close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 Імпресіонізм

код для вставки
Імпресіонізм як вияв
художнього світогляду
кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Саприкіна Н.О.
Усе – у свідомості.
М. Пруст
Бачити, відчувати, виражати
– в цьому все мистецтво.
Е. і Ж. Гонкури
Імпресіонізм (франц. іmpression - враження) модерністська течія в мистецтві та літературі, яка відзначається
витонченим відтворенням особистих вражень та спостережень,
мінливих, миттєвих відчуттів та переживань.
Назва мистецької течії
походить від назви
картини Клода Моне
“Імпресія. Схід сонця”
(1873).
Саприкіна Н.О.
Імпресіонізм сформувався у другій половині
ХІХ століття у царині французького живопису.
Клод Моне
Огюст Ренуар
Каміль Піссаро
Едгар Дега
Художники-імпресіоністи вважали своїм основним завданням
якомога природніше відтворити довкілля, витончено й адекватно
передати миттєві настрої.
Саприкіна Н.О.
Перегляньте роботи художників-імпресіоністів, зверніть увагу на
колористичну гармонію, контури предметів, зображених на картинах.
Зробіть висновок про ознаки імпресіоністичного мистецтва.
Х
У
Д
О
Ж
Н
Я
Г
А
Л
Е
Р
Е
Я
Е. Дега. Голубі танцівниці.
К. Піссаро.
Бульвар Монмартр
вночі.
О. Ренуар.
Хризантеми.
Імпресіоністичний
живопис - мистецтво
кольорових плям,
розмитих контурів,
мерехтіння, а не чітких
ліній і тонів. Ознаки –
наявність світла й
оптимізму.
Завдяки світлу людина не відчуває свого відлучення, загубленості у світі.
Прагнення європейських митців відтворити тремтливу, ледь вловиму
поезію життя у малярстві підтримали українські художники
Абрам Маневич і Микола Бурачек.
Абрам Маневич. “Міський пейзаж”.
М. Бурачек. «Дахи Софійського собору в Києві» (1917).
Уважно розгляньте картини українських митців. Які враження
викликають у вас ці мистецькі полотна? Чим стильова манера художниківімпресіоністів відрізняється від традиційного малярського письма?
Зверніть увагу на багатство відтінків, характер використання світла.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Художники-імпресіоністи
Єдине джерело кольорів - сонце
Основна техніка імпресіоністів теорія розкладання тонів.
Основа кольору - сонячне світло.
У своїх роботах імпресіоністи не використовували чорний колір.
Художні відкриття імпресіоністів вплинули на музичне мистецтво
(Клод Дебюссі, Моріс Равель, Олександр Скрябін,
Ігор Стравінський, Сергій Василенко).
Прослухайте п’єсу Клода Дебюссі “Світло місяця”.
Що спільного у музичному творі та в роботах художників-імпресіоністів?
Що композитор запозичив у митців?
Саприкіна Н.О.
Плідним імпресіонізм виявився і для скульпторів.
Скульптура Огюста Родена
«Громадяни Кале»
Медардо Россо.
“Дівчинка, що сміється”.
Доведіть думку критиків, що у скульптурі позначилися
принципи імпресіонізму.
Основоположниками літературного
імпресіонізму вважають Едмона і Жуля Гонкур.
У своєму знаменитому “Щоденнику” брати
зазначили :”…мистецтво - це увічнення в найвищій,
абсолютній, завершеній формі якогось моменту,
якоїсь швидкоплинної людської особистості ”.
Імпресіонізм виявився також у творчості
Гі де Мопассана, М. Пруста, К. Гамсуна, А. Чехова,
І. Буніна.
В українській літературі традицію імпресіонізму розвинули
Основні риси імпресіонізму
• аідеологічність (відсутність певної ідеології);
• відмова від ідеалізації й ідеалу;
• своєрідність часопростору (предметом мистецької зацікавленості
стають уривчасті фрагменти, відбиті у свідомості персонажа);
• специфіка психологізму (увагу митця привертають ті моменти, які
розкривають у героєві риси, несподівані для нього самого).
Герой імпресіоністичного
твору цікавий своєю активністю,
спрямованістю на
перетворення зовнішнього
світу, “пасивною”
здатністю реагувати на
зовнішні збудники, бути носієм,
навіть колекціонером вражень.
Нові мовні засоби
• ускладнене асоціювання,
• яскрава, оригінальна тропіка,
• уривчастість синтаксису,
• послаблення логічних зв’язків,
• посилення емоційності,
• часте використання інверсій,
• безсполучникові конструкції.
Найпопулярнішим жанром імпресіонізму стає новела.
Зверніться до статті «Імпресіонізм в українській літературі».
Визначіть ознаки напряму.
Зробіть висновки про різницю між реалізмом та імпресіонізмом.
Реалізм
Імпресіонізм
1. Портрет несе об’єктивну
інформацію про людину.
2. Пейзаж точно окреслює місце
подій.
3. Прагнення до типізації та
узагальнення.
4. На світогляд персонажа
впливають чинники, які
контролюють його волю та
життєвий шлях.
5. Дійсність є такою, якою ми її
бачимо.
6. Письменник виражає своє
ставлення до цього світу.
1. Портрет не інформативний,
складається з кольорів або
колористичних деталей.
2. Пейзаж не подає відомостей
про ландшафт, замінюється
звуковими враженнями.
3. Зображення дійсності в
момент сприйняття.
4. Кожна людина є індивідом,
тому є чимало необгрунтованого
в її психіці.
5. Дійсність не є такою, якою ми
звикли її бачити.
6. Письменник висловлює
враження від вражень.
Великий сонцепоклонник, художник слова
Михайло Коцюбинський - письменник
сонячний. І не тільки тому, що “носив
у душі сонце” … Уся його проза -… це
світлий і відкритий простір для душі й
духу (О. Логвиненко).
Прочитайте інтернет-джерела, укладіть
таблицю “М. Коцюбинський як особистість”, у якій
вкажіть сферу діяльності, визначальні риси
характеру, освіту, улюблених митців, хобі, природні
обдарування письменника.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Коцюбинський_Михайло_Михайлович
http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/23/
Здійсніть віртуальну екскурсію музеєм М. Коцюбинського.
Перегляньте фільм “Осяяний сонцем”, поділіться враженнями
від переглянутого, запишіть найцікавіше запитання про М. Коцюбинського.
Що значать ці дати в житті
Михайла Коцюбинського?
1864
1880
1884
1886
1890
1898
1903
19051907
1913
Саприкіна Н.О..
Перегляньте буктрейлер до новели М. Коцюбинського «Intermezzo».
Цікавий матеріал про історію написання новели можна знайти в мережі Інтернет.
“Intermezzo” - вінець творчості М. Коцюбинського (С. Єфремов).
Прочитайте новелу “Intermezzo”
http://ukrlit.org/Kotsiubynskyi_Mykhailo_Mykhailovych/Intermezzo/.
Визначте стильові особливості твору.
Стиль “Intermezzo” імпресіоністичний.
1. Композиція новели мозаїчна, змонтована з різних епізодів,
у яких розкривається химерна гра настроїв героя
(вгадуються три фази настроєвої мозаїки: утома - внутрішня гармонія,
відновлення життєвих сил - готовність знову боротися зі світовим злом).
2. Вираження внутрішнього світу героя через використання
внутрішнього монологу (репліки співрозмовника відтворюються у
свідомості героя “штриховими мазками”).
3. Ефект “кольорової музики”, незвичайного поєднання звукових
і колористичних образів.
4. Домінування враження над зображенням (співучі арфи - бджоли).
Саприкіна Н.О.
Психологічний імпресіонізм М. Коцюбинського
• мозаїчна або кільцева структура творів, яка відтворює
психологічний процес;
• єдність та зміна художнього простору як засіб, що
слугує проведенню авторської концепції;
• ракурс як один із найоригінальніших прийомів
зображення художнього простору;
• наскрізна деталь;
• ефект контрасту (часто за допомогою художньої деталі);
• концепція кольору;
• імпресіоністичний ефект вібрації, світлотінь, мерехтіння
кольорів, миготіння.
Саприкіна Н.О.
Зафарбуйте рядки цього уривка, добираючи кольори відповідно до барв,
які виникають у вашій уяві під час читання. Зіставте свої “імпресіоністичні
роботи”, проаналізуйте палітру й сформулюйте висновок про семантизацію
кольорів.
Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом.
…Можу подумать, що я планета, яка посувається разом із сателітами. Бачу, як
синє небо надвоє розтяли чорні дихаючі крила ворони. І від того — синіше небо;
чорніші крила. На небі сонце — серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою
соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками
згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять
від нього срібноволосі вівса. Йду далі — киплять. Тихо пливе блакитними річками
льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен й поплисти.
А там ячмінь хилиться й тче... тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі. Все
тче. Хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житі, їх око не бачить, сама
ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо.
Тепер пішла пшениця. Твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги.
Йду далі — усе пшениця й пшениця. Коли ж сьому край буде? Біжить за вітром,
немов табун лисиць, й блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на
землі, як сонце на небі, і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього.
Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість.
Саприкіна Н.О.
Створіть свій словесний малюнок пейзажу,
що зможе відновити втомлену душу.
Саприкіна Н.О.
Література
1. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література: Підручн.
для 10 кл. загальноосвіт.навч.закл. (рівень стандарту, академічний
рівень). - К.: Грамота, 2010. - 280 с.
2. Пахаренко В.І. Українська поетика. - Черкаси: “Відлуння-Плюс”,
2002. - 320 с.
3. Ярощук С. Імпресіонізм як явище мистецтва // Дивослово. - 2007.
- № 11. - С.12-15.
В презентації використано:
1. Анімаційний фільм “Світло місяця” Клода Дебюссі
(http://www.youtube.com/watch?v=B3EAvIK54dk).
2. Фільм-телепортрет “Осяяний сонцем”
(http://rus.glas.org.ua/projects/teleportret/kocubinsky).
3. Репродукції картин художників-імпресіоністів, фотографії,
розміщені у мережі Інтернет.
4. Відеосюжет Надії Качуровської “Імпресіонізм”
(http://www.youtube.com/watch?v=jZIMnM560mA).
Саприкіна Н.О.
Шаблон презентації скачаний із сайту pedsovet.su
Автор
Наталія
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
73
Размер файла
2 352 Кб
Теги
імпресіонізм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа