close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Учитель у світі обдарованих дітей

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2014, 12
12
2014
Програма
з математики
Актуальна
проблема
Розвиток
ОБДАРОВАНості
Поради фахівця
ЗНАХОДИМО
НЕВІДОМЕ
Сюжетні задачі,
3-й клас
КОНТРОЛЬНІ
РОБОТИ
Українська мова,
3-й клас, ІІ семестр
ОБОВ’ЯЗКИ
В СІМ’Ї
Я у світі, 3-й клас
ГРАЄМО У КВЕСТ
Природознавство,
4-й клас
ЛЮДИНА
ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ДОБРА
Моральне
виховання
РОДИННЕ СВЯТО
Зима вдягнула все у білі шати...
Як дітям радісно її стрічати!
Увага! Передплата на 2015 рік триває!
Сучасні
освітні
технології
Управління
та методична
служба
Розробки
уроків з усіх
предметів
Зробіть
ьний
правил
хід!
латіть
Передп итель
“Уч
журнал ї школи”
ово
початк
Поради
щодо роботи
з батьками
Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.presa.ua
Індекс — 89869. Вартість примірника — 29,13 грн
Творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми,
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу
спрямована на розвиток
 логічного та образного мислення,
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.
Індекс — 40295. Вартість примірника — 18,75 грн
передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на 2015 рік
у комплекті за ціною лише 448,46 грн. Індекс — 68604
Контроль
навчальних
досягнень
12
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олексіївна, професор ка­фед­ри
математики та мето­ди­ки її навчання Південно­ук­ра­їнського
на­­ціо­нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Актуальні проблеми
 Математика
3 Світлана СКВОРЦОВА, Оксана ОНОПРІЄНКО
Програма з математики:
працюємо на перспективу
Психологічна служба
7 Олена ЖАДАН
Учитель у світі обдарованих дітей
Педагогічні умови розвитку
здібностей учнів
Державний стандарт
 Мови і літератури
12 Ірина Лапшина
Орфографічні навички набуваєм граючи
Особливості організації
словникової роботи у початкових класах
Державний стандарт  Математика
16 Світлана СКВОРЦОВА
У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі
Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі
Контроль навчальних досягнень
 Українська мова
22 Катерина ПОНОМАРЬОВА
УКРАЇНСЬКА МОВА. 3-й клас
Орієнтовні завдання для перевірки
навчальних досягнень (ІІ семестр)
Сучасні освітні технології
 Математика
27 Тетяна САВЧУК
Козацькому роду нема переводу
Урок-подорож з математики
для 2-го класу
Інтегрована освіта
30 Наталія КАМІНСЬКА
Кожен день нового року —
відкриття й знання нові
Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу
На землі своїй прекрасній і багатій
До снаги нам працювати і співати.
( Надіслала А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
В к л а д к а l Олена ЧЕКІНА
І особистість, і громадянин,
Й жива частинка всесвіту — людина
Мистецтво
42 Наталія ЖИГАНЮК
Різдвяний голуб
Урок образотворчого мистецтва у 2-му класі
Опорні таблиці та схеми до курсу “Я у світі”
Морально-етичне виховання
45 Галина ДЖЕМУЛА
Громадянська освіта
 Робота з батьками
Свята і розваги
 Робота з батьками
34 Марія СНІГУРЯК
Хто шанує родину,
той гідна людина
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі
Ігрові технології
 Природознавство
37 Тетяна КОРОЛЮК
Шукаємо знання у квестІ
Використання гри у навчальному процесі
Запам’ятати всім пора:
людина починається з добра
48 Світлана ФЕЦИЧ
З родини йде в життя дитина
Сценарій родинного свята
для учнів 4-го класу
Бібліографічна довідка
52 Тематичний по­каж­чик публікацій
у жур­на­лі “Учитель початкової школи”
у 2014 році
На 1-й сторінці обкладинки: фото А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 12 (19), ГРУДЕНЬ 2014
Головний редактор Олексій Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Людмила Лаптєва
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 08.12.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2067. Зам. 141447.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Психологічна служба
Обдарованість — поєднання трьох компонентів:
мотивації, орієнтованої на виконання завдання,
непересічних розумових здібностей і креативності.
Джозеф Рензуллі
Учитель у світі
обдарованих дітей
Педагогічні умови розвитку здібностей учнів
Олена ЖАДАН,
практичний психолог
Шелудьківського ліцею імені Героя
Радянського Союзу Ю. Є. Кравцова,
Зміївський р-н, Харківська обл.
Кожна дитина має від народження певні задатки і здібності, однак не всі вони розкриваються протягом життя. Нереалізовані здібності поступово згасають. На що дорослим слід звернути увагу, аби не
проґавити момент і не допустити згасання природного потенціалу малюків? Яка роль учителя в розвитку обдарувань дітей? Над цими питаннями розмірковує автор статті.
Обдарованість
як системна якість психіки
Важливою характеристикою особистості є здіб­
ності (обдарування, таланти), природні нахили — індивідуально-психологічні особливості, які людина
проявляє в діяльності. Саме вони визначають напрями, в яких людина зможе реалізуватися найбільш
повно. Як і решту індивідуально-психологічних особливостей, людина не отримує здібності в готовому
вигляді, а формує протягом життя. Обдарованість
може стихійно проявитися і далі розвиватися за сприятливих умов або згасати за несприятливих.
Природною основою формування здібностей є
задатки — вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку, органів чуття і руху.
За визначенням Б. М. Теплова, здібності — це задатки
в розвитку. Причому на основі одних і тих самих задатків можуть розвинутися різні здібності.
Обдарованою часто називають людину, яка здатна
до значних досягнень, легко набуває нові знання,
може знайти цікавий, несподіваний вихід зі складної
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
ситуації, створити щось нове, зробити те, що іншим
не під силу.
Традиційно обдарованими вважають дітей:
yy з інтелектом, вищим за середній;
yy з високим рівнем творчих здібностей;
yy які досягли успіхів у певних галузях діяльності
(музиці, математиці, шахах тощо);
yy які відмінно навчаються в школі (академічна
обдарованість).
Нерідко вчителі до обдарованих, здібних зараховують старанних учнів, які мають високі навчальні досягнення. Судять, так би мовити, за результатом. Але
здібності далеко не завжди проявляються у шкільній
успішності.
Психологи вважають, що обдарованість —
це системна якість психіки, яка розвивається
протягом життя і дає людині можливість досягти
більш високих (незвичних, неабияких) результатів
у одному чи кількох видах діяльності порівняно з іншими. Кого ж слід вважати обдарованим — “зразкового учня” чи того, хто вирізняється з-поміж інших
7
Психологічна служба Обдарованість — це генетично обумовлений
компонент здібностей, що розвивається в певній діяльності або деградує через її брак.
К. Платонов
певними психічними якостями, особливостями розумової діяльності?
Припустити, що дитина обдарована, можна, якщо
її інтелектуальні здібності перевищують середній рівень, якщо до розв’язання проблем і завдань вона
підходить творчо, а також має високий рівень мотивації досягнень.
За ступенем обдарованості дітей характеризують
таким чином:
1 — надобдаровані — генії (не більше одного
на 10 000 осіб);
2 — високообдаровані, або талановиті (приблизно
2–3 %);
3 — обдаровані (15–25 %);
4 — інші діти, які вписуються у межі норми (70 %).
Психологічні особливості
обдарованих дітей
Рівень обдарованості суттєво впливає на стиль
поведінки й формування особистості. Обдаровані
діти часто проявляють оригінальність у соціальній
взаємодії.
Педагогу важливо зуміти знайти індивідуальний
підхід до таких учнів, оскільки типи характеру обдарованих дітей нерідко бувають діаметрально протилежними: одні — рухливі, веселі, комунікабельні, відкриті,
з добре розвиненим мовленням, лідери, фантазери;
інші — тихі, сором’язливі відлюдники, тривожні, вразливі мрійники.
Існує вираз “плата за талант”. Що мається на увазі?
Люди, обдаровані у певній царині, часто відчувають
труднощі в якійсь іншій сфері. І працюючи з такими
учнями, педагог має брати до уваги індивідуальні
особ­ливості кожної дитини.
“Слабкі місця” обдарованих дітей
yy Розвинене мовлення та багатий словниковий за-
yy
yy
yy
yy
yy
yy
пас обдарованої дитини нерідко можуть проявлятися тільки в усній формі, тоді як для її письмових
робіт характерні лексична бідність, складність побудови тексту, поганий почерк тощо.
Допитливим учням часто не вдається завчити легкий, однак нецікавий для них матеріал.
Діти, що завиграшки виконують завдання, на які
відведено небагато часу, часто виявляються нездатними до тривалої зосередженої діяльності.
Іноді такі учні безнадійно неорганізовані — створюється враження, що їхній високий інтелект найкраще проявляється в ситуації “хаосу” (чи то безлад на столі, чи стрімке “перескакування” від
одного виду діяльності до іншого).
Обдаровані в інтелектуальній сфері учні часто виявляються емоційно незрілими, тому потребують
підтримки з боку вчителя та інших, особливо близьких, людей.
Діти, для яких характерне прагнення до досконалості (перфекціонізм), тяжко переживають невдачі.
Дітям, схильним до роздумів над філософськими
питаннями, важко сприймати проблеми реального
життя.
Діти з високим рівнем інтелектуального розивитку
часто проявляють нетерпимість до неуцтва, тугодумства тощо, і це може породжувати конфлікти в колективі.
yy Нерідко спостерігається невідповідність
між фізичним, інтелектуальним і соціальним
розвитком таких дітей.
Талант і геніальність
як вищі рівні
розвитку здібностей
Знань не носити за плечима.
Так радісно ділитись ними!
(Це та наступні фото надіслала Л. Бондар,
Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
8
Талант — поєднання високорозвинених спеціальних здібностей, що дає людині
змогу створювати такі продукти діяльності,
які вирізняються своєю новизною, досконалістю і мають високу суспільну значущість.
Жодна окрема здібність не може вважатися
талантом, навіть якщо вона яскраво виражена
й високорозвинена.
Слово “талант” прийшло до нас з грецької
мови, де воно означало “вага, міра”. В одній
з біблійних притч розповідається про ледачого раба, що отримав від господаря талант
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Психологічна служба
(26,2 кг) срібла — й закопав у землю замість того, аби
пустити в обіг і отримати прибуток (звідси вислів “закопати талант у землю”).
Найвищим щаблем розвитку здібностей, який дає
змогу особистості досягти вагомих для суспільства
результатів у творчій діяльності, є геніальність (лат.
genialis — властивий генієві).
Генії залишають слід в історії, створюють нові напрями в науці, мистецтві, техніці. Геній творить самостійно й оригінально, шукаючи й знаходячи відповіді
на такі запитання, які інші люди перед собою навіть
не ставлять. Геніям властива надзвичайна творча активність. Вони швидше за інших усвідомлюють актуальні проблеми свого часу й силою власного розуму
знаходять нові шляхи їх розв’язання.
Нехай геніальність — доля небагатьох, але здібностями до певних видів діяльності та здатністю
до творчості наділена кожна дитина, і виявити й розвинути їх — одне з найважливіших завдань батьків
та педагогів.
Виявлення і розвиток
обдарованості
Значна роль у своєчасному виявленні природних нахилів дитини, розвитку й формуванні її як особистості належить батькам. Вони першими помічають обдарованість малюка, хоча це не завжди легко,
оскільки не існує якогось єдиного критерію її діагностування — в кожної дитини вона проявляється
по-своєму.
Саме сім’я в першу чергу відповідальна за те, щоб
дитина змогла повною мірою розвинути свої задатки,
незалежно від міри обдарованості, адже дитячі роки
є найбільш важливими для розвитку як інтелекту людини, так і особистості загалом. Так, інтелектуальний
розвиток дитини до п’яти з половиною років має позитивне прискорення, потім змінюється негативним,
а у 12 переважно завершується. До 8 років інтелект
дитини сформований уже на 90 %.
Обдарована дитина здатна досягати значних
успіхів у багатьох видах діяльності, оскільки її психічні можливості надзвичайно пластичні. На жаль,
відсоток обдарованих з роками різко знижується:
якщо в 10-річному віці таких приблизно 60–70 %,
то до 14 років — 30–40 %, а серед 17-річних — тільки
15–20 %. Тому особливо важливо вчасно виявляти обдарованість, природні нахили дітей, відповідно спрямовувати їхні інтереси.
Наш досвід роботи в навчальному закладі показує, що використання у діагностуванні обдарованості
дитини окремо взятих методик може дати хибні результати. Більш достовірним буде комплексний висновок, зроблений на основі спостережень, аналізу
продуктів діяльності дитини та результатів використання різних методик.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
І до навчання вдатні наші діти,
Й актори вельми з них талановиті
Педагог — головний провідник
дитини на шляху до успіху
Проблема обдарованості людини — одна з основ­
них теоретичних проблем психології й найважливіша
практична проблема. Те, наскільки дитина зможе реалізувати свої здібності, значною мірою залежить
від учителя. Сприятливе навколишнє середовище
та майстерне педагогічне керівництво здатні перетворити “природний дар” на видатний талант. Розгледіти обдарованість учня на ранній стадії, тактовно
і розумно допомогти дитині розвинути її, створити
умови для творчості, виявивши винахідливість, наполегливість, здатен лише творчий педагог, що перебуває у постійному розвитку як професіонал і особистість. Для цього треба вивчити потенційні можливості
дітей, дослідити такі унікальні й несподівані явища,
як спалахи дитячого таланту, проблиски геніальності.
Якщо ж учень не має виражених ознак обдарованості,
слід докласти максимум зусиль, аби розкрити його
приховані здібності.
Для забезпечення ефективної роботи з розвитку
обдарованості учнів педагог повинен:
yy бути доброзичливим і чуйним;
yy мати високий рівень інтелектуального розвитку;
yy знати психологічні особливості дітей, розуміти
їхні потреби та інтереси;
yy мати широке коло інтересів і вмінь;
yy бути готовим до найрізноманітніших видів
діяльності;
yy мати почуття гумору;
yy бути самокритичним, готовим переглядати
власні погляди і постійно самовдосконалюватися;
yy мати творчий світогляд.
Успіх у розвитку здібностей залежить від наполегливості й прагнення удосконалюватись. Коли дитина не захоплена справою, розвинути її здібності неможливо. Тісна й злагоджена співпраця з педагогом,
9
Психологічна служба yy визнання можливостей, які раніше не визнавалися
Основні принципи розвивальної
взаємодії учителя з дитиною
yy Взаємини педагога й учня будуються на прин-
ципах творчої співпраці.
yy Навчання і самоосвіта ґрунтуються на особистій зацікавленості учня, його індивідуальних інтересах і здібностях, завдяки чому
суб’єктивна пізнавальна активність формується на основі його внутрішніх уподобань.
yy Самостійна освітня діяльність дитини пронизана ідеєю досягнення мети, позбавлена
страху перед помилкою.
або не використовувалися;
yy повага до бажання дітей працювати самостійно;
yy уміння утримуватися від втручання в процес твор-
чої діяльності;
yy надання дітям свободи вибору;
yy відповідність рівню інтелектуального та соціаль-
yy
yy
yy
yy
взаєморозуміння і доброзичливе ставлення з боку
дорослого сприяють зацікавленню дитини діяльністю, а отже, стимулюють її до розкриття природних нахилів.
Методи і технології
розвитку обдарованості
Основою педагогічних технологій, орієнтованих на виявлення і розвиток обдарувань учня, мусить
бути визнання його цінності як особистості. А у підході до навчання мають реалізовуватись принципи
розвивальної взаємодії учителя з дитиною. Дуже важливо пам’ятати: навчання, спрямоване на розвиток —
це не передача певного, наперед визначеного обсягу інформації з окремих дисциплін, а інтегрований
процес, який сприяє формуванню цілісної картини
світу, дає учням можливість самостійно обирати “опорні” знання з різних наук за максимальної орієнтації
на власний ментальний досвід.
Визначальними особливостями використання
творчих методів, спрямованих на розвиток обдарувань учнів, є:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
ного розвитку дітей, індивідуалізація навчальної
програми залежно від особливостей учнів;
створення умов для практичної реалізації творчих
ідей;
заохочення роботи над власними проектами;
відмова від будь-якого тиску на дітей;
надання кожному можливості робити посильний
внесок у роботу групи;
повага до потенційних можливостей учнів, які
відстають;
надання авторитетної підтримки учням, які висловлюють власну нестандартну думку;
максимально повне використання у навчальному
процесі захоплень школярів;
терпимість до “творчого безладу”;
сприяння формуванню й розвитку в учнів уміння
переконувати та пропагувати;
спрямованість завдань на розвиток у них здатності
до самоаналізу;
сприяння переходу від перцептивного до вищих
понятійних рівнів пізнання;
забезпечення умов для формування системного
інтелекту, вміння працювати з інформацією.
Проблемні запитання — “пальне” для нестандартного інтелекту. Під час вивчення різних тем з предмета добирають проблемні запитання, на які учень
не знайде готової відповіді у підручнику. До того ж аби
дати правильну відповідь, він має застосувати знання з вивчених раніше розділів. В запитання закладають певну проблемну ситуацію, розв’язати
яку треба нестандартним способом.
Важливу роль у творчій діяльності відіграють
моменти особливого піднесення — стан натхнення, “осяяння”, який не випадково асоціюється з талантом. Втім, варто пам’ятати: талант є лише можливістю для набуття високої
майстерності й досягнення неабияких успіхів
у творчості. Творчі досягнення значною мірою
залежать від умов життя й виховання.
Для учнів тих, що розум мають гострий,
Відкриє КВК широкий простір
10
Теорія розв’язання винахідницьких зав­
дань (ТРВЗ) пропонує певний набір прийомів
мислення, кінцевою метою яких є свідоме досягнення стану “осяяння”, “вмикання” інтуїції
тощо. Використання алгоритму розв’язування
проблемних ситуацій у ході навчального процесу
виробляє в учнів особливий стиль мислення,
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Психологічна служба
в основі якого лежать гнучкість, оригінальність, чутливість до протиріч.
Розглянемо кілька завдань, розв’язати які за допомогою стандартних прийомів мислення непросто, а
то й неможливо.
Пам’ятка
Як організувати співпрацю,
спрямовану на розвиток
здібностей дитини
Мова Икапван
(Мова навпаки)
yy Не витрачайте часу на настанови і повчання,
допоможіть дитині діяти незалежно.
Завдання. Слово “ербод” означає “погано”, слово
“окріг” — “солодко”, “котачоп” — “кінець”. Що означає слово “онзіп”? Як цією “мовою” сказати “весело”?
yy Уникайте прямих інструкцій щодо того, чим
вона має займатися, створіть умови для максимального прояву її творчості й креативності.
Відповідь. Щоб перекласти слово з мови Икапван, треба прочитати його у зворотному напрямку
і до отриманого таким чином нового слова дібрати антонім. Наприклад: “онзіп” — пізно — рано.
Отже, треба дібрати антонім до слова “весело”
(“сумно”) і переставити у ньому букви. Отримаємо
відповідь — “онмус”.
yy Не стримуйте ініціативи й не робіть за дитину
те, що вона може зробити самостійно.
Допиши кінцівку
Завдання: придумати власні варіанти кінцівки тексту, в яких зробити висновок, так, щоб у результаті
вийшли різні за жанром твори (притча, оповідання,
анекдот, казка тощо).
До кабінету відомого психіатра якось увійшов чоловік, на перший погляд цілком урівноважений, поважний
та елегантний. Та за кілька хвилин розмови лікар переконався, що відвідувач перебуває у полоні глибокої депресії й безпросвітного гнітючого смутку.
Лікар розпочав ретельне обстеження і під кінець розмови спитав свого нового пацієнта:
— А чому б Вам сьогодні увечері не піти до цирку, що
саме приїхав до нашого міста? У виставі бере участь знаменитий клоун, який уже розвеселив півсвіту. Всі кажуть, що він надзвичайно талановитий. Це неодмінно
розважить Вас, ось побачите! ...
Варіант кінцівки тексту, що перетворює його на
анекдот:
У відповідь пацієнт, заливаючись сльозами, промовив:
— Та я ж і є той клоун…
yy Подбайте про те, щоб учень побачив користь
від застосування міжпредметних зв’язків та навчився їх відстежувати, використовував знання
з різних навчальних дисциплін.
yy Постійно пов’язуйте вирішення складних та
проблемних ситуацій із життям, що сприятиме
формуванню соціальних життєвих навичок
дитини.
yy Допоможіть своїм вихованцям навчитися керувати процесом засвоєння знань.
конференції, 25–26 лютого 2014 р., м. Івано-Франківськ. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014.
3. Одаренные дети / Пер. с англ.; Общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991.
4. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. —
К.: Педагогічна думка, 2001.
5. Савенков А. И. Психология детской одаренности.
Учеб. пособ. — М.: Госиздат, 2010.
6. Холодецька Н. В. Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості учнів // Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,
25–26 лютого 2014 р., м. Івано-Франківськ. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. l
Кодування
Завдання. Кожен учень отримує окремий
текст, який має прочитати і закодувати його
зміст за допомогою знаків, схем, малюнків.
Потім діти обмінюються “конспектами” з товаришами по парті. Кожен має переказати текст
свого товариша, використовуючи зроб­лені ним
малюнки або схеми.
Література
1. Гильбух Ю. З. Умственно одаренный ребенок.
Психология, диагностика, педагогика. — К.: РОВО
“Укрвузполиграф”, 1992.
2. Деган В. В. Інноваційні методи творчого розвитку академічно обдарованих дітей у рамках природничого циклу // Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Якщо учитель доброзичливий і творчий,
То й учень творчістю займається охоче.
(Надіслала Н. Гончаренко, студія Art Discovery, м. Київ)
11
Бібліографічна довідка Тематичний покажчик
публікацій у журналі
“Учитель початкової школи” у 2014 році
Сторінка редактора
Андрусич Н. З Новоріччям і Різдвом���������������������������� 1
Андрусич Н. Весна розтопить холоди�������������������������� 3
Андрусич Н. Привітання до свят. Пісенька дружби������� 4
АНДРУСИЧ Н. Нову освіту творимо разом������������������7–8
Андрусич Н. Нехай учитель залишається в серцях�����10
АНДРУСИЧ Н. Всеукраїнська акція “Перехрестя
дружби”��������������������������������������������������������������������11
Офіційний відділ 
Компетентна відповідь
АРТЕМЕНКО О. Уроки мужності: виховуємо
патріотів����������������������������������������������������������������������9
Вітаємо переможців Конкурсу “Освітні технології у
початковій школі — 2013”��������������������������������������������3
Модернізація національної освіти — актуальна
вимога сьогодення. Репортаж із загальних зборів
НАПН України����������������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
Управління і методична служба
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
МИТНИК О., БОЖОК Н. Сучасний учитель:
розвиваємо професійні якості. Форми та
прийоми методичної роботи в школі��������������������������������4
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
Актуальні проблеми
ЖЕБРОВСЬКИЙ Б. З новими досягненнями — у
новий рік���������������������������������������������������������������������1
АНДРУСИЧ Н. Відлуння суспільних конфліктів у
дитячих серцях������������������������������������������������������������2
Квіт С. 1 Вересня — День знань������������������������������������9
МАЛИШЕВА О. Колізії атестації��������������������������������������1
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка і початкової школи�������������������7–8
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
Нормативні документи
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю
та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх навчальних
закладів (Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)�����������������������������2
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у
2014/2015 навчальному році (Додатки до листа
МОН України від 01.07. 2014 р. № 1/9-343)�������������������7–8
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів та структуру 2014/2015 навчального року
(Додаток до листа МОН України від 11.06.2014 р.
№ 1/9–303, витяг)������������������������������������������������������7–8
Про недопущення перевантаження учнів
початкових класів надмірним обсягом
домашніх завдань (Лист МОН України від
28.01.2014 р. № 1/9-72)�������������������������������������������������3
Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах у
2013/2014 навчальному році (Лист МОН України
від 14.02.2014 р. № 1/9–115, витяг)���������������������������������3
Освітянські новини
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні
засади і практика реалізації. Репортаж з
методологічного семінару����������������������������������������������4
52
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня: поради
вчителеві. Упровадження особистісно орієнтованого
підходу в початковій школі����������������������������������������������3
САВЧЕНКО О., АНДРУСИЧ О. Вчимося толерантності����9
СКВОРЦОВА С., ОНОПРІЄНКО О. Програма
з математики: працюємо на перспективу������������������12
Наступність освіти
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка початкової школи��������������������7–8
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
Інклюзивна освіта 
Спеціальна освіта
БЕСПАЛЬКО М., ФЕДОРЧУК Т. Слабозорі діти в
загальноосвітній школі. Поради щодо організації
навчання����������������������������������������������������������������������3
КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
ПИВОВАРОВА І. Діти з особливими потребами:
інтеграція в соціум������������������������������������������������������2
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Психологічна служба
ЖАДАН О. Учитель у світі обдарованих дітей.
Педагогічні умови розвитку здібностей учнів������������������12
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня:
поради вчителеві. Упровадження особистісно
орієнтованого підходу в початковій школі�������������������������3
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
Державний стандарт
ГЛИНЯНЮК Н. Формування вміння вчитися:
психолого-педагогічний аспект���������������������������������11
Планування
Орієнтовні календарні плани. 3-й клас
АНТОСІЄВА Л. Основи здоров’я������������������������������������4
АРИСТОВА Л. Музичне мистецтво�����������������������������5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Українська
мова. Природознавство. Основи здоров’я. Я у Світі����5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ОНОПРІЄНКО О., СКВОРЦОВА С. Математика��������5–6
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Природознавство����������������������������4
ГРУЩИНСЬКА І. Природознавство����������������������������5–6
МАГДЮК Т. Щоб знати таємниці світу, дослідження
нам слід робити. Організація дослідницької діяльності
на уроках з різних предметів�����������������������������������������10
МИТНИК О., ВИНОГРАДОВА Н. Мозкова атака як
інтерактивний метод навчання����������������������������������10
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
Учитель — учителю 
Моя професія — вчитель
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
ХОМИЧ С. Гуманна педагогіка: навчаємо з любов’ю���5–6
Громадянська освіта
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
ІВАНЧЕНКО Н. Ігри народні завжди є модні.
Українські народні дитячі ігри зимового періоду��������������11
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
ПРОЦЕНКО О. Імена, викарбувані в історії. Унікальні
відкриття українських учених������������������������������������������9
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова������������5–6
ПРОЦЕНКО О. Україна — єдина країна. Виховна година���7–8
КАЛІНІЧЕНКО О. Образотворче мистецтво����������������5–6
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Трудове навчання�������������4
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Литературное чтение для школ с
русским языком обучения�������������������������������������������4
ТКАЧЕНКО Н. Винаходи людства. Урок громадянської
освіти для 4-го класу������������������������������������������������������9
ЛАПШИНА І. Русский язык для школ с украинским
языком обучения���������������������������������������������������������4
Довідник
МАСОЛ Л., ГАЙДАМАКА О., ОЧЕРЕТЯНА Н.
Інтегрований курс “мистецтво”��������������������������������5–6
НАУМЕНКО В. Літературне читання���������������������������5–6
ЧЕКІНА О. І особистість, і громадянин, й жива
частинка всесвіту — людина. Опорні таблиці та
схеми до курсу “Я у світі”�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Літературне читання����������������������������5–6
Мови і літератури
ПРОЦЕНКО Т. Математика���������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО Т. Українська мова�����������������������������������5–6
БОНДАР Л. Сила і велич поезії Тараса Шевченка.
Урок читання у 3-му класі�����������������������������������������������2
СТЕЦЕНКО І. Розгорнуте поурочне планування.
Інформатика���������������������������������������������������������������9
КАЛІНІЧ О., ХАРЧЕНКО О., ЗАЙЧЕНКО В. Живе
Тарасове слово. Добірка вправ з української мови
ЧОРНОБРОВ В. Фізична культура����������������������������������3
Орієнтовні плани уроків фізкультури. 2-й клас
на основі поезій Т. Г. Шевченка���������������������������������������11
КАМИШЕНЦЕВА С. Подорож до казки. Урок читання
в 4-му класі�����������������������������������������������������������������11
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. ІІІ чверть����� 1
НАРЧИНСЬКА Н. Жовтий лист під ноги пада.
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. IV чверть����� 3
Урок розвитку зв’язного мовлення у 2-му класі��������������������9
Сучасні освітні технології 
Ігрові технології
БЕНЬ Н. Ігри зі словами���������������������������������������������5–6
БЕНЬ Н. Ігри зі словами. (продовження)��������������������������9
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
ПОНОМАРЬОВА К. У лісочку в холодку чуть зозулине
“ку-ку”. Урок розвитку мовлення в 3-му класі�����������������11
ПРИХОЖАЙ С. Масляна завітала. Урок української
мови у 4-му класі�����������������������������������������������������������1
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
Державний стандарт
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова:
текстоцентричний підхід у 3-му класі�����������������������5–6
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті. Використання
гри у навчальному процесі�������������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Російська мова: методичні рекомендації.
Поради щодо організації роботи у 3-му класі��������������������3
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
53
Бібліографічна довідка ЛАПШИНА І. Орфографічні навички набуваєм
граючи. Особливості організації
словникової роботи у початкових класах������������������������12
ЛАПШИНА І. Читаємо російською. Організація
літературної освіти у 3-му класі�����������������������������������5–6
МОВЧУН А. Дає іменників сім’я предмету кожному
ім’я. Вивчення іменника у 3-му класі�������������������������������9
НАУМЕНКО В. Художній твір як мистецтво слова.
Робота над текстом у 3-му класі��������������������������������������4
НАУМЕНКО В. Як осягнути душу твору? Методика
аналізу оповідання на уроках літературного читання����������9
ПОНОМАРЬОВА К. Мовлення зв’язне — чисте
й виразне. Напрями та засоби мовленнєвого
розвитку другокласників��������������������������������������������5–6
Довідник
МОВЧУН А. Ті, хто бачить світ дитячими очима������������11
ПРОЦЕНКО О. Як парость виноградної лози,
плекайте мову�����������������������������������������������������������10
Іноземні мови
БЕЗУШКА А. Вдягаймося вишукано взимку. Урок
французької мови у 2-му класі����������������������������������������1
МАЙДАНЮК А. Знаємо англійську good, better,
the best! Урок для 4-го класу����������������������������������������10
МАЙДАНЮК А. The ABC-party. Закріплення алфавіту
в 1-му класі�������������������������������������������������������������������3
Сучасні освітні технології
ПОНОМАРЬОВА К. Назвемо явища природи. Урок
розвитку мовлення в 1-му класі���������������������������������������1
БОГДАНЦЕВА Л., ІВАНОВА Н. We are Journalists. Бінарний
урок української та англійської мови у 3-му класі�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Розвиток мовлення першо­
класників. Методичні рекомендації��������������������������������1
Математика
ПОНОМАРЬОВА К. Хай сяє кожним словом співуча
наша мова. Методичні поради щодо розвитку
мовлення третьокласників��������������������������������������������10
ПОНОМАРЬОВА К., ЧЕРКАЙ І. Весняні квіти. Урок
розвитку мовлення в 2-му класі�����������������������������������5–6
Сучасні освітні технології
ДУЛЬСЬКА М. Бджолина сім’я. Урок читання в 1-му класі���2
ДУЛЬСЬКА М. Читаємо легко, з бажанням. Ефективні
прийоми формування навички читання����������������������������2
МАРУШЕНКО І. Діалог в освітньому процесі.
Активізація взаємодії педагога й учня������������������������������3
МАРУШЕНКО І. Подорож Мовною країною. Урок
української мови у 2-му класі������������������������������������������3
МИГАЛЬ Т. Словникові слова у ребусах. Матеріали
до уроків у 1-му класі�����������������������������������������������������4
СИЛАНТЬЄВА С. Цікава граматика. Лінгвістичні казки
до уроків української мови у 3-му класі����������������������������3
СТАРЧЕНКО Л. У старанних малят стали літери
в ряд. Урок навчання грамоти�������������������������������������7–8
ХАРІТОНЕНКО Л. Де лелека водиться, там щастя
родиться. Урок позакласного читання у 2-му класі�����������4
ХАРІТОНЕНКО Л. Ліс — скарбничка здоров’я. Урок
літературного читання у 3-му класі��������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Творчі вправи і завдання заохотять
до навчання. Прийоми роботи на уроках літературного
читання у 3-му класі�����������������������������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Рухомі картинки. Активізація
діяльності учнів на уроках читання�����������������������������������4
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
РОСЛЯКОВА І. Одиниці маси. Урок відкриття нових
знань для учнів 3-го класу���������������������������������������������11
СИВОЛОБОВА А. Відкриваємо дива світу.
Формування навичок позатабличного множення і
ділення у 3-му класі�������������������������������������������������������3
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до країни Геометрії������������������2
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до родини Куба. Урок у 1-му
класі����������������������������������������������������������������������������2
Державний стандарт
СКВОРЦОВА С. Все по поличках розкладемо
й нові почнем вивчати теми. Числа. Дії з числами.
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
за 1–2-й класи����������������������������������������������������������7–8
СКВОРЦОВА С. Сюжетні задачі — крок до
математичного моделювання. 3-й клас����������������������10
СКВОРЦОВА С. У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі. Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі�����������������������������12
СКВОРЦОВА С. Щоб рівняння розв’язати, треба
корінь відшукати. Формування поняття рівняння
у 3-му класі�����������������������������������������������������������������11
ХИЛЬЧУК Н. Диференційоване навчання на уроках
математики�����������������������������������������������������������������4
Сучасні освітні технології
ГАЙОВА Л. Ергономіка уроку. Особливості проведення
уроків математики���������������������������������������������������������3
ГОРГОШ Л., КІРИК М. Здоров’язбережувальна
технологія навчання математики���������������������������������1
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
САВЧУК Т. Козацькому роду нема переводу. Урокподорож з математики для 2-го класу������������������������������12
Інтегрована освіта
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок
читання і трудового навчання для 4-го класу�������������������12
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок з
математики та природознавства для 2-го класу������������7–8
Контроль навчальних досягнень
ДАРІЄНКО Г. Розв’яжуть діти залюбки математичні
ланцюжки. Арифметика і міжпредметні зв’язки�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень���9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
54
ОНИСЬКІВ Т. Херсонщина в математичних задачах��������9
Контроль навчальних досягнень
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Позакласна робота
Сучасні освітні технології
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання
до проектної діяльності��������������������������������������������������1
Природознавство
Мистецтво
БАРНА М., БІДА Д., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ЩУР Н. Пізнавальна подорож у просторі та часі.
Урок-екскурсія до музею для учнів 2-го класу���������������5–6
Державний стандарт
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О., ШАБАТ Г.,
ЩУР Н. У весняному лісі. Проводимо дослідницький
практикум та екскурсію у 2-му класі���������������������������������3
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
АРИСТОВА Л. Мандруємо музичними
королівствами. Методичні рекомендації до уроків
музики в 3-му класі��������������������������������������������������������3
МАСОЛ Л. Мистецтво розвиває і виховує. Інтегра­
тивні художньо-педагогічні технології��������������������������5–6
Інтегрована освіта
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ГОНЧАРЕНКО Н., ШИДЕНКО К. Хай образи героїв
оживуть. Уроки інтегрованого курсу “Мистецтво”
для 3-го класу�������������������������������������������������������������10
ПРИХОЖАЙ С. Гриби: рослини чи тварини? Урок
природознавства в 3-му класі�����������������������������������������2
МИХАЙЛОВА О., ФІРС Н. У царстві фантазії. Уроки
ПРОЦЕНКО О. Флора і фауна рідного краю.
Віртуальна екскурсія��������������������������������������������������5–6
для 3-го класу: музичне мистецтво, образотворче
мистецтво��������������������������������������������������������������������1
Образотворче мистецтво
ХАРИТОНЮК Н. Багатства рідної землі. Урок у 1-му
класі��������������������������������������������������������������������������10
ІВАНЕНКО С. Творимо дивовижні образи.
Нетрадиційні техніки малювання�������������������������������������3
ХИЛЬЧУК Н. Земля — планета Сонячної системи.
Урок для 4-го класу��������������������������������������������������������9
ЖИГАНЮК Н. Різдвяний голуб. Урок образотворчого
мистецтва у 2-му класі�������������������������������������������������12
Державний стандарт
КЛОПОТЕНКО Н. У майстерні гончаря. Урок
образотворчого мистецтва для 3-го класу��������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Дослідження як спосіб пізнання
і розвитку. Навчально-дослідницька діяльність
молодших школярів���������������������������������������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Навчально-дослідницька
діяльність на уроках природознавства���������������������7–8
Сучасні освітні технології
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті.
Використання гри у навчальному процесі�����������������������12
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
Контроль навчальних досягнень
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Інформатика
СТЕЦЕНКО І. Інформатика — місток між предметами����9
Державний стандарт
АНДРУСИЧ О., СТЕЦЕНКО І. Алгоритми і виконавці:
безкомп’ютерний етап����������������������������������������������11
КОРШУНОВА О. Інформатика: навчаємо
вчитися. Формування ключових компетентностей
у 3-му класі���������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Трудове навчання
Державний стандарт
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Уроки трудового
навчання у 3-му класі. Методичні рекомендації��������������4
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Творімо дива власними
руками. Виготовлення виробів у техніках мозаїки
та витинанки�������������������������������������������������������������7–8
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання
та літературного читання для 2-го класу�������������������������11
КАРПЕНКО Н. Лялька-мотанка цікава й сьогодні.
Інтегрований урок трудового навчання і громадянської
освіти у 4-му класі���������������������������������������������������������1
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу�������������������������������12
Фізична культура
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас. ІІІ чверть)���1
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас.
IV чверть)��������������������������������������������������������������������3
Здоров’язбережувальні технології 
Основи здоров’я
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
55
Бібліографічна довідка КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
Екологічне виховання
СТАРЧЕНКО Л. Відомо всім: фізкультхвилинка —
чудовий спосіб відпочинку. Фізкультхвилинки
у супроводі дидактичних віршів���������������������������������������4
БОВКУНОВА Н. Бережімо природу! Екологічне
виховання на уроках з різних предметів���������������������������4
СТАРЧЕНКО Л. Для швидкого відпочинку проведем
фізкультхвилинку! Фізкультхвилинки у супроводі
дидактичних віршів��������������������������������������������������������2
ЩЕРБАКОВА Н. Наш настрій — дзеркало спілку­
вання. Урок для 1-го класу���������������������������������������������3
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Робота з батьками
Контроль навчальних досягнень
БОБРУЙКО О. Маленькі поради для розв’язання
великих проблем�����������������������������������������������������5–6
ЛОБАНОВСЬКА О. Основи здоров’я: 3-й клас.
Тестові завдання�������������������������������������������������������7–8
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
Контроль
навчальних досягнень
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень���������������������������������������������������������������������9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Варіативні курси
КУЧЕР Т. Економіка — для всіх. Тематичне
планування та розробки уроків для 3-го класу���������������5–6
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Проектні технології
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
НЕБЕСНА Т. Ігри та розваги для розвитку уваги��������������9
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
Позакласна робота 
Свята і розваги
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С. Ось
і настала прощання пора. Сценарій випускного свята�����3
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3-4 класів����������������������������������������4
ГАРАН К. Змагаємось завзято — у нас зимове свято.
Новорічний КВК�����������������������������������������������������������11
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ДОНІЙ В. Шануймо маму. Вистава до Дня 8 Березня
за мотивами фільму “У джазі тільки дівчата”���������������������1
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання до
проектної діяльності������������������������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
Морально-етичне виховання 
Стежина духовності
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
АНДРУСЕНКО Н., ДЖЕМУЛА Г. У вихованні немає
дрібниць����������������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Татусеве свято. Сценарій родинного
свята для учнів 1-го класу та їхніх батьків��������������������������1
МІЗІНА О. Зоряний час. Конкурс для дітей 6–7 років�����5–6
БОНДАР Л. Послухай музику землі. Заняття для
1-го класу�����������������������������������������������������������������5–6
НАРЧИНСЬКА Н. Каруселі мрій дитячих. Сценарій
родинного свята������������������������������������������������������������2
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
ОЧЕРЕТЬКО І. Осінні спогади при свічках.
Позакласний захід для учнів 2-го класу����������������������������9
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3–4 класів����������������������������������������4
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ДЖЕМУЛА Г. Запам’ятати всім пора: людина
починається з добра�������������������������������������������������12
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
РИБАЛЬЧЕНКО С. День іменинника. Розвага
для учнів 2-го класу���������������������������������������������������7–8
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
56
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Фотоконкурс «УПШ» Прийшла до нас зима по білих килимах
Наввипередки з вітром мчу…
Ні, я не їду, а лечу!
(Надіслала О. Кокошко,
м. Київ)
Зиму зустрічаєм разом
Ми веселим дружним класом.
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
На шкільнім
подвір’ї зрання
Нова відкрилася
їдальня.
(Надіслала
А. Майданюк,
м. Кам’янецьПодільський,
Хмельницька обл.)
Фотографія на пам’ять
З усмішками і сніжками.
(Надіслала Т. Богомаз,
СЗШ № 163, м. Київ)
Нумо мірятися швидше:
Хто стрункіший і хто вищий.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Нам час сідати за уроки.
Ти тут без нас постоїш трохи?
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
Фотоконкурс «УПШ»
Чимало знають способів малята
Ялинку зберегти й прикрасить свято
У подружок-щебетушок
І ялинки також дружать.
Щодо прикрас ідей завжди багато.
Та місця на ялинці малувато...
(Надіслала Т. Проценко,
І–ІІІ ст. № 132, м. Київ)
Ялинка власними руками —
Приємний подарунок мамі.
(Надіслала Н. Гончаренко,
студія Art Discovery, м. Київ)
У нашім класі там і тут
Ялинки, мов гриби, ростуть.
(Надіслала Т. Проценко,
м. Київ)
(Надіслала Т. Королюк,
м. Смотрич, Хмельницька обл.)
Ось яка ялинка в мене —
І блискуча, і зелена.
(Надіслала А. Майданюк, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.)
До Нового року —
Ялиночки нівроку.
(Надіслала Л. Бондар, Український колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Політ фантазії дитячої нестримний —
Ялинки різні всі, і всі чарівні!
(Надіслала Н. Антоненко, Менська ЗОШ I–III ст.
ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівська обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
194
Размер файла
2 427 Кб
Теги
психологічна служба
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа