close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

поурочне планування з математики 1 семестр 3 клас

код для вставкиСкачать
За підручником Рівкінд
МАТЕМАТИКА
(за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)
І семестр
клас
зміст
Орієнтовне календарне планування ............................................................................................. 6
Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас ...................... 9
Урок 1. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і
віднімання, пов'язані
з нумерацією чисел .................................................................................................................9
Урок 2. Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання.
Довжина,
маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на
знаходження суми
трьох доданків ......................................................................................................................13
Урок 3. Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання
чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.
Задачі на різницеве порівняння ..........................................................................................15
Урок 4. Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання
довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями
вимірювання довжини. Побудова відрізка
заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка ........................................17
Урок 5. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника.
Співвідношення
між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг ............................19
Урок 6. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд.
Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з
компонентів. Задачі на збільшення (зменшення)
числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр
многокутника.........................................................................................................................21
Урок 7. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування обернених задач ........... 23
Урок 8. Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання).
Одиниці вимірювання часу.
Дії з іменованими числами ................................................................................................ 25
Урок 9. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником ................................ 27
Урок 10. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння
іменованих чисел.
Визначення часу за годинником ........................................................................................ 31
Урок 11. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд.
Задачі на дві дії (додавання
і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з
іменованими числами ...........................................................................................................33
Урок 12. Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і
діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон
множення. Прості і складені задачі
на табличне множення. Периметр квадрата ..................................................................... 35
Урок 13. Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії
ділення. Числові рівності
та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на
кратне порівняння
двох чисел. Периметр прямокутника ................................................................................ 37
Урок 14. Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення.
Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність
результатів множення і ділення від зміни
одного з компонентів дій ................................................................................................... 39
Урок 15. Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для
розв'язування задач
і знаходження значень виразів .............................................................................................41
Урок 16. Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на
одиницю.
Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями
простих задач
вивчених видів ..................................................................................................................... 43
Урок 17. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2-3 дії різних
ступенів,
які є комбінаціями простих задач вивчених видів .............................................................45
Урок 18. Контрольна робота № 1 ..................................................................................................... 47
розділ 2. Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання
чисел у межах 1000 ............................................................................................................ 49
Урок 19. Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового
числа (101-199).
Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є
комбінаціями
простих задач вивчених видів ............................................................................................ 49
Урок 20. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел.
Лічба сотнями. Порівняння
сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким
записом ................................................................................................................................. 53
Урок 21. Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа.
Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді.
Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач
вивчених видів ..................................................................................................................... 55
Урок 22. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і
віднімання
на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі ............................. 57
Урок 23. Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис
числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості
сотень, десятків, одиниць у трицифрових
числах. Міліметр .................................................................................................................. 59
Урок 24. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця
вимірювання довжини —
кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини ............................... 61
Урок 25. Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин.
Знаходження периметра квадрата і прямокутника ........................................................... 63
Урок 26. Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями
вимірювання маси.
Задачі на зведення до одиниці (перший вид) ................................................................... 65
Урок 27. Розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом
зведення до одиниці . . .67
Урок 28. Контрольна робота № 2 ..................................................................................................... 69
Урок 29. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187 - 1).
Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і
нерівності.
Задачі на дві дії першого ступеня ...................................................................................... 71
Урок 30. Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу
при заданих
значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня ..................................................... 73
Урок 31. Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами
взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності:
загальний виробіток,
продуктивність праці, час роботи ...................................................................................... 75
Урок 32. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких
права частина
подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці ............. 77
Урок 33. Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до
одиниці
(перший вид) ......................................................................................................................... 79
Урок 34. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності
зі змінною.
Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач................. 83
Урок 35. Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є
комбінацією
вивчених видів простих задач ............................................................................................ 85
Урок 36. Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430. Розширена задача на
спосіб зведення
до одиниці. Розв'язування задачі виразом ........................................................................ 87
Урок 37. Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. Задача на знаходження
трьох чисел
за їх сумою та сумами двох доданків ................................................................................ 89
Урок 38. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250.
Складання задачі
за коротким записом. Розв'язування нерівностей ............................................................. 91
Урок 39. Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі,
що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний
виробіток,
продуктивність праці, час роботи ...................................................................................... 93
Урок 40. Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми.
Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є
комбінаціями вивчених видів
простих задач ....................................................................................................................... 95
Урок 41. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 +
80. Розв'язування
рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих
задач ...................................................................................................................................................... 97
Урок 42. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони
прямокутника за відомим периметром
і довжиною іншої його сторони .......................................................................................... 99
Урок 43. Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом
через
розряд виду 420 - 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків
арифметичних дій . . . . 101 Урок 44. Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на
знаходження трьох чисел за їх сумою
та сумами двох доданків ....................................................................................................103
Урок 45. Додавання і віднімання вивчених видів. Розв'язування задач ..................................... 105
Урок 46. Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії, які є
комбінацією
вивчених видів простих задач ......................................................................................... 107
Урок 47. Контрольна робота № 3 .................................................................................... 109
Урок 48. Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання.
Письмове додавання
трицифрових чисел без переходу через розряд ............................................................. 111
Урок 49. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.
Розпізнавання кола і круга
за істотними ознаками. Творча робота над задачею .......................................................113
Урок 50. Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання
трицифрових чисел
без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника ........... 115
Урок 51. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць
дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві
дії за поданим виразом.
Істинні та хибні висловлювання ...................................................................................... 117
Урок 52. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через
розряд.
Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька
одиниць ................................................................................................................................119
Урок 53. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через
розряд ................................................................................................................................. 121
Урок 54. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через
розряд.
Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування
простих задач
способом складання рівняння ............................................................................................123
Урок 55. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через
розряд (виду 100 - 17).
Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька
одиниць ............................................................................................................................... 125
Урок 56. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел
(з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення
тривалості події,
часу початку і часу закінчення події.................................................................................. 127
Урок 57. Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і
трицифрових чисел.
Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної.
Визначення тривалості
події, часу початку і часу закінчення події ....................................................................... 129
Урок 58. Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000.
Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох
чисел на кілька одиниць.
Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням ........................ 131
Урок 59. Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння
іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох
чисел за їх сумою
та сумами двох доданків .................................................................................................. 133
Урок 60. Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання
геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата.
Розширена задача на спосіб зведення
до одиниці .......................................................................................................................... 135
Урок 61. Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел.
Рівняння,
в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є
комбінацією
вивчених видів простих задач .......................................................................................... 137
Урок 62. Контрольна робота № 4 .................................................................................................... 139
розділ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і
ділення ......................................................................................................... 141
Урок 63. Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множення. Задачі на кратне
порівняння добутків .......................................................................................................... 141
Урок 64. Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання
рівнянь
143
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
тема уроку
Дата
розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання,
пов'язані з нумерацією чисел
Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання.
Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі
на знаходження суми трьох доданків
Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел
частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі
на різницеве порівняння
Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини —
сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.
Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка
Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника.
Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло,
круг
Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність
результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів. Задачі на
збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій
формі. Периметр многокутника
Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування обернених задач
Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці
вимірювання часу. Дії з іменованими числами
Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником
Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння
іменованих чисел. Визначення часу за годинником
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на
дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
Дії з іменованими числами
Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви
компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і
складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата
Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові
рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів.
Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника
Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі
на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність
результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій
Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв'язування
задач і знаходження значень виразів
Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю.
Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями
простих задач вивчених видів
Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2-3 дії різних
ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
Контрольна робота № 1
розділ 2. Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел
у межах 1000
19 Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового числа
(101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів,
які є комбінаціями простих задач вивчених видів
20 Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба
сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за
коротким записом
21 Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел
на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних
ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
22 Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і
віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі
23 Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у
вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків,
одиниць у трицифрових числах. Міліметр
24 Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання
довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини
25 Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин.
Знаходження периметра квадрата і прямокутника
26 Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями
вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)
27 Розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення
до одиниці
28 Контрольна робота № 2
29 Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187-1).
Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і
нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня
30 Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при
заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня
31 Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами
взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний
виробіток, продуктивність праці, час роботи
32 Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких
права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до
одиниці
33 Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до одиниці
(перший вид)
34 Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі
змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих
задач
35 Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є
комбінацією вивчених видів простих задач
36 Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430. Розширена задача на спосіб
зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом
37 Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. Задача на знаходження трьох
чисел за їх сумою та сумами двох доданків
38 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250.
Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей
39 Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що
містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний
виробіток, продуктивність праці, час роботи
40 Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та
складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач
41 Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 + 80.
Розв'язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів
простих задач
42 Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 - 80.
Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за
відомим периметром і довжиною іншої його сторони
43 Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через
розряд виду 420 - 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків
арифметичних дій
44 Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх
сумою та сумами двох доданків
45 Додавання і віднімання вивчених видів. Розв'язування задач
46 Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії, які є
комбінацією вивчених видів простих задач
47 Контрольна робота № 3
48 Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове
додавання трицифрових чисел без переходу через розряд
49 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання
кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею
50 Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових
чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника
51 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює
10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим
виразом. Істинні та хибні висловлювання
52 Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд.
Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць
53 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд
54 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд.
Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих
задач способом складання рівняння
55 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд
(виду 100 - - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на
кілька одиниць
56 Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом
через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу
початку і часу закінчення події
57 Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і
трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих
значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення
події
58 Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000.
Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох
чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з
поясненням
59 Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння
іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за
їх сумою та сумами двох доданків
60 Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання
геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата.
Розширена задача на спосіб зведення до одиниці
61 Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел.
Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4
дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
62 Контрольна робота № 4
розділ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і
ділення
63 Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множення. Задачі на кратне
порівняння добутків
64 Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання
рівнянь
РОЗДІЛ 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-Й КЛАС
УРОК 1. УСНА І ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ. ВИПАДКИ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ
Мета: повторити склад натурального ряду чисел у межах 100; розглянути випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел; розвивати вміння розв'язувати
задачі на дворазове збільшення, зменшення числа на кілька одиниць; виділяти із
заданої множини чисел підмножини; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. вступне слово вчителя
— У третьому класі ми продовжимо вивчати математику, науку складну, але цікаву
і дуже потрібну. Ви дізнаєтеся, як лічити, порівнювати числа у межах 1000; виконувати
арифметичні дії з двоцифровими і трицифровими числами. Цікавим для вас стане
знайомство з новими числами — дробами, які позначають частину цілого. А ще ви
будете розв'язувати цікаві задачі, які мають практичне значення.
Разом з вами подорожуватимуть відомі вам математичні казкові персонажі: Плюс
Плюсович, Мінус Мінусович, Множник Добуткович і Частка Ді- линка.
2. Усна лічба
— Назвіть всі числа першого десятка, другого десятка, п'ятого десятка; десятого
десятка.
Гра «Хто швидше?»
3. Ознайомлення з новим підручником
— У першому і другому класах вам допомагав вивчати математику мовчазний друг.
(Демонстрування підручників з математики для 1-го і 2-го класів.)
— Це підручники з математики. У третьому класі вам допомагатиме їх старший
брат — підручник з математики для 3-го класу.
— Розгляньте обкладинку підручника. Хто його автор?
— Які герої вам знайомі?
— Розгорніть підручник. Які умовні позначення допоможуть вам орієнтуватися в
книзі?
— Особливу увагу звертайте на матеріал, виділений у рубриці «Запам'ятай». Це
найважливіші правила, закони, алгоритми, які потрібно запам'ятати і вміти
використовувати під час розв'язування практичних вправ.
Ш. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми повторимо нумерацію чисел першої сотні, будемо читати,
записувати числа в межах 100, розв'язувати задачі, вчитися швидко і правильно
рахувати.
IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1. Робота за малюнком (с. 4)
— На який майдан ведуть усі вулиці і проспекти? (Майдан Тисяча)
— Які назви вам уже відомі? Що ви можете розповісти про ці назви?
— Які математичні назви ви ще не знаєте?
2. Гра «Ланцюжок» (с. 5, завдання 2)
— Назвіть числа, які пропущено.
3. Фронтальне опитування
— Назвіть десятки, які пропущено. (С. 5, завдання 3)
— Виділіть із заданої множини чисел підмножини. (С. 5, завдання 4)
4. Бесіда про попереднє й наступне числа (с. 5, завдання 5)
— Кожне з чисел збільшіть на 1, а потім зменшіть на 1.
— Запишіть результати обчислень у два рядки.
5. Робота в парах (с. 5, завдання 6).
— Назвіть пропущені числа в кожному рядку.
Фізкультхвилинка
V.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота над задачею (с. 6, завдання 8) 1) Складання короткої умови до задачі.
2) Аналіз задачі.
— Чи можна відразу дізнатися, скільки рослин у гербарії Ніни? (Ні)
— Що треба знайти, щоб дізнатися, скільки рослин у гербарії Ніни? (Треба
дізнатися, скільки рослин у гербарії Марини.)
— Якою дією? (Додаванням)
— Чому? (В умові сказано «на 10рослин більше».)
— Як дізнатися? (24 + 10)
— Тепер можна дати відповідь на питання задачі? (Так)
— Яку дію треба виконати? Чому? (Дію віднімання, тому що в умові сказано «на 1
рослину менше»)
3) Самостійне розв'язання задачі.
4) Перевірка розв'язання.
— Прочитайте відповідь. (33 рослини у гербарії Ніни)
— Скільки дій у задачі? (Дві)
— Чому? (Не вистачало даних в умові — скільки рослин було у гербарії Марини.)
2. Самостійна робота (с. 5, завдання 7)
— Обчисліть приклади.
3. Робота над задачею (с. 6, завдання 9)
Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови.
Учні високого рівня знань розв'язують задачу виразом: 10 + (10 - 1) = 19
(книж.)
Учні достатнього рівня знань розв'язують задачу по діях:
1) 10 - 1 = 9 (книж.) — про пригоди
2) 10 + 9 = 19 (книж.)
Відповідь: усього 19 книжок прочитала Марійка влітку. Решта учнів —
за допомогою схеми-опори на картках-підказках.
1)□ - □ = □ (книж.)
2) □ + □ = □ (книж.)
4. Робота з геометричним матеріалом (с. 6, завдання 10)
— Назвіть кожну геометричну фігуру.
— Виділіть підмножини геометричних фігур.
— У якій підмножині найменше елементів?
5. Гра «хто швидше?»
— Дівчатка, запишіть усі двоцифрові числа, які можна утворити з цифр 2; 4; 9.
— Хлопці, запишіть усі двоцифрові числа, які можна утворити з цифр 1; 6; 8.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
— У яких частинах математичного міста ми сьогодні побували?
— Як утворити число, якщо відоме попереднє до нього?
VI!. ДОМАшНЄ ЗАвДАННЯ
С. 6, завдання 11; 12.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 4
1. Перевірка домашнього завдання
— Прочитайте розв'язання задачі 35 (с. 10).
2. Гра «Найкращий обчислювач» (с. 10, завдання 36)
3. хвилинка каліграфії (с. 11)
— Назвіть букви латинського алфавіту.
— Запишіть їх каліграфічно.
4. Порівняння виразів
12 + 8 - 4 □ 9
9 + 11 - 3 □ 15
16 - 8 + 2 □ 10
6 + 14 - 7 □ 5
11 + 9 - 7 □ 12
19 - 6 - 9 □ 7
5. Робота за підручником (с. 11, завдання 37)
— Серед чисел знайдіть такі, які можна записати у вигляді суми рівних доданків.
— Запишіть за зразком.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 3
1. Перевірка домашнього завдання
— Зачитайте розв'язання виразів зручним способом (с. 8, завдання 22). 29 + 1 + 4 =
34 22 + 8 + 1 = 31
73 + 3 + 4 = 80
3 + 3 + 34 = 40
45 + 5 + 3 = 53
91 + 1 + 8 = 100
— Який вираз склали до задачі 23 (с. 9)? 11 + 13 + 16 = 40 (с.)
2. Гра «ланцюжки» (завдання 24, с. 9)
3. хвилинка каліграфії (с. 9)
4. Математичний диктант
• Запишіть число, в якому 7 десятків і 8 одиниці, 4 десятки і 5 одиниць.
• Запишіть найменше двоцифрове число.
• Запишіть «сусідів» числа 39.
• Запишіть число, попереднє до числа 80.
• Запишіть число, наступне до числа 49.
• Запишіть 73 у вигляді суми розрядних доданків.
• Запишіть у вигляді прикладу: як утворити число 69 з попереднього числа?
• Запишіть у вигляді прикладу: як утворити число 90 з наступного за ним числа?
• Запишіть у вигляді прикладу: скільки отримаємо, якщо від числа 24 відняти
кількість його одиниць?
(Відповіді: 78; 45; 10; 38; 40; 79; 50; 73 = 70 + 3; 68 + 1 = 69; 91 - 1 = 90; 24 - 4 = 20)
5. Робота за індивідуальними картками
Картка 1
1. Кожне з чисел 58; 16; 61; 44 запишіть у вигляді суми їх розрядних доданків.
Зразок. 82 = 80 + 2.
2. Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 5; 7; 2 см. Картка 2
1. Кожне з чисел 27; 14; 51; 55 запишіть у вигляді суми їх розрядних доданків.
Зразок. 82 = 80 + 2.
Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 6; 8; 5 см.
Урок 2. Нумерація чисел у межах 100. переставний і сполучний закони
додавання. довжина, маса, місткість, час як властивості предметів
навколишнього світу. задачі на знаходження суми трьох доданків
Мета: формувати вміння застосовувати під час обчислень переставний і сполучний закони додавання, розв'язувати задачі на знаходження суми трьох доданків, використовувати величини за призначенням; розвивати мислення, математичне мовлення;
виховувати уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Зачитайте розв'язання до задачі 11 (с. 6).
—
Хто склав вираз до задачі? Зачитайте і прокоментуйте його. 10 + (10 + 5) = 25
(ромашок)
—
Зачитайте відповіді прикладів завдання 12 (с. 6) у порядку зростання. 0 17 19 31
44
2.
хвилинка каліграфії (с. 7)
Урок почнемо без зупинки З каліграфічної хвилинки.
3.
«Попрацюймо разом!» (с. 6, завдання 13)
—
Розгляньте малюнки.
—
Скільки морквинок на кожному малюнку, якщо їх у пучку 10?
—
Запишіть кожне число у вигляді суми розрядних доданків.
22 = 20 + 2 30 = 30 + 0
54 = 50 + 4 79 = 70 + 9
4.
Математичний диктант (с. 7, завдання 14)
Відповіді:
48; 27; 61; 85; 11; 94; 51; 100; 50; 21; 54; 80; 9; 99; 38; 99; 10; 90.
5.
Усне опитування
—
Назвіть усі числа від 30 до 42; від 48 до 57; від 86 до 93.
—
Назвіть «сусідів» числа 57.
—
Назвіть числа четвертого десятка.
—
У Петрика П'яточкіна було 2 монети по 50 копійок. Він витратив 20 копійок.
Скільки грошей залишилось у Петрика П'яточкіна?
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми згадаємо переставний і сполучний закони додавання,
повторимо властивості предметів навколишнього світу, продовжимо роботу над
задачами.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ.
1. Підготовча робота (с. 7, завдання15)
—
Знайдіть вирази з однаковими значеннями.
—
Складіть і запишіть рівності.
1 + 43 = 43 + 1
2+8=8+2
1 + 10 = 10 + 1
11 + 5 = 5 + 11
—
Чому ліворуч і праворуч вийшла однакова відповідь?
2.
Пригадай!
—
Які закони додавання ви пам'ятаєте?
—
Прочитайте про це на с. 7 підручника.
3.
Розв'язування прикладів з коментуванням (с. 7, завдання 16)
—
Знайдіть значення виразів зручним способом
—
3 + 15 + 7 = 3 + 7 + 15 = 25
8 + 1 + 12 = 12 + 8 + 1 = 21
41 + 4 + 9 = 41 + 9 + 4 = 54
6 + 5 + 24 = 24 + 6 + 5 = 35
20 + 9 + 10 = 20 + 10 + 9 = 39
1 + 90 + 9 = 9 + 1 + 90 = 100
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Бесіда про одиниці вимірювання величин (с. 8, завдання 18; 19)
—
Поясніть, що чим вимірюють?
—
Які значення маси можна визначити за допомогою гир 1 кг, 3 кг, 9 кг, якщо гирі
можна класти на обидві шальки терезів?
2.
Робота над задачею (с. 8, завдання 21)
Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови.
Розв
12 + 10 + 8 = 30 (л)
—
Обчисліть зручним способом.
3.
Робота з геометричним матеріалом (с. 8, завдання 20)
—
Що таке ламана лінія?
—
Як знайти довжину ламаної лінії?
—
Виміряйте кожну ланку ламаної.
—
Обчисліть довжину ламаної зручним способом. 4 + 3 + 5 = 12 (см)
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 7, завдання 17)
7 + 4 = 11 (год.)
VI.
підсумок уроку
—
Які закони додавання повторили на уроці?
—
Обчисліть зручним способом.
13 + 14 + 15 + 16 + 17 = □ 28 + 25 + 2 + 5 = □
26 + 35 + 24 + 15 = □
6 + 51 + 14 + 9 = □
VII. ДОМАШНЄ ЗАвДАННЯ
С. 8-9, завдання 22; 23.
Урок 3. Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100.
додавання і віднімання чисел частинами. позначення геометричних
фігур буквами латинського алфавіту. задачі на різницеве порівняння
Мета: повторити прийоми усного додавання і віднімання чисел у межах 100; формувати вміння додавати і віднімати числа частинами, розв'язувати задачі на різницеве
порівняння чисел; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, математичне
мовлення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 12)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми згадаємо прийоми усного додавання і віднімання у межах
100, будемо позначати геометричні фігури буквами латинського алфавіту, продовжимо
роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1.
Підготовча робота (с. 9, завдання 25)
—
Поясніть способи додавання й віднімання.
—
Закінчіть обчислення.
2.
Розв'язування прикладів з коментуванням (с. 9, завдання 26)
3.
Порівняння чисел (с. 9, завдання 27)
—
Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше від другого?
1й
рядок — з коментуванням.
2й
рядок — самостійно.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Усне розв'язування задачі (с. 9, завдання 28)
—
Скільки літер налічувалося в азбуці Кирила і Мефодія понад тисячу років тому?
—
Скільки літер у сучасній абетці?
—
На скільки літер менше в сучасній абетці, ніж в азбуці Кирила і Ме- фодія?
2.
Усне розв'язування задачі (с. 9, завдання 29)
—
Скільки років живе мавпа?
—
Скільки років живе верблюд?
—
На скільки років довше за верблюда може прожити мавпа?
—
Як дізналися?
3.
Робота над задачею (с. 9, завдання 30)
Аналіз задачі, складання короткої умови.
— Чи можемо відразу порівняти кількість гусей на озері з кількістю гусей, що полетіли
далі?
—
Чому?
—
Як дізнатися, скільки гусей стало на озері, на якому вже плавало 27 гусей?
—
Тепер ми можемо дати відповідь на головне запитання задачі?
—
Якою дією?
—
Розв'язання запишіть самостійно.
—
Прочитайте відповідь. (На 4 гуски більше стало на озері, ніж тих, які полетіли
далі.)
4. Робота з геометричним матеріалом
1)
С. 10, завдання 31.
—
Виміряйте довжину відрізка АВ (9 см)
—
Накресліть відрізок на 2 см довший за відрізок АВ.
—
Що для цього потрібно виконати? (9 + 2 = 11 (см))
—
Назвіть цей відрізок буквами латинського алфавіту.
—
Накресліть відрізок на 2 см коротший за відрізок АВ.
—
Що для цього потрібно виконати? (9 - 2 = 7 (см))
—
Назвіть цей відрізок буквами латинського алфавіту.
2)
С. 10, завдання 32.
—
Які фігури ви бачите на малюнку? (Трикутник, квадрат, прямокутник)
—
Назвіть ці фігури (АВС, МNК^, АВС^).
—
Виміряйте сторони прямокутника.
—
Що ви про них можете сказати? (Протилежні сторони прямокутника рівні.)
—
На скільки довжина прямокутника більша, ніж ширина? (На 1 см)
—
Як ви про це дізналися?
3)
С. 10, завдання 33.
—
Накресліть прямокутник АВС^ зі сторонами 2 і 6 см.
—
Знайдіть його периметр.
—
Що таке периметр?
VI.
підсумок уроку
—
Що в математиці називається буквами латинського алфавіту?
—
Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше за друге?
VII. ДОМАШНЄ ЗАвДАННЯ
С. 10,завдання 34; 35.
Урок 4. зв'язок дій додавання і віднімання. рівняння. одиниці
вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. співвідношення
між одиницями вимірювання довжини. побудова відрізка заданої
довжини. задачі на знаходження невідомого доданка
Мета: вчити застосовувати під час обчислень зв'язок між діями додавання і віднімання
для перевірки дій додавання і віднімання; розвивати вміння порівнювати іменовані
числа, перетворювати величини, виражені у двох одиницях найменувань; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 11)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про зв'язок дії додавання з дією
віднімання, будемо вчитися перевіряти отриманий результат, попрацюємо над
задачами, будемо перетворювати і порівнювати іменовані числа.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОю УРОКУ
1. Підготовча робота
—
Заповніть таблицю.
Доданок 5
11
50
Доданок
12
6
Сума
13
52
100
—
—
2.
—
—
1-
Як називаються числа при додаванні?
Як знайти невідомий доданок?
Гра «Склади два приклади» (с. 11, завдання 38)
Обчисліть приклади.
До кожної рівності на додавання складіть дві рівності на віднімання.
й
варіант — 1; 2 приклади;
2й
варіант — 3; 4 приклади.
3.
Перевірка віднімання додаванням (с. 11, завдання 39)
—
Знайдіть різницю чисел.
—
Виконайте перевірку.
4.
Розв'язування рівнянь (с. 11, завдання 40)
Повторення алгоритму розв'язування рівняння
•
Прочитайте рівняння: 14 + х = 34
•
Визначте, який компонент невідомий. (У рівнянні 14 + х = 34 невідомий другий
доданок, відомий перший доданок і сума.)
•
Пригадайте правило на знаходження невідомого компонента рівняння 14 + + х =
34.
•
(Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.)
•
Знайдіть розв'язок (корінь) рівняння.
•
Перевірте розв'язок рівняння шляхом підстановки його у дане рівняння. (14 + 20
= 34)
•
Якщо одержали правильну числову рівність, то рівняння розв'язано правильно.
(34 = 34)
Висновок. Розв'язати рівняння означає знайти таке числове значення букви, при якому
рівність буде правильною.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Усне виконання (с. 11, завдання 41)
2.
Розв'язання задачі складанням рівняння (с. 11, завдання 42)
—
Про що йдеться в задачі? (Усього дітей було 46 — це сума. Дівчаток 28 — це
перший доданок. Треба дізнатися, скільки було хлопчиків. Це другий доданок.)
—
Що є шуканим у задачі? (Шуканим є число, яке невідоме.)
—
Позначимо невідоме число хлопчиків буквою, наприклад х.
—
Запишіть рівність. (28 + х = 46)
—
Що ми отримали? (Рівняння)
—
Розв'яжемо рівняння і дізнаємося шукане число.
—
Прочитайте рівняння. Що невідомо? (Невідомий другий доданок.)
—
Як знайти другий доданок? (Щоб знайти другий доданок, треба від суми відняти
перший доданок.)
—
Виконайте дії. (х = 46 - 28
х = 18)
—
Зробіть перевірку. (До 18 додати 28 повинно бути 46, таким чином отримали
вірну рівність: 46 = 46, тому х = 18, є розв'язком рівняння або його коренем, а отже, і
шуканим числом.)
—
Запишіть відповідь. (Відповідь: 18 хлопчиків було в кінозалі.)
3.
Усно. Перетворення іменованих чисел (с. 11, завдання 45)
—
Скільки в 1 дециметрі сантиметрів?
—
Скільки в 1 метрі сантиметрів? дециметрів?
4.
Порівняння іменованих чисел (с. 11, завдання 46)
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 11, завдання 43)
(12 - 5 + 3 = 10)
6.
Робота з геометричним матеріалом (с. 11, завдання 44)
—
Повторення умови задачі за питаннями вчителя.
—
Як знайти довжину другого відрізка? (17 - 9 = 8 (см))
—
Накресліть ці відрізки.
VI.
підсумок уроку
Вправа «Незакінчене речення»
•
Щоб перевірити дію додавання, треба...
•
Щоб перевірити дію віднімання, треба...
•
Щоб знайти невідомий доданок, треба...
—
Перевірте правильність розв'язання прикладів: 35 + 22 = 57; 42 + 16 = 78.
VII. домашнє завдання
С. 12, завдання 47; 48.
Урок 5. рівняння. задачі на знаходження невідомого
зменшуваного, від'ємника. співвідношення Між одиницями довжини.
порівняння іменованих чисел.Коло, круг.
Мета: формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного,
від'ємника; вдосконалювати вміння додавати і віднімати іменовані числа, порівнювати
їх; розвивати мислення учнів, увагу; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
хвилинка каліграфії (с. 13)
3.
«веселі задачі»
• Веселунчик, пес вухатий, • Песик рано-вранці встав,
Дуже любить рахувати:
Гусенят порахував.
28 каченят, У дворі їх 25,
На 9 більше гусенят.
На 8 менше каченят,
Скільки разом коло хати Скільки їх, скажіть,
Цих маленьких пташенят? Песику допоможіть!
4.
Усні обчислення за підручником (с. 12, завдання 49)
—
Як називаються числа при додаванні?
—
Як перевірили дію додавання?
—
Якщо а + Ь = с, то чому дорівнює с - а і с - Ь?
—
Як називаються числа при відніманні?
5.
Робота за індивідуальними картками
Картка 1
1.
Розв'яжіть приклад 35 + 14 та складіть до нього два приклади на віднімання.
2.
Довжина відрізка АВ — 13 см, а відрізка КМ — 17 см. На скільки сантиметрів
другий відрізок довший за перший?
Картка 2
1.
Виконайте перевірку і визначте, в якому прикладі допущено помилку. 74 + 25 =
100 13 + 82 = 95 49 + 16 = 65
2.
Довжина відрізка АВ — 16 см, а відрізка КМ — 14 см. На скільки сантиметрів
другий відрізок коротший від першого?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над розв'язуванням рівнянь,
повторимо деякі геометричні поняття.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1.
Робота за таблицею (с. 12, завдання 50)
—
Знайдіть невідомі компоненти.
—
Запишіть відповідні рівності.
2.
«Пригадай!». Робота над теоретичним матеріалом (с. 12)
—
Як знайти невідоме зменшуване?
—
Як знайти невідомий від'ємник?
3. Робота над задачею (с. 12, завдання 54)
Аналіз задачі за запитаннями вчителя. Складання короткої умови. Було — ?
Продали — 26 путівок Залишилось — 37 путівок
—
Невідому кількість путівок замінимо буквою х.
—
Складемо рівняння: х - 26 = 37
—
Розв'яжіть рівняння.
—
Зачитайте відповідь до задачі. (Спочатку було 63 путівки.) Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Самостійна робота (с. 12, завдання 51)
1
варіант — 1; 2 рівняння;
2
варіант — 3; 4 рівняння.
2.
Дії над іменованими числами:
а)
додавання і віднімання іменованих чисел (с. 12, завдання 52);
б)
порівняння виразів з іменованими числами (с. 12, завдання 53).
3.
Розв'язування задачі (завдання55,с. 13) складанням рівняння
Розвязання
42 - х = 30
х = 42 - 30
х = 12
Відповідь: 12 картинок Степан подарував Денисові.
4.
Робота над геометричним матеріалом
1)
С. 13, завдання 56.
—
Назвіть найменше двоцифрове число.
—
Довжина меншого відрізка невідома. Позначимо її буквою х.
—
Чому дорівнює різниця довжин двох відрізків?
—
Яке вийде рівняння? (10 - х = 7)
—
Розв'яжіть рівняння.
—
Чому дорівнює довжина меншого відрізка?
—
Накресліть його в зошиті.
2)
С. 13, завдання 57.
—
Назвіть кожну фігуру на малюнку.
—
Виміряйте діаметр найбільшого кола. (3 см)
—
Виміряйте радіус найменшого круга. (1 см)
—
Накресліть коло, радіус якого дорівнює 2 см.
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 13, завдання 58)
25 + 19 + 6 = 50
21 + 19 + 27 + 3 + 30 = 100
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Доповніть речення.
•
Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно...
•
Щоб знайти невідомий від'ємник потрібно...
VII. домашнє завдання
С. 13, завдання 59; 60.
Урок 6. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через
розряд. залежність результатів додавання й віднімання від зміни
одного з компонентів. задачі на збільшення (зменшення) числа на
кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр
многокутника.
Мета: формувати вміння розв'язувати задачі на збільшення та зменшення числа на
кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі, визначати істинні та хибні висловлювання; вдосконалювати вміння порівнювати числові вирази, не обчислюючи їх
значення, обчислювати периметр многокутника; розвивати пізнавальну активність;
виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Зачитайте розв'язання до задачі 60 (с. 13). (17 - 9 = 8 (діт.))
—
Хто розв'язав задачу за допомогою рівняння?
—
Зачитайте рівняння.
—
Який компонент був невідомий?
—
Як знайшли невідомий від'ємник?
2.
Гра «Так чи не так?» (с. 13, завдання 61)
—
Визначте істинні та хибні висловлювання.
3.
Гра «Число загубилося»
□
+ 4 = 12
□-5=9
80 - □ = 29
□
+ 7 = 19
□-8=6
17 - □ = 17
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми пригадаємо прийоми додавання і віднімання у межах 100 з
переходом через розряд, продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1. Колективна робота над задачею (с. 14, завдання 65)
Аналіз задачі за запитаннями вчителя. Складання короткої умови.
Розв
7 + 4 = 11 (см)
Відповідь: 11 см — довжина тіла уссурійського жука-вусача.
2.
Самостійне розв'язання задачі (с. 14, завдання 66)
Перевірка розв'язання: 11 - 4 = 7 (років)
3.
Робота над складеною задачею, що містить зменшення числа на кілька одиниць,
сформульоване у непрямій формі (с. 14, завдання 67)
Аналіз задачі за запитаннями вчителя. Складання короткої умови.
—
Чи можемо відразу дати відповідь на питання задачі?
—
Чому?
—
Як дізнатися, скільки бубликів з'їв Пончик на обід і полуденок разом?
—
Чому будемо виконувати дію додавання?
—
Як дізнатися, скільки бубликів з'їв Пончик на обід?
—
Яку дію будемо виконувати?
—
Чому?
—
Запишіть розв'язання в зошити.
Учні високого і достатнього рівня знань записують розв'язання самостійно. Решті
можна роздати картки-підказки. Картка-підказка
1) □ + □ = □ 2) □ - □ = □
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Самостійна робота (с. 14, завдання 62)
—
Запишіть кожне число у вигляді суми розрядних доданків.
1
варіант — 82; 48; 22; 74.
2
варіант — 49; 51; 85; 17.
2.
Гра «Допоможіть Сові розв'язати кругові» (с. 14, завдання 63)
—
Розв'яжіть кругові приклади.
—
Поясніть, яким способом обчислювали.
3.
Порівняння виразів (с. 14, завдання 64)
—
Порівняйте вирази, не обчислюючи їх значення.
—
Що для цього треба зробити?
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 14, завдання 68)
Розв язання
1)
13 - 8 = 5 (років) — різниця
2)
9 - 5 = 4 (роки)
Відповідь: Степанові було 4 роки.
5.
Робота над геометричним матеріалом (с. 14, завдання 69)
—
Назвіть тільки многокутники.
—
Знайдіть периметр п'ятикутника.
VI.
підсумок уроку
—
Що цікавого дізналися на уроці?
—
Як розв'язувати задачі, які містять збільшення та зменшення числа на кілька
одиниць, сформульовані у непрямій формі?
VII. домашнє завдання
С. 14-15, завдання 70; 71.
Урок 7. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування
оберенених задач.
Мета: формувати вміння складати і розв'язувати обернені задачі, бачити структуру задачі на три дії; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння перевіряти дію додавання дією віднімання; розвивати логічне мислення; виховувати наполегливість під
час виконання завдань.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Фронтальна перевірка (с. 14, завдання 70)
—
Чому дорівнює ширина прямокутника у задачі 71 (с. 15)?
—
Чому дорівнює периметр прямокутника?
2.
Гра «Ланцюжок» (с. 15, завдання 72).
—
Збільшіть числа на 12.
—
Зменшіть числа на 15.
3.
хвилинка каліграфії ( с. 15)
4.
Зв'язок додавання з відніманням (с. 15, завдання 73)
—
Обчисліть вирази.
—
Перевірте додавання відніманням.
1
варіант — 1; 2 приклади.
2
варіант — 3; 4 приклади.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми повторимо складання і розв'язування обернених задач, будемо
розв'язувати задачу на три дії, а також повторимо розв'язування бук- вених виразів.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1. Робота над задачею (с. 15, завдання 76) 1) Складання короткої умови.
2)
Аналіз задачі.
—
Чи можна відразу дізнатися, яка маса дорослого собаки і цуценяти? (Ні)
—
Чому?
—
Як знайти масу дорослого собаки?
—
Чому виконуємо дію додавання?
—
Яку дію треба виконати, щоб відповісти на головне запитання задачі?
3)
Самостійне розв'язування задачі.
4)
Перевірка розв'язання.
—
Прочитайте відповідь. (13 кг)
2. Творча робота над задачею
—
Складіть обернену задачу до попередньої.
—
Розв'яжіть задачу.
—
Порівняйте розв'язання, відповіді задач.
—
Що таке обернена задача?
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Робота в парах (с. 15, завдання 74)
—
Знайдіть значення виразу.
—
Запишіть їх у два стовпчики. Взаємоперевірка робіт.
2.
Робота над задачею (с. 15, завдання 79)
Аналіз умови і складання короткого запису задачі.
—
Скільки кілограмів в 1 центнері?
—
За умовою задачі 100 кг складається з трьох сіток.
—
Чи відома маса всіх сіток?
—
Скільки цибулі було у першій сітці?
—
Що відомо про другу сітку?
—
Що сказано про третю сітку?
—
Чи можливо відразу знайти, скільки цибулі було в третій сітці?
—
Складемо план розв'язання задачі.
1)
Скільки цибулі в другій сітці?
□-□=□
2)
Чому дорівнює сума мас першої і другої сітки?
□+□=□
3)
Скільки цибулі в третій сітці?
□-□=□
—
Запишіть розв'язання задачі.
Сильніші учні розв'язують самостійно, всі решта — за допомогою вчителя. Розв
1)
35 - 5 = 30 (кг) — у другій сітці
2)
35 + 30 = 65 (кг) — у першій і другій сітках
3)
100 - 65 = 35 (кг)
Відповідь: 35 кг цибулі у третій сітці.
3.
Додавання і віднімання іменованих чисел (с. 15, завдання 78)
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 15, завдання 77)
Розв
1)
6 + 6 = 12 (років)
2)
47 + 12 = 59 (років)
VI.
підсумок уроку
—
Що цікавого дізналися на уроці?
—
Як скласти обернену задачу?
VII. домашнє завдання
С. 16,завдання 80; 81.
Урок 8. Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і
віднімання). Одиниціці вимірювання часу. Дії з іменованими числами.
Мета: узагальнити знання про практичне застосування додавання до числа суми двох
чисел; закріплювати вміння обчислювати значення виразів зручним способом, складати
й обчислювати задачі виразом; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати
логічне мислення, увагу; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Зачитайте приклад на додавання з перевіркою завдання 80 (с. 16).
—
Як перевірити правильність виконання дії додавання?
—
Яку обернену задачу склали до задачі 81 (с. 16)?
—
Зачитайте розв'язання до неї.
—
Що таке обернена задача?
2.
Гра «хто швидше?» (с. 16, завдання 82)
—
Обчисліть та розшифруйте слово. (Україна)
3.
Математичний диктант
•
Запишіть суму і різницю чисел 45 і 20.
•
Число 69 зменшіть на суму чисел 15 і 3.
•
Число 78 зменшіть на різницю чисел 27 і 4.
•
Число 45 збільшіть на суму чисел 7 і 6.
•
Число 50 збільшіть на різницю чисел 17 і 8.
•
На скільки число 48 більше, ніж 8?
•
Білочка знайшла на гілці 12 горіхів. У дупло вона перенесла лише 9 горіхів,
решту загубила. Скільки горіхів загубила білочка?
Відповіді: 65; 25; 51; 55; 58; 59; 40; 3.
4.
Фронтальне опитування
—
Як називаються числа в рівності 62 - 7 = 55?
—
Складіть задачі різного виду за виразом 15 - 8.
•
Петрик зібрав 15 білих грибів, а Марічка на 8 грибів менше. Скільки грибів
зібрала Марічка?
•
У коробці лежало 15 рожевих кульок і 8 жовтих. На скільки менше було жовтих
кульок, ніж рожевих?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми узагальнимо знання про додавання до числа суми двох
чисел, продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1.
«виконай за зразком!» (с. 16, завдання 83)
Учні коментують кожний спосіб.
—
Закінчіть обчислення та знайдіть значення інших виразів.
2.
«Пригадай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 16)
—
Що потрібно виконати, щоб додати до числа суму двох чисел?
3.
Тренувальна вправа (с. 16, завдання 84)
—
Знайдіть значення виразу зручним способом.
4.
Робота над задачею (с. 16, завдання 85)
—
Складіть задачу за коротким записом.
—
Розв'яжіть задачу виразом.
—
Обчислення виконуйте зручним способом. Перевірка виконаної роботи.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
вправа «віконечка»
В 1 добі □ години. В 1 році □ місяців. В 1 тижні □ днів.
2.
Робота над задачею (с. 16, завдання 86)
—
Скільки триває ніч 22 грудня?
—
Яким є перше питання задачі?
—
Що потрібно пригадати, щоб дати відповідь на питання задачі? (День і ніч
складають добу. У добі 24 години.)
—
Як дізнатися, скільки годин триває день? (24 - 16 = 8 (год))
—
На скільки годин день коротший за ніч?
—
Як про це дізнатися? (16 - 8 = 8 (год))
3.
Додавання і віднімання іменованих чисел (с. 17, завдання 88)
Учні виконують завдання з коментуванням біля дошки.
4.
Самостійна робота (с. 17, завдання 89)
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 17, завдання 87)
Розв язання
1)
20 - 15 = 5 (хв) — різниця
2)
30 + 5 = 35 (хв) Відповідь: 35 хвилин.
6.
Робота над геометричним матеріалом
—
Скільки на малюнку многокутників? Назвіть їх.
—
Які фігури не є многокутниками?
—
Побудуйте квадрат зі стороною 3 см. Обчисліть його периметр.
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Яке завдання було найцікавішим? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 17, завдання 90
Урок 9. Доба. Година. Хвилина. Секунда.
Визначення часу за годинником.
Мета: ознайомити учнів із співвідношеннями між одиницями часу; вчити визначати час
за годинником; формувати навички обчислень, використовуючи таблицю множення;
розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати розуміння необхідності
берегти час.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
— Як зручно обчислити приклади (с. 17, завдання 90)?
2.
весела лічба
• У класі було 30 учнів.
Інші грали у «Квача»,
Це на 2 менше, ніж у списку.
А треті — стрибали.
Скільки треба рядів парт У футбол грали
У класі помістити, У 6 разів більше учнів,
Щоб усіх учнів по 8 Ніж стрибали,
В ряду посадити? Ну а грали у «Квача» —
А щоб всіх учнів класу
На 10 учнів більше, ніж стрибали.
По 6 посадити?
Скільки учнів на перерві
Активно відпочивали,
На перерві біля школи
Якщо із них 8 учнів
Учні у футбол грали,
Через скакалку стрибали?
3.
Гра «Котра година?»
—
Повторення таблиці множення на 6. Учитель показує на число навколо
циферблата, учні множать його на 6 і дають відповідь.
—
Користуючись циферблатом, складіть приклади на ділення на 6. (6 : 6 = 1; 12 : 6
= 2)
4. Фронтальне опитування
1)
Робота з виразами.
—
У чому різниця?
(36 - 12) : 6 + 6;
36 - 12 : 6 + 6
Повторення порядку виконання дій.
2)
Обчислення прикладів.
4 ■ 6 + 12
72 + 36 : 6
(14 + 13) : 3
90 - 6 ■ 3
6 ■ 5 + 32 : 4 6 ■ 8 – 10
5. індивідуальне опитування
Картка 1
1.
Обчисліть приклади.
6■8 - 5■6
32 : 4 - 5
2.
Розв'яжіть задачу.
Мама дала дітям 18 цукерок. Третина цукерок були шоколадні, решта — іриски.
Скільки ірисок мама дала дітям? Картка 2
1.
Обчисліть приклади.
6 ■ 7 - 5 ■ 6 36 : 6 + 32
2.
Розв'яжіть задачу.
Бабуся поклала на тарілку 12 пиріжків. Третина пиріжків були з грибами, решта — з
капустою. Скільки пиріжків з капустою було на тарілці?
III.
повідомлення теми уроку
—
Відгадайте загадку.
• Справно йде, хоч ніг не має, Цоки-цок усім співає. І секунди, і хвилини Нам рахує він
щоднини. (Годинник)
—
Сьогодні на уроці ми будемо працювати з одиницями вимірювання часу,
продовжимо навчатися визначати час за годинником.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1.
Бесіда
—
Які одиниці часу ви вже знаєте?
—
Скільки місяців у році?
—
Скільки днів у році?
—
Які осінні місяці ви знаєте?
—
Скільки днів у кожному зимовому місяці?
—
Ранок, день, вечір, ніч складають добу. Час визначають за годинником. За добу
годинникова стрілка робить два повних оберти. Хвилинна стрілка робить повний оберт
за 1 годину, а секундна — за 1 хвилину.
1 доба = 24 години 1 година = 60 хвилин 1 хвилина = 60 секунд
—
Які види годинників вам відомі?
(Механічні, електронні, піскові, сонячні, водяні, маятникові)
Визначення часу за годинником
—
Запишіть, скільки годин і хвилин показує кожний годинник.
—
Котру годину показуватиме кожний годинник через 10 хвилин; 20 хвилин?
Практична робота.
3. Бесіда «Кожну хвилину бережи»
—
Поясніть, як ви розумієте прислів'я: «Зробив діло — гуляй сміло».
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота в групах
—
Розв'яжіть задачі.
1ша
група
Літак вилетів о 7 год 20 хв, а прилетів через 10 год 20 хв. О котрій годині прилетів
літак?
2га
група
Потяг вирушив уранці о 9 год 18 хв, а прибув на станцію призначення о 21 год 56 хв.
Скільки часу він був у дорозі?
3тя
група
Вистава закінчилась о 10 год 50 хв вечора. Коли вона розпочалась, якщо тривала 3 год
30 хв?
2.
Самостійна робота
1
варіант
—
Обчисліть значення виразів, у яких останньою є дія віднімання. 72 - 5■8
(60 40) : 4 6■7 - 42
32 - 7 + 8
44 - (7 + 17) 18 : (12 - 9)
2
варіант
—
Обчисліть значення виразів, у яких першою є дія віднімання. 13 - 6 + 5
12 - 6
■2
6■9-3
13 - (6 + 5) (12 - 6) ■ 2 6 ■ (7 - 3)
3.
завдання з логічним навантаженням
•
Сьогодні о 12 годині дня іде дощ. Чи можна очікувати на сонячну погоду через
14 годин? (Ні, так як буде 2 години ночі.)
•
По одній і тій самій дорозі з двох сіл виїхали на велосипедах назустріч один
одному Петро і Гриць. Петро проїхав до зустрічі 2 години. Скільки годин до зустрічі
проїхав Гриць? (2 год)
VI.
підсумок уроку
—
Що нового дізналися на уроці?
—
Скільки годин має 1 доба? 2 доби? 3 доби?
—
Скільки хвилин у годині? у 2 годинах? у 1 годині 20 хвилинах?
—
Скільки секунд у хвилині? у 1 хвилині 30 секундах?
VII. домашнє завдання
С. 17, завдання 91.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 9
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Усні обчислення. Гра «Чарівні ланцюжки»
1 ■ 6 = □ ■ 3 = □ : 2 = □ + 18 = □ 3 ■ 4 = □ : 6 = □ ■ 8 = □ : 4 = □
3.
Гра «Допоможіть Сові розв'язати кругові»
4.
хвилинка каліграфії' (с. 21)
5.
Фронтальне опитування
—
Як називаються числа при додаванні?
—
Як знайти невідомий доданок?
—
Як називаються числа при відніманні?
—
Як знайти невідоме зменшуване?
—
Як називаються числа при множенні?
—
Як знайти невідомий множник?
—
Замініть приклад на додавання множенням. 4 + 4 + 4 + 4 = □
13 + 13 + 13 + 15 = □ 7 + 7 + 7 + 7 ■ 2 = □
—
Чи вдалося це зробити у всіх прикладах?
Урок 10. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння.
Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником.
Мета: узагальнити знання про практичне застосування віднімання суми від числа; закріплювати вміння обчислювати значення виразів зручним способом, складати і
розв'язувати задачі виразом; визначати час за годинником; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Зачитайте відповідь до задачі 91 (с. 17).
2.
хвилинка каліграфії (с. 17)
3.
Математичний диктант
•
Суму чисел 27 і 12 зменшіть на 15.
•
Різницю чисел 48 і 8 зменшіть на 40.
•
Суму чисел 51 і 9 збільшіть на 15.
•
Різницю чисел 13 і 4 збільшіть на 11.
•
Невідоме число збільшили на 22 й одержали 48. Запишіть невідоме число.
•
Доповніть до 90 число 52.
•
Запишіть цифрами кінцівку речення: 15 < 97 на...; 47 > 23 на...
•
Довжина першої смужки 75 см. Друга смужка на 9 см коротша. Чому дорівнює
довжина другої смужки?
•
Маса Оленки 29 кг, а її брат на 12 кг важчий. Яка маса брата? Відповіді: 24; 0;
75; 20; 26; 38; 82; 24; 66; 41.
4.
Фронтальне опитування
—
Відгадайте загадки.
•
Стоїть дуб, а на нім дванадцять гілок, а на кожній гілці по чотири гнізда, а в
кожному гнізді по семеро пташенят. (Дні, тижні, місяці, рік)
•
Сам днів не знає, а іншим указує. (Календар)
—
Розгляньте календар. У ньому показано, як рік ділиться на місяці, місяці — на
тижні, тижні — на дні. Місяць має 30 або 31 день. У лютому 28 або 29 днів. Рік, у
якому лютий має 29 днів, називають високосним.
—
Скільки місяців має рік? Скільки місяців мають по 31 дню? Яке сьогодні число,
день тижня, місяць?
Завдання 92 (с. 17)
—
Яка дата та день тижня були за тиждень до 20 вересня?
—
Яка дата та день тижня будуть за тиждень до 18 жовтня?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми узагальнимо знання про віднімання суми від числа,
продовжимо роботу над задачами, будемо визначати час за годинником.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1. «виконай за зразком!» (с. 17, завдання 93)
Учні коментують кожний спосіб.
—
Закінчіть обчислення та знайдіть значення інших виразів.
2.
«Пригадай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 17)
—
Що потрібно виконати, щоб відняти суму від числа?
3.
Тренувальна вправа (с. 18, завдання 94)
—
Знайдіть значення виразу зручним способом.
4.
Робота над задачею (с. 18, завдання 95)
—
Складіть задачу за коротким записом. Розв'яжіть виразом. Обчислення
виконуйте зручним способом.
Перевірка виконаної роботи. Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею (с. 18, завдання 96)
Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови.
—
Про що запитується в задачі?
—
Чи можна про це дізнатися одразу? (Ні)
—
Що треба знати, щоб дізнатися на скільки більше червоних троянд, ніж жовтих і
білих? (Скільки всього жовтих і білих троянд разом.)
—
Яку дію для цього потрібно виконати?
—
Про що тепер можемо дізнатися? (На скільки більше червоних троянд, ніж
жовтих і білих разом.)
—
Яку дію потрібно виконати? (Дію віднімання) Чому? (Щоб порівняти, на скільки
одне число більше або менше за друге, слід від більшого відняти менше.)
Один учень за закритою дошкою складає вираз до задачі.
Самоперевірка виконаної роботи.
Розв
36 - (16 + 9) = 11 (троянд)
Відповідь: на 11 червоних троянд більше.
2.
визначення часу за годинником (с. 18, завдання 97)
—
Запишіть, котра година буде на блакитних циферблатах через 15 хвилин; на
рожевих циферблатах через півгодини.
3.
Робота над задачею (с. 18, завдання 98)
Розв
1)
20 + 20 = 40 (хв) — автобусом і метро
2)
55 - 40 = 15 (хв)
Відповідь: 15 хвилин йшов пішки.
4.
Самостійна робота. Перетворення іменованих чисел (с. 18, завдання 100)
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 18, завдання 99)
Розв
1)
6 + 3 = 9 (років) — усього додали
2)
20 - 9 = 11 (років) Відповідь: Денисові 11 років.
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Які теоретичні знання допомогли вам виконати всі завдання?
VII. домашнє завдання
С. 19, завдання 101; 102.
Урок 11. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через
розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями
простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами.
Мета: вдосконалювати обчислювальні навички учнів у межах 100; розвивати вміння
розв'язувати задачі вивчених видів; розвивати самостійність, увагу; виховувати інтерес
до математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
хвилинка каліграфії (с. 19)
3.
«весела лічба»
•
Волохатий, головатий
• Йдуть додому їжачки, Пес Оверко біля хати Лічать
на ходу дубки: Цілий день рахує мухи, 35 і 26.
Що дзижчать йому на вухо:
Скільки всіх, хто відповість?
46 і 27. Додамо тепер усі!
• Котик рибу продавав,
•
Дістав горобчик сиру 40 грамів, 40 гривень вторгував. З них 27 віддав синочок
мамі, 12 таткові віддав,
А сам доїв усе, що залишилось. А решту в шафу заховав.
А скільки сиру в шлунку помістилось? Скільки котик приховав?
Як би ти порахував?
4.
Математичний диктант (с. 19, завдання 104)
—
Запишіть вирази та обчисліть зручним способом. 41 - (16 - 5) =30
37 + (9 + 4) = 50 56 - (16 + 30) = 10 45 + (27 + 5) = 77
5.
Усні обчислення. Гра «Ланцюжок» (завдання 103, с. 19)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати обчислювальні навички в межах
100; розвивати вміння розв'язувати задачі вивчених видів, пригадаємо алгоритм роботи
над рівнянням, а також повправляємося у розв'язуванні цікавих завдань
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОю УРОКУ
1.
вправа на увагу (с. 19, завдання 105)
—
Як зміниться різниця 87 - 44, якщо від'ємник збільшити на 6, а зменшуване
зменшити на 4?
87 - 44 = 43, тоді 87 - 4 = 83, 44 + 6 = 50, отже, отримаємо вираз 83 - 50 = = 33.
43 - 33 = 10 — різниця зменшиться на 10 або на суму чисел 4 і 6.
2.
Робота над задачею (с. 19, завдання 110)
Аналіз задачі за запитаннями вчителя.
—
Скільки фруктових дерев росло на дачі у Петренків?
—
Скільки яблунь і вишень посадив дідусь восени?
—
Яке головне питання задачі?
—
Розв'яжіть задачу виразом. Перевірка виконаної роботи 17 + 3 + 5 = 25 (д.)
—
Як зручно обчислити вираз?
3. Самостійна робота (с. 19, завдання 107)
1
варіант — 1-й рядок;
2
варіант — 2-й рядок.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею (с. 19, завдання 111)
Аналіз задачі. Складання короткої умови.
—
Чи можна відразу відповісти на питання задачі? Чому?
—
Як дізнатися, скільки було тополь?
—
Щоб відповісти на головне питання задачі, яку дію потрібно виконати? Сильніші
учні розв'язують самостійно виразом, учні достатнього рівня
знань — по діях; усі решта — за допомогою картки-підказки.
1) □ - □ = □ 2) □ + □ = □
2.
Розв'язування рівнянь (с. 19, завдання 108)
1й
ряд — 1-ше рівняння;
2й
ряд — 2-ге рівняння;
3й
ряд — 3-тє рівняння.
—
Як знайти невідомий від'ємник?
—
Як знайти невідомий доданок?
—
Як знайти невідоме зменшуване?
3.
Перетворення іменованих чисел з коментуванням (с. 19, завдання 109)
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 19, завдання 106)
Розв язання
1)
3 + 3 + 3 = 9 (л)
2)
9 - 5 = 4 (л)
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Яке завдання вам було виконувати складно?
—
Яке завдання виконували легко, із задоволенням?
VII. домашнє завдання
С. 20, завдання 112; 113.
Урок 12. Табличне множення і ділення. взаємозв'язок Між множенням
і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний
закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення.
Периметр квадрата.
Мета: закріпити зміст дії множення, зв'язок додавання і множення; повторити назви
компонентів і результату дії множення; розглянути розв'язання задачі на дві дії, яка
містить дію множення; розвивати вміння обчислювати периметр квадрата; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати пізнавальну активність; виховувати
уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Поясніть, як від 1 м - 27 см; від 1 ц - 53 кг; від 1 грн - 65 к.
—
Скільки часу Тарас виконував домашнє завдання? (60 хвилин, або 1 годину)
—
Скільки часу ви витрачаєте на виконання домашнього завдання?
2.
Усна лічба. Гра «Карусель» (с. 20, завдання 114)
3.
Математичний диктант
—
Запишіть тільки відповіді.
•
Діти поїхали до музею на двох автобусах. У перший автобус сіло 26 учнів, а в
другий — на 6 більше. Скільки учнів їхало у другому автобусі?
•
Катруся й Оленка збирали листівки. Катруся зібрала 7. Скільки зібрала Оленка,
якщо разом вони зібрали 16?
•
У Мишка було 18 коміксів, а у Петрика — 20. Скільки коміксів було у
хлопчиків?
•
У коробці було 16 сірих ґудзиків і 23 білих. На скільки більше було білих
ґудзиків?
•
Після того, як Миколка розфарбував 7 кульок, йому залишилося розфарбувати
ще 25. Скільки кульок потрібно розфарбувати Миколці? Відповіді: 32; 9; 38; 7; 32.
III.
Повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми згадаємо прийоми табличного множення і ділення,
продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1.
Порівняння дій додавання і множення (с. 20, завдання 115)
Додавання — це дія, при якій ми дізнаємося, скільки стало після того, як додали,
привезли, зсипали, змішали.
Множення — це дія, коли ми дізнаємося, скільки всього, якщо, наприклад по 2 взяти 3
рази.
—
Замініть додавання однакових доданків множенням та обчисліть.
2.
Робота в парах (с. 20, завдання 116)
—
Знайдіть закономірність.
—
Продовжіть числовий ряд.
3.
Тренувальна вправа (с. 20, завдання 117)
—
Як називаються компоненти і результат дії множення?
—
Прочитайте рівності по-різному.
4.
«Попрацюймо разом!». Зв'язок дій додавання і множення
(с. 20, завдання 118)
—
Виконайте за зразком.
—
З прикладу на множення складіть два приклади на ділення. Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Порівняння виразів (с. 21, завдання 119)
—
Порівняйте вирази не виконуючи обчислень.
—
Що ви можете сказати про першу і другу рівність?
2.
«Пригадай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 20)
3.
Робота над задачею (с. 21, завдання 122)
—
Скільки однакових і різних заколок в однієї сестрички?
—
Скільки заколок у двох сестричок?
—
Як про це дізналися?
—
Запишіть розв'язання самостійно.
—
Зачитайте відповідь до задачі. (14 заколок у двох сестричок.)
4.
Самостійна робота (с. 21, завдання 120)
1
варіант — 1-й рядок;
2
варіант — 2-й рядок.
5.
Робота з геометричним матеріалом (с. 21, завдання 123)
—
Знайдіть периметр квадрата зі стороною 8 дм.
—
Як інакше можна знайти периметр квадрата?
—
Прочитайте правило на с. 21 підручника.
6.
Усні обчислення. Робота над задачею (с. 21, завдання 121)
7.
Завдання з логічним навантаженням
Дід Мороз, Червоний ніс Подарунки всім приніс. Взяв не кубики Сашко, Зайця вибрав
не Мишко, Не взяла його Наталка. Віра вибрала скакалку. Підняла Наталка плач, Що не
їй дістався м'яч! А кому? (Мишкові)
VI.
підсумок уроку
—
Назвіть компоненти дії множення.
—
Замініть додавання множенням: 4 + 4 + 4 + 4 + 4.
—
Перше число 5, а друге — у 3 рази більше. Знайдіть друге число.
VII. домашнє завдання
С. 21, завдання 124; 125.
Урок 13. Табличне множення і ділення. Назви компонентів і
результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на
збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне
порівняння двох чисел. Периметр прямокутника.
Мета: повторити конкретний зміст дії ділення, назви компонентів при діленні; вдосконалювати навички розв'язування задач на ділення; розвивати вміння обчислювати
периметр прямокутника, логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 30)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми:
•
повторимо назви компонентів і результату дії ділення;
•
будемо розв'язувати задачі на ділення;
•
повторимо знаходження периметра прямокутника.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОю УРОКУ 1. Робота за таблицею на дошці
Ділене
Дільник
Частка
12
:3
=
4
—
Пригадайте назви чисел при діленні.
—
Назвіть числа в рівності 18 : 3 = 6
—
Вираз 18 : 3 також називається часткою чисел 18 і 3.
2.
Робота з рівностями (с. 22, завдання 127)
—
Прочитайте рівності по-різному.
—
Назвіть компоненти і результати дії ділення.
3.
Робота над задачею (с. 22, завдання 130)
—
Скільки всього кущів висадили?
—
У скільки рядів висадили?
—
Скільки кущів у кожному ряду?
—
Як це записати за допомогою виразу? 27 : 3 = 9 (кущ.)
—
Яку дію виконали? (Ділення)
4.
Самостійна робота (с. 22, завдання 128)
—
Обчисліть рівності.
1й
рядок — з коментуванням;
2й
рядок — самостійно.
5.
Розв'язування задач
1) Завдання 131 (с. 22).
—
Яка маса поросяти?
—
Що сказано про масу телятка?
—
Як дізнатися, чому дорівнює маса теляти?
—
Чому виконуємо дію множення?
—
Запишіть розв'язання в зошити.
2) Завдання 132 (с. 22).
—
Яка маса поросяти?
—
Що сказано про масу півня?
—
Як дізнатися чому дорівнює маса півня?
—
Чому виконуємо дію ділення?
—
Запишіть розв'язання в зошити.
—
Що спільного і чим відрізняються ці задачі?
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею (с. 22, завдання 133)
Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.
—
Про що йдеться в задачі?
—
Яке головне питання задачі?
—
Як порівняти, у скільки разів одне число більше або менше за друге? Один учень
записує розв'язання на дошці.
16 : 8 = 2 (рази)
2.
Гра «Число "загубилося"» (с. 22, завдання 129)
—
Уставте такі числа, щоб рівності і нерівності стали істинними.
3.
Робота з геометричним матеріалом
1)
«Давай пригадаємо!» (с. 22).
2)
Завдання 134 (с. 22).
—
Чому дорівнює одна сторона прямокутника?
—
Що відомо про довжину другої сторони?
—
Чи можливо відразу знайти периметр прямокутника? Чому?
—
Як знайти довжину другої сторони? (6 : 3 = 2 (см))
—
Чому дорівнює периметр прямокутника? Р = (6 + 2) ■ 2 = 16 (см)
—
Якою формулою скористалися для його обчислення?
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 22, завдання 135)
Розв язання 3 + 2 = 5 (дітей)
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
Перше число 10, а друге число — у 5 разів менше. Знайдіть друге число
VII. домашнє завдання
С. 22, завдання 135; 136.
Урок 14. Рівняння на знаходження невідомих компонентів
дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих —
множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і
ділення від зміни одного з компонентів дій
Мета: формувати вміння знаходити невідомі компоненти дії множення і ділення,
розв'язувати задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника за
допомогою рівняння, порівнювати вирази, не виконуючи обчислень; вдосконалювати
обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення;
виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 136 (с. 22)
—
Прочитайте приклад, у якому вийшла найбільша відповідь.
—
Прочитайте приклад з найменшою відповіддю.
—
Прочитайте приклади з однаковими відповідями.
Завдання 137 (с. 22)
—
Скільки років доньці?
—
Як про це дізналися?
2.
Усні обчислення
Гра «Математична карусель» (с. 23, завдання 138)
—
Обчисліть приклади.
—
Полічіть: трійками до 30; четвірками до 40; п'ятірками до 50.
3.
хвилинка каліграфії (с. 23)
4.
Математичний диктант
•
Добуток чисел 5 і 7 збільшіть на 36.
•
Число 92 зменшіть на частку чисел 28 і 4.
•
Частку чисел 32 і 4 збільшіть на 2.
•
Перший множник 5, другий множник — частка чисел 16 і 4. Запишіть добуток.
•
Маса зайця 4 кг, маса гуски — 3 кг. Чому дорівнює маса п'яти зайців і гуски? На
скільки більша маса 4 гусок, ніж одного зайця?
Відповіді: 71; 85; 10; 20; 23 кг; на 8 кг.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вивчати невідомі компоненти дій множення і
ділення, продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1.
Робота за таблицями (с. 23, завдання 140)
—
Знайдіть невідомі числа.
2.
«Пригадай!». Робота з теоретичним матеріалом (с. 23)
—
Як знайти невідомий множник?
—
Як знайти невідомий дільник?
—
Як знайти невідоме ділене?
3.
Тренувальна вправа. Розв'язування рівнянь з коментуванням
(с. 23, завдання 141)
4.
Робота над задачею (с. 23, завдання 142)
—
Прочитайте умову задачі у підручнику.
—
Як позначимо невідоме число? (Літерою х)
—
Щоб зменшити його у 7 разів, яку дію виконаємо? (Ділення)
—
Що отримаємо? (4)
—
Що у нас вийшло? (Рівняння) Розв'яжіть його.
—
Яке число задумав Петрик? (28)
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 23, завдання 143)
Проводиться аналогічно до попередньої задачі. Розв х ■ 4 = 36 х = 36 : 4
х=9
Відповідь: Ганнуся задумала число 9.
2.
Самостійна робота (с. 23, завдання 144)
—
Розв'яжіть задачу, склавши рівняння.
3.
Усні обчислення (с. 24, завдання 145)
—
Порівняйте вирази, не виконуючи обчислень.
—
Які висновки можемо зробити?
(Від перестановки множників добуток не змінюється.
Якщо збільшити один із множників, значення добутку теж збільшиться.
Якщо збільшити дільник, значення частки зменшиться.
Якщо зменшити дільник, значення частки збільшиться.)
4.
Гра «хто швидше?» (с. 24, завдання 147)
Дівчатка розв'язують 1; 2 рівняння; Хлопчики — розв'язують 3; 4 рівняння.
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
1)
Завдання 146 (с. 24).
2)
Поставте дужки так, щоб рівності були правильними.
16 - 2 + 7 = 7 36 - 5 + 4 = 35
15 : 3 + 2 = 3 39 - 12 : 3 = 9
VI.
підсумок уроку
—
Як називаються компоненти дії множення?
—
Як називаються компоненти дії ділення?
—
Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?
—
Чи сподобалося вам розв'язувати задачі за допомогою рівнянь? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 24, завдання 147.
Урок 15. Повторення таблиць множення і ділення.
Використання таблиці для розв'язування задач і знаходження значень
виразів.
Мета: закріпити навички табличного множення і ділення; формувати вміння використовувати вивчений матеріал для розв'язування задач і знаходження значень виразів;
вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне
мовлення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Гра «шифрувальники»
—
Обчисліть вирази, запишіть відповіді у порядку спадання і розшифруйте слово.
к 100 - 6 ■ 9 п 48 : (16 : 2) ■ 5
е 6 ■ 7 + 28 л 90 - (3 ■ 6 + 30)
т 4 ■ 8 - 27 : 3
а 6 ■ (89 - 83) + 8
і 6 ■ 4 : 3 + 24
в 52 - 4 ■ (35 : 5) + 36
Відповідь: евкаліпт.
Евкаліпт — дерево-велетень, кора і листя якого є цінною промисловою і лікарською
сировиною.
3.
Гра «Допоможіть Незнайкові»
—
Розставте знаки арифметичних дій так, щоб вийшли правильні рівності.
—
5 □ 3 □ 4 = 11 12 □ 3 □ 4 = 8 30 □ 3 □ 3 = 9
8 □ 2 □ 7 = 28 18 □ 6 □ 2 = 22
14 □ 7 □ 2 = 0
20 □ 5 □ 6 = 24
5 □ 8 □ 4 = 36 2 □ 9 □ 3 = 21
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми закріпимо знання таблиці множення і ділення; будемо
використовувати ці знання для розв'язування задач і прикладів.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над задачею
У Каті було 30 к. Вона купила 6 олівців по 4 к. Скільки грошей у неї залишилося?
Аналіз задачі, складання короткої умови.
Було — 30 к.
Купила — 6 олівців по 4 к.
Залишилось — ?
—
Скільки дівчинка заплатила за олівці?
—
Скільки у неї залишилось?
Розв'язання задачі учні виконують диференційовано; сильніші учні розв'язують задачу
самостійно, виразом; решта — під керівництвом учителя — діями.
Розв
1) 4 ■ 6 = 24 (к.) — дівчинка заплатила за олівці
2) 30 - 24 = 6 (к.)
Відповідь: 6 копійок залишилося у дівчинки.
2.
Гра «Знаки загубилися»
—
Розставте знаки «>», «<», « = ».
81 : 9 □ 8
18 : 9 + 12 □ 15
64 : 8 □ 8
72 : 9 □ 9
9 ■ 4 - 14 □ 50
45 : 9 □ 8
56 : 8 □ 5
8 ■ 4 - 12 □ 15
28 : 7 □ 6
Фізкультхвилинка
3.
Складання та розв'язування задачі за малюнком
Відро — 10 л
Чайник — ?, на 7 л <, ніж у відрі
Бідон — ?, у 9 разів >, ніж у чайнику
—
Повторіть умову задачі.
—
Запишіть розв'язання у зошити. Сильніші учні складають вираз. (10 - 7) ■ 9 = 27
Усі решта розв'язують за допомогою картки-підказки.
1)
□ - □ = □ (л) — у чайнику
2)
□ + □ = □ (л) — у бідоні Відповідь: 27 л води у бідоні.
4.
Самостійна робота
—
Доберіть такі числа, щоб нерівності були правильні.
6 ■ 8 > 5 ■ □ 2 ■ 7 < 4 ■ □ 21 : 3 > 24 : □
—
Розв'яжіть рівняння.
1 варіант
2 варіант
4 ■ х = 32 х : 5 = 6 28 : х = 7 х ■ 8 = 64
5.
Розв'язування задачі на ділення
10 л молока розлили в глечики, по 2 л у кожний. Скільки глечиків наповнили?
10 : 2 = 5 (глеч.)
6.
Творча робота над задачею
—
Складіть обернену задачу, яка б розв'язувалася дією множення.
—
Розв'яжіть її.
7.
Робота над геометричним матеріалом
—
Накресліть відрізки: АВ — 12 см, ВС — у 4 рази коротший.
—
Чому дорівнює довжина відрізка ВС?
—
Як обчислили?
—
Чому обрали дію ділення?
V.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Що здалося складним? Що — легким? Чому?
VI.
домашнє завдання
С. 24, завдання 148.
Урок 16. Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1.
Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2-3 дії
різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
Мета: закріпити знання учнів про випадки множення, коли одним з множників є числа
1 і 0, про випадки ділення числа на одиницю, ділення нуля; розвивати вміння обчислювати приклади, дотримуючи порядку дій, розв'язувати задачі на три дії; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання (с. 24, завдання 148)
—
Скільки гривень мав кожний брат?
2.
«веселі задачі»
•
У класі є аж 40 учнів,
Хто з них швидко і правильно Знайків із них — 36.
Розв'яже рівняння.
Решта, відомо, Незнайки —
І взялися дві команди
Кожен у класі з них гість. Разом за завдання.
У скільки разів Незнайків Ось вам, прошу, результат —
Менше у класі, ніж Знайків?
Готові рівняння.
На скільки більше у класі Знайків, У Незнайків їх є 9,
Ніж безтурботних Незнайків?
У Знайків — аж 72!
Отож, прошу вас сказати,
•
Учні у класі на уроці
У скільки разів Незнайкам Провели змагання:
Треба краще працювати?
3.
Усні обчислення. Гра «Чарівні ланцюжки» (с. 24, завдання 149)
4.
хвилинка каліграфії (с. 25)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми повторимо деякі властивості множення і ділення,
продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОю УРОКУ
1. «Пригадай!». Робота з теоретичним матеріалом (с. 24)
• При множенні, діленні будь-якого числа на одиницю у добутку, частці дістаємо те
саме число.
а■1=а
а:1=а
•
При множенні будь-якого числа на нуль у добутку дістаємо нуль. а ■ 0 = 0
•
Якщо 0 поділити на будь-яке число, у частці отримаємо 0. 0 : а = 0
•
Ділення нуля.
Увага! Ділити на нуль не можна!
2.
Обчислення прикладів з коментуванням (с. 24, завдання 150)
3.
«Пригадай!». Робота з теоретичним матеріалом (с. 24)
—
Які дії виконуємо першими у виразах без дужок?
—
А які — потім?
—
Які дії виконуємо першими у виразах з дужками?
4. Тренувальна вправа (с. 24, завдання 151)
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею (с. 25, завдання 152)
Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.
—
Яким є головне питання задачі?
—
Чи можемо відразу дати відповідь на це запитання? Чому?
—
Як дізнатися, скільки ніжок у 9 курочок?
—
Якою дією дізнаємось кількість ніжок у всіх птахів?
Один учень записує розв'язання задачі з коментуванням біля дошки. Розв
1)
2 ■ 9 = 18 (н.) — у 9 курочок
2)
18 + 2 = 20 (н.)
Відповідь: 20 ніг у всіх птахів.
2. Робота над задачею (с. 25, завдання 153)
Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.
План розв
1)
Скільки волейбольних м'ячів?
2)
Скільки футбольних м'ячів?
3)
Скільки всього м'ячів?
Запис розв'язання задачі диференційовано: сильніші учні розв'язують по діях
самостійно; решта — за допомогою вчителя. Розв
1)
24 - 8 = 16 (м.) — волейбольних
2)
24 : 8 = 3 (м.) — футбольних
3)
24 + 16 + 3 = 43 (м.)
Відповідь: усього 43 м'ячі у шкільному спортзалі.
3.
Самостійна робота (с. 25, завдання 154).
Сильніші учні розв'язують задачу виразом; усі решта — по діях. 36 - 3 ■ 5 = 21 (м)
4.
Завдання на увагу (с. 25, завдання 155)
—
Скільки відрізків на кожній схемі?
—
Накресліть у зошиті схему, на якій менше відрізків.
5.
Розгадування ребусів (с. 25, завдання 157)
Тритон, трибуна, актриса, картридж.
VI.
підсумок уроку
—
Що отримаємо в добутку при множенні на 1?
—
Що отримаємо при множенні будь-якого числа на 0?
—
Що дістанемо в частці при діленні будь-якого числа на 1?
—
Чи можна ділити на 0?
VII. домашнє завдання
С. 25, завдання 158; 159.
Урок 17. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних
чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих
задач вивчених видів
Мета: ознайомити учнів з випадками множення, ділення числа на 10 і діленням рівних
чисел; розвивати вміння розв'язувати задачі вивчених видів; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Усні обчислення
1)
Гра «Швидка лічба» (с. 26, завдання 160).
2)
Розв'язування кругових прикладів (с. 26, завдання 161).
3.
Робота за картками індивідуального контролю (див. додаток на с. 48)
4.
хвилинка каліграфії (с. 27)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми розглянемо випадки множення і ділення числа на 10, ділення
рівних чисел, продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОю УРОКУ
1.
«Пригадай!». Робота з теоретичним матеріалом (с. 26)
2.
Обчислення прикладів з коментуванням (с. 26, завдання 162)
3.
Робота над задачею (с. 26, завдання 164)
Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.
В 1 ящику Кількість ящиків Усього
Яблук
7 кг
63 кг
однаково
Персиків
?
54 кг
Розв'язання
1)
63 : 7 = 9 (ящиків) — з яблуками
2)
54 : 9 = 6 (кг)
Відповідь: 6 кг маса одного ящика з персиками.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Самостійна робота
1
варіант — завдання 163 (с. 26);
2
варіант — завдання 165 (с. 26).
2.
цікаві задачі
1) Завдання 166 (с. 27).
— Скільки гномів прийшло на свято?
—
На скільки частин потрібно розрізати торт? Чому? (На 8 частин: 7 гномів + 1
Білосніжка)
2) Завдання 167 (с. 27).
—
Якщо один пиріг розрізати на 8 частин, скільки шматочків одержить кожний з
присутніх? (1 шматочок)
—
Обґрунтуйте свою відповідь.
—
Якщо другий пиріг розрізати на 16 частин, скільки шматочків одержить кожний
з присутніх? (По 2 шматочки)
—
Обґрунтуйте свою відповідь.
3.
Гра «хто швидше?» (с. 27, завдання 168)
—
Випишіть тільки круглі числа. (10; 20; 40; 50; 60; 80; 100) Взаємоперевірка робіт.
4.
Робота з геометричним матеріалом
1)
Завдання 169 (с. 27).
—
Скільки всього відрізків на схемі?
2)
Завдання 170 (с. 27).
—
Запишіть усі можливі варіанти довжин сторін прямокутника, периметр якого
дорівнює 12 см.
(1 + 5) ■ 2 = 12 (см) (5 + 1) ■ 2 = 12 (см) (2 + 4) ■ 2 = 12 (см) (4 + 2) ■ 2 = 12 (см)
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 27, завдання 171)
Відповідь: 8 ніг, бо кури і гуси — це птахи.
VI. підсумок уроку
Конкурс «Бігунок»
—
Який ряд швидше дістанеться фінішу — обчислить усі рівності?
6:1 8:1 5:1
1■1 0■1 1■2
0■7 1■1 0:4
9 : 1 15 : 1 15 ■ 0
14■1 29■0 13 : 1
25■0 0■17 28 ■ 0
0 : 1 0:10 6 ■ 0
VII. домашнє завдання
С. 27, завдання 172; 173.
Урок 18. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Мета: перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом, вміння працювати
самостійно; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
повідомлення теми уроку
III.
перевірка умінь і навичок
1.
Проведення інструктажу щодо оформлення роботи
2.
виконання учнями контрольної роботи
1
варіант
1.
Розв'яжіть задачу.
Петрик знайшов 18 грибів, а Оленка — у 3 рази менше. Скільки всього грибів знайшли
діти?
2.
Обчисліть приклади.
49 + (27 + 1) 54 : 6 - 72 : 9
84 - 68 - 2
5■7+8■6
6 ■ 9 - 50
1 м - 28 см
18 : 2 + 7
26 кг + 35 кг
3.
Розв'яжіть рівняння.
96 - х = 72
64 : х = 8
4.
Порівняйте.
72 год □ 3 доби
16 міс. □ 1 рік
41 см + 18 см ЦЦ 70 см
5.
Знайдіть периметр квадрата зі стороною 6 см. Додаткове завдання
У двох кошиках лежало 84 тенісних м'ячі. Коли у перший кошик поклали 6 м'ячів, то в
ньому стало 45 м'ячів. Скільки тенісних м'ячів було у другому кошику?
2
варіант
1.
Розв'яжіть задачу.
Лялька коштує 45 грн, а конструктор — у 5 разів дешевший. Скільки коштують лялька і
конструктор разом?
2.
Обчисліть приклади.
27 + (46 + 3) 81 : 9 - 54 : 6
72 - 38 - 4
7■6+9■3
8 ■ 9 - 70
1 ц - 67 кг
18 : 3 + 8
46 дм + 35 дм
3.
Розв'яжіть рівняння.
х ■ 7 = 28
х - 47 = 32
4.
Порівняйте.
1 тиждень □ 4 доби 2 роки ЦЦ 24 місяці 61 см + 17 см ЦЦ 90 см
5.
Знайдіть периметр прямокутника зі сторонами 4 см і 3 см.
Додаткове завдання
В Оленки і Наталки було разом 56 листівок. Оленка віддала 8 листівок, і в неї
залишилося 24 листівки. Скільки листівок було в Наталки?
IV. підсумок уроку
—
Хто вважає, що з роботою впорався успішно?
—
Які труднощі виникли під час виконання роботи?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 17
Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
1.
Розв'яжіть задачу.
Першого дня крокодил виплакав 23 сльозинки, другого — на 11 менше, третього —
стільки, скільки першого і другого дня разом. Скільки сльозинок виплакав крокодил
третього дня?
2.
Обчисліть рівності.
1 ■ 4 0 ■ (45 - 27)
7 : 1 60 : 1 + 13
14 ■ 0 1 ■ 16 - 5
Картка 2
1.
Розв'яжіть задачу.
Цибуліно вів щоденник добрих справ. На першій сторінці альбому Цибу- ліно записав
35 добрих справ, на другій сторінці — на 16 менше, а на третій — стільки, скільки на
першій і другій разом. Скільки добрих справ записав Ци- буліно на третій сторінці?
2.
Обчисліть рівності.
0■6 0■57
9 : 1 40 : 1 - 18
1 ■ 12 1■4 + 23
РОЗДІЛ 2. Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове
додавання чисел у межах 1000ю
Урок 19. Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення
трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел.
Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач
вивчених видів.
Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над помилками; формувати знання про нумерацію чисел у межах 1000, вміння розв'язувати задачі
на дві, три дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати математичне
мовлення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Аналіз контрольної роботи
1)
Оголошення результатів виконаної роботи.
2)
Колективна робота над типовими помилками.
3)
Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.
2.
Гра «Найрозумніший»
—
Який заповідник в Україні вважається найстарішим?
—
Обчисліть «ланцюжок» та знайдіть правильну відповідь. 9 ■ 4 : 6 ■ 5 + 2 : 4 ■ 3 :
4■8=□
48 — Асканія-Нова;
46 — Каневський заповідник;
72 — Карпатський заповідник.
Цікаво знати!
З 1828 р. Асканія-Нова — найбільше господарство з розведення овець, яке
3
1874 р. стало базою майбутнього заповідника.
3.
Порівняння значень виразів
4
■ 2 + 4 ■ 4 □ 4- 6
25 : 5 - 10 : 5 □ 35 : 5 3 ■ 7 - 2 ■ 3 □ 3 ■ 4 36 : 9 + 18 : 3 □ 35 :
7
4.
Гра «Допоможи Незнайкові»
—
Знайдіть та виправте помилки.
3■6=18
7■7=49
5■5=45
5■6=15
7
■ 9 = 56
6 ■ 8 = 36
9 ■ 3 = 27
4 ■ 4 = 12
8
■ 8 = 54
8 ■ 4 = 32
7 ■ 4 = 28
6 ■ 9 = 54
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з нумерацією чисел другої сотні; будемо
вчитися читати трицифрові числа; розв'язувати задачі на три дії.
IV. вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота
—
Люди домовились користуватися десятковою системою лічби. Відрахуємо 10
паличок і зв'яжемо їх у пучок.
—
Як називається ця одиниця для лічби? (Десяток)
Робота в парі
—
Полічіть десятками: від 10 до 60; від 20 до 90; від 30 до 80; від 10 до 100.
Завдання 174 (с. 28)
—
Скільки морквинок на кожному малюнку?
—
Отже, 10 одиниць одного розряду утворюють одиницю наступного розряду.
Десять одиниць утворили один десяток. Якщо ми візьмемо 10 десятків, то утворимо
сотню.
2.
«Пригадай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 28)
10 десятків = 1 сотня
1 сотня = 100 одиниць
3.
Робота за малюнком (с. 28, завдання 175)
—
Користуючись малюнками, допоможіть Лунтикові полічити олівці.
4.
вивчення усної і письмової нумерації
1)
Завдання 176 (с. 29) — відпрацьовування нумерації за малюнками.
—
Скільки морквинок отримали Теля, Кінь, Корова, Бик, Порося, Козеня, Вівця?
—
Хто отримав найменше морквинок?
—
А хто отримав найбільше морквинок?
—
Запишіть числа в порядку зростання. (111; 121; 122; 129; 131; 135; 146)
2)
Завдання 177 (с. 29).
—
Прочитайте числа.
3)
Хвилинка каліграфії (с. 29).
5.
визначення попереднього і наступного числа (с. 29, завдання 178)
Фізкультхвилинка
8 Скільки раз ногою тупни — 32 : 4
5
Стільки раз в долоні плесни — 35 : 7
6
Ми присядемо скільки раз — 36 : 6
3
І нахилимось в той час — 24 : 8
4
Підстрибнемо рівно, стільки — 28 : 7 Ну й рахунок, гра та й тільки!
V. розвиток математичних знань
1.
Первинне закріплення (с. 30, завдання 180)
—
Прочитайте завдання у підручнику.
—
Яке число задумала дівчинка?
—
Спробуйте придумати подібне завдання.
2.
Робота над задачею (с. 30, завдання 181)
Аналіз умови задачі.
Було — 99 троянд Зів'яли — 4 білі і 4 рожеві Продали — ? червоних Залишилося — 82
троянди
—
Що відомо? Що невідомо?
—
Як дізнатися, скільки троянд зів'яло?
—
Як дізнатися, скільки троянд буде виставлено для продажу після того, як 8 штук
зів'яло?
—
Скільки троянд залишилося?
—
Скільки троянд продали у магазині? Один учень розв'язує задачу біля дошки.
Розв'язання
1)
4 + 4 = 8 (т.) — зів'яли
2)
99 - 8 = 91 (т.) — виставлена для продажу
3)
91 - 82 = 9 (т.)
Відповідь: 9 червоних троянд продали у магазині.
3.
Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
9 ■ 3 + 9 ■ 7 81 : 9 + 56 : 8 9 ■ 5 - 9 ■ 2 72 : 8 + 36 : 6
61 - (43 - 7) 100 - 72 : 8 61 - (18 + 6) 100 - 25 : 5
(27 + 23):5 94 - 4 ■ 6
(78 + 12):9 84 - 3 ■ 8
8 ■ (35 - 26) 76 - 18 - 4
7 ■ (19 - 13) 67 - 6 - 3
4.
цікаві задачі
•
Двоє хлопчиків Дмитрик і Михась йшли до хлібного кіоску. По дорозі вони
знайшли 20 копійок. Скільки грошей знайшов би Дмитрик, якщо б ішов один?
•
У одній сім'ї два батька і 2 сини. Скільки це чоловік?
VI.
підсумок уроку
—
З якими числами ознайомилися на уроці?
—
Полічіть десятками від 100 до 190; одиницями від 109 до 129.
Гра «Попереднє та наступне числа»
Учитель показує картку з числом і одночасно промовляє: «Попереднє» чи «Наступне».
Діти називають лише ті, які стоять попереду чи позаду числа на картці, яку тримає
вчитель.
VII. домашнє завдання
С. 30, завдання 182; 183.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 21
Гра «Телефон»
Ось вам, люба дітвора, «Телефон» — цікава гра. Бачиш букви? Бачиш цифри?
Приклади — це ключ до шифру! Хто розв'яже-розшифрує, Хто до нас телефонує?
4
7
8
9
40
51
87
в
р
о
к
с
б
а
1-й ряд
2-й ряд
72 : 9 ■ 5
(80 - 17) : 7
6 ■ 6 - 28
(18 + 24) : 6
49 : 7 - 3
9 ■ 8 + 15
80 + 56 : 8
28 : 7 + 47
(Сова) (Краб) (Вовк)
3-й ряд
7 ■ 9 - 59
6 ■ 7 - 34
9 ■ 6 - 50
(56 + 25) : 9
ДОДАТОК ДО УРОКУ 23
1.
Перевірка домашнього завдання
Перевірка розв'язання задачі 214 (с. 34). Розв язання
1)
100 - 20 = 80 (м) — відстань від 2-го до 3-го будинку;
2)
100 : 10 = 10 (м) — відстань від 3-го до 4-го будинку;
3)
100 + 80 + 10 = 190 (м)
Відповідь: 190 м — відстань від першого будинку до четвертого.
2.
Усні обчислення. «Ланцюжки»
35 : 5 ■ 9 - 14 : 7 ■ 6 □ 7 ■ 7 + 14 : 7 ■ 5 - 19 □
3.
Гра «Допоможи Незнайкові»
— Знайдіть і виправте помилки в обчисленнях.
400 + 500 = 700
800 - 100 = 600
500 + 20 = 502
500 + 200 = 700
500 - 200 = 300
300 + 60 = 360
300 + 600 = 900
700 - 600 = 100
70 - 30 = 40
400 + 200 = 800
600 - 300 = 200
40 + 40 = 90
4. хвилинка каліграфії (с. 35)
Урок 20. Утворення трицифрового числа. Читання і запис
трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і
віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом.
Мета: ознайомити учнів з прийомами утворення чисел другої сотні, з назвами круглих
сотень; формувати вміння порівнювати, додавати і віднімати розрядні числа; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати математичне мовлення, пам'ять, увагу;
виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 182 (с. 30)
—
Прочитайте записані числа.
—
Назвіть найбільше число.
—
Назвіть найменше число.
Завдання 183 (с. 30)
—
Хто розв'язав задачу за допомогою виразу?
—
Зачитайте свій вираз. (9 • 2 + 17 = 35 (т.))
2.
Робота в парах (с. 30, завдання 184)
—
Назвіть числа: від 97 до 107; від 123 до 136; від 158 до 169; від 172 до 190.
3.
хвилинка каліграфії (с. 31)
4.
Математичний диктант
•
Запишіть число попереднє до числа 145.
•
Запишіть наступне число до числа 169.
•
Запишіть сусідів числа 115; 139; 161; 187; 198.
Відповіді: 144; 170; 114; 116; 138; 140; 160; 162; 186; 188; 197; 199.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з утворенням чисел другої сотні, з назвами
круглих сотень; будемо вчитися порівнювати, додавати і віднімати розрядні числа,
розв'язувати задачі; вдосконалюватимемо свої обчислювальні навички.
IV.
вивчення нового матеріалу
1. Пояснення нового матеріалу
1)
Утворення числа 200 (с. 30, завдання 186).
—
Скільки всього монет у Діллі, Віллі, Біллі?
—
Прочитайте міркування.
—
Яке число йде за числом 199?
—
Як утворили число 200? (199 + 1)
2)
Ознайомлення з назвами круглих сотень (с. 31, завдання 187).
—
Скільки монет у дядечка Скруджа?
—
Прочитайте міркування на с. 30 підручника.
—
Запам'ятай! 10 сотень — це тисяча.
2. Первинне закріплення (с. 31, завдання 188)
—
Полічіть десятками:
•
від 100 до 200;
•
від 300 до 400;
•
від 600 до 700;
•
від 900 до 1000.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Порівняння круглих сотень (с. 31, завдання 189)
2.
Додавання і віднімання круглих сотень (с. 31, завдання 190)
3.
Робота над задачею 191 (с. 31)
—
Складіть і розв'яжіть задачу за коротким записом. Розв язання
1)
8 ■ 5 = 40 (кг) — у 5 ящиках
2)
10 ■ 3 = 30 (кг) — у 3 ящиках
3)
40 + 30 = 70 (кг)
—
Зачитайте відповідь до своєї задачі.
4.
Самостійна робота
—
Обчисліть значення виразів, у яких останньою є дія ділення. 72 : 8 ■ 5
12 : 2
+ 3 ■ 4 64 : (15 - 7) (81 - 18) : 9 3 ■ 6 : 3 5 ■ 5 + 32 : 8
5.
Гра «відповідай швидко»
•
Скільки ніжок у шести бобрів? (24)
•
Ріжок у п'яти корів? (10)
•
Днів у тижнях чотирьох? (28)
•
Пальців на руках шістьох? (30)
•
В десятьох собачок лап? (40)
•
Хвостиків у сотні жаб? (0)
VI.
підсумок уроку
—
Що нового дізналися на уроці?
—
Полічіть десятками від 10 до 100; сотнями від 100 до 1000.
VII. домашнє завдання
С. 31, завдання 192; 193.
Урок 21. Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне
числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у
натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є
комбінаціями простих задач вивчених видів.
Мета: ознайомити учнів з місцем числа у натуральному ряді; формувати вміння порівнювати числа на основі порядку їх слідування у натуральному ряді, розв'язувати
складені задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення учнів;
виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 192 (с. 31)
—
Прочитайте результати прикладів від найменшого до найбільшого. Завдання 193
(с. 31)
—
Який вираз склали до задачі? (6 • 3 + 5 • 6 = 48 (гр.))
2.
Гра «Телефон» (див. додаток на с. 52)
3.
Усна лічба (с. 32, завдання 194)
—
Полічіть десятками до 100.
—
Полічіть сотнями до 1000.
4.
Фронтальне опитування
—
Назвіть найбільше трицифрове число.
—
Назвіть найменше трицифрове число.
—
Назвіть три наступних числа, починаючи від 145.
—
Назвіть три попередніх числа, починаючи від 179.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися знаходити місце числа у натуральному
ряді, продовжимо роботу над задачами.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота (с. 32, завдання 196)
—
Назвіть пропущені числа.
2.
Додавання і віднімання числа 1 (с. 32, завдання 197)
—
Виконайте обчислення з коментуванням.
Висновок. При додаванні числа 1 до будь-якого числа отримаємо наступне число. При
відніманні числа 1 від будь-якого числа отримаємо попереднє число.
3.
вправа «Незакінчене речення» (с. 32, завдання 198)
—
Продовжте твердження:
•
Кожне наступне число на 1...
•
Кожне попереднє число на 1...
4.
Тренувальна вправа (с. 32, завдання 199)
—
Порівняйте вирази, не обчислюючи їх значень.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 32, завдання 200)
—
Скільки днів має тиждень?
—
Скільки сторінок прочитала Ліна за тиждень?
—
Скільки днів проходить з понеділка до суботи?
—
По скільки сторінок читала дівчинка ці 5 днів?
—
Скільки всього сторінок прочитала Ліна за 5 днів?
—
Як про це дізналися?
—
Скільки сторінок прочитала дівчинка в суботу?
—
Скільки всього сторінок прочитала Ліна?
—
Скільки сторінок їй залишилося прочитати в неділю?
—
Запишемо розв'язання задачі.
1)
8 ■ 5 = 40 (с.) — за 5 днів;
2)
40 + 17 = 57 (с.) — усього прочитала;
3)
64 - 57 = 7 (с.)
Відповідь: залишилося прочитати 7 сторінок у неділю.
2.
Творча робота над задачею
—
Складіть і розв'яжіть таку обернену задачу, в якій потрібно було б знайти
кількість сторінок у книзі. (З понеділка по п'ятницю Ліна прочитала 40 сторінок книги,
в суботу вона прочитала 17 сторінок, а у неділю — ще 7 сторінок. Скільки всього
сторінок було у книзі?)
3.
Робота над задачею (с. 32, завдання 202)
Повторення умови задачі. Складання короткої умови.
Було
Продали Залишилося
Булочки з
20
половину
на ? більше
родзинками
Булочки з маком
20
8
—
Скільки булочок з родзинками продали?
—
Скільки булочок з родзинками залишилось?
—
Скільки булочок з маком залишилось?
—
На скільки більше залишилось булочок з маком, ніж з родзинками?
—
Запишіть розв'язання задачі самостійно. Перевірка виконаної роботи.
4. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
1)
Завдання 201 (с. 32).
Відповідь: 6 спортсменів.
2)
Жартівлива задача.
Буратіно вирішив зайти у дорожню таверну відобідати. До нього приєдналися кіт
Базиліо та лисиця Аліса. Буратіно замовив юшку за ціною 30 грн, смажене курча за 60
грн і квас за 10 грн. Скільки грошей витратив Буратіно? (100 грн)
—
Чи наївся наш герой, якщо встиг з'їсти лише три шкоринки хліба?
VI.
підсумок уроку
—
Що вивчали на уроці?
—
Яке завдання вам найбільше сподобалося? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 33, завдання 203; 204.
Урок 22. Читання чисел,записаних у розрядній таблиці.
Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу
чисел. Розв'язування складеної задачі.
Мета: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел; формувати вміння додавати і віднімати на основі розрядного складу чисел; вчити розв'язувати складені
задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення учнів, математичне мовлення; прищеплювати любов до уроків математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Зачитайте відповіді до прикладів 203 (с. 33).
—
Чим цікава задача 204?
—
Скільки марок у Тимкового друга? (110 марок)
2.
Гра «хто швидше?»
1-й ряд
2-й ряд
3-й ряд
998 + 1
634 + 1
438 - 1
933 – 1
620 - 1
305 - 1
816 + 1
766 + 1
709 - 1
845 - 1
794 – 1
486 - 1
492 + 1
530 + 1
303 + 1
707 - 1
155 + 1
618 + 1
506 + 1
267 + 1
752 + 1
888 - 1
512 + 1
340 + 1
433 + 1
543 - 1
560 + 1
917 - 1
999 - 1
880 + 1
3.
хвилинка каліграфії (с. 33)
4.
Математичний диктант (с. 33, завдання 205)
Відповіді: 107; 208; 100; 1000; 623; 705; 99; 999; 813; 460; 380.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати числа у розрядній таблиці,
продовжимо роботу над задачами.
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1.
Підготовча робота. Читання чисел за нумераційною таблицею
(с. 33, завдання 206)
—
Прочитайте числа в розрядній таблиці.
—
Скільки сотень, десятків, одиниць містить кожне число?
—
Яке число найбільше?
—
Яке — найменше?
—
Запишіть кілька нерівностей з поданими числами.
2.
Утворення чисел із розрядних доданків за зразком (с. 34, завдання 207)
3.
Розкладання числа на розрядні доданки за зразком (с. 34, завдання 208)
4. Утворення чисел шляхом додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел
(с. 34, завдання 209)
— Розв'яжіть приклади з коментуванням. Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею (с. 34, завдання 211)
Аналіз умови задачі. Складання і запис на дошці короткої умови задачі.
—
1)
2)
3)
Розв'яжіть задачу за планом.
Скільки берізок посадили у лісі?
Скільки кущів калини посадили у лісі?
Скільки всього посадили дубків, берізок і кущів калини?
4)
Скільки ялинок посадили у лісі? Розв язання
1)
100 - 60 = 40 (д.) — посадили берізок;
2)
40 : 5 = 8 (д.) — посадили кущів калини;
3)
100 + 40 + 8 = 148 (д.)
Відповідь: 148 ялинок посадили у лісі.
2.
Самостійна робота (с. 34, завдання 210)
3.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
1)
Завдання 212 (с. 34).
Відповідь: бик.
2)
«Весела задача».
Шапокляк вирішила навчитися працювати за комп'ютером. Для цього вона купила
картридж за 80 грн і дві пачки паперу по 50 грн. Скільки грошей витратила Шапокляк?
VI.
підсумок уроку
—
Які числа ми вивчаємо?
—
На які три розряди поділяються вивчені нами числа?
—
З яким видом задач ознайомилися на уроці?
—
Чи складно розв'язувати такі задачі?
VII. домашнє завдання
С. 34, завдання 213; 214.
Урок 23. Читання і запис чисел у розрядній таблиці.
Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних
доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у
трицифрових числах. Міліметр.
Мета: вправляти учнів у запису трицифрових чисел у розрядній таблиці; формувати
вміння визначати загальну кількість сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах;
ознайомити з новою одиницею довжини — міліметром; вчити розв'язувати задачі, які
включають збільшення, зменшення числа на кілька одиниць, у кілька разів;
вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу, математичне мовлення;
виховувати організованість.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 52)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися записувати трицифрові числа у нумераційній
таблиці; визначати загальну кількість сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах;
ознайомимося з новою одиницею довжини — міліметром; будемо розв'язувати складені
задачі та вдосконалювати обчислювальні навички.
IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1.
Робота за таблицею (с. 35, завдання 215)
—
Прочитайте числа, записані в розрядній таблиці.
—
Прочитайте числа, у запису яких є цифра 1.
—
Що позначає цифра 1 у кожному з цих чисел?
—
Прочитайте числа, у запису яких є цифра 2.
—
Що позначає цифра 2 у кожному з цих чисел?
—
Прочитайте числа, у запису яких є цифра 6.
—
Що позначає цифра 6 у кожному з цих чисел?
—
Яке з чисел найбільше? найменше?
2.
«виконай за зразком!» (с. 35, завдання 216)
—
Користуючись таблицею завдання 215, запишіть загальну кількість сотень,
десятків, одиниць у кожному числі.
Міркуйте так: у числі 126 — 1 сотня, 12 десятків, 126 одиниць.
—
Як швидко визначити загальну кількість десятків у трицифровому числі? (Щоб
визначити загальну кількість десятків у трицифровому числі, треба закрити в числі
цифру одиниць і прочитати утворене число.)
3.
Запис чисел у таблицю розрядів (с. 35, завдання 217)
Учні креслять таблицю розрядів у зошиті.
—
Запишіть з коментуванням (учні по черзі виходять до дошки і записують числа
732; 280; 427; 561).
—
Запишіть самостійно: сто шість; триста; шістдесят два; сімсот; дев'яносто
чотири; п'ятсот п'ять.
4.
Ознайомлення з новою одиницею довжини — міліметром
1) Підготовча робота.
—
Які одиниці вимірювання довжини ми вивчили у 1-му і 2-му класах?
(Сантиметр, дециметр, метр)
—
Заповніть пропуски.
1 м = □ дм = □ см
2)
Пояснення нового матеріалу.
—
Щоб виміряти будь-який предмет, потрібні відповідні міри довжини.
Проблемна ситуація
—
Якими одиницями довжини ви будете користуватися, якщо потрібно виміряти:
довжину і ширину класної кімнати? (Метрами) Довжину олівця? (Сантиметрами)
Довжину мурахи?
—
Перед тим, як обрати одиницю довжини, прикиньте на око розмір мурахи. Ви
бачите, що вона набагато менша від сантиметра. Що ж це за одиниця вимірювання? Це
— міліметр. Він у 10 разів менший від сантиметра. Він потрібний не тільки для того,
щоб вимірювати предмети, які завдовжки менші від сантиметра, а ще й для точності
вимірювання. Адже математика — це точна наука. Не існує такої величини, як
трішечки. Під час вимірювання відрізка завдовжки 3 см 2 мм не можна сказати, що
довжина цього відрізка дорівнює 3 см і трішечки. Це буде неправильно.
Міліметр — десята частина сантиметра, сота частина дециметра, тисячна — метра.
—
Допишемо в наш рядок ще одну одиницю вимірювання довжини — міліметр.
1 м = □ дм = □ см = □ мм
1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм
3)
Первинне закріплення.
а)
Практична робота, креслення відрізків (с. 36, завдання 220).
б)
Перетворення іменованих чисел (с. 36, завдання 221 ).
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Порівняння іменованих чисел (с. 36, завдання 222)
—
У кожній парі чисел назвіть більше іменоване число.
2.
Робота над задачею (с. 36, завдання 223)
Аналіз умови задачі за коротким записом на дошці.
Розв
1)
45 : 5 = 9 (с.) — з батисту
2)
45 + 9 = 54 (с.) — ситцеві і з батисту
3)
154 - 54 = 100 (с.)
Відповідь: 100 шовкових суконь надійшло до магазину.
3. Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
Завдання 218, с. 35 — 1; 2; 3 числа.
Завдання 218, с. 35 — 4; 5; 6 числа.
Завдання 219, с. 36 — 1-й рядок. Завдання 219, с. 36 — 2-й рядок.
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Яке завдання було найскладнішим? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 36, завдання 224; 225.
Урок 24. Додавання і віднімання на основі
розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини —
кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.
Мета: формувати вміння додавати і віднімати розрядні числа; ознайомити з новою одиницею довжини — кілометром; розвивати вміння розв'язувати задачі на 2-3 дії різних
ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Поясніть, як порівнювали іменовані числа у завданні 224 (с. 36).
—
Поясніть розв'язання задачі 225 (с. 36). (Відповідь: 73 карася.)
2.
«веселі задачі»
—
Складіть вирази до задач. Запишіть їх у зошит.
• Дві білочки сиділи • 90 штук горішків
І шишки всім по 5 ділили. Натаскали в нірку мишки,
Шишок — 40, білок — 7, Всі взяли собі по 7,
А чи вистачить усім?
Залишилось 27.
Жде ворона нетерпляче: Ось задача дітворі:
Обіцяли їй остачу! Скільки мишок у норі?
(Відповідь: 40 - 5 • 7 = 5 (ш.))
(Відповідь: (90 - 27): 7 = 9 (м.))
III.
повідомлення теми уроку
IV.
РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ
1.
Підготовча робота (с. 37, завдання 226)
—
Обчисліть за схемами.
2.
Розв'язування прикладів за зразком (завдання 227, с. 37)
—
Розгляньте зразок, поданий у підручнику.
—
Які числа додаємо у першому прикладі? (Одноцифрові)
—
Які числа додаємо у другому прикладі? (Круглі десятки)
—
У 2-му класі ми міркували так: 5 дес. + 3 дес. = 8 дес., або 80. Розрядні числа 50 і
30 ми замінили новими лічильними одиницями — десятками і зводили додавання до
додавання одноцифрових чисел.
—
Як ми додавали в третьому прикладі?
Розмірковуйте так: 500 — це 5 сотень, 300 — це 3 сотні. До 5 сотень додати 3 сотні
вийде 8 сотень.
8 сотень — це 800. Отже, 500 + 300 = 5 сот. + 3 сот. = 8 сот. Аналогічно аналізуються
приклади на віднімання.
—
Розв'яжіть приклади з коментуванням.
3.
Тренувальна вправа (с. 37, завдання 228)
Учні виконують завдання з коментуванням біля дошки.
4.
хвилинка каліграфії (с. 37)
5.
вправа «Незакінчене речення» (с. 37, завдання 229)
—
Продовжіть твердження.
Запам'ятай! 1 км = 1000 м
6.
Робота за підручником (с. 38, завдання 230)
—
Розгляньте малюнки.
—
У яких одиницях довжини можна виміряти шлях кожного учасника руху?
—
Назвіть істот у порядку зростання швидкості їхнього руху. (Равлик, гусінь,
малюк, спортсмен, кінь)
—
Назвіть види транспорту в порядку спадання швидкості їхнього руху. (Літак,
машина, мотоцикл, самокат)
7.
Гра «Число загубилося!» (с. 38, завдання 231)
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 38, завдання 232)
4 км + 5 км 800 м = 9 км 800 м
2.
Робота за таблицею (с. 38, завдання 233)
—
Знайдіть невідомі величини за таблицею. 4 дм ■ 5 = 20 (дм) — загальна
довжина;
20 дм : 4 дм = 5 (відрізків);
20 дм : 5 = 4 (дм) — довжина одного відрізка.
3.
Робота над задачею (с. 38, завдання 234)
Повторення умови задачі. Складання короткої умови. Було — ?
Відрізали — 9 разів по 8 дм і 3 рази по 1 м Залишилось — 5 м і 8 дм тасьми
—
Міркуйте так: 9 разів по 8 дм — це... (72 дм, або 7м 2 дм) 3 рази по 1 м — це... (3
м).
Отже, всього відрізали... (10 м 2 дм).
—
Скільки тасьми залишилось? (5 м 8 дм)
—
Як дізнатися, якою була довжина тасьми спочатку? (5 м 8 дм +10 м 2 дм = = 16
м)
4.
Творча робота над задачею
—
Складіть і розв'яжіть обернену задачу, в якій можна дізнатися, скільки тасьми
залишилося в мотку. (Майстер узяв тасьму завдовжки 8 м 80 дм і відрізав від неї 9 разів
по 8 дм і 3 рази по 1 м. Скільки тасьми залишилось у мотку?)
5.
Робота над задачею (с. 39, завдання 235)
—
На скільки частин розпиляли колоду? (На 5 частин)
—
Якої довжини була кожна частина? (1 м)
—
Якої довжини була колода? (5 м)
—
Запишіть довжину колоди в метрах, дециметрах, сантиметрах. (5 м = = 50 дм =
500 см)
VI.
підсумок уроку
—
Чого навчалися на уроці?
—
Скільки метрів в одному кілометрі?
домашнє завдання
С. 39, завдання 236; 237.
Урок 25. Розв’язування і порівняння задач,
що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра
квадрата і прямокутника.
Мета: вчити учнів розв'язувати і порівнювати задачі, що містять трійки взаємопов'язаних величин; розвивати вміння обчислювати периметр; розвивати логічне мислення,
творчі здібності; виховувати уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Гра «Допоможіть Сові розв'язати кругові» (с. 39, завдання 238)
3.
Фронтальне опитування
—
Скільки сантиметрів в 1 м? в 1 дм?
—
Скільки міліметрів в 1 см? в 1 дм?
—
Порівняйте: 1 мм і 1 см; 14 дм і 140 см; 1 м 5 см і 15 см.
—
Перетворіть складені іменовані числа на прості.
6 м 8 дм = □ дм
7 м 09 см = ЦЦ мм 3 см 2 мм = ЦЦ мм
—
Перша смужка завдовжки 3 см, а друга — 6 мм. У скільки разів перша смужка
довша від другої?
4.
Додавання і віднімання іменованих чисел (с. 39, завдання 239)
5 м 4 дм + 6 дм = 6 м 7 м + 6 дм = 7 м 6 дм
7 м 8 дм - 18 дм = 78 дм - 18 дм = 60 дм = 6 м 1 м - 27 см = 100 см - 27 см = 73 см
5.
хвилинка каліграфії (с. 39)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новим видом задач, будемо знаходити
периметр геометричних фігур.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Розв'язування і порівняння задач (с. 39, завдання 240)
Учитель креслить на дошці таблицю і заносить до неї числові дані задач.
Використали на 1
Кількість пальто
Використали тканини
пальто
?
7
28 м
4м
?
28 м
4м
7
?
Учні записують розв'язання після аналізу кожної задачі. 28 : 7 = 4 (м) — на кожне
пальто 28 : 4 = 7 (пальт) 4 ■ 7 = 28 (м) — на всі пальта
—
Що спільного в цих задачах?
—
Чим вони відрізняються одна від одної?
—
Як знайти кількість?
—
Яку дію використали для знаходження кількості тканини для пошиву одного
предмета?
—
Якою дією дізналися загальну кількість тканини?
2. Самостійна робота (с. 39, завдання 241)
—
Складіть і розв'яжіть задачу за даними таблиці. Перевірка виконаної роботи.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Завдання для допитливих (с. 40, завдання 242)
—
Скільки разів довелося розпилювати колоду? (5 разів)
—
Покажіть це за допомогою малюнка.
2.
Робота з геометричним матеріалом
1)
Робота над задачею (с. 40, завдання 243).
—
Чому дорівнює довжина прямокутника?
—
Що відомо про ширину прямокутника?
—
Як обчислити ширину прямокутника? (9 - 6 = 3 (см))
—
Накресліть прямокутник.
—
Обчисліть його периметр. ((9 • 2 + 3 • 2 = 24 (см))
—
Що таке периметр?
2)
Робота над задачею (с. 40, завдання 244).
—
Що таке квадрат?
—
Чому дорівнює периметр квадрата?
—
Як знайти довжину сторони квадрата? (12 : 4 = 3 (см))
—
Накресліть такий квадрат.
3.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
(с. 40, завдання 245)
Розв
9 - 7 = 2 (дні)
VI.
підсумок уроку
—
Що нового дізналися на уроці?
—
Що вдалося на уроці виконати найкраще?
—
У чому зазнали труднощів?
Гра «Відгадай "задумане" число»
Число задумали,взяли Й до нього трійку додали. На шість помножим результат. Ще
треба вісімку віднять. Тепер віднімем те число, Що в нас задумане було. Тепер усе на
п'ять діліть І результат мені кажіть, А я вгадаю те число, Що в вас задумане було!
(Віднявши від результату 2, «вгадати» задумане.)
VII. домашнє завдання
С. 40, завдання 246; 247.
Урок 26. Одиниця вимірювання — тонна.
Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на
зведення до одиниці (перший вид).
Мета: ознайомити учнів з новою одиницею маси — тонною; установити співвідношення між тонною, кілограмом і центнером; формувати вміння розв'язувати задачі на
зведення до одиниці (першого виду); вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, творчі здібності; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Усні обчислення. Гра «хто швидше?» (див. додаток на с. 70)
3.
Робота за таблицею
Запам'ятай!
Дециметр — десята частина метра. Сантиметр — сота частина метра. Міліметр —
тисячна частина метра. Метр — тисячна частина кілометра.
4. Перетворення іменованих чисел
—
Запишіть у сантиметрах.
6 дм 2 см = ... 8 м = ...
5 м 4 дм 3 см = ...
—
Запишіть у міліметрах.
8 см 6 мм = ...
7 дм 2 мм = ...
4 дм 8 см 1 мм = ...
—
Запишіть у метрах.
350 дм = ... 700 см = ...
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новою одиницею вимірювання маси,
пригадаємо вже відомі вам, встановимо відношення між одиницями маси; будемо
розв'язувати задачі на зведення до одиниці.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота
—
Які одиниці вимірювання маси ви знаєте?
—
Які величини ми вимірюємо кілограмами? За допомогою якого приладу?
(Терезів)
—
Скільки кілограмів в 1 центнері?
—
Усно розв'яжіть задачу (с. 40, завдання 249).
1 ц = 100 кг, отже, 100 : 2 = 50 (кг) — в одному мішку
2.
Ознайомлення з одиницею маси — тонною
—
Якщо потрібно дізнатися масу синього кита, які одиниці маси ми для цього
використаємо?
Тут у пригоді стане найбільша одиниця маси — тонна. 1 т = 10 ц = 1000 кг
3. Первинне закріплення
1)
Усне розв'язування задачі (с. 40, завдання 250).
2)
Порівняння іменованих чисел (с. 41, завдання 251).
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Усне розв'язування задачі (с. 41, завдання 252)
—
Яка маса бідона зі сметаною?
—
Яка маса порожнього бідона?
—
Скільки кілограмів сметани в цьому бідоні? Розв
58 - 9 = 49 (кг)
2.
Робота над задачею (с. 41, завдання 253)
Аналіз задачі. Розв'язування задачі виразом.
Учитель акцентує увагу учнів на тому, що задачу можна розв'язати двома способами:
1й
спосіб: □ - □ - □ = □
2й
спосіб: □ - (□ + □) = □
—
Який спосіб для вас виявився легшим?
3.
Робота над взаємопов'язаними величинами (с. 41, завдання 254)
—
Знайдіть невідомі величини за таблицями (усно).
—
Якою дією знаходимо кількість предметів?
—
Якою дією знаходимо масу одного предмета?
—
Яку дію потрібно виконати, щоб знайти загальну масу предмета?
4.
Робота над задачею на зведення до одиниці (перший вид)
1)
Підготовча робота (с. 41, завдання 255).
—
Скільки зерна потрібно гусці на 9 місяців? (4 • 9 = 36 (кг))
2)
Робота над задачею (с. 41, завдання 256).
Учитель записує на дошці коротку умову задачі. 7 місяців — 49 кг зерна 3 місяці — ?
—
Про що йдеться в задачі?
—
Скільки зерна потрібно качці на 7 місяців?
—
Про що можна дізнатися за цими даними? (Скільки кілограмів зерна потрібно
качці на 1 місяць.)
—
Чи можна тоді дати відповідь на питання задачі?
—
Як дізнаємося, скільки зерна потрібно качці на 3 місяці?
—
Запишіть розв'язання задачі.
1)
□ : □ = □ (кг) — качці на 1 місяць
2)
□ ■ □ = □ (кг)
Відповідь: 21 кг зерна потрібно качці на 3 місяці.
VI.
підсумок уроку
—
Які нові одиниці маси запам'ятали?
—
Що цікавого почули на уроці?
VII. домашнє завдання
С. 41, завдання 257
Урок 27. Розв’язування задач на знаходження четвертого
пропорційного способом зведення до одиниці.
Мета: закріплювати вміння виділяти у тексті задачі із взаємопов'язаними величинами,
знаходити певну величину під час розв'язування задач; вдосконалювати обчислювальні
навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 70)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над задачами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
V.
1. Робота над задачею
VI.
1) Ціна гуски 5 грн. Яка вартість 4 таких гусок?
Ціна
5 грн
Кількість
4
Вартість
?
Ціна
Кількість
Вартість
4 грн
?
24 грн
?
3
21 грн
2. Розв'язування задачі за поданим планом
За 5 кг яблук заплатили 30 грн. Скільки грошей треба заплатити за 8 кг таких яблук?
Аналіз умови задачі за питаннями вчителя. Запис короткої умови у таблиці.
Ціна
Маса
Вартість
однакова
5 кг 8 кг
30 грн ?
Користуючись таблицею, учні пояснюють розв'язання задачі за поданим планом.
План розв
1)
Яка ціна яблук?
2)
Яка вартість 8 кг яблук?
—
Запишіть розв'язання задачі в зошити.
—
Поясніть, про що дізналися кожною дією.
3. Розв'язування задачі на знаходження четвертого пропорційного способом зведення
до одиниці
За три однакові книги заплатили 15 грн. Знайдіть вартість 6 таких книжок.
Учитель записує на дошці коротку умову задачі. 3 книги — 15 грн 6 книг — ?
—
Про що йдеться в задачі?
—
Скільки грошей заплатили за 3 книги?
—
Про що можна дізнатися за цими даними? (Ціну 1 книги)
—
Чи можна тоді дати відповідь на питання задачі?
—
Як знайдемо вартість 6 книжок?
—
Запишіть розв'язання задачі самостійно. Слабшим учням учитель пропонує
картку-підказку.
1)
□ : □ = □ (грн) — ціна однієї книги
2)
□ ■ □ = □ (грн) — вартість покупки Відповідь: 30 гривень.
4. Робота в групах
—
Обчисліть приклади та з'ясуйте, що допоможе вам гарно засвоїти мате¬ріал з
математики.
18 - 48 : 6 = 10
З
48 : 6 + 12 = 20
П
0 + 36 : 6 = 6
Д
54 : 6 - 8 = 1
А
17 + 12 : 6 = 19
О
42 : 6 + 10 = 17
М'
30 - 54 : 6 = 21
Р
30 : 6 + 28 = 33
Я
12 + 42 : 6 = 19
О
60 : 6 + 13 = 23
Т
6 - 18 : 6 = 3
В'
18 : 6 + 28 = 31
Ь
28 + 30 : 6 = 33
Я
3 ■ 6 + 18 : 6 = 21
5 ■ 5 - 36 : 6 = 19
12 : 6 + 48 : 6 = 10
5 ■ 4 + 24 : 6 = 24
24 : 3 + 54 : 6 = 17
Р
О
З
У
М
36 : 6 + (55 - 37) = 24
48 : 6 - (43 - 38) = 3
54 : 6 - (76 - 68) = 1
42 : 6 - (92 - 89) = 4
24 : 6 - (100 - 97) = 1
У
В
А
Г
А
5. Порівняння виразів
46 + 36 □ 46 - 23
18 : 6 □ 3 ■ 8
45 : 5 □ 45 - 5 35 : 5 □ 42 : 6
6. завдання з логічним навантаженням
У змаганнях з настільного тенісу беруть участь 8 команд. За правилами змагань
команда, яка програє, вибуває. На який день змагань визначиться переможець, якщо
кожного дня команди гратимуть по одній грі? (На третій день)
V.
підсумок уроку
— Що повторили на уроці?
Гра «Знайдіть числу пару»
•
Вартість 3 ручок — 15 грн. Яка вартість 6 таких ручок?
3
- 15 6 - ?
•
У двох цуценят 8 лап. Скільки лап у 4 цуценят? 2 - 8
4
-?
VI.
домашнє завдання
С. 41, завдання 258.
Урок 28. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; вдосконалювати
обчислювальні навички, вміння працювати самостійно; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
повідомлення теми уроку
III.
перевірка умінь і навичок
1.
Проведення інструктажу щодо оформлення роботи
2.
виконання учнями контрольної роботи
1.
Математичний диктант (для обох варіантів).
•
Запишіть цифрами числа: п'ятсот дев'яносто шість; дев'ятсот; сімсот п'ять;
чотириста сорок; вісімдесят вісім.
•
Запишіть найменше і найбільше трицифрові числа.
•
Запишіть «сусідів» чисел: 800; 399; 240.
•
Запишіть, скільки всього десятків у числах: 357 і 600.
•
Запишіть у кілограмах: 2 т; 4 ц 07 кг; 3 ц.
1
варіант
2.
Розв'яжіть задачу. Фермер привіз на базар 5 ящиків яблук, по 8 кг у кожному, і 7
ящиків
груш, по 7 кг у кожному. Скільки всього кілограмів фруктів привіз фермер на базар?
3.
Обчисліть приклади.
300 + 20
888 - 80
500 + 7
666 - 6
8
■8-9■4
72 : 8 + 36 : 4 300 + 70 + 8 100 - 20 : (6 - 1)
4.
Порівняйте вирази.
5 м 60 см □ 5 м 06 см
2 м 07 см ЦЦ 2 м 7 дм
Додаткове завдання
За 15 хвилин Оленка ліпить 25 вареників. Скільки вареників зліпить дівчинка за
півгодини?
2
варіант
2.
Розв'яжіть задачу. У їдальню привезли 4 ящики помідорів по 7 кг у кожному і 5
ящиків огірків
по 8 кг у кожному. Скільки всього кілограмів овочів привезли в їдальню?
3.
Обчисліть приклади.
600 + 4
444 - 4
400 + 80
999 - 90
9
■7-6■5
64 : 8 + 81 : 9 500 + 50 + 7 80 - 30 : (9 - 3)
4.
Порівняйте вирази.
9 м 50 см □ 9 м 05 см
4 м 8 дм ЦЦ 4 м 80 см
Додаткове завдання
Петрик за 15 с читає 23 слова. Скільки слів він прочитає за півхвилини?
IV. підсумок уроку
—
Хто вважає, що з роботою впорався успішно?
—
Які труднощі виникли під час виконання роботи?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 26
Усні обчислення. Гра «хто швидше?»
1.
2.
—
ДОДАТОК ДО УРОКУ 27
Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант
Добуток 48, перший множник 6. Запишіть другий множник.
—
Ділене 54, дільник — 6. Знайдіть частку.
—
Частку чисел 42 і 6 збільшити на 24.
—
Число 91 зменшити на частку чисел 36 і 6.
—
Частку чисел 24 і 6 зменшити у 2 рази.
—
Знайдіть добуток чисел 6 і 3, зменшіть його у 2 рази.
3.
Гра «Допоможіть Незнайкові»
—
Розставте дужки так, щоб рівності були правильними. 12 : 2 + 2 • 2 = 6 12 : 2 + 2
•2=2
4.
Фронтальне опитування
•
Яка вартість п'яти олівців по 3 грн?
•
Яку кількість пар шкарпеток за ціною 6 грн можна купити на 30 грн?
Урок 29. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1
(170 + 1; 187- 1). Попереднє і наступне. Числа у натуральному ряді.
Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого
ступеня.
Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з додаванням і відніманням числа 1 у межах 1000; удосконалювати вміння розв'язувати задачі на дві дії першого ступеня, розрізняти істинні та
хибні числові рівності й нерівності; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення;
виховувати любов до математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Аналіз контрольної роботи
1)
Оголошення результатів виконаної роботи.
2)
Колективна робота над типовими помилками.
3)
Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.
2.
Усна лічба. Гра «Я вмію швидко обчислювати»
400 + 80 + 5 600 + 50 + 8 300 + 40 + 7
700 + 10 + 4 200 + 30 + 2 800 + 60 + 3
—
Скільки сотень в числах 360; 707; 800?
—
Скільки всього десятків у числах 745; 430; 80; 102? (74 дес.; 43 дес.; 8 дес; 10
дес.)
3.
«веселі задачі»
• Свинки жолуді збирали, • 8 зошитів у Люсі,
В 6 тарілок вже розклали: Більше вчетверо в Марусі.
9 жолудів на кожній,
Порахуйте зразу,
Сьома поки що порожня. Скільки буде разом? Скільки в сьому покладуть,
_ „„ . „ Відповідь: 8 • 4 + 8 = 40 (з.) Якщо 60 зберуть?
Відповідь: 60 - 9 • 6 = 6 (ж.)
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми розглянемо випадки додавання і віднімання числа 1,
повторимо знання про попереднє і наступне числа, продовжимо роботу над задачами.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 42)
—
Яке число отримаємо при відніманні числа 1 від будь-якого числа?
—
Яке число отримаємо при додаванні числа 1 до будь-якого числа?
2.
Колективна робота за таблицями (с. 42, завдання 260)
—
Складіть вирази та обчисліть їх значення. Міркуйте так:
Я знаю, що «додати» 1 означає назвати наступне число. Після числа 110 йде число 111.
Отже, якщо до числа 110 додати 1, то вийде 111.
Я знаю, що «відняти» 1 означає назвати попереднє число. Числу 116 передує число 115.
Отже, якщо від числа 116 відняти 1, то вийде 115.
3.
Самостійна робота (с. 42, завдання 261)
4.
Порівняння числових виразів (с. 42, завдання 262)
Учні виконують завдання з коментуванням біля дошки. Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 42, завдання 264)
—
Прочитайте задачу.
—
Хто жив на острові? Що вони збирали?
—
Скільки горіхів зібрав папуга Кеша?
—
Скільки горіхів зібрав папуга Кузя?
—
Яке головне запитання задачі?
—
Запишіть коротку умову до задачі.
—
Чи можемо відразу дізнатися, скільки горіхів зібрали папуги разом?
—
Чому?
—
Як дізнатися, скільки горіхів зібрав папуга Кузя?
—
Запишіть розв'язання задачі.
Сильніші учні виконують розв'язання самостійно, решта за допомогою вчителя. Розв
1)
99 + 1 = 100 (г.) — зібрав папуга Кузя
2)
100 + 99 = 199 (г.)
Відповідь: 199 горіхів зібрали птахи разом.
2.
Робота над істинними рівностями (с. 42, завдання 263)
—
Уставте такі числа, щоб рівності і нерівності стали істинними.
3.
Робота над задачею (с. 43, завдання 265)
—
Прочитайте задачу. Про кого ви дізналися з неї?
—
Скільки зелених папуг приручив Робінзон Крузо? А скільки білих?
—
Скільки всього птахів приручив Робінзон Крузо?
—
Скільки птахів він навчив говорити?
—
Скільки приручених птахів ще не вміють говорити?
—
Як ви про це дізналися?
—
Запишіть розв'язання задачі виразом. Розв
(50 + 50) - 1 = 99 (п.) Перевірка виконаної роботи.
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 43, завдання 266)
Відповідь: у сім'ї 1 дідусь, 1 син, 1 онук.
5.
Гра «хто швидше?». Робота в парах (с. 42, завдання 259)
•
135; 153; 315; 351; 513; 531.
•
642;624;462;426; 264; 246.
VI.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Чого навчилися?
—
Які завдання найбільше сподобалися? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 43, завдання 267; 268.
Урок 30. Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження
значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії
першого ступеня.
Мета: ознайомити учнів з додаванням круглих десятків з переходом через розряд; удосконалювати вміння складати і розв'язувати задачі за коротким записом; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати любов до
математики.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Зачитайте відповіді завдання 267 (с. 43).
—
Зачитайте вираз до задачі 268 (с. 43).
2.
Математичний диктант (с. 43, завдання 270)
Відповіді:
287; 198; 399;410;701. 108; 239; 716; 800; 799. 111;999;500;401;126. Взаємоперевірка
робіт.
3.
Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
1)
720 - 20
810 + 9
2)
У вазу поставили 9 ромашок, а волошок — на 4 більше. Скільки квітів поставили
у вазу?
Картка 2
1)
110 - 10
630 + 5
2)
На першій полиці стояло 5 книжок, а на другій — у 5 разів більше. Скільки
книжок стояло на обох полицях?
4.
хвилинка каліграфії (с. 43)
III.
повідомлення ТЕМИ УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з додаванням круглих десятків з переходом
через розряд, продовжимо роботу над задачами.
IV.
вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота
1)
Завдання 271 (с. 43).
—
Запишіть, скільки всього десятків у числах: 456 = 45 дес.
300 = 30 дес. 680 =
68 дес. 120 = 12 дес.
2)
Завдання 272 (с. 44).
—
Запишіть у вигляді суми розрядних доданків числа. 345 = 300 + 40 + 5
601 = 600 + 1 554 = 500 + 50 + 4 790 = 700 + 90
2.
«виконай за зразком!» (с. 44, завдання 273)
—
Пригадайте, як ми додавали одиниці.
—
Як ми додамо 70 і 60? Міркуйте так:
70 — це 7 дес., 60 — це 6 дес., 7 дес. + 6 дес. = 13 дес., або 130.
3.
Робота в парах (с. 44, завдання 274)
—
Знайдіть значення виразу.
40 + 70 = 110 40 + 80 = 120 40 + 90 = 130
—
На скільки збільшився другий доданок?
—
На скільки збільшилася сума?
70 + 30 = 100 80 + 30 = 110 90 + 30 = 120
—
На скільки збільшився перший доданок?
—
На скільки збільшилася сума?
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 44, завдання 275)
—
Прочитайте задачу.
—
Скільки плиток сірого кахлю купили для кухні?
—
Скільки купили плиток із візерунком?
—
Яким є питання задачі?
—
Розв'яжіть задачу самостійно.
—
Перевірка виконаної роботи. 80 + 30 = 110 (п.)
2.
Робота над задачею (с. 44, завдання 276)
—
Складіть і розв'яжіть задачу за коротким записом. Кілька учнів розповідають
умову складеної задачі.
Розв'язують задачу самостійно. Один учень працює за закритою частиною дошки.
Розв язання
1)
60 + 30 = 90 (с.) — у другій частині книги
2)
90 + 60 = 150 (с.)
3.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 44, завдання 277)
Відповідь: 10 хвилин.
4.
Розгадування ребусів (с. 43, завдання 269)
Відповіді: місто, стовп, місток, тісто, столяр.
VI.
підсумок уроку
—
Яким способом обчислення користувалися під час додавання круглих десятків?
Наведіть приклади.
VII. домашнє завдання
С. 44, завдання 278; 279.
На 12 грн купили 4 кг картоплі. Яка ціна 1 кг картоплі?
Урок 31. Віднімання на основі десяткового складу числа.
Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин,
які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток,
продуктивність праці, час роботи.
Мета: ознайомити учнів з відніманням круглих десятків з переходом через розряд; з
групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності;
розвивати мислення; виховувати уважність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.
перевірка домашнього завдання
Перевірка виконання завдання 278 (с. 44).
—
Зачитайте приклади з відповіддю 110; 120.
—
Зачитайте приклад з найбільшою відповіддю.
—
Прочитайте відповідь до задачі 279 (с. 44). (120 вантажівок)
2.
робота за таблицею (с. 44, завдання 280)
—
Заповніть таблицю.
—
Як сума залежить від зміни одного з доданків?
3.
цікава задача (с. 45, завдання 281)
—
Скільки різних кодів можна скласти з цифр 2; 3; 5? (235; 253; 325; 352; 523; 532)
—
Який код є найменшим?
—
Це число буде не тільки кодом для відкривання сейфа, але й ключем для
відкриття теми нашого уроку.
4.
хвилинка каліграфії (с. 45)
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з відніманням круглих десятків з переходом
через розряд, продовжимо роботу над загадками.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
«виконай за зразком!» (с. 45, завдання 282)
—
Міркуйте так:
90 — це 9 дес.; 60 — це 6 дес.; 9 дес. - 6 дес. = 3 дес., або 30.
2.
«виконай за зразком!» (с. 45, завдання 283)
11 - 4 = 7
110 - 40 = 70
А
/\
13
10 30
3.
первинне закріплення (с. 45, завдання 284)
—
Обчисліть вирази з коментуванням.
4.
робота над задачею, що містить групу взаємопов'язаних величин, які
перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці,
час роботи (с. 45, завдання 286)
—
Прочитайте задачу.
—
Скільки днів працює швачка?
—
Скільки футболок вона пошила за цей час?
—
Що потрібно знайти в задачі?
—
Що таке продуктивність праці?
Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 45)
Розв язання
35 : 5 = 7 (ф.) — за 1 день
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 46, завдання 287)
—
Прочитайте задачу.
—
Про що в ній ідеться?
—
Розгляньте таблицю, за допомогою якої записана коротка умова задачі.
—
Яким є головне питання задачі?
—
Чи можемо відразу відповісти на питання задачі? (Ні)
—
Чому? (Тому що нам невідомо, скільки футболок шила швачка за 1 день після
застосування нової технології.)
—
Що сказано про продуктивність праці швачки, коли почали застосовувати нову
технологію? (Вона зросла на 2 вироби за день.)
—
Чи можна дізнатися, скільки футболок почала шити швачка за один день після
застосування нової технології? (Ні)
—
Чому? (Тому що нам невідомо, скільки футболок шила швачка за один день
спочатку.)
—
Прочитайте план розв'язання задачі.
Розв'язання задачі діти записують у зошиті, один учень працює біля дошки.
Розв язання
1)
35 : 5 = 7 (ф.) — пошила швачка за 1 день
2)
7 + 2 = 9 (ф.) — за 1 день після застосування нової технології
3)
9 ■ 5 = 45 (ф.) Відповідь: 45 футболок.
2.
Робота в парах (с. 45, завдання 285)
—
Знайдіть значення виразу.
140 - 50 = 90 140 - 80 = 60 140 - 90 = 50
—
Що відбувається з різницею, якщо від'ємник збільшується? 150 - 70 = 80 160 70 = 90
120 - 70 = 50
3.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
(с. 46, завдання 288)
Відповідь: 7 паличок.
VI.
підсумок уроку
—
Яким способом обчислення користувалися під час додавання круглих десятків?
Наведіть приклади.
VII. домашнє завдання
С. 46, завдання 289; 290.
Урок 32. Додавання і віднімання на основі десяткового
складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим
виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.
мета: ознайомити учнів з розв'язуванням рівнянь, у яких права частина подана числовим виразом; формувати вміння розв'язувати розширені задачі на спосіб зведення до
одиниці; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати
уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Перевірка виконання завдання 289 (с. 46).
—
Назвіть приклади, які мають однакові відповіді.
—
Назвіть відповіді у порядку спадання.
—
Поясніть розв'язання задачі 290 (с. 46). Розв
1)
15 : 5 = 3 (м) — за 1 годину
2)
3 + 2 = 5 (м) — за 1 год після зростання продуктивності праці
3)
5 ■ 6 = 30 (м)
Відповідь: 30 м за 6 годин роботи.
2.
усна лічба
—
Доповніть до 100 числа: 70; 60; 80; 20; 10.
—
Зменшіть на 40 числа: 100; 140; 110; 120; 130.
Гра «Криве дзеркало»
—
Обчисліть приклади і знайдіть їм пари.
120 + 40
150 + 250
750 - 50
80 + 80
600 - 200
180 - 30
130 - 80
300 + 400
3.
Гра «Найкмітливіший» (с. 46, завдання 291)
—
Допоможіть Плюсу Плюсовичу і Мінусу Мінусовичу розставити знаки дій.
60 + 50 - 30 = 80 70 + 70 - 60 = 80 150 - 60 + 30 = 120 160 - 80 + 80 = 160 90 + 40 - 50 =
80 110 - 90 + 80 = 100
4.
хвилинка каліграфії (с. 47)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми продовжимо обчислювати значення виразів, розв'язувати
рівняння і задачі.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
«Виконай за зразком!» (с. 47, завдання 292)
2.
Порівняння виразів, не обчислюючи їх значень (с. 47, завдання 293)
3. Робота над задачею (с. 47, завдання 294)
Аналіз задачі. Складання короткої умови.
Після аналізу учні розв'язують задачу самостійно. Слабшим учням роздають карткипідказки. Картка-підказка
1) □ - □ = □ 2) □ + □ = □
4. творча робота над задачею
— Складіть обернену задачу, в якій можна знайти, на скільки зошитів менше у другій
пачці. (У двох пачках 110 зошитів. У першій пачці 60 зошитів. На скільки зошитів
менше у другій пачці, ніж у першій?)
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 47, завдання 295)
Повторення задачі за запитаннями вчителя. Складання короткої умови. Було — ?
Взяли — 5 дітей по 4 сливи Залишилося — 5 слив Самостійне розв'язування задачі.
Сильніші учні розв'язують виразом, слабші — по діях.
Перевірка виконаної роботи. Розв
4 ■ 5 + 5 = 25 (слив)
2.
Усне розв'язування простої задачі (с. 47, завдання 296)
3.
Робота над розширеною задачею на спосіб зведення до одиниці
(с. 47, завдання 297)
Запис на дошці короткої умови задачі за допомогою таблиці.
Продуктивність праці (за 1
Час роботи Загальний виробіток
годину)
Столяр ?
4 год
12 стільців
Учень ?, на 2 стільці <
4 год
?
—
Скільки стільців виготовить столяр за 1 годину?
—
Скільки стільців виготовить учень за 1 годину?
—
Скільки стільців виготовить учень столяра за 4 години? Розв яззання
1)
12 : 4 = 3 (стільці) — майстер за 1 годину
2)
3 - 2 = 1 (стілець) — учень за 1 годину
3)
1 ■ 4 = 4 (стільця)
Відповідь: учень за 4 години виготовить 4 стільця.
4. Робота з геометричним матеріалом (с. 47, завдання 298)
—
Накресліть квадрат, сторона якого дорівнює 35 мм (3 см 5 мм).
—
Знайдіть його периметр. (Р = 35 + 35 + 35 + 35 = 140 (мм))
VI.
підсумок уроку
—
Які завдання виконували на уроці?
—
У чому зазнали труднощів?
VII. домашнє завдання
С. 47, завдання 299.
Урок 33. Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на
зведення до одиниці (перший вид).
мета: закріпити вміння учнів додавати і віднімати круглі десятки; формувати вміння
розв'язувати розширені задачі на спосіб зведення до одиниці; розвивати мислення;
вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати культуру математичного запису.
Хід уроку
I. організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання (с. 47, завдання 299)
—
Поясніть, як обчислили рівняння.
2.
математичний диктант
—
Запишіть число, в якому:
5 сот. 9 дес. 3 од.; 1 сот. 2 дес. 7 од.; 4 сот. 3 од.; 6 сот. 3 дес.; 9 сот. 7 од.; 8 сот. 5 дес. 7
од.; 2 сот. 2 дес; 5 дес. 4 од.
—
Запишіть число, в якому:
3 од. III розряду; 5 од. II розряду; 7 од. І розряду; 9 од. III розряду; 4 од. II розряду; 1 од.
III розряду; 8 од. І розряду; 7 од. III розряду; 2 од. II розряду; 5 од. І розряду.
—
Запишіть числа цифрами:
триста сорок дев'ять, двісті сім, п'ятсот п'ятдесят, триста два, дев'ятсот двадцять один,
вісімсот, тисяча. Відповіді:
593; 127; 403; 630; 907; 857; 220; 54.
357; 940; 108; 725.
349;207;550;302;921;800;1000.
3.
Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
1)
120 - 40 50 + 90
2)
У вазу поставили 9 ромашок, а волошок на 4 більше. Скільки квітів поставили у
вазу?
Картка 2
1)
130 - 90 60 + 80
2)
На першій полиці стояло 5 книжок, а на другій — у 5 разів більше. Скільки
книжок стояло на другій полиці?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми продовжимо розв'язувати розширені задачі на зведення до
одиниці, будемо вдосконалювати навички додавання і віднімання круглих сотень і
десятків.
IV.
РОБОТА НАД темою УРОКУ
1. усне розв'язування задач
•
В одному кошику 6 кг вишень. Скільки вишень у 4 таких кошиках?
•
У 4 кошиках 24 кг вишень. Скільки вишень в одному кошику?
2. Робота над задачею на розширене зведення до одиниці
Перший трактор за 5 год роботи витрачає 35 л пального. Другий трактор за 1 год
роботи витрачає на 1 л менше. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 7
год роботи?
—
Про що йдеться в задачі?
—
У яких одиницях вимірюють пальне? (У літрах) Час? (У годинах) Запис на дошці
короткої умови задачі за допомогою таблиці.
Витрачають за 1 год
Кількість годин
Усього витратили
пального
І ?
5
35 л
II на 1 л <
7
?
—
Про що запитується в задачі? (Скільки літрів пального витратить другий трактор
за 7 год роботи?)
—
Чи можемо одразу відповісти на запитання задачі? (Ні)
—
Чому? (Тому що нам невідомо, скільки літрів пального витрачає другий трактор
за 1 год.)
—
Що сказано про витрату пального за одну годину другим трактором? (Другий
трактор за годину роботи витрачає на 1 л менше від першого.)
—
Чи можна дізнатися, скільки літрів пального витрачає другий трактор за 1 год
роботи? (Ні)
—
Чому? (Тому що нам невідомо, скільки пального витрачає перший трактор за 1
год.)
—
Отже, про що дізнаємося, виконавши першу дію? (Скільки літрів пального
витрачає перший трактор за 1 год.)
—
Про що дізнаємося, виконавши другу дію? (Скільки літрів пального витрачає за
1 год другий трактор.)
—
Про що дізнаємося, виконавши третю дію? (Скільки літрів пального витратить
другий трактор за 7 год роботи.)
—
Запишіть розв'язання в зошити.
Розв
1)
35 : 5 = 7 (л) — витрачає перший трактор за 1 год;
2)
7 - 1 = 6 (л) — витрачає другий трактор за1 год;
3)
6 ■ 7 = 42 (л) — витратить другий трактор за 7 год роботи.
Відповідь: 42 л пального.
—
Складіть вираз.
(35 : 5 - 1) ■ 7 = 42
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею
Маса 6 однакових коробок з печивом 24 кг. Маса коробки з цукерками — на 2 кг
більша, ніж маса коробки з печивом. Яка маса 8 коробок з цукерками?
—
Про що йдеться в задачі?
—
Скільки печива в 6 коробках? (24 кг)
—
Що сказано про масу коробки з цукерками? (На 2 кг більша)
—
Яке головне питання задачі?
Маса однієї коробки Кількість
Загальна маса
коробок
коробок
Печиво
?
6
24 кг
Цукерки на 2 кг >
8
?
Розв'язання вчитель заздалегідь записує на дошці. — Прочитайте розв'язання задачі.
1)
24 : 6 = 4 (кг)
2)
4 + 2 = 6 (кг)
3) 6 ■ 8 = 48 (кг)
Відповідь: 48 кілограмів маса 8 коробок з цукерками.
—
Про що дізнаємося, виконавши першу дію? (Про масу коробки з печивом.)
—
Про що дізнаємося, виконавши другу дію? (Про масу коробки з цукерками.)
—
Про що дізнаємося, виконавши третю дію? (Масу 8 коробок з цукерками.)
2.
Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
130 - 70
120 - 60 - 30 140 - 50
90 + 30 - 20
60 + 90
70 + 40 - 10 70 + 80
140 - 80 - 40
3.
творча робота над задачею
В автопарку було 27 автобусів, вантажних машин — у 9 разів менше, а легкових — на
18 менше, ніж автобусів.
—
Про що дізнаємося, коли обчислимо значення виразів?
27 : 9; 27 + (27 - 18); 27 - 18; (27 - 18) : (27 : 9); (27 - 18) - 27 : 9
VI.
підсумок уроку
—
На уроці ми повторили розв'язування розширеної задачі на спосіб зведення до
одиниці. Пригадали, як розв'язувати приклади з круглими числами.
—
Яке завдання виявилося для вас найскладнішим?
VII. домашнє завдання
С. 47, завдання 300.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 34
Усна лічба. Завдання для допитливих
— Є рибка під назвою карликовий бичок. Обчисліть приклади — і ви дізнаєтеся її
довжину.
а)
б)
в)
9 см;
9 мм;
9 дм.
Відповідь: 9 мм.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 35
Гра «хто швидше?»
— Знайдіть кожній тварині свій вольєр.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 36
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 319 (с. 50)
320 + 90 = 320 + 100 - 10 = 410
760 + 80 = 760 + 100 - 20 = 840
550 + 60 = 550 + 100 - 40 = 610
240 - 70 = 240 - 100 + 30 = 170
Завдання 320 (с. 50) Відповідь: 150 шкур.
2.
завдання для допитливих
— У якій країні з'явилися перші школи? Приклади розв'яжіть і відповідь знайдіть.
а)
У Греції — 907;
б)
в Україні — 870;
в)
у Єгипті — 807.
— Перші школи з'явилися у Єгипті приблизно 3-4 тис. років тому.
3.
математичний диктант
•
Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків: 583; 699; 860; 907.
•
Запишіть число, що передує кожному з чисел: 867; 499; 900.
•
Запишіть наступне число, до чисел 364; 159; 600.
•
Запишіть цифрами числа: двісті вісімнадцять; сімсот сімдесят сім; триста сорок;
п'ятсот чотири; триста чотирнадцять; триста. Взаємоперевірка робіт.
4.
хвилинка каліграфії' (с. 51)
Урок 34. Порівняння сотень. Додавання і віднямання
сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4
дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.
мета: вчити учнів порівнювати сотні, додавати і віднімати сотнями; дати уявлення про
нерівності зі змінною; вчити розв'язувати складені задачі на 2-4 дії; вдосконалювати
обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Усна лічба. Завдання для допитливих (див. додаток на с. 81)
3.
математичний диктант
•
Число 400 збільшити на 200; 50; 7.
•
Число 893 зменшити на 300; 90; 3.
•
Різницю чисел 742 і 700 зменшити у 6 разів.
•
Різницю чисел 608 і 8 збільшити на 400. Відповіді: 600; 450; 407; 593; 803; 890;
7; 1000.
4.
Фронтальне опитування. Розподіл чисел на підмножини (с. 48, завдання 301)
—
Прочитайте числа.
—
За якою ознакою можна розподілити ці числа на кілька підмножин?
—
Випишіть в окремий рядок кожну підмножину чисел.
—
З'ясуйте кількість елементів у кожній підмножині.
7; 9; 5; 0; 2 — множина одноцифрових чисел, 5 елементів;
89; 32; 48; 67; 16; 45; 10; 90 — множина двоцифрових чисел, 8 елементів;
240; 129; 674; 541; 782; 304 — множина трицифрових чисел, 6 елементів.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося із новими прийомами обчислень,
продовжимо роботу над задачами.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Творча робота (с. 48, завдання 302)
—
Складіть істинні рівності на додавання і віднімання, використовуючи подані
числа.
40 + 50 = 90 70 + 90 = 160 200 + 30 = 230
90 - 50 = 40 160 - 70 = 90 230 - 30 = 200
2.
Гра «Число "загубилося"» (с. 48, завдання 303)
—
Уставте замість зірочок такі цифри, щоб рівності і нерівності стали істинними.
3.
«Виконай за зразком!» (с. 48, завдання 304)
Учні знаходять значення змінної, виражені круглими трицифровими числами, для яких
нерівності будуть істинними.
—
Прокоментуйте свій вибір. 200 + а < 400, якщо а = 100
1000 - а > 500, якщо а = 100; 200; 300; 400. с - 300 > 200, якщо с = 1000; 800; 700; 600.
800 - с < 700, якщо с = 200; 300; 400; 500; 600; 700. 400 - а > 100, якщо а = 100; 200. й +
100 < 800, якщо а = 100; 200; 300; 400; 500; 600.
4. Робота над задачею (с. 49, завдання 308)
Аналіз умови задачі за коротким записом на дошці. Було — 50 л води і 60 л води
Наповнили — 3 відра по 10 л і 2 каструлі по 5 л Залишилось — ?
—
Скільки літрів води було у двох бідонах?
—
Скільки літрів води налили у відра? у каструлі?
—
Скільки всього літрів води було у 3 відрах і 2 каструлях?
—
Скільки літрів води залишилось у бідонах?
Учень записує розв'язання задачі з коментуванням біля дошки. Розв
1)
50 + 60 = 110 (л) — було у двох бідонах.
2)
10 ■ 3 + 5 ■ 2 = 40 (л) — у 3 відрах і 2 каструлях.
3)
110 - 40 = 70 (л)
Відповідь: 70 л води залишилось у бідонах.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Самостійна робота (с. 48, завдання 305)
1
варіант — 1-й рядок;
2
варіант — 2-й рядок.
2.
Робота над задачею (с. 49, завдання 307)
—
Прочитайте задачу.
Аналіз умови задачі за схемою у підручнику.
—
Яку відстань проїдуть обидва автомобілі?
—
Яка відстань буде між ними, після того, як вони проїдуть 100 км?
—
Запишіть розв'язання самостійно.
Сильніші учні розв'язують задачу за допомогою виразу, всі решта — по діях. Розв
150 - (60 + 40) = 50 (км)
3.
Робота в групах. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с.
48, завдання 306)
Перемалюйте у зошит магічні квадрати та заповніть їх
60 70 20
40 30 80
10 50 90
90 50 10
80 30 40
20 70 60
VI.
підсумок уроку
—
Яким способом обчислення користувалися під час додавання круглих сотень?
—
Наведіть приклади.
—
Які рівності є істинними?
VII. домашнє завдання
С. 49, завдання 309; 310.
Урок 35. Додавання і віднімання способом округлення.
Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих
задач.
мета: формувати вміння додавати і віднімати способом округлення трицифрових чисел;
розвивати вміння розв'язувати складені задачі на 2-4 дії; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 309 (с. 49) с=1000;900 а=100;200
а = 100
Завдання 310 (с. 49) 5 ■ 4 - 10 = 10 (кг) Відповідь: більше яблук, на 10 кг.
2.
Гра «хто швидше?» (див. додаток на с. 82)
3.
математичний диктант
•
Запишіть числа 108; 120; 116; 146.
•
Запишіть число, що передує кожному з чисел: 100; 130; 178.
•
Запишіть наступне число, до чисел 476; 164; 300. Взаємоперевірка робіт.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо додавати і віднімати трицифрові числа,
продовжимо роботу над задачами.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
«Пригадай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 49)
2.
тренувальні вправи
1)
Завдання 312 (с. 50).
—
Випишіть тільки ті числа, які округлюють до меншого числа. 123; 171;
602;774;811.
2)
Завдання 313 (с. 50).
—
Кожне число перетворіть на кругле.
147 ► 150 >■ 477 ► 480 ►
332 ► 330
602 ► 600 > 217 ► 220 ►
195 > 200
3.
«Працюємо разом!» (с. 50, завдання 314)
—
Розгляньте таблицю.
—
Поясніть, як виконали дії.
4.
Первинне закріплення (с. 50, завдання 315)
—
Обчисліть способом округлення. 540 + 70 = 540 + 100 - 30 = 610
350 - 80 = 350 - 100 + 20 = 270 870 + 60 = 870 + 100 - 40 = 930 150 - 90 =150 - 100 + 10 =
60
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 50, завдання 317)
—
Скільки важить дама із собачкою, двома валізами і картиною?
—
Скільки важить одна валіза? А дві?
—
Як ви про це дізналися?
—
Яка маса собачки, картини?
—
Скільки разом важать собачка і картина?
—
Скільки важить дама? Розв
1)
20 ■ 2 = 40 (кг) — маса двох валіз;
2)
2 ■ 2 = 4 (кг) — маса собачки і картини;
3)
40 + 4 = 44 (кг) — маса валіз, картини і собачки;
4)
110 - 44 = 66 (кг). Відповідь: 66 кг важить дама.
2.
Розв'язування рівнянь з коментуванням біля дошки (с. 50, завдання 316)
3.
Робота над задачею (с. 50, завдання 318)
Запис на дошці короткої умови задачі за допомогою таблиці.
Продуктивність
Час роботи Загальний
праці
виробіток
(за 1 годину)
Старий
?
2 год
18 деталей
верстат
Новий верстат ?, на 5 деталей >
Скільки деталей виточить токар за 1 годину на старому верстаті?
Скільки деталей виточить токар на новому верстаті за 1 годину? Розв
18 : 2 = 9 (дет.) — токар за 1 годину на старому верстаті
9 + 5 = 14 (дет.)
Відповідь: 14 деталей за годину виточував токар на новому верстаті.
4. Робота з геометричним матеріалом (с. 49, завдання 311)
—
Розгляньте малюнки.
—
Скільки квадратів на першому малюнку?
—
Скільки квадратів на другому малюнку?
—
Знайдіть периметри квадратів, зображених на першому малюнку. Р = 3 ■ 4 = 12
(см)
—
—
1)
2)
Р = 2 ■ 4 = 8 (см)
Р = 15 мм + 15 мм + 15 мм + 15 мм = 60 мм = 6 (см)
VI.
підсумок уроку
—
На уроці ми вчилися... (додавати і віднімати способом округлення).
—
Пригадали, як розв'язувати... (рівняння, де права частина виражена числовим
виразом).
—
Яке завдання виявилося для вас найскланішим?
VII. домашнє завдання
С. 50, завдання 319; 320.
Урок 36. Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430.
Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. розв'язування задачі
виразом.
мета: ознайомити учнів з додаванням трицифрових чисел виду 240 + 430; формувати
вміння розв'язувати задачі виразом, арифметичними діями з поясненням; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 82)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми розглянемо новий спосіб додавання трицифрових чисел.
Продовжимо роботу над розв'язанням розширеної задачі на зведення до одиниці.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота:
1)
Завдання 321 (с. 50).
—
Скільки сотень у числах: 349; 126; 228; 317; 851?
—
Скільки всього десятків у числах: 705; 420; 542; 893?
2)
Завдання 322 (с. 50).
—
Розкладіть числа на розрядні доданки.
3)
Завдання 323 (с. 51).
—
Як легко і швидко обчислити приклади?
—
Які закони додавання використали?
2.
Пояснення нового матеріалу (с. 51, завдання 324)
—
Щоб знайти суму чисел 240 і 430, треба кожне з чисел розкласти на розрядні
доданки: сотні і десятки. Потім окремо додати сотні (200 + 400 = 600) і десятки (40 + 30
= 70). Додавши отримані числа (600 + 70 = 670), отримали відповідь.
Висновок. Сотні додають до сотень, десятки до десятків. Знайдені результати додають.
3.
Первинне закріплення. Усні обчислення (с. 51, завдання 325)
—
Поясніть обчислення виразів.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1. Розв'язування розширеної задачі на спосіб зведення до одиниці
(с. 51, завдання 326)
Аналіз задачі за питаннями. Складання короткої умови у вигляді таблиці.
Продуктивність праці Час роботи
Загальний
(за 1 день)
виробіток
Арсен ? ^
1
3 дні
27 літачків
Брат
?, на 5 літачків < —'
2 дні
?
— За скільки днів Арсен виготовив 27 літачків? (За 3 дні)
—
Чи знаємо ми, скільки літачків виготовляв Арсен за 1 день? (Ні)
—
Як це дізнатися? (27: 3 = 9)
—
На скільки літачків менше кожного дня виготовляв його брат? (На 5)
—
Як дізнатися, скільки літачків виготовляв кожного дня брат? (9 - 5 = 4)
—
Яким є головне питання задачі?
Один учень працює біля дошки, розв'язує задачу виразом.
Розв язання
(27 : 3 - 5) ■ 2 = 8 (л.)
Відповідь: 8 літачків виготовить брат Арсена за 2 дні.
2.
Творча робота над задачею (с. 51, завдання 328)
—
Складіть задачі за поданими виразами. (Кожна група отримує свій вираз.)
Звітування груп.
3.
Робота над задачею (с. 51, завдання 327)
—
Розв'яжіть задачу, склавши до неї коротку умову.
Продуктивність праці
Час роботи Загальний
(за 1 день)
виробіток
Мама ?*
II?
2 дні
18 ящиків
Донька ?, на 4 ящ. < —'/ •
Розв язання
1)
18 : 2 = 9 (ящиків) — мама за 1день
2)
9 - 4 = 5 (ящ.) — донька за 1 день
3)
9 + 5 = 14 (ящ.)
Відповідь: 14 ящиків збирали мама з донькою кожного дня.
VI.
підсумок уроку
Вправа «Незакінчене речення»
•
Сьогодні на уроці ми навчилися...
•
Мені сподобалось...
•
Я б хотів (ла)...
•
А я зазнав труднощів під час...
•
Знання мені знадобляться, щоб...
VII. домашнє завдання
С. 51-52, завдання 329; 330.
Урок 37. Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. Задача на
знаходження трьох чисел за їх сумоюта сумами двох доданків.
мета: ознайомити учнів з прийомом порозрядного віднімання круглих трицифрових
чисел; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою
та сумами двох доданків; розвивати увагу; вдосконалювати обчислювальні навички;
виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
математичний диктант
—
Запишіть числа, в яких:
9 сот. 7 дес. 1 од.; 7 сот. 8 дес; 8 сот. 5 дес. 3 од.; 4 сот. 7 од.
6
од. ІІІ розряду 5 од. І розряду;
9 од. III розряду 4 од. II розряду, 3 од. І розряду;
7
од. III розряду і 5 од. II розряду;
8
од. III розряду і 1 од. І розряду.
—
Запишіть число, яке стоїть попереду числа 220.
—
Запишіть, скільки всього десятків у числі 446.
—
Запишіть «сусідів» числа 300. Відповіді:
971; 780; 853; 407; 605; 943; 750; 801. 219; 44 дес; 299; 301.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися віднімати круглі трицифрові числа,
розв'язувати задачі, які містять суми двох і трьох доданків.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Пояснення нового матеріалу (с. 52, завдання 332)
—
Розгляньте записи у підручнику.
—
Поясніть обчислення. Міркуйте так:
Щоб знайти різницю чисел 480 і 250, треба кожне з чисел розкласти на розрядні
доданки: сотні і десятки. Потім окремо відняти сотні (400 - 200 = 200) і десятки (80 - 50
= 30). Додавши отримані числа (200 + 30 = 230), отримали відповідь.
Висновок. Сотні віднімають від сотень, десятки від десятків. Знайдені результати
додають.
2.
Первинне закріплення. Усні обчислення (с. 52, завдання 333)
—
Обчисліть приклади з усним поясненням.
3.
Робота над задачею (с. 52, завдання 334)
—
Прочитайте задачу.
—
Скільки кілограмів креветок, молюсків і водоростей з'їдає кит за день? (490 кг)
—
Скільки кит з'їдає креветок і молюсків? (380 кг)
—
А молюсків і водоростей? (270 кг)
—
Прочитайте розв'язання задачі.
—
Поясніть, про що дізналися кожною дією.
—
Як перевірити правильність розв'язання задачі?
—
Зачитайте відповідь до задачі.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 53, завдання 335)
—
Розв'яжіть попередню задачу так, щоб у першій дії можна було знайти, скільки
креветок з'їдає кит за день.
Розв
1)
490 - 270 = 220 (кг) — з'їдає креветок;
2)
380 - 220 = 160 (кг) — з'їдає молюсків;
3)
270 - 160 = 110 (кг) — з'їдає водоростей.
2.
Усне розв'язування задач (с. 53, завдання 336)
—
Прочитайте задачу.
—
Чи можемо ми відразу знайти відповідь на питання задачі?
—
Що для цього треба зробити? Розв
780 - 420 = 360 (сувенірів)
Відповідь: 360 глиняних сувенірів привезли на ярмарок.
3.
Самостійна робота (с. 52, завдання 331)
—
Обчисліть рівняння.
1
варіант — 1-й рядок;
2
варіант — 2-й рядок.
4.
Аналіз та розв'язування задачі (с. 53, завдання 337)
—
Прочитайте задачу.
—
Складіть коротку умову до задачі.
Було — 570 грн
Купив — 2 кг по 10 грн і 1 кг по 100 грн Залишилось — ?
—
Чи можемо відразу дати відповідь на питання задачі?
—
Чому?
—
Як дізнатися, скільки грошей витратив тато?
—
Як дізнатися, скільки грошей залишилось?
Сильніші учні розв'язують задачу самостійно, решта — за допомогою вчителя. Розв
1)
2 ■ 10 + 100 = 120 (грн) — витратив тато
2)
570 - 120 = 450 (грн)
Відповідь: 450 грн залишилось у тата.
5.
Порівняйте не обчислюючи
952 - 74 □ 952
827 - 63 □ 827 - 36
306 + 278 □ 306
310 + 98 □ 305 + 98
49 + 714 □ 714 + 49 440 - 342 □ 540 - 342
VI.
підсумок уроку
—
Поясніть спосіб обчислення у прикладах на віднімання: 370 - 150; 680 - - 520.
VII. домашнє завдання
С. 53, завдання 338; 339.
Урок 38. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 +
430; 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв’язування
нерівностей.
мета: формувати вміння використовувати прийоми порозрядного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел під час обчислення прикладів і розв'язування задач;
розвивати вміння складати і розв'язувати задачі за коротким записом; вдосконалювати
обчислювальні навички; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Перевірка виконання завдання 338 (с. 53).
Діти обмінюються зошитами і виконують перевірку.
950 - 420= 530
410 + 460 - 320 = 550
570 - 260 = 310
740 - 310 + 230 = 660
360 + 220 - 450 = 130
940 - 420 + 210 = 730
—
Зачитайте вираз до задачі 339 (с. 53). 120 - 2 ■ 5 = 110 (грн)
2.
Гра «Кращий математик»
—
У чисел деякі цифри стерлися. Їх замінили «зірочками». Там, де можна, поставте
знаки «>», «<» або « = ».
**3 □ 8
**8 □ **6
59 □ 1**
295 □ 2*4
4** □ 5**
749 □ 74*
3.
Фронтальне опитування
1)
Завдання 340 (с. 53).
—
Знайдіть суму та різницю чисел: 450 і 310; 770 і 220.
—
Поясніть прийоми обчислень.
2)
Завдання 341 (с. 53).
—
Чому дорівнює прямий шлях від будинку П'ятачка до нори Кролика?
—
Чому дорівнює шлях, який подолає П'ятачок до нори Кролика, пройшовши повз
будинок Вінні-Пуха? (450 + 540 = 990 (м))
—
Дайте відповідь на головне питання задачі. (990 - 880 = 110 (м))
4.
хвилинка каліграфії (с. 53)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про додавання і віднімання трицифрових чисел, продовжимо роботу над задачами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над задачею (с. 54, завдання 344)
—
Складіть і розв'яжіть задачу з поясненням за коротким записом. Розв
1)
780 - 450 = 330 — 3-те число
2)
780 - 360 = 420 — 1-ше число
3) 450 - 420 = 30 — 2-ге число Перевірка: 330 + 420 + 30 = 780
Відповідь: перше число — 420; друге число — 30; третє число — 330.
2.
Самостійна робота (с. 54, завдання 342)
1
варіант — 1-й стовпчик 670 - 330 + 250 = 590 830 + 140 - 250 = 720
2
варіант — 2-й стовпчик 530 + 260 - 450 = 340 970 - 430 + 320 = 860
Фізкультхвилинка
3.
Порівняння виразів з коментуванням (с. 54, завдання 343)
310 + 60 = 370
610 > 450 + 110
270 - 120 = 150
430 > 780 - 430
150 + 210 < 380
690 - 540 < 120 + 130
780 - 460 > 220
770 + 120 > 120 + 760
4.
Практична робота (с. 54, завдання 346)
—
Визначте прямі кути у фігурах на малюнку.
—
Випишіть номери всіх фігур, які мають хоча б один кут.
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
1)
Завдання 345 (с. 54).
Розв язання
(18 + 24) - 6 = 36 (учнів)
2)
Весела задача.
На лаву сіли Андрій, Руслан і Сергій. На однім з країв Андрій, Біля нього не Сергій, В
окулярах — то Іван. Де на лаві сів Руслан?
Відповідь: Іван, Сергій, Руслан, Андрій.
V.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Які види робіт найбільше сподобалися на уроці? Чому?
VI.
домашнє завдання
С. 54, завдання 347; 348.
Урок 39. Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа
до суми.. Задачі, що містять величини, які перебувають у
пропорційній залежності: загальний виробіток , продуктивність
праці,час роботи.
мета: формувати вміння використовувати прийоми порозрядного додавання круглих
трицифрових чисел під час обчислення прикладів; розвивати вміння розв'язувати
задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності, порівнювати
вирази та знаходити їх значення; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати
старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
математична розминка «Квітуча галявина» (с. 55, завдання 349)
300 + 100 = □ + 200 = □ - 300 = □ - 300 = □ + 500 = □ + 200 = □ - 100 = = □ - 300 = ?
3.
математичний диктант
—
Запишіть числа 136; 140; 128; 109.
—
Запишіть число, що передує кожному з чисел: 105; 140; 164.
—
Запишіть наступне число, до чисел 325; 478; 800. Взаємоперевірка робіт.
4.
Фронтальне опитування
На дошці записано число 508.
—
Прочитайте число.
—
Одиниці якого розряду відсутні в цьому числі?
—
Скільки в числі одиниць I розряду? II розряду? III розряду?
—
Скільки в числі всього сотень, десятків, одиниць?
—
Назвіть «сусідів» числа.
—
Збільшіть це число на 100; зменшіть на 8.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо усно додавати круглі трицифрові числа виду 230 +
300; 230 + 50, розв'язувати задачі, порівнювати вирази.
IV.
вивчення нового матеріалу
1. Пояснення нового матеріалу (с. 55, завдання 350)
—
Розгляньте записи у підручнику.
—
Поясніть обчислення. 230 + 300 = ... Міркуйте так:
Щоб знайти суму чисел 230 і 300, треба перше число розкласти на розрядні доданки:
сотні і десятки. Потім додати сотні першого і другого числа (200 + + 300 = 500) і додати
30 (500 + 30 = 530).
—
Поясніть обчислення. 230 + 50 = ...
—
Міркуйте так:
Щоб знайти суму чисел 230 і 50, треба перше число розкласти на розрядні доданки:
сотні і десятки. Потім додати десятки першого і другого числа (30 + + 50 = 80) і додати
200 (200 + 80 = 280).
2.
Первинне закріплення (с. 55, завдання 351)
—
Обчисліть приклади з коментуванням.
3.
Порівняння виразів (с. 55, завдання 352)
74 + 3 < 74 + 30
640 + 30 = 600 + (40 + 30)
480 + 10 < 480 + 100 270 + 200 > 270 + 20
82 + 10 < 820 + 10 (100 + 500) + 60 > 60 + 500
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 55, завдання 354)
—
Прочитайте першу задачу.
—
Про що в ній ідеться?
—
Яким є питання задачі?
—
Якою дією ви про це дізнаєтеся?
—
Запишіть розв'язання в зошити. 7 ■ 3 = 21 (к.) — за 3 тижні
—
Прочитайте другу задачу.
—
Про що в ній ідеться?
—
Як знайти продуктивність праці малярів? (Візьміть до уваги: продуктивність
праці — це кількість кімнат, що здавала бригада за 1 тиждень.)
—
Запишіть розв'язання в зошити. 21 : 3 = 7 (к.) — за 1 тиждень
—
Чим подібні ці задачі?
—
Чим вони відрізняються?
—
Друга задача є оберненою до першої.
2.
Творча робота над задачею
—
Складіть і розв'яжіть іншу обернену задачу. (Бригада малярів щотижня
ремонтувала по 7 кімнат. Скільки тижнів працювала бригада малярів, якщо вони
відремонтували 21 кімнату?)
3.
Робота в парах (с. 55, завдання 353)
—
Знайдіть значення виразів.
(500 + 100) + 80 = 680
(20 + 20) + 600 = 640
(500 + 200) + 80 = 780
(50 + 20) + 600 = 670
(500 + 400) + 80 = 980
(40 + 20) + 600 = 660
4.
Робота над задачею (с. 56, завдання 355)
Аналіз задачі за питаннями вчителя і короткою умовою, поданою у підручнику. Розв
1)
25 - 9 = 16 (к.) — залишилося відремонтувати за 2 тижні
2)
16 : 2 = 8 (к.) Відповідь: 8 кімнат.
VI.
підсумок уроку
—
Поясніть спосіб обчислення у прикладах на додавання: 350 + 200; 620 + 20.
VII. домашнє завдання
С. 56, завдання 356; 357.
Урок 40. Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання
числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння
іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих
задач.
мета: формувати вміння використовувати прийоми порозрядного віднімання круглих
трицифрових чисел під час обчислення прикладів; розвивати вміння порівнювати,
додавати іменовані числа; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на зменшення
числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі; виховувати культуру
математичного запису.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Гра «Швидка лічба» (с. 56, завдання 358)
3.
математичний диктант
•
Різницю чисел 500 і 300 збільшити на 400.
•
Суму чисел 350 і 400 зменшити на 50.
•
Суму чисел 540 і 40 зменшити на 500.
•
Добуток чисел 6 і 7 збільшити на 400.
•
Маса новонародженого слоненяти 140 кг, а учня 3-го класу — 40 кг. На скільки
третьокласник легший за слоненя?
Відповіді: 600; 700; 80; 442; на 100 кг.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо усно віднімати круглі трицифрові числа виду 530 200; 530 - 20; порівнювати, додавати іменовані числа; повторимо розв'язання задачі на
зменшення числа на кілька одиниць, сформульованої у непрямій формі.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Пояснення нового матеріалу (с. 56, завдання 359)
—
Розгляньте записи у підручнику. Поясніть обчислення. 530 - 200 = ...
Міркуйте так:
Щоб знайти різницю чисел 530 і 200, треба перше число розкласти на розрядні
доданки: сотні і десятки. Потім від сотень першого числа відняти сотні другого числа
(500 - 200 = 300) і додати 30 (300 + 30 = 330).
—
Поясніть обчислення. 530 - 20 = ... Міркуйте так:
Щоб знайти різницю чисел 530 і 20, треба перше число розкласти на розрядні доданки:
сотні і десятки. Потім від десятків першого числа відняти десятки другого числа (30 20 = 10) і додати 500 (500 + 10 = 510).
2.
Первинне закріплення (с. 56, завдання 360)
—
Обчисліть приклади з коментуванням.
(90 - 50) + 400 = 440 370 - 200 = 170
(700 - 300) + 70 = 470
670 - 40 - 20 = 610
860 - 50 = 810980 - 600 - 50 = 330
3. Установлення порядку дій у виразах (с. 57, завдання 361)
(240 + 30) - 5 ■ 8 + 460 = 690 72 : 9 ■ 10 + (740 - 120) + 30 = 730
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Додавання іменованих чисел
1)
Підготовча робота.
— Продовжте висловлювання:
В 1 метрі... сантиметрів; в 1 центнері... кілограмів; в 1 дециметрі... сантиметрів; в 1
році... місяців.
2)
Виконання обчислень з коментуванням (с. 5; 7 завдання 362).
130 см + 60 см = 1 м 90 см
170 кг + 20 кг = 1 ц 90 кг
10 дм 7 см + 6 см = 11 дм 3 см
24 см + 8 см = 3 дм 2 см
1 рік 6 міс. + 8 міс. = 2 роки 2 місяці
2.
Самостійна робота (с. 57, завдання 363)
1 варіант
2 варіант
180 см > 1 м 8 см
40 см < 4 м 4 см
70 кг < 7 ц 10 дм 7 см < 17 дм
24 см = 2 дм 4 см 10 год > 10 хв
3.
Робота над задачею (с. 57, завдання 364)
Аналіз задачі, складання короткої умови.
Вказівка. Пригадати з учнями, що це задача на зменшення числа на кілька одиниць,
сформульована у непрямій формі.
Сильніші учні розв'язують задачу самостійно. Учні, які потребують допомоги — за
картками-підказками.
1) □ - □ = □ 2) □ + □ = □
Перевірка виконаної роботи. Відповідь: 690 деталей.
VI.
підсумок уроку
—
Що вчилися робити на уроці?
—
Яке завдання найбільше сподобалося? Чому?
—
Поясніть спосіб обчислення у прикладах на віднімання: 780 - 400; 590 - 30.
VII. домашнє завдання
С. 57, завдання 365; 366.
Урок 41. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через
розряд виду 230 + 80. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії,
які є комбінацією вивчених видів простих задач.
мета: ознайомити учнів з усним додаванням круглих трицифрових чисел з переходом
через розряд; формувати вміння розв'язувати задачі, рівняння; розвивати логічне
мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Фронтальна перевірка домашнього завдання
2.
Гра «Рибалки» (напорівняння чисел)
Учні «ловлять» рибу з числами і вкидають у два відерця: більше, ніж 361 і менше ніж
361.
Числа: 723; 433; 548; 115; 274; 93; 975; 360.
3.
математичний диктант (с. 57, завдання 367)
—
Запишіть вирази та обчисліть їх. (400 + 20) + 500 = 920
(300 + 70) - 40 = 330 (500 + 40) + 50 = 590 (600 + 30) - 400 = 230 510 + 300 = 810 890 700 = 190 Взаємоперевірка робіт.
4.
хвилинка каліграфії (с. 57)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися усно додавати круглі трицифрові числа з
переходом через розряд виду 230 + 80; застосуємо ці знання під час розв'язування
задач, прикладів, рівнянь.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Пояснення нового матеріалу (с. 57, завдання 368)
—
Розгляньте записи у підручнику.
—
Поясніть обчислення: 230 + 80 = ... Міркуйте так:
Щоб знайти суму чисел 230 + 80, треба перше число розкласти на розрядні доданки:
сотні і десятки. Потім додаємо десятки й одержуємо 110. До 200 додали 110, отримали
310.
2.
Первинне закріплення (с. 58, завдання 369)
—
Обчисліть приклади з коментуванням.
170+60= 230
770 + 40 = 810
230 + 70= 300
650+60= 710
540 + 60= 600
480 + 30 = 510
3. Робота над задачею (с. 58, завдання 372)
—
Прочитайте задачу.
—
Скільки гостей прибуло із сусідніх сіл та райцентру?
—
Скільки гостей прибуло із селища Королево та інших сіл?
—
Якою дією дізнаємося, скільки всього гостей прибуло на свято?
—
Запишіть розв'язання в зошити.
—
Зачитайте відповідь до задачі. (210 учасників)
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 58, завдання 373)
—
Повторіть умову за підручником.
—
Запишіть вираз до задачі. (75 + 60 + 5 + 25 + 1 + 15 + 1 = 182)
—
Як зручно обчислити? (75 + (60 + 15) + (25 + 5) + 1 + 1 = 182)
2.
Гра «Найкращий рахівник» (с. 58, завдання 371)
—
Хто виявився найкращим рахівником?
—
Чому? (Найкращий рахівник — козенятко. Не припустився жодної помилки.)
3.
Розв'язування рівнянь з коментуванням (с. 58, завдання 370)
—
Як знайти невідоме зменшуване; від'ємник?
4.
Робота над задачею (с. 59, завдання 374)
Аналіз задачі за запитаннями вчителя, складання короткої умови.
Було — 780 грн і 80 грн
Витратив — ?
Залишилось — 8 банкнот по 5 грн
—
Скільки всього грошей було у тата?
—
Як ми про це дізналися?
—
Скільки залишилося грошей у тата? Скільки це всього?
—
Яку дію виконали?
—
Яку дію треба виконати, щоб відповісти на головне питання задачі?
—
Запишіть розв'язання самостійно. (Один учень виконує завдання за закритою
дошкою.)
Перевірка виконаних робіт.
Розв
1)
780 + 80 = 860 (грн) — було у тата
2)
5 ■ 8 = 40 (грн) — залишилося
3)
860 - 40 = 820 (грн) Відповідь: 820 грн витратив тато.
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 59, завдання 375)
Відповідь: Юлі 19 років.
VI.
підсумок уроку
—
Які приклади навчилися обчислювати?
—
Які завдання на уроці були найскладнішими?
—
Які завдання вам сподобалися? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 59, завдання 376; 377.
Урок 42. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через
розряд виду 230 - 80. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення
довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною
іншої його сторони.
мета: ознайомити учнів з усним відніманням круглих трицифрових чисел з переходом
через розряд; формувати вміння застосовувати ці знання під час розв'язування задач,
прикладів, рівнянь; вчити обчислювати довжину сторони прямокутника за його
периметром і відомою стороною; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати
інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Усні обчислення. Гра «День — ніч» (с. 59, завдання 378)
3.
хвилинка каліграфії (с. 59)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися усно віднімати круглі трициф- рові числа з
переходом через розряд виду 230 - 80; застосуємо ці знання під час розв'язування задач,
прикладів, рівнянь. Будемо вчитися обчислювати довжину сторони прямокутника за
його периметром і відомою стороною.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Пояснення нового матеріалу (с. 59, завдання 379)
—
Розгляньте записи у підручнику.
—
Поясніть обчислення. 230 - 80 = ...
—
Міркуйте так:
Щоб знайти різницю чисел 230 - 80, треба від'ємник розкласти на зручні доданки 30 і
50. Потім від 230 відняти 30, одержуємо 200. Від 200 відняти 50, отримали 150.
2.
Первинне закріплення (с. 59, завдання 380)
—
Обчисліть приклади з коментуванням.
170 - 80 = 90 610 - 30 = 580
540 - 70 = 470430 - 80 = 350
320 - 60 = 260980 - 90 = 890
3.
Розв'язування рівнянь (с. 59, завдання 381)
4.
Робота над задачею (с. 60, завдання 382)
Після повторення умови задачі учні складають до неї коротку умову і записують у
зошити.
Було — 520 грн
Купила — 3 кг груш по 10 грн і 100 грн на солодощі Залишилось — ?
—
Скільки грошей мама витратила на груші?
—
Скільки на солодощі?
—
Скільки всього грошей витратила мама?
—
Скільки грошей залишиться у мами?
Один учень записує розв'язання задачі з коментуванням біля дошки. Розв
1)
10 ■ 3 = 30 (грн) — витратила на груші
2)
100 + 30 = 130 (грн) — всього витратила
3)
520 - 130 = 390 (грн)
Відповідь: залишилось 390 гривень.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Робота над задачею (с. 60, завдання 383)
—
Повторення умови задачі, складання короткої умови на дошці.
—
—
—
2.
—
1)
2)
3)
3.
1)
—
2)
—
—
—
1)
2)
3)
3)
—
Прочитайте план розв'язання, поданий у підручнику.
Розв'яжіть задачу за цим планом.
Зачитайте відповідь до задачі. (150 кг крупи залишилося..)
Творча робота над задачею
Яким іншим способом можна розв'язати цю задачу? Розв
140 + 160= 300 (кг) — було крупи;
70 + 80 = 150 (кг) — відправили;
300 - 150 = 150 (кг) — залишилось.
Робота над геометричним матеріалом
«Пригадай!» (с. 60).
Що ми знаємо про прямокутник?
Завдання 384 (с. 60).
Прочитайте завдання. Чому дорівнює периметр прямокутника?
Чому дорівнює його ширина? Що треба знайти?
Скористайтеся вказівками і знайдіть довжину прямокутника. Розв
4 + 4 = 8 (см) — сума двох відомих сторін
24 - 8 = 16 (см) — сума двох інших сторін
16 : 2 = 8 (см) — довжина сторони прямокутника
«Пригадай!» (с. 60).
Якою дією можна замінити суму однакових доданків?
4)
Завдання 385 (с. 61).
—
Розв'яжіть попередню задачу, склавши вираз. (24 - 4 ■ 2) : 2 = 8 (см)
—
Накресліть цей прямокутник.
VI.
підсумок уроку
—
Поясніть, як обчислити приклад 540 - 90.
VII. домашнє завдання
С. 61, завдання 388.
Урок 43. Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових
чисел з переходом через розряд виду 420 - 70. Вправи і задачі на
застосування вивчених випадків арифметичних дій.
мета: формувати вміння віднімати круглі трицифрові числа з переходом через розряд;
удосконалювати вміння розв'язувати приклади і задачі на застосування вивчених
випадків арифметичних дій; формувати вміння розв'язувати розширені задачі на спосіб
зведення до одиниці; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання (с. 61, завдання 388)
—
Зачитайте відповідь до кожного з рівнянь. (х = 150; х = 270; х = 180)
—
Як знайти невідомий від'ємник?
—
Як знайти невідомий доданок?
2.
Гра «Допоможіть Сові розв'язати кругові»
780 - 640
120 + 60
190 - 150
140 - 80
110 + 80
180 - 100
570 - 500
530 + 40
710 + 70
3.
Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
1.
Обчисліть приклади.
770 + 60
830 - 40
490 + 30
920 - 30
2.
Заповніть пропуски.
5
м 7 см = □ см
4
см 5 мм = □ □ мм
3
дм 2 см = □ □ см Картка 2
1.
Обчисліть приклади.
220 + 90
930 - 50
670 + 40
560 - 70
2.
Заповніть пропуски.
6
м 9 см = □ см
5
см 3 мм = □ □ мм
дм 7 см = □ □ см
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми закріпимо знання з віднімання круглих трицифрових чисел
з переходом через розряд; продовжимо роботу над розв'язуванням розширеної задачі на
спосіб зведення до одиниці.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. обчислення значень виразів
—
Знайдіть різницю зручним для вас способом.
—
Поясніть обчислення.
380 - 90
540 - 50
620 - 60
700 - 90
520 - 90
430 - 80
150 - 60
910 - 30
840 - 70
2.
Робота над задачею на спосіб зведення до одиниці
Садівник постриг 72 кущі за 8 днів. Він стомився, тому далі стриг за день на 3 кущі
менше. Скільки кущів настриже садівник за 5 днів?
Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови. 72 кущі — 8 днів ? — 5
днів (?, на 3 кущі >)
План розв
1)
Скільки кущів постриг садівник за 1 день?
2)
Скільки кущів став стригти садівник за 1 день, після того, як він стомився?
3)
Скільки кущів настриже садівник за 5 днів? Розв'язання задачі учні записують
самостійно. Розв
1)
72 : 8 = 9 (кущ.) — за 1 день
2)
9 - 3 = 6 (кущ.) — за 1 день
3)
6 ■ 5 = 30 (кущ.) Відповідь: 30 кущів за 5 днів. Фізкультхвилинка
3.
Робота над задачею (с. 61, завдання 386)
—
Яку форму має пасовисько?
—
Які властивості прямокутника вам відомі?
—
Чому дорівнює довжина пасовиська?
—
Чому дорівнює його ширина?
—
Чому дорівнює довжина огорожі? (Довжина огорожі — це і є периметр.)
—
Як знайти суму двох довжин? (5 + 5 = 10 (км))
—
Як знайти суму двох інших сторін? (14 - 10 = 4 (км))
—
Знайдіть ширину огорожі. (4 : 2 = 2 (км))
Сильнішим учням учитель пропонує скласти вираз до задачі. ((14 - 5 • 2): 2 = 2 (км))
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 61, завдання 387)
5.
Робота з дидактичним матеріалом
—
Обчисліть вирази.
—
Знайдіть вирази, які мають однакові значення.
—
З' єднайте їх між собою.
480 + 20
294 + 0
300 - 200
75 - 25
75 + 25
480 - 20
294 - 0 300 + 200
V.
підсумок уроку
Гра «Знайди "зайве" число»
1)
5; 10; 11; 15; 20;
2)
40; 30; 19; 20;
3)
12; 16; 34; 13.
Відповіді: 1) 11 — не ділиться на 5; 2) 19 — не кругле; 3) 13 — не парне.
VI.
домашнє завдання
С. 61, завдання 389.
Урок 44. Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на
знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
мета: узагальнити і систематизувати вміння учнів розв'язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на
знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; розвивати мислення;
виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання (с. 61, завдання 389)
—
Чому дорівнює ширина майданчика? (32 - 9 ■ 2) : 2 = 7 (м)
2.
Усна лічба. Гра «Чарівний ланцюжок» (с. 61, завдання 391)
—
Розв'яжіть чарівний ланцюжок.
—
На якій глибині живе морський скат? (790 м)
3.
хвилинка каліграфії (с. 61)
4.
математичний диктант
•
Знайдіть суму чисел 230 и 520.
•
Знайдіть різницю чисел 700 и 120.
•
На скільки число 800 більше, ніж 500?
•
На скільки число 250 менше, ніж 450?
•
Зменшуване 120, від'ємник 40. Знайдіть різницю.
•
Число 480 зменшити на 60.
•
Число 150 збільшити на 70.
•
Розставте числа в порядку зростання: 800; 254; 496; 521; 245; 701; 209.
•
Розставте числа в порядку спадання: 157; 201; 107; 571; 701; 102; 517. Відповіді:
750; 580; 300; 200; 80; 420; 220. 209;245;254;496;521;701;800. 701; 571; 517; 201; 157;
107; 102.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчений матеріал, вдосконалимо свої вміння і
навички обчислень.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Розв'язування задачі за планом (с. 62, завдання 392)
Аналіз умови задачі за запитаннями вчителя. Складання плану до задачі.
—
Скільки всього дерев? (230)
—
Скільки дерев залишиться посадити після посадки на одному боці дороги? (230 140 = 90 (д.))
—
Скільки дерев залишиться у вантажівці після висадки на другому боці дороги?
(30)
—
Скільки дерев посадили на іншому боці дороги? (90 - 30 = 60 (д.))
—
Розв'яжіть задачу самостійно за складеним планом. Перевірка виконаної роботи.
(Відповідь: 60 дерев.)
2.
Усні обчислення (с. 62, завдання 394)
—
Чим цікава ця задача? (300 - 280 = 20
(яєць))
3.
Робота над задачею (с. 62, завдання 393)
—
Чому дорівнює маса самця орангутанга?
—
Чому дорівнює маса самки?
—
Яким є запитання задачі?
—
Як порівняти два числа?
—
Виконайте обчислення і запишіть у зошити. (250 - 80 = 170 (кг))
4.
Творча робота над задачею
—
Складіть обернену задачу, в якій можна знайти масу самця орангутанга. (Маса
самки 80 кг, це на 170 кг менше, ніж маса самця орангутанга. Чому дорівнює маса
самця орангутанга?)
Фізкультхвилинка
5.
Самостійна робота (с. 62, завдання 396)
—
Знайдіть значення виразів.
730 - 320 + 200 = 610
360 + 270 - 440 = 190
810 + 130 - 250 = 690
980 - 630 + 260 = 610
6.
Робота над задачею (с. 62, завдання 395)
—
Складіть задачу за коротким записом.
—
Розв'яжіть задачу з поясненням. Розв
язання
1) 970 - 750 = 220 (п.) — індиків;
2)
970 - 310 = 660 (п.) — курей;
3)
310 - 220 = 90 (п.) — гусей.
Відповідь: 660 курей; 90 гусей; 220 індиків.
7.
Робота в групах. «магічні квадрати» (с. 61, завдання 390)
—
Заповніть магічні квадрати
— —6 —2
3 300 350 100
6
6
4
— —1 —4
7 50 250 450
0
2
4
— —5 —5
1 400 150 200
0
8
8
V.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Які завдання на уроці були найскладнішими?
—
Які завдання вам сподобалися? Чому?
VI.
домашнє завдання
С. 62, завдання 399.
Урок 45. Додавання і віднімання вивчених видів. Розвязування задач.
мета: узагальнити і систематизувати вміння учнів розв'язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі вивчених
видів; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання (с. 62, завдання 399)
—
Назвіть найменше значення виразу. (70)
—
Назвіть найбільше значення виразу. (390)
—
Значення якого виразу більше — першого чи третього? (Третього)
—
На скільки значення першого виразу менше від значення третього виразу? (На
70)
—
Як про це дізналися? (250 - 180 = 70)
2.
Гра «Рибалки» (напорівняння чисел)
Учні «ловлять» рибу з числами і вкидають у два відерця: більше, ніж 361 і менше, ніж
361.
Числа: 723; 433; 548; 115; 274; 93; 975; 360.
3.
Гра «хто швидше?»
1-й ряд
2-й ряд
3-й ряд
820 +100
150 +220
300 + 500
650 - 530
520 - 410
610 - 100
400 + 300
850 + 140
460 + 230
940 - 840
800 - 200
280 - 180
570 + 420
340 + 360
600 + 300
870 - 150
500 - 200
200 + 600
100 + 700
700 + 300
940 - 840
990 - 390
500 - 400
370 + 500
310 + 180
710 + 290
1000 - 500
870 - 150
760 - 720
700 + 100
710 + 290
800 + 200
600 - 200
400 - 300
990 - 900
700 + 100
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми закріпимо вивчений матеріал, продовжимо роботу над задачами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над задачею
Першого дня продали 460 кг картоплі, що на 130 кг більше, ніж другого. Скільки
кілограмів картоплі продали другого дня?
—
Скільки кілограмів картоплі продали першого дня?
—
А другого дня? (Ми не знаємо, але нам відомо, що першого дня продали на 130
кг більше, отже другого — на 130 кг менше.)
—
Якою дією розв'яжемо задачу? (Відніманням)
—
Розв'яжіть задачу самостійно і запишіть розв'язання у зошити.
2.
Робота над складеною задачею, що містить суми двох і трьох доданків
На три машини навантажили 320 мішків зерна. На першу і другу машини разом
навантажили 180 мішків зерна, а на другу і третю — 210 мішків. Скільки мішків зерна
навантажили на кожну машину окремо?
—
Про що йдеться в задачі? (Про три машини, на які навантажили мішки з зерном.)
—
Скільки мішків зерна на першій і другій машинах разом? (180)
—
Поміркуйте, про яку машину можна дізнатися?
—
Скільки мішків зерна на другій і третій машинах разом? (210)
—
Про яку машину можна дізнатися?
—
Закінчіть розв'язання задачі і поясніть, що визначили кожною дією.
1)
320 - 180 = □
2)
320 - 210 = □
3)
180 - □ = □
Розв'язання з поясненням учні записують у зошити самостійно. Фізкультхвилинка
3.
Робота над задачею (с. 62, задача 397)
—
Яку фігуру називаємо прямокутником?
—
Чому дорівнює периметр прямокутника?
—
Прочитайте задачу.
—
Яку форму має город діда Трохима?
—
Чому дорівнює периметр города?
—
Чому дорівнює його ширина?
—
Що треба знайти?
Учні під час розв'язування задачі можуть скористатися вказівками, поданими на с. 60
підручника.
—
Яка сторона города вам відома?
—
Чому дорівнює сума двох відомих сторін города? (7 + 7 = 14 (м))
—
Як знайти суму двох інших сторін города? (34 - 14 = 20 (м))
—
Як знайти довжину города діда Трохима? (20 : 2 = 10 (м))
4.
Практична робота (с. 62, завдання 398)
—
Скільки стане кутів, якщо відрізати у трикутника один кут? (4)
—
Як називається така фігура?
—
Скільки стане кутів, якщо відрізати у трикутника два кути? (5)
—
Як називається така фігура?
—
Скільки стане кутів, якщо відрізати у трикутника три кути? (6)
—
Як називається така фігура?
5.
Робота в групах
—
Запишіть 6 трицифрових чисел, використовуючи тільки цифри 7; 3; 5 і не
повторюючи жодної з них в одному числі.
—
Прочитайте числа.
—
Назвіть числа, що передують кожному з них та йдуть за ними.
V.
підсумок уроку
—
Що вчилися робити на уроці?
—
Яке завдання найбільше сподобалося? Чому?
—
Яке завдання здалося складним?
VI.
домашнє ЗАВДАННЯ
С. 62, завдання 400.
Урок 46. Додавання і віднімання вивчених видів.
Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих
задач.
мета: узагальнити різні способи додавання і віднімання круглих трицифрових чисел;
формувати вміння розв'язувати складені задачі на 2-4 дії; розвивати мислення, самостійність під час роботи; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Поясніть розв'язання задачі 400 (с. 62) Розв
1)
320 - 190 = 130 (кг) — капусти;
2)
320 - 170 = 150 (кг) — картопля;
3)
190 - 150 = 40 (кг) — морква.
2.
Гра «Допоможіть Сові розв'язати кругові» (с. 63, завдання 403)
3.
Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
1.
Обчисліть приклади.
320 - 60
720 + 90
640 + 230
2.
Задача.
У парку посадили 460 беріз, а кленів — на 120 менше. Скільки кленів посадили?
Картка 2
1.
Обчисліть приклади.
980 - 90
230 + 80
520 + 340
2.
Задача.
У мотку було 350 г шерсті. Після того, як мама вив'язала рукавички, у мотку
залишилось 250 г. Скільки грамів шерсті мама використала на рукавички?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми узагальнимо знання щодо додавання і віднімання трициф- рових
чисел та розв'язування складених задач.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1.
Робота в парах (с. 63, завдання 401)
—
Об'єднайте числа в пари так, щоб їх сума дорівнювала 100. (35 + 65; 44 + + 56; 27
+ 73; 12 + 88)
—
Об'єднайте числа в трійки так, щоб їх сума дорівнювала 100. (66 + 13 + + 21; 38
+ 43 + 19; 71 + 14 + 15; 55 + 15 + 30)
2.
Розв'язування рівностей і нерівностей (с. 63, завдання 405)
—
Розв'яжіть з коментуванням.
—
Уставте такі числа, щоб рівності і нерівності були істинними.
3.
Робота над задачею (с. 63, завдання 406)
—
Складіть задачу за коротким записом.
Сильніші учні розв'язують задачу по діях з поясненням самостійно; слабшим учням
роздають картки-підказки. Картка-підказка
1)
□ + □ = □ (д.) — лип
2)
О - □ = □ (д.) — каштанів
3)
□ + □ + □ = □ (д.) Перевірка виконаної роботи.
—
Зачитайте відповідь до задачі. (Усього 510 дерев) Фізкультхвилинка
4.
Самостійна робота
—
Запишіть кожне число у вигляді суми розрядних доданків: 1 варіант 2 варіант
Завдання 402 (с. 63) Завдання 402 (с. 63)
450;741;804. 547;621;318.
—
Обчисліть вирази.
1 варіант
2 варіант
Завдання 404 (с. 63) — 1-й рядок Завдання 404 (с. 63) — 2-й рядок
5.
Робота над складеною задачею (с. 63, завдання 407)
Після аналізу умови задачі учні записують коротку умову. Синя фарба — 10 банок по 2
кг Жовта фарба — 4 банки по 3 кг > ? Біла фарба — 180 кг ^
—
Чи можемо відразу дати відповідь на головне питання задачі? Чому?
—
Як дізнатися, скільки кілограмів синьої фарби придбав завгосп? (2 • 10 = = 20
(кг))
—
Як дізнатися, скільки кілограмів жовтої фарби придбав завгосп? (3 • 4 = = 12
(кг))
—
Що відомо про білу фарбу?
—
Скільки кілограмів фарби придбав завгосп для ремонту спортзалу? (180 + + 20 +
12 = 212 (кг))
V.
підсумок уроку
Завдання для допитливих
Господарка купила два відра картоплі, по 8 кг у кожному, 4 кг капусти і 9 кг яблук.
Скільки кілограмів овочів купила господарка?
Відповідь: 8 ■ 2 + 4 = 20 (кг) — овочів купила господарка. Яблука не враховуємо, тому
що це — фрукти.
VI.
домашнє завдання
С. 63, завдання 408; 409.
Урок 47. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за темою «Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000»; вдосконалювати обчислювальні навички;
розвивати вміння працювати самостійно; виховувати культуру оформлення письмових
робіт.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
повідомлення теми уроку
III.
ПЕРЕВІРКА умінь і НАВИЧОК
1.
Проведення інструктажу щодо оформлення роботи
2.
Виконання учнями контрольної роботи
1
варіант
1.
Розв'яжіть задачу.
У трьох морозильниках 980 порцій морозива. У першому і другому морозильниках —
750 порцій, у другому і третьому — 240 порцій морозива. Скільки порцій морозива в
кожному морозильнику?
2.
Обчисліть приклади.
630 + 90
470 + 200 - 450
1 м 60 см + 40 см
530 + 440
(920 - 600) + 50
6 дм 5 см - 3 см
980 - 520
(600 + 40) + 60
2 м 10 см + 25 см
3.
Розв'яжіть рівняння.
310 - х = 70 х + 70 = 490
4.
Порівняйте.
80 кг □ 8 ц 10 год □ 10 хв
60 см □ 6 м 6 см
5.
Додаткове завдання.
Два автомобілі витратили 28 л пального. Один автомобіль витратив пального на 10 л
більше, ніж другий. Скільки літрів пального витратив кожний автомобіль?
2
варіант
1.
Розв'яжіть задачу.
За три рейси літак перевіз 640 пасажирів. За перший і другий рейс перевезли 310
пасажирів, за другий і третій — 530 пасажирів. Скільки пасажирів перевезли кожним
рейсом?
2.
Обчисліть приклади.
650 + 60
280 + 300 - 360
3 м 20 см - 3 м
720 + 230
(740 - 400) + 30
4 дм 8 см - 3 дм
630 - 210
(500 + 60) + 40
9 дм 4 см + 4 дм
3.
Розв'яжіть рівняння.
250 - х = 80 60 + х = 480
4.
Порівняйте.
10 хв □ 12 год
90 кг □ 9 ц 75 дм □ 7 дм 5 см
5.
Додаткове завдання.
У двох пачках 20 зошитів. В одній з них на 2 зошити більше, ніж у другій. Скільки
зошитів у першій пачці?
IV. підсумок уроку
—
Хто вважає, що з роботою впорався успішно?
—
Які труднощі виникли під час виконання роботи?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 60
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 504 (с. 80)
—
Назвіть відповіді у порядку зростання. (61; 240; 433; 506; 602; 610; 612; 970)
2.
«Веселі задачі»
•
Пройшов 100 метрів Вінні-Пух, Постояв, перевівши дух,
А потім ще 130 Ішов він до крамниці. Втомився дуже, ледь не впав! Яку він відстань
подолав? (230 м)
•
300 метрів через ліс
Біг за зайцем братик лис. Потім, не жалівши ніг, Ще 500 за іншим біг, Та й цього він не
впіймав. А скільки метрів подолав? (800 м)
•
Знайшла ворона сиру 300 грамів І почала клювати до безтями, Аж поки 30
грамів залишилось.
То скільки ж сиру в шлунку помістилось? (270 г)
•
Кролик з мамою, не сам, З'їли моркви кілограм. Кролик схрумав 200 грамів.
Скільки залишилось мамі? (800 г)
3.
Гра «хто швидше?»
Розшифруйте назву океану.
782 198 740 198 136
— Які ще назви океанів ви знаєте?
Урок 48. Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового
додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу
через розряд.
мета: проаналізувати результати контрольної роботи; організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з алгоритмом виконання письмового додавання трицифро- вих
чисел без переходу через розряд; удосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати
мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Аналіз контрольної роботи
1)
Оголошення результатів виконаної роботи.
2)
Колективна робота над типовими помилками.
3)
Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.
2.
Гра «хто швидше?» (с. 64, завдання 410)
460 - 240 = 220
340 + 24 = 364
830 + 100 = 930
270 + 40 = 310
270 - (50 + 70) = 150 81 : 9 + 340 = 349
3.
хвилинка каліграфії (с. 65)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися письмово додавати трицифрові числа без
переходу через розряд і використовувати цей спосіб обчислення під час розв'язування
задач, прикладів, рівнянь.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота. Гра «Відшукайте друга»
—
Підкресліть у числах одиниці, десятки, сотні.
1ша
команда підкреслює у числах кількість одиниць. 157;324; 741;284.
2га
команда підкреслює у числах кількість десятків. 228; 132; 853; 904.
3тя
команда підкреслює у числах кількість сотень. 459; 560; 397; 241.
2.
Пояснення нового матеріалу (с. 64, завдання 411)
—
Розгляньте записи і прокоментуйте порядок додавання.
—
Як треба записувати другий доданок при письмовому додаванні?
—
З яких розрядних одиниць почали виконувати письмове додавання?
3.
«Запам'ятай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 64)
4.
Первинне закріплення (с. 64, завдання 412)
—
Обчисліть приклади, записуючи доданки стовпчиком. (На дошці з коментуванням.)
—
Міркуйте так:
Перший доданок 215. Другий — 234. Записуємо другий доданок під першим так, щоб
одиниці були записані під одиницями, десятки —
під десятками, сотні — під сотнями. Додавання розпочинається з одиниць. 5 + + 4 = 9.
Цифру 9 записуємо під одиницями.
1 дес. + 3 дес. = 4 дес. Цифру 4 пишемо під десятками. 2 сотні + 2 сотні = = 4 сотні.
Цифру 4 пишемо під сотнями. Отримуємо суму 449.
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Фронтальне розв'язування простих задач на додавання
(с. 64-65, завдання 413)
Розв'язання учні записують у стовпчик.
1)
Було — ?
Використали — 420 кг борошна
Залишилось — 238 кг борошна
Розв язання 420 + 238 = 658 (кг)
Відповідь: 658 кг борошна було в пекарні.
2.
Розв язання
255 + 144 = 399 (хл.)
Відповідь: 399 хлібин.
Розв язання 136 + 113 = 249 (б.)
Відповідь: 249 батонів продали за день.
—
Якою дією ми розв'язали всі задачі? (Додаванням)
2.
Робота над задачею (с. 65, завдання 414)
Після повторення умови задачі учні записують коротку умову до неї.
Учні розв'язують задачу, записуючи обчислення у стовпчик. Один учень працює біля
дошки. (Відповідь: 768 м)
VI.
підсумок уроку
—
Поясніть спосіб письмового обчислення прикладу 234 + 125.
VII. домашнє завдання
С. 65, завдання 418.
Урок 49. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через
розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча
робота над задачею.
мета: формувати вміння письмово додавати трицифрові числа без переходу через розряд; вчити розпізнавати коло і круг за істотними ознаками; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати пізнавальну активність; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Прокоментуйте розв'язання прикладів завдання 418 (с. 65).
2.
Гра «Пошта»
—
Покладіть листи у відповідні конверти.
3. Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
За 5 хвилин Оленка помила 10 тарілок. Скільки тарілок помиє дівчинка за 7 хвилин,
якщо митиме за хвилину на 2 тарілки більше?
Картка 2
За перший день черепаха проповзе 120 м, за другий — на 40 м більше, а за третій — на
80 м менше, ніж за 1 і 2 дні разом. Скільки метрів проповзе черепаха за третій день?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми продовжимо письмово додавати трицифрові числа, продовжимо
роботу над задачами, навчимося розпізнавати коло і круг.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Творча робота над задачею (с. 65, завдання 415)
—
Поставте питання до задачі так, щоб вона розв'язувалася дією додавання.
(Скільки всього квартир було у будинку?)
Відповідь: 198 квартир.
—
Складіть обернені задачі до попередньої задачі.
(У будинку було 198 квартир. Заселили 124 квартири. Скільки квартир залишилося
незаселеними?
У будинку було 198 квартир. Не заселили 74 квартири. Скільки квартир заселили?)
2.
Самостійна робота
1
варіант
490 - 80
480 - (70 + 50)
210 + 90
970 - (230 - 120)
15 + 25 : 5
100 - 2 - 2 ■ 8
2
варіант
380 - 60
670 - (30 + 90)
560 + 30
880 - (390 - 230)
12 + 14 : 7
100 - 3 - 3 ■ 7
Фізкультхвилинка
3.
Розв'язування рівнянь (с. 65, завдання 416)
х - 245 = 322
х = 322 + 245
х = 567
322 - 567
+ 245 245
567 322
Відповідь: 567.
Аналогічно учні розв'язують решту рівнянь
4.
Робота над геометричним матеріалом (с. 65, завдання 417)
—
Яка фігура «зайва»?
—
Визначте серед фігур кола і круги.
—
Накресліть коло, у якого найбільший радіус.
5.
Вправа «Доповни речення»
В 1 кг ... г
В 1 м ... дм В 1 м ... см В 1 т ... кг
В 1 дм ... см В 1 см ... мм В 1 грн ... к. В 1 ц ... кг
6.
Перетворення іменованих чисел (фронтально)
7 м - 40 см 800 г - 60 г 1 м 70 см + 30 см
1 кг - 300 г 1 кг - 70 г
360 см + 40 см
1 т - 50 кг
8 ц - 30 кг
1 грн 80 к. + 20 к.
V.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Яке завдання найбільше сподобалося? Чому?
—
Які завдання здалися складними?
VI.
домашнє завдання
С. 65, завдання 419.
Урок 50. Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове
віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на
знаходження периметра прямокутника.
мета: ознайомити учнів з алгоритмом виконання письмового віднімання трицифрових
чисел без переходу через розряд; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження
периметра прямокутника; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання (фронтально)
х - 540 = 355 х = 355 + 540 х = 895
Відповідь: 895 кг винограду було на консервному заводі спочатку.
2.
хвилинка каліграфії (с. 67)
3.
математичний диктант (с. 66, завдання 420)
Відповіді: 304; 86; 900;790.
усього 3 сотні; 8 сотень; 1 сотня; 10 сотень. усього 87 десятків; 20 десятків; 99 десятків;
64 десятки; усього 71 одиниця; 195 одиниць; 806 одиниць; 330 одиниць; 379;869.
4.
Вправа на увагу (с. 66, завдання 423)
—
Утворіть усі можливі трицифрові числа, у запису яких є тільки цифри 2 і 7.
(222; 227; 272; 777; 727; 772; 777 + 222 = 999; 777 - 222 = ?)
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися письмово віднімати трицифрові числа без
переходу через розряд і будемо використовувати цей спосіб обчислення під час
розв'язування задач.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Пояснення нового матеріалу (с. 66, завдання 421)
—
Розгляньте записи і прокоментуйте порядок віднімання.
—
З яких розрядних одиниць почали виконувати письмове віднімання?
2.
«Запам'ятай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 66)
3.
Первинне закріплення (с. 66, завдання 422)
—
Обчисліть приклади, записуючи доданки у стовпчик. (На дошці з коментуванням.)
—
Міркуйте так:
Зменшуване 264. Від'ємник — 132. Записуємо від'ємник під зменшуваним так, щоб
одиниці були записані під одиницями, десятки — під десятками,
сотні — під сотнями. Віднімання розпочинається з одиниць: 4 - 2 = 2. Цифру 2
записуємо під одиницями.
6 дес. - 3 дес. = 3 дес. Цифру 3 пишемо під десятками. 2 сот. - 1 сот. = 1 сот. Цифру 1
пишемо під сотнями. Отримуємо різницю 132.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Фронтальне розв'язування простих задач на віднімання
(с. 66-67, завдання 424)
Розв'язання учні записують у стовпчик.
1)
985 - 754 = 231 (л)
2)
878 - 557 = 321 (пара)
3)
486 - 234 = 252 (дет.)
2.
Робота над задачею (с. 67, завдання 425)
Після повторення умови задачі учні записують коротку умову у вигляді таблиці.
Продуктивність
Час роботи
Загальний виробіток
праці
(за 1 день)
?
5 год
35 хол.
?, на 1 хол. >
3 год
?
—
Скільки холодильників за 1 годину виготовляли на заводі спочатку?
—
Скільки холодильників за 1 годину почали виготовляти у наступні 3 години?
—
Скільки холодильників почали виготовляти за наступні 3 години?
—
Скільки холодильників було виготовлено на заводі за робочий день? Розв язання
1)
35 : 5 = 7 (хол.) — за 1 годину
2)
7 + 1 = 8 (год.) — за 1 годину потім
3)
8 ■ 3 = 24 (год.) — за 3 години
4)
35 + 24 = 59 (хол.)
Відповідь: 59 холодильників було виготовлено на заводі за робочий день.
3.
Робота над задачею (с. 67, завдання 426)
—
Чому дорівнює ширина прямокутника?
—
Що сказано про його довжину?
—
Як знайдемо довжину прямокутника? (4 + 3 = 7 (см))
—
Як знайти периметр прямокутника? (4 • 2 + 7 • 2 = 22 (см))
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 67, завдання 427)
12 + 3 = 15 (год)
VI.
підсумок уроку
—
Що нового дізналися?
—
Які завдання вам найбільше сподобалися? Чому?
VII. домашнє завдання
С. 67, завдання 428; 429.
Урок 51. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли
сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.
Складання задач на дві дії за поданим виразом. Істинні та хибні
висловлювання.
мета: ознайомити учнів з прийомами письмового додавання трицифрових чисел у
випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам;
формувати вміння складати задачі на дві дії за поданим виразом; розвивати логічне
мислення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 428 (с. 67)
—
Прокоментуйте розв'язання першого, останнього прикладів. Завдання 429 (с. 67)
—
Яку задачу склали за таблицею?
—
Прочитайте розв'язання до задачі.
—
Зачитайте відповідь. (Відповідь: 60 м тканини за 6 годин)
Гра «Шифрувальник»
126 543 553 543 236 278
Б
А
Ж
А
Є
М
759 220 562 622 298 759
У
С
П
І
Х
У
3. хвилинка каліграфії (с. 69)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з деякими випадками письмового додавання
трицифрових чисел, продовжимо роботу над задачами.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
«Пригадай!» (с. 68)
2.
Пояснення нового матеріалу (с. 68, завдання 431)
—
Прочитайте записи і прокоментуйте додавання.
3.
«Запам'ятай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 69)
4.
Первинне закріплення (с. 69, завдання 432)
—
Обчисліть приклади, записуючи доданки у стовпчик. (На дошці з коментуванням.)
—
Міркуйте так:
Перший доданок 216. Другий — 234. Записуємо другий доданок під першим так, щоб
одиниці були записані під одиницями, десятки — під десятками, сотні — під сотнями.
6 і 4 - 10, 0 пишемо під одиницями, 1 переносимо до десятків. 1дес. + 3 дес. = = 4 дес. та
ще 1 дес., отримаємо 5 дес. Запишемо 5 під десятками. 2 сот. + 2 сот. = = 4 сот. Число 4
пишемо під сотнями. Усього 450.
—
Поясніть прийом письмового додавання, коли сума десятків дорівнює 10
десяткам.
—
Перший доданок 280. Другий — 428.
До 0 од. + 8 од. = 8 од., 8 дес. + 2 дес. = 10 дес., або 1 сот. У сумі на місці десятків
запишемо 0, а одну сотню перенесемо до сотень. До 2 сот. + 4 сот. = = 6 сот. та ще 1
сот. буде 7 сот. Усього 708.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Фронтальне розв'язування простих задач на додавання (с. 69, завдання 433)
Розв'язання учні записують у стовпчик.
а)
147 + 43 = 190 (камінчиків)
б)
103 + 97 = 200 (мушель)
2.
Творча робота (с. 69, завдання 434)
—
Складіть задачі за поданими виразами.
3.
З'ясування істинності та хибності висловлювань (с. 68, завдання 430)
4.
Робота над задачею (завдання 435, с. 69)
—
Розгляньте таблицю.
—
Складіть задачу за даними таблиці. Розв'язання учні записують самостійно.
Слабшим учням пропонують картку-підказку. Картка-підказка
1) □ : □ = □ (д.)
2) □ + □ = □ (д.)
3) □ : □ = □ (д.)
5. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 69, завдання 436)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Оля Борис
VI.
підсумок уроку
— Поясніть спосіб письмового обчислення прикладів 237 + 123; 153 + 556.
VII. домашнє завдання
С. 70, завдання 437; 438
Урок 52. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із
переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення)
суми двох чисел на кілька одиниць.
мета: ознайомити учнів з прийомом письмового додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд; формувати вміння розв'язувати задачі на
збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 437 (с. 70)
—
Прокоментуйте розв'язання другого; третього прикладів. Завдання 438 (с. 70)
—
Прочитайте розв'язання до задачі.
—
Зачитайте відповідь. (Відповідь: 957 км.)
2.
хвилинка каліграфії (с. 71)
3.
математичний диктант
—
Запишіть вирази та знайдіть їх значення.
•
До числа 400 додайте різницю чисел 500 і 200.
•
До суми чисел 140 і 200 додайте 360.
•
Від числа 670 відніміть суму чисел 150 і 50.
•
До різниці чисел 640 і 120 додайте 130.
•
Число 820 зменшіть на суму 500 і 120.
•
Число 150 зменшіть на суму 90 і 60. Відповіді:
400 + (500 - 200) = 700
(640 - 120) + 130 = 650
(140 + 200) + 360 = 700
820 - (500 + 120) = 200
670 - (150 + 50) = 470
150 - (90 + 60) = 0
4.
Гра «Допоможи Незнайкові» (с. 70, завдання 439)
—
Обчисліть приклади і визначте, де помилився Незнайко?
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з письмовим додаванням дво- і трицифрових чисел, будемо використовувати цей прийом під час розв'язування задач.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Підготовча робота (с. 70, завдання 440)
2.
Пояснення нового матеріалу (с. 70, завдання 441)
—
Прочитайте записи і прокоментуйте додавання.
3.
«Запам'ятай!». Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 70-71)
4.
Первинне закріплення (с. 70, завдання 442)
— Обчисліть приклади, записуючи доданки у стовпчик. (На дошці з коментуванням.)
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Фронтальне розв'язування простих задач (с. 71, завдання 443)
Розв язання 756 + 164 = 920 (кг)
Відповідь: 920 кг зерна заготовив фермер для посіву пшениці.
Розв язання
548 + 254 = 802 (маш.)
Відповідь: усього 802 пральниі машини повинен виготовити завод.
Розв'язання учні записують у стовпчик.
Розв язання
264 + 176 = 440 (дет.)
Відповідь: 440 деталей до автомобіля виготовили в другому цеху. 2. Складання задачі
за коротким записом (с. 71, завдання 444).
Розв'язання учні виконують самостійно. Розв язання
Перевірка виконаної роботи.
3. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
(с. 71, завдання 445)
Відповідь: Карлсон посів перше місце; Сиропчик — друге місце; Вінні-Пух — третє
місце.
VI.
підсумок уроку
—
Що нового дізналися на уроці?
—
Які завдання виконували із задоволенням?
—
Під час виконання яких завдань зазнали певних труднощів?
VII. домашнє завдання
С. 72, завдання 446; 447.
Урок 53. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з
переходом через розряд.
мета: ознайомити учнів з прийомом письмового віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати пам'ять, мислення; виховувати організованість.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 446 (с. 72)
—
Прокоментуйте порядок додавання у прикладах 237 + 158; 764 + 96; 657 + + 253.
Завдання 447 (с. 72)
—
Скільки грошей було у Степана? (4 грн 78 к.)
2.
хвилинка каліграфії (с. 73)
3.
математичний диктант
—
Запишіть вирази, знайдіть їх значення.
•
На скільки сума чисел 600 і 100 більше різниці цих самих чисел?
•
Від суми чисел 500 і 400 відніміть 700.
•
До числа 150 додайте різницю чисел 250 і 50.
•
Від різниці чисел 770 і 70 відніміть 200.
•
Від числа 1000 відніміть суму чисел 600 і 400.
•
Від числа 500 відніміть суму чисел 140 і 60. Відповіді:
(600 + 100) - (600 - 100) = 200
(770 - 70) - 200 = 500
(500 + 400) - 700 = 200
1000 - (600 + 400) = 0
150 + (250 - 50) = 350
500 - (140 + 60) = 300
4.
Робота в парах (с. 72, завдання 448)
—
Визначте відстані, які можуть пройти друзі.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися письмово віднімати двоцифрові й
трицифрові числа з переходом через розряд, використовувати цей прийом під час
розв'язування прикладів і задач.
IV.
вивчення нового матеріалу
1.
Пояснення нового матеріалу (с. 72, завдання 449)
—
Прочитайте записи і прокоментуйте віднімання.
2.
Первинне закріплення (с. 73, завдання 450)
—
Виконайте віднімання у стовпчик із коментуванням. Міркуйте так:
Зменшуване 264, від'ємник 135. Знайдемо різницю. Від 4 од. не можна відняти 5 од.
Беремо 1 дес. у розряді десятків. 1 дес.— це 10 од. та ще 4 од., буде 14 од. Від 14 од.
відняти 5 од., буде 9 од. Цифру 9 записуємо під одиницями. Віднімемо десятки. Їх
стало не 6, а 5. Від 5 дес. відняти 3 дес. буде 2 дес. Цифру 2
записуємо під десятками. Від 2 сот. відняти 1 сот. буде 1 сот. Цифру 1 записуємо під
сотнями. Дістали число 129.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1. Фронтальне розв'язування простих задач (с. 73, завдання 451)
Розв'язання учні записують у стовпчик.
Відповідь: 108 сторінок залишилося прочитати Іринці.
2.
Робота над геометричним матеріалом (с. 73, завдання 454)
—
Що називається периметром?
—
Як можна знайти периметр прямокутника?
—
Накресліть різні прямокутники, периметр яких дорівнює 18 см. (Можливі
варіанти: 5 см і 4 см; 6 см і 3 см; 7 см і 2 см; 8 см і 1 см.)
3.
завдання з логічним навантаженням
—
Закресліть два будь-які числа так, щоб сума чисел, що залишилися, дорівнювала
10.
2; 3; 4; 5; 9.
Відповідь: 2; 3; 5 тому що 2 + 3 + 5 = 10. «Зайві» числа 4; 9.
VI.
підсумок уроку
—
Поясніть спосіб обчислення за прикладами: 872 - 248.
VII. домашнє завдання
С. 73, завдання 455.
Урок 54. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із
переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є
числовим виразом. Розвʹязування простих задач способом складання
рівнянняю
мета: формувати вміння письмово віднімати двоцифрові і трицифрові числа з переходом через розряд; розвивати вміння розв'язувати рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом; формувати вміння розв'язувати прості задачі способом
складання рівняння; розвивати мислення; виховувати культуру математичного запису.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
—
Прокоментуйте розв'язання прикладів першого і останнього стовпчиків завдання
455 (с. 73).
2.
Гра «Шифрувальник»
—
Розшифруйте назву країни.
Ї
37 + 54 : 6 + 28
44 64 59 57 74 38 57
У
18 + 7 ■ 8 - 30
У
К
Р
А
Ї
Н
А
Р
82 - 7 ■ 6 + 19
К
80 - 6 ■ 9 + 38
А
65 + 24 : 3 - 16
Н
37 + 27 : 3 - 8
3. математичний диктант
—
Запишіть числа, у яких: 9 сот. 7 дес. 1 од.; 4 сот. 7 од.; 7 сот. 8 дес; 6 од. III
розряду і 2 од. І розряду.
—
Запиши цифрами такі числа: шістсот шістнадцять, чотириста сорок, триста
дев'яносто, сімсот п'ять, п'ятсот п'ятдесят п'ять.
—
Запишіть число, що передує числу 200.
—
Запишіть, скільки всього десятків у числі 666.
—
Запишіть у сантиметрах 2 м 9 см; 2 м 9 дм; 9 дм.
Відповіді:
971; 407; 780; 602.
616;440;390;705;555.
199; 66 дес; 209 см; 290 см; 90 см.
III. повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо складати і розв'язувати задачі за допомогою
рівняння; обчислювати рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом.
IV. закріплення вивченого матеріалу
1.
Розв'язування рівнянь, у яких один із компонентів є числовим виразом (с. 73,
завдання 452)
Перше і друге рівняння учні розв'язують самостійно. х + 247 = 651 х = 651 - 247 х = 404
651 404
247 + 247
404 651
Відповідь: 404.
Третє і четверте — з коментуванням.
Учитель наголошує на тому, що один із компонентів у рівнянні записаний у вигляді
числового виразу. Спочатку потрібно знайти значення цього числового виразу, а потім
знайти корінь рівняння.
2.
Робота над задачею (с. 73, завдання 453)
—
Прочитайте задачу.
—
Скільки суконь повинні були пошити в ательє? (Невідомо. Позначимо це буквою
х.)
—
Скільки суконь пошили? (145 і 47)
—
Якщо пошили, то яку дію виконаємо? (Віднімання)
—
Скільки суконь залишилося пошити? (56. Це різниця.) Отже, запишемо
розв'язання задачі у вигляді рівняння: х - (145 + 47) = 56
Один учень розв'язує рівняння з коментуванням біля дошки.
—
Складіть відповідь до задачі. (248 суконь повинні були пошити в ательє.)
3.
Самостійна робота
—
Обчисліть, записуючи числа у стовпчик.
1 варіант
2 варіант
767 - 250
947 - 321
275 - 64
198 - 35
945 - 217
453 - 227
573+232
257+238
4.
Завдання з логічним навантаженням. Робота в групах
—
Розріжте п'ятикутник по прямій лінії на:
1)
трикутник і чотирикутник;
2)
два чотирикутники;
3)
чотирикутник і п'ятикутник;
4)
трикутник і п'ятикутник;
5)
трикутник і шестикутник.
V.
підсумок уроку
—
Що повторили на уроці?
—
Під час виконання яких завдань зазнали певних труднощів?
VI.
домашнє завдання
С. 73, завдання 456.
Урок 55. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з
переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення
(зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.
мета: ознайомити учнів з прийомом віднімання двоцифрових і трицифрових чисел,
коли зменшуване містить кілька нулів; формувати навички розв'язування задач на
збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
Гра «ланцюжок»
3. Робота за таблицею (с. 74, завдання 457)
—
Як знайти невідоме зменшуване?
—
Як знайти невідомий від'ємник?
—
Виконайте обчислення за таблицею письмово.
153 - 44 = 109262 - 144 = 118
229 + 161 = 390
575 - 257 = 318
329 + 235 = 564
4. Робота за картками індивідуального контролю
Картка 1
1.
Обчисліть приклади, записуючи їх у стовпчик. 562 + 329
657 - 229
2.
Розв'яжіть задачу.
Сторони трикутника дорівнюють 25; 29 і 34 см. На скільки сума двох менших сторін
більша від суми третьої сторони? Картка 2
1.
Обчисліть приклади, записуючи їх у стовпчик. 144 + 473
986 - 168
2.
Розв'яжіть задачу.
Сторони трикутника дорівнюють 18; 15 і 27 см. На скільки сума двох менших сторін
більша від суми третьої сторони?
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися письмово віднімати двоцифрові й
трицифрові числа з переходом через розряд, коли зменшуване містить кілька нулів;
складати і розв'язувати задачі.
IV.
вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота (с. 74, завдання 458)
—
Виконайте за зразком.
2.
Пояснення нового матеріалу (с. 74, завдання 459)
—
Розгляньте запис і прокоментуйте віднімання.
3.
Первинне закріплення (с. 74, завдання 460)
—
Виконайте віднімання у стовпчик з коментуванням.
Фізкультхвилинка
V. розвиток математичних знань
1.
Робота над задачею (с. 75, завдання 461)
—
Якого зросту доросле сумчасте кенгуру?
—
Яким завдовжки народжується маля кенгуру?
—
Яким є питання задачі?
—
Чи можемо відразу порівняти довжину тіла дорослого кенгуру із довжиною тіла
маляти?
—
Чому?
—
Що для цього треба зробити?
—
Скільки сантиметрів в 1метрі? А в 2 метрах?
—
Запишіть розв'язання задачі. (200 - 3 = 197 (см))
2.
Робота над задачею (с. 75, завдання 462)
—
Складіть задачу за малюнком і запитанням. Самостійне розв'язування задачі.
Розв'язання
Відповідь: 15 кг цукерок у третій коробці.
3. Задача на зменшення суми двох чисел на кілька одиниць (с. 75, завдання 463)
Складання короткої умови до задачі.
—
Скільки метрів шовку в другому сувої?
—
Як про це дізнатися? (100 - 45 = 55 (м))
—
Скільки метрів шовку в першому і другому сувоях разом? (100 + 55 = = 155 (м))
—
Скільки метрів шовку в третьому сувої? (155 - 80 = 75 (м))
VI.
підсумок уроку
—
Поясніть спосіб письмового обчислення за прикладом: 900 - 248.
VII. домашнє завдання
С. 75, завдання 464; 465.
Урок 56. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і
трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені
задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення
події.
мета: формувати вміння додавати й віднімати двоцифрові і трицифрові числа (з переходом через розряд), розв'язувати задачі на визначення тривалості події, часу початку і
часу закінчення події; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу;
виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 464 (с. 75)
—
Прокоментуйте віднімання прикладів першого і другого стовпчиків. Завдання
465 (с. 75)
—
Яку задачу склали за коротким записом?
—
Зачитайте розв'язання задачі. \
Розв'язання
1)
270+330=600
2)
600 - 299 = 301
2.
Гра «Чарівний ланцюжок» (с. 75, завдання 466)
—
Розв'яжіть чарівний ланцюжок.
—
Скільки важить лебідь? (13 кг)
3.
Фронтальне опитування
—
Обчисліть з коментуванням (с. 76, завдання 467).
534 + 146 = 680
450 + 255 = 705
635 - 75 = 560
840 - 721 = 119
872 - 264 = 608
900 - 629 = 271
986 - 648 = 338
417 + 83 =500
—
Розв'яжіть самостійно задачу, записуючи обчислення у стовпчик (с. 76, завдання
469).
124 + 89 =213 (с.)
Відповідь: у цій книзі 213 сторінок.
Перевірка виконаної роботи.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми будемо вчитися письмово додавати і віднімати дво- і три- цифрові
числа з переходом через розряд, продовжимо роботу над задачами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Гра «Кращий математик» (с. 76, завдання 468)
—
Розставте правильно знаки дій: « + » і «-», щоб визволити з полону Плюса
Плюсовича та Мінуса Мінусовича.
456 + 158 + 97 = 711 204 - 89 + 195 = 310 682 - 127 - 368 = 187 160 + 97 - 130 = 127
2.
Розв'язування простих та складених задач на визначення тривалості події, часу
початку і часу закінчення події
1)
Завдання 470 (с. 76) (усно).
16 год 20 хв + 1 год 10 хв = 17 год 30 хв
2)
Завдання 471 (с. 76).
—
За який час віслюк перевіз вантаж з одного гірського села в інше?
—
Скільки часу витратив віслюк на зупинки?
—
Яким є головне питання задачі?
—
Яка дія допоможе нам розв'язати цю задачу?
—
Запишіть вираз до задачі. 4 год - 65 хв = ?
Учитель пояснює учням, що так обчислити вираз неможливо.
—
Пригадаймо:
1 год = 60 хв, отже, 65 хв = 1 год 5 хв 4 год = 3 год 60 хв 3 год 60 хв - 1 год 5 хв = 2 год
55 хв
Відповідь: 2 год 55 хв витратив би на дорогу віслюк, рухаючись без зупинки.
Фізкультхвилинка
3)
Завдання 472 (с. 76).
—
Коли закінчився урок?
—
Яка тривалість уроку?
—
Коли розпочався урок? Розв язання:
9 год 5 хв - 45 хв = 8 год 65 хв - 45 хв = 8 год 20 хв Відповідь: урок розпочався о 8 год
20 хв.
3.
Самостійна робота (с. 76, завдання 474)
1й
ряд розв'язує 1-ше рівняння (х = 327);
2й
ряд розв'язує 2-ге рівняння (у = 683);
3й
ряд розв'язує 3-тє рівняння (г = 590).
4.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 76, завдання 473)
Відповідь: яблука на березах не ростуть.
V.
підсумок уроку
—
Як знайти невідомий доданок?
—
Як знайти невідоме зменшуване?
—
Як знайти невідомий від'ємник?
VI.
домашнє завдання
С. 76, завдання 475.
Урок 57. Перевірка правильності виконання дій додавання
й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження
числового значення виразу при заданих значеннях змінної.
Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події.
мета: формувати вміння перевіряти правильність виконання дій додавання й віднімання
двоцифрових і трицифрових чисел, знаходити значення числових виразів, визначати
тривалість події, часу початку і часу закінчення події; розвивати математичне
мовлення; виховувати старанність.
Хід уроку
I. організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
2.
хвилинка каліграфії (с. 77)
3.
математичний диктант
—
Запишіть числа, у яких: 9 сот. 7 дес. 1 од.; 4 сот. 7 од.; 7 сот. 8 дес; 6 од. III
розряду і 2 од. І розряду.
—
Запишіть цифрами такі числа: шістсот шістнадцять, чотириста сорок, триста
дев'яносто, сімсот п'ять, п'ятсот п'ятдесят п'ять.
—
Запишіть число, що передує числу 200.
—
Запишіть, скільки всього десятків у числі 666.
—
Запишіть в сантиметрах 2 м 9 см; 2 м 9 дм; 9 дм. Відповіді:
971; 407; 780; 602.
616;440;390;705;555.
199; 66 дес; 209 см; 290 см; 90 см.
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про додавання і віднімання дво- і
трицифрових чисел, продовжимо роботу над задачами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1.
«Пригадай!» (с. 77)
—
Як перевірити правильність виконання дії додавання?
—
Як перевірити правильність виконання дії віднімання?
2.
Обчислення значень виразів (с 77, завдання 477)
—
Обчисліть вирази.
—
Виконайте перевірку двома способами.
3.
Робота за табелем-календарем
Завдання 480 (с. 77)
—
Скільки днів залишилося до Нового року?
—
Скільки днів залишилося до Різдва?
—
Скільки днів залишилося до початку нового семестру?
Завдання 481 (с. 77)
—
З якого дня тижня почався 2014 рік? (Із середи)
—
З якого дня тижня почнеться 2015 рік? (У четвер)
Завдання 482 (с. 77)
—
У який день тижня Андрій поїхав до бабусі?
—
Через який час він повернувся додому?
—
Який це був день тижня? (Середа)
4.
Порівняння нерівностей (с. 77, завдання 478)
—
Виконайте за зразком!
—
Яку дію потрібно виконати, щоб дізнатися, на скільки одне число більше або
менше від другого?
418 > 230 на 188
377 < 670 на 293
490 > 310 на 180
800 < 993 на 193
136 < 450 на 314
Фізкультхвилинка
5.
Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної
(с. 77, завдання 479)
1й
стовпчик — з коментуванням.
380 - 160 = 220; 380 - 235 = 145; 380 - 351 = 29
2й,
3-й, 4-й стовпчик — самостійно.
Першу змінну в кожному числовому виразі підставляють учні 1-го ряду і знаходять
його числове значення.
Другу змінну в кожному числовому виразі підставляють учні 2-го ряду і знаходять його
числове значення.
Третю змінну в кожному числовому виразі підставляють учні 3-го ряду і знаходять
його числове значення.
6.
Гра «Швидка лічба» (с. 76, завдання 476)
1-ша команда 2-га команда 3-тя команда
590 - 440 = 150
380 - 140 = 240
530 + 450 = 980
150 + 160 = 310
240 + 170 = 410
980 - 810 = 170
310 - 43 = 267
410 - 32 = 378
170 - 17 = 153
V.
підсумок уроку
— Як перевірити правильність обчислення прикладів 567 + 123 = 690; 678 - - 345 = 333?
VI.
домашнє завдання
С. 78, завдання 483; 484.
Урок 58. Закріплення письмових прийомів додаванняй віднімання
чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь.
Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька
одиниць. Розвʹязування задачі виразом, арифметичними діями з
поясненням.
мета: закріпити знання письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах
1000; формувати вміння розв'язувати рівняння, складати задачі за поданим виразом;
розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати культуру математичного запису.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Фронтальна перевірка домашнього завдання.
2.
Гра «хто швидше?» (с. 78, завдання 485)
— З поданими числами складіть і запишіть усі можливі істинні рівності на додавання і
віднімання.
467 + 343 = 810
649 - 532 = 117
560 + 250 = 810
810 - 467 = 343
649 - 117= 532
810 - 250 = 560
810 - 343 = 467
117 + 532 = 649
810 - 560 = 250
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми закріпимо прийоми письмового додавання і віднімання чисел у
межах 1000, продовжимо роботу над задачами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1.
Творча робота (с. 78, завдання 487)
—
Складіть задачі за виразами.
2.
Самостійна робота
1)
Завдання 486 (с. 78).
—
Обчисліть вирази, записуючи числа у стовпчик.
1
варіант — 1-й і 2-й стовпчики;
2
варіант — 3-й і 4-й стовпчики.
1
варіант
417 + 235 = 652
889 - 267 =622
736 + 126 = 862
854 - 268 = 586
2
варіант
709 - 269 =440
187 + 25 = 212
470 + 235 = 705
800 - 439 = 361
2)
Завдання 488 (с. 78).
—
Розв'яжіть рівняння
1й
ряд — 1-ше рівняння (х = 548)
2й
ряд — 2-ге рівняння (х = 305)
3й
ряд — 3-тє рівняння (х = 556)
3.
Робота над задачею (с. 78, завдання 489)
Повторення умови задачі за запитаннями вчителя. Запис короткої умови до задачі.
Було — ? Проїхав — 155 км Залишилося — 87 км
—
Яку відстань має подолати автобус? (Позначимо невідоме число буквою х.)
—
Яку відстань проїхав автобус? (155 км)
—
Якщо автобус проїхав певну відстань, залишиться більше чи менше кілометрів
проїхати?
—
Яку відстань йому залишиться проїхати?
—
Запишемо рівняння х - 155 = 87
—
Розв'яжіть рівняння самостійно.
—
Зачитайте відповідь до задачі. (Відповідь: відстань 242 км має подолати
автобус.)
Фізкультхвилинка
4.
Робота над задачею (с. 78, завдання 490)
Аналіз задачі, запис короткої умови до неї.
—
Скільки книжок стоїть на другому стелажі?
—
Скільки книжок стоїть на перших двох стелажах разом?
—
Скільки книжок стоїть на третьому стелажі?
Один учень записує розв'язання з коментуванням біля дошки. Відповідь: 187 книжок
стоїть на третьому стелажі.
5.
Самостійне розв'язування задачі (с. 78, завдання 491)
Розв язання
1)
156 - 58 = 98 (ноутбуків)
2)
156 + 98 = 254 (телевізорів і ноутбуків)
3)
254 + 66 = 320 (м. т.)
Відповідь: 320 мобільних телефонів продали за місяць у магазині.
6.
Практична робота (с. 79, завдання 492)
—
Виміряйте сторони трикутника АВС.
—
Накресліть у зошити такий самий трикутник.
—
Знайдіть його периметр. (Р = 4 • 3 = 12 (см))
V.
підсумок уроку
—
Як перевірити правильність виконання дії додавання?
—
Як перевірити правильність виконання дії віднімання?
—
Як знайти невідомий доданок? зменшуване? від'ємник?
—
Як обчислити периметр прямокутника?
VI.
домашнє завдання
С. 79, завдання 493; 494.
Урок 59. Усне та письмове додавання й віднімання чисел
у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих
чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох
доданків.
мета: закріпити знання усних та письмових прийомів додавання й віднімання чисел у
межах 1000; формувати вміння порівнювати іменовані числа та суми іменованих чисел,
розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків;
розвивати логічне мислення; виховувати культуру математичного запису.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання
Завдання 493 (с. 79)
174 + 357= 531
675 - 258 = 417
469 + 151 = 620
531 - 174 = 357
675 - 417 = 258
620 - 151 = 469
Завдання 494 (с. 79) Розв
1)
367 + 108 = 475 (осіб) — передплатили журнал «Соняшник»;
2)
367 + 475 = 842 (особи) — передплатили «Барвінок» і «Соняшник»;
3)
842 - 236 = 606 (осіб) — передплатили журнал «Пізнайко».
2.
хвилинка каліграфії (с. 79)
3.
Гра «Допоможіть Незнайкові» (с. 79, завдання 495)
—
Знайдіть помилки в обчисленнях.
—
Обчисліть правильно.
435 + 146 = 581
558 + 346 = 904
875 - 447 = 428
976 - 549 = 427
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми згадаємо вивчені прийоми обчислень, будемо розв'язувати задачі та
виконувати дії над іменованими числами.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над задачею (с. 80, завдання 499)
Записати коротку умову до задачі.
Після аналізу задачі за запитаннями вчителя учні розв'язують її самостійно. Розв
1)
157 - 78 = 79 (с.) — посадили учні середніх класів
2)
157 + 79 = 236 (с.)
Відповідь: 236 саджанців посадили школярі.
2. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел (с. 79, завдання 498)
— Заповніть пропуски.
1 дм = ... см 1 доба = ... год
1 ц = ... кг
1 м = ... см 1 год = ... хв
— Порівняйте з коментуванням.
45 см + 15 см = 6 дм 1 год 25 хв + 30 хв < 120 хв
1
м - 30 см > 60 см
147 кг - 40 кг > 1 ц
2
доби - 16 год > 22 год
264 кг + 158 кг > 3 ц
3. Робота над задачею (с. 80, завдання 500)
Аналіз задачі, запис короткої умови.
—
Скільки борошна II ґатунку привезли на хлібозавод?
—
Скільки борошна вищого ґатунку привезли на хлібозавод?
—
Скільки борошна I ґатунку привезли на хлібозавод?
Розв'язання учні записують самостійно. Один учень працює за закритою дошкою. Розв
1)
998 - 777 = 221 (кг) — борошна II ґатунку привезли на хлібозавод
2)
998 - 674 = 324 (кг) — борошна вищого ґатунку привезли на хлібозавод
3)
777 - 324 = 453 (кг) — борошна I ґатунку привезли на хлібозавод Самоперевірка
виконаної роботи.
Фізкультхвилинка
4.
Самостійна робота
Завдання 496 (с. 79)
1
варіант — 1-й рядок;
(606; 382; 379)
2
варіант — 2-й рядок.
(530; 550; 593)
Завдання 497 (с. 79)
—
Розв'яжіть рівняння.
1
варіант — 1-й стовпчик
(х = 622; х = 497)
2
варіант — 2-й стовпчик. (х = 358; х = 647)
5.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»
•
На полювання пішли двоє батьків і двоє синів. Вони вбили трьох зайців. Як
могло статися, що кожен з них приніс зайця?
Відповідь: це були дід, батько і син.
•
Назвіть п'ять днів підряд, не вживаючи чисел та назв тижня. Відповідь:
позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра.
•
Морква важить стільки, скільки важать дві редиски. Що важче: 3 моркви або 5
редисок?
Відповідь: якщо одна морква важить стільки, скільки дві редиски, то три моркви важать
стільки, скільки 6 редисок. Отже, три моркви важчі, ніж 5 редисок.
V.
підсумок уроку
—
Які завдання уроку, на ваш погляд, були найцікавішими? найскладнішими?
—
Якими правилами ви користувалися під час обчислень?
VI.
домашнє завдання
С. 80, завдання 504.
Урок 60. Усне та письмове додавання та віднімання чисел
у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі
на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб
зведення до одиниці
мета: закріпити знання усних та письмових прийомів додавання й віднімання чисел у
межах 1000; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження периметра квадрата;
розвивати мислення, самостійність під час виконання завдань; вдосконалювати
обчислювальні навички; виховувати культуру математичного запису.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 110)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні ми закріпимо знання з вивчених тем та напишемо самостійну роботу.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1.
Творча робота (с. 80, завдання 501)
—
Складіть і розв'яжіть задачу за коротким записом.
—
Розв'язання запишіть за допомогою числового виразу. (2 • 4 + 3 • 3 = = 17 (кг))
2.
Практична робота (с. 80, завдання 502)
—
Розгляньте фігуруАВС^. Чи є ця фігура квадратом? Чому?
—
Накресліть у зошиті за зразком фігуру АВС^.
—
Знайдіть периметр цієї фігури. (Р = 2 • 4 = 8 (см)) Фізкультхвилинка
3.
Самостійна робота (тестування)
1 варіант
1. Позначте приклади, які обчислено правильно.
2.
На базі відпочинку в липні відпочивало 450 туристів, а в серпні — на 100 туристів менше. Скільки всього туристів відпочили на базі за два місяці?
а) 350; б) 550;
в) 800; г) 750.
3.
У їдальню привезли 195 кг яблук, груш — на 28 кг менше, ніж яблук, а слив —
на 45 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів слив привезли у їдальню?
а) 195 + 28 - 45;
б) 195 - (28 + 45);
в) (195 - 28) + 45; г) 195 + 45 - 28.
4.
Для дитячого садка на 910 грн придбали спортивний куточок і м'ячі. М'ячі
коштували 90 грн. На скільки гривень спортивний куточок дорожчий за м'ячі?
а) 910 - 90; б) 910 - 90 + 90;
в) (910 - 90) - 90;
г) немає правильної відповіді.
5.
На книжкову виставку першого дня прийшло 570 відвідувачів, що на 130 осіб
більше, ніж другого дня. Скільки відвідувачів прийшло другого дня? а) 570 - 130; б)
570 + 130;
в) 570 + 130 + 130; г) немає правильної відповіді.
6.
Сума трьох чисел 790. Сума першого і другого чисел 660, а другого і третього —
370. Знайдіть кожне число.
а) 130; 240; 420;
б) 420; 240; 130;
в) 240; 130; 420;
г) 420; 130; 240.
2 варіант
1. Позначте приклади, які обчислено правильно.
2.
В одному цеху працюють 280 робітників, а в другому — на 80 робітників менше.
Скільки робітників працюють в обох цехах?
а) 360; б) 200; в) 480; г) 560.
3.
У книжковому кіоску було 185 зошитів у клітинку, в лінійку — на 92 зошити
менше, ніж у клітинку, а у косу лінію — на 60 зошитів більше, ніж у лінійку. Скільки
було зошитів у косу лінію?
а) 185 + 92 - 60;
б) 185 — (92 + 60);
в) (185 - 92) + 60; г) 185 + 60 - 92.
4.
Спортсменові треба пробігти 1000 м. Він пробіг 400 м. На скільки метрів більше
йому залишилося пробігти, ніж він уже пробіг?
а) 1000 - 400; б) 400 + 1000;
в) (1000 + 400) - 400; г) (1000 - 400) - 400.
5.
У новій школі було 320 хлопчиків, що на 150 менше, ніж дівчаток. Скільки у
школі дівчаток?
а)
320 - 150;
в) 320 + 150 + 150;
б)
320 + 150;
г) немає правильної відповіді.
6.
Сума трьох чисел 880. Сума першого і другого чисел —570, а другого і третього
— 530. Знайдіть кожне число.
а)
350; 220;310; в) 350; 310; 220;
б)
220; 350; 310; г) 310; 220; 350.
Фізкультхвилинка
4. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» (с. 80, завдання 503)
Відповідь: однаково. Припустимо, що машинка коштує 8 грн, тоді м'яч коштує 4 грн.
Отже,
8 ■ 4 = 32 (грн) — коштують 4 машинки; 4 ■ 8 = 32 (грн) — коштують 8 м'ячів.
V.
підсумок уроку
—
Які завдання уроку, на ваш погляд, були найцікавішими? найскладнішими?
—
Якими правилами користувалися під час обчислень?
VI.
домашнє завдання
С. 80, завдання 505.
Урок 61. Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і
трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим
виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів
простих задач.
мета: закріпити знання усних та письмових прийомів додавання й віднімання чисел у
межах 1000; формувати вміння розв'язувати рівняння, в яких один із компонентів є
числовим виразом; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати самостійність
під час роботи; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 505 (с. 80)
—
Зачитайте відповідь до задачі. (Відповідь: картоплі 481 кг; буряка 154 кг; моркви
240 кг.)
2.
Гра «Допоможіть Сові розв'язати кругові приклади» (с. 81, завдання 509)
3.
Фронтальне опитування
Завдання 506 (с. 81)
—
Наведіть приклади одноцифрових, двоцифрових, трицифрових чисел.
—
Скільки всього десятків у числах: 10; 1000; 657? (1 дес., 100 дес., 65 дес.)
—
Скільки всього сотень у числах: 501; 1000; 400? (5 сот.; 10 сот; 4 сот.)
—
Скільки всього одиниць у числах: 79; 460; 901? (79; 460; 901)
Завдання 507 (с. 81)
—
У яких виразах обчислення треба виконувати тільки письмово?
—
Знайдіть значення цих виразів.
Учні виконують завдання з коментуванням біля дошки. 712 - 433 = 279
348 + 455 =
803 696 - 334 = 362
840 - 347 = 493
614 - 347 = 267
567 - 324 = 243
748 + 264 = 1012
III.
повідомлення теми уроку
—
Сьогодні ми згадаємо вивчені прийоми обчислень, будемо розв'язувати задачі і
рівняння, підготуємось до контрольної роботи.
IV.
закріплення вивченого матеріалу
1.
Перетворення іменованих чисел (с. 81, завдання 508)
«Пригадай!»
1 ц = ... кг
1 т = ... кг
1 км = ... м
1 см = ... мм 1 м = ... дм 1 дм = ... см
2.
Робота за таблицею (с. 81, завдання 511)
—
Складіть і розв'яжіть задачу за таблицею.
Розв язання
1)
7 ■ 8 = 56 (кг)
2)
7 + 2 = 9 (кг)
3)
9 ■ 9 = 81 (кг)
4)
56 + 81 = 137 (кг)
3.
Розв'язування рівнянь з коментуванням (с. 81, завдання 510)
(х = 93; х = 303; у = 291; г = 252) Фізкультхвилинка
4.
Самостійна робота (с. 80, завдання 512)
—
Виконайте обчислення у стовпчик. 790 - 675 = 115 (гірлянд)
—
Перевірка виконаної роботи.
5.
Робота над задачею (с. 82, завдання 513)
Аналіз задачі, запис короткої умови.
—
Скільки листів отримав Святий Миколай із Харкова?
—
Скільки листів отримав Святий Миколай із Одеси?
—
Скільки листів отримав Святий Миколай зі Львова? Розв'язання учні записують
самостійно.
Розв язання
1)
985 - 768 = 217 (л.) — отримав Святий Миколай із Харкова;
2)
985 - 300 = 685 (л.) — отримав Святий Миколай із Одеси;
3)
768 - 685 = 83 (л.) — отримав Святий Миколай зі Львова. Взаємоперевірка
виконаної роботи.
6. Усні обчислення. Гра «мандрівник» (с. 82, завдання 514)
—
Обчисліть за малюнком відстані між містами
•
Ужгород — Чернігів — Київ (240 + 460 + 120 = 820 (км))
•
Ужгород — Київ — Суми (600 + 300 = 900 (км))
•
Ужгород — Хмельницький (600 : 2 = 300 (км))
•
Ужгород — Київ — Чернігів (600 + 120 = 720 (км))
•
Чернігів — Суми — Київ (240 + 300 = 540 (км))
V.
підсумок уроку
—
Які вміння і навички ви вдосконалювали на уроці?
VI.
домашнє завдання
С. 82, завдання 515; 516.
Урок 62. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за темою «Додавання
і віднімання трицифрових чисел»; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати
вміння працювати самостійно; виховувати культуру оформлення письмових робіт.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
повідомлення теми уроку
III.
ПЕРЕВІРКА умінь і НАВИЧОК
1.
Проведення інструктажу щодо оформлення роботи
2.
Виконання учнями контрольної роботи
1
варіант
1.
Розв'яжіть задачу.
У 6 менших пакетів розсипали 12 кг круп. В один більший пакет вміщується на 1 кг
більше, ніж у менший. Скільки потрібно більших пакетів, щоб розсипати 12 кг крупи?
2.
Обчисліть, записуючи числа у стовпчик.
308 - 169
768 - 267
800 - 439
315 + 567
464 + 148
537 - 148
3.
Розв'яжіть рівняння.
х + (540 + 20) = 870 730 - х = 110
4.
Довжина прямокутника дорівнює 6 см, а ширина — у 3 рази менша. Знайдіть
периметр прямокутника.
5.
Додаткове завдання.
У саду зібрали 452 кг яблук, це на 130 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів груш і
яблук разом зібрали в саду?
2
варіант
1.
Розв'яжіть задачу.
У 5 великих ящиків розсипали 40 кг ягід. В один малий ящик вміщується ягід у 2 рази
менше, ніж у великий. Скільки потрібно малих ящиків, щоб розсипати 28 кг ягід?
2.
Обчисліть, записуючи числа у стовпчик.
809 - 359
347 + 265
600 - 358
417 + 235
889 - 267
954 - 268
3.
Розв'яжіть рівняння.
(560 + 40) + х = 790 х - 240 = 420
4.
Ширина прямокутника дорівнює 2 см, а довжина — на 3 см більша. Знайдіть
периметр прямокутника.
5.
Додаткове завдання.
У першому альбомі 358 марок, що на 120 марок більше, ніж у другому. Скільки всього
марок у двох альбомах?
IV.
—
—
підсумок уроку
Хто вважає, що з роботою впорався успішно?
Які труднощі виникли під час виконання роботи?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 63
1.
Аналіз контрольної роботи
2.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 515 (с. 82)
—
Прочитайте утворені рівності.
Завдання 516 (с. 82)
—
Розкажіть задачу за малюнком і запитанням.
—
Скільки ялинкових іграшок у третій коробці?
3.
Повторення таблиць множення і ділення
Ділене 56 42
28
Дільник 8
6
9
5
Частка
7
8
4
45
9
49
7
4.
хвилинка каліграфії (с. 83)
5.
Фронтальне опитування
—
Повторіть по порядку слова, які я назву: доданок, доданок, сума, зменшуване,
від'ємник, різниця.
—
Компоненти яких дій назвали? (Додавання і віднімання)
—
З якою дією ви ще знайомі? (Множення, ділення)
—
Назвіть компоненти множення. (Множник, множник, добуток)
6.
Порівняння виразів
8 ■ 5 □ 5 ■ 8 5 ■ 6 □ 3 ■ 6 34 ■ 9 □ 31 ■ 2
(8 • 5 = 5 • 8, оскільки від перестановки множників добуток не змінюється; 5 • 6 > 3 • 6,
оскільки ліворуч і праворуч по 6 доданків, але ліворуч доданки більші;
34 • 9 > 34 • 2, оскільки ліворуч доданків більше;)
—
Який закон множення ви використовували в першому виразі? (Переставний)
ДОДАТОК ДО УРОКУ 64
Робота в парах
—
Чи хочете дізнатися, що на нас чекає в майбутньому? Розшифруйте запис.
р — 49 : 7
о—9■8
н—9■9
в — 45 : 5
й—6■6
і — 72 ■ 1
к—7■8
и — 24 : 3
81 72 9
8
36 7
72 56
—
Отже, що ж нас чекає? (Новий рік)
—
Я задумала число, відняла від нього 7, додала 15, потім додала 4 і отримала 45.
Яке число я задумала?
□ - 7 + 15 + 4 = 45
Обчислення потрібно виконувати в зворотному порядку: 45 - 4 - 15 + 7 = = 33.
РОЗДІЛ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. властивості
множення і ділення.
Урок 63. Аналіз контрольної роботи. переставний закон множення.
задачі на кратне порівняння добутків.
мета: повторити переставний закон множення; вчити застосовувати його для зручного
обчислення значення виразів; формувати вміння розв'язувати задачі на кратне порівняння добутків; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організаційний момент
II.
актуалізація опорних ЗНАНЬ (див. додаток на с. 140)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми повторимо переставний закон множення, будемо
розв'язувати задачі на кратне порівняння добутків.
IV.
РОБОТА НАД ТЕмОЮ УРОКУ
1.
Робота за малюнком (с. 83, завдання 517)
Учні знаходять кількість квітів дією множення двома способами.
—
Скільки квітів в одному рядку? Скільки всього рядків? Скільки всього квітів? (4
• 3 = 12)
—
Скільки квітів у одному стовпчику? Скільки всього стовпчиків? Скільки всього
квітів? (3 • 4 = 12)
Учні читають висновок у підручнику: «Від перестановки множників добуток не
змінюється».
а • Ь = Ь • а — переставний закон множення.
Учитель звертає увагу учнів, що іноді обчислити значення виразу зручніше,
користуючись цією властивістю дії множення.
2.
Обчислення за зразком (с. 83, завдання 518)
Учні за зразком обчислюють значення виразів, користуючись переставною властивістю
дії множення.
3.
Первинне закріплення (с. 83, завдання 519)
Завдання виконується за варіантами по рядках. Двоє учнів працюють за закритою
дошкою.
1
варіант
4 ■ 6 + 12 : 4 = 27 3 ■ 8 - 16 : 2 =16
36 : 9 + 5 ■ 9 = 49
2
варіант
92 - 3 ■ 6 = 74
4 ■ 7 + 2 ■ 9 = 46
7 ■ 9 + 6 ■ 6 = 99
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1. Гра «Віконечка» (с. 83, завдання 520)
Завдання виконується з коментуванням.
Учні пояснюють, які цифри треба вставити замість зірочок, щоб рівності стали
істинними.
2.
Робота над задачами (с. 84, завдання 521)
Перед розв'язанням «каскаду» задач учні читають правило: «Щоб дізнатися, на скільки
одне число більше (менше), ніж друге, треба від більшого числа відняти менше. Щоб
дізнатися, у скільки разів одне число більше (менше), ніж друге, треба більше число
поділити на менше».
Усне розв'язування задач
•
Короп живе 50 років, а пугач — 70. На скільки років довше живе пугач, ніж
короп?(70 - 50 = 20)
•
Петрусь назбирав 8 каштанів, а Марічка — 16. У скільки разів менше каштанів
назбирав Петрусь? (16 : 8 = 2)
•
Туристів розмістили в 4 малих човнах, по 3 в кожному, і в 6 великих, по 5 у
кожному. На скільки більше туристів у великих човнах, ніж у малих? Учні розглядають
короткий запис задачі і розв'язують її. (5 • 6 - 3 • 4 = 18).
Письмове розв'язування задачі
•
У зоомагазин завезли папуг і канарок. Папуг розмістили по 2 у 3 клітки, а
канарок — по 3 у 4 клітки. У скільки разів канарок більше, ніж папуг? Учні складають
короткий запис задачі у вигляді таблиці за зразком, поданим у підручнику до
попередньої задачі, і розв'язують задачу по діях.
Розв
1)
3 ■ 4 = 12 (пт.) — канарок;
2)
2 ■ 3 = 6 (пт.) — папуг;
3)
12 : 6 = 2 (раз.)
Відповідь: у 2 рази канарок більше, ніж папуг.
3.
Розв'язування складеної задачі (с. 84, завдання 522)
—
Про що йдеться в задачі? (Про художника, якому потрібно було виконати 62
малюнки до мультфільму.)
—
Що нам відомо? (Відомо, що він уже намалював кілька малюнків і розмістив їх у
7 папок, по 8 малюнків у кожну.)
—
Про що запитується в задачі? (Скільки малюнків йому ще залишилося
намалювати?) Чи можна відразу відповісти на питання задачі? (Ні)
—
Що треба знати, щоб відповісти на питання задачі? (Треба знати, скільки
малюнків він уже намалював.)
—
Якою дією відповімо на це питання? (Дією множення)
—
Тепер можна відповісти на питання задачі? (Так)
—
Якою дією відповімо на питання задачі? (Дією віднімання)
—
Складіть план розв'язування задачі. (Першою дією дізнаємося, скільки малюнків
уже намалював художник. Другою дією дізнаємося, скільки малюнків йому ще
залишилося намалювати.)
—
Запишіть розв'язання.
1)
8 ■ 7 = 56 (мал.) — вже намалював художник;
2)
62 - 56 = 6 (мал.) — залишилося намалювати. Розв'язання можна записати
виразом: 62 - 8 ■ 7 = 6 (мал.) Відповідь: 6 малюнків йому ще залишилося намалювати.
4.
Розв'язування логічної задачі
З однієї берези зірвали 14 яблук, а з другої — 10. Скільки всього яблук зірвали?
(Жодного. На березі яблука не ростуть.)
VI.
підсумок уроку
—
Яку властивість дії множення повторили на уроці?
—
Наведіть приклади.
VII. домашнє завдання
С. 84-85, завдання 523; 524.
Урок 64. Сполучний закон множення. Розвʹязування простих задач
способом складання рівнянь.
мета: познайомити учнів зі сполучним законом множення; формувати вміння
розв'язувати найпростіші рівняння, складати рівняння за текстом простої задачі;
виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
організація класу
II.
актуалізація опорних знань
1.
Перевірка домашнього завдання
Завдання 523 (с. 84)
—
Як обчислили зручним способом? Завдання 524 (с. 85)
На дошці виконується короткий запис задачі у вигляді таблиці.
—
Прочитайте розв'язання задачі по діях.
2.
Гра «Я — вчитель»
—
Знайдіть та виправте помилки.
5 ■ 4 = 24
4 ■ 7 = 29
7 ■ 3 = 21
3 ■ 8 = 24
6 ■ 9 = 72
4 ■ 6 = 26
8
■ 7 = 56
8 ■ 8 = 48
8 ■ 4 = 30
9
■ 6 = 56
5 ■ 9 = 45
9 ■ 4 = 36
3.
Робота в парах (див. додаток на с. 140)
4.
хвилинка каліграфії (с. 85)
III.
повідомлення теми УРОКУ
—
Сьогодні на уроці ми вивчимо нову властивість дії множення, продовжимо
роботу над задачами.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Підготовча робота (с. 85, завдання 525)
—
Розгляньте, як виконали множення.
—
Що зробили спочатку в першому рядку? (Знайшли добуток перших двох чисел.)
—
Що зробили потім у першому рядку? (Помножили цей добуток на третє число.)
—
Що зробили спочатку в другому рядку? (Знайшли добуток другого і третього
чисел.)
—
Що зробили потім у другому рядку? (Помножили перше число на цей добуток.)
Висновок: Щоб знайти добуток трьох чисел, можна добуток перших двох чисел
помножити на третє число, або перше число помножити на добуток другого і третього
чисел.
а • Ь • с = (а • Ь) ■ с = а ■ (Ь • с) — сполучний закон множення
2. Обчислення з коментуванням (с. 85, завдання 526)
Учні обчислюють, спираючись на сполучний закон множення. 9 ■ 4 ■ 2 = 9 ■ (4 ■ 2) = 9
■ 8 = 72 8 ■ 3 ■ 2 = 8 ■ (3 ■ 2) = 8 ■ 6 = 48 6 ■ 2 ■ 3 = 6 ■ (2 ■ 3) = 6 ■ 6 = 36 3 ■ 3 ■ 8 =
(3 ■ 3) ■ 8 = 9 ■ 8 = 72
Фізкультхвилинка
V.
розвиток математичних знань
1.
Розв'язування рівнянь (с. 85, завдання 527)
Троє учнів працюють біля дошки, решта виконують завдання самостійно у зошитах.
2.
Робота над задачею (с. 85, завдання 528)
—
Про що йдеться в задачі? (Про невідоме число, яке збільшили в 4 рази й
одержали 32.)
—
Що означає, що число збільшили в 4 рази? (Це означає, що це число помножили
на 4.)
—
Скільки отримали в результаті додавання? (32)
—
Що є шуканим у задачі? (Шуканим є число, яке невідоме.)
—
Позначимо невідоме число буквою, наприклад х. Нагадайте, що відбулося з цим
числом? (Число х збільшили в 4 рази і отримали 32.)
—
Запишіть рівність. (х • 4 = 32)
—
Що ми отримали? (Рівняння) Розв'яжемо рівняння і дізнаємося про шукане
число.
—
Прочитайте рівняння. Що невідомо? (Невідомий другий множник.)
—
Як знайти другий множник? (Щоб знайти другий множник, треба добуток
поділити на перший множник.)
—
Виконайте дії. (х = 32 : 4
х = 8)
—
Зробіть перевірку. (4 помножити на 8 повинно бути 32: 4 • 8 = 32; таким чином
отримали істинну рівність: 32 = 32, тому х = 8, є розв'язком рівняння, а отже, і шуканим
числом.)
—
Запишіть відповідь. (Відповідь: 8 — невідоме число.)
3.
Самостійна робота над задачами (с. 85-86, завдання 529;530)
4.
Розв'язування логічних задач (усно)
Завдання 531 (с. 86)
Відповідь: добуток зменшиться у 2 рази. Наприклад, 6 ■ 4 = 24; 6 ■ 2 = 12. Завдання
532 (с. 86)
Відповідь: на а менше в хорі дівчаток, ніж хлопців.
VI.
підсумок уроку
—
Яку властивість дії множення вивчили на уроці?
—
Наведіть приклади.
VII. домашнє завдання
С. 86, завдання 533; 534.
Автор
so.ksena
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
4 804
Размер файла
2 174 Кб
Теги
поурочне планування, класс, математика, конспекти уроків
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа