close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Здоровий випускник дитсадка — успішний школярик

код для вставкиСкачать
Автор: Ольга Філоненко
ISSN 0321-1401
5
2014
?????????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????? ? ????? ??????? ??? ????????? ? ???????
Т Е М А Н О М Е Р А : ???????? ?????????
????????????
????????
?????
??????????
??????????
???????
??????????
??????????
?????????
????????
? ?????
??????? ????????? ? ? ??????? ???????,
? ??????? ?????, ?????? ?? ?????
5
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ПРОВІДНІ ЖУРНАЛИ ДОШКІЛЛЯ
???????? ??????
???????? ??
?? ????????
В ДАРУНОК УСІМ ОХОЧИМ ?
?????????? ???????
?? ????????
Детально
на сайті
jmil.com.ua
2014
5=4
2<1+1
3<1+1+1
????????
2 ?????????? ????.
?????? 37862
???????? ?? ???????? ?
???????? 5 ???????????
???????? ?? ????? 4-?.
?????? 99691
???????? ?? ???????? ?
258,90 ???
220,89 ???
???????? ????, ???? ? ????????.
?????? 95989 ???????? ?? ???????? ? 245,96 ???
ДЕШЕВШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТОМ НА ВСЕ ПІВРІЧЧЯ
????
????
?? ?? ???? ?!
???
?? ?????
Виходить з 1911/1931 року
ЩОМІСЯЧНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
№
5
2014
ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Тема номера: ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА
Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор.
Бех Іван Дмитрович, доктор
психол. наук, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем
виховання НАПН України.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України, Південноукраїнський НПУ
ім. К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед. наук, професор, Луганський
НУ ім. Т. Шевченка.
Долинна Ольга Петрівна, зав.
сектору науково-методичного забезпечення змісту дошк. освіти ДНУ
?Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти? МОН України.
Єресько Олег Вікторович, директор
департаменту
загальної
середньої і дошкільної освіти МОН
України.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, зав.
каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя.
Ладивір Світлана Олексіївна,
канд. психол. наук, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Лисенко Неля Василівна, доктор пед. наук, професор, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника.
Панасюк Тамара Вікторівна,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти, начальник відділу дошкільної
і початкової освіти МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психол. наук, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України.
Плохій Зоя Павлівна, канд. пед.
наук, ІПВ НАПН України.
Побірченко Неоніла Антонівна,
доктор психол. наук, професор, КУ
імені Бориса Грінченка.
Поніманська Тамара Іллівна,
канд. пед. наук, професор, Рівненський ДГУ.
?????
???????? ?????????
Ніна АНДРУСИЧ
Сприятлива екологія дитинства ?
головний пріоритет .................... 2
????????? ????????
Галина ТАРАСЕНКО
Екологія дитинства: полілог
науково-педагогічних підходів.
Методичні рекомендації ................. 3
Ольга ДОЛИННА,
Олена НИЗКОВСЬКА
Екологічні виклики сьогодення:
збережемо субкультуру
дитинства................................... 5
??????????
? ????????
Алла БОГУШ
Екологія емоційно-психічного
здоров?я у системі взаємодії
дорослих і дітей ........................... 9
???????? ?????????
Галина ІВАНИЦЯ
Добро сторицею
повертається
Виховання добродійності у дітей ...13
????????
? ???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО
Здоровий випускник дитсадка ?
успішний школярик ..................17
???? ???
Катерина КАРАСЬОВА
Гра ? справа серйозна ............20
Любов ЛОХВИЦЬКА
Екологія ігрового
середовища .............................22
??????
Світлана НЕЧАЙ
Музика ? могутня сила ............23
????? ????????
Оксана АРТУОЗ
Мислити навчати
й про здоров?я дбати.
Екологія розумової діяльності
дошкільників ................................. 27
???????
Наталія ДАЦЮК, Любов СЛИВА
Екскурсія в країну
?Екологознай?............................ 30
?????? ? ????????
Надія РАЧОВА
Дитина щаслива в любові ........ 33
????? ? ???????
Олена НОСУЛЬСЬКА,
Оксана ВИСОЦЬКА,
Тетяна КОВАЛЬ,
Раїса ТРАХТЕНГЕРЦ
Мандруємо Країною Дитинства
Тематичний день для старших
дошкільнят та їхніх батьків .............36
На 1-й стор. обкладинки: фотоконкурс ?Наші діти?
Щасливе дитинство ? в багатій природі,
У злагоді світу, любові та згоді.
(Надіслала Світлана Лещенко, ДНЗ "Ромашка", м. Березань, Київська обл.)
Приходько Юлія Олексіївна,
доктор психол. наук, професор, НПУ
ім. М. П. Драгоманова.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Адреса редакції:
Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, ІППО КУ
імені Бориса Грінченка.
Щомісячний науково-методичний
журнал МОН України
для педагогів і батьків
04053, Київ-53, а/с 36
Сухомлинська Ольга Василівна,
доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України.
№ 5 (873), травень 2014
Тарасенко Галина Сергіївна,
доктор пед. наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського.
© Видавництво ?Світич?, 2014
Забороняється копіювання
та відтворення матеріалів журналу
та будь-якої їх частини
Виходить з 1911/1931 року
Головний редактор
Ніна Андрусич
Заступник головного редактора
Юлія Журлакова
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6919 від 31.01.2003
Видруковано у друкарні ТОВ ?Літера-Друк?, вул.
Озерна, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689
від 28.01.2010 р.
Коректор Ніна Любаченко
Підписано до друку 19.05.2014. Формат 60х84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72.
Умовн. фарб.-відб. 14,88. Обл.-видавн. арк. 5,5. Наклад
індексу 1497 (загальний 10642). Зам. 140670.
Комп?ютерна верстка
Володимир Васильєв
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець.
Провідний редактор
Надія Сідаш
???? ??????: ???????? ?????????
???????? ? ???????? ????????
???????? ????????? ???????? ?
???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО,
старший наук. співроб.
лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей,
ДУ ?Інститут гігієни та медичної екології
ім. О. М. Марзєєва НАМН України?
ТЕ И
Й
А
Д ТАТ
ЧИ М!
О
Р
П
ЬКА
Т
А
Б
Охорона і зміцнення здоров?я малят ? один з найважливіших аспектів забезпечення сприятливої екології дитинства, яка дає змогу реалізовувати всі інші завдання дошкільної освіти, зокрема підготовку до школи.
Адже для напруженої розумової діяльності молодшому школяреві необхідний значний
запас життєвих сил, воля і прагнення до знань, які набуваються в дошкільні роки.
Який життєвий фундамент ми закладаємо в цей вирішальний період? Чи готові наші
випускники до збільшення навантажень? І що маємо змінити в організації життя дітей? Над цими питаннями пропонуємо поміркувати і педагогам, і батькам дошкільнят.
В
ажливе завдання дошкільного закладу ? збеЧИ ЗДОРОВІ
реження фізичного і психічного здоров?я кожВИПУСКНИКИ ДИТСАДКА?
ного вихованця, забезпечення готовності випускНа жаль, сьогодні лише 2?5 % випускників доників до шкільного навчання, яке вимагає зміни
шкільних закладів можуть бути визнані здоровими.
ритму життя і значно більшого, ніж у дошкіллі, на53?68 % мають різні функціональні відхилення, 30?
пруження усіх сил дитини. На жаль, чим старші
42 % ? хронічні захворювання. Отже, існує нагальдіти, тим менше дорослі дбають про їхнє здоров?я
на потреба в активізації впровадження у дитсадках
і тим більше переймаються їхньою розумовою підздоров?язбережувальних технологій.
готовкою. Вони забувають, що успішність майбутНаведена нижче діаграма відображає сучасну синього навчання залежить насамперед від фізичної
туацію щодо окремих показників адаптації, розвитку
загартованості, витривалості й працездатності малого школярика, його спроможності подолати стрес, а також від його
загальної життєрадісності й інтересу до
пізнання. Будь-які порушення фізичних чи
психічних функцій дитини стоять на заваді підвищенню вимог до неї, зміні її життя,
опануванню нових знань і навичок. Дитині
важко зосереджуватися, довільні процеси в неї розвиваються повільно, і вимоги
вчителя виявляються непосильними. Це
призводить до нових стресів і погіршення
стану здоров?я.
Мета цієї статті ? привернути увагу педагогів і батьків до проблеми неухильного
погіршення здоров?я старших дошкільнят і
показати напрям дій щодо його поліпшення.
Подаємо результати останніх обстежень
дітей, проведених у різних регіонах України.
Сподіваємось, аналіз невтішних цифр допоЩодня доріжкою здоров?я ми ходили,
може нам усім усвідомити, що ми упускаємо
Тому до школи йти бажання є і сили.
в дошкільному віці й що маємо змінити для
(Надіслала Галина Маковецька,
ДНЗ № 2 ?Дзвіночок?, м. Гайсин, Вінницька обл.)
гармонізації фізичного, психічного та емоційного здоров?я малят.
17
?ДВ?, ?ПП? і ?ДЖМІЛЬ?
? НАЙНИЖЧІ !
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
??????????? «???? ????»
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
17
ДАЙТЕ ПРОЧИТАТИ БАТЬКАМ!
???????? ? ???????? ????????
та здоров?я дошкільників. Прояви соціально-психологічної дезадаптації спостерігаються у 54 % вихованців міських та 72 % ? сільських дитсадків.
Помічено, що важче адаптуються хлопчики (серед
міських дітей таких ? 63 %, серед сільських ? 79 %).
Також виявлено досить багато малюків з високим
рівнем тривожності, особливо серед хлопчиків
(23 %). Швидкий темп життя, напруженість у суспільстві, недостатність уваги батьків призводять до
поступового погіршення цих показників.
?????? ????????? ????????? ???????? ??
???????? ??????? ?????????? (?????? ?????, %)
Соціальнопсихологічна
дезадаптація
Морфофункціональні
відхилення
Порушення Нерозвинена
Недорозвипостави здатність трима- нена дрібна
ти рівновагу
моторика
Встановлено, що збереження необхідного для
шкільного навчання високого рівня розумової
працездатності та віддалення розвитку стомлюваності у дітей 5-6 років пов?язане з належним
функціонуванням кардіореспіраторної та вегетативної нервової системи, станом опорно-рухового апарату та розвитком дрібної моторики, що
й визначає основні завдання фізичної підготовки дітей до школи.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ?Я
Показники фізичного розвитку старших дошкільнят невтішні: недостатні координаційні можливості
характерні для 71,3 % дітей, у 63,4 % спостерігається порушення постави, у 40,1 % ? плоскостопість.
Приблизно 29 % обстежених дітей не мають мінімально необхідної для безпечної статичної діяльності в школі витривалості м?язів спини.
Причину бачимо в тому, що в дитсадках старші
вихованці невиправдано довго займаються статичною діяльністю з сенсорним та інформаційним
компонентами. Дуже низький рівень рухової активності характерний для 14 % дітей у містах, 10 % ? у
сільській місцевості.
Поза межами дошкільних закладів у дітей також переважають статичні види діяльності: майже
45 % малят кілька разів на тиждень додатково займаються у гуртках (?розвивалки?, іноземна мова,
малювання), 65 % дітей проводять до 2 год на день
перед телевізором або за комп?ютером. За останні
10 років ситуація погіршилася. У 2004 р. так довго
дивилися телевізор на 16 % дітей менше (49 %), а
комп?ютери були значно менш доступними. Досліджено, що з поширенням у суспільстві комп?ютерної
техніки зростає небезпека для дитячого здоров?я,
а пропагуванням здорового способу життя майже
ніхто не переймається.
Дуже багато міських дітей (43,7 %) вкладаються спати пізно (після 21.30 год). Це не відповідає
хронологічним ритмам дитячого організму і з часом
ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Готовність до школи визначається як рівень
морфофункціонального та психічного розвитку
організму дитини, за якого вимоги систематичного навчання не будуть надмірними, не призведуть
до порушень здоров?я, соціально-психологічної
дезадаптації та зниження ефективності навчання.
На жаль, сьогодні 49 % шестирічних та 13 % семирічних учнів перших класів функціонально не
готові до навчання в школі. Достатній рівень мотиваційної готовності за три місяці до початку навчання мають лише 62,5 % дітей (56,8 % хлопчиків та
68,1 % дівчаток); достатній розвиток дрібної моторики ? лише 22,5 %.
Другим інтегральним показником готовності дитини до школи після соматичного здоров?я є
розумова працездатність та її динаміка під час
навчання.
Так, частка дітей зі сприятливою динамікою
працездатності зменшується з 45,8 % на початку тижня до 26,8 % наприкінці, а відсоток дітей з
сильною та вираженою втомою, навпаки, зростає
з 23,3 % до 46,5 %. На початку навчального тижня кількість дітей із середнім та високим рівнем
розумової працездатності перед навчальними заняттями складає 16,5 %, а після занять ? 20,3 %;
наприкінці тижня ? 53,2 % та 24,6 % відповідно.
Тож педагоги мають подбати про оптимальне
чергування різних форм діяльності дітей, надавати
вихованцям час на нерегламентовану самостійну
ПАМ?ЯТАЙТЕ:18 ПЕРЕДПЛАТИТИ ВИДАННЯ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
18
призводить до накопичення втоми й зниження мотивації до навчання.
На жаль, 36 % сучасних дошкільнят не хочуть
займатися фізкультурою, яка допомагає зрости витривалими, зміцнює опорно-руховий апарат;
18 % ? не люблять малювання, необхідного для
розвитку дрібної моторики. Як наслідок ? ризик
розвитку втоми у 5,1 раза вищий від задовільного, психоемоційних відхилень ? у 3,5 раза, порушення постави та плоскостопості ? у 2,2 раза;
незадовільна координація рухів зустрічається у
3,4 раза частіше за норму.
Виявлено, що найбільше порушень постави (95,2 %) мають дошкільнята з недостатньою
масою тіла. У них ризик появи таких порушень в
1,6 раза вищий, ніж у дітей з гармонійним фізичним розвитком. Тому для худорлявих малюків украй
важливим є зміцнення м?язового корсета.
Висновок однозначний: педагогам і батькам слід
активно залучати дітей до фізичної діяльності й не
нехтувати вправами на розвиток дрібної моторики.
Інтегральним показником, який охоплює функціональний стан серцево-судинної, дихальної, м?язової
систем організму, а також фізичний розвиток дітей,
є рівень їхнього соматичного здоров?я. На жаль,
більшість старших дошкільнят мають низький рівень
соматичного здоров?я, що підтверджує недосконалість функціонування у них різних систем організму. А це набагато важливіші показники готовності
до школи, ніж спеціальні знання і вміння читати, до
чого сучасні батьки прагнуть найбільше.
ГІГІЄНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗДОРОВ?Я ДІТЕЙ
Аналіз показників здоров?я дітей визначає спрямування рекомендацій щодо забезпечення сприятливих умов для навчання і фізичного виховання дітей у дошкільних закладах.
???????????? ???? ????????????
?????????????-?????????? ?????????????
?????????? ???????
? Дотримуватися оптимального для дошкільнят
режиму дня (чергування різних видів діяльності, тривалі прогулянки, чіткий режим харчування, обов?язковий денний сон, вдосталь часу на
самостійну діяльність тощо).
? Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички
під час режимних моментів.
? Забезпечувати оптимальну рухову діяльність,
що задовольняє фізіологічні та біологічні потреби дитини в русі.
? Оптимізувати освітній процес. Зміст навчально-виховної діяльності, її тривалість і емоційна
насиченість, використання наочності й технічних засобів мають відповідати віковим особливостям дітей, стану їхнього здоров?я та самопочуттю.
? Постійно стежити за показниками захворюваності дітей, рівнем досягнутого фізичного та
психічного розвитку, функціонального стану організму і відповідно коригувати освітній процес.
? Забезпечити збалансоване харчування відповідно до віку дітей та характеру їхньої
діяльності.
? Організувати систематичне виконання дітьми
спеціальних фізичних вправ для профілактики
порушень у функціонуванні опорно-рухового
апарату.
Форми фізкультурно-оздоровчих заходів та їх
орієнтовна тривалість відображені у таблиці.
????????????-????????? ??????
? ?????? ??? ?????*
Режимні
моменти або
частини дня
Форми заходів
Тривалість (хв)
Ранкова гімнастка
Ранок
8?10
Рухливі ігри
1?2
Самостійна рухова діяльність
Заняття
Друга
половина
дня
Упродовж
дня
60
Фізкультхвилинки
2?3
Фізкультурні паузи
8?10
Індивідуальна робота
8?10
Рухливі ігри
1?2
Точковий масаж
5?7
Рухливі ігри (прогулянка)
3?4
Профілактична
і коригувальна гімнастика
15?20
Індивідуальна робота
Заняття з фізичної культури
ДАЙТЕ ПРОЧИТАТИ БАТЬКАМ!
діяльність (ігри, спостереження в природі, творчі заняття), враховувати їхні індивідуальні особливості, визначаючи інтелектуальне та фізичне
навантаження.
Батькам, які прагнуть якомога раніше віддати
малюка до школи, не зважаючи на ступінь його
фізіологічної зрілості, треба знати: сучасними дослідженнями встановлено, що показник розумової
працездатності й перемикання уваги у шестирічних випускників дошкільних закладів значно
нижчий, ніж у семирічних, ? і до, і після занять,
як на початку навчального тижня, так і наприкінці. І
це закономірно, адже сьомий рік життя надзвичайно важливий для розвитку дитини. Це період глибоких фізичних, фізіологічних і особистісних змін,
який за умови екологічно сприятливої організації
життя дитини забезпечує значний стрибок функціональних можливостей щодо здійснення розумової
праці. А отже, готує майбутніх першокласників до
шкільних навантажень без зайвих стресів і порушень здоров?я.
Слід акцентувати увагу на високій імовірності
розвитку втоми та психоемоційних відхилень
внаслідок не завжди правильної організації навчання у закладах освіти ? відносний ризик відповідно
у 3,4 та 2,8 раза вищий від задовільного.
8?10
30?35
Гімнастика після денного
сну, загартовування
8?12
Особливе значення для формування резерву
здоров?я дітей має якість проведення занять з фізкультури: неправильна їх організація підвищує ризик
появи множинних морфофункціональних відхилень
у 4,2 раза; плоскостопості й порушень постави ? у
2,4 раза; погіршення функціонального стану серцево-судинної системи ? у 2,8 раза.
Своєчасна корекція рухової активності дітей
упродовж дня, формування правильної постави
сприяють підвищенню функціональних можливостей організму, нормалізації обміну речовин, позитивному перебігу адаптації до змін у навчальній діяльності та навколишньому середовищі.
Для розвитку дрібної моторики необхідно щодня відводити час на пальчикові вправи та ігри, а
також на ігри з паличками, плетіння тасьми, прості
графічні диктанти, розфарбовування, відтворення
за допомогою рук персонажів тіньового театру,
складання мозаїки, пазлів, картинок з геометричних фігур тощо.
Робота педагогів має бути націлена на підтримання в дитини бадьорого, життєрадісного настрою, профілактику проявів негативних емоцій і
нервових зривів, удосконалення всіх функцій організму, гармонійний фізичний розвиток, на стимулювання інтересу до рухової діяльності, формування фізичної культури, потреби у здоровому
способі життя, позитивних морально-вольових
якостей. Тільки за таких умов освітній процес
буде сприятливим для фізичного і психічного
здоров?я дітей. ?
* У таблиці зазначена кількість рухливих ігор.
19 20 ЧЕРВНЯ
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ МОЖНА ДО
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
Про шляхи збереження здоров?я малят читайте у ?ПП?, 2014, № 2. Індекс 40296
???????? ? ???????? ????????
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
19
© ??????????? ??????????, 2014, ??5
40
?????!
????????
?? ??? !
??
?
?
?
6
?
?
?
?
?
???
???
? 2014 ???? ???
4 ??????? ??????? + 2 ?????????
????, ?? ??????
??????? ??????
????????
??????
?????
????
???????? ???????
?????????
?? ????? 200 ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ??????????!
??
??
?
?
?? ????
???????
Матеріали для проектної діяльності за найскладнішими темами
чинних програм ? у тематичних номерах (у січні та липні)
???????? ?????????? ?? ???????? ? 54,90 ???
??????
40295
???????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?? ????? presa.ua
3
??????????? ??????
?? ???????? ???????? ?
????? ????? ??????
Червоніє сонечко в траві,
Ніби промовляє дітворі:
?Щоб не трапилось біди,
Краще не підходь сюди!?
Черепаха-модниця
В садок поспішає,
А коли дістанеться ?
Лежить засмагає.
У дитсадку будинок свій
Облаштував бджолиний рій:
Від ранку і аж до зорі
Літають бджілки-трударі.
Ще недавно у гніздечку
Білі грілися яєчка.
А сьогодні стало в ряд
П?ятеро малих курчат.
Жираф цей довго мандрував,
Поки садок цей вподобав.
Тепер за кожної нагоди
Розказує свої пригоди.
Фото надіслала Cвітлана Березова,
завідувач, ДНЗ № 29
?Золотий ключик?, м. Вінниця
Хто це томиться в полоні
Біля даху в павільйоні?
Визволимо за хвилини
Ми комашок з павутини!
ISSN 0321-1401 Дошкільне виховання, 2014, № 5
ікаві звірята, птахи, комашки, зроблені з підручного
матеріалу і розташовані по всій території дитсадка, ?
чудовий засіб активізації уваги й пізнавальної діяльності
дітей. Під час прогулянок і занять на свіжому повітрі малята
залюбки шукають своїх менших друзів, розповідають про них,
виконують їхні завдання, грають в ігри, складають оповідки і
радіють кожній новій зустрічі. У цьому переконалися педагоги
Вінницького дитсадка, фотознімки якого пропонуємо сьогодні
в рубриці ?Ландшафтний дизайн?.
Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140
?
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
233
Размер файла
5 662 Кб
Теги
фізичний розвиток, Здоров'я
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа