close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвантаження та вдосконалення навчальних програм

код для вставкиСкачать
Розвантаження та вдосконалення навчальних програм.
Початкова школа
У навчальних програмах для 1-4 класах з метою запобігання
надмірного контролю уточнено і конкретизовано державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів. Такі поняття, як «знає», «пояснює»,
«досліджує» змінено на «має уявлення», «розуміє», «застосовує».
У навчальній програмі з української мови збільшено тривалість
букварного періоду з 76 до 89 годин за рахунок скорочення після букварного
періоду з 29 до 16 годин.
Також частково змінено структуру та зміст навчальної програми з
природознавства для 1-3 класів. Суттєво змінено і систематизовано програму
для 4 класу. Розділи структуровані за принципами концентричності та
змістового узагальнення. Змінено окремі форми організації навчальнопізнавальної діяльності школярів (наприклад, дослідницький практикум – на
навчальний проект; змістове наповнення Теми 5 «Запитання до природи»
інтегровано в інші теми).
Інформатика
З метою розвантаження та вдосконалення навчальних програм з
інформатики 5-11 клас збільшується обсяг часів на викладання основ
алгоритмізації та програмування. У 4-му та 7-му класах предмет інформатика
вивчається вперше за новою програмою. Новими для вчителів та учнів
будуть теми: «Розв’язування компетентнісних задач» та «Виконання
індивідуальних проектів», а також оцінювання досягнень учнів методом
«Портфолію». Для вивчення інформатики у 7-му класі пропонується
електронний підручник.
Українська мова
Зміст програми з української мови для 5-9, 5-12 класів зазнав
розвантаження в мовленнєвій і змістових лініях: спрощено й вилучено теми,
що не є важливими у формуванні в учнів комунікативної компетентності,
передбачаючи готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння
й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.
У 7 класі зменшено кількість годин на вивчення розділу «Морфологія»,
а збільшено кількість резервного часу, який учитель може використати на
власний розсуд.
Українська література
Зміни внесено до програми з української літератури у 5-9 класах.
Вилучені деякі твори у 5 кл. (народні перекази «Білгородський кисіль», «Ой
Морозе-Морозенку» та поезії М. Вінграновського), у 6 кл.: пісню Д.Луценка
«Як тебе не любити, Києве мій», по одному віршу з творчості Л.Українки,
І.Калинця, співомовки С.Руданського. Такі ж незначні твори вилучені у 7-9
кл.
Зарубіжна література
Програма із «Зарубіжної літератури» теж зазнала незначних змін: деякі
твори перенесені до наступного класу (враховуючи вік дитини), деякі
вилучені. Домінантою у викладанні зарубіжної літератури у 7 класі стане
національно-патріотичне і моральне виховання учнів на яскравих зразках
світового письменства.
Література
Внесені корективи та зміни в окремих навчальних програмах з
інтегрованого курсу «Література»: вилучені окремі теми, тексти або
фрагменти текстів творів, що не відповідають віковим особливостям учнів; є
важкими, нецікавими для сприйняття або втратили свою актуальність для
сучасних школярів.
Іноземна мова
У 2015 р. навчальні програми з іноземних мов для учнів 1-9 кл. теж
внесені певні зміни. Зокрема, конкретизовано опис діяльнісного підходу до
іншомовної освіти, що включає в зміст вивчення не тільки знання, навички та
вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні функції з комунікативноспрямованими завданнями. Важливу роль відіграватиме така змістова
категорія, як ставлення учнів до предмету і процесу його вивчення
(мотивація).
Вилучено низку граматичних структур та граматичних явищ, які не
несуть основного навантаження для відтворення знань. Деякі з них
перенесено до матеріалу інших класів, де вони логічніше поєднані з
тематичним розподілом.
Програма не обмежує самостійності і творчої ініціативи вчителя,
передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу
відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчальнометодичні комплекси, підручники, посібники, аудіо, відеоматеріали тощо).
Історія
Для учнів 5-х класів будуть чинними дві програми: 2005 та2013 років.
Вчитель обирає програму самостійно.
Для учнів 6 класів чинною є програма 2013р., а для учнів 7 класів
оновлена програма. У новій редакції програми з історії України для 7 класу
змінено назви розділів I, II, III. Текст розділів II іIIIзазнав змін. Термін
«Київська Русь» замінено на «Русь-Україна».
У програмі зі всесвітньої історії для 7 класу відбулися наступні зміни:
- вилучено оглядові уроки;
- змінено теми окремих практичних занять;
-у деяких темах подається нова послідовність вивчення навчального
матеріалу та застосовується проблемно-тематичний принцип його побудови.
Програмою передбачено в 6-7 класах проведення уроків вступного
повторення, вступного узагальнення та формування й удосконалення
предметних умінь.
Правознавство
До програми «Правознавство» 9 клас, що була прийнята в 2008 році,
внесено наступні зміни:
- із окремих розділів виокремлено питання, що складають відтепер нові
теми;
- відбулось скорочення та переструктурування навчального матеріалу.
Кілька тем перенесено
для детального розгляду в предметі «Правознавство», 10 клас;
- відповідно до змісту розвантаженої програми відредаговано й вимоги
до навчальних досягнень учнів. В окремих темах зменшено їх обсяг.
Пропонується додати одну годину на узагальнення (після розділу 3) та
проводити уроки узагальнення в формі практичних занять.
Географія
В 6-х та 7-х класах географія вивчатиметься за навчальною програмою,
до якої внесено зміни, пов’язані з розвантаженням змістовної частини.
Заплановано резерв часу в 6 годин, які вчитель може використовувати на
власний розсуд. У багатьох темах змінена кількість і зміст практичних робіт.
У 8-11 класах при вивченні географії змін не відбулось.
Трудове навчання
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів на
вивчення трудового навчання у 2015-2016 навчальному році передбачено:
у 7 класах – 1 год. на тиждень замість 2 годин у минулому році.
Залишили 2 блоки замість 4 блоків у минулому році.
Для 7 класу пропонуються такі блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.
5 – 7 класи – будуть навчатися за новою програмою: «Навчальна
програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 –
9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від
29.05.2015 № 585;
Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в програмах
інших предметів. Так, у 6-му класі (1-й і 2-й блоки) усунено часткове
дублювання біологічних понять про продукти харчування, їх склад. Зміст
теми спрощено і розглядається «Технологія збереження поживних речовин у
продуктах харчування під час приготування їжі».
Математика
У 2015/2016 навчальному році до навчальної програми з математики
внесено зміни згідно Листа Міністерства освіти і науки України від
26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх
навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».
Так з потребою розвантаження навчального матеріалу з курсу
математики в 5 – 6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії
ймовірностей: учні не розв’язуватимуть найпростіших комбінаторних задач
шляхом розгляду можливих варіантів і не пояснюватимуть на прикладах
поняття випадкової події та ймовірності появи випадкової події.
7 класи загальноосвітніх навчальних закладів продовжують навчання за
програмою. «Математика. Навчальна програма для учнів 5 – 9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» Із курсу геометрії зазначеної
програми вилучено задачі на побудову, у зв’язку з чим перерозподілено час
між темами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів.
Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичних курси: алгебра і
геометрія. На вивчення в 7 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години з
алгебри і 2 години геометрії).
Хімія
Особливості програми, 7 клас:
- вилучено тему «Прості речовини. Метали і неметали»;
- вивчатимуться теми «Кисень» і «Вода»;
- практична робота №3 «Добування кисню в лабораторії та вивчення
його властивостей» замінена практичною роботою №4 «Добування кисню з
гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності»;
- ознайомлення зі структурою періодичної системи перенесено у 8 клас;
- введено нову рубрику «Навчальні проекти»;
- було 1 годину/тиждень, тепер 1,5 години/тиждень.
Захист Вітчизни
Зменшено навантаження з 2 на 1,5 години
Автор
slavnmc
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
147
Размер файла
20 Кб
Теги
навчальних, вдосконалення, розвантаження, программ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа