close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

dog dowezu

код для вставкиСкачать
ДОГОВІР №____
м. Львів
___ _________ 2015 року
ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальна курєрська
служба «Довезу», в особі директора Грицика М.І., який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та
ЗАМОВНИК:
_____________________________________
«_________________________», в особі директора __________________, що діє на підставі
____________, з іншої сторони, разом Сторони,
уклали цей договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується за плату, на користь та за
рахунок Замовника надавати послуги з доставки вантажів по території м. Львова, а Замовник
зобов’язується сплатити за доставку вантажу встановлену плату.
1.2.
Кількість доставок, терміни їх виконання, маршрути, вартість послуг визначаються за
угодою сторін відповідно до заявок поданих Замовником.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
2.1.
Для доставки приймається вагою не більше 5 кг. Для доставки не приймаються вантажі,
які містять речовини, обіг яких заборонено чи обмежено відповідно до законодавства України.
Відповідальність за невідповідність вантажу законодавству України несе виключно Замовник.
2.2.
Заявки надаються Замовником з використанням засобів, телефонного, факсимільного,
електронного та інших засобів зв'язку.
2.3.
Прийом заявок здійснюється Виконавцем щоденно з 09:00 до 20:00. Після прийняття
заявки Виконавець повідомляє Замовника про можливість або неможливість виконання
доставки на викладених в заявці умовах.
2.4.
Здійснення доставок відбувається цілодобово, за умови подання заявок відповідно до
умов п.2.3. цього Договору.
2.5.
При отриманні вантажу Виконавець, за можливості, здійснює перевірку відповідності
вантажу заявленим у документах фактичному стану.
2.6.
Виконавець гарантує здійснення доставки вантажу протягом 1 години з моменту
отримання вантажу від Замовника. За бажанням Замовника можливе здійснення доставки
вантажу на визначений час, за умови дотримання часу надання вантажу для доставки
зазначеного вище.
2.7.
При здійсненні кожної доставки Виконавець оформляє Квитанцію про доставку в трьох
примірниках. Квитанція про доставку підписується Виконавцем, уповноваженою особою
Замовника – при передачі вантажу для доставки; Вантажоодержувачем – при отриманні
вантажу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права та обов'язки Замовника :
3.1.1. Замовник або Вантажовідправник за дорученням Замовника забезпечує належнt
пакування вантажу, яке дає можливість встановити невтручання в пакування протягом
здійснення доставки.
3.1.2. Замовник забезпечує підготовку і своєчасне оформлення вантажу для доставки згідно
поданої заявки;
3.1.3. Замовник гарантує, що вантажі передані для доставки, не є предметами, виключеними
або обмеженими в обігу відповідно до чинного законодавства України і не
передбачають небезпеки для транспортного засобу.
3.1.4. Замовник зобов'язується оплачувати рахунки Виконавця на умовах, які передбачено у
даному договорі.
3.1.5. У випадку відмови(відсутності) вантажоодержувача від прийняття вантажу, Замовник
зобов‘язаний прийняти, повернений Виконавцем вантаж, та оплатити Виконавцю вартість
даних (додаткових) послуг з доставки.
3.2.
Права та обов'язки Виконавця:
3.2.1. Виконавець зобов'язується організовувати транспортно-експедиційне обслуговування
Замовника, а саме організувати належним чином прибуття кур’єра, здійснити доставку
відповідно до вимог поданої заявки, а також організувати надання інших послуг відповідно до
Заявки Замовника.
3.2.2. Виконавець зобов'язується надати Замовнику підсумком надання послуг рахунок на
оплату суми за послуги з доставки, акт виконаних робіт.
3.2.3. Виконавець зобов'язується забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття
для доставки і до моменту видачі в пункті призначення уповноваженій особі
Вантажоодержувачу.
3.2.4. Виконавець зобов'язується дотримуватись термінів доставки вантажу.
3.2.5. Виконавець зобов'язується при настанні непередбачених обставин у процесі надання
послуг, повідомити про них Замовника і дотримуватись його інструкцій.
3.2.6. Виконавець має право змінювати тарифи на послуги попередивши про це Замовника
шляхом розміщення нових тарифів на власній електронній сторінці: _______________.
3.2.7. Виконавець приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення
збереження ввірених йому Замовником матеріальних цінностей. Виконавець
зобов’язаний дбайливо ставитися до переданих йому
матеріальних цінностей
Замовника і вживати заходів для попередження збитків, Своєчасно повідомляти
Замовника про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому
матеріальних цінностей;
4.
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1
Сторони визначають вартість послуг в рахунках виходячи з вартості однієї доставки,
яка визначається відповідно до тарифів вказаних на електронній сторінці: _______________.
Доставка в період з 20: 00 до 09:00 – подвійна вартість доставки.
4.2
Рахунок на оплату виписуються Виконавцем і надається Замовнику після завершення
календарного місяця. Сторони підписують Акт виконаних робіт, який є невід'ємною частиною
даного договору по факту надання послуг з доставки.
4.3
Оплата наданих послуг здійснюється Замовником по безготівковому розрахунку на
розрахунковий рахунок Виконавця, який вказано у Рахунку. Оплата здійснюється протягом 7
(семи) банківських днів з дня отримання рахунку. Моментом оплати вважається дата
зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.4
Акт виконаних послуг повинен бути підписаний Замовником та повернутий Виконавцю
протягом 3 днів з дати його отримання або 7 днів з дня направлення Акту рекомендованим
листом. У випадку відсутності у вказаний строк письмових зауважень Замовника, послуги
вважаються виконані належним чином, а Акт затвердженим і таким, відносно якого у
Замовника немає зауважень.
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Загальні положення
Сторона, що порушила свої зобов'язання за даною угодою, повинна без зволікання усунути ці
порушення з повідомленням про це іншої сторони.
5.2. Відповідальність Виконавця
5.2.1. У разі повної або часткової втрати, недостачі або пошкодження (при документальному
підтверджені), що відбулося в проміжку часу між прийняттям вантажу для доставки і його
здачею вантажоодержувачу Виконавець відшкодовує Замовнику суму, не більшу вартості
втраченого (знищеного) або пошкодженого вантажу.
5.2.2. Виконавець звільняється від відповідальності за втрату, недостачу, псування або
пошкодження в разі коли:
а) недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок обставин непереборної сили;
в) за недостачу, в разі, коли оригінальна упаковка зовні непошкоджена.
5.2.3. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення термінів доставки вантажу,
якщо порушення сталося не з його вини або внаслідок обставин непереборної сили.
5.2.4. У випадку порушення термінів доставки вантажу з вини Виконавця, така доставка
відбувається за рахунок Виконавця, та не підлягає оплаті Замовником.
5.3. Відповідальність Замовника
5.3.1 У випадку відмови Замовника від здійснення доставки, після прибуття кур’єра , Замовник
сплачує штраф в розмірі вартості однієї доставки.
5.3.2. За порушення Замовником термінів оплати послуг, він сплачує Виконавцю пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення та штраф у
розмірі 20% від вартості замовлених послуг за користування цими коштами.
6. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Всі спори, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом
переговорів, а у випадку не досягнення згоди Господарським судом відповідно до
чинного законодавства України.
7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
7.1.
Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, після їх підписання
уповноваженими представниками Сторін.
7.2.
Зміни та доповнення до Договору можуть бути оформлені шляхом надіслання факсповідомлень з наступним оформленням в оригінальних документів.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1.
Цей договір вступає в силу з моменту його підписання його сторонами і діє до __
_______ 2015 року.
8.2.
При відсутності до закінчення терміну дії даного Договору пропозицій сторін по
розірванню даного Договору, він вважається продовженим на один рік (12 місяців). Кожна зі
сторін має право розірвати даний договір в односторонньому порядку шляхом направлення
іншій стороні повідомлення про розірвання договору за 20 календарних днів з вказівкою
причин розірвання.
8.3.
Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 4%.
8.4.
Замовник є платником податку_________________________________________.
8.5.
Після підписання цього Договору всі попередні договори та листування за ним
втрачають силу.
8.6.
Підписуючи цей Договір Сторони надають згоду на збір та обробку персональних
даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»
8.7.
Цей договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному – для кожної із сторін. Факсимільна копія Договору має повну юридичну силу до
моменту отримання Стороною оригіналу Договору.
9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Виконавець:
ТОВ „Довезу”
Код ЄДРПОУ 39197790
Адреса: м. Львів, вул. Римлянина, 6 кв.3
ПАТ «Кредобанк»
Р/р 2600601523229
МФО 325365
ІПН № 130614053413
Тел. +38 (032) 2530017
Замовник:
_________________________________________
Код ЄДРПОУ _____________________________
Юридична адреса: _________________________
Фактична (поштова) адреса: _________________
__________________________________________
п/р ______________________________________
в ________________________________________
МФО ______________________
ІПН № _____________________
Тел. ______________, Факс ______________
Директор
Грицик М.І.
________________ Директор______________ ___________________
Автор
matvisyk
Документ
Категория
Разное
Просмотров
14
Размер файла
70 Кб
Теги
dowezu, dog
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа