close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Стаття

код для вставки
Рівненський міський виконавчий комітет
Управління освіти
Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №23
Впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках
української мови та літератури
Автор творчої роботи – учитель
української мови та літератури
Саприкіна Наталія Олександрівна
Рівне – 2011
Page 1 of 7
Саприкіна Наталія Олександрівна,
учитель української мови та літератури
Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №23
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
на уроках української мови та літератури
Анотація.
У
статті
розглядається
питання
впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках української мови
та літератури.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), проект,
ключове питання, тематичні та змістові питання, життєві та комунікативні
компетентності.
Сьогодні перед вчителем стоїть складне завдання не просто навчити
учнів опановувати певний обсяг знань, а підготувати їх до життя і діяльності
в нових умовах інформаційного світу, тобто навчити дитину «не просто
виживати, а повноцінно жити в сучасному світі» [4;60].
У Державному стандарті базової й повної середньої освіти зазначено,
що мета освітньої галузі «Мова і література» – «формування комунікативної і
літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і
творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо» [2;
77].
Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
навчальному процесі сьогодні стає вже життєвою потребою, оскільки
діяльність у цій технології створює розвивальне середовище, що формує
соціальні вміння, навички та сприяє набуттю навчального та життєвого
досвіду, є своєрідною перевіркою відповідності особистого досвіду потребам
власної активної трансформаційної ролі в суспільстві, сприяє розвитку
творчих обдарувань особистості та її самореалізації.
Інформаційно-комунікаційні технології не є принципово новою
технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ ст. у США – Джон Дьюї
Page 2 of 7
розробив ідеї активізації доцільної діяльності учня у співвідношенні з його
особистим інтересом саме в цих знаннях як засад навчання. Метод проектів
покладено в основу системного курсу «Intel@Навчання для майбутнього»,
який набуває все більшого поширення в системі освіти України.
Мета статті – проілюструвати на прикладі авторську методику
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій
на
уроках
української мови задля формування життєвої компетентності учнів.
Актуальність статті виявляється у тому, що на прикладі авторського
проекту демонструється ефективність використання в навчальному процесі
інформаційно-комунікаційних
технологій,
що
сприяють
реалізації
компетентнісного підходу в освітній галузі «Мова і література».
Впроваджуючи
пам’ятати, що у
інформаційно-комунікаційні
технології,
потрібно
центрі має бути особистість учня і визначальним у
відносинах «учитель-учень» стає не викладання предмета, а розвиток
пізнавальної діяльності школяра. Тому ІКТ дозволяють організувати
особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є
перспективна орієнтація, дослідження, яке має обов’язково практичне
спрямування. Організаційною формою роботи в ІКТ є навчальний проект.
Метою будь-якого проекту має стати:
 забезпечення розвитку навичок мислення високого рівня;
 впровадження компетентнісного підходу під час вивчення теми;
 вирішення найважливішої функції навчання – комунікативної.
Як же працювати за інформаційно-комунікаційними технологіями?
По-перше, важливо визначити проблему, яка стимулювала б учнів
взяти участь у проекті, здійснити свій вибір ідей, працювати в атмосфері
співпраці та взаємовигідного партнерства, бо успіх кожного – це успіх усіх.
Саме тому важливим є добір тем для підготовки навчальних проектів.
Перевагу варто надавати творчо та практично орієнтованим проектам.
По-друге, необхідно чітко сформулювати ключове питання, яке було б
Page 3 of 7
пов’язане з реаліями життя і зачіпало б інтереси кожного. Так, ключовим
питанням авторського проекту «Стріла слова» стало питання «Чому слово
може вразити людську душу?».
По-третє, дуже важливо продумати план навчального проекту (див.
додаток 1), який допоможе здійснити задум.
По-четверте, необхідно сформулювати тематичні питання, за якими
розробити операційні картки. Змістові питання в операційних картках
повинні допомогти школярам дати відповідь на тематичні питання.
Тематичні запитання
Змістові запитання
Чи можна зробити з мухи слона?
Що
вивчає
фразеологія?
словосполучення
Які
називають
стійкими? Яка їхня роль у мовленні?
Як використовуються фразеологізми
в мові художніх творів?
Де беруть початок шляхи-дороги, що Які
джерела
сприяли
утворенню
привели фразеологізми в українську фразеологізмів? Як вплинуло життя
мову?
на творення фразеологічних зворотів?
Чи можна серед фразеологізмів
Які
відшукати близнюків?
фразеологічними?
синоніми
називаються
Наступний етап реалізації навчального проекту зобов’язує дітей:
 планувати свою роботу, передбачати можливі результати;
 збирати,
аналізувати
й
синтезувати
інформацію,
отриману
з
різноманітних джерел інформації: літературних та науково-популярних
творів,
матеріалів
преси
та
Інтернету,
досліджень
науковців,
результатів опитування респондентів тощо;
 приймати власні рішення, аргументувати думку;
 розподіляти доручення, спільно працювати;
 створювати «кінцевий продукт»: сценарій вечора, газету, поради, фільм
тощо.
Тобто, під час реалізації навчального проекту в учнів формується
Page 4 of 7
«здатність складати й реалізовувати плани та особисті проекти, що дає змогу
визначати й обгрунтовувати цілі, що становлять сенс життя, співвідносяться
з власними цінностями» [5;6].
Кінцевим результатом діяльності стає проект (див. додаток 2).
Створивши його, учні демонструють здатність реалізовувати власні наміри,
тобто у них формується життєва компетентність.
Необхідно зазначити важливість ще одного етапу навчального проекту
– його захист, що покликаний узагальнити, презентувати, оцінити підсумки
тривалої
спільної
творчості.
Захист
проекту
дозволяє
активізувати
різноманітні засоби самореалізації, активізувати й поглибити аналітичні
вміння, критичність, гнучкість мислення, мовленнєву культуру, активність
реакції, створюючи унікальні можливості для інтерактивного спілкування.
Дуже важливим в ІКТ є оцінювання виконання проекту, критерії якого
повідомляються учням заздалегідь.
Оцінювати колективний проект можна за такими критеріями, як:
 значимість та актуальність проблеми;
 коректність методів дослідження, обробки інформації;
 активність кожного учасника відповідно до його можливостей та
виконання його ролі у проекті;
 використання знань з інших предметів;
 правильність мовленнєвого оформлення;
 використання
комп’ютерних
технологій
(створення
презентацій,
публікацій, веб-сайтів);
 естетичність та креативність в оформленні результатів роботи.
Можна
зробити
навчальному
процесі
висновок,
що
ефективність
інформаційно-комунікаційних
використання
в
технологій
є
безперечною, адже вони сприяють формуванню комунікативної і життєвої
компетенцій.
Діяльність учня на уроках, де застосовуються ІКТ, стає вирішальною:
він вчиться самостійно здобувати і застосовувати знання. Окрім того, такі
Page 5 of 7
уроки допомагають виробити вміння працювати з інформацією, що підвищує
конкурентноздатність учня спочатку в освіті, а пізніше і в сфері його
професійної діяльності. Виробляється також здатність до самовдосконалення,
самостійного пошуку і творчості, змінюються відносини «вчитель – учень»,
виникає атмосфера співробітництва, партнерства, що призводить до
формування особистості, здатної не тільки до пошуку і творчості, а й до
спілкування і толерантності у відносинах між людьми. Отже, такий урок стає
особистісно значущим, а значить реалізується одна з освітніх проблем:
відповідність «шкільного продукту» запитам інформаційного суспільства.
Page 6 of 7
Література
1. Intel@Навчання для майбутнього: Навч. видання. – К.: Видавництво
«Нора-прінт», 2006.
2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Українська
мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. –
2004.– №3.– С.76-80.
3. Когут О. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури .– Тернопіль: Астон, 2005.– С.147-173.
4. Мовчан Р. Прочитати класику по-сучасному (Концептуальні
підходи до вивчення української літератури у 12-річній школі) //
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях,
колегіумах. – 2004.– №4.– С.52-60.
5. Токмань Г. Філософізація методики викладання літератури та
критерії оцінювання знань старшокласників // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2004.–
№7.– С.2-7.
6. Фурсова
Л.
Від
літературної
компетенції
–
до
життєвої
компетентності (Формування літературної компетенції учнів на
уроках української літератури в процесі використання контекстних
матеріалів) // Українська мова й література в середніх школах,
гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2005.– №5.– С.12-21.
Page 7 of 7
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
23
Размер файла
204 Кб
Теги
стаття
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа