close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бірінші

код для вставки
Бірінші (ілгері) деңгейдің емтихан сұрақтары I НҰСҚА Блок А
1. Оқыту мен оқудағы заманауи тәсілдің негізгі ерекшелігі
А) оқушылардың алған білімдерін орынды қолдана білуін қалыптастыру
басымдылығы
В) басты назарды оқушының біліміне аудару
С) оқушының өз білімін көрсете білуі
D) оқушы білімін бағалау үшін бағытталған мұғалім қызметі
Е) мұғалімдердің материалдық базасын қамтамасыз етуге бағытталған мектеп
әкімшілігінің қызметі
2. Сындарлы оқытудың мақсаты
А) алған білімін сыныптан тыс жерде пайдалануын және қолдануын
қамтамасыз ету
В) «дәстүрлі» оқыту арқылы білім алу
С) АҚТ-ны қолдану мүмкіншілігі
D) мұғалімнің оқушыға әсер ету қабілеттілігі
E) оқушылардың алған білімін көрсете білуі
3. «Мұғалімнің үш көмекшісі» метафорасының авторы
А) Выготский В) Пиаже С) Шульман D) Пажарес E) Сухомлинский
4. Сын тұрғысынан ойлау негізінен келесіге дайын болуды көздейді
А) болжауда және қабылдауда баламалы шешімдерді ескеруге
В) назарын өзіндік оқытуына аударуға
С) қарастырылатын тақырып бойынша білім алуға
D) оқушыға көмектесуге
Е) өздігінен жұмыс істеуге
4 5. 1996 жылы дарынды және талантты оқушылардың мінез-құлықтарының пайдалы тізімін
жасаған ғалымдар А) Госвами мен Брайант В) Макэлпайн мен Рид С) Пиаже мен Родак D)
Выготский мен Пиаже Е) Хоу мен Мерсер 6. Госвами мен Брайант ересектер мен балалардың
ойлауы арасындағы айырмашылықтарын түсіндіруге болады деп болжаған А) жас
айырмашылығында В) нейрофизиологиялық ерекшеліктерінде С) дамуындағы
айырмашылығында D) бар тәжірибесінің айырмашылығында Е) қабылдау ерекшеліктерінде 7.
«Метатанудың» мәні индивидтің қабілеттілігі болып табылады А) қалай ойлайтынын, оқитынын
қадағалау, бағалау, бақылау В) алған ақпаратты есте сақтау С) алынған ақпараттар негізінде
меңгерілген материалды мазмұндау D) теориялық материалды меңгеру нәтижесінде ақпаратты
тарату (табыс ету) Е) алынған ақпаратты талдау 8. Бағалаудың түрлері жалпы сипаттамаларға ие.
Атап айтқанда, бағалаудың кез келген түріне жатады А) алған білімдері үшін балл қою В) алынған
мәліметтердің интерпретациясы С) оқушыларды тестілеу D) оқушылардың білімі туралы есеп
дайындау Е) мұғалімнің бағалар қоюы 9. Қазіргі зерттеулер бойынша оқушылардың оқуында аса
маңызды рөл атқарады А) құрдастар тобындағы өзара қарым-қатынас В) мәтінді механикалық
тұрғыда есте сақтау С) мұғалімнің дәрісін тыңдау D) мұғалімнің айтқанын қайталау E) берілген
алгоритм бойынша есептер шығару 5 10. «Рефлексивті практик» ұғымы төмендегі зерттеушілердің
еңбектерінен бастау алады А) Джон Дьюи және Джон Флейвелл В) Джон Флейвелл және Дональд
Шон С) Джон Дьюи және Дональд Шон D) Дональд Шон және Робин Александер Е) Джон
Флейвелл және Робин Александер 11. Бағдарламада ерекше аталып көрсетілген мұғалім
даярлығының сапасы қажет етеді А) аттестацияны өткізу барысында талаптардың бірізділігін В)
күнтізбелік жоспарды құруды білуін С) тек қана тереңдетілген пән бағдараламасы бойынша
оқытуды D) техникалық жасақтаманың болуын Е) теориялық және тәжірибелік білімдердің бірлігін
12. Орта мерзімді жоспарлау дегеніміз А) оқу бағдарламасын жоспарлау В) тізбектелген сабақтар
топтамасын жоспарлау С) бір сабақты жоспарлау D) пән мазмұнын әзірлеу Е) сабақты талдау 13.
Топтық жұмысты міндетті компонент ретінде болжайтын оқыту мен оқу тәсілі А) аффективтік
теория В) оқытуды технологизациялау С) бірлесіп жұмыс істеу D) оқытуды жекешелендіру Е)
ассоциациялық оқыту 14. Иганның зерттеуіне сәйкес (Egan, 1998) «тиімді тәлімгерліктің» моделі 3
сатылы құрылымнан тұрады. Бұл құрылымның бірінші кезеңі бағытталған А) үдерістің басында
тәлім алушының іс-әрекетін анықтауға В) тәлім алушының нәтижесін талдауға С) тиісті тиімді
шешім таңдауға D) тәжірибенің алған нәтижелерін табуына Е) тәжірибенің тәжірибелі (түбегейлі)
өзгерісіне 6 15. «Іс-әрекеттегі зерттеу» мұғалім тәжірибесінде өзгерістер енгізуге мүмкіншілік
береді. Кез келген зерттеу аясына қатысты жауапты анықтаңыз А) журналға баға қою үдерісі В)
визуалды ақпаратты қабылдау С) сыныптағы әдеттегі тәртіп жүйесі D) дәстүрлі дәріс материалы Е)
өз мінез-құлқын түсінуі 16. «Lesson Study» негізгі орын алады А) бағалар қою В) тәртіпті қадағалау
С) дәстүрлі дәрістерді өзгерту D) мұғалімнің жеке қасиеттерін табу Е) сабақты зерттеу 17. «Lesson
Study» тәсілі аясындағы тізбектелген үш қадамнан тұратын іс-әрекетті жоспарлау болжайды А)
сабақты талдау, мұғалімді бақылау, пікілер айту В) бастапқы бақылау, сабақ үстінде, бақылаудан
кейін С) бір оқушыны бақылау, талдау, бағалау D) бақылау, мұғалімнің сапасын бағалау, талдау Е)
сабақты сипаттау, сабақ барысы, бағалар қою 18. Тиімді желілік қоғамдастықтың басты ерекшелігі
А) қатысушылардың іс-әрекетін жұпта ғана ұйымдастыру В) басқа педагогтардың іс-әрекетін
бақылау С) мұғалімдердің өзінің жеке қоғамдастықтарын құру D) қатысушылардың сенімділікке
негізделген қарым-қатынас құру Е) қатысушы мектептер басшыларын басқару 19. Желілік
қоғамдастықтың табысты дамуы барысында серіктестіктің шекаларынан тыс таралуға мүмкіндігі
бар. Бірлесіп атқарылатын мықты, пәрменді іс-қимылдар (сәтті серіктестік) ерекшеленеді А) бір
мектеп немесе екі мектеп аясындағы қатысушылардың қызметін ұйымдастыруымен В)
қоғамдастықтың мектеп беделіне әсерімен С) бір мектеп аясындағы оң нәтижелерімен D) мектеп
жетекшісінің жеке беделінің артуымен Е) бірлескен зерттеу топтарымен 7 20. Желілік
қоғамдастықтар үшін іс-шаралар тиімді, егер бағаланса А) қатысушы пікірі В) бір тектес топтардың
ішінде болу С) мектеп директорының дауысы (үні) D) жеке алғанда бір мектептің болуы Е) топ
құрамының шағын болуы 21. Көшбасшылық тәлімгерлік (коучинг) стратегиялық
ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді. Бұл қарым-қатынастар тиімді болуы үшін А) көшбасшы
позициясының басымдығын болжау В) ерікті болып, қандай да болмасын иерархияның орын
алуына жол бермеу С) топ көшбасшысы жұмыс істейтін мектептің мүддесінен шығу D)
авторитарлы болу Е) бір адаммен басқарылатын болу 22. Зерттеулер көрсеткендей (Robinson,
2009), мектепті басқару жұмысының бес бағытының бірі оқушылар үлгеріміне аса ықпал етеді А)
мақсаттар мен күтілетін нәтижелерді анықтау В) ресурстарды стратегиялық тұрғыда анықтау С)
жоспарлау, координация және оқытуды бағалау D) мұғалімдердің білім алып, дамуына ықпал ету
және тікелей қатысу Е) тәртіп құру және қолайлы орта құру 23. Мектеп басшылығы мектеп
нәтижелерін жақсартуда басты рөл атқарады. Бұл бағыттағы ықпал ететін негізгі салаларға
жатпайды А) мұғалімдердің кәсіби өсуіне ықпал ету В) барлық мұғалімдер үшін тәлімгерікті
ұйымдастыру С) мектеп әкімшілігінің кәсіби өсуіне ықпал ету D) мұғалімдердің кәсіби дамуын
жоспарлау Е) командалық жұмыс пен бірлескен оқуды ұйымдастыру 24. Көшбасшы-мұғалімдерді
дайындаудың сапалы өлшемдерінің бірі А) өз пәні бойынша тереңдетілген бағдарламаны меңгеру
В) жеке қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін уақытты жоспарлау С) мұғалімдердің көңіл-күйіне назар
аудармау D) өз сабағында тәртіпті қадағалай білу Е) адамдармен қатым-қатынас жасаудың тиімді
дағдыларына ие болу 8 25. Көшбасшы-мұғалімдердің қызметіне жатпайды А) мектеп
менеджментіне қатысты сұрақтардың шешімін қабылдауға қатысу В) оқу бағдарламасын
әзірлеу/дамыту жөніндегі біліммен қамтамасыз ету С) өзінің мұғалімдік қызметін үздіксіз
жетілдіру D) мұғалімдердің және оқушылардың тәртібін қадағалау Е) басқа мұғалімдердің
тиімділігін бағалауға қатысу 26. Мектептің даму жоспары мұғалімдерді даярлау агенттігінің (TDA)
жоспарлау жөніндегі материалдарына негізделген және 4 кезеңнен тұрады. Мектеп дамуының
«Басымдықтарды белгілеу, іс-шараларды жоспарлау және үдерісті басқару» 2 кезеңіне жататын
қатарды көрсетіңіз А) іске асыру, мониторинг және пысықтау В) дайындық және қатысушылар,
мектептің өзін-өзі бағалауы С) орта мерзімді талдауға шолу жасау және оның басымдықтарын
қайта қарау, бағалау D) іске асыру, іс-шараларды жоспарлау Е) басымдықтарды белгілеу, ісшараларды жоспарлауБлок В 27. Деңгейлі бағдарламалар мен олардың мақсаттары арасындағы
сәйкестікті орнатыңыз 1) үшінші деңгей бағдарламасы A) өз әріптестеріне ықпал етуге қажетті
тәлімгерлік дағдыларын дамыту 2) екінші деңгей бағдарламасы B) құзырлы мұғалімдердің
қасиеттерін, икемдіктері мен жұмыс тәртібін дамыту 3) бірінші деңгей бағдарламасы C)
әріптестеріне бүкіл мектеп жағдайында коучинг арқылы көшбасшыларды дайындау 28.
Бағдарлама деңгейлері және оның басымды жұмыс әдістері арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 1)
бірінші деңгей A) оқыту үшін бағалау, диалогтік оқыту, тәжірибе туралы рефлексия 2) екінші
деңгей B) коучинг және тәлімгерлік, Lesson study, іс- әрекеттегі зерттеу 3) үшінші деңгей C) мектеп
көшбасшылығы, кәсіби желілік мектеп қоғамдастықтары (желіні кеңейту) 10 29. Ұғымдар мен
олардың анықтамалары арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 1) сын тұрғысынан ойлау A) қадағалау,
тәжірибе, ойлану нәтижесінде алынған ақпараттың мағынасын тануда, оны бағалауда және
талдауда аналитикалық тәсілдің қолданылуын көздейді 2) cындарлы оқу B) дағдылардың
ықпалдасып, проблеманы терең түсінуге көмектеседі 3) рефлексивті оқыту C) әрекет, үдеріс не
өнімнің нәтижелілігін анықтау және бұлардың неліктен нәтижелі болу себебін айқындау үдерісі 4)
сыни талдау D ) оқыту мен оқу үдерісін жақсарту мақсатында мұғалімнің өзіндік тәжірибесін
жүйелі түрде талдауына негізделген оқыту тәжірибесі 30. Дарынды және талантты оқушылардың
мінез-құлықтарының сипаттамалары (Макэлпайн мен Ридтің тізімі бойынша) мен олардың
шынайы өмірде орын алу арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 1) дарынды және талантты
оқушылардың қалай оқитыны A) мақсатқа жету үшін топты жігерлендіру қабілетін көрсетеді 2)
креативті ойлау B) зияткерлік тапсырмаларды ұнатады 3) ынталандыру C) мақсатқа ұмтылады
және жеке мақсаттарын белгілейді 4) қоғамдық көшбасшылық D) ерекше идеяларды табады 5)
табандылық E) өктем пікірлерге кекесінмен қарайды 11 31. Бағалау кезеңдерін олардың
сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз 1) интерпретация А) іс-әрекет сыныпта жүзеге асады 2)
қорытынды В) бағалауды көздейді 3) қадағалау С) қызығушылық тудыратын мәселелерге қатысты
32. Білім салалары мен сипаттамалары арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 1) пәндік білім А)
технологиялық, пәндік білімдердің әрекеттесу тәсілі 2) педагогикалық білім В) оқу мазмұны мен
педагогикалық білімдердің біртұтастығы 3) технологиялық білім С) білім берудің жалпы негіздері
туралы білім 4) білімнің технологиялық аспектісі D) пән бойынша өзекті білім 5) білімнің
педагогикалық аспектісі E) оқытудың қосалқы құралдары туралы білім 33. Топтардағы бірлескен
жұмыс тұлғаның үш аспектісін дамытуға ықпал етеді. Аспектілер мен олардың сипаттамасы
арасындағы сәйкестікті орнатыңыз 1) әлеуметтік A) маңызды дағдыларды және түсініктерді
дамыту 2) танымдық B) мәселені бірлесіп шешу 3) эмоционалдық C) тәжірибемен және
идеялармен алмасу D) жұмыстың баламалы амалдары туралы идеяларды ұсыну және пікір алмасу
E) күрделі тапсырмаларды орындау үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету 12 34. Коучинг пен
тәлімгерлік үдерісі және оларға тән ерекшеліктерді сәйкестендіріңіз 1) коучинг A) қарым-қатынас
ұзақтығы алдын ала белгіленеді 2) тәлімгерлік B) үдеріс бейресми сипатта өтуі мүмкін C) ұзақ
уақыт бойы жалғасуы мүмкін жүйелі қарым-қатынас D) үдеріс құрылымдық сипатта болады, кездесулер алдын ала жоспарланады 35. Желілік қоғамдастықта жұмыс топтарының үш түрі
қалыптасады. Жұмыс топтарының түрлері мен олардың қызметінің мазмұны арасындағы
сәйкестікті орнатыңыз 1) басшы топ A) оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге назар аударады 2)
үйлестіруші топ B) жұмыстарды бағыттайды, басқарады және бақылайды 3) дамытушы топ C) желі
ішіндегі өткізілетін іс-шаралар шешімін қабылдайды 36. Мұғалім көшбасшылығының
сипаттамаларын олардың мазмұнымен сәйкестендіріңіз 1) орындаушы A) тәжірибе мен
ақпараттың маңызды көзі 2) делдалдық B) мектепті жақсарту қағидаттарын жекелеген
сыныптардағы тәжірибеге көшіру тәсіліне қатысты 3) қарым-қатынас C) бірін-бірі оқытып, өзара
білім алады 13 37. Табысты көшбасшылықтың алты факторының бірі (Макбеттің зерттеуі бойынша)
«мәдени бөліністегі» қарым-қатынас болып саналады. Осы мәнмәтінінде қарастырылған қарымқатынас түрлерін оның сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз 1) құрметтеу A) кәсіби қарымқатынасты қолдайтын орнықты қатынас 2) жеке қарым-қатынас B) өзара сенімді және шынайы
қарым-қатынас 3) құзыреттілік C) басқаның пікірін тыңдау және бағалау 4) адалдық D) күтілетін
нәтижеге қол жеткізу қабілеттілігі 38. Көшбасшы-мұғалім шешетін сұрақтардың дұрыс реттілігін
көрсетіңіз A) Біз мұны қалай істейміз? B) Неліктен біз оқыту тәсілдерімізді өзгертуге тиіспіз? C)
Сыныпта біз не істеуіміз керек?
Автор
ainagul_64
Документ
Категория
Образование
Просмотров
605
Размер файла
23 Кб
Теги
бірінші
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа