close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

природ-матем цикл 20142015

код для вставкиСкачать
Звіт
роботи методичного об’єднання
вчителів предметів природничоматематичного циклу
за 2014/2015 навчальний рік
Любити свого учня всяким: талановитим чи не дуже,
веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим,
спілкуватися з ним, навчати й радіти, бо учень –
це свято, яке триває доти, поки ти є разом із ним
Важливим для педагогічної віри є глибоке переконання, що справжня
педагогічна майстерність починається там, де вихованцеві хочеться стати
хорошим, а бажання це утверджується лише тоді, коли людина в чомусь
створеному своїми руками і розумом, бачить саму себе, пишається собою,
переживає незрівнянне почуття гідності творця.
Зрозуміти мету навчання – не так просто. Здійснити ії ще складніше.
Природничо-математичний цикл наук, що вміщує фізику, хімію,
біологію, інформатику,
географію та математику, формує науковий
світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах
природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його
пріоритет перед іншими науками. Цей цикл вивчає також феномен людини,
діяльність якої В.І.Вернадський вважав силою, яка перетворює вигляд Землі.
У 2014/2015 н.р . вчителі м/о предметів природничо-математичного циклу
працювали над проблемою:
«Методи
і прийоми розвитку пізнавальної активності учнів та
пошук шляхів підвищення ефективності та якості уроку»
Головним для вчителів м/о
природничо-математичних наук
є:
 переорієнтація з пасивних
форм навчання на активну
творчу працю;
 формування в учнів
креативної компетентності –
бажання та вміння діяти не за
зразком, а оригінально;
 формування інтелектуальної компетентності, тобто уміння
застосовувати знання в нестандартних ситуаціях;
 інтеграція з іншими предметами;
 організація творчої діяльності учнів;
 застосування проектної технології;
 проведення змістовних факультативів, додаткових занять, які сприяють
успішній здачі ДПА та ЗНО.
Найважливішими завданнями природничо-математичної освіти є:
• створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і
професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої
загальноосвітньої і профільної природничо-математичної підготовки;
• забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти
відповідно до індивідуальних потреб і здібностей;
• формування у
випускника школи наукового
світогляду у галузі
природничо-математичних
дисциплін з метою
забезпечення його свідомого
професійного
самовизначення.
У 2014/2015 н.р. були
використані такі форми проведення засідань МО як круглий стіл,
теоретичний семінар, методичний
практикум, відкритий мікрофон,
калейдоскоп творчих знахідок.
У цьому навчальному році було заплановано 5 засідань методичного
об’єднання, тематика яких була спрямована на вивчення сучасних підходів
до технології та структури уроку. Такі форми проведення засідань , дали
змогу залучити до обговорення питання всіх членів методичного об’єднання,
провести засідання у діловій, конструктивній формі.
Допоможи мені це
зробити самому” – девіз
кожного уроку вчителів
нашого м/о. Вчителі на своїх
уроках вдало використовували
інтерактивні форми і методи
навчання: мозковий штурм,
робота в групах і парах,
відкритий мікрофон, були
проведені нестандартні уроки.
Використання
інформаційних
технологій
дає змогу не тільки активно
долучити учнів до процесу
підготовки та проведення
уроку, а й зробити його
більш
насиченим,
неповторним і таким, що
запам’ятається надовго. Це не одноразово підтвердило
використання мультимедійних презентацій.
На уроках біології, географії, фізики, хімії, математики,
інформатики використовуються ефективні методи, прийоми та
організаційні форми, що орієнтовані на особистість учня, на створення
максимально сприятливих умов для розвитку здібностей і реалізації інтересів
та прагнень кожного учня. Вчителі кожен по своєму організовують та
проводять уроки, будують навчально - виховний процес і досягають високих
результатів, практикуючи як традиційні, так і новаторські заняття. У кожного
вчителя свій стиль роботи, темп і ритм ведення заняття, власні методи і
прийоми, певні психолого - педагогічні здобутки.
Вчитель хімії
Окрепка Галина Михайлівна
Проблема:
«Розвиток ключових
компетентностей учнів на уроках
хімії»
Головна мета навчання хімії в середній
школі
полягає в «…формуванні
засобами хімії
як
навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для
соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничонаукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення, і
поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства».
Безперечно, для успішного засвоєння такої науки, як хімія, велике
значення мають демонстрації, лабораторні і практичні роботи (досліди).
Специфіка предмету «Хімія» передбачає роботу з реактивами, хімічним
обладнанням, тому дотримання правил техніки безпеки при роботі з
реактивами і вміння надавати першу медичну допомогу є пріоритетним для
кожного викладача хімії.
Учень 9-Б класу Семотюк Мар’ян самостійно опрацював методику
виконання експерименту та дотримуючись правил техніки безпеки провів
хімічний дослід «Зоряне небо».
Для застосування на уроках хімії наочного матеріалу разом із учнями 9А класу було виготовлено колекції «Нафта та продукти її переробки» і
«Фізичні властивості алканів».
Для зацікавлення учнів і підняття інтересу до вивчення хімії для учнів 711 класів проведено позакласний захід «Лабораторія чудес». Девіз заходу «Здивування – ключ до пізнання». Під час роботи лабораторії учням було
представлено
досліди,
які
вражаються
своєю
захоплюючі та дивовижні.
«Хімічний вулкан»
«Вогонь малює картину»
непередбачуваністю,
«Паста для слона»
«Патріотична мить»
На такій патріотичній ноті завершила роботу «Лабораторія чудес». Всі ми
живемо в одній країні, ім’я якої Україна. Ми діти нашої прекрасної єдиної
країни.
За 2014/2015 н.р. опубліковано 3 статті у науково-методичних журналах
видавництва «Основа»:
1. Узагальнення знань з теми «Оксиген. Кисень». 7 клас. – Хімія. –
Харків, «Основа». – №5-6 (329-330). – 2015р. – с.35-38.
2. Лабораторія чудес. – Хімія. Позакласна робота. – Харків, «Основа». –
№1 (13). – 2015р. – с. 5-8.
3. Хімія рятує життя. – Хімія. Позакласна робота. – Харків, «Основа». –
№3 (15). – 2015р. – с. 10-13.
Крім того, Галина Михайлівна відвідувала школу педагогічного
зростання та семінари, які були організовані для вчителів хімії шкіл міста
Чернівці методистом міського управління освіти Тепловою М.Ф..
Галина Михайлівна вірить у те, що застосування вчителем традиційних
і новітній методик при підготовці до уроку сприятиме усвідомленню учнями
цілей навчання і окреслить їх готовність та здатність застосовувати знання і
вміння в різноманітних життєвих ситуаціях.
Вчитель
інформатики
Харченко Галина Дмитрівна
Сьогодення вимагає від людини
не тільки певної бази знань, умінь і
навичок, а й уміння самостійно
набувати й використовувати на практиці
нові знання, уміння співпрацювати,
спілкуватися, адаптуватися до нових
обставин, знаходити шляхи вирішення
життєвих проблем. Тобто основною
метою стає максимальний розвиток
компетентності особи щодо саморегуляції,
самоосвіти і самовдосконалення та
виховання відчуття
постійної потреби цього.
Педагогічна проблема:
"Формування інтелектуальних умінь на уроках інформатики в умовах
компетентнісного підходу" .
Педагогічне кредо: "Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй
змогу пробудитися й розквітнути"
Правила, якими керується у своїй роботі:
Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви
формуєте.
На виховання активності не шкодуйте ані часу, ані зусиль.
Привчайте учня думати самостійно.
Необхідно якомога частіше ставити учням питання: «Чому?», щоб
навчити їх мислити причинно.
Учіть учня чітко висловлювати свої думки, логічно обґрунтовувати
свої дії, хід вирішення проблеми.
Частіше показуйте учням перспективи їх навчання.
Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті,
якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.
Працює з учнями 2, 5 класів, коли вони лише починають вивчати
інформатику, так, щоб у них не зник інтерес. І в 3,6 класах, дає вже більш
складніший матеріал для розуміння, шукає такі форми роботи, які
захоплюють учнів. Урок поділяє на такі частини:
Теоретична частина може проходити у формі бесіди, гри,
обговорення ситуацій, повторення матеріалу, вивченого на інших
предметах.
Практична частина – робота за комп’ютером відбувається за
підгрупами дітей (2 підгрупи).
Третя частина уроку присвячується виконанню завдань з логічним
навантаженням, вправ на розвиток пам’яті, уваги, кмітливості та
спостережливості школярів.
робота в парах, обговорення
Інтелектуальні вміння в умовах компетентнісного підходу:
Інформаційні
•робота зінформацією
Комунікативні
•робота в парах, обговорення
Саморзвитку
Соціальні
•учні самостійно аналізують, виділяють
елементи інтерфейсу програм
•робота в соціумі
Продуктивної творчої діяльності •визначення спільних та відмінних елементів
інтерфейсу
Часто діти бояться висловлювати свою думку, бояться помилитися.
Комп’ютер створює на уроці сприятливий мікроклімат, знімає напругу.
Він дає змогу перетворити окремі етапи уроку на гру.
Вчитель переконана, що важливим є спілкування та співпраця вчителя і
учнів на уроці. Перефразовуючи вислів «Як назвеш корабель, так він і
попливе», на практиці: «Як почнеш урок, так він і пройде». Велику
увагу приділяє організаційному моменту. Організаційний етап кожного
уроку покликаний створювати атмосферу довіри та доброзичливості,
забезпечити нормальну зовнішню обстановку та психологічний настрій
учнів на роботу. У своїй педагогічній практиці нерідко використовує
розминки для мотивації навчання, для ненав’язливого формулювання
мети і завдань уроку, проводить вправу «Очікування», психологічний тест
«Мій настрій сьогодні».
Вчитель на уроках завжди прагне створити творчу позитивно
активну емоційну атмосферу, як справжній чарівник-казкар, обгортає
дітей своєю природною щирістю, доброзичливістю, витонченим
розумінням прекрасного і глибокою повагою до учнів та результатів
їхньої творчості. Атмосферу захопленості уроком намагається
створювати шляхом використанням різноманітних типів нестандартних
уроків. Так в жовтні 2014 року для слухачів курсів Інституту
післядипломної освіти Чернівецької області в школі провела разом з
вчителем математики Бурегою Н.Г. бінарний урок з інформатики та
математики у 6 класі "Знаходження дробу від числа з реалізацією завдань в
графічному редакторі".
Учні не просто відсиджували урок, а відчували свою власну причетність до
всього, що відбувалося на ньому, навчальний матеріал їх захопив і зацікавив!
А
також виступила на семінарі перед слухачами курсів з
доповіддю "Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок", де
розкрила структуру та особливості уроків з комп'ютерною підтримкою.
Вказала на переваги і недоліки використання комп'ютера на уроках.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках це не
данина моді, а необхідність.
Одним із засобів, що сприяють формуванню позитивної внутрішньої
мотивації учнів до оволодіння новими знаннями та вміннями, є використання
процесі навчання інформатики дидактичних ігор, які не тільки дають змогу
учням формувати знання шляхом самостійної пізнавальної діяльності а й,
разом з тим, сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей.
"У дитини є жага гри, і потрібно її задовольнити. ... Все її життя –
це гра", - писав А.С. Макаренко. Гра може стати одночасно й засобом
самооновлення, самовдосконалення, до того ж – стимулятором позитивних
емоцій. В грудні 2014 року в рамках семінару «Використання ІКТ в НВП» у
3-Б класі була проведена ділова гра "Ми юні користувачі Інтернету"
Ставлення дітей до таких уроків є надзвичайно позитивним: відсутня
скутість, закомплексованість, страх помилки чи негативного результату. Діти
з радістю, задоволенням і азартом працюють над логічними завданнями,
вправляються в розвитку уваги, пам’яті, творчості, уяви.
В рамках тижня математики,
інформатики та фізики учні 3-іх класів
приймали участь у інтелектуальній грі
«Інформатики ми юні». В процесі
гри у дітей виробляється звичка
зосередитися, мислити самостійно,
розвивається увага, потяг до знань.
Захопившись, школярі не помічають, що навчаються: пізнають,
запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, поповнюють
запас уявлень, встановлюють взаємозв’язки між поняттями, розвивають
фантазію, оцінюють виграшні стратегії, формують навики прийняття
самостійних рішень.
В цьому навчальному році в міжнародній грі з інформатики «Бобер»
взяло участь 18 учнів нашої школи.
А. С. Макаренко писав: "... Якою буде дитина в грі, такою вона буде і
в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається
перш за все в грі..." Отже, гра на уроках інформатики - ключ в організації
навчання, формуванні інформаційної компетентності дитини.
Нині, коли сума знань та інформації величезна, немає потреби
примушувати учнів запам'ятовувати якомога більше фактів. Як сказав
К. Ушинський: "Учень — це не посудина, яку слід наповнити, а факел, який
треба запалити". Тому більше користі буде тоді, коли не завантажувати учнів
масою інформації, а намагатись виробити в них уміння добувати цю
інформацію, вишукувати потрібні знання, спрямовувати учнів на те, щоб
вони самі робили потрібні висновки.
«Учитель – професія цілодобова, а якщо ти не навчишся…
захоплювати, мати творчі зацікавлення…то що ж цікавого в тобі
знайдуть діти?» В.М.Лізинський, учений у галузі освітніх і управлінських
технологій.
Важка праця вчителя, особливо в нашій сучасній школі. Навколишній
світ розколовся на безліч мікросвітів, ідей та світобачень, тому важко вести
однією дорогою всіх таких різних за смаками та уподобаннями дітей. А
дорога все ж мусить бути одна – дорога Добра, Честі й Порядності, освітлена
вогнем знань, від якого має набути стабільності сучасний світ.
Вчитель біології
Онуфрійчук Олена
Вікторівна
Проблема:
«Формування пізнавальної
активності учнів – один з шляхів
реалізації компетентнісного
підходу»
Згідно індивідуального плану
роботи:

Спланувала навчальну та
самоосвітню роботу - до 15.09.2014 р.

Ознайомилася з новими методичними рекомендаціями щодо
викладання біології та екології у 2014-2015 н. р. - до 15.09.2014 р.

Опрацювала методичну літературу:
а) Біологія. Науково-методичний журнал. Видавнича група "Основа"
б) Освіта Буковини. Чернівецька обласна інформаційно-методична
газета
в) інформація з сайтів: osvitacv.com, kolosok.lviv.ua, cvoippo.edu.ua,
ostriv.in.ua, children.edu.ua, pleyada.kiev.

Продовжила роботу над темою самоосвіти «Формування
пізнавальної активності учнів – один з шляхів реалізації компетентнісного
підходу».

біології.
Учні 9-11 класів взяли участь у міських олімпіадах з екології та

21 листопада 55 учнів 1-11 класів взяли участь у Міжнародному
інтерактивному природничому конкурсі "Колосок осінній - 2014": 25 учнів
одержали сертифікати "Золотий колосок", 16 учнів - "Срібний колосок" в
номінаціях «Грибна абетка», «Смішна абетка», «Абетка живої природи»,
«Пташина абетка», «Абетка неживої природи», 21 учень став учасником
конкурсу.
 24 квітня 2015 року 48 учнів 1-11 класів стали учасниками конкурсу
"Колосок весняний - 2015". Конкурсні завдання стосувалися таких тем:
«Астроніми», «Топоніми» та «Екооселя».

21 жовтня 2014 року провела відкритий урок з екології в 11 класі
(академічний рівень) на тему «Ендемічні, реліктові, рідкісні та зникаючі види
тварин. Охорона тварин в Україні». Епіграф уроку «Те, що ми робимо для
себе, вмирає разом з нами. Те, що ми робимо для інших, для світу,
залишається навіки» сприяв розвитку вміння виокремлювати головне,
істотне, узагальнювати і систематизувати, виховувати активну життєву
позицію та екологічне мислення.

Тиждень екології та хімії пройшов з 20 по 24 жовтня 2014 року
під девізом «Ми можемо змінити світ на краще»: учні 9-х класів визначили
найрозумнішого еколога в інтелектуальній грі «Екологічний двобій», а
випускники ознайомили учнів з системою екологічної освіти школи, учні 611 класів провели екологічні читання для школярів-початківців. Учні 7-11
класів працювали а лабораторії «Дивовижна хімія». Всі школярі взяли участь
в екологічному калейдоскопі «Екоінформвернісаж», у виставці плакатів
«Планета Земля просить допомоги…», мали можливість збагатитися в
Екологічній скарбниці світової мудрості

В жовтні 2014 року Міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради відзначив Дипломом за участь у
міському етапі заочного Всеукраїнського конкурсу «Галерея кімнатних рослин»
ученицю 8-Б класу Молотковську Ірину (Наказ № 161 від 16/10-2014р.)

Учениця 9-А класу Парайко Надія посіла ІІІ місце в Обласному
етапі Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (Наказ № 119
від 08/12-2014р.)

Дипломом І ступеня Управління освіти Чернівецької міської ради
нагороджений колектив гуртка «ЕКО» Чернівецької ЗОШ № 38, переможець
ІІ етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна
композиція» - І місце (Наказ № 508 від 19/12-2014р.) за композицію
"Екозима"

Дипломом Комунального закладу «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» нагороджено
вихованців гуртка «ЕКО» ЗОШ № 38 м. Чернівців (керівник Онуфрійчук
О.В.) за цікаве композиційне рішення та високий рівень виконання
представлених робіт переможців в щорічній новорічно-різдвяній виставці
«Новорічна композиція» (номінація «Стилізована ялинка») ІІ місце (Наказ КЗ
ЧОЦЕНТУМ від 30.01.2015 № 18

Екологічна агітбригада " Чисті роси" посіла І місце в конкурсі
екологічних агітаційних колективів шкіл міста в лютому 2015 року.

16 березня 2015 року провела відкрите заняття факультативу
«Світ кімнатних рослин» у 8-А класі у формі семінару на тему «Причини
виникнення захворювань рослин та методи боротьби. Комахи-шкідники».
Матеріал розміщений на Методпорталі 05/04-2015 за № 0000/49372.

Брала участь в роботі методичного об’єднання та педрадах в
школі. На засіданні МО виступ на тему «Формування пізнавальної
активності учнів – один з шляхів реалізації компетентнісного підходу» - 24
жовтня 2014 року.

Розмістила деякі свої напрацювання на Методичному порталі,
одержала 2 сертифікати –05/04-2015 р. та 06/10-2015р. за публікацію
розробки уроку з екології в 11 класі на тему "Ендемічні, реліктові, рідкісні та
зникаючі види тварин. Охорона тварин в Україні".

Протягом навчального року учні школи доглядали за
озелененням школи
Вчитель математики
Бурега Наталія Георгіївна
Проблема:
«Активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроках
математики як засіб формування
компетентнісної особистості»
Педагогічне кредо:
«Навчити учнів не лише дивитися, а й бачити,
не лише знати, а й розуміти»
«Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке
прагнення до знань і до учіння. Прагнення до учіння збуджується … самими
навчальними предметами, методами навчання» – так говорив видатний
чеський педагог Я. Коменський.
Щоб розвивати творчі здібності учнів та систематично включати їх у
самостійну пізнавальну діяльність та забезпечити співпрацю між учнями й
вчителями, традиційного уроку недостатньо. У зв'язку із збільшенням
розумового навантаження вчитель на своїх уроках практикує такі методичні
прийоми, що підтримують у школярів інтерес до навчання, і бажання
займатися математикою, стимулюють їх активність протягом цілого року.
Готуючись до уроку, вчитель завжди пам’ятає про необхідність
диференціації навчання як запоруки ефективності навчального процесу.
«Сильні»
учні,
швидше опанувавши
чергову
тему,
потребують
на
підвищення
рівня
завдань, адже вони
повинні
постійно
знаходитись у стані
пошуку
аби
не
втратити інтересу до
навчання.
Але
яке
задоволення читається в очах «слабкого» учня, який тільки-но зробив своє
власне відкриття, хоч би воно й було просто розумінням базового правила
або розв’язання завдання. Такий учень вже готовий творити, йому теж
потрібне завдання по силах.
Традиційне навчання нагадує гладеньку доріжку, з якої прибрали всі,
навіть найменші камінчики. Вчителі спрямовували колосальні зусилля на те,
щоб зробити виклад програмного матеріалу з математики на уроці
якнайрозумнішим, щоб учню було легко засвоїти, тобто полегшували його
працю, і в той же час – перешкоджали процесу його самоутвердження як
особистості. Але учень хоче навчитися розуміти, міркувати, він здатний
пізнавати, порівнювати, аналізувати й робити висновки.
Наталія
Георгіївна
вважає, що це можна зробити,
використовуючи
на
математики
уроках
новітні
продуктивні
техніки.
Їх
основу складає власний досвід
дитини, що стає базою при
здобутті знань. Інтерактивне
навчання
дозволяє
різко
збільшити відсоток засвоєння матеріалу. Суть інтерактивного навчання в
тому, що освітній процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії
всіх
учнів.
Під
час
інтерактивного
навчання
учні
вчаться
бути
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити,
приймати продумані рішення.
Бурега Н.Г. має свою азбуку вчителя математики:
М – милосердний
А – активний
Т – творчий
Е – ерудований
М – мудрий
А – акуратний
Т – турботливий
И–
К – компетентний
А – абсолютно володіючий своїм предметом.
Знання, як небеса потрібні усім: і учителям, і учням. Під таким гаслом
пройшов семінар для слухачів курсів ІППОЧО з інформатики, математики ,
під час якого Наталія Георгіївна разом з Галиною Дмитрівною провели
бінарний урок
математика+інформатика з комп’ютерною підтримкою за
темою "Знаходження дробу від числа з реалізацією завдань в графічному
редакторі".
А також вчитель виступила з теми «Предмет «математика» як засіб
формування вихованості загальної системи культурних пріоритетів».
Залучення учнів до спільної роботи, організації та проведення заходів мають
велике значення. Правильна організація роботи з дітьми в позаурочний час –
запорука успіху вчителя і вихованця, тільки спільними зусиллями можна
отримувати бажаний кінцевий результат.
В рамках тижня «Математики, інформатики та
фізики» вчитель провела інтелектуальний
марафон «Крок до зірок» з учнями 5-6 класів.
На початку гри було створено дві команди,
кожна з яких об’єднала знавців математики 5-их
та 6-их класів.
Метою
гри
було
активізувати
пізнавальну
діяльність учнів, поглибити їх знання з математики, стимулювати активну
творчу роботу школярів, розвивати логічне
мислення, кмітливість, уміння діяти в
нестандартних
ситуаціях,виховувати
цілеспрямованість.
Команда,
яка
здобула
І
місце
була
нагороджена «золотою» зірочкою, а команда, яка посіла ІІ місце - «срібну»
зірочку.
Такі змагання виховують в учнів толерантне
ставлення один до одного, вміння працювати в
команді, вміння демонструвати багатство і красу
світу математики.
Цікаво пройшов конкурс для вболівальників «Хто перший встав – того й
капці». Учні розгадували прості та водночас логічні задачки під час перерв
між турами змагання.
Котрий рік поспіль учні нашої школи приймають участь у грі грі
«Кенгуру», як в І етапі Всеукраїнської гри «Кенгуру – 2014», так і в ІІ етапі
- Міжнародній грі «Кенгуру – 2015».
Шість
класу
учнів
показали
результат .
6-Б
добрий
Вчитель географії
Феледейчук Галина Павлівна
Проблема:
«Формування пізнавальної
активності учнів на
нестандартних уроках
географії»
Досягнення :
Міська краєзнавча конференція : Парайко Н., Орлецька А. «Денис
Квітковський – борець за українську ідею»
Міські змагання з різних технік туризму : Палагнюк А., Гринько Л.(ІІ
місце водний туризм), Червенюк І., Гаврилець А. (ІІ місце пішохідний
туризм)
Міський етап олімпіади з географії Парайко Н. ІІІ місце
Семінар вчителів географії шкіл міста проведений на базі ЗОШ №38
За підсумками 2014-2015 навчального року порівняно з попереднім, середній
бал суттєво не змінився , лише в 9 а класі зріс на 1,2 бала. Також зріс
середній бал загалом по школі з 8,1 до 8,5. Відсутня категорія учнів з
низьким рівнем знань. Що не може не втішат и.
В цьому навчальному році був проведений тиждень географії, учні взяли
участь в екологічній акції «ЕКОВИБУХ», відбулося 2 туристичні походи.
Вже традиційно туристичні походи відбуваються в жовтні та травні. Цей рік
не став вийнятком.
Печера Довбуша (Віженка)
Також в цьому році на базі школи відбувся семінар вчителів географії шкіл
міста .
Під час семінару вчителі – географи виконували різний ряд завдянь,
розпочали теорією і закінчили практикою. Теоретичні завдання базувалися
на краєзнавчому аспекті, практика ж являла собою і розведення багаття, і
надання першої медичної допомоги. Безумовно , що вчителі-географи не
обійшлися без спортивоного орієнтування. Все дійство проходило в межах
урочища Козацький горб, що є частиною Хотинської височини.
Вчитель математики
Герасим Тетяна Іванівна
Проблема:
«Самостійна робота учнів
на уроках математики як
засіб вдосконалення якості
знань учнів»
Навчання довгий процес. Він складається із окремих уроків. Урок як
форма навчальної роботи існує з 18 ст., тобто він є основною ланкою процесу
навчання. Народження уроку починається з плану В плані потрібно
продумати все до кінця як організувати зворотній зв’язок з учнями в якій
послідовності треба задавати завдання, як заставити учнів активно
працювати.
Самостійна робота являється необхідним етапом вивчення будь-якої
теми. Як правило вона проводиться після колективного розв’язування
завдань нової теми і передує контрольній роботі по темі.
Сьогодні математичні задачі… Складні, багатогранні, цікаві… І завдання
вчителя навчити розв’язувати їх самостійно. Для чого? Перше, що спадає на
думку, щоб успішно здати ЗНО. Але не усі здаватимуть його, та, зрештою, це
і не головне. Головне, щоб, розв’язуючи математичні
задачі, дитина вчилась розв’язувати задачі життєві.
Не можна
виховувати
самостійність у
навчанні, не
підтримуючи в учня
віри в свої сили. Тому
до кожного нового
завдання дитину треба
готувати, заохочувати її
до самостійності. Учитель спочатку показує на прикладі, як виконувати певні
дії. Потім учні вправляються під його керівництвом і, нарешті, цілком
самостійно виконують аналогічні й нові завдання, де правила треба
застосувати в змінених умовах.
Щоб учні правильно виконали самостійні завдання, треба давати їм
чіткі настанови (пам’ятки, алгоритми) щодо послідовності роботи. З ними
вчитель поступово ознайомлює учнів, прагнучи зробити їх надбанням
власного досвіду кожної дитини. Необхідно, щоб завдання, запропоновані
учням для самостійного виконання, були посильні для них і пред'являлися у
певній системі. Основою цієї системи повинне бути поступове наростання
пізнавальної самостійності дітей, що здійснюється шляхом ускладнення як
матеріалу, так і розумових задач, а також шляхом зміни ролі і рівня допомоги
вчителя.
В
Іванівна
цьому навчальному році
вчитель математики Герасим Тетяна
проводила відкритий урок в 11 класі на тему: «Узагальнення і
систематизація знань з теми: «Показникова та логарифмічна функції»».
Урок проводився в рамках тижня панорами творчих уроків. Протягом
уроку використовувались завдання, які учні виконували самостійно,
працювали в групах, в парах, а також працювали за комп’ютерами, де
виконували тестові завдання.
В рамках тижня тижня «Математики, інформатики та фізики» проводила
між
учнями
7-их
класів
Математичний КВК, де було
проведено 8 математичних
конкурсів.
Перемогла команда учнів 7-А класу. Дівчата 8 класу були ведучими.
Всі учасники КВК отримали масу задоволень
та поповнили свій багаж знань.
Вчитель фізики
Сеник
Наталія Миколаївна
Проблема:
«Використання
міжпредметних зв’язків при
вивченні фізики»
Протягом 2014-2015 навчального року Наталія Миколаївна подовжувала
працювати
над проблемою “Використання міжпредметних зв’язків при
вивченні фізики”, адже
впровадження
міжпредметних
зв’язків
вивчення
в
процесі
фізики
важливий
–
вид
навчальної діяльності.
Використання
Наталією
Миколаївною
міжпредметних
зв'язків на уроках забезпечує:
• єдність вимог до знань, умінь і навичок;
• використання при вивченні фізики знань, одержаних при вивченні інших
предметів;
• ліквідацію невиправданого дублювання в змісті навчальних предметів;
• показ спільності методів, які застосовуються в різних дисциплінах
(генералізація знань);
• розкриття взаємозв'язку природних явищ, показ єдності світу;
•підготовку учнів до оволодіння сучасними технологіями.
Реалізація
міжпредметних
зв’язків
у
процесі
навчання
активізує
інтелектуальну і дослідницьку діяльність, яка сприяє зростанню успішності
учнів.
Інформаційні зв'язки проявляються у єдності трактування понять,
фактів положень, які
розглядаються
вивченні
при
різних
предметів.
На
своїх
уроках
Наталія Миколаївна
використовує
шляхи
такі
здійснення
міжпредметних
зв'язків:
•
знань, одержаних при вивченні інших дисциплін;
• виконання комплексних експериментальних робіт;
• проведення комплексних екскурсій;
• узагальнююче повторення.
використання
Міжпредметні зв’язки розвивають загальні природничо-наукові поняття
й показують місце людини у науковій картині світу.
Сукупність функцій міжпредметних зв’язків реалізується у процесі
навчання,
так як учитель фізики використовує все розмаїття їх видів.
Насамперед це
внутрішньоциклові зв’язки—зв’язки
фізики з біологією,
хімією та математикою. Не випадають з поля зору учителя і міжциклові
зв’язки (зв’язки фізики з історією, всесвітньою літературою тощо).
На своїх уроках Наталія Миколаївна використовує змістовно інформаціні й організаційно –
методичні
групи
міжпредметних зв’язків.
Результатом
творчого
викладання
підходу
до
предмета
є
результативність
праці
вчителя.
навчальних
предмета
такого
та
якість
Моніторинг
досягнень
свідчить,
з
що
достатній та високий рівень
знань мають 76 % учнів.
Сеник Наталія Миколаївна бере активну участь
у методичній роботі на рівні міста. З 2012 року вона член творчої групи з
проблеми
« Використання міжпредметних зв’язків
Наталія Миколаївна активний учасник
на уроках фізики».
міських семінарів-практикумів,
педагогічних читань, методичних нарад. Крім того вона є координатором
Всеукраїнської природознавчої гри “Геліантус”
та Всеукраїнського
фізичного конкурсу “Левеня”.
Рости, навчати, творити.
Знаннями вести до мети,
Щоб кожна дитина в цім світі
Змогла своє «Я» знайти!
Такого висловлювання дотримуються всі вчителі м/о предметів
природничо-математичного циклу. Адже:
Аналітичні дані
Навчальні досягнення учнів
з предметів природничо-математичного
циклу 2014/2015 н.р.
59%
60%
51%
48%
50%
40%
48%
35%
56%
46%
34%
35%
35%
29%
30%
високий
23%
20%
20%
19%
18%
24%
середній
14%
початковий
6%
10%
0%
0%
достатній
0%
0%
0%
0%
0%
Моніторинг навченості учнів школи з
предметів природничо-математичного
циклу 2014/2015 н.р.
9
8
8.5
7.7
8.5
7.4
8.9
7.7
7
6
5
4
3
2
1
0
Series1
Моніторинг якості знань учнів з предметів
природничо-математичного циклу 2014/2015
н.р.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
71%
86%
66%
76%
94%
80%
Series1
Підсумки навчальної роботи
в 5 - 11 класах з предметів природничо-математичного циклу
за 20 14 /20 15 н.р.
предмет
матем.
географ
хімія
біологія
інформ
фізика
Вчитель
К-сть
учнів
206
164
206
155
Рівень навчальних досягнень
В(%)
Д(%)
С(%)
П
93(23%) 199(48%
121(29%)
)
73(35)
104(51)
29(14)
30(18)
78(48)
56(34)
71(35)
104(46)
41(19)
55(35)
53(59)
9(6)
-
Герасим Т.І.
Бурега Н.Г.
Феледейчук
Окрепка Г.М.
Онуфрійчук
Палій Ю.В.
Харченко Г.Д.
Сеник Н.М.
413
164
33 (20)
91 (56)
39 (24)
0
Середній
бал
Якість
знань
7,7
71%
8,5
7,4
8,5
8,9
86%
66%
80%
94%
7,7
76%
ДРУК
Успіх
приходить до того, хто робить те,
що найбільше любить!!!
Нехай завжди учитель поспішає до дітей,
радіє кожній зустрічі з ними,
тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть
кожній зустрічі зі своїм учителем
Автор
yura-xtop
Документ
Категория
Образование
Просмотров
67
Размер файла
36 632 Кб
Теги
звіт, цикл, матем, 20142015, природа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа