close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 27 от 4 июля 2015 г

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 27 ОТ 4 ИЮЛЯ 2015 Г
Туған күніңмен, Астана!
С днем рождения, Астана!
сельский
труженик
№ 27 (7459)
4 июля
СУББОТА
2015 года
Газета основана в декабре 1942 года
АСТАНА – БАТЫС
ПЕН ШЫҒЫС
АРАСЫНДАҒЫ
ДІНАРАЛЫҚ СҰХБАТ
КӨПІРІ
Алмурзаева Бибигул Нурлыбаевна
ҚР МСМ ҒЗТО Исламды зерттеу
бөлімінің аға ғылыми қызметкері
І Съездің мақсаты діндер
келіссөзін жүзеге асыру жəне келісілген шешімдер қабылдау үшін
үнемі əрекет ететін халықаралық
конфессияаралық институт құруға
негізделді. Форумға қатысушылар
арасында қазіргі əлемдегі діннің
рөлі жəне діндегі адамгершілік
құндылықтары талқыланып, діни
астардағы
түсініспеушіліктердің
туындау
себептерін
анықтау,
дінаралық үйлесімді жетілдіру,
өзара
құрмет
пен
келісім
мəселелері көтерілді.
2006 жылғы 12-13 қыркүйекте
Астана қаласында «Дін, қоғам жəне
халықаралық
қауіпсіздік»
тақырыбында
Əлемдік
жəне
дəстүрлі діндер лидерлерінің ІІ
Съезі өтті. Съезд қорытындысы бойынша барлық діни жəне этникалық
топтар өкілдерін мəдени жəне діни
айырмашылықтар негізінде қақтығыстар тудырмауға шақыратын арнайы Декларация қабылданды.
2009 жылғы 1-2 шілдеде 60-тан
астам делегацияның қатысуымен
Əлемдік жəне дəстүрлі діндер
лидерлерінің ІІІ Съезі өтті. Съезд
барысында «Өзара құрмет пен
ынтымақтастық жəне толеранттылық негізіндегі əлемді құрудағы
діни
көшбасшылардың
рөлі»
тақырыбы талқыланып, моральдық
жəне діни құндылықтар арақатынасы əңгіме арқауына айналды.
2012 жылдың 30-31 мамырында
Əлемдік жəне дəстүрлі діндер
лидерлерінің IV Съезі өткізілді.
Съезд барысында діни лидерлердің
тұрақты дамуға қол жеткізудегі рөлі,
дін жəне қоғам, сонымен қатар дін
жəне əйел мəселелері қарастырылды.
V Съезд 2015 жылдың 10-11 маусымында «Бейбітшілік жəне даму
жолындағы діни жəне саяси
қайраткерлердің
үнқатысуы»
тақырыбында өтті.
Адамзаттың асыл қазынасы – рухани
құндылықтарға
үндеген,
дінаралық татулық пен қарымқатынасты нығайтуға атсалысып,
дін
мəселелерінің
жаһандық
деңгейде шешімін табу жолдарын
қарастырған
аталмыш
съезд
Қазақстан үшін ғана емес, əлемдік
қауымдастық үшін де өте маңызды.
Дінаралық сұхбатқа негізделген
съездің қазақстандық үлгісі əлемде
діндерге деген құрметтің сара жолын салып, кемел үлгісін қалыптастырды.
Түрлі дін өкілдерін
дінаралық сұхбатқа шақыра отырып, күн тəртібіне қойылған
мəселені
бір
қырынан
ғана
қарастырып қоймай, əр түрлі діндер
ұстанымы мен көзқарасын ескере
талқылау, шешім қабылдау сарабдал саясаттың биік көрінісін, қазақ
топырағында
ғасырлар
бойы
қалыптасқан толерантты мінез бен
адами
құндылықтардың
жаңа
мазмұнда жаңғыруы болып табылады.
(Соңы, басы газеттің
№ 26 санында)
Астана моя
столица!
Құрметті осакаровтықтар, қымбатты жерлестер!
Сіздерді шын жүрегімізден Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі - Астана қаласы күнімен
құттықтаймыз.
Мерекенің қоғамдық-саяси мəні зор болғандықтан əрбір қазақстандық үшін жағымды жаңалықтар мен тосын
сыйларға толы. Жас Астананы 17 жыл ішінде серпінді жəне ұшқыр дамытуда Елбасы Н.Ə Назарбаев рухани,
саяси, еуразиялық құндылықтармен көмкерді.
Астана – ол қазақстандық брендтің бір бөлігі, Шығыс пен Батыстың, Оңтүстік пен Солтүстіктің мəдениеті үйлесім
тапқан ерекше қала.
Астана жүзден астам ұлттар мен ұлыстарды топтастыратын фактор болып табылады.
Он жеті жыл ішінде Елорда əлемдік үлгідегі осы заманғы мегаполиске айналды. Астананың болашақтағы əлеуеті
зор. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астананың əлемнің ең дамыған 30
астаналарының қатарына кіру міндетін қойды. Қазірдің өзінде осы теңдесі жоқ мақсатқа қолжеткізу үшін
Қазақстанның экономикалық даму қарқыны қажетті тұғырнаманы қамтамасыз етті деп айтуға болады.
Қазақстандықтар өз Астанасын, оның осы заманғы жетістіктерін мақтан тұтып, жарқын болашағына сенеді.
Құрметті жерлестер!
Бəріңізге бейбітшілік, өзара түсіністік, жас мемлекетімізді өркендетуге деген ерекше еңбек, денсаулық пен бақыт
тілейміз!
Уважаемые осакаровцы, дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с государственным праздником Республики Казахстан – Днем столицы!
Этот праздник имеет важное общественно-политическое значение и является поистине общенародным для
каждого казахстанца. За 17 лет Астана стала символом успешности и процветания независимого государства.
Являясь инициатором идеи основания новой столицы Казахстана, Президент страны, Лидер нации Н. А. Назарбаев заложил в образе Астаны глубочайший политический и духовный смысл, основав уникальный евразийский феномен.
Астана отличается гармонией и слиянием культур всех стран света – Запада и Востока, Севера и Юга.
Об этом свидетельствует проведение в нашей столице крупных международных встреч по актуальным политическим, экономическим и социально-культурным проблемам.
Семнадцатую годовщину со дня образования нашего главного города страны – Астаны мы встречаем с чувством
гордости за наши достижения. Вместе с Астаной все эти годы высокими темпами развивалась экономика страны
и непосредственно нашего района. Астана на глазах растет и преображается, постоянно удивляет и восхищает.
Астана стала сердцем нашей Родины, национальной идеей, объединившей народ, символом веры его в свои
силы. И это благодаря всем казахстанцам, которые своим трудом, энергией вносят неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала города, способствуя его динамичному развитию.
Мы уверены, что Астана всегда будет служить центром притяжения и примером для многих прорывных проектов. И к их реализации мы вместе единой, дружной семьей должны приложить все свои усилия.
Вместе мы выполним все задачи, которые ставит перед нами Глава государства – создадим совершенно новую
экономику и обеспечим достойный уровень нашего благосостояния.
Эта великая цель всегда будет воодушевлять казахстанцев на новые свершения, под руководством признанного
Лидера страны – Н. А. Назарбаева.
Желаем всем мира, крепкого здоровья, успехов, добра, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины – Республики Казахстан.
Н. Əбілдин,
аудан əкімі
Қ. Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Вот солнца первый яркий луч,
Взлетел над синим
горизонтом...
Земля, проснись! Нет
в небе туч,
Откройся взору, лик надежды!
Тут на земле седой целинной,
Степь отодвинув в небеса,
Как будто в сказке той
былинной,
Возник наш город - АСТАНА,
Он как звено меж континентов,
Как властный стар
среди родни,
Соединил в судьбе единой
Богатство душ и соль земли.
Блеснув, как чудная
Жар-птица,
Среди простор Сары-Арка,
Ввысь поднялась моя столица,
В явь превратив все чудеса.
Град по восточному прекрасен,
Хоть не Багдад и не Хива.
И небосвод здесь очень ясен,
Сверкают златом купола.
Вот первым солнышко
встречает,
Наш гордый символ
«Байтерек»,
А ночью звездочкой сияет,
Он как столицы оберег.
Река Есиль здесь синей лентой
Течет прохладою маня,
То гладью в стеклах отражаясь,
Вдруг зашумит о берега...
Тут жизни рад и стар и млад,
Повсюду радостные лица!
Для них созвездием зажглась,
Страны Великой здесь
столица!
Найдя единство душ и судеб,
Сплелись тут дружбой
сотни рук...
Пусть жизнь им дарит
только радость,
Как птица счастья...
как Самрук...!
Алтынбай АТАЕВ
Астана
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
Инновации – в производство
М Н ОГО О БЕ ЩА Ю ЩИЕ ПЕРСПЕК ТИВЫ
В 2010 году Казахстан впервые
заявил о реализации новой индустриальной политики, разработав
Государственную программу по
форсированному индустриальноинновационному развитию на 20102014 годы, которую впоследствии
сменила программа индустриализации на 2015-2019 годы. В рамках
данной программы в Карту индустриализации
нашего
района
включены три инвестиционных проекта, один из которых – производство
сухого
порошка
из
натурального кобыльего молока
сублимационным методом, кумыса
и конины в Дальнем сельском
округе.
В Стратегии «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства» Президент
страны Н. А. Назарбаев заострил
внимание на развитии отечественного производства, называя его
движущей силой нового экономического курса и делая ставку на современно
мыслящих,
инициативных людей, способных
открыть и развивать местное производство. Безусловно, дело это
трудное, хлопотное. Решиться на
бизнес-инициативу такого плана
сможет далеко не каждый, а только
по-настоящему целеустремленный,
деловой человек. Галымжана Кадырбековича Мейрамбекова – директора ТОО «Евразия Инвест
LTD» можно смело отнести к числу
именно таких людей, а его инвестпроект по открытию комплекса коневодческой фермы с целью
производства сухого порошка из натурального кобыльего молока сублимационным методом, кумыса и
конины – смелым, современным и
многообещающим. Современное,
высокотехнологичное инновационное производство с применением
последних мировых разработок в
сфере технологий пищевых продуктов, фармацевтики и медицины позволяет полностью сохранить все
полезные свойства, присущие свеженадоенному кобыльему молоку в
течение продолжительного времени и обеспечивать этим полезным продуктом не только жителей
Казахстана, но и потребителей за
рубежом.
Автором уникального проекта является кандидат экономических
наук Кадырбек Какуевич Мейрамбеков. Проект достаточно дорогой,
предполагает вложения на сумму
более 800 миллионов тенге. Из этой
суммы собственные вложения составили 260,4 миллиона тенге,
остальные 570,7 миллиона тенге
предоставило в кредит государство.
Однако по расчетам инвесторов затраты себя оправдают. Годовой
объем производства сухого порошка будет составлять 10 тонн.
Запуск проекта позволит создать 30
новых рабочих мест, что очень немаловажно для жителей села Дальнего, на территории которого
¿Òڇ̇ ñ „ÓÓ‰ ÏË‡ Ë Òӄ·Òˡ
С самого момента обретения независимости забота
о будущем, о молодом поколении всегда были в числе
главнейших приоритетов государственной политики,
проводимой Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым - Первым Президентом Республики Казахстан. Задача каждого казахстанца - своим
трудом, знанием, активной гражданской позицией способствовать развитию и укреплению мощи страны. Все
шаги на пути становления и развития были направлены
на то, чтобы молодое поколение казахстанцев могло
реализовать себя в жизни. Об этом сказано в Послании Президента страны народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – путь в будущее», где
было подчеркнуто: «Молодежь – это опора нашего будущего. Государство открыло перед новым поколением все двери и все пути! «Нұрлы Жол» - вот где
можно приложить усилия, развернуться нашей креативной динамичной молодежи!»
Сегодня, когда утеряны многие духовные ценности,
особенно важно воспитывать у подростков систему
нравственных ценностей, в основе которой такие качества, как трудолюбие, честь, порядочность, милосердие,
стремление
к
постоянному
самосовершенствованию и обучению, дисциплина. Поэтому в школах возрождаются детские организации, тимуровское
движение,
действует
программа
«Атамекен», созданы отряды «Жас Ұлан», проводятся
операции «Ветеран живет рядом», «Милосердие»,
«Жасыл ел». Детско-юношеская организация «ЖАС
ҰЛАН» была создана 6 июля 2011 года по поручению
Нурсултана Назарбаева и ежегодно в этот день пополняются ряды «Жас Ұлан» маленькими участниками
«Жас Қыран».
В целях совершенствования патриотического воспитания необходимо создать в нашем
районе патриотические клубы, блоги и форумы в Интернете, которые проводили бы работу по воспитанию
патриотизма у подрастающего поколения.
Мы, педагоги, учим ребят заботиться о ветеранах,
своих родителях, о младших товарищах. Большое внимание мы уделяем формированию духовных и культурных ценностей. Знакомим учащихся с обычаями и
традициями, с культурой народов, проживающих в Казахстане. Молодой гражданин должен знать свои
корни, традиции, все лучшее, с гордостью произносить
слова: «Мы, народ Казахстана». А гордиться действительно есть чем: создано независимое, сильное, успешное государство, построена новая столица страны
- Астана, современный город, который стал нашим сим-
волом и гордостью. Международное сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки «ЕХРО-2017». Этого бы не было, если бы не
было Астаны. Наша страна стала первой на всем постсоветском пространстве, кто председательствовал в
ОБСЕ. Но предстоит сделать еще больше. Новые цели
и задачи определены Президентом страны Н. А. Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050». И одним из важных направлений является воспитание нового
казахстанского патриотизма. И школа должна сделать
все, чтобы воспитать истинных патриотов Казахстана.
Учащиеся нашей школы в рамках летнего пришкольного оздоровительного лагеря имели возможность прикоснуться к истории становления государства
и ближе узнать нашего Президента, посетив музей Первого Президента в г. Темиртау. 6 июля у нашей столицы
– самого молодого города на земле - день рождения.
В этом году он пройдет под девизом «Астана - город
мира и согласия». Астана — очень красивая и современная. Каждый житель и гость города гордится и восхищается
его
достопримечательностями,
символизирующими независимость, свободу и развитие нашего государства, гарантом которых является
Конституция РК, отмечающая в этом году свое 20летие.
Эти знаменательные праздники необходимы казахстанцам как важнейший фактор патриотического воспитания.
Сегодня Казахстан, укрепив свой авторитет на международной арене, имеет дружеские отношения со
всеми государствами мира. Созданная Президентом
Ассамблея народа Казахстана способствует росту международного авторитета Республики как страны, эффективно решающей проблемы межнациональных
отношений. Вклад Ассамблеи по достоинству оценен
на самом высоком уровне, и в этом году ей исполняется
20 лет.
Можно долго и много рассказывать о наших достижениях, достигнутых за годы Независимости. За это
короткое время сделано очень многое и ежедневно и
ежечасно укрепляется независимость и суверенитет
Казахстана и нашего Народа. Всё это неразрывно
связано с именем нашего Елбасы - Лидера Нации.
С днем рождения, наш Президент! С днем рождения, столица!
Ашық есіктер күні
День открытых дверей
Аудандық əкімдікте 2015 жылдың 9 шілдесі күні
сағат 9-00-ден 13-00-ге дейін ашық есік күні
өткізіледі. Аталған іс-шараға жергілікті атқарушы
орган
өкілдеріне
жылжымайтын
мүлікті
заңдастыру, дəнді дақылдарды егу бойынша
қаржыландыру жəне жер пайдалану құқығын
беру мəселелері мен сұрақтары бар азаматтарды шақырамыз.
Ашық есік күнінің өткізілетін орыны: аудандық
əкімдік ғимараты, Достық көшесі 33.
9 июля с 9-00 часов до 13-00 часов в районном
акимате пройдет день открытых дверей. Приглашаем граждан, у которых есть проблемы и вопросы к местным исполнительным органам по
легализации недвижимого имущества, субсидированию посевов зерновых культур и предоставлению права землепользования.
Место проведения дня открытых дверей: здание районного акимата, улица Достык, 33.
А. ДУЙСЕНОВА,
учитель СШ №12
расположена ферма.
В канун празднования Дня столицы здесь с рабочей поездкой побывал
аким
Карагандинской
области Нурмухамбет Абдибеков.
Посетили производство президент
Казахской академии питания Торегельды Шарманов, аким Осакаровского района Нуржан Абильдин, где
ознакомились с комплексом работ
по выпуску сухого кобыльего мо-
лока, кумыса и конины. Этот запущенный проект является инновационным
не
только
в
Карагандинской области, но и во
всей республике.
Сегодня на комплексе завершаются все подготовительные работы и предприятие готовится к
полному запуску. Уже завезены 510
кобыл, из которых 200 – конематки,
которых сейчас приучают к доильному оборудованию. Тонкостям
нового дела обучаются технологи.
Совсем скоро производственные
процессы будут переведены на полную мощь и на прилавках магазинов появится питательный и очень
полезный продукт, обладающий
омолаживающим эффектом, снижающий риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний и выводящий из организма токсины. Не случайно кобылье
молоко
планируется
использовать при производстве
еды для космонавтов. Интерес к
этому продукту уже проявили Германия, Франция, Объединенные
Арабские Эмираты, Корея, Китай. И
это только начало. Перспективы
многообещающие.
Е. ВРОНА.
Актуально
Чтоб зима не застала
врасплох
Кажется, совсем недавно завершился минувший отопительный
сезон, как уже не за горами новый.
И хотя время еще есть, но оно не
позволяет расслабляться. Чтобы
встретить предстоящую зиму во
всеоружии и провести ее без проблем, готовиться к ней нужно без
промедления. Именно поэтому вопрос о подготовке к следующему
отопительному сезону стал основным в повестке дня расширенного
аппаратного совещания, проведенного акимом района Н. Ш. Абильдиным в поселке Молодежном. В
совещании приняли участие заместители акима, руководители отделов
районного
акимата
и
заинтересованных служб, а также
акимы поселков и сельских округов
района.
До начала совещания его участники посетили ряд объектов соцкультбыта и котельные поселка,
познакомившись с ходом их подготовки к предстоящему отопительному сезону непосредственно на
месте. Открыв совещание, Нуржан
Шаймерденович предоставил слово
руководителю отдела жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского
транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Осакаровского района
О. Ж. Бутееву, который в своей информации сделал анализ хода ремонтных работ в котельных и
подготовки школ, объектов соцкультбыта, жилого фонда к новому
отопительному сезону. Исходя из
его информации, можно отметить,
что ремонтные работы во всех 8 локальных и 65 автономных котельных
района,
а
также
на
теплотрассах ведутся согласно намеченным планам, заключены соответствующие договора на поставку
угля для отопления объектов бюджетной сферы. В соответствии с намеченным
графиком
ведутся
работы по ремонту электросетей,
подстанций, КТП. После информации по этому же вопросу были заслушаны отчеты акимов поселка
Молодежного и Осакаровки – С. М.
Жакиной и Е. Д. Бейсембаева, директора ТОО «КРЭК» С. К. Торбаева, директора районного КДЦ Н.
Н. Харкалюка. Подводя итоги обсуждения первого вопроса, аким
района заострил внимание присутствующих на необходимость приобретения резервных генераторов
для энергообеспечения, на обеспечение энергосбережения, поручил акимам держать вопросы
подготовки к отопительному сезону
под постоянным контролем, по итогам подготовки составить соответствующие паспорта или акты
готовности. Акиму поселка Молодежного поручено усилить работу с
населением многоэтажных домов
по вопросам ремонта внутридомовых разводок систем отопления, водопровода и канализации.
Вторым вопросом, вынесенным
на обсуждение совещания, стал вопрос об итогах проведения весеннего
двухмесячника
по
благоустройству и санитарной
очистке населенных пунктов. Информацию по этому вопросу также
озвучил О. Ж. Бутеев. Наряду с
большим объемом проведенной работы, на совещании отмечалась недостаточная работа с населением
по поддержанию чистоты и порядка
в отдельных селах. Особенно остро
был поставлен вопрос об узаконивании полигонов для складирования твердых бытовых отходов во
всех населенных пунктах.
С анализом работы промышленных предприятий района за истекший период с начала года
выступила руководитель отдела
предпринимательства и промышленности района К. Ш. Шалабаева.
Так как основная доля объемов промышленного производства в районе
приходится
на
два
градообразующих предприятия –
ТОО «Разрез Молодежный» и РГП
«Канал имени К. Сатпаева», доля
которых в общем объеме промышленного производства при расчете
индекса физического объема занимает 97 процентов, то речь шла
именно об этих предприятиях.
Перед руководителями предприятий поставлена задача по безусловному
выполнению
планов
промышленного производства, как
в первом полугодии, так и по итогам
года.
По всем обсужденным на расширенном совещании вопросам будут
разработаны соответствующие мероприятия и даны поручения акимам поселков и сельских округов,
руководителям предприятий, организаций, учреждений и служб района. Все поручения будут взяты под
особый контроль акима района.
Е. ВРОНА.
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
О людях труда
Д О Б Р Ы Й СЛЕ Д НА Р ОДН О Й З ЕМЛЕ
Я думаю, всю жизнь мы
копим свет
Поступками и добрыми
делами,
Смирением, молитвой...
Разве нет?
А может даже песнями,
стихами.
Какой я след оставлю
на земле?
Конечно, не от
стоптанных ботинок.
Но где-то там...
в душевной глубине
Я накоплю светящихся
крупинок.
Людмила Генералова
Писать о человеке, которого знаешь не один десяток лет, вроде бы
и просто, но в то же время и
сложно. Просто, так как его биография богата на события и значимые
дела. Сложно, потому что в одной
небольшой статье не скажешь
всего о богатстве души этого человека.
Биография Шауката Гисматулловича Нигматулина типична для человека, родившегося в советское
время. Уроженец села Батпак, он с
детских лет мечтал стать учителем.
После окончания средней школы
поработал воспитателем группы
продленного дня в начальной
школе совхоза «Заря», преподавателем физкультуры и труда восьмилетней школы села Комсомольское.
С 1985 года его трудовая биография связана с селом Садовое и
совхозом «Темиртауский». Шесть
лет Ш. Г. Нигматулин избирался
председателем исполкома Садового сельского Совета народных депутатов, три года проработал
секретарем партийного комитета
совхоза «Темиртауский». На этих
должностях он хорошо изучил все
премудрости советской и партийной
работы.
Отдыхать было некогда. Так как
напряженная работа состояла в отчетах и встречах с людьми. Ведь
тогда и с директора совхоза, и с секретаря партийной организации, и с
председателя сельсовета строго
спрашивали за урожайность, за
надои молока, за текущий ход полевых работ. В райком партии на совещания вызывали и днем, и
ночью.
Вместе с этим его работа в те
годы была связана с людьми, заботой о них. Немало времени требовалось, чтобы уделяя постоянное
внимание людям, живущим в селе,
помогать решать их злободневные
проблемы. А проблем в сельской
местности всегда хватает.
Последующая трудовая деятельность Шауката Гисматулловича
проходила в годы становления и
развития независимой и суверенной Республики Казахстан. Появились
новые
исполнительные
органы власти, такие, как акиматы
области, района, поселка, сельского округа и их главы - акимы.
В марте 1994 года Нигматулин
назначается акимом Садового сельского округа.
Он вспоминает: «С самого моего
назначения акимом округа я попал
в полосу всяких перемен и реформ.
Что только не пришлось преодолевать. Акимат был центром села, где
оказывалась конкретная помощь
людям. Односельчане обращались
в акимат по разным вопросам и
тогда, если у них что-то случалось,
наша задача была помогать им».
От дел впору было схватиться за
голову. А справляться успешно со
своими обязанностями, заботами и
хлопотами помогали энергия и же-
лание помочь людям, а также ответственное отношение к порученному делу.
Легко ли быть главой сельского
округа, за которым закреплено 67
функций? Держать в голове все
планы и задачи, проблемы и
цифры, нужные связи и телефонные звонки? И при этом быть приветливым,
уравновешенным,
никогда не унывающим и умеющим
находить выход из любой ситуации?
Быть главой сельского округа,
пусть даже и небольшого, на территории которого проживает более
тысячи человек, - тяжёлая ноша,
достойно нести которую не каждому
удаётся. Работа акима ориентирована на такие прозаические проблемы, как очистка дорог, уличное
освещение, ремонт средней школы,
сельской врачебной амбулатории и
Дома культуры, благоустройство и
санитарная очистка села.
Забота о каждом жителе, как о
взрослом, так и маленьком была
первоочередной задачей, которая
также входила в обязанности
акима. И люди отвечали ему взаимностью.
Вот уже четверть века плечом к
плечу проработали в тесном контакте аким округа Нигматулин и директор крупнейшего в районе ТОО
«Садовое-К» Владимир Эммерих.
Это деловое и конструктивное сотрудничество давало свои результаты.
У руля сельской власти Шayкат
Нигматулин 21 год. Все эти годы
пролетели, как один день. Эта работа, на которой находишься круглые сутки: люди приходят, звонят,
спрашивают, просят помощи, совета, а «сверху» спрашивают, требуют, и всю работу приходится
вести в условиях постоянной нехватки денежных средств. И нет
места усталости, болезни, своим
личным проблемам, когда кому-то
требуется помощь.
Сегодня он единственный действующий глава сельского округа из
когорты акимов первого набора. По
моему мнению, Шаукат Гисматуллович Нигматулин является лучшим акимом за все годы, самым
народным, самым близким к населению, самым простым, опытнейшим руководителем, который всю
жизнь проработал на виду у всех и
для людей.
В своей последней предвыборной программе, баллотируясь на
должность акима Садового сельского округа, обращаясь к своим избирателям, он писал: «Задача,
которую я ставлю перед собой, проста и понятна - создание условий
для комфортной жизни селян, для
благоприятного развития округа. В
центре программы - человек и то,
что для него важно: потребности в
работе, в жилье, образовании, досуге.
Принципы работы: реальные
дела на благо жителей; решение
проблем, волнующих людей; ответственность за свою деятельность;
постоянный диалог с сельчанами.
В своей работе при принятии решений руководствуюсь следующим
принципом: «Делать, а не обещать». Обещать могу только одно –
прилагать все усилия для процветания нашего общего дома - села Садовое».
Уважение людей - высшая награда для любого человека. А завоевать
его
можно
лишь
достойными делами, лучшими человеческими качествами. Нигматулин завоевал такое уважение к
себе.
Быстро летит время. Наступает
момент ухода на заслуженный
отдых. Говорят, в жизни человек
должен выполнить три важных
дела: родить ребенка, построить
дом и посадить дерево. Тогда и
останется его добрый след на
земле. Такой след есть на земле и
у Шауката. Трудятся дети, растут
внуки, живут в благоустроенных
домах. А вот дерево Нигматулиным
посажено не одно.
Жизненным кредо героя моего
рассказа было и остается следующее: «Главное - оставить след на
земле, чтобы другим было легче
шагать. Я благодарен земле, на которой трудился 30 лет, 3 месяца и
33 дня».
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО
Сары-Арка 2015
П об еду о д е р жал и си льн ей ш ие
Прошедший субботний выходной
день в п. Осакаровка был праздничным, спортивным и многоликим.
Здесь на базе спортивного комплекса прошли финальные соревнования районной спартакиады
«Сары-Арка 2015 », на которую собрались команды-победительницы
зональных соревнований, чтобы посостязаться в силе, ловкости и завоевать
право
называться
сильнейшей в том или ином виде
спорта. Спортивный праздник начался с торжественного парада построения команд, представленных
из девятнадцати поселковых и
сельских округов и принявших участие в открытии XXIX районной
спартакиады «Сары-Арка 2015». Не
представлены были спортивные
команды таких сельских округов,
как Трудовой, Чапаево, Есиль, Шидертинский и Садовый.
С приветственным словом и добрыми пожеланиями выступил перед
участниками соревнований заместитель акима района Нурлан Лам-
беков, пожелавший им успешных
игр и побед. Главный судья соревнований Сергей Потупаленко представил
судейский
состав
и
ознакомил участников с правилами
и местом проведения спортивных
игр. Самодеятельные артисты выступили с увлекательными концертными номерами, а участники
группы поддержки продемонстрировали показательное свое выступление. По окончании торжественной
части наступила ответственная и
зрелищная пора праздника - проведение спортивных состязаний. Раздался
судейский
свисток
и
спортсмены включились в борьбу
за право называться сильнейшей
командой в таких видах спорта как
футбол, волейбол, казах куреси, гиревой спорт, тогыз кумулак, настольный теннис, шахматы, шашки
и армреслинг, проявляя упорство и
смекалку, силу и ловкость, спортивное мастерство и волю к победе,
собрав возле себя немалое количество болельщиков.
Прекрасно показала себя спортивная команда п. Осакаровка,
одержав успешную победу в волейболе среди женщин, армреслинге,
шашках, тогыз кумулаке, гиревом
спорте, завоевав первые призовые
места в каждом из этих видов
спорта.
Мужская команда волейболистов
с. Сункар, продемонстрировав мастерство и волю к победе и набрав
самое большое количество очков
стала лучшей командой-победительницей. В жарких схватках борцов на татами отличилась команда
борцов из п. Молодежный, став тем
самым обладателем первого призового места.
В настольном теннисе игроки из
села Родниковского показали себя
настоящими мастерами ракетки и
стали лучшими в этом виде спорта
на районных соревнованиях.
Умелыми мастерами в играх по
шахматам зарекомендовала себя
спортивная команда из Тельман-
ского сельского округа, ставшая победительницей в прошедших нелегких состязаниях. В соревнованиях
по футболу самый лучший результат показали футболисты п. Молодежный, опередив на три очка
команду из Иртышского сельского
округа. В течение всего дня длились спортивные состязания и
только к вечеру определились победители в каждом виде спорта. В
итоге первое общекомандное место
заняли спортсмены п. Осакаровка,
второе - спортивная команда из п.
Молодежный и обладателями
третьего общекомандного призового места стали спортсмены из
Родниковского сельского округа.
Командам-победительницам в торжественной
обстановке
были
вручены кубки, грамоты и медали.
Лучшие спортивные команды, защищая честь района, примут теперь участие в областной сельской
спартакиаде «Сары-Арка 2015», которая пройдет в Жанааркинском
районе. Поэтому хотелось пожелать им добиться таких же весомых
результатов и успехов, каких
сумели они достичь в районной
спартакиаде и вернуться домой
только с победой!
С. МАКСИМОВА
4 стр.
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №29/02
«Қарағанды облысы Осакаров ауданы Сұңқар ауылдық округі əкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2015 жылғы 10 маусымдағы № 3248 болып тіркелген
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 2000 жылғы 27 қарашадағы
«Əкімшілік рəсімдер туралы» Заңдарына жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 2012
жылғы 29 қазандағы № 410 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін
бекіту туралы» Жарлығына сəйкес аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса берілген «Қарағанды облысы Осакаров ауданы Сұнқар ауылдық округі əкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімі аппаратының басшысы Валентина Владимировна Абилсеитоваға жүктелсін.
3. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі
С. Аймақов
Осакаров ауданы əкімдігінің
2015 жылғы 25 мамырдағы
№ 29/02 қаулысымен
бекітілген
«Қарағанды облысы Осакаров ауданы Сұңқар ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің Ережесі
1. Жалпы ережелер
1. «Қарағанды облысы Осакаров
ауданы Сұңқар ауылдық округi
əкiмiнiң аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – мемлекеттік мекеме) мемлекеттік басқарманың
шеңберінде
басшылық
етеді,
аулыдық округі аумағында мемлекеттік
саясатын
жүргізуге
қамтамасыз
ететін,
Қазқастан
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. Мемлекеттік мекемесі өз
қызметін Қазақстан Республикасының
Конституциясына
жəне
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік
құқықтық актілерге, сондай-ақ осы
Ережеге сəйкес жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік мекеме ұйымдыққұқықтық нысанындағы заңды тұлға
болып табылады, мемлекеттік тілде
өз атауы бар
мөрі мен
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі
бланкілері, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сəйкес қазынашылық органдарында
шоттары болады.
4.Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер
заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік
берілген болса, мемлекеттің атынан
азаматтық-құқықтық қатынастардың
тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме
өз
құзыретінің мəселелері бойынша
заңнамада белгіленген тəртіппен
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген басқа да
актілермен ресімделетін шешімдер
қабылдайды.
7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға
сəйкес
бекітіледі.
8. Мемлекеттік мекеменің заңды
мекен-жайы: 101022, Қарағанды
облысы, Осакаров ауданы, Сұңқар
ауылы, Кирова көшесi, 34.
9. Мемлекеттік органның толық
атауы - «Қарағанды облысы Осакаров ауданы Сұңқар ауылдық округi
əкiмiнiң аппараты» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже мемлекеттік
мекеменің құрылтай құжаты болып
табылады.
11. Мемлекеттік мекемесінің
қызметін каржыландыру жергілікті
бюджеттен жүзеге асырылады.
12.
Мемлекеттік
мекеме
кəсіпкерлік субъектілерімен мемлекеттік мекеменің функциялары
болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында шарттық
қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемесіне
заңнамалық актілермен кірістер
əкелетін қызметті жүзеге асыру
құқығы берілсе, онда осындай
қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен
міндеттері
13. Мемлекеттік мекеменің миссиясы:
тиісті əкімшілік-аумақтық бірлікте
мемлекеттік саясатты Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сəйкес жүзеге асырылады.
14. Міндеттері:
1)
Қазақстан
Республикасы
Президентінің мемлекет егемендігін, конституциялық құрылысын
қорғау жəне бекіту, азаматтардың
құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыру;
2) тиісті аумақтарды дамытудың
мүдделерімен жəне қажеттіліктері
байланысымен атқарушы биліктің
жалпы
мемлекеттік
саясатын
жүргізуді
қамтамасыз
етуде
ауылдық округі əкіміне жəрдем
көрсету;
3) ауылдық округте мемлекеттік,
əлеуметтік-экономик алық
саясаттың
негізгі
бағыттарын
əлеуметтік жəне экономикалық
үрдістермен басқара отырып жүзеге
асыру;
4) заңдылық пен құқық бұзушылықты нығайту, азаматтардың
құқық санасының деңгейін жəне
олардың еліміздің қоғамдық-саяси
өміріндегі белсенді азаматтық
айқындамасын арттыру бойынша
шараларды жүзеге асыру;
5) Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де
міндеттер.
15. Функциялары:
1) Қазақстан Республикасының
Заңдарын, Президент пен Үкімет
актілерінің, облыс, аудан жəне
ауылдық округі əкімдерінің шешімдері мен өкімдерінің мінсіз орындалуын ұйымдастырады;
2) ауылдық округі əкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобаларын
əзірлейді;
3) ауылдық округтің əлеуметтікэкономикалық даму мəселелерінің
талдауын
жүргізеді,
тиісті
ұсыныстар мен кепілдемелер дайындайды;
4) ауылдық округі əкімінің
ақпаратты-талдамалы, ұйымдыққұқықтық
жəне
материалдықтехникалық қызметін қамтамасыз
ету;
5) ауылдық округі əкімі қызметінің
құжаттамалық қамтамасыз етуін
жүзеге асырады;
6) жеке жəне заңды тұлғалардың
өтініштерін есепке алу мен қарастырылуын қамтамасыз етеді, ауыл
əкімімен азаматтардың жеке қабылдауын жүргізуді ұйымдастырады;
7) əкімі құқық қорғау органдарымен жəне сот жүйесі органдарымен
ауылдық округте заңдылықты жəне
құқықтық
тəртіпті
нығайту
сұрақтары бойынша үйлестіруді
жəне
өзара
əрекеттесуін
қамтамасыз етеді;
8) ауылдық округі əкімінің шешімін, өкімін сақталуын қамтамасыз
ету;
9) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер қамтамасыз
етеді;
10) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) аудан əкімі аппаратының
əкімгері болып табылатын бюджеттік бағдарламалар мен стратегиялық
жоспарды
əзірлеуде
жергілікті
халық
жиналысына
талқылауға жиынға Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сəйкес ауданның бюджет
құрамында қарастырылған бағыттар бойынша жергілікті сипаттағы
мəселелерді қаржыландыру бойынша ұсыныстар беруге;
2) жергілікті бюджетті бекіту
(нақтылау) кезінде аудандық мəслихат сессияларының жұмысына
қатысуға;
3) жоғары тұрған органдарға
еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету,
атаулы əлеуметтік көмек көрсету
жөнінде ұсыныс енгізуге;
4) мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды орындау үшін
ведомстволардан, жергілікі мемлекеттік
басқару
органдарынан
қажетті ақпараттық, əдістемелік,
нормативтік
материалдарды,
статистикалық мəліметтерді алуға;
5) аудан əкімінің қарауына,
құзыретіне кіретін мəселерді шешу
жөніндегі ұсыныстарды енгізуге;
6) мемлекеттік мекеменің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
белгіленген тəртіппен мəжілістерді
шақыруға;
7) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды
қамтамасыз етуге;
8) Қазақстан Республикасының
заңнамаларына сəйкес, шағымдарды жəне жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарауға;
9) қолданыстағы заңнамаларда
қарастырылған, осы Ереженің міндеттері мен функцияларынан туындайтын басқа да құқықтар мен
міндеттерді жүзеге асыруға.
3. Мемлекеттік органның
қызметін ұйымдастыру
17.
Мемлекеттік
мекемесін
басшылықты мемлекеттік мекемеге
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне оның функцияларын
жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекемесінің бiрiншi
басшысы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сəйкес қызметке аудан əкімімен
тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
19. Мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттілігі:
1) мемлекеттік мекеменің жалпы
басқаруын, мемлекеттік мекеменің
жұмысын
үйлестіреді
жəне
бақылайды;
2) мемлекеттік органдарда, өзге
де ұйымдарда мемлекеттік мекеме
білдіреді;
3) мемлекеттік мекеме атынан
сенімхатсыз əрекет етеді;
4) өз құзыретіндегі мəселелер бойынша заңда белгіленген тəртіппен
шешім жəне өкімдер түрінде
ауылдық округі аумағында міндетті
күші болатын актілер шығарады;
5)
есеп
жəне
қызметтік
құжаттамаларға қол қояды;
6)
мемлекеттік
мекемесінің
шығыстар сметасын бекітеді жəне
оның шегінде қаржы қаражаттарын
басқарады;
7) заңнамаға сəйкес мемлекеттік
мекеменің қызметкерлерін жұмысқа
қабылдайды жəне жұмыстан босатады;
8) заңнамада белгіленген тəртіпте
мемелекеттік
мекеме
қызметкерлеріне тəртіптік жаза беру
жəне
көтермелеу
шараларын
қолданады;
9) сенімхаттар береді;
10) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің
міндеттерін
жəне
олардың өкілеттік шеңберін белгілейді;
11) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
12) аудан əкімінің тапсырмаларын орындайды;
13) сыбайлас жемқорллық қарсы
шаралар қабылдайды, сыбайлас
жемқорллық қарсы заңнаманың
орындалуына дербес жауапты болады;
14) Қазақстан Республикасының
заңнамасымен, осы Ережемен
жəне уəкілетті органмен жүктелген
басқа да функцияларды жүзеге
асырады.
Мемлекеттік мекемесінің бірінші
басшысы болмаған кезеңде оның
өкілеттіктерін
қолданыстағы
заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
20.
Мемлекеттік
мекеменің
заңнамада көзделген жағдайларда
жедел
басқару
құқығында
оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
Мемлекеттік мекеменің мүлкі
оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде
сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді
қоса
алғанда)
жəне
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған
өзге
де
көздер
есебінен
қалыптастырылады.
21. Мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке
жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше
көзделмесе, мемлекеттік мекеме
өзіне бекітілген мүлікті жəне
қаржыландыру жоспары бойынша
өзіне бөлінген қаражат есебінен
сатып алынған мүлікті өз бетімен
иеліктен шығаруға немесе оған
өзгедей тəсілмен билік етуге құқығы
жоқ.
5. Мемлекеттік органды қайта
ұйымдастыру жəне тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта
ұйымдастыру
жəне
тарату
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Постановление акимата Осакаровского района Карагандинской области от 25 мая 2015 года № 29/02
«Об утверждении Положения государственного учреждения «Аппарат акима сельского округа Сункар
Осакаровского района Карагандинской области»
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3248 от 10 июня 2015 года
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 27 ноября 2000 года
«Об административных процедурах» и Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат акима сель-
ского округа Сункар Осакаровского района Карагандинской области».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата
акима района Абилсеитову Валентину Владимировну.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким района С. Аймаков
Утверждено
постановлением акимата
Осакаровского района
от 25 мая 2015 года № 29/02
Положение государственного учреждения «Аппарат акима сельского округа Сункар Осакаровского района Карагандинской области»
1. Общие положения
1. Государственное учреждение
«Аппарат акима сельского округа
Сункар Осакаровского района Карагандинской области» (далее - государственное
учреждение)
является государственным органом
Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере государственного
управления,
обеспечивающим проведение государственной политики на территории сельского округа.
2. Государственное учреждение
осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства
Республики Казахстан, иными нор-
мативными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
3. Государственное учреждение
является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет
печати и штампы со своим наименованием на государственном
языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан
счета в органах казначейства.
4. Государственное учреждение
вступает в гражданско-правовые
отношения от собственного имени.
5. Государственное учреждение
имеет право выступать стороной
гражданско-правовых отношений от
имени государства, если оно упол-
номочено на это в соответствии с
законодательством.
6. Государственное учреждение
по вопросам своей компетенции в
установленном законодательством
порядке
принимает
решения,
оформляемые актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
7. Структура и лимит штатной
численности государственного учреждения утверждаются в соответствии
с
действующим
законодательством.
8. Местонахождение юридического лица: 101022, Карагандинская
область, Осакаровский район, село
Сункар, улица Кирова, 34.
9. Полное наименование госу-
дарственного органа - государственное
учреждение
«Аппарат
акима сельского округа Сункар Осакаровского района Карагандинской
области».
10. Настоящее Положение является учредительным документом
государственного учреждения.
11. Финансирование деятельности государственного учреждения
осуществляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами
предпринимательства на предмет
выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного
учреждения.
Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять
приносящую доходы деятельность,
то доходы, полученные от такой
деятельности, направляются в
доход государственного бюджета.
2. Миссия, основные задачи,
функции, права и обязанности
государственного органа
13. Миссия государственного учреждения:
проведение государственной политики на территории соответс
т
в
у
ю
щ
е
й
административно-территориальной
единицы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
14. Задачи:
1) проведение в жизнь политики
Президента Республики Казахстан
по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечению
безопасности, территориальной целостности Республики Казахстан,
прав и свобод граждан;
2) оказание содействия акиму
сельского округа в обеспечении
проведения общегосударственной
политики исполнительной власти в
сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей
территории;
3) осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и
управления социальными и экономическими процессами в сельском
округе;
4) осуществление мер по укреплению законности и правопорядка,
повышению уровня правосознания
граждан и их активной гражданской
позиции в общественно–политической жизни страны;
5) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
15. Функции:
1) организует безусловное исполнение Законов Республики Казахстан,
актов
Президента
и
Правительства, постановлений акиматов области и района, решений и
распоряжений акимов области, района и сельского округа;
2) разрабатывает проекты решений и распоряжений акима сельского округа;
3) проводит анализ проблем социально–экономического развития
сельского округа, готовит соответствующие предложения и рекомендации;
4) осуществляет информационно
- аналитическое, организационно правовое и материально - техническое обеспечение деятельности
акима сельского округа;
5) осуществляет документационное обеспечение деятельности
акима сельского округа;
6) обеспечивает учет и рассмотрение обращений физических и
юридических лиц, организует проведение личного приема граждан
акимом сельского округа;
7) обеспечивает координацию и
взаимодействие акима с правоохранительными органами и органами
судебной
системы
по
вопросам укрепления законности и
правопорядка в сельском округе;
8) обеспечивает хранение решений, распоряжений акима сельского
округа;
9) обеспечивает оказание государственных услуг в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
10) осуществляет иные функции
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) при разработке бюджетной
программы, администратором которой выступает аппарат акима, вынести на обсуждение собрания
местного сообщества предложения
по финансированию вопросов
местного значения по направлениям, предусмотренным в составе
бюджета района в соответствии с
бюджетным
законодательством
Республики Казахстан;
2) принимать участие в работе
сессий маслихата района при
утверждении (уточнении) местного
бюджета;
3) вносить в вышестоящие органы предложения по обеспечению
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
занятости, оказанию адресной социальной помощи;
4) получать от ведомств, государственных органов управления
на местах информационные, методические, нормативные материалы,
статистические данные, необходимые для выполнения возложенных
на государственное учреждение
функций;
5) вносить на рассмотрение
акима района предложения по решению вопросов, относящихся к его
компетенции;
6) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим
в
компетенцию
государственного учреждения;
7) обеспечивать повышение квалификации сотрудников государственного учреждения;
8) рассмотрение жалоб и обращений физических и юридических
лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) осуществлять иные права и
обязанности, вытекающие из задач
и функций, определенных в настоящем Положении, предусмотренные
действующим законодательством.
3. Организация деятельности
государственного органа
17. Руководство государственного учреждения осуществляется
первым руководителем, который
несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на государственное учреждение
задач и осуществление им своих
функций.
18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и освобождается
от должности акимом района в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
19. Полномочия первого руково-
5 стр.
дителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство государственного учреждения,
координирует и контролирует работу государственного учреждения;
2) представляет государственное
учреждение в государственных органах и иных организациях;
3) без доверенности действует от
имени государственного учреждения;
4) по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает акты в виде
решений и распоряжений;
5) подписывает финансовую и
служебную документацию;
6) утверждает смету расходов государственного учреждения и в ее
пределах распоряжается финансовыми средствами;
7) в соответствии с законодательством назначает на должность и
освобождает от должности работников государственного учреждения;
8) в установленном законодательством порядке применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников
государственного учреждения;
9) выдает доверенности;
10) определяет обязанности и
круг полномочий сотрудников государственного учреждения;
11) утверждает должностные инструкции сотрудников государственного учреждения;
12) выполняет поручения акима
района;
13) принимает меры по противодействию коррупции, несет персональную
ответственность
за
исполнение антикоррупционного
законодательства;
14) осуществляет иные полномо-
чия, возложенные на него законодательством Республики Казахстан и
настоящим Положением.
Исполнение полномочий первого
руководителя в период его отсутствия осуществляется лицом, его
замещающим в соответствии с действующим законодательством.
4. Имущество государственного органа
20. Государственное учреждение
может иметь на праве оперативного
управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных
законодательством.
Имущество государственного учреждения формируется за счет
имущества, переданного ему собственником, а также имущества
(включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной
деятельности
и
иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
21. Имущество, закрепленное за
государственным
учреждением,
относится к коммунальной собственности.
22. Государственное учреждение
не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных
ему
по
плану
финансирования, если иное не
установлено законодательством.
5. Реорганизация и упразднение государственного органа
23. Реорганизация и упразднение
государственного учреждения осуществляются в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан.
Қарағанды облысы осакаров ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 33/02
Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 33/01
«Дальний ауылдық округінің Қызылтас ауылы аумағында
шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» ҚАУЛЫСЫ
«Звездный ауылдық округінің Звездное ауылы аумағында шектеу
іс-шараларын белгілеу туралы» ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2015 жылғы 26 маусымдағы
№ 3302 болып тіркелген
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2015 жылғы 26 маусымдағы
№ 3301 болып тіркелген
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10
бабының 2 тармағының 9) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағының 18) тармақшасына сəйкес аудан
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Жылқы арасынан құтыру ауруының шығуына байланысты, Дальний ауылдық округі
Қызылтас ауылының аумағында шектеу іс-шаралары белгіленсін.
2. Ветеринариялық-санитариялық, сауықтыру жəне шектеу іс-шаралары Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес өткізілсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Асылбек Серікұлы
Молдабаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі
Н. Əбілдин
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10
бабының 2 тармағының 9) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағының 18) тармақшасына сəйкес аудан əкімдігі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Жылқы арасынан ринопневмония ауруының шығуына байланысты, Звездный ауылдық
округі Звездное ауылының аумағында шектеу іс-шаралары белгіленсін.
2. Ветеринариялық-санитариялық, сауықтыру жəне шектеу іс-шаралары Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес өткізілсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Асылбек Серікұлы
Молдабаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі
Н. Əбілдин
«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы
ауыл шаруашылығы Министрлігі
ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
Комитетінің Осакаров аудандық аумақтық
инспекциясы» басшысы
________________М. Бейсенбеков
2015 жылдың 15 маусымы
«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы
ауыл шаруашылығы Министрлігі
ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
Комитетінің Осакаров аудандық аумақтық
инспекциясы» басшысы
________________М. Бейсенбеков
2015 жылдың 15 маусымы
Постановление акимата Осакаровского района Карагандинской области
Постановление акимата Осакаровского района Карагандинской области
от 15 июня 2015 года № 33/02
от 15 июня 2015 года № 33/01
«Об установлении ограничительных мероприятий на территории
села Кызылтасское Дальнего сельского округа»
«Об установлении ограничительных мероприятий на территории
села Звездное Звездного сельского округа»
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№ 3302 от 26 июня 2015 года
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№ 3301 от 26 июня 2015 года
В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 июля
2002 года «О ветеринарии», подпунктом 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан
от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с возникновением болезни бешенство лошадей, установить ограничительные мероприятия на территории села Кызылтасское Дальнего сельского округа.
2. Провести ветеринарно-санитарные, оздоровительные и ограничительные мероприятия в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя акима района Молдабаева Асылбека Сериковича.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким района
Н. Абильдин
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного учреждения
«Осакаровская районная территориальная
инспекция Комитета ветеринарного контроля
и надзора Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан»
_________________М. Бейсенбеков
15 июня 2015 года
В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10
июля 2002 года «О ветеринарии», подпунктом 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с возникновением болезни ринопневмония лошадей, установить ограничительные
мероприятия на территории села Звездное Звездного сельского округа.
2. Провести ветеринарно-санитарные, оздоровительные и ограничительные мероприятия
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя акима района Молдабаева Асылбека Сериковича.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким района
Н. Абильдин
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного учреждения
«Осакаровская районная территориальная
инспекция Комитета ветеринарного контроля
и надзора Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан»
_________________М. Бейсенбеков
15 июня 2015 года
6 стр.
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Осакаров аудандық мəслихатының 2014 жылғы 09 сəуірдегі
9 сессиясының «Осакаров ауданының аудандық, округтік жəне
учаскелік сайлау комиссияларының құрамын сайлау туралы»
№ 296 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы
сайлау
туралы»
Конституциялық Заңының 19 бабының 6
тармағының 1 жəне 3 тармақшасына сəйкес
жəне берілген өтініштері негізінде аудандық
мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Аудандық сайлау комиссиясының мүшесі
міндетінен босатылсын: Серик Байкенович
Бажбановты - "«Бірлік» саяси партиясы" ҚБ
ұсынысымен сайланған, өз еркімен;
2. Осакаров аудандық мəслихат депутаттарын сайлау бойынша округтік сайлау
комиссияларының кейбір мүшелері міндеттерінен босатылсын:
№ 6 Звездный сайлау округі: Максут Жангаловты
- "Ауыл" Қазақстан социалдемократиялық партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
№ 9 Вольский сайлау округі: Данагул Акылбековна Жоргембаеваны - «ҚР Қызыл жартыай қоғамы» РҚБ ФОК ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
№ 13 Родниковский сайлау округі: Лилия
Петровна
Ермилкинаны
"Қазақстан
Халықтық Коммунистік партиясы" ҚБ
ұсынысымен сайланған, өз еркімен;
3. Участкелік сайлау комиссияларының
кейбір мүшелері міндеттерінен босатылсын:
№ 358: Ольга Петровна Хлыбованы "Қазақстан патриоттық партиясы" ҚБ
ұсынысымен сайланған, өз еркімен;
№ 376: Любовь Николаевна Горяеваны "Қазақстан Коммунистік партиясы" ҚБ
ұсынысымен сайланған, өз еркімен;
Александр Николаевич Горныйді - "«Нұр
Отан» партиясы" ҚБ ұсынысымен сайланған,
өз еркімен;
Марал Ширалович Шахмановты – "«Бірлік»
саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен сайланған,
өз еркімен;
№ 380: Дарига Аллабергеновна Бейбитованы
"Қазақстанның
«Ақжол»
Демократиялық партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
Сауле Оразовна Жунусованы - "Қазақстан
Коммунистік партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
Сагинай Акижанович Жапаровты - "«Нұр
Отан» партиясы" ҚБ ұсынысымен сайланған,
өз еркімен;
Магрипа Махсатовна Омарованы - "«Бірлік» саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
Сая Даулетовна Шагированы - "Қазақстан
Халықтық Коммунистік партиясы" ҚБ
ұсынысымен сайланған, əкімшілік-аймақтық
бірліктен тысқары тұрақты тұрғылықты жерге
көшуіне байланысты;
№ 384: Есенгелды Абаханович Садыковты
- Бірлік» саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, əкімшілік-аймақтық бірліктен
тысқары тұрақты тұрғылықты жерге көшуіне
байланысты,
№ 386: Фарида Халидулловна Кужинаны "«Нұр Отан» партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, əкімшілік-аймақтық бірліктен
тысқары тұрақты тұрғылықты жерге көшуіне
байланысты,
№ 387: Кеншилиг Мусалимді - "«Бірлік»
саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен сайланған,
өз еркімен;
№ 393: Ораз Калыкович Тусуповты - "«Нұр
Отан» партиясы" ҚБ ұсынысымен сайланған,
əкімшілік-аймақтық бірліктен тысқары тұрақты
тұрғылықты жерге көшуіне байланысты;
№ 396: Макпуза Абуевна Родикованы "«Бірлік» саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
Фатима Булатовна Тыштыкбаеваны "Қазақстан Халықтық Коммунистік партиясы"
ҚБ ұсынысымен сайланған, əкімшілікаймақтық
бірліктен
тысқары
тұрақты
тұрғылықты жерге көшуіне байланысты;
№ 397: Фируза Галиканкызы Оразованы"Қазақстан Халықтық Коммунистік партиясы"
ҚБ ұсынысымен сайланған, əкімшілікаймақтық
бірліктен
тысқары
тұрақты
тұрғылықты жерге көшуіне байланысты;
№ 399: Александр Станиславович Стасюкті
- "«Бірлік» саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
Наталья Борисовна Шахты - "Ауыл"
Қазақстан социал-демократиялық партиясы"
ҚБ ұсынысымен сайланған, өз еркімен;
№ 402: Дастан Жаксыбекович Адилбаевті "«Нұр Отан» партиясы" ҚБ ұсынысымен
сайланған, өз еркімен;
Куралай Аскерды - "«Бірлік» саяси партиясы" ҚБ ұсынысымен сайланған, өз еркімен;
Мария Петровна Сыздикованы -"Қазақстан
Халықтық Коммунистік партиясы" ҚБ
ұсынысымен сайланған, өз еркімен.
4. Осы шешімнің орындалуын бақылау
аудандық
мəслихаттың
азаматтардың
құқықтары мен заңдылықтары бойынша
тұрақты комиссиясына (Н.С. Кобжанов)
жүктелсін.
Сессия төрағасы Б. Жетписбаев
Аудандық мəслихат хатшысы
К. Саккулаков
О внесении изменений в решение 29 сессии Осакаровского
районного маслихата от 09 апреля 2014 года №296 «Об избрании
членов районной, окружных и участковых избирательных
комиссий Осакаровского района»
В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта
6 статьи 19 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и на основании поданных заявлений
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена районной избирательной комиссии Бажбанова
Серика Байкеновича - избранного по предложению ОО «Политическая партия «Бірлік»,
по собственному желанию.
2. Освободить от обязанностей отдельных
членов окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов районного маслихата по
избирательным округам:
по Звездному избирательному округу № 6:
Жангалова Максута – избранного по предложению ОО "Казахстанская социал-демократическая партия "Ауыл", по собственному
желанию;
по Вольскому избирательному округу №9:
Жоргембаеву Данагул Акылбековну – избранную по предложению ОО «Красный Полумесяц», по собственному желанию;
по Родниковскому избирательному округу
№ 13:
Ермилкину Лилию Петровну– избранную по
предложению ОО "Коммунистическая Народная партия Казахстана", по собственному желанию.
3. Освободить от обязанностей отдельных
членов участковых избирательных комиссий:
№ 358: Хлыбову Ольгу Петровну - избранную по предложению ОО "Партия патриотов
Казахстана", по собственному желанию;
№ 376: Горяеву Любовь Николаевну - избранную по предложению ОО "Коммунистическая партия Казахстана", по собственному
желанию,
Горного Александра Николаевича - избранного по предложению ОО Партии «Нұр
Отан», по собственному желанию,
Шахманова Марала Шираловича - избранного по предложению ОО «Политическая партия «Бірлік», по собственному желанию;
№ 380: Бейбитову Даригу Аллабергеновну
- избранную по предложению ОО «Демократическая партия Казахстана «Акжол», по
собственному желанию,
Жунусову Сауле Оразовну - избранную по
предложению ОО "Коммунистическая партия
Казахстана", по собственному желанию,
Жапарова Сагиная Акижановича - избранного по предложению ОО Партии «Нұр
Отан», по собственному желанию,
Омарову Магрипу Махсатовну - избранную
по предложению ОО «Политическая партия
«Бірлік», по собственному желанию,
Шагирову Саю Даулетовну - избранную по
предложению ОО "Коммунистическая Народная партия Казахстана", в связи с выездом на
Нак а з а ни е з а м е лки е п рав он ару ш ен ия
Во исполнении поручения Главы государства и
плана организационных и практических мероприятий по обеспечению принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и правонарушениям на 2015-2016
годы, участковыми инспекторами полиции по делам
несовершеннолетних проводится работа по пресечению мелких правонарушений со стороны несовершеннолетних, в частности пресечение мелкого
хулиганства.
Так, в апреле месяце 2015 года несовершеннолетний В., 1999 г.р., находясь на территории Дома
культуры п. Осакаровка выбросил окурок от сигареты на землю, минуя урны, чем допустил факт мелкого
хулиганства,
совершенного
несовершеннолетними, а именно загрязнение мест
общего пользования. Родители несовершеннолетнего были привлечены к административной ответ-
ственности по ст.435 КРКобАП «Хулиганство, совершенное несовершеннолетними», и им было наложено административное взыскание в виде штрафа
на сумму 7 МРП (13874 тенге).
Всего с начала текущего года было пресечено 6
фактов мелкого хулиганства со стороны несовершеннолетних.
Целью проведения данной работы является повышение правосознания и воспитание культуры несовершеннолетних.
В своем послании Президент сказал: «Атмосфера
нетерпимости к мелким правонарушениям - важный
шаг к укреплению общественной безопасности,
борьбе с преступностью».
Е. ВЕРЕНДЕЕВА,
ст. УИП по ДН ГЮП ОАП ОВД
Осакаровского района, майор полиции.
Программа празднования
Дня г. Астаны
4 июля в 10 час. в парке культуры и отдыха п. Осакаровка состоится торжественное внесение Государственного Флага РК, торжественное собрание с вручением почетных грамот
и благодарственных писем акима Осакаровского района, вручением званий
сотрудникам правоохранительных органов; поздравление ровесников г. Астаны.
10.30 – 13.00 час. - праздничный концерт «Еңсесі биік Астана»,
посвященный Дню
г. Астана
20.00 – 23.00 час. - молодежный танцевальный вечер
23.00 час. - праздничный фейрверк
5 июля в 10 часов на хоккейном корте у ДЮСШ п. Осакаровка проводятся спортивные
состязания по борьбе казакша курес
20.00 – 23.00 часов - молодежный танцевальный вечер в парке культуры и отдыха
6 июля с 11.00 час. по 13.00 час. в парке культуры и отдыха п.Осакаровка состоятся
праздничные мероприятия «Астана – жас қала» с участием акима п. Осакаровка
20.00 – 23.00 молодежный танцевальный вечер в парке культуры и отдыха п. Осакаровка
постоянное место жительства за пределы административно-территориальной единицы;
№ 384: Садыкова Есенгелды Абахановича
- избранного по предложению ОО «Политическая партия «Бірлік», в связи с выездом на
постоянное место жительства за пределы административно-территориальной единицы;
№ 386: Кужину Фариду Халидулловну - избранную по предложению ОО Партии «Нұр
Отан», в связи с выездом на постоянное
место жительства за пределы административно-территориальной единицы;
№ 387: Мусалим Кеншилиг - избранного по
предложению ОО «Политическая партия
«Бірлік», по собственному желанию;
№ 393: Тусупова Ораза Калыковича - избранного по предложению ОО Партии «Нұр
Отан», в связи с выездом на постоянное
место жительства за пределы административно-территориальной единицы;
№ 396: Родикову Макпузу Абуевну – избранную по предложению ОО «Политическая
партия «Бірлік», по собственному желанию,
Тыштыкбаеву Фатиму Булатовну - избранную по предложению ОО "Коммунистическая
Народная партия Казахстана", в связи с выездом на постоянное место жительства за
пределы административно-территориальной
единицы;
№ 397: Оразову Фирузу Галиканкызы - избранную по предложению ОО "Коммунистическая Народная партия Казахстана", в связи
с выездом на постоянное место жительства
за пределы административно-территориальной единицы;
№ 399: Стасюк Александра Станиславовича - избранного по предложению ОО «Политическая партия «Бірлік», по собственному
желанию,
Шах Наталью Борисовну - избранную по
предложению ОО "Казахстанская социал-демократическая партия "Ауыл", по собственному желанию;
№ 402: Адилбаева Дастана Жаксыбековича - избранного по предложению ОО Партии «Нұр Отан», по собственному желанию,
Аскер Куралай - избранную по предложению ОО «Политическая партия «Бірлік», по
собственному желанию,
Сыздикову Марию Петровну - избранную
по предложению ОО "Коммунистическая Народная партия Казахстана", по собственному
желанию.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
районного маслихата по законности и правам
граждан (Кобжанов Н.С.).
Председатель сессии Б. Жетписбаев
Секретарь районного маслихата
К.Саккулаков
Азаматтардың назарына!
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі төмендегіні хабарлайды.
Мүгедек балалар тəрбиелеп отырған ата-аналар үшін психологиялық
көмек көрсету жəне консультация беру онлайн қолдау Қызметі қызмет
атқаруда.
1411 тегін бірыңғай қысқа нөміріне қоңырау шала отырып, мүгедек балалар тəрбиелеп отырған ата-аналардың психологиялық көмек жəне консультация алу үшін кезекті брондау мүмкіндігі бар.
Мугедек-балаларды тəрбиелуеші тұлғаларға онлайн-психологиялық
кеңес беру Қазақстан-Ресей медициналық университетінің мамандарымен
жүзеге асырылады.
Толық ақпаратты 1411 телефоны бойынша алуға болады. Сіз, қалалық
жəне ұялы телефон аркылы қоңырау шала аласыз. Қоңырау шалу - тегін.
Онлайн-психологиялық кеңес алу үшін:
• Интернетке қосылған компьютер;
• Веб-камера
• Компьютерге қосылған микрофоны бар қүлаққаптар немесе динамиктер;
• Бейнелі Skype арқылы алмасу бағдарламасы болу тиіс.
Қосылу Skype (скайп атауы) адресі: krmul411
К сведению граждан
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сообщает, что для оказания содействия родителям в воспитании
детей с инвалидностью действует Служба онлайн поддержки для оказания
психологической помощи и консультаций для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов.
Позвонив на бесплатный единый короткий номер 1411, родители, воспитывающие детей-инвалидов, могут забронировать очередь на получение
психологической помощи и консультаций.
Оказание онлайн-психологической консультации лицам, воспитывающих
детей-инвалидов осуществляется специалистами Казахстанско-Российского медицинского университета.
Подробности по телефону 1411. Вы можете звонить с городских и мобильных телефонов. Звонок - бесплатный.
Для получения онлайн-психологической консультации необходимо следующее:
• Компьютер с интернет-соединением.
• Веб-камера.
• Наушники или динамики с микрофоном, подключенные к компьютеру.
• Программа обмена с поддержкой видео Skype.
Адрес Skype (скайп-имя) для соединения: krmul411
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д РА В Л Я Е М !
Уважаемую
Татьяну Андреевну ЖУРАВЛЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, улыбок,
Пусть в жизни не будет обид и ошибок,
Чтоб дело кипело, чтоб сердце горело,
Чтоб все вокруг цвело и пело!
Чтоб в доме хватало и ласки, и хлеба,
И радости детям, и мирного неба,
Желаем Вам в работе – бодрости,
Здоровья, оптимизма, долгой молодости!
Коллектив редакции.
* * *
ТУРАРОВ Төлеген Аяпбергенович!
Сізді 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз. «Алпысыңыз – тал түсіңіз» болып, ағайын –
туыс, бала – шаға, дос – жаран ортасында ұзақ ғұмыр кеше
беріңіз.
Құтты болсын бүгін туған күніңіз,
Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,
Бақыт болсын əрдайым көргеніңіз!
Дəулет пен мерейіңіз таси берсін,
Арта берсін абырой – беделіңіз!
Жыл сайын қуанышқа бөленіңіз,
Бақытқа отбасылық кенеліңіз!
Жұмыста еңбегіңіз бағаланып,
Медальмен, орденменен еленіңіз!
Игі тілекпен: жұбайы, балалары, келіндері,
немерелері.
»œ ’‡ËÚÓÌˉË
Пластиковые окна, двери, откосы.
Н Е ДО РО ГО ! К АЧ Е СТ В Е Н Н О! ГА РА Н Т И Я!
Тел. 87773210519, 87021530653.
œ—Œƒ¿fi“–fl ‰Ó‚‡: ·ÂÂÁ‡, ÓÒË̇ ñ 5500
Ú„/ÍÛ·. ƒÓÒÚ‡‚͇ ÔÓ ŒÒ‡Í‡Ó‚Í ¡≈–œÀ¿“ÕŒ!
“ÂÎ. 41107.
Магазин «Строитель» РЕАЛИЗУЕТ профлист оцинкованный, крашеный различной длины и шир., металлоизделия, трубы отопл., профильная труба, радиаторы, котлы
отопл., лес, стропилы, обрезная доска, бревно. Цемент,
отсев, песок. Доставка. Тел. 87027849333, 87014051350.
“Œ Œ ´ ‡ Ô Ë Ú‡ Î – Ú  Ó È k zª
”ÒÚ‡Ìӂ͇ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı ÓÍÓÌ, ‰‚ÂÂÈ, ‚ËÚ‡ÊÂÈ.
œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ ÓÚÍÓÒ˚. √‡‡ÌÚˡ, ͇˜ÂÒÚ‚Ó. ¬ÓÁÏÓÊ̇
‡ÒÒӘ͇ Ë ÓÙÓÏÎÂÌË ‚ Í‰ËÚ. “ÂÎ. 87712682282,
8 7213 902102.
Установка и изготовление пластиковых окон,
откосов, дверей. Все виды внутренних работ, пластиковые панели, гипсокартон. Тел. 87011821505,
87471748171.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника, переделка в любые размеры. ул. Шахматная, 13, тел. 43140, 87778926717.
РЕАЛИЗУЕМ крупный и мелкий строительный песок для
бетонных и отделочных работ. п. Тургень (Тургеневка). Тел.
87783644022, 87057690211.
РЕАЛИЗУЕМ уголь: жалынский “орешек” - 11500 тг/т, шубаркульский крупный - 9800 тг/т, ерментау (пласт “Надежный”) фракция 20-100 мм “орешек” - 5500 тг/т, борлы - 5000
тг/т. Имеются весы автомобильные и транспорт для доставки! Для удобства клиентам при погрузке на погрузчик
установлены высокоточные электронные весы. п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская, 13, конт. тел. 8 (72149) 51975,
87029658891.
МОНТАЖ Сайдинг, профнастил (выбор цвета), декор панель, гипсокартон, двери входные – межкомнатные, штукатурка под маяк, стяжка, укладка кафеля, окна пластиковые.
Тел. 87756147158, 87789686882, 87756581131.
òãÄäéÅãéä – 115 Ú„. ÑÓÒÚ‡‚͇ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ. íÂÎ. 87711956533.
ПРОДАЮТСЯ дрова – 1 куб. – 4500 тг, брусчаточные
плиты, доски, бревна, шпалы. п. Осакаровка, ул. Озерная,
28, тел. 41816, 87757812324.
ПРОДАМ сенокосилки, грабли валковые и поперечные
ГП. КУНы на трактора. Новые. Кредит. Тел. 87028491110,
87713580031.
Уважаемого
Владимира Иосифовича ХАЛИЛОВА
поздравляем с днем рождения и с выходом на пенсию!
Подошел к концу работы срок,
Впереди маячит долгожданный отдых.
Но еще рано подводить итог,
Смотря на прожитые годы.
Теперь Вас будут называть пенсионер,
А это значит – опыт, ум и мудрость.
И мы желаем, чтобы не было у Вас проблем,
А время снова вспять перевернулось!
ОООР, администрация, профком
и коллектив ОШ с. Центральное.
* * *
Уважаемого свата
Александра Васильевича СЛЕПОВА
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда Вы не скучали
И были с теми, кто Вас любит.
Сватья, с. Приишимское.
П Р О Д А Ю Т С Я
*дом в п. Осакаровка
сухой, теплый, с мебелью,
(санузел, ванна, баня, большой предбанник с камином,
гараж, 2 сарая, хозпостройки, хор. железный
забор).
Тел.
41345,
87022753989.
*кумыс – 500 тг за литр.
Тел. 41767, 87059631511,
87789245174.
*ДТ-75 (2 шт.), ЗИЛ + прицеп, сеялки, плуг, плоскорез,
вагон, КамАЗ, КПП с делит.
(КамАЗ), емкости под ГСМ
(11 и 5 куб м), охотничьи
ружья. Тел. 87773509943.
*5-комн. дом, водопр.,
санузел, хозпостр., гараж,
огород, больш. двор. Тел.
41063, 87786389596.
*срочно! Два дома в п.
Осакаровка (пластиковые
окна, туалет, ванна, баня в
доме, огород, сад, хозпостройки, вода постоянно).
Тел.
87025644609,
87012301295.
*дом в п. Осакаровка, ул.
Школьная, 33. Обращаться
по тел. 42533.
*коттедж, с. Николаевка,
облицован кирпичом, теплый, ванна, туалет, водопровод, огород, хозпостр., гараж,
сеновал, а/м Ниссан Терана,
2002 г. в., V-2,7 дизель, син.
металлик.
Тел.
50995,
87772267850.
*ружье ИЖ-27 с сейфом,
80000 тг, тел. 87014517229;
свад. платье, 44-46 р., 35000
тг, тел. 87025853099.
*крупнорогатый скот: коровы, телята. Тел. 51428,
87053144555.
*4-комн. благ. дом с бытовой техникой и мебелью,
больш. огород. п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 166,
тел. 42961, 87770490447.
*2 зем. уч-ка по ул. Сельхозснабская, 42 сотки, 15000
у. е.; зем. уч-к по ул. Спортивная, 25 соток, 10000 у. е.
(торг). Тел. 87774285530,
87774700492.
*дом, ул. Родниковская,
5/1. Обращаться по тел.
50278, 87024450434.
*кв-ра в 2-кв. доме со
всеми удобствами, евроремонт, огород, хозпостр. Обращаться: п. Осакаровка, ул.
Юбилейная, 26, кв. 2, тел.
42356,
87053325092,
87476878557.
*1-комн. квартира, в 4-кв.
доме, пласт. окна, новая
кровля, хороший ремонт,
сухая, теплая, телеф., Интернет, спутниковое ТВ
(торг). Тел. 87014218937,
87012864304, 43242.
*дом, мебель, угл. мягк.
диван, спальн., гарнитур, кух.
гарнитур, стенка, трельяж,
газплита, а/м Гольф 3, 1993 г.
в., мотоблок, тренажер «Эллипс». п. Осакаровка, ул.
Литвиновская, 121, тел.
87712837315, 41779.
*гостиничный комплекс
«Караван Сарай». п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 1,
тел. 87015645730.
*МТЗ-80, 3 тележки, плуг,
окучиватель. Цена договорная. Тел. 87018817796.
*4-комн. больш., светлая,
благоустр. квартира, со
всеми удобствами, в 2-квартирн. доме, частично с меб.:
шифоньер, тахта, диван + 2
кресла, спальн. гарнитур.
Обращаться по тел. 42234,
87014765530.
*2-эт. коттедж, 5 комн.,
больш. зем. уч., сарай, сеновал, 2 гаража. Обращаться:
п. Молодежный, ул. Дорожников, 18, кв. 2, тел. 8 (72148)
22835.
*а/м Джип Мазда «Трибьют», 2008 г. в., полн. привод, все опции, V-3 л, 14 тыс.
у. е., сост. отл., вложений не
требует. Тел. 8 (72148) 22835,
87017780938.
*мотороллер «Муравей»,
дробилка сегментная. Тел.
87026883259.
*а/м Форд Транзит, 1996 г.
в., V-2,4, в хор. сост., а/м УАЗ452 бортовой, капремонт.
Тел. 87053029589.
*кобылы с жеребятами (7
шт.). Обращаться по тел.
87015503039, 22274.
*автобус 18-местн., дизель, в отл. сост., АКБ аккумул.,
аппаратура
нов.,
750000 тг. Варианты. Тел.
87786762998.
*а/м ЗИЛ сельхозвариант,
1989 г. в., 5000 у. е. Обращаться по тел. 87013612776,
43107.
*дом в п. Осакаровка,
сухой, теплый, шпальный,
обложен кирпичом, нов. водопровод, вода пост., хозпостр., баня, огород, больш.
зем. участок. ул. Надречная,
20, тел. 41078, 87024480841.
*щенки немецкой овчарки,
4,5 мес. (сучки). Тел.
87052751608.
*3-комн. кв-ра, 2 эт., пласт.
окна, центр. канализ., оч.
тепл., ул. Пионерская, 9, кв.
8. Тел. 87023217593, 42703.
*квартира в с. Батпак, ул.
Комарова, 16, кв. 2, тел.
33760, 87024230549.
*дом в п. Осакаровка, ул.
Победы, 55. Обращаться по
тел. 41852, 87782750711.
*трактор ДТ-75. Обращаться по тел. 42475,
87013272826.
*небольшой домик (хозпостр.) – 7 тыс. у. е., торг, мебель в п. Осакаровка, ул.
Надречная,
тел.
87754817434.
*а/м Фольксваген Пассат,
2004 г. в., V-1,8, коровы. Тел.
51933, 87711958807.
*а/м Фольксваген Пассат
универсал, 1992 г. в., корова,
телочка
молодка.
Тел.
87013939187, 41085.
*СДАМ или ПРОДАМ в
рассрочку дом по ул. Садовая, 22, п. Осакаровка, окончательная цена продажи
10000 у. е. Дом из 4-х комнат,
большой земельный участок,
телефон, водопровод имеется. Обращаться по тел.
87786389592, 87021534514,
42411.
7 стр.
Меры пожарной безопасности
при уборке грубых кормов (сено)
Чтобы не допускать пожаров
при проведении заготовки грубых
кормов в период уборки на объектах
сельскохозяйственного
производства, необходимо провести следующие противопожарные мероприятия:
- Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе
не допускаются. Уборочные агрегаты необеспеченные (огнетушители – 2, штыковые лопаты – 2,
швабры – 2, песок в мешках – 4)
к уборке урожая и заготовке кормов не допускаются.
- содержать средства пожаротушения в готовности немедленного использования.
Организующими мероприятиями по пожарной безопасности
на уборке грубых кормов (сено)
являются: обучение и инструктирование работников, круглосуточная охрана, установление
противопожарного режима на
полях.
Ответственность за организацию обучения возлагается на рук о в о д и т е л я
сельскохозяйственного объекта.
При инструктаже рабочих рас-
пределяются обязанности между
работниками в случае возникновения пожара.
- перед выездом уборочных
машин и тракторов на сенокосные угодья, оборудовать их исправными
искрогасителями,
автомашины оборудованные для
перевозки грубых кормов, обеспечить исправными глушителями
заводского исполнения с выводом их под передний буфер:
- полевые станы необходимо
обеспечить запасами воды для
тушения пожара, огнетушителями, лопатами, хлопушками и
метлами:
- не допускаются работы с применением открытого огня, курение на хлебных массивах и
вблизи них:
- на полевых станах, на участках скирдования сена и соломы
должны быть отведены оборудованные места для курения с надписями «Место для курения».
Уважаемые сельхозпроизводители, строго соблюдайте выше
указанные меры правил пожарной безопасности.
ОЧС Осакаровского района.
РЕМОНТ компьютеров, комп. помощь на дому. Продажа
«Отау ТВ», установка. Тел. 41398, 87754552595.
Кафе «Олимп» ТРЕБУЮТСЯ: продавец и бармен, официант на линию раздачи. Тел. 43577.
КХ ТРЕБУЮТСЯ пастух, тракторист. Тел. 41767,
87059631511, 87789245174.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на грузовой а/м со стажем работы.
Тел. 87056146222.
Нотарирус Курманова А. Р. (лицензия № 0002100 от
20.05.2001 г.) извещает об открытии наследственного дела
после смерти Шаржар Нурланбека, умершего 11 января 2015
года.
Всем заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: п. Осакаровка, здание почты, 2 этаж.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия №
14007811 от 02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Ивлевой Нины Никитичны, умершей
22.05.2015 г. Заинтересованным лицам следует обращаться
по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8 (72148)
30309.
*Утерянные документы: акт приемочной комиссии о приемке легализованного объекта строительства в эксплуатацию
№ от 27.10.2007 г.; решение комиссии по легализации недвижимого имущества № 3827 от 29.03.2007 г.; постановление №
63/178 от 25.12.2007 г.; акт на право частной собственности
на земельный участок № 4-201 от 21.11.2007 г. по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский р-он, п. Осакаровка, ул.
Школьная, д. 54, на имя Антонова Александра Александровича, считать недействительным.
*Утерянный аттестат об общем среднем образовании серия
МОБ № 0023076, выданный в 1998 г. СШ № 5 с. Карагайлы,
на имя Кленюшина Сергея Александровича, считать недействительным.
В память о дочери, сестре, маме
Утеповой Айнур Кавыкеновне
(07.07.1983-05.06.2002)
Айнура, милая моя,
Как нам трудно без тебя,
Айнура, ласточка моя,
Зачем же ты от нас ушла?
Мы тебя не сберегли
И врачи не помогли,
Понадеявшись на них,
Я оставила тебя.
Как же каюсь я теперь,
Доча, милая моя.
Твой сыночек подрастает,
Уж 13 лет ему,
Но тебя он не узнает,
Не понимая, почему?
Мы, твои родители, братишки Медет и Медеу и сыночек Райль помним тебя и очень скорбим.
С любовью, мама
Отдел образования Осакаровского района и коллектив
ОШ с. Колхозное выражают глубокие соболезнования Степановой А. Д. и Степановой Е. С. по поводу безвременной
кончины брата и дяди.
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
От всей души!
Осакаров ауданы əкімдігінің қаулысының жобасы
«Сұңқар ауылдық округінің Сұңқар ауылы аумағында
шектеу іс-шараларын белгілеу туралы»
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағының 9) тармақшасына, Қазақстан
Республикасының
2001
жылғы
23
қаңтардағы
«Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағының 18) тармақшасына сəйкес
аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Құтыру ауруының шығуына байланысты, Сұңқар ауылдық округі
Сұңқар ауылының аумағында шектеу іс-шаралары белгіленсін.
2. Ветеринариялық-санитариялық, сауықтыру жəне шектеу іс-шаралары
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес өткізілсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Асылбек Серікұлы Молдабаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Аудан əкімі Н. Əбілдин
«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы
ауыл шаруашылығы Министрлігі
ветеринариялық бақылау жəне қадағалау
Комитетінің Осакаров аудандық аумақтық
инспекциясы» басшысы
________________М. Бейсенбеков
2015 жылдың _________________
Проект постановления акимата Осакаровского района
«Об установлении ограничительных мероприятий на
территории села Сункар сельского округа Сункар»
В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 10 Закона Республики
Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии», подпунктом 18) пункта
1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с возникновением болезни бешенство, установить ограничительные мероприятия на территории села Сункар сельского округа Сункар.
2. Провести ветеринарно-санитарные, оздоровительные и ограничительные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя акима района Молдабаева Асылбека Сериковича.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого
официального опубликования.
Аким района Н. Абильдин
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного учреждения
«Осакаровская районная территориальная
инспекция Комитета ветеринарного
контроля и надзора Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан»
_________________ М. Бейсенбеков
___________________ 2015 года
Минувший месяц для молодежненцев прошел достаточно успешно. Во-первых, своими успехами нас порадовали выпускники школ – по итогам ЕНТ средняя
школа № 23 заняла первое место, средняя школа № 26
– пятое место среди школ района. И второе достижение у спортсменов поселка – они заняли второе общекомандное
место
в
районной
спартакиаде
«Сары-Арка-2015».
От всей души поздравляю руководителей и педагогов
школ, хорошо подготовивших своих воспитанников к
сдаче ЕНТ и давших им прочные знания, а также поселковую спортивную команду во главе с ее руководителями В. Н. Куделичем и К. К. Ельшиным, достигшую
высокого результата в спорте. Искренне благодарю вас
за ваш труд и весомый вклад в достижения поселка.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых
достижений.
С уважением, С. М. Жакина,
аким поселка Молодежного.
***
Как часто можно слышать от людей, ушедших на пенсию, что в трудовых коллективах, где они работали, о
них забывают. Мы в этом плане счастливые. В сельской больнице поселка Молодежного о своих ветеранах
не забывают – нас поздравляют с праздниками, приглашают на все проводимые торжества, откликаются на
наши просьбы. Не стал исключением и прошедший
День медицинского работника. Нас заранее пригласили
на торжество, посвященное празднику, тепло поздравили, подарили подарки. Но самое большое впечатление оставила в наших сердцах концертная программа.
Мы еще раз убедились в том, что наши коллеги не
только замечательные, ответственные труженики, но и
разносторонне талантливые люди. Какую интересную
они составили программу, как здорово выступили, с
таким тонким юмором! Повеселили от души. Особенно
нам понравились выступления Надежды Комаровой,
Светланы Цуцаевой, Кати Шраймановой, Ольги Неробковой, Ирины Сирокиной, ну, и конечно, удивил руководитель больницы – Василий Васильевич Бережной. Он
так проникновенно спел песню «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались» расстрогал до слез. А
еще хочется поблагодарить за красивые танцы воспитанников СШ № 12 п. Осакаровки. Они тоже подарили
медицинским работникам прекрасное настроение задорным исполнением. В общем, впечатления от праздника остались неизгладимыми.
Огромное спасибо В. В. Бережному, всем организаторам, «артистам» за внимание к нам, пенсионерам, и
за такой замечательный праздник.
Ж. В. Макажанова и Г. А. Киселева.
***
Согласитесь, проблема с организацией досуга в
наших селах, к сожалению, остается актуальной. Как
часто появляется желание отдохнуть в кругу друзей или
близких людей, отойдя от нескончаемых домашних
хлопот, а пойти некуда. Скучает молодежь, не отдыхают, как следует, и люди более старшего возраста. Потому нас очень обрадовала новость об открытии в селе
летнего кафе. Открыли его супруги Екатерина Григорьевна Лега и Дмитрий Васильевич Оноприенко. Устано-
О результатах контроля неналоговых
поступлений в бюджет по состоянию
на 01.07.2015 г.
Инспекцией финансового контроля по Карагандинской области в первом
полугодии 2015 г. проведены контрольные меоприятия по вопросам полноты
и своевременности поступления неналоговых платежей в государственный
бюджет в 91 учреждениях и предприятиях области, по результатам которых
выявлены нарушения в 23-х из них на общую сумму 36511,4 тыс. тенге.
Принятыми мерами в ходе контроля перечислено в государственный бюджет 36476,6 тыс.тенге.
По состоянию на 01.07.2015г. остаток невозмещенной суммы составляет
34,8 тыс. тенге по ГУ «Воинская часть № 55524 г. Темиртау».
Анализ материалов контроля за период 01.01.2015 г. по 31.06.2015 г. показал, что объектами контроля произведены перечисления неналоговых платежей до начала контрольных мероприятий на общую сумму 1996,5 тыс. тенге,
в том числе по кодам бюджетной классификации:
206109 «Прочие неналоговые поступления в местный бюджет» - 1338,7 тыс.
тенге;
105304 «Плата за лесные пользования» - 657,8 тыс. тенге.
Из всех объектов контроля наиболее значительные нарушения допущены
ГУ «Отдел строительства города Караганды» и КГП «Родильный дом города
Темиртау».
Так, ГУ «Отдел строительства города Караганды», которым в нарушении
условий п. 5.1 кредитного договора № 58 от 16.04.2013 г. № 58 допущено нецелевое использование средств кредита на сумму 91273,0 тыс. тенге подлежало перечислить в доход республиканского бюджета штрафных санкций на
сумму 22 818,2 тыс. тенге.
КГП «Родильный дом города Темиртау» за счет средств государственного
задания в 2013 г. необоснованно перечислено поставщику коммунальных
услуг ТОО «Окжетпес» 2075,0 тыс. тенге, а также возмещена стоимость коммунальных услуг КГП «Поликлиника № 2 города Темиртау» в сумме 47,3
тыс. тенге. Кроме того, в 2014-2015 гг. удержанная в текущем финансовом
году переплата по заработной плате за предыдущий финансовый год в общей
сумме 6,9 тыс. тенге не перечислена в доход бюджета.
Г. КУЛАТАЕВА,
руководитель отдела №1 Инспекции финансового контроля
по Карагандинской области
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
№ 27 (7459) 4 июля 2015 года
вили уютную палатку, поставили столики, готовят очень
вкусные блюда, закуски. Можно посидеть за чашечкой
чая или поесть мороженого.
Замечательный праздник устроили хозяева кафе в
День молодежи. Народу собралось много. Звучала музыка. На подмогу к Екатерине Григорьевне и Дмитрию
Васильевичу пришли родители – Григорий Алексеевич
и Ирина Павловна Лега, а также брат Кати Константин
с супругой Еленой. Обслуживание было на высоте,
официантка Анастасия Антоновна Семкив, несмотря на
большую нагрузку, со своими обязанностями справлялась хорошо. Приятно отметить, что на ней была красивая форма, что придавало мероприятию особую
торжественность и какую-то городскую нотку. Все угощения и особенно шашлыки были настолько вкусными,
ароматными, такими, что, как говорится, пальчики оближешь. Желающие могли потанцевать, а лично наша
компания отличилась очень теплым и веселым общением. Поверьте, несмотря на то, что в повседневной
жизни мы видимся часто, этой встрече были рады все,
она осталась в наших душах надолго. За это мы очень
признательны нашим предпринимателям и желаем от
души дальнейшего процветания их добрым начинаниям.
Л. В. Илисова, Л. П. Гайдай, Е. В. Попилевич,
К. Е. Матвеева, О. Мокрослоева, Е. М. Жакупов,
Ю. В. Яковлева, Е. Ю. Шаканова, с. Родниковское.
***
ВСЕГДА БЫЛИ РЯДОМ
... Кончилось детство, и всем немножко грустно, ведь
прощаться со светлым всегда нелегко. Но время неумолимо идет вперед, отстукивая секунды, минуты, часы...
Одиннадцать лет пролетело! Позади тысячи больших
и маленьких событий, из которых складывалась жизнь
выпускников 2015 года и их родителей.
От всей души хочется поблагодарить родителей 11-х
классов КГУ «Средняя школа № 12 посёлка Осакаровка» за ваше терпение, за ваше участие и понимание, за поддержку и помощь школе, за воспитание
таких талантливых, непоседливых, замечательных и
дружных ребят. Всё лучшее в наших выпускниках - от
родителей.
И в радости, и в трудностях жизни ребят всегда были
с нами рядом Пята Ирина Евгеньевна и Владимир
Алексеевич, Еремеевы Евгения Александровна и Андрей Харлампиевич, Лысенко Наталья Васильевна, Осиповы Лилиана Анатольевна и Анатолий Фёдорович,
Ивановы Наталья Николаевна и Вячеслав Юрьевич,
Корниловы Елена Викторовна и Сергей Николаевич,
Бекенова Панар Орымбековна и Ермек Қаратайұлы,
Максимова Тамара Александровна, Зеленская Ирина
Михайловна, Байдалиевы Манаткуль Абдуллаевна и
Рыскелди Ескермесович, родители Криворучко Никиты,
Конох Маргариты, Крестьянниковой Анастасии, Суппес
Надежды, Терновского Дениса, Мацегора Олега и другие.
Хочется пожелать вам и вашим детям здоровья, радости. Пусть вас ждут и радуют их жизненные победы!
С уважением, Г. П. Кошевец,
классный руководитель 11 Б класса.
(жоба)
Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы Осакаров ауданының
автотұраққа (паркинг) бөлінген елді мекендердегі жерлерге жер
салығы ставкаларын он есе жоғарылату туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10
желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)»
386 бабы 3 тармағы жəне 2004 жылғы 24 сəуірдегі
Қазақстан
Республикасының
«Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін- өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына
сəйкес, аудандық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы
Осакаров ауданының автотұраққа (паркинг) бөлінген
елді мекендердегі жерлерге жер салығыны ставка-
лары он есе жоғарылатылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық
мəслихаттың бюджет жəне ауданның əлеуметтік
экономикалық бойынша тұрақты комиссиясына (В.
К.Эммерих) жүктелсін.
3. Осы шешім алғаш ресми жарияланғаннан кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
Аудандық мəслихаттың хатшысы
К. Саккулаков
ПРОЕКТ
«Об увеличении базовых ставок на земли населенных пунктов,
выделенные под автостоянки (паркинги) в десять раз, для целей
налогообложения Осакаровского района Карагандинской области
Республики Казахстан»
В соответствии c пунктом 3 статьи 386 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)» и статьей 6 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ:
1. Увеличить базовые ставки на земли населенных
пунктов, выделенные под автостоянки (паркинги) в
десять раз, для целей налогообложения Осакаровского района Карагандинской области Республики Ка-
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
захстан.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию районного маслихата по бюджету и социально- экономическому
развитию района (Эммерих В. К.).
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии
Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 27 Тираж 3724
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
192
Размер файла
2 408 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа