close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Екскурсія в країну “Екологознай”

код для вставкиСкачать
Автори: Наталія Дацюк, Любов Слива
ISSN 0321-1401
5
2014
?????????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????? ? ????? ??????? ??? ????????? ? ???????
Т Е М А Н О М Е Р А : ???????? ?????????
????????????
????????
?????
??????????
??????????
???????
??????????
??????????
?????????
????????
? ?????
??????? ????????? ? ? ??????? ???????,
? ??????? ?????, ?????? ?? ?????
5
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ПРОВІДНІ ЖУРНАЛИ ДОШКІЛЛЯ
???????? ??????
???????? ??
?? ????????
В ДАРУНОК УСІМ ОХОЧИМ ?
?????????? ???????
?? ????????
Детально
на сайті
jmil.com.ua
2014
5=4
2<1+1
3<1+1+1
????????
2 ?????????? ????.
?????? 37862
???????? ?? ???????? ?
???????? 5 ???????????
???????? ?? ????? 4-?.
?????? 99691
???????? ?? ???????? ?
258,90 ???
220,89 ???
???????? ????, ???? ? ????????.
?????? 95989 ???????? ?? ???????? ? 245,96 ???
ДЕШЕВШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТОМ НА ВСЕ ПІВРІЧЧЯ
????
????
?? ?? ???? ?!
???
?? ?????
Виходить з 1911/1931 року
ЩОМІСЯЧНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
№
5
2014
ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Тема номера: ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА
Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор.
Бех Іван Дмитрович, доктор
психол. наук, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем
виховання НАПН України.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України, Південноукраїнський НПУ
ім. К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед. наук, професор, Луганський
НУ ім. Т. Шевченка.
Долинна Ольга Петрівна, зав.
сектору науково-методичного забезпечення змісту дошк. освіти ДНУ
?Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти? МОН України.
Єресько Олег Вікторович, директор
департаменту
загальної
середньої і дошкільної освіти МОН
України.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, зав.
каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя.
Ладивір Світлана Олексіївна,
канд. психол. наук, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Лисенко Неля Василівна, доктор пед. наук, професор, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника.
Панасюк Тамара Вікторівна,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти, начальник відділу дошкільної
і початкової освіти МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психол. наук, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України.
Плохій Зоя Павлівна, канд. пед.
наук, ІПВ НАПН України.
Побірченко Неоніла Антонівна,
доктор психол. наук, професор, КУ
імені Бориса Грінченка.
Поніманська Тамара Іллівна,
канд. пед. наук, професор, Рівненський ДГУ.
?????
???????? ?????????
Ніна АНДРУСИЧ
Сприятлива екологія дитинства ?
головний пріоритет .................... 2
????????? ????????
Галина ТАРАСЕНКО
Екологія дитинства: полілог
науково-педагогічних підходів.
Методичні рекомендації ................. 3
Ольга ДОЛИННА,
Олена НИЗКОВСЬКА
Екологічні виклики сьогодення:
збережемо субкультуру
дитинства................................... 5
??????????
? ????????
Алла БОГУШ
Екологія емоційно-психічного
здоров?я у системі взаємодії
дорослих і дітей ........................... 9
???????? ?????????
Галина ІВАНИЦЯ
Добро сторицею
повертається
Виховання добродійності у дітей ...13
????????
? ???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО
Здоровий випускник дитсадка ?
успішний школярик ..................17
???? ???
Катерина КАРАСЬОВА
Гра ? справа серйозна ............20
Любов ЛОХВИЦЬКА
Екологія ігрового
середовища .............................22
??????
Світлана НЕЧАЙ
Музика ? могутня сила ............23
????? ????????
Оксана АРТУОЗ
Мислити навчати
й про здоров?я дбати.
Екологія розумової діяльності
дошкільників ................................. 27
???????
Наталія ДАЦЮК, Любов СЛИВА
Екскурсія в країну
?Екологознай?............................ 30
?????? ? ????????
Надія РАЧОВА
Дитина щаслива в любові ........ 33
????? ? ???????
Олена НОСУЛЬСЬКА,
Оксана ВИСОЦЬКА,
Тетяна КОВАЛЬ,
Раїса ТРАХТЕНГЕРЦ
Мандруємо Країною Дитинства
Тематичний день для старших
дошкільнят та їхніх батьків .............36
На 1-й стор. обкладинки: фотоконкурс ?Наші діти?
Щасливе дитинство ? в багатій природі,
У злагоді світу, любові та згоді.
(Надіслала Світлана Лещенко, ДНЗ "Ромашка", м. Березань, Київська обл.)
Приходько Юлія Олексіївна,
доктор психол. наук, професор, НПУ
ім. М. П. Драгоманова.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Адреса редакції:
Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, ІППО КУ
імені Бориса Грінченка.
Щомісячний науково-методичний
журнал МОН України
для педагогів і батьків
04053, Київ-53, а/с 36
Сухомлинська Ольга Василівна,
доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України.
№ 5 (873), травень 2014
Тарасенко Галина Сергіївна,
доктор пед. наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського.
© Видавництво ?Світич?, 2014
Забороняється копіювання
та відтворення матеріалів журналу
та будь-якої їх частини
Виходить з 1911/1931 року
Головний редактор
Ніна Андрусич
Заступник головного редактора
Юлія Журлакова
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6919 від 31.01.2003
Видруковано у друкарні ТОВ ?Літера-Друк?, вул.
Озерна, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689
від 28.01.2010 р.
Коректор Ніна Любаченко
Підписано до друку 19.05.2014. Формат 60х84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72.
Умовн. фарб.-відб. 14,88. Обл.-видавн. арк. 5,5. Наклад
індексу 1497 (загальний 10642). Зам. 140670.
Комп?ютерна верстка
Володимир Васильєв
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець.
Провідний редактор
Надія Сідаш
???? ??????: ???????? ?????????
???????
????????? ? ??????
?????????????
Наталія ДАЦЮК, завідувач;
Любов СЛИВА, вихователь-методист,
ДНЗ № 31 ?Сонечко?, м. Вінниця
В екології дитинства природне середовище
не менш важливе, ніж соціальне, адже людина
є часточкою природи, без якої не може існувати. В житті малюка природні об?єкти та явища ?
найкращі стимули і матеріали для розвитку фізичних можливостей, органів чуття,
інтелекту, творчості. Діти мають зростати в різноманітному, багатому природному
довкіллі, що живить фантазію, спонукає до умовиводів. Створити таке середовище
і мудро організувати спілкування малюків з ним ? важливе завдання педагогів.
Реалізувати його допоможе екологічний проект з ландшафтного оформлення
та озеленення території дошкільного закладу.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ
НА ТЕРИТОРІЇ ДИТСАДКА
На базі нашого дошкільного закладу розробляються та апробуються інноваційні технології,
? екологічний, що пробуджує бажання творищо передбачають створення сприятливої екології
ти красу навколо себе;
дитинства загалом і природного середовища зо? народознавчий, який можна назвати музеєм
крема як основи життя і чинника розвитку малят.
під відкритим небом;
Творчий неспокій та прагнення до самовдоско? ?Сад відчуттів?, що є родзинкою експериналення надихнули колектив на втілення в життя
ментальної роботи.
природничого проекту з ландшафтного оформлення та озеленення території дошкільного закладу ?
Важлива особливість проекту ?Екологознай? ?
?Екологознай?.
його інформативність. Кожний модуль та об?єкти
Сприятлива екологія дитинства передбачає оробладнані щитами з умовними позначеннями
ганізацію належного природного довкілля ? багай номерами об?єктів чи модулів. На рекламнотого та різноманітного світу невичерпної краси. Заінформаційному щиті країни ?Екологознай? розглиблюючись у нього, вбираючи його звуки, запахи,
міщено план-схему розташування природнибарви, спостерігаючи різні явища, життя й поведінчо-дослідних модулів та пізнавальну, освітню й
ку тварин, насолоджуючись його гармонією,
встановлюючи діалог з природою, дитина
оздоровлюється, вдосконалюється як осоОсновні методи та прийоми: ? експеримент;
бистість, розвивається в багатьох напрямах.
? безпосередній контакт з природою; ? праця у приПочинаючи з 2009 р. наші малята мандрують екологічною стежкою, експериментують, спостерігають, навчаються не тільки дивитися, а й бачити те, що їх оточує,
передавати свої враження. Ми вчимо їх орієнтуватися у просторі, малювати з натури
об?єкти природи; розвиваємо пам?ять, мислення, мовлення, а найголовніше ? чуття
прекрасного; виховуємо любов до своєї
країни, рідної природи, бажання берегти та
примножувати її багатства.
роді; ? пошуково-дослідницька робота; ? поетапна
фіксація результатів; ? дидактичні ігри, ігри-медитації, ігри-подорожі; ? технічні засоби навчання; ? показ
картин, ілюстрацій, фотографій; ? бесіди; ? словеснологічні завдання; ? проблемні завдання та запитання;
? пояснення; ? порівняння; ? зіставлення; ? створення
проблемних і пошукових ситуацій; ? активізація знань
і досвіду дітей; ? спостереження за об?єктами живої
та неживої природи (епізодичні, тривалі); ? використання художнього слова.
30
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ЖУРНАЛ ?ДВ?
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
30
Система роботи з дітьми у країні ?Екологознай?
побудована на основі блоково-модульного підходу
і складається з 22 природничо-дослідних модулів,
умовно поділених на три основні блоки:
довідкову інформацію для відвідувачів, яка за потреби оновлюється. Кожний модуль обладнано
окремим щитом.
Природничо-дослідні модулі складаються з видових точок: частина з них природні, а деякі штучно створені педагогами та батьками вихованців.
На території країни ?Екологознай? є різноманітно
озеленена ділянка, город, сад, квітники, ягідник,
куточок лісу. На природничо-дослідних модулях
діти проводять улітку цілі дні, а в інші пори року ?
половину всього часу перебування у закладі. Наявність у них різних рослин дає вихователеві можливість проводити спостереження, ігри.
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Особливість роботи з дітьми у країні ?Екологознай? ? поєднання навчально-виховної роботи
з корекційно-відновлювальною (в закладі функціонують спеціалізовані групи для дітей з порушенням
мовлення).
На території країни ?Екологознай? створено куточки усамітнення, умови для творчої, пізнавальної, експериментальної діяльності, праці в природі, сюжетно-рольових ігор, загартування.
Під час пізнавальної діяльності ставимо перед
дітьми не лише репродуктивні, а й творчі завдання. Вони вчаться вигадувати ігри, малювати, конструювати. Це сприяє формуванню креативності
як базової якості особистості.
???????? ? ???????? ????????
Хвилинки-здоровинки: ?Сонечко?, ?Зайчата?,
?Нюхаємо квіточку?, ?Високі дерева та низькі кущі?,
?Кіт збирався до роботи?, ?Забавлялись зайченята?, ?Тут трава росте висока?, ?Коники?, ?Вітер?,
?Ведмідь?, ?Комарики?, ?Зайчики?.
Фізкультурні свята: ?Малятко-здоров?ятко?,
?На гостину до Незнайка?, ?Непосидючі мавпенята?, ?На гостину до світлофора Моргайка?, ?Подорож Колобка?, ?Поклик джунглів?, ?Шукачі скарбів?, ?Козацькому роду нема переводу?, ?Веселі
старти?.
Валеологічні шоу: ?На гостину до бабусі?, ?Вітаміни для дорослих і дітей?, ?Королева столу?.
?????????? ??????????
Ігри діда Буквоїда: ?Магазин?, ?Будиночки
для звуків?, ?Поштар?, ?Метелики на галявині?,
?Дзвінкий ? глухий?, ?Придумай слово?, ?Перший ? останній?.
Мовленнєво-рухливі ігри: ?Третій зайвий?,
?Струмок серед поля?, ?Назви весняну (літню,
осінню) квітку?, ?Щирі друзі?, ?Довге ? коротке?,
?Веселі кубики?, ?Кеглі?, ?М?яч у колі?, ?Перебігалочки?, ?Весняні (літні, осінні, зимові) розваги?, ?Дружне коло?, ?Мій дзвінкий веселий м?яч?,
?Кільцекид?.
Граматичні намистинки: ?Що змінилося??,
?Назви предмети?, ?Опиши картинку?, ?Пошта?,
?Плутанина?, ?Одягни ляльку?, ?Крамниця іграшок?.
Мовленнєва скарбничка: ?Відгадай, який
я?, ?Осінь: добре ? погано?, ?Упізнай тварину за
описом?, ?Хто у кого??, ?Одягнемо ляльку на прогулянку?, ?Що зникло??, ?Назви одяг?, ?Коли це буває??, ?Відгадай!?.
Складання твору-роздуму: ?Цвірінькання горобця?, ?В гостях у Лісовика?, ?Казка навпаки?,
?Цікава історія про ліс?.
Збірка дитячих розповідей: ?Зустріч з першою квіткою весни?, ?Мої враження від виставки
котів?, ?Чому верба засумувала??.
Ігротека словотворчості: ?Віднови казку?,
?Різнокольорові слова?, ?Казки з різнокольорових
слів?, ?Ланцюжок асоціацій?.
Складання листів: до морських жителів, до сонечка тощо.
Хвилинки фантазії: ?Що буде, коли??, ?Плутанина?.
??????????? ??????????
Акції та конкурси: ?Галерея кімнатних рослин?,
?Зелена планета? в двох номінаціях: ?Екооб?єктив?
та ?Екологічний проект?, ?Кращий ландшафтний дизайн? (із вторинної сировини), ?Парад квітів?, ?Мій
рідний край, моя земля?, форум ?Зелена аптека?,
презентація виставки досягнень дітей та школярів
на навчально-дослідних ділянках у рамках обласного
тижня біології, рослинництва і експериментального
дослідництва ?Щедрість рідної землі?, всеукраїнська акція ?День юного натураліста?, екологічний конкурс ?У кого бджоли ? у того мед?, проект ?Ялинка?.
Задачі-казки: ?Павутинка?, ?Їжачок-хитрячок?.
Екологічні стежини: ?Подорож до країни ?«Травознай»?, ?Дерева наших лісів?, ?Комашиний гуртожиток?, ?Рослини-символи?, ?Птахи нашого
краю?, ?Галявина весни?, ?Різнобарв?я природи?,
?Вічнозелений сад?.
Міні-музей: ?До бабусі на гостину?, ?До дідуся
Лісовика?.
Довідкове бюро: ?Абетка лікарських рослин?,
?Словничок-довідничок рослин альпійської гірки?.
Пошуково-дослідницька робота: ?Чим ми дихаємо??, ?Як світло впливає на ріст рослин??, ?Чи є рідина в овочах і фруктах??, ?Чому восени дерева скидають листя??, ?Властивості льоду?, ?Спіймай вітер?.
Проекти: ?Збережемо ялинку?, ?Без верби і калини нема України?, ?Птахи рідного краю?, ?Рослини-обереги?.
Конструювання: ?Танграм? (силуети тварин і
птахів), ?Піфагор? (силуети тварин, рослин, дерев,
птахів, риб, комах), ?Колумбове яйце? (силуети
тварин, птахів, людей).
Екскурсійне бюро: ?До природи по погоду?,
?До бабусі на гостину?, ?На подвір?ї Лісовика?.
????????-??????????? ??????????
Вернісаж: ?Птахи рідного краю?, ?Природа ?
наш добрий друг?, ?Різнобарв?я метеликів?, ?Квітковий дивограй?.
Театралізовані дійства: ?Пригоди маленької
жабки?, ?Весна-чарівниця?, ?Непосидючі бджілки?,
?Мурашка-чомучка?.
Ярмарки: ?Осінь-чарівниця?, ?Красне літечко
прийшло?.
31
З ДОДАТКАМИ ДО 20 ЧЕРВНЯ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
Фізкультурна розвага ?Лікарські рослини у житті людини? буде у ?ПП?, 2014, № 3
???????
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
31
???????
Буяє все, цвіте яскраво,
Малятам радісно й цікаво.
(Фото надане авторами)
Виставки-презентації: ?Таємниці неживої природи?.
Виставки-дегустації: ?Солодкоїжка?, ?З городу
до столу?, ?Чорна (біла, червона) смородина?.
Студія Олівця-малювця: ?Домалюй?, ?Плутанина?.
Книжки, виготовлені на основі дитячих робіт: ?Ми ? туристи?, ?По стежині ми підемо, гарну
казочку складемо?, ?Птахи-обереги?, ?Альпійська
гірка ? дивина?.
Моделювання: створення штучної водойми,
гнізда лелеки, хатинки Баби Яги, метеорологічного обладнання (опадомір, сонячний годинник, барометр), альпінарію, вуликів, криниці з журавлем,
ясел, компостної ями.
Дизайн: виготовлення виробів з природних та
побутових матеріалів для оформлення природничо-дослідних ділянок.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
?????? ??????????
Ігри-презентації: ?Люби і знай свій рідний
край?, ?Цілющі краплини?, ?Птахи ? наші друзі?.
Книга скарг: ?Скарги рослин?, ?Скарги тварин?.
Маршрутна гра: ?Різнобарв?я природи?.
Театралізація: за творами В. Сухомлинського ?Де ночує водяна лілея??, М. Пригари ?Пахне літо?, О. Наварича ?Чого в лісі не вистачало??,
П. Грабовського ?Сонечко та дощик?.
Кросворди: ?Відгадай тварину?, ?Тварини та
їхні діти?, ?Хто де снідає??, ?Чого не вистачає??,
?Чому ж усе зелене??, ?Склади сам?, ?Спільне і відмінне?, ?Хто насушив найбільше грибів??.
Гра-експеримент: ?Дивовижний світ запахів?,
?Найсмачніша страва?, ?Ланцюжок?.
РОЗМАЇТТЯ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ
Більша частина території закладу добре озеленена. Тут розташовані газони, квітники, город,
декоративні дерева та кущі. Насаджуючи рослини, ми створювали яскраві композиції, дбали про
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
32
декоративний ефект. Наприклад, біля басейну росте кучерява красуня-верба. Є на
ділянці також липа, горобина, каштан, тополя, черемха.
Живопліт зробили з декоративно-листяних кущів ? бірючини, дейції, глоду, кизилу, будлею, троянд, самшиту. Альтанки обсадили ампельними кущами ? кампсисом,
клематісом, амурським виноградом. Модулі
прикрасили квітучими кущами ? калиною,
бузком, деревовидною півонією, форзицією,
гортензією.
У куточку лікарських рослин можна побачити деревій, м?яту, мелісу, валеріану,
ромашку, звіробій, подорожник, кропиву, лопух, пирій, купину, оман, котовник,
нагідки, чистотіл, ревінь, гісоп, лаванду,
ехінацею, первоцвіт, фіалку, кульбабу, чебрець, барвінок, горицвіт, льон, головатень, материнку, козлятник, волошку, конупер, тархун, естрагон, суниці.
У куточку лісу ? проліску, первоцвіт, медунку, ряст, конвалію, лісову лілію, підсніжник білосніжний, підбіл.
Окраса ?Екологознаю? ? квітник. З ранньої весни й до пізньої осені тут проводиться багато цікавих спостережень ? за появою сходів, розвитком та цвітінням рослин, визріванням насіння. Діти
саджають рослини, доглядають за ними. По периметру розташували вузенькі квіткові рабатки. Щоб
квітник завжди був гарним, висадили багаторічні
рослини, які не треба щороку пересаджувати ?
у них різний час цвітіння. Це півонії, тюльпани,
нарциси, хризантеми, жоржини, гіацинти, дзвоники сині та білі, іриси дрібнолисті, каменеломка,
лаванда, очиток крупнолистий, очиток синій та
білий, очиток гірський, морозець. У затінку росте
хост. Яскраво квітнуть однорічні рослини: петунії,
гвоздика, чорнобривці дрібноквіткові, чорнобривці
звичайні, алісум, бальзамін, нагідки, льонок, космея, майорці, айстра, сальвія.
Город спільний для всіх груп. Там ростуть буряк, морква, горох, цибуля, салат, кабачки, гарбузи, огірки, картопля, перець, баклажани, помідори, капуста. Частину ділянки відведено під зернові
культури: пшеницю, гречку, жито, кукурудзу.
Навесні й улітку інтерес до об?єктів квітника
і городу зростає: ми спостерігаємо за цвітінням,
вирощуємо розсаду, розмножуємо рослини живцями, проводимо спостереження за комахами. Восени разом збираємо врожай. Намагаємося створити для дітей атмосферу відкриттів, заохочуємо
малят, які першими помічають зміни.
Наш дошкільний заклад став вершиною, з якої
малеча пізнає довкілля. Своє завдання вбачаємо
в тому, щоб у спілкуванні з природою гартувати
малят, комфортно для них розв?язувати різноманітні освітні завдання, плекати високу духовність,
моральні почуття, патріотизм. Бо на своїй землі
й посаджене власноруч деревце ? найгарніше, і
протоптана своїми ногами стежина ? найкраща,
і вода в криниці ? найсмачніша у світі. ?
32
НЕ БАРІТЬСЯ
З ПЕРЕДПЛАТОЮ ВИДАНЬ
© ??????????? ??????????, 2014, ??5
40
?????!
????????
?? ??? !
??
?
?
?
6
?
?
?
?
?
???
???
? 2014 ???? ???
4 ??????? ??????? + 2 ?????????
????, ?? ??????
??????? ??????
????????
??????
?????
????
???????? ???????
?????????
?? ????? 200 ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ??????????!
??
??
?
?
?? ????
???????
Матеріали для проектної діяльності за найскладнішими темами
чинних програм ? у тематичних номерах (у січні та липні)
???????? ?????????? ?? ???????? ? 54,90 ???
??????
40295
???????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?? ????? presa.ua
3
??????????? ??????
?? ???????? ???????? ?
????? ????? ??????
Червоніє сонечко в траві,
Ніби промовляє дітворі:
?Щоб не трапилось біди,
Краще не підходь сюди!?
Черепаха-модниця
В садок поспішає,
А коли дістанеться ?
Лежить засмагає.
У дитсадку будинок свій
Облаштував бджолиний рій:
Від ранку і аж до зорі
Літають бджілки-трударі.
Ще недавно у гніздечку
Білі грілися яєчка.
А сьогодні стало в ряд
П?ятеро малих курчат.
Жираф цей довго мандрував,
Поки садок цей вподобав.
Тепер за кожної нагоди
Розказує свої пригоди.
Фото надіслала Cвітлана Березова,
завідувач, ДНЗ № 29
?Золотий ключик?, м. Вінниця
Хто це томиться в полоні
Біля даху в павільйоні?
Визволимо за хвилини
Ми комашок з павутини!
ISSN 0321-1401 Дошкільне виховання, 2014, № 5
ікаві звірята, птахи, комашки, зроблені з підручного
матеріалу і розташовані по всій території дитсадка, ?
чудовий засіб активізації уваги й пізнавальної діяльності
дітей. Під час прогулянок і занять на свіжому повітрі малята
залюбки шукають своїх менших друзів, розповідають про них,
виконують їхні завдання, грають в ігри, складають оповідки і
радіють кожній новій зустрічі. У цьому переконалися педагоги
Вінницького дитсадка, фотознімки якого пропонуємо сьогодні
в рубриці ?Ландшафтний дизайн?.
Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140
?
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
85
Размер файла
5 613 Кб
Теги
озеленення території, природа, ландшафтне оформлення, екологічний проект
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа