close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Семінар 21.04.2015

код для вставкиСкачать
Напрями розвитку
сучасної шкільної
іншомовної освіти
семінар для заступників директорів та керівників
шкільних МО учителів англійської мови м. Прилуки
План
 Європейський вимір освіти
 Напрями розвитку іншомовної
освіти
 Роль мотивації у вивченні іноземної
мови
“The fate of empires
depends on
the education
of the youth”
Європейський Союз
(27 країн-членів)
Використовується:
•
•
3 алфавіти
23 офіційні мови
Із 60 мов
найбільш корисними для
використання європейці
•
•
•
•
визначили
англійську мову – 75% мешканців Європи,
французьку мову – 40%,
німецьку мову – 32%,
іспанську мову – 18%
Англійська мова





рідна мова для 16 % мешканців
Європи
говорять у 45 країнах світу
35,8%
використання
в
Інтернеті
90%
школярів
вивчають
англійську
мову
як
першу
іноземну в усіх країнах-членах ЄС
41% школярів вивчають ії як
другу іноземну
Мультилінгвізм
•
співіснування різних мовних
спільнот усередині однієї
географічної або геополітичної
зони або політичної спільноти;
• здатність суспільств,
інституцій, груп регулярно
спілкуватися більше ніж однією
мовою.
Диверсифікація
навчальних підходів





розвиток автономії учня
класно-урочна система
навчання
навчання у мовному
середовищі
само організоване навчання
дистанційне навчання
Досвід європейських країн
Перша іноземна мова – 2-4 години
на тиждень (у деяких випадках іноземну мову можуть
вивчати до 6 годин на тиждень)
Друга іноземна мова є обов'язковою
для більшості учнів старших середніх
шкіл.
Третя іноземна мова вивчається за
бажанням як елективний предмет
Кількість занять на
тиждень








Австрія – 2 заняття по 45 хвилин,
Бельгія – 2-3 заняття по 60 хвилин,
Болгарія – 3-5 занять по 35-45 хвилин,
Великобританія – 2-5 занять по 100-120
хвилин,
Естонія – 3-6 занять по 45 хвилин,
Німеччина – 2-5 занять по 60 хвилин,
Польща – 5 занять по 20 хвилин,
Чехія і Швеція – 3 заняття по 45 хвилин.
В Україні
1,4% громадян володіють
англійською мовою


1,1% – французькою

0,4% – німецькою
У Чернігівській області





Вивчають 5 іноземних мов
англійську (99,8% школярів як першу ІМ)
німецьку (8,8%)
французьку (2,1%)
іспанську (0, 02%)
польську (0, 02%)
Профіль іноземної філології
20 шкіл (3,3%)
Поглиблено вивчають


англійську мову – 3006 учнів
німецьку мову – 17 учнів
Напрями розвитку
іншомовної освіти
Стратегії
Принципи
Підходи
Організація
навчальної
діяльності
Комунікативно
-діяльнісний
Засоби
навчання
Методи
Форми
Прийоми
Стратегії






діяльнісна технологія навчання
особистісно-орієнтована парадигма процесу
вивчення
збалансоване навчання видів мовленнєвої
діяльності та аспектів мови
технології використання доцільно дібраного
матеріалу
діагностування / самодіагностування рівня
навчальних досягнень учнів з метою
корегування навчального навчального процесу
культурологічне спрямування навчальної
діяльності
Принципи навчання
Дидактичні
наочності, посильності, міцності, свідомості,
науковості, активності, виховуючого навчання,
індивідуалізації, доступності, систематичності та
послідовності, колективності, проблемності,
розвиваючого навчання
Методичні





комунікативності та соціокультурного спрямування
домінуючої ролі вправ
взаємопов'язаного навчання видів мовленнєвої
діяльності
урахування рідної мови
формування навичок самостійної праці
ПІДХОДИ
Комунікативно-діяльнісний
в центрі навчального процесу - учень
Особлива організація роботи
визначення і виконання учнем чіткого
комунікативно-пізнавального завдання
Об'єкт навчальної роботи
комплексна мовленнєва діяльність у чотирьох
видах: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі
Методи
 Інтерактивні
 Проектні
методи навчання
методики
 Кооперативне
навчання
 Імітаційно-ігрові
 Комунікативно-ігрові
та ін.
комунікативні методики
Форми навчання
 Фронтальні
 Навчальні
ситуації
 Колективні (парні, групові
тощо)
 Індивідуальні
 Самостійна діяльність
 Креативне мислення
 Творча діяльність
Мовленнєві вправи









конструювання речень з урахуванням
запропонованої мовленнєвої ситуації;
відновлення тексту за поданим заголовком та
кінцем;
побудова тексту-опису за аналогією і за поданим
початком;
складання тексту-міркування при відповіді на
запитання або за поданим початком;
складання тексту за поданим заголовком та
опорними словами;
розгортання певного сюжету в текст;
редагування;
розширення і згортання висловлювань;
заміна окремих елементів висловлювань і
перебудова усієї структури при збережені змісту.
Прийоми навчання

з елементом змагання: ігри, конкурси,
вікторини;

з елементом здогадки: шаради,
загадки, кросворди;

з елементом перевтілення: ігри-
пантоміми, скетчі, інсценівки, рольові ігри;

з елементами художнього
виконання: лічилки, скоромовки,
римування, вірші, пісні;

з елементами сюжетної організації:
казки, легенди, байки та інші історії.
Засоби навчання
• Концепція
Стратегічні • Державний
стандарт
• Програма
Тактичні
•
•
•
•
•
НМК учителя
НМК учня
Навчальні посібники
Дидактичні матеріали
Технічні засоби
Особливості навчання на
різних ступенях навчання
Початкова школа





широке використання наочності
різноманітність прийомів навчання, їх
часта зміна
використання ігрових прийомів роботи
репродуктивний характер мовленнєвої
діяльності учнів
переважання хорових і фронтальних
форм роботи
Особливості навчання на
різних ступенях навчання
Основна школа




широке
використання
вправ,
що
стимулюють
розвиток
логічного
мислення, ініціативність учнів
переважання вербальної наочності
зростання ролі самостійної роботи учнів
використання парних і групових форм
роботи
Особливості навчання на
різних ступенях навчання
Старша школа





послідовне
здійснення
комунікативнопізнавального навчання
використання прийомів, що спонукають до
розвитку критичного мислення учнів
творчий характер навчальної діяльності учнів
широке застосування самостійної роботи
учнів
використання колективних форм роботи
«Мотивація –
відповідальність
учителя»
Британський
методист
Д. Джирард
Мотивація
довгострокова
короткострокова
Проблеми у викладанні
Організаційно-психологічні







недостатня наповненість уроку навчальним
матеріалом, невиправдано повільний темп уроку,
відсутність матеріалів для сильніших учнів, перенесення
основної тяжкості засвоєння курсу на домашню роботу;
діти не навчені швидко включатися в роботу,
ефективно і швидко працювати;
стійка звичка в дітей до надмірної допомоги батьків;
бідність арсеналу й одноманітність методів
навчання, невідповідність методичного багажу вчителя
реальним навчальним можливостям дітей;
пасивність більшості учнів у процесі навчання;
звичка в дітей одержувати оцінку за будь-які,
найменші, короткі або необґрунтовані відповіді;
збіднена мова вчителя, відсутність динаміки у
використанні лексики
Форми роботи с обдарованими
учнями
– творчі майстерні;
– групові заняття за
паралелями класів з
сильнішими учнями;
– спецкурси та
факультативи;
– гуртки, клуби за
інтересами;
– конкурси;
– інтелектуальні
марафони;
– робота за
індивідуальним
планом;
– олімпіади;
– турніри;
– літня школа-табір;
– тижні англійської мови;
– рольові/ділові ігри;
– консультації;
– конференції;
– виставки науководослідних і творчих
робіт;
– участь у МАН;
– наукові спілки;
– учнівське
самоврядування;
Алгоритм
уроку іноземної мови
Презентація
Тренування
Практика
Продукування
власних
висловлювань
Компоненти уроку
Початок уроку - 5 хв.
• Орг. момент /Фонетична /мовленнєва
зарядка
Основна частина – 30 хвилин
• Подача нового
матеріалу/тренування/практика
Заключна частина – 5 хв.
• Повідомлення д/з, підсумок
Схема плану-конспекту уроку





•











Урок № ________
в класі __________
Дата ___________________________
Тема:
Підтема:
Цілі: практичні, освітні, розвивальні, виховні
Обладнання уроку:
План
І. Початок уроку – 5 хв.
1. Організація класу – 2 хв.
2. Мовленнєва/фонетична зарядка – 3 хв.
ІІ. Основна частина – 35 хв.
3.
4.
5.
6.
7.
Подача нового матеріалу
Тренування в мовленні
Практика в мовленні
Систематизація вивченого
Контроль навичок та вмінь:- поточний - тематичний, підсумковий
ІІІ. Заключна частина:
8. Повідомлення домашнього завдання
9. Підбиття підсумків уроку
Автор
nmcpril
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
26
Размер файла
870 Кб
Теги
2015, семінар
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа