close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Змагаємось завзято — у нас зимове свято

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2014, 11
11
2014
ВИХОВУЄМО
ГРОМАДЯНИНА
Освітянські новини
УМІННЯ
ВЧИТИСЯ
Психологопедагогічні аспекти
ТЕСТИ
Правила складання
РІВНЯННЯ
Формування
поняття,
3-й клас
ТАРАСОВЕ
СЛОВО
Добірка вправ
ЮНІ
ЖУРНАЛІСТИ
Бінарний урок
ОДИНИЦІ МАСИ
Математика,
3-й клас
НОВОРІЧНИЙ
КВК
Сценарій свята
Митець живе в дитячім серці кожнім,
І пробудить його лиш майстер може
Увага! Передплата на 2015 рік триває!
Сучасні
освітні
технології
Управління
та методична
служба
Розробки
уроків з усіх
предметів
Зробіть
ьний
правил
хід!
латіть
Передп итель
“Уч
журнал ї школи”
ово
початк
Поради
щодо роботи
з батьками
Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.presa.ua
Індекс 89869. Вартість примірника — 29,13 грн
Творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми,
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу
спрямована на розвиток
 логічного та образного мислення,
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.
Індекс 40295. Вартість примірника — 18,75 грн
передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на 2015 рік
у комплекті за ціною лише 448,46 грн. Індекс 68604
Контроль
навчальних
досягнень
11
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ЗМІСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олексіївна, професор ка­фед­ри
математики та мето­ди­ки її навчання Південно­ук­ра­їнського
на­­ціо­нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
СТОРІНКА РЕДАКТОРА
1 Ніна АНДРУСИЧ
Всеукраїнська акція
“Перехрестя дружби”
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ
 ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
4 Оксана ПРОЦЕНКО
Виховуємо юних громадян України
Репортаж з науково-практичного семінару
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
7 Наталія ГЛИНЯНЮК
Формування вміння вчитися:
психолого-педагогічний аспект
10 Наталія ГЛИНЯНЮК
Вчимо дітей вчитися
Рекомендації батькам
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
 МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
12 Олександра САВЧЕНКО
Уроки толерантності
в дитячій художній літературі
МЕТОДИЧНА СЛУЖБА
 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
15 Марія БАРНА, Ольга ВОЛОЩЕНКО,
Олександра КОЗАК
Тестування як метод справедливого
вимірювання навчальних досягнень учнів
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 МАТЕМАТИКА
22 Світлана СКВОРЦОВА
Щоб рівняння розв’язати,
треба корінь відшукати
Формування поняття рівняння у 3-му класі
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ІНФОРМАТИКА
27 Олексій АНДРУСИЧ, Ірина СТЕЦЕНКО
Алгоритми і виконавці:
безкомп’ютерний етап
В К Л А Д К А l Антоніна МОВЧУН
Ті, хто бачить світ
дитячими очима...
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
32 Катерина ПОНОМАРЬОВА
У лісочку в холодку
чуть зозулине “ку-ку”
Урок розвитку мовлення в 3-му класі
34 Олена КАЛІНІЧ, Ольга ХАРЧЕНКО,
Валентина ЗАЙЧЕНКО
Живе Тарасове слово
Добірка вправ з української мови на
основі поезій Т. Г. Шевченка
38 Світлана КАМИШЕНЦЕВА
Подорож до казки
Особлива є принада
В днях останніх листопада.
(Надіслала Н. Нарчинська, СШ № 1, м. Жашків, Черкаська обл.)
Урок читання в 4-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ІНОЗЕМНІ МОВИ
41 Лариса БОГДАНЦЕВА, Наталія ІВАНОВА
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
49 Наталія АНТОНЕНКО
We are Journalists
Інтегрований урок природознавства,
літературного читання і трудового навчання
для 2-го класу
Бінарний урок української
та англійської мови у 3-му класі
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
 МАТЕМАТИКА
44 Ганна ДАРІЄНКО
Розв’яжуть діти залюбки
математичні ланцюжки
Збережемо ялинку
СВЯТА І РОЗВАГИ
52 Катерина ГАРАН
Змагаємось завзято —
у нас зимове свято
Новорічний КВК
Арифметика і міжпредметні зв’язки
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
МАТЕМАТИКА
46 Ірина РОСЛЯКОВА
54 Наталя ІВАНЧЕНКО
Одиниці маси
Урок відкриття нових знань
для учнів 3-го класу
Ігри народні завжди є модні
Українські народні дитячі ігри
зимового періоду
На 1-й сторінці обкладинки: фото М. Дрюченка, м. Пологи, Запорізька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 11 (18), ЛИСТОПАД 2014
Головний редактор Олексій Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 06.11.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2117. Зам. 141326.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89869
Свята і розваги ЗМАГАЄМОСЬ ЗАВЗЯТО —
У НАС ЗИМОВЕ СВЯТО
Новорічний КВК
Катерина ГАРАН,
учитель початкових класів,
ЗОШ І–ІІІ ст. № 2,
м. Сватове, Луганська обл.
Цікавою формою роботи з молодшими школярами є предметні й тематичні КВК. Провести такий захід можна і напередодні Нового року — улюбленого свята дітей та дорослих. Загадки і конкурси зимової тематики та новорічні пісні неодмінно
створять чудовий святковий настрій і налаштують учасників КВК на перемогу.
Учні (по черзі)
Замовкла річка під горою,
На зиму стала одпочить,
Укрилась ковдрою скляною,
І верболіз не шелестить.
Дрімають, стоячи, тополі,
І очерет сухий дріма.
Усе заснуло поневолі,
Зачарувала все зима.
(А. Бабенко)
Що нас жде в Новому році?
Дні й весняні, й зимові,
Що не день, на кожнім кроці —
Відкриття й знання нові.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 11
Будуть знов заняття в школі,
Любі друзі й вчителі,
І дива, що їх ніколи
Не бувало на землі!
А як пройдуть в русі вічнім
Всі дванадцять місяців,
Знов привіти новорічні
Полетять з усіх кінців.
Побажаймо ж добрим людям,
Щоб щасливо всі жили
І щоб був по всіх усюдах
Мир і спокій на землі!
(Н. Забіла)
Все до свята вже готове:
Гості тут, і зала сяє.
Новорічний КВК
Радо ми розпочинаєм.
Ведучий. Зустрічайте команди!
52
Представлення команд
Команда “Сніжинки”
Ми прийшли сюди сьогодні,
Щоб вести запеклий бій,
Тільки ні, не кулаками,
А у дружній грі своїй.
Команда “Бурульки”
В змаганні той перемагає,
Хто щирих, вірних друзів має.
Тож пам’ятай про це завжди
І свято дружбу бережи.
Представлення журі
Ведучий. Команди є, глядачівболівальники зібралися, але
мені здається, когось на нашому
святі бракує. Як ви вважаєте, кого?
(Припущення глядачів). Правильно,
Діда Мороза та Снігуроньки. Для
того щоб вони з’явилися, треба
заспівати.
Учні виконують пісню про Новий
рік (за вибором учителя музики).
Заходять Дід Мороз та Снігуронька.
Дід Мороз. Добрий день вам,
любі діти! З новим щастям, з Новим роком! Бажаємо вам здоров’я,
гарного настрою та чудових
подарунків.
Снігуронька. Чули ми, що сьогодні тут відбудуться веселі змагання, тож приготували для вас
призи та подарунки.
Ведучий. Запрошуємо вас
у журі. За кожен виграний конкурс будете вручати гравцям
сніжинку — це означатиме, що
команда отримала один бал.
Конкурс
“Загадкова країна”
Учні обох команд загадують по
три загадки зимової тематики.
Конкурс “Музичний”
Перша команда виконує пісню
“Ой метелиця-зима”, друга — “Зі
сніжком ми дружимо”. Журі оцінює
якість виконання пісень.
Конкурс “Сніжний”
Ведучий пропонує учням пограти
зі сніжками, виготовленими з вати.
1. По одному учаснику з кожної
команди змагаються, хто назбирає
більше сніжок із зав’язаними очима
протягом 30 секунд.
2. Естафета “Перенеси сніжку
в ложці”.
Конкурс “Алло,
ми шукаємо таланти!”
Команди по черзі виконують
етюд: музичний, танцювальний, гумористичний тощо.
Конкурс “Математичний”
yy На столі стояло три вази з ман-
даринками. Сашко з’їв манда-
   Передплатити журнали “УПШ” та “Джміль”
Свята і розваги
рини з однієї вази. Скільки ваз
залишилося? (Три).
yy На столі горіло сім свічок. Дві
з них погасло. Скільки свічок залишилося на столі? (Сім).
yy Який рік триває один день? (Новий рік).
Загадки про зиму
Росте додолу головою
Вона холодною зимою.
А тільки сонечко засяє —
Вона заплаче й помирає.
Він малює на вікні
Гарні квіти крижані,
На дитячих щічках — маки.
З ним узимку дружить всякий.
(Бурулька)
yy Що важче — 100 кг заліза
чи один центнер сіна? (Вони важать однаково).
Як цей білий цукор зветься,
Що узимку з хмар трясеться?
yy На одній ялинці росло 23 груші,
В нас зимою білим цвітом
Сад розцвів, неначе літом.
на другій — 27. Скільки всього
груш зірвали діти з обох дерев?
(Жодної: на ялинках груші не
ростуть).
yy Одна сторона квадрата — 6 см,
друга — на 2 см довша. Знайдіть
довжину другої сторони. (Це неможливо: всі сторони квадрата
рівні).
yy Щоб зварити одне яйце, треба
(Іній)
Ой, немає їм ціни!
По льоду біжать вони —
Прудконогі…
Їхала пані в білому вбранні,
Як посипалось убрання —
Всю землю вкрило.
(Ковзанка)
Конкурс “Домашнє завдання”
yy Уявіть, що ви — машиніст по-
Ведучий. Змагання завершуються. Настав час підбити підсумки.
Конкурс гумористів
(Сніг)
(ковзани)
За селом лежить вона,
Вся блискуча, чарівна.
По слизьких її боках
Їдуть діти в саночках.
Учасники змагань презентують
підготовлені заздалегідь новорічні
газети та сніжинки-витинанки.
yy У якому місяці люди їдять найменше хліба? (У лютому — він
найкоротший).
Білий як пір’їна,
Холодний, як крижина.
(Сніг)
10 хвилин. Скільки необхідно
хвилин, аби зварити 3 яйця?
(10 хвилин).
тяга. Потяг рухається зі швидкістю 60 км/год. У дорозі він
пробув 7 годин. Скільки років
машиністу? (Стільки, скільки
тому, хто відповідає на питання).
(Мороз)
Дід Мороз і Снігуронька дають
словесну оцінку виступів команд;
підраховують, скільки сніжинок отримала кожна з них; підбивають підсумки. Команди вітають одна одну
оплесками. Журі нагороджує переможців новорічними сувенірами.
(Зима)
Дід Мороз
Хай у небі голубому
Світить сонце вам завжди,
Щоб не знати з вас нікому
Ані горя, ні біди.
Снігуронька
Щоб в Новому році, діти,
Всі до вас були привітні,
Не хворіли щоб ні дня
Ви і ваша вся рідня!
Дід Мороз і Снігуронька вручають
учасникам КВК подарунки. Усі присутні виконують пісню про Новий
рік (за вибором учителя музики). 
Учні читають байки, гуморески,
виконують частівки тощо.
Від кожної команди виходить
по п’ять уболівальників. Ведучий
видає їм пакет зі сніжками, виготовленими з вати (по 20–30 сніжок
на кожну групу). Діти стають групами, одна напроти одної, між ними
на підлозі крейдою проводять лінію.
Учасники висипають свої сніжки
на підлогу (кожна група на своїй частині класної кімнати). Ведучий вмикає музику. Поки вона звучить, діти
перекидають свої сніжки на територію іншої команди. Коли музика стихає, журі підраховує, скільки сніжок
лежить на ділянці кожної групи. Діти,
на території яких виявиться менше
сніжок, виграють і принесуть своїй
команді додатковий бал.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 11
Конкурс уболівальників
Готуй скоріш призи, Діду Морозе!
Велика сила — колективний розум!
(Надіслала Л. Бондар,
Український колеж ім. В. Сухомлинського, м. Київ)
можна на пошті або сайті presa.ua   
53
Фотостенд «УПШ»  Громадянська освіта Українець — Звучить гордо
22 жовтня 2014 р. на базі Колінковецького ЗНЗ Чернівецької області пройшов обласний семінар
з питань громадянського виховання молодших школярів. Представляємо фотозвіт з цього заходу.
Кожен клас у Колінківцях має свою
форму, пошиту в національному
стилі. Наприклад, ось таку
Учні Колінковецького ЗНЗ та педагоги району
урочисто привітали учасників семінару
Кожна група
створила своє
Сонце Доброти
Педагоги Хотинського НВК взяли участь
у міні-тренінгу “Виховання патріота —
запорука стабільного майбутнього України”
На уроці літературного читання звучали твори
українських поетів про рідний край
Фото надіслала О. Ватаманюк, методист науково-методичного центру
інформаційних технологій навчання Чернівецького ОІППО
Кожен учень у Колінковецькому ЗНЗ
добре знає свій родовід
Фотостенд «УПШ»  Дизайн
У ш к о лі з а в жд и є мі с ц е дл я г р и !
Правила для учнів вам розкажуть
З радістю казкові персонажі
Втомилися сидіти ви за партою?
На килимочку відпочити варто вам
Гей, хто бажає в казці побувати?
Це зовсім поряд — в ігровій кімнаті
Веселкові кольори
Заохочують до гри
Закони і правила руху дорожнього
У грі на перерві засвоїти можемо
За кожними дверима — казка…
Цікаво? То заходь, будь ласка!
Фото інтер’єрів Смілянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 надіслала С. Сигида, методист методичного кабінету відділу
освіти Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, м. Черкаси
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
447
Размер файла
10 278 Кб
Теги
свята, розваги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа