda kuchlanish ortganda zatvori
izolyasiya qilingan maydon tranzistor
zatvor toki qanday o‘zgaradi?
*Ortadi
o‘zgarmaydi
Kamayadi
Maksimum
orqali o‘tadi
CHiziqli
Eksponensial
qonun bo‘yicha qonun bo‘yich
ortadi
a kamayadi
II
II
2
2
2
2
n-tip
o‘tkazuvchanlikka
ega
yarimo‘tkazgich diffuzion toki uchun
o‘rinli ifodani ko‘rsating.
Keltirilgan tenglamada D n nimani
bildiradi?
J  eD n
II
2
2
dn
*
J  eD n
dn
J  eD
dp
n
J  eD
dx
dn
p
dx
*Elektronlar
diffuziya
koeffitsienti
I
2
2
O‘tishning p-n qalinligida elektr
maydon kuchlanganligi qanday qonun
bo‘yicha o‘zgaradi?
II
2
2
Bu tenglama nimani ko‘rsatadi?
J n  en  n E  eD
dn
n
dx
*
J  eD
dp
p
dn
dx
dx
Kovaklar
diffuziya
koeffitsienti
Ionlar diffuziya
koeffitsienti
dx
p-tip
o‘tkazuvchanlikka
ega
yarimo‘tkazgich diffuzion toki uchun
o‘rinli ifodani ko‘rsating.
Je
J  eD
dp
n
dx
J  eD
dn
p
dx
harakatchan
zaryad
tashuvchilar
diffuziya
koeffitsienti
Je
dp
dx
dx
*Chiziqli
Parabolik qonun Eksponensial
qonun bo‘yicha
bo‘yicha
qonun bo‘yicha
*Yarimo‘tkazg
ichning to‘la
elektron toki
Kubik qonun
bo‘yicha
Yarimo‘tkazgich Yarimo‘tkazgic Yarimo‘tkazgic
ning to‘la kovak
hda oqib
hning to‘la ion
toki
o‘tadigan to‘la
toki
tok
II
2
2
Bu tenglama nimani ko‘rsatadi?
J p  ep  p E - eD p
II
2
3
dp
dx
Bu tenglama nimani ko‘rsatadi?
D n
D pp
J  e n n 
 Z
Zp
n

*Yarimo‘tkazg
ichning to‘la
kovak toki

qU

  exp
 1

kT


Yarimo‘tkazgich Yarimo‘tkazgic Yarimo‘tkazgic
ning to‘la
hda oqib
hning to‘la ion
elektron toki
o‘tadigan to‘la
toki
tok
*p-n o‘tishning
volt-amper
xarakteristikasi
ni
Tranzistorning
volt-amper
xarakteristikasini
Tiristorning
volt-amper
xarakteristikasini
Metall- yarimo‘tkazgich kontaktining voltamper
xarakteristikasini
I
1
1
n-tip elektron o‘tkazuvchanlikka ega
yarimo‘tkazgich
materiali
elektr
o‘tkazuvchanligi uchun o‘rinli ifodani
ko‘rsating.
* σ  eμ n n
σ  eμ n p
σ  en
I
1
1
P-tip kovakli o‘tkazuvchanlikka ega
yarimo‘tkazgich
materiali
elektr
o‘tkazuvchanligi uchun o‘rinli ifodani
ko‘rsating.
* σ  eμ p p
σ  eμ n p
σ  eμ p n
σ  ep
II
1
2
Keltirilgan tenglamada E nimani
bildiradi?
*Yarimo‘tkazg
ichdagi elektr
maydon
kuchlanganligi
ni
Yarimo‘tkazgich
ga qo‘yilgan
kuchlanishni
Mexanik
deformatsiya
kattaligini
Elektronlar
oqimini
J p  ep  p E - eD p
dp
dx
σ  eμ p n
II
1
2
Berilgan tenglamadagi dp/dx nimani
bildiradi?
J p  ep  p E - eD p
II
1
dp
2
2
1
Berilgan tenglamadagi  0 nimani
bildiradi?
d 

2
dx
II
2
2
2

0 
q
Beradigan
kuchlanish
kattaligi
Materialning
deformatsiyasi
*Tunel diodi
asosida
ishlaydigan
diod
Ikki bazoviy diod
Bunday
diodlarda omik
kontakt
bulmaydi
Bunday
diodlarda
Tugirlash
kontaktlari yuk
*Vakumning
dielektrik
singdiruvchanli
gi
Solishtirma
karshiligi
materialning
utkazuvchanlig
i
Elektron
zaryadi
*Xususiy
yarimutkazgich
da zaryad
tashuvchilarnin
g
konsentratsiyas
i
Yarim
utkazgichda
elektronning
konsentratsiyasi
 0
Berilgan tenglamadagi n i nimani
bildiradi?
kT
Xarakatdagi
zaryad tashuvchi
dx
Kanday diod tunel diodi deyiladi?
II
*Kovaklarning
gradient
konsentratsiyas
i
ln
ppn n
2
ni
Elektronning
Kovaklarning
xarakatchanligi konsentratsiyasi
II
1
3
Berilgan tenglamadagi EG nimani
bildiradi?
 E 
2
n i  N C N V exp   G 
 kT 
*Yarim
utkazgichda
takiklangan
zonaning
kengligi
Elektr maydon
kuchlanganligi
Yarimutkazgic
hning kalinligi
Xajmiy zaryad
katlamining
kengligi
II
1
3
P-n utishning ishlash prinspini Shottki
diodining ishlash prinspidan kany farki
bor?
*Shotki
diodida fakat
asosiy zaryad
tashuvchilar
ishlaydilar
Shotki diodida
zaryad
tashuvchilar
magnit maydon
tasirida
xarakatlanadi
Xajmiy zaryad
katlamining
kalinligi
Elektrutkazuvc
hanlik
kattaligiga
I
2
2
Yarimutkazgichda kanday karshilik
korongu karshilik deyiladi?
*Yoritilmagan
da karshilik
Kuchlanish
bulmagandagi
karshilik
Magnit
maydon
bulmagandagi
karshilik
Uzgaruvchan
signaldagi
karshilik
III
1
3
Bipolyar trazistoning kuchaytirish
koeffitsienti kamayishi bilan kanday
uzgaradi?
*Usib boradi
Kamayadi
Uzgarmidi
Maksimum
orkali utadi
III
2
2
Kaysi kattik jismli asbob varistor
deyiladi?
*Yarim
Yarim
Yarim
utkazgichli
utkazgichli
utkazgichli
asbob,
asbob, kuchlanish
asbob,
kuchlanish
uzgarishi bilan
kuchlanish
uzgarishi bilan
karshilik
uzgarishi Bilan
karshilik
kamayadi.
karshilik ortadi
uzgaradi.
*Tok kanal
Tok kanal orkali
Tok kanal
orkali zatvor
stok
orkali istok
kuchlanishga
kuchlanishga
kuchlanishga
boglanishi.
boglanishi.
boglanishia.
Yarim
utkazgichli
asbob,
kuchlanish
uzgarishi Bilan
karshilik
uzgarmaydi.
Kanalning
differen-sial
karshiligi
III
1
3
Maydon tranzistorining asosiy
xarakteristikasi bu:
II
2
1
Tunel diodi volt amper xarakteristikasi
… li kattik jismli asbobdir.
*N-tip
S-tip
M-tip
L-tip
II
2
1
Gannn didini tayeorlash uchun kanday
material asosiy material xisoblanadi.
*GaAs
GaP
InSb
CdSe
III
1
2
Eng sodda temperatura datchigini
kursating
*Yarim
utkazgichli
rezistor
Yarim
utkazgichli diod
Tranzistor
Tiristor
I
2
2
Temperatura ortishi bilan kattik jismli
yarimutkazgichni karshiligi kanday
uzgaradi?
*Kamayadi
O‘sadi
O‘zgarmaydi
Maksimum
orqali o‘tadi
III
1
3
Qanday kattik jismli asboblardan
temperatura datchigi sifatida foydalanish
mumkin?
*Diodlar,
tranzistor-lar,
rezistorlar
Diodlar
Tranzistor-lar
Rezistorlar
III
2
1
Qanday kattik jismli asboblar
tenzodatchiklar deyiladi?
*Mexanik
bosimni
o‘zgarishini
sezuvchi
asbob.
Namlik
o‘zgarishini
sezuvchi asbob.
Yoruglikni
o‘zgarishini
sezuvchi
asbob.
Magnit maydon
o‘zgarishini
sezuvchi asbob
III
2
3
Yarimo‘tkazgichlar deformatsiyasida
nima sodir buladi?
*Atomlar
orasida
masofaning
uzgarishi
O‘tkazuvchanlikning turining
uzgarishi
Magnit
maydon
genratsiyasi
Lyuminissensiya
III
1
2
Tenzokarshilikning tenzosezuvchanlik
koeffitsientini ko‘rsatib bering.
III
2
2
Keltirilgan tenglamadagi n-n0/τ
qanday jarayonni ifodalaydi?
dn
dt
g-
dI
dx

n -n0
n
Δρ
*
ρ
/
Δl
ρ
l
Δρ
*Elektronlarning
rekombinatsiya
sini
/
Δl
ρ
l
Δρ
Tok ko‘chib
o‘tishi
/Δ
l
l
Zaryad tashuvchilarning
generatsiyasini
Δρ Δl
ρ
l
Elektr qarshilik
III
1
3
Kattik jismning deformatssiyasi tasirida
atomlarning oraligda uzgarishi nimani
beradi.
*Energiya
sathlari
uzgartiradi.
III
2
2
Geteroutishlarning asosiy avzalliklari
nimada?
II
2
3
P-i-n diodning asosiy avzalliklari
nimada?
*Teshilish
kuchlanishi
ortadi
II
1
2
p-n o‘tishning issiklik teshilishining
asosiy sababi nimada?
II
3
2
Bu tenglama nimani ko‘rsatadi?
q
C 
Iτ p
kT
O‘tkazuvchanlikning turining
o‘zgarishi
Magnit
maydon
genratssiyasi
Lyuminissensiya
Magnit
maydon
sezgirligi.
Radiatsion
musaxkamlik
Fotosezgir-likda
Magnit
maydon
sezuvchanligida
Termostabillashda
*p-n otish
orkali tok
o‘tkazadi va
temperatura
ortadi
Optik
generatsiyada
Elektrik
generatsiyada
O‘tkazuvchang‘
lik turining
uzgarishida
*p-n –
o‘tishning
diffuziya
sig‘imini
p-n –o‘tishning
to‘siq sig‘imini
Elektr
qarshilikni
Elektronlar
oqimini
*Bir
Termostabillashd
tomonlama
a
zaryad
tashuvchila-rini
injeksiyasi
II
1
1
Tugirlagich diodining asosiy funksiyasi
nima?
*Uzgaruvchan
tokni uzgarmas
tokka
aylantirish
Tok
uzgaruvchan
kuchlanishni
uzgarmas
kuchlanishga
aylantirish
Uzgarmas
tokni
kuchaytirish
Uzgaruvchan
tokni
kuchaytirish
II
2
1
Tugirlagich diodlar kichik, urta va katta
kuvvatda diodlarda kaysi parametrlarga
bulinadi?
*Tugirlash toki
kattaligida
Teskari
kuchlanishli
kattaligida
Tugri
kuchlanishli
kattaligida
Teskari toki
kattaligida a
II
1
1
Kaysi diodlar katta kuvvatli diodlarga
kiradi?
*>10 A
>5 A
>2A
>1A
II
1
1
Kaysi diodlar kichik kuvvatli diodlarga
kiradi?
*< 0,3A
< 0,5A
< 5A
< 1A
Tugirlagich diodni tayyorlash uchun
kanaka material ishlatiladi?
*Si
Ge
Fe
Cu
II
1
1
II
2
1
Stabilitronni tayyorlash uchun kanaka
materialdan foydalaniladi?
*Si
Ge
Fe
Cu
II
2
2
Stabilitronning sifat koeffitsienti nima?
*Stabilizatsiya
kuchlanishi
nisbiy
uzgarishining
tokning nisbiy
uzgarishiga
nisbati
Stabilizatsiya
kuchlanishi
nisbiy
uzgarishining
temperatura
uzgarishiga
nisbati
Stabilizatsiya
kuchlanish
uzgarishining
temperatura
uzgarishiga
nisbati
Stabilizatsiya
tok
uzgarishining
temperatura
uzgarishiga
nisbati
II
2
2
Kuyidiga ifoda nimani anglatadi?
*Stabillash
kuchlanishinin
g
temperaturaviy
koeffitsienti
Stabilitronning
sifat koeffitsienti
Tokning
tugirllash
koeffitsienti
Differensial
karshilik
YOritilish
ta’siri
Magnit maydon
ta’siri
dV с
1
V
II
2
1
с
dT
Yarimutkazgichli diodning
temperaturaviy galayonlanishi nima
bilan xarakternlanadi?
*Elektronlarnin Kuchlanishning
g xoatik
stabillanmaganlig
xarakati
i
II
3
2
Yarimutkazgichning p-n utish
soxasidagi asosiy bulmagan zaryad
tashuvchilarning tashki kuchlanish
ta’sirida konsentratsiyasining kamayib
ketishi nima deyiladi?
*Ekstraksiya
Injeksiya
Rekombinatsiy
a
Generatsieya
III
3
2
Magnit maydondagi yarimutkazgich
materialini utkazuvchanligining
kamayishi kanaka effekt deyiladi?
*Gauss effekti
effekti
effekti
effekti
III
2
1
Magnitorezistorning asosiy
xarakteristikasi nima deyiladi?
*Kuchlanishli
magnitsezgirlik
Tokli
magnitsezgirlik
III
1
1
Magnitorezistorni tayyorlash uchun
asosan kanday materiallardan
foydalaniladi
*Yarimutkazgi
ch
Metall
III
3
3
Magnitodiodning kuchlanishli
magnitsezgirlik ifodasini kursating.
*γH 
ΔV
ΔBI
γH 
ΔV
ΔI
Differensial
Magnitsezgirlik
magnitsezgirlik
Dielektrik
γH 
ΔV
ΔB
SHisha
γH 
BV
ΔBI
II
1
2
p-n utishning diffuzion sigimi ulchov
birligi kanday?
*Farad
Kulon
Nyunon
Amper
II
2
2
Kanday diodlar yukori magnit
sezgirlikka ega?
*S-diodlar
p-i-n diodlar
Tunnel diodlar
p-n utish
asosidagi
diodlar
2
Kuyidagi ifodada NC niamni anglatadi?
*Utkazuvchan Yarimutkazgichn
soxadagi
ing takiklangan
effektiv zichlik soxasi kengiligini
xolatini
Yarimutkazgic
hning kalinligi
Xajmiy
zaryadning
kalinlik
katlamini
*Valent
soxadagi
effektiv zichlik
xolatini
Yarimutkazgichn
ing kalinligi
Yarimutkazgic
hning
takiklangan
soxasi
kengiligini
Xajmiy
zaryadning
kalinlik
katlamini
*2
1
3
4
II
2
 E 
2
n i  N C N V exp   G 
 kT 
III
2
2
Kuyidagi ifodada NV niamni anglatadi?
 E 
2
n i  N C N V exp   G 
 kT 
II
2
2
Injeksion maydon tranzistori kancha p-n
utishga ega?
II
1
1
Maydon tranzistorining istok toki
kanday birlikda ulchanadi?
*Amper
Kulon
Nyuton
Din
III
1
1
n – tip utkazuvchanlikli
yarimutkazgichdagi fermi satxining
xolat birligini kursating?
*Ev
A
K
V
II
1
1
Voltda
Santimetrda
Kulonda
II
2
1
Elektronvolda
Voltda
Kulonda
Yarimutkazgich materialining
*Elentronvoltal
ta’kiklangan soxasining kengligi kanday
rda
birlikda ulchanadi?
p-n utishning fazoviy zaryad kengligi
kanday birliklarda ulchanadi?
*Santimetrlard
a
Tuzuvchi:
f.m.f.d., prof. Vlasov S.I.
Kafedra mudiri:
dost. Nazirov D.E.
O’quv bo’limi boshlig’i:
Sharipov A.
Автор
nshb1990
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
589
Размер файла
646 Кб
Теги
qattiq, fizikasi, jismli, asboblar
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа