close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

порядок проведення та оформлення робіт з ДПА в 4-х класах в Дніпропетровській області

код для вставкиСкачать
Організація та процедура проведення державної
підсумкової атестації в 4-х класах.
І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови,
читання та математики.
Українська мова
13 травня
Українське читання 19 травня
Математика
21 травня
Узагальнені результати
28, 29 травня за
минулорічною схемою
• Атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів
інваріантної складової типових навчальних планів для
загальноосвітніх навчальних закладів.
• У 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація
проводитиметься у формі підсумкових контрольних робіт з
української мови (мова і читання) та математики.
• Кожна підсумкова контрольна робота проводиться на другому чи
третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і
після святкових.
Оформлення атестаційної роботи
 Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі
штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт
 У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша
ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому
зазначається дата
 Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної
сторінки:
Робота
з державної підсумкової атестації
з української мови за курс початкової школи
учня (учениці) 4 класу
( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)
На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та
назву тексту, до прикладу:
Диктант
По Дніпру до Тараса
Оформлення атестаційної роботи
• Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи
здійснюється учнем (ученицею) на аркушах зі штампом
навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що
розробляється навчальним закладом.
• У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи
виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок)
вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.
 Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до
календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім
понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.
На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1
академічна година (один урок):
5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання
35 хв. – на її виконання.
• Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку
уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед
уроком роздає кожному учневі (учениці).
ОЦІНЮВАННЯ
 Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та
математики виставляються у класному журналі під датою її
проведення.
 На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку»
здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна
підсумкова атестація».
Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання)
та математики не враховується при виставленні річних оцінок.
 Завдання для підсумкових контрольних робіт
розробляються вчителем початкових класів, погоджуються
педагогічною радою та затверджуються керівником навчального
закладу.
 Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується
відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень,
визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи. 1-4
класи ( – К. : Початкова школа, 2006; 2007; Программы для средней
образовательной школы с русским языком обучения. 1-4 классы. - К.:
Початкова школа, 2006;
українська мова
 Зміст
підсумкової контрольної роботи для атестації може
формуватись з тексту для диктанту або списування (з
пропущеними орфограмами) для виявлення правописних
умінь
і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного
висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та
завдань для перевірки мовних знань.
 Визначенню рівня навчальних досягнень з української
мови (мови навчання) підлягають мовні знання з усіх
розділів початкового курсу української мови (мови
навчання):
 мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст,
використовувати засоби виразності мови, висловлювати
власну думку) і
 правописні уміння учнів.
читання
 Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації може
формуватись
 з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості
навичок читання,

завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного,
уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання
власної думки до змісту прочитаного.
 Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання
підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту
прочитаного тексту.
Варіанти робіт можна взяти з посібників рекомендованих МОН
України за попередні роки.
У загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою
навчання завдання для підсумкових контрольних робіт
підбираються за аналогією.
Українська мова (Зразок роботи )
1.Прочитай текст. Знайди речення, яке не відповідає темі і меті
висловлювання, вилучи його із тексту. Придумай заголовок до тексту,
запиши його. Спиши текст, вставляючи пропущені букви та розділові
знаки.
Який урочистий стоїть ліс у своєму осінн…ому вбран…і Дрімають кущі дерева
під остан…ім теплим промін…ям. Ось ч…рвонолистий клен тихо спокійно щось
ш…поче б…резі. Поблизу в…ликого пенька вогнем палає горобина. На полях у
садах на городах зб…рають урожай.
Допиши продовження тексту.
(6 балів)
2. Поставити і записати слова в орудному відмінку однини:
Подвір’я –
тополя –
радість –
ніч –
(2бали)
Українська мова (продовження)
3.Вибери граматичну основу речення.
Білка сушить гриби на гілках дерева.
а) сушить на гілках дерев
б) гриби сушить
в) білочка сушить
(1бал)
4.Вибери рядок ,у якому подано займенники лише 2-ї особи однини.
а) йому, я, нею
б) вам, нам, їм
в) тебе, тобою, тобі
(1 бал)
5. Вибери рядок, де подано всі слова, що мають звуків більше, ніж букв.
а) щука, пісня, дзвенить
б) єнот, щока, акація
в) їдальня, дзвінок, джміль
(1 бал)
Українська мова (продовження)
6. Вибери форму числівника, яку потрібно вставити в речення.
Сума чисел сорок і десять дорівнює … .
а) п’ятьдесяти
б) п’ятидесяти
в) п’ятдесяти
(1 бал)
Максимальна кількість балів – 12
2варіант
Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання)
підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови
(мови навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст,
використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) і
правописні уміння учнів.
1.Вибери слово, яким можна замінити вислів милити чуба.
а) купатися;
б) сварити;
в) розчісуватися.
(1 бал)
Українська мова (продовження)
2.За метою висловлювання речення бувають:
а) розповідні, питальні, спонукальні;
б) питальні, окличні, складні;
в) складні, прості, розповідні.
(1 бал)
3.Визнач у поданому реченні головні члени.
Трудящі бджілки літають навколо яскравих квітів.
а) трудящі бджілки;
б) літають навколо квіти;
в) бджілки літають.
(1 бал)
4.Вибери рядок, де всі іменники середнього роду.
а) картопля, щавель, помідор;
б) сердечко, словечко, яблучко;
в) степ, рушник, вінок.
(1 бал)
Українська мова (продовження)
5.Спиши, розкриваючи дужки.
Краса (без)мудрості – ніби квітка (в)болоті. (У)лиху годину (пі)знаєш вірну
людину.
(2 бали)
6. Поставити і записати слова в орудному відмінку однини:
Подвір’я –
тополя –
радість –
ніч –
(2бали)
7.Записати математичний вираз словами.
16 – 9 =7
(2бали)
8.Склади текст на тему «Чого нас навчають батьки».
(2бали)
математика
 Визначенню рівня навчальних досягнень підлягають сформованість
знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального
матеріалу:
натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами;
задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури;
вимірювання величин.
 Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендуємо
формувати з таких завдань:
• складеної задачі на 3 дії;
• виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з
дужками);
• на порівняння і перетворення величин;
• знаходження частини від числа;
• застосування геометричного матеріалу.
Зразок роботи
Контрольна робота з математики
( зразок для проведення ДПА )
1. Використовуючи цифри 1, 3, 9, 5 , 0 , запиши найменше і найбільше
5-ти цифрові числа. Підкресли в цих числах розряд одиниць тисяч.
2. Запиши вираз, знайди його значення :
- від добутку чисел 1504 і 48 відняти суму чисел 5807 і 4325.
3. Обчисли значення виразів :
15 год 32 хв + 2 год 33 хв
5хв 35 с + 27 хв 40 с
4. 1) Знайди масу цілої дині., ½ якої має масу 2 кг.
2) Запиши дробові числа в порядку зростання :
3, 5, 1, 6.
7 7 7 7
5.Периметр квадрата 20 см. Яка його площа?
6.Розв’яжи задачу з поясненням. Запиши повну відповідь.
За 4 год автомобіль проїхав 609 км, а поїзд- 448 км. На скільки швидкість
автомобіля більша за швидкість поїзда ?
Дякую за увагу!
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
793
Размер файла
742 Кб
Теги
01042015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа