close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Pidgotovka do DPA z istoriyi Ukrayini 11 klas

код для вставкиСкачать
І. Тестова частина
1. Особли вістю Російської імперії початку ХХ ст. було існування в країні самодержавної
монархії. Доповніть таблицю : «Характерні риси самодержавства » .
Необмежена влада монарха
Відсутність основних
демократичних свобод
Повне безправ'я селян і
робітників
А Відсутність будь-якого законодавства
Б Наявність національного законодавства
В Наявність елементів національного законодавства
Г Відсутність національного законодавства
2. Що було спільноrо в здійсненні економічної політики урядів Російської й Австро-Уrорської імперій щодо
українських земель на початку ХХ ст.?
А Розвиток важкої промисловості
Б Монополізація промисловості
В Згортання харчової промисловості
Г Демонополізація легкої промисловості
3 . Який термін відповідає наведеному визначенню?
« Глобальне збройне протистояння країн, у якому політичні питання розв' язуються збройними засобами».
А Локальний конфлікт
В Громадянська війна
Б Світова війна
Г Міжнаціональний конфлікт
4. Яку основну подію, що від6улася в липні 1919 р. , ілюструє наведена картосхема?
А Завершення окупації Східної Галичини Польщею
Б Початок окупації Східної Галичини Польщею
В Початок антипольського повстання у Львові
Г Наступ радянських військ на Східну Галичину
5. З якою метою німецька адміністрація підтримувала в Україні Вільне козацтво та консервативно налаштованих
політиків й офіцерів за часів Гетьманату Павла Скоропадського?
А Встановлення твердої влади для вивезення продовольства
Б Підтримки стабільної ситуації в українському суспільстві
В Завершення демократичних перетворень в УНР
Г Створення органів демократичної влади на місцях
6. Укажіть особу за описом та фото.
«Він походив з відомої української родини, .яка посідала провідне місце в торгівлі цукром, хлібом, худобою, у суконному
виробництві тощо. Отримав блискучу освіту, знав тринадцять мов, був вундеркіндом у математиці,
вправним альпіністом і віртуозним музикантом. Він був міністром фінансів та міністром іноземних справ у
Тимчасовому уряді Росії».
А Кіндрат Яхненко
Б Федір Симиренко
В Михайло Терещенко
Г Іван Харитоненко
7. Коли було прийнято Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:
«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на
своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
А Липень 1917 р.
Б Червень 1917 р.
В Листопад 1917 р.
Г Січень 1918 р.
8. Яка подія відбулася 30 грудня 1922 року?
А Утворення Генерального Секретаріату Центральної Ради
Б Укладення Варшавської угоди
В Утворення СРСР
Г Проголошення УРСР
9. Що було наслідком тотального державного контролю за виконанням хлібозаготівельних планів в Україні восени
1932 р.?
А Вилучення запасів зерна для посіву
Б Вилучення запасів зерна для фуражу
В Вилучення всіх продовольчих запасів
Г Вилучення запасів зерна і картоплі
10. Коли відбувалася подія, зображена на фото?
А 1 вересня 1939 р.
Б 27 серпня 1939 р.
В 23 серпня 1939 р.
Г 22 вересня 1939 р.
11 . З якими країнами СРСР та УРСР підписали договори в Парижі 10 лютого 1947 р.?
А Румунія й Угорщина
Б Румунія й Чехо-Словаччина
В Уго рщина й Чехо-Словаччина
Г Угорщина й Німеччина
12. Укажіть основну причину запровадження в СРСР екстенсивної форми господарювання , яку наводить М . Хрущов у
своїх спогадах.
«Звичайно, краще вести інтенсивне господарство ... Але господарювання на інтенсивній основі вимагає…"»
А Висококваліфікованих кадрів
Б Модернізації виробництва
В Збільшення матеріальних витрат
Г Запровадження ринкових відносин
13 . Яка область була утворена в січні 1954 р .?
А Черкаська
Б Кримська
В Дрогобицька
Г Херсонська
14. Укажіть , який документ прийняла Верховна Рада України 24 серпня 1991 р.
А Декларація про державний суверенітет України
Б Акт проголошення незалежності України
В Конституція України
Г Акт відновлення Української держави
15. Укажіть особу за наведеною характеристикою.
«Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1960- 1965 рр. співробітник молодіжних газет,автор книжки «Лихо з розуму». Неодноразово засуджений за правозахисну
діяльність. Один з організаторів Української Гельсінської спілки, співголова Народного руху України. Народпий
депутат України з 1992 р.».
16. Коли Україна стала членом Ради Європи?
А 1991 р.
Б 1995 р.
В 1992 р.
Г 1994 р .
17. Проаналізуйте таблицю і вкажіть, про що, перш за все, свідчать умови виборів до І Державної Думи за законом 11
грудня 1905 р.
Курії (групи виборців під час виборів до представницьких
установ)
Кількість виборців на одного виборщика
Землевласницька (поміщицька)
Міська ( буржуазна)
Селянська
Робітнича
2000
7000
30000
90000
А Рівність прав усіх виборців
Б Обмеження прав робітників
В Обм еження прав поміщиків
Г Обмеження прав буржуазії
18. Який термін відповідає наведеному визначенню?
«Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського
населення і суспільства в цілому» .
А Індустріалізація
В Націоналізація
Б Модернізація
Г Урбанізація
19. Яка подія Першої світової війни , що відбулася в 1915 р ., зафіксована на картосхемі?
А Галицька битва
В Горлицький прорив
Б Брусиловський прорив
Г Чортківська офензива
20. Що стало основним підсумком українського державотворчого процесу в період березня-грудня 1917 р.?
А Утворення Центральної Ради
Б Знищення самодержавства
В Проголошення УНР
Г Проголошення автономії України
21. Упізнайте особу за описом.
«Політичний, державний та громадський діяч, видатний український історик. Голова Центральної Ради, один із
засновників Української Народної Республіки. Організатор історичної науки в УРСР. У березні 1933 р. висланий з
України до Москви».
22. Що стало наслідком запровадження карткової системи постачання в 1920-х роках?
А Збільшення асортименту товарів народного споживання для робітників і службовців
Б Значне зменшення обсягів виробництва товарів групи «А» порівняно з товарами групи «Б»
В Обмеження робітників і службовців у витратах на споживання товарів широкого вжитку
Г Різке збільшення споживання товарів широкого вжитку робітниками й службовцями
23. У чому полягала основна відмінність нової економічної політики від політики «воєнного комунізму » у сфері
оподаткування селян ?
А Відсутність продовольчої розкладки
Б Здача державі десятої частини від урожаю зерна
В Наявність продовольчої розкладки
Г Здача державі десятої частини від усіх прибутків
24. Подивіться на картину і вкажіть особу художника за описом .
«Геніальний український живописець, один із засповників школи нового українського мистецтва. Навчався у Віленській,
Краківській і М юнхенській академіях мистецтв. Удосконалював майстерність у Парижі. Один з основоположників
Української академії мистецтв у Києві ( 1917 р.). Заклав основи українського монументального мистецтва, виховав
плеяду послідовників. Репресований у 1937 р.»
А Михайло Бойчук
Б Тимофій Бойчук
В Олександр Мизін
Г Іван Падалка
25. Про який план ідеться в уривку з джерела?
«Кінцевою метою операції є створення загороджувального бар' єра протии азіатської Росії по загальній лінії Волга
(Астрахань) – Архангельськ...За допомогою концентрованих ударів…знищити російські війська, що
перебувають в Україні…"».
А «ОСТ»
Б «Барбаросса»
В «Вайс»
Г «Оверлорд»
26. Який історичний період ілюструє наведена фотографія?
А «Перебудова»
Б «Застій»
В «Повоєнна відбудова»
Г «Відлига»
27. Які сфери життя радянського суспільства, на думку «шістдесятників», підлягали реформуванню першочергово?
А Соціальна й духовна
Б Економічна й політична
В Військова й патріотична
Г Духовна й політична
28. Подивіться на світлину і вкажіть прізвище українського льотчика-космонавта, який у 1962 р. здійснив політ у
космос.
А Юрій Гагарін
Б Герман Титов
В Павло Попович
Г Адріан Ніколаєв
29. Що мало визначальний вплив на розв иток радянської економіки в 1960-х роках?
А Залучення матеріальних ресурсів
Б Залучення трудових ресурсів
В Додаткові фінансові залучення
Г Екстенсивний характер розвитку
30. Дисидентський етап опозиційного руху в Україні започаткувала Українська робітничо-селянська спілка, яку
очолював…
А Євген Сверстюк
Б Левко Лук'яненко
В В' ячеслав Чорновіл
Г Іван Дзюба
31. Коли була утворена організація Народний рух України за перебудову?
А 1989 р.
В 1991 р .
Б 1985 р .
Г 1990 р.
32. Укажіть назву організації, яка була заснована в Маастрихті (Нідерланди) у лютому 1992 р.
А Рада Європи
Б Європейське Співтовариство
В Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Г Північноатлантичний блок
33. Подивіться на плакат, що символічно зображає Антанту, і вкажіть, які країни входили до їі складу
напередодні Першої світової війни.
А Німеччина, Англія, Франція
Б Англія, Франція, Росія
В Австро-Угорщина, Росія, Англія
Г Англія, Росія, Італія
34 . Укажіть голову Директорії, якого обрали на таємному засіданні Українського національного союзу в
листопаді 1918 р.
А Федір Швець
Б Симон Петлюра
в Володимир Винниченко
Г Андрій Макаренко
35. Який загальний висновок щодо стану господарства радянської Росії в 1920 р. можна зробити з наведеної таблиці?
1913 р. 1920 р .
А Кризовий стан економіки
Б Падіння виробництва металу
В Занепад сільського господарства
Г Падіння видобутку вугілля
36 . Що стало наслідком політики колективіза ції в СРСР?
А Збільшення кількості середнього прошарку серед селян
Б Перекачування коштів з промисловості в сільське господарство
В Ліквідація державних дотацій селянським господарствам
Г Викачування із села в державний бюджет
37. Позначте прізвище відомого західноукраїнського художника, громадського діяча , ініціатора першої Всеукраїнсько
художньої виставки у Львові, визнаного майстра ліричного пейзажу.
38 . На думку французького історика Ернеста Реннана , суттю нації є
А Самоосвіта
Б Самоусвідомлення
В Самовдосконалення
Г Самореалізація
39. Під чиїм контролем опинилася майже вся економіка України після запровадження першого п 'ятирічного плану?
А Республіканських органів влади
В Регіональних господарських центрів
В Союзних центральних органів влади
Г Великих іноземних корпорацій
40. Нерівне протистояння між Червоною армією і агресором у 1941 - 1942 рр. серед іншого мало наслідком
А Зрив німецького плану «блискавичної війни»
В Відкриття Другого фронту в Європі
Б Зрив німецького плану «Ост»
Г Вступ США у Другу світову війну
41. Укажіть назву наступальної операції, зображеної на картосхемі, у результаті якої війська 1-го Українського фронту
в березні-квітні 1944 р . вийшли на державний кордон з Румунією й Чеха-Словаччиною.
А Львівсько -Сандомирська
Б Кримсь ка
В Проскурівсько- Чернівецька
Г Яссько-Кишинівська
42. Укажіть дату історичної події, яку ілюструє фотографія.
А 2 травня 1945 р.
Б 9 травня 1945 р .
В 25 квітня 1945 р .
Г 2 вересня 1945 р.
43. З якою пропозицією в 1961 р. до М. Хрущова з вернувся харківський професор-економіст О. Ліберман щодо
реформування економіки СРСР ?
А Відмовитися від директивної економіки
Б Посилити централізацію управління економікою
В Запровадити ринкову економіку
Г Поєднати директивну економіку з елементами ринкової
44. Коли під керівництвом Головного конструктора С . Корольова було запущено в космос перший у світі штучний
супутник Землі?
А 1957 р .
В 1955 р.
Б 19 53 р .
Г 1961 р.
45. Який термін відповідає наведеному визначенню?
«Громадяни, які виступають проти державного ладу чи загальноприйнятих норм у певній країні, протистоять
офіційній політиці та ідеології».
А Націоналісти
В «Шістдесятники»
Б Дисиденти
Г Ліберали
46. Яка вимога голодуючих студентів до влади під час «революції на граніті» у Києві 1990 р. була виконана?
А Позачергові вибори до В ер ховної Ради
Б Націоналізація майна КПРС і ВЛКСМ
В Відставка голови Р ади міністрів УРСР
Г Проведення військової служби громадян У країни в межах УРСР
47. Яка валюта була за проваджена в Україні в 1996 р.?
А Рубль
Б Карбованець
В Гривня
Г Купон
48. Розгляньте фото і вкажіть , яку основну місію виконують представники цієї організації в 2014 р . на Сході України.
А Спостерігачі
В Військові консультанти
Б Волонтери
Г Політичні консультанти
49. Яку однакову вимогу українські депутати висували в парламентах Російської та Австро-Угорської імперій на
початку ХХ ст.?
А Надання автономії Україні
Б Надання політичних прав українському народу
В Проголошення незалежності У країни
Г Приєднання Західної України до Росії
50. Проаналізуйте бойовий шлях Українських січових стрільців за наведеною картосхемою і вкажіть місце битви, яка
відбулася за їхньою участю у вересні 1916 р .
А Гора Лисоня
Б Гора Маківка
В Ужоцький перевал
Г Болехів
51. Який Універсал Центральної Ради містив такі соціальні вимоги?
«Скасування права власності на землю, 8-годинний робочий день на підприємствах, контроль за виробництвом,
скасування смертної кари».
А І Універсал
Б IV Універсал
В ІІ Універсал
Г ІІІ Універсал
52. Яке визначення відповідає терміну «громадянська війна»?
А Збройне протистояння всередині країни, зумовлене боротьбою за владу
Б Насильницьке втручання однієї держави (держав) у внутрішні справи іншої держави (держав)
В Підпорядкування економічного, політичного і громадського життя ідеям мілітаризму
Г Приведення до активного, готового до дії стану, зосередження сил і засобів на виконання будь-якої мети
53. Укажіть, хто написав тві р « Відродження нації», у якому автор, досліджуючи причини поразки Центральної Ради,
відзначав , що « вона ставила національнодержавну ідею значно вище за соціальну » .
54. Який наслідок для України мало укладення Варшавської угоди ?
А І нтер венція Ант анти
Б Наступ Врангеля
В Інтервенція польських військ
Г Перший зимовий похід
55. Яке поняття відповідає визначенню?
«Політика радянсько го керівництва , спрямована на утвердження контролю за життям національних республік, яка
здійснювалася за допомогою переведення діяльності органів управління, культурно-освітніх закладів , преси на місцеві
мови національностей».
А Індустріалізація
Б Н аціоналізація
В Коренізація
Г Колективізація
56. Я ка основна причина хлібозаготівельних криз 1927- 1928 і 1928-1929 р р.?
А Початок індустріалізації
Б Суцільна колективізація
В Політика «ножиці цін »
Г Переселення селян у міста
57. Проаналізуйте показники таблиці « Промислове виробництво в СРСР у роки першої п 'ятирічки (1928- 1932 )» і
зробіть загальний висновок щодо розвитку господарства .
А Стрімке зростання залізодобувної галузі
Б Бурхливий розвиток харчової промисловості
В Катастрофічний стан радянської економіки
Г Дострокове завершення першої п 'ятирічки
58. Укажіть, коли в ході Східно-Карпатської операції вся територія України булла звільнена від окупантів.
А 18 жовтня 1943 р.
Б 28 жовтня 1943 р .
В 18 вересня 1944 р.
Г 28 жовтня 1944 р.
59 . Укажіть галузі господарства УРСР, які підлягали першочерговому відродженню й розвитку в період п 'ятого
п'ятирічного плану (1946-1950).
А Важка та харчова галузі промисловості
Б Важка промисловість та залізничний транспорт
В Харчова промисловість та залізничний транспорт
Г Сільське господарство та легка промисловість
60 . Завершіть речення.
« Особливе місце в націонал ьно - культурному житті України кінця1950-х - початку 1960 -х рр. належало". »
А Пе ріодичній пресі
Б Етнографії та демографії
В Літературі й мистецтву
Г Історії та філософії
61. Укажіть автора картини « Хл іб » - відомої української художниці, народного художника СРСР, дійсного члена
Академії мистецтв СРСР, професора Київського художнього інституту.
А Тетяна Яблонська
Б Алла Горська
В К атерина Білокур
Г Марія Приймаченко
62. Розгляньте фотографію та укажіть дату аварії на ЧАЕС.
А 26 квітня 1988 р.
Б 26 квітня 1986 р.
В 26 квітня 1985 р.
Г 26 квітня 1990 р.
63. Закінчіть думку, яку в 1991 р. висловив Президент Кравчук.
«Не маючи власної грошової одиниці, ми виявилися зовсім незахищеними від можливої навали рубля ... Цим і
зумовлюється наш перехід до ... ».
А Доларів
В Карбованців
Б Купонів
Г Гривні
64. Яка мета конституційної реформи М. Горбачова?
А Запровадження повновладдя рад різних рівнів
Б Позбавлення КПРС ідеологічної функції
В Запровадження багатопартійності
Г Урізання прав національних республік
65. Як називався журнал української громади в І Державній Думі Російської імперії?
А «Українські вісті»
В «Український журнал»
Б «Український вісник»
Г «Українська правда»
66, Проаналізуйте карту й укажіть, війська якої держави вторглися на територію
ЗУНР у листопаді 1918 р.
А Румунії
Б Польщі
В Антанти
Г Угорщини
67. Упізнайте особу за описом й фото .
«Авіаконструктор, один з піонерів авіації. Під час навчання в Київському політехнічному інституті спроектував і
побудував кілька гвинтокрилів та літаків- біпланів. У 1911 р. на літаку власної конструкції встановив світовий рекорд
швидкості з екіпажем . Під його керівництвом були побудовані багатомоторні літаки. У 1918 р. емігрував у Францію, у
1919 р. - у США, де займався конструюванням літаків та гвинтокрилів . Його фірма створила нове покоління
гвиптокрилих машин, які сьогодні працюють у всьому світі».
А Ігор Сікорський
Б Петро Нестеров
В Сергій Уточкін
Г Федір Андерс
68 . Яка подія стала одним і з завершальних етапів у становленні європейського устрою після Першої світової війни?
А Інтервенція Антанти в Україну
Б Радянсько-польська війна
В Розгром Повстанської армії
Г Розгром військ Врангеля
69. Укажіть, яка форма колективної праці не змогла б існувати в період «воєнного комунізму» через відсутність
товарно - грошових відносин.
А ТСОЗ
В Комуна
Б Артіль
Г Кооператив
70 . На плакаті відтворено Державний Герб України, який створив «…графік європейського масштабу, громадський
діяч, що брав активну участь у відродженні вітчизняного мистецтва і культури. Він був одним з ініціаторів створення
Української академії мистецтв у Києві . Розробив малюнки українських грошей , які в 1917 р. прийшли на зміну
російським » . Укажіть автора .
А Василь Кричевський
Б Михайло Бойчук
В Георгій Нарбут
Г Олекса Влизько
71. Хто був засновником художнього музею в Києві , який в 1923 р. було перейменовано в Музей західного і східного
мистецтв?
А Богдан Ханенко
В Микола Мурашко
Б Михайло Терещенко
Г Левко Симиренко
72 . Упізнайте особу за описом та фото.
«Ідеолог українського національного відродження. У 1924-1927 рр. був народним комісаром освіти, багато уваги
приділяв українізації. Виступав за виведення української освіти, науки і культури на європейський рівень. Репресований
в 1933 р.»
73. Яка країна в липні-серпні 1941 р. окупувала частину території України під назвою «Трансністрія»?
А Болгарія
Б Румунія
В Німеччина
Г Угорщина
74. З якою основною метою господарське керівництво армійського угруповання «Південь» 2 вересня 1943 р. видало
директиву про знищення матеріальних цінностей Донбасу?
« 1. У весь Донецький басейн ... повинен бути повністю зруйнований…У цьому регіоні в майбутньому ніяких
господарських завдань ставитися не буде.
2. Все, що не може бути евакуйоване, підлягає зруйнуванню: особливо водогінні та електричні станції і взагалі силові
та трансформаторні станції, шахти, заводські споруди"… урожай, який не може бути вивезений,села і будинки».
А Знищення житниці України
Б Ліквідація промислового потенціалу України
В Переселення іноземців на територію регіону
Г Знищення слов' янського населення краю
75. Укажіть подію, яка збігається в часі з проведенням першої повоєнної грошової реформи.
А ХХ з'їзд КПРС
Б Початок «відлиги»
В Реабілітація політв'язнів
Г Скасування карткової системи
76. Доповніть таблицю «Зміни в соціальній політиці держави в 1956-1964 рр.».
А Вересень 1956 р.
Б Вересень 1957 р.
В Вересень 1958 р.
Г Вересень 1959 р.
77. Який історичний період ілюструє наведена фотографія?
А 1936-1941 рр.
Б 1945-1953 рр
В 1953-1964 рр.
Г 1964-1982 рр.
78. Укажіть назву організації ООН.
«Існує з 1946 р. з метою сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в
галузі освіти, науки і культури. Під її егідою відзначалося 100-piччя від дня народження Т. Ш евченка, 100-piччя
А. Кримського, 100-piччя І. Франка тощо. Україна -член цієї організації з 1954 р.».
А ЮНІСЕФ
Б ЮНЕСКО
В ЕКОСОР
Г ВОЗ
79. Позначте подію, яка відбулася 8 грудня 1991 р.
А Вибори другого Президента України
Б Спроба державного перевороту в СРСР
В Створення Співдружності Незалежних Держав
Г Ухвалення Закону « Про Збройні сили України»
80. Укажіть термін, який відповідає визначенню.
«Процес добровільного зближення країн, взаємного пристосування господарських
структур, формування глибоких і стійких міжнародних зв' язків у провідних галузях виробництва, науки й техніки,
розширення і зміцнення міжнародного ринку цих країн шляхом відповідних політичних, економічих і організаційних
умов».
А Об' єднання
Б Інтеграція
В Приєднання
Г Імплементація
ІІ. До кожної інформації, позначеної буквами, доберіть
одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.
1. Позначте відповідність між напрямками внутрішньої політики та конкретними
заходами уряду Павла Скоропадського.
А Військова сфера
1 Відродження козацького стану, реБ Культура
організація і укріплення флоту в
В Освіта
2 Прийняття закону про обов'язкове
Г Соціальна сфера
вивчення української мови
3 Заснування «Молодого театру» Леся
Курбаса)
4 Приєднання Маріуполя до України
5 Скасування 8-годинного робочого дня
2. Позначте відповідність між подіями та датами .
А Початок першої п'ятирічки
Б Проголошення курсу на індустріалізацію
В Початок стахановського руху
Г Початок другої п'ятирічки
1 1925 р.
2 1933 р.
3 1935 р.
4 1932 р.
5 1928 р.
3. Укажіть відповідність між історичними подіями і датами.
А Утворення ЗУНР
1 Січень 1919 р.
Б Акт злуки УНР і ЗУНР
2 Березень 1921 р.
В Варшавська угода
3 Листопад 1918 р.
Г Ризький мир
4 Квітень 1920 р.
5 Березень 1917 р.
4. Укажіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.
А Конституція
1 Сфера діяльності, спрямована на досягнення,утримання й релізацію влади
Б Влада
індивідами й соціальними групами
В Політика
2 Основний закон держави, який визначає суспільний і державний устрій,
Г Пропаганда
порядок, принципи утворення і повноваження законодавчих,виконавчих і
судових органів влади;права,свободи й обов»язки громадян
3 Діяльність, що передбачає поширення, поглиблене роз’яснення будь яких
поглядів, ідей, теорій та забезпечує закріплення в свідомості громадян певних
цінностей
4 Здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив
на діяльність і поведінку людей за допомогою авторитета, права, насильства
5 Перетворення, зміни, нововведення будь-якого змісту
5. Позначте відповідність між характеристиками історичних осіб , які діяли в період 1917- 1918 рр., та їхніми іменами.
А Громадсько-політичний діяч, історик,
1 Григорій П' ятаков
Голова Української Центральної Рад и
2 Віктор Павленко
Б Громадсько-пол ітичний діяч, письменник,
3 Володимир Ленін
Голова Генерального Секретаріату
4 Володимир Винниченко
В Громадсько-політичний діяч, Голова
5Михайло Грушевський
Тимчасового робітничо-селянського
уряду
Г Вій ськовий, керівник, учасник
бойових дій під час збройного
повстання в Києві
6. Укажіть відповідність між термінами і поняттями.
А Дефіцит
обсягом вироблених
Б Інфляція
В Директива
Г Реформа
1 Знецінення грошової одиниці, викликане надлишковим, порівняно з
товарів та послуг, випуском грошовоїмаси в обіг
2 Перевищення витрат над надходженнями чого-небудь (грошей, капіталів, продуктів,
сировини тощо)
3 Перетворення, зміни, нововведення будь якого змісту
4 Розпорядження, керівна вказівка
5 Зменшення грошової маси в обігу шляхом вилучення частини надлишкових порівняно з
потребами грошового обігу паперових грошей
7. Установіть відповідність між історичними особами та їхнім статусом.
А Петро Врангель
1 Команд уючий Південно-Західним фронтом
Б Юзеф Пілсудський
2 Верховний головнокомандувач Російської армії
В Симон Петлюра
3 Президент ЗУНР
Г Михайло Фрунзе
4 Верховний головнокомандувач армії УНР
5 Маршал Польської держави
8. Установіть відповідність між подіями та датами
А Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)
Б Надання Європейським Союзом Україні статусу
країни з ринковою економікою
В Підписання Україною Хартії про особливе партнерство з НАТО
Г Вступ України до Ради Європи
1 2005 р .
2 1995 р
3 2008 р .
4 1997 р .
5 2009 р.
9. Позначте відповідність між іменами історичних осіб та подіями, з якими вони були пов'язані.
А Григорій Вакуленчук
1 Повстання селян на Сумщині
Б Борис Жаданівський
2 Повстання моряків у Севастополі
В Петро Шмідт
3 Повстання селян у Великих Сорочинцях
Г Григорій Безвіконний
4 Повстання моряків на панцернику
« Князь Потьомкін-Тавричеський»
5 Поветання саперів у Києві
10. Установіть відповідність між історичними подіями та датами, які мали місце в 1939-1941 рр.
А Вступ Червоної армії на територію Польщі
1 28 червня 1940 р.
Б Приєднання трьох повітів Бессарабії до УРСР
2 17 вересня 1939 р .
В Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною
3 22 червня 1941 р.
Г Торговельно - кредитна угода між СРСР і Німеччиною
4 23 серпня 1939 р.
5 19 серпня 1939 р.
ІІІ. Розташуйте історичні події
в хронологічній послідовності
1. Ро зташуйте в хронолоrічній послідовності історичні події 1919- 1937 рр .
А Початок запровадження політики коренізації у формі українізації
Б Прийняття Конституції УРСР
В Запровадження політики «воєнного комунізму»
Г Введення нової економічної політики
2. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.
А П рийняття Декларації про державний суверенітет
Б Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР
В Затвердження держав ної символіки України
Г Заснування Збройних сил України
3. Установіть хронологічну послідовність наведених цитат.
А «Під впливом ряду обставин ми зробили ту помилку, що вирішили провести безпосередній перехід до
комуністичного виробництва і що селяни за розверсткою дадуть потрібну нам кількість хліба»
Б «Генеральний секретаріат не міг довше висіти в повітрі як орган якогось центрального органу, якого не існувало. Він
мусить стати урядом Української держави»
В «Перша світова війна з обох сторін була загарбницькою і мала яскраво виражений загарбницький характер»
Г «Завдяки українізації існувала перевага українців у складі представників освіти, культури та керівного
персоналу республіки»
4. Установіть послідовність подій Другої світової війни в 1941-1944 рр.
А Створення Південного фронту на території України
Б Операція з визволення Києва
В Операція з визволення Севастополя
Г Перехід Червоною армією українсько-румунського кордону
5. Установіть послідовність створення орган ізаці й в 1914-1915 рр.
А Головна українська рада
Б Загальна українська рада
В Союз визволення України
Г Легіон Українських січових стрільців
6 . Установіть хронологічну послідовність висловлювань сучасників про події країни в період 1930-х років.
А «…Щодня повідомляють про нових стахановців, нові рекорди , робітничі мітинги»
Б « …Вношу пропозицію внести в Конституцію СРСР святкування дня народження нашого улюбленого вождя»
В «Торгують тепер усі - і через це просто лихо, коли треба щось купити…»
Г «Ходили та забирали в погребах капусту, все, де в глечику найде що, чистили спеціально»
7. Установіть хронологічну послідовність описаних в уривках подій.
А «Прагнучи зупинити революцію, Микола 11 підписав Маніфест»
Б «У червні спалахнуло повстання на кораблі, який перебував на рейді біля Одеси»
В «Великий резонанс мав збройний виступ саперів »
Г «У Полтавській губернії селяни захопили владу і встановили свої порядки»
8. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.
А Приєднання Криму до УРСР
Б Ліквідація раднаргоспів
В Проведення операції «Вісла»
Г Початок «відлиги»
9. Укажіть хронологічну послідовність подій , які відбувалися в 1918 р.
А Останнє засідання Це нтраль ної Ради
Б Підписання мирного договору у Брест-Литовську
В Проголошення I V Універсалу Ц ентральної Ради
Г Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
10 . Укажіть хронологічну послідовність подій, які відбувалися в період радянізації західноукра'інських земель у другій
половині 1940-х років.
А Підпорядкування УГКЦ російському патріархату
Б Завершення спротиву ОУН і УПА
В Розгорт ання індустріалізації
Г Завершення суцільної колективізації
IV. Завдання мають по сім варіантів відповідей,
серед яких лише три правильні
1 . Якими були головні причини поразки національно-визвольної боротьби в Україні в період 1917-1920 рр .?
1 Наступ польсько-литовських військ
2 Роз' єднаність дій між національними лідерами
3 Слабка підтримка основних верств суспільства
4 Підтримка білогвардійських військ
5 Відсутність підтримки інтелігенції
6 Відсутність військової підтримки Антанти та Німеччини .
7 Наступ російських військ
2. Які події відбувалися в Україн і в період 1986-1990 рр.?
1 Утворення Української Гельсінської групи
2 Прийняття Закону « Про мови в Українській СРСР»
3 Прийняття Конституції України
4 Укладення Конституційного договору
5 Виникнення Українського культурологічного клубу
6 Прийняття останньої Конституції УРСР
7 Утворення Української Гельсінської спілки
3. Укажі ть основні риси централізованої економіки більшовиків у 1919-1920 рр .
1 Відсутність ринку
2 Відсутн ість товарно-грошових відносин
3 Приватна власність на основні засоби виробництва
4 Наявність товарно- грошових відносин
5 Запровадження нової економічної політики
6 Відсутність приватної власності
7 Надання широких економічних прав регіонам
4. У період лібералізації суспільно- політичного життя «шістдесятники» намагалися
1 Організовувати протести проти існуючої влади
2 Творити в рамках «соціалістичного реалізму»
3 Оновити радянський лад шляхом реформ
4 Обстоювати верховенство закону
5 Пропагувати загальнолюдські цінності
6 Створити опозицію радянському режиму
7 Змінити Конституцію України
5 . Укажіть характерні риси економіки УРСР у період здійснення першого п 'ятир ічного плану.
1 Відсутність товарно-грошових відносин
2 Високий ступінь централізації управління народним господарством
3 Фактичне відокремлення внутрішнього ринку від зовнішнього
4 Утворення великої кількості трестів і синдикатів
5 Дозвіл держави на існування значної кількості іноземних концесій
6 Передача у приватну власність частини великих підприємств
7 Монополія зовнішньої торгівлі
6. Укажіть події, які відбувалися в Україні в період 1995-2000 рр .
1 Прийняття Конституції України
2 Запровадження гривні
3 Затвердження Державного Гімну
4 Обрання першого Президента
5 Вступ України до Ради Європи
6 Утворення Союзу Незалежних Держав
7 Розпад Радянського Союзу
7. Назвіть основні причини голоду 1921-1923 рр.
1 Радянсько-польська війна
2 Посуха в південних губерніях України
3 Запровадження нової економічної політики
4 Інтервенція Антанти на Півдні України
5 Дії повстанської армії під керівництвом Нестора Махна
6 Економічні наслідки світової і громадянської воєн
7 Запровадження політики « воєнного комунізму»
8 . Які основні рішення були прийняті ХХ з''іздом КПРС (1956 р.)?
1 Посилення тоталітаризму
2 Лібералізація політичної системи
3 Відмова від масових репресій
4 Ліквідація ГУЛАГу
5 Запровадження масових репресій
6 Посилення політичної цензури
7 Відмова від реабілітації жертв сталінізму
9 . Які події відбувалися в Україні в березні-жовтні 1917 р .?
1 Українізація а рмії
2 Завершення Української револю ції
3 Укладення Брестського миру
4 Прого лошення автономії
5 Проголошення незалежності
6 Ультиматум Раднаркому
7 Утворення Генерального Секретаріату
10. Під якими гаслами розпочиналися реформи в період 1985-1991 рр?
1 Розпад СРСР
2 Нове мислення
3 Перебудова
4 Конфронтація
5 Гласність
6 Гонка озброєнь
7 Русифікація України
Документ
Категория
Культурология
Просмотров
486
Размер файла
11 022 Кб
Теги
ukrayini, istoriya, pidgotovka, dpa, klasi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа