close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Програма з математики: працюємо на перспективу

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2014, 12
12
2014
Програма
з математики
Актуальна
проблема
Розвиток
ОБДАРОВАНості
Поради фахівця
ЗНАХОДИМО
НЕВІДОМЕ
Сюжетні задачі,
3-й клас
КОНТРОЛЬНІ
РОБОТИ
Українська мова,
3-й клас, ІІ семестр
ОБОВ’ЯЗКИ
В СІМ’Ї
Я у світі, 3-й клас
ГРАЄМО У КВЕСТ
Природознавство,
4-й клас
ЛЮДИНА
ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ДОБРА
Моральне
виховання
РОДИННЕ СВЯТО
Зима вдягнула все у білі шати...
Як дітям радісно її стрічати!
Увага! Передплата на 2015 рік триває!
Сучасні
освітні
технології
Управління
та методична
служба
Розробки
уроків з усіх
предметів
Зробіть
ьний
правил
хід!
латіть
Передп итель
“Уч
журнал ї школи”
ово
початк
Поради
щодо роботи
з батьками
Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.presa.ua
Індекс — 89869. Вартість примірника — 29,13 грн
Творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми,
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу
спрямована на розвиток
 логічного та образного мислення,
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.
Індекс — 40295. Вартість примірника — 18,75 грн
передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на 2015 рік
у комплекті за ціною лише 448,46 грн. Індекс — 68604
Контроль
навчальних
досягнень
12
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олексіївна, професор ка­фед­ри
математики та мето­ди­ки її навчання Південно­ук­ра­їнського
на­­ціо­нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Актуальні проблеми
 Математика
3 Світлана СКВОРЦОВА, Оксана ОНОПРІЄНКО
Програма з математики:
працюємо на перспективу
Психологічна служба
7 Олена ЖАДАН
Учитель у світі обдарованих дітей
Педагогічні умови розвитку
здібностей учнів
Державний стандарт
 Мови і літератури
12 Ірина Лапшина
Орфографічні навички набуваєм граючи
Особливості організації
словникової роботи у початкових класах
Державний стандарт  Математика
16 Світлана СКВОРЦОВА
У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі
Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі
Контроль навчальних досягнень
 Українська мова
22 Катерина ПОНОМАРЬОВА
УКРАЇНСЬКА МОВА. 3-й клас
Орієнтовні завдання для перевірки
навчальних досягнень (ІІ семестр)
Сучасні освітні технології
 Математика
27 Тетяна САВЧУК
Козацькому роду нема переводу
Урок-подорож з математики
для 2-го класу
Інтегрована освіта
30 Наталія КАМІНСЬКА
Кожен день нового року —
відкриття й знання нові
Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу
На землі своїй прекрасній і багатій
До снаги нам працювати і співати.
( Надіслала А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
В к л а д к а l Олена ЧЕКІНА
І особистість, і громадянин,
Й жива частинка всесвіту — людина
Мистецтво
42 Наталія ЖИГАНЮК
Різдвяний голуб
Урок образотворчого мистецтва у 2-му класі
Опорні таблиці та схеми до курсу “Я у світі”
Морально-етичне виховання
45 Галина ДЖЕМУЛА
Громадянська освіта
 Робота з батьками
Свята і розваги
 Робота з батьками
34 Марія СНІГУРЯК
Хто шанує родину,
той гідна людина
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі
Ігрові технології
 Природознавство
37 Тетяна КОРОЛЮК
Шукаємо знання у квестІ
Використання гри у навчальному процесі
Запам’ятати всім пора:
людина починається з добра
48 Світлана ФЕЦИЧ
З родини йде в життя дитина
Сценарій родинного свята
для учнів 4-го класу
Бібліографічна довідка
52 Тематичний по­каж­чик публікацій
у жур­на­лі “Учитель початкової школи”
у 2014 році
На 1-й сторінці обкладинки: фото А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 12 (19), ГРУДЕНЬ 2014
Головний редактор Олексій Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Людмила Лаптєва
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 08.12.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2067. Зам. 141447.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Актуальні проблеми  Математика
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ:
працюємо на перспективу
У 2012 році молодші школярі розпочали вивчення курсу “Математика” за новою програмою.
У ній відбулося чимало змін порівняно з попередньою редакцією, які й досі є предметом обговорення серед педагогів. Чи доцільними були ці нововведення?
Свої погляди на ці питання висловлюють автори програми Світлана СКВОРЦОВА, д-р пед.
наук, професор кафедри математики і методики її навчання ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського”, та Оксана ОНОПРІЄНКО, докторант Інституту
педагогіки НАПН України.
На чому ґрунтується введення до програми
1-го класу теми “Нумерація чисел у межах 100”?
Нумерація чисел 11–20 та 21–100 має одні й ті самі
теоретичні основи — десяткова система числення,
позиційний принцип запису чисел. Відмінність полягає лише у тому, що порядок читання й запису чисел від 11 до 20 не збігається, а числа від 21 до 100
як називаємо, так і пишемо. Отже, доцільно спочатку
вивчати порядок слідування чисел у натуральному
ряді, читання та запис чисел 11–20, а потім — 21–100.
Механізми виконання багатьох дій з числами, як-от
порівняння чисел, додавання числа 1, заміна числа
сумою розрядних доданків, суми розрядних доданків
двоцифровим числом, віднімання від двоцифрового
числа його десятків або одиниць, є ідентичними для
чисел 11–20 і 20–100. Тому вивчення цих питань на
матеріалі чисел 11–100 допоможе педагогу заощадити час.
Чи не є занадто складною для першокласників
тема “Додавання і віднімання числа без переходу
через розряд у межах 100”?
Розгляд теми “Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд у межах 100”
у 1-му класі дає можливість удосконалити уміння додавати і віднімати в межах 10, оскільки учні окремо виконують дії з десятками (наприклад: 20 + 30 = 2 д. +
+ 3 д. = 5 д. = 50) і дії з одиницями в межах 10. Саме
з цією метою у зміст навчання в 1-му класі було введено ознайомлення з порозрядним додаванням і відніманням чисел без переходу через розряд у межах
100, а рівня навички у цих обчисленнях діти досягають лише у 2-му класі.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Що стало причиною перенесення теми “Додавання і віднімання з переходом через десяток”
до програми 2-го класу?
За попередньою програмою, крім нумерації чисел від 11 до 20 першокласники опановували таку
складну дію, як додавання і віднімання з переходом
через десяток. Ця дія передбачає значно складніші
міркування: доповнення числа до 10 при додаванні
та зменшення до 10 при відніманні, що вимагає подання числа у вигляді суми зручних доданків. Тему
розглядали наприкінці навчального року, тому педагоги традиційно задавали майбутнім другокласникам
вивчити під час літніх канікул таблиці додавання і віднімання в межах 20. На жаль, за таких умов не відбувалося формування повноцінної навички як найвищого
ступеня оволодіння обчислювальними прийомами —
діти лише механічно заучували результати арифметичних дій. Вважаємо більш доцільним передбачене
чинною програмою опанування прийомів обчислення
Дії з числами у межах 10 мають бути опановані дітьми на попередньому рівні освіти — дошкільному. На рівні початкової освіти
відбувається розвиток компетентності. Тому
за новою програмою першокласники оперують числами у межах 100. Вивчення нумерації чисел першої сотні за умов застосування
сучасних методичних підходів не має викликати труднощів.
3
Актуальні проблеми  Математика Важливим чинником, що допомагає подолати
окреслені проблеми, є також упровадження сучасних
методичних підходів, посібників нового покоління, побудованих так, щоб протягом І семестру, а то й І чверті
не підготовлені до шкільного навчання діти могли заповнити прогалини у знаннях, наздогнали учнів з дос­
татнім рівнем підготовки до школи.
Тепер другокласники мають вивчати всі таб­
лиці множення і ділення, а не лише до 5, як було
визначено попередньою програмою. Чим викликані ці зміни?
Тісна співпраця дитсадка і школи
Шлях до знання полегшить малюкові.
(Надіслала О. Бойко,
заступник директора, Одеський НВК № 84)
в ході виконання системи завдань під керівництвом
педагога.
У чому ви бачите проблеми реалізації нової
програми в 1-му класі?
На нашу думку, таких проблем кілька.
yy Згідно з вимогами до логіко-математичної підго-
товки, визначеними у нормативних документах дошкільної освіти, випускники дитсадків мають уміти
виконувати обчислення в межах 10 і розв’язувати
нескладні задачі. Попри це, деякі діти приходять
до школи непідготовленими.
yy У підручниках та методичних посібниках до них
не завжди враховано вікові особливості першокласників, а саме переважання наочно-образного
та наочно-дієвого мислення (особливо під час вивчення нумерації чисел).
yy Часто навчальний матеріал подається учням з використанням недосконалих методичних підходів,
спрямованих на механічне заучування, тоді
як знан­ня мають засвоюватись у діяльності, зміст
якої дітям зрозумілий, під час якої відбувається перехід від зовнішніх дій з речами або їх замінниками
до внутрішніх — розумових — дій.
yy Невідповідність між змістом підручників і програми; між системами завдань, поданих у підручниках, і реалізацією вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, зазначених у програмі.
Які зміни в освіті можуть допомогти розв’язати
названі проблеми?
Щоб уникнути перевантаження програми 1-го
класу, дуже важливо узгодити її з програмою дошкілля, аби на нульовому рівні освіти діти досягали
чітко визначених результатів, або скасувати нульовий
кваліфікаційний рівень. Іншим шляхом розв’язання
проблеми є більш широке застосування диференційованого підходу.
4
Ознайомлення учнів з усіма таблицями множення
і ділення у 2-му класі введено задля того, аби уникнути їх механічного заучування під час літніх канікул.
На уроці є можливість показати дітям раціональні
способи відтворення табличних результатів, як-от
застосування переставного закону множення; використання значення попереднього або наступного
випадку таблиці; спосіб групування. Опановуючи ж
таблиці самостійно, учні не зможуть “відкрити” ці способи і будуть лише механічно заучувати результати.
Аби опанування таблиць множення і ділення було
свідомим, у програмі ще до початку їх вивчення передбачено засвоєння учнями конкретного змісту
арифметичних дій, взаємозв’язку множення й ділення, переставного закону множення, множення
і ділення чисел від 1 до 10. Ці питання є основою для
складання таблиць множення та ділення.
Щоб опанування учнями дій множення
та ділення не перетворилося на механічне
запам’ятовування таблиць множення, педагог має формувати у молодших школярів розуміння конкретного змісту цих арифметичних
дій. Досягти цього можна лише під час уроку,
коли діти працюють під керівництвом учителя,
а не самостійно.
Так, якщо застосовувати в ході вивчення таблиць
множення переставний закон множення, то кількість
випадків у кожній таблиці зменшиться, і у таб­лиці множення числа 9 учням треба буде опанувати лише один
випадок (9 • 9), у таблиці множення числа 8 — два
(8 • 8, 8 • 9) і т. д. За такого підходу під час вивчення
всіх таблиць множення дітям треба буде запам’ятати
лише 36 випадків, а не 64! Цей обсяг доступний для
учнів 2-го класу і не зашкодить засвоєнню інших питань програми. Запам’ятовувати таблиці ділення взагалі недоцільно: для знаходження значення частки
учні мають шукати таке число, яке при множенні
на дільник дає ділене.
Водночас слід зазначити, що під час підготовки методичного листа до початку нинішнього навчального
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Актуальні проблеми  Математика
року в МОН України пристали на нашу пропозицію
й уточнили вимоги: у 2-му класі під час виконання
обчислень учні можуть користуватися таблицями
множення і ділення (поданими у готовому вигляді,
наприклад, на паперових носіях), вимогу ж “знає таблиці…” перенесено до 3-го класу.
Окрім того, перенесення вивчення таблиць множення в 2-й клас дає можливість у 3-му класі приділити більше уваги випадкам позатабличного множення та ділення, які за попередньою програмою
розглядали наприкінці навчального року, через що,
як свідчить практика, учні не встигали набути відповідних обчислювальних навичок.
Що спричинило перенесення теми “Письмове додавання і віднімання чисел” до концентру “Тисяча”?
За попередньою програмою письмовий прийом
обчислення вводився у межах 100 після опанування
учнями додавання й віднімання без переходу через
розряд, і лише потім розглядалося усне додавання
й віднімання з переходом через розряд. Але практика
свідчить, що, ознайомившись із письмовим прийомом, учні починали нехтувати прийомами усних обчислень. Аби уникнути цього та створити умови для
формування навички усних обчислень, і було внесено
згадані зміни в програму.
З якою метою до програми 3-го класу введено
рівняння ускладненої математичної структури?
Якщо учні протягом півтора року розв’язують лише
прості рівняння, у них формується вузьке уявлення
про рівняння. Згодом, при переході до рівнянь ускладненої структури, діти відчувають труднощі. Аби уникнути цього та правильно формувати поняття рівняння,
треба ознайомлювати учнів з різними конструкціями
рівнянь. Тоді діти розпізнаватимуть цей вид математичних завдань за його істотними ознаками — як рівність, що містить змінну. Задля цього у новій програмі
дещо розширений зміст навчання розв’язування рівнянь: третьокласники ознайомлюються з рівняннями,
у яких права частина або один з компонентів подані
числовим виразом. Зазначимо, що ці рівняння легко
зводяться до прос­тих шляхом обчислення значень
числових виразів.
За попередньою програмою діти вчилися складати
рівняння за текстом простої задачі. Цей навчальний
Ознайомлення молодших школярів з алгеб­
раїчним методом розв’язування задач реалізує принцип перспективності навчання. У 5-му
класі учням, які раніше дізналися про можливість розв’язування складених задач рівнянням, буде легше перейти від арифметичного
методу до алгебраїчного.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Цікаво й просто дітворі
Розв’язувать задачі в грі.
(Надіслала Л. Бондар, Український колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
зміст залишився і в програмі 2011 року, але його
було дещо розширено: в учнів формують розуміння
того, що й складену задачу можна розв’язати рівнянням. У такий спосіб відбувається задоволення навчальних потреб школярів, у яких вже починає розвиватися абстрактне мислення, які бачать зв’язки між
числовими даними і шуканим задачі й легко “перекладають” їх мовою математики, однак вимога щодо
вміння складати рівняння за текстом складеної
задачі в початковій школі не висувається.
Зараз на сайті МОН для громадського обговорення розміщено проект нової редакції програми
з математики для 4-го класу. З якими з його позицій, на вашу думку, можна було б погодитись,
а які скорочення порушують логіку програми?
Програма 4-го класу в редакції 2011 р. була спрощена за рахунок вилучення задач на знаходження
середнього арифметичного та задач на рух за течією і проти течії річки, які завжди розглядалися
у початковій школі. У пропонованому для розгляду
проекті програму спрощено ще більше. Так, із задач
на одночасний рух вилучено задачі на рух в одному
напрямку, але ця зміна може викликати в учнів труднощі у майбутньому, під час навчання в 5-му класі,
оскільки п’ятикласники розв’язують задачі на рух
як назустріч, у протилежних напрямках, так і навздогін та з відставанням. Задачі цих видів вважають задачами одного рівня складності; навіть пояснень
до розв’язування задач на рух в одному напрямку
в змісті параграфів немає. Вилучаючи ці задачі з програми для 4-го класу, ми породжуємо проблему, яка
проявиться в 5-му класі.
Хочеться звернути увагу на зміни, які стосуються
загальних прийомів розв’язування задач. Уперше
така рубрика з’явилася у програмі Л. П. Кочиної та ін.
У новій програмі ми лише вдосконалили її, чітко прописавши розумові дії, які має виконати учень у ході
розв’язування задачі. Здійснення аналітичного або
5
Актуальні проблеми  Математика Не страшні такі рівняння —
Це для нас просте завдання.
(Надіслала Т. Проценко,
школа І–ІІІ ст. № 132, м. Київ)
синтетичного пошуку допомагає дітям скласти план
розв’язування задачі. Якщо цей етап опустити, то
учням буде складно усвідомити зміст дій, які слід виконати для розв’язування задачі.
Важливе значення для ідентифікації учнем задачі
має вміння визначати її істотні ознаки. Встановлення
типу задачі спрямовує дітей на її розв’язування за
певним планом. Якщо вилучити з програми такий механізм розв’язування типових задач, то учням доведеться орієнтуватися на випадкові ознаки, оскільки
вони мають розпізнавати задачу за змістом. На нашу
думку, такі зміни можуть призвести до зниження рівня
навчальних досягнень молодших школярів.
У змінах до програми зазначено також, що вилучено вимогу “розуміє, що нерівність зі змінною
може не мати розв’язків, мати один, кілька або безліч розв’язків”. Із цим можна погодитись. Але у програмі в змісті навчання з теми “Нерівності” записано:
“Нерівності з однією змінною”, а у вимогах до знань
учнів зазначено: “знаходить деякі розв’язки нерівності способом добору”. Отже, такі зміни спричиняють розбіжності між змістом програми і вимогами до
рівня загальноосвітньої підготовки учнів. На наше переконання, заради розвитку мислення дітей, формування уявлення про розв’язки нерівності не варто
обме­жуватися лише способом добору.
Недоцільним, на нашу думку, є також вилучення
рубрики “Додаткові питання програми”. Вона мала
на меті задоволення пізнавальних потреб учнів з високим рівнем пізнавальних можливостей. У такий
спосіб у програмі 2011 року було реалізовано диференційований підхід, до того ж вимоги до засвоєння
додаткового змісту не визначалися, тобто він не був
об’єктом контролю.
На які особливості чинної програми ви хотіли б
звернути увагу педагогів?
При первинному ознайомленні з програмою
2011 року в декого може скластися враження, що
6
вона занадто складна. Коли ж придивитися уважніше, то виявиться, що у ній лише детально прописано всі підготовчі питання, новий зміст, чітко зазначено види задач для кожного року навчання — немає
нічого зайвого, нічого такого, чого вчителі не робили
раніше. Наприклад, щоб записати умову задачі із
взаємопов’язаними величинами, треба виділити
групу величин. А як це зробити? Спочатку треба навчити дитину виділяти ці величини! І таких прикладів
багато…
Річ у тім, що раніше автор програми був і автором
підручника, і вчителі складали уявлення про зміст
навчання за підручником. Відтоді у педагогів виробилася звичка: якщо у підручнику є хоча б одне завдання певного змісту, ми маємо опрацьовувати подібні завдання з усіма учнями. І це стосується не лише
математики.
Хочемо вкотре звернути увагу вчителів на те, що
слід брати до уваги не лише ліву колонку програми —
“Зміст навчання”, а й праву — “Державні вимоги
до рівня загальноосвітньої підготовки” і спрямовувати свою діяльність на досягнення зазначених у ній
результатів, не намагаючись довести до ідеалу засвоєння всього змісту, який пропонується, зважаючи
на те, що сформульовані вимоги орієнтовані на достатній рівень підготовки випускника початкової
школи.
Згідно з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів,
молодші школярі мають записувати розв’я­
зання задачі діями з поясненням, виразом
або рівнянням. Відмовившись від ознайомлення учнів 4-го класу з алгебраїчним
методом розв’язування складених задач,
ми порушуємо цю вимогу Державного
стандарту
Розмірковуючи сьогодні над проблемою розвантаження програми з математики для 4-го класу, доцільно не загубити ті ідеї, які були закладені у програму 2011 р., а саме:
1) забезпечення наступності між початковою
й основною школою — початкова школа має створити фундамент для успішного навчання математики
в 5-му класі;
2) реалізація диференційованого підходу до учнів
з різними рівнями пізнавальних можливостей;
3) дотримання “принципу міні-максу”: даємо
по максимуму, а питаємо по мінімуму.
Варто діяти таким чином, щоб зміст програм
справді спростив життя дітей, а не породив нові проб­
леми у їхньому подальшому навчанні. l
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка Тематичний покажчик
публікацій у журналі
“Учитель початкової школи” у 2014 році
Сторінка редактора
Андрусич Н. З Новоріччям і Різдвом���������������������������� 1
Андрусич Н. Весна розтопить холоди�������������������������� 3
Андрусич Н. Привітання до свят. Пісенька дружби������� 4
АНДРУСИЧ Н. Нову освіту творимо разом������������������7–8
Андрусич Н. Нехай учитель залишається в серцях�����10
АНДРУСИЧ Н. Всеукраїнська акція “Перехрестя
дружби”��������������������������������������������������������������������11
Офіційний відділ 
Компетентна відповідь
АРТЕМЕНКО О. Уроки мужності: виховуємо
патріотів����������������������������������������������������������������������9
Вітаємо переможців Конкурсу “Освітні технології у
початковій школі — 2013”��������������������������������������������3
Модернізація національної освіти — актуальна
вимога сьогодення. Репортаж із загальних зборів
НАПН України����������������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
Управління і методична служба
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
МИТНИК О., БОЖОК Н. Сучасний учитель:
розвиваємо професійні якості. Форми та
прийоми методичної роботи в школі��������������������������������4
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
Актуальні проблеми
ЖЕБРОВСЬКИЙ Б. З новими досягненнями — у
новий рік���������������������������������������������������������������������1
АНДРУСИЧ Н. Відлуння суспільних конфліктів у
дитячих серцях������������������������������������������������������������2
Квіт С. 1 Вересня — День знань������������������������������������9
МАЛИШЕВА О. Колізії атестації��������������������������������������1
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка і початкової школи�������������������7–8
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
Нормативні документи
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю
та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх навчальних
закладів (Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)�����������������������������2
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у
2014/2015 навчальному році (Додатки до листа
МОН України від 01.07. 2014 р. № 1/9-343)�������������������7–8
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів та структуру 2014/2015 навчального року
(Додаток до листа МОН України від 11.06.2014 р.
№ 1/9–303, витяг)������������������������������������������������������7–8
Про недопущення перевантаження учнів
початкових класів надмірним обсягом
домашніх завдань (Лист МОН України від
28.01.2014 р. № 1/9-72)�������������������������������������������������3
Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах у
2013/2014 навчальному році (Лист МОН України
від 14.02.2014 р. № 1/9–115, витяг)���������������������������������3
Освітянські новини
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні
засади і практика реалізації. Репортаж з
методологічного семінару����������������������������������������������4
52
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня: поради
вчителеві. Упровадження особистісно орієнтованого
підходу в початковій школі����������������������������������������������3
САВЧЕНКО О., АНДРУСИЧ О. Вчимося толерантності����9
СКВОРЦОВА С., ОНОПРІЄНКО О. Програма
з математики: працюємо на перспективу������������������12
Наступність освіти
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка початкової школи��������������������7–8
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
Інклюзивна освіта 
Спеціальна освіта
БЕСПАЛЬКО М., ФЕДОРЧУК Т. Слабозорі діти в
загальноосвітній школі. Поради щодо організації
навчання����������������������������������������������������������������������3
КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
ПИВОВАРОВА І. Діти з особливими потребами:
інтеграція в соціум������������������������������������������������������2
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Психологічна служба
ЖАДАН О. Учитель у світі обдарованих дітей.
Педагогічні умови розвитку здібностей учнів������������������12
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня:
поради вчителеві. Упровадження особистісно
орієнтованого підходу в початковій школі�������������������������3
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
Державний стандарт
ГЛИНЯНЮК Н. Формування вміння вчитися:
психолого-педагогічний аспект���������������������������������11
Планування
Орієнтовні календарні плани. 3-й клас
АНТОСІЄВА Л. Основи здоров’я������������������������������������4
АРИСТОВА Л. Музичне мистецтво�����������������������������5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Українська
мова. Природознавство. Основи здоров’я. Я у Світі����5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ОНОПРІЄНКО О., СКВОРЦОВА С. Математика��������5–6
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Природознавство����������������������������4
ГРУЩИНСЬКА І. Природознавство����������������������������5–6
МАГДЮК Т. Щоб знати таємниці світу, дослідження
нам слід робити. Організація дослідницької діяльності
на уроках з різних предметів�����������������������������������������10
МИТНИК О., ВИНОГРАДОВА Н. Мозкова атака як
інтерактивний метод навчання����������������������������������10
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
Учитель — учителю 
Моя професія — вчитель
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
ХОМИЧ С. Гуманна педагогіка: навчаємо з любов’ю���5–6
Громадянська освіта
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
ІВАНЧЕНКО Н. Ігри народні завжди є модні.
Українські народні дитячі ігри зимового періоду��������������11
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
ПРОЦЕНКО О. Імена, викарбувані в історії. Унікальні
відкриття українських учених������������������������������������������9
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова������������5–6
ПРОЦЕНКО О. Україна — єдина країна. Виховна година���7–8
КАЛІНІЧЕНКО О. Образотворче мистецтво����������������5–6
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Трудове навчання�������������4
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Литературное чтение для школ с
русским языком обучения�������������������������������������������4
ТКАЧЕНКО Н. Винаходи людства. Урок громадянської
освіти для 4-го класу������������������������������������������������������9
ЛАПШИНА І. Русский язык для школ с украинским
языком обучения���������������������������������������������������������4
Довідник
МАСОЛ Л., ГАЙДАМАКА О., ОЧЕРЕТЯНА Н.
Інтегрований курс “мистецтво”��������������������������������5–6
НАУМЕНКО В. Літературне читання���������������������������5–6
ЧЕКІНА О. І особистість, і громадянин, й жива
частинка всесвіту — людина. Опорні таблиці та
схеми до курсу “Я у світі”�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Літературне читання����������������������������5–6
Мови і літератури
ПРОЦЕНКО Т. Математика���������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО Т. Українська мова�����������������������������������5–6
БОНДАР Л. Сила і велич поезії Тараса Шевченка.
Урок читання у 3-му класі�����������������������������������������������2
СТЕЦЕНКО І. Розгорнуте поурочне планування.
Інформатика���������������������������������������������������������������9
КАЛІНІЧ О., ХАРЧЕНКО О., ЗАЙЧЕНКО В. Живе
Тарасове слово. Добірка вправ з української мови
ЧОРНОБРОВ В. Фізична культура����������������������������������3
Орієнтовні плани уроків фізкультури. 2-й клас
на основі поезій Т. Г. Шевченка���������������������������������������11
КАМИШЕНЦЕВА С. Подорож до казки. Урок читання
в 4-му класі�����������������������������������������������������������������11
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. ІІІ чверть����� 1
НАРЧИНСЬКА Н. Жовтий лист під ноги пада.
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. IV чверть����� 3
Урок розвитку зв’язного мовлення у 2-му класі��������������������9
Сучасні освітні технології 
Ігрові технології
БЕНЬ Н. Ігри зі словами���������������������������������������������5–6
БЕНЬ Н. Ігри зі словами. (продовження)��������������������������9
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
ПОНОМАРЬОВА К. У лісочку в холодку чуть зозулине
“ку-ку”. Урок розвитку мовлення в 3-му класі�����������������11
ПРИХОЖАЙ С. Масляна завітала. Урок української
мови у 4-му класі�����������������������������������������������������������1
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
Державний стандарт
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова:
текстоцентричний підхід у 3-му класі�����������������������5–6
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті. Використання
гри у навчальному процесі�������������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Російська мова: методичні рекомендації.
Поради щодо організації роботи у 3-му класі��������������������3
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
53
Бібліографічна довідка ЛАПШИНА І. Орфографічні навички набуваєм
граючи. Особливості організації
словникової роботи у початкових класах������������������������12
ЛАПШИНА І. Читаємо російською. Організація
літературної освіти у 3-му класі�����������������������������������5–6
МОВЧУН А. Дає іменників сім’я предмету кожному
ім’я. Вивчення іменника у 3-му класі�������������������������������9
НАУМЕНКО В. Художній твір як мистецтво слова.
Робота над текстом у 3-му класі��������������������������������������4
НАУМЕНКО В. Як осягнути душу твору? Методика
аналізу оповідання на уроках літературного читання����������9
ПОНОМАРЬОВА К. Мовлення зв’язне — чисте
й виразне. Напрями та засоби мовленнєвого
розвитку другокласників��������������������������������������������5–6
Довідник
МОВЧУН А. Ті, хто бачить світ дитячими очима������������11
ПРОЦЕНКО О. Як парость виноградної лози,
плекайте мову�����������������������������������������������������������10
Іноземні мови
БЕЗУШКА А. Вдягаймося вишукано взимку. Урок
французької мови у 2-му класі����������������������������������������1
МАЙДАНЮК А. Знаємо англійську good, better,
the best! Урок для 4-го класу����������������������������������������10
МАЙДАНЮК А. The ABC-party. Закріплення алфавіту
в 1-му класі�������������������������������������������������������������������3
Сучасні освітні технології
ПОНОМАРЬОВА К. Назвемо явища природи. Урок
розвитку мовлення в 1-му класі���������������������������������������1
БОГДАНЦЕВА Л., ІВАНОВА Н. We are Journalists. Бінарний
урок української та англійської мови у 3-му класі�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Розвиток мовлення першо­
класників. Методичні рекомендації��������������������������������1
Математика
ПОНОМАРЬОВА К. Хай сяє кожним словом співуча
наша мова. Методичні поради щодо розвитку
мовлення третьокласників��������������������������������������������10
ПОНОМАРЬОВА К., ЧЕРКАЙ І. Весняні квіти. Урок
розвитку мовлення в 2-му класі�����������������������������������5–6
Сучасні освітні технології
ДУЛЬСЬКА М. Бджолина сім’я. Урок читання в 1-му класі���2
ДУЛЬСЬКА М. Читаємо легко, з бажанням. Ефективні
прийоми формування навички читання����������������������������2
МАРУШЕНКО І. Діалог в освітньому процесі.
Активізація взаємодії педагога й учня������������������������������3
МАРУШЕНКО І. Подорож Мовною країною. Урок
української мови у 2-му класі������������������������������������������3
МИГАЛЬ Т. Словникові слова у ребусах. Матеріали
до уроків у 1-му класі�����������������������������������������������������4
СИЛАНТЬЄВА С. Цікава граматика. Лінгвістичні казки
до уроків української мови у 3-му класі����������������������������3
СТАРЧЕНКО Л. У старанних малят стали літери
в ряд. Урок навчання грамоти�������������������������������������7–8
ХАРІТОНЕНКО Л. Де лелека водиться, там щастя
родиться. Урок позакласного читання у 2-му класі�����������4
ХАРІТОНЕНКО Л. Ліс — скарбничка здоров’я. Урок
літературного читання у 3-му класі��������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Творчі вправи і завдання заохотять
до навчання. Прийоми роботи на уроках літературного
читання у 3-му класі�����������������������������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Рухомі картинки. Активізація
діяльності учнів на уроках читання�����������������������������������4
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
РОСЛЯКОВА І. Одиниці маси. Урок відкриття нових
знань для учнів 3-го класу���������������������������������������������11
СИВОЛОБОВА А. Відкриваємо дива світу.
Формування навичок позатабличного множення і
ділення у 3-му класі�������������������������������������������������������3
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до країни Геометрії������������������2
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до родини Куба. Урок у 1-му
класі����������������������������������������������������������������������������2
Державний стандарт
СКВОРЦОВА С. Все по поличках розкладемо
й нові почнем вивчати теми. Числа. Дії з числами.
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
за 1–2-й класи����������������������������������������������������������7–8
СКВОРЦОВА С. Сюжетні задачі — крок до
математичного моделювання. 3-й клас����������������������10
СКВОРЦОВА С. У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі. Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі�����������������������������12
СКВОРЦОВА С. Щоб рівняння розв’язати, треба
корінь відшукати. Формування поняття рівняння
у 3-му класі�����������������������������������������������������������������11
ХИЛЬЧУК Н. Диференційоване навчання на уроках
математики�����������������������������������������������������������������4
Сучасні освітні технології
ГАЙОВА Л. Ергономіка уроку. Особливості проведення
уроків математики���������������������������������������������������������3
ГОРГОШ Л., КІРИК М. Здоров’язбережувальна
технологія навчання математики���������������������������������1
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
САВЧУК Т. Козацькому роду нема переводу. Урокподорож з математики для 2-го класу������������������������������12
Інтегрована освіта
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок
читання і трудового навчання для 4-го класу�������������������12
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок з
математики та природознавства для 2-го класу������������7–8
Контроль навчальних досягнень
ДАРІЄНКО Г. Розв’яжуть діти залюбки математичні
ланцюжки. Арифметика і міжпредметні зв’язки�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень���9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
54
ОНИСЬКІВ Т. Херсонщина в математичних задачах��������9
Контроль навчальних досягнень
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Позакласна робота
Сучасні освітні технології
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання
до проектної діяльності��������������������������������������������������1
Природознавство
Мистецтво
БАРНА М., БІДА Д., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ЩУР Н. Пізнавальна подорож у просторі та часі.
Урок-екскурсія до музею для учнів 2-го класу���������������5–6
Державний стандарт
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О., ШАБАТ Г.,
ЩУР Н. У весняному лісі. Проводимо дослідницький
практикум та екскурсію у 2-му класі���������������������������������3
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
АРИСТОВА Л. Мандруємо музичними
королівствами. Методичні рекомендації до уроків
музики в 3-му класі��������������������������������������������������������3
МАСОЛ Л. Мистецтво розвиває і виховує. Інтегра­
тивні художньо-педагогічні технології��������������������������5–6
Інтегрована освіта
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ГОНЧАРЕНКО Н., ШИДЕНКО К. Хай образи героїв
оживуть. Уроки інтегрованого курсу “Мистецтво”
для 3-го класу�������������������������������������������������������������10
ПРИХОЖАЙ С. Гриби: рослини чи тварини? Урок
природознавства в 3-му класі�����������������������������������������2
МИХАЙЛОВА О., ФІРС Н. У царстві фантазії. Уроки
ПРОЦЕНКО О. Флора і фауна рідного краю.
Віртуальна екскурсія��������������������������������������������������5–6
для 3-го класу: музичне мистецтво, образотворче
мистецтво��������������������������������������������������������������������1
Образотворче мистецтво
ХАРИТОНЮК Н. Багатства рідної землі. Урок у 1-му
класі��������������������������������������������������������������������������10
ІВАНЕНКО С. Творимо дивовижні образи.
Нетрадиційні техніки малювання�������������������������������������3
ХИЛЬЧУК Н. Земля — планета Сонячної системи.
Урок для 4-го класу��������������������������������������������������������9
ЖИГАНЮК Н. Різдвяний голуб. Урок образотворчого
мистецтва у 2-му класі�������������������������������������������������12
Державний стандарт
КЛОПОТЕНКО Н. У майстерні гончаря. Урок
образотворчого мистецтва для 3-го класу��������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Дослідження як спосіб пізнання
і розвитку. Навчально-дослідницька діяльність
молодших школярів���������������������������������������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Навчально-дослідницька
діяльність на уроках природознавства���������������������7–8
Сучасні освітні технології
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті.
Використання гри у навчальному процесі�����������������������12
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
Контроль навчальних досягнень
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Інформатика
СТЕЦЕНКО І. Інформатика — місток між предметами����9
Державний стандарт
АНДРУСИЧ О., СТЕЦЕНКО І. Алгоритми і виконавці:
безкомп’ютерний етап����������������������������������������������11
КОРШУНОВА О. Інформатика: навчаємо
вчитися. Формування ключових компетентностей
у 3-му класі���������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Трудове навчання
Державний стандарт
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Уроки трудового
навчання у 3-му класі. Методичні рекомендації��������������4
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Творімо дива власними
руками. Виготовлення виробів у техніках мозаїки
та витинанки�������������������������������������������������������������7–8
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання
та літературного читання для 2-го класу�������������������������11
КАРПЕНКО Н. Лялька-мотанка цікава й сьогодні.
Інтегрований урок трудового навчання і громадянської
освіти у 4-му класі���������������������������������������������������������1
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу�������������������������������12
Фізична культура
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас. ІІІ чверть)���1
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас.
IV чверть)��������������������������������������������������������������������3
Здоров’язбережувальні технології 
Основи здоров’я
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
55
Бібліографічна довідка КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
Екологічне виховання
СТАРЧЕНКО Л. Відомо всім: фізкультхвилинка —
чудовий спосіб відпочинку. Фізкультхвилинки
у супроводі дидактичних віршів���������������������������������������4
БОВКУНОВА Н. Бережімо природу! Екологічне
виховання на уроках з різних предметів���������������������������4
СТАРЧЕНКО Л. Для швидкого відпочинку проведем
фізкультхвилинку! Фізкультхвилинки у супроводі
дидактичних віршів��������������������������������������������������������2
ЩЕРБАКОВА Н. Наш настрій — дзеркало спілку­
вання. Урок для 1-го класу���������������������������������������������3
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Робота з батьками
Контроль навчальних досягнень
БОБРУЙКО О. Маленькі поради для розв’язання
великих проблем�����������������������������������������������������5–6
ЛОБАНОВСЬКА О. Основи здоров’я: 3-й клас.
Тестові завдання�������������������������������������������������������7–8
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
Контроль
навчальних досягнень
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень���������������������������������������������������������������������9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Варіативні курси
КУЧЕР Т. Економіка — для всіх. Тематичне
планування та розробки уроків для 3-го класу���������������5–6
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Проектні технології
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
НЕБЕСНА Т. Ігри та розваги для розвитку уваги��������������9
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
Позакласна робота 
Свята і розваги
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С. Ось
і настала прощання пора. Сценарій випускного свята�����3
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3-4 класів����������������������������������������4
ГАРАН К. Змагаємось завзято — у нас зимове свято.
Новорічний КВК�����������������������������������������������������������11
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ДОНІЙ В. Шануймо маму. Вистава до Дня 8 Березня
за мотивами фільму “У джазі тільки дівчата”���������������������1
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання до
проектної діяльності������������������������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
Морально-етичне виховання 
Стежина духовності
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
АНДРУСЕНКО Н., ДЖЕМУЛА Г. У вихованні немає
дрібниць����������������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Татусеве свято. Сценарій родинного
свята для учнів 1-го класу та їхніх батьків��������������������������1
МІЗІНА О. Зоряний час. Конкурс для дітей 6–7 років�����5–6
БОНДАР Л. Послухай музику землі. Заняття для
1-го класу�����������������������������������������������������������������5–6
НАРЧИНСЬКА Н. Каруселі мрій дитячих. Сценарій
родинного свята������������������������������������������������������������2
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
ОЧЕРЕТЬКО І. Осінні спогади при свічках.
Позакласний захід для учнів 2-го класу����������������������������9
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3–4 класів����������������������������������������4
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ДЖЕМУЛА Г. Запам’ятати всім пора: людина
починається з добра�������������������������������������������������12
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
РИБАЛЬЧЕНКО С. День іменинника. Розвага
для учнів 2-го класу���������������������������������������������������7–8
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
56
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Фотоконкурс «УПШ» Прийшла до нас зима по білих килимах
Наввипередки з вітром мчу…
Ні, я не їду, а лечу!
(Надіслала О. Кокошко,
м. Київ)
Зиму зустрічаєм разом
Ми веселим дружним класом.
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
На шкільнім
подвір’ї зрання
Нова відкрилася
їдальня.
(Надіслала
А. Майданюк,
м. Кам’янецьПодільський,
Хмельницька обл.)
Фотографія на пам’ять
З усмішками і сніжками.
(Надіслала Т. Богомаз,
СЗШ № 163, м. Київ)
Нумо мірятися швидше:
Хто стрункіший і хто вищий.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Нам час сідати за уроки.
Ти тут без нас постоїш трохи?
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
Фотоконкурс «УПШ»
Чимало знають способів малята
Ялинку зберегти й прикрасить свято
У подружок-щебетушок
І ялинки також дружать.
Щодо прикрас ідей завжди багато.
Та місця на ялинці малувато...
(Надіслала Т. Проценко,
І–ІІІ ст. № 132, м. Київ)
Ялинка власними руками —
Приємний подарунок мамі.
(Надіслала Н. Гончаренко,
студія Art Discovery, м. Київ)
У нашім класі там і тут
Ялинки, мов гриби, ростуть.
(Надіслала Т. Проценко,
м. Київ)
(Надіслала Т. Королюк,
м. Смотрич, Хмельницька обл.)
Ось яка ялинка в мене —
І блискуча, і зелена.
(Надіслала А. Майданюк, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.)
До Нового року —
Ялиночки нівроку.
(Надіслала Л. Бондар, Український колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Політ фантазії дитячої нестримний —
Ялинки різні всі, і всі чарівні!
(Надіслала Н. Антоненко, Менська ЗОШ I–III ст.
ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівська обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
136
Размер файла
2 255 Кб
Теги
математика, актуальні проблеми
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа