close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Співпраця сім'ї та школи як умова розвитку особистості

код для вставкиСкачать
Районний етап Всеукраїнського конкурсу
«Класний керівник - 2015
Тема проекту:
«Співпраця сім'ї та школи як умова розвитку особистості»
АКТУАЛЬНІСТЬ
У концепції модернізації української освіти підкреслена особлива роль сім'ї
та школи у вирішенні завдань виховання підростаючого покоління. Єдність
сім'ї і школи у вихованні - найголовніша умова формування особистісної
цілісності дитини, її свідомого світоглядного вибору і поведінкового
стереотипу. І сім'я, і школа покликані давати йому уявлення про життєві цілі
та цінності, характер взаємини з іншими людьми, критеріях і нормах
поведінки в суспільстві та побуті.
Зміни, що відбуваються в суспільстві в останні роки, стрімкі і кардинальні.
Вони не обходять стороною школу, розташовану в процесі реформування,
прямо чи опосередковано впливають на всі сторони освітнього процесу, в
тому числі і виховання.
Таким чином, запит сучасного суспільства про необхідність взаємодії сім'ї і
школи є важливою умовою виникнення даного досвіду.
Іншою умовою становлення досвіду можна вважати специфіку діяльності
запорізької спеціалізованої школи № 100, в якій створена виховна система
«Співдружність, співробітництво, співтворчість дітей та дорослих». В рамках
якої розроблено виховна система класу «КЛАСна родина». Головним
завданням виховної системи класу є взаємодія з батьками. Без участі батьків
в організації навчально-виховного процесу неможливо досягти високих
результатів. Тільки в процесі взаємодії педагогів з батьками можна успішно
вирішити проблему розвитку та соціалізації школяра.
У нашому класі 34 особи (18 хлопчиків і 16 дівчаток). Класний колектив
формувався в даному складі в першому класі з 2013 навчального року.
Складність полягала в тому, що багато дітей прагнули до лідерства.
Нами спільно з психологом були проведені діагностичні дослідження учнів,
які виявили наявність величезного бар'єру між батьками і їх дітьми і як
наслідок, виникнення труднощів взаємодії між усіма учасниками виховного
процесу: батьками, дітьми та учителя.
В результаті проведених досліджень було виявлено:
серед учнів: вплив сім'ї на розвиток дитини становить 50%; засобів масової
інформації - 10%; школи - 38%; вулиці - 2%;
серед батьків: обмеженість спільного дозвілля батьків і дітей-80,2%; значні
відмінності у поглядах на життя членів своїх сімей - 55,4%; недостатнє
знання членами сім'ї один одного-53%; відсутність можливості контролювати
поведінку дітей -53,3%; слабке володіння методами і прийомами виховання 52%; відсутність взаєморозуміння з дітьми -15,7 % .
Батьки також вказали на наступні причини незадовільного виховання дітей у
сім'ї.
87,2% - невисокий економічний рівень більшості трудових сімей, коли
основний час батьків витрачається на добування засобів до існування
(зарплати, продуктів харчування, товарів тощо).
83,5% - низька культура суспільного життя, подвійна мораль, лицемірство
влади, соціальна напруженість, невпевненість у завтрашньому дні.
76,3% - подвійне навантаження на жінок у сім'ї - і на роботу, і на сім'ю.
68,1% - високий % розлучень, що є наслідком багатьох соціально-побутових і
моральних причин.
Загострення конфліктів між поколіннями, які з кожним днем стають більш
напруженими.
57,2% - втрачаються цінні традиції народної педагогіки. Батьки не вчаться
складного мистецтва виховання, у школах практично припинила своє
існування система педагогічного всеобучу батьків.
Таким чином, сам факт існування таких проблем підтверджує необхідність
взаємодії школи і сім'ї. Єдність сім'ї і школи у вихованні - найголовніша
умова формування цілісної особистості дитини, її свідомого світоглядного
вибору і поведінкового стереотипу.
Сім'я і родинне виховання відчувають сьогодні в Україні величезні труднощі:
посилюється розшарування сімей за рівнем доходів, зростає кількість
розлучень, руйнується традиційна структура сім'ї.
Неглибока обізнаність про своїх дітей, низький рівень педагогічної культури
в сім'ях, нерозуміння, що таке виховання, часто ведуть до неблагополуччя як
батьків, так і дітей.
В умовах, коли більшість сімей стурбована рішенням проблем економічного,
а часом і фізичного виживання, посилилася тенденція самоусунення батьків
від вирішення питань навчання і виховання дитини. Іншою негативною
тенденцією є те, що багато батьків, не володіючи в достатній мірі знанням
вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини, деколи
здійснюють виховання інтуїтивно. А це не завжди приносить позитивні
результати.
Актуальність і перспективність досвіду зумовлена тим, що його
реалізація дозволить успішно вирішити низку суперечностей, які
зустрічаються в масовій практиці:
- між технічним прогресом суспільства: (у багатьох областях людство
досягло воістину фантастичних успіхів) і зниженням духовності:
(посилюється роз'єднаність людей, падає моральність);
- між розривом навчально-пізнавального і виховного процесів у
загальноосвітній системі:
- між тенденцією до руйнування сім'ї як основного інституту виховання і
неможливістю виховати Особистість, громадянина поза сім'ї;
- між величезною кількістю методичних розробок та їх малою ефективністю:
(нерозуміння між дітьми батьками та педагогами все більше посилюється);
- між бажанням батьків виховати дитину доброю і чуйною людиною і
слабким володінням методами і прийомами виховання, неусвідомлення
повною мірою значущості сім'ї та сприятливої психологічної атмосфери для
дитини.
Враховуючи всі ці чинники, школі слід ретельніше вибирати напрямки і
форми роботи з батьками. Адже становлення особистості багато в чому
залежить від навколишнього його виховного середовища. Взаємодія
педагогів з батьками учня як раз і спрямована на створення такого виховного
середовища. У цьому випадку школа може допомогти родині,
використовуючи інноваційні форми співпраці, що дозволяють досягти
поставленої мети.
Провідна педагогічна ідея:
Провідною педагогічною ідеєю досвіду є створення необхідних умов для
розвитку інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного та
фізичного потенціалів особистості кожного учня шляхом співпраці школи та
сім'ї.
Тривалість роботи над досвідом
Робота над досвідом передбачає три послідовних етапи.
I. Етап - початковий - 2013 - 2014 навчальний рік.
На цьому етапі було проведено тестування, анкетування з вивчення сім'ї,
соціальним становищем батьків, рівня їх освіти, сімейним традиціям, станом
сімейного виховання та сімейного мікроклімату. Визначено рівень
вихованості школяра, рівень його самовизначення. В результаті проведених
діагностик, виявилася проблема, що вимагає рішення.
II. Етап - основний -2014 - 2016 навчальний рік.
На другому етапі спланована системна робота щодо оздоровлення
мікроклімату в родині, нормалізації сімейних стосунків, підвищення рівня
педагогічної культури батьків у відповідності з заданими цілями. Розроблені
узгоджені дії класного керівника, учнів і батьків.
Апробовані ідеї особистісно-орієнтованого підходу (В. С. Якиманской, Г. К.
Селевко), гуманного навчання і виховання (К. Д. Ушинського, В. О.
Сухомлинського, Ш. А. Амонашвілі, О. Савченко), технології навчання і
виховання у співпраці.
Обрані методи педагогічної взаємодії з сім'єю, надана необхідна педагогічна
допомога, розроблені та апробовані рекомендації з проблем сімейного
виховання.
Використані інноваційні форми роботи з батьками:
а) масові (зборів батьків у формі тренінгів, диспутів, вечорів запитань і
відповідей, зустрічей за «круглим столом», сімейних свят з використанням
інформаційних технологій, арттерапії); (Додаток№)
б) групові (робота з батьківським комітетом); (Додаток № )
в) індивідуальні (бесіди, консультації, відвідування сімей вдома);
г) використання електронного та друкованого портфоліо: (Додаток № )
д) створення і робота сайту класу «КЛАСна родина» (починаючи з перших
днів 1 класу) (Додаток № ).
III. Етап - заключний - 2016 - 20117 навчальний рік.
1. Проводиться діагностика на виявлення успішності обраних технологій для
вирішення зазначеної проблеми та основних завдань.
2. Передбачається визначення перспектив співпраці сім'ї і школи, подальших
шляхів і способів взаємодії.
3. Передача зібраної інформації майбутньому класному керівнику у середній
ланці.
Діапазон досвіду охоплює систему: «батьківські збори - позакласна
діяльність - позашкільна діяльність», що дозволяє охопити весь навчальновиховний процес.
Теоретичне обґрунтування
У своєму досвіді автор реалізує наступні ідеї у вихованні учнів (ідею
особистісно-орієнтованого підходу, діяльнісного підходу, розвитку
пізнавального інтересу, пізнавальної активності, гуманістичного підходу,
диференційованого підходу).
Концептуальні ідеї, на основі яких реалізується програма.
1. Ідея особистісно-орієнтованого підходу (В. С. Якиманской). На думку В.
С. Якиманской: «Кожній дитині для розвитку і самореалізації потрібна
освітнє середовище, що інтегрує в собі культуру попередніх і сучасних
поколінь». В цьому плані співпраця сім'ї та школи представляє ідеальні
умови для розвитку особистості.
2. Ідея діяльнісного підходу, розроблена вченими педагогами А.
Н.Леонтьєвим, С. Л. Рубінштейном, Л. С. Виготським, О. Савченко
передбачає колективне спілкування, взаємодія і співпраця батьків, дітей,
вчителів. Будь-яке новоутворення особистості, якість народжується лише в
діяльності і не як інакше.
3. Ідея компетентнісного підходу передбачає надання допомоги батькам в
придбанні компетентності у взаємодії з дитиною.
4. Ідея розвитку пізнавального інтересу і пізнавальної активності
розглянуто Р. В. Щукиной, Т. В. Шамовой, О. Савченко. Автор досвіду
намагається використовувати творчий рівень пізнавальної активності.
5. Ідея гуманістичного підходу, розроблена в наукових дослідженнях К. Д.
Ушинського, Д. С. Лихачова, В. О. Сухомлинського, К. Роджерса, О.
Савченко. Автор реалізує ідею гуманного ставлення до учня на основі
врахування його індивідуальних особливостей.
6. Ідея диференційованого підходу спрямована на відбір змісту, методів і
форм роботи з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей.
7. Ідеї педагогіки співпраці Л. Виготського і Ст. Сухомлинського, полягає в
тому, що «сама дитина - суб'єкт власної діяльності, вчитель, користуючись
великими можливостями соціального середовища, в якому живе і діє дитина,
може направляти і керувати особистою його діяльністю»
Новизна досвіду
Досвід можна позначити як репродуктивно-пошуковий, оскільки він
пов'язаний з перетворенням, моделюванням та адаптацією до конкретних
умов школи інноваційних форм співпраці вчитель - учень - батьки через
урочну, позакласну та позашкільну діяльність.
Новизна досвіду відображається в наступних положеннях:
 використання інноваційних форм роботи: збори батьків у формі тренінгів,
диспутів, вечорів запитань і відповідей, зустрічей за «круглим столом»,
сімейних свят з використанням інформаційних технологій, арттерапії,
психодіагностики;
 переходу від «технології відносини» до «виховує навчання». На перше місце
ставиться виховний процес;
 відродження традицій сімейного виховання, заснованих на любові,
моральності та взаємної поваги всіх членів сім'ї засобами діяльності,
спілкування, відносин.
Опис досвіду
Основна мета роботи - створення умов для організації цілеспрямованої
діяльності, що сприяє розвитку особистості на основі співпраці сім'ї і школи.
Головними умовами є:
 формування особистості школяра в контексті виховної системи класу;
 інтегративний підхід в процесі навчання і виховання;
 співпраця школи і сім'ї.
Реалізація мети вимагала від автора вирішення наступних завдань:
 вивчення психологічного клімату в сім'ях з метою виявлення дітей групи
ризику;
 проведення діагностики ціннісних орієнтацій учнів, вихованості,
тривожності, социометрию, анкетування учнів і батьків.
 організація форм співпраці школи і родини з метою розвитку особистості в
різних сферах;
 залучення батьків та колективу класу в культурно-освітній простір з метою
формування гуманістичного світогляду.
 підвищення психологічної та педагогічної культури батьків та учнів у
подоланні проблем сім'ї та дитини, школи;
 розвиток комунікативних здібностей школярів, необхідних для життя в
соціумі й усвідомлення своєї ролі в ньому.
У своєму досвіді автор керується наступними принципами:
- принцип співробітництва передбачає об'єднання цілей дітей і дорослих,
організацію спільної життєдіяльності, спілкування, взаєморозуміння та
взаємодопомога.
- принцип культуровідповідності передбачає формування зростаючої
особистості на кращих традиціях родинного виховання, заснованих на
любові, моральності та взаємної поваги всіх членів сім'ї.
- принцип диференціації спрямований на відбір змісту, методів і форм роботи
з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей усіх учасників
освітнього процесу.
-
принцип довіри та підтримки передбачає віру в дитину, довіру, підтримку
його прагнень до самореалізації, виключає вимогливість і контроль.
-
принцип творчості і успіху. Здійснення виховання на основі даного
принципу спрямована на розвиток творчих задатків і здібностей кожної
дитини. Досягнення успіху в тому чи іншому виді діяльності стимулює
прагнення особистості, спрямовані на самовдосконалення та самореалізацію.
- принцип активності передбачає залучення дітей і батьків у спеціально
розроблені різні види індивідуальної і колективної діяльності;
-
принцип оптимального вибору методів, форм і засобів, спрямованих на
розвиток творчої і моральної особистості;
-
принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і
батьків.
Зміст програми
Досвід показує, що жодна програма не приносить бажаних результатів, якщо
не використовується системний підхід у виховній діяльності. Саме система
дозволяє створити умови для прояву, реалізації і розвитку самостійності її
учасників. Тому ми розробили програму «Сім'я і школа», яка розрахована на
4 роки реалізації.
Програма складається з теоретичної та практичної частини. Програма
передбачає систему нових підходів у вихованні дітей та їх батьків. Вона
сприяє розвитку особи, задоволенню її творчих інтересів і схильностей,
ефективної участі у виховній роботі школи і сім'ї, відродження моральних
цінностей сім'ї, створення єдиної системи виховання.
Основні засоби в програмі - діяльність, спілкування, відносини. Програма
пропонує таку взаємодію, яке б забезпечувало б певний духовний розвиток
свідомості, почуттів, поведінки дорослих з подальшим впливом на дитину.
Зміст діяльності будується на основі ціннісних орієнтацій: розвиток
особистості, сімейні традиції, Співпраця, Співтворчість, Співдружність.
Застосовувані технології: саморозвитку особистості (Р. К. Селевко) у
позаурочній діяльності; технологія Співпраці, Співтворчості, Співдружності;
технології колективної творчої діяльності В. П. Іванова, технологія взаємодії
з сім'єю школяра.
Застосовувані методи:
 Метод взаємодії: учитель - вихователь - учень - батьки дозволяє будувати
педагогічний процес на засадах гуманно - особистісного підходу до дітей.
 Метод бесіди сприяє розвитку навичок спілкування, взаємодії з батьками і
один з одним, формуванню комунікативної культури;
 Метод прикладу підвищує рівень вихованості, спонукає до зміни,
особистісному зростанню.
 Метод стимулювання сприяє соціалізації підростаючого покоління, розвиває
творчу активність учнів.
 Метод контролю і самоконтролю спонукає звертатися до особистого
життєвого досвіду учнів і батьків.
Основні напрями
Зміст діяльності з реалізації досвіду являє собою рух за трьома векторами:
робота з учнями, робота з батьками і спільна творча діяльність учителів,
батьків і дітей.
Робота з учнями
Мета роботи з учнями - створення умов для залучення учнів у навчальновиховний процес та підвищення їх психологічної культури в подоланні
проблем сім'ї та школи.
Завдання:
 розвивати та підвищувати рівень вихованості школяра;
 включати колектив класу до культурно- освітнього простіру з метою
формування гуманістичного світогляду, духовно-моральних орієнтирів
дитини.
 виховувати почуття власної гідності, цінності власного «Я»;
 формувати основні поняття про етику, психології сімейних відносин,
сімейних ролях, соціо - культурних сімейних цінностей;
 залучати до позитивних традицій національної культури, передачі досвіду і
збереження сім'ї;
 забезпечити соціально - психологічний захист дитини.
Основні форми роботи:
- класні години за напрямками: «Духовно-моральне виховання», «Сімейне
виховання», «Правове виховання», «Охорона життя і здоров'я» «Патріотичне
виховання».
- співпраця з соціальними партнерами:
відвідування бібліотек, музеїв, театрів, кінотеатрів, філармонії;музейні уроки,
виставок;
- система додаткової освіти; відвідування гуртків, спортивних секцій, клубів
за інтересами;
- колективно - творчі справи та проектна діяльність;
- бесіди з психологом, соціальним педагогом;
- аутотренинги;
-
зустрічі з ветеранами, письменниками, медичними працівниками,
співробітниками ДАІ;
- групові обговорення подібних проблем;
-
тестування, анкетування;
- консультації спеціалістів;
-
індивідуальні бесіди та ін.
Очікуваний результат:
1. Активне залучення учнів в навчально-виховний процес школи.
2. Виникнення виховного простору, де панують добро, культ знань, терпимість,
де нікому не загрожує бути незрозумілим і неприємним.
3. Зацікавленість у спільній роботі (батьків, вчителів, учнів, соціальних
партнерів), що приводить учня до успіху.
4. Просвітництво дітей у питаннях збереження психологічного здоров'я і ролі
сім'ї у житті людини.
5. Надання допомоги дітям, направлення їх до соціально-схвалюваного способу
життя і поведінки.
6. Профілактика шкідливих звичок і протиправних поведінки учнів.
7. Високий рівень вихованості учнів.
8. Творча самореалізація дітей.
9. Зниження гостроти проявів кризи сім'ї.
10.Здоровий мікроклімат в сім'ї та школі.
11.Взаєморозуміння між батьками, дітьми та педагогами.
2. Роботи з батьками.
Мета роботи з батьками - створення умов для залучення батьків у
навчально-виховний процес школи, підвищення функціональної грамотності
батьків у різних галузях сімейного виховання.
Завдання:
 формувати у батьків правильні уявлення про свою роль у вихованні дитини,
про необхідність участі в навчально-виховному процесі класу;
 формувати суб'єктну позицію батьків в роботі школи і класу при проведенні
різних форм роботи з сім'єю і дітьми;
 формувати психолого-педагогічну культуру батьків;
сприяти розвитку відносин поваги і довіри між батьками і дітьми.
Основні форми роботи:
- батьківські збори з використанням інноваційних форм обмін досвіду з
виховання дітей;
- групові обговорення подібних проблем;
-
тестування, анкетування;
- консультації спеціалістів;
-
індивідуальні бесіди;
-
оформлення класних куточків, випуск газет;
- створення наочних посібників, складання пам'яток;
-
активну участь батьків класу в позакласних і виховних заходах;
- участь батьків класу в роботі ради школи та класу;
- участь батьків у ремонті та благоустрої класу та школи;
-
спонсорство заходів.
Очікуваний результат:
1. Підвищення функціональної грамотності батьків, яка виражається в
посиленні взаєморозуміння і узгодженості дій батьків, вчителів, як
піклування про розвиток вихованців.
2. Високий рівень прагнення батьків до збереження сімейних відносин і кола
сімейних цінностей, орієнтованих на духовно - моральне виховання дітей.
3. Узагальнення і поширення досвіду виховання дітей з благополучних сімей;
4. Посилення інтересу батьків до навчально-виховної роботи класу і школи.
5. Поліпшення матеріально - технічної бази класу
6. Терапія сімейних відносин, зменшення кількості проблемних сімей.
3. Спільна творча діяльність учителів, батьків і дітей.
Мета - залучення батьків, учнів, вчителів у навчально-виховний процес
школи, відродження традицій сімейного виховання, заснованих на любові,
моральності та взаємної поваги всіх членів сім'ї.
Завдання:
- формувати розуміння значущості співпраці школи з сім'єю, встановлення
гуманних взаїмоповажливих відносин між батьками, дітьми, вчителями;
- формувати у педагогів потребу і вміння вирішувати проблеми кожної дитини
на основі спільного зацікавленого діалогу з батьками;
- сприяти формуванню потреби проведення сімейного дозвілля, організації
спільної діяльності батьків і дітей.
Основні форми роботи:
1. співпраця з соціальними партнерами: (додаток № )
відвідування бібліотек, музеїв, театрів, кінотеатрів, філармонії, виставок
тощо.
2. колективно - творчі справи:виставки спільних робіт батьків і дітей:
- «Дари осені», «Художник», «День перемоги», «Великдень», «Чисте місто»,
«Ліпленя на дисках»,
- дослідницька і проектна діяльність «Родинне свято», «Дерево успіху»,
«Родове дерево», «Дайте дітям олівців!» (Додаток № ) ;
- екскурсії по рідному краю, походи, акції, конкурси: «Допожи птахам»!,
«Чисте місто», «Виготовлення оберігав для солдатів», «Малюнок для бійця»,
виготовлення книжечки «Захиснику Вітчизни!», «Ланцюг миру», «Лист
солдату», конкурс читців української поезії «Шевченківські дні», еко конкурс «Вироби з вторинної сировини», конкурс «Малюнок на дошці»
(Додаток № )
- спільні свята: (Додаток № )
- «Осінь, до побачення!», «Зустріч Св.Миколи», «Новорічний карнавал», «8
березня», «Ми закінчили 1 клас», «Українська мова калинова», «День
іменинника» (Додаток № ).
Очікуваний результат:
1. Активне залучення батьків і учнів в навчально-виховний процес школи.
2. Ефективні форми співпраці сім'ї та школи.
3. Виникнення виховного простору, де панують добро, культ знань, терпимість,
де нікому не загрожує бути незрозумілим і неприйнятим.
4. Зацікавленість у спільній роботі (батьків, вчителів, учнів, соціальних
партнерів), що приводить учня до успіху.
5. Розробка системи єдиних вимог та узгодження основних напрямків
шкільного і домашнього виховання.
6. Взаєморозуміння, взаємоповагу дорослих і дітей через спільну творчу
діяльність.
7. Здоровий мікроклімат в сім'ї та школі.
8. Зниження сімейного неблагополуччя.
Відстеження результативності реалізації програми передбачається в кінці
кожного навчального року шляхом анкетування батьків, проведення круглих
столів за рефлексії та аналізу результатів.
Таким чином, батьки - це справжні партнери в освітньому процесі:
співучасники в управлінні школою, експерти і учасники колективно-творчих
справ, спонсори. Тільки троїстий союз: «школа - учні - сім'я» буде якісно
спрямований на добробут і гармонійний розвиток особистості школяра.
Вихователі,
вчителі,
психологи
Мами,
тата,
бабусі,
дідусі...
• Єдність
• Взаємодія
• Співпраця
Діти
Вчитель - учень - батьки - ось що може зберегти бажання вчитися, зміцнить
віру в себе, дозволить будувати педагогічний процес на засадах гуманно особистісного підходу до дітей.
Створюючи сімейні клуби, використовуючи інноваційні форми роботи,
школа залучає батьків до організації дозвіллєвої діяльності дітей.
РОЗДІЛ III.
Результативність досвід
Висновок за результатами психодіагностичного дослідження
Мета: Вивчення результативності співпраці сім'ї і школи.
Завдання:
1. Вивчення рівня вихованості учнів.
2. Вивчення задоволеності батьків роботою в класі.
3. Вивчення системи цінностей учнів.
4. Вивчення рівня тривожності учнів.
5. Вивчення мотивації навчальної діяльності учнів.
6. Вивчення соціально-психологічного клімату класу.
7. Вивчення рівня задоволеності батьків роботою в класі.
8. Вивчення ефективності співпраці сім'ї та школи.
Методи: спостереження, вимірювання
Методики:
1. Рівень вихованості Капустіна
2. Методика вимірювання мотивації навчальної діяльності школярів (Н.Ф.
Тализіна, А. К. Маркова)
3. Методика вимірювання тривожності Кондаша
4. Методика "Ціннісні орієнтації" (М. Рокич)
5. Психологічний клімат групи. Лутошкин Л. Н.
6. Методика вивчення задоволеності батьків роботою в класі (Е. Н. Степанов)
7. Методика вивчення ефективності співпраці сім'ї та школи Н. Кисельова.
Аналіз результатів
1. Вивчення рівня вихованості.
Діаграма 1. Динаміка рівня вихованості учнів
4.4
4.4
4.3
4.2
4.2
4.1
4
Series1
4
3.9
3.8
Series1
На діаграмі 1 представлено результати діагностики рівня вихованості за три
семестри. Ми бачимо лише не більшу динаміку в підвищенні рівня
вихованості. Проте показник залишається стабільно високим і це
сприятливий фактор у розвитку учнів.
Діаграма 2. Розподіл показників вихованості учнів в 2013-14 навч. р. (І і ІІ
семестри)
1. Допитливість
2. Працьовитість
3. Ставлення до природи
4. Ставлення до школі
5. Красиве в житті
6. Ставлення до себе
7. Комунікативні навички
Діаграма 3. Розподіл показників вихованості учнів в 2014-15 навч. р.(І
семестр)
би
е
ь
Тр
уд
ол
ю
ль
но
ст
1. Допитливість
О
тн
ош
ен
и
ю
бо
зн
ат
е
2. Працьовитість
4,2
4
4,4
4
4
к
пр
О
ир
тн
од
ош
е
ен
ие
к
ш
Кр
ко
ле
ас
ив
ое
в
ж
О
из
тн
ни
ош
ен
ие
к
Ко
се
м
бе
м
ун
ик
.Н
ав
ы
ки
4,2
4
е
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Л
3. Ставлення до природи
4. Ставлення до школі
5. Красиве в житті
6. Ставлення до себе
7. Комунікативні навички
На діаграмі 2 ми бачимо, що найменше балів набирають такі показники як
працьовитість і ставлення до школи. Однак протягом трьох семестрів
(півтора роки) спостерігається незначне, але підвищення даних показників.
Учні демонструють високу допитливість, розвиток комунікативних навичок,
прагнення до творчості.
2. Вивчення мотивації навчальної діяльності.
Діаграма 5. Динаміка мотивації навчальної діяльності учнів.
1. Широка соціальна
2. Благополуччя
3. Уникнення невдачі
4. Змістом
5. Процесом
Переважаючою мотивацією учнів є престижна (бажання бути серед перших
учнів, зайняти гідне місце серед товаришів), а також мотивація благополуччя
(прагнення отримати схвалення з боку вчителя, батьків). Мотивація
уникнення невдачі також переважає. Широка соціальна мотивація (мотиви
обов'язку і відповідальності перед класом, суспільством) присутній, але поки
не є переважаючою, оскільки школярі, в силу віку поки що не до кінця
усвідомлюють значущість освіти для майбутнього життя та свою роль у
ньому, процес життєвого самовизначення тільки починається. Однак слід
звернути увагу на динаміку тих змін, які відбулися за півтори роки
дослідження. Особливу увагу ми приділили зміни мотивації уникнення
невдач, а також мотивів, адекватних навчальній діяльності, процесом і
змістом. До кінця першого року ми спостерігаємо зниження рівня мотивації
уникнення невдачі та підвищення мотивації процесом і змістом. Незважаючи
на те, що мотивація уникнення невдачі залишається переважаючою, а інтерес
до процесу та змісту навчання менше інших визначає навчальну діяльність
школярів, динаміка вказує на позитивні зміни в мотиваційній структурі
школярів, що дозволяє зробити висновки про позитивний розвиток учнів.
3. Вивчення рівня тривожності.
Діаграма 6. Рівень тривожності учнів у 2013-2014 (2 семестри) навч. році
80
68
70
60
56
54
50
40
Високий
34
Средній
32
28
30
20
12
Низький
12
10
4
0
Мііжособистн.
Самооцін.
Шкільна
Діаграма 6. Рівень тривожності учнів у 2014-2015 (3 семестр) навч. році
Аналіз отриманих результатів показав, що в першому класі спостерігається
середній рівень шкільної тривожності, оптимальний для продуктивної
роботи. Також на середньому рівні перебуває самооціночна та
міжособистісна тривожність учнів, що свідчить про сприятливому
емоційному фону серед учнів. Знизився високий рівень самооцінюючої
тривожності. Рівень міжособистісної тривожності знизився. Очевидно,
перебування в школі для учнів стає більш комфортним, соціальнопсихологічний клімат налагоджується, що дозволяє хлопцям справлятися з
міжособистісними і особистими емоційними труднощами самостійно, з
позитивним виходом.
Такі висновки дозволяє зробити і вивчення соціально-психологічного клімату
класу, який знаходиться на досить високому рівні, учні відчувають себе
комфортно, активно беруть участь у справах класу, відчувають свою
приналежність до спільноти класу.
4. Вивчення системи цінностей учнів
Серед термінальних цінностей учнів на першому місці перебуває «Здоров'я».
На перших місцях знаходяться цінності Сім'ї, дружби, любові. Вивчення
динаміки змін системи ціннісних орієнтацій учнів показує, що протягом
останнього періоду відбувається поступове підняття на більш високі місця
таких цінностей, як Пізнання, Розвиток, Мудрість, т. е. цінностей духовного
розвитку людини.
2013-2014 н.р.
2013-2014 н.р.
2014-2015 н.р.
І семестр
ІІ семестр
ІІІ семестр
1. Добрі друзі
Здоров’я
Здоров’я
2.Матеріальне
Щаслива родина
Щаслива родина
Добрі друзі
Любов до
благополуччя
3. Розваги
Батьківщини
4. Здоров’я
Любов
Добрі друзі
5. Щаслива родина
Матеріальне
Цікава робота
благополуччя
6. Любов
Цікава робота
Активне життя
7. Цікава робота
Активне життя
Пізнання
8. Краса природи
Пізнання
Життєва мудрість
9. Активне життя
Життєва мудрість
Матеріальне
благополуччя
10. Пізнання
Розвиток
Розвиток
11. Життєва мудрість
Любов до
Любов
Батьківщини
Творчість
Творчість
13. Розвиток
Краса природи
Краса природи
14.Творчість
Розваги
Розваги
12. Любов до
Батьківщини
Інструментальні цінності учнів.
Аналогічна картина і в зміні ієрархії інструментальних цінностей учнів. На
перших місцях освіченість, вихованість, чесність, життєрадісність. Звертає на
себе увагу і висока позиція таких цінностей, як милосердя, терпимість,
чуйність. Цінності впертості, наполегливості, критичності до іншим учні
залишають на останніх місцях. Але потрібно відзначити, що моральність,
Краса природи, Любов до Батьківщини поки ще на низьких місцях (Ці
показники пояснюються віковими особливостями дітей), хоча динаміка є.
І семестр
ІІ семестр
ІІІ семестр
1.Честність
Охайність
Освіта
2.Життєрадість
Освіта
Вихованість
3.Відповідальність
Вихованість
Охайність
4. Милосердя
Незалежність
Милосердя
Відповідальність
життєра́дість
6. Освіта
Життєрадість
Відповідальність
7.Воспитанность
Милосердя
Чесність
8. Незалежність
Чесність
Незалежність
9.Терпимість
Терпимість
Чуйність
10.Чуткость
Чуйність
Терпимість
11. Старанність
Старанність
Старанність
12.Напористость
Наполегливість
Моральність
5.Аккуратность
13.Критичність
до Критичність до других
Наполегливість
других
14. Моральність
Моральність
Впертість
15. Впертість
Впертість
Критичність
до
других
5. Психологічний клімат у класі.
З метою діагностики соціально-психологічного клімату в класі та визначення
соціального статусу учня, типу сприйняття індивідом групи були проведені
дослідження з допомогою методик: «Оцінка відносин дитини з класом» і
«Вивчення психологічного клімату класу», соціометрія.
Аналіз досліджень показав, що в класі переважає сприятливий психологічний
клімат. Діти шанобливо ставляться один до одного, до новачків. У класі
немає знедолених, ізольованих.
50 % учнів класу характеризуються «колективним» сприйняттям класу, 29% віддають перевагу індивідуальній роботі, 21% - сприймають групу як засіб,
що сприяє досягненню індивідуальних цілей.
6. Задоволеність батьків роботою класного керівника
№
Наименование индикатора
І
ІІ
ІІІ
семестр семестр семестр
1
Батьки, які охвачені всеобучем.
2
Батьки, які залучаються до участі у
83%
57%
позакласній виховній роботі.
5
Учні, які займаються у гуртках, секціях
68%
тощо.
6
Батьки,
які
задоволені
шкільним
95%
життям.
7
Батьки,
які
відвідують
батьківські
100%
збори.
8
Батьки, які отримують індивідуаліні і
43%
тематичні консультації.
9
Батьки, які довіряють виховання своєї
84%
дитини класному керівнику.
10 Батьки,
які
дають
високу
оцінку
100%
діяльності класному керівнику.
91%
100%
76%
91%
83%
84%
99%
100%
100%
100%
75%
91%
99%
99%
100%
100%
Результати досліджень за методикою Е. Н. Степанової «Вивчення
задоволеності учнів, батьків роботою класного керівника» дозволяють
зробити висновок про тісне співробітництво класного керівника з батьками.
(Додаток № Відгуки батьків про класного керівника).
7. Ефективність співпраці сім'ї та школи
шкала
Комфортність
дитини у класному
колективі
І семестр
ІІ семестр
Бали
Рівень
Бали
2,52
Середній 2,85
Рівень
ІІІ семестр
Бали
Середній 3, 12
Рівень
Високий
Задоволеність
2, 27
Середній 3,17
Середній 3, 24
Високий
3,48
Високий 3,77
Високий
3,99
Високий
3, 05
Високий 3,07
Високий
3,09
Високий
взаєминами з
педагогами та
адміністрацією
Задоволеність
організацією
навчального
процесу
Задоволеність
організацією
виховного процесу
Результати анкетування за півтори роки показали, що батьки задоволені
організацією виховного процесу, покращилася комфортність дітей в
класному колективі.
клас
Позиція батьків у позакласній роботі
Иніціатор
1Б-
Організатор
Участник
Глядач
Уклоняющийся
2013 2014 20142015 2013- 2014- 2013 2014- 2013- 2014- 2013-
2013
2014-
2014
2015
2014 2015
2014
2015
2014
2015
19%
9%
17%
27%
8%
14%
0%
2014
2Б2014
33%
23%
5%
76%
2015
Згідно таблиці ми бачимо зростання діяльності батьків як учасників
навчально - виховного процесу і відсутність "ухильників" у позакласній
роботі. Завдяки співпраці можна відзначити взаєморозуміння сім'ї і школи.
Результати динаміки активності учнів і батьків
рік
Ступінь зайнятості дітей в
Ступінь зайнятості дітей
гуртках, секціях, клубах
і батьків у спільних
заходах (КТС)
2013-2014 рр.
86 %
78%
2014-2015 рр.
100 %
91%
Дані результати підтверджують продуктивність роботи класного
керівника, учнів і батьків. Вся робота співробітництва сприяє поліпшенню
розвитку культури спілкування дорослих і дітей, вирішення багатьох
шкільних щоденні проблем.
У своїй роботі вчитель не зупиняється на досягнутому. Враховуючи
завантаженість дітей в цілому, погіршення їх здоров'я, прагне знаходити
якісно нові підходи, технології і методи у своїй роботі з метою залучення
учнів та їх батьків у спільну сприятливу пізнавальну і виховну діяльність.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ:
1.
Проблема
формування
особистості
учнів
початкових
класів
на
гуманістичних засадах набуває особливої педагогічної та соціальної ваги в
сучасних умовах. Виникла об’єктивна потреба у формуванні ефективної
педагогічної методології та практичної технології, які підготують особистість
до повноцінної самореалізації, інтелектуального розвитку, орієнтації на
гуманістичні цінності.
2.
Педагогічна
значущість
досвіду
обумовлена
необхідністю
цілеспрямованого розвитку гуманістичних якостей молодшого школяра, його
інтелектуального розвитку творчої ініціативи та здатності до творчої праці
пошуку інноваційних методів, прийомів, засобів гуманізації навчання і
виховання учнів.
3. Основні принципи гуманізації навчально-виховної діяльності з учнями
молодших класів полягають у повазі до прав особистості школяра, створенні
необхідних умов для її творчої самореалізації, підтримці її почуттів та думок,
розвитку
впевненості
у
власних
силах,
здібностях,
адаптації
до
соціокультурного середовища.
4. Зміст індивідуальної педагогічно-корекційної роботи зі школярами,
спрямованої на піднесення рівня особистісного самовизначення, необхідно
здійснювати відповідно до знань про його тип. Умовою формування
особистісного самовизначення в діяльності творчого об’єднання школярів за
інтересами
є
приведення
у
відповідності
до
запропонованих
та
обґрунтованих у досвіді вимог змісту та структурної побудови навчальних
програм.
5. Потребує оновлення комплекс форм та методів діяльності сучасної школи.
В основі кожного заняття, виховної години має бути покладено стратегічну
ціль: шляхом добору та комбінації педагогічних методів, прийомів
забезпечити формування ціннісно-смислової сфери школяра, стимулювати
його активність, вивести вихованців на рівень усвідомлення перспективи
його життя, його особистісних цінностей-цілей. Це можливо завдяки
реалізації запропонованих у досвіді комплексу форм та методів. Усі методи
та прийоми роботи зі школярами, спрямовані на формування особистісного
самовизначення, повинні бути максимально індивідуалізовані.
6. З метою ефективного використання гуманістичних засад у процесі
формування особистості учня початкових класів у
роботі активно
застосовуються методи і прийоми педагогіки співпраці вчителя з учнями
молодших класів. Серед них: а) наповнення уроків розвивальним, науковогуманітарним і художньо-естетичним матеріалом; (Додаток 7) б) введення
учнів початкових класів у спільний процес розв’язання навчальних завдань і
гуманістично орієнтованих проблем; (Додаток 6 -7) в) використання
сучасних ігрових форм проведення занять, інтелектуальних ігор, відпочинку,
тематичних вечорів та ранків, класних годин, розваг у позаурочний час;
(Додаток 4) г) здійснення екскурсій, мандрівок, навчальних прогулянок;
(Додаток 8) д) функціонування Клубу батьківства та інших форм
позанавчальної роботи з особистостями учнів початкових класів.(Додаток 6)
7. Визначено педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших
школярів у взаємодії школи та сім’ї (забезпечення наступності і гармонізації
змісту формування патріотичних якостей учнів початкової школи на основі
взаємної довіри між педагогами і батьками, урахування своєрідності умов
життя кожної сім’ї, рівня підготовленості батьків у питаннях патріотичного
виховання; формування позитивного ставлення батьків виховного процесу;
узгодження виховних дій школи і сім’ї у формуванні патріотичних якостей
учнів початкової школи). (Додаток 1).
ПУБЛІКАЦІЇ
Основні теоретичні положення і науково-методичні висновки досвіду
знайшли відбиток у 15 публікаціях. Серед них – 2 книги, 13 статей:
1. Вовчук І.С., Петік Ю.О. Батьківський всеобуч. Матеріали для роботи з
батьками учнів 1-4 класів. Частина 1-2. Х.: Вид. група «Основа»,
2011.— 128 c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип.
3 (87)). ISBN 978-617-00-0833-6. (Посібник містить методичні
рекомендації та корисний практичний матеріал для класних керівників
1–4 класів щодо організації занять батьківського всеобучу у початковій
школі. Розробки занять із батьками з актуальних проблем сьогодення,
що проводяться у формі лекцій, семінарів, круглих столів та ін., іноді
— спільно з учнями, дозволять об’єднати зусилля школи та батьків
учнів 1–4 класів у всебічному вихованні школярів. Для вчителів
початкової школи, заступників директорів із початкового навчання.)
2. Вовчук І. С., Петік Ю. О. «Мовленнєвий етикет та культура
спілкування молодших школярів: програма курсу, розробки уроків у 1–
4 класах» — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 447, [1] c. . : табл. —
(Серія «Моя методика») ISBN 978-617-00-1606-5 (Посібник містить
додаткову авторську програму «Риторика та культура спілкування»,
спрямовану на формування базової культури особистості молодшого
школяра та культури спілкування як її складової, та розробки уроків
курсу в 1–4-х класах).
3. Учитель, пізнай себе! “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ,
ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистично-педагогічний
журнал.№4/2010 "Практика". Стаття дублюється на сайті «Освіта.ua»
4. Стимулювання педагогічної діяльності вчителів. Суспільно освітянський часопис. Журнал "Директор школи. Україна" №1/2010
"Практично"
5. Батьківський всеобуч. “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ,
ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистично-педагогічний
журнал № 3, 4, 5/2009 "Родина"
6. Портфоліо як одна з форм оцінювання індивідуальних досягнень
учнів початкових класів. “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ,
ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистично-педагогічний
журнал №5/2010 «Практично»
7. З початкової школи в основну: проблеми наступності» “ВІДКРИТИЙ
УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний
публіцистично-педагогічний журнал №7/2010 «Практично»
8. Батьківські збори на тему «Десять помилок у вихованні
дитини» “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД”
Національний публіцистично-педагогічний журнал.№3/2009 "Родина".
Стаття дублюється на сайті «Освіта.ua»
9. Речовий етикет та загальна культура молодших
школярів. “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД”
Національний публіцистично-педагогічний журнал.№11/2010
"Виховання". Стаття дублюється на сайті «Освіта.ua» (Авторський
самоопис педагогічного досвіду. Мета якого виявити та теоретично
обґрунтувати педагогічні умови формування базової культури учнів
початкової школи й емпірично довести ефективність їх реалізації. Як
практика, впровадження досвіду додається додаткова освітня програма
«Риторика та культура спілкування молодших школярів»).
10.Батьківський всеобуч. На допомогу класному керівнику. “ВІДКРИТИЙ
УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний
публіцистично-педагогічний журнал.№4/2009 "Психологія". Стаття
дублюється на сайті «Освіта.ua»
11.Батьківський авторитет. “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ,
ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистично-педагогічний
журнал.№5/2009 "Родина". Стаття дублюється на сайті «Освіта.ua»
12.Співпраця класного керівника з батьками. “ВІДКРИТИЙ УРОК:
РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистичнопедагогічний журнал.№5/2009 "Родина". Стаття дублюється на сайті
«Освіта.ua»
13.Форми взаємодії класного керівника та сім’ї. . “ВІДКРИТИЙ УРОК:
РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистичнопедагогічний журнал.№5/2009 "Родина". Стаття дублюється на сайті
«Освіта.ua»
14. Я – педагог! “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ,
ДОСВІД” Національний публіцистично-педагогічний журнал.№3/2010
"Особистість". Стаття дублюється на сайті «Освіта.ua»
15. Диференційований підхід до підвищення професійної компетентності
педагогів у інноваційній школі. “ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ,
ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД” Національний публіцистично-педагогічний
журнал.№6/2010 "Практика". Стаття дублюється на сайті «Освіта.ua»
(Особисті роздуми автора з проблеми підвищення професійної
майстерності сучасного педагога. Це не випадково, так як саме вчитель
є головною дійовою особою будь – яких перетворень у системі освіти.
Специфіка сучасного етапу розвитку школи зумовлена новими
завданнями, які стоять перед освітніми установами: створити в
навчальному закладі демократичний клімат для вчителів і учнів.)
БІЮЛІГРАФІЯ:
1. Анісімова Г., Ніколочкіна О. Сучасний урок у початковій школі. – Т.:
Мандрівець, 2012.
2. Безверха О. Метод проектів у виховній системі / О. Безверха //
Управління освітою .- 2008 .- № 13 .- С. 22.
3. Бех І. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів:
актуальні завдання / І. Бех // Директор школи, ліцею, гімназії .- 2011 .№ 1 .- С. 11-13
4. Бех І.Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості / І.Д. Бех
// Педагогіка і психологія / Вісник АПН України. – 1994. – № 3. – С. 312.
5. Білоусова Н. Розвиток почуття власної гідності в молодших школярів //
Початкова школа. – 2008. – № 5.
6. Виховання: пріоритети та проблеми // Директор школи.Україна .- 2010
.- № 9 .- С. 3
7. Відмиш Л.І. Система національного виховання: шляхи та засоби
реалізації / Л.І. Відмиш // Виховна робота в школі .- 2011 .- № 8 .- С. 7-9
8. Гречаник О.Є. Сучасні виховні системи й технології виховання / О.Є.
Гречаник // Виховна робота в школі .- 2010 .- № 7 .- С. 2
9. Гусак М.В. Моделювання виховної системи класу / М.В. Гусак //
10.Добровольський В.В., Третякова Н.В. Як виховати людину нового
зразка / В.В. Добровольський, Н.В. Третякова // Педагогічна майстерня
.- 2001 .- № 2 .- С. 3-9
11.Закон України “Про освіту” // Нормативно-правове забезпечення
освіти. У 4 ч. – Х.: Основа, 2004. – Ч.1. – 144 с.
12.Зубцова Ю. Модель сформованості патріотичних якостей у молодших
школярів / Ю. Зубцова // Педагогіка формування творчої особистості у
вищій і загальноосвітній школі : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко
(голов. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип. 6 (59). – С. 194–200.
13.Зубцова Ю. Патріотичне виховання молодших школярів в умовах
функціонування
соціально-педагогічної
системи
„сім’я–школа”
/ Ю. Зубцова // Вісник Запорізького національного університету : зб.
наук. пр. Педагогічні науки. – 2011. – № 1 (14). – С. 129–135.
14.Зубцова Ю. Патріотичне виховання молодших школярів у взаємодії
школи та сім’ї / Ю. Зубцова // Освіта Донбасу. – 2010. – № 3. – С. 32–
35.
15.Зубцова Ю. Рівень сформованості патріотичних якостей молодших
школярів у сучасній школі / Ю. Зубцова // Педагогіка формування
творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук. пр. /
[редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип. 7 (60). –
С. 120–126.
16.Зубцова Ю. Обґрунтування змісту та соціально-педагогічних умов
ефективної взаємодії школи та сім’ї з формування патріотичних
якостей молодших школярів / Ю. Зубцова // Освіта Донбасу. – 2010. –
№ 6. – С. 23–29.
17.Калошин В.Ф. Позитивне виховання / В.Ф. Калошин // Виховна робота
в школі .- 2010 .- № 1 .- С. 22
18.Караульна І. Виховна робота в школі : опис досвіду / І. Караульна //
Директор школи .- 2011 .- № 40 .- С. 17-23
19.Кияновський А.О. На шляху до гуманного суспільства // Науковий
вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету
ім. К.Ушинського.- Одеса, 1997.- Вип.1-2.- С.91-98.
20.Кияновський А.О. Роль середовища як фонду виховання гуманістично
орієнтованої індивідуальності// Науковий вісник Південноукраїнського
державного педагогічного університету ім. К.Ушинського.- Одеса,
1998.- Вип.4-5.- С.64-66.
21.Кияновський Артем Олександрович. Гуманістичні засади формування
особистості учня початкових класів. - Рукопис.
22.Класному керівнику. Усе для роботи .- 2010 .- № 9 .- С. 23
23.Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності // Освіта України. – 9 серпня. – 2000.
24.Концепція національного виховання // Зб. Мін. освіти України. – 1997.
– № 3.
25.Кремень В.Г. Педагогіка і психологія. – К.: Педагогічна думка //
Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних
наук України. – 1999. – № 4 (25).
26.Кулеш В., Уманець Г. Сучасні підходи до виховної роботи / В. Кулеш,
Г. Уманець // Директор школи. Україна .- 2011 .- № 1 .- С. 17-22
27.Левченко В. та ін. Модель виховної системи / В. Левченко // Директор
школи .- 2012 .- № 6 .- С. Вкладка: с.1-6
28.Литвиненко Л. Інтерактивне виховання в сучасній школі: нові підходи.
: Творчий проект / Л. Литвиненко // Директор школи, ліцею,гімназії .2010 .- № 1 .- С. 52
29.Літвіненко Г. Розвиток творчої особистості учня : Виховна система
класу / Г. Літвіненко // Сучасна школа України .- 2012 .- № 4 .- С. 52-54
30.Ломакіна Г., Нікішин С. Актуалізація виховних завдань у контексті
розвитку системи національного виховання / Г. Ломакіна, С. Нікішин //
Сучасна школа України .- 2011 .- № 1 .- С. 75-77
31.Лупінович С.М. Навчаємося залюбки! Формування мотивації до
навчання в учнів молодших класів. – Х.: Основа, 2009.
32.Мартинець Л. Виховна система як життєвий простір особистості учня /
Л. Мартинець // Завуч .- 2011 .- № 8 .- С. Вкладка: с.1-10
33.Міцай Ю. Становлення й розвиток виховних систем навчальних
закладів / Ю. Міцай // Школа .- 2010 .- № 3 .- С. 91
34.Мовчун А. “Кожна дитина має право…”. Правові знання дітям /
А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – № 2. – С. 58-62.
35.Оржеховська В. Концептуальні підходи до виховання в умовах
сьогодення / В. Оржеховська // Рідна школа .- 2009 .- № 5-6 .- С. 35
36.Пастухова Ю.К. Проектні технології у виховній роботі / Ю.К.
Пастухова // Класному керівнику. Усе идля роботи .- 2010 .- № 6 .- С. 2.
37.Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для
вчителів і методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. – [3-тє
вид., без змін]. – К.: Богданова А.М., 2009. – 226 с.
38.Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти. – Грамота, 2012.
39.Седеревічене А.
Інтегрований
підхід
до
організації
навчально-
пізнавальної діяльності учнів у школі-родині // Початкова школа. –
2008. – № 3.
40.Ситник Г. Шляхи та засоби оптимізації виховного процесу в сучасній
школі / Г. Ситник // Школа .- 2010 .- № 7 .- С. 70
41.Ситнікова Г.О. Формування успішної особистості / Г.О. Ситнікова //
Класному керівнику. Усе для роботи .- 2010 .- № 5 .- С. 16
42.Стратегії виховання в сучасній школі // Відкритий урок .- 2009 .- № 2 .С. 32
43.Ткаченко Л. Впровадження принципу індивідуалізації в навчальновиховний процес початкової школи / Л. Ткаченко // Початкова школа. –
2006. – № 11. – С. 13-15.
44.Федорченко Т.Є. Рання профілактика негативних проявів у поведінці
дітей / Т.Є. Федорченко. – К.: ТОВ “ХІК”, 2003. – 128 с.
45.Хайруддінов М. Народна гра як засіб національного виховання /
М. Хайруддінов // Початкова школа. – 2003. – № 10. – С. 49-51.
46.Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Т.: Мандрівець,
2010.
47.Хмель В. Позакласна виховна робота на основі життєдіяльності
об’єднання-гри / В. Хмель // Початкова школа. – 2003. – № 11.
48.Чистяк О. Виховуємо особистість / О. Чистяк // Директор школи,
ліцею, гімназії .- 2010 .- № 5 .- С. 138
49.Чорна О.Є. Виховна система школи / О.Є. Чорна // Виховна робота в
школі .- 2008 .- № 2 .- С. 2
50.Шептухіна Т. Виховна система класу у виховному просторі школи / Т.
Шептухіна // Відкритий урок .- 2009 .- № 3 .- С. 62
Додаток 1
Проект «Моя країна - Україна»
Тема проекту: «Моя країна - Україна»
Тип проекту: творчо – індивідуальний.
Мета проекту:
- Поглибити знання учнів про Україну, формувати почуття належності до
своєї країни, познайомити учнів з основними державотворчими подіями
становлення незалежної України, вивчення основних засад демократичного
та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки;
- закріплення знань про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний
Закон України – Конституцію);
- про такі поняття та категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин,
громадянські права та обов’язки;
- формування ціннісного ставлення до держави, суспільства, мови, сім’ї,
самого себе; почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та
українського народу, виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення
до скарбів Батьківщини.
План виконання проекту
1. Обговорення ідей проекту;
2. Склад учасників проекту (батьки, учні, вчитель);
3. Висловлювання міркувань щодо виконання проекту та форми представлення
результату (фотовиставка, колаж, журнал). Прийняття спільного рішення –
журнал « Любіть Україну, як сонце любіть».
4. Підбір необхідної інформації;
5. Поділ на творчі групи. Поділ обов’язків між учасниками;
6. Збір матеріалів для журналу «Любіть Україну, як сонце любіть», вибір
найкращого;
7. Оформлення журналу;
8. Запрошення гостей і демонстрування перед ними результату проекту.
9. Оцінювання роботи учасників проекту, нагородження;
План проведення тижня «Моя країна - Україна»
Виховний захід
Форма виконання
Понеділок «Україна – незалежна держава»
1.
Україно, ти для мене
Заочна мандрівка найбільшими містами та цікавими
диво
природними місцями України (з використанням
ІКТ)
Завдання для учнів: підготувати загальні відомості
про площу, кордони, моря , річки України
2.
Рідний край, де ми
Конкурс малюнків між учнями класу.
живемо, Україною
звемо
3.
Найцінніші скарби
Виступ лекторської групи «Віночок» про природні
Батьківщини
та духовні багатства України. Завдання для учнів:
підготувати загальні відомості природні
багатства України та їх використання впобуті.
4.
«Моя країна -
Оформлення тематичного куточку
Україна»
5.
Любіть Україну, як
Конкурс читців. Завдання для учнів: підготувати
сонце любіть
вірші про Україну, рідний край.
Акція «Голуб миру»
Оформлення тематичної виставки.
Історичні місця
Підбір матеріалів і створення фотокалажу.
1.
2.
Києва, та
найважливіші дійові
Виступ лекторської групи, розповідь про Ярослава
особи того часу.
мудрого та Володимира Мономаха. Тематична
виставка книжок.
1.
Символи України
- Виступ лекторської групи «Державні символи та
історія їх виникнення»;
- виставка робіт з природничого матеріалу
«Державні символи своїми руками»
2.
Конституція – закон
Виступ лекторської групи «Віночок» про
нашого життя.
конституцію України та основних політичних діячів
незалежної України з використанням ІКТ
1.
Народ скаже, як
Оформлення міні збірочки народних прислів’їв та
зав’яже
приказок «Народ скаже, як зав’яже»
Турнір кмітливих
Розгадування мовних загадок, жартів, ребусів
«Весела перерва»
присвячених народним символам українців.
2.
Випуск стіннівок.
3.
«Бабусина скринька»
Виставка вишивки, виступ лекторської групи
«Віночок» про український національний одяг з
використанням ІКТ
4. Акція «Малюй листа
Зустріч з волонтерами
солдату»
5.
Мовний час
Виховний захід «Українська мова калинова»
Моя країна - Україна
Презентація, захист проекту
Ланцюг миру
Оформлення тематичної виставки малюнків.
В гостях у Солохи
Частування гостей та учасників свята народними
1.
2.
3.
стравами
Комунальний заклад
«Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №100»
Запорізької міської ради
Ленінської районної адміністрації
Відділ освіти
Виховний захід до дня української писемності:
«Наша мова калинова!»
Дата проведення: 14.11.2014
Учасники: 2-Б, 3-В і 7 – Б класи.
Класні керівники: Вовчук І.С., Чуб Ю.П., Гулая С.В.
Запоріжжя 2015 р.
-
Тема:
Наша мова калинова!
Дата проведення: 14.11.2014
Учасники: 2-Б, 3-В і 7 – Б класи.
Класні керівники: Вовчук І.С., Чуб Ю.П., Гулая С.В.
Мета:
формувати розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не
може існувати ні народ, ні Україна як держава;
розширювати знання про красу і багатство української мови;
ознайомити дітей з віршем «Кухлик» українського автора Павла Глазового;
пробудити почуття національної гідності;
виховувати любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття
поваги до всього свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою.
Обладнання. Вишивані рушники, фонограми до танців і пісень «Пісня про
мову».
Хід заходу:
І. Вступне слово вчителя.
ІІ. Основна частина:
1. На сцену виходять діти - хлопчики і дівчатка в українських костюмах:
1. Добрий день вам, добрі люди!
Хай вам щастя – доля буде,
Не на день, ы не на рік,
А на довгий – довгий вік!
2. Є у нас урок чудовий –
Рідна українська мова.
Ми ласкаво просимо вас
На святковий мовний час!
3. Мова кожного народу
Неповторна і своя.
В ній гримлять громи в негоду.
В тиші трелі солов’я.
4. На своїй природній мові
і потоки гомонять.
Зелен – клени у діброві
По кленовому шумлять.
5. Солов’їну, барвінкову,
Колосисту на віки Українську мову
В дар дають мені батьки.
6. Над старими яворами
Білих буслів білі діти
З ранку ранечку дзьобами
Вчаться рідно клекотіти.
7. І тихенько тьохка в лузі
Соловей до солов’яти.
А мене навча матуся
Рідним словом розмовляти.
8. Так, рідна мова в кожному у нас єдина, як мати, як рідна земля. І де б не були
ми, завжди хвилюємось, зачувши рідне слово, скрізь відчуваємо поклик
Батьківщини.
9. Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
ІІІ. Виконання пісні «Пісня про мову». Слова Надії Янчук музика
Володимира Климюка:
Українська мова,
Мова барвінкова,
В лузі запашнім квітка польова.
Поруч ти зі мною,
Чаруєш красою,
У серцях гарячих ти жива.
Мово лебедина,
Ти одна-єдина,
Ти як соловейка пісня у гаю.
Мово калинова,
Дивна, загадкова,
Рідну свою мову я люблю.
Мово пустотлива,
Дзвінка і грайлива,
Мелодійна, легка, сонячна й
проста.
Веселково-ніжна,
І морозно-сніжна –
Ти лікуєш серце і вуста.
Українська мова
Лагідна, святкова,
Й будеш ти з народом завжди
навіки!
Тож шануймо мову,
Бережімо мову,
Що дали навіки нам батьки!
Приспів:
Приспів.
10.Всі народи мову мають,
Всі пісень своїх співають.
Бо хто має мову рідну,
Той багатий, а не бідний.
11.Нам найдорожча – українська чудова мова.
Вона багата, співуча, мелодійна.
12. Мова! А що таке мова?
Народ говорить, що слово до слова – зложиться мова.
Ну, що б здавалося слова…
Слова та й голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує.
13. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати до
себе поваги.
14.А любов до рідної мови починається з колиски, з маминої пісні. Бо у ній
материнська любов і ласка, світ добра і справедливості, щира віра в магічну
силу слова.
15.Не цурайтесь того слова,
Що мати співала,
Як малого повивала,
З малім розмовляла.
16.Ти повстанеш в ясній обнові,
Як пісня, линеш, рідне слово,
Ти наше диво калинове,
Кохана материнська мово.
17.Рідна мова в рідній школі.
Що бринить нам чарівніш?
Що нам ближче і миліш,
І дорожче в час недолі?!
18.Рідна мова! Рідна мова!
Що в єдине нас злива,
Перші матері слова.
Перша пісня колискова.
19. Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько
Тільки камінь має.
20.Як ту мову нам забути,
Котрою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила?!
VІ. Виступи дітей.
1) Свєт Діана (7- Б кл.) і Свєт Артур (2-Б кл.) з піснею «Комарики дзюб рики»
2) Єрохін Олег (2-Б кл.). Гра на флейті «Во саду ли, в огроді»
VІІ. Виступи дітей 2-Б і 3-В класів:
21.А якими прекрасними звертаннями багата наша мова.
22. Є в нашій мові прекрасні звертання,
Добрі і щирі, прекрасні слова.
Такими словами усяк без вагання
Маму найкращу свою назива.
23.Мама, матусенько; мамочко, ненько,
Матінко, усміх твій ніжний ловлю.
Мамонько рідна, моя дорогенька,
Я над усе тебе в світі люблю!
24.
Я і до тата умію звертатись,
Хочу в словах передати тепло.
Щоб мій татусь міг частіше всміхатись,
І щоб в душі його сонце цвіло.
25.
Татку, татусеньку, таточко, тату,
Кращого в світі немає навкруг!
Татоньку, хочу тебе обійняти,
Ти мій порадник, заступник і друг!
26.
Я до бабусі з любов’ю звертаюсь
Бабцю, бабусю, бабуню моя!
І до бабусиних рук притуляюсь,
І відчуваю в них лагідність я!
27.. Й до дідуся я іду по науку:
Діду, дідуню, навчи в світі жить!
Він на голівку кладе свою руку,
Голос сріблястий струмочком біжить.
28. Слово могутнє, яка в ньому сила!
Скажеш з любов’ю і - радість росте.
Слово хороше народжує крила,
Ви не забудьте ніколи про те.
29. Донечко, синку, сестрице, братусю,
Дружна, велика, щаслива сім’я!
Таточку, мамочко, бабцю, дідусю,
Мій оберіг і родина моя!
30.З родини, з сім’ї починається любов до рідного слова.
VІІІ. Виступ батьків 2-Б класу :
Шмойлова Марина Миколаївна і Шугайло Павло Анатолійович з пісней «Ти
ж мене підманула, ти ж мене підвела»
Ти казала: "В понеділок
Підем разом по барвінок."
Я прийшов - тебе нема,Підманула, підвела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти казала: "У вівторок
Поцілуєш разів сорок",
Я прийшов - тебе нема,Підманула, підвела!
Ти казала: "У четвер
Підем разом на спацер".
Я прийшов - тебе нема,Підманула, підвела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти казала: "У середу
Підем разом по череду"
Я прийшов - тебе нема,Підманула, підвела!
Ти казала: "У п'ятницю
Підем разом по суниці."
Я прийшов - тебе нема.Підманула, підвела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти казала: "У середу
Підем разом по череду"
Я прийшов - тебе нема,Підманула, підвела!
Ти казала: "У суботу
підем разом на роботу."
Я прийшов - тебе нема,Підманула, підвела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти казала: "У неділю
Підем разом на весілля."
Я прийшов - тебе нема.Підманула, підвела!
Приспів:
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!
ІХ. Виступ дітей 7- Б класу з українським танком.
ХІ. Робота з залою:
А Ви, дітки, знаєте рідну мову? Ось зараз і перевіримо:
1) загадування загадок;
2) закінчи прислів’я
3) пояснення українських висловів.
ІХ. Виступи дітей 3-В класу з українським танком.
ХІІ. Виступи дітей 3-В і 7 – Б класів:
35. Крізь заборон важке каміння
Пробилась ти, немов проміння.
Тобою можемо гордиться
Ти – чиста звонкова криниця.
36. Немало мов на білім світі
Та серед них одна лиш – рідна!
Наш рід великий, славно звісний,
Бо є в нас мова, є в на пісня!
37. Мова українська – то Шевченка слово,
Лесі Українки і Марка Вовчка.
Мова українська – то дарунок Бога.
Це барвисте слово генія Франка.
38. Мова українська – це і степ широкий,
Це сади вишневі і гаї, ліси.
Мова українська – океан глибокий
Мудрості народу – вічної краси.
39. Мова українська – це велика сила,
Прадідів великих, це духовний світ.
Це борців безстрашних братськії могили,
Голод смертоносний і жорстокий гніт.
40. Мова українська – берегиня наша,
Пісня материнська, голос немовлят.
Мова українська – це достатку чаша
І найбільше свято із відомих свят.
41. Мово наша рідна, йди широким кроком
Впевнено і гордо в світле майбуття.
Не лякайся, мила, цих тривожних років.
РАЗОМ:
Ти для нас – єдина і на все життя.
42. Сійся-родися ніжне «будь ласка»,
Вдячне «спасибі», «вибач» тремтливе,
Слово у серці, як зернятко в ниві.
«Доброго ранку»,
«Світлої днини»
Щиро даруй ти людям, дитино.
ХІІІ. Ознайомлення дітей з віршем «Кухлик» українського автора
Павла Глазового.
-
Виступ дітей 3-В з інсценуванням вірша «Кухлик»:
43.
Кухлик.
Дід приїхав із села,
Ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він: « Покажіть Кухлик, той , що скараю».
Продавщиця:« Што? Чего? Я не понімаю?!»
Кухлик, люба, покажіть, Той, що з боку смужка.
Да какой же кухлик здесь, єслієто кружка!
Дід у руки кухлик взяв
І насупив брови:
В Україні живете
Й не знаєте мови…
Продавщиця теж була гостра і бідова
У меняесть свій язик, ні к чемумнє мова!
І сказав їй мудрий дід:
Цим пишатися не слід,
Бо як раз така біда
В моєї корови:
Має бідна язика
І не знає мови.
Чому навчила вас ця сценка? Відповіді дітей із зали.
44. Ти зрікся мови рідної.
Тобі Твоя земля родити перестане,
Зелена гілка в лузі на вербі
Від доторку твого зів’яне!
45. Ти зрікся мови рідної.
Нема тепер у тебе роду,
Ні Народу.
ХІV. Виступи дітей 2-Б і 7 – Б класів:
1) Туз Тарас (7-Б клас) з піснею «Ніч яка місячна»
2) Свєт Діана (7-Б кл.) і Свєт Артур (2-Б кл.) з піснею «Грицю, Грицю…»
ХІV. Виступи дітей 7 – Б класу:
46. А казки ви любите, дітки?
Уважно послухайте і скажіть, з якої казки ці слова:
1. По засіку метений, на яйцях спечений… (Колобок)
2. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка… (Рукавичка)
3. Я… за три копи куплена, у півбока луплена…(Коза-дереза)
4. Гуси-гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята. (Івасик - Телесик)
5. Вона плиг з вовка та:
- Битий небиту привіз! (Лисичка-сестричка і панібрат).
Молодці!
47. Вивчайте мову українську,
Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,
Прекрасну, милу і чудову,
Як материнську пісню колискову.
Любіте нашу рідну мову
Беріть до зброї рідне слово.
48. Ні! Не забули ще слов ᾽яни Шевченка заклик полум᾽яний!
Бо вона ж така багата, українська мова!
Неповторна і крилата,
І така чудова!
49. І цвіте у ній кохання,
Рушники з квітками.
Мрії наші і бажання,
Верби над ставками.
50. Вишиваю рушничка різними нитками.
Там калина молода й ружі з солов᾽ями.
І барвінку синій світ, кущ рясного глоду.
Український рушничок символ мого роду.
51. Найрідніше, сокровенне,
Найдорожче в світі.
І святкове, і буденне,
В ній батьки і діти.
52. Не цурайтесь мови, люди,
Не цурайтесь роду.
Як зачахне рідне слово,
Не буде народу…
ХV. Виступи дітей 7 – Б класу українським танцем.
ХVІ. Заключна частина.
1. Виступи дітей 7-Б класу:
Ну що ж, за свято це чудове
Спасибі вам і щирий всім уклін.
Спасибі на добрі, на гарнім слові,
РАЗОМ: Живіть багато,будьте всі здорові!
2. Виступ дітей 3-В класу з піснею:
3. Загальний вихід всіх дітей, які виступали.
Додаток 2.
Проект "Намалюй листа солдату, напиши слова підтримки".
Анотація:
Саме під таким гаслом розпочинається збір дитячих творів, які будуть
передані українським солдатам. Оголошено про проведення акції «Лист
солдату». В рамках акції збиратимуть листи із словами підтримки,
подяки та малюнки від дорослих і дітей, аби потім надіслати їх бійцям,
які перебувають в зоні АТО.
Мета акції:
«Лист солдату» – підняття бойового й патріотичного духу наших
українських військових, моральна підтримка.
Дитячі малюнки та листи від дорослих будуть передані українським
військовим, які зараз перебувають на Сході разом із медикаментами,
речами та продуктами, збір яких вже розпочався.
Долучитися до акції «Лист солдату» може кожен, хто хоче підтримати
нашу армію.
Шляхи реалізації:
1. Повідомлення теми та завдання проекту:
Хлопці, які зараз захищають нашу країну, потребують моральної
підтримку і просять листів – їм не потрібні мемуари, а прості, душевні
листи, які вони зможуть перечитувати по кілька разів на день, і вони
будуть додавати їм підтримки та наснаги.
Якщщо ви хочете підтримати наших захісників, то напишіть кілька слів,
що ви їх чекаєте живими і здоровими, що молитесь за них і дякуюте за
безпеку...
Свої листи, малюнки та ідеї вже можна приносити до школи.
2. Збір малюнків.
3. Співпраця з волонтерами.
Додаток 3.
Проект «Дайте дітям олівців!»
Анотація:
Я хочу жити в мирі … Ми хочемо жити в мирі …
Усе людство мріє про мир …
Сьогодні, більшої актуальності набуває поняття слова «МИР». Мир – це
чисте й блакитне небо. Мир – це яскраве й тепле сонце. Мир – це
щасливі й усміхнені діти.
Все частіше наші діти чують по телевізору та читають в Інтернеті
інформацію про воєнні дії на сході України, нелегкі будні її захисників.
З метою збереження миру в Україні, висловлення підтримки і пошани
захисникам у нашій школі пройшла акція «Дайте дітям олівців».
Вчителі, батьки та їхні діти власноруч виготовили малюнки, листівки,
плакати, поробки з природного матеріалу, полімерної глини, бісеру,
паперу. У кожну поробку діти вклали частику своєї любові і душі.
Тільки такими добрими справами можуть підтримати бойовий дух
українських воїнів. Листи зі словами «Ми молимося за Вас»,
«Повертайтесь живими», «Дякуємо за мир», «Ми пишаємося Вами», «Я,
вісточка із з дому» розчулили дорослих і гостей акції до сліз. Спільний
надпис батьків і дітей «Україна – єдина країна» зміцнив національний
дух усіх присутніх на акції. Учні читали молитву за Україну, вірші,
співали пісні, танцювали таночки.
Дорослі ще раз наголосили про важливість миру, виховання у
підростаючого покоління почуття патріотизму, любові до Батьківщини,
національної єдності.
Завершили акцію галереєю «Мир в Україні».
Мета проекту:
- необхідно зрозуміти всім нам: стоячи осторонь, виражаючи
байдужість, ми сіємо сумніви щодо рішучих дій з боку світової
спільноти і надаємо впевненості злочинній стороні у діях проти
України. Тільки разом, спільними зусиллями ми можемо зупинити
прояви агресії та насилля на рідній українській землі, сприяти
відновленню миру і взаємної довіри. Можемо впевнено сказати,
що учні мають чітку позицію: «Ми за мир! Ми проти війни!».
Додаток 4
«З родини йде життя дитини»
МЕТА ПРОЕКТУ:
створення оптимальних умов для формування кожної особистості, що
сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей; створення
класного колективу, єдиної родини, як виховного середовища;
формувати стійкі уявлення про своє місце у суспільстві для
самовизначення та самореалізації; розвивати навички вивчення та
передачі із покоління в покоління культурних, сімейних, духовних
цінностей.
ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:
- Створення колективу - як великої родини;
- Виховання особистих цінностей;
- Виховання сімейних цінностей
- Виховання національних, патріотичних та громадських цінностей;
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
1.Опрацювання літератури.
2.Відвідування родин вдома та збір матеріалів «Моє захоплення»,
«Захоплення моїх батьків».
3.Виставка робіт «Свято нашої родини»
4.Оформлення куточка «Літопис класу».
5.Родинне свято «Від усієї душі», спільне Новорічне свято.
6. Організація спільних подорожей, екскурсій рідним краєм, вивчення
його історії
ГІПОТЕЗА: Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли ви з
нею розмовляєте, або повчаєте її, або караєте її. Ви виховуєте її в кожен
момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає вдома.
А. Макаренко
Концепція виховної роботи "З родини йде життя дитини"
"Я і моя родина"
виховання
сімейних
цінностей
" Я в колективі"
виховання
колективних
цінностей
"Ми - українці"
виховання
національних
цінностей
"Громадянин
виховання
громадських
етичних
Словесного
переконання
Практичною
реалізацією
Творчі проекти учнів, творчі збірки, класні
збори
"Формула успіху"
виховання
особистих
цінностей
Карта подорожей, відвідування батьків,
дітей вдома, допомога пристарілим
Цільові проекти
Методи виховання
Виховання на
прикладах
Виховання
літературою
Пізнання через
побачене
Конкурси учнівської творчості, виставки
робіт, вечори відпочинку
Літературні світлиці, замітки до газет,
оформлення стіннівок, збір матеріалів
Літературно-мистецькі композиції,
родинні свята
Форми
Родинне свято «Свято осені», де головні ролі зіграли батьки класу:
До
Захист проекту «Незвичне свято моєї родини»
Родинне свято «Новорічний карнавал»,
де спектакль ставили батьки класу:
\
Виховна година «День святого Миколаю»:
Родинне свято 8 березня
Додаток 5
Модель електронного портфоліо учня початкових класів.
I.
Короткий опис моделі
Проблема розвитку та використання особистісного потенціалу учнів
в умовах інноваційної діяльності навчального закладу виходить в
даний час на якісно новий рівень. Очевидна актуальність створення
технологій, пов'язаних з об'єктивним оцінюванням досягнень учнів у
позанавчальній діяльності. Даною технологією може стати
Електронне Портфоліо учня початкової школи, яке об'єднає
досягнення учнів у позаурочній діяльності і представить всі аспекти
його діяльності в найбільш повному вигляді.
Оформляється портфоліо в цифровому вигляді, з допомогою
комп'ютерних програм : Microsoft Word, MS Power Point , редактор
HTML і розміщується в Локальній мережі школи.
Девіз роботи з Електронним Портфоліо учня початкової школи:
«Радістю твоїх перемог ми будемо пишатися разом!»
II.
Обґрунтування вибору моделі
В даний час спостерігається підвищена увага до проблем позаурочної
діяльності школярів, вони позначені і актуалізовані у багатьох
офіційних Документах міністерства освіти і науки, рекомендаційних
листах департаментів освіти [1]. Впровадження в освітню систему
комплексного проекту модернізації освіти зумовило зміни не тільки
у створенні умов для позаурочної діяльності школярів, але і в
оцінюванні та обліку позанавчальних досягнень учнів [2].
Сформована на сьогоднішній день система оцінки якості навчальних
і поза навчальних досягнень учнів у загальноосвітній школі важко
сумісна з вимогами модернізації освіти [3]. До найбільш серйозних
недоліків відноситься спрямованість оцінки виключно на зовнішній
контроль, супроводжуваний педагогічними та адміністративними
санкціями, а не на внутрішній контроль, спрямований на
самоорганізацію і самооцінку учнем власної діяльності.
Основними умовами модернізації системи контролю і оцінки
позанавчальних досягнень є [3]:
• відкритість вимог до рівня підготовки учнів і процедур контролю
для всіх учасників освітнього процесу;
• стандартизація та об'єктивізація оцінки якості підготовки
випускників шкіл за допомогою системи зовнішнього контролю;
• введення, додатково до традиційних, нових видів, форм, методів і
засобів оцінки динаміки просування учнів у навчальному і
внеучебном процесі.
Досвід показує, що найбільш адекватною поставленим завданням і
вимогам, що пред'являються до сучасної системи оцінювання учнів
формою реалістичного оцінювання, орієнтованої на якісне оновлення
оцінки, на результат позанавчальної діяльності є «Портфоліо».
Використання Портфоліо у урочної та у позаурочній діяльності зі
школярами дозволяє посилити роль учня в побудові навчального і
виховного процесу за індивідуальної освітньої траєкторії (мал. 1).
Створює,
поповнює
портфоліо
учень
Стимулює,
доповнює
Мал. 1. Взаємодія «учень - портфоліо»
Портфоліо для учня, по своїй суті є своєрідним організатором його
індивідуальної навчально-пізнавальної та позанавчальній діяльності,
а так само інструментом оціночної діяльності [4,5].
Використання «Портфоліо» школяра допоможе вирішити проблеми,
пов'язані з об'єктивним оцінюванням результатів усіх (навчальних і
позанавчальних) досягнень учня. Портфоліо не використовується для
порівняння учнів між собою, це документація, що представляє
індивідуальний розвиток особистості дитини за певний відрізок часу.
Укладення викладача про досягнення, здібності, сили, слабкості і
потребах учня будуть спиратися на знання повного діапазону
розвитку школяра, представленого в портфоліо.
Крім того, Портфоліо як ефективна форма оцінювання
індивідуальних досягнень учнів може бути використана для
формування тих освітніх результатів, які затребувані сучасною
освітою.
У зв'язку з тим, що відбувається процес інформатизації освіти, в
результаті якого з'явилася потреба у використанні інформаційнокомунікативних технологій у процесі навчання та виховання.
У всіх сферах людської діяльності зростає роль інформаційних
процесів, підвищується потреба в інформації і в засобах для її
виробництва, обробки, зберігання та використання. Сучасні
інформаційні технології дають унікальну можливість отримувати
електронне освіту та освіту онлайн, що зробило істотний вплив на
розвиток створення та використання Електронного Портфоліо.
Провівши SWOT-аналіз обліку позанавчальних досягнень учнів
початкових класів, ми виявили позитивні сторони впровадження
Електронного Портфоліо і можливі ризики.
Створення Електронного Портфоліо допомагає вирішувати наступні
важливі педагогічні завдання:
- підтримувати й стимулювати навчальну мотивацію школярів;
- заохочувати їхня активність і самостійність, розширювати
можливості навчання й самонавчання;
- розвивати навички рефлексивної і оцінної (самооцінюючої)
діяльності учнів;
- формувати вміння вчитися - ставити мети, планувати й
організовувати власну навчальну діяльність;
- сприяти індивідуалізації (персоналізації) утворення школярів;
- закладати додаткові передумови й можливості для успішної
соціалізації.
Можливі ризики:
- порушення принципу добровільності при зборі документів і
формуванні портфоліо;
- збір матеріалів замість дитини, «за його дорученням»;
- заформалізованість і беззмістовне змагання при зборі портфоліо;
- збір у портфоліо тільки офіційних документів;
- прагнення оцінити балами всі матеріали портфоліо.
Для мінімізації ризиків ми з батьками провели обговорення концепції
портфоліо на сайті нашого класу, створеного на безкоштовній
платформі http://www.ucoz.ru/ і прийшли до висновку, що батьки та
учні готові прийняти нову форму оцінювання позаурочної діяльності
учнів.
В нашому класі в кінці навчального року вже традиційно буде
проводиться свято «Зоряний дощ», на якому нагороджуються
найуспішніші учні початкової школи за різними номінаціями.
Впровадження інформаційних технологій у початкову школу
практикується на базі шкільного комп'ютерного класу в рамках
позаурочної діяльності. В базі даних збираються відомості про
інтелектуальному капіталі школяра - про перемоги в олімпіадах,
участі в семінарах, дослідженнях, шкільних конференціях, у різних
проектах, концертах, шкільних заходах, спортивних змаганнях тощо.
III.
Мета реалізації моделі: розробка та впровадження моделі
Електронного Портфоліо, як засобу обліку позанавчальної
діяльності досягнень учнів початкової школи, для
самореалізації та конкурентоспроможності.
Завдання:
- створення ситуації успіху для кожного учня, підвищення
самооцінки та впевненості у власних можливостях;
- максимальне розкриття індивідуальних здібностей кожної дитини;
- формування установки на творчу діяльність і умінь творчої
діяльності, розвиток мотивації подальшого творчого зростання;
- формування життєвих ідеалів, стимулювання прагнення до
самовдосконалення.
IV.
Сфери позанавчальної діяльності, результати яких
враховуються у рамках даної моделі
1. Науково-пізнавальна;
2. Цивільно-патріотична;
3. Художньо-естетична;
4. Спортивно-оздоровча.
V.
Форми і методи збирання і фіксації інформації про
досягнення учнів
Облік позанавчальних досягнень учнів ведеться такими
методами[6]:
- портфоліо;
- бальний метод;
- метод експертних оцінок.
У розроблених рекомендаціях прописано, які саме результати
позаурочної діяльності школяра можуть бути не тільки оцінено і
зафіксовано в Портфоліо, але і будуть враховуватися при підведенні
підсумків за навчальний рік, і при яких умовах ці досягнення будуть
прийматися в увагу (мал. 2).
Електронне Портфоліо учня початкової школи:
«Радістю твоїх перемог ми будемо пишатися разом!»
Мої нагороди і
досягнення
РУБРИКИ
Участь в
олімпіадах.
Конкурсні
заходи
Мої творчі
роботи
Фотозвіти
Відгуки
РУБРИКИ
РУБРИКИ
РУБРИКИ
Проектні,
досліджувальні
проекти
Я і моя родина.
Творчі роботи
Мій світ
Відгуки
вчителів
Відгуки батьків
Відгуки
однокласників
Моя
самооцінка
діяльності
Ігри - конкурси
Мої друзі
Мої досягнення
Мал. 2: Фіксація інформації в Електронному Портфоліо
VI.
Технологія обробки отриманих даних
Рейтинг учня школи за індивідуальними сертифікованим та не
сертифікованим позанавчальними досягненнями визначається
наступним чином:
1 блок. «Мої нагороди та досягнення»
1.1 Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних,
муніципальних, шкільних олімпіадах
1.2. Конкурсні заходи (заходи, виставки, концерти, змагання та
конкурси творчих робіт, технічної творчості, соціальні акції).
1.3.Интеллектуальные ігри - конкурси («Кенгуру», «Соняшник»,
«Патріот», «Конкурс ім.. П.Яцика», «Колосок», «Русский медвежонок»,
«Лукоморье» тощо.)
2 блок. «Мої творчі роботи»
Проектні, дослідницькі роботи та реферати (подаються рецензії
наукового керівника, дипломи лауреатів і т. д.).
Зведена підсумкова відомість портфоліо засвідчується підписом
директора школи та печаткою школи.
Підсумковий рейтинг служить підставою для отримання звання «Учень
року»
VII. Місце і роль моделі в освітньому процесі
Електронне Портфоліо сприяє не тільки оцінці позанавчальних
досягнень учнів, але відіграє значну роль в освітньому процесі, так як
сприяє підтриманню високої мотивації школярів, заохочує їх активність
і самостійність, розширює можливості навчання та самонавчання,
розвиває навички рефлексивної і самоооціночною діяльністю учнів.
Впровадження Електронного Портфоліо сприяє виробленню в учнів
універсальних навчальних дій, вмінню ставити цілі, планувати і
організовувати навчальну діяльність. Електронне Портфоліо сприяє
індивідуалізації освіти школярів, закладає додаткові передумови для
успішної соціалізації.
VIII. Досвід реалізації представленої моделі
Протягом останніх двох років результати позаурочної діяльності учнів
початкових класів ЗСШ №100 фіксувалися в Портфоліо досягнень. У
2013-2014 навчальному році учні у співдружності з педагогами та
батьками почали заносити особисті і колективні досягнення в
Електронне Портфоліо.
Ми вважаємо, що даний проект може стати ефективним інструментом
організації і координації системи освіти в ОЗ, стати орієнтиром
розвитку позаурочної діяльності, критерієм оцінки адекватності її нових
цілей і цінностей освіти.
Сайт – портфолыо учителя початкових класів І.С. Вовчук
http://www.vchitelka.com.ua/
Сайт – портфоліо класу «Класна родина» http://klass-zp.at.ua/
Джерела:
1. Модернізація освітніх систем: від стратегії до реалізації: Збірник
наукових праць / Наук. ред. В.М. Єфімов, під заг. ред. П.Р. Новікової // М.: АПК і ПРО. - 2004. - 192 с.
2. Бенькович Т.М. Модель освітнього рейтингу в портфоліо навчальних
досягнень / Т.М. Бенькович // Профільна школа. - 2005. - №2. - С. 48-50.
3. Григор'єв Д.В. Позаурочна діяльність школярів. Серія «Стандарти
другого покоління»: Методичний конструктор: посібник для вчителя.
М.: Просвіта, 2010.
4. Калмикова І.Р. Портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку
особистості // Освіта в сучасній школі. 2006. №5. с.14.
5. Ожиганова С.В. Систематизація досвіду роботи вчителя на основі
використання електронного портфоліо // Вісник Московського міського
педагогічного університету. Серія: Інформатика та інформатизація
освіти. 2008 . № 11. с.280-283.
6. Іванов, Д.А., Митрофанов, К.Г., Соколова, О.В. Компетентстностый
підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій. Навчально методичний посібник / Д.А. Іванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова // М.: АПК і ПРО. - 2003. - 101 с.
Додаток 6
Дослідницький проект "Родинне
дерево"
Анотація
Учасники: всі учні 2-Б класу та їх
батьки.
Мета: Формувати у школярів
розуміння родинної єдності,
виховувати в дітях любов до
родини, навчати чемного й
шанобливого ставлення до батьків, рідної домівки, свого народу, вміння
висловлювати щирі почуття до рідних, сприяти розширенню духовного
світу учнів, сприяти творчому залученню учнів до навчально-виховного
процесу.
Умови реалізації проекту.
1. Запровадження дослідницької роботи другокласників з батьками по
вивченню свого генетичного дерева.
2. Створення і надання консультацій для аналізу роботи учнів.
3. Якісна індивідуальна робота учнів під час дослідницької роботи.
4. Співпраця з учителем, батьками, дідусями, бабусями.
5. Презентація проекту буде проходити у вигляді плакату із
зображенням родинного дерева і розповіді - захисту.
Засоби реалізації проекту.
1. Забезпечення дітей батьками наочністю (фото, малюнки, схеми).
2. Створення плакатів, малюнків, картин тощо. Формат А3 або А4.
3. Складання розповіді, казки тощо.
Етапи реалізації проекту.
1. Початок (визначення теми, уточнення мети, утворення дослідницьких
груп).
2. Планування (аналіз проблем).
3. Прийняття рішення (створення умов для дослідницької роботи).
4. Виконання (дослідження, проведення індивідуальних консультацій,
обговорення, редагування зібраних матеріалів, написаного).
5. Аналіз виконаного проекту, досягнутих результатів, успіхів та
невдач, причин цього, самооцінка.
6. Захист. Презентація проекту.
Структура запланованого проекту.
Під час підготовки дослідницького проекту доречно з’ясувати цікаві
подробиці з історії родин. Кожному близькі та дорогі слова «дім»,
«сім’я», «діти». Ці знайомі і надійні слова випромінюють світло і тепло,
дарують відчуття надійності.
Проект на тему:
«Родинне дерево»
Ви
ко
на
ла
:
уч
ен
иц
я
2Б класу
Запорізька спеціалізована
школа №100
Левкович Анастасія
Керівник: Вовчук І.С.
План роботи.
1.Бесіда з батьками.
2.Збір фотографій та інформації.
3.Збирання матеріалу для картини.
4.Виготовлення.
5.Захист проекту.
Підготовчий етап:
Батьки розповили про родичів.
Мама допомогла зібрати фотографії та написати розповідь.
Ми з мамою вирізали з кольорового паперу,робили аплікації,
Малювали фарбами, клеїли,друкували i вирізали фотографії.
Для своєї родини ми вибрали дерево вишню. На Українi вишня
вважалася оберегом від злих духів,тому ii висаджували коло своїх
хатин. Ну а варениками i пирогами з вишнею Україна славиться i зараз.
Моя мама часто пече пироги з вишнею та варить пахуче варення.
Вишня – це символ юності, надії, жіночої краси а також
вiдданостi. Так у нашій родині, ми дуже любимо один одного.
Ось моя родина. Це я Настя ,а це мої батьки :мама Iра I тато
Сергій. Це татова матуся – бабуся Рая дідуся Антона – татиного батька
вже нема, він на небі,став янголом. Тато мас рідного брата Вiталiя – це
мій дядько та хрещений.
Батьки моєї мами: бабуся Валя та дідусь Миша теж янголи i
зараз на небі. На батьківському подвiр’ї оєї матусі росла вишня,яка
збирала всю родину ввечері. Ставили стіл, вечеряли,пили чай з гілочок
вишнi та розмовляли.
У мами с рiдна сестра Люда,моя тітка, а в неї – донька Люда
(до речі, так її назвала моя старша сестричка Альона).У Люди с син –
Максим, мій племінник. С ще мамина двоюрідна сестра Валя – моя тiтка
та хрещена мати, а у неї – доньки :Женя та Оксана , мої троєрiднi сестри.
У Женi с донечка Арiна.
У мене с рідна сестра Альона,вона старша за мене. У неї с донька
Софiя та синок Ярослав, мої племінники.
Весна – це початок нового життя. Весною вишня усіяна білими
квітами, кожна квітка – це нове, майбутнє покоління. Коло нашого
дерева вирус життя , літають бджілки , усміхається сонечко, ростуть
квіти, зеленіє трава.
Ще вишню вважають символом процвітання та багатства, чого i
бажаю вашим родинам.
Проект на тему:
«Родинне дерево»
Виконала:
учениця 2-Б класу
Запорізька спеціалізована
школа №100
Шаповалова
Катерина
Керівник: Вовчук І.С.
План роботи
 Бесіда з батьками.
 Збір інформації та
фотографій.
 Виготовлення картини.
 Захист проекту.
Підготовчий етап
Спочатку я розпитала батьків про свій рід. Тато і мама розповіли багато
цікавого про моїх родичів, показали архівні речі та документи. Мама
допомогла зібрати фотографії. Разом ми намалювали картину «Родинне
дерево».
Захист проекту
Моє родинне дерево у вигляді ДУБА. Це дуже могутнє дерево, воно
символізує довголіття, родючість, процвітання та у багатьох народів
світу виступає прообразом батька. В давні часи у слов'ян була традиція –
при народженні дитини садити дубок. Наречена, входячи в будинок
чоловіка, повинна була подумки вимовити: «Близько двору дубочки, а в
будинок - синочки». Раніше з дубу будували фортеці та житло. Моя
родина теж міцна і ніби непохитна фортеця береже своїх рідних.
Це я – Катя. Це мої батьки: тато Євген і мама Яна. А це татові батьки,
мої дідусь Володимир і бабуся Валентина. Тато має рідного брата
Сергія, це мій дядько. Дідусь Володя, батько тата, народився у
Запоріжжі. Його батьки - мій прадідусь Іван та моя прабабуся Катерина,
сім'я Шаповалових. У мене і прізвище, і ім'я, як у прабабабусі.
Бабуся Валя народилася теж у Запорізькій області, у селі Вершина
живуть ії батьки - моя прабабуся Любов і прадідусь Степан, сім'я
Тімченків.
Це батьки моєї матусі: мої дідусь Андрій і бабуся Ніна. Бабуся Ніна
народилася у Запорізькому краю у селі з гарною назвою Різдвянка. В
цьому селі проживали моя прабабуся Надія і прадідусь Яків, сім'я
Левончуків. Дідусь Андрій народився на півночі Росії, звідки мій
прадідусь Евген. Ще в мене є прабабуся Тетяна, яка мешкає зараз у
Санкт-Петербурзі, це мама мого дідуся. У мами є рідний брат Дмитро,
мій дядько. Дядько Дмитро одружений та має синочка Олександра, це
мій двоюрідний братик.Моє дерево росте на зеленій галявинці, де
ростуть квіти та бавляться білочки. Над квітами літають барвисті
метелики, світить тепле сонце, а на небі ні одної хмаринки.
Я хочу продовжувати своє дослідження та дізнатись більше та глибше
про свій рід. Якщо кожен з нас буде берегти свою історію та історію
свого народу, ми будемо сильними і непереможними.
Сім’я – що значить це, то кожен знає,
Хто зріс в сім’ї і хто сім’ю сам знає.
І хоч як не приховуй, не таї,
Залежить наше щастя від сім’ї.
Якщо зміцніє хоч одна родина –
Міцною стане й наша Україна
Проект на тему:
«Родинне дерево»
Виконав:
учениця 2-Б ЗСШ №100
Вовчук Христина
Керівник проекту:
Вовчук Ірина Станіславівна ,
учитель початкових класів.
План роботи:
1.
2.
3.
4.
5.
Бесіда з батьками.
Збір інформації і фотографій.
Збирання матеріалу для картини.
Виготовлення
Захист проекту.
Підготовчий етап:
Я спочатку поговорив з батьками. Вони мені докладніше розповіли про
моїх родичів.
Мама допомогла зібрати фотографії.
Ми з татом купили кольоровий папір, клей, ножиці, фарби, пензлики.
Зробили стенд на якому ми з мамою виготовили картину «Родинне
дерево».
Виготовлення картини:
1. Зробили фон.
дерево.
2. Розпочали виготовляти
3. Ми намагались створити об’ємну картину і ось, що в нас
вийшло:
Захист проекту
Я представляю проект «Родинне дерево» у вигляді картини.
Моя родина схожа на дерево ЯБЛУНЯ. Хочете знати «Чому»?
Зараз я вам розповім. Яблуня – дуже міцне і сильне дерево,
точнісінько як моя родина. Яблуня має багато корисних плодів
– соковитих яблучок, точнісінько, як у моїй родині: багато
людей. Навесні дерево квітне і дуже запашне, точнісінько як у
моїй родині на кухні, коли мама готує смачний обід.
Дозвольте я вам більше розповім про свою родину.
Це я – Христина. А це мої батьки: тато Сергій і матуся Ірина. А
це татові батьки, мої дідусь Валерій і бабуся Людмила. Тато
має рідного брата Олексія, це мій дядько. Він має донечку
Світлану – мою двоюрідну сестру.
А ось батьки моєї матусі: мої дідусь Станіслав і бабуся Оля.
Мама має двох рідних сестер. Тітка Катерина (моя хрещена
мама) з двома доньками Олею і Варенькою і тітка Марина з
донечкою Соломійкою. Всі дівчатка мої двоюрідні сестри.
У мене є три рідні брати: старший брат Валерій, середній –
Олег і молодший братик Михйлик.
Зверніть увагу, що всі мої дідусі і бабусі ми зробили на
червоних стиглих яблучках. Тому, що їм багато років.
Мої батьки, тітки та дядько – на рожевих яблучках: тому, що
вони ще дуже молоді.
А всі дітки – на квіточка.
Ще є і бутончики – це майбутні дітки.
Моє дерево росте на чарівному полі, де багато трав і квітів. Над
ним літають чарівні бджілки і світить тепле сонечко.
Я вам бажаю міцної і щасливої родини, точнісінько як у мене.
Додаток 7
Проект роботи з батьками в екологічному вихованні учнів:
Проект спрямований на роботу з батьками учнів і дозволяє поєднувати
інтереси всіх учасників освітнього процесу: батьків, дітей і педагогів.
Цілі проекту: формування екологічної компетентності та
природоохоронної діяльності батьків, поліпшення якості навколишнього
середовища і в справі виховання дітей.
Актуальність:
- збереження навколишньої природи: вулиць, лісу, парку;
- екологічне виховання дітей та батьків, створення позитивного образу
чистого міста.
Завдання проекту:
1. Підвести до розуміння важливості проблеми взаємини людини з
природою і наслідків діяльності людини в ній.
2. Розширити уявлення батьків про те, що в природі ніщо не зникає
безслідно і дуже важливо навчити дитину захищати природу, любити її і
вміти охороняти.
3. Підвищити рівень екологічної культури та інформованості батьків про
проблему поводження з відходами за допомогою інформаційних
повідомлень.
4. Спонукати інтерес до створення сприятливого навколишнього
середовища міста та мікрорайону.
5. Формувати дитячо-батьківські відносини в дусі виховання інтересу і
екологічно правильної поведінки в природі.
6. Вчити батьків на особистому прикладі дбайливо ставитися до
природи, охороняти і захищати її.
Очікувані результати:
- посильну участь батьків в екологічній освіті дітей;
- безпосередня участь батьків і дітей в організації різних екологічних
заходів;
- підвищення рівня знань у батьків і дітей про екологію рідного міста,
охорони природи.
Учасники проекту: батьки і діти, педагоги.
Перспективний план проекту.
Жовтень
1. Провести батьківські збори з метою залучення батьків до участі в
проекті. Провести бесіду з батьками з попереднім анкетуванням на тему
«Бережіть природу».
2. Створити сімейні архіви «Відпочиваємо, не шкодячи!» (сімейні
фотографії - відпочинок на природі: парк, ліс, на дачі).
3. Групові екскурсії з дітьми та батьками по місту «Клуб вихідного дня».
4. Оформити фотостенд «Ось, яке це наше літо!».
5. Залучити батьків до створення стінгазети, присвяченій охороні
природи.
Листопад
1. Провести консультацію «Сміття-проблема №1». За допомогою цієї
теми ми хочемо донести до батьків, наскільки важлива ця проблема в
нашому місті. Розповісти про способи переробки сміття, про можливості
його повторного використання. Показати на прикладах, якої шкоди
завдають відходи місту.
2. Створити спільно з батьками рекламні листівки для сміттєвих урн
типу: «Нехай місто буде чистим!» «Віддай мені сміття!» і т.п.
3. «Клуб вихідного дня» - провести спільно з дітьми і батьками
екологічні екскурсії по місту.
4. Залучити батьків до поповненні куточка природи в класі.
5. Створити буклет для батьків: «Куди подіти сміття?» - сповістити
дорослих про те, куди можна здати в нашому місті промислові відходи
для переробки.
Грудень
1. Розробити спільно з батьками стінівку на тему «Як навчити дитину
захищати природу».
2. «Екологічний десант» - провести спільно з батьками та дітьми
прогулянки по місту з метою збору пластику.
3. Домашнє завдання для батьків «Відходи як ресурс» (
залучення до збору пластикових відходів).
Січень
1. Підготувати інформаційну сторінку для батьківського куточка: «Вода
- джерело життя!» У повідомленні ми хочемо нагадати дорослим про те,
як важлива проблема заощадження наших водних ресурсів. Мало того,
що в деяких населених пунктах гостро стоїть проблема з питною водою
(її не вистачає, або дуже низька якість), але вона ще й є місцем існування
безлічі рослин і живих організмів.
2. Виготовити спільно з дітьми пам'ятки для батьків «Геть сміття!», «Не
кидайте сміття де попало!»
3. «Екологічний десант» - залучити батьків до збору пластикових
відходів.
Лютий
1. Провести консультацію для батьків «Граючи, пізнаємо природу». Ми
хочемо розповісти, як за допомогою ігор екологічної спрямованості
вчити дітей берегти і охороняти природу, дати кілька прикладів ігор.
2. Провести конкурс для батьків на кращу екологічну гру для дітей.
3. Оформити стіннівку «Люби і охороняй навколишню природу».
4. Виготовити фотоальбом із сімейних архівів «Як ми відпочиваємо на
природі (дачі, в лісі тощо).
Березень
1. «Клуб вихідного дня» - виступ батьків на тему «Будинок, в якому ми
живемо». За допомогою цієї бесіди ми хотіли б з'ясувати у батьків, як
виглядає їхня прибудинкова територія, як виглядають їхні під'їзди, що
вони роблять для того, щоб поліпшити їх зовнішній вигляд, і роблять
взагалі? Що могли б або хотіли б зробити для поліпшення
прибудинкових територій?
2. «Екологічний десант» « залучити батьків до збору пластикових
відходів.
3. «Клуб вихідного дня» - провести спільно з батьками екологічні
прогулянки по місту.
4. Домашнє завдання - придумати казки, частівки, речівки на екологічні
теми.
5. Конкурс малюнків для батьків і дітей на тему «Мій гарне, чисте
місто!»
Квітень
1. Прогулянка-спостереження на тему «Весна прийшла. А місто чисте?»
2. Провести бесіду з батьками на тему «Тварини в місті». У багатьох з
нас є домашні тварини, і навесні, на газонах, ми бачимо залишки їх
життєдіяльності. Все це виглядає жахливо. Ми б хотіли поцікавитися у
батьків, як вони ставляться до цієї проблеми, і що, на їх думку, можна
було б зробити.
3. «Екологічний десант» - спільно з батьками провести суботник по
прибиранню території дитячого садка.
4. Підготовка буклету «А чи знаєте ви, що...» (Як довго розкладається
різне сміття: папір, скло, пластик).
Травень
1. «Клуб вихідного дня» - провести бесіду з батьками на тему «Вогонь біда для лісу!» Скоро почнеться літо, і всі ми поїдемо відпочивати за
місто. Але всі ми знаємо, як правильно вести себе в лісі? З допомогою
цього повідомлення ми хочемо попередити батьків про те, якої шкоди
може завдати природі випадково забутий вогнище, кинута сигарета і т.д.
2. Підготувати і провести екологічний свято для дітей за участю батьків.
Форми і методи роботи з батьками:
1. Консультації та повідомлення екологічної спрямованості для
батьківського куточка. Бесіди з батьками про важливість даної
проблеми.
2. Оформлення стіннівки «Люби і охороняй навколишню природу».
3. Виготовлення фотоальбому.
4. Участь батьків у різних конкурсах на екологічні теми.
6. Участь батьків у суботниках.
7. Збір пластикових відходів.
8. Проведення спільних екологічних екскурсій.
9. Анкетування батьків з метою виявлення їх екологічної
компетентності.
3. Висновок
Мета екологічного виховання- становлення почав екологічної
культури у дітей, розвиток екологічної свідомості, мислення, екологічної
культури у дорослих, їх виховують, формування відповідального
ставлення до навколишнього середовища, яке будується на базі
екологічної свідомості. Це припускає дотримання моральних і правових
принципів природокористування і пропаганду ідей його оптимізації,
активну діяльність по вивченню й охороні природи своєї місцевості.
Сама природа розуміється не тільки як зовнішня по відношенню до
людини середовище - вона включає в себе, людини.
Сім'я займає важливе місце в екологічному вихованні людини. Саме в
сім'ї формуються основи духовного і культурного вигляду, закладаються
смаки і звички. Маленькі діти надзвичайно залежні від своєї сім'ї,
оскільки вона забезпечує:
• фізичне благополуччя, включаючи їжу, житло, одяг турботу про
здоров'я;
• емоційне благополуччя, включаючи любов, підтримку, постійні і м'які
нагадування про те, що добре і що погано;
• умови розвитку, включаючи спілкування, можливості повзати, ходити,
бігати, лазити, грати, а також отримати нові враження.
Початкова школа є лругою ланкою (після дитячого садочка) системи
безперервної екологічної освіти, тому не випадково перед педагогами
постає завдання формування у дошкільників основ культури
раціонального природокористування.
Співпраця з сім'ями дітей з екологічного напрямку, спільно організовані
заходи не тільки допомагають забезпечити єдність і безперервність
педагогічного процесу, але і вносять у цей процес необхідну дитині
особливу позитивну емоційне забарвлення.
Тільки спільними зусиллями ми можемо вирішити головну задачу виховати екологічно грамотного людини.
Екологічне виховання учнів:
Молодший шкільний вік найбільш цінний етап у розвитку екологічної
культури особистості. Бо діти особливо чутливі до добра, допитливі.
Саме в цей час слід закладати моральні основи, розвивати почуття
прекрасного, вміння бачити красу природи. Тому екологічне виховання
повинно починатися з раннього дитинства. У наші дні питання
екологічного виховання набули нову актуальність і вирішувати його –
задача сучасної школи.
Екологічне виховання – складова частина етичного виховання. Тому, під
екологічним вихованням розуміється єдність екологічної свідомості і
поведінки, гармонійної з природою. На формування екологічної
свідомості роблять вплив екологічні знання і переконання. Екологічні
уявлення формуються у молодших школярів в першу чергу на уроках
природознавства. Знання, переведені у переконання, формують
екологічну свідомість. Екологічна поведінка складається з окремих
вчинків (сукупність етапів, конкретних дій, умінь і навичок) і
відношення людини до вчинків, на які роблять вплив на цілі і мотиви
особи. В сутності екологічного виховання є дві сторони: перша –
екологічна свідомість, друга – екологічна поведінка. Екологічна
поведінка формується з роками і не стільки на уроці, скільки в
позакласній і позашкільній діяльності.
ри як засіб екологічного виховання.
Екологічне виховання молодших школярів має неодмінно поєднуватись
з екологічною освітою. А це поєднання з успіхом можна здійснювати в
ігровій формі навчання. Гратися люблять, як відомо усі діти і,
включаючи в урок ігрові моменти, можна зацікавити навіть
найпасивніших учнів.
Для розвитку творчих здібностей школярів та становлення екологічної
культури учнів особливе місце займає саме ігрова діяльність. Вона
формує досвід прийняття екологічно правильних рішень, засвоєння
моральних норм і правил поведінки в природі, сприяє створенню зв’язку
між навчанням і застосуванням знань на практиці.
Педагогічно правильно організована ігрова діяльність формує досвід, дає
змогу досягти повного його самовираження, активності і свободи дій, що
розумно поєднуються з вимогами взаємоповаги, пізнання
навколишнього середовища, відчуття краси природи та її гармонії, з
розвитком почуттів любові й турботливого ставлення до її об’єктів.
Найповніше потребам розвитку творчих здібностей дітей молодшого
шкільного віку відповідають пізнавальні ігри. Головна їх особливість
полягає в тому, що дидактичні завдання приховані. Граючись, дитина не
думає вчитись, навчання тут відбувається само по собі. Захоплюють
дітей ігри з малюнками, загадками про рослини і тварин, ігри-вікторини
(на зразок: „Що в лісі росте?”, „Хто в лісі живе?”, „Лісові орієнтири”
тощо), аукціони знань на задану нескладну тему, складання казки тощо.
Розв’язанню питань екологічного виховання найбільшою мірою
сприяють творчі сюжетно-рольові ігри. Встановлено, що пізнавальновиховний ефект гри досягається при дотриманні методики, де
організація, розподіл ролей і підготовка до гри зберігають її неповторну
чарівність, дитячу безпосередність, а також забезпечують оволодіння
знаннями про об’єкти гри, наближення її до реальної ситуації. Ігри в
лісових жителів, мандрівників дають можливість кожній дитині постати
перед власним вибором взірця поведінки, найближчого до її інтересів,
почуттів, переконань.
Система рольових ігор будується з урахуванням специфічних цілей на
кожному етапі навчання. Для дітей молодшого віку основна мета гри
полягає в оволодінні конкретними знаннями і правилами поведінки в
природному середовищі.
Складання казки про гриби.
Ліс восени
Додаток 8
Звіт про проведення навчальних екскурсій за 2013-2014 рік
1-Б клас
Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства
освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 протягом навчального
2013-2914 року організовувались і проводились навчальні екскурсії для
учнів 1-Б класу.
Навчальні екскурсії організовувались з метою формування в учнів
уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку
наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з
культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства,
національними традиціями.
Напередодні екскурсії я ознайомлювала школярів із планом її
проведення, ставила ряд запитань, відповіді на які учні повинні
дізнатися під час огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів
екскурсією, сприяння розвитку в них ініціативи та самостійності
пропонувала індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих
об’єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки
звітних матеріалів. Обов’язковою умовою проведення екскурсії був
цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки під час
переходу до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення
про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого
наказом
Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за
№ 969/6160.
Під час огляду екскурсійних об’єктів учні вчилися спостерігати,
робити замальовки, записувати необхідні відомості тощо.
Підбиття підсумків екскурсій здійснювали у різних формах:
 бесіди, під час якої з'ясовували враження учнів від об’єкта,
обговорювали найважливіші етапи екскурсії,
 звітували
щодо виконання запропонованих раніше завдань
(проектів),
 диспуту, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо
побаченого та почутого;
 виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.
Декілька екскурсій передбачено змістом навчальної програми, вони
обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного
журналу. Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення
обліковуються в класному журналі на спеціально відведених сторінках.
Відповідно до календарного планування, передбачені навчальною
програмою, були проведені ряд навчальних і тематичних екскурсій.
На уроках-екскурсіях, як і на предметних уроках, учні
безпосередньо вивчали предмети та явища природи, але тут вони бачать
їх у природній обстановці, тоді як у класі об'єкти, що вивчаються,
ізолюються один від одного і від навколишнього середовища. Тому
екскурсії допомогли значно глибше і повніше вивчити різноманітність
явищ і об'єктів природи, встановити зв'язки організмів один з одним і з
середовищем, з умовами існування. Екскурсія конкретизувала
програмний матеріал, що вивчався в класі, пов'язувала школу з життям
нашої країни, з життям природи, є основою краєзнавчої роботи
класовода з учнями. Проведені екскурсії розвивали в учнів інтерес і
навички до вивчення природи свого краю, спостережливість.
Перебуваючи на свіжому повітрі, діти загартовувались фізично.
Під час екскурсій здійснювала виховну роботу – розкривала багатство і
красу рідного краю, прищеплювала бережливе ставлення до природи,
звертала увагу на раціональне використання природних багатств.
Фотозвіт про проведені екскурсії:
1. Екскурсія в осінню природу.
Тема: Екскурсія в природу. Привернення уваги учнів до краси осінньої
природи.
Мета: вчити дітей бачити красу осінньої природи; розвивати уяву,
фантазію, зв’язне мовлення; формувати вміння словами та емоціями
передавати свій настрій, ставлення, радість до побаченого; виховувати в
учнів відповідальність за навколишню природу, відчувати себе її
частиною.
Місце проведення: осіннє шкільне подвір’є .
Обладнання: вірш Катерини Перелісної «Золота осінь»; уривок з
оповідання Сухомлинського «Я хочу сказати своє слово»; уривок з твору
Сухомлинського «Подорож до осіннього лісу»; загадки, прислів’я,
приказки, навколишня природа та її елементи.
Тип уроку: урок-екскурсія.
Попередня робота: урок з предмету «Природознавство» на тему:
«Формування уявлень та умінь спостерігати сезонні зміни в природі.
Народні прикмети про осінь».
Центральні поняття для засвоєння: навколишнє середовище, сезонні
зміни в природі, народні прикмети.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: ПДР, правила поведінки на шкільному
подвір’ї .
Ми назбирали природного матеріалу для поробоу:
2. Екскурсія в осінню природу.
Тема: Екскурсія у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки у
природі
Мета: з’ясувати, які зміни відбулися в житті живої і неживої природи;
поглибити знання про природу, вчити спостерігати за нею,
встановлювати взаємозв’язки в природі; прищеплювати любов і
турботливе ставлення до природи; заохочувати до творчості.
Місце проведення: осіннє шкільне подвір’я .
Очікувані результати: учні повинні спостерігати за живими і
неживими об’єктами природи; учні повинні простежувати зв’язки між
ними; учні повинні робити висновки, дотримуватися правил поведінки в
природі.
Обладнання та матеріали: невеликі лопата та відерце, папка для
зберігання листя, лупа, бінокль, фотоапарати або фотокамери на
мобільних телефонах.
Підготовча робота: вивчення віршів та загадок про осінь.
Маршрут: прогулянка стежками осіннього шкільного подвір’я .
Центральні поняття для засвоєння: навколишнє середовище, Червона
книга України.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: ПДР, правила поведінки на шкільному
подвір’ї .
.
3. Екскурсія до бібліотеки.
Тема: Екскурсія до бібліотеки
Предмет: Навчання грамоти. Розвиток мовлення.
Мета: Ознайомити учнів 1 класу з правилами користування
бібліотекою.
Обладнання:
Маршрут: бібліотека.
Центральні поняття для засвоєння: формуляр, бібліотекар, читальний
зал.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: правила поведінки у приміщеннях
школи (у бібліотеці).
4. Екскурсія до кабінету інформатики.
Предмет: Трудове навчання. Навчання грамоти.
Мета: розкрити перед дітьми багатогранну цінність професій «Людина
і техніка», показати шляхи використання засобів та методів інформатики
як науки в управлінні або на виробництві; зорієнтувати учнів щодо
професій, пов'язаних з використанням нових комп'ютерних технологій.
Добрати матеріал, необхідний для виготовлення сюжетної аплікації за
темою «Людина і техніка». Виховувати повагу до людей різних
професій.
Обладнання: комп’ютери, плакати, ілюстрації людей різних професій,
блокноти, ручки.
Маршрут: комп’ютерний клас, кабінет секретаря школи.
Центральні поняття для засвоєння: комп’ютер, комп’ютерні
технології,секретар, база даних школи, сайт школи.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: правила поведінки у приміщеннях
школи (кабінету інформатики і секретаря), під час роботи з комп’ютером
.
5. Тема: Екскурсія до фiзкультурно-оздоровчого комплексу та
практичні заняття. Ознайомлення зi спецiальним спортивним
обладнанням та особливостями його використання. Змагання,
дитячi спортивнi iгри (Фізкультура, основи здоров’я)
Предмет: Фізичне виховання. Основи здоров’я.
Мета: вчити учнів вибирати безпечний маршрут від дому до школи;
розвивати спостережливість, самостійність; виховувати культуру
поведінки на вулиці.
Обладнання: спортивне знаряддя.
Маршрут: спортивний майданчик школи.
Центральні поняття для засвоєння: спортивна форма, спортивне
знаряддя, спортивний майданчик.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: правила поведінки на спортивному
майданчику
.
6. Екскурсія до кабінету трудового навчання.
Предмет: Трудове навчання. Навчання грамоті. Розвиток мовлення.
Мета: розкрити перед дітьми багатогранну цінність професій «Людина
і техніка», зорієнтувати учнів щодо професій, пов'язаних з
використанням нових комп'ютерних технологій. Добрати матеріал,
необхідний для виготовлення сюжетної аплікації за темою «Людина і
техніка». Виховувати повагу до людей різних професій.
Обладнання: комп’ютери, плакати, ілюстрації людей різних професій,
блокноти, ручки.
Маршрут: комп’ютерний клас, кабінет секретаря школи.
Центральні поняття для засвоєння: комп’ютер, комп’ютерні
технології,секретар, база даних школи, сайт школи.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: правила поведінки у приміщеннях
школи (кабінету інформатики і секретаря), під час роботи з комп’ютером
.
7. Екскурсія до шкільного «живого куточка».
Предмет: Природознавство.
Тема. Екскурсія до краєзнавчого музею, шкільного «живого
куточка», зоопарку (на вибір).
Мета: вчити учнів доглядати за тваринами, яких можна утримувати в
домашніх умовах; розвивати спостережливість та кмітливість;
виховувати дбайливе ставлення до домашніх улюбленців та почуття
милосердя.
Обладнання: їжа для тваринок, блокноти, ручки.
Маршрут: шкільний «живий куточок».
Центральні поняття для засвоєння: «живий куточок», умови життя
тварин в неволі.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: правила поведінки у приміщеннях
школи (у живому куточку), під час знайомства з тваринками і птахами.
Після екскурсії ми робили у класі творчі звіти – роботи:
8. Екологічна екскурсія – акція «Допоможи птахам!»
Тема: Зимуючі птахи
Мета:
Проводячи зимову екскурсію в природу ставила за мету виявлення змін,
що відбулися порівняно з осіннім сезоном, пропонувала дітям для
самостійної роботи такі питання-завдання:
- визначити товщину снігового покриву в різних місцях;
- перевірити, як зимують трави;
- назвати дерева, що скидають листя і в яких вони залишаються на
зиму;
- знайти березу, сосну, ялину, дуб і визначити, чим вони
відрізняються між собою;
- зрізати гілочки дерев, кущів для куточка живої природи;
- зібрати насіння, плоди дерев, кущів для виготовлення колекції;
- розглянути шматочок кори з пня та знайти личинки, лялечки,
дорослі комахи, що знаходяться там у заціпенінні;
- провести спостереження за осілими та зимуючими птахами
(описати їхній зовнішній вигляд, поспостерігати за живленням,
повадками тощо);
- описати зовнішній вигляд птахів, яких ти побачив;
- разом з батьками виготовити годівнички для зимуючих птахів;
- залучення батьків до акції.
Маршрут: пришкільна ділянка, парк.
Центральні поняття для засвоєння: зимовий пейзаж, зимове вбрання,
зимуючі птахи, годівничка, корм, їжа для птахів.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: ПДР, правила поведінки на вулиці і в
парку.
Їжа для птахів:
Батьки класу приймали активну участь в акції:
9. Екскурсія у весняну природу.
Тема: Екскурсія в природу. Спостереження за весняними змінами в
природі. Екскурсія до весняного парку .
Мета: простежити за пробудженням природи навесні; ознайомити учнів
із рослинним та тваринним світом парку; формувати естетичні почуття
під час спостереження за природою; розкрити взаємозалежність між
людиною і природою; розвивати вміння спостерігати за природою,
цінувати красу; виховувати любов до природи, бережливе і турботливе
ставлення до неї.
Місце проведення: весняне шкільне подвір’є .
Обладнання: загадки, прислів’я, приказки, навколишня природа та її
елементи.
Тип уроку: урок-екскурсія.
Попередня робота: урок з предмету «Природознавство» на тему:
«Формування уявлень та умінь спостерігати сезонні зміни в природі.
Народні прикмети про осінь».
Центральні поняття для засвоєння: навколишнє середовище, сезонні
зміни в природі, народні прикмети.
Санітарно-гігієнічні вимоги: діти одягнені відповідно погодним
умовам.
Інструктаж з техніки безпеки: ПДР, правила поведінки на шкільному
подвір’ї .
Екскурсiя до театру (кiнотеатру). Перегляд вистави, кiнофiлъму з
метою популяризацiї дитячої класичної лiтератури (Мова навчання,
читання, розвиток мовлення)
Тема: Інтерактивна екскурсія-гра «Шляхами Тараса Шевченка».
Тема: Мова навчання, читання, розвиток мовлення.
Тип уроку: урок-екскурсія.
Попередня робота: перегляд презентації про життя Шевченка, вивчення
і читання віршів, розгляд картин.
Віртуальна екскурсія з нагоди відзначення 200- річчя з дня народження
Т. Шевченка у нашому класі відбулася віртуальна екскурсія –
ознайомлення з пам’ятниками Кобзарю, які встановлено в різних
куточках
світу. Учні дізналися про цікаві споруди, присвячені поету, не тільки
на Україні, але і у Санкт – Петербурзі та Вашингтоні, що свідчить про
велику повагу до митця не тільки на батьківщині, але й далеко за її
межами.
Діти 1-Б класу змогли не лише прослухати адаптовану до їх віку
розповідь про життя і творчість поета та художника Тараса Шевченка,
але й стати учасниками захоплюючої гри-пошуку.
Екскурсія цікава та незвичайна тим, що діти перебували в постійному
діалозі: відгадували загадки, цитували вірші. Щоб утримувати увагу
маленьких відвідувачів, динамічна екскурсія органічно переплітала
ігрові елементи та біографічні факти. В одному із залів музею діти
складалипазл: репродукцію відомої картини Шевченка.
Наприкінці екскурсії учні отримали творче завдання: інтерпретувати
копію малюнка Т. Шевченка «Батьківська хата». Найкращі роботи були
розміщені на виставці малюнків.
Всі діти, які перемогли у виставці малюнків, отримали подяки:
Тема. Екскурсія до скверу. Правила поведінки в природі.
Мета: показати красу природи, значення дерев у природі та житті людей;
довести, що в природі не буває випадковостей; навчати розрізняти
дерева, листя різних дерев; спонукати учнів до виконання правил
поведінки в природі; підручник «Природознавство» для 1 кл./
І.В.Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.
Тип уроку:урок - екскурсія
Хід екскурсії
І. Організаційний момент.
Учитель і діти (разом)
Всіх, вітаєм: сонце, небо,
Парк і скверик, сад, хмаринку!
Збережем своє довкілля,
Адже ми його частинка!
- Згадайте, що означає слово довкілля?
- Все що знаходиться навколо нас і належить до природи.
- Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми з вами здійснимо мандрівку в
чарівний світ природи. Це буде екскурсія до нашого сільського скверу.
Але перед тим як вирушити мандрувати, надаю слово нашим черговим
синоптикам. Познайомте нас з погодою сьогоднішнього дня.
1 учень. Сьогодні 26 грудня, четвер. Небо безхмарне. Сонечко світить, але
не гріє. Повіває холодний вітер тому надворі - холодно. Опадів немає.
2 учень. Птахи шукають собі поживу. Надворі пора року – зима.
- Наші синоптики повідомили, що надворі холодно. Тому, вирушаючи на
екскурсію, одягніться тепло.
- А щоб працювалося нам краще, треба повторити правила, яких потрібно
дотримуватися під час екскурсії. Згадайте нашу осінню екскурсію і
скажіть, як треба себе вести під час екскурсії?
- Усім триматися в колоні. Направляючому не спішити. Бути уважним.
Слухати вчителя. Не брати до рук невідомих предметів. Голосно не
розмовляти.
- Сьогодні ми проведемо екскурсію до нашого сільського скверу.
Сквер - невелика ділянка в місті чи селі, що озеленена деревами й
чагарниками.
Призначений
для
короткочасного
перебування
та
відпочинку на природі.
- Ліс, парк, сквер - це будинок для рослин і тварин. Вони в ньому господарі. Ми — лише гості. А гості поводяться ввічливо, тихо, щоб не
образити господарів. Тому прошу вас бути чемними.
• Не ламайте гілля дерев та кущів.
• Не пошкоджуйте кору дерев.
• Не руйнуйте мурашники.
• Не ловіть диких тваринок і не приносьте їх додому.
• Не руйнуйте пташині гнізда.
- Під час екскурсії ми будемо спостерігати, як змінилася жива та нежива
природа взимку, а також за красою природи.
II. Проведення екскурсії.
1. Робота над загадками.
- Відгадайте загадки.
 Все пухнастим снігом вкрила
Луки, річку, гай, дома...
Білий ліс і поле біле —
Значить, вже прийшла ... (Зима).
 Стало біло навкруги Я розтрушую сніги,
Наганяю холоди,
Води сковую в льоди,
В дружбі з дітьми я всіма.
Здогадались? Я.... (Зима).
- Діти, ви вже зрозуміли, що на нашому уроці - екскурсії ми будемо
говорити про зиму.
2. Читання вірша вчителем.
- Ось послухайте, як описує зиму в своєму вірші поет А. Бабенко.
ПРИЙШЛА ЗИМА БІЛОВОЛОСА
Прийшла зима біловолоса...
Неначе білим полотном,
блискучим снігом одяглося
село і поле за селом.
Над полем синьою дугою
широке небо простяглось...
І, мов сльозою золотою,
блискуче сонце налилось.
Не так і дивиться, як літом,
не так і високо стоїть,
і не таким блискучим світом
його вінок ясний горить.
Замовкла річка під горою:
на зиму стала одпочить,
укрилась ковдрою скляною.
І верболіз не шелестить...
Дрімають, стоячи, тополі,
і очерет сухий дріма...
Усе заснуло поневолі,
зачарувала все зима.
А. Бабенко
- Про яку пору року розповідається у вірші?
- Про зиму.
- Що зробила зима з природою?
- Зачарувала.
- Які слова допомогли вам впізнати зиму?
- У сніг одяглося село. Сонце не таке як влітку. Річка замерзла.
Очерет сухий. Усе заснуло.
- Назвіть усе, що належить до природи.
- Дерево, кущ, трава, ворона, собака, камінь, небо, сонце.
- Те, що ви назвали, можна розподілити на дві групи. Назвіть їх.
- Нежива і жива природа.
3.Відгадування загадок про неживу природу.
- Я загадаю загадки, а ви, відгадайте й скажіть, про яку природу в них
ідеться.
• Не звір, а виє. (Вітер)
• Біла скатертина всю землю вкрила. (Сніг)
• Без вогню горить. (Сонце)
- Отже, у цих загадках згадується нежива природа — вітер, сніг,
сонце.
- Підставте свої щічки до сонечка. Що ви відчуваєте?
- Тепло, тільки слабеньке.
- Згадайте, як ми відчували сонечко влітку?
- Сонце світило дуже яскраво, тому було спекотно.
- Яке положення займало сонце на небі влітку?
- Воно було високо.
- У якому положенні знаходиться сонце сьогодні?
- Низько над землею, тому і гріє слабо.
- Подивіться на небо. Чому зараз не видно сонечка?
- Воно сховане за густими хмарами.
Учитель читає загадку:
 З небокраю, з-за діброви,
Вийшли воли чорноброві:
Принесли водиці дзбан,
Полили і ліс, і лан. (Хмари)
- Що це?
- Ми бачимо хмари.
- Чи часто пливли хмари по літньому небу?
- Ні, рідко.
- Кого вони вам нагадують?
- Слоника, ягнятко, коника.
- Про який об'єкт неживої природи ми ще не говорили? Послухайте
підказку.
 Летить коник, басує.
Полем - долем пустує.
Ніхто його не впіймає.
І ніхто не загнуздає. (Вітер)
- Так, це вітер. Якщо він дме сильно, то дерева згинаються і навіть
можуть зламатися. А коли дме на воду в річці, то котяться хвилі і вода
здається рябою. Тому його називають пустуном.
- Отже, які зміни відбуваються в неживій природі взимку?
- Сонце світить, але не гріє, по небу часто пливуть низькі хмари,
посилюється вітер, пролітає сніг, стає холодно.
4. Бесіда «Якими бувають дерева».
Відгадайте загадку
У них багато є роботи,
Хоч стоять вони весь час.
Від дощу чи від спекоти
Захистять, врятують нас.
Не лягають спать ніколи,
На ногах вони одвік.
Не бояться плину рік,
Ні завій, ні вітру реву.
Хто ж вони такі?.. (Дерева).
- Які види дерев, що ростуть у парку, лісі ви знаєте?
- Листяні та хвойні.
- Для чого потрібні дерева?
- Щоб повітря було чистим. Щоб виготовляти з них папір, меблі,
будувати будинки.
- Які дерева, що ростуть у парку, лісі чи сквері ви знаєте?
- Дуб, клен, береза, ялина, сосна, липа.
- Чи всі дерева скидають листя восени?
- Ні. Ялина, сосна не скидають.
- Як називаються дерева, у яких на гілках листочки?
- Листяні.
- А чи знаєте ви, діти, для чого дерева скидають листя до настання
зимових холодів? Листя вкриває землю і захищає коріння дерев від
морозів. Від килима з листя земля не промерзне, під вагою снігу не
ущільниться, збереже повітря, а це необхідно для мешканців ґрунту,
адже вони розпушують землю і роблять її родючою. Навесні під опалим
листям земля тривалий час зберігає вологу снігу, що розтанув. Опале
листя — не сміття: воно дуже потрібне ґрунту й рослинам. Восени
рослини, готуючись до зими, не лише скидають листя, а й припиняють
ріст і цвітіння. Вони також готуються не лише до зими, але
й до
майбутньої весни, закладаються бруньки на гілках дерев і кущів, у
багатьох трав'янистих рослин утворюються бутони, з яких навесні
з'являться листя, квіти.
1. Гра «Впізнай мене».
- А зараз пограємо! Я читатиму загадки. Хто здогадається про кого вони,
той повинен бігти до своєї відгадки.
 Стовбур рівний, як колона,
А листочки, як корона.
Влітку листячко зелене,
А як осінь - то червоне. (Клен)
 Чорно - біла одежина,
Зверху - листяна хустина.
Як весна - дарує сік, П'ємо радо цілий рік. (Береза)
 Що за дерево стоїть?
Вітру немає, а лист тремтить. (Осика)
 Рясно в липні зацвітає,
Дуже гарний запах має,
Цвітом від хвороб лікує,
Щедро медом нас частує. (Липа)
Ягідками їх частує. (Горобина)
• Товстий стовбур, пишні віти,
Наче свічки, білі квіти.
А плоди, як їжачки,
Носять з голок піджачки. (Каштан)
- Діти , до якої групи дерев належать ці дерева?
- До листяних.
- Як ви їх упізнали? Листя ж зараз на деревах немає?
- По кроні та корі.
- Відгадайте ось таку загадку.
• І маленькі, і старенькі
Влітку, взимку, навесні
Всюди вдягнені гарненько
У зелені сукні всі. (Ялини)
• Хто в лісі влітку і зимою
Чарує зеленню густою? (Сосна, ялина)
• Колюча — та не їжак,
Зелена, запашна,
Не ходить, не летить,
На місці все життя стоїть. (Ялина, сосна)
- Чому ялинку й сосну називають пахучими?
- У них пахне хвоя.
- По чому ви впізнали ці дерева?
- У них є голки, які є листям; вони опадають не одразу, а поступово,
тому дерево завжди зелене.)
- Так, листя – хвоїнки не опадають разом, це відбувається поступово раз
на три роки.
- Молодці, відгадали всі загадки правильно, ще й бігаєте швидко!
- Отже, ви назвали: береза, горобина, клен, ялина. Як назвати їх одним
словом?
- Дерева.
- Яку однакову ознаку ви у них помітили?
- Один міцний стовбур.
Фізкультхвилинка
Ми – берізки і кленці. У нас тоненькі стовбурці. (Стати рівно)
Ми – в стрункі стаєм рядки, випрямляєм гілочки. (Руки перед собою)
Ледь зіп’явшись з корінців, дістаємо промінців. (Руки вгору)
Ми стискаєм їх вогонь в зелені своїх долонь. (Стискання кулачків)
Хилять свіжі вітерці вліво – вправо стовбурці. (Нахили тулуба)
Ще й верхівки кожен ряд нахиля вперед – назад. (Вправи для шиї)
Продовження гри «Впізнай мене»
- Послухайте уважно наступну загадку.

Як була я молода - була я біла,
А як постаріла - то почервоніла.
- Калина; навесні вона цвіла білим цвітом, а зараз на ній висять червоні
плоди.

Червона кожушинка, всередині вітамінка. (Шипшина)
- Яким загальним словом назвемо калину, шипшину?
- Кущі, тому що в них декілька стебел, які ростуть із землі.
- Наблизьтеся до кущика бузку. Я бачу на ньому живі істоти.
- Хто спостерігає за нами з гілочки?
- Я бачу горобчика. А он синичка.
- Яким загальним словом назвемо цих тварин?
- Птахи.
- До якої природи належать побачені нами тварини?
- До живої природи. Вони рухаються, живляться, дихають.
- Чому ми бачимо так мало птахів?
- З приходом холодівбагато птахів відлітає в теплі краї. Голод і холод
жене їх туди.
- Проте частина птахів залишилася зимувати з нами, а серед них і горобець
та синичка, яких ви впізнали.
2. Спостереження за природою. Робота в групах.
- Пропоную вам стати дослідниками. Якщо будете спостережливі,
то дізнаєтесь ще багато цікавого про зимову природу. Щоб зуміти
побачити якнайбільше навколо себе, треба об’єднатися в групи. Для
цього по черзі промовимо назву двох листяних і двох хвойних дерев:
береза, клен, ялина, сосна.
- У нас утворилося чотири групи.
1 група – досліджуватиме, що змінилося в неживій природі.
2 група – як змінилися дерева взимку.
3 група – як розрізнити взимку хвойні та листяні дерева.
4 група – які птахи залишилися зимувати в нашому краї.
Діти працюють у групах. Учитель слідкує за роботою кожної групи,
допомагає, націлює як правильно презентувати свої спостереження. По
завершенню роботи, кожна група озвучує свої дослідження.
- Ось і добігає кінця наша подорож у зимову природу. Скільки різних
ознак ви побачили в неживій і живій природі! Коли повертатиметеся зі
школи додому або підете гуляти з друзями, намагайтеся й далі стежити
за хмарами, за сонечком, опадами, за деревами. Спостерігайте за
птахами, які залишилися зимувати
в нашому краї, їх поведінкою.
Допомагайте їм пережити сувору зиму. Разом з батьками повісьте вдома
годівничку й підгодовуйте наших пернатих друзів упродовж всієї зими.
Спостерігайте за життям білки, що живе на високій ялині у дворі нашої
школи. На наступних уроках ви розповісте про все, що побачите й
почуєте в природному довкіллі.
ІІІ. Підведення підсумків екскурсії.
- Ми завершили невелику екскурсію в наш чудовий зимовий куточок
природи. Чи сподобалася вам екскурсія? Чим?
- Що нового ви дізналися? Що вас вразило? Що ви побачили й почули
в природі?
- Будь ласка, вдома розкажіть про все це своїм рідним. Можливо,
хтось придумає невелику розповідь або казку, а на наступному уроці ми
їх послухаємо. Красу побаченого ви можете відтворити
в своїх
малюнках.
-
Я дякую вам за гарну роботу і вірю, що ви будете справжніми
природолюбами.
Додаток №
Батьківські збори-практикум: Як допомогти дитині стати уважним?
Мета:
1) познайомити батьків з поняттям «увага» і його основними
властивостями;
2) вивчити в ході зборів ігрові вправи й ігри, які сприяють розвитку
уваги в учнів
Учасники: класний керівник, батьки учнів, шкільний психолог
Підготовча робота..
1. Запрошення батьків на збори
2. Проведення анкетування батьків
Анкета для батьків
1. Чи часто ваша дитина відволікається під час виконання завдань
( підкресліть одну із запропонованих відповідей)?
- Так;
- важко сказати ( і так, і немає);
- немає.
2. Чи можна назвати вашої дитини зосередженим, посидющим,
уважним?
- Так;
- Важко сказати ( і так, і немає);
- Немає.
3. Що ви робите для того, щоб у вашої дитини розвивалася увага?
3. Аналіз результатів анкетування батьків, що проводиться класним
керівником спільно зі шкільним психологом і головою батьківського
комітету класу
4. Підготовка спільно зі шкільним психологом, бібліотекарем виставки
книг, статей з журналів і газет про увагу й інших пізнавальних процесах
5. Запрошення шкільного психолога для участі в батьківських зборах,
обговорення з ним методичних аспектів показу батькам ігор і вправ для
розвитку уваги молодших школярів
6. Підготовка для ігрових груп аркушів з описом ігор
7. Форма проведення: групова
Оформлення, устаткування й інвентар:
а) виставка книг, статей з журналів, газет про розвиток уваги, про
психологію пізнавальних процесів особистості дитини;
б) обладнані ігрові місця для трьох батьківських груп (столи із
прикріпленим до нього аркушем синій, червоний або зелений кольори);
в) аркуші з описом ігор;
г) реквізити для ігор: м'яч аркуші з текстами, олівці;
д) комп'ютер для показу презентацій;
е) квадратики для проведення рефлексії;
ж) рекомендації-пам'ятки для батьків
Хід зборів:
1.Установлення вільної й довірчої атмосфери
Звучить музика. Батьки займають місця, за синім, червоним і зеленим
столом, у результаті чого утворяться три робітники групи учасників
збори
2. Повідомлення теми й цілей батьківських зборів
- Тема наших батьківських зборів сьогодні « Як допомогти дитині стати
уважним».
Мети зборів:
1) познайомити вас шановні батьки з поняттям уваги і його основних
властивостей;
2) вивчити в ході зборів ігрові вправи й ігри, які сприяють розвитку
уваги в учнів
3.Батьківським групам пропонується продовжити наступну фразу: «
Уважна дитина- це ...» (Час для виконання завдання- 3 мінути).
4.Представник кожної групи читає вголос колективно запропоновану
фразу.
Класний керівник узагальнює думку учасників збори.
5.Голова батьківського комітету класу виступає з повідомленням про
результати анкетування батьків (Додаток 3) і пропонує більш детально
розібратися на цих зборах у тім, що така увага і як його розвивати
Учитель приводить результати виконаних завдань учнями
6.Теоретична частина
-Успіхи нашої дитини в навчанні й інших видах діяльності багато в чому
залежить від сформованості в нього здатності бути уважним
Давайте згадаємо вірш С. Маршака:
Жила людина неуважний
На вулиці Бассейной.
Сіл він ранком на ліжко,
Став сорочку надягати,
У рукави просунув рукиВиявилося це штани...
Замість шапки на ходу
Він надяг сковороду,
Замість валянків рукавички
Натягнув собі на п'яти...
Як часто наші діти схожі на такого неуважну людину. Нерідко через
недолік уваги дитині важко вчитися в школі. Маленький учень, немов не
чує й не бачить того, що він повинен засвоїти й запам'ятати. У старших
класах йому стає сутужніше, тому що вступник і потребуючого
запам'ятовування інформація рясна й різноманітна
Що ж така увага? Увага - це здатність людини зосередитися на певних
об'єктах і явищах. З навколишнього світу на нас одночасно впливає
велика кількість джерел інформації. Засвоїти всю вступник інформацію
неможливо, та й не потрібно. Але виділити з її корисну, значиму в цей
момент, важливу для прийняття правильних рішень зовсім необхідно.
Цю функцію психічної діяльності й виконує увага. Охарактеризуємо
основні властивості уваги, до яких ставляться концентрація, обсяг,
стійкість, розподіл і перемикання
Концентрація уваги- уміння зосередитися на потрібному об'єкті, окремих
його частинах або ознаках, здатність вникнути в проблему, завдання.
Людина з високою концентрацією уваги звичайно відрізняється гарною
спостережливістю, організованістю. І навпаки, людина, у якого слабко
розвинене ця властивість. Буває неуважним, незібраним
Обсяг уваги характеризується кількістю одночасно сприйманих і
утримуваних у свідомості об'єктів. Для дітей 7 років число таких об'єктів
коливається від трьох до п'яти. При гарному обсязі уваги дитині легше
робити операції порівняння, аналізу, узагальнення, класифікації. Якщо в
дитини недостатній обсяг уваги, то йому важко одночасно побачити,
усвідомити всі необхідні ознаки речей або явищ, і в такому випадку
помилки в рішенні поставленого завдання досить імовірні
Стійкість уваги - це одночасна увага до двох або декількох об'єктів при
одночасному виконанні дій з ними або спостереження за ними. Про
особливості розподілу уваги судять по тому, легко або із працею дитині
вдається робити кілька справ одночасно: писати лист і розмовляти,
вирішувати завдання й відповідати на питання, займатися роботою й
спостерігати за навколишнім і т.п. чи легко сприймаються й
запам'ятовуються додаткові роз'яснення й випадні зауваження вчителя й
батьків
Перемикання уваги- це переміщення уваги з одного об'єкта на інший або
з однієї діяльності на іншу у зв'язку з постановкою нового завдання. Про
індивідуальні особливості перемикання уваги можна судити по тому,
наскільки швидко дитина переходить від одного заняття до іншому, чи
легко починає нову справу, втягується в роботу, чи може швидко
закінчити яке-небудь заняття або постійно вертається до нього у своїх
думках або діях.
Увага - це не раз і назавжди дана якість. Увага можна й потрібно
розвивати! Молодшому школяру це зробити дуже важко. Якщо
необхідно допомогти навчитися керувати своєю увагою. І головними
помічниками дитині можуть стати мама й тато
- Я догадуюся про те, що у вас виникли питання, які торкаються теми
наших зборів. Відповіді на них вам допоможе знайти психолог школи.
(Батьки задають питання психологові.)
До числа ефективних засобів розвитку уваги й інших пізнавальних
процесів особистості молодшого школяра ставляться ігри й ігрові
вправи. З деякими з них я пропоную, познайомитися на наших
батьківських зборах
7. Практична частина.
Учитель групам батьків роздає аркуші з описом ігор або ігрових вправ
для розвитку уваги. Протягом 10 мінут члени кожної мікрогрупи
знайомляться з їхнім змістом і готовлять виступ, у якому необхідно
коротко розповісти про те, як проводяться ці ігри з дітьми.
Одну з найбільш понравившихся ігор мікрогрупа демонструє. У ній
можуть брати участь члени даної групи або всіх учасників батьківських
зборів. Для ознайомлення й демонстрації пропонуються ігри й ігрові
вправи, опис яких надане в книгах «Цікаве азбуковедение», « ГриЖарту, хвилинка^-хвилинки-гри-хвилинки», « Від гри до
самовиховання», « Від гри до знань».
Гра « ПОВТОРИ ШВИДКО ».
Ведучий домовляється із граючими, щоб вони повторювали за ним будьякі слова тільки тоді, коли він вимовляє слово «повторите». Далі йде
швидкий діалог-«перестрілка»:
- Ну почали! Повторите - «стіл».
Граючі повторюють: « Стіл».
- Повторите - «Вікно».
Граючі говорять: «Вікно».
- Скажіть - «Вулиця». Швидко - «кішка» і т. д.
Гра « НЕ ЗІБ'ЮСЯ».
1. По сигналі граючий починає рахунок до 30. Числа, що містять 3 або
діляться на 3, називати не можна. Замість того щоб їх називати, що грає
підстрибує. Самий уважний гравець той, хто не вимовив заборонене
число й вчасно підстрибне. Умови гри можна міняти, наприклад, не
можна називати числа, що містять цифру 5 або, що діляться на Замість
назви говорити слово»гоп» і т. п.
2.Ігрової вправи
Дані надруковані тексти ( для вправ будинку можна взяти старі газети,
журнали).
- Закресліть першу букву кожного слова в заданому тексті (1 хв.).
- Закресліть тільки букву «а» у тексті лінією в одному напрямку (1 хв).
Закресліть дві букви «а», «в» у кожному слові лініями в різних
напрямках (2 хв.).
Гра «ПОЛСЛОВА ЗА ВАМИ».
Учасники гри стають у коло й перекидають один одному м'яч. При
цьому бросающий голосно говорить половину якого-небудь слова, а той,
хто ловить, повинен назвати його другу половину. Наприклад, віз^-візпаро-віз, тілі-тло, і т.п. Кидати м'яч можна будь-якому гравцеві.
Відповідати потрібно швидко.
Ігрова вправа «ХТО УВАЖНИЙ?».
- Я пропоную вам, шановні батьки, уважно прослухати казку «Лисеня й
жабеня» Г.Юдина й підрахувати в ній кількість слів зі звуком «л».
У лісі у великій калюжі, жило маленьке жабеня, що дуже любив ліпити
із глини
Вилізе з калюжі, набере глини й сидить ліпить. Спочатку він ліпив
лепешечки. Потім став ліпити колобки й лимончики. Потім зліпив слона
й уже після цього - лева на лижах і кінь у човні. Звірі дивилися, сміялися
й ласкаво гладили жабеняти по спині. Тільки одне лисеня (заздрив він,
чи що?) приходив, усе ламав, так ще й дражнився
-Зеленее всіх зеленок - банькувате жабеня! І це тривало до тих тор, поки
лисеня не виросло
Прийшов він один раз до калюжі, сіл поруч із жабеням, довго дивився,
як він ліпить, і смутно сказав:
- Я адже теж раніше ліпив, так тільки в мене нічого не виходило
- Нічого! - сказало жабеня. - Ти не засмучуйся! Зате ти риєш самі хитрі
нори
8. Заключний етап
- Як рішення батьківських зборів я пропоную вам наступні рекомендації
(«Пам'ятки батькам») (Додаток 5):
- допоможіть вашим дітям стати уважними;
- здобувайте, читайте й використовуйте книги, у яких можна знайти
вправи й ігри, що сприяють розвитку уваги;
- грайте разом з дітьми в різні ігри, що розвивають всі властивості уваги;
- навчите грати в шахи й шашки, адже ці ігри називають «школою
уваги»;
- не забувайте про спортивні й рухливі ігри, завдяки яким можна
розвивати не тільки силу й спритність, але й увага, уяву, швидкість
мислення;
- учите дітей бути спостережливими - що вміють зауважувати зміни, що
відбуваються в навколишньому світі, бачити незвичайне у звичайному,
незнайоме взнакомом.
9.Оцінка.
У висновку зборах я пропоную представникам кожної робочої групи
продовжити фразу: « Сьогодні на батьківських зборах ми зрозуміли, що
увага...»
10. Рефлексія
Батькам пропонується оцінити інформацію, отриману на зборах одним із
трьох квадратиків червоного, синього, зеленого кольору.
Червоний колір - «уважаю інформацію, отриману на зборах корисної»;
синій колір - «уважаю інформацію, отриману на зборах недостатньо
корисної»;
зелений колір - « мені на зборах було не цікаво».
11. Мінута подяки.
- Шановні батьки, я дякую вам за активну участь у роботі зборів і бажаю
вам успіхів у вихованні дітей!
Слайд 1
Як допомогти дитині
добре вчитися
Слайд 2
Чому дитина не хоче вчитися?
Багатьох батьків таке питання ставить в безвихідь, що вони тільки не
роблять: намагаються говорити з дитиною, переводять в іншу школу,
карають фізично, позбавляють кишенькових грошей і задоволень,
наймають репетиторів, перестають розмовляти, а в результаті напружені відносини в сім'ї і ще більш замкнута в собі дитина.
ПРОБЛЕМА №1
Дитина не хоче
вчитись – лінь.
«Лінь» - це «відсутність бажання діяти, працювати,
любов до неробства»(словник Ожегова)
Слайд 3
Для більшості людей лінь - це щось нехороше, те, що
заслуговує презирства, або просто дурощі, до якої не треба
відноситися серйозно. І боротися з нею дуже просто: треба
себе примусити.
Але в тому-то і справа, що, коли лінь, то і примусити себе лінь.
Виходить замкнутий круг.
У психології під лінню найчастіше розуміють відсутність
мотивації. Простіше кажучи, ходити в школу немає сенсу,
немає інтересу, немає стимулу.
От діти в певний час і питають вас, батьків:
«А навіщо вчитись?»
Слайд 4
І що ви на це, дорогі батьки, відповідаєте?
…Щоб мати професію, щоб багато заробляти, щоб
добре жити і………….
….Щоб тебе поважали, цінували, щоб реалізуватися, щоб
приносити користь людям……..
А хто є прикладом?
Ви самі?
Чи сусідський підліток з новою іграшкою?
Чи “круті чуваки” з телевізора?
Слайд 5
Проблема №2
Дитина не вміє вчитись
Необхідне негайне втручання батьків – низькі оцінки є сигналом того,
що дитина не може справитися зі своїми труднощами і їй потрібна
допомога!
Що ви робите, якщо ваша дитина не вміє плавати?
Як виправити?
Озброїтись терпінням і пам'ятати, що на виправлення
ситуації буде потрібно багато часу. Знайти контакт з
власною дитиною, встановити довіру – покажіть, що ви
зацікавлені його досягненнями, пропонуйте допомогу.
Не забувайте обговорювати, скільки часу на це
потрібно…Це дитину стимулює – коли час обмежений,
вона ставить менше опору. Молодші школяри не вміють
працювати протягом тривалого часу.
Слайд 6
Хвилинка роздумів батьків
(відповідати не вголос, а для себе - мовчки)
Чим ви, шановні батьки, зайняті вдома, коли
ваша дитина вас бачить?
Чи виконуєте ви разом з дитиною те, що вона
бажає, а не те, що вам потрібно?
Чи бачили ваші діти вас на вашій роботі?
Чи можуть вони визначити реально,
скільки сил ви прикладаєте?
Як реагуєте на шумні ігри дитини, після
яких в домі безлад?
Слайд 7
Висновок:
Щоб підвищити мотивацію вашої дитини до навчання, слід:
- показати свою роботу;
-розказати, як ви вчилися;
-впевнити дитину не на словах, а на ділі, що навчання, хоч і важка,
але цікава справа, тобто займатися разом з нею.
-допомагати їй в усьому, якщо хочете, щоб вона допомогала вам.
-не показувати, що ваша дитина – ваша кровинка, для якої ви зробите
непосильне, “все на світі для неї” (вона це розуміє – “просто так”),
“полегшуєте життя” – все робити замість них або “ти не можеш це зробити,
як треба… - зроблю краще сама!”
-дайте дитини можливість насолоджуватися власними маленькими
перемогами, винаходами, навіть з присмаком гіркоти невдач…. Це і є
стимул.
їй
-зацікавлювати, шукати й знайти у своєї дитини ту стежку, яка
цікава!
-перестаньте її весь час контролювати, видавати цінні вказівки, і головне
— ухвалювати за неї рішення.
Слайд 8
Фактори,що впливають на
успішність дитини
1. Генетичний фактор
Школяр
2.Середовище, в якому знаходиться та
виховується дитина
3.Виховання та навчання
Слайд 9
Чого не слід робити батькам
- Не дорікайте успіхами інших дітей.
- Не насміхайтесь над невдачами дитини.
- Не потрібна надмірна жалість до дитини.
-Не читайте нотацій. Дитина і так все розуміє.
Слайд 10
Педагогічні поради батькам
1. Головним показником успішності у початковій школі є техніка читання.
Тому приділяйте найбільше уваги на відпрацювання швидкості,
виразності та усвідомленості читання. Найкраще це робити на вихідних.
2. Програмовий матеріал навчальних предметів ускладнюється та
розширюється, в залежності від класу, але кожний з вас може працювати
з власною дитиною вдома, допомагаючи їй вчитися, зацікавлюючи її.
Ніхто, крім батьків, не може краще зрозуміти дитину, допомогти їй.
3. Тримайте зв᾿язок з педагогами класу, консультуйтеся, відвідуйте уроки
та виховні заняття – це допоможе вам зрозуміти дитину.
4. Не загружайте понаднормово робочий день дитини різноманітними
секціями, гуртками, спеціальними індивідуальними заняттями. Це
призведе до перенапруження нервової системи, погіршення здоров ᾿я.
Розвивайте тільки те, до чого дитина має уподобання.
5. За необхідності заручіться допомогою психолога. Існують діти, які мають
психологічні перепони щодо успішності.
6. Повірте, тісна співпраця з вчителями та вихователями, зацікавленість у
успіхах власної дитини, постійна підтримка її, скоро дадуть позитивні
результати.
Слайд 11
Дитячі прохання
Слайд 12
Успіхи дитини у навчанні
залежать від психологічного
клімату та пріоритетів сім᾿ї,
підтримки батьків.
Станьте прикладом для своєї
дитини.
Слайд 13
ВИХОВАННЯ ЧУЙНОСТІ І ДОБРОТИ
(збори-лекція)
1. Дитинство — природна школа доброти.
2. Роль сім’ї у вихованні в дітей почуття чуйності і доброти.
3. Типові помилки батьків.
4. Джерела доброти.
Є, шановні батьки, давня українська легенда.
Був у матері єдиний син. Одружився він з дівчиною небаченої
краси, привів її у рідний дім. Не злюбила невістка свекрухи, сказала
чоловікові: „Нехай не заходить мати в кімнати, посели її в сінях”.
Поселив син матір у сінях. Боялася мати показатися злій невістці на очі.
Як тільки йшла невістка через сіни, мати ховалася під ліжко.
Та й цього невістці було мало. Каже вона чоловікові: „Щоб і
духом матері не пахло в домі! Пересели її в сарай”. Переселив син матір
у сарай. Тільки вночі виходила вона із свого притулку.
Відпочивала одного разу вночі молода красуня під яблунею й побачила, як мати вийшла з сараю. Розлютилася дружина, прибігла до
чоловіка: „Якщо хочеш, щоб я жила з тобою, убий матір, вийми з її
грудей серце і принеси мені”.
Не здригнувся син, заворожила його небачена краса дружини.
Каже він матері: „Ходімо, мамо, покупаємося в річці”. Йдуть до річки
кам'янистим берегом. Спіткнулася мати об камінь. Розсердився син:
„Що ти, мамо, спотикаєшся? Чому під ноги не дивишся? Так ми
до вечора ітимемо”.
Прийшли, роздяглися, покупалися. Син убив матір, вийняв з її
грудей серце, поклав на листок, несе. Тріпоче маленьке материнське
серце. Спіткнувся син об камінь, упав, ударився коліном. Упало гаряче
серце на гостру скелю, закривавилось, стрепенулося і прошепотіло:
„Синочку мій рідний, чи не боляче ти вдарився?”
Заридав син, схопив материнське серце, вернувся до річки, уклав
серце в розтерзані груди, облив гарячими слізьми. Зрозумів він, що ніхто
і ніколи не любив його так палко, віддано і безкорисливо, як рідна мати.
І такою величезною і невичерпною була любов материнська,
таким глибоким і всесильним було бажання материнського серця бачити
сина радісним і безтурботним, що ожило серце, закрилися розтерзані
груди, встала мати й пригорнула кучеряву голову сина до грудей. Не міг
після цього син повернутися до дружини-красуні, осоружною стала вона
йому. Не повернулася додому і мати. Пішли вони вдвох степами і
долинами, вийшли на широкий простір і стали двома високими могилами.
Таку легенду, шановні батьки, створила народна мудрість. І не
даремно.
Синівська вдячність ... Скільки гірких дум і скорботних хвилин
переживають материнське і батьківське серця, почуваючи, що син або
дочка байдужі, безсердечні, що вони забули про все добре, зроблене для
них матір'ю і батьком. І немає більшої радості для людини, яка почуває
наближення присмерку свого життя, ніж радість, джерело якої — любов
і вдячність дітей ...
Про необхідність виховання в дітей з малих років почуття
доброти переконливо писав у своїх творах В. Сухомлинський. У статті
«Народження добра» він підкреслював, що дитинство для дитини є
природною школою сердечності. Це одне з найскладніших і найтонших
виховних завдань сім'ї і школи. Ми покликані облагородити серце
маленького громадянина, одухотворити його поривання і бажання
вищою людською красою — чуйністю, співчутливістю. З перших днів
свідомого життя людини треба пам'ятати, що вона стане не тільки
творцем матеріальних і духовних цінностей, а й сином старих батьків,
чоловіком, батьком.
Помиляються ті батьки, які думають, що доброта і чуйність —
природжені почуття. Ні, це не так. Дитину потрібно вчити робити добро.
Часто ми буваємо свідками незрозумілого факту: у хорошій працьовитій сім'ї, де батьки душі не чують у дітях, годують, одягають, пестять, діти іноді виростають байдужими, безсердечними. На перший
погляд це здається парадоксальним. Але ніякого парадоксу тут немає:
так буває тому, що дитина знає лише радощі споживання, які не можуть
самі собою розвинути почуття доброти, чуйності. Вони виникають
тільки тоді, коли ми формуємо моральний досвід, тобто вправляємо
дітей у добрих вчинках, прилучаємо їх до вищої людської радості —
радості творення добра для інших людей. Тільки це, воістину безкорисливе і тому справді людське переживання, є силою, що облагороджує
юне серце.
Для нас, педагогів, велика радість — бачити, як у дітей
розвивається усвідомлення того, що втомлені мати і батько потребують
відпочинку. А тиша, спокій, чистота і краса в хаті — це те, що дає
потрібний відпочинок і радість. Діти не тільки розумом, а й серцем
відчувають, що їх погана поведінка, неміцні знання завдають болю
матері і батькові. «Мені треба вчитися добре, — каже Галинка, — бо у
матері хворе серце». Дитині хочеться, щоб мати була спокійна. Вона
знає, що своєю працею допоможе зберегти серце матері. Прагнення
маленьких дітей добре вчитися нерідко виходить з бажання принести
матері і батькові радість. А воно пробуджується лише тоді, коли дитина
уже раніше на чомусь іншому зазнала радощів творення добра для
батьків.
„На жаль, часто дорослі дуже довго вважають своїх дітей
беззахисними крихітками, не здатними про когось потурбуватись”, —
пише О. Савченко і наводить такий приклад:
„...Ідуть вулицею бабуся і внучкою. Раптом дощ. Бабуся знімає з
себе кофту, хустину, вкриваючи Оленку-другокласницю. А вона все це
сприймає як належне. Забігли у під'їзд. Онука сухенька, а в бабусі
поприлипало до ніг мокре плаття.
— Ой, бабусю, яка ти смішна! — вигукує дівчинка. От і вся
реакція на бабусину турботу”.
─ У В. Осєєвої є на цю тему оповідання «Три сини».
„... Дві жінки брали воду з колодязя. Підійшла до них третя. А дідусь на камінь відпочити сів. Ось і каже одна жінка другій:
— Мій син спритний та сильний, ніхто його не переборе.
— А мій співає, як соловейко. Ні в кого такого голосу нема, —
каже друга.
А третя мовчить.
— Що ж ти про свого сина не кажеш? — питають її сусідки.
— Що ж сказати? — каже жінка. — Нічого в ньому особливого
немає. Ось набрали жінки повні відра води і пішли. А дідусь за ними.
Йдуть жінки, зупиняються. Болять руки, випліскується вода,
ломить спину.
Раптом назустріч три хлопчики вибігають. Один через голову
перекидається, колесом ходить. Милуються ним жінки.
Другий пісню співає, соловейком заливається — заслухались ним
жінки.
А третій підбіг до матері, взяв у неї відра важкі і потяг їх.
Запитують жінки в дідуся:
— Ну що, які в нас сини?
— А де вони? — відповідає дід. — Я тільки одного сина бачу!”.
Хочеться зауважити, що коли ми оцінюємо вчинки дорослих, то
обов'язково хочемо зрозуміти: навіщо, чому, чим керувалася людина?
Так само, сприймаючи навіть і добрі вчинки своїх дітей, варто час від
часу спробувати проаналізувати їх мотиви, тому що іноді можна помилитись, оцінюючи їх вчинок тільки за зовнішніми проявами.
Дочка моєї знайомої щоденно купувала молоко і хліб старенькій
бабусі, що жила поруч. Батьки тішились і хвалили дитину, а дівчинка із
задоволенням усе це сприймала. А через деякий період Іринка купила собі
нову іграшку.
— Звідки вона в тебе? — запитали батьки.
— А мені бабуся щодня платила за те, що я їй купляла продукти,
— спокійно і задоволено відповіла дочка.
— А тобі не соромно? — розгублено запитала мати.
— А чому мені має бути соромно, хіба я даремно трудилась?
Яка ж ціна такої доброти?
Особливу увагу радимо звертати на розвиток у дітей любові до
природи. Робота на присадибній ділянці, у саду, прогулянки в природу,
вирощування кімнатних рослин, догляд за тваринами стимулюють
становлення почуття любові до всього, що потребує людської допомоги і
захисту. Людина, у якої не сформовані добрі почуття до природи, не
буває, як правило, доброю до людей.
Пам'ятайте, шановні батьки, що виховання чуйності і доброти
здійснюється перш за все в батьківському домі. Тепла, дружня атмосфера в сім'ї, уважне й турботливе ставлення її членів один до одного і до
людей взагалі, цілеспрямованість впливу батьків сприяють формуванню
людини, яка готова робити добрі справи і цінувати добро, зроблене для
неї.
І ще. Які б моральні якості ви не хотіли виховати у дітей, усі
вони мають у своїй основі прекрасну людську властивість — відчуття
того, що переживає інший не тільки в хвилини радості, а й у хвилини
смутку, болю, самотності ... Саме в цьому джерела доброти.
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ'Ї
(семінар по вивченню, узагальненню і розповсюдженню досвіду
виховання)
1. Вступне слово вчителя.
2. Обговорення педагогічних ситуацій.
3. Підсумкова бесіда.
4. Вручення батькам пам'яток.
Класна кімната оформлена різноманітними виставками дитячих
та родинних робіт, що розкривають інтереси і вподобання сімей, котрі
будуть ділитися досвідом трудового виховання дітей.
На даних зборах виступають батьки-активісти, які шляхом різноманітних методів вивчали стан справ щодо трудового виховання дітей у
ряді сімей, потім окремі батьки діляться досвідом виховання любові до
праці. Вступ і висновки робить учитель.
У вступному слові він акцентує увагу на тому, що кожна сім'я —
це своєрідне джерельце великої народної педагогіки зі своїми
традиціями, надбаннями і тільки їй притаманними формами, методами і
засобами виховання. Тому такі семінари сприятимуть збагаченню
кожної сім'ї класу кращим досвідом виховання дітей.
Потім учитель представляє ті сім'ї, чий досвід став предметом
вивчення у підготовці до семінару, і надає слово комусь з їх членів
(татові, мамі, дідусеві, бабусі, брату, сестричці).
Обговорення педагогічних ситуацій.
З роботи я повертаюсь по вулиці Леніна, і нерідко бачу: біля
одного будинку дід з онуком старанно прибирають. Хлопчику не більше
восьми років. Він мете, згрібає сніг, вміло орудуючи невеличкою
лопатою. Влітку вони теж: дружно працюють. Інколи дідусь трохи
допомагає внуку або показує, як треба робити.
Другокласниця
Наталка
залишилася
сама
з
молодшою
сестричкою. Вже підійшла обідня пора, а мати не повертається. Маля
починає плакати. Наталка вирішила сама нагодувати її обідом, хоча
раніше вона ніколи цього не робила. Пригадуючи, як робила це мама,
вона підігріла обід, посадила сестричку на стілець, поставила на стіл
тарілку з супом і нагодувала Галинку.
Наталка знала, що мама завжди після обіду миє посуд, і
вирішила зробити так само. Нехай мама радіє, дивлячись на те, яка у
неї хороша помічниця. Вона підігріла воду, налила її в миску, взяла мийку.
Намагалася все робити, як мама. Рукави тільки не здогадалася
закотити і, звичайно, намочила їх. Аж тут увійшла мама. Стомлена,
роздратована, не розібравшись, у чому справа, вона сердито закричала:
„Я так і знала! Треба було мені трохи затриматись, як усе пішло
перевертом! Що ти зробила з платтям? Ти думаєш, що я тобі кожен
день купуватиму нове? Ти помиляєшся. Не умієш — не берися не за свою
справу!”
1. Чому Наталка не змогла успішно впоратися з миттям посуду?
2. Як слід було повестись матері в цій ситуації?
3. Як розв'язуються такі проблеми у вашій сім'ї?
4. Яке ставлення до праці по самообслуговуванню у вашій сім'ї?
Підсумкова бесіда:
а) трудове виховання — основа всебічного розвитку; б) як виховати
працелюбність;
в) праця молодших школярів у сім'ї;
г) недоліки і прорахунки батьків у трудовому вихованні дітей і шляхи їх
подолання;
д) значення особистого прикладу батьків у трудовому вихованні
учнів.
Вручення батькам пам'ятки з трудового виховання дітей.
Пам'ятки з трудового виховання
1. Кожного дня привчайте своїх дочок та синів до праці. Підберіть їм
посильні трудові доручення і терпляче домагайтеся їх виконання.
2. Радійте успіхам дитини, заохочуйте її трудові починання. Нехай не дратують вас невдачі. Навчіть малюка, як треба робити правильно.
3. Ніколи не карайте дітей працею.
4. Виховуйте у них працелюбність і повагу до праці інших особистим прикладом, намагайтеся, щоб у вас не розходились слова і справи.
5. Обов'язково розповідайте дітям про свою виробничу і громадську діяльність, про працю ваших товаришів, яких вони знають.
6. Не зачитайте поза увагою розповідь сина чи доньки про шкільні справи.
Вислуховуйте їх до кінця.
7. Сприяйте участі дитини у трудових справах, які проводяться)- класі,
школі.
8. Намагайтеся, самі надавати класу і школі посильну допомогу. Вона матиме позитивний вплив на дитину.
9. Пам'ятайте, учитель — ваш союзник у трудовому вихованні дитини)Радьтеся з ним, підтримуйте його авторитет.
ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ ФОРМУЙТЕ З ДИТИНСТВА
1. Що таке гідність?
2. Засоби формування гідності дитини в умовах сім'ї.
3. Позиція дорослих у формуванні людської гідності дитини.
Кожна людина часто потрапляє в ситуацію, коли необхідно
зробити моральний вибір: піти на компроміс чи проявити принциповість,
мовчки стерпіти образу або рішуче встати на захист своєї честі, взяти
важку ношу на себе чи перекласти її на плечі товариша. Про людину, яка
в даній ситуації прийме правильне рішення з точки зору громадянської
моралі, кажуть, що це людина з високим почуттям людської гідності.
Що таке людська гідність? Це ніжне почуття, яке наділене
величезною животворною силою і, будучи важливим внутрішнім
стимулом духовного і морального розвитку особистості, спрямовує і
регулює її поведінку.
З гідністю людина не народжується. її потрібно розвивати з
дитинства, стверджувати і захищати. Формування почуття власної
гідності відбувається у процесі самопізнання і оцінної діяльності дитини,
в її спілкуванні з іншими людьми, а також у результаті виховання і самовиховання. Поступово пізнаючи себе, школяр виявляє сильні і слабкі
сторони своєї особистості, порівнює власні уявлення про себе з оцінними судженнями оточуючих. На цій основі складається його самооцінка, яка визначає характер прояву почуття гідності.
Якщо самооцінка адекватна, тобто співпадає з тим, якою дитина
є насправді, почуття власної гідності виражається в таких якостях
особистості, як самокритичність і чесність, порядність і справедливість.
Якщо самооцінка малюка завищена, то почуття власної гідності часто
переростає в пихатість, зарозумілість. Занижена самооцінка породжує
зневіру у свої сили і можливості, схильність до пристосування і врештірешт може призвести до втрати людської гідності.
Деформація ставлення до себе, до своєї гідності в багатьох
випадках зумовлюється помилками сімейного виховання. Це трапляється
тоді, коли дитину надмірно захвалюють, створюють ілюзію неперевершеності, або, навпаки, постійно докоряють, сварять, підкреслюючи її
недоліки.
Щоб виховати у малюка адекватне усвідомлення власної гідності,
батькам потрібно послідовно і тактовно сприяти формуванню об'єктивної самооцінки, розвивати з молодшого шкільного віку потребу в
самовихованні. Учень під керівництвом батьків повинен твердо засвоїти
незаперечну істину: людина, яка цінує власну гідність, не дозволить собі
принизити гідність іншого і незмінно керуватиметься цим принципом у
взаємовідносинах з людьми.
Нерідко трапляються сім’ї, де принижують дитину, нехтують її
інтересами і переживаннями, вживають у спілкуванні образливі слова.
Батькам необхідно пам'ятати, що вони мають справу з безмежно довірливим і вразливим дитячим серцем, яке дуже боляче реагує на всі несправедливості дорослих, і тільки надзвичайна обережність та обдума-
ність виховних дій сприятиме усвідомленню дітьми цінності своєї особистості.
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ «ПРО БРУДНІ СЛОВА І ЖАРГОНІЗМИ»
ХІД ЗБОРІВ
Виступ учителя.
— Сьогодні мова піде про те, що засмічує і забруднює нашу мову. Ці
слова згубно впливають і на тих, хто їх промовляє, і на оточуючих.
Розмова намічається серйозна і відверта.
На превеликий жаль, грубість і нецензурна лексика стали у нашому
житті майже звичним явищем. Чому так відбувається? Причиною такого
стану речей на найнижчому «побутовому рівні» можна
продемонструвати за допомогою вірша:
Як доісторичні люди, Діти наші пишуть всюди -На
стіні і на паркані Слова нікчемні і погані.
Бо чують ті слова Горе-письменники щоденно, Тому і
закарбовуються вирази нікчемні В свідомості у них — це
достеменно.
— Лайка, матюки — антисуспільні явища, і сприймати їх необхідно
як зло.
Та все ж, напевно, потрібно розібратися у тому, чому люди так брудно
лаються?
Найчастіше, це своєрідне «бравирование» особистою свободою і розкутістю. Звідки все це потрапило до нашої мови і у чому причина його
живучості?
Спеціалісти з історії мови стверджують, що вживання брудних висловів може сприйматися як порушення певних табу (у даному випадку
— морального). У стародавній літературі і в народних традиціях
заборона на матерні слова була пов'язана з уявленням про те, що вони
ображають Матір-землю, Богородицю (матір Ісуса Христа) і рідну матір
людини.
За народними, моральними уявленнями слов'ян, той, хто лається,
принижує не стільки матір співрозмовника, скільки свою власну матір.
Серед легенд про походження брудних слів є така: «Одного чоловіка
попутав нечистий. Цей чоловік убив свого батька та одружився зі своєю
матір'ю. Із тих пір і пішла матірщина».
Проте, у слов'ян вважалося гріхом так лаяти дітей, бо на тому світі
вони відвернуться від своїх батьків. Дитину, яку облаяли брудним,
чорним словом, пом'янувши чорта, диявола, відьму, демона, могли
забрати, за повір'ям, злі сили. Не можна було лаятися у домі при іконах,
при пічці (це не подобалося домовим). У домі, де лаються, вважалося,
можуть оселитися біси, а янголи полишають так оселі.
Не можна стверджувати, що на Русі зовсім не лаялися. Що було, то
було, але не так, як зараз. По-перше, лаялися на весіллях, щоб відлякати
від молодят злі сили. По-друге, на полі бою, щоб розохотити себе і
ворога. У повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба» є сцена облоги фортеці
Дубно запорізькими козаками, де кошовий отаман віддає розпорядження
перед боєм вибиратися з ряду молодцям, що най зубастіші на слово, щоб
задирати супротивників-ляхів, які лайки не стерплять і, «може статися,
вже сьогодні всі вийдуть із воріт». Все вийшло так, як і задумав кошовий
отаман. Невдовзі після словесної баталії ворота відчинилися, виступило
польське військо, і розпочалася жорстока битва.
У багатьох стародавніх лайливих словах немає повабності та непристойностей. Такі слова свідчать про те, що відповідно до природного
почуття сорому є скритим від сторонніх очей: статеві органи, інтимне
життя. Під час переходу від язичества до християнства лайка перейшла
до розряду богохульства. Звідси й походить заборона на неї з боку
церкви — носія християнської моралі. Однак, слов'яни вдома (на своїй
території) взагалі ніколи не лаялися, а лише в походах: вдома боялися
накликати лайкою біду на свою оселю.
Чому ж нині лаються навіть діти і підлітки? Психологи так
пояснюють причину інтересу до брудних слів. У віці 11-12 років
підліток хоче здаватися таким собі досвідченим знавцем «усього
такого».
Ми розуміємо, що матюки — це непристойно, та, крім того, це ще й
соціальне зло. Мова покидьків вже загрожує стати нормою. Саме тому їй
необхідно оголосити війну.
Дуже цікавий звичай щодо цього є в американських сім'ях. Коли діти
приносять із вулиці гидкі слова і запитують про їх значення, батьки, як
правило, пояснюють все чесно, але потім обов'язково змушують дитину
вимити рота з милом. І це аж ніяк не покарання, а проста гігієна, бо гидкі
слова бруднять і рот, і душу, і свідомість, і слух.
Може, не погано було б і нам започаткувати подібний звичай!
Крім лайливої лексики і відвертої матірщини, є ще одна небезпечна
хвороба — жаргонізація нашої мови.
Перш, ніж говорити про це, пригадаємо, що жаргонізми — це слова
професійних груп або соціальних прошарків, що поставлені в особливі
умови життя і спілкування.
Звичайно, це не якісь там особливі мови, а особлива лексика, слова,
що їх використовують ті чи інші групи людей, що близькі за фахом та
соціальним станом. Слова ці є зрозумілими вузькому колу людей. Наприклад, моряки називають своє судно коробкою, фізики-теоретики —
круглий синхрофазотрон — каструлею тощо.
У молоді жаргон або, як говорять, сленг, — також дуже поширене
явище. Дорослішаючи, діти, а згодом і підлітки позбавляються одних і
обзаводяться іншими жаргонізмами. Наприклад, телик (телевізор), велик
(велосипед) — дитячий сленг? У лексиці шкільного жаргону присутні
найменування та пере найменування, що пов'язані з такими проявами
життя, як навчання, спорт, розваги тощо.
(Учитель наводить приклади сучасних сленгових слів, що поширені
серед молоді та підслуханих у даному класі, вислуховує думки батьків
щодо цього.)
— Звичайно, нам не все подобається, та однією з головних психологічних причин прояву і життєдіяльності шкільного сленгу є бажання
самоствердитися, виявити або підкреслити завдяки мові свою належність
до певного товариства.
Кимось мимоволі вимовлене слово або вираз можуть стати крилатими. Молодіжний жаргон вважається віковою хворобою і, як будь-яка
дитяча хвороба, може минути.
Значно гірше, якщо вона не минає, а переходить у доросле життя.
Жаргон вбиває думку, відбиває здатність думати у його палких прихильників, збіднює мову. Адже одне таке слово може мати декілька значень. Наприклад, дієслово сікти може означати — розуміти, збагнути,
запам'ятати, взяти на замітку тощо.
Про жодні почуття при цьому не може бути й мови.
Жаргон — це певна манера розмовляти, і ця манера із роками може
помститися за себе. Дорослішаючи, молода особа не зможе обходитися
лише звичним жаргоном — він просто є недопустимим у нашому житті.
Якщо юнак або дівчина не опанують до часу, доки вони
подорослішають, справжню літературну мову, то вони будуть дуже скупі
у спіл-V ванні. Той, хто любить свою мову, хто пишається нею, має
виступати роти жаргонізмів, виправляти власну мову.
Завершити збори доцільно анкетуванням батьків і обробкою за дорогою членів батьківського колективу та підсумовуванням результатів
анкетування, оголошенням результатів анкетування дітей, прийняттям
рішення батьківських зборів.
Теоретичний пошук.
Сім'я - це суспільство в мініатюрі,
від цілісності якого залежить безпека
всього великого людського суспільства
І. Р. Песталоцці.
Введення
Програма «Сім'я і школа» є організаційною основою діяльності
освітнього закладу у сфері виховання дітей, спрямована на створення
системи взаємодії сім'ї і навчального закладу в інтересах розвитку
особистості дитини.
Програма являє собою об'єднаний задумом і метою комплекс
нормативно-правових, організаційних, науково-дослідних і методичних
заходів, покликаних забезпечити вирішення основних завдань в галузі
сімейного виховання.
Комплекс програмних заходів передбачає взаємопов'язану діяльність
двох рівнів: територіального і шкільного. При цьому головний акцент
робиться на роботу в освітній установі як інтригуючий центр спільної
виховної діяльності школи, сім'ї та громадських організацій.
Програма адресована вихованців віком від 6 до 10 років та їх батькам.
Сім'я - персональна середовище життя і розвитку дитини. Це середовище
можна визначити через ряд параметрів:
Соціально-культурний параметр залежить від освітнього рівня батьків
і їх участі в житті суспільства.
Соціально - економічний параметр визначається майновими
характеристиками і зайнятістю батьків на роботі.
Соціальний статус батьків.
Соціальний склад учнів школи.
Техніко-гігієнічний параметр залежить від умов проживання,
обладнання житла, особливостей способу життя.
Майже всі діти живуть в будинках, де задовільні умови життя. Є окремі
кімнати або куточки для занять.
Яку б сторону розвитку дитини ми не взяли, завжди виявиться, що
вирішальну роль у ефективності на тому чи іншому віковому етапі грає
сім'я. У складних сучасних умовах сім'ї потрібна систематична і
кваліфікована допомога з боку школи. Тільки в процесі взаємодії
педагогів і батьків можна успішно вирішувати проблему розвитку
особистості школяра.
Пояснювальна записка
Взаємодія педагогів і сім'ї - цілеспрямований процес, у результаті якого
створюються сприятливі умови для розвитку дитини. Чим вище рівень
цієї взаємодії, тим успішніше вирішуються і проблеми виховання дітей.
Однією з найважливіших функцій сім'ї є виховна функція. Сім'я є
найважливішим інститутом соціалізації підростаючого покоління. Саме
в ній дитина одержує перші трудові навички. У неї розвивається уміння
цінувати і поважати працю людей, вона здобуває досвід турботи про
батьків, рідних і близьких, вчиться розумному споживанню різних
матеріальних благ, накопичує досвід спілкування з протилежною статтю.
Разом з тим, коли більшість сімей охоплено вирішенням проблем
економічного, а часом і фізичного виживання, посилилася соціальна
тенденція самоусунення багатьох батьків від вирішення питань
виховання і особистісного розвитку дітей.
Сім'я, як повноцінна складова суспільства, відіграє пріоритетну роль у
вихованні дітей. Про це йдеться і в Законі України «Про освіту». Життя
суспільства характеризується тими ж духовними і матеріальними
процесами, що і життя сім'ї. Отже, чим вище культура сім'ї, тим вище
культура всього суспільства.
Освітня установа, була, є і залишається одним із соціальних інститутів,
що забезпечують виховний процес і реальна взаємодія дитини, батьків і
соціуму.
А як зробити так, щоб ти розумів своїх близьких і був сам зрозумілий,
щоб тобі довіряли, і ти довіряв іншим? Програма «Сім'я і школа»
покликана вирішити цю виховну проблему.
Актуальність проблеми. Серед умов та чинників розвитку та виховання
дитини провідним по праву вважається СІМ'Я. Тут протікає більша
частина її життєдіяльності, закладаються основи її відносин із світом,
тобто починається процес виховання. Педагогів і батьків вихованців
об'єднує турбота про здоров'я, розвитку дитини, створення атмосфери
довіри і особистісного успіху в спільній діяльності. Діяльність батьків і
педагогів в інтересах дитини може бути успішною тільки в тому
випадку, якщо вони стануть союзниками. Це дозволить їм краще пізнати
дитину, побачити її в різних ситуаціях і таким чином допомогти
дорослим у розумінні індивідуальних особливостей дітей, розвитку їх
здібностей, формування ціннісних життєвих орієнтирів, подоланні
негативних вчинків і проявів у поведінці. Тим самим актуальність даної
теми визначається необхідністю усвідомлення вихованцями різного віку
значимості сім'ї в житті будь-якої людини. Однак практика показує, що
деякі батьки не мають спеціальних знань в області виховання,
відчувають труднощі у встановленні контактів з дітьми. У створенні
союзу батьків і педагогів найважливіша роль належить останнім. Перед
ними стоїть завдання спільно знайти найбільш ефективні способи
вирішення цієї проблеми, визначаючи зміст і форми педагогічної
просвіти.
Основна мета - створення психолого-педагогічних умов для взаємодії
дітей і батьків, розвиток та зміцнення партнерських відносин між ними,
підвищення педагогічної культури батьків, створення максимально
комфортних умов для особистісного зростання і розвитку вихованців.
Основні завдання:
• сформувати психолого-педагогічну грамотність педагогів і батьків;
• створювати умови для розвитку і зміцнення в дітей і дорослих почуття
любові і поваги до інших людей, заснованого на терпимості до
особливостей оточуючих, гордості за свою сім'ю і край, вивчення та
збереження сімейних традицій та реліквій;
• пропагувати знання про здоровий спосіб життя;
• демонструвати позитивний досвід виховання дітей у сім'ї;
• активізувати пошук нових засобів і методів, що підвищують
ефективність виховного взаємодії;
• підвищити роль додаткового освіти дітей в розвитку форм сімейного
дозвілля, організації спільної діяльності дітей і дорослих.
Головні ідеї:
• сім'я - основа майбутнього благополуччя, впевненості у завтрашньому
дні;
• дитина - надія і опора батьків, вони вправі сподіватися на його
допомогу і підтримку, шанобливого до себе ставлення;
• дитина має рости і розвиватися в атмосфері любові, доброти й
підтримки, вільної від будь-яких форм насильства;
Форми взаємодії педагогів та батьків: батьківські збори, лекторії,
презентація досвіду сімейного виховання; індивідуальна робота;
Форми спільної діяльності педагогів, батьків та вихованців:
• пізнавальна діяльність: творчі звіти, виставки, конкурси;
• трудова діяльність: оформлення кабінетів, благоустрій і озеленення
території, виставка сімейних виробів;
• дозвіллєва діяльність: заходи (конкурси, змагання, екскурсії, ігрові
програми.)
Методи взаємодії:
 Переконання - процес логічного обгрунтування якого-небудь судження
чи умовиводу.
 Заохочення/покарання - похвала, подяка / громадський осуд,
засудження.
 Вправа - опосередкований вплив на вихованця, їх самовиховання у
створених педагогом виховних ситуаціях ризику, допомоги слабким і ін.
 Корекція - надання психолого-педагогічної допомоги в переосмисленні
виховного процесу як чинника розвитку особистості.
 Ситуація морального успіху - підтримка вихованця, закріплення
позитивного в його розвитку.
Учасники програми:
 Керівник навчального закладу,
 Керуючий рада школи,
 заступник директора з навчальної роботи,
 заступник директора з виховної роботи;
 соціальний педагог;
 класні керівники;
 батьки учнів;
 педагоги додаткової освіти;
 психолого-педагогічна служба міста.
Очікувані результати:
 психолого-педагогічна підтримка сім'ї у вихованні дітей;
 відродження і розвиток позитивних традицій сімейного виховання;
 утвердження здорового способу життя;
 активізація педагогічного, культурного, освітнього потенціалу батьків;
 створення високоефективної системи соціального партнерства сім'ї і
системи додаткової освіти по формуванню у підростаючого покоління
цінностей, орієнтованих на всебічний гармонійний розвиток особистості.
Оцінка передбачуваних результатів:
 спостереження і аналіз міжособистісних відносин;
 контроль розвитку особистості методом анкетування та діагностики;
 участь у заходах, оглядах, конкурсах, виставках;
 відгуки дітей, батьків.
Зміст програми
Організація роботи з вихованцями, їх батьками та педагогами передбачає
практичну реалізацію наступних цілісних тематичних блоків:
I блок «Вивчення сімей учнів»,
II блок «Співдружність» ( включають підпроекти «Сім'я і здоров'я»,
«Сім'я в суспільстві»),
III блок «Сім'я і цінності»,
IV блок «Школа психологічних знань».
I блок
«Вивчення сімей учнів»
Показник
Характеристика
формування єдиних педагогічних вимог, раннє
Мета:
виявлення кризових сімей, створення банку даних,
забезпечення плідної і повноцінного
співробітництва з батьками у навчально-виховному
процесі.
Задачі:

підвищити рівень правових знань батьків у
контексті організації навчально-виховного
процесу;

виявити особливості сімейного виховання, вивчити
дитячо-батьківські відносини;

сприяти розвитку міжособистісних відносин,
контактності, доброзичливості.
Напрямок

діяльність:
вивчення сімей учнів з використанням
діагностичних методик, анкетування,
спостереження, бесіди;
 створення єдиного виховного простору «батьки діти - вчителі»;
 своєчасне виявлення дітей, які потребують уваги,
надання допомоги проблемним сім'ям.
Зміст діяльності: вивчення сімей майбутніх першокласників,
ознайомлення їх з системою навчання в школі;

щорічне складання соціального паспорта
початкової (класу) школи;

індивідуальні бесіди з дітьми, батьками,
педагогами;

проведення анкетування дітей і батьків;

відвідування сімей учнів;

залучення батьків до аналізу досягнень дитини,
його труднощів і проблем;

заохочення, підтримка, пропаганда успіхів і
досягнень батьків у вихованні дітей;

Очікуємо

психологічні заняття.
формування психолого-педагогічної культури
батьків;
результати:

розвиток відносин поваги і довіри між батьками і
дітьми;
освоєння педагогами способів вивчення сім'ї,

діалогових і форм взаємодії з батьками, форм
організації спільної діяльності батьків і дітей.
Компенсація

індивідуальний підхід;
негативних

психологічні консультації.
результатів:
команда спеціалістів, професіоналів в своєї справи,
Ресурсне
які працюють в єдиному смысловом ключе.
забезпечення:
II блок «Співдружність»
Підпроект "Сім'я і здоров'я"
Стан щастя сильно залежить від тієї турботи,
яку ми виявляємо по відношенню до нашого тіла.
Через гармонію тіла проявляється торжество духу.
Розумова ясність має суто фізичну основу:
П. С. Брегг
Показник
Характеристика
формування розуміння значущості здоров'я для
Мета:
власного самоствердження
Задачі:

показати небезпеку і шкоду, що наноситься
здоров'ю малорухливим способом життя;

навчити заради здоров'я протистояти шкідливим
звичкам;

формувати у вихованців потребу в самопізнанні,
а також мотиваційну сферу гігієнічного
поведінки, безпечної для життя, фізичного
виховання;

сприяти розвитку міжособистісних відносин,
контактності, доброзичливості.
пропаганда здорового способу життя
Направлення
діяльності:
Зміст

акції;
діяльності:

соціальні реклами і сюжети;

тематичні бесіди з дітьми, батьками, педагогами;

ігрові програми;

конкурси;

виставки;

змагання;

психологічні заняття;

"хвилинки здоров'я" в освітньому процесі;

розробка пам'яток, буклетів з пропаганди
здорового способу життя для вихованців, батьків,
педагогів.
Очікуємо

• оволодіння навичками психофізичної
саморегуляції;
результати:

• оволодіння елементарними знаннями про
збереження здоров'я.
Компенсація

індивідуальний підхід;
негативних

корегування відношення до здоров’я .
результатів:
Ресурсне
забезпечення:
команда спеціалістів, професіоналів в своєї
справи, які працюють в єдиному смысловом
ключе.
Підпроект «Сім'я в суспільстві»
Діти - це наш суд на світі, наше дзеркало,
в якому совість, розум, чесність,
охайність нашу - все наголо видно:
В. П. Астаф'єв
Показник
Мета:
Характеристика

підвищення педагогічної, правової культури
батьків;

створення атмосфери довіри і особистісного
успіху в спільній діяльності;

формування соціально-активної особистості
громадянина.
Задачі:

сприяти зміцненню сім'ї та збереження її
моральних засад;

сформувати модель єдиного культурного
простору «дитина - сім'я - соціум»;

ознайомити з нормативно-правовими
документами: Конституцією України, Законом "
про освіту", Конвенцією про права дитини,
Декларації прав дитини;

сформувати уявлення про соціальні права та
обов'язки;

сприяти усвідомленню та осмисленню батьками
своєї позиції і методів виховання;

активізувати пошук нових засобів і методів, що
підвищують ефективність виховного процесу.
Напрямки

психолого-педагогічна просвіта;
діяльності:

правове просвітництво.
Зміст діяльності:  екскурсії;

проведення спільних з батьками і вчителями
дозвільно - розважальних ігор, свят, спортивних
заходів;

участь у тематичних конкурсах малюнків,
фотографій;


тематичні виставки;
організація роботи з батьками:
1) лекції на наступні теми: "Типи стосунків у сім'ї",
"Небезпечні крайності батьківської любові",
"Право на життя", "Права та обов'язки батьків";
2) консультації для батьків з проблем виховання
дитини у сім'ї;
3) спільна діяльність батьків, дітей і педагогів на
основі спільності інтересів;
4) конкурс на краще генеалогічне древо і т. д.;
5) День відкритих дверей тошо.
Очікуємо

оволодіння психолого-педагогічними і правовими
знаннями;
результати:

оволодіння комунікативними навичками;

зміцнення сімейних традицій;

формування впевненості у власній соціальної
особистої значущості.
Компенсація

індивідуальний підхід;
негативних

коригування поведінки, відносини на кожному
результатів:
етапі взаємного спілкування дитини з педагогами,
батьками, фахівцями, з іншими дітьми.
команда спеціалістів, професіоналів своєї справи,
Ресурсне
які працюють в єдиному смысловом ключе.
забезпечення:
ІІІ блок
Блок "Сім'я та цінності"
Тільки добро, людиною творене,
залишається, і завдяки йому життя
чого-небудь варта.
Ж. Ж. Руссо
Показник
Мета:
Характеристика

розвиток моральних і духовних цінностей;

розкриття можливостей особистості через
раціональне поведінка, загальну культуру і сімейні
традиції.
Задачі:

розвивати та виховувати культуру спілкування;

сприяти зміцненню сімейних традицій;

включати вихованців в активне пізнання світу
етичних категорій, простих норм моральності,
орієнтуючись на зростання його самосвідомості,
прагнення розібратися в самому собі і оточуючих;

допомогти у виборі шляхів морального
самовдосконалення;

розвивати творчу уяву на основі співвідношення
індивідуального та колективного.
Напрямок

зміцнення дитячо-батьківських відносин;
діяльності:

формування сімейних цінностей.
Зміст діяльності: батьківський лекторій;

ігрові програми;

спільні виставки;

конкурси;

творчі вечори;

батьківські збори;

екскурсії.
Очікуємо

оволодіння навичками культури спілкування;
результати:

зміцнення та розвиток сімейних традицій;

особистісне самовдосконалення;

розвиток творчого потенціалу;
Компенсація  індивідуальний підхід;
негативних
 консультації психолого-педагогічної служби.
результатів:
команда спеціалістів, професіоналів своєї справи,
Ресурсне
які працюють в єдиному смысловом ключе.
забезпечення:
IV блок: Школа психологічних знаний
Показник
Характеристика
Організація просвітницької роботи з оволодіння
Мета:
батьками психолого-педагогічних знань у області
сімейного виховання.
Задачі:

розробити систему єдиних вимог і основних
напрямків шкільного і домашнього виховання;

надати практичну допомогу та педагогічну
підтримку сім'ї;

вивчити ефективні інноваційні форми і методи
взаємодії школи з сім'єю із залученням
зацікавлених громадських організацій;

ознайомити з передовим вітчизняним і зарубіжним
досвідом роботи з сім'єю.
Напрямок

психолого-педагогічна просвіта батьків;
діятельності:

правове просвітництво;

зміцнення дитячо-батьківських відносин.
Зміст діяльності: 
просвіта батьків з питань сімейного виховання,
ознайомлення з позитивним досвідом виховання
дітей;

збір і систематизація інформаційних матеріалів,
літератури з питань сімейного виховання,
вивчення законодавчих і інших правових актів,
організація користування ними;
 вивчення нормативно - правових документів по
роботі з сім'єю;
 розповсюдження інформації, надання допомоги
щодо створення опікунських, прийомних сімей;
 діагностування та визначення соціально педагогічних та психологічних проблем, які чинять
негативний вплив на становлення і розвиток
особистості дитини у сім'ї;

здійснення посередництва в кризових ситуаціях
для сім'ї та дитини, мобілізація потенційних
можливостей сім'ї;
 організація спільної роботи щодо попередження
соціального сирітства при тісній взаємодії школи і
соціально-реабілітаційного центру для
неповнолітніх;
 • проведення спільних з батьками і вчителями
дозвільно - розважальних ігор, свят, спортивних
заходів;
 участь у тематичних конкурсах малюнків,
фотографій;
 уточнення функціональних обов'язків соціального
педагога, класного керівника, психолога;
 системи батьківського всеобучу з метою
підвищення педагогічної культури й освіти
батьків;
 створення сімейних сторінок та інформаційно методичних матеріалів на сайті освітнього
установи.
Очікуємо
результати:
 Зміна відносин у родині в результаті аналізу
сімейної ситуації, формування нової позитивної
стратегії і тактики.
 бачення облік соціально-педагогічних проблем
сім'ї. Своєчасна допомога у вирішенні проблем.
 Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі
форм і методів сімейного виховання.
 Захист прав та інтересів сім'ї, кожного з її членів,
реалізація їх власного "Я" шляхом створення умов
для розвитку потенційних здібностей.
 Правова грамотність і психолого-педагогічна
компетентність батьків.
 Сформованість бази даних, що дозволяє вести
кваліфікований відбір батьків, вихователів для
створення прийомних, опікунських сімей.
 Зменшення кількості соціальних сиріт при живих
батьках.
 Тісний зв'язок школи, сім'ї, громадськості;
зацікавленість у задоволенні запитів та потреб сім'ї
як інституту виховання.
Компенсація
гуманно - особистісний підхід.
негативних
результатів:
Ресурсне
забезпечення:
команда спеціалістів, професіоналів своєї справи,
які працюють в єдиному смысловом ключе.
План реалізації програми «Сім'я і школа»
План заходів до блоку
«Вивчення сімей учнів»
№
Назва зазоду
клас
1. Вивчення сімей майбутніх першокласників.
терміни
Березень-
-
Складання соціального паспорту початкової
червень
2. школи.
Індивідуальні бесіди з дітьми, батьками,
1-4
вересень
1-4
Протягом
педагогами з питань заходів соціальної
3. підтримки та надання допомоги сім'ям учнів.
Проведення анкетування дітей і батьків; з
організації харчування учнів у шкільній
року
їдальні.Посещение семей учащихся.
Залучення батьків до створення Портфоліо
досягнень дитини.
Вересень
4. Вивчення інтересів батьків з метою залучення їх
1-4
у навчально-виховний процес класу і школи.
Протягом
Заохочення, підтримка, пропаганда успіхів і
року
досягнень батьків у вихованні дітей.
План заходів
до підпроекту «Сім'я і здоров'я»
№
Назва заходу
1. Діагностика стану здоров’я
клас
1-4
учнів початкової школи.
2. Лекторій - практикум з
1-4
батьками «Про корисну і
термін
Вересень - Медична сестра
жовтень
школи.
Протягом
Медична сестра
року
школи,
здорову їжу»
3.
відповідальні
адміністрація
школи.
1-4
Проведення
2 рази на
Класні керівники,
загальношкільних Днів
семестр
Заступник
4. здоров’я.
директора з
виховної роботи.
1-4
Тематичні батьківські збори
Протягом
року
5. із залученням фахівців.
Класні керівники,
адміністрація
школи.
1
Цикл бесід з батьками:
клас
- адаптаційний період
Вересень
першокласника. Роль сім'ї в
адаптаційний період.
Класні керівники,
1-4
- вікові психологічні і
Протягом
психолог,
року
медпрацівники.
психофізіологічні
особливості дітей.
1-4
Пропаганда здорового
способу життя серед батьків.
- Для чого потрібне хороше
здоров'я учня і дорослій
людині.
- Що таке фізичне здоров'я
Класні керівники,
та основні способи його
психолог,
6. збереження і зміцнення.
- Що таке психічне здоров'я
медпрацівники.
1-4
і способи його збереження.
Протягом
Розробка пам'яток, буклетів
року
з пропаганди здорового
способу життя для
1-4
7. вихованців, батьків,
педагогів.
Класні керівники,
Участь у конкурсах, святах,
Заступник
спортивних змаганнях.
директора з
виховної роботи
Участь в акціях «Затишна
соціальний
школа», «Чисте місто»,
педагог.
«Екологічний десант».
Мониторинг учащихся и
родителей.
План заходів
до підпроекту «Сім'я в суспільстві»
№ Назва заходу
клас терміни
1. Організація и проведення
1-4
екскурсій.
відповідальні
Протягом Класні керівники,
року
батьківські комітети
класів.
2. Копилка "питання -
1-4
відповідь" по правовим
Протягом Соціальний педагог,
року
знанням;
класні керівники,
бібліотекар,
працівники
правоохоронних
органів.
3.
Проведення спільних з
1-4
батьками і вчителями
Протягом
року
Заступник директора
дозвільно - розважальних
з ВР, соціальний
ігор, свят, спортивних
педагог, класні
заходів.
керівники,
4.
1-4
Участь у тематичних
Протягом бібліотекар.
року
конкурсах малюнків,
фотографій.
5.
Класні верівники,
1-11
Вересень
адміністрація школи,
Організація та участь у
Грудень
батьки.
тематичних виставках:
Лютий
«Всесвітній день краси»;
Травень
«Світ захоплень»,
Класні керівники,
«Мій тато - захисник
педагоги додаткової
6. Батьківщини»,
освіти, заст.
«Моя сім'я»
директора з ВР,
1-3
Година спілкування з
Протягом соцпедагог,
року
батьками
працівники бібліотек,
батьки.
-Типи стосунків у сім'ї",
7. --"Небезпечні крайності
1-4
батьківської любові",
Администрация
-"Право на життя",
школы.
8. -"Права та обов'язки
Классные
1-4
батьків".
Протягом руководители.
Консультації для батьків з
року
проблем виховання дитини
в сім'ї;
Психолог, класні
Спільна діяльність батьків,
керівники.
дітей і педагогів на основі
спільності інтересів.День
Класні керівники,
открытых дверей в
педагоги додаткової
образовательном
освіти, заст.
учреждении: "Дети
директора з ВР,
любимым родителям"
соцпедагог,
працівник бібліотеки,
батьки.
План заходів
до блоку «Сім'я та цінності»
№ Назва заходу
клас термін
1. Генеалогічне древо
1-4
відповідальні
Листопад
Класні керівники.
Протягом
Класні руководители,
1-4
року
социальный педагог.
1-4
Протягом
Класні керівники,
року
педагоги додаткової
«Мій родовід».
2. Тематичні класні
години:
- Право дитини на сім'ю;
- Захищеність дитини в
сім'ї;
- Турбота про людей
похилого віку,
3. молодших, хворих,
інвалідів.
Уклад і традиції родини.
Участь у конкурсах,
4. фестивалях, святах
різного рівня.
освіти, заст. директора
з ВР, соцпедагог,
батьки.
Участь у декадах
1-4
-літніх людей;
Протягом
Класні керівники,
року
педагоги додаткової
-інвалідів;
освіти, заст. директора
-сім'ї;
з ВР, соцпедагог,
-за здоровий спосіб
батьки.
життя.
План заходів
до блоку «Школа психологічних знань»
№ Назва заходу
клас термін
1. Батьківський лекторій:
Класні керівники,
адаптаційний період
вересень
першокласника. Роль
1кл.
сім'ї в адаптаційний
заст. директора з НВР,
соцпедагог, батьки,
Протягом
2. період.
психолог.
року
Зустрічі
з 1-4
адміністрацією
школи,
3. учителями
Протягом
Адміністрація школи,
року
соціальний педагог,
класні керівники,
-
предметниками,
працюють
відповідальні
в
які 1-4
даному
Протягом
психолог.
року
Адміністрація школи,
4. класі.
соціальний педагог,
Бесіда на тему «Родина і
Протягом
класні керівники,
школа
року
психолог.
партнери
вихованні дитини»
у
Консультування батьків:
-
надання
дітям
в
Класні керівники,
допомоги
психолог.
конфліктних 1-4
ситуаціях.
- консультування батьків
за
результатами
діагностики.
Протягом
Адміністрація школи,
Діагностика:
року
соціальний педагог,
виявлення
-
класні керівники .
особливостей сімейного
виховання,
-
1-4
вивчення
стосунків
«Батьки - діти»;
-
року
анкетування
«Задоволеність
.
Протягом
батьків 1-4
Адміністрація школи,
батьків
соціальний педагог,
шкільної життям».
Протягом
класні керівники,
Зустрічі з адміністрацією
року
психолог.
школи,
учителями
предметниками,
працюють
в
які
даному
Адміністрація школи,
вчителі – предметники,
класі.
соціальний педагог,
Бесіда на тему «Родина і
класні керівники,
школа
психолог.
партнери
у
вихованні дитини»
Консультування батьків:
-
надання
дітям
в
допомоги
конфліктних
ситуаціях.
- консультування батьків
за
результатами
діагностики.
Діагностика:
виявлення
-
особливостей сімейного
виховання,
-вивчення
стосунків
«Батьки - діти»;
анкетування
батьків
«Задоволеність
батьків
-
шкільної життям».
Відкриті батьківські дні
для відвідування уроків і
позакласних заходів.
Програма національного виховання учнів початкової школи
Пояснювальна записка
Виходячи з програми "Діти України", Закону України "Про освіту",
Конституції України, враховуючи Конвенцію про права дитини,
Концепцію виховання громадянина України, Концепцію національного
виховання, головними пріоритетами родинного виховання визначено:
1.
Формування особистості дитини, розвиток її творчих
здібностей, набуття соціального досвіду.
2.
Виховання поваги до Конституції України, державних
символів України, прав та свобод людини і громадянина.
3.
Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до
народних традицій та звичаїв, формування навичок взаємодопомоги та
товариства.
4.
Виховання національної свідомості, почуття патріотизму,
любові до природи.
5.
Виховання свідомого громадянина незалежної України.
Мета програми:
- забезпечити права кожної дитини бути здоровою, мати умови для
всебічного
розвитку:
духовного,
морального,
фізичного
та
інтелектуального;
- виховну систему зорієнтувати на формування позитивної мотивації
щодо здорового способу життя;
- формувати
національну
свідомість
та самосвідомість;
- виробляти в кожного учня пріоритети загальнолюдських
моральних цінностей;
- зберігати духовні надбання свого народу;
- виховувати громадянський світогляд.
Програма "Вершини доброти" реалізовується за такими
складниками:
Національне виховання
Морально-етичне виховання
Розумове виховання
Громадянське виховання
Фізичне виховання
Патріотичне виховання
Трудове виховання
Родинне виховання
Створюючи Національний клас - родину в школі , ставилась мета:
Кожній дитині – світло знань,
Кожній дитині - світло любові.
Віру в сили свої без вагань –
Як запоруку щасливої долі.
Для досягнення мети проекту класу - родини визначено головну
мету - виховання навчальними предметами.
Виховання спрямовано на утвердження всіх джерел особистості, а
заключним етапом являється прагнення до самовираження. Головним
інструментом пізнання оточення є рідна мова, а домінуючими
принципами - особистий приклад батьків, учителя.
Сконцентрувавши набутий досвід виховання, визначено
Програму-максимум на 4 роки.
1-ий рік єдність батьківського та педагогічного виховання
2-ий рік утвердження цінності національного виховання
3-ій рік - формування національного менталітету, свідомого
громадянина України
4-ий рік - родинне виховання як природна і завжди діюча ланка
виховання.
Переступивши поріг школи, юний першокласник стає ланкою одного
ланцюжка:
Родина
Школа
Учитель
Саме в цьому ланцюжку розгортається виховна діяльність батьків та учителя в
системі виховання. Вчитель початкових класів має вплив на становлення
творчої особистості учня, його цінностей, інтересів, творчий розвиток.
Становлення соціального і морального досвіду дітей відбувається і на уроках
і в позаурочний час. Тому саме вчитель початкових класів забезпечує інтерес
до перебування в школі, розвиває бажання йти до школи через цілу низку
загальноосвітніх предметів та виховних заходів.
Допомогти дитині виявити свою сутність, самовиразитись,
самоствердитись і має за мету Національна програма класу - родини.
П ерший рік виховання в ланці родинного виховання проходить як
утвердження єдності батьківського та педагогічного виховання. Тут і
закладаються ази національного виховання. Стратегія співпраці "учитель учень - сім'я -сім'я - учень - учитель" забезпечує свідоме ставлення до
навчання з аспектами національного та морального виховання.
Важливим моментом у створенні і функціонуванні класу - родини стає
усвідомлення батьками значущості власних виховних функцій, місця та ролі в
системі загально виховного процесу, забезпечується гармонія навчально виховної взаємодії.
Другий рік виховання забезпечує споконвічні цінності української нації,
національне виховання дитини в сім'ї та школі, створює умови для
пробудження інтересу до минулого свого народу, його національної
культури, відновлює зв'язки людини з історичною пам'яттю.
Третій рік виховання забезпечує виховання високого рівня вихованості
свідомого громадянина, формує національний менталітет,
систему дотримання моральних та етичних норм громадянина, формування
громадянського обов'язку та відповідальності за свої вчинки.
Четвертий рік виховання ставить перед собою завдання зберегти
об'єднаний батьківський колектив, де успіх роботи забезпечує спільна,
узгоджена діяльність учителя та батьків, сім'ї є першоосновою духовного та
соціального суспільства, а родинне виховання - природна і завжди діюча
ланка виховання, формування взаєморозвиненої особистості.
Реалізація програми "Вершина доброти" здійснюється за складовими
частинами - розділами виховання.
1. Вершина Пам'яті - основи національного виховання.
2. Вершина Мудрості - робота з батьками
3. Вершина Радості - основні виховні заходи
4. Вершина Людяності - індивідуальна виховна робота
5. Вершина Трудівниця- робота в трудовому колективі.
6. Вершина Зелена- гармонія людини з природою
7. Вершина Здоров'я –здоровий спосіб життя
У виховній роботі при складанні проекту класу - родини виховання
здійснюється комплексно, інтегруються всі складові національного
виховання:
- інтелектуальне;
- патріотичне;
- моральне;
- правове;
- естетичне;
- фізичне;
- трудове;
- економічне.
Хоча виділено лише деякі напрямки виховання.
Протягом виховного процесу витримуються всі провідні принципи:
- науковість,
- народність,
- природовідповідність,
- культуровідповідність,
- гуманність,
- -демократичність,
- працелюбність та інше.
Всі ці компоненти та принципи родинного виховання виходять з
української духовності, історії, літератури, традицій та обрядів.
Батьки мріють виховати не просто слухняних та розумних дітей. Вони
хочуть, щоб їхня дитина володіла якостями особистості, які є втіленням
найкращого в людині. А вчителя
батьки наділяють тими рисами особистості, які хотіли б виховати у
власних дітях і, можливо, якими не володіють самі. Тому і в батьків, і в
учителя є одна мета: вони зацікавлені у результативності навчання та
виховання. В цьому аспекті школа, як соціальний інститут, організовує,
стимулює, активізує виховну функцію сім'ї, окремим складником родинного
виховання є складена та скоригована програма занять з батьками.
1-ий рік навчання та виховання:
1. Теплі сімейні відносини в родині як засіб формування моральних
якостей дитини.
2. Морально-ціннісні взаємини у зверненнях один до одного в родині.
3. Повага і пошана старших, як традиція української сім'ї.
4. Труднощі і помилки батьків у родинних взаєминах.
2-ий рік навчання та виховання :
1. Вплив матері на формування моральних взаємин у сім'ї.
2. Навчатися прощати - важлива умова морально-ціннісних взаємин.
3. Деструктивні процеси в сімейних взаєминах.
4. Авторитет батька в родині.
3-ій рік навчання та виховання :
1. Роль народних традицій у формуванні особистості в сім'ї.
2. Взаємоповага та взаємодопомога в сім'ї як запорука моральних цінностей.
3. Народна педагогіка в контексті родинного виховання.
4. Батьківський вплив на формування морально-ціннісних взаємин у сім'ї.
4-ий рік навчання та виховання :
1. Спільні справи, захоплення та творчість дітей і батьків у родині.
2. Комунікативні ресурси в контексті батьківсько-дитячих стосунків.
3. Любов та довіра до дитини у формуванні моральних взаємин.
4. Формування морально-ціннісних взаємин між дітьми та дорослими у родині.
Сім'я була та залишається головним осередком, де відбувається
становлення та розвиток особистості дитини, тому і форми спілкування класуродини різноманітні:
Колективні: «круглі столи», «батьківські читання», вечори запитань та
відповідей, диспути та лекції.
Індивідуальні: бесіди, консультації, відвідування сімей, зустрічі з
батьками, педагогічні доручення.
Диференційовані: відкриті уроки, курси, зустрічі поколінь.
Протягом 4-х років виховання складено традиційну сітку родинних
заходів:
Дискусії: «Народна педагогіка» «Вчимося любити»
З аукціону ідей родинної педагогіки:
«Як добре людство все любити, а ти- найближчого любити вмій», «Навчу
тебе, бо вмію сам».
1. Родинні свята:
«І на тім рушничкові»,
«Родина, як зірка єдина»,
«Без верби і калини нема України».
2. Батьківський практикум :
«В кошику почуттів»
«Як розв'язувати сімейні конфлікти»
3. Круглий стіл :
«З чого починається родина?» «На світі є одна Вкраїна» «Самопредставлення
родини»
4. Поради до часу:
«У батьківський щоденник» «Чи добрі ви батьки?»
5. Педагогічні консультації.
«Культура поведінки дитини», «Роль сім'ї в утвердженні загальнолюдської
моралі», «Авторитет та особистість».
6. Лекторії:
«Знання - це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього»; «Навчання - не лише
особиста справа».
7. Анкетування за різними темами.
8. Діагностика батьківського виховання.
9. Бліцтурніри:
«В Україні най,-най,-най..» «Мандрівка в минуле Батьківщини» «Від казки з
колиски до казки життя»
10.Засідання клубу «Родинна світлиця»
Виховний план роботи відповідно розділів протягом року опирається
на родинне та педагогічне виховання
Що не день - то новина.
Так працює клас-родина
ПОНЕДІЛОК
1. «З бабусиної скрині»
матеріали з досвіду сімейного виховання
ВІВТОРОК
День довір'я - консультації батьків
1.
2.
На допомогу сім'ї - добірки матеріалів (вивчення)
СЕРЕДА
1.
«У бабусиній світлиці» - взаємини поколінь:
Бабусі – мами - дівчатка .
Дідусі – тата - хлопчики
ЧЕТВЕР
1.
«Як живеш, дитино?» - акція
2.
«Веселі старти» батьків і дітей
3. Оформлення виставки «Сімейна творчість»
П'ЯТНИЦЯ
1. Батьківський всеобуч
2. Татові збори
3. Родинний міст поколінь
«Все починається в житті з малого»
Система роботи з батьками класу-родини
Серпень
1. Що слід зробити? Що необхідно? - методичні поради
2. Ні в якому разі! Чи правильно ви виховуєте свою дитину? -питання для
роздумів
ВЕРЕСЕНЬ
1. «Школа навпаки» - відтворення
конфліктних ситуацій в умовах родини.
ЖОВТЕНЬ
2.
«Чи добрі Ви батьки?» - тестування.
ЛИСТОПАД
1. Ігри з батьками для визначення різних
видів пам'яті, діяльності. «Плутанина» - для здорового розрізнення.
«Бабуся складає валізу» - розвиток механічної пам'яті.
«Що змінилось?» - літературна пам'ять. «А я у гай ходила» - тренування
спостережливості.
ГРУДЕНЬ
«Як Ви виховуєте свою дитину?» - тестування.
СІЧЕНЬ
1. «Телевізор у житті школяра» - година спілкування.
ЛЮТИЙ
1. «У батьківський щоденник» - година спілкування
БЕРЕЗЕНЬ
1. « У кошику почуттів» - батьківський практикум
КВІТЕНЬ
«Самопредставлення родини» - круглий стіл.
ТРАВЕНЬ
1. « Взаємини з дитиною в родині» - родинний міст
Щоб зберегти красу дитини,
Щоб виплекати творчість світу,
Щоби сягнути мрії безупиннно,
Потрібен завжди кожному - учитель.
Самовдосконалюючись як педагог, використовуючи всі новітні
технології, прагну одного - навчити та виховати ЛЮДИНУ.
Спільна робота учителя і батьків у класі - родині - це єдиний
нерозривний процес. В ньому поєднується систематична і послідовна робота
з формуванням у батьків педагогічних умінь та навичок у вихованні дітей.
Сім'я - це невичерпне джерело наснаги і енергії у вихованні справжньої
людини, а школа - це об'єднані форми і методи у вихованні цієї людини. До
джерела вливаються струмки різних форм роботи, що рікою несуть
інформацію і живлять безцінного господаря - маленьку особистість, що з
часом стає справжнім громадянином, продовжуючи традиції великого
народу, - будуючи велику державу - Україну.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Амонашвілі Ш. «Единство цели». Пособие для учителя. М. Просвещение. 1987
р.
2. Бех І.Д. «Виховання особистості». Особистісно-орієнтований підхід: теоретикотехнологічні засади. Кн. перша. К. Либідь. 2003 р.
3. Державний стандарт початкової освіти
4. Кравець М.І. «Сімейний побут і звичаї українського народу». М. Кравець. К.
1986 р.
5. Кравченко Т.В. «Школа і сім'я: педагогічні проблеми співробітництва»
(Матеріали до спецкурсу). К. Педагогічна думка. 2002 р.
Цись В.В. «Роль вчителя у збереженні здоров'я молодших школярів»
//В.В.Цись// Нові технології навчання: науково-методичний збірник. К.
ПТЗО
Автор
Ірина Вовчук
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 260
Размер файла
96 974 Кб
Теги
співпраця, сім, школа, розвитку, особистості, умов, сайт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа