close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова. Пишу та вимовляю. 3 клас (КМ) ocr

код для вставкиСкачать
1
Чернігів
Країна мрій™
- 2014
-------------------------·------ 1
------------------------------- ----- -- --------------- -------------------------------------------- ----------------------
УДК
ББК
811.161.2'271.12(075.2)
81.411.4-81 я71
І
. К63
Компанієць Н. Г.
К63
Українська мова.
панієць.
-
3
клас. Пишу та вимовляю.
Чернігів: Країна мрій™,
2014. -
64
/
Н . Г. Ком-
с.
ISBN 978-617-7183-03-6.
«Українська мова .
3 клас .
Пишу та вимовляю» укладено відповідно до чин­
ної програми з української мови .
Видання створене для відпрацювання грамотного письма, активного зас воєння української мови .
УДК
811.161. 2'271.12(07 5.2)
7
ББК 81.411.4-81я71
Навчальне видання
КОМПАНІЄЦЬ Надія Геннадіївна
Української мова. З клас. Пишу та вимовляю
Редактор О. В. Недашковська
Комп'ютерна верстка Н. А. Горошко
Дизайн обкладинки Н. А. Горошко
І
Коректор В. М. Савчин
Підписано до друку
02.08.2014.
Формат 70х 100 / 16
Папір офсетний. Друк офсет. Ум.-друк . арк.
Тираж
5000.
Зам. №
4,86
69/08.
Видавець Л . Ю. Почечун
Реєстр . свід. ДК №
14013,
м . чернігів , а /с
4535, від 30.04.2013 р.
201, тел . +38 068-151 -01-01
Вигото вл е но в ПП « Юні софт »
Дру к блока ТОВ « ПП « Фоліо плюс»
ISBN 978-617-7183-03-6
©
©
Компанієць Н. Г. , у кладання ,
2014
2014
Горошко Н . А . , комп. верстка,
© Горошко Н . А. дизайн обкл. , 2014
© Країна мрій™, 2014
І
Шановні читачі!
До Ваших рук потрапила книга для ак­
тивного засвоєння української мови. Наше
видання
покликане
допомогти
учню
само­
стійно тренувати грамотне письмо.
Якщо виконувати розвивальні завдання,
які сформульовані у цікавій формі два рази
на тиждень, то можна розраховувати нагли­
боке засвоєння правил правопису.
Користуючись таким тренажером, ви бу­
дете мати впевнен1сть, що пишете правильно
.
.
та станете усп1шним у навчанн1.
Бажаємо успіхів!
Заняття №
1
2.
Склади з друзями план попереднього
1---1---~~~--+~~~~-+---
J_1
т екс ту.
З. Склади і запиши текст-опис кульбабки
1. Розділи з котиком текст на абзаци
і придумай свою кінцівку.
за опорними словами, словосполучен­
Лежав на столі
нями і планом.
кіт. Дівчинка поставила
перед ним дві тарілки
L
другу
-
-
одну зі сметаною,
з моло~ом. Кіт подудмав: це дівчин-
ка принесла мен1 частування.
f
якісь крихти. Тепер перед котом було вже
три ~мачні речі: сметана, молоко і горобець.
Та х1ба легко зважитися, що з цих
трьох речей найсмачніше?
(Василь
Сухомлинський)
.
.
Пл.ан
1.
У яку пору року цвіте кульбабка?
2. Опиши зовнішній вигляд цієї квітки.
З. Чому ця квітка
......
-/···
.
на сонечко, листки н1жно-зелен1, соковит1.
ле що краще:
_ _ сметана чи молоко? Кіт збирався подумати,
що краще, але не м1г думати такий в1н
_ _ був ледачий. Коли це у відчинене вікно за­
- - летів горобець. Залетів, сів на стіл і клює там
········
Весняна квіточка, жовта, тепла, схожа
подобається
людям?
1
1. Поділи із зайчиком текст на абзаци
і визнач його тему і мету.
Сон-трава -
багаторічна рослина. Вона
росте на галявинах, добре освітлених сонцем.
П еріод цвітіння -
ки
10-20
2. Заміни із звірятами в тексті слова, що
квітень. Стебло 'ії завдовж- -
ням. Дай тексту заголовок.
сантиметрів. Має великі бузкові
т юльпановидні квіти. Характерною ознакою ~
сон-трави є м'яке опушення квітконосів та сам их квіток, а також яскраво жовті внутрішні
ч астини квітки. Знищується в приміських лісах
повторюються, на близькі за значен-
/
~
-----
Осіння пора! Як заворожує осіння пора
своєю красою. Але найбільш чаруючим і гар­
ним постає перед нами осінній ліс.
Приємно йти осінньою доріжкою, коли
з метою продажу у ВИГJlЯДІ
під ногами лагідно шарудить осінній килим.
великих, добре помітних
А осінній
букетів, а іноді й вико­
по лісу приємні
паних рослин. Сон-трава
ЯГІД.
з анесена до Червоної
книги. Це говорить про
те,
що не вижити
вітерець,
пустотливо
пахощі
розносить
достиглих ос1нн1х
Як гарно навкруги! Спасибі тобі, осінній
ліс!
цим
прекрасним квпам
без захисту людини.
І
І
І
------ ---; ------- ------------------; -
-
~~~~~~~~~:;:,;,,;~~:;:,;, ;:;:,;, ;~~:;:,;, ;~~~~:;:,;,,;~~:;:,;,,;""_""~~~~JРАМqтно1 пишУ_---J_
Заняття №
3
~~=~~~~~~~~~~t1-~======~l~~~~~~~7~г~
2.
Допоможи ~~ірятам ро~ташувати пунк- /___
ти інструкц11 до гри «КІШКИ-МИШКИ»
-
по порядку. Знайди в інструкції спону-
1. Допоможи зв'язати два речення за до­
кальні речення.
помогою слів Він, Вона, Воно, Вони,
Інструкція
замінюючи слова, що повторюються.
Ромашка
-
однорічна рослина. Ромашка
має тонке, пряме стебло.
Мурашки -
наші друзі. Мурашки 'роблять
родючим rрунт, розносять насіння рослин
на далекі відстані.
Бушує, піниться схвильоване море. Море
стає чорним зловісним .
Сині бори пестять під сонцем свої сизі
верховіття. ~и- н і бори шелестять ніжно свою
КОЛИСКОВУ ПІСНЮ.
~~
"
t
____
-
-
• Виберіть з граючих дітей «кішку» і поставте Ті в центр кола.
• По сигналу «мишки» стрибають у коло
і вистрибують з нього.
•
•
«Кішка» намагається зловити «мишей».
Продовжуйте гру поки «кішка» не спіймала усіх «мишей».
• Накресліть коло.
• «Мишки» розташовуються поза колом.
• Після цього виберіть іншу «кішку».
1
1.
Прочитай із зайчиком два тексти
по­
рівняй їх. Визнач тип кожного. Спиши
художній текст.
1.
Ромашка
-
2. Поділи із бджілкою текст на речення.
однорічна рослина. Сте­
Запиши і постав потрібні розділові
бл о пряме. Листки дрібно розсічені. Квіти
ма ють жовту середину та білі дрібні пелюст­
ки. Деякі види ромашки мають лікувальні
вл асти восп.
знаки.
2
димо мимо чому ж ми не прийдемо в хату,
/
=
----
2. На затишній лісовій галявині росла
ромашка. Її яскрава жовта голівка з білими
•
пелюстками
нечко. Струнка, немов
цариця,
красувалася
вона серед трав.
"ії не покличемо з собою ластівки тікають
із Європи що поробиш скрегіт, регіт, рев,
чад, бензин, вібрації скажете, що це дрібні
пригоди скрізь циклони, нестійкі погоди не
кожного
ранку зустр1чала со­
Живе одинока людина чому ж ми прохо­
дрібні бо ластівки й народи зроду на одній
/
f-
.
.
живуть земл~ кому ж, коли не нам, мщни-
ми бути, як криця кому ж,
коли не нам, свій рятувати
ДІМ
-
--------- ---- 1- --------1
1
~~~~~~~~~~~r~~~F~~~~~~~~~~~~~~ ГРАМОТНОПИШУ
І
'І'
Заняття №
5
------------------------------------------ --- ----------------------
2.
Разом із зайчиками випиши спочатку
розповідні речення, потім питальні,
спонукальні.
1.
Щодня чисть зуби до сніданку і після
До кожного незакінченого речення до­
бери своє продовження.
вечері. Що з того, що осіннім чарам прийде
Літають понад вікнами
кінець? Відвідайте нашу виставку іграшок!
...... .
Ретельно доглядати за рослинами
необхідно, бо ...... .
Вовк
-
витривала,
...... .
Жовтогаряче листя почало
Вітер колише
t
НО тому,
ЩО
Без
в1дваги зазнаєш зне­
пахне хліб? Люди
...... .
посадили калину
.
.
В ЧИСТІМ ПОЛІ.
•••••••
Світ сонця
коли не нам, міцними буть, як криця?
ваги. Ви знаєте, як
...... .
Допомагати людям похилого віку потріб-
Усяка пташка знає своє гніздо. Кому ж,
...... .
Більшість кактусів
КОЛЮЧІ,
•••••••
_
З. Перетвори з їжачком розповідні ре­
чення в питальні і спонукальні.
Діти взяли кошики і пішли до лісу.
Оленка пришиває гудзик.
Федько весело грає на сопілці.
і
1.
У кі нці кожного речення постав з ле­
вен ятком потрібний розділовий знак.
Виз нач тип тексту (розповідь, опис,
2. Допоможи жабкам записати текст
мір кування).
і поставити слова у потрібну форму.
Вечі р_ Сивий туман заплутався в де­
ревах_ Темно_ Раптом біля мене щось
в ибух нуло_ Звук схожий на легкий постріл_
J
Невже каштан впав
/
Ще один каштан вистрибнув із зеленої
шкаралупи і покотився_ Куди він котиться_
.
Невже каштан хоче наздогнати літо
-
Чи він
рветься
.
впати ос1нь
Стріляння
каштан~ в
спов1щає
про початок
осен1
/ _-_-_z_-_-_1
-_-_-_
__
Українські Карпати, які є (частина) схід-
=
них Карпат. Підносяться вони на заході,
у межах Закарпатської, Львівської, Івано­
Франківської та Чернівецької (область).
Українські Карпати
при-
.
Добери
заголовок.
Найбільша
г і рська система в (Україна) -
-
І-
-
їхня пересічна висота
середньовисокі гори,
1ООО м.
Найвища гора України
-
їнських (Карпати), їІ висота
рівнем (море).
Говерла в Укра-
2061
(метр) над
z
-------
··············1 ························1 ···············
~~~~~~~~~~~F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ГРАМОТНОПИШУ~
1---+ - ··_····_····_···_····_····- 1 -- - - - - + --
z==~~~;;;.;~~~~~2==========r-=
1.
2.
Навчи горобчика, як пр:випьно з:ерта- /
Знайди із звірятами слова-звертання
тись до хлопчиків і дівчат.
Зразок: Сергій - Сергію
Петро Петр~
в реченнях і підкресли їх. Зверни ува­
Гриць, Андрій, Аркадій, Віталій, Валерій,
гу на розділові знаки.
Грай, Матвію, бо я не вмію! Терпи, ко­
заче, отаманом будеш! Дай, Боже, так
воювати, щоб шабель не виймати! На тобі,
Гаврило, ще мені не мило! На тобі, небоже,
що мені негоже! Антошку! Їж потрошку,
лише не з'їж ложку! Хапай, Петре, поки
Степан, Микола, Данило, Максим.
t
Зразок: Оленк~
Марі~
Оленко.
-
- Марі!.
•
Галина, Ганна, Катерина, Людмила, Тама-
ра, Валентина, Соломія, Лідія, Валерія, Зоя,
Емілія.
тепле! Ти, метелику, не дуже б гордився, бо
сам з гусені уродився. Вийди, Іванку, за­
співай нам веснянку! Сестричко, не журись,
веселенько усміхнись!
З. Знайди в реченні звертання,
виділи їх комами.
Прилітайте журавлі до рідної землі.
Дружи любий синку з книгою.
Діти допомагайте пташкам взимку.
Хлопці сходіть на пасіку до діда Юхима.
1. Доп оможи їжачку підкреслити
гра матичну основу речення
(пі дмет і присудок).
Чере мха зацвіла на узліссях. Зqзулі за1<увал и в зелених гаях. Соловей заспівав
олос но. Зайці зібралися на галявині. Поля
ожи вають. Вітер віє з півдня. Сонечко гріє
неба. Сад цвіте навкруги. Проталини
з 'явл яються на полях. Квіти з'являються
В ЛІС І.
2. Дай відповіді на питання і підкресли
г раматичну основу у відповідях.
З. Разом із пташенятами встанови
зв'язок слів у реченнях.
Зразок:
Старші школярі обкопували дерева.
Ч ому восени меншає комах?
Школярі (що робили?) обкопувалн;
Як пташки готуються до зими?
обкопувалн (що?) дерева;
Яка пташка вночі не спить?
школярі (які?) старші.
Вітер колише трави шовкові. Вечір в небі
розкидає янтарі. Ніжність мені подарувала
верба. Знову Микола збирається до школи.
Зронило сонце бурштинову краплю. І най­
менший волос свою тінь кидає.
z-- _ _ _ _
7
2.
Підкресли головні та другорядні члени
речення. Другорядні члени речення
підкреслюй так:
1.
.....•.
Допоможи синичці
Легкий туман підвівся. Пішов шелест
поширити речення
по діброві. Сумує жовтень у нашому саду.
словами, які відпові­
Тішать око золотисті ниви. Гуляло море
дають на запитання,
на просторі. Над нами темніє небо. Сивий
t
що в дужках.
(Коли?) ... жаба слухає (який?) ... спів.
Займався (де?)
(На чому?)
...
...
(який?)
...
...
•
З. Перебудуй Два речення в одне просте
ранок.
розквітла (яка?)
Ліс повниться (якими?)
(кого?)
...
туман заплутався в деревах.
за зразком та підкресли підмет і при­
лілея.
піснями
--
-
судок.
....
Зразок: Листопад гойдає гілки. Лис-­
Гамір стоїть біля (яких?)
топад розтрушує листки.
...
...
t_
Листопад гойдає гілки і розтрушує
1далень.
(По чому?)
/
пливли
листки.
(які?) баржі.
Січень віє навкруги. Січень навіває скрізь ­
сн1ги.
Лютий кригою кує. Лютий і морозу додає.
І
І
І
І
І
І
І
І
1
І
І
І
І
І
І
І
І
І
7
І
І
з ~ клдс~======::;:=======7========;z:======::;r=====~t:======7========;~~~:::=;l==::\.·
1. П ідкресли із ведмедиком слова, що
вжиті в переносному значенні. Добери
з ними словосполучення, у яких вони
будуть вжиті в прямому значенні.
2. Добери до словосполучень пару,
в якій виділені слова будуть вжиті
Ш елестом опалого листя зітхає стежка.
Дея кі лікарі радять при простудних захво­
в прямому значенні.
рюваннях приймати гарячу ванну. Лагідні
Зразок:
сло ва роблять приятелів, а гострі слова -
сталеві нерви
ворогів. Чому твій погляд такий важкий?
сталеві ножі.
Золота рамка, міцний сон, крила кохання,
Тато виносить з машини важкий пакунок.
крутий норов, тепле слово, летять години,
.
По відомлення приймають на телефони «Га­
н1ч
рячої» лінії. Чому слов'а твої, мов гострий
ніж?
-
-
/-
впала,
.
.
м1сяць виглядає, час ~де.
З. Допоможи зозулі дібрати словосполучення зі словами у прямому
та переносному значенні.
Легкий, холодний, біжить, солодкий,
залізний, теплий, сміється, кришталевий,
-
ніжки, лінійка.
----------------------------------1 ------
~~~~~~~~~~7~~~7~~~7~~~~~~~F~~~
ГРАМОТНОПИШУ
~
І
І
~
j
2.
Згрупуй разом із курчатками синоніми
(слова близькі за своїм
значенням).
1. Добери із зайчиком слова, близькі
за значенням (синоніми).
Сонячний день
... день.
Смарагдова трава - ... трава.
Кумедна вистава - ... вистава.
Хибний вчинок - ... вчинок.
Втішна новина ... новина.
Сміливий вчинок - ... вчинок.
Понуре обличчя - ... обличчя.
Зимна погода - ... погода.
~
~
-
Дорогий, розумний, помаранчевий, хи­
-
трий, сміливий, хоробрий, пахучий, цінний,
тямущий, героїчний, запашний, підступний,
-
-/- лукавий, кмітливий,
;_ ласкавий, оранжевий,
охайний, ніжний.
~ з.
-
Допоможи звірятам замінити крила-
ті вислови одним словом-синонімом.
Крутити хвостом
Ловити гав
-
-
Вивести на чисту воду
Заливатись слізьми
Заморити черв'яка
-
-
· КЛАС~~............~~............~~............~~~~~............~;!§............~~~~~~~~~~~
1. Добери із синичкою слова,
протилежні за значенням
(антоніми).
Зразок: холодний
-
теплий
З. Допоможи білочці
.,
доповнити п ри сл 1в я
Бідн ий, широкий, близький, білий, ран­
антонімами.
ковий, м'який, глухий, великий, товстий,
Багатий хитрий на гроші,
ч ерст вий, новий, глибокий.
а
2. Підбери разом
із песиком до слів
сп очатку синоніми
(близькі за значенням
сл ова), а потім антоніми
(протилежні за значенням
слова).
Вітчизна, охайний, холод,
с вітл ий, ходити, красивий,
добр ий, здоровий, сильний,
л ежати.
...
на видумки.
Бережи чуже,
неначе око
....
Близька соломка,
краще
...
сінця.
Боязливому по вуха море, а
...
по коліна.
Від малих дітей голова болить, а від ...
серце.
Гірка робота, а ... хліб.
Де розумному горе, там
...
сміх.
z
З. Допоможи бджілці замінити крила­
=:====~~~~~~~~~~~~======~======~==
ті вислови одним словом-синонімом,
а потім антонімом.
1.
Склади із кошеням речення з парами
Хоч греблю гати -
словосполучень.
Бити байдики -
Село Барвінок місто Ізюм
ріка Тигр
-
Чорне море
захід сонця
і
злий тигр,
-
чорний день,
північний захід.
-
~
Постав
питання
до
спів,
які
з~учать
Т і пишуться однаково, мають різне
Гавань, послуга, криниця, фермер, дик­
-
І
І
І
/
тор, адреса, комбайн, президент, кишеня,
черевики, банкір, бібліотека, черемха.
{... ?) діти. {... ?)
{... ?) Поле засіяли пше-
-- -- -/==· ницею. Бабуся (".?) поле грядки.
-
і
рядку і знайди їх значення.
значення.
І
Песик вирішив дізнатись за допомо-
слів. Розташуй їх у алфавітному_ по­
ane
Тарас не знав, де руки
4.
7
гою тлумачного словника значення
2.
Діти весело гралися.
... , ... .
Прикусити язика ... , ....
Гнути спину ... , ... .
Підвищувати тон ... , ....
Від горшка два веf:?шка ... , ....
•
До сьомого поту ... , ... .
Повісити носа ... , ... .
квітка барвінок,
солодкий ізюм,
-
багато, мало.
І
/
/
1
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
1. П ідкажи пташенятам, що треба зроби­
т и зі словами в кожному рядочку, щоб
утворити речення.
Зайчиха, ялинка, під, жити.
З. Виділи з їжачком закінчення (змінну
Ходити, гриби, по, ми.
частину слова) у словах, які подані
Н ад, річка, літати, качки.
в різних формах.
Т иша, стукіт, дятел, шерех, і, порушувати,
Яскраве, яскравим, яскравого.
Сонцем, сонце, на сонці.
ши шка.
Адреса, адресою, адресі.
2. Зміни слова разом із бджілками за до­
Криниця, криниці, криницю.
.
помогою запитань. Познач у словах
Минулий, минулого, минулим .
закінчення.
Сан ти метр,санти метри, сантиметрами.
Хто? Що?
Кого? Чого?
Кому? Чому?
Кого? Що?
Ким? Чим?
На кому? На чому?
Ведмідь
Кукурудза, кукурудзи, на кукурудзі.
Айстра
І-
Абрикосовий, абрикосові, абрикосовим.
ням, а потім спільнокореневі слова.
1.
2
______ _______
_ _
Виділи із півником закінчення й осно­
Скринька, скриньки.
ву в спільнокореневих словах.
Школа, школяр.
Водний, підводний, безводний.
Сон, сонний.
Високий, зависокий, превисокий.
Портфель, портфелі.
t
ДБі~ий, білен~кий, біл.есенький.v
н1прянськии,
придн1прянськии,
Риба, риби.
У дар, ударний.
Ліс, лісок.
наддніпрянський.
Обласний, міжобласний.
_ Мотор,
мотором.
Сонний, безсонний.
Книга, книгою.
Цінний, безцінний.
Книга, книгар.
Велич, величний.
І
Сніг, снігом.
Журнали, журналами.
Сніг, снігур.
/
І
І
І
І
І
І
І
І
І
1
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
1. Поміркуй разом із зайчиками, як
правильно визначити корінь у спільно­
кореневих словах.
Вантаж, вантажний, завантажити.
_
З. Допоможи равлику визначити префікс
Футбол, футболіст, футбольний.
у словах.
Кордон, закордонний, прикордонник.
Узлісся, узбережжя, узвар.
Зима, зимовий, зимувати.
Безсонний, безсмертний, бездомний.
Літо, літечко, літній.
Прегарний, премудрий, препоганий.
Золото, золотий, золотко.
Привчити, присоромити, придумати.
Барабан, барабанити, барабанний.
Рознести, розрізати, роздати.
Вірш, віршований, віршик .
Спитати, скинути, сфотографувати.
Холод, холодний, холодити.
Надламаний, надколотий, надбудований.
•
Відгук, відріз, відплата.
2. Добери якомого більше спільнокоре­
невих слів до поданих, виділи корінь.
Праця, лист, вода.
Міжкімнатний, міжпланетний, міжконтиV
нентальнии.
7
,___,__
____,__ _ ___,__
2.
І
Встав з друзями в текст слова з ко-
ренем -гриб-. Позн~ч в цих словах
корінь.
1.
До лісу прийшла осінь. Незабаром на-
Левеня визначає суфікси, допоможи
йому теж.
-
ступить ...
пора. У лісі можна буде зустріти
.... Зрізати ...
- . потрібно охайно, щоб не пошкодити ... .
Добриво, печиво, морозиво.
Маленькі ... можна засолити, а з великих Постачальник, уболівальник, годувальник.
·
зварити ... суп.
•
Ніженька, тополенька, рученька.
Братик, коник, зонтик.
t
людей з корзинами. Це
-
-:l
/~
Слова для довідок: грибний, грибниця,
Холодильник, довідник, замовник.
грибочки, гриб, грибна, грибники.
Медик, історик, фізик.
Вовченя, гусеня, біл­
З. Розбери з курчатами слова за будо­
ченя.
-l
Борисович, Григоро­
вич, Ігорович.
Хлопчик, вовчик, Мур­
~~.:~дний, лісник, пеньок, перехід, роз­
мова, прикраса.
чик.
}
І
}
І
/__
}
/__
}
1
}
/__
}
І
І
/__
/__
}
}
}
/
І
1.
Котик у кожному рядочку шукає
слово, яке не є спільнокореневим,
п росить твоєї допомоги.
С иловий, сила, сили.
З. Доповни разом із лошам текст спорід­
Дотепні, дотеп, дотепи.
неними словами.
Голос, голоси, голосовий.
ЗИМА
Т ихо, тихий, тихі.
...
П оле, поля, польовий.
у
Море, моря, морський.
теплі краї. Там їм легше
....
...
відлітають
Гола земля
. ... Здається, ... в лісі ніхто не живе. Під
корою дерева влаштувався ... утомлений
Звук, звука, звуковий.
Різний, різні, різниця.
Слово, словниковий : слова.
2. До поданих слів доберіть зі звірятами
спільнокореневі слова, позначте за­
кінчення, основу і корінь. З однією
парою склади речення
...------......
Зразок: абрикосD
день короткий. Птахи на
-
.
...------....../\
абрикосов~
Кишеня, комбайн, автомобіль, метал, апе­
т ит, апельсин, секунда, електрика.
жук-дроворуб.
Але ... добре
В ЛІСІ.
1.
Зміни з ведмедиками слова так, щоб
рах слів корені.
~
змінився голосний звук у корені. Виділи
у парах слів корені. Підкресли букви,
~
[е]
-
~
~разок: П!Ч
~
Л!д
-
-
[і]
-
~
З!рка.
і З. Допоможи котику утворити від пода­
[о]
~.
п.о_ч1;
них пар слів словосполучення.
~
Підкресли букви, що позначають
льоду.
)
звуки, які чергуються.
Папір, лід, осінь, колір, ніч, ведмідь, сіль,
_ _
-
Боліти, коза, нора, ходити, школа.
що позначають звуки, які чергуються.
[і]
,---.......
~разок: зоря
Яскраві {колір), на­
ніс, корови, Харків, ворота, бджоли, ніж,
пувати {кінь), книжка
І коса, ноги, захід, радість, кі-т._.........,,._,__
--/
L
на {стіл), нагодувати
{кіт), біля свого {поріг),
годувати {лебідь),
багато {школа),
приїхати з {Харків),
.....
і
І
І
І
І
І
І
І
І
І
l
І
приїхати зі {схід).
І
І
І
І
І
І
І
І
І
J
;-------------------------------- ------------------
------- ------ ---------------------------------------------
r 3 ~ KЛAC:~~=====f=======j=-=====];zi:=====7=======т-====~f=~~~~~~~~~
1. Зміни з їжачком слова так, щоб голо­
сні в коренях стали наголошеними
і встав пропущені букви. Підкресли
З. Добери спільнокореневі слова так,
орфограму.
Зразок: с~нИ
-
щоб ненаголошені [ие] та [еи] стали
сИн.
наголошен Им и.
Л .. сти, пл .. че, з .. рно, з .. ма, ст .. пи, в .. сна,
Зразок:гр~чаний
г р .. би, с .. чі, кр .. ло.
гречка.
Кн .. гарня, т .. хенько, кл .. новий, бл .. зенько,
2.
Познач з мавпочкою наголос у кож­
м .. довий, ж .. ття, з .. лений, ст .. повий, с .. віє,
ному слові, скористайся для цього
в .. шневий.
орфографічним слрвником.
Адреса, автомобіль, агроном,
4. Допоможи півнику зробити
б ібліотека, вокзал, горизонт,
звуко-буквений
д ециметр, електрика,
аналіз слів.
коридор,
Селянка, життя,
п резидент, тривога.
листяний, зелений,
вишневий, мелодія,
_
дубки, берізка.
-
--------------------1 --------------- 1
-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Іг~мтно~шу=
-r
- 1
З. Встав з мишеням пропущені літери
-=~~~;;;;~~~ь;_-J+r__-_-__-__-_--1-----;(_-~--~-=------~~i
=
в слова та добери до них спільнокоре­
неві. Познач в кожному слові корінь
1.
Познач з ведме-
та орфограму.
Зразок-.
диком наголос
та розташуй сло­
~~
ва в алфавітному
ли орфограму.
t
Черемха, пшени-
_
порядку. Підкрес­
ця, очерет, минулий,
Абру_кос
-
~
абро_косовий, абро_косник.
Ап .. льсин, ап .. тит, б .. нзин,
в .. рблюд, гор .. зонт, д .. путат,
•
.. ректор,
кор .. дор.
д
к
.. ппи,
кол
.. ктив,
коридор, директор, горизонт, бетон, бензин,
-
апетит.
Склади речення з двома словами по­
~ 2. Поміркуй з пташками, які літери писа­
-г--
передньої вправи.
ти: е чи и. Розподіли слова на групи.
Підкресли орфограму.
Е
И
Кв .. ток, абр .. кос, б .. нзин, д .. ван, д .. ктант,
І\ . пут т, кол .. ктив, к .. рувати, к .. фір, кил .. м,
І
•• ІІІ 11 •
І
~/~~~/~-+1-----_-~~/~--+/~~~/~___,/с___~/
І
І
І
І
І
І
І
1.
Зміни з песиком слова за зразком
.1 ,
.
""
з ясуи, ЯКІ звуки чергуються в коре-
нях. Познач корінь в кожному слові.
2.
Зразок:
~
нога
-
с----
1-'у~а
~
І Ітах
-
~
н1жка
-
-
ру~ка
-
,,,..---.......
,.....-----..._
пташка
щоб у корені відбулося чергування
,,,..---........
на ноз1.
-
приголосних звуків. Познач корінь.
,,,..---........
у руц1.
-
Зразок: вчителька
,,.--.....
птас1.
молоко, пух,
пшениця, сн1г, смак,
рога, друг, щока, лице.
- вчительці.
Луг, онук, льодинка, екіпаж, око, арахіс,
Вухо, смуга, щука, муха, берег, луг, око,
.
Зміни із ведмедиком форму слова так,
.
пилюка, Олег, пшеничка, юшка, схованка.
р1ка, до-
З. Подумай зі звірятами, які літери
потрібно вставити замість крапок
у слова.
І
І- прочитати в кни .. і, бере .. и книгу, моло .. ний
За чотириногим дру .. ом, тобі допомо .. уть,
коктейль, зелений горо .. ок, зупинитися
на ро .. і, лежати на бо .. і, розповісти ону .. і.
І
··· · ···· · ···· · ···· ··· · · · · · ·· · · ·· · ····· · · ··· ··················· · ·········1
·······•···· · · ············1
·············· ···
ГРАМОТНО
- 1ПИШУ7
-
І
2. Разом із котиком відшукай .та розподі- ····
L=~~~~~;;~~~~d:J_========~=
ли по групам слова, що заюнчуються
_
- -
,___,_ _ _ _- - + - - - - - - - + --
на дзвінкий приголосний
приголосний.
1. Допоможи зайченяті знайти слова, що
починаються на дзвінкий приголосний
на глухий приголосний.
На дзвінкий
На глухий
приголосний
приголосний
Голос, дзьобик, беру, плащ, сонце, холод, сяяти, степ, гречка, дзиr'а, сім'я, хутро,
парашут, зернятко, стовп, в1кно, палац, диво.
на глухий
На дзвінкий
На глухий
приголосний
приголосний
Льох, суд, наймит, лимонад, лицар, Єги­
пет, горб, Г'удзик, гриб, птах, дзвін, ярус,
-
журнал, юнак, холод, сrнекдот, град, стовп,
йод, джмелик.
=
З. Повчись з білочкою до­
бирати спільнокореневі
слова для перевірки
сумнівного приголос­
ного.
Зразок:
вудка
-
вудочка.
Гриб, плу~, гарбу~, жолу8ь, діжка, ложка,
ніж, блу~ка, бері~ка, соло8ка, бу8ка.
7
1.
Визнач з бжілкою префікс
у кожному слові.
Скинути, покинути, докинути,
З. Допоможи звірятам утворити за допо­
пе рекинути.
1
Відрізати, зрізати, перерізати, порізати.
могою префіксів слова з протилежним
Підставити, поставити, доставити, відста-
значенням.
1
ви ти .
Вико~ати, п~р~копати, ~рикопат~, докопати. /
Приб1гти, в1дб1гти, заб1гти, виб1гти.
_
Вистрибнути, перестрибнути, дострибнути, _
3rразок:
-----,
----;----,
донести
- в1днести
Вихід, зачиняти, вигрібати, викручувати,
випустити, улетіти, відсунути, підхід, виліт,
завести.
зі стрибнути.
2.
І
4.
Утвори з друзями слова за допомогою
Склади речення з утвореними парами
слів попередньої вправи.
префіксів за-, пере-, Від-, до-, при-. Не
забудь позначити їх у кожному слові.
Знайомити, жарити, глянути, носити, леті-
т и, вчити, стояти, вести, тлумачити, берегти,
к олоти,
І
І
І
1сти, адресувати.
І
І
І
І
.
І
І
!
І
І
І
І
І
І
І
І
І
t
І
·················· ·························1
························1
··············
:'Ї~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§ ІГРАМОТНОПИШУ
.
І
L
2. Склади і запиши речення разом
················
із друзями. Познач в словах префікси,
підкресли прийменники.
1.
Спиши,
(На)писав, адреса, батько, (на)конверт.
розкриваючи дужки,
(Зі)стрибнула, і, кішка, (у)траві, схова-
підкресли разом
t
лась.
із їжачком приймен­
префікси в словах.
t
Човен (від)плив (від)берега.
-
ники та познач
....
(В)летів, (за)співав, і, чиж, (у)кватирку.
(На)ночівлю, (по)летіли, качки, (зі)свистом.
З. Разом із ведмедиком
Хлопчик (на)писав (на)листі вірш.
випиши з орфографіч­
Сонечко (за)йшло (за)хмару.
ного словника десять
Вершник (з)ліз (з)коня.
слів з префіксами
(По)доріжках (по)бігли струмочки.
Воз-, пре-.
І
Навесні сніг (з)сувається (з)гір.
Камінь (зі)рвався (зі)скелі.
(Під)писатись (під)наказом.
(До)табору ми (до)їхали вночі.
7
І
І
І
І
І
І
І
І
l
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
1. Добери до слів спільнокореневі та по­
знач в кожній парі корінь і префікс.
Роздум, розквіт, розмір, розфарбувати,
розсекретити, розсипати, розбіг, розбій,
З. Допоможи песику вставити пропущені
розбинтуватися.
літери в префіксах поданих слів.
Безводний, безвусий, безгаражний, без­
Ро ..лити, ро .. селити, бе .. соромний,
голосий, бездарний, бездушний, безкрилий,
1
бе .. дітний, ро .. сипаний, ро .. дертий, бе .. цін­
безлюдний, безмірний.
/
ний, бе .. пам'ятний, ро .. пізнати, ро .. ходитись,
бе .. сильний, бе .. сонний, ро .. сваритися,
2.
Утвори разом із ведмедиком слова
ро .. палити, бе .. славний, бе .. кінечний.
з префіксами. По~нач префікс у кож­
ному слові.
роз-: ворушити, пустив, писати, варити,
стелить, пустить, кине, різати, ставити, бити,
к азати,
малювати, класти.
без-: надійний, радісний, шумний, чес­
н ий, помилковий, процентний, сильний,
законність, заперечний, збройний, звучний,
земельний.
І
І
І
І
І
І
j
· · · ····· ··················································································· ························
1
· · ·· ·· · · · ······················· · ······················/
··· · ·····················/
·············
~~~~~~~~~~7~~~~~~~7~~~~~~~~~~~ ГРАМОТНОПИШУ
7
І
2.
z=~~~~;;~~~~~~r_===z===z=
7
Добери разом із песико~ до спів
спільнокореневі без префіксів та познач в кожній парі корінь і префікс.
1. Утвори разом із котиком слова з пре­
фіксами з-1 с-. Познач префікс
Скинути, зрізати, зсипати, зносити, зва-
- жити, скрутити, схотпи, спалити,
···· сфабрикувати, змити, збудувати.
у кожному слові.
Зразок: ~опати ламати
-
С'копати.
--,
і з.
зламати.
Питати, формувати, кипіти, тиснути,
стоптати,
Встав з мишенятами пропущені пре­
фікси з-1 с-. Не за9удь, що перед к1 п,
т1 ф1 х пишемо с-.
,
творити, ходити, писати, класти, сфото­
графувати, хилитись, казати.
Давати, варити, гадати, ліпити,
-
чистити, шити, в'язати, робити, різати,
/
малював, біг,
L
вести, будувати.
.. кинути, .. в язати, .. питати, .. ламати,
..чистити, .. сунути, .. шити, .. дути, .. гортати,
.. дати, .. палити, .. котити, .. тягнути, .. форму­
вати, .. чесати, .. творити, .. цщити, .. хитрувати,
.. важити, .. класти, .. рубати, .. торгувати,
..пекти, .. морити.
І
r
/_
~
І
І
І
І
І
7
І
і
І
І
І
і
І
і
І
І
І
І
1.
Ут вори за допомогою префікса без­
но ві слова з протилежним значенням.
Зразок:
хмарне небо -
без'хмарне небо.
З. Запиши разом із песиком слова укра­
їнською мовою. Виділи префікси
З бройний напад, помилкове рішення, на­
і зістав вимову префіксів в обох
ді йн а людина, змістовна стаття, культурна
мовах.
л юдина, зоряна ніч, чесне слово, злобна
=----~
п одготовить -
ж ін ка, помилковий розрахунок, звучний
---;---,
п1дготувати.
Поджарить, бесстрашнь1й, беззвучнь1й,
гол ос, рад і сний настрій.
расшить, росписать, бессистемнь1й,
бесшумнь1й, бескрайний, расширить, ска­
зать, связать, сломать, срубить, сварить.
-
2. До поданих слів добери антоніми.
Познач префікси.
3 разок:
--,
ззаду
-
--,
спереду.
Відвертий, віддалення,
зменшити, за­
гублений, з'являтися, увечері, закинути,
розгорнути, побудувати, збільшити, розходи-
·---
т ись, заперечувати, ускладнювати.
/~~/~~/~~/~.~l~~l-·_ /
І
І
І
І
------------------------------------------; ----------------·-------; --------
~~~~~~~~~§§~§§§§~F§§§§7§§§§§§~~§§§§~~§§~ ГРАМОТНОПНШУ-==L=~~~~;;~~~~~r::~:======:z=======2==
1.
З. Разом із воронами утво~и спова :а допомогою префікса з-, без-, роз-.
Їздити, їсти, ядерний, їхати, єднатися,
юшити, єрепенитися, юрбитися, явитися, їв.
Потренуйся з друзями вимовляти
слова з апострофом після префіксів.
Поділи слова для переносу.
т
Зразок: роз'їзд -
роз' - ізд.
Роз'їзд, з'явився, під'їзд, під'їздити,
_ _ об'єднати, роз'єднати, в'їзд, з'ясували,
7
t
роз'їхались, з'їзд, об'їзд, від'ємний.
2.
Переклади із пташками слова з росій­
ської мови на українську. Порівняй
іх написання
в обох мовах.
Зразок: разьезд - роз:ізд.
4.
Знайди слова, у яких апостроф пи­
шеться тільки після префікса.
Обьявление, отьехать, подьезд, обьект,
изьясняться, сьезд, безьязь1кий, развязка,
Поділи знайдені слова для переносу.
сьезжать.
Зв'язати, без'ядерний, пом'якшає,
комп'ю-
тер, з'явились, В'ячеслав, між'ярусний,
І
І
І
І
7
б'ють, в'язка, роз'ярений, без'язикий.
2
1. Визнач з вовчиком у словах суфікси.
Поділи слова для переносу.
Ручка, рученька, ручище.
Рибка, рибонька, рибина.
Хмарка, хмарина, хмарище.
за допомогою суфіксів і познач їх
Зелений, зелененький, зеленющий.
в утворених словах:
Вовчик, вовчище, вовченя.
І
Здоровий, здоровенний, здоровенький.
2.
Добери зі звірятами спільнокореневі
слова з різними СУ.фіксами. Познач
суфікси в утворених словах.
Зразок:
І
книга
-
/\
книгар,
книж{ч';(а.
-
плети во.
-ив(о): варити, добрий, курити, місити,
морозити, палити, пече.
-ен(я), -єн(я): вовчик, гусак, зайчик, лис,
мавпа, крокодил, тигр, лев.
-ечок, -єчок: вершок,
мішок, край, сніжок,
горщик.
смужка, стежка, донька.
V
лапа, земля; новии,
холодний, хлібний,
цифровий, тихий.
Зразок: плети
/\
-ечк(а): стрічка, ручка,
Ніч, друг, брат,
1
З. Утвори разом із зайчиком слова
1.
Утвори з мавпочкою сло·ва за зразком,
познач у них корінь і суфікс.
..
l
Сон
нн
-
-
-
~ І ..
-
"-·.::i
сонн и.
Телефон, проба,
н
~Іv -
~л
..
t
сх1vнии.
ільион, тюльпан, удар,
туман, батальйон, ре
нт, успіх, орган,
З. Зміни словосполучення, так щоб вони
•
мали зменшено-пестливе значення.
мотор, осінь, актив, ро~, сифон, клуб, ме­
Малий кіт, смачне яблуко, руда лиса,
дальйон, атом, кардан.
білий лист, жовте курча, легкий вітер, мала
дівчина, гарні діти.
____________ 2. Разом із мудрою совою поміркуй,
в яких словах писати -нн-, а в яких -н-.
/
Лави(нн,н)ий, телефон(нн,н)ий, леви(нн,н)ий,
L
анте(нн,н)ий, годи(нн,н)ий, вогня(нн,н)ий,
-- -
олов ' я(нн,н)ий, орли(нн,н)ий, лату(нн,н)ий,
електро(нн,н)ий, тьмя(нн,н)ий, ешело(нн,н)ий,
єди(нн,н)ий, тума(нн,н)ий, віко(нн,н)ий .
7
І
І
І
/_
І
/_
І
/_
1
і
/_
/_
І
І
І
І
/
1. Бурундучок добирає до прикметників
і менники. Допоможи йому.
Ч ервоний ... , блискуче ... , великий ... , кру­
гл а ... , розумний ... , яскравий ... , добрий ... ,
З. Разом із білочкою знайди в кожному
спо кійне ... , хитрий ... , біле ... , дерев'яний
рядочку дієслово.
... ,
Речення, слово, думати .
.
тепл1
... ,
золота
... ,
.
чуж1
....
Лицар, бадьорий, оздоровити.
2. А кроленята підбирають прикметники
Шкода, швидкий, розвивати.
до іменників. Виконай це завдання
Мати, польовий, оздобити.
разом із ними.
Книга, сіль, жити.
... льотчик, .. килим, ... м ' яч,
.
... дитина, ... черв ' як, ... ведм1дь,
... кошеня,
.. . диктант, . . . степ, . . . колосся, . .. мед,
... озеро.
...
сова,
Джміль, віконний, читати .
Стіна, шкільний, економити .
Здобич, новий, лютувати.
Зелень, зшивати, довгий .
Тлумачити, вихован1сть,
дбайливий.
слова.
Скінчилося літо. Ластівки відлетіли у вирій .
1. Школярам із пташиної
школи потрібна допо­
мога: доповни
Зраділи горобці, що тепер легко буде захопи -
_
-
ти
..
.
1хн1
t
Іменник
Прикметник
Дієслово
велич
величний
возвеличити
найкраще гніздо над . моїм вікном. А надво рі
заходила зима. Почав уже й сніг летіти.
.
1з
Горобець
.
гн1зда,
-
-
І-
багатій.
-
ся
-
Техніка:
Почуття:
Дні тижня:
Назви
і
І
і
І
МІСЯЦІВ:
і
І
на
.
плку,
l
і
пов_ертить­
холодно,
1
назад
у гніздо. Тільки їсти нічо­
го.
Овочі:
сяде
покрутиться,
2. Згадай по 5 іменників до кожної групи.
Птахи:
випурхне
почистить носик об кору,
розум, тепло, зелень, сивина,
І
.
на вс1х .
найбільш дзьобастий, усіх переміг і захопи в
---
Мир, свято, пекар, холод,
і
1х не вистачало
Один горобець був найбільш горластий ,
-
за зразком.
і
..
Чую, галас, крик, сваряться, аж пір'я летить.
вправу
спорідненими словами
шш?
.
.
гн1зда, т1льки
і
І
1.
Додай разом з їжачком до назв тва­
рин
прикметники, що характеризують
поведінку тварин.
Ягня (яке?) ... ,
З. Разом із котиком добери з довідки
ло ша (яке?)".,
в речення необхідні службові слова.
осел (який?)".,
Довідка: від, за, на, у, в, і, та, з, на, за, і,
со рока (яка?)".,
го робці (які?) ... ,
ли сиця (яка?)".,
• (
V?)
ве дм1дь якии. ".,
,
~ у, а.
Т
Природу слід захищати
ко~
." зло'і ". жорсто­
руки.
ко шеня (яке?)".,
". хазяйновитість ".
.. суворо карає ." байдужість ". бездушність.
пап уга (який?)".,
Людина мусить бути дбайливим господа-
че репаха (яка?)""
Ліс винагороджує
.
рем ~" храм~
.
мапнки
Природи, ". не жадіб­
ним споживачем.
2.
Придумай разом із друзями
по З дієслова до кожного слова.
Зразок:
книга
-
навчає, розповідає.
Телевізор, телефон, автобус, мама, бра­
ти к, сад, риба, вітер, море.
."
схилах зацв1ли
.
. .
перш~ веснян1 квпи.
предметів.
Капуста
1. Утвори разом зі віслючком сполучення _
Читати, книга
-
Підберезовик Кіт
слів, постав до іменників запитання.
читати (що?) книгу.
····
Відпустити, на, прогулянка.
і
Випустити, на, воля.
Знайомити, з, батьки.
це ...
-
-
це ...
це ...
Тарілка
це ...
-
Горобець Сережки
Дуб -
-
це .. .
І
це .. .
це ...
Малина
- це .. .
Чернігів це .. .
Троянда це .. .
Десна це ...
Забути, про, зустріч.
Сісти, на, стілець.
Стежити, за, діти.
Укласти, угода.
Вивчити, вірш.
/
І
І
І
І
(_
І
І
/_
І
/_
1
І
І
(_
І
/_
І
/_
І
/_
І
І
;7 t клАс~======~======і~====~=====і========;~=====t=====~~~~~=-і
1.
Зайченя розподіляє на групи іменни­
ки, які означають назви істот і неістот.
Приєднуйся до нього.
Істоти (хто?)
Неістоти (що?)
Кіт, стіл, зайчик, діти, дорога, календар,
/
З. Разом із песиком знайди у вірші імен-
ники (істоти) та іменники (неістоти).
ш коляр, жінка, куля, вишня, онука, лампа,
Що блищить в траві зеленій
н адія, Київ, Петро, льотчиця.
Що в тополі і у клені,
В річці, морі і машині,
2. Допоможи крочці утворити іменники
(назви істот) від поданих слів, постав
до них запитання
••
І
З лісорубом ліс рубати,
-
ч итання, машина, пошта,
і менини, робота, книга,
І
шахтар (хто?).
Дружба, школа,
ч оботи, казка.
Хто разом з пташкою літає,
Може з жабкою стрибати,
Зразок:
Шахта (що?)
В стиглих ягідках малини.
Разом з учнем вірші вчити,
З пішоходами ходити.
І
З. До загальних назв разом із песиком
~==~!5~~;;~~~~~~--z~--=--=--=--=--=--=i---:~--=--=--=--=--=--:~~1.
добери по три власні назви.
Знайди із котиком
власні назви.
Місто Вінниця,
t
Чорне море, планета
t
Юпітер, поет Тарас
=
Шевченко, сузір'я
Місто:
Планета:
Ім'я:
Море:
Кличка тварини:
Гора:
Сузір'я:
Річка:
І
І
4. Запиши текст, роЗкриваючи дужки.
Чумацький Шлях, країна Німеччина, гора
Говерла, острів Хортиця, ріка Дніпро, князь
Володимир.
Букви, де потрібно заміни великими.
Недалеко від (с)елища (с)осниці
на (ч)ернігівщині сріблиться підковою
~
2. Пошукай з мишенят.ами іменники, що
/
L
позначають загальн1 назви.
Ріка Дунай, письменник Михайло Ко­
/
цюбинський, княгиня Ольга, село Іванівка,
восени червоняться
Чернігівська область, Азовське море, плане-
І
/_
І
/_
І
/_
І
І
/
Водяться в ньому (р)иба, (б)обри, (в)идри,
(к)ачки, (г)уси. Берег облямовує верболіз,
калинов1
кетяги.
Приходив колись сюди малим (о)лек­
та Земля, сузір'я Терези, котик Мурчик.
І
(о)зеро (п)існя. Воно довге, глибоке і чисте .
сандр (д)овженко.
1
І
І
/_
І
/_
І
/_
І
/_
І
/
;-; t клАС~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Разом із вороною
спробуй утворити
від прикметників
спільнокореневі
З. Допоможи звірятам утворити
іменники. Познач
спільнокореневі іменники жіночого, се­
корінь у кожному
реднього роду та визначити закінчення
слові.
~"
Зразок: новии
в утворен их словах.
-
?
(що )
~
новина.
Кіт
Мирний, осінній, звичайний, червоний,
птах, тигр, лось, миша, рись.
си вий, свіжий, велики~, сміливий, смачний,
см ішний.
Знайди всі іменники.
Читати, читанка, листуватись, лист, ко­
ри сний, користь, співати, спів, думати, дума,
зні мати, знімок, фотографувати, фото­
графія, радіти, радість, ранковий-, ранок,
зи мовий, зима, зважити, ваги, віршований,
в1р ш.
кішк@]- кошенІlі].
Ведмідь, лис, заєць, вовк, лев, олень,
зді бний, холодний, аптечний, багажний,
2.
-
7-
-----------------------------------------------------------7
--------------------------;
---------
': ~
r ~~~~;;~;;;~==7t=====7~====т=======t=======~===== ІГРАМОТНОПИШУ~
- 7
З. Знайди разом із синичками всі імен-
І
ники та визнач їх рід.
1.
КИЇВ
Визнач з білочкою рід іменників.
Зразок: брат (чол. р.),
Колись давно столицю заснували
земля (жін. р.), теля (сер. р.).
Кий, Щек, Хорив та Либідь, їх сестра.
-!--
Столяр, осел, ясен, сміх, квітень, дощ,
гараж, скрипач, мураха, груша, надія, осінь,
/
Мій, Києве, ти місто старовинне,
Краси утілення та вічного добра.
галка, людина, гора, лялька, шосе, листя,
Тече Дніпро. Колись у
його водах
знамено, здоров'я, життя, сонце, батько,
Князь Володимир хрещення прийняв.
перо.
Він дбав про долю рідної країни,
Вчив грамоти та храми будував.
2.
П ри думай разом
.
,
.
1з левеням п ять сл1в
-
назв виробів
із борошна.
Чоловічий рід:
Жіночий рід:
~
І
І
І
І
І
І
І
І
1
І
І
І
І
1. Підбери іменник, що підходить
за змістом, та визнач його рід.
Добра, рідна, кохана ....
Весняний, дзвінкий, говіркий
... .
Цікава, бібліотечна, улюблена ... .
Шовкова, красива, довга ....
Круглий, дерев'яний, обіденний ... .
Новорічне, довгоочікуване, веселе ... .
Яскраве, весняне, грайливе ....
Соковите, спіле, смачне ....
Солодкий, нічний, кошмарний ....
Чиста, питна, прозора ....
І
-
2. з' ясуй, чи всі іменники правильно розподілені.
Чоловічий
1
"/-
Жіночий
Середній
рід
рід
рід
носоріг
Ганна
вартівник
НІЧ
лялька
сонце
зорепад
шишка
опов1дання
рукавичка
дядько
ВІРШ
ТВІР
п1дказка
сп ~вання
поняття
Микола
ведмедиця
З. Запиши речення. Знайди іменники
і визнач їх рід.
Гарна видалась весна. Бруньки в саду по­
набрякали. Цвісти в садах грушам, вишням,
сливам, абрикосам та яблуням.
Кленовий
цвіт устелює дороги. А небо здається без­
І
донним.
~
z
.. .... ·1 ···················1···
~~~~~~~~~~~~~~'7~~~~~~~~~~~~~~:..;_
~
ІrРАМОТНОПИШУ
- 1
··············· ········ ·· 2.
Зміни з ведмедиком іменники:
/
~==~~~;;;;;~~~~~L------,1-------;1-- а) поставивши їх у форму множини,
та познач закінчення.
1.
Підкресли іменники у формі однини
однією лінією, у формі множини
двома.
Околиці, зелень, деталь, ніч, ознаки, шах­
ти, межа, загадка, школи, свідок, книжки,
с~кретар, вишні, дощі, туман, снігур, св,Їдки,
р1ки, мишеня, малюнки, студенти, плем я,
УЧНІ.
Зразок: бджол [і] -
-
бджол [И].
Лялька, люстра, комаха, куля, анкета,
t
лелека, вимога, колесо, слово, сонце, числ о,
_
б) поставивши їх у форму однини.
озеро, вікно, поле.
Зразок: степ[И]
j
-
степО.
Слова, вікна, дива, села, дерева, т1ла,
-кола болота полотнища, тюльпани, мотор и,
'
'
...... скарби, удари, малюнки, бригадири, алмаз и,
І- сніги, крики.
\.
•
/ ··
1.
Зміни з котиком за відмінками імен ­
ники, що позначають назви істот.
Зразок:
Називний (хто?)
Родовий (кого?)
Давальний (кому?)
1
Орудний (ким?)
-
космонавта.
-
космонавтом.
Місцевий (на кому?)
-
Зразок:
на космонавті.
Кличний {уживається при звертанні)
Називний (що?)
земля.
-
Родовий {чого?)
-
-
Давальний (чому?)
к осмонавте.
Знахідний {що?)
Людина, льотчиця, лисиця, директор, де­
/
r
тот.
космонавту.
-
Зміни з мишенятами за відмінками
іменники, що позначають назви неіс-
космонавта.
-
Знахідний {кого?)
2.
космонавт.
-
Орудний (чим?)
п утат, комбайнер.
землі.
землю.
-
землею.
Місцевий (на чому?)
Кличний
=
1
-
землі.
-
-
на землі.
земле.
Скриня, книжка, загадка,
автомобіль, комп'ютер,
сантиметр.
.;
І
І
І
І
І
І
І
І
~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
------------------------;
-----------
~~З~а~н~я~т~т~я~N;о~4~3~~~~~~-7-_-~---~---~---~---~-_-~-,~-- --~---~---~--~---~-~--~-- ~-~2~.~В~и~б~е~р~и~з~б~іл~о~ч~к~о~ю~д~л~я~~:~:~~~:;::У j
z==~~~;;;;;;;~~~~r_===z===~=
7
форму і постав до них запитання.
Зразок: Пішла луна (гай).
1. Знайди слово, з яким пов'язаний виді­
Червоніє за (гора) калина.
запитання до іменника.
Між (коріння) жебоніло джерело.
Зразок:
t
зустрічали (з чим?) з хлібом.
-
Пішла
луна (чим?) гаєм.
лений іменник, від цього слова постав
Хліб
-
усьому голова,-
.
.
так в~ддавна в народ~
Квіти під (вікно) засипав сніг.
Посадіть (калина) в полі.
День кладе на (хмара) позолоту.
Зозуля (горлиця) жалілась.
казали.
З. Відредагуй текст, використовуючи си­
Тож і не дивно, що люди без хліба вмирали.
Хлібові шану, як рідним батькам, віддавали.
ноніми замість виділених слів.
Пісню про хліб на весіллі й обжинках співали.
Мишко любить ходити до дідуся в гості.
З хлібом і сіллю гостей дорогих зустрічали.
В хлібові силу й могутність народу вбачали.
/ Дідусь завжди з радістю зустрічає Мишка.
L
Дідусь пригощає Мишка смачними яблука­
ми,
грушками,
ц1лющим медом.
Мишко із задоволенням працює у ді­
дусевому саду. Мишко може і води
бджілкам-трудівницям налити, і суху гілочку
на яблуньці зрізати.
Радіє дідусь
І
І
І
І
-
славний помічник росте!
І
1. Давай разом з мишеням підберемо
по 4 прикметники (слова, що вказують
Заняття №
44
на ознаку предмета) та запишемо їх.
З. Разом із кроленятами з' єднай слова
Виноград: (який?)
.", ... , ... , ....
Груша: (яка?) ... , ... , ... , ... .
Лимон: (який?) ... , ... , ... , ... .
Апельсин: (який?) ... , ... , ... , ....
Вишня: (яка?) ... , ... , ... , ... .
Цибуля: (яка?) ... , ... , ... , ... .
та їх ознаки.
Смаглява, осінній, людні, ляльковий,
~ лютий, тиха, ніжна, холодна, рівненька, охо-
7
Ворог, вулиці, вечір, театр, дівчинка,
_
2. Постав разом з сиt-1ичкою запитання
Зразок:
(що?) олівець (який?) червоний;
(... ?) осінь (... ?) пізня.
(... ?) лахміття (... ?) старе.
(... ?) синиця (... ?) чубата.
(... ?) повітря (... ?) прозоре.
(... ?) пушинка (... ?) легка.
_j
І
І
зима, стежка, система,
ши
-
правильно.
Коли сходить сонце, снігова замети ро-
жева. Це воно забарвлює їх своїм помінням.
/_ Величавий сонце
__ сліпучо-білою.
І
н1ч, рука.
4. Допоможи виправити помилки. Запи-
до іменників та прикметників.
-
ронна.
І
І
І
підіймається, а сніг стає
І
І
--·------------------------------------------------ --- --------·-------- --- ---- ---- ------- --------- ---------- ----- ------------- -------- ------ -- ---------------------- -- ---- -----·---------------------- -- ------------------------ ------ --- ----------------/
-- -- --- -----------------/ - -
2. Відтвори разом із мишенятами вірш.
Срібні дерева
Срібн ... дерева,
1. Їжачок не може зрозуміти, про яку
Срібн ..• гілля,
пору року йдеться в тексті. Допоможи
сріблом пухнастим
йому заповнити пропуски відповід­
вкрита земля .
ними словами так, щоб текст набув
t
спочатку весняного, потім літнього
та осіннього колоритів.
Одного
...
гулянку. Іде
__
- -
стиха шумлять
На ній
дерева. А он
... трава. Через ...
стелилась ... доріжка.
-
...
галявина.
галявину про-
#
в срібн ... заметах .
І
Срібн ... -пресрібн ...
лісом. Навколо про щось
...
небі хмарки,
срібн ... стежки.
ранку Івась пішов на про-
...
Срібн ... у синьому
ліс приберіг
білочці срібн ...
срібн ... горіх.
(Л. Первомайський)
Куди вона веде? Ма­
буть, до ... озера. Саме
І
його й шукає Івась.
r
І
І
І
І
_J_l_
- ----4-/~___,_/~--+--/~~/~_/
1.
Разом із вовченям до поданих слово­
сполучень у переносному значенні,
добери словосполучення у прямому.
Солодкий сон
-
.. .
Хмара плаче .. .
Осінь жовтокоса Срібний голос - .. .
Тепла зустріч .. .
Черства душа .. .
Шовкова трава .. .
Золоте зернятко - .. .
Лебедина пісня - .. :
Зміїний характер - ...
2.
Назви із друзями слова, що вжиті у ві­
рші в переносному значенні.
ЛІСОВА КРИНИЧЕНЬКА
На зеленій галяві, де рясна трава,
дзюркотить криниченька, чиста, л1сова.
До води схиляються, квіти запашні.
Камінці поблискують в темній глибині.
Ми збирали ягоди, забрели сюди.
Відпочити в затишку сіли край води.
l-
Ходять в лісі шелести, дзюркотить вода ...
Це казки криниченька вам розповіда.
(Н. Забіла)
·································•·····················•·························································•·········· · ····································1
·········· · ····· · ·······1
····
ІJ!===:==:~~~::::;ї~==:==:~~=====t:==:==:==:~==:==:==:;z~==:==:~==:==:==: /ГРАМОТНОПИШУ
.
1
-З. Додай з півником замість крапок
прикметники-антоніми.
І найменша іскорка зродить
1. Заміни зі курчатками при­
З великої хмари ... дощ буває.
кметники так, щоб похмура
В орача руки чорні, та хліб " ..
картина природи змінилася
Колос
на протилежну.
--+---
ли по небу. Сердитий вітер
+ - - --
гойдав віти дерев. Жовте
.
/ .
Порожня бочка гучить, а ... мовчить.
Ранні пташки росу. п'ють, а
-
.
ллють
ЛИСТЯ сумно ТРІПОТІЛО ОД ВІ-
--
... до землі гнеться, а порожній
~ угору пнеться.
Важкі чорні хмари плив­
.
вогонь.
...
тру. Настала холодна осінь.
2. Переклади разом із бджілкою ре­
/
L
чення на українську мову, додаючи
...
слізки
.
... дорогою йди, та старої не забувай.
Задні колеса за ... їдуть.
День довгий, а вік ....
За ... поженешся -
J
велике загубиш.
прикметники-антоніми.
Озеро глубокое, а пруд ... .
Чай гарячий, а мороженое
Смех громкий, а шёпот
... .
....
Зимой дома тепль1е, а улиць1
шІ
І
І
І
І
І
І
І
....
І
І
1
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
1. Жабенята загубили прикметники, до­
поможи їх зібрати .
... мати моя, ти ночей не доспала,
2. Із ряду прикметників-синонімів добе­
і водила мене у поля край села,
ри і встав в текст найбільш влучні.
... ти мене на зорі проводжала,
Багряний, рум'яний, червоний, рожевий,
1 рушник ... на щастя дала . .
~ малиновий.
Хай на ньому цвіте ... доріжка,
і ... луги, й ... гаї,
На сході небо стало ___ . Щічки
1 твоя незрадлива ...
у дівчинки були
. На столі лежало
.
.
.
.
... усм1шка, 1 засмучен1 оч1
соковите
яблуко. Ліс восени став
і в дорогу
/
7-
•••
ТВОІ.
- - -.
Довідка: солов'їні, рідна,
д алеку,
материнська,
виши ­
/ ваний, росяниста, ласкава,
х орош1.
І-
Який смачний
сік!
-----------··---------------------------------------------------------------1 ------------
1
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~r~~~ ІГРАМОТНОПИШУ~
- 1
·--------------- ------ --
2. Додай з курчам до прикметників від-
~==~~~;::;;:;~2~~~--=7_~--=--=--=--=--=--=---z--:--=--=--=--=--=--=~~~-·
повідні закінчення і познач їх.
Папір (який?) біл .. .
Хустка (яка?) біл .. .
1. Добери до кожного іменника по три
прикметники, які б характеризували
Молоко (яке?) біл .. .
предмет з різних сторін.
Костюм (який?) син ..
Обличчя -
ніжне, .. .
Фарба (яка?) син .. .
Волосся
русяве,
Очі
Ніс
карі,
-
...
роботящі, ...
Погляд
-
серйозний,
рідний,
-
Квітка
t
.. .
...
кирпатий,
Руки Брат
-
І
І
І
І
Місяць (який?) жовт ...
•
Кульбаба (яка?) жовт ...
...
З. Визнач рід прикметників у словоспо-
...
рожева,
І
.
Сонце (яке?) жовт ...
.. .
Ягода
соковита, .. .
Помідор - достиглий, ...
Сонце - яскраве, .. .
Небо - бездонне, .. .
Поле - безкрає, .. .
Дорога - довга, .. .
ш/
-
Море (яке?) син ..
.
І
лученнях.
Зразок: тепле (с.р.) літо.
Синє небо, фарфорова ваза, осінній ра­
нок, залізна труба, старий чоловік, ніжна
пісня, кремезне дерево, сталеве серце, зле
обличчя, квадратний стіл, свіжа зелень, га р­
ний урожай.
І
l
І
І
І
І
І
І
І
І
І
1.
Постав прикметники
в потрібну форму.
Настала (чарівний)
з има. (Зимове) день на­
_
З. Допоможи тваринам розподілити
багато коротше. (Голи й)
словосполучення іменників із при­
земля промерзла. Випав (біла,
кметниками на дві групи.
Однина
п ухнаста) сніг.
(Сильне) мороз не заважає дітям катати­
14ноJІСuна
Улесливі слова, смаглява дівчинка, зоряні
ся з високої гірки. Далеко чути їх (веселий)
ночі, палке слово, в'єтнамські товари, осін­
С МІХ.
ній вечір, морозні ранки, лютий ворог, чіткі
вказівки, м'яка подушка, охоронні системи,
2. Зміни словосполучення із прикметни­
ками за зразком.
І
Зразок: Корисна порада - пора­
да (яка?) корисна
-
поради (які?)
корисні.
Цікава книжка, кисла вишня, допитливий
учень, випадковий свідок, новий автомобіль,
вірний товариш, погожий день, високий по­
/
казник.
людна вулиця.
~
2.
І
Запиши з котиком
словосполучення
із прикметниками
1. Покажи вороні, як змінити словоспо­
у формі однини.
Солодкі груші, солод-
лучення із прикметниками у формі
ОДНИНИ на множину.
кі яблука, солодкі напоі;
Вузький міст, новий проект, цегляний
червон1
.
t
будинок, високий паркан, екзаменаційний
білет, освічена людина, аптечна мережа,
.
троянди, червон1
.
.
р1дн1
.
помщори, червон1
І
плаття;
.
.
краєвиди, р1дн1 се-
стри, рідні міста; глибокі
смачна страва, гірська вершина, дерев'яна
гойдалка, кондитерська фа­
ставки, глибокі річки, гли­
брика, глибоке озеро, жовте
бокі озера; широкі майдани, широкі дороги,
полотно, осине гн1здо, високе
широк1
поля.
дерево, свіже яблуко.
~
З. Встав з песиком відповідні закінчення . /
r
Маленк_ онуки, давн_ перекази, останн_
.
уроки, справжн_ друз~,
.
..
мужн_ во1ни, св1ж_
продукти, пахуч_ трави, ранн_ роси, дружн _
поради, гарн_ люди, літн_ дні, щир_ слова.
l
І
/_
І
І
І
/_
І
І
1
І
І
І
І
/_
І
І
І
І
І
І
/····
/ ~ КЛАС~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~~r~~~~~~~~
1.
Постав із ведмедиком прикметники
в потрібну форму.
Державний Прапор
-
один із трьох (офі­
ці йний державний} символів. Державний
П рапор України
-
_
стяг із двох (рівновели­
2.
Пошир речення прикметниками. Ско­
ристайся довідкою.
У багатьох піснях нашого народу осп і ва­
к ий горизонтальний} смуг синього і жовтого
н о барвінок з його """ квітками.
У барвінку купали немовлят, щоб росли
к ольору.
Україна славна своїми (родючий} земля­
м и, (могутній} ріками, (Карпатський} горами.
. . .. ..
Найбільше Україна може пишатися свої­
u
и
... .. . .
Барвінком прикрашають
"""
короваї.
З """ часів барвінок застосовували в ме­
м и (талановитий, працьрвитий} людьми.
дицин1.
Барвінок, поряд з іншими
вважали
"" .. квітками,
пров1сником весни.
Довідка: давніх, здоровими, вродливими,
небесно-голубими, весільні, ранніми.
І
І
І
І
!
І
_/
І
І
--- ·· ···········
2. Допоможи білченяті знайти дієслова.
Познач у всіх словах наголос.
І
Пшениця, наймати, ходити, червоний,
1.
Знайди разом із песи­
ознака, вітати, пам'ятка, солити, лисиця,
ком у тексті
надіятися, чути, бігти, потроїти, яблуня,
дієслова.
червоніти, холодний, хода, особа, трійка,
Вишитий рушник в Укра­
біг, чутка, надія, радість, сіль, вітальня,
t
їні посідає особливе місце.
Вони є неодмінними атри­
наймичка, похолодати.
бутами народного побуту,
весільної обрядовості,
окраса житла. Важливі
...
ПОДІІ
.
в ЖИТТІ
.
народу НІКО-
ЛИ не обходилися без рушників. У вишивці
знайшли відображення орнаменти, пов'язані
з образами добра, краси, захисту від усього
Постав запитання до дієслів.
злого на землі. Орнаменти вишивки рушни-
. -
юв
'
""
Зразок:
.
місяць (що зробив?) блиснув.
це народна пам ять про життєдаин1
сили земл~ та сонця.
.
?
Річка виблискувала, діти знають, темрява
.
.
в1дступала, град посипався, лпаки прилепл и ,
І
І
І
І
1 впер :исушив. І
І
І
_----;1.__-+-~~~--f7~~~~~7~~~~~7~~~~~7~~~~+7~~~~+7~~~~+7~~~~+7~~~~+7~~~~- I
/ --
-,
~::к;::о~м(=і=з==п=і=в н~и~к=о=м==с=л=о=_=t=======];z:=====~(========;z-==_=__ =___=____=____=_7_ _~_ =_~~~~~~~~;;:~
восполучення заміни
одним дієсловом.
Зразок:
робити наголос
З. Віднови текст за допомогою дієслів.
-
на­
голошувати
І
Взяти на сміх, терпіти
нестатки, стати в пригод~,
внести пропозиц1ю, висловити
подяку, подати допомогу, зібратися з думка­
...
тепла весна. Весняне сонечко
...
ласка­
во, лагідно. На деревах ... бруньки. Скоро ...
листочки.
Вже
чорн1,
Усі
... з теплих країв граки. Важливі,
... вон~ по дорогах.
... теплому сонечку. Ми так ... весну.
ми, перебути зиму, стрибнути через щось.
/
1
2.
Знайди сполучення дієслів з іменниками, постав запитання від дієслова до
іменника.
Зразок-. Дівчинка покликала мене.
Покликала (кого?) мене.
Зайці зібралися на галявині. В орлят
повиростали крила. Гора підперезалась залізницею. На зорі задививсь хлопчина. Я на­
рвав безсмертників.
І
···················
· ······························ ··············· ···············
/ · ·····················/ ···· · ·
:~~~~~~~~~~~F~~~F~~~р~~~F~~~~~~§ ІrРАмотнопишУ
'j
.
?
----------------------------- - + - -----<
7
3.
~
Придумай із песиком словосполучен-
ня з поданими дієсловами так, щоб
_
в одному випадку вони були вжиті
в прямому, а в іншому
1. Знайди з ведмедиком
-
в переносно­
дієслова, вжиті в пере­
му значенні.
носному значенні.
Сміється, розмовляє, похмурнішав, запла­
t
Сплять дерева, віє вітер,
кав, ллється, в1дкрити.
мама в~дпочиває, проки-
.
.
4. Допоможи коти ку ~ двома парами
нувся прол1сок, д1вчина
розмовляє, сонечко см1єть­
утворених словосполучень з попере­
ся,
дньо вправи скласти речення.
немовля спить,
плачуть
І
берези, вмивається земля,
квітнуть яблуні, йде весна,
І
шепочуть листочки, світить
сонце, пливуть хмари, пливе
човник.
2. До поданих слів добери по три дієсло­
ва, вжиті в переносному значенні.
Мороз, зима, сонце, весна, вітер, хмарки,
ранок, туман.
І
І
І
І
1
І
І
І
І
)
І
7з • клдс
1. Покажи пташкам, як замінити дієслово
-
«іде» синонімом У кожному словоспо- =======:z=-=-=-=-=-=-=-:-t=-=-=-~~~~;;;;~~~~~cc=
лученні.
З. Серед близьких за значенням дієслів
Іде урок, іде дощ, іде час, поїзд і де,
-
. .
. .
.
.
вибери із зайченям те, яке найбільше
теплох~д ~де, сн1г ще, д1дусь ~де.
підходить за змістом.
Слова для довідки: ллє, минає, бреде,
Ліс ще
~де, триває, пливе, сипле.
но
в передранішній тиші. Непоруш­
дерева. Тихо навкруги, мертво. Лиш
де-не-де
2. Добери до поданих дієслів синоніми.
".
пташка, непевним голосом
". збуджені листочки, оповідаючи сни
кати, керувати, мандрувати, йти, пишатися,
СВОІ.
прощатися.
Слова для довідки: дрімає, спить;
І
прокинеться, встане,
пробудиться; заспіває,
обізветься, защебече,
зацв1р1нькає; стоять, дер­
жаться;
здригнувся,
закалатався, стрепенувся;
зашушукались, зашепопли.
І
І
І
І
І
І
.
І
І
".
зі свого затишку. ". врешті ліс і собі заграв,
Розповідати, мерехтіти, клекотати, кли­
хвалитися,
".
...
l
І
І
І
І
І
z
2. Підбери разом
-r_=~~~~~~~~~~[~!_======:z:======1-:=
1~ Знайди зі звірятами дієслова­
Заспокоювати, багатіти,
Порожня бочка шумить, а повна -
7чит;:мля дає все і забирає все.
7
протилежні за значенням.
антоніми.
_ _
з бджілками дієслова
--
мов-
t
Вода в одного бере, а другому дає.
хворпи,
кинути, засмучува-
ти, забороняти, зустрічати,
похвалити, забруднити,
рухатись,
ворогувати, по­
чинати, говорити, забуіи,
Прийшло з води, пішло з водою.
миритися, старпи.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
-
З доброю жін­
33"
. аичик
·'
додає в присл1в я
протилеж-
кою поздорОВІЄШ
ні за значенням дієслова, допоможи
і збагатієш,
йому.
а з лихою
Добрі діти на ноги поставлять, а лихі з н іг
-
.
захвор1єш.
Ластівка день починає, а соловей
Не стидно мовчать, коли нема чого
Почав за здравіє, а
І
І
І
І
І
І
І
І
1
І
І
І
І
І
...
за упокой.
І
І
І
І
... .
1.
Випиши з сойкою діє­
слова в три колонки:
1) минулий час;
2) теперішній час;
_
З. Знайди з білченям у реченнях діє­
З) майбутній час.
слова теперішнього часу і постав
Зворушила, повірю, за-
до кожного запитання.
будеш, стелю, пустив,
Зразок: бійся (що роби?).
дивитимешся, випускаємо,
Бійся не того собаки, що бреше, а того,
постирають, летіла, зберігаю,
що лащиться. Велике дерево поволі росте.
навчаться, кричали, знайо­
Не той козак, що поборов, а той, що вивер­
мить.
нувся. Високо літає, та низько сідає. Говори
2. Знайди дієслова минулого часу і по­
стовпу, а він стоїть. Заварив кашу, так і їж.
став до кожного запитання.
Зразок: пустив (що зробив?).
Знайомив, знайомить, познайомив, позна­
йомлять, знайомитиме; пеститиме, пестила,
пестив, пестять, буду пестити; кинув, кине,
кинуть, покинув, покине, буду кидати; забу­
ватиме, забула, забув, забувають, забуває.
7
І
І
І
І
І
І
І
7
--------------------------------------/ --------------------/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ГРАМОТНО ПИШУ
2.
І
-
Постав з ведмедиками дієслова
1
і
в потрібну часову форму.
ВІДЛІТАЮТЬ ЖУРАВЛІ
1. Пошукай з горобчиком у вірші
{Бути) ясний осінній день. Тихо надворі,
дієслова майбутнього часу і постав
у повітрі {пливти) павутинки. А в блакитному
до кожного запитання.
небі -
Коли нам весело буває?
t
Як пташка в гаї заспіває,
коли барвінком чи розмаєм
ключ журавлів. {Пролетіти) вони над
селом, потім {повернутись), {покружляти)
й знову {полетіти). Але за селом, недалеко
від лісу, {сісти) журавлі на землю. Довго
себе весною заквітчаєм.
{сидіти), немов {радитись) про щось. Чому
Коли ми деревце пригоже посадим,
це журавлі {кружляти) над селом, а потім
гарно обкопаєм, коли ми зробим
{сісти) біля лісу? Бо вони {вирушити) у дале-
щось хороше, тоді нам весело буває.
ку дорогу. {Летіти) у теплий край.
{ Т.
І
І
І
Гриненко)
І
l
~--+--------+-----+------ І
7
_ 1 --------------
~:~к~::~ч~и~та~й~з~б~~іл~о~-;,;. : ;,;. : ;,;. : ~;,;. : ;,;. : ;,;. : ~;,;. : ;,;. : ~- ~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~- ;,;..::'71'~~~~~~~~~~
.,
І
чкою присл1в я.
І---1----
Випишіть дієслова
з не. Поясни їх на­
!
З. Запиши текст, на місці крапок
писання.
додаючи не. Поясни звірятам,
Хто нічого не ро­
:е~~а~:~:::с::~~~:: с::::к:~аН: ~:~ві ~
бить, той ніколи не має
часу. Не кивай на сусі­
да, коли спиш до обіда.
Не б'є, не лає, та ні про що й не дбає. Як
спить, то не їсть, а як їсть
""
...,
. "'
-
не дрімає. Ле-
~
жачии заиця не п1имає.
2.
Згрупуй з зозулею дієслова,
що пишуться окремо або разом з не.
Запиши їх у два стовпчики.
(Не)співати, (не)відходити, (не)хтувати,
(не)зрубати, (не)навидіти, (не)волити,
(не)здужати, (не)вгавати, (не)цуратися,
(не)мислити.
І
-
... блищить роса, а квіточки починають розкриватися. Все прокидається. І пташки ...
=ки зозулі, бо чомусь сьогодні вона заспала.
сплять. Вони перелітають з гілки на гілку,
2
дзвінко щебечуть, але ... мовчать ... чути тіль- - -
-/-- Чи ... заслабла вона?
-
----
(За О.Сухомлинським)
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
889
Размер файла
30 407 Кб
Теги
українська, мова, вимовляю, пишу, класс, ocr
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа