close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Добро сторицею повертається

код для вставкиСкачать
Автор: Галина Іваниця
ISSN 0321-1401
5
2014
?????????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????? ? ????? ??????? ??? ????????? ? ???????
Т Е М А Н О М Е Р А : ???????? ?????????
????????????
????????
?????
??????????
??????????
???????
??????????
??????????
?????????
????????
? ?????
??????? ????????? ? ? ??????? ???????,
? ??????? ?????, ?????? ?? ?????
5
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ПРОВІДНІ ЖУРНАЛИ ДОШКІЛЛЯ
???????? ??????
???????? ??
?? ????????
В ДАРУНОК УСІМ ОХОЧИМ ?
?????????? ???????
?? ????????
Детально
на сайті
jmil.com.ua
2014
5=4
2<1+1
3<1+1+1
????????
2 ?????????? ????.
?????? 37862
???????? ?? ???????? ?
???????? 5 ???????????
???????? ?? ????? 4-?.
?????? 99691
???????? ?? ???????? ?
258,90 ???
220,89 ???
???????? ????, ???? ? ????????.
?????? 95989 ???????? ?? ???????? ? 245,96 ???
ДЕШЕВШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТОМ НА ВСЕ ПІВРІЧЧЯ
????
????
?? ?? ???? ?!
???
?? ?????
Виходить з 1911/1931 року
ЩОМІСЯЧНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
№
5
2014
ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Тема номера: ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА
Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор.
Бех Іван Дмитрович, доктор
психол. наук, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем
виховання НАПН України.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України, Південноукраїнський НПУ
ім. К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед. наук, професор, Луганський
НУ ім. Т. Шевченка.
Долинна Ольга Петрівна, зав.
сектору науково-методичного забезпечення змісту дошк. освіти ДНУ
?Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти? МОН України.
Єресько Олег Вікторович, директор
департаменту
загальної
середньої і дошкільної освіти МОН
України.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, зав.
каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя.
Ладивір Світлана Олексіївна,
канд. психол. наук, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Лисенко Неля Василівна, доктор пед. наук, професор, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника.
Панасюк Тамара Вікторівна,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти, начальник відділу дошкільної
і початкової освіти МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психол. наук, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України.
Плохій Зоя Павлівна, канд. пед.
наук, ІПВ НАПН України.
Побірченко Неоніла Антонівна,
доктор психол. наук, професор, КУ
імені Бориса Грінченка.
Поніманська Тамара Іллівна,
канд. пед. наук, професор, Рівненський ДГУ.
?????
???????? ?????????
Ніна АНДРУСИЧ
Сприятлива екологія дитинства ?
головний пріоритет .................... 2
????????? ????????
Галина ТАРАСЕНКО
Екологія дитинства: полілог
науково-педагогічних підходів.
Методичні рекомендації ................. 3
Ольга ДОЛИННА,
Олена НИЗКОВСЬКА
Екологічні виклики сьогодення:
збережемо субкультуру
дитинства................................... 5
??????????
? ????????
Алла БОГУШ
Екологія емоційно-психічного
здоров?я у системі взаємодії
дорослих і дітей ........................... 9
???????? ?????????
Галина ІВАНИЦЯ
Добро сторицею
повертається
Виховання добродійності у дітей ...13
????????
? ???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО
Здоровий випускник дитсадка ?
успішний школярик ..................17
???? ???
Катерина КАРАСЬОВА
Гра ? справа серйозна ............20
Любов ЛОХВИЦЬКА
Екологія ігрового
середовища .............................22
??????
Світлана НЕЧАЙ
Музика ? могутня сила ............23
????? ????????
Оксана АРТУОЗ
Мислити навчати
й про здоров?я дбати.
Екологія розумової діяльності
дошкільників ................................. 27
???????
Наталія ДАЦЮК, Любов СЛИВА
Екскурсія в країну
?Екологознай?............................ 30
?????? ? ????????
Надія РАЧОВА
Дитина щаслива в любові ........ 33
????? ? ???????
Олена НОСУЛЬСЬКА,
Оксана ВИСОЦЬКА,
Тетяна КОВАЛЬ,
Раїса ТРАХТЕНГЕРЦ
Мандруємо Країною Дитинства
Тематичний день для старших
дошкільнят та їхніх батьків .............36
На 1-й стор. обкладинки: фотоконкурс ?Наші діти?
Щасливе дитинство ? в багатій природі,
У злагоді світу, любові та згоді.
(Надіслала Світлана Лещенко, ДНЗ "Ромашка", м. Березань, Київська обл.)
Приходько Юлія Олексіївна,
доктор психол. наук, професор, НПУ
ім. М. П. Драгоманова.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Адреса редакції:
Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, ІППО КУ
імені Бориса Грінченка.
Щомісячний науково-методичний
журнал МОН України
для педагогів і батьків
04053, Київ-53, а/с 36
Сухомлинська Ольга Василівна,
доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України.
№ 5 (873), травень 2014
Тарасенко Галина Сергіївна,
доктор пед. наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського.
© Видавництво ?Світич?, 2014
Забороняється копіювання
та відтворення матеріалів журналу
та будь-якої їх частини
Виходить з 1911/1931 року
Головний редактор
Ніна Андрусич
Заступник головного редактора
Юлія Журлакова
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6919 від 31.01.2003
Видруковано у друкарні ТОВ ?Літера-Друк?, вул.
Озерна, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689
від 28.01.2010 р.
Коректор Ніна Любаченко
Підписано до друку 19.05.2014. Формат 60х84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72.
Умовн. фарб.-відб. 14,88. Обл.-видавн. арк. 5,5. Наклад
індексу 1497 (загальний 10642). Зам. 140670.
Комп?ютерна верстка
Володимир Васильєв
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець.
Провідний редактор
Надія Сідаш
???? ??????: ???????? ?????????
???????? ?????????
????? ????????
????????????
Виховання добродійності у дітей
Галина ІВАНИЦЯ,
канд. пед. наук, проректор,
Вінницький ОІПОПП
Вагомою складовою екології дитинства є соціальне середовище. Найближче оточення для дошкільнят ? родина і дитячий садок, у якому вони проводять більшу частину дня. Від психологічного
клімату, культури взаємин дорослих і дітей, ставлення до кожної особистості великою
мірою залежить позитивне самопочуття, здоров?я й розвиток малят. Щоб дитяче товариство було сприятливим, комфортним для кожного його члена, маємо плекати в дітях
доброту, терпимість, толерантність, людяність. Про те, як органічно вплести цю роботу
в різні види діяльності, йдеться у пропонованих рекомендаціях.
сучасній соціокультурній ситуації суспільство
приходить до усвідомлення того, що пріоритет у дошкільній освіті треба надавати вихованню,
яке здатне інтегрувати в єдиний процес навчання
і розвиток та спрямоване на формування високоморальної особистості дитини. Особлива роль відводиться діяльності педагогічного колективу, яка
базується на педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді та активному залученні до цього
процесу батьків.
?????????????? ????????
??????????? ?????????
Ефективне розв?язання поставлених завдань
може забезпечити методичний інструментарій,
спрямований на гармонізацію екології дитинства як
спеціально організованого здоров?яформувального
виховного простору дошкільного закладу.
Методичний інструментарій екології дошкільного
дитинства ? це спеціально розроблені відповідно
до вікових особливостей дітей особистісно орієнтовані форми, методи, засоби виховання на основі
творчо-ігрових технологій, емоційні комплекси,
виховні прийоми, засоби спілкування, а також стиль
поведінки педагогів.
Щоб навчити дітей ?не придушувати голос серця
розумом? (М. Реріх), важливо цілеспрямовано створювати емоційно насичені виховні ситуації на заняттях і поза ними, організовувати особистісно розвивальне спілкування, викликати співпереживання,
розвивати емоційний інтелект дітей тощо.
Досвід переконує: у дитячому садку можна
створити виховний простір, моральна атмосфера
якого сприятиме виробленню необхідних ціннісних
установок та набуттю дітьми життєвої компетентності. Це можливо за умови, що в освітній процес
вплетено комплексну морально-етичну виховну
систему, яка актуалізує ціннісні основи всіх режимних моментів: ранкової зустрічі, занять, прогулянки,
обіду, підготовки до сну, самостійної діяльності, ?
наповнюючи їх моральним змістом. Це ? єдиний
комплексний медико-соціо-психолого-педагогічний
супровід розвитку дитини за активної взаємодії,
співтворчості всіх його учасників.
Step-????????
?????????? ?????????????
Модель комплексної морально-етичної виховної
системи ?Добродій? (автор ? Г. Іваниця) передбачає зосередження і об?єднання виховних впливів
навколо етичної ціннісно-смислової домінанти ?
виховання в дітей добродійності. Вона органічно
вплітається в навчально-виховну діяльність дошкільного закладу. Ідея полягає в забезпеченні
триєдності виховної (зокрема пізнавальної, розвивальної), розважальної та відновлювальної функцій
дозвілля дітей.
Важливо розуміти: учити доброти й стимулювати добродійність ? означає розвивати інтелект
дитини, формувати певні емоційні реакції та стани, виховувати її волю.
Джерелом формування доступних дітям моральних знань, розвитку активного особистісноціннісного морально-духовного поняттєвого запасу, вибудови ієрархії цінностей є зміст матеріалу,
організація процесу його засвоєння, співтворчість
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ МОЖНА 13ДО 20 ЧЕРВНЯ !
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
У
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
13
???????? ?????????
дорослого й дитини, взаємна повага та доброзичливість. Зокрема, дітей спонукають розмірковувати
над питаннями на кшталт: ?Якщо ти добра людина, то якою маєш бути у ставленні до самої себе,
до рідних, до однолітків, до незнайомих людей, до
природи??.
Для ефективного функціонування програми
?Добродій? було розроблено step-методику формування добродійності дітей, визначено комплекс
педагогічних умов, за яких можливо створити відповідний виховний простір. У цьому просторі визначено роль та конкретизовано завдання діяльності
педагогів, відібрано методичний інструментарій,
що відповідає віковим особливостям дітей та спирається на особистісно орієнтовані виховні технології і прийоми.
Різні види діяльності забезпечують практичне засвоєння дитиною системи знань про себе та
довкілля, моральних цінностей, формування уміння ефективно застосовувати отриману інформацію; збагачують її позитивними емоціями; викликають радість, захоплення, натхнення; витісняють
тривожність, напруження, почуття безпорадності;
активізують емпатію.
Найбільш вдалими формами і методами стимулювання емпатії є ті, що ґрунтуються на синтезі
мистецтв й ігрових технологій. Це забезпечує розвиненість і зрілість емоційних, когнітивних, вольових психічних процесів, що дає дитині якісно нові
можливості для прояву свого ?Я?.
????? ????????? ?????????
????????????? ? ?????
? Адекватне розуміння педагогами та дітьми понять ?добро?, ?доброта?, ?добродійність?.
? Послідовна гуманізація освітнього середовища і побудова освітнього процесу на гуманістичних цінностях.
? Системна організація доброчинної діяльності
дітей на засадах емпатії та доброзичливості.
Пропонуємо конспект морально-етичної розваги ?Добродійні гостини Сонцезайчика і Краплинки?, який ілюструє означені вище положення stepметодики.
Добродійні гостини Сонцезайчика і Краплинки
????????-?????? ??????? ??? ??????? ??????????
М е т а. Формувати у дітей уявлення про моральні якості людини, внутрішню потребу в добродійності, бажання співпереживати і відчувати стан
того, хто потребує допомоги. Розвивати мислення,
мовлення, спостережливість. Виховувати доброзичливість, позитивне ставлення одне до одного,
емпатію, любов до всього живого.
М а т е р і а л: різнокольорові листівки-подарунки
із зображеннями зайчиків, зображення (або іграшки) Сонцезайчика і Краплинки, клей, кольоровий
папір, ножиці, заготівки-сердечка.
Хід розваги
????????-??????? ??????????? ?? ????????
До дітей на гостину приходять Сонцезайчик і Краплинка.
не повертається до своїх малюків. Але вони не загинуть ? інші зайчихи, пробігаючи, обов?язково нагодують малих. Народжуються ці тварини зрячими,
вони вкриті теплим густим хутром і з перших годин
життя можуть бігати. А за два тижні звірята вже починають їсти траву.
Вихователь показує дітям іграшкового зайчика, пропонує кожному привітатися з ним.
II етап ?УСВІДОМЛЕННЯ?
Сонцезайчик і Краплинка пропонують дітям послухати
повчальну оповідку з життя маленького зайчика (застосування стратегій діяльності ?Ґронування? та ?Читання із
зупинками та передбаченням?, що сприяє усвідомленню
змісту твору, збагаченню словникового запасу, розвитку наочно-образного мислення; мотивує дітей передбачати події та уважно слухати розповідь, щоб перевірити
свої передбачення; дає змогу уникнути перевантаження дітей та паралельно з читанням твору організувати
різні види діяльності (ігрову, художньо-творчу, фізкультурно-оздоровчу тощо)).
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
??????? ???????? ???? ?????????? ????????
I етап ?АКТУАЛІЗАЦІЯ?
Вихователь. Діти, сьогодні Сонцезайчик і Краплинка запросили до нас зайчика. Яким ви уявляєте
нашого гостя? (Діти розповідають про тварину з власного досвіду).
????????? ?????? ?????????
??????? ??? ??????? ????????
? Мама-зайчиха народжує зайченят під кущем.
Нагодує вона діток молоком, а потім біжить і більше
Вихователь. Чи вмієте ви стрибати, як зайчики?
Пострибаймо: вперед?назад, уліво?вправо, тобто
ПЕРЕДПЛАТНІ14ЦІНИ НА КОМПЛЕКТ ?ДВ?
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
14
Вихователь. Жив собі маленький сірий зайчикстрибунчик. Чому стрибунчик? Бо слово заєць у перекладі зі старослов?янської мови означає стрибyн.
А наш зайчик і справді видатний стрибун. Задні лапи
його майже вдвічі довші за передні й дуже сильні,
завдяки чому він може стрибати на кілька метрів.
(Вихователь ілюструє розповідь малюнками). А дорослі
зайці ще й чудові бігуни: у разі виникнення небезпеки вони стрімко зриваються з місця й здатні мчати
з неймовірною швидкістю.
??????????? «???? ????»
на берег не може? Уявіть, що мале цуценя
впало у воду. Що воно переживає? Як би ви
вчинили, побачивши його? (Відповіді дітей).
??????? ??????????
Вихователь. А як вчинить наш зайчик? Чи
прийде на допомогу (адже він і сам ще малий)? Як рятуватиме цуценя? (Відповіді дітей).
Вихователь створює морально-емоційну ситуацію: з допомогою іграшки імітує рухи, показує
малюнки.
Добрими зростають діти ?
Вчаться дбати і любити.
(Надіслала Наталія Дацюк,
ДНЗ № 31 ?Сонечко?, м. Вінниця)
врізнобіч. (Діти стрибають. Вихователь проводить словникову роботу: пропонує повторити слово ?врізнобіч?).
Як ви гадаєте, навіщо зайчикам уміти стрибати
врізнобіч? (Відповіді дітей). Зайці вміють добре заплутувати сліди. Крім того, вони дуже охайні, причісують шерсть лапками, вилизують язиком. І ви,
будь ласка, причешіться. (Діти імітують причісування).
Вихователь. Отож жив собі маленький сірий
зайчик-стрибунчик, любив поплигати на лужку біля
річки. Стрибає, стрибає та й хвостиком трясе. Потім стане на задні лапки, подивиться довкола себе:
чи не біжить якийсь ворог? Кажуть, що зайці дуже
полохливі. Та наш зайчик не такий ? він просто
обережний!
? Об?єднаймося в ?кольорові групи? ? помічників Сонцезайчика та Краплинки. (Діти отримують
листівки-подарунки із зображеннями різноколірних
зай чиків, об?єднуються в групи залежно від кольору
листівки для формулювання передбачень тут і надалі) . Поміркуйте: які пригоди можуть трапитися з
нашим зайчиком? Пам?ятайте: в історіях, які розповідають Сонцезайчик і Краплинка, добро завжди перемагає зло.
Діти висловлюють передбачення.
??????? ????????? ? ????!?
Вихователь. Кого боїться зайчик? А кого не боїться? Чому? (Відповіді дітей у ?кольорових групах?).
На двох картках ? зображення зайчиків: переляканого і веселого. На інших картках зображення
тих, кого зайчик боїться (собаки, лисиці, вовка, дикого кабана тощо), і тих, кого він не боїться (кота,
миші, білки, їжака, снігура тощо). Діти вибирають із
запропонованих малюнків потрібні та розміщують
біля відповідного зображення зайчика (застосування
?Ґронування?).
Вихователь. Отож стрибає, стрибає наш зайчик
по лужку та й хвостиком трясе. Захотілося йому
пити. Поплигав до річки, щоб напитися чистої водички. А у річці мале цуценя борсається, вибратися
Вихователь. Зайчик-стрибунчик одразу
кинувся на допомогу. Підставив своє довге
вушко, цуценятко вчепилося за нього та й
вилізло на берег. Зайчик притулив цуценятко до себе, обігрів його. Потім напився
води й пострибав знову на лужок. А мале
за ним побігло. Зайчик і не бачив того, так
швидко пострибав. Стрибає, стрибає він
та й хвостиком трясе. Стало сонечко пригрівати, і його раптом дрімота взяла.
??????? ????????????
Вихователь. На пошуки поживи зайці
здебільшого виходять уночі, а вдень відпочивають.
Роблять собі для цього неглибоку ямку десь під корінням дерева.
??????? ??? ?????? ? ??????
Дітей об?єднують у дві команди. На килимку хаотично
розкидані гімнастичні обручі ? ?нірки?. Члени команди по
черзі мають застрибнути в кожну ?нірку?, не зсунувши обруча. Команда, яка найменше помиляється, вибирає для
зайчика найзручнішу нірку.
Вихователь. Дякую, діти, що допомогли зайчикові. Він уже зібрався спочивати, однак за звичкою
звівся на задні лапки, щоб подивитися довкола
себе: чи не біжить, бува, який ворог. І раптом побачив мале цуценя ? воно все ще було мокре і
тремтіло?
??????? ??????????
Вихователь. Що цуценя відчуває? Чи шкода вам
його? Як би ви вчинили на місці зайчика? Як вчинить він? (Відповіді дітей).
? Зайчик-стрибунчик підмостив травички й запросив цуценя в ямку-схованку. Потім сам примостився поруч і майже накрив собою знайду. (Вихователь пояснює значення слова ?знайда?). Так удвох і
задрімали...
??????? ???????
Вихователь. А тим часом мама-собака шукала
своє дитя. Все оббігала і лише біля річки нанюхала
слід малого. Відразу помчала на лужок і натрапила
на зайчика, що мирно спав собі.
? Чому мама-собака побачила лише зайчика?
Як вони відреагують одне на одного? (Відповіді дітей). Собака хотіла кинутися на зайченя, але пожаліла. Вона сама була мамою і не хотіла б, аби її малятко хтось скривдив. Уявіть, що пережив зайчик,
побачивши маму-собаку. Як гадаєте, він злякався?
(Відповіді дітей). Зайчик-стрибунчик дуже перелякався (собака ж була велика і грізна на вигляд),
15
З ДОДАТКАМИ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ
НЕ ПІДВИЩЕНІ!
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
Про формування свідомої моральності читайте у ?ДВ?, 2013, № 8
???????? ?????????
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
15
???????? ?????????
??????????? «???? ????»
поросятка, собачки і мавпочки тощо). Діти прикріплюють ці зображення на фланелеграф навколо картки із
зображенням дитини та зайчика, говорять, хто з ким
дружить, наводять прик лади ?незвичайної дру жби?
з власного досвіду.
Вихователь. Сонцезайчик і Краплинка завжди
розповідають нам історії, в яких добро перемагає
зло. Ви вже знаєте, що добро сторицею повертається. Як розумієте ці слова? Придумайте, як добро може повернутися нашому зайчикові. (Відповіді
дітей). Справжні добрі вчинки роблять без розрахунку на подяку, щиро ? просто щоб допомогти,
захистити, поспівчувати, підтримати.
?????? ?????? ? ???????
Діти з допомогою вихователя складають правила добродійного поводження з тваринами (для зайчика, собаки
чи свійських тварин).
Песик хоч не розмовляє,
Та турботу відчуває.
(Надіслала Наталія Поплавська,
ДНЗ № 14 ?Дзвіночок?, м. Вінниця)
однак не втік, а ще щільніше притулився до цуценяти. Те голосно заскавчало? Мама-собака впізнала своє дитя, кинулася до ямки... А мале цуценя
вилізло наперед і затулило зайчика собою. Собака
відступила й лягла біля схованки. Цуценятко облизало зайчика і вилізло з ямки.
? Мама-собака теж лизнула нашого зайчикастрибунчика (подякувала за порятунок малого) і
побігла з цуценям додому.
Зайчик-стрибунчик звівся на задні лапки, знову
подивився довкола себе, провів поглядом своїх нових друзів. Потім зручніше умостився у нірці й подумав: ?Як добре, що в малого цуценяти є мама...?
? Як ви гадаєте, про що думав наш зайчик? Що
відчував? (Відповіді дітей). Пожалійте зайчика-стрибунчика.
??????? ???????????
Вихователь створює морально-емоційну ситуацію: бере
до рук іграшкового зайчика, пестить його. Пропонує кожній дитині взяти його і втішити теплими словами.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
III етап ?РЕФЛЕКСІЯ?
Вихователь. От і закінчилася оповідка про маленького зайчика-стрибунчика, яку нам розповіли
Сонцезайчик і Краплинка. Яким ви запам?ятали маленького зайчика, цуценя, маму-собаку? Чий учинок вас найбільше вразив?
Вихователь допомагає дітям охарактеризувати кожного персонажа.
Вихователь. Поміркуйте, які тварини можуть
дружити. Чи мають дружити діти й тварини? (Відповіді дітей).
???????????? ????????????
Дітям пропонують розглянути малюнки, фотографії, що ілюструють ?незвичайну дружбу? різних тварин
(наприклад, собачки і котика, котика і зайчика, котика і
ПОГАНО
Облаштувати місце для
сну тварини
Забувати вчасно
покласти їжу
Тримати брудним
помешкання тварин
Підібрати поранену
тварину й вилікувати
Забирати здорових
тварин з лісу
Грати з тваринами
Забувати, що
тварина ? не іграшка
Піклуватися про тварин
Кривдити тварин
Узимку зробити
годівничку
Забувати насипати
насіння в годівничку
Захищати тварин
Бути байдужими
до тварин
Вихователь. Діти, Сонцезайчик і Краплинка
просять вас поміркувати, чи трапилася б подібна
історія з нашим зайчиком, якби поруч з ним була
мама. (Відповіді дітей). Сонцезайчик і Краплинка
пропонують виготовити вітальні листівки та подарувати їх рідним матусям.
??????? ????? ????????? ??? ???????
Діти виготовляють вітальні листівки: вирізають
сердечка, заздалегідь підготовлені вихователем, і
приклеюють їх до різноколірних листівок-подарунків із зображенням зайчика.
Діти прощаються із Сонцезайчиком і Краплинкою.
Вихователь, підбиваючи підсумки розмови, спонукає їх
до добродійності, дякує всім за участь. ?
?????
Спілкуючись з однолітками у дошкільному
закладі, з близькими й рідними вдома, дитина поступово навчається орієнтуватись у
світі людських взаємин, у неї формуються навички соціально схвалюваної поведінки. Про
виховання в сім?ї читайте у ?ДВ?, 2014, № 6.
З публікаціями, присвяченими цій темі, можна
ознайомитись також у ?ДВ?, 2013, № № 2, 7, 8.
16
ПЕРЕДПЛАТНІ
ЦІНИ НА ЖУРНАЛИ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
16
ДОБРЕ
Годувати тварин
© ??????????? ??????????, 2014, ??5
40
?????!
????????
?? ??? !
??
?
?
?
6
?
?
?
?
?
???
???
? 2014 ???? ???
4 ??????? ??????? + 2 ?????????
????, ?? ??????
??????? ??????
????????
??????
?????
????
???????? ???????
?????????
?? ????? 200 ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ??????????!
??
??
?
?
?? ????
???????
Матеріали для проектної діяльності за найскладнішими темами
чинних програм ? у тематичних номерах (у січні та липні)
???????? ?????????? ?? ???????? ? 54,90 ???
??????
40295
???????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?? ????? presa.ua
3
??????????? ??????
?? ???????? ???????? ?
????? ????? ??????
Червоніє сонечко в траві,
Ніби промовляє дітворі:
?Щоб не трапилось біди,
Краще не підходь сюди!?
Черепаха-модниця
В садок поспішає,
А коли дістанеться ?
Лежить засмагає.
У дитсадку будинок свій
Облаштував бджолиний рій:
Від ранку і аж до зорі
Літають бджілки-трударі.
Ще недавно у гніздечку
Білі грілися яєчка.
А сьогодні стало в ряд
П?ятеро малих курчат.
Жираф цей довго мандрував,
Поки садок цей вподобав.
Тепер за кожної нагоди
Розказує свої пригоди.
Фото надіслала Cвітлана Березова,
завідувач, ДНЗ № 29
?Золотий ключик?, м. Вінниця
Хто це томиться в полоні
Біля даху в павільйоні?
Визволимо за хвилини
Ми комашок з павутини!
ISSN 0321-1401 Дошкільне виховання, 2014, № 5
ікаві звірята, птахи, комашки, зроблені з підручного
матеріалу і розташовані по всій території дитсадка, ?
чудовий засіб активізації уваги й пізнавальної діяльності
дітей. Під час прогулянок і занять на свіжому повітрі малята
залюбки шукають своїх менших друзів, розповідають про них,
виконують їхні завдання, грають в ігри, складають оповідки і
радіють кожній новій зустрічі. У цьому переконалися педагоги
Вінницького дитсадка, фотознімки якого пропонуємо сьогодні
в рубриці ?Ландшафтний дизайн?.
Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140
?
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
177
Размер файла
5 740 Кб
Теги
виховання добродійності у дітей, моральне виховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа