close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

З родини йде в життя дитина

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2014, 12
12
2014
Програма
з математики
Актуальна
проблема
Розвиток
ОБДАРОВАНості
Поради фахівця
ЗНАХОДИМО
НЕВІДОМЕ
Сюжетні задачі,
3-й клас
КОНТРОЛЬНІ
РОБОТИ
Українська мова,
3-й клас, ІІ семестр
ОБОВ’ЯЗКИ
В СІМ’Ї
Я у світі, 3-й клас
ГРАЄМО У КВЕСТ
Природознавство,
4-й клас
ЛЮДИНА
ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ДОБРА
Моральне
виховання
РОДИННЕ СВЯТО
Зима вдягнула все у білі шати...
Як дітям радісно її стрічати!
Увага! Передплата на 2015 рік триває!
Сучасні
освітні
технології
Управління
та методична
служба
Розробки
уроків з усіх
предметів
Зробіть
ьний
правил
хід!
латіть
Передп итель
“Уч
журнал ї школи”
ово
початк
Поради
щодо роботи
з батьками
Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.presa.ua
Індекс — 89869. Вартість примірника — 29,13 грн
Творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми,
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу
спрямована на розвиток
 логічного та образного мислення,
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.
Індекс — 40295. Вартість примірника — 18,75 грн
передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на 2015 рік
у комплекті за ціною лише 448,46 грн. Індекс — 68604
Контроль
навчальних
досягнень
12
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олексіївна, професор ка­фед­ри
математики та мето­ди­ки її навчання Південно­ук­ра­їнського
на­­ціо­нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Актуальні проблеми
 Математика
3 Світлана СКВОРЦОВА, Оксана ОНОПРІЄНКО
Програма з математики:
працюємо на перспективу
Психологічна служба
7 Олена ЖАДАН
Учитель у світі обдарованих дітей
Педагогічні умови розвитку
здібностей учнів
Державний стандарт
 Мови і літератури
12 Ірина Лапшина
Орфографічні навички набуваєм граючи
Особливості організації
словникової роботи у початкових класах
Державний стандарт  Математика
16 Світлана СКВОРЦОВА
У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі
Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі
Контроль навчальних досягнень
 Українська мова
22 Катерина ПОНОМАРЬОВА
УКРАЇНСЬКА МОВА. 3-й клас
Орієнтовні завдання для перевірки
навчальних досягнень (ІІ семестр)
Сучасні освітні технології
 Математика
27 Тетяна САВЧУК
Козацькому роду нема переводу
Урок-подорож з математики
для 2-го класу
Інтегрована освіта
30 Наталія КАМІНСЬКА
Кожен день нового року —
відкриття й знання нові
Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу
На землі своїй прекрасній і багатій
До снаги нам працювати і співати.
( Надіслала А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
В к л а д к а l Олена ЧЕКІНА
І особистість, і громадянин,
Й жива частинка всесвіту — людина
Мистецтво
42 Наталія ЖИГАНЮК
Різдвяний голуб
Урок образотворчого мистецтва у 2-му класі
Опорні таблиці та схеми до курсу “Я у світі”
Морально-етичне виховання
45 Галина ДЖЕМУЛА
Громадянська освіта
 Робота з батьками
Свята і розваги
 Робота з батьками
34 Марія СНІГУРЯК
Хто шанує родину,
той гідна людина
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі
Ігрові технології
 Природознавство
37 Тетяна КОРОЛЮК
Шукаємо знання у квестІ
Використання гри у навчальному процесі
Запам’ятати всім пора:
людина починається з добра
48 Світлана ФЕЦИЧ
З родини йде в життя дитина
Сценарій родинного свята
для учнів 4-го класу
Бібліографічна довідка
52 Тематичний по­каж­чик публікацій
у жур­на­лі “Учитель початкової школи”
у 2014 році
На 1-й сторінці обкладинки: фото А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 12 (19), ГРУДЕНЬ 2014
Головний редактор Олексій Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Людмила Лаптєва
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 08.12.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2067. Зам. 141447.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Свята і розваги  Робота з батьками З родини йде в життя дитина
Сценарій родинного свята для учнів 4-го класу
Світлана ФЕЦИЧ, педагог-організатор,
Ковалівська ЗОШ І–ІІІ ст., Тернопільська обл.
Сучасні родини нечасто збираються разом: батьки заклопотані роботою,
діти — навчанням і комп’ютером, бабусі й дідусі живуть переважно окремо
від дітей та онуків. Тож особливої актуальності набувають родинні свята, які є чудовою нагодою
згадати про сімейні цінності, перлини родинної педагогіки, зміцнити зв’язки між дітьми, учителями та батьками вихованців. Пропонуємо сценарій такого душевного свята.
Сцену прикрашено вишитими рушниками, сімейними
світлинами, написами: “Дерево міцне корінням, а людина — родом”, “Діти як квіти: поливай — ростимуть”,
“Міцна сім’я — міцна держава”.
Ведуча. Доброго дня вам, діти, матусі, батьки, дідусі й бабусі, сестрички та братики! Сьогодні ми зібралися на родинне свято. Упродовж місяця діти старанно готувалися до нього, аби ви відпочили разом
з нами. Я хочу ближче познайомитися з родинами
своїх вихованців, щоб ми пізнали одне одного, подружилися, щоб шкільне життя дітей стало більш змістовним, наповненим і цікавим. Кожна з присутніх тут
сімей — живе джерело родинного виховання. А щоб
з’єднати усі ці джерельця у потужний виховний потік,
ми маємо стати однодумцями у справі плекання наших дітей. Дорога наша велика родино! Сьогоднішнє
свято — для вас і про вас.
Хтось з учнів читає вірш про родину.
Ведуча. Сім’я — святиня людського духу, благородних почуттів, кохання, вірності та любові, хранителька звичаїв і традицій. Здавна у нашому народі
прийнято підтримувати теплі стосунки у родині, разом долати всі негаразди. І робиться це насамперед
для дітей, адже найголовніше завдання кожної родини — виростити здорових і щасливих дітей, виховати в них кращі людські якості.
Учні (по черзі)
Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім’я.
Разом дружно проживаєм і пісні про це співаєм.
Люба матінка моя — як пишаюсь нею я!
В неї руки золотії, серцем кожного зігріє.
Тато — сильний і завзятий,
він господар в нашій хаті.
48
Все майструє, все ладнає,
бо до всього хист він має.
Дід й бабуся у пошані — вони праці ветерани.
Всіх онуків міцно люблять
і, мов пташенят, голублять.
Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти.
Ось і вийшло всіх сім “Я”, знайте — це і є сім’я.
(Н. Чемерис “Що таке сім’я”)
Ведуча. Родина, сім’я — це священні узи, що єднають людей, це життєвий осередок, що приводить
у світ і плекає найбільшу цінність — дітей.
Звучить пісня “Родина” (сл. В. Крищенка, муз.
О. Злотника) в аудіозаписі.
Учні (по черзі)
Батьки — найдорожчі й найрідніші для кожного з
нас люди.
Вони подарували нам життя.
Вони вчать нас добра, обдаровують любов’ю та
ласкою, надають підтримку.
Тому сім’я — це ще й колиска людських чеснот, найбільша вихователька синівської та дочірньої поваги,
вдячності, родинної єдності.
Я — син, я — мамине і татове крило.
Гільце, що в світ широкий проросло.
Нагороджена я любов’ю,
Хай святиться родини ім’я!
Зичу вам я міцного здоров’я,
Рідні тату і мамо моя!
Батько й матір — зоря і пам’ять,
Шир степів і орлина вись.
Сила батька і пісня мами
Дивоцвітно в мені злились.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Свята і розваги  Робота з батьками
Ведуча. Немає у світі любові сильнішої, ніжності
лагіднішої й тривоги більшої, ніж у неньки. З мамою
пов’язаний перший удар серця, перший подих дитини, мама допомагає зробити перший крок, зупиняє першу сльозу, розуміє перші слова свого малюка.
Все, що є найкращого у світі, увібрало в себе це чарівне слово — “мама”.
Хтось з учнів читає вірш про маму.
Ведуча. Після таких гарних слів на адресу матусь
проведемо невеличке опитування.
Інтерв’ю з матусями
“Це було ніби вчора...”
yy У який день тижня ваша дитина з’явилася на
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
світ?
Скільки важила ваша новонароджена дитина?
Хто вибирав для неї ім’я?
Яке перше слово промовив ваш син (донька)?
У скільки місяців виріс його (її) перший зубчик?
Яким був перший вивчений віршик?
Коли було зроблено перші кроки?
Яку колискову ви співали своїй дитині?
Назвіть улюблену іграшку сина (донечки) у наймолодшому віці.
Який був найкращий спосіб приспати вашого
синочка (донечку)?
Учні (по черзі)
Матусині очі — озерця тепла,
Душа її — сонячна казка.
Бажаєм матусям здоров’я сповна.
Вклоніться їм низько, будь ласка!
В нас мами найкращі у світі,
Ще й гарні усі, як весна.
Ми любим вас, ми — ваші діти.
Ця пісня для вас хай луна!
Учні виконують пісню “Матусі” (муз. Аннички Гнатишак, сл. Л. Зоріної).
Ведуча. В усі часи поети присвячували матері найліричніші вірші. З давніх-давен народ складав про неї
легенди та пісні. А от про батька написано мало. Хоча
його роль у житті родини неможливо переоцінити.
Батько — захисник, годувальник. Його слово — закон, норма. Народна мудрість недарма каже: “З батьком суд коротенький”, “Як не навчив батько, то не навчить і дядько”.
Учні (по черзі)
Про мам пісень мільйони є,
й поети вірші пишуть знову,
А про заступників-батьків єдиного немає слова.
І мова, звісно, не про те,
хто кращий — мама, а чи тато.
Вони єдині з-поміж всіх і найдорожчі для дитяти.
У мами доброта своя: вона колисочку гойдає
І до світанку не засне — дитині зірку вибирає.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
А батько — той, хто нас завжди від лиха і біди сховає
І від нещирих почуттів, немов стіною, захищає.
В сім’ї є радість, сльози, сміх, і суперечок є багато,
Та дітям, вірте, головне —
щоб поруч з мамою був тато.
Конкурс для батьків “Будь уважний”
Тата вибирають з-поміж перелічених дати народження своїх дітей, упізнають їх на дитячих фото, визначають, яка іграшка чи який зошит належить саме їхній дитині, тощо.
Дівчатка виконують пісню “Від тата і мами” (сл. і
муз. А. Житкевича).
Учні (по черзі)
Вже дитинство наше квітне, виглядає літо.
Скільки в маминому серці болю пережито!
Скільки в посивілих скронях татових турботи!
Вам, батьки, сини і доні вдячні за щедроти.
Бажаєм вам пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси,
І квітів тих, що раз лиш розцвітають,
І повні пригорщі любові та краси!
(Автор невідомий)
Ведуча. Сьогодні на святі присутні також батьки
наших батьків — наші бабусі й дідусі.
Учні (по черзі)
То летять не роки, то сади ваші квітнуть і квітнуть,
То ідуть не літа, то на скроні вам цвіт опада.
Осінь віку прийшла, а роки то весніють, то літнуть,
А у душах у вас все квітує пора золота.
А у вас стільки справ, що і думки нема відпочити,
Ви плекаєте пильно родини великої сад.
Вам на втіху зросли працьовиті і лагідні діти,
Вони йдуть до вас завжди
по мудрість життєвих порад.
То ідуть не літа, то ростуть вам на втіху внучата,
То ідуть не роки, то на скроні вам цвіт опада...
(Автор невідомий)
Ведуча. Прожиті роки — то велике багатство. Дорогі дідусі й бабусі, ви багато чого побачили на своєму віку, роками накопичували мудрість. Поділіться,
будь ласка, своїми надбаннями з молодшими поколіннями. Запрошую вас взяти участь у конкурсі.
Конкурс
“Скарбничка народної мудрості”
Ведуча читає перші частини прислів’їв, дідусі та бабусі доповнюють їх.
yy Оті квіти красні, котрі зацвітають,… (оті діти
щасні, котрі матір мають).
yy Добрий батько не хоче… (мати поганого сина).
yy Коли батько — рибалка,… (то і діти у воду дивляться).
yy Добре тому, хто батька має, бо у батька… (найтепліша хатка).
49
Свята і розваги  Робота з батьками yy До людей — по розум,… (а до матері — по серце).
yy Своя хата — своя стріха,… (свій батько — своя
втіха).
yy Добрі діти їдять кашу, а погані… (серце й душу
нашу).
yy Чого Іванко не навчився,… (не навчиться й Іван).
yy Хвалися не родичами-орлами,… (а своїми
ділами).
yy Милуйся калиною, коли цвіте,… (а дитиною —
коли росте).
Ведуча. Наші бабусі — мудрі народні вчительки з
великим досвідом родинного виховання. За сучасної
зайнятості батьків вони беруть на себе левову частку
турбот і обов’язків, пов’язаних з вихованням дітей.
Вже давно стали крилатими вислови: “Поки баба —
доти й ради”, “Хто бабусю має, той утіху знає”, “Бабине слівце — плідне зеренце”.
Учні (по черзі)
Скільки в бабусеньки з нами турбот!
Варить бабуся нам добрий компот.
Треба і шапочки теплі зв’язать,
Казку веселу нам всім розказать.
Скільки в трудах її різних умінь!
Рідна бабусенько, сядь, відпочинь!
(Т. Волгіна “Пісня про бабусю”)
Ведуча. Від бабусь онуки навчаються шити, вишивати, садити, готувати їсти, доглядати дітей. Матусина чи батькова мама передає малюкам звичаї й
традиції попередніх поколінь.
Інсценівка “Бабусин вихідний”
Внучка
Сьогодні — неділя, бабуся ще спить.
Не буду я рано бабусю будить.
Насмажу картоплі сама на сніданок,
Сама підмету я і сіни, і ґанок.
Пиріг із повидлом спечу я сама,
А то ж вихідних у бабусі нема!
Картопля парує, букет на столі...
А де ж це бабуся? Немає її...
Бабусенько! Де це ви? Я вас чекаю!
Бабуся
— Лушпиння з картоплі по кухні збираю,
Змиваю повидло зі стелі, зі стін,
Змітаю розсипаний цукор і кмин.
Ще зараз з воріт повідшкрябую тісто —
І сяду з тобою, онученько, їсти.
(Н. Деркач “Бабусин вихідний”)
Учні виконують пісню “Бабусині окуляри” (сл. і муз.
А. Житкевича).
Ведуча. Бабуся зігріває нас своєю любов’ю не
лише за життя. Навіть коли її вже немає серед живих, вона все одно залишається з нами — у наших
серцях, у теплих спогадах. А її молитва за онуків оберігає їх навіть із царства зір. Нехай ця пісня стане нашою подякою бабусям, які відійшли за обрій життя.
50
Учні виконують пісню “Бабусина молитва” (сл. і муз.
В. Патик).
Ведуча. Народне прислів’я каже: “Поки діда —
доти й хліба”. Хто ще так самовіддано любить, як бабусі й дідусі своїх онуків? Бабуся й дідусь ладні все
зробити, аби їхнім пташенятам жилося добре. Тож не
дивно, що про цих мудрих вихователів і порадників
народ склав багато казок. Оголошується наступний
конкурс — для онуків!
Конкурс “Згадай казки”
Діти змагаються, кому вдасться пригадати більше
українських народних казок, головними персонажами
яких є дід та баба.
Ведуча. Дідусь привчає онуків до роботи по господарству, виховує любов до людей, передає свій
досвід, щедро пересипаючи розмову бувальщинами, байками, прислів’ями. Його наука важить для
нас більше і засвоюється швидше, аніж будь-які правила, вивішені в класі чи у шкільному коридорі.
Учні (по черзі)
Дідуся свого знаю від найперших я днів.
Завжди він допомогу і підтримку мені,
Щире, лагідне слово, мудру й добру усмішку
Дарував, не шкодуючи їх анітрішки.
Золоті його руки, дужі та працьовиті,
Знають різну роботу й не встигають спочити.
Працювати на совість я від нього навчусь.
Стану майстром, щоб мною міг пишатись дідусь.
(Т. Небесна)
Ведуча. Рід людський цвіте, розвивається й продовжується онуками, правнуками. Та немає у світі нічого вічного. Настає час, коли ми прощаємося назав­
жди з найдорожчими людьми. Дідусі, які передчасно
залишили білий світ, продовжують жити у своїх онуках, у світлих спогадах. І цю чудову пісню ми даруємо усім дідусям: і тим, які сьогодні плекають онуків,
і тим, хто назавжди залишився у серцях своїх рідних.
Учні виконують пісню “Такий хороший дід!”
(муз. С. Тулікова, сл. М. Пляцковського).
Ведуча. Кажуть, що найкраще виховують дітей
самі діти. Про кого мова, як гадаєте? Звісно, про братиків та сестричок. Українська родинна педагогіка завжди приділяла пильну увагу стосункам між братами й
сестрами: “Сини й дочки — одного дерева листочки”,
“Сестра з сестрою, як риба з водою”.
Щире спілкування між людьми завжди неповторне,
особливо якщо ці люди — діти. Перегляньмо сценки
з дитячого життя.
Міні-інсценівки
“Вустами дитини”
— Мамо, а Христинка говорила тобі, що я впав у
калюжу?
— Ні, не говорила.
— Добре. Тоді і я не скажу, що вона розбила вазу.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Свята і розваги  Робота з батьками
***
— Ну що мені, сину, ти скажеш тепер?
Навіщо ти двійку в щоденнику стер?
— Та ти ж мені, тату, недавно товкмачив:
“Щоб двійок у тебе я більше не бачив!”.
Ведуча. Пропоную ще одне завдання для дорослих і дітей.
Конкурс “Родинна математика”
yy Діда звуть Андрій Петрович, його онука — Михайло Васильович. Як звуть дідового сина? (Василь Андрійович).
yy Дві матері, дві дочки, одна бабуся і одна онука.
Скільки всього осіб прекрасної статі у родині?
(Три).
yy У п’яти братів по одній сестричці. Скільки сес­
тричок у сім’ї? (Одна).
yy Як було мені 5 років, народилась сестра Ната.
Зараз маю я 100 літ, дітей, внуків пребагато.
Розв’яжіть, як вам не важко, задачку невеличку:
На скільки я років старший за свою сестричку?
(На п’ять).
Ведуча. Дорогі гості! Сьогодні ви почули дуже багато теплих слів. І до всього сказаного ми хочемо додати ще дещо.
Учні (по черзі)
Шануймо батька, шануймо матір —
І нам воздасться теж добром.
Хай буде шана у кожній хаті
І дух сімейства за столом.
“Шануймо батька, шануймо матір,” —
Нам каже Біблія свята.
І щастям будемо багаті
На всі часи, на всі літа.
Слова ці треба повторяти,
Бо в них основа доброти:
Коли б не батько і не мати,
Чи був би на цім світі ти?
Слова ці треба змалку вчити —
В них сяє істина стара:
Коли в добрі батьки і діти,
Тоді всім вистачить добра.
ще більше вам належить зробити. Пам’ятайте: легкого виховання, як і легкого хліба, не буває.
Як дітей колишеш ти недремно,
То не раз змахнеш краплини поту.
Що ж, прислів’я мовить недаремно:
“Хто не мав дітей — не мав і клопоту”.
А зростуть — то скільки дум у неньки
І тривог за їхнє кожне діло!
Голова боліла від маленьких,
Від дорослих — серце заболіло.
Але що ті клопоти, тривоги!
Бо хіба із щастям їх зрівняти,
Як дитя зіп’ялося на ноги,
Перший крок ступає по кімнаті,
Як почуєш ти уперше “мамо”,
Як до школи поведеш за руку,
Як уже й одержиш телеграму:
“Мамочко, вітаю із онуком”?
Добре ж як — себе впізнать в дитині,
Знать: вона тобі продовжить роки.
Добре дати світові людину,
І людині дати світ широкий.
Дати їй гаї в цвітінні рясту,
Сині гори, неспокійні ріки…
Хто не мав дітей — не звідав щастя,
Власну долю обікрав навіки!
(Т. Коломієць “Матері”(уривок))
Дорогі наші найрідніші люди! Ваші діти та онуки
складають до ніг вам зізнання: “Ми вас дуже любимо!”. Бо ви для них — і сонце, і зорі, що світять
крізь роки. Нехай довгими і щасливими будуть ваші
життєві стежини, хай доля дарує вам тільки приємні
миті. Міцного вам здоров’я і терпіння!
Усі присутні виконують пісню “Усміхайтеся, люди,
частіше” (сл. і муз. Т. Бінцаровської). 
(А. Монастирський “Шана” (уривок))
Ведуча. Дорога шкільна родино! Я сподіваюся, що тепло та щирість, яких було вдосталь на сьогоднішньому святі, знайдуть відгук у ваших серцях. Сьогодні ми бачимо, що
ваша праця, турбота й любов благословляють
ваших дітей та онуків, готуючи їх до майбутніх великих справ. Бажаю вам сил і наснаги у
вихованні своїх кровинок. Даруйте дітям радість родинного спілкування, батьківську любов і ласку. Адже що більше ви їм віддасте, то
більше колись отримаєте від них. Ваше терпіння, ваші руки і душі вже зробили багато, але
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
У нас родина любляча і дружна.
Ми разом — сила, добра і потужна.
(Фото надіслане автором)
51
Бібліографічна довідка Тематичний покажчик
публікацій у журналі
“Учитель початкової школи” у 2014 році
Сторінка редактора
Андрусич Н. З Новоріччям і Різдвом���������������������������� 1
Андрусич Н. Весна розтопить холоди�������������������������� 3
Андрусич Н. Привітання до свят. Пісенька дружби������� 4
АНДРУСИЧ Н. Нову освіту творимо разом������������������7–8
Андрусич Н. Нехай учитель залишається в серцях�����10
АНДРУСИЧ Н. Всеукраїнська акція “Перехрестя
дружби”��������������������������������������������������������������������11
Офіційний відділ 
Компетентна відповідь
АРТЕМЕНКО О. Уроки мужності: виховуємо
патріотів����������������������������������������������������������������������9
Вітаємо переможців Конкурсу “Освітні технології у
початковій школі — 2013”��������������������������������������������3
Модернізація національної освіти — актуальна
вимога сьогодення. Репортаж із загальних зборів
НАПН України����������������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
Управління і методична служба
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
МИТНИК О., БОЖОК Н. Сучасний учитель:
розвиваємо професійні якості. Форми та
прийоми методичної роботи в школі��������������������������������4
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
Актуальні проблеми
ЖЕБРОВСЬКИЙ Б. З новими досягненнями — у
новий рік���������������������������������������������������������������������1
АНДРУСИЧ Н. Відлуння суспільних конфліктів у
дитячих серцях������������������������������������������������������������2
Квіт С. 1 Вересня — День знань������������������������������������9
МАЛИШЕВА О. Колізії атестації��������������������������������������1
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка і початкової школи�������������������7–8
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
Нормативні документи
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю
та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх навчальних
закладів (Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)�����������������������������2
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у
2014/2015 навчальному році (Додатки до листа
МОН України від 01.07. 2014 р. № 1/9-343)�������������������7–8
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів та структуру 2014/2015 навчального року
(Додаток до листа МОН України від 11.06.2014 р.
№ 1/9–303, витяг)������������������������������������������������������7–8
Про недопущення перевантаження учнів
початкових класів надмірним обсягом
домашніх завдань (Лист МОН України від
28.01.2014 р. № 1/9-72)�������������������������������������������������3
Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах у
2013/2014 навчальному році (Лист МОН України
від 14.02.2014 р. № 1/9–115, витяг)���������������������������������3
Освітянські новини
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні
засади і практика реалізації. Репортаж з
методологічного семінару����������������������������������������������4
52
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня: поради
вчителеві. Упровадження особистісно орієнтованого
підходу в початковій школі����������������������������������������������3
САВЧЕНКО О., АНДРУСИЧ О. Вчимося толерантності����9
СКВОРЦОВА С., ОНОПРІЄНКО О. Програма
з математики: працюємо на перспективу������������������12
Наступність освіти
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка початкової школи��������������������7–8
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
Інклюзивна освіта 
Спеціальна освіта
БЕСПАЛЬКО М., ФЕДОРЧУК Т. Слабозорі діти в
загальноосвітній школі. Поради щодо організації
навчання����������������������������������������������������������������������3
КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
ПИВОВАРОВА І. Діти з особливими потребами:
інтеграція в соціум������������������������������������������������������2
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Психологічна служба
ЖАДАН О. Учитель у світі обдарованих дітей.
Педагогічні умови розвитку здібностей учнів������������������12
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня:
поради вчителеві. Упровадження особистісно
орієнтованого підходу в початковій школі�������������������������3
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
Державний стандарт
ГЛИНЯНЮК Н. Формування вміння вчитися:
психолого-педагогічний аспект���������������������������������11
Планування
Орієнтовні календарні плани. 3-й клас
АНТОСІЄВА Л. Основи здоров’я������������������������������������4
АРИСТОВА Л. Музичне мистецтво�����������������������������5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Українська
мова. Природознавство. Основи здоров’я. Я у Світі����5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ОНОПРІЄНКО О., СКВОРЦОВА С. Математика��������5–6
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Природознавство����������������������������4
ГРУЩИНСЬКА І. Природознавство����������������������������5–6
МАГДЮК Т. Щоб знати таємниці світу, дослідження
нам слід робити. Організація дослідницької діяльності
на уроках з різних предметів�����������������������������������������10
МИТНИК О., ВИНОГРАДОВА Н. Мозкова атака як
інтерактивний метод навчання����������������������������������10
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
Учитель — учителю 
Моя професія — вчитель
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
ХОМИЧ С. Гуманна педагогіка: навчаємо з любов’ю���5–6
Громадянська освіта
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
ІВАНЧЕНКО Н. Ігри народні завжди є модні.
Українські народні дитячі ігри зимового періоду��������������11
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
ПРОЦЕНКО О. Імена, викарбувані в історії. Унікальні
відкриття українських учених������������������������������������������9
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова������������5–6
ПРОЦЕНКО О. Україна — єдина країна. Виховна година���7–8
КАЛІНІЧЕНКО О. Образотворче мистецтво����������������5–6
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Трудове навчання�������������4
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Литературное чтение для школ с
русским языком обучения�������������������������������������������4
ТКАЧЕНКО Н. Винаходи людства. Урок громадянської
освіти для 4-го класу������������������������������������������������������9
ЛАПШИНА І. Русский язык для школ с украинским
языком обучения���������������������������������������������������������4
Довідник
МАСОЛ Л., ГАЙДАМАКА О., ОЧЕРЕТЯНА Н.
Інтегрований курс “мистецтво”��������������������������������5–6
НАУМЕНКО В. Літературне читання���������������������������5–6
ЧЕКІНА О. І особистість, і громадянин, й жива
частинка всесвіту — людина. Опорні таблиці та
схеми до курсу “Я у світі”�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Літературне читання����������������������������5–6
Мови і літератури
ПРОЦЕНКО Т. Математика���������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО Т. Українська мова�����������������������������������5–6
БОНДАР Л. Сила і велич поезії Тараса Шевченка.
Урок читання у 3-му класі�����������������������������������������������2
СТЕЦЕНКО І. Розгорнуте поурочне планування.
Інформатика���������������������������������������������������������������9
КАЛІНІЧ О., ХАРЧЕНКО О., ЗАЙЧЕНКО В. Живе
Тарасове слово. Добірка вправ з української мови
ЧОРНОБРОВ В. Фізична культура����������������������������������3
Орієнтовні плани уроків фізкультури. 2-й клас
на основі поезій Т. Г. Шевченка���������������������������������������11
КАМИШЕНЦЕВА С. Подорож до казки. Урок читання
в 4-му класі�����������������������������������������������������������������11
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. ІІІ чверть����� 1
НАРЧИНСЬКА Н. Жовтий лист під ноги пада.
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. IV чверть����� 3
Урок розвитку зв’язного мовлення у 2-му класі��������������������9
Сучасні освітні технології 
Ігрові технології
БЕНЬ Н. Ігри зі словами���������������������������������������������5–6
БЕНЬ Н. Ігри зі словами. (продовження)��������������������������9
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
ПОНОМАРЬОВА К. У лісочку в холодку чуть зозулине
“ку-ку”. Урок розвитку мовлення в 3-му класі�����������������11
ПРИХОЖАЙ С. Масляна завітала. Урок української
мови у 4-му класі�����������������������������������������������������������1
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
Державний стандарт
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова:
текстоцентричний підхід у 3-му класі�����������������������5–6
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті. Використання
гри у навчальному процесі�������������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Російська мова: методичні рекомендації.
Поради щодо організації роботи у 3-му класі��������������������3
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
53
Бібліографічна довідка ЛАПШИНА І. Орфографічні навички набуваєм
граючи. Особливості організації
словникової роботи у початкових класах������������������������12
ЛАПШИНА І. Читаємо російською. Організація
літературної освіти у 3-му класі�����������������������������������5–6
МОВЧУН А. Дає іменників сім’я предмету кожному
ім’я. Вивчення іменника у 3-му класі�������������������������������9
НАУМЕНКО В. Художній твір як мистецтво слова.
Робота над текстом у 3-му класі��������������������������������������4
НАУМЕНКО В. Як осягнути душу твору? Методика
аналізу оповідання на уроках літературного читання����������9
ПОНОМАРЬОВА К. Мовлення зв’язне — чисте
й виразне. Напрями та засоби мовленнєвого
розвитку другокласників��������������������������������������������5–6
Довідник
МОВЧУН А. Ті, хто бачить світ дитячими очима������������11
ПРОЦЕНКО О. Як парость виноградної лози,
плекайте мову�����������������������������������������������������������10
Іноземні мови
БЕЗУШКА А. Вдягаймося вишукано взимку. Урок
французької мови у 2-му класі����������������������������������������1
МАЙДАНЮК А. Знаємо англійську good, better,
the best! Урок для 4-го класу����������������������������������������10
МАЙДАНЮК А. The ABC-party. Закріплення алфавіту
в 1-му класі�������������������������������������������������������������������3
Сучасні освітні технології
ПОНОМАРЬОВА К. Назвемо явища природи. Урок
розвитку мовлення в 1-му класі���������������������������������������1
БОГДАНЦЕВА Л., ІВАНОВА Н. We are Journalists. Бінарний
урок української та англійської мови у 3-му класі�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Розвиток мовлення першо­
класників. Методичні рекомендації��������������������������������1
Математика
ПОНОМАРЬОВА К. Хай сяє кожним словом співуча
наша мова. Методичні поради щодо розвитку
мовлення третьокласників��������������������������������������������10
ПОНОМАРЬОВА К., ЧЕРКАЙ І. Весняні квіти. Урок
розвитку мовлення в 2-му класі�����������������������������������5–6
Сучасні освітні технології
ДУЛЬСЬКА М. Бджолина сім’я. Урок читання в 1-му класі���2
ДУЛЬСЬКА М. Читаємо легко, з бажанням. Ефективні
прийоми формування навички читання����������������������������2
МАРУШЕНКО І. Діалог в освітньому процесі.
Активізація взаємодії педагога й учня������������������������������3
МАРУШЕНКО І. Подорож Мовною країною. Урок
української мови у 2-му класі������������������������������������������3
МИГАЛЬ Т. Словникові слова у ребусах. Матеріали
до уроків у 1-му класі�����������������������������������������������������4
СИЛАНТЬЄВА С. Цікава граматика. Лінгвістичні казки
до уроків української мови у 3-му класі����������������������������3
СТАРЧЕНКО Л. У старанних малят стали літери
в ряд. Урок навчання грамоти�������������������������������������7–8
ХАРІТОНЕНКО Л. Де лелека водиться, там щастя
родиться. Урок позакласного читання у 2-му класі�����������4
ХАРІТОНЕНКО Л. Ліс — скарбничка здоров’я. Урок
літературного читання у 3-му класі��������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Творчі вправи і завдання заохотять
до навчання. Прийоми роботи на уроках літературного
читання у 3-му класі�����������������������������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Рухомі картинки. Активізація
діяльності учнів на уроках читання�����������������������������������4
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
РОСЛЯКОВА І. Одиниці маси. Урок відкриття нових
знань для учнів 3-го класу���������������������������������������������11
СИВОЛОБОВА А. Відкриваємо дива світу.
Формування навичок позатабличного множення і
ділення у 3-му класі�������������������������������������������������������3
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до країни Геометрії������������������2
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до родини Куба. Урок у 1-му
класі����������������������������������������������������������������������������2
Державний стандарт
СКВОРЦОВА С. Все по поличках розкладемо
й нові почнем вивчати теми. Числа. Дії з числами.
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
за 1–2-й класи����������������������������������������������������������7–8
СКВОРЦОВА С. Сюжетні задачі — крок до
математичного моделювання. 3-й клас����������������������10
СКВОРЦОВА С. У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі. Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі�����������������������������12
СКВОРЦОВА С. Щоб рівняння розв’язати, треба
корінь відшукати. Формування поняття рівняння
у 3-му класі�����������������������������������������������������������������11
ХИЛЬЧУК Н. Диференційоване навчання на уроках
математики�����������������������������������������������������������������4
Сучасні освітні технології
ГАЙОВА Л. Ергономіка уроку. Особливості проведення
уроків математики���������������������������������������������������������3
ГОРГОШ Л., КІРИК М. Здоров’язбережувальна
технологія навчання математики���������������������������������1
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
САВЧУК Т. Козацькому роду нема переводу. Урокподорож з математики для 2-го класу������������������������������12
Інтегрована освіта
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок
читання і трудового навчання для 4-го класу�������������������12
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок з
математики та природознавства для 2-го класу������������7–8
Контроль навчальних досягнень
ДАРІЄНКО Г. Розв’яжуть діти залюбки математичні
ланцюжки. Арифметика і міжпредметні зв’язки�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень���9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
54
ОНИСЬКІВ Т. Херсонщина в математичних задачах��������9
Контроль навчальних досягнень
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Позакласна робота
Сучасні освітні технології
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання
до проектної діяльності��������������������������������������������������1
Природознавство
Мистецтво
БАРНА М., БІДА Д., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ЩУР Н. Пізнавальна подорож у просторі та часі.
Урок-екскурсія до музею для учнів 2-го класу���������������5–6
Державний стандарт
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О., ШАБАТ Г.,
ЩУР Н. У весняному лісі. Проводимо дослідницький
практикум та екскурсію у 2-му класі���������������������������������3
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
АРИСТОВА Л. Мандруємо музичними
королівствами. Методичні рекомендації до уроків
музики в 3-му класі��������������������������������������������������������3
МАСОЛ Л. Мистецтво розвиває і виховує. Інтегра­
тивні художньо-педагогічні технології��������������������������5–6
Інтегрована освіта
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ГОНЧАРЕНКО Н., ШИДЕНКО К. Хай образи героїв
оживуть. Уроки інтегрованого курсу “Мистецтво”
для 3-го класу�������������������������������������������������������������10
ПРИХОЖАЙ С. Гриби: рослини чи тварини? Урок
природознавства в 3-му класі�����������������������������������������2
МИХАЙЛОВА О., ФІРС Н. У царстві фантазії. Уроки
ПРОЦЕНКО О. Флора і фауна рідного краю.
Віртуальна екскурсія��������������������������������������������������5–6
для 3-го класу: музичне мистецтво, образотворче
мистецтво��������������������������������������������������������������������1
Образотворче мистецтво
ХАРИТОНЮК Н. Багатства рідної землі. Урок у 1-му
класі��������������������������������������������������������������������������10
ІВАНЕНКО С. Творимо дивовижні образи.
Нетрадиційні техніки малювання�������������������������������������3
ХИЛЬЧУК Н. Земля — планета Сонячної системи.
Урок для 4-го класу��������������������������������������������������������9
ЖИГАНЮК Н. Різдвяний голуб. Урок образотворчого
мистецтва у 2-му класі�������������������������������������������������12
Державний стандарт
КЛОПОТЕНКО Н. У майстерні гончаря. Урок
образотворчого мистецтва для 3-го класу��������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Дослідження як спосіб пізнання
і розвитку. Навчально-дослідницька діяльність
молодших школярів���������������������������������������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Навчально-дослідницька
діяльність на уроках природознавства���������������������7–8
Сучасні освітні технології
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті.
Використання гри у навчальному процесі�����������������������12
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
Контроль навчальних досягнень
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Інформатика
СТЕЦЕНКО І. Інформатика — місток між предметами����9
Державний стандарт
АНДРУСИЧ О., СТЕЦЕНКО І. Алгоритми і виконавці:
безкомп’ютерний етап����������������������������������������������11
КОРШУНОВА О. Інформатика: навчаємо
вчитися. Формування ключових компетентностей
у 3-му класі���������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Трудове навчання
Державний стандарт
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Уроки трудового
навчання у 3-му класі. Методичні рекомендації��������������4
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Творімо дива власними
руками. Виготовлення виробів у техніках мозаїки
та витинанки�������������������������������������������������������������7–8
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання
та літературного читання для 2-го класу�������������������������11
КАРПЕНКО Н. Лялька-мотанка цікава й сьогодні.
Інтегрований урок трудового навчання і громадянської
освіти у 4-му класі���������������������������������������������������������1
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу�������������������������������12
Фізична культура
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас. ІІІ чверть)���1
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас.
IV чверть)��������������������������������������������������������������������3
Здоров’язбережувальні технології 
Основи здоров’я
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
55
Бібліографічна довідка КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
Екологічне виховання
СТАРЧЕНКО Л. Відомо всім: фізкультхвилинка —
чудовий спосіб відпочинку. Фізкультхвилинки
у супроводі дидактичних віршів���������������������������������������4
БОВКУНОВА Н. Бережімо природу! Екологічне
виховання на уроках з різних предметів���������������������������4
СТАРЧЕНКО Л. Для швидкого відпочинку проведем
фізкультхвилинку! Фізкультхвилинки у супроводі
дидактичних віршів��������������������������������������������������������2
ЩЕРБАКОВА Н. Наш настрій — дзеркало спілку­
вання. Урок для 1-го класу���������������������������������������������3
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Робота з батьками
Контроль навчальних досягнень
БОБРУЙКО О. Маленькі поради для розв’язання
великих проблем�����������������������������������������������������5–6
ЛОБАНОВСЬКА О. Основи здоров’я: 3-й клас.
Тестові завдання�������������������������������������������������������7–8
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
Контроль
навчальних досягнень
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень���������������������������������������������������������������������9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Варіативні курси
КУЧЕР Т. Економіка — для всіх. Тематичне
планування та розробки уроків для 3-го класу���������������5–6
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Проектні технології
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
НЕБЕСНА Т. Ігри та розваги для розвитку уваги��������������9
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
Позакласна робота 
Свята і розваги
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С. Ось
і настала прощання пора. Сценарій випускного свята�����3
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3-4 класів����������������������������������������4
ГАРАН К. Змагаємось завзято — у нас зимове свято.
Новорічний КВК�����������������������������������������������������������11
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ДОНІЙ В. Шануймо маму. Вистава до Дня 8 Березня
за мотивами фільму “У джазі тільки дівчата”���������������������1
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання до
проектної діяльності������������������������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
Морально-етичне виховання 
Стежина духовності
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
АНДРУСЕНКО Н., ДЖЕМУЛА Г. У вихованні немає
дрібниць����������������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Татусеве свято. Сценарій родинного
свята для учнів 1-го класу та їхніх батьків��������������������������1
МІЗІНА О. Зоряний час. Конкурс для дітей 6–7 років�����5–6
БОНДАР Л. Послухай музику землі. Заняття для
1-го класу�����������������������������������������������������������������5–6
НАРЧИНСЬКА Н. Каруселі мрій дитячих. Сценарій
родинного свята������������������������������������������������������������2
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
ОЧЕРЕТЬКО І. Осінні спогади при свічках.
Позакласний захід для учнів 2-го класу����������������������������9
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3–4 класів����������������������������������������4
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ДЖЕМУЛА Г. Запам’ятати всім пора: людина
починається з добра�������������������������������������������������12
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
РИБАЛЬЧЕНКО С. День іменинника. Розвага
для учнів 2-го класу���������������������������������������������������7–8
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
56
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Фотоконкурс «УПШ» Прийшла до нас зима по білих килимах
Наввипередки з вітром мчу…
Ні, я не їду, а лечу!
(Надіслала О. Кокошко,
м. Київ)
Зиму зустрічаєм разом
Ми веселим дружним класом.
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
На шкільнім
подвір’ї зрання
Нова відкрилася
їдальня.
(Надіслала
А. Майданюк,
м. Кам’янецьПодільський,
Хмельницька обл.)
Фотографія на пам’ять
З усмішками і сніжками.
(Надіслала Т. Богомаз,
СЗШ № 163, м. Київ)
Нумо мірятися швидше:
Хто стрункіший і хто вищий.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Нам час сідати за уроки.
Ти тут без нас постоїш трохи?
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
Фотоконкурс «УПШ»
Чимало знають способів малята
Ялинку зберегти й прикрасить свято
У подружок-щебетушок
І ялинки також дружать.
Щодо прикрас ідей завжди багато.
Та місця на ялинці малувато...
(Надіслала Т. Проценко,
І–ІІІ ст. № 132, м. Київ)
Ялинка власними руками —
Приємний подарунок мамі.
(Надіслала Н. Гончаренко,
студія Art Discovery, м. Київ)
У нашім класі там і тут
Ялинки, мов гриби, ростуть.
(Надіслала Т. Проценко,
м. Київ)
(Надіслала Т. Королюк,
м. Смотрич, Хмельницька обл.)
Ось яка ялинка в мене —
І блискуча, і зелена.
(Надіслала А. Майданюк, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.)
До Нового року —
Ялиночки нівроку.
(Надіслала Л. Бондар, Український колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Політ фантазії дитячої нестримний —
Ялинки різні всі, і всі чарівні!
(Надіслала Н. Антоненко, Менська ЗОШ I–III ст.
ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівська обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
945
Размер файла
2 152 Кб
Теги
свята, розваги, робота з батьками
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа