close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ZVIT - PFU -mezheny

код для вставкиСкачать
ЗМІСТ
ВСТУП ..................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА
ЗАДАЧІ..................................................................................................................... 5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ
ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ – БАЗИ ПРАКТИКИ .................................................. 12
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ НАДХОДЖЕННЯ,
ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ТА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ
РОБОТИ ................................................................................................................. 18
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ... 24
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ............. 32
РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ,
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ .............................................. 37
РОЗДІЛ 7. ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .................................................................................................. 42
РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ ............................................. 45
РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ .................... 49
РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ......................................... 52
ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................. 58
ДОДАТКИ .............................................................................................................. 60
ВСТУП
У кожній країні постає питання про соціальний захист населення. Це
пов’язано з тим, що постійно збільшується кількість найманих робітників, а
це призводить до зміни вікової структури робочого населення: в його складі
постійно збільшується доля людей похилого віку, потребуючих соціального
захисту.
Після придбання Україною незалежності Пенсійний фонд став новим
фінансовим інститутом, який отримав свої цільові джерела фінансування та
власні механізми їх розподілу і акумулювання. Створення Пенсійного фону
дало змогу індивідуалізувати долю робітників та роботодавців в системі
пенсійного забезпечення. У зв’язку з тим, що збільшується кількість людей
похилого віку та відбувається так зване «старіння нації», тема пенсійного
забезпечення є актуальною та необхідною для вивчення.
Мета практики – закріпити знання, отриманні в процесі навчання в
університеті, сформувати професійні знання і практичні навички для
виконання робіт покладених на відділи Пенсійного фонду України.
Відповідно до зазначеної мети в роботі необхідно вирішити наступні
завдання:
– дослідити становлення та розвиток Пенсійного фонду в Україні;
– проаналізувати організацію управління Пенсійним фонду України;
– провести
аналіз
організації
роботи
відділу
надходження,
прогнозування платежів та контрольно-перевірочної роботи;
– провести аналіз організації роботи відділу призначення пенсій;
– провести аналіз організації роботи відділу виплати пенсій;
– провести аналіз організації роботи відділу виконання бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності;
– провести аналіз організації роботи відділу інформаційних систем та
програмного забезпечення;
3
– обґрунтувати можливі шляхи удосконалення діяльності Пенсійного
фонду України.
Предметом дослідження є Пенсійний фонд України в сукупності його
організаційно-економічних структурних елементів, їх взаємозв’язку і
взаємозалежності.
Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі
формування доходів і витрат Пенсійного фонду України.
В процесі написання курсової роботи були використані такі методи
дослідження: синтез, аналіз, узагальнення, системного аналізу, статистичного
аналізу, порівняння.
Інформаційною базою дослідження виступають підручники, навчальнометодичні посібники вітчизняних авторів, періодичні видання, інтернетресурси, статистична інформація.
Даний звіт виконано на 60 сторінках друкованого тексту, містить 4
таблиці, 1 рисунок, вступ, десять розділів, висновки, список використаних
джерел та додатки.
4
РОЗДІЛ 1
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАДАЧІ
Із
проголошенням
в
Україні
незалежності
розпочався
процес
реформування солідарної пенсійної системи, переведення її з принципу
пенсійного забезпечення на принцип пенсійного страхування громадян, що
відбилося у створенні національної системи пенсійного законодавства.
Свій відлік історія головного управління Пенсійного фонду України в
Миколаївській області розпочинає з січня 1991 року, коли відповідно до
наказу Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР
було
утворено
Миколаївську
філію
Українського
республіканського
відділення Пенсійного фонду СРСР. Першим керівником філії було
призначено Чайку Володимира Дмитровича (працював на посаді до липня
1994 року). Первинна штатна чисельність цієї установи – 3 одиниці.
З березня 1992 року на базі Миколаївської філії створено Миколаївське
обласне управління Пенсійного фонду України.
З липня 1994 року начальником обласного управління призначено
Єфремову Наталію Василівну, яка очолює органи Пенсійного фонду України
в Миколаївській області по теперішній час.
З 1 серпня 2002 року, відповідно до Указу Президента України від
22.06.2002 № 576/2002, Миколаївське обласне управління Пенсійного фонду
України перейменовано в головне управління Пенсійного фонду України в
Миколаївській області (далі – головне управління).
Головні
Республіці
управління
Пенсійного
Крим, областях,
містах
фонду України
Києві
та
в Автономній
Севастополі
разом
з
управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах,
а також у містах і районах утворюють систему територіальних органів
Пенсійного фонду України, який є центральним органом виконавчої влади.
Головне управління безпосередньо підпорядковується Пенсійному фонду
5
України.
Основними завданнями головного управління є:
1) забезпечення у Миколаївській області збору та ведення обліку
надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та інших коштів відповідно до законодавства,
призначених для пенсійного забезпечення;
2) забезпечення
призначення
(перерахунку)
пенсій,
щомісячного
довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів
для їх виплати;
3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та
виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із
законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел,
визначених законодавством;
4) ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів
фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням
коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
5) забезпечення
функціонування
Державного
реєстру
загально-
обов'язкового державного соціального страхування, інформаційних систем та
телекомунікаційних мереж Фонду.
Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для обговорення
найважливіших питань діяльності головного управління, забезпечення
координації роботи його структурних підрозділів та підвідомчих органів є
колегія при начальнику головного управління, яка діє на громадських
засадах.
Штатний розпис та кошторис видатків на утримання головного
управління затверджуються Головою правління Пенсійного фонду України.
Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс та
кошторис видатків, рахунки в органах Державної казначейської служби
України та уповноважених банках, печатку із зображенням Державного
6
Герба України та своїм найменуванням.
Станом на 1 грудня 2014 року головному управлінню підпорядковані
24 територіальних управління Пенсійного фонду України в м. Миколаєві та
Миколаївській області.
Діяльність головного управління є відкритою та прозорою, за винятком
розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до
конфіденційної інформації яка є власністю держави.
Відкритість
та
прозорість
діяльності
забезпечується
шляхом
розміщення інформації про неї в публікаціях у засобах масової інформації,
трансляції по радіо і телебаченню, репортажів, інтерв’ю, виступів керівних
працівників головного управління, а також розміщення інформації в
інформаційних системах мережі Інтернет на веб-сайті Пенсійного фонду
України та облдержадміністрації.
Інформація про діяльність головного управління надається громадянам,
представникам засобів масової інформації відповідно до законів України
"Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про друковані засоби
масової інформації в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про
доступ до публічної інформації" та інших законодавчих актів.
Головне управління забезпечує процес управлінської діяльності
шляхом планування своєї роботи, її організації та контролю за виконанням
завдань, визначених Положенням про головні управління Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
Планування роботи головного управління здійснюється з метою
створення умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів
апарату головного управління для спрямування їх на ефективне виконання
завдань та реалізацію покладених функцій.
Планування
роботи
головного
управління
здійснюється
з
врахуванням плану роботи Пенсійного фонду України, виходячи з основних
7
напрямків державної соціальної політики та пропозицій структурних
підрозділів апарату головного управління.
План роботи головного управління складається на рік, структурні
підрозділи головного управління планують свою роботу щоквартально.
Плани
роботи
структурних
підрозділів
затверджуються
начальником
головного управління.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.
Законом
України
пенсійне страхування»
затвердженим
Указом
[11]
«Про
та
загальнообов’язкове
Положенням
Президента
України
про
від
державне
Пенсійний
06.04.2011
№
фонд,
384,
передбачено, що Пенсійний фонд у своїй діяльності керується Конституцією
України та законами України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України,
іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента
України та Міністра соціальної політики України.
Правління Пенсійного фонду України наділене повноваженнями
видавати
постанови,
затверджувати
положення,
інструкції
та
інші
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України.
Закони України, укази Президента встановлюють обов’язки, права та
відповідальність сторін, які беруть участь у страхуванні. Вони передбачають
правові норми, згідно з якими на Кабінет Міністрів України, Міністерство
соціальної політики, Пенсійний фонд України, інші органи державної
виконавчої влади покладаються завдання розробки конкретних постанов,
інструкцій та положень щодо забезпечення виконання законів.
Постанови Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду та
інших державних цільових фондів деталізують статті законів та розробляють
8
механізм їх реалізації в практичній діяльності. Крім того, Кабінет Міністрів
України має право видавати в межах своєї компетенції та повноважень
нормативні акти, що безпосередньо стосуються соціального захисту
населення.
У зв’язку із цим, актуальним є розгляд прийнятих законодавчих актів у
сфері пенсійного забезпечення та їх взаємозв’язок між собою.
Розглянемо зображену на рис. 1.1. нормативно-правову базу, що
регулює діяльність Пенсійного фонду України.
Рис. 5.1. Нормативно-правова база, що регулює діяльність
Пенсійного фонду України
Джерело інформації: офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України
Нині питання пенсійного забезпечення в Україні регулюються понад
тридцятьма законами, які встановлюють спеціальні умови пенсійного
9
забезпечення окремих категорій і нерідко дублюють одне одного. Тому
актуальним
стає
питання
систематизації
пенсійного
законодавства,
вироблення єдиних методологічних підходів до правового регулювання у
сфері пенсійного забезпечення.
На підставі узагальнення чинної нормативно-правової бази пенсійної
системи її класифікують за певними ознаками. Ця класифікація дасть
можливість поглибити розуміння пенсійного страхування, сприятиме його
розвитку та удосконаленню [2].
На основі рисунка 1.1 заповнимо таблицю 1.1, згрупувавши основні
нормативно-правові акти відповідно до предмету їх регулювання.
Таблиця 1.1 Нормативно-правова база регулювання діяльності органів
Пенсійного фонду України
Предмет
Перелік основних нормативно-правових актів
регулювання
Відносини, пов’язані
- Закон
України
від
05.11.91
№ 1788-XII «Про
з пенсійним
пенсійне забезпечення»;
забезпечення
- Закон України від 01.06.2000 № 1767-III «Про пенсії за особливі
громадян
заслуги перед Україною»;
- Закон
України
від
18.01.2001
№ 2240-III «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою
втратою
працездатності
та
витратами,
зумовленими похованням»;
- Закон
України
від
09.07.2003
№
1058-VІ
«Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
Питання пов’язані з
- Податковий кодекс України;
формуванням та
- Закон
України
від
09.07.2003
№
1058-VІ
«Про
використанням
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
коштів
- Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ «Про збір та облік
загальнообов’язково єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
го державного
соціальне страхування»;
пенсійного
- постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740 «Про
страхування
затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»
Питання
- Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV «Про міжнародні
міжнародного
договори України»;
співробітництва а
- Закон
України
від
12.09.1991
№
1543-XII
«Про
сфері
правонаступництво України»;
загальнообов’язковог
- Угода про гарантії прав громадян держав – учасниць
о державного
Співдружності Незалежних держав – у галузі пенсійного
пенсійного
забезпечення від 13 березня 1992 року
страхування
10
Продовження табл. 1.1
Права, обов’язки та
- Закон
України
від
09.07.2003
№
1058-VІ
«Про
відповідальність у загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
сфері
- Закон України від 26.06.97 № 400/97-ВР «Про збір на обов’язкове
загальнообов’язков державне пенсійне страхування»;
ого пенсійного
- Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади
страхування
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
- Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ «Про збір та облік
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування».
Визначають статус
- Кодекс законів про працю України;
ПФ та його органів
- Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу»;
їх структуру,
- Указ Президента України від 31.10.2008 № 982 «Про символіку
порядок організації Пенсійного фонду України»;
їх роботи, статут,
- Указ Президента України від 06.04.2011 № 384 «Про Положення
повноваження,
про Пенсійний фонд України»;
права та обов’язки
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 660 «Про
працівників
правління Пенсійного фонду України»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 803 «Про
утворення територіальних органів Пенсійного фонду України»
Джерело інформації: офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України
Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: види
пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях;
пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право
на
отримання
пенсійних
виплат;
джерела
формування
коштів,
що
спрямовуються на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок
пенсійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в
системі пенсійного забезпечення.
11
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ ТА
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ – БАЗИ ПРАКТИКИ
Вищим
органом
управління
Пенсійним
фондом
є
Правління,
чисельність і персональний склад якого затверджує Кабінет Міністрів
України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010
р. № 660 “Про Правління Пенсійного фонду”, Правління функціонує у
кількості сімнадцяти чоловік, до складу якого входять Голова Правління
Фонду,
його
заступники,
представники
профспілок,
роботодавців,
центральних органів виконавчої влади, установ та народні депутати.
Структуру головного управління Пенсійного фонду України в
Миколаївській області складають 12 структурних підрозділів (Додаток А).
Перша структурна одиниця – керівництво: начальник головного
управління, перший заступник начальника головного управління та
заступник начальника головного управління. Зазначені посадові особи
відповідають за виконання покладених на головне управління завдань.
Відповідно до розподілу функціональних повноважень начальник
головного управління організовує та забезпечує виконання завдань,
покладених на головне управління, здійснює загальне керівництво роботою
апарату головного управління та підвідомчих управлінь, спрямовує та
контролює роботу:
- відділу внутрішнього аудиту;
- відділу фінансового забезпечення;
- юридичного відділу;
- відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи;
- головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи;
- головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.
12
Перший заступник начальника головного управління спрямовує та
координує роботу головного управління та його підвідомчих органів щодо
збору та обліку єдиного внеску, а також спрямовує та контролює роботу:
- управління
надходження,
прогнозування
платежів,
обліку
застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи;
- відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності;
- загального відділу.
Заступник начальника головного управління спрямовує та координує
роботу головного управління та його підвідомчих органів щодо організації
призначення, перерахунків та виплати пенсій, а також спрямовує та
контролює роботу:
- управління пенсійного забезпечення;
- управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких
інших категорій громадян;
- відділу інформаційних систем та програмного забезпечення.
Управління
пенсійного
забезпечення.
Основними
завданнями
управління пенсійного забезпечення є:
- забезпечення реалізації конституційних прав громадян на пенсійне
забезпечення;
- методичне керівництво та координація діяльності підвідомчих
управлінь з питань пенсійного забезпечення з метою його правильного
застосування;
-
організація інформаційних заходів щодо роз'яснення чинного
законодавства з пенсійного забезпечення, систематизація і кодифікація
нормативно – правових актів з питань пенсійного забезпечення.
До складу управління входять відділ з призначення пенсій та відділ з
виплати пенсій.
Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких
інших категорій громадян. Основне завдання управління - забезпечення
13
реалізації конституційних прав військовослужбовців та деяких інших
категорій громадян на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб”. Управління складається з трьох відділів: відділу пенсійного
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, відділу пенсійного
забезпечення працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки України
та деяких інших категорій громадян та відділу з контролю виплати пенсій.
Управління
надходження,
прогнозування
платежів,
обліку
застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи.
Основним завданням управління є: забезпечення у регіоні надходжень
від сплати страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування,
ведення обліку цих надходжень, інших коштів відповідно до законодавства;
організація контролю за дотриманням суб’єктами солідарної системи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування
вимог
законодавства; забезпечення функціонування реєстру застрахованих осіб
Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування (далі – реєстр застрахованих осіб).
Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності.
Основними завданнями відділу є формування бюджету Пенсійного фонду на
обласному рівні та організація відповідної роботи на рівні підвідомчих
управлінь, бухгалтерський та аналітичний облік руху коштів на бюджетних
рахунках головного та підвідомчих управлінь, організація та проведення
фінансування пенсійних виплат в Миколаївській області.
Відділ фінансового забезпечення. Основним завданням відділу є
організація бухгалтерського обліку та фінансове забезпечення господарської
діяльності головного управління, складання кошторису видатків на
утримання апарату головного управління та зведеного кошторису видатків
на утримання підвідомчих управлінь.
14
Відділ
інформаційних
систем та
програмного
забезпечення.
Основними завданнями відділу є виконання робіт, пов’язаних з придбанням,
впровадженням і технічним обслуговуванням комп’ютерних та серверних
систем, периферійного та мережевого обладнання, операційних систем,
прикладного та спеціалізованого програмного забезпечення; забезпечення
захисту комп’ютерних систем і мереж в головному управлінні та в
підвідомчих управліннях від витоків інформації і несанкціонованого
доступу.
Відділ
внутрішнього
внутрішнього
аудиту
є
аудиту.
здійснення
Основним
аудиторських
завданням
відділу
досліджень
щодо
наповнення бюджету, дотримання фінансово-бюджетної і кошторисної
дисципліни, цільового та ефективного використання коштів Пенсійного
фонду України, достовірності ведення бухгалтерського обліку в органах
Фонду області.
Юридичний відділ. Основним завданням юридичного відділу є
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування,
неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства,
інших
нормативних
актів
органами
Пенсійного
фонду
України
Миколаївської області, його працівниками під час виконання покладених на
них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів
вищезазначених органів у судах.
Загальний відділ. Основними завданнями господарського відділу є:
- встановлення у структурних підрозділах головного управління та
підвідомчих управліннях єдиного порядку документування управлінської
інформації
і
роботи
з
документами
із
застосуванням
сучасних
автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням
установленого порядку роботи з документами;
- здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності головного
управління, підтримання належного внутрішнього порядку в приміщеннях
15
головного управління, налагодження безперебійного функціонування систем
життєзабезпечення приміщень головного управління, облік та збереження
матеріальних цінностей, поточний ремонт і технічне обслуговування
приміщень головного управління, розподілення матеріалів і обладнання в
головному управлінні та між підвідомчими управліннями.
Відділ персоналу та організаційно-інформаційної роботи.
Основними завданнями відділу є:
- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань
кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового
менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання, документальне
оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
- організація роботи із зверненнями громадян, спрямованої на
правильне застосування, неухильне додержання, запобігання невиконання та
усунення порушень вимог актів законодавства, нормативних та розпорядчих
документів Фонду структурними підрозділами головного управління, його
підвідомчими органами, їх керівниками та працівниками у процесі виконання
покладених на них завдань;
- здійснення
організаційно-інформаційного
забезпечення
органів
Пенсійного фонду України Миколаївської області.
Головний
спеціаліст
з
питань
режимно-секретної
роботи
відповідає за організацію та ведення секретного діловодства в головному
управлінні.
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.
Основними завданнями головного спеціаліста є підготовка, забезпечення та
контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в органах Фонду
області, надання методичної та консультативної допомоги з питань
16
антикорупційного законодавства,
участь в інформаційному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
Працівники структурних підрозділів безпосередньо підпорядковуються
керівникам цих підрозділів, які в свою чергу звітують про результати
діяльності структурного підрозділу безпосередньо начальнику головного
управління або його заступнику відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
У
цьому
ланцюжку
відслідковується
ознаки
лінійної
організаційної структури управління. Але, оскільки головне управління є
органом державної виконавчої влади є інші управлінські структури, що
координують і контролюють діяльність головного управління, а саме:
- по-перше, це Пенсійний фонд України, якому підпорядковується
головне управління, оскільки є його територіальним органом;
- по-друге, це місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування (Миколаївська облдержадміністрація, Миколаївська обласна
рада тощо);
- територіальні органи Нацдержслужби України (управління державної
служби Головного управління державної служби України в Миколаївській
області) з питань проходження державної служби.
У вищезазначених відносинах відслідковується ознаки функціональної
організаційної структури, оскільки кожний структурний підрозділ може
отримувати розпорядження одночасно від кількох керівників управлінських
структур.
Тому, я вважаю, що організаційну структуру управління головного
управління можна визначити як лінійно-функціональну.
17
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ НАДХОДЖЕННЯ,
ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ТА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ
РОБОТИ
Запорукою своєчасної виплати пенсій, підвищення рівня пенсійного
забезпечення та розміру пенсій, цільового та ефективного використання
коштів Пенсійного фонду є ефективність контролю за додержанням
бюджетної і фінансової дисципліни платниками страхових внесків та
органами Пенсійного фонду України. Цим займається відділ надходження,
прогнозування
платежів,
обліку
застрахованих
осіб
та
контрольно-
перевірочної роботи.
Робота відділу організовується відповідно до Регламенту роботи
головного
управління,
Правил
внутрішнього
трудового
розпорядку
головного управління.
Працівники відділу є державними службовцями, приймаються на
посаду та звільняються з неї начальником головного управління у
встановленому законодавством порядку.
Службові обов’язки та кваліфікаційні вимоги до працівників відділу
визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються начальником
головного управління за поданням начальника управління.
Функції відділу надходження, прогнозування платежів та контрольноперевірочної роботи:
- Організовує виконання Конституції і законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов правління та
наказів Пенсійного фонду України та головного управління, здійснює
контроль за їх реалізацією.
- Вносить пропозиції до пріоритетів діяльності та проекту бюджету
головного управління.
18
- Забезпечує своєчасний аналіз та моніторинг звітності про стан
надходження коштів до Пенсійного фонду України, про результати
проведених перевірок та стану формування та використання інформації
реєстру застрахованих осіб.
- Аналізує процеси та показники в сфері оплати праці, ринку зайнятості
та загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Взаємодіє з контролюючими, правоохоронними органами, місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями щодо забезпечення прав
застрахованих осіб у пенсійному страхуванні, погашення заборгованості з
платежів до Фонду, легалізації зайнятості та заробітної плати.
- Узагальнює, аналізує та готує інформаційні та аналітичні матеріали в
питань, віднесених до компетенції управління, вносить пропозиції щодо
удосконалення роботи.
- У межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги
підприємств, установ і громадян.
- Проводить в межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну
роботу, інформує громадськість про свою діяльність, у тому числі шляхом
організації та участі у виїзних прийомах громадян.
- Вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення
управління та підвідомчих управлінь.
- Організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації
працівників, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи.
-
Здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на Пенсійний фонд України Президентом України.
Наразі взяттям на облік юридичних осіб замаються органи доходів і
зборів, але до недавнього часу (до вересня 2013 р.) цим займалися управління
Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за
місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної
19
картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих
державним
реєстратором
не
пізніше наступного робочого
дня з
дня
отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.
Облік реєстрації юридичних осіб, платників єдиного соціального
внеску ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику,
за
погодженням
з
Пенсійним
загальнообов’язкового
державного
застрахованих
які
осіб,
є
фондом
соціального
учасниками
та
страхування,
накопичувальної
фондами
а
щодо
системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення, та Пенсійним фондом, відповідно до «Порядку обліку платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
Положення про реєстр страхувальників» [10], затвердженому наказом
Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 458.
Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців” від 15.05.2003 р. № 755, здійснюється органом доходів і
зборів за місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з
реєстраційної
картки,
наданих
державним
реєстратором
не
пізніше
наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органом
доходів і зборів.
У день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих
державним реєстратором, орган доходів і зборів направляє відомості про
юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб –
підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
20
Фонд соціального страхування від нещасних випадків за інформацією,
отриманою від органу доходів і зборів, відносить до класу професійного
ризику виробництва юридичну особу (її відокремлений підрозділ) або
фізичну особу – підприємця та не пізніше наступного робочого дня
направляє органу доходів і зборів повідомлення про віднесення її до класу
професійного ризику виробництва [4].
Розглянемо в таблиці 3.1 надходження коштів від ЄСВ до головного
управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області у розрізі
місяців.
Таблиця 3.1 Надходження коштів від ЄСВ у розрізі місяців, млн. грн.
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього
+/- до
У % до
аналогічного
аналогічного
періоду
періоду
2 012р.
2 013р.
попереднього року попереднього року
234397,62 272196,84
37799,22
116,1
256283,7
281489,47
25205,77
109,8
267719,77 269470,12
1750,35
100,7
269067,21 298776,89
29709,68
111,0
274790,78
279511,6
4720,82
101,7
311270,75 328334,02
17063,27
105,5
269285,67 286910,23
17624,56
106,5
273487,18 285114,99
11627,81
104,3
269764,92 285653,21
15888,29
105,9
279283,07
237822,1
-41460,97
85,2
282866,57
236582,2
-46284,37
83,6
319049,39
267183,1
-51866,29
83,7
3307266,63 3329044,77
21778,14
100,7
Надійшло коштів від
ЄСВ
Джерело інформації: офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України
Аналіз даних таблиці свідчить про значне збільшення надходжень до
ПФ за рахунок ЄСВ, що становить 21778,14 млн. грн. (0,7 в.п.).
Порядок нарахування, обчислення та сплати ЄСВ визначає Закон про
ЄСВ, порядок адміністрування — Податковий кодекс України. Відповідно до
п. 4.2 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування,
нараховані
за
21
календарний місяць суми ЄСВ сплачуються платниками не пізніше 20 числа
наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати
ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного
місяця незалежно від виплати заробітної плати та інших видів виплат, на
суми яких він нараховується [3].
Таблиця 5.4 Нарахування, обчислення та сплата ЄСВ (за даними
офіційного Звіту), млн. грн
Показник
Надійшло єдиного внеску, в т.ч.
від
роботодавців
застрахованих осіб
фізичних осіб-СПД спрощеної
системи оподаткування
Внаслідок цього
перераховано:
Пенсійному фонду України
Фонду загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань
недоїмка зі сплати єдиного
внеску в т.ч.
рахується за економічноактивними платниками
за підприємствами, які
перебувають у процедурах
банкрутства тау яких відсутні
активи для її погашення
2 011р.
3158,3
2 012р.
3700,7
2 013р.
2928,2
2013р. у %
до 2011р.
92,7
1731,7
92,9
2016,1
121,7
2679
108,5
154,7
116,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,4
44,4
91,8
347,7
13,4
32,7
74,3
554,5
13
11,7
17,5
134,6
Джерело інформації: офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України
22
Аналіз даних таблиці свідчить про нестабільність надходжень від ЄСВ.
В 2013 р. у порівнянні з 2011 р. надходження зменшилися на 7,3 в. п. цьому
посприяло збільшення недоїмок зі сплати єдиного внеску здебільшого за
економічно-активними платниками.
Якщо строки сплати ЄСВ порушені з вини банку, платнику слід
оскаржити рішення органу доходів і зборів про накладення штрафних
санкцій в адміністративному чи судовому порядку, надавши докази, які
свідчать про порушення строків сплати коштів із вини фінансових установ
(платіжні доручення з відмітками банку, виписки банку тощо).
23
РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
Відділ призначення пенсій входять до складу управління пенсійного
забезпечення
головного
управління
Пенсійного
фонду
України
в
Миколаївській області яке є самостійним структурним підрозділом головного
управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
Відділ призначення пенсій відповідно до покладених на нього завдань :
- організовує
роботу
підвідомчих
управлінь
щодо
призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до чинного законодавства;
- здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та
організаціями (незалежно від форм власності) встановленого порядку
оформлення документів для призначення пенсій, перевіряє достовірність
видачі зазначених документів;
- вживає заходів щодо скасування у встановленому порядку рішень
підвідомчих управлінь з питань пенсійного забезпечення, які суперечать
чинному законодавству;
- у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги
підприємств,
установ,
організацій
і
громадян
з
питань
пенсійного
забезпечення;
- організовує підготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників
пенсійних служб підвідомчих управлінь;
- веде інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з питань
пенсійного забезпечення через засоби масової інформації, в трудових
колективах;
- у межах своєї компетенції забезпечує ефективне використання
коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
24
- здійснює систематизацію і кодифікацію законодавства з питань
пенсійного забезпечення, готує оглядові листи щодо його застосування в
практичній роботі;
- узагальнює та аналізує результати роботи підвідомчих управлінь,
вносить відповідні пропозиції начальнику головного управління.
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» [12] громадянам
України можуть призначатися такі види державних трудових пенсій: за
віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років.
Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні,
мають
право
на
пенсію
нарівні з громадянами України на умовах,
передбачених законодавством або міждержавними угодами.
Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її
межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими державами.
У тих випадках, коли договорами (угодами) між Україною та
іншими державами передбачено інші правила, ніж ті, що містяться
цьому
Законі,
то
застосовуються
правила,
встановлені
у
цими
договорами (угодами).
Право на пенсію за віком мають: чоловіки – при досягненні 60-ти
років, які мають стаж роботи не менш 25 років та жінки – при досягненні 55ти років і наявності стажу роботи не менш 20 років.
Якщо стаж роботи менший від таких нормативів, тоді розмір пенсії
визначається пропорційно до наявного стажу, виходячи з мінімального
розміру пенсії за віком.
Пенсія за віком призначається незалежно від того,
припинена
робота на час звернення за пенсією чи продовжується.
Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будьякий час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до
досягнення пенсійного віку.
25
Для одержання пенсії за віком, необхідно подати заяву та
необхідні документи до управління Пенсійного фонду України.
Документи необхідні для призначення пенсії за віком:
-
письмова заява (бланк заяви можна знайти на нашому сайті в
розділі «База знань») про призначення пенсії, яка подається особисто або
представником, який діє на підставі довіреності посвідченої нотаріально;
-
довідка
податкової
адміністрації
про
присвоєння
ідентифікаційного номера заявнику;
-
оригінал документу про страховий стаж — трудова книжка, в
разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній документи, які підтверджують наявність стажу (довідки, виписки із наказів,
особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення,
характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх
виконання.
- оригінал довідки про заробітну плату особи за період страхового
стажу до 01.07.2000 року з місць роботи;
- оригінал паспорту особи [16].
У разі наявності особливого пільгового статусу особа для одержання
надбавок та компенсацій має подати додаткові документи.
На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від
місця останньої роботи:
— працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці: чоловіки
- після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не
менше 10 років на зазначених роботах; жінки - після досягнення 45 років і
при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на
зазначених роботах.
— трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві
сільськогосподарської
продукції
в
колгоспах,
радгоспах,
інших
26
підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років
і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на
зазначеній роботі;
— жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами
будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих
на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і при загальному
стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній
роботі;
— жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння),
свинарками-операторами в
колгоспах,
радгоспах,
інших підприємствах
сільського господарства, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної
роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм
обслуговування.
— жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні
та післязбиральній обробці тютюну,- після досягнення 50 років і при стажі
зазначеної роботи не менше 20 років;
— робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і
машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 50 років
і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
— жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та
виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
— водії
міського
тролейбусів, трамваїв) і
пасажирського
великовагових
транспорту
автомобілів,
(автобусів,
зайнятих
у
технологічному процесі важких і шкідливих виробництв: чоловіки - після
досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній
роботі не менше 12 років 6 місяців та жінки - після досягнення 50 років і
27
при стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше
10 років.
Право на пенсію на пільгових умовах мають також батьки та дружини
військовослужбовців, які не взяли повторного шлюбу, загиблих на фронті чи
під час виконання іншого військового обов’язку, або померлих у період
військової служби: чоловіки з досягненням 55-річного віку і стажем роботи
не менш 25 років; жінки – з досягненням 50-річного віку і стажем роботи не
менш 20 років.
Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (ст. 64),
але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи
понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1 процент
заробітку, але не менш як на 1 процент мінімального розміру пенсії.
В житті бувають ситуації, коли людина не може продовжувати
працювати за станом здоров’я. У такому разі громадянину призначається
пенсія по інвалідності. Підставою для призначення пенсії по інвалідності на
відміну від пенсій за віком, є чітко виражена непрацездатність громадянина.
Це означає, що пенсія по інвалідності призначається лише після перевірки та
оцінки медичним органом стану здоров'я та індивідуальної працездатності
людини. З установленням інвалідності пов'язане виникнення права на пенсію.
Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи
інвалідності.
Причина,
група,
час
настання
інвалідності,
строк,
на
який
установлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної
експертизи згідно із законодавством.
Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала
інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення
роботи.
Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах:
—
інвалідам I групи - 70 процентів;
28
—
інвалідам II групи - 60 процентів;
—
інвалідам III групи - 40 процентів заробітку.
Якщо у інвалідів є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії
за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по інвалідності
призначається в розмірі пенсії за віком при відповідному стажі роботи.
У випадку коли інвалід не має достатньої кількості страхового стажу,
він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за
місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами
Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам".
До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на
утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед
Україною, якщо інвалід має на них право відповідно до чинного
законодавства України.
Якщо розмір пенсійної виплати інваліда з
урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії (за вийнятком
пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, таким особам
надається щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої не вистачає до
зазначеного прожиткового мінімуму [9].
За рахунок коштів Пенсійного
фонду
в
солідарній
системі
передбачається призначення за визначених умов такий вид пенсійної виплати
як пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
Пенсії призначаються також за втрати годувальника. Під терміном
«втрата годувальника» розуміється смерть, безвісна відсутність чи пропажа
громадянина безвісти, посвідчені в установленому порядку загсом, судом чи
іншими органами.
Право на пенсію в
разі втрати годувальника мають непрацездатні
члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (ст. 38). При
29
цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на
утриманні годувальника.
Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні,
також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до
існування.
Згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію
за вислугу років мають:
- окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;
- робітники локомотивних бригад, працівники, які безпосередньо
здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на
залізничному транспорті та метрополітені;
- водії вантажних автомобілів,
зайняті в технологічному процесі
на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля,
сланцю, руди, породи;
- механізатори
(докери-механізатори)
комплексних
бригад
на
вантажно-розвантажувальних роботах ;
- працівники експедицій, партій, загонів,
безпосередньо зайняті
на
топографо-геодезичних,
польових
дільниць
і
бригад,
геологорозвідувальних, пошукових,
геофізичних,
гідрографічних,
гідрологічних,
лісовпорядних і розвідувальних роботах;
- працівники освіти,
охорони
здоров'я,
а
також
соціального
забезпечення;
- спортсмени;
- та ін. Категорії визначені законом.
До заяви про призначення пенсії за
вислугу років, додаються
документи що й для призначення пенсії за віком, та документи, що
підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду
пенсії.
30
Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, а у
разі якщо після призначення пенсії пенсіонер зараховується на роботу,
виплата пенсії припиняється і поновлюється з моменту звільнення з роботи.
У разі працевлаштування пенсіонера, протягом 10 днів
ним має
бути надана до управління ПФУ довідка про прийняття на роботу.
31
РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ
Кожен з нас хоче отримувати спочатку велику заробітну плату, а в
майбутньому - і велику пенсію. Однак для того, щоб отримувати достойну
плату за віддану працю протягом життя, необхідно пам’ятати про такі
поняття як «стаж» та «зарплата». В основному саме від цих показників
залежить розмір пенсії, про який необхідно дбати вже сьогодні.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від
прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Організацією виплат пенсій займається відділ виплати пенсій, який
підпорядкований управління пенсійного забезпечення головного управління
Пенсійного фонду України в Миколаївській області яке є самостійним
структурним підрозділом головного управління Пенсійного фонду України в
Миколаївській області.
Для
обчислення
пенсії,
для
кожного
пенсіонера
визначається
індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (в залежності від місяців
страхового стажу) та коефіцієнт заробітної плати, який визначається шляхом
ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину
середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного
місяця.
Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення
розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за
формулою:
См х 1,35
Кс = ––––––––, де:
(1)
100% х 12
Кс – коефіцієнт страхового стажу;
32
См – сума місяців страхового стажу;
1,35 - величина оцінки одного року стажу.
Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання
чинності Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового
стажу, передбаченого абзацом десятим частини третьої статті 24 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:
за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах та на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1, до
страхового стажу додатково зараховується по одному року, не може
перевищувати 0,85 [17].
Пенсія виплачується щомісяця організаціями, які здійснюють виплату і
доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується
пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного
проживання пенсіонера в межах України або перераховуються на певний
цією особою банківський рахунок в порядку, передбаченому законодавством.
Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати
(доходу).
Виплата пенсії, відділеннями поштового зв'язку проводиться згідно
графіків доставки в період з 4 по 25 число кожного місяця.
Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії
довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за
довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.
Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата
призначеної йому пенсії здійснюється на загальних підставах. Виплата пенсії
може проводиться підприємствами поштового зв’язку або банківськими
установами.
У разі невиплати пенсії понад 6 місяців органи Пенсійного фонду
припиняють подальше нарахування пенсії до з’ясування причин.
33
За заявою пенсіонера пенсію можна отримувати в установах
уповноважених банків, з якими укладені угоди управлінням Пенсійного
фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку.
Одержувачі пенсій самостійно обирають банк, де відкривають поточні
рахунки. Операції з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати
пенсії здійснюється банком безоплатно.
Для заміни установи банку або способу отримання пенсії пенсіонером
подається заява до управління Пенсійного фонду України, де він перебуває
на обліку.
Дата отримання пенсії через установу банку визначається відповідно до
графіку перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного
розподілу пенсійних коштів.
Право першочергової виплати мають інваліди війни, учасники бойових
дій та сім’ї загиблих у роки війни.
Перерахування коштів установам банків здійснюється в межах
виплатного періоду по датах виплати. При цьому слід зазначити, що якщо
суми пенсій банківськими установами виплачуються за дорученням більше
одного року або не знімаються одержувачем з поточного рахунку більш
одного року, пенсіонер зобов'язаний подати нову заяву про продовження
виплати пенсії через установи банку в орган Пенсійного фонду [15].
Заяву про призначення пенсії за віком застрахована особа може
подавати не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Згідно з
Порядком
подання
та
оформлення
документів
для
призначення
(перерахунку) пенсій [8], затвердженого Постановою Правління ПФУ від
25.11.2005 р. № 22-1, звернення за призначенням пенсії може здійснюватися
в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за
місяць до досягнення пенсійного віку.
Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:
34
— заява – бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду
України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент
подачі документів;
— заява на виплату пенсії через банківські установи – майбутній
пенсіонер сам визначає яким чином він бажає отримувати пенсію. Це може
бути будь-яка банківська установа чи поштове відділення. Заявник надає
заяву про відкриття рахунку в банку або зазначає що бажає отримувати
пенсію на пошті.
— довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного
номера;
— трудову книжку або документи про стаж, причому за період роботи
з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органа, що призначає пенсію,
видає довідку з бази даних;
— довідку про заробітну плату за період страхового стажу до
01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. — індивідуальні відомості про
застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за
формою. Потрібно зазначити, що кожен випадок індивідуальний, тому
необхідно подати довідку про заробітну плату за якомога більший період
своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України, за
допомогою відповідного програмного забезпечення, визначить найкращі 60
календарних місяців заробітної плати. На сьогоднішній день законодавство
також дозволяє проводити розрахунок пенсії без врахування 60 календарних
місяців до 01.07.2000 року. Якщо такий варіант буде більш вигідним для
пенсіонера то розрахунок пенсії йому буде проведено без врахування довідки
про заробітну плату;
— документи про надання особливого статусу особі, наприклад,
«чорнобильське» посвідчення;
— документи про місце проживання (реєстрації) особи;
35
— кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення
пенсійного посвідчення.
Зрозуміло, крім перерахованого, «пенсійний пакет» містить копію
паспорта, в деяких випадках копію документа про освіту (якщо, приміром,
заявник навчався на денній формі), копію свідоцтва про народження дитини,
копію свідоцтва про укладення шлюбу (за зміни прізвища). Крім того, якщо
заявник не працює, йому необхідно надати довідку з податкових органів про
те, стоїть він на обліку як суб’єкт підприємницької діяльності і про джерела
доходів з 01.07.2000 р. по дату подання заяви.
У разі, якщо наданих документів достатньо для визначення права на
пенсію, приймається рішення про призначення пенсії за наявними
документами та пенсійна справа терміново передається на виплату. У разі,
якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи,
управління Пенсійного фонду України письмово повідомляє заявника про те,
які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення
пенсії робиться відповідний запис.
36
РОЗДІЛ 6
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ,
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Робота відділу організовується відповідно до Регламенту та Правил
внутрішнього трудового розпорядку головного управління. Працівники
відділу є державними службовцями, приймаються на посаду та звільняються
з неї начальником головного управління у встановленому законодавством
порядку.
Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується
відповідними приміщеннями, засобами зв'язку, комп’ютерною технікою,
іншим обладнанням та матеріалами.
Працівники відділу зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх
обов’язків,
суворо
законодавства,
додержуватися
законних
інтересів
у
своїй
роботі
вимог
та
прав
громадян
а
чинного
також
не
розголошувати інформацію, яка стала відома під час виконання покладених
на відділ завдань, крім випадків, передбачених законодавством.
Для здійснення своїх завдань і функцій Пенсійний фонд повинен мати
відповідні фінансові ресурси.
Кошти Пенсійного фонду України не включаються до складу
Державного бюджету України. Ці кошти мають суто цільове призначення;
забороняється використання коштів Пенсійного фонду для оплати договорів
страхування довічних пенсій і одноразових виплат та на цілі, не передбачені
Законом,
тобто
порядок
використання
коштів
Пенсійного
фонду
визначається тільки Законом України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» [11].
Кошти
Пенсійного
фонду
зараховуються
на
єдиний
рахунок
Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних
органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку (відповідно до
37
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2004 р. № 25-р «Про
визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові
операції з коштами Пенсійного фонду України» таким банком визначено
ВАТ «Ощадний банк України»)
Бюджет Пенсійного фонду – план утворення і використання цільового
страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до
солідарної системи та надходжень з інших джерел.
Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження
бюджету Пенсійного фонду є підставою для формування річного та
помісячного бюджетних розписів, що використовуються в процесі виконання
бюджету Пенсійного фонду.
Складовою частиною наповнення бюджету ГУПФУ в Миколаївській
області є страхові внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб,
незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання.
Кошти Пенсійного фонду України зберігаються на окремих поточних
рахунках і субрахунках в установах банків, використовуються виключно за
призначенням і вилученню не підлягають.
Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється
Правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад
якого затверджує КМУ. Голову Правління Пенсійного фонду України та його
заступників призначає на посаду та звільняє з посади Президент України у
встановленому порядку.
Правові засади справляння внесків на обов'язкове державне пенсійне
страхування
визначаються
законом
України
«Про
зальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» [11], Положенням про Пенсійний фонд
України,
затвердженим
Указом
Президента
України,
та
прийнятою
Правлінням Пенсійного фонду інструкцією на виконання визначених завдань
та функцій Фонду.
Акумульовані кошти Пенсійний фонд спрямовує на:
38
- фінансування виплати державних пенсій та інших соціальних виплат,
які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного
фонду України, в т. ч. громадянам, які виїхали на постійне місце проживання
за кордон;
- погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання;
- створення та функціонування системи персоніфікованого обліку
відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування;
- утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду
України, розвиток їх матеріально-технічної бази;
- організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення
інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.
Використовуючи
звітність
про
виконання
бюджету
головного
управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області за 2011-2013
роки зробимо аналіз показників виконання бюджету головного управління
ПФУ в Миколаївській області у табл. 6.1.
Таблиця 6.1 Виконання бюджету головного управління Пенсійного
фонду України в Миколаївській області
Показники
1
З усіх зоконодавчо визначених джерел
фінансування за рік надійшло
З урахуванням залишку коштів, який
склався на початок минулого року,
загальний обсяг доходів становив
власні надходження
З Державного бюджету України на
фінансування пенсійних програм
протягом року було виділено, в т. ч.
дотація на виплату пенсій, надбавок, та
підвищень до пенсій, призначених за
різними пенсійними програмами
кошти на покриття дефіциту Пенсійного
фонду України для виплати пенсій
2011 р.2012 р. 2013 р. 2013 р. у % до:
2010 р. 2011 р.
2
3
4
5
6
4224,6 4710,7 4572,3 108,23 97,06
4266,4 4737,1 4613,5 108,14
97,39
2925,4 3307,3 2608,8 89,18 78,88
1297,1 1400,9 1961,1 151,19 139,99
808,2 933,1 1288,7 159,45 138,11
488,9 467,9 672,4 137,53 143,17
39
Продовження таблиці 6.1
З Фонду загальнообов`язкового
державного соціального страхування на
випадок безробіття надійшло
З Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України
Сума видатків на пенсійні виплати
становила
Середній розмір пенсійної виплати
станом на 1 січня (грн.)
Витрати, які передбачено проводити за
рахунок власних коштів
Видатки за рахунок коштів Державного
бюджету України
Видатки на пенсійні виплати
громадянам, які достроково вийшли на
пенсію
Виплати пенсій по інвалідності
внаслідок нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань
Залишок коштів на кінець року , який
сформувався за рахунок власних
надходжень Пенсійного фонду України
З урахування вище зазначеного сума
реального дефіциту коштів Фонду
покривалися за рахунок коштів
державного бюджету
1,0
1,4
1,5
150,00 107,14
1,1
1,0
0,9
81,81
90,00
4868,4 5489,1 5892,0 121,03 107,34
1044,5 1136,4 1338,0 128,10 117,74
3958,7 4680,0 4853,9 122,61 103,72
902,2 801,0 1035,7 114,80 129,30
1,0
1,4
1,5
150,00 107,14
6,6
6,6
1,0
15,15
26,4
41,2
45,0
170,45 109,22
15,15
643,8 779,0 1319,7 204,99 169,41
488,9 467,9 672,4 137,53 143,71
Джерело інформації: офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України
Останніми роками, незважаючи на політичну нестабільність, бюджет
Пенсійного фонду України постійно зростав, що було позитивною
тенденцією, але станом на 2013 рік він зменшився в порівнянні з попереднім
роком на 2,94 в. п., що в грошовому виразі становить 138,4 млн. грн.
Динаміка надходжень з Державного бюджету України на фінансування
пенсійних програм, з Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від
40
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
протягом звітного періоду характеризується постійним збільшенням.
На зростання обсягу видатків вплинули додаткові витрати, пов’язані із
більшими розмірами новопризначених виплат, а також перерахунками
розмірів пенсійних виплат, які проводилися згідно із нормами діючих
законодавчих та нормативно-правових актів (особливо, що стосується
працевлаштування – звільнення).
Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої
влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом
України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами
іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами,
організаціями,
а
також
всеукраїнськими
об’єднаннями
профспілок,
всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців.
Діяльність
Пенсійного
фонду
спрямовується
і
координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України.
Найбільш тісною є взаємодія Пенсійного фонду України з органами
державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями у
виданні
спільних
актів або
у погодженні
їх
проектів.
Відповідні
повноваження надані Пенсійному фонду, згідно з яким Пенсійний фонд
України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та
законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра видає акти
організаційно-розпорядчого характеру, які Голова Правління Пенсійного
фонду України підписує, організовує і контролює їх виконання.
При цьому проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду
погоджуються Міністерством соціальної політики України та підлягають
обов’язковій державній реєстрації.
41
РОЗДІЛ 7
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відділ інформаційних систем та програмного забезпечення, для
забезпечення виконання завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє
з іншими структурними підрозділами головного управління та підвідомчими
управліннями з питань обслуговування комп’ютерної техніки та програмного
забезпечення.
Відділ відповідно до
покладених на нього завдань здійснює ряд
функцій:
- забезпечує
безперебійну
роботу
комп’ютерної
техніки
і
периферійного обладнання головного управління та підвідомчих управлінь,
усуває виявлені несправності;
- забезпечує безперебійну роботу локальної і корпоративної мережі в
головному
управлінні
та
підвідомчих
управліннях,
усуває
виявлені
несправності;
- здійснює
супровід
операційних
систем,
прикладного
та
спеціалізованого програмного забезпечення, що знаходяться в експлуатації в
головному управлінні та підвідомчих управліннях;
- забезпечує безперебійне функціонування програм електронного
зв’язку з Пенсійним фондом України, підвідомчими управліннями, іншими
установами та організаціями, з якими налагоджено обмін інформацією;
- забезпечує безперебійне функціонування антивірусного захисту
комп’ютерної техніки в головному та підвідомчих управліннях.
Відділ інформаційних систем та програмного забезпечення також
забезпечує безперервне функціонування офіційного веб-сайту управління,
своєчасне розміщення
інформаційних матеріалів на ньому, своєчасне
виявлення несправностей в роботі програмного та апаратного забезпечення
42
веб-серверу та їх усунення через службу підтримки хостингу, резервне
копіювання інформації, своєчасна ліквідація наслідків збоїв у роботі вебсерверу з незалежних причин, а також взаємодія з розробниками з технічних
питань.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд
забезпечують
захист
інформації
Державного
реєстру
відповідно
до
законодавства.
На
сьогоднішній
час
реєстрацією
платників
ЄСВ
займається
міністерство доходів та зборів але до вересня 2013 року це було обов’язком
Пенсійного фонду.
Між Пенсійним фондом, що вів Державний реєстр, та фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснювався
обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому
Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Пенсійний фонд та Державна податкова адміністрація України
здійснювали обмін інформацією з Державного реєстру та Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів у
порядку,
встановленому
Пенсійним
фондом
спільно
з
Державною
податковою адміністрацією України.
Електронна форма звіту до органів Пенсійного фонду формувалась
страхувальником
з
використанням
спеціалізованого
програмного
забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органи
Пенсійного фонду за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному сайті
Пенсійного фонду України.
На сьогодні в органах Пенсійного фонду України система збирання,
обробки та ведення інформації складається із таких інформаційнотехнологічних підсистем:
43
1. Автоматизованої системи персоніфікованого обліку внесків (СПОВ),
в якій накопичуються відомості про заробіток, дохід, внески і стаж
застрахованих осіб (у тому числі і з урахуванням умов роботи, які дають
право на пільгове пенсійне забезпечення). Індивідуальні відомості про
застраховану особу подаються страхувальниками один раз на рік та після
відповідної обробки на місцевому рівні передаються в централізований
державний банк даних Інформаційного центру СПОВ. У цьому сховищі у
вигляді електронних облікових карток накопичуються відомості про
застрахованих осіб за весь період їх трудової діяльності, починаючи з 1999 р.
2. Автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі
комп’ютерних технологій (АСОПД/КОМТЕХ).
Існує дві технології її
використання: централізована та децентралізована.
При централізованій технології використання головним є обласний
рівень системи, який технологічно розміщується на виплатному центрі.
При
децентралізованій
технології
використання
районний
(територіальний) рівень – повністю автономна інформаційна система.
Призначення пенсії, формування електронної пенсійної справи, виплата,
формування та друк виплатних документів здійснюються на районному рівні.
Актуальна база даних одержувачів пенсій розташована на районному рівні.
3. Системи призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян
(військовослужбовці);
4. Автоматизованої системи обліку сплати страхових внесків і
центрального сховища обліку сплати страхових внесків.
Операційні та аналітичні ланки технологічних підсистем функціонують
на
базі
корпоративної
телекомунікаційної
системи,
яка
забезпечує
актуалізацію інформації, доступ до неї інформаційних кіосків та повноцінний
обмін у всіх органах Пенсійного фонду по всій території України.
44
РОЗДІЛ 8
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Відділ
персоналу
та
організаційно-інформаційної
роботи
є
самостійним структурним підрозділом головного управління Пенсійного
фонду України в Миколаївській області і підпорядковується безпосередньо
начальнику головного управління.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами
правління та наказами Пенсійного фонду України (далі - Фонд), наказами
головного управління, цим Положенням та іншими нормативними актами. У
питаннях організації і застосування методики проведення роботи з
персоналом відділ керується також відповідними актами та рекомендаціями
Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства
соціальної політики України, Міністерства юстиції України.
У системі Пенсійного фонду України в головних управліннях кадрова
служба функціонує у складі відділу. Структура, чисельність працівників та
Положення про відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи
затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне
виконання завдань і функцій.
Основним завданням відділу є:
- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань
роботи з персоналом, а також державної антикорупційної політики;
- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового
менеджменту;
- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання;
45
- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;
- документальне оформлення проходження державної служби та
трудових відносин;
- організація роботи із зверненнями громадян, спрямованої на
правильне застосування, неухильне додержання, запобігання невиконання та
усунення порушень вимог актів законодавства, нормативних та розпорядчих
документів Фонду;
- здійснення
організаційно-інформаційного
забезпечення
органів
Фонду Миколаївської області.
Права та обов’язки працівників Пенсійного фонду України та
кваліфікаційні вимоги до них закріплюються в посадових інструкціях, які
відповідно до «Положення про головні управління Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі» та «Положення про управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах», стосовно посад управлінь та головних
управлінь ПФ розробляються та затверджуються їх начальниками.
Як правило, державний службовець у системі Пенсійного фонду
України повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки
(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр») та стаж державної
служби або роботи у відповідній сфері діяльності [7].
Повинен володіти: знаннями з права в галузі пенсійного забезпечення,
політології, економіки, адміністрування, фінансів, знати соціологію та
психологію
праці;
сучасні
методи
управління
персоналом;
основи
діловодства; правила роботи на комп’ютері, державну мову, правила і норми
охорони праці та протипожежного захисту.
Відповідність обов’язків і кваліфікації вимогам посадових професійнокваліфікаційних характеристик визначається шляхом проведення атестації.
46
Посадові інструкції працівників Пенсійного фонду розробляються з
урахуванням
вимог
законодавства
про
державну
службу
та
загальнообов’язкове пенсійне страхування.
Як
державні
службовці
посадові
особи
органів
ПФУ
несуть
відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових
обов’язків,
перевищення
своїх
повноважень,
порушення
обмежень,
пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в
якому він працює [4].
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним
законодавством про працю України (догана та звільнення), можуть
застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного р. у присвоєнні чергового рангу або у
призначенні на вищу посаду.
Ефективність роботи Пенсійного фонду України, його органів та
успішне функціонування пенсійної системи в цілому залежить від якості
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Вся інформаційно-роз’яснювальна робота у системі Пенсійного фонду
України проводиться під безпосереднім керівництвом голови Департаменту
організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення, а також
підпорядкованих
йому
висококваліфікованих
фахівців
відділів,
які
координують інформаційно-роз’яснювальну роботу.
Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації» [13] № 539 гарантується, що засоби масової інформації
України відповідно до законодавства України мають право висвітлювати всі
аспекти
діяльності
органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування.
47
Засоби масової інформації можуть проводити власне розслідування і
аналіз
діяльності
органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати.
Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, подій державного життя в Україні
гарантується Конституцією, цим Законом, іншими законами України.
Пенсійний фонд України має власні друковані засоби масової
інформації. На виконання норм Закону України “Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації” № 539 про можливість заснування
органами державної влади друкованих або аудіовізуальних засобів масової
інформації,
з
роз’яснювальної
метою
роботи,
активізації
пов’язаної
та
вдосконалення
саме
з
інформаційно-
висвітленням
діяльності
Пенсійного фонду України та його органів, актуальних питань та ходу
впровадження пенсійної реформи України, Пенсійним фондом України
започатковано видання відомчих видань: щотижнева газета “Пенсійний
кур’єр” та щомісячний журнал “Вісник Пенсійного фонду України”.
Прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного
фонду України, забезпечується підрозділом з обслуговування громадян на
засадах:
- прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання послуг;
- орієнтації на одержувача, що означає формування ефективної системи
взаємодії з одержувачем послуги;
- інформованості, під якою розуміється функціонування постійно
діючої системи інформаційного забезпечення одержувача послуги.
У приміщеннях, де здійснюються прийом та обслуговування громадян,
розміщується інформація про діяльність органу Пенсійного фонду України.
48
РОЗДІЛ 9
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
Юридичний відділ є структурним підрозділом головного управління
Пенсійного фонду України в Миколаївській області і підпорядковується
начальнику управління.
Основним завданням юридичного відділу є організація правової
роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та
запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів
працівниками Пенсійного фонду під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків, а також захист інтересів Пенсійного
фонду в судах.
Відділ з метою організації своєї діяльності:
—
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль
за їх здійсненням;
—
забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у
володінні сектору;
—
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
—
організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів сектору.
Під час виконання покладених функцій юридичний відділ має право:
—
одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку
від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб і від фізичних
осіб-підприємців відомості, інформацію, документи і матеріали, необхідні
для здійснення покладених на юридичний сектор завдань;
—
перевіряти додержання законності в структурних підрозділах
управління;
49
—
одержувати
у
встановленому
порядку
від
службових
осіб
управління первинні документи, розрахунки довідки, експертні висновки,
розрахунки, пояснення та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
—
вимагати від службових осіб
управління додержання вимог
законодавства та усунення його порушень;
—
брати участь у нарадах, що проводяться в управлінні;
—
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи управління;
—
користуватися інформаційними базами даних державних органів,
державною системою зв'язку та іншими технічними засобами.
На
посаду
призначається
керівника
особа
з
юридичного
вищою
відділу,
юридичною
його
освітою
заступника
за
освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на
державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше
п’яти років.
На посади головних та провідних спеціалістів юридичної служби
органу виконавчої влади призначаються особи з вищою юридичною освітою
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за
фахом на державній службі не менше як три та два роки.
Юридичний відділ зобов'язаний у процесі своєї діяльності суворо
додержуватися
вимог
чинного
законодавства,
законних
інтересів
підприємств, установ, організацій та громадян.
Юридичний відділ під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє
з
органами
виконавчої
влади,
місцевого
самоврядування,
правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби та
іншими органами.
Працівники юридичного сектора повинні знати і вміти застосовувати в
практичній роботі законодавчі, інші нормативно-правові акти та розпорядчі
документи.
50
Посадові обов'язки працівників юридичного сектору визначаються
посадовими
інструкціями,
які
затверджуються
наказом
управління
Пенсійного фонду.
Кожен господарський договір, який укладається органами Пенсійного
фонду України, має бути узгоджений та завізований юридичною службою.
Укладений договір скріплюється печаткою Пенсійного фонду України
тільки після реєстрації його відповідною юридичною службою.
Структурні
відповідальними
підрозділи
за
виконання
органів
Пенсійного
відповідних
фонду,
господарських
що
є
договорів,
зобов’язані в триденний строк повідомляти юридичну службу про виконання,
розірвання, закінчення або продовження строку його дії.
Зберігання оригіналів господарських договорів, укладених органами
Пенсійного фонду України, здійснюється юридичною службою, крім
договорів, які припускають витрачання коштів Пенсійного фонду або
належних йому матеріальних цінностей та договорів з питань виплати та
доставки пенсій (оригінали таких договорів зберігаються у структурних
підрозділах, на які покладені відповідні функції) [4].
Після розгляду справ по суті юридична служба узагальнює їх
результати та доводить до відома заінтересованих структурних підрозділів
відповідних органів Пенсійного фонду України та його органів.
51
РОЗДІЛ 10
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Пенсійне забезпечення є дуже важливою складовою державної
політики соціального захисту населення. В Україні, як і в більшості
розвинених країн світу, пенсійне забезпечення має три рівні: солідарна
система
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування,
накопичувальна пенсійна система, недержавні пенсійні фонди.
Проблема діяльності Пенсійного фонду в Україні існує уже дуже давно
і стосується всього дорослого населення країни незалежно від того, в якій
мірі
конкретна
людина
усвідомлює
цей
факт.
Вона
є
одним
із
найсерйозніших чинників напруженості в суспільстві, тут сконцентровані
головні суперечності між законодавчою та виконавчою владою в соціальній
сфері. Особливо посилюється значення пенсійних проблем у період
передвиборних кампаній, що викликає незадоволення і у пенсіонерів, і у
працівників, і у роботодавців та й підстав для цього більш ніж достатньо [1].
Вкрай низькі пенсії змушують усіх, хто має сили і може знайти робоче
місце, працювати. На жаль, багато людей не з власного бажання працюють не
за фахом, дуже часто в тіньовому секторі. Протягом перших десяти років
після «виходу на заслужений відпочинок» працює (з урахуванням зайнятості
у приватному підсобному господарстві) третина пенсіонерів. Ще більше
невдоволення пенсіонерів викликає те, що розмір пенсії жодним чином не
залежить ані від виробничого стажу, ні від суми пенсійних внесків,
зроблених протягом усього життя [6].
Пенсійний вік в Україні – майже найнижчий у світі, і, всупереч
поширеній думці про надзвичайно високу смертність, жінки по досягненні 55
років живуть у нас іще в середньому 22,5 року, а чоловіки по досягненні 60 –
52
14,2 року. Це і є так звана середня очікувана тривалість життя при досягненні
пенсійного віку [14].
Тому для забезпечення громадянам гідного життєвого рівня після
закінчення активної трудової діяльності, в Україні слід провести реформу
солідарної системи, віднайти шляхи удосконалення діяльності пенсійного
фонду. Реформа солідарної системи – це складний і комплексний процес,
який торкається усіх сфер соціально-економічного та політичного життя
країни.
Відповідний
успіх
цієї
справи
значною
мірою
залежить
від
узгодженості дій у суміжних напрямах ринкового трансформування
економіки. Вона повинна здійснюватися, з урахуванням вивченого та
адаптованого до українських умов досвіду інших країн, на системних
засадах.
Успішне реформування усіх рівнів пенсійного забезпечення, вимагає
створення економічних передумов, а саме:
– зростання виробництва, зміцнення фінансового стану підприємств і
відповідне нарощування фінансових можливостей;
–
розширення
зайнятості
населення,
мінімізація
прихованого
безробіття, тіньової зайнятості;
– розширення бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення
пенсійним страхуванням усіх категорій фізичних осіб;
– скасування пільг у сплаті страхових внесків і заборона запровадження
нових пільг без визначення джерел їх фінансування [6].
Реформа може бути успішною лише за умови усвідомлення всіма
верствами населення її необхідності і необоротності, а головне, позитивного
впливу на умови життя і добробут людей.
Удосконалення Пенсійного фонду та подальше проведення пенсійної
реформи здійснюватиметься за такими напрямами:
– забезпечення стабільного функціонування Пенсійного фонду;
53
– забезпечення соціальної справедливості у солідарній пенсійній
системі;
– формування ефективної, надійної солідарної пенсійної системи;
– удосконалення та спрощення механізму функціонування та
забезпечення зрозумілості солідарної пенсійної системи для громадян і
роботодавців;
–
забезпечення
громадського
контролю
за
функціонуванням
Пенсійного фонду України;
– уніфікація пенсійного законодавства [5].
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сьогодні Пенсійний фонд
України перебуває в надзвичайно складному фінансовому становищі і не
забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу (пенсії) для підтримання
прийнятного рівня життєдіяльності. У майбутньому проблема старіння
населення може призвести до ще більшого загострення кризи в системі
пенсійного забезпечення.
Проблема діяльності Пенсійного фонду є одним із найсерйозніших
чинників напруженості в суспільстві, тому вона вимагає проведення ряду
заходів, що здатні забезпечити нормальне функціонування Пенсійного фонду
України. Серед них слід виділити такі: удосконалити порядок перерахування
пенсій працюючим пенсіонерам, ліквідувати диспропорції у пенсійному
забезпеченні, упорядкувати розміри надбавок і підвищень до пенсій для
різних категорій осіб залежно від прожиткового мінімуму та інше.
Серед основних пріоритетів у роботі Пенсійного фонду України розвиток сучасних інформаційних технологій. Найактуальніші зараз максимальна автоматизація, максимальне використання технологічних
новацій. Великим досягненням сьогодні є те, що майже всі управління Фонду
обладнано електронними каналами зв'язку, інтернетом. Більшість платників
страхових внесків мають доступ до сучасних каналів зв'язку. Працівники
установ пенсійного забезпечення можуть отримувати звіти від платників
54
електронними каналами, що економить час як платників, так і працівників
Пенсійного фонду. Усі питання вирішуються оперативно й максимально
чітко.
Пенсійна реформа в Україні повинна стати ключовим пунктом нового
підходу до соціальної політики, тому що сильна соціальна політика має
прояв в тому, щоб створити умови, коли громадяни самі будуть в змозі
забезпечити собі достатній рівень життя.
Тому відкладати Пенсійну реформу не варто, оскільки вона має
довгостроковий характер. Крім того, для реформування пенсійної системи
діють такі негативні фактори: несприятлива демографічна ситуація та вплив
світової фінансової кризи.
55
ВИСНОВКИ
На основі здійснених досліджень в головному управління Пенсійний
фонд України в Миколаївській області, можна зробити такі висновки:
1. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс та
кошторис видатків, рахунки в органах Державної казначейської служби
України та уповноважених банках, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням. Станом на 1 грудня 2014 року
головному управлінню підпорядковані 24 територіальних управління
Пенсійного фонду України в м. Миколаєві та Миколаївській області.
2. Структуру головного управління Пенсійного фонду України в
Миколаївській області складають 12 структурних підрозділів. Організаційну
структуру управління головного управління можна визначити як лінійнофункціональну.
3. Наразі взяттям на облік юридичних осіб замаються органи доходів і
зборів, але до недавнього часу (до вересня 2013 р.) цим займалися управління
Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за
місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної
картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих
державним
реєстратором
не
пізніше наступного робочого
дня з
дня
отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.
4. Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» громадянам
України можуть призначатися такі види державних трудових пенсій: за
віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років. Іноземці
та
особи
мають
право
без
на
громадянства,
пенсію
які
проживають
в
Україні,
нарівні з громадянами України на умовах,
передбачених законодавством або міждержавними угодами.
5. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, які здійснюють
виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який
виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві
56
місцем
фактичного
проживання
пенсіонера
в
межах
України
або
перераховуються на певний цією особою банківський рахунок в порядку,
передбаченому законодавством.
6. Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої
влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом
України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами
іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами,
організаціями,
а
також
всеукраїнськими
об’єднаннями
профспілок,
всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців.
7. Відділ інформаційних
систем та програмного
забезпечення
забезпечує безперервне функціонування офіційного веб-сайту управління,
своєчасне розміщення
інформаційних матеріалів на ньому, своєчасне
виявлення несправностей в роботі програмного та апаратного забезпечення
веб-серверу та їх усунення, резервне копіювання інформації, своєчасна
ліквідація наслідків збоїв у роботі веб-серверу з незалежних причин.
8. Ефективність роботи Пенсійного фонду України, його органів та
успішне функціонування пенсійної системи в цілому залежить від якості
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
9. Основним завданням юридичного відділу є організація правової
роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та
запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів
працівниками Пенсійного фонду під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків, а також захист інтересів ПФ в судах.
10. Для забезпечення громадянам гідного життєвого рівня після
закінчення активної трудової діяльності, в Україні слід провести реформу
солідарної системи, віднайти шляхи удосконалення діяльності пенсійного
фонду.
57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Борейко В. І. Чи потрібно збільшувати пенсійний вік в Україні /
В. І. Борейко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 28–30.
1. Галицька Ю. В. Соціально-економічний механізм регулювання
пенсійного страхування населення / Ю. В. Галицька // автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд.-та екон. наук : спец. 08.09.01– Д., 2006. – 18 с.
2. Ірпінська ОДПІ консультує: Обчислення і сплата єдиного соціального
внеску, порядок формування та звіт[Електронний ресурс]: – Режим доступу:
http://bucha.com.ua/?newsid=1151071520
3. Кравцов Д. М. Організація роботи Пенсійного фонду України: навч.
посіб. / Д. М. Кравцов, О. А. Яковлєв, Н. М. Швець; за заг. ред. В. В.
Жернакова. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”,
2013. – 147 с.
4. Люблін В. Д. Правові аспекти реформування пенсійної реформи в
Україні в сучасних умовах / В. Д. Люблін, І. Б. Тацишин // Форум права. –
2010. – № 4. – С. 600–604.
5. Марек Г. Р. Пенсійна реформа: виклик для України: посібник /
Г. Р. Марек. – К : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН,
2008. – 68 с.
6. Організація роботи органів Пенсійного фонду України: курс лекцій для
студентів V курсу факультету Підготовки кадрів для органів Пенсійного
фонду України / Уклад. Д.М. Кравцов – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України”,
2011. – 85 с.
7. Порядок подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку)
пенсій
відповідно
до
Закону
України
«Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [Електронний ресурс]:
порядок
від
25.11.2005
№
22-1
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05
58
8. Порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності [Електронний
ресурс]: – Режим доступу: http://pechersk.kievcity.gov.ua/news/2151.html
9. Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування [Електронний ресурс]:
24.11.2014
№
1162
–
Режим
державне
пенсійне
порядок від
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1553-14
10. Про
загальнообов'язкове
[Електронний ресурс]:
страхування
Закон від 09.07.2003 № 1058-IV– Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
11. Про
пенсійне
забезпечення
від 05.11.1991 № 1788-XII
[Електронний
–
ресурс]:
Режим
Закон
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
12. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації
[Електронний ресурс]: Закон від 23.09.1997 № 539/97-ВР – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80
13. Реформа солідарної системи [Електронний ресурс] . – Режим доступу :
http://pension.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id.
14. Способи виплати пенсій [Електронний ресурс]:
– Режим доступу:
http://donpfu.gov.ua/index.php/uk/pensioneramua/sposobi-viplati-pensij
15. Умови призначення пенсії за віком [Електронний ресурс]: – Режим
доступу: http://drda.org.ua/faqs/ умови-призначення-пенсії-за-віком
16. Як правильно визначити страховий стаж для призначення пенсії
[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://pfu-cv.gov.ua/lekcii.php
59
ДОДАТКИ
60
Автор
yulia_radionovaa
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
220
Размер файла
402 Кб
Теги
pfu, mezheny, zvit
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа