close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дитина щаслива в любові

код для вставкиСкачать
Автор: Надія Рачова
ISSN 0321-1401
5
2014
?????????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????? ? ????? ??????? ??? ????????? ? ???????
Т Е М А Н О М Е Р А : ???????? ?????????
????????????
????????
?????
??????????
??????????
???????
??????????
??????????
?????????
????????
? ?????
??????? ????????? ? ? ??????? ???????,
? ??????? ?????, ?????? ?? ?????
5
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ПРОВІДНІ ЖУРНАЛИ ДОШКІЛЛЯ
???????? ??????
???????? ??
?? ????????
В ДАРУНОК УСІМ ОХОЧИМ ?
?????????? ???????
?? ????????
Детально
на сайті
jmil.com.ua
2014
5=4
2<1+1
3<1+1+1
????????
2 ?????????? ????.
?????? 37862
???????? ?? ???????? ?
???????? 5 ???????????
???????? ?? ????? 4-?.
?????? 99691
???????? ?? ???????? ?
258,90 ???
220,89 ???
???????? ????, ???? ? ????????.
?????? 95989 ???????? ?? ???????? ? 245,96 ???
ДЕШЕВШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТОМ НА ВСЕ ПІВРІЧЧЯ
????
????
?? ?? ???? ?!
???
?? ?????
Виходить з 1911/1931 року
ЩОМІСЯЧНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
№
5
2014
ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Тема номера: ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА
Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор.
Бех Іван Дмитрович, доктор
психол. наук, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем
виховання НАПН України.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України, Південноукраїнський НПУ
ім. К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед. наук, професор, Луганський
НУ ім. Т. Шевченка.
Долинна Ольга Петрівна, зав.
сектору науково-методичного забезпечення змісту дошк. освіти ДНУ
?Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти? МОН України.
Єресько Олег Вікторович, директор
департаменту
загальної
середньої і дошкільної освіти МОН
України.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, зав.
каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя.
Ладивір Світлана Олексіївна,
канд. психол. наук, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Лисенко Неля Василівна, доктор пед. наук, професор, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника.
Панасюк Тамара Вікторівна,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти, начальник відділу дошкільної
і початкової освіти МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психол. наук, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України.
Плохій Зоя Павлівна, канд. пед.
наук, ІПВ НАПН України.
Побірченко Неоніла Антонівна,
доктор психол. наук, професор, КУ
імені Бориса Грінченка.
Поніманська Тамара Іллівна,
канд. пед. наук, професор, Рівненський ДГУ.
?????
???????? ?????????
Ніна АНДРУСИЧ
Сприятлива екологія дитинства ?
головний пріоритет .................... 2
????????? ????????
Галина ТАРАСЕНКО
Екологія дитинства: полілог
науково-педагогічних підходів.
Методичні рекомендації ................. 3
Ольга ДОЛИННА,
Олена НИЗКОВСЬКА
Екологічні виклики сьогодення:
збережемо субкультуру
дитинства................................... 5
??????????
? ????????
Алла БОГУШ
Екологія емоційно-психічного
здоров?я у системі взаємодії
дорослих і дітей ........................... 9
???????? ?????????
Галина ІВАНИЦЯ
Добро сторицею
повертається
Виховання добродійності у дітей ...13
????????
? ???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО
Здоровий випускник дитсадка ?
успішний школярик ..................17
???? ???
Катерина КАРАСЬОВА
Гра ? справа серйозна ............20
Любов ЛОХВИЦЬКА
Екологія ігрового
середовища .............................22
??????
Світлана НЕЧАЙ
Музика ? могутня сила ............23
????? ????????
Оксана АРТУОЗ
Мислити навчати
й про здоров?я дбати.
Екологія розумової діяльності
дошкільників ................................. 27
???????
Наталія ДАЦЮК, Любов СЛИВА
Екскурсія в країну
?Екологознай?............................ 30
?????? ? ????????
Надія РАЧОВА
Дитина щаслива в любові ........ 33
????? ? ???????
Олена НОСУЛЬСЬКА,
Оксана ВИСОЦЬКА,
Тетяна КОВАЛЬ,
Раїса ТРАХТЕНГЕРЦ
Мандруємо Країною Дитинства
Тематичний день для старших
дошкільнят та їхніх батьків .............36
На 1-й стор. обкладинки: фотоконкурс ?Наші діти?
Щасливе дитинство ? в багатій природі,
У злагоді світу, любові та згоді.
(Надіслала Світлана Лещенко, ДНЗ "Ромашка", м. Березань, Київська обл.)
Приходько Юлія Олексіївна,
доктор психол. наук, професор, НПУ
ім. М. П. Драгоманова.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Адреса редакції:
Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, ІППО КУ
імені Бориса Грінченка.
Щомісячний науково-методичний
журнал МОН України
для педагогів і батьків
04053, Київ-53, а/с 36
Сухомлинська Ольга Василівна,
доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України.
№ 5 (873), травень 2014
Тарасенко Галина Сергіївна,
доктор пед. наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського.
© Видавництво ?Світич?, 2014
Забороняється копіювання
та відтворення матеріалів журналу
та будь-якої їх частини
Виходить з 1911/1931 року
Головний редактор
Ніна Андрусич
Заступник головного редактора
Юлія Журлакова
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6919 від 31.01.2003
Видруковано у друкарні ТОВ ?Літера-Друк?, вул.
Озерна, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689
від 28.01.2010 р.
Коректор Ніна Любаченко
Підписано до друку 19.05.2014. Формат 60х84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72.
Умовн. фарб.-відб. 14,88. Обл.-видавн. арк. 5,5. Наклад
індексу 1497 (загальний 10642). Зам. 140670.
Комп?ютерна верстка
Володимир Васильєв
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець.
Провідний редактор
Надія Сідаш
???? ??????: ???????? ?????????
?????? ? ????????
ДИТИНА ЩАСЛИВА
В ЛЮБОВІ
Надія РАЧОВА, методист ММК,
управління освіти та спорту
Козятинської міської ради, Вінницька обл.
Роль батьків у розвитку особистості малюка переоцінити неможливо, адже вони ? перше оточення, в якому дитина набуває важливого
життєвого досвіду, знань про себе і світ. Родина ? найважливіша
складова соціального середовища дошкільняти, а отже, й екології його дитинства. Під
її впливом формується основна структура особистості ? система уявлень і ставлень до
себе, до людей, до світу, яка багато в чому визначає характер та поведінку людини.
Допомогти зробити сприятливим цей найближчий дитині соціум покликані педагоги.
адоволена потреба в любові дає дитині сили
й упевненість, лежить в основі позитивної
самооцінки, допомагає робити самостійні кроки в
житті. Батьківська любов гарантує відчуття безпеки, підтримує сприятливий стан емоційно-чуттєвої
сфери, вчить любові, моральної поведінки, забезпечує позитивний емоційний досвід, який є основою для пізнання світу.
Якщо спілкування дитини з рідними відбувається на позитивному емоційному тлі (її люблять безумовно ? з усіма перевагами і недоліками), вона
з розумінням, без образ сприймає невдоволення
батьків її поведінкою та навіть покарання, бо сприймає його як справедливе. Малюк починає усвідомлювати цінність свого ?Я?, набуває впевненості в
собі. Навколишній світ він сприймає як безпечний
і стабільний, а людей вважає надійними та дбайливими, з довірою ставиться до оточення.
Безпечне екологічно сприятливе для дитини
середовище передбачає відсутність фізичних і
психічних загроз від навколишнього світу й упевненість у тому, що її основні потреби будуть задоволені і в майбутньому. Лише почуваючись надійно
захищеним, малюк досліджуватиме світ навколо
себе, пізнаватиме його, а отже, розвиватиметься.
Об?єднаними зусиллями педагогів і батьків
можна створити умови для гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного та психічного
здоров?я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе.
Тому так важливо активно залучати родини до
освітнього процесу, гармонізувати стосунки між
рідними дітей і педагогами дошкільного закладу. Для створення комфортних умов спілкування
та навчання батьків, за яких кожний з них відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність, усвідомлюватиме важливість відповідального ставлення до батьківства, необхідні
інтерактивні форми роботи. Однією з них є проведення тренінгів.
????????? ???????? ?????
Тренінг для батьків
Хід тренінгу
М е т а. Сприяти усвідомленню батьками унікальності особистості дитини й важливості власної ролі у
її вихованні. Розвивати навички конструктивного спілкування.
М а т е р і а л: плакати з написами: ?Чим батьки хочуть оточити свою дитину??; ?Чим діти прагнуть оточити
себе??; паперові квіти з 7 пелюстками, по дві на кожного
учасника (одна ? з білими, друга ? з блакитними), ручки,
маркер; аркуші паперу, скринька, картки із завданнями.
Ведуча. Нашу зустріч пропоную розпочати з відомих слів: ?Тільки в любові виростають діти, батькам на втіху і людям на радість?.
Вправа ?Слова схвалення?
Ведуча. Пригадайте себе дитиною будь-якого
віку. Як вас хвалили у дитинстві? Що вам хотілося
почути? Які слова для вас були найприємнішими?
Тепер (називає ім?я) подаруйте ці слова сусідові ліворуч. Він ? ?похвалить? свого сусіда. І так по колу.
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ! ВОНА ТРИВАЄ33ДО 20 ЧЕРВНЯ!
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
З
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
33
?????? ? ????????
Вправа ?Берегти дитину?
Ведуча. Послухайте сторінку з книги дитячого психолога Ю. Гіппенрейтер.
По консультацію звернувся батько. Його син
був залишений у дитячому ліжечку поряд зі
столом. Малюк примудрився перелізти через
бильце ліжка на стіл, де його й застав батько,
увійшовши до кімнати. Хлопчик, стоячи на колінах, сяяв, а тата охопив страх. Він різко схопив
малюка, поклав на місце і насварив пальцем.
Хлоп?я гірко заплакало і довго не могло заспокоїтися.
Психолог запропонував батькові спробувати
відчути себе цим малюком.
Якби він уперше в житті, доклавши героїчних
зусиль, виліз з обридлого ліжка на нову, незвідану територію, що б він відчув?
Батько відповів: ?Радість, гордість?.
? А тепер, ? продовжував психолог, ? уявіть, що з?являється рідна людина ? тато ?
і замість того, щоб розділити цю радість, сердиться на тебе. І ти зовсім не розумієш, за що!
? Боже, ? вигукнув батько, схопившись за
голову, ? що я наробив?! Бідний хлопчик!
Ведуча. Пропоную кожному пригадати подібну ситуацію і уявити себе дитиною. Іноді для вибору правильних дій достатньо просто поставити
себе на місце сина чи доні.
Це не означає, що не треба оберігати дітей від
падіння з висоти. Та маємо усвідомлювати, які повідомлення даємо дитині. Покарання вона найчастіше сприймає як повідомлення: ?Ти ? погана!?,
критику помилок ? ?Ти не можеш!?, ігнорування ?
?Ти мені не цікавий? і навіть ?Я тебе не люблю?.
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
Інформаційне повідомлення
?Мудра батьківська любов?
Ведуча. Отже, сьогодні поговоримо про важливу
річ у житті кожної людини ? батьківську любов. Потреба в ній ? одна з найсильніших у людини будьякого віку, особливо малюка.
Від задоволення цієї життєво важливої потреби
багато в чому залежить фізичний і психічний розвиток дитини, відчуття захищеності.
Особистість, яка формується в умовах депривації (недостачі, втрати батьківської любові), страждає від відчуття внутрішньої порожнечі, має загострену потребу в чиємусь піклуванні.
Турбота не означає, що дітей слід оберігати від
будь-яких самостійних кроків. Кожна проблема,
що виникає в житті сина чи доньки, ? це насамперед проблема батьків. Від вашої любові та вашого ставлення до дитини залежить те, як вона
справлятиметься з труднощами. Виражаючи свою
любов, ми не завжди знаходимо бажаний відгук на
неї в душах своїх дітей. Можливо, щось робимо не
так? Або взагалі не робимо чогось для того, щоб
наші діти могли впевнено сказати: ?Мої батьки
люблять мене?.
Тепло Великодніх свят у маминих долонях.
(Надіслала Тетяна Рублевська,
ДНЗ № 28 ?Незабудка?, м. Вінниця)
Вправа ?Правила спілкування?
Ведуча. У кожній сім?ї є свої правила спілкування. Пропоную створити правила й для нас із вами.
Разом обговорюють і формулюють правила.
Вправа ?Ланцюжок імен?
Вправа виконується по колу. Перший учасник
промовляє своє ім?я. Наступний ? називає своє та
ім?я попереднього члена групи.
Вправа ?Чарівна скринька?
Учасникам роздають аркуші паперу, на яких треба написати, чого саме вони очікують від заняття,
потім кожен учасник зачитує свій запис та вкидає
аркуш до скриньки.
Вправа ?Не бійтеся любити своїх дітей?
Ведуча. Бенджамін Спок писав: ?Не бійтеся
любити своїх дітей. Кожна дитина потребує ніжності, обіймів, того, щоб її брали на руки, усміхалися до неї, гралися з нею. Коли ви показуєте
своїй дитині, що вона для вас ? найкраща у світі,
це підживлює її душу так само, як молоко ? тіло?.
? Як ви ставитеся до думки Спока, що дитині
необхідно показувати свою любов?
? Якими були ваші стосунки з батьками?
? Чим у житті для вас є батьківська любов? Які
асоціації виникають?
Батьки діляться думками.
Вправа ?Квітка дитинства?
Кожен учасник отримує білу паперову квітку. Ведуча пропонує написати на серединці слово ?дитина?,
а на пелюстках ? те, чим хочеться оточити її. Потім
учасники обговорюють зміст написаного, визначають
ПЕРЕДПЛАТИТИ34ЖУРНАЛ ?ДВ? З ДОДАТКАМИ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
34
??????????? «???? ????»
спільне й відмінне. Спільне ведуча записує на плакаті
?Чим батьки хочуть оточити дитину??.
Потім учасникам роздають блакитні квітки й
просять уявити себе дітьми. На серединці вони
пишуть слово ?дитина?, а на пелюстках ? те, що
хотіли мати у своєму дитинстві. Після виконання
завдання обговорюють зміст написаного на пелюстках кожної блакитної квітки, визначають спільне й відмінне. Спільне записують на плакаті із заголовком ?Чим діти прагнуть оточити себе??.
Ведуча звертає увагу учасників на обидві квітки
та обидва плакати й пропонує всім відповісти на
такі запитання:
? Чим зміст білих квіток відрізняється від змісту
блакитних?
? Чому виникли відмінності?
? Чи можуть існувати ?дитячі квіти? без батьківського піклування?
Вправа ?Ситуації з життя?
Учасників об?єднують у пари. Кожна отримує
картку із записом ситуації. Треба зрозуміти та описати почуття дитини. Наведемо кілька ситуацій.
?
?
?
?
?
?
Випадково розбила кришталеву вазу.
Посварився з другом у дитячому садку.
Розмалював щоденник старшого брата.
Поламала мамину губну помаду.
Пофарбувала волосся в неймовірний колір.
Розбив скло, граючи у футбол у кімнаті.
Вправа ?Закінчи думку?
Батьків об?єднують у чотири групи. У кожної ?
конверт з початком речення: ?Мудрість батьківської
любові??. Учасники по черзі дописують думку на
своїх картках, передаючи конверт по колу.
Потім кожен читає свій варіант закінчення
фрази у групах і перед усією аудиторією.
Вправа ?Згода ?
незгода ? оцінка?
Учасників об?єднують у три групи. Кожна отримує картку з варіантом завдання та аркуш паперу.
Ведуча. Складіть перелік слів та висловів, за
допомогою яких ви висловлюєте свою згоду, незгоду; оцінюєте дії або вчинки іншого.
Кожна група демонструє результати своєї роботи. Після обговорення ведуча пропонує підкреслити ті вислови на аркушах, яких варто уникати, спілкуючись з дитиною. Доходять висновку: важливо
вміти висловлювати свою точку зору, не ображаючи іншого. Це допоможе запобігти виникненню
конфліктних ситуацій.
Вправа ?Відверто кажучи...?
Кожен учасник повідомляє, чи справдилися його
очікування щодо проведеного тренінгу.
Казка для натхнення
?Легенда про Нарциса?
Мавки на березі струмочка оплакували смерть
Нарциса, якого Зевс покарав за те, що він милувався
Висловити згоду
допоможуть такі слова:
?
?
?
?
?
?
?
Пам?ят
ка
для ба
тьків
?Це не викликає сумніву...?
?Це не викликає заперечень...?
?Я готовий(а) з цим погодитися...?
?Мені теж близька ця думка...?
?Я поділяю цю точку зору...?
?Я теж хотів(ла) про це сказати...?
?Моя думка повністю збігається з ...?
Ви не образите іншого, якщо висловлювання своєї незгоди почнете зі слів:
?
?
?
?
?
?
?
?Мені так не здається...?
?Я думаю інакше...?
?Я дотримуюсь іншої думки...?
?У мене інша точка зору...?
?Я дозволю собі не погодитися з...?
?На жаль, не можу погодитися з...?
?Хотілося б висловити свою незгоду...?
Оцінити дії іншого допоможуть такі слова:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?Я пишаюся тобою...?
?Я пишаюся твоїм вчинком...?
?Мені (не) подобається, як ти вчинив...?
?Це справді прогрес!?
?Я (не) задоволений твоєю поведінкою...?
?Мені було (не) приємно дивитися, як ти...?
?Мені було (не) приємно почути, що ти...?
?Дякую за...?
?Чудово! Так тримати!?
лише собою і не помічав нікого навколо. І раптом
вони помітили, що Струмок також у зажурі.
? Що з тобою трапилося? ? запитали мавки
у Струмочка. ? Хто тебе образив?
Струмок відповів:
? Я сумую за Нарцисом... Як сумно, що він більше не прийде до мене.
? О-о-о! Ти такий щасливий! Ми бачили цього
чарівного юнака лише мимохідь, коли він прямував
до тебе, милувалися його волоссям, граційною ходою лише секунди. А ти ? годинами, коли Нарцис
задивлявся на своє відображення у твоїх водах. Ти
міг досхочу насолодитися спогляданням його надзвичайної вроди, ? шепотіли у захваті лісові мавки.
? Хіба він був гарний? ? здивувався Струмок.
? Він ? надзвичайний красень. Невже ти цього
не помітив? ? розгублено мовили лісові мавки.
? Ні, ? відповів Струмок. ? Я не помітив його
краси, бо щоразу, коли він дивився у мої води,
я був зачарований своїм відображенням у його
очах... У його очах я бачив свою чудову красу!
Тож побажаємо собі й кожному не хворіти на
егоїзм струмка, бачити в очах дитини її душу.
А вона нехай бачить у наших очах мудру любов. ?
35
МОЖНА НА ПОШТІ АБО НА САЙТІ
PRESA.UA
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
Про цікаві форми роботи з батьками ? у наступних випусках ?ДВ? і ?ПП?
?????? ? ????????
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
35
© ??????????? ??????????, 2014, ??5
40
?????!
????????
?? ??? !
??
?
?
?
6
?
?
?
?
?
???
???
? 2014 ???? ???
4 ??????? ??????? + 2 ?????????
????, ?? ??????
??????? ??????
????????
??????
?????
????
???????? ???????
?????????
?? ????? 200 ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ??????????!
??
??
?
?
?? ????
???????
Матеріали для проектної діяльності за найскладнішими темами
чинних програм ? у тематичних номерах (у січні та липні)
???????? ?????????? ?? ???????? ? 54,90 ???
??????
40295
???????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?? ????? presa.ua
3
??????????? ??????
?? ???????? ???????? ?
????? ????? ??????
Червоніє сонечко в траві,
Ніби промовляє дітворі:
?Щоб не трапилось біди,
Краще не підходь сюди!?
Черепаха-модниця
В садок поспішає,
А коли дістанеться ?
Лежить засмагає.
У дитсадку будинок свій
Облаштував бджолиний рій:
Від ранку і аж до зорі
Літають бджілки-трударі.
Ще недавно у гніздечку
Білі грілися яєчка.
А сьогодні стало в ряд
П?ятеро малих курчат.
Жираф цей довго мандрував,
Поки садок цей вподобав.
Тепер за кожної нагоди
Розказує свої пригоди.
Фото надіслала Cвітлана Березова,
завідувач, ДНЗ № 29
?Золотий ключик?, м. Вінниця
Хто це томиться в полоні
Біля даху в павільйоні?
Визволимо за хвилини
Ми комашок з павутини!
ISSN 0321-1401 Дошкільне виховання, 2014, № 5
ікаві звірята, птахи, комашки, зроблені з підручного
матеріалу і розташовані по всій території дитсадка, ?
чудовий засіб активізації уваги й пізнавальної діяльності
дітей. Під час прогулянок і занять на свіжому повітрі малята
залюбки шукають своїх менших друзів, розповідають про них,
виконують їхні завдання, грають в ігри, складають оповідки і
радіють кожній новій зустрічі. У цьому переконалися педагоги
Вінницького дитсадка, фотознімки якого пропонуємо сьогодні
в рубриці ?Ландшафтний дизайн?.
Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140
?
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
238
Размер файла
5 619 Кб
Теги
робота з батьками
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа