close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Запам’ятати всім пора: людина починається з добра

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2014, 12
12
2014
Програма
з математики
Актуальна
проблема
Розвиток
ОБДАРОВАНості
Поради фахівця
ЗНАХОДИМО
НЕВІДОМЕ
Сюжетні задачі,
3-й клас
КОНТРОЛЬНІ
РОБОТИ
Українська мова,
3-й клас, ІІ семестр
ОБОВ’ЯЗКИ
В СІМ’Ї
Я у світі, 3-й клас
ГРАЄМО У КВЕСТ
Природознавство,
4-й клас
ЛЮДИНА
ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ДОБРА
Моральне
виховання
РОДИННЕ СВЯТО
Зима вдягнула все у білі шати...
Як дітям радісно її стрічати!
Увага! Передплата на 2015 рік триває!
Сучасні
освітні
технології
Управління
та методична
служба
Розробки
уроків з усіх
предметів
Зробіть
ьний
правил
хід!
латіть
Передп итель
“Уч
журнал ї школи”
ово
початк
Поради
щодо роботи
з батьками
Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.presa.ua
Індекс — 89869. Вартість примірника — 29,13 грн
Творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми,
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу
спрямована на розвиток
 логічного та образного мислення,
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.
Індекс — 40295. Вартість примірника — 18,75 грн
передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на 2015 рік
у комплекті за ціною лише 448,46 грн. Індекс — 68604
Контроль
навчальних
досягнень
12
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олексіївна, професор ка­фед­ри
математики та мето­ди­ки її навчання Південно­ук­ра­їнського
на­­ціо­нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Актуальні проблеми
 Математика
3 Світлана СКВОРЦОВА, Оксана ОНОПРІЄНКО
Програма з математики:
працюємо на перспективу
Психологічна служба
7 Олена ЖАДАН
Учитель у світі обдарованих дітей
Педагогічні умови розвитку
здібностей учнів
Державний стандарт
 Мови і літератури
12 Ірина Лапшина
Орфографічні навички набуваєм граючи
Особливості організації
словникової роботи у початкових класах
Державний стандарт  Математика
16 Світлана СКВОРЦОВА
У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі
Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі
Контроль навчальних досягнень
 Українська мова
22 Катерина ПОНОМАРЬОВА
УКРАЇНСЬКА МОВА. 3-й клас
Орієнтовні завдання для перевірки
навчальних досягнень (ІІ семестр)
Сучасні освітні технології
 Математика
27 Тетяна САВЧУК
Козацькому роду нема переводу
Урок-подорож з математики
для 2-го класу
Інтегрована освіта
30 Наталія КАМІНСЬКА
Кожен день нового року —
відкриття й знання нові
Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу
На землі своїй прекрасній і багатій
До снаги нам працювати і співати.
( Надіслала А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
В к л а д к а l Олена ЧЕКІНА
І особистість, і громадянин,
Й жива частинка всесвіту — людина
Мистецтво
42 Наталія ЖИГАНЮК
Різдвяний голуб
Урок образотворчого мистецтва у 2-му класі
Опорні таблиці та схеми до курсу “Я у світі”
Морально-етичне виховання
45 Галина ДЖЕМУЛА
Громадянська освіта
 Робота з батьками
Свята і розваги
 Робота з батьками
34 Марія СНІГУРЯК
Хто шанує родину,
той гідна людина
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі
Ігрові технології
 Природознавство
37 Тетяна КОРОЛЮК
Шукаємо знання у квестІ
Використання гри у навчальному процесі
Запам’ятати всім пора:
людина починається з добра
48 Світлана ФЕЦИЧ
З родини йде в життя дитина
Сценарій родинного свята
для учнів 4-го класу
Бібліографічна довідка
52 Тематичний по­каж­чик публікацій
у жур­на­лі “Учитель початкової школи”
у 2014 році
На 1-й сторінці обкладинки: фото А. Майданюк, СЗОШ І ст. № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 12 (19), ГРУДЕНЬ 2014
Головний редактор Олексій Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Людмила Лаптєва
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 08.12.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2067. Зам. 141447.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Морально-етичне виховання
Запам’ятати всім пора:
людина починається з добра
Галина ДЖЕМУЛА,
вчитель початкових класів,
СНВК “Лілея”, м. Київ
Чого тільки не трапляється у спілкуванні між дітьми! Конфлікти, непорозуміння, образи, дошкульні кпини — усе це порушує мікроклімат в учнівському
колективі. Розв’язання таких моральних ситуацій часто викликає труднощі у педагогів. У журналі “УПШ” 2014, № 1 ми подавали опис різних випадків зі шкільного життя з варіантами дій учителя.
Сьогодні пропонуємо вам розглянути ще деякі ситуації. І сподіваємося, що слушні підказки, надані автором, поповнять вашу педагогічну скарбничку.
Вхід на День народження —
за списком
Підходить якось до вчителя засмучена Ліза і, стримуючи сльози, повідомляє, що в Інни за 2 місяці День
народження. Дівчинка склала список запрошених
і тепер керує ними: ти зроби мені те, а ти — інше.
Лізі було звелено принести якісь картинки, вона цього
не зробила, тож Інна викреслила її зі списку. Горе,
та й годі!
Аби знайти вихід із ситуації, вчитель розповідає історію нібито про свого колишнього учня.
— Учився колись у моєму класі хлопчик Василько.
Перед своїм днем народження він склав список
запрошених…
Далі педагог переповідає те, що
почув від Лізи, і додає:
— Спершу діти дуже боялися бути викресленими, але потім їм це набридло. Підійшли вони
до Василька і сказали… Як ви
гадаєте, що?
Діти висловлюють свої міркування, а вчитель підсумовує:
— Так, вони сказали, що ніхто з них не хоче йти
на той День народження. І що, як ви думаєте, зробив хлопчик?
Розмова завершується такими словами:
— Василько порвав список і сказав, що він так
більше не робитиме. І був у нього чудовий День
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
народження… Правда ж, доб­ре, що в нашому класі
немає таких васильків?
…На перерві до вчителя підійшла Інна, вийняла з
кишені аркушик зі списком, порвала його й урочисто
пообіцяла, що теж ніколи більше так не чинитиме.
Правило “1, 2, 3”
Багато проблем пов’язано з поведінкою учнів
на уроці — той відволікається, інший розмовляє,
хтось пробує гратися. Налагоджувати поведінку
в класі допомагає правило “1, 2, 3” (з книги Т. У. Фелона “Виховання без примусу”). Ось як воно діє. При
першому порушенні поведінки вчитель каже, наприклад: “Петрику, один”. Якщо ж дитина не зупиняється:
“Петрику, два”. А після слова
“три” хлопець має вийти з класу
на стільки хвилин, скільки йому
років. При цьому — жодних зауважень, повчань, лекцій про
культуру поведінки. Відбувши
“чесно зароблені” хвилини “ви­
гнання”, дитина повертається
до класу, сідає на своє місце
й працює. Втім, запроваджувати це правило слід, попередньо пояснивши дітям його зміст і домовившись
з ними про те, як воно діятиме.
Сам собі вихователь
Дехто з дітей любить вигукувати з місця. Аби допомогти учневі позбутися цієї звички, педагог пропо-
45
Морально-етичне виховання нує йому “провести курс самокорекції” й надає такі
рекомендації:
yy Тримай на парті табличку “Стоп!”.
yy Коли зумієш стриматися від вигукування, постав
собі плюсик у блокнот.
yy Назбиравши 5 плюсиків, погладь себе по голівці.
yy За 10 плюсиків маєш право на премію — цукерку.
yy Якщо зумів упродовж дня стриматися від вигукувань, почепи на піджак значок чи постав
на парту табличку “Я молодець!”.
Битися чи миритися?
Не обходиться у шкільному житті без бійок. Часом
сутичка справді має причину. Тоді варто нагадати дітям: ми для чогось навчилися розмовляти — то хіба ж
не можна домовитись? Разом слід проаналізувати
ситуацію, з’ясувати, у який момент забіяки могли зупинитися, а потім ще раз програти початок конфлікту
і вийти з нього прийнятним способом.
А часом причини нема, просто хочеться зірвати
на комусь злість, роздратування.
…Ось діти прибігли з повідом­
ленням, що Лесь ударив Гриця в
зону шлунка. Починаємо розмову:
— За що відповідає шлунок?
— За перетравлювання їжі, —
каже хтось.
— Так, за перетравлювання їжі.
Отже, шлунок нікого не чіпає, мирно
собі перетравлює їжу. У випадку нападу він не має чим оборонитися.
— Ти маєш щось до його шлунка? — запитує вчитель кривдника. — Щось погане він тобі зробив? Перетравлює той шлунок собі їжу, і раптом — на тобі,
удар! То ти ж повівся з ним, як останній терорист!
А хіба ти терорист? Правда ж, ні?
Подібним чином можна принагідно обговорити з
дітьми призначення інших частин тіла.
Не дражнися,
краще — подружися
Надзвичайно гострою є проблема дражнилок.
Через кпини і насмішки однолітків діти страждають
дуже часто. А все через невміння правильно реагувати на сказане. Той, кого дражнять, як правило, сердиться, проявляє агресію, тому й виникає сварка, часом навіть бійка. Якщо ж він відповість спокійно, впевнено, доброзичливо, насмішнику просто нічого буде
сказати. Навчаючи дітей, як слід реагувати на нас­
мішки, можна розігрувати в класі схожі ситуації, з тим,
аби діти пропонували свої нестандартні відповіді
кривдникам (див. таблицю).
Або обговорити з ними діалог.
— Чого це ти, Васильку, не в гуморі?
— Та все через Грицька. Він мене весь час обзиває
образливими словами. От і зараз — побачив і кричить:
“Іди сюди, мавпо!”.
— А ти що?
— Я підходжу, хочу щось сказати,
а він тікає. Я біжу за ним, а він відбігає
і знову дражниться. Все-таки я колись
його дожену і налупцюю — хай знає!
— І що, гадаєш, він перестане
дражнитися?
— Не знаю. А що ж мені робити,
аби він перестав?
— Мене теж колись Гриць дражнив, — вступає у розмову інший
учень. — Усе, бувало, кричав: “Іди сюди, шнурку!”. Але
я не йшов, я просто не слухав його. Зрештою йому це набридло, і він відчепився від мене. Це ж, знаєш, він шукає,
Таблиця
Приклади моральних ситуацІй
Ситуація
Неправильна реакція
Правильна реакція
Один учень зверхньо говорить
іншому:
— Ти погано читаєш! А я читаю
краще за тебе!
Інший сердито відповідає:
— А тобі що до того? Зараз як дам!
Відповідає дуже спокійно, адже це
правда:
— Я справді читаю погано, а ти
краще. Як це тобі вдається?
Учениця насмішкувато звертається
до однокласниці:
— Яка у тебе вийшла погана листівка!
Та сердито відповідає:
— У тебе зате дуже гарна! (На свою
подивися!) Йди звідси!
Говорить дуже спокійно (адже
це правда):
— Мені й самій вона не дуже подобається. Щось не виходить у мене.
Може, допоможеш?
Хлопчик насмішкувато кидає сусіду
по парті:
— Що це в тебе за спортивні штани?
Наче в опудала
У відповідь звучить погроза:
— Штани як штани! Дивись, щоб я
твої не порвав!
Однокласник спокійно, взявши телефон і вдаючи, що набирає номер,
відповідає:
— Я мамі те саме казав, але вона
звеліла їх узяти, бо зараз інших
нема. На ось телефон і сам їй свою
думку про мої штани скажи
46
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Морально-етичне виховання
з ким би побігати, і так
собі вибирає “компанію”.
Можна розповісти історію з власного життя.
Колись, у дитинстві,
коли я жила у селі, то їздила до школи на велосипеді. Коли поверталася
додому, з-за воріт одного
будинку хлопчик кидав
у мене камінцями. Чого
тільки я не робила — намагалася проїхати небезпечне місце швидше, їхала повільніше, скрадалася, однак мій кривдник завжди на мене чекав. Мені хотілося
наздогнати його, висварити, навіть ударити. Промучившись отак з тиждень, я, замість того щоб тікати, раптом,
несподівано для себе самої, зупинилася і сказала:
— Може, ти хочеш, щоб я тебе покатала? То йди
сюди, не бійся.
Хлопець здригнувся, камінець випав з його руки, він
ледве вичавив із себе: “Ні, не треба”, — і повільно побрів
до хати. Було таке враження, ніби я відняла у нього найціннішу іграшку. Більше я його ніколи не бачила.
Як правильно
підживлюватися енергією
У деяких класах є учні, які постійно зачіпають інших, особливо тихих, вразливих дітей. І найгірше
у подібних ситуаціях те, що дехто з однокласників,
бачачи безпорадність ображеного, долучаються
до кривдника. Важливо, щоб педагог вчасно зупиняв такі дії. При цьому доречно провести зі школярами роз’яснювальну роботу.
— Для чого ви зачіпаєте (називає ім’я), думаєте,
він вам подякує за це? Може, цукерку дасть? Чому
ви його ображаєте? Невже ви ті люди, які, розсердивши, засмутивши іншу людину, отримують задоволення? Якщо так, то вам бракує енергії, і ви її забираєте в того, кого ображаєте. Це називається “енергетичний вампіризм”. Краще навчимося поповнювати себе енергією не за рахунок інших людей, а беручи її з природи. Можна, приміром, підійти до дуба,
берези чи тополі (але не до осики!), притулитися
до дерева й певний час постояти, прислухаючись
Від редакції
Шановні читачі, щодня у спілкуванні дітей виникають різноманітні моральні ситуації, у яких
учні потребують підтримки педагога. Поділіться
своїм досвідом розв’язання цих ситуацій.
Обмін такими знахідками буде корисним і для
вас, і для ваших колег, стане слушною підказкою
при потребі.
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36.
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
до заспокоєння, яке зріє усередині. Можна стати
рівно, обличчям до сонця, руки витягнути вперед долонями догори і уявляти, як крізь долоні у вас входять сонячні промінці. Можна дивитися на пейзаж,
який вам найбільше до душі, й подумки переноситись у зображене на ньому місце. Можна промовляти
слова, які вам подобаються — “мама”, “сонце”, “літо”,
“песик”, “квіти”, “цукерка” тощо, — уявляючи те, що
за ними стоїть. Або набрати повні легені повітря і повільно його видихати.
Ябеди-корябеди
Ще кілька слів про ябед. У кожному класі знай­
деться кілька “добрих душ”, що ходять і нашіптують:
“А Петрик порвав блокнот”; “А Марійка не готується
до уроку”; “А Таня не вивчила вірш”... Що можна відповісти на таке повідомлення? Можливий такий варіант реагування:
— А звідки ти це знаєш?
— Вона мені сама сказала.
— І що, просила мені передати? Знаєш, ти у нас
просто кореспондент газети “Погані новини”. Ану ж
пройдися тепер по класу і принеси мені п’ять гарних новин — будеш кореспондентом газети “Гарні
новини”.
Стаття закінчується, а життя продовжується. Щодня виникають нові ситуації, які змушують замислюватись, шукати шляхів розв’язання проблем — наших
і наших вихованців. Успіхів нам усім у цьому. l
Бібліографічна довідка
Щономера у журналі “Джміль” — казки та ігри,
бесіди й комікси, які допомагають говорити на
складні етичні теми.
У зимовому випуску 2014 року: казка “Деревосалют” — про ситуації, коли друзі не можуть дійти згоди; комунікативні ігри, які вчать дітей жити
у злагоді та запобігають проявам агресивності;
комікс про хвальків; бесіда за різдвяною картиною та багато іншого.
Передплатний індекс “Джмеля” — 40295
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
47
Бібліографічна довідка Тематичний покажчик
публікацій у журналі
“Учитель початкової школи” у 2014 році
Сторінка редактора
Андрусич Н. З Новоріччям і Різдвом���������������������������� 1
Андрусич Н. Весна розтопить холоди�������������������������� 3
Андрусич Н. Привітання до свят. Пісенька дружби������� 4
АНДРУСИЧ Н. Нову освіту творимо разом������������������7–8
Андрусич Н. Нехай учитель залишається в серцях�����10
АНДРУСИЧ Н. Всеукраїнська акція “Перехрестя
дружби”��������������������������������������������������������������������11
Офіційний відділ 
Компетентна відповідь
АРТЕМЕНКО О. Уроки мужності: виховуємо
патріотів����������������������������������������������������������������������9
Вітаємо переможців Конкурсу “Освітні технології у
початковій школі — 2013”��������������������������������������������3
Модернізація національної освіти — актуальна
вимога сьогодення. Репортаж із загальних зборів
НАПН України����������������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
Управління і методична служба
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
МИТНИК О., БОЖОК Н. Сучасний учитель:
розвиваємо професійні якості. Форми та
прийоми методичної роботи в школі��������������������������������4
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
Актуальні проблеми
ЖЕБРОВСЬКИЙ Б. З новими досягненнями — у
новий рік���������������������������������������������������������������������1
АНДРУСИЧ Н. Відлуння суспільних конфліктів у
дитячих серцях������������������������������������������������������������2
Квіт С. 1 Вересня — День знань������������������������������������9
МАЛИШЕВА О. Колізії атестації��������������������������������������1
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка і початкової школи�������������������7–8
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
Нормативні документи
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю
та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх навчальних
закладів (Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)�����������������������������2
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у
2014/2015 навчальному році (Додатки до листа
МОН України від 01.07. 2014 р. № 1/9-343)�������������������7–8
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів та структуру 2014/2015 навчального року
(Додаток до листа МОН України від 11.06.2014 р.
№ 1/9–303, витяг)������������������������������������������������������7–8
Про недопущення перевантаження учнів
початкових класів надмірним обсягом
домашніх завдань (Лист МОН України від
28.01.2014 р. № 1/9-72)�������������������������������������������������3
Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах у
2013/2014 навчальному році (Лист МОН України
від 14.02.2014 р. № 1/9–115, витяг)���������������������������������3
Освітянські новини
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні
засади і практика реалізації. Репортаж з
методологічного семінару����������������������������������������������4
52
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня: поради
вчителеві. Упровадження особистісно орієнтованого
підходу в початковій школі����������������������������������������������3
САВЧЕНКО О., АНДРУСИЧ О. Вчимося толерантності����9
СКВОРЦОВА С., ОНОПРІЄНКО О. Програма
з математики: працюємо на перспективу������������������12
Наступність освіти
БОЙКО О. Ласкаво просимо до школи! Наступність
у роботі дитячого садка початкової школи��������������������7–8
БОЙКО О. У гості до казки. Заняття для старших
дошкільників�������������������������������������������������������������7–8
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
Інклюзивна освіта 
Спеціальна освіта
БЕСПАЛЬКО М., ФЕДОРЧУК Т. Слабозорі діти в
загальноосвітній школі. Поради щодо організації
навчання����������������������������������������������������������������������3
КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
ПИВОВАРОВА І. Діти з особливими потребами:
інтеграція в соціум������������������������������������������������������2
САК Т. Інклюзивне навчання — якісна освіта для
кожної дитини�����������������������������������������������������������10
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Психологічна служба
ЖАДАН О. Учитель у світі обдарованих дітей.
Педагогічні умови розвитку здібностей учнів������������������12
КОНОНКО О. Плекати особистість — головна місія
вчителя. Параметри особистісного зростання учня����������2
КОНОНКО О. Розвиваємо особистість учня:
поради вчителеві. Упровадження особистісно
орієнтованого підходу в початковій школі�������������������������3
ОВСІЄНКО С. До 5-го класу — впевнено
(продовження). Психолого-педагогічний супровід учнів
4-го класу���������������������������������������������������������������������4
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
Державний стандарт
ГЛИНЯНЮК Н. Формування вміння вчитися:
психолого-педагогічний аспект���������������������������������11
Планування
Орієнтовні календарні плани. 3-й клас
АНТОСІЄВА Л. Основи здоров’я������������������������������������4
АРИСТОВА Л. Музичне мистецтво�����������������������������5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Українська
мова. Природознавство. Основи здоров’я. Я у Світі����5–6
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ОНОПРІЄНКО О., СКВОРЦОВА С. Математика��������5–6
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Природознавство����������������������������4
ГРУЩИНСЬКА І. Природознавство����������������������������5–6
МАГДЮК Т. Щоб знати таємниці світу, дослідження
нам слід робити. Організація дослідницької діяльності
на уроках з різних предметів�����������������������������������������10
МИТНИК О., ВИНОГРАДОВА Н. Мозкова атака як
інтерактивний метод навчання����������������������������������10
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
Учитель — учителю 
Моя професія — вчитель
ПИНКА Н. У творчому пошуку — джерело успіху.
Діяльність клубу педагогічної майстерності��������������������10
ХОМИЧ С. Гуманна педагогіка: навчаємо з любов’ю���5–6
Громадянська освіта
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
ІВАНЧЕНКО Н. Ігри народні завжди є модні.
Українські народні дитячі ігри зимового періоду��������������11
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО О. Виховуємо юних громадян України.
Репортаж з науково-практичного семінару����������������������11
ПРОЦЕНКО О. Імена, викарбувані в історії. Унікальні
відкриття українських учених������������������������������������������9
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова������������5–6
ПРОЦЕНКО О. Україна — єдина країна. Виховна година���7–8
КАЛІНІЧЕНКО О. Образотворче мистецтво����������������5–6
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Трудове навчання�������������4
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Литературное чтение для школ с
русским языком обучения�������������������������������������������4
ТКАЧЕНКО Н. Винаходи людства. Урок громадянської
освіти для 4-го класу������������������������������������������������������9
ЛАПШИНА І. Русский язык для школ с украинским
языком обучения���������������������������������������������������������4
Довідник
МАСОЛ Л., ГАЙДАМАКА О., ОЧЕРЕТЯНА Н.
Інтегрований курс “мистецтво”��������������������������������5–6
НАУМЕНКО В. Літературне читання���������������������������5–6
ЧЕКІНА О. І особистість, і громадянин, й жива
частинка всесвіту — людина. Опорні таблиці та
схеми до курсу “Я у світі”�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Літературне читання����������������������������5–6
Мови і літератури
ПРОЦЕНКО Т. Математика���������������������������������������������4
ПРОЦЕНКО Т. Українська мова�����������������������������������5–6
БОНДАР Л. Сила і велич поезії Тараса Шевченка.
Урок читання у 3-му класі�����������������������������������������������2
СТЕЦЕНКО І. Розгорнуте поурочне планування.
Інформатика���������������������������������������������������������������9
КАЛІНІЧ О., ХАРЧЕНКО О., ЗАЙЧЕНКО В. Живе
Тарасове слово. Добірка вправ з української мови
ЧОРНОБРОВ В. Фізична культура����������������������������������3
Орієнтовні плани уроків фізкультури. 2-й клас
на основі поезій Т. Г. Шевченка���������������������������������������11
КАМИШЕНЦЕВА С. Подорож до казки. Урок читання
в 4-му класі�����������������������������������������������������������������11
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. ІІІ чверть����� 1
НАРЧИНСЬКА Н. Жовтий лист під ноги пада.
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я. IV чверть����� 3
Урок розвитку зв’язного мовлення у 2-му класі��������������������9
Сучасні освітні технології 
Ігрові технології
БЕНЬ Н. Ігри зі словами���������������������������������������������5–6
БЕНЬ Н. Ігри зі словами. (продовження)��������������������������9
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
ПОНОМАРЬОВА К. У лісочку в холодку чуть зозулине
“ку-ку”. Урок розвитку мовлення в 3-му класі�����������������11
ПРИХОЖАЙ С. Масляна завітала. Урок української
мови у 4-му класі�����������������������������������������������������������1
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
Державний стандарт
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
ЗАХАРІЙЧУК М., МОВЧУН А. Українська мова:
текстоцентричний підхід у 3-му класі�����������������������5–6
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті. Використання
гри у навчальному процесі�������������������������������������������12
ЛАПШИНА І. Російська мова: методичні рекомендації.
Поради щодо організації роботи у 3-му класі��������������������3
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
53
Бібліографічна довідка ЛАПШИНА І. Орфографічні навички набуваєм
граючи. Особливості організації
словникової роботи у початкових класах������������������������12
ЛАПШИНА І. Читаємо російською. Організація
літературної освіти у 3-му класі�����������������������������������5–6
МОВЧУН А. Дає іменників сім’я предмету кожному
ім’я. Вивчення іменника у 3-му класі�������������������������������9
НАУМЕНКО В. Художній твір як мистецтво слова.
Робота над текстом у 3-му класі��������������������������������������4
НАУМЕНКО В. Як осягнути душу твору? Методика
аналізу оповідання на уроках літературного читання����������9
ПОНОМАРЬОВА К. Мовлення зв’язне — чисте
й виразне. Напрями та засоби мовленнєвого
розвитку другокласників��������������������������������������������5–6
Довідник
МОВЧУН А. Ті, хто бачить світ дитячими очима������������11
ПРОЦЕНКО О. Як парость виноградної лози,
плекайте мову�����������������������������������������������������������10
Іноземні мови
БЕЗУШКА А. Вдягаймося вишукано взимку. Урок
французької мови у 2-му класі����������������������������������������1
МАЙДАНЮК А. Знаємо англійську good, better,
the best! Урок для 4-го класу����������������������������������������10
МАЙДАНЮК А. The ABC-party. Закріплення алфавіту
в 1-му класі�������������������������������������������������������������������3
Сучасні освітні технології
ПОНОМАРЬОВА К. Назвемо явища природи. Урок
розвитку мовлення в 1-му класі���������������������������������������1
БОГДАНЦЕВА Л., ІВАНОВА Н. We are Journalists. Бінарний
урок української та англійської мови у 3-му класі�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Розвиток мовлення першо­
класників. Методичні рекомендації��������������������������������1
Математика
ПОНОМАРЬОВА К. Хай сяє кожним словом співуча
наша мова. Методичні поради щодо розвитку
мовлення третьокласників��������������������������������������������10
ПОНОМАРЬОВА К., ЧЕРКАЙ І. Весняні квіти. Урок
розвитку мовлення в 2-му класі�����������������������������������5–6
Сучасні освітні технології
ДУЛЬСЬКА М. Бджолина сім’я. Урок читання в 1-му класі���2
ДУЛЬСЬКА М. Читаємо легко, з бажанням. Ефективні
прийоми формування навички читання����������������������������2
МАРУШЕНКО І. Діалог в освітньому процесі.
Активізація взаємодії педагога й учня������������������������������3
МАРУШЕНКО І. Подорож Мовною країною. Урок
української мови у 2-му класі������������������������������������������3
МИГАЛЬ Т. Словникові слова у ребусах. Матеріали
до уроків у 1-му класі�����������������������������������������������������4
СИЛАНТЬЄВА С. Цікава граматика. Лінгвістичні казки
до уроків української мови у 3-му класі����������������������������3
СТАРЧЕНКО Л. У старанних малят стали літери
в ряд. Урок навчання грамоти�������������������������������������7–8
ХАРІТОНЕНКО Л. Де лелека водиться, там щастя
родиться. Урок позакласного читання у 2-му класі�����������4
ХАРІТОНЕНКО Л. Ліс — скарбничка здоров’я. Урок
літературного читання у 3-му класі��������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Творчі вправи і завдання заохотять
до навчання. Прийоми роботи на уроках літературного
читання у 3-му класі�����������������������������������������������������10
ХАРІТОНЕНКО Л. Рухомі картинки. Активізація
діяльності учнів на уроках читання�����������������������������������4
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
РОСЛЯКОВА І. Одиниці маси. Урок відкриття нових
знань для учнів 3-го класу���������������������������������������������11
СИВОЛОБОВА А. Відкриваємо дива світу.
Формування навичок позатабличного множення і
ділення у 3-му класі�������������������������������������������������������3
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до країни Геометрії������������������2
СОСНІЦЬКА Н. Подорож до родини Куба. Урок у 1-му
класі����������������������������������������������������������������������������2
Державний стандарт
СКВОРЦОВА С. Все по поличках розкладемо
й нові почнем вивчати теми. Числа. Дії з числами.
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
за 1–2-й класи����������������������������������������������������������7–8
СКВОРЦОВА С. Сюжетні задачі — крок до
математичного моделювання. 3-й клас����������������������10
СКВОРЦОВА С. У пошуках ключа до розв’язання
складеної задачі. Чинники, що визначають
план розв’язування складеної задачі�����������������������������12
СКВОРЦОВА С. Щоб рівняння розв’язати, треба
корінь відшукати. Формування поняття рівняння
у 3-му класі�����������������������������������������������������������������11
ХИЛЬЧУК Н. Диференційоване навчання на уроках
математики�����������������������������������������������������������������4
Сучасні освітні технології
ГАЙОВА Л. Ергономіка уроку. Особливості проведення
уроків математики���������������������������������������������������������3
ГОРГОШ Л., КІРИК М. Здоров’язбережувальна
технологія навчання математики���������������������������������1
СВІЦЕЛЬСЬКА Н. Ключі від форту Буаяр.
Математичний урок-гра для 1-го класу����������������������������1
САВЧУК Т. Козацькому роду нема переводу. Урокподорож з математики для 2-го класу������������������������������12
Інтегрована освіта
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок
читання і трудового навчання для 4-го класу�������������������12
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок з
математики та природознавства для 2-го класу������������7–8
Контроль навчальних досягнень
ДАРІЄНКО Г. Розв’яжуть діти залюбки математичні
ланцюжки. Арифметика і міжпредметні зв’язки�������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень���9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
54
ОНИСЬКІВ Т. Херсонщина в математичних задачах��������9
Контроль навчальних досягнень
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Бібліографічна довідка
Позакласна робота
Сучасні освітні технології
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
КОРШУНОВА О. Опорні схеми створимо самі.
Реалізація діяльнісного підходу���������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання
до проектної діяльності��������������������������������������������������1
Природознавство
Мистецтво
БАРНА М., БІДА Д., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О.,
ЩУР Н. Пізнавальна подорож у просторі та часі.
Урок-екскурсія до музею для учнів 2-го класу���������������5–6
Державний стандарт
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О., ШАБАТ Г.,
ЩУР Н. У весняному лісі. Проводимо дослідницький
практикум та екскурсію у 2-му класі���������������������������������3
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
АРИСТОВА Л. Мандруємо музичними
королівствами. Методичні рекомендації до уроків
музики в 3-му класі��������������������������������������������������������3
МАСОЛ Л. Мистецтво розвиває і виховує. Інтегра­
тивні художньо-педагогічні технології��������������������������5–6
Інтегрована освіта
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ГОНЧАРЕНКО Н., ШИДЕНКО К. Хай образи героїв
оживуть. Уроки інтегрованого курсу “Мистецтво”
для 3-го класу�������������������������������������������������������������10
ПРИХОЖАЙ С. Гриби: рослини чи тварини? Урок
природознавства в 3-му класі�����������������������������������������2
МИХАЙЛОВА О., ФІРС Н. У царстві фантазії. Уроки
ПРОЦЕНКО О. Флора і фауна рідного краю.
Віртуальна екскурсія��������������������������������������������������5–6
для 3-го класу: музичне мистецтво, образотворче
мистецтво��������������������������������������������������������������������1
Образотворче мистецтво
ХАРИТОНЮК Н. Багатства рідної землі. Урок у 1-му
класі��������������������������������������������������������������������������10
ІВАНЕНКО С. Творимо дивовижні образи.
Нетрадиційні техніки малювання�������������������������������������3
ХИЛЬЧУК Н. Земля — планета Сонячної системи.
Урок для 4-го класу��������������������������������������������������������9
ЖИГАНЮК Н. Різдвяний голуб. Урок образотворчого
мистецтва у 2-му класі�������������������������������������������������12
Державний стандарт
КЛОПОТЕНКО Н. У майстерні гончаря. Урок
образотворчого мистецтва для 3-го класу��������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Дослідження як спосіб пізнання
і розвитку. Навчально-дослідницька діяльність
молодших школярів���������������������������������������������������7–8
ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Навчально-дослідницька
діяльність на уроках природознавства���������������������7–8
Сучасні освітні технології
МИТНИК О., КОВТУН Т., КУСЛИВА С. Працюємо
творчо: природознавство у 2-му класі. Завдання
розвивального характеру�����������������������������������������������1
ІЩУК Л. Птахи повертаються. Розробка уроку
для 2-го класу���������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Шукаємо знання у квесті.
Використання гри у навчальному процесі�����������������������12
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання та
літературного читання для 2-го класу�����������������������������11
КАВУН В. У підводному царстві. Інтегрований урок
з математики та природознавства для 2-го класу����������7–8
Контроль навчальних досягнень
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Інформатика
СТЕЦЕНКО І. Інформатика — місток між предметами����9
Державний стандарт
АНДРУСИЧ О., СТЕЦЕНКО І. Алгоритми і виконавці:
безкомп’ютерний етап����������������������������������������������11
КОРШУНОВА О. Інформатика: навчаємо
вчитися. Формування ключових компетентностей
у 3-му класі���������������������������������������������������������������7–8
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Трудове навчання
Державний стандарт
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Уроки трудового
навчання у 3-му класі. Методичні рекомендації��������������4
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Творімо дива власними
руками. Виготовлення виробів у техніках мозаїки
та витинанки�������������������������������������������������������������7–8
Інтегрована освіта
АНТОНЕНКО Н. Збережемо ялинку. Інтегрований
урок природознавства, трудового навчання
та літературного читання для 2-го класу�������������������������11
КАРПЕНКО Н. Лялька-мотанка цікава й сьогодні.
Інтегрований урок трудового навчання і громадянської
освіти у 4-му класі���������������������������������������������������������1
КАМІНСЬКА Н. Кожен день нового року —
відкриття й знання нові. Інтегрований урок читання
і трудового навчання для 4-го класу�������������������������������12
Фізична культура
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас. ІІІ чверть)���1
ЧОРНОБРОВ В. Рух — бадьорість — здоров’я.
Орієнтовні плани уроків фізкультури (2-й клас.
IV чверть)��������������������������������������������������������������������3
Здоров’язбережувальні технології 
Основи здоров’я
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
55
Бібліографічна довідка КРАВЕЦЬ Л., РЕШЕТИЛОВА Л. Збережімо дитині зір������9
Екологічне виховання
СТАРЧЕНКО Л. Відомо всім: фізкультхвилинка —
чудовий спосіб відпочинку. Фізкультхвилинки
у супроводі дидактичних віршів���������������������������������������4
БОВКУНОВА Н. Бережімо природу! Екологічне
виховання на уроках з різних предметів���������������������������4
СТАРЧЕНКО Л. Для швидкого відпочинку проведем
фізкультхвилинку! Фізкультхвилинки у супроводі
дидактичних віршів��������������������������������������������������������2
ЩЕРБАКОВА Н. Наш настрій — дзеркало спілку­
вання. Урок для 1-го класу���������������������������������������������3
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Робота з батьками
Контроль навчальних досягнень
БОБРУЙКО О. Маленькі поради для розв’язання
великих проблем�����������������������������������������������������5–6
ЛОБАНОВСЬКА О. Основи здоров’я: 3-й клас.
Тестові завдання�������������������������������������������������������7–8
ГОНЧАРЕНКО С. Жили собі дід та баба. Фізкультурна
розвага для всієї родини������������������������������������������������4
Контроль
навчальних досягнень
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Тестування
як метод справедливого вимірювання навчальних
досягнень учнів���������������������������������������������������������11
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень���������������������������������������������������������������������9
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 3-й клас.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних
досягнень (ІІ семестр)�������������������������������������������������12
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 3-й клас. Контрольні
роботи���������������������������������������������������������������������7–8
ЛОБАНОВСЬКА О. Природознавство. 3-й клас.
Тестові завдання�����������������������������������������������������������9
Варіативні курси
КУЧЕР Т. Економіка — для всіх. Тематичне
планування та розробки уроків для 3-го класу���������������5–6
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Велика сила
маленької краплинки: уроки для стійкого розвитку.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми “Вода”��������9
Проектні технології
КОНДРАТЮК Л. Зубки біленькі — діти здоровенькі.
Проект для дітей 6–8 років��������������������������������������������10
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
НЕБЕСНА Т. Ігри та розваги для розвитку уваги��������������9
РУДЕНКО І. Вчимося дарувати любов. Психологопедагогічні ситуації������������������������������������������������������10
СНІГУРЯК М. Хто шанує родину, той гідна людина.
Урок курсу “Я у світі” у 3-му класі�������������������������������������12
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
Позакласна робота 
Свята і розваги
БОДНАР Т., БОНДАРЕНКО Е., ДАНИЛЮК Н.,
КАРПОВИЧ Л., КОРОЛЮК Т., СІРАЦЬКА О. Юні
журавлики. Громадське об’єднання виховує і гуртує���������1
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С.
Я горда тим, що українка. Літературно-музична
композиція за мотивами творів Лесі Українки�����������������10
БОНДАР Л., БУДЕНКЕВИЧ Ю., ЛЮБАНСЬКА С. Ось
і настала прощання пора. Сценарій випускного свята�����3
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3-4 класів����������������������������������������4
ГАРАН К. Змагаємось завзято — у нас зимове свято.
Новорічний КВК�����������������������������������������������������������11
ГОМОН Р., ДЕНИСЮК С., МАНДЗИК Т., ФЕСЮК А.
План проведення тижня математики���������������������������4
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ДОНІЙ В. Шануймо маму. Вистава до Дня 8 Березня
за мотивами фільму “У джазі тільки дівчата”���������������������1
СТЕЦЕНКО І. Як зберігають музику. Завдання до
проектної діяльності������������������������������������������������������1
КІНДРАТ І. Дружимо з математикою. Предметний
тиждень для 1–4 класів��������������������������������������������������4
Морально-етичне виховання 
Стежина духовності
КЛОПОТЕНКО Н., ШЕЛЕСТ В. Екскурсія до
відділення міліції���������������������������������������������������������4
АНДРУСЕНКО Н., ДЖЕМУЛА Г. У вихованні немає
дрібниць����������������������������������������������������������������������1
КОРОЛЮК Т. Татусеве свято. Сценарій родинного
свята для учнів 1-го класу та їхніх батьків��������������������������1
МІЗІНА О. Зоряний час. Конкурс для дітей 6–7 років�����5–6
БОНДАР Л. Послухай музику землі. Заняття для
1-го класу�����������������������������������������������������������������5–6
НАРЧИНСЬКА Н. Каруселі мрій дитячих. Сценарій
родинного свята������������������������������������������������������������2
БРУСЕНЦЕВА О. У світі гармонії. Виховання
духовності школярів�������������������������������������������������������4
ОЧЕРЕТЬКО І. Осінні спогади при свічках.
Позакласний захід для учнів 2-го класу����������������������������9
БРУСЕНЦЕВА О. Яким був би світ без гармонії?
Виховна година для 3–4 класів����������������������������������������4
ПИНКА Н. У пошуках незвичайного. Проекти
у позакласній роботі������������������������������������������������������2
ДЖЕМУЛА Г. Запам’ятати всім пора: людина
починається з добра�������������������������������������������������12
ПИНКА Н. Котики. Проект для учнів 4-го класу������������������2
ЗАХАРЧЕНКО Е. Слово виховує. Батьківські збори�����������3
РИБАЛЬЧЕНКО С. День іменинника. Розвага
для учнів 2-го класу���������������������������������������������������7–8
САВЧЕНКО О. Уроки толерантності в дитячій
художній літературі����������������������������������������������������11
ФЕЦИЧ С. З родини йде в життя дитина. Сценарій
родинного свята для учнів 4-го класу�����������������������������12
56
© «Учитель початкової школи», 2014, № 12
Фотоконкурс «УПШ» Прийшла до нас зима по білих килимах
Наввипередки з вітром мчу…
Ні, я не їду, а лечу!
(Надіслала О. Кокошко,
м. Київ)
Зиму зустрічаєм разом
Ми веселим дружним класом.
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
На шкільнім
подвір’ї зрання
Нова відкрилася
їдальня.
(Надіслала
А. Майданюк,
м. Кам’янецьПодільський,
Хмельницька обл.)
Фотографія на пам’ять
З усмішками і сніжками.
(Надіслала Т. Богомаз,
СЗШ № 163, м. Київ)
Нумо мірятися швидше:
Хто стрункіший і хто вищий.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Нам час сідати за уроки.
Ти тут без нас постоїш трохи?
(Надіслала Н. Янчевська, м. Київ)
Фотоконкурс «УПШ»
Чимало знають способів малята
Ялинку зберегти й прикрасить свято
У подружок-щебетушок
І ялинки також дружать.
Щодо прикрас ідей завжди багато.
Та місця на ялинці малувато...
(Надіслала Т. Проценко,
І–ІІІ ст. № 132, м. Київ)
Ялинка власними руками —
Приємний подарунок мамі.
(Надіслала Н. Гончаренко,
студія Art Discovery, м. Київ)
У нашім класі там і тут
Ялинки, мов гриби, ростуть.
(Надіслала Т. Проценко,
м. Київ)
(Надіслала Т. Королюк,
м. Смотрич, Хмельницька обл.)
Ось яка ялинка в мене —
І блискуча, і зелена.
(Надіслала А. Майданюк, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл.)
До Нового року —
Ялиночки нівроку.
(Надіслала Л. Бондар, Український колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Політ фантазії дитячої нестримний —
Ялинки різні всі, і всі чарівні!
(Надіслала Н. Антоненко, Менська ЗОШ I–III ст.
ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівська обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
89
Размер файла
2 203 Кб
Теги
Морально-етичне виховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа