close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інформація як чинник розвитку суспільних відносин

код для вставкиСкачать
Інформаційне суспільство орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільства, у якому кожний може створювати інформацію та знання, мати до них доступ, користуватися та обмінюватися ними, сприяючи своєму сталому розв
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ
ВІДНОСИН
Завдання формування інформаційного суспільства стали важливими для
більшості країн світу і міжнародних організацій.
Інформаційне суспільство орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і
спрямоване на розвиток суспільства, у якому кожний може створювати
інформацію та знання, мати до них доступ, користуватися та обмінюватися
ними, сприяючи своєму сталому розвиткові і підвищуючи якість свого життя.
Проблеми, пов'язані з формуванням інформаційного суспільства, не
залишаються поза увагою учених та політиків. В останньому десятилітті значно
зросла кількість міжнародних та вітчизняних конференцій, симпозіумів та
круглих столів. Дослідженню цієї теми присвячено численні монографії, статті
та інші публікації.
Враховуючи актуальність тематики, інтерес відвідувачів бібліотеки до цієї
теми, працівниками соціокультурного центру була підготовлена виставка
«Інформація як чинник розвитку суспільних відносин».
На виставці представлені документи за 1980 – 2014 рр. Матеріал
систематизовано за розділами, а у межах кожного розділу – за алфавітом.
Бібліографічному опису документів передує шифр, за яким можна замовити
літературу в читальному залі або по МБА.
Укладачі
висловлюють
щиру
подяку
науковому
консультанту
Ю. Д. Древалю, професору кафедри охорони праці та техногенно-екологічної
безпеки Національного університету цивільного захисту України за допомогу в
підготовці видання. Відгуки та побажання просимо надсилати на адресу:
61003, м. Харків – 3, пров. Короленка, 18. ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
Інформацією у загальному розумінні вважаються нові знання, які отримує
споживач (суб'єкт) внаслідок сприйняття і засвоєння певних відомостей.
Інформація адекватно відтворює явища і закони зовнішнього світу, духовну
діяльність людства, створює можливості передбачення і перетворення дійсності в
інтересах світової спільноти. Джерелами інформації є природні об'єкти. Разом з
цим з розвитком науки і техніки джерелами інформації стають наукові
експерименти, машини, апарати, технологічні процеси. Значним також є перелік
об'єктів, що є споживачами інформації: люди, тварини, рослини, різноманітні
технічні пристрої тощо.
Поняття «інформація» належить до основних понять науки і тісно пов'язане з
такими поняттями, як «інформаційні ресурси», «інформаційні технології»,
«інформаційне забезпечення», «інформаційні системи», «інформаційні структури»
тощо.
Найважливішими складовими інформації є
1) об’єктивність (інформація – відображення зовнішнього світу у вигляді знаків,
сигналів, що існують незалежно від нашої свідомості);
2) достовірність (інформація відображає істинний стан справ);
3) повнота (інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння
ситуації та прийняття рішення);
4) актуальність (важливість для певного часу);
5) корисність (ступінь корисності залежить від потреби людини і від тих задач, які
за допомогою отриманої інформації можна розв’язати).
Сьогодні остаточно доведено, що інформація та інформаційна влада є
потужним ресурсом демократизації суспільних відносин. Дійсно, за допомогою
інформаційних одиниць здійснюється вплив на політичну свідомість і політичну
діяльність як через спеціальні політичні комунікації, так і опосередковано – через
ЗМІ. Саме за допомогою інформації генерується соціальна пам'ять нації, а також
задається інтерпретаційний зміст сучасного суспільного розвитку. Проте за деяких
умов використання інформаційного ресурсу може стати і джерелом виникнення та
посилення небезпечних суспільних тенденцій. Це стосується, зокрема, подання
викривленої інформації, приховування або навпаки гіпертрофованого
перебільшення деяких фактів, нарешті – відвертої дезінформації.
Не випадково формування інформаційного суспільства стало важливим
завданням для більшості країн світу та міжнародних організацій, що зайвий раз
підкреслює важливість осмислення різнобічних аспектів отримання та передачі
інформаційних одиниць. Проблеми, пов’язані з формуванням та розвитком
інформаційного суспільства, не залишаються поза увагою науковців. Сьогодні
детально опрацьовано чимало складних питань, пов’язаних із використанням
інформаційного ресурсу в різних сферах людської діяльності.
Допитливих читачів мають зацікавити окремі рубрики виставки, а саме:
«Інформаційне право», «Інформаційна безпека» та «Людина в інформаційному
суспільстві».
Ю. Д. Древаль
1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
К2-139386 Брижко, В. М. Методологічні та правові засади
упорядкування інформаційних відносин : монографія / В. М. Брижко.
– Київ : Пан Тот, 2009. – 415 с.
У монографії досліджуються методичні та правові проблеми
інформаційного
права
та
інформаційного
законодавства.
Монографічне дослідження призначено для фахівців, студентів,
аспірантів юридичних та інших закладів, зацікавлених у вивченні,
дослідженні
проблем
нормативно-правового
упорядкування
суспільних відносин щодо інформації, інформатики, інформатизації та
інформаційного права, в умовах формування інформаційного
суспільства.
К2-120156 Правове забезпечення інформаційної діяльності в
Україні / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижет. – Київ : Юрид.
думка, 2006. – 384 с.
У книзі висвітлюються проблеми забезпечення розвитку
інформаційного суспільства в Україні правовими засобами.
Аналізуються правові засади інформаційної діяльності, інформаційної
безпеки, функціонування засобів масової інформації. Розкриваються
механізми реалізації та вдосконалення інформаційного законодавства
України.
Для юристів, журналістів, викладачів і студентів вищих
навчальних закладів.
К3-46341 Гонцяж, Я. Свобода інформації та виконавча гілка
влади : правові норми, інституції, процедури / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк.
– Київ : Міленіум, 2002. – 240 с.
У
книзі
подано
порівняльний
аналіз
законодавства,
інституціональних механізмів та практичного здійснення права на
інформацію та доступ до урядових документів в сучасному світі.
Автори використовують широку інформаційну базу, перш за все, яка
стосується країн-членів Європейського Союзу, країн кандидатів до ЄС
та інших європейських країн з перехідною економікою. На основі цієї
загальної картини представлено погляд на ситуацію стосовно доступу
до інформації, яка існує в Україні.
Видання буде корисне усім, хто цікавиться питаннями свободи
інформації та вільного доступу до документів про функціонування
органів виконавчої влади.
К2-165111 Шестак, В. С. Адміністративно-правове регулювання
відносин у соціально-культурній сфері (освіта, наука, засоби масової
інформації) : монографія / В. С. Шестак. – Донецьк : НОУЛІДЖ, 2010.
– 294 с.
Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних
та практичних аспектів правового регулювання суспільних відносин у
сфері культури.
К2-170484 Баранов, А. А. Интернет : объект правоотношений и
предмет регулирования : монография / А. А. Баранов. – Київ : Право
Украины ; Харків : Право, 2013. – 144 с.
Рассмотрена проблема правильного регулирования общественных
отношений, связанных с использованием сети Интернет и интернеттехнологий.
Особое внимание уделено сравнительно-правовому анализу
украинского, международного и европейского информационного
законодательства в части регулирования общественных отношений,
связанных с использованием сети Интернет и интернет-технологий.
Для научных работников, студентов и аспирантов, работников
органов государственной власти, юристов и специалистов в
информационной сфере.
К2-155606
Новицький,
А.
М.
Правове
регулювання
інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні : монографія /
А. М. Новицький. – Ірпінь : НУ ДПС України. 2011. – 443 с.
У монографії досліджено правове регулювання інституціоналізації
інформаційного суспільства України. На основі теорії інформаційного
суспільства та інституційної теорії розглянуто вплив правового
регулювання на розвиток окремих суспільних відносин, зроблено
акцент на дослідженні правового забезпечення формування інститутів,
що характеризують особливості інформаційного суспільства
К2-159677 Полетило, К. С. Судовий захист інформаційних прав і
свобод людини і громадянина : монографія / К. С. Полетило. – Луцьк :
Захарчук В. М., 2012. – 306 с.
У книзі розкрито теоретичні основи судового захисту
інформаційних прав і свобод людини й громадянина. Ураховуючи те,
що чинні міжнародні договори є частиною національного
законодавства, розглянуто захист кожного з визначених інформаційних
прав на основі Конвенції про захист прав людини й основоположних
свобод та прецедентів Європейського суду з прав людини.
Книга призначена для студентів, аспірантів та наукових
юридичних спеціальностей, а також може використовуватися суддями
в практичній роботі.
К2-143433 Денісова, О. С. Структурні механізми правового
інформування населення в Україні : монографія / О. С. Денісова,
М. М. Денісова, Б. В. Бабін. – Донецьк : Ноулідж, 2009. – 170 с.
Монографію присвячено теоретичним і практичним проблемам
структурних механізмів правового інформування населення в Україні.
К2-175698 Коломоєць, Т. О. Адаптація інформаційного
законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного
вітчизняного правотворчого процесу : монографія / Т. О. Коломоєць,
С. В. Грищак. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 163 с.
У монографії розглянуто, яким чином інформаційне
законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі
правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму
реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах та окреслено
проблеми, які при цьому виникають. Сформульовано пропозиції
щодо вирішення питань інформаційного законодавства.
Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів.
К2-112060 Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у
6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чиж. – Київ : Юрид. думка,
2005. – Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. – 2005.
– 326 с.
У цьому томі зібрані акти міжнародних органів та організацій в
інформаційній сфері.
Для юристів-практиків, працівників державних органів та
органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів
та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання
інформаційних відносин.
К2-133286 Бєляков, К. Інформатизація в Україні : проблеми
організаційного, правового та наукового забезпечення / К. Бєляков. –
Київ : КВІЦ, 2008. – 576 с.
Монографія
є
комплексним
теоретико-методологічним
дослідженням проблем забезпечення процесів інформатизації
України. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми формування
національного законодавства, що регулює сферу інформаційних
відносин та інформаційного права в цілому.
Розраховано на фахівців в галузі права, соціального
управління, інформатики, викладачів, студентів та слухачів як
гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, а також інших
читачів, які цікавляться інформаційно-правовою проблематикою.
Робота є науковим виданням і може використовуватися у
навчальному процесі.
К2-155943 Цимбалюк. В. С. Інформаційне право : основи
теорії і практики : монографія / В. С. Цимбалюк. – Київ : Освіта
України, 2010. – 388 с.
У монографії розглядаються у єдності теорія і практика
інформаційного права, як чинник формування та розвитку
інформаційного
суспільства,
кодифікації
інформаційного
законодавства.
Список літератури до розділу «Інформаційне право»
1. К3-46663 Законодавство України про інформацію : зб. законів : за станом на 25 січ. 2003 р. / Верх.
Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2003. – 228 с.
2. К2-158014 Законодавство України про інформацію : станом на 1 січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту.
– Харків : Право, 2012. – 64 с.
3. В1-24843 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля / упоряд. Т.В.Тимочко. – Київ, 2007. – 34 с.
4.
М
Про
державну
таємницю
:
Закон
України
від
21
січ.
1994
р.
№ 3855 – ХІІ // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
5. В1-24648 Про держану таємницю : Закон України : за станом на 11 берез. 2011 р. / Верх. Рада
України. – Київ : Парлам. вид-во, 2011. – 31 с.
6. В1-26314 Про доступ до публічної інформації : Закон України за станом на 25 черв. 2014 р. / Верхов.
Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2014. – 17 с.
7. В1-25547 Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації : Закони України : за станом на 23 січ. 2013 р. / Верх. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2013. –
31 с.
8. В1-20696 Про електронний цифровий підпис : Закон України : за станом на 22 трав. 2003 р. / М-во
юстиції України. – Київ : Ін. Юре, 2003. – 13 с.
9. В1-20925 Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2003
р. / М-во юстиції України. – Київ : Ін. Юре, 2003. – 10 с.
10. М Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05 лип.
1994 р. № 80/94-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
11. М Про захист персональних даних : Закон України від 1 черв. 2010 р. № 2297-VI // Відом. Верх. Ради
України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
12. В1-25100 Про захист персональних даних. Державний реєстр баз персональних даних : Закон
України : станом на 1 січ. 2012 р. / Верх. Рада України. – Харків : Право, 2012. – 36 с.
13. М Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах : Постанова Кабінету Міністрів України
від 29 берез. 2006 р., редакція від 13 жовт. 2011 р. № 938-2011 п // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 13. – Ст.
878.
14. В1-20168 Про інформацію : Закон України : за станом на 1 груд. 2002 р. / Верх. Рада України. –
Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2002. – 24 с.
15. В1-23859 Про інформацію. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів : Закони України : за станом на 21 трав. 2009 р. / Верх. Рада України. – Київ : Парлам. видво, 2009. – 36 с.
16. В1-24746 Про інформацію. Про доступ до публічної інформації : Закон України : за станом на 16
черв. 2011 р. / Верх. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2011. – 29 с.
17. В1-20003 Про національну програму інформатизації : Закон України : за станом на 10 лип. 2002 р. /
Верх. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2002. – 19 с.
18. М Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки. Закон
України від 9 січ. 2007 р. № 537-V // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 8. – Ст. 273.
19. М Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 трав. 2013 р. № 386-р // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 44. – Ст. 1581.
20. К2-87516 Арістова,І.В. Державна інформаційна політика : організаційно-правові аспекти /
І.В.Арістова. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.
21. К2-170484 Баранов,А.А. Интернет : объект правоотношений и предмет регулирования :
монография / А. А. Баранов. – Київ : Право Украины ; Харків : Право, 2013. – 144 с.
22. К2-122259 Баранов, О. А. Інформаційне право України : стан, проблеми, перспективи /
О.А.Баранов. – Київ : СофтПрес, 2005. – 316 с.
23. М Бєлєвцева,В.В. Правовий режим інформаційних ресурсів / В. В. Бєлєвцева // Інформація і право.
– 2011. – № 3. – С. 41 – 46.
24. К2-126084 Бєляков, К. І. Інформація в праві : теорія і практика / К. Бєляков. – Київ : КВІЦ, 2006. –
116 с.
25. К2-133286 Бєляков, К. Інформатизація в Україні : проблеми організаційного, правового та
наукового забезпечення / К. Бєляков. – Київ : КВІЦ, 2008. – 576 с.
26. М Бойченко, О. В. Правовий захист інтересів інформаційних правовідносин в інформаційній сфері
/ О. В. Бойченко // Крим. юрид. вісн. – 2007. – Вип. 1. – С. 268 – 280.
27. К2-166665 Борисова, Л. В. Правові засади захисту інформації : навч. посіб. / Л. В. Борисова,
М. Ф. Логвиненко. – Харків : ХНУВС, 2013. – 212 с.
28. ПМ 5337 Брижко, В. М. Адаптація інформаційного законодавства України до норм європейського
права / В. М. Брижко // Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. податк. служби України (економіка, право). – 2010. – № 4.
– С. 142 – 148.
29. М Брижко, В. М. Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату
інформаційного права / В. М. Брижко // Інформація і право. – 2011. – № 3. – С. 5 – 17.
30. К5-13781 Брижко, В. М. Інформаційне право : нормативні та методологічні засади упорядкування
інформаційних відносин / В. М. Брижко, М. Я. Швець. – Київ : НДЦПІ АПрН України, 2009. – 289 с.
31. К2-139386 Брижко, В. М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин
: монографія / В. М. Брижко. – Київ : Пан Тот, 2009. – 415 с.
32. К2-142239 Брижко, В. М. Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування
інформаційних відносин : наук.-метод. посіб. / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець. – Київ : Пан Тот, 2009. –
324 с.
33. К4-20517 Брижко, В. М. Основи систематизації інформаційного законодавства : теоретичні та
правові засади : монографія / В. М. Брижко. – Київ : ПанТот, 2012. – 303 с.
34. М Брижко, В. М. Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до
положення європейського права / В. М. Брижко // Прав. інформатика. – 2010. – № 1. – С. 14 – 22.
35. Б Брижко, В. М. Проблеми становлення інформаційного права / В. Брижко // Наук. зап. ін-ту
законодавства Верх. Ради України. – 2011. – № 4. – С. 168 – 175.
36. Б Брижко, В. М. Роль інформаційного права у розвитку правової системи України / В. М. Брижко //
Інформ. безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 1. – С. 13 – 19.
37. М Брижко, В. М. Філософія права : гносеологія у сфері інформаційного права // Прав. інформатика.
– 2014. – № 2. – С. 25 – 32.
38. М Бурило, Ю. П. Види господарських інформаційних правовідносин / Ю. П. Бурило // Інформація і
право. – 2013. – № 1. – С. 35 – 44.
39. К2-173327 Бурило, Ю. П. Господарсько-правові засади інформаційної діяльності : монографія /
Ю. П. Бурило. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва, 2013. – 343 с.
40. ПМ 5484 Бухтатий, О. Є. Конституційно-правові засади державного управління в інформаційній
сфері : цілі, завдання, функції та існуючі протиріччя / О. Є. Бухтатий // Актуал. пробл. держ. упр. – 2009. – №
2. – С. 394 – 403.
41. ПБ 5382 Бухтатий, О. Є. Реформування інформаційної сфери України : політичні та адміністративні
аспекти / О. Є. Бухтатий // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – 2009. – № 4. – С. 24 – 28.
42. М Гладківська, О. В. Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в
законодавчих актах України в інформаційній сфері / О. В. Гладківська // Прав. інформатика. – 2013. – № 1. – С.
30 – 38.
43. К3-46341 Гонцяж, Я. Свобода інформації та виконавча гілка влади : правові норми, інституції,
процедури / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. – Київ : Міленіум, 2002. – 240 с.
44. Ав-186551 Грищак, С. В. Адаптація інформаційного законодавства України до норм Європейського
Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Грищак ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя,
2013. – 16 с.
45. ПМ 5508 Даніл’ян, В. О. Розвиток інформаційного суспільства в політико-правовому контексті /
В. О. Даніл’ян // Наук. зап. Харк. ун-ту повітр. сил. Соц. філософія, психологія. – 2008. – Вип. 1. – С. 86 – 94.
46. К2-143433 Денісова, О. С. Структурні механізми правового інформування населення в Україні :
монографія / О. С. Денісова, М. М. Денісова, Б. В. Бабін. – Донецьк : Ноулідж, 2009. – 170 с.
47. К2-102410 Дідук, А. Г. Поняття «інформація» у цивільному праві / А. Г. Дідук // Проблеми
правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. – Донецьк, 2003. – № 2 / 2003. – С. 174 – 181.
48. М Дімчогло, М. Консолідація конституційних положень щодо інформаційних правовідносин у
законодавстві / М. Дімчогло // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 6. – С. 38 – 42.
49. Б Довгань, О. Д. Європейська інтеграція України як чинник удосконалення вітчизняного
інформаційного законодавства / О. Д. Довгань, О. М. Солодка // Інформ. безпека людини, суспільства,
держави. – 2013. – № 1. – С. 25 – 30.
50. М Донченко, О. Право громадян на інформацію / О. Донченко // Діловодство та документообіг. –
2013. – № 12. – С. 84 – 96.
51. М Доступ до публічної інформації (міжнародні та національні стандарти) // Бюл. М-ва Юстиції
України. – 2014. – № 7. – С. 5 – 8.
52. Ав-123745 Дуцик, Д. Р. Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод
громадян у демократичному суспільстві : автореф. дис. ... канд. філол. наук. : спец. 10.01.08 / Д. Р. Дуцик ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – 20 с.
53. М Жиляєв, І. Б. Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та
побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років / І. Б. Жиляєв, В. М. Фурашев //
Інформація і право. – 2013. – № 3. – С. 5 – 31.
54. К2-144410 Жиляєв, І. Б. Інформаційне право України : теорія і практика : монографія /
І. Б. Жиляєв. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 104 с.
55. М Задорожня, Л. М. До огляду стану законодавства України у інформаційній сфері /
Л. М. Задорожня, Б. Л. Раціборинський // Прав. інформатика. – 2008. – № 4. – С. 71 – 75.
56. Ав-169603 Залізняк, В. А. Систематизація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / В. А. Залізняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Київ, 2011. – 20 с.
57. Ав-182675 Заяць, О. Є. Адміністративно-правові засади доступу громадян до публічної інформації
в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. Є. Заяць ; Львів. ун-т бізнесу та права. –
Львів, 2013. – 20 с.
58. К2-77038 Іванов, В. Ф. Інформаційне законодавство : український та зарубіжний досвід /
В. Ф. Іванов. – Київ : Центр віл. преси, 1999. – 210 с.
59. К2-112060 Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко,
І. С. Чиж. – Київ : Юрид. думка, 2005. – Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. – 2005. – 326 с.
60. Б Каденюк, Д. Загальні принципи інформаційного права України / Д. Каденюк // Наук. зап. ін-ту
законодавства Верх. Ради України. – 2010. – № 3. – С. 68 – 73.
61. М Калюжний, Р. А. Предмет та методи інформаційного права / Р. А. Калюжний, А. Г. Марценюк //
Прав. інформатика. – 2008. – № 3. – С. 5 – 9.
62. М Калюжний, Р. А. Систематизація нормативно-правового забезпечення України в інформаційній
сфері / Р. А. Калюжний, О. О. Баєв // Прав. інформатика. – 2009. – № 3. – С. 5 – 10.
63. Ав-188616 Кір’ян, В. О. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / В. О. Кір’ян ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с.
64. М Коваленко, Л. Сутність інформаційно-правових норм / Л. Коваленко // Вісн. Акад. прав. наук
України. – 2011. – № 3. – С. 163 – 172.
65. К3-59821 Коваленко, Л. П. Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України :
монографія / Л. П. Коваленко. – Харків : Право, 2012. – 248 с.
66. К2-175698 Коломоєць, Т. О. Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як
складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу : монографія / Т. О. Коломоєць, С. В. Грищак. –
Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 163 с.
67. М Корж, І. Ф. Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації /
І. Ф. Корж // Інформація і право. – 2012. – № 3. – С. 57 – 62.
68. К2-155232 Кормич, Б. А. Інформаційне право : підручник / Б. А. Кормич. – Харків : Бурун і К, 2011.
– 334 с.
69. К2-139499 Костецька, Т. А. Інформаційне право України : навч. посіб. / Т. А. Костецька. – Київ :
КНТЕУ, 2009. – 169 с.
70. К2-88904 Кохановська, О. В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин : монографія /
О. В. Кохановська. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2001. – 211 с.
71. Ав-176489 Крегул, І. Ю. Співробітництво України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері
правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
спец. 12.00.07 / І. Ю. Крегул ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ, 2012. – 24 с.
72. Ав-120716 Кузенко, Л. В. Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного
управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Л. В. Кузенко ; Нац. ун-т внутр. справ. –
Харків, 2003. – 21 с.
73. М Кукшинова, О. О. Деякі проблеми правового забезпечення доступу до відкритої інформації /
О. О. Кукшинова // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 7 – 13.
74. К2-136516 Кулініч, О. О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному
праві : монографія / О. О. Кулініч. – Одеса : Букаєв, 2008. – 242 с.
75. М Ларіна, Н. Б. Інформаційні відносини суспільства і суб’єктів державно-адміністративної та
політичної діяльності / Н. Б. Ларіна // Теорія та практика держ. упр. – 2013. – № 3. – С. 59 – 66.
76. К4-21896 Ліпкан, В. А. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в
Україні : монографія / В. А. Ліпкан, В. Ю. Баскаков. – Київ : Ліпкан, 2013. – 344 с.
77. К4-23028 Ліпкан, В. А. Інкорпорація інформаційного законодавства України : монографія /
В. А. Ліпкан, К. П. Череповський. – Київ : Ліпкан, 2014. – 391 с.
78. К4-23029 Ліпкан, В. А. Консолідація інформаційного законодавства України : монографія /
В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло. – Київ : Ліпкан, 2014. – 415 с.
79. К4-20968 Ліпкан, В. А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія /
В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – Київ : Ліпкан, 2012. – 304 с.
80. Ав-164397 Лопатін, С. І. Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення права громадян
на інформацію : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. І. Лопатін ; Держ. наук.-дослід. ін-т Мва внутр. справ України. – Київ, 2010. – 20 с.
81. М Марущак, А. І. Визначення поняття «Інформаційні права людини» / А. І. Марущак // Інформація
і право. – 2011. – № 2. – С. 21 – 26.
82. К2-126366 Марущак, А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : наук.-практ. посіб. /
А. І. Марущак. – Біла Церква : Буква, 2006. – 432 с.
83. М Марущак, А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України / А. І. Марущак //
Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 20 – 24.
84. Ав-152712 Марценюк, О. Г. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України :
реалізація права на інформацію : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. Г. Марценюк, Київ.
нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – 20 с.
85. Ав-170053 Мосенко, Ю. О. Державна інформаційна політика України : організаційно-правові
аспекти здійснення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю. О. Мосенко, Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с.
86. К2-176068 Мужикова, Н. М. Особливості реалізації законів України «Про доступ до публічної
інформації» та «Про інформацію» / Н. М. Мужикова. – Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2014. – 59
с.
87. Б Нестеренко, О. Деякі проблеми застосування закону України «Про доступ до публічної
інформації» / О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність. – 2011. – № 2 – 3. – С. 8 – 16.
88. К3-59767 Нестеренко, О. Інформація в Україні : право на доступ / О. Нестеренко. – Харків : Акта,
2012. – 308 с.
89. Ав-149341 Нестеренко, О. Право на доступ до інформації в Україні : конституційно-правовий
аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / О. В. Нестеренко ; Нац. юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – 20 с.
90. Пб 5513 Нестеряк, Ю. Міжнародні принципи врегулювання нормативно-правових відносин в
інформаційній сфері / Ю. Нестеряк // Актуал. пробл. держ. упр. – 2014. – № 1. – С. 97 – 100.
91. М Нестеряк, Ю. Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах
розвитку інформаційного суспільства / Ю. Нестеряк // Комунікація. – 2013. – № 3. – С. 73 – 88.
92. Пм 5509 Нестеряк, Ю. Розвиток інформаційного законодавства в контексті становлення
інформаційного суспільства : зарубіж. досвід / Ю. Нестеряк // Унів. наук. зап. – 2014. – № 1. – С. 254 – 260.
93. К2-155606 Новицький, А. М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства
в Україні : монографія / А. М. Новицький. – Ірпінь : НУ ДПС України. 2011. – 443 с.
94. Ав-175026 Новицький, А. М. Правові основи формування інститутів інформаційного суспільства в
Україні : теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / А. М. Новицький ; Нац. ун-т
держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 40 с.
95. К2-142239 Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин :
наук.-методол. посіб. / В. М. Брижко, В. Цимбалюк, М. О. Швець та ін. – Київ : Пан Тот, 2009. – 322 с.
96. К2-100443 Орлов, П. І. Інформація та інформатизація : нормативно-правове забезпечення : наук.практ. посіб. / П. І. Орлов. – Харків : НУВС, 2003. – 722 с.
97. Б Осельська, Ю. Принцип свободи інформації у міжнародному публічному праві / Ю. Осельська,
А. Шуміленко // Укр. часоп. міжнар. права. – 2014. – Спецвипуск. – С. 59 – 62.
98. Б Панова, І. В. Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип
інформаційного права / І. В. Панова // Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 69 – 72.
99. М Панова, І. В. Інформаційне право : теоретичні засади формування, становлення та утвердження в
системі права України / І. В. Панова // Мит. справа. – 2011. – № 4, Ч. 2. – С. 340 – 345.
100. К2-172650 Панталієнко, Я. П. Адміністративно-правові відносини у інформаційній сфері :
проблеми теорії та практики : монографія / Я. П. Панталієнко. – Херсон : Грінь, 2013. – 290 с.
101. Ав-122561 Петров, Є. В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.03 / Є. В. Петров ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2003. – 20 с.
102. Ав-186798 Петров, С. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на
інформацію : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Петров ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя,
2013. – 18 с.
103. Б Петров, С. В. Місце права на інформацію в адміністративно-правовому статусі громадянина /
С. В. Петров // Проблеми правознавства та правоохорон. діяльності. – 2012. – № 4. – С. 59 – 64.
104. М Пилипчук, В. Г. Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті
євроінтеграції України / В. Г. Пилипчук, В. М. Брижко // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 11 – 19.
105. М Пилипчук, В. Розвиток правової науки в інформаційній сфері : системні проблеми та
пріоритети / В. Пилипчук // Право України. – 2013. – № 9. – С. 146 – 161.
106. М Полетило, К. С. Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист у конституційних
нормах Греції / К. С. Полетило // Прав. інформатика. – 2014. – № 1. – С. 88 – 95.
107. М Полетило, К. С. Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист у конституційних
нормах Фінляндії / К. С. Полетило // Прав. інформатика. – 2014. – № 2. – С. 95 – 99.
108. К2-159677 Полетило, К. С. Судовий захист інформаційних прав і свобод людини і громадянина :
монографія / К. С. Полетило. – Луцьк : Захарчук В. М., 2012. – 306 с.
109. К5-12926 Право на доступ до інформації : теорія та практика / Харків. правозахисна група. –
Харків : Права людини, 2008. – 348 с.
110. К2-120156 Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / за заг. ред.
Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижет. – Київ : Юрид. думка, 2006. – 384 с.
111. Ав-153935 Пронченко, О. С. Взаємодія ЗМІ і влада в контексті реалізації права громадян на
інформацію : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / О. С. Пронченко ; НАН України, Ін-т політ. і
етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2008. – 16 с.
112. М Проскуріна, О. Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні /
О. Проскуріна // Політ. менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 62 – 68.
113. М Розробка проекту концепції кодифікації інформаційного законодавства України // Інформація і
право. – 2012. – № 1. – С. 5 – 14.
114. М Сандул, В. С. Удосконалення законодавства у галузі зв’язку та інформатизації України /
В. С. Сандул, І. І. Хохоева // Прав. інформатика. – 2014. – № 2. – С. 4 – 8.
115. Ав-174408 Свистович, Р. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової
інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Р. С. Свистович ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2011. – 25 с.
116. К2-137566 Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики. – Харків :
Права людини, 2005. – 180 с.
117. М Селезньова, О. Концептуальні засади методології інформаційного права / О. Селезньова //
Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 7. – С. 101 – 103.
118. М Середюк, В. Міжнародно-правові стандарти свободи масової інформації та їх національна
імплементація / В. Середюк // Юрид. Україна. – 2009. – № 9. – С. 9 – 13.
119. Ав-165360 Середюк, В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / В. В. Середюк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. –
Харків, 2010. – 20 с.
120. М Скрипнюк, О. Свобода думки і слова : конституційно-правові гарантії в Україні / О. Скрипнюк
// Юрид. Україна. – 2011. – № 3. – С. 28 – 32.
121. Б Скулиш, Є. Д. Новели інформаційного законодавства України : проблеми теорії і практики /
Є. Д. Скулиш, А.І. Марущак // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 1. – С. 7 – 12.
122. К2-136013 Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак. – Київ : КНТ, 2008. –
183 с.
123. М Смокович, М. Доступ до публічної інформації : окремі аспекти теорії та судової практики /
М. Смокович // Право України. – 2014. – № 3. – С. 97 – 109.
124. М Сопілко, І. М. Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату
інформаційного права / І. М. Сопілко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2009. – № 3. – С. 126 – 132.
125. Б Соснін, О. Проблеми правового регулювання інформаційної політики в Україні / О. Соснін //
Віче. – 2008. – № 20. – С. 22 – 26.
126. Ав-163953 Супрун, В. М. Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету : автореф. дис. ..
канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / В. М. Супрун ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2010. – 20 с.
127. Б Сухорольський, П. М. Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах
інформаційного суспільства / П. М. Сухорольський // Укр. часоп. міжнар. права. – 2013. – № 1. – С. 18 – 24.
128. М Татарнікова, К. Кодифікація законодавства України про інформацію : підходи до формування
теорії інформаційного права / К. Татарнікова // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 6. – С. 35 – 38.
129. М Ткаченко, В. В. Законодавче забезпечення забудови інформаційного суспільства в Україні :
сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку /
В. В. Ткаченко // Прав. інформатика. – 2013. – № 2. – С. 31 – 37.
130. Б Усенко, І. Новели вітчизняного законодавства про інформацію у контексті вимог здорового
глузду і юридичної техніки / І. Усенко // Свобода висловлювань і приватність. – 2012. – № 1. – С. 3 – 25.
131. ПМ 5623 Цибульська, А. В. Право на доступ до інформації в Україні : конституційно-правовий
аспект / А. В. Цибульська // Вісн. Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля. Сер. Юрид. наук. – 2013. – № 2. – С. 49 –
54.
132. К2-159936 Цимбалюк, В. С. Інформаційне право : концептуальні положення до кодифікації
інформаційного законодавства : монографія / В. С. Цимбалюк. – Київ : Освіта України, 2011. – 426 с.
133. К2-155943 Цимбалюк. В. С. Інформаційне право : основи теорії і практики : монографія /
В. С. Цимбалюк. – Київ : Освіта України, 2010. – 388 с.
134. Ав-188089 Цимбалюк. В. С. Кодифікація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / В. С. Цимбалюк, Юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – Харків, 2013.
– 40 с.
135. М Цимбалюк. В. С. Мас-медіа право в інформаційному суспільстві / В. С. Цимбалюк //
Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 30 – 33.
136. М Шапіро, В. Адміністративно-правовий статус громадянина України як суб’єкт інформаційних
правовідносин / В. Шапіро // Публ. право. – 2012. – № 4. – С. 77 – 83.
137. ПМ 5509 Шапіро, В. С. Окремі питання правового регулювання інформаційних відносин /
В. С. Шапіро // Універ. наук. зап. Право, економіка, упр. – 2011. – № 2. – С. 255 – 260.
138. М Швець, М. Я. До питання принципів, предмету і методів інформаційного права / М. Я. Швець,
В. М. Брижко // Прав. інформатика. – 2008. – № 4. – С. 5 – 14.
139. К2-165111 Шестак, В. С. Адміністративно-правове регулювання відносин у соціально-культурній
сфері (освіта, наука, засоби масової інформації) : монографія / В. С. Шестак. – Донецьк : НОУЛІДЖ, 2010. –
294 с.
140. М Шишка, Ю. М. Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері / Ю. М. Шишка //
Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 101 – 105.
141. Ав-176820 Шпенов, Д. Ю. Інформаційні правовідносини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец.
12.00.07 / Д. Ю. Шпенов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ¸ 2012. – 20 с.
142. ПБ 5375 Шурупова, К. В. Правове регулювання порядку доступу до інформації / К. В. Шурупова
// Держава та регіони. Сер. Право. – 2013. – № 1. – С. 55 – 58.
2. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
К2-167982 Олійник, О. В. Теоретико-методологічні засади
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки
України : монографія / О. В. Олійник. – Київ : Укр. пріоритет, 2012.
– 399 с.
У монографії висвітлюються проблеми адміністративноправового забезпечення інформаційної безпеки України. На
підставі вивчення літературних джерел схарактеризовано
концептуальні та методологічні засади адміністративно-правової
природи інформаційної безпеки, система управління й
адміністративно-правовий статус її суб’єктів, в тому числі з
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.
К2-166665 Борисова, Л. В. Правові засади захисту інформації
: навч. посіб. / Л. В. Борисова, М. Ф. Логвиненко. – Харків :
ХНУВС, 2013. – 212 с.
У навчальному посібнику систематизована сукупність
відомостей про інформаційну безпеку людини і громадянина,
суспільства, держави та шляхи її забезпечення. Розглянуті
особливості інформації як об’єкта правового регулювання
інформаційної безпеки, юридичної відповідальності за порушення
правових норм.
К2-170589 Арістова, І. В. Інформаційна безпека людини як
споживача
телекомунікаційних
послуг
: монографія
/
І. В. Арістова, Д. В. Сулацький. – Київ : Право України ; Харків :
Право, 2013. – 184 с.
Монографію
присвячено
висвітленню
результатів
дослідження теоретико-методологічних та організаційно-правових
засад забезпечення інформаційної безпеки людини як споживача
телекомунікаційних послуг, а також визначенню шляхів
переведення такого забезпечення в Україні на якісно новий рівень.
Видання розраховано на студентів, аспірантів, науковців і
практиків, зацікавлених у вивчені, дослідженні феномену
інформаційної безпеки з урахуванням взаємозв’язку й
взаємовпливу
інформаційної,
телекомунікаційної
та
правоохоронної сфер.
К2-135508 Пєвцов, Г. В. Інформаційна безпека регіону :
проблема, концепція та шляхи її реалізації : монографія /
Г. В. Пєвцов, О. М. Черкасов. – Харків : Константа, 2008. – 135 с.
У монографії розглянуто теоретичні засади та прикладні
питання забезпечення інформаційної безпеки регіону.
Для науковців і фахівців у сферах державного управління та
місцевого самоврядування, інформаційної політики, інформаційної
безпеки держави.
К2-143528 Горбулін, В. П. Проблеми захисту інформаційного
простору України : монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок. –
Київ : Інтертехнологія, 2009. – 136 с.
Із системних позицій досліджуються актуальні проблеми захисту
національного інформаційного простору від зовнішніх і внутрішніх
загроз. Основна увага приділена захисту від інформаційнопсихологічних і комп’ютерно-телекомунікаційних загроз, які в
сучасних умовах є найбільшою небезпекою в інформаційному
просторі України. Розглянуто також актуальні проблеми питання
забезпечення інформаційної безпеки держави, які потребують
подальших наукових досліджень і практичного вирішення.
Робота розрахована на працівників органів державної влади та
управління, науковців, викладачів, аспірантів і широку громадськість.
Список літератури до розділу «Інформаційна безпека»
143. К2-170589 Арістова, І. В. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг
: монографія / І. В. Арістова, Д. В. Сулацький. – Київ : Право України ; Харків : Право, 2013. – 184 с.
144. К2-137354 Бойченко, О. В. Інформаційна безпека України : поняття та загрози / О. В. Бойченко //
Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Харків, 2008. – Вип. 43. – С. 95 – 102.
145. Б Борисова, Л. В. Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України
/ Л. В. Борисова, В. В. Тулупов // Право і безпека. – 2013. – № 1. – С. 39 – 42.
146. К2-143528 Горбулін, В. П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія /
В. П. Горбулін, М. М. Биченок. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 136 с.
147. М Довгань, О. Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз / О. Д. Довгань // Прав.
інформатика. – 2014. – № 2. – С. 80 – 89.
148. М Забара, І. М. Інститут міжнародної інформаційної безпеки : правові аспекти / І. М. Забара //
Прав. інформатика. – 2014. – № 1. – С. 64 – 71.
149. К2-147676 Замула, О. А. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Комплексні
системи захисту інформації / О. А. Замула, Ю. І. Горбенко, О. І. Шумов. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 246 с.
150. М Золотар, О. О. Загрози інформаційній безпеці людини / О. О. Золотар // Прав. інформатика. –
2014. – № 2. – С. 70 – 79.
151. К2-117399 Зубок, М. І. Інформаційна безпека : навч. посіб. / М. І. Зубок. – Київ : КНТЕУ, 2005. –
132 с.
152. К4-17122 Ісакова, Н. М. Інформаційна безпека як одна із складових національної безпеки України
/ Н. М. Ісакова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 16/17. – С. 55 – 62.
153. К2-160740 Карчевський, М. В. Кримінально-правова охорона інформацйної безпеки України :
монографія / М. В. Карчевський. – Луганськ : ЛДУВС, 2012. – 527 с.
154. М Кіслов, Д. Проблеми безпеки інформаційного розвитку людства / Д. Кіслов // Політ.
менеджмент. – 2013. – № 1 – 2. – С. 145 – 152.
155. К2-99495 Кормич, Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України :
монографія / Б. А. Кормич. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – 471 с.
156. В1-18772 Литвиненко, О. В. Інформаційний простір як чинник забезпечення національних
інтересів України : монографія / О. В. Литвиненко, І. Ф. Бінько, В. М. Потіха. – Київ : Чорнобиль-інтерінформ,
1998. – 47 с.
157. К2-172910 Лужецький, В. А. Основи інформаційної безпеки / В. А. Лужецький,
А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 220 с.
158. Б Манжай, О. В. Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській народній республіці /
О. В. Манжай, А. П. Косминя // Право і безпека. – 2013. – № 4. – С. 38 – 42.
159. К2-172794 Манжай, О. В. Правові засади захисту інформації : навч. посіб. / О. В. Манжай. – Харків
: Ніка Нова, 2014. – 104 с.
160. К3-59067 Мамадьярова, Р. А. Информационная безопасность, ее сущность, структура и
обеспечение в конфликтных ситуациях / Р. А. Мамадьярова // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2012. –
Вип. 56. – С. 591 – 594.
161. К4-18827 Марущак, А. І. До визначення поняття «інформаційна безпека» / А. І. Марущак // Правн.
вісн. ун-ту «КРОК». – Київ, 2010. – Вип. 5, Т. 1. – С. 125 – 131.
162. Б Марущак, А. Інформаційні ресурси держави : захист та проблема захисту / А. Марущак // Юрид.
радник. – 2009. – № 1. – С. 56 – 61.
163. К3-49509 Методика информационной безопасности / Ю. С. Уфимцев, В. П. Буянов, Е. А. Ерофеев
и др. – Москва : Экзамен, 2004. – 542 с.
164. ПБ 5446 Морозов, О. Л. Креативні підходи до вирішення проблем у сфері забезпечення
інформаційної безпеки / О. Л. Морозов // Вісн. нац. техн. ун-ту України «КПІ». Філософія. Психологія.
Педагогіка. – 2007. – № 2, Ч. 2. – С. 129 – 132.
165. К2-170485 Настюк, В. Я. Адміністративно-правовий захист інформації : проблеми та шляхи
вирішення : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. – Київ : Право України ; Харків : Право, 2013. – 128 с.
166. М Настюк, В. Я. Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України / В. Я. Настюк,
В. В. Белевцева // Прав. інформатика. – 2014. – № 1. – С. 52 – 57.
167. К4-19881 Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх технологій :
монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. – Київ : НБУВ, 2011. – 158 с.
168. Б Нестеренко, О. Свобода інформації чи інформаційна безпека? / О. Нестеренко // Свобода
висловлювань і приватність. – 2011. – № 11. – С. 3 – 8.
169. К2-161123 Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки / С. М. Головань,
О. С. Петров, В. О. Хорошко, Л. М. Щербак. – Луганськ : НОУЛІДЖ, 2012. – 479 с.
170. Б Олійник, О. В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової
– захисту інформаційних ресурсів / О. В. Олійник // Право і безпека. – 2014. – № 1. – С. 103 – 109.
171. К2-167982 Олійник, О. В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового
забезпечення інформаційної безпеки України : монографія / О. В. Олійник. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 399
с.
172. К2-135508 Пєвцов, Г. В. Інформаційна безпека регіону : проблема, концепція та шляхи її реалізації
: монографія / Г. В. Пєвцов, О. М. Черкасов. – Харків : Константа, 2008. – 135 с.
173. К4-12291 Правові основи охорони інформації / В. Ф. Авраменко, Г. О. Брудний, С. І. Жлобін та ін. –
Київ : Поліграфконсалтинг, 2003. – 173 с.
174. ПМ 5296 Сагайдак, О. В. Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів /
О. В. Сагайдак // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 12, Т. 2, Ч. 2. – С. 115 – 125.
175. Б Сенченко, М. Як відвернути від України негативне інформаційне поле / М. Сенченко // Вісн.
Книжкової Палати. – 2012. – № 6. – С. 3 – 7.
176. К2-148801 Слєпцов, В. І. Правове та нормативне забезпечення інформаційної безпеки /
В. І. Слєпцов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 155 с.
177. К2-129464 Соціально-правові основи інформаційної безпеки : навч. посіб. / В. М. Петрик,
А. М. Кузьменко, В. В. Остроухов та ін. – Київ : Росава, 2007. – 496 с.
178. Б Ткачук, Т. Забезпечення інформаційної безпеки держави : національні реалії та перспективи
апробації зарубіжного досвіду / Т. Ткачук // Бизнес и безопасность. – 2012. – № 6. – С. 38 – 41.
179. М Фурашев, В. М. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України / В. М. Фурашев //
Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 59 – 67.
180. М Фурашев, В. М. Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері
інформаційної безпеки / В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2012. – № 1. – 46 – 55.
181. К2-104385 Харченко, Л. С. Інформаційна безпека України : глосарій / Л. С. Харченко,
В. А. Ліпкан, О. В. Логінов. – Київ : Текст, 2004. – 135 с.
182. К5-9773 Цимбалюк, В. Інформаційна культура як чинник національної інформаційної безпеки
(організаційно-правовий аспект) / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення
системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 9. – С. 11 – 17.
183. К2-158232 Цымбалюк, В. Роль кодекса Украины об информации и унификации правоотношений в
сфере информационной безопасности / В. С. Цымбалюк // Національна і міжнародна безпека в сучасних
трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 29 груд. 2011 р. – Київ, 2011. – С. 66 – 69.
184. Б Чернухін, І. О. Досвід Федеративної республіки Німеччини в побудові системи захисту
інфраструктури від кібернетичних загроз / І. О. Чернухін // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2014.
– № 1. – С. 27 – 33.
185. К5-21727 Щепанківський, В. Г. Інформаційна безпека як складова сучасного образу країни /
В. Г. Щепанківський // Актуал. проблеми міжнарод. відносин. – 2011. – Вип. 102, Ч. 1. – С. 219 – 228.
186. К2-117158 Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : навч. посіб. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. –
Харків : Консум, 2005. – 576 с.
187. М Юдкова, К. В. Побудова правової моделі інформаційної безпеки / К. В. Юдкова // Інформація і
право. – 2014. – № 1. – С. 68 – 72.
188. М Яременко, О. І. Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні /
О. І. Яременко // Інформація і право. – 2012. – № 3. – С. 63 – 71.
189. К2-94399 Ярочкин, В. И. Информационная безопасность / В. И. Ярочкин. – Москва : Академ.
Проект, 2003. – 639 с.
3. СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
К3-51617 Уэбстер, Ф. Теории информационного общества /
Ф. Уэбстер ; пер. с англ. – Москва : Аспект-Пресс, 2004. – 399 с.
Книга представляет собой рассмотрение более или менее
известных теорий второй, послевоенной, половины XX в.,
которые, учитывая так называемый информационный взрыв,
считали основой глобальной «информационной» экономики.
К2-153139 Май, М. Медіа-політика в інформаційному
суспільстві / М. Май ; пер. з нім. – Київ : Акад. Укр. Преси, 2011. –
283 с.
Читачам пропонується доборка – перший переклад
українською німецького науковця та управлінця Манфреда Мая,
позаштатного професора Інституту політології в Університеті
Дуйсбурга і Ессена. Підхід до медіа-політики як сукупності різних
заходів з формування суспільних процесів комунікації є відносно
новим напрямком. І автор міждисциплінарного медіазнавчого
дослідження використовує подібний спосіб як пробний камінь для
перевірки теорій політичного управління та керованості політики.
К2-176777 Сопілко, І. М. Державна інформаційна політика
України : стан та шляхи реалізації : монографія / І. М. Сопілко. –
Київ : МП Леся, 2014. – 423 с.
Монографію присвячено теоретичним і правовим засадам
державної інформаційної політики України.
Монографію розраховано на науковців, практиків, викладачів,
аспівантів та студентів ВНЗ, усіх тих, хто цікавиться питаннями
правового регулювання державної інформаційної політики,
реалізації інформаційної функції держави і формування
розвиненого інформаційного суспільства.
К3-58085 Чічановський, А. А. Інформаційні процеси в
структурі світових комунікаційних систем : підручник /
А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. – Київ : Грамота, 2010. – 568 с.
Підручник містить виклад питань, що пов’язані із сучасним
підходами до природи інформації, із становленням парадигми
сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює
місце та роль комунікаційних систем у контексті глобалізації.
Для студентів, магістрантів і викладачів факультетів
журналістики й політології вищих навчальних закладів.
Список літератури до розділу «Сучасні реалії інформаційного суспільства»
190. К1-8805 Афанасьев, В. Г. Социальная информация / В. Г. Афанасьев. – Москва : Наука, 1994. – 200 с.
191. Б Баланда, А. Л. Роль соціалізації засобів масової інформації у становленні та розвитку вітчизняного
інформаційного простору / А. Л. Баланда, А. В. Жбанов // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2010. –
№ 1. – С. 81 – 85.
192. К2-164565 Баранов, А. А. Информационная инфраструктура : проблемы регулирования деятельности
/ А. А. Баранов. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 352 с.
193. К2-140262 Барматова, С. П. Политика, информация, коммуникация : пространство взаимодействия /
С. П. Барматова. – Киев : ГАРК К и И, 2009. – 281 с.
194. К2-170566 Боднар, І. Р. Сучасні реалії інформаційного суспільства : проблеми становлення та
перспективи розвитку : монографія / І. Р. Боднар. – Львів : Львів. комерц. акад., 2013. – 319 с.
195. К5-18926 Бородина, В. А. Информационная социализация – путь к всеобщей доступности
информации / В. А. Бородина // Библиотечное дело – 2004 : всеобщая доступность информации : материалы
Девятой междунар. науч. конф., Москва, 22 – 24 апр. 2004 г. – Москва, 2004. – С. 11 – 13.
196. Б Брижко, В. До питання подальшого упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері /
В. Брижко // Малий і середній бізнес. – 2011. – № 1/2. – С. 25 – 32.
197. К2-98052 Винарик, Л. С. Информационная культура в современном обществе : учеб. пособие /
Л. С. Винарик, Я. Г. Берсуцкий, А. Н. Щедрин. – Донецк : ДИЭХП, 2003. – 321 с.
198. К2-77671 Винарик, Л. С. Информационная культура : эволюция, проблемы / Л. С. Винарик,
А. Н. Щедрин. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 144 с.
199. ПБ 5350 Галій, Ю. С. Інформаційна трансформація суспільства – епідемія ХХІ століття / Ю. С. Галій
// Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – Вип. 22, Т. 20, № 9/2. – С. 50 – 54.
200. Б Гарієвич, Ю. В. Визначення поняття «Інформація» як предмета суспільних відносин /
Ю. В. Гарієвич // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 1. – С. 109 – 114.
201. Б Гарієвич, Ю. В. Інформаційний простір України : аналіз деяких проблемних питань /
Ю. В. Гарієвич // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2009. – № 2. – С. 43 – 47.
202. Ав-121110 Геращенко, Т. Г. Філософсько-методологічний аналіз сучасної парадигми інформації :
автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Т. Г. Геращенко ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2003. –
18 с.
203. К2-117527 Горовий, В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного
українського суспільства / В. М. Горовий. – Київ : НБУВ, 2005. – 299 с.
204. М Городецький, О. Глобальність як системна ознака інформаційного суспільства / О. Городецький
// Політ. менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 111 – 119.
205. Б Грипич, С. Глобалізація як фактор розвитку інформаційної та «віртуальної» культури /
С. Грипич // Вісн. Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 37 – 40.
206. В1-22942 Гриценко, В. И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании для
всех – в ракурсе проблем общества знаний / В. И. Гриценко. – Киев : Академпериодика, 2007. – 28 с.
207. М Гриценко, В. Суспільство в інформаційну епоху : реалії, перспективи розвитку / В. Гриценко //
Вісн. Нац. акад. наук України. – 2005. – № 6. – С. 28 – 32.
208. М Губанков, А. Н. Субъекты информационного поля сетевой коммуникации в культурной сфере /
А. Н. Губанков // Вопр. культурологии. – 2011. – № 9. – С. 64 – 69.
209. К2-149683 Гурковський, В. І. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в
Україні (історія, теорія, практика) : монографія / В. І. Гурковський. – Київ : Наук. світ, 2010. –
396 с.
210. Ав-167077 Гурковський, В. І. Засади державної політики в сфері інформаційного суспільства в
Україні : теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 /
В. І. Гурковський ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2011. – 36 с.
211. ПБ 5608 Гуцал, К. А. Особливості й шляхи переходу України до інформаційного суспільства в
умовах глобалізації / К. А. Гуцал // Держава та регіони. – 2012. – № 4. – С. 9 – 13.
212. М Данильян, О. Г. Інформаційне суспільство : морально-етичний дискурс / О. Г. Данильян,
О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 16 – 25.
213. ПМ 5508 Даніл’ян, В. О. Деякі тенденції розвитку інформаційного суспільства на прикладі
провідних держав / В. О. Даніл’ян // Наук. зап. Харк. ун-ту повітр. сил. Сер. Соціал. філософія, психологія. –
2005. – Вип. 3. – С. 156 – 163.
214. ПМ 5508 Даніл’ян, В. О. Інформаційне суспільство : базові концепції аналізу / В. О. Даніл’ян //
Наук. зап. Харк. ун-ту повітряних сил. Сер. Соц. філософія, психологія. – 2005. – Вип. 2. – С. 131 – 138.
215. К2-133058 Даніл’ян, В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні
(соціально-філософський аналіз) : монографія / В. О. Даніл’ян. – Харків : Право, 2008. – 183 с.
216. М Дзьобань, О. П. Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії /
О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Прав. інформатика. – 2014. – № 1. – С. 3 – 11.
217. ПМ 5596 Дзьобань, О. П. Інформаційні детермінанти сучасних трансформаційних процесів /
О. П. Дзьобань, С. М. Романюк // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія,
філософія права, політологія, соціологія. – 2012. – № 3. – С. 13 – 19.
218. К2-151620 Додонов, А. Г. Живучесть информационных систем / А. Г. Додонов, В. Ландэ. – Киев :
Наук. думка, 2011. – 255 с.
219. Б Дрешпак, В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України : зміст і хронологічні
межі / В. Дрешпак // Держ. упр. та місц. самоврядування. – 2014. – Вип. 1. – С. 3 – 14.
220. М Дубіцька, О. Інформаційне суспільство та державне регулювання / О. Дубіцька // Джерела. –
2009. – № 1/2. – С. 55 – 63.
221. К2-151571 Дубов, Д. В. Інформаційне суспільство в Україні : глобальні виклики та національні
можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – Київ : НІСД, 2010. – 63 с.
222. Б Дубова, С. Проблеми функціонування наукових співтовариств в умовах становлення глобального
інформаційного суспільства / С. Дубова // Вісн. Книжкової палати. – 2014. – № 2. – С. 39 – 42.
223. Б Дудар, М. А. Інформаційне суспільство як етап новітньої історії і місце в ньому людини /
М. А. Дудар // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 2. – С. 128 – 130.
224. К2-127537 Дулатова, А. Н. Информационная культура личности : учеб.-метод. пособие /
А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 171 с.
225. Б Еляков, А. Д. Информационный фактор развития общества / А. Д. Еляков // Науч.-техн. информ.
Сер. 1. : Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 2. – С. 1 – 10.
226. К4-21191 Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства /
О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. – Київ : НБУ, 2012. – 253 с.
227. В1-24334 Інформаційне суспільство : новини, інформація та досвід з Великої Британії / Британ.
Рада в Україні. – Київ, 2010. – 44 с.
228. К2-177938 Інформаційні управляючі системи та технології : колект. моногр. / [Н. М. Порватова,
Н. В. Скрипіцин, В. О. Курило та ін. ]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 218 с.
229. К2-166308 Камарали, А. В. Информационная цивилизация – новая ступень в развитии
человечества : монография / А. В. Камарали. – Донецк : ДонНУЭТ, 2013. – 171 с.
230. ПБ 5329 Камаралі, Г. В. Перспективи й особливості розвитку держави в інформаційну добу /
Г. В. Камаралі // Вісн. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського. Сер. Гуманіт.
науки. – 2010. – № 2. – С. 111 – 119.
231. ПМ 5296 Каменская, Т. Г. Информационное общество и общество знания / Т. Г. Каменская // Вісн.
Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 12, Т. 2, ч. 1. – С. 12 – 18.
232. ПБ 5329 Камуз, А. В. Роль информации в становлении современной цивилизации / А. В. Камуз //
Вісн. Донец. держ. ун-ту економіки і торгівлі. Сер. Гуманіт. науки. – 2004. – № 2. – С. 30 – 37.
233. К2-161797 Картунов, О. В. Інформаційне суспільство : аналіз політичних аспектів зарубіжних
концепцій : монографія / О. В. Картунов, О. О. Меруховський. – Київ : Крок, 2012. – 343 c.
234. К2-151121 Ковалевський, В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста :
монографія / В. Ковалевський. – Київ. : ІП і ЕНД, 2010. – 220 с.
235. К4-15243 Ковальчук, К. Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій /
К. Ф. Ковальчук, Л. М. Бандоріна, Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. –
131 с.
236. А 754269 Коган, В. З. Информационное взаимодействие : опыт анализа субъект.-объект.
отношений / В. З. Коган. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. – 194 с.
237. М Колесніков, Б. П. Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні :
ноосферна парадигма / Б. П. Колесніков // Теорія та практика держ. упр. – 2013. – Вип. 2. – С. 13 – 19.
238. К2-152923 Колесніков, Б. П. Державне управління розвитком інформаційного суспільства в
Україні : монографія / Б. П. Колесніков. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 319 с.
239. Б Коломієць, О. Г. Упередження агресивності міжкультурної комунікації : соціальнофілософський аспект / О. Г. Коломієць // Грані. – 2013. – № 2. – С. 7 – 11.
240. М Кордобовский, О. С. Человек в информационном пространстве / О. С. Кордобовский,
С. Д. Политыко // Человек. – 1998. – № 6. – С. 104 – 112.
241. М Колодюк, А. Проблематика переходу до інформаційного суспільства / А. Колодюк // Політ.
менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 129 – 137.
242. М Костырев, А. Г. «Разумная сила», общественная дипломатия и социальные сети как факторы
международной политики / А. Г. Костырев // Полис. Полит. исслед. – 2013. – № 2. – С. 143 – 149.
243. А 752533 Кочергин, А. Н. Проблемы информационного взаимодействия в обществе : философскосоциологический анализ / А. Н. Кочергин, В. З. Коган. – Москва : Наука, 1980. – 176 с.
244. М Кравець, М. Філософія формування інформаційного суспільства у європросторі / М. Кравець //
Соціогуманіт. пробл. людини. – 2010. – № 4. – С. 37 – 43.
245. К2-176760 Крайнікова, Т. С. Культура медіаспоживання в Україні : від консьюмеризму до
просьюмеризму : монографія / Т. С. Крайнікова. – Бориспіль : Люксар, 2014. – 371 с.
246. Б Красновский, В. Н. О некоторых аспектах влияния сетевого воздействия на массовое
общественное сознание / В. Н. Красновский // Практ. психологія та соц. робота. – 2013. – № 11. – С. 77 – 80.
247. ПБ 5607 Кушакова-Костицька, Н. В. Збереження національної ідентичності в інформаційному
суспільстві / Н. В. Кушакова-Костицька // Унів. наук. зап.: часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – № 8. – С. 51 –
56.
248. ПМ 5507 Кушакова-Костицька, Н. В. Основні питання інформаційної політики в Україні в
контексті розбудови інформаційного суспільства / Н. В. Кушакова-Костицька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту
внутр. справ. Сер. Юридична. – 2009. – Вип. 4. – С. 52 – 58.
249. К2-159953 Ланде, Д. В. Основи інформаційного і соціально-правового моделювання : монографія /
Д. В. Ланде, В. М. Фурашев. – Київ : Пан Тот, 2012. – 143 с.
250. Б Лобанов, Л. А. Информационное общество : проблемы социальной адаптации населения
Украины / Л. А. Лобанов, А. А. Лобанов // Гуманіт. часопис. – 2008. – № 3. – С. 120 – 125.
251. К2-167854 Лугуценко, Т. В. Видима невидимість сучасної людини культури : монографія /
Т. В. Лугуценко. – Луганськ : СНУ, 2012. – 298 с.
252. Б Луцик, Ю. О. Перехід України до моделі інформаційного суспільства як напрям інтеграції до
світового господарства / Ю. О. Луцик // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. –
2008. – № 2. – С. 54 – 57.
253. Б Ляхоцький, В. П. Інформатизація суспільства : науковий сигмент – проблеми та перспективи /
В. П. Ляхоцький // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 62 – 67.
254. К2-153139 Май, М. Медіа-політика в інформаційному суспільстві / М. Май ; пер. з нім. – Київ :
Акад. Укр. Преси, 2011. – 283 с.
255. К2-92211 Мастяниця, Й. У. Інформаційні ресурси України : проблеми державного управління /
Й. У. Мастяниця, О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський. – Київ : НІСД, 2002. – 141 с.
256. К2-98281 Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта : інноваційні аспекти / О. В. Матвієнко. – Київ :
КНУКіМ, 2003. – 125 с.
257. ПБ 5382 Машненков, К. А. Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком
інформаційного суспільства в Україні / К. А. Машненков, А. М. Балашов // Держава та регіони. Сер. Держ.
упр. – 2013. – № 4. – С. 43 – 47.
258. Б Мельник, Н. М. Теоретическое знание как осевой принцип информационного общества /
Н. М. Мельник // Изв. Том. политехн. ун-та. – 2006. – № 8. – С. 229 – 232.
259. ПБ 5446 Мельник, О. Л. Інформаційне суспільство та суспільство знань – становлення та
розвиток понять / О. Л. Мельник // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка.
– 2007. – № 2, ч. 2. – С. 57 – 60.
260. М Мешкова, Т. А. Социально-политические аспекты глобальной информатизации / Т. А. Мешкова
// Полис. Полит. исслед. – 2002. – № 6. – С. 24 – 33.
261. Б Михайлюк, А. В. Информационная аналитика : семиотический аспект / А. В. Михайлюк //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 41 – 48.
262. Б Начев, А. П. Генеза феномена «Информатизация общества» / А. П. Начев // Перспективи. Сер.
Філософія, соціологія, політологія. – 2012. – № 5. – С. 128 – 133.
263. Б Нестеренко, О. Чи потрібний такий закон? : про концепцію державної інформаційної політики /
О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність. – 2010. – № 4. – С. 9 – 14.
264. Б Нечитайло, А. А. Національна ідентичність у глобальному інформаційному суспільстві /
А. А. Нечитайло // Стратег. пріоритети. – 2013. – № 4. – С. 57 – 63.
265. Б Новицька, Н. Б. Інформаційна культура як складова суспільної моралі інформаційного
суспільства / Н. Б. Новицька // Соціологія права. – 2012. – № 2/3. – С. 25 – 28.
266. Б Остапенко, Г. Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет-технологій :
соціальний аспект / Г. Остапенко // Вісн. Книжкової палати. – 2013. – № 9. – С. 47 – 50.
267. ПМ 5296 Павлова, О. І. Інформаційна культура як умова для формування цілісної особистості /
О. І. Павлова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2005. – № 7. – С. 199 – 203.
268. Б Палкин, В. А. Развитие информационной цивилизации : путь к процветанию или катастрофе? /
В. А. Палкин // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2014. – № 2. – С. 26 – 33.
269. К2-90828 Партико, З. В. Образна концепція теорії інформації / З. В. Партико. – Львів : Вид. центр
ЛНУ, 2001. – 132 с.
270. К2-147980 Пархоменко, О. В. Інформація і знання : взаємозв’язок : монографія /
О. В. Пархоменко. – Київ : ДНВ, 2010. – 267 с.
271. Б Петкова, О. В. Информация и генезис ее влияния на современное общество / О. В. Петкова //
Грані. – 2006. – № 1. – С. 133 – 137.
272. К4-10553 Петров, В. Н. Информационные системы / В. Н. Петров. – Санкт-Петербург : Питер,
2002. – 687 с.
273. В1-143 Поваляев, С. А. Информационное обеспечение социального прогресса / С. А. Поваляев. –
Минск : Университетское, 1986. – 40 с.
274. К2-94349 Почепцов, Г. Г. Информационно-политические технологии / Г. Г. Почепцов. – Москва :
Центр, 2003. – 381 с.
275. К3-56265 Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – Київ
: Знання, 2008. – 663 с.
276. М Пригода, В. М. Формування і розвиток єдиного інформаційного простору органів державної
влади України / В. М. Пригода // Менеджмент : теорія і практика. – 2011. – № 2. – С. 81 – 91.
277. К2-172276 Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства :
монографія / В. І. Штанько, Л. А. Тіхонова, Н. В. Чорна та ін. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 171 с.
278. К2-159364 Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку
інформаційного суспільства : монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко та ін. – Львів :
Львів. політехніка, 2012. – 366 с.
279. Б Пунченко, О. П. Стратегія побудови та розвитку інформаційного суспільства / О. П. Пунченко,
Т. М. Тардаскіна // Перспективи. Сер. Філософія, історія, соціологія, політологія. – 2005. – № 2. – С. 8 – 18.
280. К2-83/3010 Рейзема, Я. В. Информационный анализ социальных процессов : проблемы
социологической информатики / Я. В. Рейзема. – Москва : Наука, 1982. – 200 с.
281. К2-129778 Рубанець, О. М. Інформаційне суспільство : когнітивний креатив постнекласичних
досліджень / О. М. Рубанець. – Київ : ПАРАПАН, 2006. – 419 с.
282. К2-91955 Ручкин, В. А. Закономерность извлечения информации / В. А. Ручкин. – Киев : Зелене
сяйво, 2002. – 49 с.
283. К2-122505 Сафиуллина, З. А. Информация : ценность и оценка : науч.-практ. пособие /
З. А. Сафиуллина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 224 с.
284. Б Семенюк, Э. П. Информатика и духовные ценности : эпоха глобализации / Э. П. Семенюк //
Науч.-техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 1. – С. 1 – 11.
285. Б Сергієнко, І. Інформаційне суспільство : проблеми розвитку й функціонування / І. Сергієнко //
Наук. світ. – 2011. – № 9/10. – С. 2 – 5.
286. Б Сілкова, Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності /
Г. В. Сілкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 37 – 44.
287. Б Скалацький, В. М. Концептуальні побудови та практичні моделі інформаційного суспільства /
В. М. Скалацький // Гуманіт. часопис. – 2012. – № 4. – С. 62 – 69.
288. В1-22954 Скаленко, О. К. Інформаційні основи суспільства знань : на шляху до інформ. сусп-ва :
теорет.-методол. аспект / О. К. Скаленко, О. В. Пархоменко. – Київ : УкрІНТЕІ : ІСЕМВ, 2007. – 20 с.
289. ПБ 5525 Скиба, О. П. Наукові комунікації в інформаційну епоху / О. П. Скиба // Вісн. Нац. авіац.
ун-ту. Філософія. Культурологія. – 2012. – № 1. – С. 42 – 45.
290. К2-174155 Собриология. Наука об отрезвлении общества : монография / А. Н. Маюров,
В. П. Кривоногов, Н. А. Гринченко и др. – Харьков : С.А.М., 2013. – 477 с.
291. Б Солодка, О. М. Актуальні проблеми розвитку сучасного інформаційного суспільства /
О. М. Солодка // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2014. – № 1. – С. 21 – 26.
292. К2-176777 Сопілко, І. М. Державна інформаційна політика України : стан та шляхи реалізації :
монографія / І. М. Сопілко. – Київ : МП Леся, 2014. – 423 с.
293. К2-102762 Соснін, О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних
ресурсів з наукового потенціалу України : монографія / О. В. Соснін. – Київ : Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України, 2003. – 572 с.
294. К3-53533 Социально-экономические проблемы информационного общества / Л. Г. Мельник,
В. М. Геец, В. Г. Кремень и др. – Сумы : Университ. кн., 2005. – 430 с.
295. ПБ 5350 Сподін, Л. А. Соціально-філософські аспекти генези суспільства : від формаційного до
інформаційного / Л. А. Сподін, М. І. Сторожик // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Філософія. Соціологія.
Політологія. – 2012. – Вип. 22, Т. 20, № 9/2. – С. 123 – 127.
296. К2-160155 Степанов, В. Ю. Державна інформаційна політика : проблеми та перспективи :
монографія / В. Ю. Степанов. – Харків : С.А.М., 2011. – 546 с.
297. Ав-176006 Степанов, В. Ю. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної
інформаційної політики : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. Ю. Степанов ; Харків.
регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2012. – 40 с.
298. К2-124110 Сукач, М. К. Інформаційні технології в наукових дослідженнях / М. К. Сукач. – Київ :
КНУБА, 2006. – 148 с.
299. К4-22531 Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу
України / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – 223 с.
300. М Тиндик, Н. П. Інформаційна політика України в епоху глобалізації / Н. П. Тиндик // Мит. справа.
– 2009. – № 5, ч. 2. – С. 67 – 74.
301. ПМ 5296 Тихоненко, О. М. Соціально-філософські питання розвитку інформаційного суспільства в
Україні / О. М. Тихоненко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2011. – № 21, ч. 2. – С. 39 –
45.
302. К3-51617 Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; пер. с англ. – Москва :
Аспект-Пресс, 2004. – 399 с.
303. К2-121763 Халер, М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / М. Халер ; пер. з нім. – Київ : Акад.
укр. преси ; [б. м.[ : Центр вільної преси, 2006. – 307 с.
304. К2-171650 Чайка, І. Ю. Феномен інформаційної єдності : соціально-філософський аналіз :
монографія / І. Ю. Чайка. – Запоріжжя : КСК–Альянс, 2013. – 330 с.
305. М Червякова, О. Сутнісні ознаки та види інформаційних ресурсів як об’єктів державного
управління / О. Червякова // Вісн. Акад. прав. наук. України. – 2012 – № 3. – С. 176 – 184.
306. К2-96941 Чернов, А. А. Становление глобального информационного общества : проблемы и
перспективы / А. А. Чернов. – Москва : Дашков и К, 2003. – 231 с.
307. Б Чигур, Р. Ю. Інформація та знання як основні ресурси інформаційного суспільства / Р. Ю. Чигур
// Грані. – 2014. – № 2. – С. 61 – 65.
308. К3-53626 Чиж, І. С. Гарантія свободи : без вільного слова не буває вільної людини / І. С. Чиж. –
Київ : Навч. кн., 2004. – 334 с.
309. К2-106174 Чиж, І. С. Україна : шлях до інформаційного суспільства / І. С. Чиж. – Київ : Либідь,
2004. – 287 с.
310. К3-58085 Чічановський, А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем :
підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. – Київ : Грамота, 2010. – 568 с.
311. Б Шевченко, С. І. Мережа Інтернет як складова частина сучасного інформаційного простору
України / С. І. Шевченко // Південноукр. правн. часоп. – 2012. – № 4. – С. 176 – 178.
312. ПБ 5341 Шевчук, І. П. Проблема якісного наповнення медіа-культури в умовах інформаційного
суспільства від комунікації до спілкування / І. П. Шевчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. –
2011. – № 24. – С. 69 – 74.
313. М Шедяков, В. Робота з реальністю при організації міжсистемних інформаційних потоків /
В. Шедяков // Політ. менеджмент. – 2011. – № 4. – С. 37 – 45.
314. М Шелистов, Ю. И. Проблемы человека и становление глобальной информационной среды /
Ю. И. Шелистов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Полит. науки. – 2001. – № 6. – С. 55 – 76.
315. ПМ 5296 Шумилов, А. В. Социальные сети и информационные технологии в электоральных
процессах при переходе ко второму модерну / А. В. Шумилов // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. –
2010. – № 12, Т. 2, ч. 2. – С. 66 – 70.
316. Б Щербина, В. М. Перспектива розвитку поняття «інформаційне суспільство» у теоретичній
соціології / В. М. Щербина // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2004. – № 1/2. – С.
589 – 597.
Автор
kharkivlibrary
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
615
Размер файла
2 277 Кб
Теги
інформаційний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа