close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ринок землі в Україні

код для вставкиСкачать
Покажчик надає інформацію про літературу, яка висвітлює історію земельних відносин в Україні, правові, економічні та організаційні заходи з формування ринку землі у межах земельної реформи. Видання адресоване викладачам, державним службовцям та сп
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. В. Г. КОРОЛЕНКА
РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик
Харків 2015
2
УДК 332.72 (477) (01)
ББК 65.32-5
Р 93
Укладачі: Тетяна Олексіївна Сосновська,
Лідія Федорівна Бондаренко
Науковий редактор Шульга М. В., професор, доктор юридичних наук,
завідувач кафедрою земельного та аграрного права,
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
член-кореспондент НАПрНУ
Р 93
Ринок землі в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків.
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Т. О. Сосновська,
Л. Ф. Бондаренко. – Харків, 2015. – 230 с.
Покажчик надає інформацію про літературу, яка висвітлює історію земельних
відносин в Україні, правові, економічні та організаційні заходи з формування ринку
землі у межах земельної реформи.
Видання адресоване викладачам, державним службовцям та спеціалістам,
пов’язаним з формуванням і функціонуванням ринку землі в Україні, а також тим, хто
цікавиться вирішенням земельних питань.
УДК 332.72 (477) (01)
ББК 65.32-5
© Харківська державна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка, 2015
3
ВІД УКЛАДАЧІВ
Земельні ресурси формують основне національне багатство
українського народу. Від ефективності їх використання залежать рівень
економічного зростання, добробут і здоров’я нації. Висвітленню цієї теми
сприятиме бібліографічний покажчик, що містить інформацію про
літературу, яка висвітлює історію земельних відносин в Україні, правові,
економічні та організаційні заходи з формування ринку землі у межах
земельної реформи на сучасному етапі.
Структура науково-допоміжного покажчика дозволяє комплексно
та всебічно розкрити тему «Ринок землі». З цією метою укладачі вважали
за доцільне включити до видання інформацію з характеристики ґрунтів
України та світового досвіду організації ринку землі.
У покажчику представлені монографії, збірники матеріалів
наукових конференцій, статті з періодичних видань, автореферати
дисертацій тощо. Більшість документів видані за останнє десятиріччя,
окремі видання датовані ХІХ – ХХ століттям.
Систематизація матеріалу – тематико-алфавітна. Законодавчі
матеріали подані на початку розділів.
Документи, не опрацьовані de visu, позначені астериском (*).
Допоміжний апарат видання складається з наукового коментаря та
іменного покажчика.
Посібник стане у пригоді викладачам, державним службовцям,
спеціалістам, задіяним у формуванні ринку землі, студентам, а також тим,
хто стикається з вирішенням земельних питань.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу: 61003,
Харків, пров. Короленка, 18. Харківська державна наукова бібліотека
ім. В. Г. Короленка, відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка та електронною
поштою: ukr.hdnb@yandex.ua.
4
РИНОК ЗЕМЕЛЬ
Як відомо, земля належить до провідних ресурсів суспільного
розвитку та характеризується просторовою обмеженістю, незамінністю,
постійністю місцезнаходження тощо. Наведенні характеристики цього
природного ресурсу зумовлюють його особливий статус як об’єкта
земельних відносин. Здійснення земельної реформи як складової
економічних перетворень змінює сутність і характер земельних відносин
та призводить до появи нових категорій у системі земельного права.
Перехід економіки України до ринкових відносин спричинив суттєві
перетворення у сфері власності на землю, запровадження різних її форм, а
також надання права різним суб’єктам реалізації такої правомочності, як
розпорядження земельними ділянками. Формування ринкових механізмів у
сфері земельних відносин пов’язане із законодавчим закріпленням
приватної власності на землю з метою забезпечення рівного доступу на
земельний ринок усіх зацікавлених суб’єктів.
«Ринок земель» – категорія економічна і соціальна. Водночас цей
ринок необхідно розглядати і в правовому значенні. З правової точки зору,
ринок земель – це врегульовані нормами чинного законодавства суспільні
відносини, які виникають у процесі здійснення органами державної влади
та місцевого самоврядування прав власника на землю від імені
українського народу, а також реалізації фізичними та юридичними
особами, державою і територіальними громадами суб’єктивного права
власності й інших прав на земельні ділянки і забезпечення захисту прав
учасників ринку земель.
Прийнято розрізняти первинний і вторинний ринок земель.
Первинний ринок земель зазвичай пов’язують з приватизацією виключно
громадянами України земельних ділянок шляхом їх безоплатної передачі з
державної і комунальної власності на землю у приватну власність, а також
з купівлею-продажем земельних ділянок та прав на них із земель
державної та комунальної власності приватними юридичними та
фізичними особами. Характерною рисою вторинного ринку вважається
створення умов для вільного обігу земельних ділянок та переходу прав на
них.
Об’єктами земельних правовідносин у ринкових умовах виступають
земельні ділянки, які не заборонені законом для вільного відчуження
органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування із
5
земель державної та комунальної власності у приватну власність фізичних
та юридичних осіб, а також від однієї особи до іншої.
Суб’єктами ринкових земельних правовідносин виступають фізичні і
юридичні особи, органи державної влади та місцевого самоврядування, а
також інші учасники приватного права.
Формування ринкових земельних правовідносин відбувається шляхом
законодавчого закріплення підстав, умов, способів, порядку, обмежень,
заборон щодо набуття і реалізації прав на земельні ділянки, використання
й охорони землі. З прийняттям у 2001 році чинного Земельного кодексу
(ЗК) України у його розділі Х «Перехідні положення» було передбачено
розробку і прийняття законів України «Про Державний земельний
кадастр» та «Про ринок земель» як умову скасування заборони на
відчуження
земель
сільськогосподарського
призначення,
які
використовуються для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
20 листопада 2012 року Верховна Рада України внесла зміни до ЗК
України, згідно з якими до набуття чинності закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року
встановлюється мораторій на зміну цільового призначення та відчуження
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також внесення
права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських
товариств.
Отже, земельний мораторій в Україні триває вже понад десять років.
Уперше запроваджений у 2002 році, він являє собою тимчасовий акт, який
дозволить підготувати країну до формування повноцінного ринку земель.
Верховна Рада України кілька разів продовжувала термін дії мораторію на
відчуження земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, Законом
України від 20 листопада 2012 року «Про внесення змін до Земельного
кодексу України» термін земельного мораторію продовжений до 1 січня
2016 року. Прийнявши цей закон, Верховна Рада України доручила
Кабінету Міністрів України до 1 липня 2013 року подати на розгляд новий
законопроект – «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»
замість прийнятого у першому читанні проекту Закону України «Про
ринок земель». Досі проект Закону України «Про обіг Земель
сільськогосподарського призначення» перебуває на розгляді у Верховній
Раді.
Вивчення названого законопроекту свідчить, що він потребує
внесення певних змін. Так, розробники законопроекту виключили з кола
6
осіб,
які
можуть
набувати
у
власність
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення, юридичних осіб. Викладений підхід
пов'язаний з побоюванням того, що набуті юридичними особами у
власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть
перейти у фактичну власність іноземців шляхом відчуження
корпоративних прав. Це стосується і таких юридичних осіб, як фермерські
господарства, корпоративні права яких не можуть ні за яких обставин
перейти до іноземців. Отже, включення фермерських господарств як
юридичних осіб до кола тих осіб, які можуть набувати у власність земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, не буде створювати
можливість для опосередкованого набуття таких земель у власність
іноземцями.
Законопроектом
встановлена
максимальна
площа
земель
сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у приватній
власності, розміром у 100 га, проте, за оцінками економістів ефективне
сільськогосподарське виробництво, наприклад, у лісостепу та степу
України можливе зазвичай на ділянках площею 500 – 700 га. Ця обставина
має бути врахована в законопроекті.
Норма законопроекту «Про обіг земель сільськогосподарського
призначення» щодо встановлення нового податкового платежу – збору на
розвиток інфраструктури територій населених пунктів сільських
(селищних) рад дозволить зараховувати відповідні кошти до місцевого
бюджету та використовувати їх за цільовим призначенням на потреби
розвитку соціальної інфраструктури населеного пункту. Такий збір мають
сплачувати всі власники та користувачі земель сільськогосподарського
призначення, які ведуть товарне сільськогосподарське виробництво, у
розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки. Але цей платіж доцільно
диференціювати в залежності від площі сільськогосподарських угідь з тим,
щоб дрібні та середні сільськогосподарські товаровиробники звільнялися
від сплати цього податкового збору, а великі сільськогосподарські
товаровиробники (агрохолдинги) сплачували цей збір у повному розмірі.
Такий підхід сприятиме розвитку дрібного і середнього підприємництва в
аграрному секторі. Законопроект містить і деякі інші положення, що
потребують додаткового опрацювання з тим, щоб земельний ринок
задовольняв публічні і приватні інтереси. Публічні інтереси асоціюються з
інтересами держави, а приватні зазвичай – з інтересами дрібних та
середніх сільськогосподарських товаровиробників.
7
Передбачається, що в цьому законі має бути визначене поняття «обіг
земель» як юридичної категорії. В юридичному аспекті обіг земель слід
розглядати як врегульовані нормами законодавства суспільні відносини,
які виникають між різними суб’єктами з приводу набуття і реалізації права
власності та інших речових прав на земельні ділянки, права оренди
земельних ділянок, інших прав.
Правові засади обігу земельних прав мають включати: а) рівність
суб’єктів права власності і господарювання перед законом; б) законність;
в) гарантованість і непорушність права власності на землю; г) додержання
цільового призначення земельних ділянок; д) урахування сервітутів інших
існуючих обмежень на земельні ділянки; е) обов’язковість відведення в
натурі (на місцевості) у передбачених законом випадках; ж) обов’язковість
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок при укладенні
цивільно-правових угод; з) обов’язковість нотаріальної форми цивільноправових угод із земельними ділянками; к) обов’язковість державної
реєстрації прав на земельні ділянки та ін.
М. В. Шульга, професор, доктор юридичних наук,
завідувач кафедри земельного та аграрного права
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого,
член-кореспондент НАПрНУ
8
І ІСТОРІЯ ЗЕМЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
1.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Аграрна історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. аграр.
освіти / О. С. Каденюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2008. –
292 с.
2. Боклаг, В. А.
Історичні
аспекти
державного
управління
земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони. – 2012. – № 2. –
С. 52 – 56.
3. Вівчаренко, О. Правова охорона земель на українських теренах :
історичні аспекти розвитку // Юрид. Україна. – 2011. – № 6. – С. 83–87.
4. Другак, В. Деякі аспекти історії розвитку землевпорядної науки в
Україні // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 5. – С. 48 – 50.
5. * Землеробство України : від праслов’ян через події ХІХ і ХХ
століть до наших днів / М. В. Зубець, В. А. Вергунов, В. І. Власов та ін. –
Київ : Аграр. наука, 2005. – 280 с.
6. * Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної
думки : матеріали ХХ міжнар. іст.-прав. конф., 25 – 28 верес. 2008 р.,
м. Судак / [редкол.: О. В. Тимощук (голова) та ін.] ; Таврійс. нац. ун-т ім.
В. І. Вернадського, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України та ін. – Сімферополь, 2009. – 491 с.
7. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні : навч. посіб.
[для студ. вищ. навч. закл.] / Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ;
[уклад. Р. І. Беспалько, Р. М. Романко]. – Чернівці : Рута, 2008. – 103 с.
8. * Коловангин, П. М. Собственость на землю в России : история и
современность / П. М. Коловангин. – Санкт-Петербург : Знание, 2003. –
354 с.
9. Комарова, О. С.
Історико-правові передумови
формування
комунальної форми власності на землю // Правнич. часоп. Донец. ун-ту. –
2011. – № 2. – С. 97 – 105.
10. Литвин, В. М. Земля в історичній долі України / В. М. Литвин. –
Київ : Ніка-центр, 2009. – 109 с. – Бібліогр.: с. 176 – 190 (339 назв).
9
11. Осипчук, С. Історично-соціальні аспекти створення ринку земель
сільськогосподарського призначення // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. –
С. 23 – 30.
12. Паньків, З. П. Еволюція землекористування в Україні :
монографія / З. П. Паньків ; Львів. нац. ун-т. – Львів, 2012. – 186 с. : іл.,
табл. – Бібліогр. в кінці розд.
13. * Пастернак, В. І. Історія земельних відносин і землевпорядкування : навч. посіб. / В. І. Пастернак ; Львів. держ. аграр. ун-т. –
Львів, 1999. – 140 с.
14. Петлюк, Ю. Реформування земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах та організаціях України : історико-законодавчий
аспект // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 9. – С. 21 – 23.
15. Родіонова, Л. А.
Ринок
земель
сільськогосподарського
призначення в Україні : іст.-екон. дискурс / Л. А. Родіонова, А. В. Родіонов
// Інновац. економіка. – 2011. – № 7. – С. 280 – 286. – Бібліогр.: 21 назва.
16. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави : історія і сьогодення /
А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуал. проблеми економіки. – 2012. – № 4. –
С. 62 – 70. – Бібліогр.: с. 70 (10 назв).
17. * Третяк, А. М. Антологія земельних відносин, землеустрою,
земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування в
Україні : вибр. твори : [у 5 т. Т. 1 – 5] / А. М. Третяк. – Київ : ЦЗРУ, 2009.
18. Третяк, А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні
: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Третяк, Т. М. Прядка,
І. Г. Колганова. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 350 с.
19. Те саме / А. Третяк. – Київ : Аграр. наука, 2002. – 280 с.
20. Туцький, Ю. Історичні передумови становлення в Україні
інституту викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Юрид.
Україна. – 2012. – № 1. – С. 75 – 80.
21. Черевко, Г. Виникнення та еволюція земельних відносин в
Україні / Г. Черевко, Г. Дудич, В. Заремба // Аграр. економіка. – 2011. –
Т. 4, № 1/4. – С. 120 – 129.
22. Шульга, О. Історія розвитку земельних відносин в Україні // Вісн.
Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2010. – № 4. – С. 123 – 134.
10
1.2 ВІД ФЕОДАЛЬНИХ ДО РИНКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (1917 р.)
23. Блануца, А. Великокнязівська політика земельних надань на
українських землях Великого князівства Литовського у другій половині
XV ст. : (за матеріалами литов. метрики) // Ukraina Lithuanica : студії з
історії Великого князівства Литовського. – 2009. – Т. 1. – С. 134 – 143.
24. Блануца, А. В. Земельні володіння великої шляхти у другій
половині XVI ст. / А. Блануца ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ,
2007. – 243 с.
25. Блюменфельд, Г. Ф. Крымско-татарское землевладение: сб. док.
по истории крым.-татар. землевладения / Г. Ф. Блюменфельд. –
Симферополь : Салта ЛТД, 2011. – 585 с.
26. Борисевич, С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин
та його соціальні наслідки для Правобережної України (1793 – 1886 роки) :
автореф. дис. ... д-ра іст. наук / С. О. Борисевич ; НАН України, Ін-т історії
України. – Київ, 2009. – 36 с.
27. Бочаров, В. В. Ліквідація общинного землекористування в Україні
(1906 – 1917 рр.) // Наука. Релігія. Сусп-во. – 2005. – № 2. – С. 3 – 9. –
Бібліогр.: 13 назв.
28. * Васильчиков, А. И. Землевладение и земледелие в России и
других европейских государствах : в 2 т. Т. 1–2 / А. И. Васильчиков. –
Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1876.
29. Герасимчук, О. Особливості землеустрою і динаміка землеволодіння в Чернігівській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття //
Сіверян. літопис. – 2008. – № 1. – С. 75 – 83. – Бібліогр.: 16 назв.
30. * Готье, Ю. В. Очерк истории землевладения в России /
Ю. В. Готье. – Сергиев Посад : Тип. И. И. Иванова, 1915. – 203,4 с.
31. Грабовець, Н. Історичний розвиток обліку земель в Україні (ІХ –
ХІХ століття) // Юрид. Україна. – 2010. – № 4.– С. 96 – 102.
32. Дубінський, В. А. Аграрне питання Наддніпрянської України в
українській громадсько-політичній думці у 1890-ті – 1917 роки : автореф.
дис. ... канд. іст. наук / В. А. Дубінський ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.
Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 20 с.
33. Захарченко, П. П. Право власності на землю в Україні : правове
забезпечення та особливості реалізації (середина ХІХ – початок ХХ ст.) :
11
монографія / П. Захарченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка,
2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 271 – 327 (784 назви).
34. * Земельный вопрос в России. – Петроград : Тип. т-ва
«Грамотность», 1917. – 16 с.
35. Кирилова, А. М. Описовостатистичні джерела дослідження
землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук /
А. М. Кирилова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавств ім.
М. С. Грушевського. – Київ, 2010. – 17 с.
36. * Кофод, А. А. Русское землеустройствво / А. А. Кофод. – 2-е изд.
– Санкт-Петербург : Тип. «Сел. вестн.», 1914. – 172 с.
37. Крайсвітня, Ю. В. Столипінська аграрна реформа в Україні :
історіографія : автореф. дис. .... канд. іст. наук / Ю. В. Крайсвітня ; Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с.
38. * Краткий сравнительный очерк отрубных, хуторских,
колонистских черезполосных хозяйств. – Киев : Тип. С. П. Яковлева, 1909.
– 36 с.
39. * Кушнір, М. Земельна справа на Україні : у 2 ч. Ч. 1 – 2 /
М. Кушнір. – Київ : Тип. т-ва «Петр Барский», 1917.
40. Лук’яненко, В. П. Аграрне питання в громадсько-політичній
думці України на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук /
В. П. Лук’яненко ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с.
41. Мацюцький, В. М. Земельні громади лівобережної України
напередодні «великого перелому» // Вісн. Харк. ун-ту. – 1998. – № 401 :
Історія україни, Вип. 2. – С. 136 – 143.
42. * Мезенцев, В. И. Доходность частного землевладения в
Харьковской губернии / В. И. Мезенцев. – Харьков : б.и., 1897. – 26 с.
43. Мітеров, О. Й. Динаміка селянського землеволодіння в
Чернігівській губернії : (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Сіверян.
літопис. – 2009. – № 5. – С. 81 – 95.
44. * О хуторских земствах в Черниговской губернии. – Чернигов :
Тип. губерн. земства, 1910. – 9 с.
45. * Огановский, Н. Как смотрят разные политические партии на
земельный вопрос / Н. Огановский. – Москва : Тип. рус. товарищества печ.
и изд. дела, 1907. – 47 с.
46. Огановский, Н. П. Откуда пошла крестьянская земе*льная
нужда : история земельного вопроса со второй половины 18-го века /
Н. П. Огановский. – Москва : Задруга, 1917. – 139 с.
12
47. * Огановский, Н. Очерки по истории земельных отношений в
России : в 3 ч. Ч. 1 – 3 / Н. Огановский. – Саратов, 1909 – 1914.
48. Приймак, В. О. Столипінська аграрна реформа на Волині :
соціально-економічний аспект (1906 – 1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст.
наук / В. О. Приймак ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федькевича,
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Чернівці, 2012. – 16 с.
49. Прокопенков, В. М. Земельні відносини на території міста
Севастополя та севастопольського градоначальства (наприкінці XVIII – на
початку ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. М. Прокопенков ;
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Таврійс. нац. ун-т ім.
В. І. Вернадського. – Харків, 2011. – 20 с.
50. * Рубаник, В. Є. Інститут права власності в Україні : проблеми
зародження, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року :
іст.-прав. дослідж. / В. Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352 с.
51. * Свежинський, А. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст. / А. Свежинський. – Львів, 1966. – 204 с.
52. * Селіхов, Д. А. Аграрне законодавство царської Росії в Україні
епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : [монографія] / Д. А. Селіхов.
– Полтава : Укрпромторгсервіс, 2012. – 190 с.
53. * Соболев, М. Н. Аграрный вопрос / М. Н. Соболев. – Харьков :
Тип. «Утро» Фишганга и Шепшелевича, 1917. – 16 с.
54. * Соболев, М. Н. Земельный вопрос / М. Н. Соболев. – Сумы :
Тип. П. К. Пашкова, 1917. – 18 с.
55. * Туган-Барановский, М. Земельная реформа / М. ТуганБарановский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1905. – 105 с.
56. Шевченко, В. М. Деякі актуальні проблеми вивчення еволюції
земельного ринку в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. //
Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2009. – Вип. 16. – С. 92 –
107.
57. Шевченко, В. М. До характеристики категорій земельних
власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : міщани //
Сіверян. літопис. – 2012. – № 5/6. – С. 156 – 163.
58. Шевченко, В. М. Земельний ринок України (1861 – 1917 рр.) :
монографія / В. М. Шевченко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 343 с.
59. Шевченко, В. М. Земельний ринок України 60-х років ХІХ –
початку ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук / В. М. Шевченко ; НАН
України, Ін-т Історії України. – Київ, 2011. – 37 с.
13
60. Шевченко, В. М. Український земельний ринок у період переходу
від феодальних до ринково-економічних відносин : (60 – 70-ті роки
ХІХ ст.) // Сіверян. літопис. – 2009. – № 4. – С. 133 – 144.
61. Шевченко, В. М. Характеристика земельних власників України
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Укр. іст. журн. – 2010. – № 2. –
С. 75 – 85.
62. Шмид, О. П. Зміни в етнічній структурі населення та розвиток
поземельних відносин у Волинській губернії другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. П. Шмид ; НАН
України, Ін-т історії України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ, 2010. –
16 с.
1.3 АГРАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
У 1918 – 30 рр. ХХ ст.
63. Воронянський, О. В. Роль земельних комітетів у реалізації
аграрної
політики
Центральної
Ради
/
О. В. Воронянський,
Н. П. Москальова // Гілея. – 2012. – Вип. 61. – С. 78 – 83.
64. Заріцька, І. М. Земельне законодавство доби української
революції 1917 – 1921 рр. : монографія / І. М. Заріцька ; Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ : АТІКА, 2010. – 238 с. – Бібліогр.:
с. 221 – 239 (243 назви).
65. Заріцька, І. М. Історичний досвід розвитку земельного
законодавства в Україні (1917 – 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / І. М. Заріцька ; НАН України, Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (11 назв).
66. Земельный закон принятый Украинской Центральной Радой
18 января 1918 года / Информ. бюро МВД. – Киев : Друк.
Р. К. Лубковского, 1918. – 16 с.
67. Те саме. – Проскурів : Тип. Левита, 1918. – 11 с. – Тит л. парал.
укр. рус.
68. *
Землевпоряджені
та
неземлевпоряджені
селянські
господарства : за обслідуванням навесні 1926 р. Ч. 1. : Таблиці. – Харків,
1928.
14
69. Корновенко, С. В. Аграрна політика урядів А. Денікіна та
П. Врангеля (1919 – 1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук /
С. В. Корновенко. – Київ, 2010. – 40 с.
70. Корновенко, С. В.
Аграрне
законодавство
Гетьманату
П. Скоропадського та Білого руху півдня Росії / С. В. Корновенко,
А. Г. Морозов // Нац. та іст. пам’ять. – 2013. – Вип. 7 (спецвип.) : Павло
Скоропадський – останній гетьман України : (до 140-річчя від дня
народж.). – С. 131 – 139.
71. Корновенко, С. В. Аграрне законодавство уряду Півдня Росії :
іст.-прав. аспект // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 104 – 109.
72. Кудлай, О. Організація, внутрішня структура та завдання
Нродного міністерства земельних справ УНР // Проблеми вивч. історії Укр.
революції 1917 – 1921 рр. – 2010. – Вип. 5. – С. 83 – 114.
73. Малиновський, Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та
Німеччини в Україні, 1918 р. : автореф. дис. ... канд. іст. наук /
Б. В. Малиновський ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. –
17 с.
74. Малькін, В. П. Земельне питання в Україні в умовах революції
1917 – 1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. П. Малькін ; Львів.
нац. ун-т ім. Івана Франка, [нац. ун-т «Остроз. акад.»]. – Львів, 2009. – 19 с.
– Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим.
75. Мацькевич, М. Земельне право ЗУНР (Західноукраїнської
Народної Республіки) // Юрид. Україна. – 2010. – № 8. – С. 79 – 83.
76. Пищевська, Е. В. Про аграрну політику Тимчасового уряду на
Україні // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного
краєзнавства в контексті національного і культурного відродження
України (жовт. 1991 р.) : тези і повідомл. – Київ ; Кам’янець-Подільський,
1991. – С. 249 – 251.
77. Свинчук, А. В. Аграрна політика польського уряду на Волині у 20
– 30 роки ХХ століття // Наук. вісн. Волин. дорож. ун-т. – 2000. – № 1. –
С. 100 – 106.
78. Шабала, Я. Реорганізація земельного устрою у Волинському
воєводстві в 1921 – 1939 рр. // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту. Серія :
Історія. – 1997. – № 2. – С. 50 – 54.
15
1.4 ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
79. Анісімов, В. Земельні громади в житті українського села 1921 –
1929 рр. // Розбудова держави. – 1997. – № 5. – С. 49 – 52.
80. Анісімов, В. В. Земельні громади України (1921 – 1929 рр.) :
автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. В. Анісімов ; Київ. нац. ун-т. – Київ,
1997. – 16 с.
81. Бойко, В. В. Земельні громади Кримської АРСР (1922 – 1930 рр.)
: автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. В. Бойко ; Запоріз. держ. ун-т. –
Запоріжжя, 2003. – 19 с.
82. * Генеральна схема використання земельних ресурсів УРСР на
період до 2005 року : у 2 кн. Кн. 1–2. – Київ, 1988.
83. Гречко, В. В. К вопросу о взаимоотношениях между земельными
обществами (земгромадами) и Сельскими Советами в УССР (1922 –
1930 гг.) // Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та. – 1960. – Вип. 14. – С. 139 – 167.
84. Громенко, І. Є. Земельні громади України (1917 – 1929 рр.) //
Укр. іст. журн. – 1972. – № 9. – С. 99 – 102.
85. Заріцька, І. М. Радянське земельне законодавство (груд. 1919 –
берез. 1921 рр.) // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 28 – 32.
86. Земельний кодекс УСРР : зі змінами до 1 лют. 1928 р. та абетк.
покажч. – 7-е офіц. вид. – Харків : Юрид. вид-во Наркомюсту УСРР, 1928.
– 82 с.
87. Калиниченко, В. В. Крестьянская поземельная община на
Украине в доколхозный период // Вестн. Харьк. ун-та. – 1984. – № 226. –
С. 3 – 12.
88. Калініченко, В. Земельна громада в Україні (1922 – 1930 роки) //
Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : зб. наук. пр. / НАН
України, Ін-т історії України. – 1998. – Вип. 4. – С. 93 – 120.
89. Калініченко, В. В. Земельна громада Наддніпрянської України в
доколгоспний період – кооператив вертикального типу // Вісн. Харк. держ.
акад. культури. – 2010. – Вип. 30. – С. 63 – 70.
90. Кривко, І. М. Земельні громади південної України (1922 –
1930 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / І. М. Кривко ; Запоріз. держ.
ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.
91. Кривко, І. М. Общинне землекористування очима радянської
влади : критика методики обстеження земгромад 1927 року // Наук. пр. іст.
ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – 1998. – Вип. IV. – С. 69 – 75.
16
92. Ксензенко, Н. И. Революционные аграрные преобразования на
Украине (дек. 1919 – март 1922 гг.) / Н. И. Ксензенко. – Харьков : Рад.
селянин, 1927. – 104 с.
93. Кузнецов, І. Земельна громада / І. Кузнецов. – Харків : Рад.
селянин, 1927. – 104 с.
94. Миронець, І. М. Право землекористування колгоспу /
І. М. Миронець. – Київ : Урожай, 1974. – 80 с.
95. Новаковський, Л. Я. Земельні ресурси Української РСР /
Л. Я. Новаковський. – Київ : Урожай, 1973. – 240 с.
96. * Першин, П. М. Нариси аграрних проблем будівництва
соціалізму / П. М. Першин. – Київ : Наук. думка, 1973. – 340 с.
97. * Правовий режим земель в СССР. – Москва : Наука, 1984. – 326
с.
98. Природно-сельскохозяйственное районирование земельного
фонда СССР. – Москва : Колос, 1975. – 256 с.
99. * Рябов, А. А. Охрана права государственной собственности на
землю в СССР / А. А. Рябов. – Казань, 1976.
100. * Советское земельное право / под ред. В. С. Шелестова. –
Харьков : Вища шк., 1981. – 232 с.
101. Чепков, Б. М. Земельно-оценочное районирование территории
Украинской ССР / Б. М. Чепков, А. П. Канаш, И. А. Розумный,
А. В. Деревицкий // Вопросы изучения земель и их оценка. – Москва, 1991.
– С. 77 – 82.
1.5 ІСТОРІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СТОСУНКІВ
1.5.1 Земельний кредит
102. Борзаківський, О. Про кредитування сільської бідноти //
Селян. кредит. – 1926. – № 10. – С. 4 – 6.
103. * Васильчиков, А. И. Мелкий земельный кредит в России /
А. И. Вальчиков, А. В. Яковлев. – Санкт-Петербург : Тип. Котомина, 1876.
– 112 с.
104. * Дідусенко, А. Система сільськогосподарського кредиту на
Україні (1923 – 1928 рр.) / А. Дідусенко. – Харків, 1928.
105. * Ерошевский, Н. К вопросу о поземельном кредите /
Н. Ерошевский. – Одесса : Тип. П. А. Зеленого, 1881. – 190 с.
17
106. Матвеев, А. Н. Финансово-кредитные отношения государства
с колхозами / А. Н. Матвеев. – Москва : Финансы, 1980. – 62 с.
107. * Мелкий земельный кредит : проект устава зем. банка мел.
сел. зем. кредита. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1880. – 64 с.
108. О сельскохозяйственом кредите. – Харьков : Агитсекретариат
НКФ УСРР, 1928. – 46 с.
109. * Сербинович, Я. А. Поземельный кредит, его прошлое,
настоящее и будущее / Я. А. Сербинович. – Санкт-Петербург : Тип.
И. Н. Скороходова, 1887 – IV, 186 с.
110. Трушин, Ю. Сельскохозяйственный кредит в годы НЭПа //
АПК : экономика, упр. – 2004. – № 2. – С. 3 – 16.
111. Цибуленко, Г. В. Кредитна кооперація – шлях селянства у
ринок : (на матеріалах Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття) /
Г. Цибуленко ; Херсон. юрид. ін-т ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. –
Херсон : ХЮІ, 2008. – 179 с.
1.5.1.1 Історія функціонування земельних банків
112. Акционерные земельные банки в 1911 году // Вестн.
финансов. – 1912. – № 37. – С. 474 – 478. – Авт. : М-в В.
113. * Бергер, Я. М. Указатель существующих в России банков,
банкирских контор, казначейств, нотариусов и других необходимых
коммерческих сведений / Я. М. Бергер, Д. Я. Раскин. – 4-е изд. – Одесса :
Тип. «Порядок» С. К. Цесарского, 1912. – 121 с.
114. Вдовин, В. А. Крестьянский поземельный банк (1883 – 1895
гг.) / В. А. Вдовин. – Москва : Госфиниздат, 1959. – 107 с.
115. * Герценштейн, М. Я. Национализация земли, крестьянский
банк и выкупная операция / М. Я. Герценштейн. – Санкт-Петербург :
Обществ. польза, 1905. – 190 с.
116. * Земельний Банк Гіпотечний : з приводу 25-ліття його
діяльності // Торговля і пром-сть. – 1935. – Чис. 1. – С. 2.
117. Кириллов, И. А. Центральный банк сельскохозяйственного
кредита / И. А. Кириллов. – Москва : Кооп. изд-во, 1925. – 61 с.
118. Краснікова, О. М. З історії становлення і функціонування
земельних банків в Україні (1861 – 1918 рр.) // Укр. іст. журн. – 1999. –
№ 6. – С. 64 – 69.
18
119. Краснікова, О. М. Робота з клієнтами Полтавського
земельного банку (1872 – 1917 рр.) // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. –
2011. – № 1. – С. 125 – 129.
120. Новиков, Ю. До питання про створення національного
земельного банку України / Ю. Новиков, О. Логвіна // Економіка України.
– 2003. – № 2. – С. 17 – 22.
121. Новікова, І. Функціонування сільських банків на українських
теренах та їх роль у формуванні вітчизняного господарства ринкового типу
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісн. Нац. банку України. – 2008.
– № 12. – С. 36 – 39.
122. Опря, А. В. Роль селянського поземельного банку в проведенні
столипінської аграрної реформи в Україні / А. В. Опря ; Кам’янець-Поділ.
держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 139 с.
123. * Отчет о деятельности крестьянского банка в 1910 году в
пределах Херсонской губернии. – Херсон : Тип. наследницы
О. Д. Ходушкиной, 1911. – 3 с.
124. * Отчет Харьковского земельного банка, утвержденного 4 мая
1871 г. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1872. – 1917 гг.
125. Пивовар, О. І. Земельні банки Новоросійського краю (за
описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського
архівів) / авт.-упоряд. : А. В. Пивовар, О. І. Пєший, К. В. Шляховий. –
Київ. – Академ-періодика, 2010. – 619 с.
126. Расинский, Ф. А. Акционерные земельные банки в России в
1906 г. // Вестн. финансов. – 1908. – № 2. – С. 3.
127. Річний відчит Миколаївського сельбанку за 1926 – 27 рік : з
дод. фінанс.-кредит. плану на 1927 – 28 р. : (1-й р. роботи) / Миколаїв. акц.
т-во с.-г. кредиту «Миколаївсельбанк». – Миколаїв, 1928. – 44 с.
128. Річний звіт Харківського сельбанку за 1926/27 рік : (4-й
операц. р.) / Харк. т-во с.-г. кредиту «Сельбанк». – Харків, 1928. – 70 с.
129. Скорняков, Л. Н. Деятельность крестьянского поземельного
банка в Киевской губернии за 28 лет (1883 – 1910 гг.) / Л. Н. Скорняков ;
Изд. аграр. отд. Киев. губерн. зем. управы. – Киев : Тип. наследника
К. Круглянского, 1912. – 103, 56 с.
130. * Справочная книжка для заёмщиков Харьковского
земельного банка. – Харьков: Тип. А. Дарре, 1913. – 104 с.
131. Устав Харьковского земельного банка, утвержденного 4 мая
1971 г., с последующими изменениями по 1 января 1910 г. – Харьков : Тип.
А. Дарре, 1910. – 38 с.
19
1.5.2 Оренда землі
132. Балабай, Я. В. Селянська оренда землі в УСРР у період непу :
автореф. дис. ... канд. іст. наук / Я. В. Балабай ; Харків. нац. ун-т ім.
В. Н. Каразіна, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. –
Харків, 2012. – 18 с.
133. Косов, Я. Аренда земель на Украине в 1925 г. // На аграр.
фронте. – 1926. – № 2. – С. 95 – 100.
134. * Мандилов, А. А. Аренда земли в России в экономическом
отношении // Очерки по крестьянскому вопросу : собр. ст. – Москва, 1905.
– С. 72 – 203.
135. Мигаль, Б. К. Аренда государственных земельных фондов
трудящимся крестьянством УССР в 1922 – 1930 гг. // Вопр. истории СССР.
– 1900. – Вып. 35. – С. 56 – 64.
136. * Соколовский, Ю. Ю. О товариществах по арендованию
земли и коллективному ведению полевого хозяйства / Ю. Ю. Соколовский.
– Полтава : Тип. И. Л. Фришберга, 1913. – 6 с.
137. Сосновий, С. М. Оренда землі на Україні / С. М. Сосновий. –
Харків : Укрдержплан, 1926. – 58 с.
138. Сосновый, С. Аренда земли на Украине в 1923 – 1926 гг. : (по
материалам НК РКИ и ЦСУ) // На аграр. фронте. – 1927. – № 8/9. – С. 194 –
214.
139. Тихомиров, О. До справи про земельну оренду як чинник
мобілізації земель // Землеустрійник України. – 1926. – № 10/11. – С. 17 –
35.
140. Шпак, С. Е. Аренда земель в Харьковском округе : [отт. из
«Стат бюл. окрстатбюра», кн. V] / С. Е. Шпак. – Харьков : Харків-Друк,
1927. – 64 с.
2 СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
2.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
141. Бойко, Л. М. Розвиток земельних відносин у контексті
євроінтеграції України // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 51 – 56.
20
142. Боклаг, В. А. Планування використання та охорони земель як
складова загальнодержавної системи планування // Актуал. проблеми
держ. упр. – 2011. – № 1. – С. 30 – 34.
143. Боровик, О. Проблеми земельної політики України і шляхи їх
розв’язання : позиції експертів // Державна земельна політика в Україні :
матеріали круглого столу «Стан і стратегія сучасної земельної політики в
Україні», 21 трав. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 37 – 38.
144. Будзяк, О. С. Економічні та правові аспекти поняття «земля» /
В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Географічні основи розвитку продуктивних
сил України : VІ Всеукр. наук. конф., 20 – 21 жовт. 2011 р. – Київ, 2011. –
С. 48 – 49.
145. Герасимчук, З. В. Земельні ресурси – консолідуючий
фундамент господарської самодостатності / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак
// Інновац. економіка. – 2013. – № 2. – С. 129 – 135.
146. * Гладій, М. Проблеми земельної політики України і шляхи їх
розв’язання : позиції експертів // Державна земельна політика в Україні :
матеріали круглого столу «Стан і стратегія сучасної земельної політики в
Україні», 21 трав. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 39 – 41.
147. Гончарук, О. Ринок земель у дзеркалі соціології //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 1. – С. 20 – 23.
148. Діденко, С. В. Економічні аспекти становлення ринку землі в
Україні // Економіка і регіони : наук. вісн. Полтав. нац. техн. ун-ту ім.
Ю. Кондратюка. – 2003. – № 1. – С. 99 – 101.
149. Добряк, Д. С. Економічний оборот землі в Україні : теорія,
методологія і практика / Д. С. Добряк, А. Г. Тихонов, Л. В. Паламарчук. –
Київ : Урожай, 2004. – 133 с.
150. Добряк Д. С. Теоретичні засади функціонування ринку земель
як складової суспільно-економічних відносин / Д. С. Добряк, А. Г. Мартин
// Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 4. – С. 3 – 8.
151. Живага, В. На перепутье : [размышления о зем. вопр. в
Украине] / В. Живага. – Луганск : Максим, 2011. – 119 с.
152. Кириленко, І. Г. Актуальні проблеми земельного ринку в
Україні / І. Ґ. Кириленко, В. П. Кравчук // Економіка АПК. – 2012. – № 5. –
С. 26 – 29.
153. Ковалів, О. І. Земля та її природні ресурси – основа
комплексної національної регуляторної політики України // Збаланс.
природокористування. – 2012. – № 2. – С. 67 – 73.
21
154. Луць, В. Проблемні питання становлення ринку земель в
Україні / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юрид. Україна. – 2010. – № 1.
– С. 68 – 71.
155. Лютый, Я. И.
Прогнозирование
и
планирование
использования земельных ресурсов : учеб. пособие для вузов /
Я. И. Лютый. – Киев : УСХА, 1991. – 136 с.
156. Мартин, А. Земельна політика України : стратегія адаптації до
вимог Європейського Союзу / А. Мартин, С. Погурельський //
Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 1. – С. 50 – 52.
157. Мельник, Л. Ю.
Наукові
аспекти
ринку
земель
/
Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко // Економіка АПК. – 2012. – № 9. –
С. 10 – 15.
158. Мироненко, В. Земля має стати реальним ринковим активом /
В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісн. Нац. банку України. – 2010. – № 12. –
С. 15 – 19.
159. Нечипайло, В. Ринок землі : бути чи не бути?... // Юрид.
радник. – 2008. – № 4. – С. 11 – 16.
160. Новаковський, Л. Я. Регіональна земельна політика /
Л. Я. Новаковський, М. І. Шквир. – Київ : Урожай, 2006. – 136 с.
161. Посохова, М. Співвідношення понять цільового призначення,
цільового використання та категорії земель за законодавством України //
Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 73 – 78.
162. Присяжнюк, М. Земельна політика України : стан,
законодавче забезпечення, стратегічне планування // Нац. безпека і
оборона. – 2009. – № 3. – С. 54 – 57.
163. Те саме // Державна земельна політика в Україні : матеріали
круглого столу «Стан і стратегія сучасної земельної політики в Україні»,
21 трав. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 60 – 63.
164. Проблеми
формування
та
оцінки
ефективності
функціонування сучасних землегосподарських систем : матеріали міжнар.
наук. конф. (28 жовт. 2010 р.) / [наук. ред. І. К. Бистряков] ; НАН України,
Рада по вивч. продукт. сил України, 2010. – 304 с.
165. Романов, В. Земля як об’єкт нерухомості // Землевпоряд. вісн.
– 2007. – № 3. – С. 48 – 51.
166. Саєнко, М. Г. Ринок землі : політика і об’єктивна реальність //
Інновац. економіка. – 2008. – № 2. – С. 83 – 88. – Бібліогр.: 9 назв.
167. Семчик, В. І. Український народ як суб’єкт права власності на
землю // Вісн. Акад. прав. наук. – 2003. – № 2. – С. 558 – 566.
22
168. Сучасна земельна політика України : монографія /
А. Д. Юрченко, Л. Д. Греков, А. М. Мірошніченко, А. В. Кузьмін ; Рада
нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ :
Інтертехнологія, 2009. – 263 с. – Бібліогр.: с. 243–257 (219 назв).
169. Тихонов, А. Г. Наукові аспекти економічного обороту землі в
Україні / А. Г. Тихонов, Л. В. Паламарчук // Землевпорядкування. – 2002. –
№ 3. – С. 3 – 14.
170. Третяк, А. М. Земельний капітал : теоретико-методологічні
основи формування та функціонування : монографія / А. М. Третяк. –
Львів : СПОЛОМ, 2011. – 520 с.
171. Третяк, А. Напрями формування державної земельної
політики, або зміна пріоритетів земельної реформи // Землевпоряд. вісн. –
2008. – № 1. – С. 29 – 33.
172. Третяк, А. Основні напрями змін та удосконалення державної
земельної політики в Україні // Державна земельна політика в Україні :
матеріали круглого столу «Стан і стратегія сучасної земельної політики в
Україні», 21 трав. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 64 – 70.
173. Фоміних, В. І. Земля і земельні ресурси в системі суспільних
відносин // Агросвіт. – 2011. – № 9. – С. 41 – 45.
174. Шангина, Л. О земле, или Заметки на полях интервью
Президента / Л. Шангина // Нац. безпека і оборона. – 2012. – № 1. – С. 26 –
30.
175. Швець, В. Д. Органи державної влади України як суб’єкти
земельних правовідносин : монографія / В. Д. Швець ; НАН України, Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Укрпол, 2009. – 248 с. –
Бібліогр.: с. 198–246 (420 назв).
176. Шмагала, Б. Головне – земля не повинна стати об’єктом
спекуляцій! // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 12. – С. 8 – 9.
177. Штукатурова, А. Іноземний інвестор на шляху до української
землі : перепони та їх подолання / А. Штукатурова // Нац. безпека і
оборона. – 2009. – № 3. – С. 64 – 68.
178. Юрченко, А. Д. Державна земельна політика в Україні : уроки
ринкових реформ та актуальні завдання // Нац. безпека : укр. вимір. – 2010.
– № 7. – С. 5 – 30.
179. Юрченко, А. Стан земельної політики в Україні // Державна
земельна політика в Україні : матеріали круглого столу «Стан і стратегія
сучасної земельної політики в Україні», 21 трав. 2009 р. – Київ, 2009. –
С. 75 – 85.
23
180. Юрченко, А. Сучасна земельна політика в Україні : окремі
проблеми і шляхи їх усунення // Нац. безпека і оборона. – 2009. – № 3. –
С. 69 – 72.
181. Юрченко, О. М. Проблеми запровадження ринку землі в
Україні // Держава і право. Серія : Юридичні і політичні науки. – 2012. –
Вип. 58. – С. 478 – 483.
182. Ярмоленко, В. Капіталізація землі в Україні : на благо, чи на
шкоду? // Економіка України. – 2004. – № 9. – С. 71 – 79.
183. Ярмоленко, В. П. Ринок землі : омана і реальність //
Агроінком. – 2006. – № 9/10. – С. 100 – 109.
2.2 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
184. Бутко, М. П. Регіональні особливості формування ринку землі
в Україні // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 87 – 90.
185. Гайдуцький, А. П. Інвестиційна привабливість ринку землі в
Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 125 – 131.
186. Галанець, В. Г. Реформування земельних відносин та
формування ринку землі / В. Г. Галанець, І. Я. Люта. – Львів : ЛДАУ, 2006.
– 195 с.
187. Гарбуз М. Формування і розвиток ринку землі в процесі
проведення земельної реформи // Економіст. – 2001. – № 9. – С. 42 – 45.
188. Даниленко, А. С. Формування ринку землі в Україні /
А. С. Даниленко, Ю. Д. Білик. – Київ : Урожай, 2006. – 277 с.
189. Демський, О. До створення ринку землі залишився один крок
// Віче. – 2011. – № 9. – С. 49.
190. Калюжний, М. Створення умов для розблокування ринку
земель – одне з найзлободенніших завдань // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 12. – С. 7 – 9.
191. Колесник, А. Формування ринку земель в Україні // Економіка
АПК. – 2003. – № 7. – С. 129 – 132.
192. Корецький, М. Особливі риси українського земельного ринку
та їх об’єктивна основа // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при президентові
України – 2003. – № 2. – С. 136 – 141.
193. Крячко, В. Г. Капіталоутворююча функція землі у контексті
формування земельного ринку в Україні // Экономика Крыма. – 2010. –
№ 4. – С. 53 – 55.
24
194. Луць, В. Проблемні питання становлення ринку земель в
Україні / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юрид. Україна. – 2010. – № 1.
– С. 68 – 71.
195. Москва, М. Г. Становлення та розвиток ринку земельних
ресурсів в Україні // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук пр.
: у 5 т. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 1, вип. 239. – С. 156 – 161.
196. Москва, М. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку
земель несільськогосподарського призначення в Україні (на прикладі
Львівської області) / М. Г. Москва // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту
України, 2008. – Вип. 18, № 4. – С. 37 – 41.
197. Паламарчук, Л. В. Ринок землі в Україні : сутність, принципи,
цілі, функції, механізм // Проблеми розвитку земельних відносин на
засадах нового Земельного кодексу України : матеріали всеукр. наук.
конф., м. Київ, 10 – 11 верес. 2002 р. – Київ, 2002. – С. 56 – 59.
198. Палеха, Ю. М. Розвиток ринку земель в Україні та стан їх
грошової оцінки (суспіл.-геогр. аналіз) // Укр. геогр. журн. – 2011. – № 4. –
С. 45 – 49.
199. Пасхавер, Б. Й. Ринок землі : світовий досвід та національна
стратегія // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 47 – 53.
200. Песцова, О. С. Ринок землі : специфіка, принципи, завдання та
функції // Формування і реструктуризація аграрного ресурсного потенціалу
України : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – Київ, 1998. –
С. 69 – 80.
201. Пйонітко, Н. Б.
Вплив
діяльності
агрохолдингів
на
становлення монополізації ринку землі України // Вісн. Акад. праці і соц.
відносин Федерації профспілок України. – 2013. – № 1. – С. 50 – 57. –
Бібліогр.: 16 назв.
202. Ринок землі в Україні : напрями розвитку механізму
функціонування : наук. моногр. / Л. В. Паламарчук та ін. – Київ :
Медінформ, 2011. – 259 с. – Бібліогр.: с. 255 – 259.
203. Розвиток та регулювання ринку землі : (зб. законодав.
підзакон. актів і матеріалів : посібник) / Луган. обл. голов. упр. земел.
ресурсів ; [упоряд. : О. Г. Пашенцев та ін.]. – Луганськ, 2004. – 107 с.
204. Саблук, П. Т. Формування ринку землі як основа ефективного
аграрного виробництва // Трансформація земельних відносин до ринкових
умов господарювання : матеріали Других регіон. річ. зборів Північ.-Сх.
від-ня Всеукр. конф. вчених економістів-аграрників, Харків, 5 лют. 2009 р.
– Харків, 2009. – С. 11 – 17.
25
205. Свистун, Л. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку
земель Полтавського регіону // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. – С. 45 –
49.
206. Свистун, Л. А. Формування ринку землі в умовах реалізації
державної регіональної політики : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Л. А. Свистун ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава,
2010. – 20 с.
207. Свистун, Л. А. Формування ринку землі в умовах реалізації
регіональної земельної політики : монографія / Л. А. Свистун ; Полтав.
нац. техн. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2011. – 252 с.
208. Сидорченко, Т. Формування цілісного земельно-майнового
комплексу на екологоорієнтованих засадах // Економіст. – 2013. – С. 146 –
153.
209. Сірко, А. В. Формування, ринку землі в Україні : інституційні
бар’єри та їх усунення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісн. Київ. ін-ту
бізнесу та технологій. – 2013. – № 1. – С. 65 – 70. – Бібліогр.: 10 назв.
210. Спаських, Н. М. Удосконалення механізму формування і
розвитку регіонального земельно-майнового ринку : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / Н. М. Спаських ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил
України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с.
211. Стойко, Н. Є. Аспекти формування і розвитку ринку земель в
Україні / Н. Є. Стойко, Г. М. Земляна // Регіон. бізнес-економіка та упр. –
2006. – № 12. – С. 50 – 55. – Бібліогр.: 8 назв.
212. Третяк, А. М. Методологічні засади ринку землі в Україні //
Землевпорядкування. – 2001. – № 4. – С. 14 – 20.
213. Третяк, А. М. Теоретико-методологічні основи формування
земельного капіталу // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 9. – С. 55 – 59.
214. Федоров, М. М. Особливості формування ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні // Економіка АПК. – 2007. –
№ 5. – С. 73 – 78.
215. Формування ринку землі в Україні / [В. П. Галушко,
Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко та ін.] ; за ред. А. С. Даниленка,
Ю. Д. Білика ; Держ. ком. України по зем. ресурсах, Нац. аграр. ун-т. –
Київ : Урожай, 2002. – 278 с.
216. Те саме. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Київ : Урожай, 2006.
– 277 с.
26
217. Худавердієва, В. А. Ефективність використання землі в
умовах формування земельного ринку // Управління розвитком : зб. наук.
ст. Харк. держ. екон. ун-ту. – Харків, 2004. – № 1. – С. 56 – 61.
2.3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РИНКУ ЗЕМЛІ
218. Про державний контроль за використанням та охороною
земель : закон України від 19 черв. 2003 р. // Землевпоряд. вісн. – 2003. –
№ 3. – С. 3 – 6.
219. Аксьонов, О. В.
Сутність
державного
контролю
за
раціональним використанням і охороною земель // Держава та регіони.
Серія : Держ. упр. – 2012. – № 2. – С. 47 – 51.
220. Бондар, О. Г. Майнові відносини як об’єкт державного
нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства // Держава і
право. Юрид. і політ. науки. – 2012. – Вип. 58. – С. 329 – 334.
221. Будзяк, В. М. Державне регулювання землекористуванням //
Національне господарство України : теорія та практика управління : зб.
наук. пр. / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України. – Київ, 2011. – С. 14 – 19.
222. * Будзяк, В. М. Державне регулювання землекористуванням в
умовах ринку землі // Управління земельними ресурсами в умовах
ринкової економіки. – Львів, 2004. – С. 120 – 122.
223. Бусуйок, Д. Вплив земельної реформи на розвиток державного
управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці
ХХ – початку ХХІ ст. // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 5. –
С. 59 – 72.
224. Бусуйок, Д. Державне управління у сфері раціонального
використання й охорони земель : межі регулювання земельного та
адміністративного права // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 6.
– С. 95 – 97.
225. Бусуйок, Д. В. Поняття державного контролю у сфері
забезпечення раціонального використання та охорони земель : системний
підхід // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 1. – С. 245 – 250.
226. Бусуйок, Д. В.
Поняття,
зміст
та
види
земельних
адміністративних послуг // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2009. – № 3. –
С. 188 – 194.
27
227. Бусуйок, Д. Система органів державного контролю у сфері
забезпечення раціонального використання та охорони земель // Право
України. – 2012. – № 7. – С. 63 – 71.
228. Виговська, Н. Державний фінансовий контроль у системі
регулювання земельних відносин / Н. Виговська, О. Стеблянко // Галиц.
екон. вісн. – 2012. – № 4. – С. 104 – 111.
229. Гнаткович, О. Державне регулювання ринку землі // Екологоекономічні проблеми розвитку АПК : матеріали міжнар. наук.-практ.
конф., Львів, 25 – 27 верес. 2002 р. – Львів, 2002. – Т. 2. – С. 164 – 167.
230. Гоголь, Т. В. Формування системи державного регулювання
земельних відносин та управління землекористуванням на сільських
територіях // Теорія та практика держ. упр. – 2011. – № 4. – С. 174 – 181.
231. Головатюк, М. С. Роль держави в створенні та розвитку ринку
земель // Землевпоряд. вісн. – 2004. – № 4. – С. 70 – 77.
232. Головкін, О. В. Державний контроль і нагляд у галузі охорони
та використання земель в Україні як різновид державного контролю і
нагляду у сфері охорони довкілля // Адвокат. – 2011. – № 9. – С. 8 – 12.
233. Городецька, У. А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність
державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / У. А. Городецька ; Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України. – Київ. 2010. – 19 с.
234. Городецька, У. Особливості провадження у справах про
адміністративні правопорушення, підвідомчих спеціально уповноваженим
органам виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням
та охороною земель // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 8. –
С. 85 – 88.
235. Грицан, О. А. Окремі проблеми здійснення державного
контролю за використанням і охороною надр та шляхи їх розв’язання //
Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 388 – 393.
236. Державна земельна політика в Україні // Державна земельна
політика в Україні: матеріали круглого столу «Стан і стратегія сучасної
земельної політики в Україні», 21 трав. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 9.
237. Державна земельна політика в Україні : стан і стратегія
розвитку : (аналіт. матеріали) // Нац. безпека і оборона. – 2009. – № 3 (107).
– С. 2 – 31.
238. Державний контроль за дотриманням земельного та
екологічного законодавства : стан, проблеми та шляхи вдосконалення :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 черв. 2008 р.) / Ін-т
28
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. :
В. І. Семчик та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2009. – 207 с.
239. Добряк, Д. С. Державна програма розвитку земельних
відносин в Україні на 2006 – 2015 роки : (проект) // Землеустрій і кадастр.
– 2006. – № 1. – С. 100 – 128.
240. Дорош Й. М. Напрями земельної політики щодо державного
регулювання земельних відносин у сільській місцевості // Національне
господарство України : теорія та практика управління : зб. наук. пр. / Ін-т
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. – Київ,
2011. – С. 174 – 179. – Бібліогр.: с. 179 (6 назв).
241. Корецька, С. О. Удосконалення регулювання земельних
відносин // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. –
2002. – № 3. – С. 74 – 77.
242. Котикова, О. І. Державна програма як інструмент реалізації
земельної політики // Інновац. економіка. – 2012. – № 7. – С. 3 – 7.
243. Кузін, Н. В. Розвиток державного контролю за використанням
та охороною земель у незалежній Україні / Н. В. Кузін, В. В. Гончаров,
Л. В. Дмитренко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка і
менеджмент. – 2011. – № 6/2. – С. 201 – 207.
244. Литвинець, Ю. І. Удосконалення методичних прийомів
здійснення контролю земельних ресурсів // Інновац. економіка. – 2013. –
№ 4. – С. 316 – 318.
245. Мартин, А. Г. Антимонопольне регулювання ринку земель //
Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 2. – С. 55–63.
246. Мартин, А. Г.
Державне регулювання ринку земель :
принципи, завдання та механізми // Землеустрій і кадастр. – 2008. – № 1. –
С. 35 – 41.
247. Мартин, А. Економічне регулювання земельних відносин : як
виправити недоліки? // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 6. – С. 22 – 29.
248. Мартин, А. Г. Механізми державного регулювання ринку
земель сільськогосподарського призначення в Україні // Земел. право
України. – 2011. – № 10. – С. 18 – 20.
249. * Мартин, А. Г. Підходи до вдосконалення державного
регулювання землеустрою та оцінки землі в Україні // Землеустрій і
кадастр. – 2012. – № 3.
250. Мартин, А. Г. Регулювання ринку землі в Україні : монографія
/ А. Г. Мартин ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; –
Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 252 с. – Бібліогр.: с. 245 – 252 (99 назв).
29
251. Михасюк, І. Регулювання земельних відносин : монографія /
І. Михасюк, Б. Косович. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 264 с.
252. Новаковський, Л. Сучасні проблеми регулювання земельних
відносин в Україні // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 6. – С. 2 – 6.
253. Овсієнко, О. В. Соціальна відповідальність держави на ринку
земель сільськогосподарського призначення // Вісн. Донец. нац. ун-ту
економіки і торгівлі. – 2011. – № 3, ч. 1. – С. 45 – 52. – Бібліогр.: 15 назв.
254. Пасемко, Г. П. Економічні засади державного регулювання
ринку землі // Актуал. проблеми держ. упр. – 2010. – № 2. – С. 127 – 137. –
Бібліогр.: 19 назв.
255. Помаза-Пономаренко, А. Л.
Механізми
державного
регулювання земельно-орендних відносин : теоретичні підходи до
визначення // Держава та регіони. – 2012. – № 2. – С. 105 – 110.
256. Регулювання земельних відносин у сучасному місті :
монографія / [Ю. Ф. Дехтяренко, О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова,
О. К. Чеботарьова] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. –
Київ : НАДУ при Президентові України, 2009. – 155 с.
257. Світличний, О.
Роль
самоврядного
контролю
при
використанні й охороні земельних ресурсів // Підприємництво, госп-во
право. – 2011. – № 10. – С. 93–96.
258. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави : історія і сьогодення
/ А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуал. проблеми економіки. – 2012. – № 4. –
С. 62 – 70.
259. Статівка, Н. В.
Інституційні
особливості
державного
регулювання розвитку земельних відносин в Україні // Актуальні проблеми
державного управління. – Харків, 2010. – № 1. – С. 328 – 341.
260. Третяк, А. М. Ринок землі – не базар – потребує державного
регулювання // Уряд. кур’єр. – 2007. – 7 черв.
261. Третяк, А. М. Шляхи регулювання ринку землі // Вісн. аграр.
науки. – 2003. – № 10. – С. 62 – 66.
262. Черевко, Г. Основні напрями й умови вдосконалення
державного регулювання земельних відносин / Г. Черевко, Г. Дудич //
Аграр. економіка. – 2012. – Т. 5, № 1/2. – С. 136 – 146.
263. Шмідт, Р. М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в
Україні // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 19 – 20.
30
2.4 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ
2.4.1 Загальні питання
264. Андрейцев, В. І. Правовий режим землі як основа
національного багатства // Законодавство України. – 2002. – № 4. – С. 15 –
26.
265. Артеменко, О. В. Грунти як об’єкт адміністративно-правової
охорони : теоретичний та практичний аспекти // Вісн. Акад. праці і соц.
відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне
управління. – 2011. – № 2. – С. 79 – 83.
266. Варламов, А. А. Формирование правовой базы земельных
отношений в условиях аграрной реформы России // Економіка АПК. –
2009. – № 3. – С. 65 – 70.
267. Вівчаренко, О. Цільове призначення землі як складова
правового режиму земель в Україні // Юрид. Україна. – 2011. – № 1. – С. 61
– 65.
268. Волков, С. Н. Правовые вопросы регулирования земельных
отношений в сельском хозяйстве // Збаланс. природокористування. – 2012.
– № 2. – С. 62 – 66.
269. Гавриш, Н. С. Грунти як об’єкт правового регулювання,
використання, відтворення та охорони // Південноукр. правн. часоп. –
2011. – № 4. – С. 169 – 172.
270. Земельні відносини в Україні : зб. інформ.-аналіт. матеріалів
(1991 – 2010) / В. П. Горбулін, Л. Д. Греков та ін. – Київ : Істина, 2010. –
136 с.
271. Гоштинар, С. Ринок земель в Україні : проблеми правового
регулювання // Юрид. вісн. – 2011. – № 3. – С. 65 – 70.
272. Григоренко, Ю. Земля готовится стать товаром : [подгот.
земел. реформы в Украине] // Генер. директор. – 2011. – № 11. – С. 26 – 29.
273. Гринько, С. В. Основные теоретико-правовые предпосылки
формирования
понятия
основания
возникновения
земельного
правоотношения // Унів. наук. зап. – 2009. – № 1. – С. 180 – 202.
274. Данилко, Н. І. Реалізація повноважень органів місцевого
самоврядування в галузі земельних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид.
31
наук / Н. І. Данилко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» – Київ, 2013. – 19 с.
275. Добряк, Д. С.
Актуальні
проблеми
законодавчого
забезпечення розвитку ринку земель в Україні / Д. С. Добряк,
А. Г. Мартин, Л. В. Паламарчук // Землеустрій і кадастр. – 2006. – № 2. – С.
3 – 7.
276. Долинська, М. Правове становище земель в Україні (в
запитаннях та відповідях) // Нотаріат для вас. – 2010. – № 1/2. – С. 87 – 95 ;
№ 3. – С. 99 – 107.
277. Земельні відносини в Україні : зб. законодав. і нормат. актів :
(відповідає офіц. тексту) / [упорядкув. : М. С. Головатюк, А. В. Паливода].
– Київ : Паливода А. В., 2009. – 308 с.
278. Земельні відносини в Україні : зб. інформ.-аналіт. матеріалів
(1991 – 2010 р.) / В. П. Горбулін, Л. Д. Греков, А. Д. Юрченко та ін. ; Рада
нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблеми нац. безпеки. – 2-ге вид.,
переробл. і доповн. – Київ : Істина, 2010. – 135 с.
279. Земельні відносини в Україні : [зб. норм. актів] / уклад.:
Д. В. Ковальський, Л. О. Панькова. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 719 с. –
(Законодавство).
280. Земельные правоотношения : [практ. рук.] / С. Аханов,
С. Балиян, В. Василенко та ін. ; [гл. ред. А. Бабак]. – Днепропетровск :
Баланс-Клуб, 2005. – 222 с. – (Баланс. Библиотека бухгалтера).
281. Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських
слухань 23.03.2011 р. «Земля в Українській долі : ситуація у земельній
сфері. Законодавче забезпечення земельних відносин та практика його
реалізації». – Київ : ВРУ, 2011. – 61 с.
282. Каракаш, И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных и
природоресурсово-экономических отношений : сб. избр. ст., докл. и рец.
(1997 – 2007) / И. И. Каракаш ; Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Фенікс,
2007. – 429 с.
283. Книш, В. В. Юридичне закріплення та основні ознаки
принципу поєднання особливостей використання землі, як природного
ресурсу, основного засобу виробництва та територіального базису // Наук.
інформ. вісн. Івано-Франків. ун-ту права ім. короля Данила Галицького. –
2011. – № 4. – С. 65 – 72.
284. Коваленко, Т. О. Колізія компетенції органів державної влади
та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин //
Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 246 – 250.
32
285. Коваленко, Т. Роль правового звичаю в забезпеченні
ефективності правового регулювання земельних відносин // Право
України. – 2010. – № 2. – С. 135 – 142.
286. Коваленко, Т.
Систематизація
як
засіб
підвищення
ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні //
Юрид. Україна – 2011. – № 3. – С. 75 – 80.
287. Коваленко, Т. О. Юридичні дефекти у правовому регулюванні
земельних відносин в Україні : підходи до кваліфікації // Держава та
регіони. Серія : Право. – 2011. – № 4. – С. 107 – 112.
288. Ковальський, Д. В. Земельно-процесуальні правовідносини :
монографія / Д. В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174 с.
289. Коцюба, Р. Сучасні тенденції розвитку земельних відносин та
забезпечення ефективного землекористування // Юрид. Україна. – 2011. –
№ 11. – С. 47 – 53.
290. Кукуруза, Л. Закон України «Про регулювання містобудівної
діяльності» : що змінилося у земельних відносинах // Землевпоряд. вісн. –
2011. – № 4. – С. 26 – 29.
291. Кутецкая, Д. Почти товар : [Верх. Рада рассматривает
законопроект «О рынке земель»] // Эксперт Украины. – 2011. – № 34. –
С. 12 – 17.
292. Лебідь В. І. Окремі аспекти правового регулювання
рекультивації земель в Україні // Юрид. Україна. – 2012. – № 11. – С. 28 –
33.
293. Лисенко, Я. Аналіз доктринальних положень земельних
юрисдикційних правовідносин // Юрид. Україна. – 2009. – № 4. – С. 70 –
76.
294. Лисенко, Я. О.
Правове
регулювання
земельних
юрисдикційних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
Я. О. Лисенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с.
295. Льовін, С. Земля – об’єкт права власності Українського
народу, що охороняється державою // Вісн. прокуратури. – 2010. – № 6. –
С. 26 – 30.
296. Макаренко, О. Ю. Правовий режим земель, наданих для
використання надр : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Ю. Макаренко ;
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2011. – 18 с.
297. Макаренко, О. Ю. Правовий режим земель, наданих для
використання надр в Україні : навч. посіб. / О. Ю. Макаренко ; ДВНЗ
33
«Криворіз. нац. ун-т», Криворіз. екон. ін-т. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2012. –
143 с. : табл. – Бібліогр.: с. 125–143 (238 назв) та в підрядк. прим.
298. Макаренко, О. Ю.
Становлення
законодавства
щодо
використання надр та надання для цієї мети земель // Адвокат. – 2011. –
№ 11. – С. 38 – 41.
299. Медведева, Л. Земельные отношения в вопросах и ответах :
практ. советы адвоката / Л. Медведева. – Харьков : Консульт, 2008. – 127 с.
– (Сам себе адвокат).
300. Мельник, А. Поняття та сутність правового регулювання
земельних відносин, яке здійснюєься органами місцевого самоврядування
// Теорія і практика інтелект. власності. – 2013. – № 3. – С. 85 – 90.
301. Міпімко, Л. В. Становлення та перспективи розвитку
земельних відносин в Україні // Держава і право. Серія : Юридичні і
політичні науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 462 – 467.
302. Мірошниченко, А. М. Колізії в правовому регулюванні
земельних відносин в Україні : монографія / А. М. Мірошниченко ; Ін-т
законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Прав. єдність, 2009. – 267 с.
303. Мірошниченко, А. М. Колізії у правовому регулюванні
земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /
А. М. Мірошниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т законодавства
Верхов. Ради України. – Київ, 2010. – 31 с.
304. Мозальова, М. В.
Правове
забезпечення
агрохімічної
паспортизації у сфері земельних відносин // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр.
справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2010. – № 3 (спец. вип.). – С. 240 – 245.
305. Новаковський, Л. Я. Шляхи удосконалення законодавчого
забезпечення розвитку земельних відносин в Україні // Економіка АПК. –
2009. – № 3. – С. 21 – 23.
306. Нормативно-правові акти землекористування : довідник /
уклад. : А. В. Бодюк та ін. – Київ : Академвидав, 2007. – 316 с.
307. Пахомов, В. Класифікація видів контрольно-наглядової
діяльності у сфері земельних відносин // Публіч. право. – 2011. – № 3. –
С. 101 – 107.
308. Петруня, А. Здійснення правозахисної функції у сфері
земельних відносин // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2011. – № 3.
– С. 98 – 104.
309. Подцерковний, О. Способи захисту прав у земельних
відносинах // Право України. – 2009. – № 9. – С. 34 – 39.
34
310. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних
відносин в Україні : сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія /
[А. П. Гетьман та ін.] ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого». – Харків : Право, 2012. – 445 с.
311. Проблеми розвитку земельних відносин на засадах нового
Земельного Кодексу України : матеріали всеукр. наук. конф. (м. Київ, 10 –
11 верес. 2002 р.) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеустрою НАН України.
– Київ : Ін-т землеустрою, 2002. – 182 с.
312. Прокопенков, В. Історичні та юридичні аспекти формування
правового режиму земель Севастополя / В. Прокопенков, В. Дяченко //
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. – С. 28 – 30.
313. Пшеничний, А. І. Закон охороняє землю / А. І. Пшеничний. –
Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Серія ХІІ «Юридична» / т-во «Знання»
УРСР ; № 4).
314. Ріпенко, А. Як удосконалити регулювання земельних відносин
та практику застосування правових норм // Землевпоряд. вісн. – 2012. –
№ 9. – С. 11 – 16.
315. Сальман, І. Ю.
Методологічні
засади
вдосконалення
правового регулювання аграрних та земельних відносин : монографія /
І. Ю. Сальман ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква (Київ. обл.) :
БНАУ, 2010. – 298 с.
316. Сальман, І. Ю.
Набувальна
давність
–
інструмент
реформування аграрних та земельних правовідносин // Наук. вісн. Київ.
нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 2. – С. 45 – 48.
317. Сальман, І. Ю. Правова модель формування ринку землі //
Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 1. – С. 27 – 32.
318. Сальман, І. Ю. Правове регулювання аграрних та земельних
відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. Ю. Сальман ;
Класич. приват ун-т, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 35 с.
319. Світличний, О. П. Адміністративні правовідносини у сфері
земельних ресурсів України : проблеми теорії та практики
правозастосування : монографія / О. П. Світличний ; Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України. – Донецьк : Донбасс, 2011. – 409 с.
320. Севрюкова, Г. С. Земельні відносини в Україні : іст.-прав.
аспект та сучас. проблеми // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. – 2011.
– № 7 (спец. вип.). – С. 140 – 148.
321. Сергієнко, О. І. Земля і право : як уберегтися від корупції? /
О. І. Сергієнко ; [Ін-т громадян. сусп-ва]. – Київ : Леста, 2008. – 142 с.
35
322. Титова, Н. І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право
України. – 1998. – № 4. – С. 10 – 15.
323. Третяк, А. Ринок земель : чим доповнити законопроекти? /
А. Третяк, Н. Третяк // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10. – С. 12 – 19.
324. Федорченко, М. Ринок землі : в очікуванні законодавчого дива
// Дзеркало тижня. – 2011. – № 22 (17 черв.).
325. Філюк, П. Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав
громадян : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. Т. Філюк ; Нац. юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого, – Харків, 2010. – 19 с.
326. Філюк, П. Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав
громадян : монографія / П. Т. Філюк. – Харків : Право. 2012. – 192 с.
327. Харченко, О. С. Ринок землі в Україні : питання правового
врегулювання // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 410 – 415.
328. Хронологія української земельної конституції : зб. норм.-прав.
актів / В. І. Курило, В. М. Бесчастний, І. М. Заріцька ; Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України. – Донецьк, 2010. – 323 с.
329. Швець, В. Д. Органи державної влади України як суб’єкт
земельних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
В. Д. Швець ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).
330. Шворак, А. М. Земельні відносини : ретроспекція, сучасність
та перспективи : монографія / А. М. Шворак ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 252 с.
331. Шевцова, Ю. В. Правове регулювання земельних заставних
відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Шевцова ;
Київ. нац. ун-т. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (6 назв).
332. Шульга, М. В. Актуальные правовые проблемы земельных
отношений в современных условиях / М. В. Шульга ; Нац. Юрид. акад.
Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков : Консум, 1998. – 222 с.
333. Шульга, М. Правові засади державної земельної політики
України // Право України. – 2012. – № 7. – С. 22 – 27.
2.4.2 Аграрне право
334. Аграрне законодавство України : проблеми ефективності /
[В. І. Семчик, В. М. Сретович, О. О. Погрібний та ін.] ; НАН України, Ін-т
держави і права. – Київ : Наук. думка, 1998. – 240 с.
36
335. Аграрне право : навч. посіб. / [В. М. Гайворонський,
В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.] ; Нац. юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1997. – 228 с.
336. Те саме. – Харків : Право. – 2003. – 237 с.
337. Аграрне право України : підручник / [В. М. Єрмоленко, та ін.]
; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ :
ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2010. – 606 с.
338. Аграрне право України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. /
Н. О. Багай, Л. О. Бондар, В. К. Гуревський та ін. – Київ : Істина, 2004. –
445 с.
339. Аграрне право України : практикум / [В. З. Янчук,
Н. І. Титова, А. М. Статівка та ін.]; Нац. аграр. ун-т. – Київ : ЮРІНКОМ
ІНТЕР, 2001. – 254 с.
340. Аграрное, земельное и экологическое право Украины : общ.
части учеб. курсов : учеб. пособие / [Е. С. Бердников, Н. С. Гавриш,
Е. Д. Глотова и др.] ; Одес. гос. юрид. акад. – Харьков : Одиссей, 2000. –
367 с.
341. Актуальні питання аграрного права України : теорія і
практика : монографія / [А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко
та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінн,
2010. – 234 с. – (Бібліотека юриста).
342. Гентош, Р. Є. Аграрне право : кредит.-модул. система орг.
навч. процесу : навч. посіб. для студ. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха ;
Укоопсілка, Львів. комерц. акад. – Львів : вид-во Львів. комерц. акад.,
2011. – 175 с.
343. Дудченко, О. С. Аграрне право України : запитання та
відповіді / О. С. Дудченко, І. В. Половко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя.
– Ніжин : НДУ, 2006. – 49 с.
344. Дудченко, О. С. Аграрне право України : табл., схеми та
завдання : [навч.-метод. посіб.] / О. С. Дудченко, І. А. Городецька ; Ніж.
держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин : НДУ, 2007. – 76 с.
345. Єрмоленко, В. М. Теоретичні проблеми аграрних майнових
правовідносин : монографія / В. М. Єрмоленко. – Київ : Магістр – ХХІ
сторіччя, 2008. – 187 с.
346. Жушман, В. П. Аграрне право та законодавство України :
навч.-практ. посіб. / В. П. Жушман. – Харків : Одісей, 2003. – 447 с.
37
347. Жушман, В. П. Аграрне право України : (в питаннях та
відповідях) : навч. практ. посіб. / В. П. Жушман. – Харків : Одісей, 2012. –
199 с.
348. Крупка, Ю. М. Аграрне право України : навч. посіб. для
дистанц. навчання / Ю. М. Крупка ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини
«Україна». – Київ, 2006. – 159 с.
349. Мачуська, І. Б. Аграрне право : навч. посіб. / І. Б. Мачуська ;
Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –
Київ : КНЕУ, 2009. – 273 с.
350. Саладей, В. Н. Аграрне право : практикум / В. Н. Саладей ;
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2011. – 39 с.
351. Семчик, В. І. Аграрне право як галузь права // Прав. держава.
– 2010. – Вип. 21. – С. 371 – 379.
352. Сидоров, Я. Організаційно-управлінські правовідносини в
науці аграрного права : основні етапи розвитку / Я. Сидоров //
Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 2. – С. 80 – 83.
2.4.3 Земельне право
2.4.3.1 Сучасність і перспективи розвитку
353. Земельний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. :
відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2013. – 136.
354. Законодавство України про землю : [зб. нормат. актів / ред. :
В. С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 350 с.
355. Законодавство України про землю : [збірник] / упоряд.
О. М. Роїн. – Київ : КНТ, 2003. – 327 с.
356. Законодавство України про землю : [нормат.-прав.
регулювання / упоряд. О. М. Роїна]. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Київ :
КНТ, 2007. – 535 с.
357. Законодавчі акти з питань земельних відносин : [зб.
матеріалів] / Луган. обл. голов. упр. зем. ресурсів ; під заг. ред.
Ю. О. Махортова. – Луганськ, 2004.
Ч. 1 / [упоряд.: О. Г. Пашенцев та ін.]. – 2004. – 110 с.
358. Законодавчі акти про землю. – Київ : Урожай, 1972. – 463 с.
359. Земельне законодавство : у 2 ч. Ч. 1 – 2 / С. І. Чернов та ін. ;
Харків. облрада та ін. – Харків : Фактор, 2011.
38
360. Земельне законодавство України : [ред. 1.07.2013]. – Київ : КМ
PUBLISHING, 2013. – 155 с.
361. Новітнє земельне законодавство України / упоряд.
Є. С. Бердніков. – Харків : Одіссей, 2003. – 671 с.
362. Актуальні питання земельного законодавства : викуп
земельної ділянки та нерухомого майна, яке на ній розміщене, для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності // Землевпоряд.
вісн. – 2011. – № 7. – С. 40 – 44.
363. Андрейцев, В. Консолідуюча роль земельного законодавства у
розвитку системи природоресурсового права : проблеми викладання і
дослідження // Право України. – 2012. – № 7. – С. 33 – 39.
364. Бахуринська, М. М. Правові засади концесії земельної
ділянки за законодавством України / М. М. Бахуринська. – Київ : Знання,
2010. – 230 с. – (Київському національному університету ім. Тараса
Шевченка 175 років).
365. Бринцев, О.
Застосування
кондикції
в
земельних
правовідносинах // Право України. – 2009. – № 9. – С. 95 – 100.
366. Бусуйок, Д. В. Публічні, приватні та публічно-приватні
земельні правовідносини // Правова держава. – 2011. – Вип. 22. – С. 402 –
412.
367. Гетьман, А. Методологічні аспекти розвитку науки про
земельне право // Право України. – 2009. – № 9. – С. 15 – 18.
368. Довгай, Л. Поняття та юридична природа застосування норм
земельного права // Юрид. Україна. – 2010. – № 5. – С. 72 – 76.
369. Домбровський, С. Ф. Актуальні проблеми аграрного та
земельного права й організації правової роботи / С. Ф. Домбровський. –
Хмельницький : ХУЦП, 2007. – 111 с.
370. Дремлюга, К. О. Підстави набуття прав на землю громадянами
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. О. Дремлюга ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України, Прикарпат. нац. ун-т ім.
Василя Стефаника. – Київ, 2010. – 21 с.
371. Дрозд, О. Ю. Визначення об’єкта земельних правовідносин /
О. Ю. Дрозд // Адвокат. – 2011. – № 1. – С. 32 – 35.
372. Золотарьова, Н. І. До питання організаційно-правового стану
ґрунтів в Україні та пропозиції щодо його вдосконалення // Держава та
регіони. Серія : Право. – 2010. – № 3. – С. 45 – 47.
373. Кальніченко, А. Актуальні питання земельного законодавства
: фермерське господарство // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 4. – С. 32 – 35.
39
374. Кальніченко, А. Основні проблеми чинного земельного
законодавства // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 7. – С. 11 – 12.
375. Каракаш, І. Моніторинг земельного законодавства України як
об’єктивна передумова його вдосконалення / І. Каракаш, В. Сидор //
Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 4. – С. 39 – 42.
376. Коваленко, Т. Про юридичні обов’язки власників та
користувачів земельних ділянок // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 3. – С. 32
– 36.
377. Коваленко, Т. Юридичні обов’язки власників та користувачів
земельних ділянок за правочинами та рішеннями судів // Землевпоряд.
вісн. – 2013. – № 5. – С. 32 – 36.
378. Кременовская, Н. В. Новые изменения в земельном и лесном
законодательстве : влияние на состояние эффективности управления
отдельными объектами публичной собственности // Актуал. питання публ.
та приват. права. – 2013. – № 1. – С. 70 – 77.
379. Кулинич, П. Ф. Одно- і дворесурсні об’єкти правових
відносин у земельному праві України // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. –
№ 4. – С. 272 – 276.
380. Мунтян, В.
Актуальність
екологізації
земельного
законодавства України // Право України. – 2012. – № 7. – С. 28 – 32.
381. Настечко, К. О. Методологія написання дисертаційного
дослідження у сфері земельного права / К. О. Настечко // Держава і право.
Юрид. і політ. науки. – 2012. – Вип. 58. – С. 489 – 494.
382. Настечко, К. Реформування земельного законодавства у сфері
містобудування // Право України. – 2012. – № 7. – С. 72 – 78.
383. Пейчев, К. П. Науково-практичний коментар до Земельного
кодексу України / К. П. Пейчев. – Харків : Фактор, 2011. – 464 с.
384. Правове регулювання земельних відносин в Україні : зб.
нормат.-прав. актів і суд.-прокурор. практики / Ген. прокуратура України,
Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. М. І. Гаврилюка. – Київ :
Алерта : Прав. єдність, 2013. – 1307 с.
385. Присяжнюк, М. Законодавче забезпечення земельного ринку
// Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 33 – 35.
386. Проблеми
вдосконалення
земельного
та
аграрного
законодавства України : перспективи в ХХІ ст. : матеріали міжнар. наук.
конф. (27 – 28 квіт. 2006 р. м. Біла Церква) / [редкол. : М. М. Барановський
та ін.] ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2006. – 181 с.
40
387. Проблеми розвитку аграрного та земельного права України :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 трав. 2011 р.) / Нац. акад.
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол. : В. І. Семчик
та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – 214 с.
388. Савчак, В. В. Обтяження прав на землю за земельним
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Савчак ;
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ, 2013. – 22 с.
389. Світличний, О.
Про
розмежування
адміністративної
відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних
правовідносин // Право України. – 2010. – № 3. – С. 204 – 210.
390. Семчик, В. До питання про механізм реалізації права на землю
громадянами та юридичними особами // Право України. – 2009. – № 9. –
С. 6 – 10.
391. Семчик, В. Земельне право України як галузь науки та
навчальна дисципліна // Право України. – 2012. – № 7. – С. 12 – 21.
392. Семчик, В. Пріоритет публічно-правових інтересів у
земельному законодавстві України / В. Семчик, В. Сидор // Право України.
– 2012. – № 7. – С. 57 – 62.
393. Сибилев, А. А. 99 вопросов и ответов. Земельный кодекс /
А. А. Сибилев. – Симферополь : Голан, 2008. – 95 с.
394. Сидор, В. Д. Динаміка розвитку земельного законодавства
України // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. – 2011. – № 1. – С. 91 –
98.
395. Сидор, В. Д. Земельне, екологічне та аграрне право // Юрист
України. – 2011. – № 1. – С. 45 – 50.
396. Сидор, В. Д. Земельне законодавство України : сучасний стан
та перспективи розвитку : монографія / В. Д. Сидор. – Київ : Юрид. думка,
2011. – 311 с.
397. Сидор, В. Д. Земельно-правова основа конституційного ладу
України // Право України. – 2011. – № 5. – С. 242 – 247.
398. Сидор, В. Д. Класифікація норм, що становлять конституційні
основи земельного права // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 249
– 252.
399. Сидор, В. Д. Колізійність земельного законодавства України
як перепона на шляху його розвитку // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид.
науки. – 2011. – № 2 (ч. 2). – С. 90 – 95.
400. Сидор, В. Д. Поняття земельного законодавства України //
Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 460 – 465.
41
401. Сидор, В. Д. Поняття і види принципів земельного
законодавства України // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2011. – № 1. –
С. 64 – 70.
402. Сидор, В. Д.
Порівняльно-правовий
аналіз
принципів
земельного законодавства України і Російської Федерації // Наук. зап. ін-ту
законодавства Верхов. Ради України. – 2010. – № 3. – С. 48 – 52.
403. Сидор, В. Д. Правовий режим земель в земельному
законодавстві України // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 27 – 31.
404. Сидор, В. Д.
Про
концепцію
розвитку
земельного
законодавства України // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В : Економіка і
право. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 473 – 478.
405. Сидор, В. Д. Про характер взаємодії конституційних
земельних положень і земельного законодавства // Підприємництво, госпво і право. – 2011. – № 5. – С. 65 – 68.
406. Сидор, В. Д. Публічно-правові та приватноправові засади в
земельному законодавстві України // Право України. – 2011. – № 7. –
С. 197 – 202.
407. Сидор, В. Д. Роль земельного законодавства у формуванні й
реалізації земельної політики України // Держава і право. Серія : Юридичні
і політичні науки. – 2011. – Вип. 53. – С. 431 – 436.
408. Сидор, В. Д. Теоретичні проблеми розвитку земельного
законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. Д. Сидор ;
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. ун-т «Одес.
юрид. акад.». – Київ, 2012. – 36 с.
409. Сіряченко, І. І. Теоретико-прикладне визначення понять :
«основне цільове призначення земель», «цільове призначення»,
«функціональне використання», «дозволене використання земельних
ділянок у земельному законодавстві України» // Луган. держ. ун-т внутр.
справ ім. Е. О. Дідоренко. – 2011. – № 4. – С. 117 – 126.
410. Уркевич, В. Про співвідношення категорій «цільове
призначення» та «цільове використання» земельної ділянки / В. Уркевич,
О. Браніцький // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 6. – С. 91 –
94.
411. Уркевич, В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин :
монографія / В. Ю. Уркевич. – Харків : Харків юридичний, 2007. – 495 с.
412. * Федорович, В. Принципи земельного права України // Вісн.
Львів. ун-ту. Серія : Юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 17 – 23.
42
413. Черкаська, Н. В. Обмеження прав на земельні ділянки :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Черкаська ; Нац. юрид. акад.
України ім. Ярослава Мудрого, [Донец. нац. ун-т]. – Харків, 2009. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 14 – 15 (9 назв).
2.4.3.2 Підручники
414. Андрейцев, В. І. Екологічне і земельне право України :
практикум для студентів юрид. вузів і ф-тів / В. І. Андрейцев. – Київ :
Юрінком Інтер, 1998. – 272 с.
415. Андрейцев, В. І. Земельне право і законодавство суверенної
України : актуал. проблеми практ. теорії / В. І. Андрейцев ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2007. – 445 с.
416. Бусуйок, Д. В. Правове регулювання виникнення прав на
землю : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д. В. Бусуйок ; Київ.
ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України. – Київ : Європейський університет, 2010. – 184 с.
417. Демешкант, Н. А. Аграрне, земельне та екологічне право :
навч. посіб. для самост. підгот. студентів / Н. А. Демешкант ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом.
освіти. – Київ : Агрармедіагруп, 2011. – 305 с.
418. Земельне законодавство : [посібник] / [С. І. Чернов,
М. І. Тітов, С. В. Клименко та ін.]; Укр. асоц. район. та обл. рад, Харк. обл.
рада та ін. – Харків : Фактор, 2011. – (Бібліотечка керівника місцевої ради).
Ч. 1. – 78 с.
Ч. 2. – 78 с.
419. Земельне право : академ. курс : [підруч. для юрид. спец. вищ.
навч. закл. / В. І. Семчик, В. І. Андрейцев, Г. Ю. Бистров та ін.] ; Ін-т
держави і права НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ін Юре, 2001. –
423 с.
420. Земельне право : підручник / М. В. Шульга та ін. – Київ :
Юрінком Інтер, 2004. – 368.
421. Земельне право України : підруч. [для студентів вищ. навч.
закл.] / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік ; Київ. нац. ун-т ім.
Т. Шевченка. – Київ : КНЦ ім. Т. Шевченка, 2008. – 511 с.
422. Земельне право України : підручник / [Г. М. Беженар,
Є. С. Бердніков, Л. О. Бондар та ін.] ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ :
Істина, 2003. – 445 с.
43
423. Те саме. – 2002. – 495 с.
424. Земельне право України :підручник / [М. В. Шульга,
Г. В. Анісімова, Н. О. Багай та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 367 с.
425. Земельне право України : практикум : навч. посіб. /
В. І. Курило [та ін.] ; Нац. аграр. ун-т, Навч.-наук. ін-т земел. ресурсів,
правознавства та педагогіки. – Київ. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. –
141 с.
426. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Земельне
право України» : метод. поради та завдання : (відповідно до вимог ЕСТS) /
Нац. ун-т «Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого» ; [уклад. М. В. Шульга та
ін.]. – Харків, 2012. – 17 с.
427. Ковтун, М. Г. Земельне право : курс лекцій [для юрид. вузів та
ф-тів]. – Київ : Юмана, 2001. – 207 с.
428. Ліщинський, А. Г. Земельне право : навч.-метод. посіб. : для
студентів / А. Г. Ліщинський, О. С. Сунчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 299 с.
429. Мірошниченко, А. М. Земельне право України : підручник /
А. М. Мірошниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид.,
доповн. і переробл. – Київ : Прав. єдність : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 677 с.
430. Те саме. – 2007. – 424 с. ; 2009. – 710 с.
431. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з
навчальної дисципліни «Земельне право України» : для студентів V курсу
заоч. та вечір. ф-тів / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ;
[уклад. : А. П. Гетьман, М. В. Шульга, Г. В. Анісімова та ін.]. – Харків :
Нац. юрид. акад. України, 2010. – 33 с.
432. Нечаєва, Т. С. Земельне право : конспект лекцій /
Т. С. Нечаєва, В. Д. Мінаков ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ,
2002. – 155 с.
433. Носік, В. Лекція професора В. Носіка : вступ. до курсу
«Земельне право України» // Право України. – 2012. – № 7. – С. 88 – 103.
434. Правове регулювання земельних відносин : навч. посіб. /
В. В. Горлачук, В. П. Янчук, А. Я. Сохнич та ін. ; Миколаїв. держ.
гуманітар. ун-т ім. Петра Могили. – 2-ге вид., доповн. та переробл. –
Миколаїв : Іліон, 2005. – 237 с.
435. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. /
В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, О. В. Гласова ; за заг. ред.
В. М. Єрмоленко ; Нац. аграр. ун-т, Навч.-наук. ін-т земел. ресурсів
правознавства та педагогіки. – Київ : Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 383 с.
44
436. Шеремет, А. П. Земельне право України : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / А. П. Шеремет. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ.,
2009. – 631 с.
437. Те саме. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 631 с.
438. Шуміло, О. М. Земельне право України : (у схемах) : навч.
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Шуміло ; Харків. нац. ун-т внутр.
справ. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2012. – 287 с.
2.5 ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
2.5.1 Право на землю
2.5.1.1 Форми, об’єкти та суб’єкти земельної власності
439. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв) : закон України : офіц. текст,
прийнятий Верхов. Радою України 5 черв. 2003 р. / М-во юстиції України.
– Офіц. вид. – Київ : Ін Юре, 2004. – 11 с.
440. Про форми власності на землю : закон України, 30 січ. 1992 р.
// Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 18. – С. 511.
441. Андрейцев, В. І.
Конституційно-правові
імперативи
використання власності на землю // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
Серія : Юридичні науки. – 2004. – № 58 –59. – С. 96 – 99, 140 – 143.
442. Андрейцев, В. І. Механізм гарантування права власності на
землю // Конкуренція. – 2002. – № 3. – С. 19 – 22.
443. Асаулюк, А. Щодо видачі зі справ нотаріуса державних актів
на право власності на земельну ділянку за вимогою набувачів земельних
ділянок // Нотаріат для вас. – 2012. – № 9. – С. 60 – 63.
444. Баланюк, І. Ф. Формування власника землі в аграрному
секторі економіки : монографія / І. Ф. Баланюк, П. Є. Матковський ;
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 201 с. –
Бібліогр.: с. 172 – 188 (203 назви).
445. Барабаш, Н. Правове регулювання набуття прав на земельні
ділянки для потреб надрокористування // Підприємництво, госп-во і право.
– 2011. – № 9. – С. 111 – 114.
446. Белічук, Н. Про приватну власність на землі природнозаповідного фонду // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 11. – С. 20 – 23.
45
447. Бірюков, І. А. Право власності фізичної особи на садибну
земельну ділянку (садибу) : монографія / [І. А. Бірюков, С. В. Губарєв]. –
Київ : ІАЕ, 2011. – 164 с.
448. Бондар, О. Г. Тенденції розвитку правовідносин власності на
землю в Україні : окремі роздуми // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки.
– 2010. – № 3. – С. 37 – 40.
449. Бондарчук, Н. В. Проблеми права власності на землю в
Україні // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 3. – С. 289 – 292.
450. Бородовський, С. О. Спори щодо державної реєстрації права
власності на землю // Актуал. питання цивіл. та госп. права. – 2009. – № 2.
– С. 21 – 25.
451. Браніцький, О. Державний акт на право приватної власності
на
землю
як
правопосвідчувальний
документ
:
проблеми
правозастосування // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 11. – С.
90 – 94.
452. Бригадир, І. В. Окремі правові проблеми гарантування прав
громадян на землю сільськогосподарського призначення в проекті закону
України «Про ринок земель» // Право і безпека. – 2011. – № 1. – С. 230 –
234.
453. Быстров, Г. Е. Собственность юридических лиц на земли
сельскохозяйственного назначения и правовое обезземеливание
крестьянства // Экологическое право. – 2003. – № 1. – С. 14 – 19.
454. Воскобійник, М. В. Правове забезпечення формування
комунальної власності на землю : дис. ... канд. юрид. наук : / Нац. юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 186 с.
455. Гаєцька-Колотило, Я. З. Земельні ділянки як об’єкт права
власності та предмет правочинів // Довід. нотаріуса. – 2010. – № 1. – С. 9 –
20.
456. Гальчинська, Н. Ю. Здійснення права приватної власності на
землі промислових зон в Україні : стан, тенденції, перспективи //
Південноукр. правнич. часоп. – 2009. – № 2. – С. 135 – 138.
457. Горлачук, В. В. Інноваційне управління земельною власністю
: монографія / В. В. Горлачук, А. В. Січко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра
Могили, Нац. гірн. ун-т. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 179 с. – Бібліогр.: с. 169
– 179 (144 назви).
458. Гринько, С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю :
монографія / С. В. Гринько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004.
– 171 с.
46
459. Гуторов, О. І. Стратегічні імперативи трансформації власності
на землю та землекористування в контексті сталого розвитку // Вісн. Сум.
нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 119 –
124.
460. Добряк, Д. С. Комунальна власність на землю : сутність,
мотивація, принципи реалізації / Д. С. Добряк, А. М. Муховиков,
А. Т. Тихонов // Землевпорядкування. – № 2. – 2002. – С. 7 – 11.
461. Донець, О. В.
Перспективи
розвитку
законодавчого
регулювання розмежування земель державної та комунальної форм
власності // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2012. – Вип. 24. –
С. 118 – 131.
462. Другак, В. Основи економічної теорії прав власності на зелю
та перспективи їх розвитку в Україні // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 9. –
С. 30 – 38.
463. Другак, В. М. Проблеми реалізації права власності на землю в
Україні // Землевпорядкування. – 2001. – № 4. – С.21.
464. Дякович, М. Спрощення порядку набуття права на землю.
Практичні аспекти, проблемні питання та бачення їх вирішення // Мала
енциклопедія нотаріуса. – 2010. – № 4. – С. 87 – 93.
465. Зеліско, А. В. Визначення правового статусу садівницьких,
городницьких та дачних товариств // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. –
С. 370 – 376.
466. Земельна власність в Україні : бібліогр. покажч. / Одес. обл.
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; підгот. З. П. Бондаровська та ін. –
Одеса : ОУНБ, 2002. – 44 с.
467. Земельні ділянки для садівництва // Довід. нотаріуса. – 2009. –
№ 5. – С. 18 – 41.
468. Ігнатенко, М. М. До проблеми державної стратегії у сфері
вирішення питання земельної власності в Україні у 90-х рр. ХХ ст. //
Гуманіт. науки. – 2009. – № 1. – С. 102 – 105.
469. Кальніченко, А. Новий порядок набуття прав на земельні
ділянки та розміщення на них нерухомого майна // Шкіл. бібліотекар. –
2012. – № 12. – С. 11 – 13.
470. Кальніченко, А. Про зміни у земельному законодавстві щодо
спрощеного порядку набуття прав на землю // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 4. – С. 5 – 7.
47
471. *
Каракаш, И. И.
Право
собственности
и
право
землепользования в Украине : науч.-практ. пособие. – Киев : Истина, 2004.
– 168 с.
472. Каракаш, И. И. Право собственности на землю и право
землепользования в Украине : учеб.-науч. пособие / И. И. Каракаш ; Одес.
нац. юрид. акад. – Одесса : Феникс, 2003. – 255 с.
473. Кисіль, В. Є. Інститут реєстрації прав на земельні ділянки в
проекті вотчинного статусу та проекті застосування вотчинних устав //
Вісн. запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. – 2011. – № 2, ч. 2. – С. 35 – 40.
474. Кіптач, Ф. Я. Землі України : категорії, право власності, стан
використання, охорона : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] /
Ф. Кіптач ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка,
2010. – 238 с.
475. Кліменко, М. М. Адміністративно-правові засоби захисту прав
на земельні ділянки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
М. М. Кліменко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Київ, 2013. – 20 с.
476. Коваленко, Т. Особливості спадкування земельних прав за
законодавством України // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 8. – С. 24 – 26.
477. Коваль, Ю. П.
Как
стать собственником
земли в
Днепропетровске, или шаг за шагом к государственному акту на землю /
Ю. Коваль. – Днепропетровск : Лира, 2011. – 15 с.
478. Ковальчук, Т.
Проблеми
ефективності
правового
забезпечення приватизації земель в Україні / Т. Ковальчук, Т. Коваленко,
А. Мирошниченко // Юрид. Україна. – 2009. – № 2. – С. 63 – 68.
479. Когут, Н. Д. Правове забезпечення безоплатної приватизації
земель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Д. Когут ; НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с.
480. Козир, Н. І. Поняття та особливості права комунальної
власності на землю територіальних громад // Мит. справа. – 2009. – № 6 (ч.
2). – С. 227 – 233.
481. Кому належить прибудинкова територія? / Міжнар. фонд
«Відродження», Агентство екон. розвитку. – Вознесенськ, 2011. – 44 с.
482. Костяшкін, І. О. До питання змісту соціальної функції права
власності на землю в Україні // Унів. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту
упр. та права. – 2012. – Вип. 1. – С. 489 – 496.
483. Костяшкін, І. О. Окремі питання забезпечення соціальної
функції права власності на землю в Україні // Унів. наук. зап. : часоп.
48
Хмельниц. ун-ту упр. та права. Право. економіка, упр. – 2009. – № 4. –
С. 139– 143.
484. Костяшкін, І. О. Окремі теоретико-методологічні аспекти
соціальної функції права власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін //
Держава і право. Серія : Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 54. –
С. 445 – 451.
485. Костяшкін, І. О. Соціальна функція права власності на землю
в Україні : поняття та істотні ознаки // Право України. – 2012. – № 6. – С.
181 – 188.
486. Костяшкін, І. О. Набуття прав на землю за умови придбання
будівлі чи споруди : проблеми правового регулювання // Унів. наук. зап. –
2011. – № 1. – С. 223 – 227.
487. Кулинич, О. П. Деякі питання визнання права приватної
власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної
реформи // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 2. – С. 273 – 277.
488. Кулинич, П. Безоплатна приватизація земель в Україні :
сучасний стан та перспективи // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 4. – С. 18 –
20.
489. Кулинич, П. Право власності на землю : нові підходи до
визначення змісту // Право України. – 2009. – № 9. – С. 22 – 29.
490. Куриляк, З. Права на землю : право собственности и
ограниченные права // Строит. учёт. – 2009. – № 9. – С. 62 – 94.
491. Куриляк, З. Право собственности на землю // Строит. учет. –
2011. – № 9. – С. 65 – 74.
492. Кустовська, О. Проблеми розмежування земель державної та
комунальної власності й шляхи їх вирішення // Землевпоряд. вісн. – 2011. –
№ 11. – С. 13 – 15.
493. Кустовська, О. В. Розмежування земель державної та
комунальної власності : проблеми та шляхи їх вирішення /
О. В. Кустовська, І. Е. Амєтов // Інновац. економіка. – 2012. – № 11. –
С. 219 – 221.
494. Лисоконь, А. Частина земельної ділянки як об’єкт права
власності у вітчизняному та зарубіжному законодавстві / А. Лисоконь,
В. Ящук // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 2. – С. 55 – 57.
495. Литвинець, В. М. Право територіальної громади села на
землю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Литвинець ; НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. – 17 с.
49
496. Литвинець, В. М. Право територіальної громади села щодо
розпорядження землею : юридична природа та порядок здійснення //
Часоп. Київ. ун-ту права. – 2009. – № 4. – С. 271 – 275.
497. Мартин, А. Розмежування земель державної та комунальної
власності : нова концепція / А. Мартин, С. Гущик, Л. Гунько //
Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 11. – С. 5 – 12.
498. Мартин, А. Фонд земель сільськогосподарського призначення
державної власності : які завдання він має вирішувати? // Землевпоряд.
вісн. – 2010. – № 10. – С. 4 – 11.
499. Мельник, Л. Ю. Соціально-економічні аспекти приватної
власності на землю сільськогосподарського призначення / Л. Ю. Мельник,
Ю. О. Литвин // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво.
– 2004. – № 2. – С. 135 – 140.
500. Мироненко, І. В. Зміст та межі здійснення права приватної
власності на землю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
І. В. Мироненко ; НАН України, Ін-т держави і права, [Прикарпат. нац. унт]. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (11 назв).
501. Мироненко, І. В. Зміст та межі здійснення права приватної
власності на землю в Україні : монографія / І. В. Мироненко. – ІваноФранківськ : Супрун В. П., 2012. – 189 с.
502. Мілімко, Л. Правове регулювання забезпечення права
власності громадян України на землю // Підприємництво, господарство і
право. – 2011. – № 12. – С. 119 – 122.
503. Мустафіна, О. Порядок державної реєстрації права спільної
часткової власності на земельну ділянку і житловий будинок //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 8. – С. 35 – 36.
504. Муховиков, А. М. Комунальна власність на землю : зб. наук.
пр. / А. М. Муховиков, Л. Я. Новаковський. – Київ : Урожай, 2005. – 146 с.
505. Настіна, О. І. Право державної власності на землю в Україні :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Настіна ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2011. – 19 с.
506. Нечипоренко, О. М. Трансформація відносин власності та
землекористування в Україні // Продукт. сили України. – 2009. – № 2. –
С. 81 – 87.
507. Нікітенко, В. Розмежування земель державної та комунальної
власності – актуальне питання земельного права // Землевпоряд. вісн. –
2013. – № 5. – С. 45 – 47.
50
508. Носік, В. В. Власність і право власності на землю : теорія і
практика // Земел. право України. – 2007. – № 1. – С. 3 – 10.
509. Носік, В. В. Право власності на землю українського народу :
[монографія] / В. В. Носік. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
510. Носік, В. В. Проблеми застосування у господарському
судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника
на землю від імені українського народу // Право України. – 2009. – № 9. –
С. 30 – 33.
511. Носік, В. В. Проведене реформування відносин власності на
землю має більше негативних, аніж позитивних наслідків // Землевпоряд.
вісн. – 2010. – № 2. – С. 18 – 19.
512. Озімок, І. В. Правова формалізація конституційного права
власності на землю // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – № 3. –
С. 38 – 44.
513. Павлишенко, М. Приватизація землі та її соціальноекономічні наслідки // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 29 – 39.
514. Пасюта, А. А. Власність на землю як економічна категорія //
Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 22 – 26.
515. Пожидаєв, Є. Порядок видачі та виготовлення державних актів
на право власності на земельні ділянки // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 5.
– С. 51 – 54.
516. Приватизація
землі
та
реорганізація
колективних
сільськогосподарських підприємств в Україні. – Київ : Століття, 1998. –
271 с.
517. Прутська, О. О. Власність на землю та форми її реалізації //
Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 4. – С. 28 – 31.
518. * Рабинович, С. П. Право приватної власності на землю у
контексті соціальної доктрини католицької церкви // Забезпечення
законності у сфері земельних правовідносин : тези доп., виступів,
повідомл. на міжвуз. наук.-практ. конф. молодих науковців. – Львів, 2003.
– С. 106.
519. Русан, В. М. Щодо прав землевласників в Україні // Вісн. Сум.
нац. аграр. ун-ту. Серія : Фінанси і кредит. – 2012. – № 1. – С. 259 – 265.
520. Сальман, І. Ю. Правові аспекти приватизації земельних
ділянок громадянами України // Вісн. Акад. мит. служби України. Серія :
Право. – 2009. – № 2. – С. 127 – 130.
51
521. Сальман, І. Ю. Проблеми правового статусу юридичних осіб
у контексті прав власності на землю // Держава та регіони. Серія : Право. –
2010. – № 1. – С. 64 – 65.
522. Самбор, М. Набуття права власності на земельні ділянки на
підставі набувальної давності : український досвід // Право України. –
2011. – № 2. – С. 270 – 277.
523. Самбор, М. Специфіка набуття фізичними особамигромадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх
безоплатної приватизації // Адвокат. – 2010. – № 1. – С. 20 – 24.
524. Самбор, М. А. Теоретичні засади та практична роль принципів
права у первинному набутті права власності на землю // Мит. справа. –
2011. – № 1 ; ч. 2. – С. 66 – 71.
525. Самородов, А. Правове регулювання повноважень місцевих
державних адміністрацій у галузі земельних відносин щодо розпорядження
землями державної власності // Вісн. Акад. правових наук України. – 2012.
– № 3. – С. 168 – 175.
526. Спасибо-Фатєєва, І. Наслідки придбання у власність
земельної ділянки після укладення договору іпотеки будівлі // Нотаріус для
вас. – 2009. – № 12. – С. 20 – 22.
527. Способ, О. Про емфітевзис і земельні ділянки державної та
комунальної власності // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 7. – С. 42 – 43.
528. Стороженко, О. О. Приватна власність на землю – бурхливий
розвиток, чи занепад? // Вісн. Уман. держ. аграр. акад. – 2001. – № 1, 2. –
С. 72 – 73.
529. Ткаченко, Н. М. Актуальні питання обліку земельних ділянок
України в умовах різних форм власності // Вісн. екон. науки України. –
2010. – № 2. – С. 162 – 165.
530. Тонюк, М. О. Трансформація відносин власності на землю та
землекористування як передумова становлення земельного ринку в Україні
// Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 69 – 75.
531. Третяк, А. М. Закон формування економічних відносин
власності на землю // Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 5. – С. 24 – 27.
532. Третяк, А. М. Законодавчо-нормативні проблеми екологічних
відносин прав власності та прав користування землею в Україні /
А. М. Третяк, В. М. Другак // Екол. науки. – 2012. – № 1. – С. 82 – 91.
533. Третяк, А. М. Земельні економічні відносини прав власності
та користування землею в Україні : законодавчо-нормативні проблеми їх
52
регулювання / А. М. Третяк, В. М. Другак // Продукт. сили і регіон.
економіка. – 2009. – Ч. 2. – С. 12 – 20.
534.
Третяк, А. М. Формування земельних відносин при
розмежуванні земель державної та комунальної власності / А. М. Третяк,
В. М. Другак, С. С. Нешик; Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України та ін. – Київ : НАДУ при Президентові України, 2004. – 60 с.
535. Украина : чья земля? ... / Агентство концептуал. анализа
проектирования и упр. «Концепт». – Киев : Пульсиры, 2012. – 77 с.
536. Уркевич, В. До питання про документи, що посвідчують право
на земельну ділянку // Юрид. радник. – 2009. – № 5. – С. 56 – 59.
537. Уркевич, В. Про деякі особливості реалізації права власності
на землю громадянами України // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2009. –
№ 5. – С. 107 – 110.
538. Філатов, О. Відсутність єдиної системи координат ставить під
сумнів гарантування прав власності на землю : [розмова з ген. дир. держ.
п-ва «Центр державного земельного кадастру» О. Філатовим / розмовляла
О. Нагорна // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 7. – С. 17 – 19.
539. Харченко, О. С.
Правове
врегулювання
відносин
розмежування земель державної та комунальної власності // Держава і
право. Юрид. і політ. науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 256 – 260.
540. Шестіріков, В. В.
Актуальні
питання
законодавчого
врегулювання примусового припинення права приватної власності на
земельні ділянки // Актуал. питання цив. та госп. права. – 2009. – № 3. – С.
21 – 33.
541. Щурик, М. В. Кооперативні засади організації земельного
господарства як підойма соціального захисту на селі / М. В. Щурик //
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2012. –
Вип. 6 : Актуальні проблеми регіонального розвитку. – С. 264 – 273.
542. Щурик, М. В. Реприватизація та деприватизація земельних
ресурсів як стратегічні напрями організації земельного господарства //
Статистика України. – 2011. – № 3. – С. 66 – 71.
543. Юхименко, П. І. Інституціональні аспекти забезпечення прав
власності на земельні ресурси / П. І. Юхименко, О. М. Загурський //
Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 159 – 169.
53
2.5.1.2 Оренда землі
544. Про оренду землі : закон України : прийнят. 6 жовт. 1998 р. //
Держ. вісн. України. – 1998. – № 11. – С. 1881 – 1884.
545. Об аренде земли : закон Украины (по состоянию на 1 янв.
2004 г.) – Харьков : Фактор, 2004. – 23 с.
546. Антіпова, Л. І. Залучення зарубіжного досвіду організації
земельно-орендних відносин // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 147 –
153.
547. Антіпова, Л. І. Оренда землі з погляду породжуваних нею
відносин // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 9 – 14.
548. Балан, О. Д. Особливості розвитку ринкових структур в
умовах оренди сільськогосподарських земель // Економіка АПК. – 2010. –
№ 2. – С. 112 – 115.
549. Белічук, Н. Чи можна розірвати договір з орендарем за
затримку орендної плати? // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 1. – С. 26 – 27.
550. Березівський, П. С.
Орендні
відносини
в
системі
землекористування сільськогосподарських підприємств : реалії і
перспективи // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб.
матеріалів Одинадцятих річ. зборів Всеукр. конгр. вчених економістіваграрників, Київ, 26 – 27 лют. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 280 – 289.
551. Берлач, А. Аренда земли как путь к ее рынку //
Предпринимательство, хоз-во и право. – 1999. – № 4. – С. 45 – 48.
552. Богач, Л. В. Розвиток орендних земельних відносин
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук
/ Л. В. Богач ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Київ, 2012. – 21 с.
553. Богач, Л. В. Розвиток орендних земельних відносин
сільськогосподарських підприємств / Л. В. Богач, О. Ю. Єрмаков //
Землеустрій кадастр і моніторинг земель. – 2012. – № 1/2 – С. 71 – 78.
554. Бурдейний, І. М. Економічні умови та правові основи оренди
землі // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С. 25 – 27.
555. Горобчук, Т. Т.
Розвиток
орендних
відносин
сільськогосподарьских підприємств / Т. Т. Горобчук, О. В. Чаплигіна //
Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2007. – № 6. – С. 25 – 30.
556. Грабовецький, Б. Є. Дослідження тенденцій зміни орендної
плати за землю та оцінки впливу на її рівень окремих факторів на прикладі
54
Вінницької області / Б. Є. Грабовецький, О. В. Чаплигіна // Статистика
України. – 2010. – № 3. – С. 39 – 44.
557. Данкевич, А. Є. Методичні підходи щодо запровадження
застави права оренди землі // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 88 – 93.
558. Данкевич, А. Є. Орендні земельні відносини у сільському
господарстві // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 63 – 69.
559. Данкевич, А. Є. Розвиток орендних земельних відносин у
сільському господарстві // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – С. 43 – 45.
560. Данкевич¸ А. Є. Світовий досвід оренди земель // Економіка
АПК. – 2007. – № 3. – С. 138 – 144.
561. Денисенко, И. А. О переходе права на аренду земельного
участка при переходе имущественных прав от застройщика к управителю
// Економіка та право. – 2012. – № 1. – С. 131 – 133.
562. Діденко, С. В.
Оренда
земель
сільськогосподарського
призначення як актуальний напрямок розвитку земельних відносин //
Економіка і регіон. – 2005. – № 2. – С. 174 – 180. – Бібліогр. : 9 назв.
563. Дубіщев, В. П.
Організаційно-економічні
передумови
формування ринку оренди землі в процесі реалізації державної
регіональної політики // Економіка і регіони : наук. вісн. Полтав. нац. техн.
ун-ту ім. Ю. Кондратюка. – 2004. – № 1. – С. 67 – 70.
564. Євсюков, Т.
Визначення
економічних
збитків
від
використання земель під проектними господарськими шляхами при оренді
земельних ділянок / Т. Євсюков, О. Краснолуцький, О. Мазурець //
Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 6. – С. 40 – 45.
565. Єрмаков, О. Ю. Розвиток регіонального ринку оренди
сільськогосподарських земель / О. Ю. Єрмаков, А. В. Кравченко //
Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 10 – 14.
566. Жлуховська, Л. Вплив орендних відносин на оптимізацію
землекористування в аграрних формуваннях // Вісн. Тернопіл. нац. екон.
ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2007. – № 4. – С. 38 – 43.
567. Іванюк, І. В. Теоретичний аспект розвитку орендних
земельних відносин у сільському господарстві / І. В. Іванюк, П. Ю. Ткачук
// Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 53 – 55.
568. Ільків, Н. В.
Оренда
земель
сільськогосподарського
призначення в Україні : теоретичні й практичні аспекти : монографія /
Н. В. Ільків ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛДУВС, 2008. –
295 с.
55
569. Кирилюк, І. М. Оренда землі в системі аграрних відносин
України : автореф. дис. ... канд. екон. наук / І. М. Кирилюк ; Держ. вищ.
навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2010. –
20 с.
570. Кирилюк, І. М. Теоретичні концепції земельних орендних
відносин в сільському господарстві // Культура народов Причерноморья. –
2011. – № 206. – С. 126 – 129.
571. Кірейцева, О. В. Розвиток земельно-орендних відносин в
Україні // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 66 – 70.
572. Кірейцева, О. В. Удосконалення організаційного механізму
орендних земельних відносин у сільському господарстві : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / О. В. Кірейцева ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр.
економіки» Укр. акад. аграр. наук. – Київ, 2009. – 20 с. іл., табл. – Бібліогр.:
с. 17 – 18.
573. Кіщак, І. Т. Нормативно-правове забезпечення реалізації
земельно-орендних відносин у сфері АПК / І. Т. Кіщак, І. П. Саваріна //
Сучасний вимір держави і права : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф.
ОНЮА. – Миколаїв, 2008. – С. 148 – 157.
574. Ковтунович, Н. Л. Оренда землі : зарубіжний (світовий)
досвід та реалії України / Н. Л. Ковтунович, Н. Г. Кондратенко //
Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 12. – С. 20 – 25.
575. Козка, А. Аренда земли : тонкости и нюансы // Генер.
директор. – 2011. – № 3. – С. 54 – 59.
576. Колядинська, Т. Переважне право оренди землі повинен мати
той, хто на ній живе і працює / Т. Колядинська, В. Звірко // Землевпоряд.
вісн. – 2013. – № 3. – С. 6 – 10.
577. Комарова, О. С. Правове регулювання оренди земельних
ділянок державної та комунальної форм власності // Економіка та право. –
2011. – № 3. – С. 157 – 163.
578. Корецький, А. В. Економіко-правові основи регулювання
земельно-орендних відносин / А. В. Корецький, А. С. Юхно // Актуал.
проблеми держ. упр. – 2010. – № 1. – С. 197 – 204.
579. Корецький, А. В. Право власності, користування та оренди
землі : лекція / А. В. Корецький ; Харків. держ. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Харків : ХДАУ, 1999. – 44 с.
580. Краснолуцький, О. Якщо орендуються окремі земельні
ділянки серед поля ... // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 9. – С. 33 – 34.
56
581. Кулинич, П.
Правове
регулювання
оренди
сільськогосподарських
земель
на
засадах
публічно-приватного
партнерства : шляхи вдосконалення // Юрид. Україна. – 2013. – № 7. –
С. 76 – 82.
582. Кустовська, О. Проблеми оренди сільськогосподарських
земель та шляхи їх вирішення // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 4. – С. 36 –
39.
583. Литвин, Ю. Деякі питання оренди приміщень та земельних
ділянок // Справ. економиста. – 2007. – № 5. – С. 50 – 54.
584. Мартин, А. Г. До питання про кризу орендних відносин у
сільськогосподарському землекористуванні України // Землеустрій і
кадастр. – 2012. – № 4. – С. 67 – 76.
585. Мартин, О. М. Економічні передумови формування оренди
землі в процесі реалізації державної регіональної політики // Наук. вісн.
Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького : зб.
наук. пр. – 2007. – Т. 9, № 4 (35), ч. 2. – С. 172 – 175.
586. Мельник, Л. Ю. Наукові основи оренди землі // Держава та
регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 200 –
204. – Бібліогр.: 10 назв.
587. Михайленко, Д. А. Развитие института аренды земли в
отечественном праве // Проблемы законности. – 2000. – Вип. 41. – С. 114 –
120.
588. Москаленко, А. М. Особливості формування орендної плати в
сільськогосподарських підприємствах зони Полісся // Економіка АПК. –
2013. – № 12. – С. 19 – 25. – Бібліогр.: с. 24 – 25 (14 назв).
589. Назаренко, О. В. Геоінформаційні технології в оранізації
орендних земельних відносин на сучасному етапі // Вісн. Сум. нац. аграр.
ун-ту. Серія : Економіка та менеджмент. – 2005. – Вип. 6 – 7. – С. 70 – 81.
590. Назаренко, О. В. Оренда – економічний інструмент
раціонального землекористування / О. В. Назаренко. – Суми : Козацький
вал, 2005. – 101 c.
591. Насушная, О. В. Вопрос о соотношении гражданского и
земельного законодательства при регулировании аренды земельного
участка / О. В. Насушная, И. С. Пономаренко // Економіка та право. – 2009.
– № 2. – С. 74 – 78.
592. Нестеренко, О. М.
Проблемні
питання
орендного
землекористування // Держава та регіони. Серія : Право. – 2009. – № 4. –
С. 22 – 27.
57
593. Нікітенко, В. Оренда землі : нотаріальне посвідчення та
державна реєстрація // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. – С. 32 – 35.
594. Новаковська, І. О. Оренда землі і питання соціального
захисту селян // Землевпорядкування. – 2002. – № 1. – С. 53 – 57.
595. Пейчев, К. П. Науково-практичний коментар до Закону
України «Про оренду землі» / К. П. Пейчев. – Харків : Фактор, 2012. –
303 с.
596. Пейчев, К. П. Оренда земель державної та комунальної
власності в 2009 році (аналіз законодавства) / Юрид. радник. – 2009. – № 2.
– С. 11 – 15.
597. Погрібний, О. О. Селянські господарства і оренда :
організаційно-правові питання / О. О. Погрібний. – Київ : Урожай, 1992. –
187 с.
598. Посилаєва, К. І. Регулювання економічних відносин при
передачі землі в оренду // Трансформація земельних відносин до ринкових
умов : зб. матеріалів Одинадцятих річ. зборів Всеукр. конф. вчених
економістів-аграрників, Київ, 26 – 27 лют. 2009 р. – Київ, 2009. С. 437 –
440.
599. Прус, Ю. О. Оренда землі та напрямки її розвитку в
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Ю. О. Прус ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка,
Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. – Харків, 2012. – 20 с.
600. Розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського
призначення : монографія / О. В. Чаплигіна [та ін.]; Вінниц. нац. техн. ун-т.
– Вінниця ; ВНТУ, 2012. – 177 с.
601. Саваріна, І. П. Перспективний розвиток орендних [земельних]
відносин сільськогосподарських формувань // Економіка та держава. –
2013. – № 3. – С. 94 – 97.
602. Саваріна, І. П. Стан орендних відносин у господарських
формуваннях Миколаївської області // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 59 –
60. – Бібліогр.: с. 60 (7 назв).
603. Савін, І. Про державну реєстрацію додаткових угод до
договорів оренди землі // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 4. – С. 33.
604. * Семеряк, Ю. А. Орендні земельні відносини в аграрному
секторі економіки та напрями їх удосконалення / Ю. А. Семеряк,
М. Г. Москва // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. – № 20 – С. 247 – 253.
58
605. Сисецкая, А. Аренда земли под гостиницу и ресторан в
контексте изменений законодательства / А. Сисецкая, Е. Зленко // Акад.
гостеприимства. – 2013. – № 1. – С. 36 – 39.
606. Сичкарь, Д. Порядок получения земли в аренду в 2008 году //
Строит. учет. – 2008. – № 6. – С. 91 – 93.
607. Сичкарь, Д. Аренда государственной и коммунальной земли в
2009 году // Строит. учет. – 2009. – № 3. – С. 102 – 106.
608. Спіцина, Л. Заміна сторін у договорі оренди землі : підстави,
порядок, наслідки // Нотаріат для Вас. –2010. – № 9. – С. 68 – 76.
609. Те саме // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 7. – С. 30 – 39.
610. Те саме // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. – № 4. – С. 75
– 86.
611. Сук, П. Особливості операційної оренди землі // Бухгалтерія в
сіл. госп-ві. – 2004. – № 4. – С. 7 – 9.
612. Харенко, А. О. Орендна плата за майнові та земельні паї в
аграрних формуваннях // Агроінком. – 2006. – № 2. – С. 80 – 83. –
Бібліогр.: 7 назв.
613. Хащівська, Н. Особливості правового регулювання строків у
договорі найму (оренди) земельної ділянки // Юрид. Україна. – 2010. –
№ 4. – С. 70 – 76.
614. Цап, В. Д. Орендна плата за земельні ділянки у формуванні
витрат виробництва сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. –
2012. – № 9. – С. 135 – 139.
615. Чаплигіна, О. В. Розвиток орендних земельних відносин
сільськогосподарських підприємств в умовах реформування : автореф. дис.
... канд. екон. наук / О. В. Чаплигіна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця,
2012. – 20 с.
616. Черноштан, С. М.
Оренда
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення в Україні / С. М. Черноштан,
Н. В. Шарафутдінова // Землевпоряд. вісн. – 2003. – № 4. – С. 10 – 13.
617. Черноштан, С. Продавати чи здавати в оренду? // Зем.
реформа в Україні. – 2008. – № 1. – С. 3 – 6.
618. Черноштан, С. М. Розвиток орендних відносин в Україні //
Землевпоряд. вісн. – 2004. – № 4. – С. 16 – 22.
619. Шебаніна, О. В. Орендні земельні відносини : сучасний стан
та основні напрями удосконалення // Економка АПК. – 2008. – № 7. – С. 7
– 13.
59
620. Шиян, А. А. Теоретико-ігрове
моделювання економічних
відносин орендаря та власника земель сільськогосподарського
призначення / А. А. Шиян, О. В. Чаплигіна // Агросвіт. – 2010. – № 17. –
С. 18 – 23.
621. Щурик, М. В. Орендно-земельні відносини в аграрному
секторі Карпатського макрорегіону // Трансформація земельних відносин
до ринкових умов : зб. матеріалів Одинадцятих річ. зборів Всеукр. конгр.
вчених економістів-аграрників, Київ, 26 – 27 лют. 2009 р. – Київ, 2009. –
С. 428 – 432.
622. Юхименко, О. М. Розвиток орендних відносин в аграрному
секторі економіки // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 18 – 21.
623. Ярмолюк, О. Ф. Облік орендованих земельних ділянок та паїв
в сільському господарстві / О. Ф. Ярмолюк, А. В. Погосова // Інновац.
економіка. – 2012. – № 8. – С. 274 – 277.
2.5.1.3 Земельний сервітут та суперфіція
624. Альтернатива покупке или аренде земли под застройку –
право суперфиция // Строит. учет. – 2010. – № 7. – С. 49 – 60.
625. Ільків, Н. В. Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття
права на забудову земельної ділянки // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр.
справ. Серія : Юридична. – 2010. – Вип. 2. – С. 117 – 127.
626. Литвиненко, І. В.
Формування
права
сервітуту
в
закордонному досвіді // Містобудування та територ. планування. – 2009. –
Вип. 34. – С. 261 – 264.
627. Лозовая, Е. Суперфиций – право использовать чужой
земельный участок для застройки // Строит. учет. – 2011. – № 1. – С. 81 –
83.
628. Луць, В. Проблеми земельного сервітуту / В. Луць,
П. Лапечук, Т. Попович // Юрид. Україна. – 2010. – № 2. – С. 53 – 55.
629. Ограниченное пользование землей – земельный сервитут //
Строит. учет. – 2010. – № 7. – С. 36 – 48.
630. Сервітут у земельному законодавстві // Землевпоряд. вісн. –
2012. – № 5. – С. 48 – 52.
631. Титикало, Р. Щодо оренди та встановлення земельного
сервітуту на під’їздні шляхи // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2009. – № 6.
– С. 109 – 113.
60
2.5.1.4 Відчуження земельних ділянок
632. * Актуальні питання договірних відносин у сфері
використання земельних ресурсів / Акад. прав. наук України, НДІ приват.
права підприємництва. – Київ, 2009. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80 – 83 (60 назв).
633. Бондаренко, Б. В. Оформлення прибудинкової території :
практ. посіб. для ОСББ / Б. В. Бондаренко, М. В. Мазур ; Східноукр. центр
громад. ініціатив. – Луганськ : Рєзніков, 2011. – 103 с.
634. Бусуйок, Д. В. Класифікація земельних адміністративних
послуг // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 239 – 245.
635. Васильев, С. Организация не приступила к строительству и
местный совет отменил решение о выделении ей земельного участка //
Экспресс-анализ законодат. и нормат. актов. – 2009. – № 18 – 19. – С. 47 –
50.
636. Васильев, С. Продавец земельного участка уклоняется от
выполнения условий предварительного договора о продаже земли //
Соврем. бухгалтер. – 2009. – № 6. – С. 67 – 70.
637. Гаєцька-Колотило, А. З.
Землі
сільськогосподарського
призначення в нотаріальній практиці / А. З. Гаєцька-Колотило, Н. В. Ільків
// Довід. нотаріуса. – 2010. – № 5. – С. 96.
638. Глотова, О. В. Правове регулювання угод із земельними
ділянками в Україні : монографія / О. В. Глотова. – Одесса : Фенікс, 2008. –
254 с.
639. Долинська, М. Порядок відчуження земельних ділянок, інших
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспільних потреб // Нотаріат для вас. – 2011. –
№ 6. – С. 52 – 60.
640. Жилінкова, І. Безоплатна передача земельних ділянок як
підстава виникнення спільної сумісної власності подружжя (проблеми
втілення п. 5 ст. 61 Сімейного кодексу України) / І. Жилінкова, М. Шульга
// Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 3. – 43 – 50.
641. Земельні питання в нотаріальній практиці / Укр. нотаріал.
палата, коміс. з аналізу, методології та прогнозування нотаріал. практики.
– Київ : [б. в.], 2012. – 96 с.
642. Ільків, Н. В. Окремі аспекти відчуження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
61
необхідності / Н. В. Ільків, О. В. Ільницький // Довід. нотаріуса. – 2011. –
№ 2. – С. 3 – 96.
643. Ільків, Н. В. Примусове відчуження земельних ділянок та
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної
необхідності : прав. проблеми // Право України. – 2011. – № 5. – С. 231 –
240.
644. Кальніченко, А. Актуальні питання земельного законодавства
: мораторій на відчуження деяких земель сільськогосподарського
призначення : відкритий семінар : заняття друге // Землевпоряд. вісн. –
2010. – № 12. – С. 27 – 30.
645. Крат, В. І. Науковий висновок щодо необхідності вказівки
розміру та кадастрового номера земельної ділянки при відчуженні частки в
праві спільної часткової власності // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011.
– № 4. – С. 18 – 20.
646. Лізунова, А. П. Правові та просторово-технічні аспекти
відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи мотивів
суспільної необхідності в Україні / А. П. Лізунова, М. Ю. Міхальова //
Містобудування та територ. планування. – 2011. – Вип. 42. – С. 204 – 209.
647. Методичні рекомендації з питань посвідчення договорів
відчуження земельних ділянок після 01.05.2009 // Нотаріат для вас. – 2009.
– № 12. – С. 59 – 61.
648. Нікітенко, В. Відчуження земельної ділянки : документи,
перехід права власності, оподаткування // Мала енциклопедія нотаріуса. –
2011. – № 3. – С. 51 – 55.
649. Спасибо-Фатєєва, І. Науково-правовий висновок про
відчуження права оренди // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 7. – С. 22 – 29.
650. Спіцина, Л.
Особливості
відчуження
земель
сільськогосподарського призначення // Нотаріат для Вас. – 2011. – № 1 – 2.
– С. 71 – 78.
651. Те саме // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 10. – С. 14 – 17.
652. Суєтнов, Є. П. Відчуження земельних ділянок для суспільних
потреб та з мотивів суспільної необхідності : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / Є. П. Суєтнов ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого». – Харків, 2013. – 20 с.
653. Федик, С. Є. Особливості нормативно-правового регулювання
відчуження земель під будівництво залізниць у Російській імперії // Наук.
вісн. Львів. держ. ун-ту внутріш. справ. Серія : Юридична. – 2009. – Вип. 3.
– С. 142 – 150.
62
654. Харченко, О. С. Правове регулювання відносин з відчуження
земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 169 – 173.
2.5.2 Операції з землею
655. Бриндзя, З. Формування і функціонування облікового
відображення операцій з купівлі-продажу земельних ділянок різних форм
власності // Галиц. екон. вісн. – 2012. – № 2. – С. 170 – 181.
656. Земля : оформление, использование, учет : практ. рук. /
Е. Г. Аверьянова, В. Бабак, Е. Базюкевич и др. – Днепропетровск : БалансКлуб, 2008. – 174 с. – (Б-ка «Баланс» ; № 11).
657. Ільків, Н. В. Альтернативні шляхи набуття права на забудову
земельної ділянки // Довід. нотаріуса. – 2010. – № 1. – С. 21 – 48.
658. Канаш, О. Яким має бути паспорт земельної ділянки? //
Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 4. – С. 40 – 41.
659. Козьмук, П. Поземельна книга : як поглибити її зміст та
удосконалити форму? / П. Козьмук, А. Козьмук // Землевпоряд. вісн. –
2009. – № 4. – С. 42 – 44. – Бібліогр.: с. 44 (6 назв).
660. Кшиванська, І. Правові аспекти припинення права власності і
права користування земельними ділянками // Нотаріат для вас. – 2011. –
№ 10. – С. 9 – 18.
661. Луць, В. Застава земельних ділянок : особливості договірних
правовідносин / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юрид. Україна. – 2010.
– № 4. – С. 4 – 10.
662. Ляпін, Д. В. Питання вдосконалення процедур виділення
земельних ділянок для реалізації інфраструктурних проектів ЄВРО–2012 //
Стратег. пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 100 – 106.
663. Ляшенко, Ю. И. Операции с землей / Ю. И. Ляшенко,
С. М. Кобзан, В. Н. Левков. – Харьков : Фактор, 2007. – 821 с.: ил.
664. Маковій, В. П. Застава землі : реалії та перспективи // Вісн.
Запоріз. нац. ун-ту. Серія : Юридичні науки. – 2011. – № 2 (ч. 2). – С. 59 –
64.
665. Мартин, А. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб :
як удосконалити організаційно-правові механізми? // Землевпоряд. вісн. –
2009. – № 8. – С. 28 – 35.
63
666. Мірошниченко, А.
Зобов’язальні
права
користування
земельною ділянкою / А. Мірошниченко, А. Ріпенко // Право України. –
2012. – № 7. – С. 40 – 49.
667. Мірошниченко, А. М. Обрання належного способу захисту
прав на земельні ділянки // Адвокат. – 2011. – № 1. – С. 26 – 31.
668. * Мічурін, С. Право користування чужою земельною ділянкою
для забудови : коментар глави 34 ЦК України // Актуал. питання цивіл. та
госп. права. – 2010. – № 1. – С. 39 – 46.
669. Мовчан, Р. О. Щодо перспектив удосконалення законодавчого
регулювання відносин у сфері постійного користування земельною
ділянкою // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутріш. справ ім. Е. О. Дідоренка. –
2012. – № 3. – С. 188 – 194.
670. Настечко, К. Зміст і функції оформлення прав на земельні
ділянки // Юрид. Україна. – 2010. – № 7. – С. 80 – 83.
671. Настечко, К. О. Оформлення прав на земельні ділянки :
[монографія] / К. О. Настечко ; НАН України, Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 239 с.
672. Настечко, К. О. Оформлення прав на земельні ділянки :
правові та організаційні питання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
К. О. Настечко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.
– Київ, 2010. – 20 с.
673. Начинкина, Н.
Договоры
между
сособственниками
земельного участка // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. – № 3. – С. 157
– 159.
674. Операции с землей / [К. Пейчев и др.]. – 3-е изд. перераб. и
доп. – Харьков : Фактор, 2013. – 1035 с. – Библиогр.: с. 1021 – 1035 (230
назв.).
675. Операции с землей / [Ю. Ляшенко, C. Кобзан, В. Левков и др.].
– 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : Фактор, 2008. – 892 с.
676. Переоформлення земель при переході права власності на
житловий будинок // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 9. – С. 38 – 49.
677. Саврук, С. Купівля-продаж земельних ділянок під забудову :
окремі особливості та новели правового регулювання // Юрид. журн. –
2010. – № 10. – С. 59 – 63.
678. Спіцина, Л. Втрата, пошкодження державних актів на право
власності на земельну ділянку // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. –
№ 4. – С. 157 – 164.
64
679. Терлецька, Л. Викуп державою земельних ділянок для
суспільних потреб – підстава відшкодування збитків в Україні // Юрид.
вісн. – 2009. – № 3. – С. 41 – 46.
680. Філатов, О. Запровадження принципу «єдиного вікна» значно
спростить реєстрацію земельних ділянок та документів, що посвідчують
права на них / О. Філатов // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 12. – С. 2 – 3.
681. Шемшур, А. Особливості порядку реєстрації прав на земельну
ділянку, що запроваджений з нинішнього – 2013 року // Землевпоряд. вісн.
– 2013. – № 3. – С. 25 – 28.
682. Шульга, М. Юридичні засади державної реєстрації земельних
прав // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2009. – № 3. – С. 67 – 71.
2.5.3 Порушення земельного законодавства
683. Джавадов, Х. А. Гражданско-правовая ответственность за
нарушение земельного законодательства (на опыте Украины,
Азербайджана и России) : монография / Х. А. Джавадов. Ин-т государства
и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев : Юридична думка,
2009. – 27 с.
684. Дудоров, О. О. Кримінальна відповідальність за самовільне
зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво : монографія /
О. О. Дудоров ; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ, 2012. – 399 с.
685. Дудоров, О. О. Самовільне зайняття земельної ділянки без
правовстановлюючих документів : проблема розмежування та шляхи її
вирішення / О. Дудоров, Р. Мовчан // Підприємництво, госп-во і право. –
2012. – № 8. – С. 51 – 54.
686. Захарченко, П. П. Діяльність органів МВС у сфері
попередження порушень земельного законодавства у середині ХІХ ст. : (на
прикл. укр. губерній) / П. П. Захарченко, В. М. Мангер // Малий і серед.
бізнес. – 2011. – № 1/2. – С. 69 – 72. – (Право, держава, економіка).
687. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної
забудови / Східноукр. центр громад. ініціатив «Тотальна акція на
підтримку прав людини та демократії» ; [упоряд.] В. М. Філіпповський,
В. В. Щербаченко, М. С. Кружилін. – Луганськ : Янтар, 2007. – 163 с.
688. Коваленко, Т. Особливості кримінальної відповідальності за
самовільне зайняття земельної ділянки // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 1.
– С. 6 – 9.
65
689. Крячко, О. В. Просто о сложном / О. В. Крячко. – Харків :
Оригинал, 2006. – 23 с.: табл. – (Закон для всех один).
690. Саркісова, Т. Б. Земельне правопорушення як підстава
юридичної відповідальності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
Т. Б. Саркісова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с.
691. Чиж, Ю. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення
земельного законодавства // Юрид. науки. – 2012. – № 5. – С. 72 – 77.
2.5.4 Земельні конфлікти, спори
692. Бородовський, С. О. До питання захисту господарським
судом прав на землю // Актуал. питання цивіл. та госп. права. – 2010. –
№ 3. – С. 61 – 64.
693. Жаренчик, О. В. Напрями подолання конфліктності земельних
відносин // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 37 – 40.
694. Ільницький, О. В. Земельні спори та порядок їх вирішення в
Україні : адмін.-прав. підхід : монографія / О. В. Ільницький. – Львів :
ЛНУ, 2011. – 337 с.
695. Коломоєць, Т. О. Особливості провадження по земельним
спорам за участю суб’єктів публічної адміністрації в порядку
адміністративного судочинства : монографія / Т. О. Коломоєць,
О. В. Яцун ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя :
ЗНУ, 2011. – 263 с.
696. Кузнецова, Н. Проблеми співвідношення земельного та
цивільного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань
земельних відносин // Право України. – 2009. – № 9. – С. 19 – 21.
697. Кулинич, П. Ф. Виникнення та припинення прав на землю :
питання компенсації судових органів // Суд. практика. – 2009. – № 2. –
С. 14 – 21.
698. Левков, В. Н. Земельные споры / В. Н. Левков, О. В. Петренко.
– 2-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2011. – 715 с.
699. Лейба, Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення /
Л. В. Лейба ; за ред. М. В. Шульга ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 159 с.
700. Осетинський, А. Юрисдикція судів з розгляду земельних
спорів : розмежування чи конкуренція? // Право України. – 2009. – № 9. –
С. 45 – 48.
66
701. Погрібний, О. Щодо місця інституту земельних спорів у
системі земельного права // Право України. – 2009. – № 9. – С. 11 – 14.
702. Снідевич, О. С. Окремі проблемні питання пред’явлення
зустрічного позову у цивільних справах, що виникають із земельних
правовідносин // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 2. – С. 178 – 181.
703. Стахурський, М.
Проблеми
визначення
підвідомчості
земельних спорів господарським судом України // Право України. – 2009. –
№ 9. – С. 62 – 67.
704. Черногуз, А. Ф. Відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам за земельним законом України : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук / А. Ф. Черногуз ; НАН України, Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького. – Київ. 2012. – 20 с.
705. Черногуз, А. Ф. Основні критерії класифікації збитків за
земельним законодавством України // Унів. наук. зап. – 2011. – № 3. –
С. 259 – 263.
706. Шульга, М. В. Деякі питання захисту прав на землю /
М. В. Шульга, Т. Г. Варшамян // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. –
№ 3. – С. 153 – 156.
707. Яцун, О. В. Розвиток законодавства з питань вирішення
земельних спорів // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. [Серія] : Юридичні науки. –
2010. – № 4. – С. 177 – 188.
2.5.5 Економічні аспекти земельних відносин
2.5.5.1 Загальні питання
708. Від становлення земельних відносин до комплексної
механізації виробництва / [М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов та ін.].
– Київ : Аграр. наука, 2005. – 280 с.
709. Даниленко, А. С.
Земельні
відносини
в
Україні.
Організаційно-правовий механізм : зб. основополож. актів законодавства /
А. С. Даниленко. – Київ : K. L. C., 2001. – 128 с.
710. Добряк, Д. С. Напрями вдосконалення нормативно-правової
бази регулювання земельних відносин // Землеустрій і кадастр. – 2009. –
№ 4. – С. 5 – 10.
711. Дорош, Й. М. Теоретико-методологічні основи розвитку
земельних відносин в Україні : монографія / Й. М. Дорош. – Київ : Вінок,
2011. – 284 с.
67
712. Дудич, Г. М. Удосконалення земельних відносин як чинник
ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Г. М. Дудич ; Львів. нац. аграр. ун-т. –
Львів, 2011. – 20 с.
713. Жук, В. М. Обліково-аналітичне забезпечення земельних
відносин // Агроінком. – 2011. – № 7 – 9. – С.116 – 121.
714. Загурський, О. М. Розвиток земельних відносин в ринковій
економіці України : монографія / О. М. Загурський. – Біла Церква : БНАУ,
2008. – 109 с.
715. Земельні відносини в Україні : зб. інформ.-аналіт. матеріалів
(1991 – 2010 рр.) / В. П. Горбулін, Л. Д. Греков, А. Д. Юрченко [та ін.], за
заг. ред. В. П. Горбуліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2010.
– С. 34 –43.
716. Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні :
матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 13 – 14 квіт. 2006 р.) : у 2 ч. Ч. 1–2
/ НАН України, Київ. ін-т земел. відносин. – Київ, 2006.
717. Земельные отношения в сельском хозяйстве : сб. норматив.
док. – Харьков : Консульт, 2000. – 31 с.
718. Зось-Кіор, М. В. Теоретичні аспекти удосконалення земельних
відносин у сучасних умовах господарювання // Економіка АПК. – 2013. –
№ 3. – С. 88 – 93. – Бібліогр.: с. 92 – 93 (20 назв).
719. Іванюк, І. В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку
земельних відносин на сільськогосподарських підприємствах : монографія
/ І. В. Іванюк. – Луганськ : Етлон-2, 2011. – 156 с.
720.
Кваша, С. М. Земельні відносини в контексті моделей
розвитку сільського господарства України // Економіка АПК. – 2009. –
№ 3. – С. 54 – 57.
721. Колотуха, С. Розвиток земельних відносин та їх фінансове
забезпечення в аграрному секторі економіки / С. Колотуха, І. Коваленко //
Банк. справа. – 2012. – № 2. – С. 19 – 27.
722. Концепція розвитку земельних відносин в Україні : [проект] //
Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 2. – С. 63 – 66.
723. Коритник, М. В. Трансформація економічного механізму
земельних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук / М. В. Коритник ;
Білоцерків. нац. аграр. ун-т, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» НААН України.
– Біла Церква (Київ. обл.), 2010. – 20 с.
68
724. Крисак, А. І. Сутність корпоратизації та державно-приватного
партнерства
в
розвитку
земельних
відносин
//
Збаланс.
природокористування. – 2013. – № 1. – С. 62 – 69.
725. Мартин, А. Перспективи технічної регламентації у сфері
земельних відносин // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 10. – С 18 – 23. –
Бібліогр.: с. 23 (14 назв).
726. Нечипоренко, О. М.
Концептуальні
заходи
щодо
вдосконалення земельних відносин // Продукт. сили і регіон. економіка. –
2009. – Ч. 2. – С. 66 – 73.
727. Новаковський, Л. Я. Удосконалення земельних відносин у
містах / Л. Я. Новаковський, В. О. Леонець. – Київ : Урожай, 2006. – 144 с.
728. Поплавський, В. Г. Трансформаційні аспекти земельних
відносин // Трансформація сіл. госп-ва та села : зб. наук. ст. – Львів, 2010. –
С. 384 – 392.
729. Рогач, С. М. Інституціональне забезпечення формування
земельних відносин в Україні // Продукт. сили і регіон. економіка. – 2009.
– Ч. 2. – С. 233 – 239.
730. Розвиток земельних відносин та системи землекористування в
Україні : теорія, методологія і практика : монографія / А. М. Третяк,
Й. М. Дорош, О. С. Дорош, М. П. Стецюк. – Київ : Віпол, 2012. – 250 с.
731. Саблук, П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні /
П. Т. Саблук. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. – 396 с.
732. Сафонова, В. І. Організаційно-економічні основи розвитку
земельних відносин в аграрному природокористуванні : автореф. дис. ... дра екон. наук / В. І. Сафонова ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.екол. дослідж., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Одеса, 2010. – 36 с.
733. Сафонова, В. И.
Трансформация
аграрных
земельных
отношений в природопользовании Украины : монография /
В. И. Сафонова. – Симферополь : Ариал, 2009. – 375 с. – Библиор.: с. 347 –
376 (529 назв.).
734. Стеценко, О. М. Регулювання земельних відносин і обороту
земельних ділянок аграрних господарств : автореф. дис. ... канд. екон. наук
/ О. М. Стеценко ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010.
– 20 с.
735. Трансформація земельних відносин до ринкових умов
господарювання : матеріали других регіон. річ. зборів Півн.-Сх. від-ня
Всеукр. Конгресу вчених економістів-аграрників, 5 лют. 2009 р., м. Харків
69
/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків :
ХНТУСГ, 2009. – 222 с.
736. Трансформація земельних відносин до ринкових умов
господарювання : матеріали других річ. зборів Всеукр. конгресу вчених
економістів-аграрників півден. регіону України, 22 – 23 січ. 2009 р.
м. Миколаїв / Миколаїв. держ. аграр. ун-т та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2009.
– 105 с.
737. Трегобчук, В. М. Удосконалення земельних відносин в
аграрній сфері / В. М. Трегобчук, Н. М. Скурська, В. Д. Яровий ; Об’єдн.
ін-т економіки НАН України. – Київ, 2004. – 47 с.
738. * Третяк, А. М. Антологія земельних відносин, землеустрою,
земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування в
Україні : вибр. твори у 5 т. Т. 1 – 5. – Київ : ЦЗРУ, 2009. – 2010.
739.
Третяк, А. М. Земельна політика та земельні відносини :
соціально-економічні та духовні аспекти розвитку / А. М. Третяк,
В. М. Другак. – Київ : ЦЗРУ, 2007. – 178 с.
740. Третяк, А. М. Концепція вдосконалення земельних відносин в
Україні. Державна цільова програма на 2007 – 2015 роки // Землевпоряд.
вісн. – 2006. – № 3. – С. 27 – 30.
741. Третяк, А. М. Концепція державної програми вдосконалення
земельних відносин в Україні на 2007 – 2015 рр. / А. М. Третяк та ін. //
Вісн. аграр. науки. – 2006. – № 9. – С. 5 – 7.
742. Третяк, А. М. Науково-методологічні основи удосконалення
земельних відносин на селі // Вісн. аграр. науки. – 2006. – Берез.-квіт. –
С. 186 – 188.
743. Третяк, А. М. Регулювання земельних відносин на території
сільської територіальної громади / А. М. Третяк, В. І. Коваль, С. С. Нешик.
– Київ : УАДУ, 2003. – 75 с.
744. Третяк, А. М. Стан та шляхи розвитку земельних відносин і
системи землекористування в аграрному комплексі України //
Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 6. – С. 4 – 14.
745. Тюряев, В. Н. Земля и земельные отношения // Культура
народов Причерноморья. – 2011. – № 207. – С. 133 – 137.
746. Удосконалення земельних відносин в аграрній сфері : наук.
доп. / В. М. Трегобчук, Н. М. Скурська, В. Д. Яровий, В. П. Прадун ; НАН
України, Ін-т економіки. – Київ, 2004. – 47 с.
70
747. Усаковський, С. Б. Етапи розвитку земельних відносин в
Україні / С. Б. Усаковський, М. А. Малашевський, Л. М. Колодіна //
Містобудування та територ. планування. – 2011. – Вип. 43. – С. 453 – 458.
748. Федоров, М. М. Економічні проблеми земельних відносин у
сільському господарстві / М. М. Федоров. – Київ : ІАЕ, 1998. – 264 с.
749. Федоров, М. М. Трансформація земельних відносин до
ринкових умов // Трансформація земельних відносин до ринкових умов :
зб. матеріалів одинадцятих річ. зб. Всеукр. конгр. вчених економістіваграрників, Київ, 26 – 27 лют. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 5 – 24.
750. Те саме // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 4 – 18.
751. Цигікал, П. Ф. Трансформація земельних відносин і стратегія
розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / П. Ф. Цигікал ; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2008. – 20 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (13 назв).
752. Черевко, Г. В. Удосконалення земельних відносин як чинник
ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств :
монографія / Г. В. Черевко, Г. М. Дудич. – Львів : Сполом, 2013. – 210 с.
753. Шарий, Г. Обґрунтування шляхів подальшого вдосконалення
земельних відносин в Україні // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 11. – С. 14 –
15.
754. Шарий, Г. І. Удосконалення земельних відносин у сфері обігу
земель сільськогосподарського призначення // Агросвіт. – 2013. – № 14. –
С. 16 – 21.
755. Шафранська, Л. Розвиток міжнародного співробітництва –
складова реформування земельних відносин // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 6. – С. 6 – 7.
756. Шворак, А. М. Земельні відносини : ретроспекція, сучасність
та перспективи : монографія / А. М. Шворак ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 248 с.
757. Шебанін, В. С. Щодо напрямів удосконалення механізму
земельних відносин в Україні / В. С. Шебанін, І. І. Червен,
І. Д. Бурковський // Трансформація земельних відносин до ринкових умов
господарювання : матеріали Других зборів Всеукр. конгресу економістіваграрників півден. регіону України, 11 – 13 січ. 2009 р. – Миколаїв, 2009. –
С. 12 – 18.
758. Юрченко, А. Д. Економіко-правове забезпечення розвитку
земельних відносин в ринковому середовищі // Економіка АПК. – 2003. –
№ 4. – С. 28 – 31.
71
759. Юрченко, А. Д. Результати реформування земельних відносин
і перспективи запровадження ринкового обігу земель в Україні // Нац.
безпека і оборона. – 2011. – № 6. – С. 61 – 67.
760. Яремко, Ю. І. Регулювання земельних відносин при
становленні ринку земель аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / Ю. І. Яремко ; Європ. ун-т. – Київ, 2008. – 20 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 17 (9 назв).
2.5.5.2 Грошова оцінка земельних ділянок
761. Про оцінку земель, Про державну експертизу землевпорядної
документації : закон України : за станом на 20 листоп. 2009 р. / Верхов.
Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 30 с.
762. Абрамов, О. Если мы сможем официально получать реальные
исходные данные, то и оценка земельных участков будет реальной //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 6. – С. 42 – 44.
763. Анопрієнко, Т. В. Грошова оцінка земель як один із важелів
управління сільськими населеними пунктами // Вісник ХНАУ ім.
В. В. Докучаєва. Серія : Економіка АПК і природокористування. – Харків,
2007. – С. 23 – 27.
764. Бабміндра, Д. Грошова оцінка земель : як усунути вади? /
Д. Бабміндра, Т. Єлефтеріаді // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 12. – С. 15 –
17. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв).
765. Бака, В. Шляхи вдосконалення рецензування звітів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них,
кваліфікаційні вимоги та підвищення відповідальності рецензента //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 6. – С. 40 – 42.
766. Бачишин, Б. Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і
ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання
сільськогосподарських угідь / Б. Д. Бачишин, Р. Б. Шульган // Вісн. геодезії
та картогр. – 2009. – № 5. – С. 31 – 37. – Бібліогр.: 7 назв.
767. Бердніков, Є. Стан проведення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 7. – С. 2 – 5.
768. Боровий, В. Аналіз обігу (купівлі-продажу) земель та оцінки
земельних ділянок сільськогосподарського призначення / В. Боровий,
А. Олінович, О. Іванченко // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 11. – С. 20 –
24. – Бібліогр.: с. 24 (7 назв).
72
769. Бурлака, Н. Оцінка земель як рушійний чинник регулювання
та удосконалення земельних відносин // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10.
– С. 32 – 35.
770. Вітвіцька, В. Грошова оцінка як важливий чинник
регулювання ринку сільськогосподарських земель // Землевпоряд. вісн. –
2014. – № 3. – С. 22 – 27. – Бібліогр.: 7 назв.
771. Волочко, Є. П. Геоінформаційні моделі та методи врахування
впливу екологічних факторів на грошову оцінку земельних ділянок /
Є. П. Волочко, А. А. Лященко // Містобудування та територіальне
планування. – 2010. – Вип. 36. – С. 63 –73.
772. Волочко, Є. П. Дослідження техногенного впливу на ринкову
вартість земельних ділянок в межах населених пунктів : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / Є. П. Волочко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2010. – 18 с.
773. Вплив грошової оцінки на ринок земель у Києві : стан,
проблеми та перспективи розвитку / Ю. Ф. Дехтяренко, Ю. М. Манцевич,
Ю. М. Палєха, А. В. Тарнопольський // Землеустрій і кадастр. – 2008. –
№ 1. – С. 59 – 68.
774. Гавриляк, М. Типові помилки технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів / М. Гавриляк,
А. Колосюк // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 9. – С. 2 – 5.
775. Греков, С. А. Проблеми та перспективи проведення грошової
оцінки сільськогосподарських земель в Україні / С. А. Греков,
Ю. В. Цекало // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2009. –
№ 8. – С. 78 – 82.
776. Гривнак, К. Оцінка землі як база оподаткування земельним
податком // Вісн. податк. служби України. – 2010. – № 44. – С. 17 – 21.
777. Гринченко, Т. О. Щодо визначення економічної оцінки земель
сільськогосподарського призначення / Т. О. Гринченко, І. В. Кошкалда,
Б. В. Роман // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 4. – С. 67 – 71. – Бібліогр.:
с. 71 (7 назв).
778. Гуторов, А. О. Проблеми індексації нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні // Вісн. Сум.
нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка та менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 26 –
29. – Бібліогр.: 8 назв.
779. Гуторов, О. І.
Особливості
та економічні
принципи
оцінювання земельної ділянки // Агроінком. – 2009. – № 5/8. – С. 32 – 36.
73
780. Гуторов, О. І. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в
сільському господарстві : теорет. та практ. підходи / О. І. Гуторов,
І. О. Шарко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Точка :
ХНАУ, 2012. – 254 с. – Бібліогр.: с. 226 – 248 (231 назва).
781. Гуторов, О. І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності
інвестицій / О. І. Гуторов ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. –
Харків : ХНАУ, 2006. – 369 с.
782. Дворник, В. Експертна грошова оцінка вартості земельних
поліпшень. Як домогтися достовірності висновків? // Землевпоряд. вісн. –
2010. – № 4. – С. 21 – 27.
783. Дворник, В. Обмежені права власників та користувачів
земельних ділянок. Навіщо і як визначати їх експертну грошову оцінку /
В. Дворник, О. Березовський // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 5. – С. 32 –
41.
784. Демчук, В. М. Природні умови території як чинники
формування вартості земельних ділянок : (на прикладі м. Луцька) /
В. М. Демчук, О. Ю. Мельничук // Містобудування та територ.
планування. – 2009. – Вип. № 33. – С. 119 – 127.
785. Дехтяренко, Ю. Ф. Методичні основи грошової оцінки земель
в Україні / Ю. Ф. Дехтяренко та ін. – Київ : Профі. – 2002. – 256 с.
786. Дехтяренко, Ю. Характерні помилки при проведенні
експертної грошової оцінки земельних ділянок : спроба системного аналізу
/ Ю. Дехтяренко, Ю. Манцевич, Ю. Палеха // Землевпоряд. вісн. – 2013. –
№ 4. – С. 18 – 22. – Бібліогр.: с. 22 (7 назв).
787. Добряк, Д. Вплив обмежень у сільськогосподарському
землекористуванні на нормативну грошову оцінку орних земель на
прикладі Київської області / Д. Добряк // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11.
– С. 35 – 37. – Бібліогр.: с. 37 (7 назв).
788. Добряк, Д. С. Грошова оцінка земель як важливий чинник
регулювання ринку сільськогосподарських земель / Д. С. Добряк,
В. М. Вітвицька // Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 1. – С. 5 – 15.
789. Драпіковський, О. Вибір найбільш ефективного використання
в оцінці нерухомого майна / О. Драпіковський, І. Іванова // Держ. інформ.
бюл. про приватизацію. – 2011. – № 4. – С. 58– 61. – Бібліогр.: 6 назв.
790. Драпіковський, О. І. Оцінка земельних ділянок : навч. посіб.
для вищ. навч. закл. / О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова. – Київ : Прінтекспрес, 2004. – 296 с.
74
791. Драпіковський, О. Умови і чинники, що визначають ринкову
вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення /
О. Драпіковський, І. Іванова // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 6. – С. 38 –
40. – Бібліогр.: с. 40 (6 назв).
792. Другак, В. Методологічні основи оцінки вартості земель як
активів сільгосппідприємств // Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 4. – С. 51 –
53.
793. Євтух, О. Щодо питання оцінки земельних ділянок // Держ.
інформ. бюл. про приватизацію. – 2005. – № 12. – С. 21 – 25. – Бібліогр.:
15 назв.
794. Єлефтеріаді, Т. Грошова оцінка земель як джерело наповнення
місцевих бюджетів // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 1. – С. 57 – 59.
795. Жупанський, Я. До питання агроландшафтного підходу при
здійсненні грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення /
Я. Жупанський, О. Федоруца, М. Заячук // Наук. зап. Терноп. нац. пед. унту ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – 2008. – № 2. – С. 179 – 183. –
Бібліогр.: 10 назв.
796. Заполовська, Г. Нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського
призначення
Чернівецької
області
/
Г. Заполовська, С. Білокриницький // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 1. –
С. 24 – 28.
797. Заяць, В. Дохідний підхід в експертній грошовій оцінці
земельних ділянок сільськогосподарських угідь // Землевпоряд. вісн. –
2010. – № 6. – С. 32 – 36. – Бібліогр.: с. 36 (25 назв).
798. Заяць, В. М. Оцінка земель підприємств агропромислового
комплексу на сучасному етапі // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С. 19 –
22.
799. Заяць, В. Оцінка сільськогосподарських ділянок методичним
підходом урахування витрат на земельні поліпшення // Землевпоряд. вісн.
– 2011. – № 1. – С. 17 – 22. – Бібліогр.: 20 назв.
800. Заяць, В. М. Формування вартості та оцінка часткових прав на
землю // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 18 – 23.
801. Збаржевецький, І. Використання вихідної інформації та
кадастрових даних при визначенні середньої (базової) вартості земель
населених пунктів / І. Збаржевецький, А. Колосюк // Землевпоряд. вісн. –
2012. – № 8. – С. 4 – 9.
802. Ібатуллін, Ш. І. Експертна грошова оцінка земельних ресурсів
із використанням нейромережевого моделювання // Ш. І. Ібатуллін,
75
О. В. Степенко, О. С. Дорош // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 25 – 35
(Бібліогр. 9 назв).
803. Ібатуллін, Ш. І. Системні аспекти використання комплексної
економічної оцінки земельних ресурсів / Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко //
Наука й економіка. – 2013. – Вип. 4, т. 1. – С. 226 – 232.
804. Ібатуллін, Ш. І.
Удосконалення
методичних
засад
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
у процесі сталого землекористування // Землеустрій і кадастр. – 2011. – №
4 – С. 38 – 43.
805. Кальніченко, А. Що таке оціночна вартість і чи потрібна вона
при проведенні аукціонів // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 7. – С. 42 – 43.
806. Канаш, О. Нормативно-грошова оцінка сільськогосподарських
земель : як вирішити нинішні проблеми? // Землевпоряд. вісн. – 2009. –
№ 10. – С. 40 – 42.
807. Кілочко, В. М. Удосконалення грошової оцінки земель в
Україні / В. М. Кілочко. – Київ : ЦЗРУ, 2004. – 158 с.
808. Ковалишин, О. Ф. Удосконалення методики експертної
оцінки земельних ділянок сільськогосподарських угідь // Вісн. аграр.
науки. – 2006. – Спец. вип. (серп.). – С. 61 – 64. – Бібліогр.: 8 назв.
809. Колосюк, А. Аналіз даних довідника нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів / А. Колосюк, Т. Якубенко //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 3. – С. 11 – 16.
810. Колосюк, А. Економічний ефект від періодичного проведення
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів // Землевпоряд.
вісн. – 2012. – № 5. – С. 14 – 19. – Бібліогр.: с. 19 (9 назв).
811. Коренюк, П. Методика оцінки ефективності використання та
відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств /
Н. Чмуленко, П. Коренюк // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 47 – 50. –
Бібліогр.: с. 50 (14 назв).
812. Котик, З. О. Оцінка земель : навч. вид. / З. О. Котик. – Львів :
Край, 2004. – 66 с.
813. Кручок, Н. Визначення земельної ренти як передумова
експертної грошової оцінки земельної ділянки // Землевпоряд. вісн. – 2009.
– № 4. – С. 48 – 51. – Бібліогр.: с. 51 (6 назв).
814. Кручок, Н. Еквівалентність обміну, земельна рента та ціна
землі // Землевпоряд. вісн. – 2009. – №. 11. – С. 42 – 45.
815. Кручок, Н. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
сільськогосподарського призначення методом визначення грошового
76
еквівалента рентного бала // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 7. – С. 40 – 43.
– Бібліогр.: с. 43 (10 назв).
816. Кручок, Н. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
сільськогосподарського призначення методом капіталізації рентного
доходу // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 5. – С. 42 – 45. – Бібліогр.: с. 45
(11 назв).
817. Кудінова, О. Г. Методичні основи дослідження економічної
оцінки земельного потенціалу // Вісн. Східноєвроп. ун-ту економіки і
менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 13 – 23.
– Бібліогр.: 16 назв.
818. Кузнецова, Д. С. Грошова оцінка земель на вугленосних
територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт:
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Д. С. Кузнецова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і
архіт., Донец. нац. техн. ун-т. – Київ, 2011. – 18 с.
819. Кузнецов, Н. А. Нейронные сети и оценка стоимости
земельных участков и недвижимости / Н. А. Кузнецов, А. В. Воищев //
Вісн. Харків. держ. аграр. ун-ту. – 1999. – № 5. – С. 230 – 234.
820. Кузьмич, О. Й. Аналіз деяких факторів, що впливають на
вартість земельних ділянок / О. Й. Кузьмич, В. О. Іванова //
Містобудування та територ. планування. – 2011. – Вип. 41. – С. 236 – 239.
821. Кушнір, В. С. Механізм утворення земельної ренти і ціни
землі на основі граничних показників // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С.
22 – 29.
822. Ліщенюк, Т. М. Купівельна спроможність населення і
земледефіцитність як фактори впливу на рівень ринкових цін на землю в
Київській області // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 30 – 33.
823. Лях, Ю. Грошова оцінка земель населених пунктів. Як зробити
її основою розвитку сільських територій? / Ю. Лях, Ю. Міняйло //
Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 12. – С. 16 – 19.
824. Манцевич, Ю. М. Зміни у нормативній грошовій оцінці
земель на часі // Землевпоряд. вісн. – 2004. – № 4. – С. 82 – 84.
825. Мартин, А. Актуалізація показників нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення // Землевпоряд. вісн. –
2011. – № 6. – С. 32 – 37.
826. Мартин, А. Г. До питання про вдосконалення методичних
засад нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення // Землеустрій і кадастр. – 2012. – № 4. – С. 21 – 33.
77
827. Мартин, А. Експертна грошова оцінка земель водного фонду :
реальний стан та необхідні удосконалення / А. Мартин, І. Покидько //
Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 8. – С. 18 – 22.
828. Мартин, А.
Нормативна
грошова
оцінка
земель
несільськогосподарського призначення : нові методичні підходи
запроваджуються у 2013 році // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 10. – С. 20 –
26.
829. Мартин, А. Оцінка впливу деградаційних процесів на вартість
орних земель / А. Мартин, О. Чумаченко // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 1. – С. 4 – 7.
830. Мартин, А. Г. Ринкова ціна землі в Україні : фактор. аналіз /
А. Г. Мартин, І. П. Манько // Економіка та держава. – 2005. – № 1. – С. 33 –
37.
831. Медведєв, В. В. Оцінювання інвестиційної привабливості та
вартості земельної ділянки / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун //
Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 12. – С. 66 – 72.
832. Мельничук, В. О. Економічні засади експертної грошової
оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / В. О. Мельничук ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2009. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17 –
18 (8 назв).
833. Мельничук, В. О. Експертна грошова оцінка земельних
ділянок сільськогосподарського призначення : нові підходи до визначення
ставки капіталізації // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1. – С. 109 – 113. –
Бібліогр.: 14 назв.
834. Мельничук, В. О. Застосування ставок капіталізації при
здійсненні грошової оцінки земельних ділянок // Агроінком. – 2006. – № 11
– 12. – С. 111 – 113.
835. Мельничук, В. О.
Врахування
цін
реалізації
сільськогосподарської продукції при здійсненні експертної грошової
оцінки земельних ділянок // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С. 166 –
171.
836. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні /
Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палєха. –
Київ : Профі, 2007. – 624 с.
837. Микула, О. Методичні особливості оцінки земель сільських
населених пунктів // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту. – 2002. – № 5. – С. 125
– 129.
78
838. Млодецький, В. Особливості оцінки великих земельних
ділянок несільськогосподарського призначення / В. Млодецький,
О. Гряник // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 2. – С. 46 – 50.
839. Москаленко, А. М. Концептуальний підхід до визначення
вартісної оцінки ріллі / А. М. Москаленко, А. М. Дворецький // Вісн.
Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2010. – № 2, т. 2. – С. 79 – 88. – Бібліогр.:
12 назв.
840. Москва, М. Г. Методика проведення експертної грошової
оцінки земель в Україні : суть та особливості // Економіка : проблеми
теорії та практики : зб. наук. пр. : у 5 т. – Дніпропетровськ, 2008.– Т. 4.,
вип. 236,– С. 815 – 820.
841. Москва, М. Г. Особливості визначення ціни землі // Науковий
вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн.
пр. – Львів. 2008. – Вип. 18, № 1. – С. 169 – 172.
842. Новиков, Ю. Н. Денежная оценка земель Крыма и ее
практическое использование / Ю. Н. Новиков. – Симферополь : Таврия,
2002. – 279 с.
843. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського
призначення : уточнення особливостей застосування постанови кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 // Землевпоряд. вісн. –
2013. – № 1. – С. 14 – 15.
844. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь //
Зем. реформа в Україні. – 2011. – № 4. – С. 3 – 5.
845. Нормативна грошова оцінка земель / [В. Я. Месель-Веселяк,
М. М. Федоров та ін.]. – Київ : ІАЕ УААН, 2002. – 13 с.
846. Облік і оцінка балансової вартості земель в наукових
установах і підприємствах УААН : практ. посіб. / А. М. Третяк,
В. К. Ярмолицький, В. М. Жук, В. М. Другак ; Укр. акад. аграр. наук. –
Київ : Аграр. наука, 2006. – 274 с.
847. Павлюк, О. С. Роль оцінки земель сільськогосподарського
призначення у реформуванні земельних відносин / О. С. Павлюк // Регіон.
бізнес-економіка та упр. – 2008. – № 3. – С. 103 – 110.
848. Палеха, Ю. М. Проблемні питання співвідношення результатів
нормативної грошової оцінки територій населених пунктів різних
категорій // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 5. – С. 2 – 7.
849. Палеха, Ю. М. Просторовий аналіз вартості територій
поселень України та їх грошова оцінка // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 1. –
С. 57 – 61.
79
850. Панасько, Г. Как при существующей законодательнонормативной базе и земельно-имущественных отношениях получить
рыночную стоимость сельскохозяйственного участка? // Землевпоряд. вісн.
– 2010. – № 6. – С. 16 – 31.
851. Панченко, І. Орендна плата за міську землю : економічна
природа, способи розрахунку // Економіка України. – 2004. – № 9. – С. 36 –
45.
852. Петрикович, Ю. Я. Оцінка вартості орних земель за
допомогою експертної системи на базі нечіткої логіки / Ю. Я. Петрикович,
Р. М. Гайдамаха, Т. І. Ковальський // Інформатика та мат. методи в
моделюванні. – 2011. – Т. 1, № 3. – С. 266 – 273. – Бібліогр.: 7 назв.
853. Пожидаєв, Є. Видача витягів з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки // Землевпоряд. вісн. – 2009.
– № 4. – С. 54 – 55.
854. Порудєєва, Т. Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної
оцінки земель сільськогосподарського призначення // Економіст. – 2012. –
№ 2. – С. 35 – 36. – Бібліогр.: с. 36 (5 назв).
855. Присяжнюк, М. Безглуздо ставитися до ринку землі як до
панацеї, яка обов’язково врятує економіку України // Землевпоряд. вісн. –
2010. – № 2. – С. 10 – 13.
856. Рєпін, К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського
призначення : аналіз цін пропозицій за червень 2012 // Землевпоряд. вісн. –
2012. – № 7. – С. 6 – 9.
857. Рєпін, К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського
призначення : цінові пропозиції і реальний продаж (аналіз за грудень та 9
місяців 2012-го) // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 1. – С. 17 – 19.
858. Рєпін, К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського
призначення : цінові пропозиції і реальний продаж (аналіз цін пропозицій
за січень 2013 року) // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 2. – С. 19 – 20.
859. Роєнко, О. А. Оптимізація розмірів орендної плати за землю //
Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 66 – 69.
860. Россоха, В. В. Методичні підходи до оцінки потенціалу
земельних ресурсів // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 29 – 35.
861. Русан, В. М. Перспективи розвитку грошової оцінки земель
сільськогосподарського
призначення
та
шляхи
удосконалення
землеоціночної діяльності в Україні // Економіка АПК. – 2013. – № 4. –
С. 28 – 36.
80
862. Самодай, В. П. Определение зависимости цены земель
сельскохозяйственного назначения от изменения условий влияния на
дифференциальную ренту величины рентообразующих факторов // Вісн.
Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2011. – № 3. – С. 156 – 165.
863. Сацький, Д. Масова оцінка землі – справедлива та ефективна
база для розрахунку земельного податку // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 3. – С. 44 – 47.
864. Селіверстов, В. В. Проблеми удосконалення ціноутворення на
землі сільськогосподарського призначення // Держава та регіони. Серія :
Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 301 – 303.
865. Сергєєва, І. Про переваги застосування ГІС-технології у
проведенні грошової оцінки земельних ділянок // Землевпоряд. вісн. –
2010. – № 10. – С. 36 – 37.
866. Сіленков, Б. В. Економіко-екологічна оцінка земельних
ресурсів Херсонської області як фактора економічного розвитку та
підвищення ефективності аграрних підприємств регіону // Агросвіт. –
2008. – № 19. – С. 22 – 27. – Бібліогр.: 7 назв.
867. Смага, І. С. Основи оцінки земель сільськогосподарського
призначення : навч.-метод. посіб. / І. С. Смага, С. Ю. Хрищук ; Чернівец.
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 91 с.
868. Солов’яненко, Н. Інформаційне забезпечення землеоціночних
робіт у ринкових умовах господарювання // Землевпоряд. вісн. – 2012. –
№ 11. – С. 27 – 30.
869. Солов’яненко, Н. Оцінка земель в Україні : сторичні та
методичні аспекти // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 12. – С. 35 – 39.
870. Солов’яненко, Н. Про розроблений нормативний метод
визначення показників грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 6. – С. 45 – 46.
871. Сохнич, А. Особливості зміни вартості земельних ресурсів у
процесі економічного проектування / А. Сохнич, О. Кульбака //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 12. – С. 21 – 23.
872. Сохнич, А. Формування ціни на землю в умовах дії правил
СОТ / А. Сохнич, О. Кульбака // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 6. – С. 25 –
28.
873. Ступень, М. Г.
Нормативна
грошова
оцінка
земель
сільськогосподаського призначення / М. Г. Ступень, Р. Б. Таратула //
Національне господаство України : теорія та практика управління : зб.
81
наук. пр. / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України. – Київ, 2011. – С. 36 – 40. – Бібліогр.: с. 40 (5 назв).
874. Терехов, Є. В. Удосконалення механізму формування вартості
земель техногенного походження : (в умовах відкритої розробки
родовища) : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Є. В. Терехов ; Держ. вищ.
навч. закл. «Національний гірничий університет». – Дніпропетровськ,
2011. – 19 с.
875. Торчук, В. Грошова оцінка як складова організаційноекономічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського
призначення // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 4. – С. 24 – 29.
876. Третяк, А. М. Концептуальні проблеми розвитку грошової
оцінки земель в Україні / А. М. Третяк ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т
землеустрою. – Київ : Ін-т землеустрою УААН, 2001. – 50 с.
877. Туровська, Л. Визначення вартості сільськогосподарських
земель при їх викупі для суспільних потреб / Л. Туровська // Землевпоряд.
вісн. – 2010. – № 6. – С. 37 – 38.
878. Туровська, Л. Про підходи до оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватнй
власності // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 11. – С. 16 – 19. – Бібліогр.:
с. 19 (16 назв).
879. Туровська, Л. В. Судова експертиза з оцінки землі та
землекористування : метод. рек. / Л. В. Туровська, В. Б. Кисельов,
О. І. Буратевич. – Рівне : ППДМ, 2010. – 143 с.
880. Федоров, М. М. Методичні підходи удосконалення оцінки
сільськогосподарських земель // Агроінком. – 2006. – № 11 – 12. – С. 107 –
111.
881. Федоров, М. М. Нормативна грошова оцінка земель як
складова механізму регуляторної політики держави // Економіка АПК. –
2009. – № 11. – С. 3 – 10.
882. Чаплигіна, О. В. Фактори впливу на ціну земель
сільськогосподарського призначення / О. В. Чаплигіна, А. Шиян // Вісн.
Вінниц. політехн. ун-ту. – 2011. – № 1. – С. 36 – 40. – Бібліогр.: 6 назв.
883. Черемісіна, С. Г. Удосконалення методичного підходу до
грошової оцінки землі під виноградниками // Агроінком. – 2006. – № 7/8. –
С. 42 – 47. – Бібліогр.: 6 назв.
884. Черноштан, С. Проблеми з виплатою орендної плати за землю
// Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 2. – С. 32 – 34.
82
885. Шарий, Г. Об’єктивна оцінка землі як умова збільшення
обсягів інвестицій в аграрний сектор економіки України // Землевпоряд.
вісн. – 2008. – № 5. – С. 42 – 45.
886. Шашула, Л. О. Економічна оцінка земельних ресурсів як
складової природного багатства України // Національне господарство
України : щорічник. – Київ, 2013. – С. 179 – 180.
887. Шкуратов, О. І. Оцінка земель у процесі організації
екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва // Агросвіт.
– 2013. – № 24. – С. 13 – 17. – Бібліогр.: 7 назв.
888. Шпак, Г. М. Удосконалення оцінювання сертифікованих
сільськогосподарських земель // Економіка та держава. – 2013. – № 6. –
С. 77 – 81. – Бібліогр.: с. 81 (21 назва).
889. Шпичак, О. М. Проблеми власності та формування ціни землі
сільськогосподарського призначення / О. М. Шпичак, О. В. Боднар //
Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 3 – 9.
890. Штагер, О. А. Грошова оцінка землі як інструмент управління
// Проблеми екології. – 2010. – № 1/2. – С. 164 – 170. – Бібліогр.: 12 назв.
891. Шульган, Р. Особливості експертного грошового оцінювання
прибережних земель // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва. – 2011. –
Вип. 1. – С. 255 – 259. – Бібліогр.: 9 назв.
892. Яремко, Ю. І. Експертна грошова оцінка. Можливості
використання методичного підходу, який грунтується на капіталізації
рентного доходу від використання земельних ділянок // Ю. І. Яремко,
В. В. Макуха // Землевпоряд. вісн. – 2004. – № 3. – С. 80 – 82.
2.5.5.3 Плата за землю
893. О плате за землю : закон Украины от 03.07.92 г. № 2535 – ХІІ
в ред. Закона Украины от 19.09.96 г. № 378/96 – ВР, с изм. и доп. // Баланс.
– 2009. – № 92/93. – С. 5 – 12.
894. Боровик, П. М. Напрями державного регулювання процесів
земельного оподаткування в Україні / П. М. Боровик, Е. О. Кончаковська //
Наук. пр. НДФІ. – 2009. – Вип. 2. – С. 107 – 111.
895. Боровик, П. М. Податкові важелі регулювання обороту земель
сільськогосподарського призначення // Облік і фінанси АПК. – 2006. –
№ 11. – С. 63 – 67.
896. Васильева, И. Земельный налог в 2005 году // Соврем.
бухгалтер. – 2005. – № 4. – С. 29 – 35.
83
897. Грабовецький, Б. Є. Дослідження величини орендної плати за
землю сільськогосподарського призначення на основі економікостатистичних моделей / Б. Є. Грабовецький, О. В. Чаплигіна // Сталий
розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 275 – 281.
898. Гривнак, Е. Особенности взимания арендной платы за землю
// Вестн. налоговой службы Украины. – 2006. – № 16. – С. 53 – 58.
899. Даниленко, О. Плата за землю – 2012 // Справ. экономиста. –
2012. – № 1. – С. 50 – 55.
900. Даниленко, О. Плата за землю – 2010 : оподаткування,
розрахунок, звітність // Справ. экономиста. – 2010. – № 1. – С. 64 – 71.
901. Даниленко, О. Плата за землю – 2014. Як розраховувати,
сплачувати, звітувати // Справ. єкономиста. – 2014. – № 2. – С. 57 – 68.
902. Данкевич, А. Є. Формування орендної плати за землі
сільськогосподарського призначення // АгроІнКом. – 2005. – № 3/4. – С. 85
– 87.
903. Захарченко, Г. Про сплату земельного податку фізичними
особами // Консультант бухгалтера. – 2013. –№ 7/8. – С. 12 – 17.
904. Земельний податок та орендна плата за землю : [зб. законодав.
та нормат. матеріалів станом на 1 груд. 2004 р. / підгот. О. Павленко. –
Харків : Фактор, 2004. – 98 с.
905. Земельні відносини та оподаткування фізичних осіб //
Консультант бухгалтера. – 2008. – № 49/50. – С. 67 – 71.
906. Земельні правовідносини : правочини та оподаткування : навч.
посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Мендрул, Г.М. Білецька,
С. І. Федчук та ін.]. – Київ : КНТ, 2008. – 163 с.
907. Земельный налог и арендная плата за землю : [сб. норматив.
док. : пер. с укр.]. – Харьков : Фактор, 2005. – 97 с.
908. Кормілець, О. Про плату за землю у 2007 році // Консультант
бухгалтера. – 2007. – № 4. – С. 47 – 56.
909. Кошкалда, І. В. Податок на землю як інструмент рентних
відносин // Регіон. бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 1. – С. 109 –
114.
910. Крысенко, Т. Плата за землю // Финансовый директор. – 2005.
– № 9. – С. 76 – 82.
911. Кулініч, В. В. Орендна плата та питання екологоекономічної
оцінки земель // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 1. – С. 47 – 51.
84
912. Мартин, А. Г.
Платність
сільськогосподарського
землекористування в Україні потребує реформування / А. Г. Мартин,
В. В. Лісецький // Земел. право України. – 2012. – № 3. – С. 22 – 28.
913. Те саме // Землеустрій і кадастр. – 2012. – № 1. – С. 50 – 55.
914. Мардвінова, І. О. Основні тенденції справляння орендної
плати в аграрному землекористуванні України // Держава та регіони. Серія
: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 3. – С. 170 – 174.
915. Методичні рекомендації щодо подання та заповнення
податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності / підгот. В. Фінашко // Вісн. податк. служби
України. – 2006. – № 6. – С. 22 – 26.
916. Налоговый кодекс : налог на доходы физических лиц /
Н. Журавлева, Я. Клиженко, О. Пироженко и др. – Харьков, 2011. – 271 с.
917. Особливості сплати земельного податку фізичними особами :
лист Держ. податк. адмін. України від 5 верес. 2006 р. № 4665/3/17-0315 //
Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 59 – 60.
918. Пироженко, О. Плата за землю / О. Пироженко. – Харків :
Фактор, 2003. – 112 с.
919. Плата за землю : нормат. база / [сост. О. Пироженко]. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2003. – 313 с.
920. Плата за землю : офіц. матеріали / [С. І. Лекарь,
О. М. Любченко, О. М. Гривнак, М. В. Бабій] ; Держ. податк. служба
України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 343 с.
921. Плата за землю / підгот. О. Павленко, Н. Самію. – Харків :
Фактор, 2006. – 92 с.
922. Плетенецька, С. М. Оренда землі : розміри та види орендної
плати // Економіка АПК. – 2000. – № 10. – С. 32 – 35.
923. Прус, Ю. О. Формування та виплата орендної плати за
земельні паї // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 86 – 93. – Бібліогр.: в
підрядк. прим.
924. Прядка, Т. М. Формування сучасного рівня ринкових цін на
типи землекористування / Т. М. Прядка, Т. С. Корбут // Інновац. економіка.
– 2012. – № 10. – С. 169 – 172.
925. Романов, А. Плата за землю в 2006 году // Соврем. бухгалтер.
– 2006. – № 4. – С. 39 – 42.
926. Терентьєва, О. К.
Поняття
та
особливості
методів
адміністрування плати за землю в Україні // Держава та регіони. Серія :
Право. – 2012. – № 3. – С. 96 – 101.
85
927. Тулуш, Л. Д. Вдосконалення підходів до визначення бази
земельного оподаткування / Л. Д. Тулуш, П. М. Боровик // Облік і фінанси
АПК. – 2007. – № 8-10. – С. 115 – 123.
928. Федчук, С. І. Оподаткування доходів фізичних осіб від
купівлі-продажу земельних ділянок : українські реалії та зарубіжний
досвід // Наук. вісн. Нац. акад. держ. податк. служби України. Серія :
Економіка. Право. – 2006. – № 3. – С. 82 – 86.
929. Фінашко, В. Особливості оподаткування земельних ділянок
під торфорозробниками // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 40. –
С. 32 – 35.
930. Хохуляк, В. В. Правовое регулирование земельного налога в
Украине / В. В. Хохуляк ; Черновиц. нац. ун-т им. Ю. Федьковича. –
Черновцы : Рута, 2004. – 279 с.
931. Черноштан, С. Проблеми з виплатою орендної плати за землю
// Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 2. – С. 32 – 34.
932. Швагер, О. Щодо питання визначення елементів земельного
податку // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 8. – С. 82 – 85.
933. Юровский, Б. Налог на то, чего нет, или Кто и как платит за
землю // Экспресс-анализ законодат. и норматив. актов. – 2006. – № 43. –
С. 11 – 15.
934. Якушик, І. Удосконалення плати за землю як напрям
підвищення раціонального землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2007.
– № 1. – С. 48 – 49.
Рента, як джерело плати за землю
935. Будзяк, В. М. Проблеми визначення різновидів земельної
ренти // Продукт. сили і регіон. економіка. – 2010. – Число 1. – С. 59 – 64.
936. Добряк, Д. С.
Науково-методичні
аспекти
визначення
земельної ренти та ціни землі / Д. С. Добряк, І. А. Розумний // Наук. вісн.
Нац. аграр. ун-ту. – 1998. – Вип. 10. – С. 275 – 279.
937. Кальніченко, А. Рента земельної ділянки // Мала енциклопедія
нотаріуса. – 2012. – № 2. – С. 105 – 108.
938. Кирилюк, Є. М. Проблематика земельної ренти в сучасних
концепціях рентних відносин // Формування ринкової економіки. – 2011. –
Спец. вип. : Методологічні проблеми сучасної політичної економії. –
С. 505 – 520.
86
939. Кирилюк, І. М. Теоретичні концепції земельної ренти //
Формування ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 18 – 22.
940. Коваленко, Т. Договір ренти земельної ділянки //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 12. – С. 42 – 46.
941. Тулуш, Л. Д. Земельна рента як джерело плати за землю //
Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 68 – 76.
2.5.5.4 Земельне кредитування: іпотека
942. Амбросов, В. Я. Розвиток земельного ринку та іпотечне
кредитування / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – 2009. –
№ 10. – С. 104 – 108.
943. Вдовенко, Л. О. Механізми банківського кредитування в
аграрній сфері : монографія / Л. О. Вдовенко ; Вінниц. нац. аграр ун-т. –
Вінниця : Корзун, 2014. – 377 с.
944. Войтюк, А. В. Іпотечне кредитування реформувань : теорія та
практика : монографія / А. В. Войтюк ; Нац. акад. аграр. наук України та
ін. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. – 168 с.
945. Гарнага, О. М. Іпотека земель сільськогосподарського
призначення // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 4. – С. 76 – 78.
946. Геєнко, М. М. Ціна землі як невід’ємний елемент іпотечного
кредитування в Україні // Вісн. Сум. ун-ту. Серія : Економіка. – 2004. –
№ 5. – С. 181 – 184.
947. Гронська, М. В. Ретроспективний аналіз кредитних відносин у
землекористуванні // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2004. – Вип. 2,
т. 1. – С. 99 – 104.
948. Гудзь, О. Є. Проблеми становлення іпотечного кредитування в
аграрному секторі економіки // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 68 – 73.
949. Дем’яненко, М. Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських
земель // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 : Право. – 2002. – № 6. – С. 98 – 104.
950. Дубіщев, В. П. Перспективи розвитку іпотечних земельних
відносин в регіонах України / В. П. Дубіщев, Л. А. Свистун // Економіка і
регіон. – 2005. – № 1. – С. 124 – 128.
951. * Іпотечне кредитування : проблеми та перспективи розвитку в
Україні : інформ.-аналіт. матеріали / за заг. ред. О. І. Кірєєва ; Центр наук.
дослідж. НБУ. – Київ, 2004. – 104. с.
952. Калінчик, М. В. Іпотека землі : що далі? // Економіка та
держава. – 2003. – № 11. – С. 46 – 48.
87
953. Кашпер, Л. П. Еволюція та передумова розвитку земельної
іпотеки в Україні // Регіон. економіка. – 2008. – № 1. – С. 165 – 171.
954. Ковальчук, В. В.
Іпотечне
кредитування
аграрних
підприємств / В. В. Ковальчук. – Житомир : ДВНЗ «ДАУ», 2007. – 276 с.
955. Казаченко, Л. Ринок землі має забезпечити дешеві
довгострокові кредити // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 3. – С. 9 – 10.
956. Королев, К. Расширение границ кредитной политики в
сельском хозяйстве // АПК : экономика, упр. – 2007. – № 8. – С. 66 – 69.
957. Костяшкін, І. О. Іпотека землі : проблеми законодавчого
регулювання // Унів. наук. зап. – 2009. – № 2. – С. 139 – 142.
958. Кредитування сільського господарства : теорія, практика,
механізми : монографія / Л. В. Антонова та ін. ; Чорномор. держ. ун-т ім.
Петра Могили. – Запоріжжя : Плюс 73, 2013. – 158 с.
959. Кручок, С. І. Іпотечне кредитування : європейська практика та
перспективи розвитку в Україні / С. І. Кручок. – Київ : Урожай, 2003. –
208 с.
960. Мартин, О. М. Іпотечне кредитування як складова ринку
сільськогосподарських земель в Україні // Фінансова система України : зб.
наук. пр. – Острог, 2008. – Вип. 10, ч. 2. – С. 222 – 227.
961. Мир Абдул Каюм Джалал. Іпотечне кредитування під заставу
земельної власності // Вісн. Нац. банку України. – 2005. – № 7. – С. 55 – 58.
962. Москва, М. Г.
Розвиток
іпотеки
земель
сільськогосподарського призначення в Україні // Вісн. Львів. фінанс. акад.
– 2008. – № 14. – С. 134 – 139.
963. Паламарчук, Л. В. Деякі аспекти організації іпотеки землі за
кордоном // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 54 – 57.
964. Панна, І. Іпотека земельних ділянок : проблеми правового
регулювання // Право і сусп-во. – 2009. – № 6. – С. 47 – 52.
965. Пиріг, Г. І. Використання зарубіжного та вітчизняного досвіду
у розвитку кредитних відносин в сільському господарстві // Вісн. Держ.
агроекол. ун-ту. – 2004. – № 1. – С. 198 – 209.
966. * Саблук, П. Т. Проблеми іпотеки землі в контексті фінансової
безпеки // Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової
безпеки України : зб. матеріалів круглого столу. – Київ, 2009.
967. Савич, В. Земельна іпотека в контексті правового формування
ринку сільськогосподарських земель // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва.
Серія : Економічні науки. – 2005. – № 3. – С. 51 – 61.
88
968. Свиноус, І. Кредитування діяльності особистих селянських
господарств : сучасний стан і проблеми // Вісн. Нац. банку України. – 2007.
– № 7. – С. 52 – 54.
969. Свистун, Л. А. Передумови та перспективи застосування
земельної іпотеки для інвестування аграрної сфери регіонів // Вісн.
Криворіз. екон. ін-ту КНЕУ. – 2009. – № 4. – С. 102 – 106.
970. Смолінська, С. Д.
Організаційно-економічні
передумови
запровадження іпотеки сільськогосподарських земель в Україні //
Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 122 – 126.
971. Терентьєва, О. К. Поняття та сутність адміністрування плати
за землю в Україні // Економіка та право. – 2013. – № 2. – С. 149 – 153.
972. Тихонов, А. Г. Підходи до організації іпотеки землі в
пореформеній
Україні
/
А. Г. Тихонов,
Л. В. Паламарчук
//
Землевпорядкування. – 2003. – № 3. – С. 3 – 10.
973. Тіней, А. В. Особливості оцінки сільськогосподарських угідь
при іпотечному кредитуванні // Агроінком. – 2008. – № 5/6. – С. 104 – 108.
974. Торчук, В. А. Розвиток іпотечних відносин та становлення
земельного банку в Україні // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2008. –
Вип. 120. – С. 332 – 336.
975. Третяк, А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під
заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрою /
А. Третяк, В. Другак, А. Вольська // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 31 – 33.
976. Фурман, І. В. Розробка стратегії банку в сфері кредитування
фермерських господарств // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 4. – С. 149 –
153.
977. Ходико, Ю. Принципи «єдиного об’єкта» та «єдиної
юридичної долі» у відносинах іпотеки земельних ділянок // Вісн. Акад.
прав. наук України. – 2013. – № 1. – С. 123 – 130.
978. Чупіс, А. В. Розвиток земельної іпотеки в Україні // Економіка
АПК. – 2007. – № 5. – С. 88 – 90.
979. Ющенко, А. М. Іпотечне кредитування як передумова
розвитку земельних відносин // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 93 –
100.
2.5.5.4.1 Земельні банки
980. Бердніков, Є. Відкриття ринку земель та розвиток державного
земельного банку // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. – С. 2 – 5.
89
981. Гончаренко, В. В.
Відродження
системи
аграрних
кооперативних банків в Україні // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 2004. –
№ 4. – С. 86 – 90.
982. Гончаренко, В. В. Створення кооперативної банківської
системи для обслуговування аграрного сектору економіки // Світ фінансів.
– 2004. – Вип. 1. – С. 82 – 89.
983. Іванець, І. В. Функціонування Державного земельного банку в
Україні : проблеми та перспективи / І. В. Іванець, А. О. Сігайов //
Формування ринк. відносин в Україні. – 2014. – № 2. – С. 103 – 106.
984. Ходаківська, О. Актуальні питання формування державного
земельного банку в умовах становлення ринку сільськогосподарських
земель / О. Ходаківська, В. Торчук // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 10. –
С. 3 – 5. – Бібліогр.: с. 5 (6 назв).
985. Шафранська, Л. Консолідація земельних ресурсів та земельні
банки. Чим обґрунтовується доцільність їх функціонування // Землевпоряд.
вісн. – 2010. – № 11. – С. 17 – 19.
2.5.5.5 Земельні торги
986. Бєлкін, Л. М. Актуальні проблеми проведення земельних
торгів (аукціонів) // Економіка буд-ва і міськ. госп-ва. – 2010. – Т. 6, № 4. –
С. 207 – 213. – Бібліогр.: 14 назв.
987. Боровий, В. Земельні торги в Україні, їх правове зебезпечення
та шляхи вдосконалення / В. Боровий, Ю. Андріящук // Землевпоряд. вісн.
– 2013. – № 8. – С. 4 – 7.
988. Василенко, В. Продавати й купувати землю на публічних
торгах вигідно усім // Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 1. – С. 6 – 9.
989. Дворнік, В. «Продаж» чи «викуп» земельної ділянки? //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 11. – С. 10 – 13.
990. Кара-Мурза, С. Г. Продажа земли. Кто найдет и кто потеряет?
– Киев : Орияны, 1999. – 64 с.
991. Ковальчук, Л. Покупка земли. Заключительный этап :
оформление сделки / Муратор. – 2009. – № 3. – С. 145 – 147.
992. Мартин, А. Ліцензування земельних торгів : теорія та
практика // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 4. – С. 31 – 35. – Бібліогр.: с. 35
(10 назв).
90
993. * Мартин, А. Г. Підходи до вдосконалення порядку
проведення земельних торгів в Україні // Землеустрій і кадастр. – 2012. –
№ 2.
994. Насонова, Л. На що слід звертати увагу при продажу
земельних ділянок комунальної власності / Л. Насонова, В. Кравченко //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 7. – С. 36 – 40.
995. Нікітенко, В. Викуп земельних ділянок державної та
комунальної власності // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 10. – С. 22 – 24.
996. Погурельський, С. П. Методи експертного аналізу купівліпродажу земельних ділянок // Управління земельними ресурсами в умовах
ринкової економіки. – Львів, 2004. – С. 131 – 134.
997. Рибалко, С. В. Купівля-продаж землі як фактор розвитку
аграрного виробництва / С. В. Рибалко, Н. С. Танклевська // Економіка
АПК. – 2009. – № 12. – С. 34 – 36.
998. Соловцова, О. Продаж земель державної та комунальної
власності у містах : інформаційне забезпечення та його вплив на
результати аукціону // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 4. – С. 28– 30. –
Бібліогр.: с. 30 (6 назв).
999. Яковенко, Б. Грамотная покупка земли // Стр-во и
реконструкция. – 2008. – № 7. – С. 50 – 51.
Аукціони
1000. Аукціони : від пілотування до врегулювання // Землевпоряд.
вісн. – 2007. – № 1. – С. 34 – 35.
1001. Власюк, С. Земельні аукціони в Україні у цифрах і фактах //
Финанс. рынки и цен. бумаги. – 2005. – № 5. – С. 24 – 27.
1002. Земельні аукціони : волинські стандарти // Землевпоряд. вісн.
– 2007. – № 1. – С. 4 – 5.
1003. Коник, О. Земельні аукціони – це прозора конкуренція і
гарантія не продешевити на торгах // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 2. –
С. 17 – 19.
1004. Митюк, А. М. Земельні аукціони в Україні – одна із форм
ринку землі несільськогосподарського призначення / А. М. Митюк,
С. І. Хом’яченко // Малий і серед. бізнес. (Право, держава. економіка). –
2011. – № 1/2. – С. 104 – 110.
1005. Мусаєва, А. К. Державний земельний банк як регулятор ринку
землі // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 171 – 175.
91
1006. Пейчев, К. Чи врегульовано порядок проведення земельних
аукціонів? // Юрид. Україна. – 2009. – № 2. – С. 69 – 71.
1007. Федорченко, М. Проблеми проведення аукціонів : земельні
торги / М. Федорченко, Ю. Перекупський, М. Нагорний // Землевпоряд.
вісн. – 2008. – № 5. – С. 51 – 52.
2.5.5.6 Страхування земель
1008. Борисова, В. А.
Страхування
земельних
ресурсів
/
В. А. Борисова. – Суми : Довкілля, 2004. – 60 с.
1009. Віленчук, О. М. Інституціональні чинники формування
стратегії розвитку ринку аграрного страхування в Україні // Вісн.
Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2010. – № 2, т. 2. – С. 329 – 340. –
Бібліогр.: 12 назв.
1010. Гутько, Л. М.
Становлення
та
розвиток
сільськогосподарського страхування в Україні // Агроінком. – 2008. – №
3/4. – С. 79 – 81. – Бібліогр.: 7 назв.
1011. Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні //
Фін. ринок України. – 2008. – № 10. – С. 20 – 26.
1012. Кошель, А. О. Екологічний аудит як інформаційна основа
страхування земельних ділянок // Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 2. –
С. 73 – 79.
1013. Кошель, А. О. Економічний механізм страхування земель як
фактор сталого та екологобезпечного розвитку економіки України //
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковотехнічний розвиток : економіка, технології, упр.». (Київ, 21 – 24 квіт. –
2010 р.). – Київ, 2010. – 220 с.
1014. Кошель, А. О. Методика розрахунку тарифних ставок при
страхуванні ризиків у використанні земель // Землеустрій і кадастр. – 2008.
– № 4. – С. 64 – 69.
1015. Кошель, А. О. Методологічні основи екологічного механізму
страхування земель сільськогосподарського призначення, що передаються
у користування // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених «Перспективні напрями розвитку галузей
АПК
і
підвищення
ефективності
наукового
забезпечення
агропромислового виробництва» (23 – 24 верес. 2009 р.). – Тернопіль,
2009. – 321 с.
92
1016. Кошель, А. О. Страхування земель як економічний інструмент
їх захисту від природного та техногенного впливів // Матеріали
міжнародного науково-практичного форуму «Шляхи підвищення
ефективності використання агроресурсного потенціалу» (23 – 25 верес.
2009 р.). – Львів, 2009. – 395 с.
1017. Кошель, А. О. Страхування земель як складова ринкового
механізму господарювання // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 1. – С. 23 – 25.
1018. Кошель, А. О. Страхування земельних ділянок : формування
вимог до страхових договорів // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 1. –
С. 68 – 74.
1019. Кошель, А. О. Страхування земельних ділянок як спосіб
захисту майнових інтересів власників землі // Землевпоряд. вісн. – 2009. –
№ 2. – С. 33 – 36.
1020. Кошель, А. О. Страхування ризиків при використанні земель :
наук. моногр. / А. О. Кошель, А. Г. Мартин. – Київ : Аграр Медія Груп,
2011. – 246 с. : іл. – Бібліогр.: с. 231 – 246 (172 назви).
1021. Мартин, А. Страхування земельних ділянок як спосіб захисту
майнових інтересів власників землі // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 2. –
С. 33 – 36.
1022. Мартин, А. Титульне страхування земельних ділянок : світова
практика, українські здобутки та перспективи / А. Мартин, А. Кошель //
Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 12. – C. 18 – 21.
1023. Нилиповский, В. Страхование земельно-имущественного
комплекса сельхозпредприятий / В. Нилиповский. Ю. Долгорукова //
АПК : экономика, упр. – 2007. – № 4. – С. 36 – 39. – Библиогр.: 5 назв.
1024. Свістунов, О. С. Шляхи вдосконалення системи страхування в
аграрному секторі // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 100 –
112. – Бібліогр.: 6 назв.
1025. Туманова, О. А. Економічна сутність страхування в аграрному
секторі // Наук. вісн. : фінанси, банки, інвестиції. – 2009. – № 3. – С. 40 –
44.
2.6 ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
2.6.1 Загальні питання
1026. Авраменко, Т. П. Земельно-ресурсний потенціал та його
раціональне використання : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
93
Т. П. Авраменко ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 2008. – 20 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 17 (4 назви).
1027. Альошкіна, Л. П.
Економічний
механізм
підвищення
ефективності використання земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Л. П. Альошкіна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, Уман. держ. аграр. ун-т.
– Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
1028. Андріїшин, І. М. Методологічні основи оптимізації охорони
природи і землекористування / І. М. Андріїшин, А. Я. Сохнич. – Львів :
Укр. технології, 1998. – 207 с.
1029. Андрійчук, В. Г.
Надконцентрація
агропромислового
виробництва і земельних ресурсів та її наслідки // Економіка АПК. – 2009.
– № 2. – С. 3 – 9.
1030. Бабміндра, Д. І. Еколого-економічні засади реформування
землекористування в ринкових умовах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук /
Д. І. Бабміндра. – Київ, 2005. – 26 с.
1031. Бабміндра, Д. І. Земельні ресурси України та їх використання /
Д. І. Бабміндра, А. М. Третяк. – Київ : ЦЗРУ, 2003. – 143 с.
1032. Бабміндра, Д. І.
Формування
інвестиційних
чинників
раціонального землекористування в ринкових умовах / Д. Бабміндра,
Д. Буша // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 3. – С. 49 – 50. – Бібліогр.: с. 50
(11 назв).
1033. Бабминдра, Д. И.
Экономико-экологические
проблемы
реструктуризации землепользования : монография / Д. И. Бабминдра ; Ин-т
землеустройства Укр. акад. аграр. наук. – Київ. : ИПО Ин-та
землеустройства УААН, 2001. – 226 с.
1034. Бакай, О. А. Щодо питання про поняття земель, які
використовуються під забудову // Екол. право. – 2002. – № 2. – С. 105 –
106.
1035. Барвінський, А. В.
Проблеми
організації
ефективного
використання земельних угідь в агроландшафтах Полісся // Інновац.
економіка. – 2013. – № 2. – С. 146 – 148.
1036. Барвінський, А. В. Формування просторової структури
агроландшафтів на регіональному рівні : монографія / А. В. Барвінський,
Р. В. Тихенко. – Київ : Медінформ, 2013. – 464 с.
1037. Беспалько, Р. І.
Основи
землевпорядкування
та
землекористування : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 – 2 / Р. І. Беспалько,
В. Р. Черпінка ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута,
2005.
94
1038. Бистряков, І. К. Просторове та інституціональне забезпечення
сталого землекористування в Україні / І. К. Бистряков, Л. О. Шашула //
Продукт. сили України. – 2010. – № 1. – С. 52 – 58.
1039. Білоусова, С. В. Теоретичні основи формування інноваційної
політики землекористування / С. В. Білоусова, А. В. Січко // Бізнеснавігатор. – 2008. – Вип. 15. – С. 96 – 102.
1040. Богатирчук-Кривко, С. Незадіяні та невитребувані земельні
паї : їхній стан та перспективи використання // Землевпоряд. вісн. – 2013. –
№ 1. – С. 8 – 11,
1041. Богіра, М. С. Землекористування в ринкових умовах :
монографія / М. С. Богіра. – Львів : Новий світ, 2008. – 225 с.
1042. Богіра, М. Проблеми у землекористуванні, зумовлені
проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання /
М. Богіра, М. Ступень // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 3. – С. 16 – 18.
1043. Боклаг, В. А. Прогнозування використання земельних ресурсів
України / В. А. Боклаг, Н. Б. Александрова // Держава та регіони. – 2011. –
№ 2. – С. 10 – 14.
1044. Ботезат, О. П. Механізм здійснення самоврядного контролю за
використанням земель // Держава та регіони. Серія : Державне управління.
– 2010. – № 4. – С. 104 – 108.
1045. Будзяк, В. М.
Оптимізація
регіонального
несільськогосподарського землекористування / В. М. Будзяк, О. С. Будзяк
// Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2013. – Т. 3, № 3. –
С. 47 – 53.
1046. Будзяк, О. С. Використання земель в лісових екосистемах
України // Екологія і природокористування. – 2009. – Вип. 12. – С. 87 – 94.
1047. Будзяк, О. С. Раціональне використання потенціалу земельнолісових ресурсів / О. С. Будзяк // Проблеми сталого розвитку агросфери :
міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 195-річчю від дня заснування ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, 4 – 6 жовт. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 93 – 95.
1048. Будзяк, О. С. Сучасні проблеми землекористування // Регіон –
2010 : стратегія оптимального розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., 4 – 5
листоп. 2010 р. – Харків, 2010. – С. 22 – 24.
1049. Будзяк, О. С.
Тенденції землевикористання в населених
пунктах // Продукт. сили і регіон. економіка. – 2009. – Ч. 2. – С. 139 – 144.
1050. Булигін, С. Ю. Оцінка географічного середовища та
оптимізація
землекористування
/
С. Ю. Булигін,
Ю. В. Думін,
95
М. В. Куценко ; Укр. акад. аграр. наук та ін. – Харків : Світло зі Сходу,
2002. – 167 с.
1051. Булигін, С. Ю. Регламентація технологічного навантаження
земельних ресурсів // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 38 – 43.
1052. Величко, О. В.
Стратегія
раціонального
використання
земельного потенціалу аграрних підприємств // Інновац. економіка. – 2013.
– № 3. – С. 178 – 182.
1053. Войналович, І. Проблеми та шляхи використання земельних
ресурсів на перспективу // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту. – 2002. – № 5. –
С. 139 – 144.
1054. Вольська, А. О. Щодо проблем використання земельних
ресурсів в Україні // Інновац. економіка. – 2013. – № 1. – С. 25 – 27.
1055. Гаранькин, Н. Актуальные проблемы землепользования //
Экономист. – 2006. – № 2. – С. 85 – 87.
1056. Геоінформаційно-картографічне моделювання аграрних
землекористувань та їх трансформації в умовах реформування земельних
відносин : монографія / І. П. Ковальчук, Т. О. Євсюков, О. П. Жук та ін. ;
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБ і П,
2011. – 169 с.
1057. Гнаткович, О. Д. Державне регулювання ефективного
землекористування сільськогосподарських підприємств // Агросвіт. – 2013.
– № 2. – С. 2 – 5.
1058. Голданов, В. В.
Методологічні
основи
раціонального
землекористування // Агросвіт. – 2009. – № 8. – С. 11 – 16.
1059. Голик, В.
Як
удосконалити
правове
регулювання
використання земельних ділянок за цільовим призначенням у межах
категорії земель? / В. Голик, Г. Cоболева // Земплевпоряд. вісн. – 2009. – №
9. – С. 34 – 39.
1060. Головін, О. Ю.
Моделювання
проблеми
ефективного
землекористування орними угіддями на базі гіперграфів із нечіткими
вагами / О. Ю. Головін, Т. В. Заховалко, Н. К. Максишко // Вісн. Запоріз.
нац. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73 – 82.
1061. Горлачук, В. В. Землекористування на межі тисячоліть /
В. В. Горлачук, А. Я. Сохнич. – Львів : Укр. технології, 2001. – 140 с.
1062. Горлачук, В. В.
Проблеми
інноваційного
розвитку
землекористування на сучасному етапі / В. В. Горлачук, А. В. Стрюченко //
Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 23 – 28.
96
1063. Горлачук. В. В. Розвиток землекористування в Україні /
В. В. Горлачук. – Київ : Довіра, 1999. – 254 с.
1064. Грещук, Г. І. Регулювання використання земель як основи
розвитку середніх і малих міст : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Г. І. Грещук; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – 20 с.
1065. Грібахо, О. О. Потенціал земельних ресурсів регіональної
господарської системи та напрямки його використання : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / О. О. Грібахо ; Чернігів. держ. технол. ун-т, Черкас.
Східноєвроп. ун-т екон. та менедж. – Чернігів, 2010. – 20 с.
1066. Гузар, Б. С. Удосконалення оцінки, обліку та контролю
використання земельних ресурсів у ринкових умовах // Економіка АПК. –
2009. – № 6. – С. 95 – 103.
1067. Гуторов, О. І. Земельноресурсний потенціал та проблеми його
раціонального використання : лекція / О. І. Гуторов ; Харків. нац. аграр.
ун-т. – Харків : ХНАУ, 2002. – 69 с.
1068. Гуцуляк, Ю. Г. Проблема стійкості типів земель при
організації їх використання та впорядкування // Агросвіт. – 2009. – № 9. –
С. 22 – 27.
1069. Данкевич, А. Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень
виробництва // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 29 – 33.
1070. Данкевич, А. Є. Ефективність використання земель в умовах
трансформації відносин власності // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 8. –
С. 60 – 62.
1071. Добряк, Д. С.
Теоретичні
засади
сталого
розвитку
землекористування у сільському господарстві / Д. С. Добряк,
А. Г. Тихонов, Н. В. Гребенюк. – Київ : Урожай, 2004. – 136 с.
1072. Дорош, О.
Оптимізація
функціонування
системи
землекористування столичної моноцентричної агломерації / О. Дорош //
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 5. – С. 32 – 37. – Бібліогр.: с. 37 (7 назв).
1073. Дорош, О. С. Теоретико-методологічні засади територіального
планування землекористування : монографія / О. С. Дорош. – Херсон :
Гринь, 2012. – 433 с.
1074. Дорош, О. С. Територіальне планування землекористування в
умовах нових земельних відносин : теорія, методологія і практика :
автореф. дис. ... д-ра екон. наук / О. С. Дорош ; Держ. установа «Ін-т
економіки природокористування та сталого розв. НАН України». – Київ,
2013. – 41 с.
97
1075. Другак, В. М. Теоретичні та методологічні основи економіки
землекористування / В. М. Другак. – 2-ге вид., доповн. та змін. –
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 308 с. – Бібліогр.: с. 295 – 305 (164
назви).
1076. Задорожна, Д. П. Важливі аспекти підвищення ефективності
використання земельних ресурсів // Інновац. економіка. – 2008. – № 2. –
С. 60 – 65.
1077. Заховаленко, Т. В. Моделирование задачи землепользования
на гиперграфах / Т. В. Заховаленко, Н. К. Максишко, В. А. Перепелица //
Систем. дослідж. та інформ. технології. – 2006. – № 3. – С. 99 – 109. –
Бібліогр.: 9 назв.
1078. Землекористування : сучасність та перспективи / Ін-т
громадян. сусп-ва ; авт.-упоряд. В. П. Артеменко, О. С. Врублевський. –
Київ, 2005. – 251 с.
1079. Зіповчук, Н. В. Реалії та перспективи сталого використання
земельних ресурсів в Україні // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 177 –
179.
1080. Зінченко, Т. Є.
Економіко-інституціональні
засади
використання земельних ресурсів міських агломерацій : автореф. дис. ... дра екон. наук / Т. Є. Зінченко ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. лісотехн. ун-т
України» – Львів, 2013. – 35 с.
1081. Зінченко, Т. Є. Економічні засади землекористування міських
агломерацій : теорія, методологія, практика / Т. Є. Зінченко. – Житомир :
Рута, 2012. – 378 с.
1082. Зінченко, Т. Є. Інституціональний механізм раціоналізації
землекористування агломераційних систем // Агросвіт. – 2012. – № 9. –
С. 50 – 52.
1083. Зінченко, Т. Є. Інституціональні аспекти трансформації
землекористувань населених пунктів в сучасних ринкових умовах /
Т. Є. Зінченко. – Одеса : ОАДУ ; Житомир : Рута, 2010. – 212 с.
1084. Зінченко, Т. Є. Управління землекористуванням міських
агломерацій // Інновац. економіка. – 2012. – № 6. – С. 67 – 71.
1085. Ісаченко, Н. В. Проблеми пріоритетності земель при
забезпеченні їх раціонального використання // Землеустрій і кадастр. –
2009. – № 3. – С. 63 – 68.
1086. Кальніченко, А. Про розпаювання земель, виділення їх у
натурі та багаторічні насадження // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 12. – С.
42 – 43.
98
1087. Камінський, В. Ф. Стратегія оптимізації використання
земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України в контексті
світового стабільного розвитку / В. Ф. Камінський, В. Ф. Сайко // Вісн.
аграр. науки. – 2014. – № 3. – С. 5 – 10.
1088. Канаш, О. Критичний огляд традиційних підходів щодо
оптимізації землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 12. – С. 13
– 17.
1089. Ковальчук, Т. Проблема ефективного землекористування в
Україні // Банк. справа. – 2006. – № 1. – С. 36 – 48.
1090. Колодійчук, І. А. Концептуальні засади модернізації ринкових
механізмів у сфері землекористування в Україні // Регіон. економіка. –
2010. – № 3. – С. 148 – 155.
1091. Комарницький, В. М. Щодо питання про право спеціального
та загального землекористування // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр.
держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – № 2. – С. 27 – 33.
1092. Комарова, О. С. Правове регулювання залучення земельних
ділянок комунальної форми власності у господарський обіг : автореф. дис.
... канд. юрид. наук / О. С. Комарова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,
Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Київ, 2012. – 17 с.
1093. Костяшкін, І. О. До питання про правовий режим земель
загального користування в населених пунктах // Зб. наук. пр. Ін-ту держави
та права ім. Корецького. – 2004. – № 23. – С. 420 – 426.
1094. Костяшкін, І. О. Право загального землекористування
громадян : монографія / І. О. Костяшкін ; Хмельниц. ун-т упр. та права. –
Хмельницький, 2010. – 148 с. – Бібліогр.: с. 130 – 144 (193 назви).
1095. Костяшкін, І. О. Проблеми правового забезпечення права
загального землекористування громадян // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім.
Т. Шевченка. Серія : Юридичні науки. – 2003. – № 51. – С. 134 – 136.
1096. Кошкалда, І. В. Організація раціонального використання
земель : лекція / І. В. Кошкалда, В. Є. Роганіна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2010. – 48 с.
1097. Кривов, В. Адаптивно-ландшафтна система землеробства –
основа еколого-безпечного землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2010.
– № 1. – С. 8 – 11.
1098. Кривов, В. М. Шлях до сталого землекористування складний,
але його треба пройти // Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 2. – С. 37 – 39.
1099. Крисак, А. І. Інституціональний механізм організаційноправового забезпечення встановлення меж землекористування /
99
А. І. Крисак, С. О. Шабала, А. Ф. Крисак // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім.
Лесі Українки. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 20. – С. 47 – 56.
1100. Кулініч, О. М. Проблематика використання земельних
ресурсів в умовах постіндустріальної цивілізації : український напрям //
Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 38 – 41.
1101. Лазарєва, О. В.
Проблеми
підвищення
ефективності
використання земельних ресурсів // Екон. вісн. Нац. гірн. ун-ту. – 2009. –
№ 3. – С. 80 – 87.
1102. Лахмотов, О. Про підстави і порядок припинення права
постійного
користування
земельними
ділянками
суб’єктами
господарювання // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 7. – С. 43 – 44.
1103. Липски, С. Формы землепользования // Экономист. – 2006. –
№ 3. – C. 90 – 96.
1104. Малахова, С. Методичні положення наукових досліджень з
організації використання земель у межах населених пунктів //
Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 11. – С. 46 – 49.
1105. Мартин, А. Г. До питання про оцінку втрат внаслідок
використання деградованих та малопродуктивних земель / А. Г. Мартин //
Землевпорядкування. – 2003. – № 3 (11). – С. 45 – 51.
1106. Махначова, Н. М. Стратегічні напрями формування та
використання потенціалу земельних ресурсів регіону : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / Н. М. Махначова ; Черкас. держ. технол. ун-т, Вінниц.
нац.-аграр. ун-т. – Черкаси. 2013. – 20 с.
1107. Методичні
рекомендації
щодо
складання
плану
землекористувань
новостворених
приватних
господарств
/
[А. С. Даниленко, В. В. Кулініч, Ю. Д. Білик та ін.] ; Держ. ком. України по
земел. ресурсах. – Київ : Урожай, 2003. – 25, [2] с.
1108. Миргород, М. М.
Еколого-економічна
модель
сталого
землекористування Харківської області // Сталий розвиток економіки. –
2012. – № 2. – С. 109 – 114.
1109. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр. /
Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. від. Укр. геогр. т-ва ; редкол. С. Поп та ін. –
Ужгород : УжНУ, 2013. – (Географія. Землеустрій. Природокористування).
1110. Ніколаєнко, Т. С. Соціоеколого-економічна ефективність
землекористування в Україні : просторовий аспект / Т. C. Ніколаєнко ;
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2007. – 70 с.
100
1111. Німкович, Р. Системне моделювання просторових елементів
при організації території землевикористувань / Р. Німкович, П. Черняга //
Сучас. досягнення геодез. науки. та вир-ва. – 2011. – Вип. 1. – С. 224 – 228.
1112. Нірода, Д. Інституціональні форми землекористування : рівень
ефективності в окремих регіонах // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 41 – 45.
1113. Новаковський, Д. І. Аналіз процедури набуття права
користування чи власності на землю в місті Києві // Містобудування та
територ. планування. – 2011. – Вип. 43. – С. 278 – 282.
1114. Новаковський, Л. Я.
Соціально-економічні
проблеми
сучасного землекористування / Л. Я. Новаковський, А. М. Олещенко. –
Київ : Урожай, 2010. – 267 с.
1115. Новоторов, О. С. Економіка землегосподарювання : теорія,
методологія : [монографія] / О. С. Новоторов. – Київ : ДКС центр, 2009. –
628 с.
1116. Пармакли, Д. М.
Эффективность
землепользования
:
экономическая теория и хозяйственная практика // Нові технології. – 2012.
– № 1. – С. 96 – 102.
1117. Планування землекористування : конспект лекцій для
студентів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. ; уклад. Л. І. Тузова. –
Київ : КНУБА, 2008. – 50 с.
1118. Покидько, І.
Особливості
оцінки
права
постійного
користування земельними ділянками // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. –
С. 22 – 26.
1119. Попов, А. С. Фрагментація землекористування : поняття,
зміст, переваги та недоліки // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –
2012. – № 1/2. – С. 100 – 108.
1120. Посохова, М. Правове регулювання діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування по забезпеченню цільового
використання земель // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 1. –
С. 64 – 67.
1121. Рябоконь, В. П. Використання земельних ресурсів господарств
населення в кооперативних умовах / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. –
2009. – № 3. – С. 82 – 87.
1122. Сааджан, И. А. Неэффективное землепользование и пути его
преодоления // Екон. інновації. – 2012. – Вип. 48. – С. 220 – 226.
1123. Сайко, В. Ф. Рациональное использование земельного фонда
Украины // Аграр. наука. – 1997. – № 3. – С. 18 – 20.
101
1124. Саннікова, М. В.
Проблеми
правового
регулювання
загального землекористування в населених пунктах // Вісн. Луган. держ.
ун-ту внутр. справ ім. Е. О Фідоренка. Спец. вип. – 2010. – № 3 (ч. 1). – C.
167 – 172.
1125. Сіряченко, І. І. Правове регулювання цільового використання
земель в межах населених пунктів України : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / І. І. Сіряченко ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого» та ін. – Харків, 2013. – 20 с.
1126. Сіряченко, І. І. Розвиток та кодифікація земельного
законодавства про правовий режим земель населених пунктів //
Південноукр. правнич. часоп. – 2009. – № 2. – С. 142 – 145.
1127. Смолярчук, М. В. Оптимізація використання земельних
ресурсів в ринкових умовах : (на прикладі Львів. обл.) : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / М. В. Смолярчук ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр.
політики України]. – Київ, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14 – 18 (41
назва).
1128. Солнишкіна, К. В. Деякі аспекти економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель на сучасному етапі // Вісн.
Акад. пр. і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2005. – № 4. –
С. 117 – 122.
1129. Соловій, І. П.
Землекористування
/
І. П. Соловій,
О. Т. Іванишин та ін. – Львів : Афіша. – 2005. – 400 с.
1130. Солов’яненко, Н. Використання земельних ресурсів України
на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Землевпоряд. вісн. –
2012. – № 7. – С. 41 – 44.
1131. Сохнич, А. Методологічні засади вдосконалення системи
землекористування // Аграр. економіка. – 2010. – Т. 3, № 1/2. – С. 115 –
119.
1132. Стабілізація землекористування та сучасні агротехнології :
матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, 24 – 26 листоп. 2003 р. [смт.
Чабани] / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т земл-ва ; ред.: В. М. Сайко та ін. –
Київ : ЕКМО, 2003. – 134 с.
1133. Степенко, О. В. Фінансово-економічний механізм розвитку
земельних відносин у контексті сталого землекористування // Землеустрій,
кадастр і моніторинг земель. – 2012. – № 3/4. – С. 118 – 124.
102
1134. Ступень, М. Управління земельно-майновим комплексом у
межах населених пунктів / М. Ступень, С. Малахова // Економіст. – 2011. –
№ 10. – С. 38 – 40.
1135. Сухініна, Л. І. Економічна ефективність використання землі та
шляхи її підвищення в Миколаївській області / Л. І. Сухініна,
О. М. Краснова // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2003. – Вип. 4 (24).
– С. 29 – 36.
1136. Тихонов, А. Г. Наукові аспекти економічного обороту землі в
Україні / А. Г. Тихонов, Л. В. Паламарчук // Землевпорядкування. – 2002.
– № 3. – C. 3 – 14.
1137. Тихонов, А. Г.
Наукові
засади
сталого
розвитку
землекористування :
принципи,
індикатори,
показники
//
Землевпорядкування. – 2009. – № 2. – С. 13 – 21.
1138. Ткачук, Л. В. Консолідація земель : ефективне використання
та охорона в умовах трансформації земельних відносин : монографія /
Л. Ткачук ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : ЛНАУ, 2009. – 251 с. –
Бібліогр.: с. 239 – 247 (117 назв).
1139. Ткачук, Л. В. Просторові засади формування системи
землекористування в трансформаційний період : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / Л. В. Ткачук ; Ін-т економіки природокористування та сталого
розвитку НАН України. – Київ, 2011. – 20 с.
1140. Третяк, А. М.
Економіка
землекористування
та
землевпорядкування : навч. посіб. / А. М. Третяк. – Київ : ЦЗРУ, 2004. –
542 с.
1141. Третяк, А. М. Наукові основи економіки землекористування
та землевпорядкування : [монографія] / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Київ
: ЦЗРУ, 2003. – 337 с.
1142. Третяк, А. М.
Парадигма
розвитку
територіального
землекористування в Україні як інструменту управління земельними
ресурсами / А. М. Третяк, О. C. Дорош, Н. А. Третяк // Нац. госп-во
України : теорія та практика упр. – 2012. – Щоріч. – С. 39 – 45.
1143. Третяк, А. М. Проблеми сталого землекористування в Україні
/ А. М. Третяк, В. М. Другак // Землевпорядкування. – 2003. – № 4. – С. 70
– 71.
1144. Устименко, Б. В. Еколого-економічні проблеми підвищення
ефективності землекористування // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2007.
– № 2. – С. 117 – 121.
103
1145. Формування землекористувань ринкового типу / [В.
В. Горлачук, І. С. Качурець, А. Я. Сохнич, Н. І. В’юн, Г. Р. Пастернак]. –
Львів : Укр. технології, 2001. – 140 с.
1146. Хвесик, М. А.
Фінансово-економічне
регулювання
землекористування в Україні : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян,
А. І. Крисак. – Київ : Кондор, 2008. – 522 с.
1147. Хвесик, М. А.
Інституціональне
забезпечення
землекористування : теорія і практика : монографія / М. А. Хвесик,
В. А. Голян ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України, Нац.
авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2006. – 258 с.
1148. Хвесик, М. А. Інституціональні трансформації та фінансовоекономічне регулювання землекористування в Україні : монографія /
М. А. Хвесик, В. А. Голян, А. І. Крисак ; НАН України, Рада по вивч.
продукт. сил України, Луц. держ. техн. ун-т. – Київ : Кондор, 2008. – 510 с.
1149. Хвесик, М. А.
Стратегічні
імперативи
раціоналізації
землекористування в контексті соціально-економічного піднесення
України // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 24 – 30.
1150. Хомюк, Н. Л. Сутність та раціональне використання
земельних ресурсів // Інновац. економіка. – 2013. – № 5. – С. 143 – 145.
1151. Шапкін, І. Надання землі обслуговуючим кооперативам.
Проблемні питання законодавчого регулювання // Вісн. прокуратури. –
2013. – № 3. – С. 47 – 54.
1152. Шевченко, І. П.
Стан
та
перспективи
сталого
землекористування / І. П. Шевченко, Л. П. Коломієць // Зб. наук. пр. Нац.
наук. центру «Ін-т землеробства УААН». – 2010. – Вип. 3. – С. 156 – 163.
1153. Щербата, І.
Економіко-математичне
моделювання
раціонального землекористування регіону / І. Щербата, М. Щербатий //
Аграр. економіка. – 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 120 – 126.
2.6.2 Обмеження (обтяження) у землекористуванні
1154. Добряк, Д. С. Наукові засади формування обмежень та
обтяжень у використанні земель / Д. С. Добряк, Т. М. Недашківська //
Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 4. – С. 3 – 12.
1155. Добряк, Д. С. Теоретико-методологічні засади визначення
втрат,
спричинених
обмеженнями
(обтяженнями)
у
сільськогосподарському
землекористуванні
/
Д. С. Добряк,
Т. М. Недашківська // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 5. – С. 28 – 31.
104
1156. Добряк, Д. С. Теоретико-методологічні засади формування
обмежень і обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні /
Д. С. Добряк, О. З. Черпіцький, А. Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. –
2009. – № 1. – С. 5 – 12.
1157. Добряк, Д. С.
Формування
та
оцінка
обмежень у
землекористуванні / Д. С. Добряк, Т. М. Недашківська // Землеустрій і
кадастр. – 2012. – № 2. – С. 3 – 6.
1158. Дорош, Й. М. Особливості формування та встановлення
обмежень (обтяжень) у використанні земель // Продукт. сили і регіон.
економіка. – 2009. – Ч. 2. – С. 21 – 28.
1159. Те саме // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 9. – С. 39 – 43. –
Бібліогр.: с. 43 (10 назв).
1160. Дорош, Й. М.
Теоретико-методологічні
підходи
до
класифікації обмежень (обтяжень) при використанні земельних ділянок //
Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2010. – Ч. 1. – С. 97 – 104.
2.6.3 Використання земельних ділянок за цільовим призначенням
Міське землекористування
1161. Бобкова, А. Обов'язки землевласників і землекористувачів
щодо забезпечення використання земельних ділянок за цільовим
призначенням / А. Бобкова, Є. Марахтін // Правн. часоп. Донец. ун-ту. –
2010. – № 2. – С. 37 – 41.
1162. Бовсунівська, І. В. Основні напрями підвищення ефективності
використання земель комунальної власності в Україні // Формування ринк.
відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 18 – 22.
1163. Дехтяренко, Ю. Ф. Регулювання земельних відносин у місті /
Ю. Ф. Дехтяренко, О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова. – Київ : Основа, 1997.
– 142 с.
1164. Євко, В. Ю. Правовий режим прибудинкової території
багатоквартирного будинку після його приватизації // Право і безпека. –
2009. – № 4. – С. 166 – 169.
1165. Ібатуллін, Ш. І. Теоретичні основи капіталізації приміських
земель / Ш. І. Ібатуллін. – Київ : НАУ, 2007. – 120 с.
1166. Комарова, О. С. Правовий статус об’єкта права комунальної
власності на земельні ділянки // Проблеми правознавства та правоохорон.
діяльн. – 2011. – № 4. – С. 196 – 201.
105
1167. Комарова, О. С. Правові форми залучення земельних ділянок
комунальної форми власності у господарській обіг // Вісн. Донец. нац. унту. Серія В : Економіка і право. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 421 – 426.
1168. Люсак, А. В. Модель урахування інженерно-геологічних умов
при формуванні міського землекористування : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / А. В. Люсак ; Київ нац. ун-т буд-ва і архітектури ; Нац. ун-т вод.
госп-ва та природокористування. – Київ, 2010. – 18 с.
1169. Планування використання земель населених пунктів :
формування прибудинкових територій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч.
закл.] / А. Я. Сохнич, Д. І. Солярчук, І. Г. Тарасюк, Ю. Д. Солярчук. –
Львів : Укр. технології, 2009. – 93 с.
1170. * Ступень, М. Г. Використання земель населених пунктів :
монографія / М. Г. Ступень. – Львів, 2000. – 358 с.
1171. Ступень, Р. Методичні основи використання земель у
муніципальних утвореннях // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 44 – 45.
1172. Хвесик, М. А.
Інституціональний
механізм
міського
землекористування : сучасний стан та перспективи удосконалення :
монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. А. Мосійчук ; НАН України,
Рада по вивч. продукт. сил. України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2005. –
2007 с.
1173. Янчук, В. П. Регулювання землекористування районів у містах
/ В. П. Янчук. – Київ : Урожай, 2009. – 197.
Прибрежне
1174. Золотов, В. І.
Методологічні
принципи
платного
землекористування в прибрежній зоні моря // Екон. інновації. – 2012. –
Вип. 48. – С. 133 – 139.
1175. Кононов, В. В. Правовий режим земель прибрежних захисних
смуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Кононов ; Київ,
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ. 2013. – 16 с.
1176. Ріпенко, А. Землекористування в межах територіального моря
України : нинішня ситуація та способи вирішення проблем / А. Ріпенко,
А. Мартин // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 11. – С. 12 – 17. – Бібліогр.:
с. 17 (13 назв).
1177. Федотова, О. Правовий режим ділянок суходолу, створених на
території морського порту // Підприємництво, гос-во і право. – 2011. –
№ 10. – С. 97 – 100.
106
1178. Фоменко, В. А. Функціональне зонування як організаційноекономічний важель вдосконалення використання земель в межах
прибрежної смуги морів України / В. А. Фоменко, Д. В. Булишева // Екон.
інновації. – 2012. – Вип. 48. – С. 268 – 273.
Будівниче
1179. Земля в совместной деятельности нежилого строительства –
новые ответы на старые вопросы // Строит. учет. – 2010. – № 4. – С. 61 –
73.
1180. Земля для строительства : различные способы получения //
Строит. учет. – 2012. – № 8. – С. 23 – 47.
1181. Кравченко, С. Д. Контроль за охороною та використанням
земель житлової та громадської забудови в містах України : автореф. дис.
... канд. юрид. наук / С. Д. Кравченко ; НАН України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 16 с.
1182. Крумеліс, Ю. В. Проблемні питання виділення земельних
ділянок для будівництва котеджних містечок за межами населених пунктів
/ Ю. В. Крумеліс, А. О. Мітягін // Містобудування та територ. планування.
– 2010. – Вип. 36. – С. 225 – 231.
1183. Кулинич, П. Земля для заміських котеджних містечок :
правові питання // Юрид. журн. – 2007. – № 3. – С. 32 – 36.
1184. Мирошниченко, І. М.
Проблемне
удосконалення
законодавчих норм, що регулюють правовий режим земель житлової та
громадської забудови у містах України // Мит. справа. – 2011. – № 5. – С.
428 – 433.
1185. Передаем землю под строительство : альтернативные
варианты // Строит. учет. – 2010. – № 7. – С. 61 – 71.
1186. Ріпенко, А. До питання правового регулювання забудови та
благоустрою територій міст в Україні / Право України. – 2010. – № 1. –
С. 218 – 222.
1187. Ріпенко, А. І. Правове регулювання використання земель
житлової та громадської забудови для благоустрою : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук / А. І. Ріпенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України, Одес. нац. юрид. акад. – Київ, 2010. – 20 с.
1188. Ріпенко, А. Регулювання
земельних
відносин
у
містобудівному законодавстві України : тенденції та перспективи //
Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 5. – С. 24 – 30.
107
Промислове
1189. Гальчинська, Н. Ю. Інституційно-функціональне забезпечення правового режиму земель промислових зон // Південукр. правн.
часоп. – 2010. – № 1. – С. 139 – 145.
1190. Гальчинська, Н. Ю. Правовий режим земель індустріальних
парків в Україні // Право України. – 2010. – № 1. – С. 212 – 217.
1191. Гальчинська, Н. Ю. Правовий режим земель промислових зон
в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Ю. Гальчинська ; Нац.
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Одес. нац. юрид. акад. –
Харків, 2011. – 19 с.
1192. Смовж, К. О. Правове регулювання використання та охорони
земель гірничо-будівної промисловості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
К. О. Смовж ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
Київ. – 2013. – 20 с.
Транспортне
1193. Бондар, В. В. Правовий режим земель міжнародних
автомобільних транспортних коридорів в Україні : монографія /
В. В. Бондар ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
Київ : Юридична думка, 2009. – 160 с.
1194. Бондарчук, Н. В. Правовий режим земель авіаційного
транспорту України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Бондарчук ;
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. –
19 с.
1195. Данилова, Т. Правове регулювання земель залізничного
транспорту // Право України. – 2009. – № 9. – С. 54 – 58.
1196. Лебедєва, Т. М. Правовий режим земель автомобільного
транспорту та дорожнього господарства : проблеми та шляхи вирішення
[монографія] / Т. М. Лебедєва ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. –
Харків : Фінн, 2009. – 190 с.
1197. Ониськів, О. Загальна характеристика правового режиму
земель смуг відведення залізниць // Право України. – 2011. – № 2. – С. 285
– 290.
1198. Ониськів, О. М. Правовий режим земель смуг відведення
залізниць в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Ониськів ;
108
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. –
19 с.
1199. Семчик, О. В. Поняття та зміст механізму реалізації права на
землі залізничного транспорту України // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013.
– № 2. – С. 281 – 285.
1200. Семчик, О. В. Цільове призначення земель залізничого
транспорту в Україні // Теорія і практика інтелект. власності. – 2013. – № 3.
– С. 91 – 96.
1201. Терещук, В. С. Проблемні питання правового регулювання
державного контролю за використанням і охороною земель морського
транспорту // Право і безпека. – 2012. – № 5. – С. 100 – 105.
1202. Чекалов, П. Окремі аспекти правового режиму земель
залізничного транспорту України // Право України. – 2012. – № 7. – С. 79 –
84.
Оздоровче
1203. Булах, І. Г. Особливості набуття, обмеження та припинення
прав на землі оздоровчого призначення // Південноукр. правн. часоп. –
2009. – № 1. – С. 123 – 127.
1204. Булах, І. Г. Правове регулювання управління в галузі
використання та охорони земель оздоровчого призначення // Південноукр.
правн. часоп. – 2012. – № 1. – С. 158 – 162.
1205. Кулініч, П. Правовий режим земель оздоровчого призначення
// Юрид. журн. – 2008. – № 12. – С. 28 –33.
1206. Петлюк, Ю. Нормативно-правове забезпечення управління в
галузі використання та охорони земель оздоровчого призначення // Юрид.
Україна. – 2010. – № 5. – С. 84 – 88.
1207. Петлюк, Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого
призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. С. Петлюк ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 16 с. –
Бібліогр.: с. 13 – 14 (10 назв).
1208. Петлюк, Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого
призначення : теорія, законодавство, практика : монографія /
Ю. С. Петлюк ; Нац. Ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Корсунь-Шевченківський (Черкас. обл.) : І. С. Майдаченко, 2011. – 213 с.
109
1209. Проценко, І. Захист майна та земель санаторно-курортних
закладів – захист інтересів держави // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 10. –
С. 21 – 25.
Рекреаційне
1210. Гетманьчик, І. П. Еколого-економічні засади раціонального
використання та охорони земель природно-заповідних територій : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / І. П. Гетманьчик ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2010. – 19 с.
1211. Донець, О. В. Правовий режим земель історико-культурного
призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Донець ; Нац. юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – 20 с.
1212. Дяченко, В. Організаційно-правові та методичні засади
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель історикокультурного призначення / В. Дяченко, К. Галкіна // Землевпоряд. вісн. –
2012. – № 10. – С. 10 – 15.
1213. Кустовська, О. В. Розвиток та особливості рекреаційного
землекористування / О. В. Кустовська, Т. В. Локшина // Інновац.
економіка. – 2013. – № 4. – С. 154 – 157.
1214. Мартин, А. Г. Науково-методичні засади організації територій
земель історико-культурного призначення / А. Г. Мартин, Т. О. Євсюков //
Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 3. – С. 45 – 52.
1215. Палій, Н. І. Правове регулювання використання та охорони
земель рекреаційного призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
Н. І. Палій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац.
ун-т «Одес. юрид. акад.». – Київ, 2011. – 18 с.
1216. Скляр, М. М. Правовий режим земель рекреаційного
призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Скляр, Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 21 с.
1217. Скляр, М. М. Про особливості використання земель
рекреаційного призначення // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. –
№ 10. – С. 55 – 57.
1218. Черкаська, Н. Землі, які можуть використовуватись для
проведення спортивних заходів / Н. Черкаська, В. Сірик // Правн. часоп. –
2010. – № 2. – С. 42 – 47.
110
Сільськогосподарське
Правовий режим сільськогосподарського землекористування
1219. Бердніков, Є.
Обіг
земель
сільськогосподарського
призначення : українська модель (основні ідеї майбутнього закону у
запитаннях та відповідях) // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 1. – С. 2 – 7.
1220. Горлачук, В. В. Передумови запровадження ринку земель для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні /
В. В. Горлачук, С. М. Белінська // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 18 –
20.
1221. Гречко, В. В. Правовий режим земель сільськогосподарського
призначення : текст лекції / В. В. Гречко ; Харків. юрид. ін-т. – Харків,
1973. – 35 с.
1222. Данилів, В. Я.
Земельні
правовідносини
в
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
В. Я. Данилів ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України,
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2010. – 18 с.
1223. Дейнега, М. А. Правове регулювання меліорації земель
сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук / М. А. Дейнега ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого». – Харків, 2012. – 19 с.
1224. Долинська, М. Право користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) // Нотаріат для Вас. – 2010. –
№ 9. – С. 77 – 80
1225. Заяць, В. М.
Економічні
передумови
законодавчого
врегулювання ринкових операцій із земельними ділянками для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2007.
– № 6. – С. 19 – 25.
1226. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян
України : наук.-навч. посіб. [для вищ. навч. закл. / Н. І. Титова,
С. П. Позняк, В. К. Гуревський та ін.]. – Львів : ПАІС, 2005. – 367 с.
1227. Кулинич, П. Екологічні імперативи в системі правової
охорони сільськогосподарських земель України // Право України. – 2011. –
№ 2. – С. 140 – 147.
1228. Кулинич, П. Земельні ділянки сільськогосподарського
призначення як об’єкт правового обігу // Право україни. – 2010. – № 5. –
С. 115 – 122.
111
1229. Кулинич, П.
Локалізація
правового
регулювання
сільськогосподарського земелекористування : поняття, юридична природа
та механізм здійснення // Юрид. Україна. – 2010. – № 10. – С. 94 – 100.
1230. Кулинич, П. Ф. Правові проблеми охорони і використання
земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... дра юрид. наук / П. Ф. Кулинич ; НАН України, Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького. – Київ, 2012. – 39 с.
1231. Кулинич, П. Ф. Правові проблеми охорони і використання
земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія /
П. Ф. Кулинич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
Київ : Логос, 2011. – 687 с.
1232. Кулинич, П. Ф. Принцип плюралізму форм господарювання у
правовому
забезпеченні
товарного
сільськогосподарського
землекористування в Україні // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 2. –
С. 258. – 262.
1233. Кулинич, П. Ф.
Рациональное
использование
мелиорированных земель : (вопр. правового обеспечения) / П. Ф. Кулинич,
АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наук. думка, 1987. – 115 с.
1234. Лисанец, О. С. Земельно-правовые основы огородничества
граждан : монография / О. С. Лисанец ; Нац. ун-т «Юрид. акад Украины
им. Ярослава Мудрого». – Харьков : ФИНН, 2011. – 175 с.
1235. Мартин, А. Консолідація земель сільськогосподарського
призначення та правові механізми її здійснення в Україні / А. Мартин,
О. Краснолуцький // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 5. – С. 16 – 21.
1236. Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в
сільськогосподарській діяльності : навч. посіб. / [П. І. Гайдуцький.
В. М. Жук, Н. Л. Жук та ін.]. – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2012. – 184 с. –
(Облік і фінанси АПК).
1237. Оверовська, Т. Стале землекористування в аграрній сфері
економіки України : правові аспекти // Підприємництво госп-во і право. –
2012. – № 9. – С. 63 – 67.
1238. Пентела-Правдюк, Н. Фермерське господарство : як отримати
земельну ділянку? // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 7. – С. 45 – 46.
1239. Пікус, Р. В. Правове поле фермерів / Р. В. Пікус ; Ін-т аграр.
економіки УААН. – Київ, 1998. – 15 с.
1240. Розгон, О.
Особливості
правового
режиму
земель
сільськогосподарського призначення // Юрид. радник. – 2009. – № 2. –
С. 21 – 28.
112
1241. Санніков, Д. В. Особливості використання і охорони
земельних ділянок для садівництва громадян : монографія / Д. В. Санніков.
– Харків : Фінн, 2010. – 159 с. – (Актуальні проблеми земельного права)
(Бібліотечка юриста).
1242. Санніков, Д. В. Правовий режим земельних ділянок : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Санніков ; Нац. юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 19 с.
1243. Славута, В. Держава повинна встановити правові основи
введення ринку земель сільськогосподарського призначення //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10. – С. 3.
1244. Стативка, А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе
Украины в условиях рынка / А. Н. Стативка ; Нац. юрид. акад. Украины
им. Ярослава Мудрого. – Харьков : Право, 1997. – 237 с.
1245. Уркевич, В. Про правове регулювання користування чужою
ділянкою для сільськогосподарських потреб // Юрид. радник. – 2009. –
№ 2. – С. 29 – 31.
1246. Яцків, І. Б. Конкурентні відносини в системі аграрного
землекористування // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 15 – 21.
Економічні питання сільськогосподарського землекористування
1247. Артюшин, В. І. Проблеми становлення та функціонування
ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні /
В. І. Артюшин, М. І. Кобець, М. І. Пугачов ; за ред. М. Свєнчіцкі ; Аналіт.дорад. центр Блакит. стрічки ПРООН. – Київ, 2007. – 60 с.
1248. Бабич, М. М. Принципи формування ринку аграрних земель //
Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. [ДНУ]. –
Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 250, т. 3. – С. 560 – 606.
1249. Бабич, М. М. Формування ефективних ринкових земельних
відносин в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
М. М. Бабич ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. «Крим. агротехнол. ун-т»,
[Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. –
Сімферополь, 2008. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17.
1250. Бавровська, Н. М.
Деякі
підходи
до
економічної
регламентації
використання
земельно-ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських
угідь
територіальних
соціально-природних
комплексів регіону / Н. М. Бавровська, А. Г. Мартин // Землеустрій і
кадастр. – 2005. – № 2. – С. 106 – 115.
113
1251. Березівська, О. Я. Економічне регулювання функціонування
сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь //
Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 96 – 102. – Бібліогр.: с. 102 (13 назв).
1252. Березюк, С. В. Сучасні проблеми землекористування в
сільському господарстві / С. В. Березюк, Ю. Б. Березюк // Економіка АПК.
– 2011. – № 5. – С. 47 – 53.
1253. Білик, Ю. Д. Формування ринку сільськогосподарських
земель і підвищення ефективності їх використання // Землевпоряд. вісн. –
2000. – № 2. – С. 24 – 28.
1254. Бойко, Л. Земельні відносини в сільському господарстві як
відносини власності // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 11. – С. 38 – 41. –
Бібліогр.: с. 41 (26 назв).
1255. Бойко, Л. М. Наукові засади організаційного регулювання
земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2011. –
№ 2. – С. 13 – 22.
1256. Бойко, Л. М.
Організаційно-економічне
регулювання
земельних відносин у сільському господарстві : автореф. дис. ... д-ра екон.
наук / Л. М. Бойко; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2011.
– 36 с.
1257. Бойко, Л. М. Регулювання земельних відносин у сільському
господарстві : монографія / Л. М. Бойко. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр.
економіки», 2011. – 314 с.
1258. Болгарова, Н. К. Особливості розвитку господарських форм
використання землі в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2004. –
№ 5. – С. 47 – 52.
1259. Бредіхін, О. О.
Удосконалення
механізму відновлення
сільськогосподарських земель // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 9. – С. 76 –
77.
1260. Будзяк, В. М.
Сільськогосподарське
землекористування
(економіко-екологічні та управлінські аспекти) : монографія /
В. М. Будзяк ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ :
Оріани, 2006. – 385с.
1261. Будзяк, В. М. Сільськогосподарське землекористування :
проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / В. М. Будзяк ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т земел.
ресурсів та правознавства. – Київ : Аграр. медіагруп, 2011. – 299 с.
114
1262. Бурлака, Н. І. Розвиток земельних відносин у сільському
господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Н. І. Бурлака ; Нац. наук.
центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2011. – 20 с.
1263. Бухало, О. В. Ефективність використання земельних ресурсів
у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О. В. Бухало ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2013. –
20 с.
1264. Бухало, О. В. Організація ефективного землекористування в
сільськогосподарських підприємствах : монографія / О. В. Бухало. –
Харків : ЕДЕНА, 2012. – 416 с.
1265. Буяк, Л. М. Динамічна модель ринку землі з урахуванням
виробничих фондів сільськогосподарських підприємств / Л. М. Буяк,
С. В. Іщенко // Інновац. економіка. – 2012. – № 11. – С. 203 – 210.
1266. Велесик, Т. А. Формування ринку осушених земель
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Т. А. Велесик ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне,
2012. – 20 с.
1267. Гарасим, П. М.
Ринок
земель
сільськогосподарського
призначення : перспективи розвитку : монографія / П. М. Гарасим,
О. Д. Гнаткович, С. Д. Смолінська. – Львів : ЛДФА, 2008. – 183 с.
1268. Глубіш, Л. Я. Проблеми формування вітчизняного ринку
земель сільськогосподарського призначення та роль держави у їх
вирішенні // Інновац. економіка. – 2010. – № 3. – С. 286 – 290. – Бібліогр.:
8 назв.
1269. Гнаткович, О. Д.
Земельні
відносини
у
сільськогосподарському підприємництві : теорія, методологія, практика :
монографія / О. Д. Гнаткович ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : ЛігаПрес, 2012. – 484 с.
1270. Гнаткович, О. Д. Напрями державної політики у сфері
раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель //
Економіка та держава. – 2013. – № 1. – С. 35 – 37. – Бібліогр.: с. 37 (8 назв).
1271. Гнаткович, О. Д.
Формування
ринку
земель
сільськогосподарського
призначення
як
передумови
здійснення
підприємництва в аграрній сфері // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. –
№ 21. – С. 35 – 39.
1272. Гнидюк, І. В. Визначення оптимального співвідношення між
економічною
та
екологічною
сферами
землекористування
115
сільськогосподарських підприємств // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту.
– 2011. – № 1. – С. 382 – 395.
1273. Гнидюк, І. В. Ефективність використання земельних ресурсів
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
І. В. Гнидюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с.
1274. Головіна, О. Л.
Планування
сільськогосподарського
землекористування з урахуванням природно-ресурсного потенціалу //
Збаланс. природокористування. – 2013. – № 1. – С. 72 – 76.
1275. Гололобова, О. О. Агроекологічна та еколого-економічна
оцінка використання земель сільськогосподарського призначення
фермерського господарства / О. О. Гололобова, Н. Б. Кравченко,
Е. Д. Давидова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2012. –
№ 3/4. – С. 102 – 112.
1276. Голуб, Н. О. Облік і контроль витрат на поліпшення земель
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Н. О. Голуб ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2011. – 20 с.
1277. Гопцій, О. Б. Нові підходи до раціонального використання та
охорони земель сільськогосподарських підприємств / О. Б. Гопцій,
В. В. Масленнікова // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2007. – № 1. – С. 19
– 25. – Бібліогр.: 7 назв.
1278. Гордієнко, В. П. Визначення ефективності використання
земель сільськогосподарського призначення за багатокритеріальним
підходом // Агросвіт. – 2009. – № 21. – С. 27 – 31.
1279. Горлачук, В. В. Передумови запровадження ринку земель для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні /
В. В. Горлачук, С. М. Белінська // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 18 –
20.
1280. Губені, Ю. Е. Підсумки роботи Конгресу вчених економістіваграрників західного регіону // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 40 – 41.
1281. Губені, Ю. Е. Соціально-економічні аргументи розвитку ринку
земель в сільськогосподарського призначення на основі орендних відносин
// Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. матеріалів
одинадцятих річ. зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників,
Київ, 26 – 27 лют. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 122 – 128.
1282. Гузар, Б. С. Формування звітності по земельних ресурсах
сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2010. – № 7. –
С. 64 – 67.
116
1283. Гуторов, А. О.
Визначення
оптимального
розміру
землекористування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК.
– 2009. – № 4. – С. 55 – 62.
1284. Гуторов, О. І. Екологічний паспорт сільськогосподарського
підприємства як інструмент ефективного використання земель // Вісн. Сум.
нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка та менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 134
– 139. – Бібліогр.: 7 назв.
1285. Гуторов, О. І. Проблеми сталого землекористування у
сільському господарстві : теорія, методологія, практика : монографія /
О. І. Гуторов. – Харків : Едена, 2010. – 405 с.
1286. Гуторов, О. І.
Стратегія
формування
сталого
землекористування в сільському господарстві : теорія, методологія,
практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук / О. І. Гуторов ; НАН України,
Рада по вивч. продукт. сил України ; Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Київ, 2010. – 40 с.
1287. Гуторов, О. І. Сутність, еволюція концепції та засади сталого
розвитку сільськогосподарського землекористування // Вісн. Сум. нац.
аграр. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2010. – № 9/2. – С. 177 –
182.
1288. Гуцуляк, Г. Землеустрій сільських територій та формування
оптимальної структури землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2013. –
№ 3. – С. 46 – 48.
1289. Данкевич, В. Є. Консолідація сільськогосподарських земель
як передумова розвитку аграрного сектора економіки // Інновац. економіка.
– 2013. – № 1. – С. 49 – 52.
1290. Діденко, С. В. Розвиток землекористування в аграрній сфері
регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук / С. В. Діденко ; Полтав. нац.
техн. ун-т. – Полтава, 2008. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (15
назв).
1291. Дорош, О. С.
Економіко-екологічні
засади
розвитку
землекористування сільських територій // Агросвіт. – 2012. – № 20. – С. 2 –
5.
1292. Другак, В. М.
Еколого-ландшафтне
впорядкування
землекористування сільськогосподарських підприємств в умовах нових
земельних відносин : монографія / В. М. Другак, Л. А. Гунько. – Київ :
Компринт, 2013. – 181 с.
1293. Другак, В. М.
Економіка
сільськогосподарського
землекористування : теорія, методологія та практика : автореф. дис. ... д-ра
117
екон. наук / В. М. Другак ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ, 2011. – 38 с.
1294. Загурський, О. М. Ринок землі сільськогосподарського
призначення в Україні : формування та тенденції розвитку : автореф. дис.
... канд. екон. наук / О. М. Загурський ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр.
політики України]. – Київ, 2009. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (16 назв).
1295. Зарецька, Ж. Земельні фонди та їх використання в сільському
господарстві // Справ. экономиста. – 2008. – № 4. – С. 90 – 93.
1296. Заяць, В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель :
монографія / В. М. Заяць. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2011. –
387 с.
1297. Заяць, В. М. Формування ринку сільськогосподарських
земель : методологія і регулювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук /
В. М. Заяць ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр.
економіки». – Київ, 2012. – 36 с.
1298. Збродська, О. В. Забезпеченість земельними ресурсами
сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій
Житомирської області // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2010. –
№ 2., т. 2. – С. 418 – 422.
1299. Земля – село – люди – реформа : зб. аналіт. матеріалів експерт.
форуму з питань земел. реформи, м. Київ, 14 лют. 2012 р. / [ред.
В. Пакулько]. – Київ : Легал. статус, 2012. – 95 с.
1300. Зось-Кіор, М. В.
Організаційні
аспекти
використання
сільськогосподарських земель та їх трансформація // Вісн. Сум. нац. аграр.
ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2011. – № 9. – С. 174 – 176.
1301. Кириленко, І. Г. Актуальні питання ринку земель
сільськогосподарського призначення / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. –
2009. – № 3. – С. 44 – 46.
1302. Кілочко, В. М. Земельна реформа і необхідність консолідації
земель у сільському господарстві // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 2. –
С. 18 – 20.
1303. Князь, О. В. Ринок сільськогосподарських земель : проблеми
та перспективи // Управління земельними ресурсами в умовах ринкової
економіки.– Львів, 2004. – С. 157 – 160.
1304. Ковалів, О. І. Розвиток сільських територій в контексті
функціонування збалансованих сільськогосподарських землеволодінь і
118
землекористувань // Збаланс. природокористування. – 2013. – № 2/3. –
С. 77 – 82.
1305. Коваль, О.
Перспективи
розвитку
ринку
земель
сільськогосподарського призначення в Україні // Актуальні проблеми
економіки. – 2013. – № 9. – С. 57 – 61.
1306. Колесник, І. А. Проблеми та перспективи формування в
Україні ринку сільськогосподарських земель // Проблеми розвитку
земельних відносин на засадах нового Земельного кодексу України :
матеріали всеукр. наук. конф., Київ, 10 – 11 верес. 2002 р. – Київ, 2002. –
С. 49 – 51.
1307. Котикова, О. І. Визначення особливостей та передумов
переходу сільськогосподарського землекористування до моделі сталого
розвитку в Україні // Причорноморська регіональна науково-практична
конференція професорсько-викладацького складу, 11 – 13 квіт. 2007 р. :
тези доп. – Миколаїв, 2007. – С. 31 – 32.
1308. Котикова, О. І.
Визначення
рейтингу
стійкості
сільськогосподарського землекористування регіонів України // Інновац.
економіка. – 2009. – № 1. – С. 114 – 119.
1309. Котикова, О. І.
Закономірності
переходу
сільськогосподарського землекористування в Україні до моделі стійкого
розвитку // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна
перспектива інформаційного суспільства : міжнар. наук. конф. студентів,
аспірантів і молодих учених, 1 – 3 жовт. 2008 р. : тези доп. – Харків, 2008.
– С. 257 – 260.
1310. Котикова, О. І. Індикаційна модель стійкого розвитку
сільськогосподарського землекористування в Україні // Економічний
простір : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 22/2. – С. 123 – 130.
1311. Котикова, О. І. Організаційно-економічні основи стійкого
розвитку сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук / О. І. Котикова ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011.
– 35 с.
1312. Котикова, О. І. Стійкий розвиток сільськогосподарського
землекористування : методологічний аспект // Економіст. – 2012. – № 2. –
С. 27 – 29.
1313. Кошкалда, І. В. Економічне регулювання земельних відносин
в аграрному секторі : теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук / І. В. Кошкалда ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук.
центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2013. – 35 с.
119
1314. Кошкалда, І. В. Земельні відносини в аграрному секторі
економіки України : монографія / І. В. Кошкалда. – Харків : Гриф, 2012. –
349 с.
1315. Кравченко, А. В. Ефективність використання земельних
ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / А. В. Кравченко ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 2008. – 21 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (6 назв).
1316. Крамаренко, К. М.
Інвестиційна
діяльність
сільськогосподарських підприємств в умовах формування ринку землі :
лекції / К. М. Крамаренко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. –
Харків : ХНАУ, 2009. – 41 с.
1317. Кривов, В. Адаптивно-ландшафтна система землеробства –
основа еколого-безпечного землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2010.
– № 1. – С. 8 – 11.
1318. Криницька, О. О. Земельні відносини в контексті розвитку
аграрного ринку / О. О. Криницька, В. Г. Кожем’якіна // Аграр. вісн.
Причорномор’я. Серія : Економічні науки. – 2012. – Вип. 65. – С. 94 – 98.
1319. Крисак, А.
Інституціональне
забезпечення
сільськогосподарського землекористування : специфіка та суперечності
мораторного періоду // Економіст. – 2010. – № 8. – С. 33 – 37.
1320. Крисак, А. І.
Організаційно-економічні
засади
інституціонального
забезпечення
сільськогосподарського
землекористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук / А. І. Крисак ; НАН
України, Рада по вивч. продукт. сил. України. – Київ, 2009. – 20 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (14 назв).
1321. Кузьома, В. В.
Економічне
зростання
діяльності
сільськогосподарських
підприємств
на
основі
інтенсифікації
землекористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В. В. Кузьома ;
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – 20 с.
1322. Кузьменко, О. Б. Ресурсо-ощадна
діяльність аграрних
підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів :
теорія, методологія, практика : монографія / О. Б. Кузьменко ; Чорномор.
держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – 289 с.
1323. Лебеденко, О. В. Розвиток ефективного використання землі
суб’єктами аграрного господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О. В. Лебеденко. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
120
1324. Липчук, В. В. Ефективність викоритання земельних угідь у
сільському господарстві : монографія / В. В. Липчук, О. В. Лисюк ; Львів.
нац. аграр. ун-т. – Львів : Сполом, 2008. – 181 с.
1325. Липчук, В. В. Стан та проблеми використання приміських
сільськогосподарських земель / В. В. Липчук, О. Черечон. – Львів :
Сполом, 2011. – 217 с.
1326. Литвин, Ю. О.
Розвиток
земельних
відносин
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Ю. О. Литвин, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. –
20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (11 назв).
1327. Литвин, Ю. О. Сучасний стан і перспективи розвитку
земельних відносин в аграрній сфері економіки України // Держава та
регіони. – 2004. – № 3. – С. 116 – 120.
1328. Мартин, А.
Запровадження
ринку
земель
сільськогосподарського призначення : проблемні питання та шляхи їх
вирішення // Земел. реформа в Україні. – 2008. – № 5. – С. 14 – 19.
1329. Мартин, А.
Захист
економічної
конкуренції
у
сільськогосподарському землекористуванні : переваги і недоліки
агрохолдингів // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 8. – С. 26 – 32.
1330. * Матеріали круглого столу «Проблеми становлення та
функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в
Україні», Львів, 1 жовт. 2010 р. – Львів, 2010. – 33 с.
1331. Мельник, Л. Ю. Розвиток фермерського землекористування /
Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. –
2009. – № 9. – С. 15 – 20.
1332. Мельник, О. М. Фінансово-економічний механізм відтворення
земельних ресурсів сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / О. М. Мельник ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 –
18.
1333. Месель-Веселяк, В. Я. Приватизація і розвиток форм
господарювання в АПК // Економіка АПК. – 1997. – № 10. – С. 3 – 8.
1334. Микитенко, Ю. Обіг сільгоспземель : особливості української
моделі // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 7. – С. 2 – 5.
1335. Мостов’як, М. І.
Проблеми
формування
ринку
сільськогосподарських земель в Україні // Стратег. панорама. – 2007. –
№ 3. – С. 161 – 171. – Бібліогр.: 25 назв.
121
1336. Музика, Н. М. Інституціональне забезпечення раціонального
сільськогосподарського землекористування на ринкових засадах : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / Н. М. Музика ; Ін-т економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України, Львів. нац. аграр.
ун-т. – Київ, 2012. – 21 с.
1337. Настечко, К. О. Правові питання поліпшення якості
сільськогосподарських земель // Правова держава. – 2011. – Вип. 22. –
С. 389 – 396.
1338. Новаковська, І. О. Трансформація сільськогосподарського
землекористування / І. О. Новаковська. – Чернівці : Прут, 2010. – 207 с. –
Бібліогр.: с. 194 – 206 (151 назва).
1339. Олексюк, В. О.
Формування
раціональної
структури
землекористування в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / В. О. Олексюк ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ,
2009. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв).
1340. Організаційні засади залучення інвестицій для відновлення та
сталого використання меліорованих земель / О. Жовтоног, В. Поліщук,
М. Кудін, Т. Деменкова // Вод. госп-во України. – 2009. – № 3. – С. 35 – 39.
1341. Осадча, І.
Складові
формування
сталого
аграрного
землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 1. – С. 35 – 41. –
Бібліогр.: с. 41 (13 назв).
1342. Осадча, І. Теоретичні основи та сутність поняття
сільськогосподарського землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 5. – С. 42 – 49.
1343. Осипчук, С. О. Природно-сільськогосподарське районування
України / С. О. Осипчук. – Київ : Урожай, 2008. – 191 с.
1344. Осипчук, С. О. Сільськогосподарське землекористування
України : (сутність, проблеми, напрями вдосконалення) // Землеустрій і
кадастр. – 2005. – № 3. – С. 51 – 71.
1345. Осташко, Т. О.
Ринок
земель
сільськогосподарського
призначення в Україні : оцінки і передбачення // Економіка і
прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 113 – 126. – Бібліогр.: 7 назв.
1346. Оцінка ефективності інвестицій в сільськогосподарське
землекористування : метод. рек. / А. М. Третяк, М. М. Романовський,
С. І. Кручок та ін. ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеустрою. – Київ,
ІЗУААН, 2001. – 86 с.
1347. Павлов, В. І.
Відтворення
земельних
ресурсів
сільськогосподарського використання : монографія / В. І. Павлов,
122
О. М. Мельник, Ю. Г. Фесина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту
України та ін. – Рівне : НУВГП, 2011. – 203 с.
1348. Паламарчук, Л. В. Деякі аспекти розвитку ринку земель
сільськогосподарського призначення / Л. В. Паламарчук, Ю. В. Заболотній
// Наука й економіка. – 2013. – № 1. – С. 132 – 135.
1349. Паленичак, О. В. Економічний механізм стимулювання
раціонального сільськогосподарського землекористування // Збаланс.
природокористування. – 2013. – № 1. – С. 69 – 72.
1350. Паленичак, О. В. Раціональне землекористування в умовах
збалансованого розвитку агропромислового виробництва // Економіка
АПК. – 2012. – № 2. – С. 27 – 33.
1351. Паляничко, Н. І.
Державне
регулювання
сталого
використання
земель
сільськогосподарського
призначення
/
Н. І. Паляничко // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – 65 – 68.
1352. Петренко, Ж. А. Ефективність використання землі в умовах
нових організаційних агроформувань : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Ж. А. Петренко ; Харків. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. –
Харків, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (20 назв).
1353. Попадюк, О. М.
Ефективність
використання
земель
сільськогосподарського призначення в аграрних підприємствах //
Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 135 – 140.
1354. Попова, О. Л. Оцінка суспільних збитків і розміру
відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель //
Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 47 – 56.
1355. Попова, О. Л. Раціоналізація аграрного землекористування як
національний пріоритет за посилення глобальних викликів щодо
продовольчого забезпечення // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 47 – 51.
1356. Прилуцький, А. М. Інституціоналізація земельних відносин як
умова ефективного функціонування аграрного ринку // Економіка АПК. –
2013. – № 1. – С. 113 – 117. – Бібліогр.: с. 117 (14 назв).
1357. Радомський, С. С. Вдосконалення використання земель
сільськогосподарського призначення в аграрному секторі Закарпатської
області : автореф. дис. ... канд. екон. наук / С. С. Радомський ; Львів. нац.
аграр. ун-т. – Львів, 2010. – 20 с.
1358. Рибалко, С. В. Вплив ефективного використання земельних
ресурсів на конкурентноспроможність аграрних підприємств : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / С. В. Рибалко ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. «Крим.
123
агротехнол. ун-т», [Херсон. держ.аграр. ун-т]. – Сімферополь, 2008. – 20 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).
1359. Розвиток земель сільськогосподарського призначення в
Україні / О. В. Собкевич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко, В. О. Скороход. –
Київ : НІСД, 2011. – 29 с.
1360. Романович, Р. А. Особливості функціонування аграрних
підприємств регіону в умовах трансформації земельних відносин : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / Р. А. Романович ; Держ. вищ. навч. закл.
«Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород, 2008. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18.
1361. Романська, Д. П. Визначення інвестиційної привабливості
сільськогосподарського землекористування у межах адміністративнотериторіальних утворень // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 12. – С. 32 – 37.
1362. Романська, Д. П. Формування інвестиційної привабливості
сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації
земельних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Д. П. Романська ;
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 19 с.
1363. Русан, В. М. Економіка раціонального сільськогосподарського
землекористування : (монографія) / В. М. Русан. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. –
200 с.
1364. Русан, В. М. Ефективне використання сільськогосподарських
угідь як передумова забезпечення продовольчої безпеки України // Вісн.
Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія : Фінанси і кредит. – 2011. – № 1. – С. 226 –
231.
1365. Сафонова, В. І. Формування ринку земель в аграрному
природокористуванні та його інфраструктури // Економіка АПК. – 2009. –
№ 4. С. 45 – 51.
1366. Семеряк, Ю. А. Економічний механізм формування ринку
сільськогосподарських земель в Україні / Ю. А. Семеряк, М. Г. Москва //
Економіка : проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2010. –
Вип. 264. – С. 1120 – 1128.
1367. Степаненко, Т. О.
Економіко-екологічна
ефективність
використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Т. О. Степаненко ; Харків. нац. аграр. унт ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 20 с.
1368. Степаненко, Т. О.
Економіко-екологічна
ефективність
використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах :
монографія / Т. О. Степаненко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Харків : Мадрид, 2013. – 302 с.
124
1369. Ступень, М. Г. Використання земель сільськогосподарського
призначення в Україні в пореформений період : [монографія] /
М. Г. Ступень. – Львів : Ліга Прес, 2011. – 188 с.
1370. Тищенко, О. Регулювання водного режиму земель на
осушувальних системах України / О. Тищенко, С. Нагалюк // Вод. госп-во
України. – 2009. – № 3. – С. 43 – 46.
1371. Тонюк, М. О. Становлення ринку землі в перехідний період
аграрної економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 132 – 137.
1372. Третяк, А. Інституціональне забезпечення обороту земельних
ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них у контексті
формування нормативно-правової бази / А. Третяк, Н. Третяк //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10. – С. 12 – 19.
1373. Уланчук, В. С. Шляхи підвищення ефективності використання
земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах регіонів //
Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 10 – 14.
1374. Федоров, М. М.
Організаційно-економічні
передумови
формування ринку земель сільськогосподарського призначення //
Економка АПК. – 2003. – № 1. – С. 25 – 31.
1375. Федоров, М. М. Особливості формування ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні // Економіка АПК. – 2007. –
№ 5. – С. 73 – 78.
1376. Фурдичко, О. І. Земля як природний ресурс – найважливіший
об’єкт у виробництві сільськогосподарської і лісогосподарської продукції /
О. І. Фурдичко, М. Х. Шершун // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 8. – С. 5 –
9.
1377. Фурдичко, О. І. Питання економіки землекористування в
сільському та лісовому господарстві : стан, проблеми, шляхи їх вирішення
// Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 67 – 77.
1378. Ходаківська, О. Економічна сутність земельних відносин у
сільському господарстві // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 6. – С. 30 – 32. –
Бібліогр.: с. 32 (11 назв).
1379. Ходаківська, О. В. Земельні відносини у сільському
господарстві : регіональний вимір : монографія / О. В. Ходаківська,
Н. І. Бурлака. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2012. – 239 с. –
Бібліогр.: с. 221 – 238 (197 назв).
1380. Хомка, В. М. Використання земельних ресурсів фермерських
господарств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В. М. Хомка ; Львів. нац.
аграр. ун-т. – Львів, 2010. – 20 с.
125
1381. Цыганок, Ю. Земельные и имущественные паи в сельском
хозяйстве / Ю. Цыганок. – Харьков : Фактор, 2002. – 188 с. – (Б-ка
«Фактора»).
1382. Те саме / Ю. Цыганок, О. Пироженко. – 2-е изд. доп. –
Харьков : Фактор, 2002. – 210 с.
1383. Черевко, І. В. Консолідація земельних угідь у сільських
регіонах як чинник їх розвитку : досвід Польщі // Економіка АПК. – 2012. –
№ 11. – С. 93 – 99.
1384. Черевко, І. В. Ефективність інтенсифікації використання
земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис.
... канд. екон. наук / І. В. Черевко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Харків, 2012. – 20 с.
1385. Черечон, О. І. Використання сільськогосподарських земель
приміської зони м. Львова ; автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О. І. Черечон ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2010. – 20 с.
1386. Шарий, Г. Економічний обіг земель сільськогосподарського
призначення : стан та перспективи // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 9. –
С. 4 – 8.
1387. Шевелюк, О. О. Формування
ефективного земельного
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис.
... канд. екон. наук / О. О. Шевелюк ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т та ін. –
Миколаїв, 2013. – 21 с.
1388. Шульга, О. Формування ринку землі сільськогосподарського
призначення в Україні // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2012. – № 1. –
С. 13 – 23. – Бібліогр.: 11 назв.
1389. Щурик, М. В. Органічне землеробство як напрям збереження
та поліпшення сільськогосподарських угідь АПК // Наука й економіка. –
2010. – № 4. – С. 133 – 139.
1390. Юрченко. А. Д. Сучасні перспективи обороту земельних
ділянок в аграрній сфері // Земел. вісн. – 2000. – № 4. – С. 62 – 84.
1391. Юрчишин, В. В. До проблеми доведення до логічного
завершення земельних та всіх інших сучасних аграрних перетворень //
Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. матеріалів
одинадцятих річ. зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників,
Київ, 20 – 27 лют. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 106 – 107.
1392. Те саме // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 90 – 91.
1393. Яковенко, М. Ю. Формування ринку землі в сільському
господарстві : проблеми ефективного функціонування АПК в умовах
126
нових форм власності та господарювання : у 2 т. Т. 1 – 2 / М. Ю. Яковенко.
– Київ : ІАЕ, 2001.
Оборонне
1394. Романюк, М. З. Правовий режим земель оборони України :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. З. Романюк ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2013. – 20 с.
1395. Слюсаренко, С. В. Адміністративно-правове регулювання
режиму земель оборони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
С. В. Слюсаренко ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. – Київ,
2009. – 20 с.
1396. Слюсаренко, С. В. Правове регулювання земель оборони :
проблеми теорії та практики правозастосування : монографія /
С. В. Слюсаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.
– Корсунь-Шевченківський (Черкас. обл.) : Майдаченко І. С. – 2010. –
194 с. – Бібліогр.: с. 171 – 194 (295 назв).
1397. Цицюра, В. І.
Методи
державного
та
самоврядного
регулювання використання та охорони земель оборони // Вісн. Акад. праці
і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2011. – № 1. – С. 76 – 80.
1398. Цицюра, В. І.
Форми
державного
та
самоврядного
регулювання використання та охорони земель оборони // Вісн. акад. праці і
соц. відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне
управління. – 2011. – № 2. – С. 90 – 95.
Використання земель іншого призначення
1399. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон
енергетичних об’єктів : закон України : за станом на 27 серп. 2010 р. /
Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламент. вид-во, 2010. – 24 с.
1400. Барабаш, Н. Землі надані для потреб, пов’язаних з
користуванням надрами як об’єкт правового регулювання // Юрид.
Україна. – 2009. – № 11 – 12. – С. 71 – 76.
1401. Барабаш, Н. Особливості використання земельних ділянок для
видобування корисних копалин / Підприємництво, госп-во і право. – 2012.
– № 11. – С. 112 – 116.
127
1402. Вишневський, В. Землі водного фонду та проблеми їхнього
використання / В. Вишневський, А. Сакевич, І. Стрелець // Вод. госп-во
України. – 2011. – № 2. – С. 47 – 49.
1403. Мартин, А. Г. Надання земельних ділянок при проведенні
розвідки родовищ корисних копалин : удосконалення організаційноправового механізму / А. Г. Мартин, О. В. Краснолуцький // Землеустрій і
кадастр. – 2013. – № 1. – С. 21 – 28.
1404. Новаковський, Л. Я.
Землекористування
енергетики
/
Л. Я. Новаковський, М. І. Шквир ; Київ. ін-т земел. відносин. – Київ :
Урожай. 2009. – 236 с. – Бібліогр.: с. 229 – 233 (61 назва).
1405. Паньків, З. П. Землекористування в населених пунктах
гірських районів Львівської області // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. – 2010. – № 3. – С. 27 – 32.
1406. Третяк, А. Стратегія аграрно-земельної політики України в
умовах сучасної світової продовольчої кризи / А. Третяк, В. Другак,
І. Осадча // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 6. – С. 12 – 21.
1407. Чопик, О. П.
Правові
форми
використання
земель
лісогосподарського призначення // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр.
справ. Серія : Юридична. – 2010. – № 4. – С. 203 – 211.
2.6.4 Особливості землекористування в регіонах України
1408. Бабміндра, Д.
Формування
інвестиційних
чинників
раціонального землекористування у Запорізькій області // Землевпоряд.
вісн. – 2009. – № 3. – С. 39 – 42. – Бібліогр.: с. 42 (5 назв).
1409. Греськів, О. Особливості землекористування Тернопільщини
на фоні загальнонаціональних тенденцій // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед.
ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – 2009. – № 1, вип. 25. – С. 191 –
196.
1410. Данкевич, В. Є. Стан та перспективність використання
земельних ресурсів Житомиської області // Інновац. економіка. – 2013. – №
6. – С. 116 – 119.
1411. Дугієнко, Н. О. Стан та ефективність використання земельних
ресурсів Запорізької області // Інновац. економіка. – 2012. – № 10. – С. 143
– 146.
1412. Екологічна оцінка сучасних систем землекористування
Київської області / О. О. Ракоїд, Р. П. Сахарчук, Л. П. Дзюба,
128
Г. Г. Мельник // Агроекол. журн. – 2006. – № 4. – С. 35 – 41. – Бібліогр.:
13 назв.
1413. Ефективне використання зрошуваних земель Херсонської
області / В. О. Ушкаренко та ін. ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон :
Стар ЛТД, 2010. – 128 с.
1414. Загній, Д. М. Динаміка змін земельного фонду Долинського
району Кіровоградької області / Д. М. Загній, Л. О. Гришина // Інновац.
економіка. – 2013. – № 1. – С. 137 – 140.
1415. Зеленська, О. О.
Тенденції
використання
земельного
потенціалу Чернігівського регіону // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія :
Фінанси і кредит. – 2010. – № 1. – С. 261 – 266.
1416. Касіяник, І.
Особливості
сільськогосподарського
землекористування в межах Північного Поділля Хмельницької області //
Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. –
2009. – № 1, вип. 25. – С. 205 – 213.
1417. Козловський, В. Меліоративний моніторинг осушування
земель Львівської області // Вод. госп-во України. – 2009. – № 4. – С. 35 –
37.
1418. Колодійчук, І. А. Екологобезпечне землекористування у
Карпатському регіоні : основні проблеми та шляхи їх подолання /
І. А. Колодійчук, Н. О. Гуляєва // Соц.-екон. проблеми сучас. періоду
України. – 2010. – Вип. 2. – С. 122 – 129.
1419. Комеліна, О. В.
Регіональна
політика
аграрного
землекористування : теоретичний та прикладний аспект / О. В. Комеліна,
С. В. Діденко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава :
ПолтНТУ, 2009. – 310.
1420. Красеха, Є. Н.
Історико-культурні
еколого-етнічні
та
соціально-економічні аспекти землекористування в степовій зоні
Дунайсько-Дністровського
лиманного
межиріччя
/
Є. Н. Красеха, В. А. Сич, Л. В. Гулько // Причорномор. екол. бюл. – 2007. –
№ 4. – С. 132 – 141.
1421. Кустовська, О. В. Економічне стимулювання за покращення
продуктивності земель Київської області // Вісн. ЛДАУ. – 2004. – № 7. –
С. 72 – 76.
1422. Лендєл, М. А. Земельні ресурси Карпатського регіону :
проблеми використання, відтворення і охорони : [монографія] /
М. А. Лендєл, Р. А. Романович. – Ужгород : Карпати, 2007. – 256 с.
129
1423. Малахова, С. О. Аналіз сучасного стану використання земель
Львівської області // Містобудування та територіальне планування. –2009.
– Вип. 34. – С. 285 – 292.
1424. Малиновський, А. С.
Сільськогосподарські
землі
Житомирщини
:
екологоекономічний
аспект
використання
/
А. С. Малиновський, О. Г. Беземчук // Інновац. економіка. – 2012. – № 9. –
С. 157 – 163.
1425. Махмудов, Х. З. Економічна ефективність використання
сільськогосподарських угідь у господарствах Полтавської області //
Економіка АПК. 2009. – № 8. – С. 61 – 64.
1426. Милехин, П. А. Земельные ресурсы Луганского региона :
географическое расположение, характеристика и оценка земель,
совершенствование государственного регулирования : монография /
П. А. Милехин. – Луганск : Кн. світ, 2011. – 395 с. – Бібліогр. : с. 252 – 260
(89 назв).
1427. Міхальська, І. В. Ефективність реформування земельних
відносин у Хмельницькій області // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 58
– 63.
1428. Москва, М. Г. Ринок земельних ресурсів у Львівській області :
сучасний стан та проблеми розвитку // Наук. вісн. ЛНУ ветеринар.
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 187
– 191.
1429. Нечипоренко, О. Проблеми регулювання земельних відносин
на території острова Хортиця / О. Нечипоренко, О. Пресіч // Землевпоряд.
вісн. – 2007. – № 4. – С. 27 – 31.
1430. Паньків, З. П. Особливості ринку землі у Волинській області /
З. П. Паньків, І. В. Семенюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі
Українки. – 2007. – № 2. – С. 29 – 33.
1431. Перович, Л. М. Ринок земель у період фінансової та
економічної кризи (на прикладі Львівського регіону) / Л. М. Перович,
А. М. Петришин // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. –
Вип. 72. – С. 91 – 97.
1432. Петренко, О. Я. Основні аспекти розв’язання проблеми
консервації земель в Харківській області / О. Я. Петренко,
А. В. Македонський // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія : Фінанси і
кредит. – 2007. – Вип. 1. – С. 241 – 245.
130
1433. Притула, Х. М. Деякі аспекти оптимізації використання
земельних ресурсів Карпатського регіону // Соц.-екон. проблеми сучас.
періоду України. – 2010. – Вип. 2. – С. 130 – 140.
1434. Проблеми удосконалення земельних відносин у Київській
області / Й. М. Дорош, М. П. Стецюк, С. В. Процевська та ін. // Земельні
відносини і просторовий розвиток в Україні. Економічно-правові та
екологічні аспекти земельних відносин : тези доп. міжнар. наук.-теорет.
конф., 13 – 14 квіт., 2006 р. – Київ, 2006. – С. 239 – 242.
1435. Савченко, Т. Г.
Использование
земельно-ресурсного
потенциала Луганской области // Економіка та право. – 2009. – № 2. –
С. 108 – 113.
1436. Свистун, Л. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку
земель Полтавського регіону // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. – С. 45 –
49. – Бібліогр.: 6 назв.
1437. Січко, А. В. Регіональні аспекти раціонального аграрного
землекористування : (на прикл. Миколаїв. регіону) : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / А. В. Січко ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2009. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (9 назв).
1438. Стецюк, М. П.
Еколого-економічна
ефективність
використання та охорони земель в умовах трансформації земельних
відносин : (на прикл. Київ. обл.). : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
М. П. Стецюк ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ,
2010. – 21 с.
1439. Стратегія збалансованого землекористування на Прикарпатті :
монографія / Р. С. Трускавецький, О Г. Вишиванюк, В. І. Федорак та ін. ;
Ін-т економіки та права «Крок», Ін-т упр. природ. ресурсами. – Чернівці :
Друк АРТ, 2013. – 239 с.
1440. Ступень, М. Збалансований розвиток землекористування в
Закарпатському регіоні / М. Ступень, С. Малахова, С. Радомський //
Економіст. – 2012. – № 1. – С. 43 – 46. – Бібліогр.: с. 46 (9 назв).
1441. Тихенко, Р. Консервація деградованих та малородючих
ґрунтів Черкащини як елемент еколого-економічної оптимізації
землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. – С. 50 – 55. –
Бібліогр.: 10 назв.
1442. Чернов, В. Як інвентаризують землі на Сумщині //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 10. – С. 16 – 17.
1443. Шуледько, К. В.
Аналіз
економічної
ефективності
використання сільськогосподарських угідь в Харківській області // Вісн.
131
Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2012. – Вип. 8. –
С. 73 – 76.
1444. * Шулейкин, А. Д. Рациональное использование земель и
развитие форм их устройства в западных районах Украинской ССР. –
Львов : С.-х. ин-т, 1971. – 126.
1445. Щурик, М. В. Дрібна приватизація земель Карпатського
макрорегіону : здобутки та проблеми // Статистика Укараїни. – 2009. –
№ 3. – С. 107 – 113.
1446. Щурик, М. В.
Землезабезпеченість
недержавних
сільськогосподарських підприємств Карпатського макрорегіону //Агросвіт.
– 2007. – № 20. – С. 10 – 14.
1447. Щурик, М. В. Трансформація земель сільського господарства
Карпатського макрорегіону / М. В. Щурик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005.
– 351 с.
1448. Щурик, М. В. Фінансування земельної реформи в аграрному
секторі Карпатського макрорегіону // Фінанси України. – 2006. – № 4. –
С. 114 – 123. – Бібліогр. в підпорядк. прим.
1449. Янушевич, Є. Формування ринку землі на регіональному рівні
та стимулювання її використання (на прикладі Львівщини) // Регіональні
аспекти розвитку та розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр.
Тернопіл. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 108 – 109.
2.7 ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
1450. Андріїшин, І. М. Методологічні основи оптимізації охорони
природи і землекористування : монографія /
І. М. Андріїшин,
А. Я. Сохнич. – Львів : Укр. технології, 1998. – 136 с.
1451. Андрущенко, А. В. Наукове обгрунтування раціонального
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення :
автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / А. В. Андрущенко ; Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т агроекології і природокористування, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2013. – 21 с.
1452. Бавровська, Н. М.
Еколого-економічне
обгрунтування
раціонального землекористування територіальних соціально-природних
комплексів регіону : наук. моногр. / Н. М. Бавровська, А. Г. Мартин. –
Київ : Медінформ, 2012. – 307 с.
132
1453. * Балаж, Н. Й. Аспекти екологізації сільськогосподарського
землекористування в Україні // Управління земельними ресурсами в
умовах ринкової економіки. – Львів, 2004. – С. 160 – 162.
1454. Балаж, Н. Й. Регіональні особливості проблем екологізації
сільськогосподарського землекористування : (на прикл. Закарпат. обл.) :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Н. Й. Балаж ; Держ. вищ. навч. закл.
«Ужгород. нац. ун-т», [Закарпат. ін-т агропром. вир-ва, Укр. акад. аграр.
наук України]. – Ужгород, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17
(8 назв).
1455. Балаж, Н. Й. Сталий розвиток як концептуальна основа
екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні //
Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 3. – С. 26 – 30.
1456. Барвінський, А. В.
Екологічна
оптимізація
сільськогосподарського землекористування в умовах Київського Полісся /
А. В. Барвінський, Р. В. Тихенко // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 9. – С. 45
– 48.
1457. Барвінський, А. В.
Еколого-економічний
механізм
формування і сталого функціонування систем сільськогосподарського
землекористування // Національне господарство України : теорія та
практика управління : зб. наук. пр. / Ін-т економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України. – Київ, 2011. – С. 217 – 221. – Бібліогр.:
с. 221 (13 назв).
1458. Барвінський, А. В. Еколого-економічні аспекти формування
сталого сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 2. – С. 50 – 53. – Бібліогр.: с. 53 (12 назв).
1459. Барвінський, А. В.
Еколого-економічні
проблеми
забезпечення сталості сільськогосподарського землекористування у
ринкових умовах // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2012. – №
1/2. – С. 108 – 116.
1460. Басай, Р. М. Правовий режим техногенно забруднених земель
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. М. Басай ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Київ,
2013. – 20 с.
1461. Белоліпський, В. О.
Грунтоводоохоронна
оптимізація
агроландшафтів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /
В. О. Белоліпський ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Суми : Унів. кн., 2012. –
398 с.
133
1462. Бердніков, Є. Стан та цілі розробки проектів землеустрою, що
забезпечують
еколого-економічне
обгрунтування
сівозміни
та
впорядкування угідь // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. – С. 9 – 13.
1463. Бистряков, І. К. Тенденції та домінанти розвитку земельних
відносин
в
Україні
в
контексті
екологічно
орієнтованого
землекористування // Досвід та перспективи розвитку міст України : зб.
наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 19. – С. 23 – 30.
1464. Богіра, М. С. Землекористування в ринкових умовах : екологоекономічний аспект / М. С. Богіра ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2008. –
225 с.
1465. Бойко, Л. Екологічні загрози і земельні відносини : як вийти з
критичної ситуації? // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 9. – С. 23 – 25. –
Бібліогр.: с. 25 (8 назв).
1466. Бочко, О. І.
Еколого-економічні
засади
управління
земельними відносинами : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. І. Бочко ;
Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України ;
Львів. нац. аграр. ун-т. – Київ, 2011. – 20 с.
1467. Бугайчук, О. В. Формування системи еколого-економічного
використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях //
Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 85 – 88. – Бібліогр.: с. 88 (14 назв).
1468. Будзяк, О. С. Екологобезпечне використання земель :
теоретичні та практичні аспекти : [монографія] / О. C. Будзяк. – Київ :
Аграр Медіа Груп, 2011. – 326 с.
1469. Будзяк, О. С.
Організаційно-економічний
механізм
екологобезпечного використання земель України : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук / О. С. Будзяк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. –
Київ, 2013. – 39 с.
1470. Будзяк, О. С. Перспективи екологобезпечного використання
земель промисловості // Нац. госп-во України : теорія і практика упр. –
2010. – Щорічник. – С. 65 – 75.
1471. Будзяк, О. С.
Перспективи
екологобезпечного
землекористування в світі // Суспільно-географічні проблеми розвитку
продуктивних сил України : V міжнар. наук. конф., 21 – 23 жовт. 2010 р. –
Київ, 2010. – С. 110 – 111.
1472. Будзяк, О. С. Сучасне використання земель історикокультурного
призначення
як
чинник
екологобезпечного
землекористування // Актуал. проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 208
– 212.
134
1473. Бутенко, Є. В. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах : монографія /
Є. В. Бутенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Київ : Медінформ, 2012. – 157 с.
1474. Бутенко, Є. В. Еколого-економічні засади раціонального
використання земель сільськогосподарських землекористувань : (на прикл.
Черкас. обл.) : монографія / Є. В. Бутенко, Н. М. Бавровська ; Каб.
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.
– Київ : Медінформ, 2012. – 407 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219 – 238
(260 назв).
1475. Величко, В. А. Екологія родючості ґрунтів / В. А. Величко. –
Київ : Аграр. наука, 2010. – 274 с.
1476. Вітвіцька, В. М. Еколого-економічні засади удосконалення
земельних відносин в ринкових умовах : (на прикл. Автоном. Республіки
Крим) : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В. М. Вітвіцька ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України, [Держ. п-во «Голов. н.-д. та
проект. ін-т землеустрою» Держ. ком. України із земел. ресурсів]. – Київ,
2009. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (9 назв).
1477. Вороновська, О. В.
Екологічний
аудит
земель
сільськогосподарського призначення // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія :
Економіка та менеджмент. – 2009. – № 5. – С. 134 – 141.
1478. Гамкало, З. Г. Екологічна якість грунту : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / З. Г. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 410 с.
1479. Гарнага, О. М. Еколого-економічні засади формування ринку
сільськогосподарських земель / О. М. Гарнага ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2006. – 142 с.
1480. Геоекологічний ризик : навч. посіб. / В. В. Тарасова,
В. П. Дубровський, І. М. Ковалевська та ін. ; Нац. агроекол. ун-т. –
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 356 с.
1481. Головіна, О. Л.
Еколого-економічна
оцінка
сільськогосподарських земель Київщини // Економіка АПК. – 2012. – № 5.
– С. 166 – 169.
1482. Гордієнко, В. П. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання // Економіка АПК. – 2009. –
№ 11. – 26 – 30.
135
1483. Горлачук, В. В. Управління земельними ресурсами : розвиток
екологічної інфраструктури землекористування / В. В. Горлачук,
В. В. В’юн, А. Я. Сохнич – Львів : Укр. технології. – 2002. – 28 с.
1484. Гуцуляк, Ю. Сталий та екологобезпечний розвиток
агроекосистем в Україні // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 3. – С. 24 – 30. –
Бібліогр.: с. 30 (9 назв).
1485. Даниленко, Б. Створення екологічних коридорів в Україні :
земельно-правовий аспект // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2013. – № 1.
– С. 186 – 197.
1486. Диптан, С. А. Екологічні та економічні засади удосконалення
системи
контролю
за
використанням
та
охороною
земель
несільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
С. А. Диптан ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Київ, 2010. – 20 с.
1487. Добряк, Д. С. До питання про еколого-економічні проблеми
сучасного землекористування / Д. С. Добряк, О. П. Канаш // Наук. вісн.
Нац. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 104. – С. 160 – 164.
1488. Добряк, Д. С. Еколого-економічні засади реформування
землекористування в ринкових умовах / Д. C. Добряк, Д. І. Бабміндра. –
Київ : Урожай, 2006. – 336 с.
1489. Добряк, Д. С.
Ефективність
екологобезпечного
землекористування в Україні в ринкових умовах / Д. С. Добряк,
В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Економіка України. – 2013. – № 7. – С. 83 –
94. – Бібліогр.: с. 92 – 93.
1490. Добряк, Д.
Земельно-агротехнічний
паспорт
сільськогосподарського підприємства – основа екологобезпечного використання та
відтворення земельних ресурсів / Д. Добряк, Є. Бутенко // Землевпоряд.
вісн. – 2013. – № 4. – С. 12 – 17.
1491. Добряк, Д. С. Проблеми екологізації землекористування /
Д. С. Добряк, С. О. Осипчук, С. П. Погурельський // Землевпорядкування.
– 2001. – № 2. – С. 31 – 36.
1492. Добряк, Д. С.
Формування
екологобезпечного
землекористування в умовах дії водної та вітрової ерозій / Д. С. Добряк,
Д. І. Бабміндра, В. О. Слінчук. – Київ : Урожай, 2010. – 150 с.
1493. Дорош, Й. М. Еколого-економічні імперативи реформування
земельних відносин в умовах ринку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук /
Й. М. Дорош ; НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки
природокористування та сталого розв. НАН України». – Київ, 2012. – 36 с.
136
1494. Дорош, Й. М.
Еколого-економічні основи
формування
інституту обмежень та обтяжень при використанні земель / Й. М. Дорош. –
Київ : ЦЗРУ, 2007. – 236 с.
1495. Дорош, Й. М. Напрями удосконалення екологічної політики в
галузі земельних відносин // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 2. – С. 28 – 33.
1496. Дорош, О. Еколого-економічне спрямування територіального
планування сільськогосподарського землекористування // Землевпоряд.
вісн. – 2012. – № 9. – С. 22 – 27.
1497. Другак, В. Земельна політика щодо створення системи
еколого-економічного адміністрування землекористування в Україні //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 6. – С. 29 – 32.
1498. Другак, В. Концепція
створення
системи
екологоекономічного регулювання розвитку землекористування в Україні //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10. – С. 25 – 27.
1499. Екологічний стан земельного фонду та ґрунтів в Україні. –
Київ : Аспект-Поліграф, 2012. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської
екологічної ліги) (Серія: Стан навколишнього середовища; № 7).
1500. Екологічні проблеми землеробства : підруч. [для студ. вищ.
навч. закл.] / В. П. Гудзь та ін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 706 с.
1501. Еколого-гігієнічна оцінка техногенного забруднення грунту
антропогенних ландшафтів міста Дніпропетровська кадмієм і свинцем /
Л. В. Григоренко, О. П. Штепа, Ю. Ф. Карасьов та ін. // Довкілля та
здоров’я. – 2009. – № 3. – С. 34 – 37.
1502. Євстігнєєв, А. С. Правове забезпечення вимог екологічної
безпеки в процесі приватизації земель в Україні : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук / А. С. Євстігнєєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ,
2009. – 18 с.
1503. Євстігнєєв, А. С. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як
принцип земельного законодавства України // Юрид. Україна. – 2011. –
№ 2. – С. 62 – 67.
1504. Євсюков, Т. О. Застосування стандарту ISO 14031 для оцінки
екологічної ефективності землекористування / Т. О. Євсюков, А. Г. Мартин
// Землеустрій та кадастр. – 2004. – № 3–4. – С. 98 – 102.
1505. Єгорова, Т. М. Ландшафтна екологія України : (геохім.
аспекти) : підручник / Т. М. Єгорова ; Європ. ун-т. – Кам’янецьПодільський (Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2009. – 191 с.
1506. Зацарінна, Ю. О. Екологічне обгрунтування фіторемедіації
забруднених трифлураліном ґрунтів : автореф. дис. ... канд. біол. наук /
137
Ю. О. Зацарінна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і
природокористування. – Київ, 2012. – 20 с.
1507. Землевпорядне
проектування
:
еколого-ландшафтне
землевпорядкування сільськогосподарських підприємств / А. М. Третяк,
В. М. Другак, Р. А. Третяк, Л. А. Гунько. – Київ : Аграр. наука, 2007. –
120 с.
1508. Землекористування
:
еколого-економічні
проблеми,
конфлікти, планування : навч. посіб. / [І. П. Соловій, О. Т. Іванишин,
В. В. Лавний, Ю. І. Турчин, О. Г. Часковський]. – Львів : Афіша, 2005. –
400 с.
1509. Канаш, О. Сучасне співвідношення екологічних і економічних
проблем землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 5. – С. 27 –
31. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв).
1510. Клименко, В. І. Сучасні інформаційні технології для
екологічної безпеки ґрунтів : монографія / В. І. Клименко ; НАН України,
Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна,
2012. – 119 с.
1511. Клименко, Н. А. Екологізація землекористування за сучасних
умов // Наук. вісн. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – 2009. – № 2.
– С. 89 – 93.
1512. Ковтун, О. М. Формування національної екологічної мережі –
важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні //
Адвокат. – 2010. – № 1. – С. 45 – 48.
1513. Колісник, Г. Еколого-економічна оцінка трансформації
сільськогосподарського землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2013. –
№ 1. – С. 29 – 31. – Бібліогр.: с. 31 (9 назв).
1514. Компанієць, В. О. Еколого-економічні аспекти раціонального
використання земельних ресурсів в умовах північного степу України //
Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2008. – Вип. 120. – С. 301 – 306.
1515. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБ і П
України : в 2 ч. Ч. 1–2. – Харків : Олді-плюс, 2009.
1516. Коршикова, И. Н. Экологическая диагностика состояния
земельных ресурсов Донецкого региона // Економіка і право. – 2010. – № 3.
– С. 22 – 25.
1517. Костишин, О. О. Еколого-економічні засади раціонального
землекористування в регіональних господарських системах : автореф. дис.
... канд. екон. наук / О. О. Костишин ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац.
138
лісотехн. ун-т України», Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та
продовольства України. – Львів, 2013. – 20 с.
1518. Котикова, Е. И. Индикация экологического состояния
сельскохозяйственного землепользования в Украине // Соврем. науч.
вестн. – 2009. – № 6 (62). – С. 97 – 106.
1519. Красовська, Ю. В.
Оцінювання
економіко-екологічних
ризиків використання осушуваних земель : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / Ю. В. Красовська ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. –
Рівне, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18.
1520. Красовська, Ю. В.
Оцінювання
економіко-екологічних
ризиків використання осушуваних земель : монографія / Ю. В. Красовська,
В. М. Костриченко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 254 с.
1521. Кривов, В. М. Екологобезпечне землекористування Лісостепу
України. Проблеми охорони ґрунтів / В. М. Кривов. – Київ : Урожай, 2008.
– 304 с.
1522. Кропивко, М. Екологічна диверсифікація використання
сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова //
Економіка України. – 2010. – С. 78 – 85.
1523. Крохін, С. В. Екологічний стан чорноземів лівобережного
Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового
режиму : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / С. В. Крохін ; Дніпропетр. держ.
аграр. ун-т, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Дніпропетровськ,
2012. – 20 с.
1524. Кулініч, В. В.
Еколого-економічне
обгрунтування
застосування матеріалів сучасних наземних, аерофотогеодезичних і
космічних зйомок для ведення моніторингу земель : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / В. В. Кулініч. – Київ, 1996. – 119 с.
1525. Купріянчик, І. П.
Екологобезпечне
використання
сільськогосподарських земель на регіональному рівні / І. П. Купріянчик. –
Корсунь-Шевченківський (Черкас. обл.) : І. С. Майдаченко, 2011. – 201 с.
1526. Кустовська, О. В.
Еколого-економічне
обгрунтування
сільськогосподарського
землекористування
:
монографія
/
О. В. Кустовська. – Київ : Арістей, 2009. – 180 с.
1527. Кустовська, О. В. Елементи екологічного обгрунтування
організації території сільськогосподарського землекористування /
О. В. Кустовська, С. Ю. Полібін // Інновац. економіка. – 2013. – № 6. –
С. 167 – 169.
139
1528. Кустовська, О.
Обгрунтування
напрямів
поліпшення
агроекологічного стану осушених земель / О. Кустовська // Землевпоряд.
вісн. – 2010. – № 10. – С. 28 – 31.
1529. Липкань, О. В. Еколого-економічні проблеми раціонального
використання та охорони земель агропідприємств Черкаської області //
Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 9. – С. 80 – 82. – Бібліогр.: с. 82 (7 назв).
1530. Літвак, О. А. Екологічна оцінка земельних ресурсів
підприємств аграрного сектора // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. –
2013. – Вип. 1. – С. 82 – 89.
1531. Люта, О. В. Удосконалення методів зменшення техногенного
забруднення грунтового середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
О. В. Люта ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Івано Франківськ, 2009, – 20 с.
1532. Маджд, С. М. Біологічні методи оцінки екологічного стану
ґрунтів біля авіапідприємств / С. М. Маджд, Г. М. Франчук // Екол. безпека
та природокористування. – 2012. – Вип. 11. – С. 49 – 52.
1533. * Мартин, А. Г. Еколого-економічне удосконалення структури
земельних угідь Полтавської області : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
А. Г. Мартин. – Київ, 2004. – 20 c.
1534. Масленнікова, В. В. До питання оцінки екологічного стану
земель сільськогосподарського призначення // Регіон. бізнес-економіка та
упр. – 2010. – № 1. – С. 122 – 127.
1535. Миргород, М. М.
Еколого-економічна
ефективність
організації земельних угідь на агроландшафтній основі : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / М. М. Миргород ; Сум. держ. ун-т, Харків. нац. аграр.
ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Суми, 2013. – 20с .
1536. Мішенін, Є. В.
Еколого-економічна
оцінка
сільськогосподарського землекористування в системі ринкового
управління агрогосподарюванням / Є. В. Мішенін, Т. І. Пізняк //
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 212 – 224.
1537. Мошинський, В. С. Методи управління продуктивністю та
екологічною стійкістю осушуваних земель / В. C. Мошинський. – Рівне :
НУВГП, 2005. – 339 с.
1538. Надточій, П. П. Екологія грунту / П. П. Надточій,
Т. М. Мислива, Ф. В. Вольвач. – Житомир : Рута, 2010. – 475 с. – Бібліогр.:
с. 449 – 472 (339 назв).
1539. Новаковська, І. О. Еколого-економічні засади трансформації
сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах : автореф.
140
дис. ... канд. екон. наук / І. О. Новаковська ; НАН України, Рада по вивч.
продуктив. сил України. – Київ, 2009. – 20 с.
1540. Оверковська, Т. Правове забезпечення екологічної безпеки у
сфері сільськогосподарського землекористування // Підприємництво, госпво і право. – 2011. – № 12. – С. 107 – 110.
1541. Організація сільськогосподарського використання земель на
ландшафтно-екологічній основі. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 254 с.
1542. Орлова, Т. О. Оцінка екологічного стану земельних ділянок,
зайнятих відходами та об’єктами поводження з ними : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / Т. О. Орлова ; Київ. ун-т буд-ва та архіт. – Київ, 2008. –
20 с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 18 (8 назв).
1543. Оцінка
екологічної
безпеки
осушуваних
сільськогосподарських земель : монографія / П. М. Скрипчук, О. І. Бондар
та ін. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : О. Зень,
2009. – 313 с.
1544. Паляничко, Н. І. Еколого-економічна оцінка використання
земель сільськогосподарського виробництва // Регіон. економіка. – 2010. –
№ 2. – С. 112 – 117.
1545. Паляничко, Н. І. Еколого-економічна оцінка використання
земель сільськогосподарського призначення в контексті сталого розвитку :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Н. І. Паляничко ; НАН України, Рада по
вивч. продуктив. сил України, Ін-т агроекології Нац. акад. аграр. наук
України. – Київ, 2010. – 21 с.
1546. Подлевська, О. М.
Економіко-екологічна
ефективність
використання земель сільськогосподарського призначення в умовах
реформування земельних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О. М. Подлевська ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне,
2008. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (14 назв).
1547. Поліщук, А.
Удосконалення
еколого-економічного
регулювання концентрації земельної власності // Економіст. – 2013. – № 9.
– С. 50 – 52. – Бібліогр.: с. 52 (7 назв).
1548. Рибак, В. В.
Екологічний
аудит
осушуваних
сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
В. В. Рибак ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Житомир, 2011. – 20 с.
1549. Рогозенко, А.
Еколого-економічна
оцінка
формування
агроландшафтів у ринкових умовах на прикладі АР Крим // Землевпоряд.
вісн. – 2012. – № 9. – С. 28 – 30. – Бібліогр.: с. 30 (7 назв).
141
1550. Рощина, Ю. В. Еколого-економічний розвиток аграрного
сектору України // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 37 – 43. – Бібліогр.:
с. 43 (12 назв).
1551. Рудько, Г. І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі /
Г. Рудько, О. Адаменко. – Київ : Академпрес, 2009. – 511 с.
1552. Самохвалова, В. Л. Забруднення й біорізноманіття ґрунтів,
гармонізація даних та інформаційних ресурсів щодо оцінки стану довкілля
// Екол. вісн. – 2008. – № 2. – С. 5 – 7.
1553. Сидоренко, О. О. Оцінка сучасного еколого-меліоративного
стану осушуваних земель // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 11. – С. 58 – 60.
1554. Сидорченко, Т. Формування цілісного земельно-майнового
комплексу на екологоорієнтованих засадах // Економіст. – 2013. – № 6. –
С. 49 – 51. – Бібліогр.: с. 51 (13 назв).
1555. Слюсаренко, О. М. Еколого-економічні аспекти міського
землекористування в ринкових умовах / О. М. Слюсаренко ; НАН України,
Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Інвац, 2009. – 120 с.
1556. Слюсаренко, О. М.
Економіко-організаційні
засади
екологізації міського землекористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук
/ О. М. Слюсаренко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол.
дослідж. НАН України. – Одеса, 2009. – 19 с.
1557. Снітинський, В. В. Землекористування та екологія : системи
підтримки прийняття рішень / В. В. Снітинський, М. С. Сявавко,
А. Я. Сохнич – Львів : Укр. технології, 2002. – 580 с.
1558. Сокол, Л. М. Екологічне (органічне) землеробство – складова
сталого сільського господарства / Л. М. Сокол, Т. Р. Стефановська // Екол.
безпека. – 2008. – № 3. – С. 102 – 109.
1559. Сохнич, А. Я. Екологізація землекористування / А. Я. Сохнич,
Л. М. Тібілова // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 2. – С. 24 – 28.
1560. Степаненко, О. В.
Екологічні
основи
раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення // Економіка
природокористування і охорони довкілля. – Київ, 2013. – С. 146 – 153.
1561. Стецюк, М. Методичні підходи до розробки проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування
сівозміни та впорядкування угідь // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 3. –
С. 31 – 38.
1562. Сучасні проблеми екології та геотехнологій : тези VІІ Всеукр.
наук. конф. студентів, магістрів та аспірантів, м. Житомир, 24 – 26 берез.
2010 р. : в 2 т. Т. 1 – 2. – Житомир : ЖДТУ, 2010. –
142
Т. 1. – 287 с.
Т. 2. – 295 с.
1563. Таратула, Р. Б. Формування системи екологобезпечного
сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / Р. Б. Таратула ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України.
– Київ, 2008, – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (11 назв).
1564. Телегуз, О. В. Оцінка екологобезпечного використання орних
земель Львівської області // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. Серія : Географічні науки. – 2010. – № 15. – С. 25 – 32.
1565. Тихенко, Р. Екологічна оптимізація сільськогосподарських
угідь Черкащини : у кризовому становищі – шість агровиробничих груп
ґрунтів // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 9. – С. 26 – 29. – Бібліогр.: с. 29
(10 назв).
1566. Тихенко, Р. В. Еколого-економічна ефективність землеустрою
в умовах трансформації земельних відносин в Україні : (на прикл. Черкас.
обл.) : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Р. В. Тихенко ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 19 с.
1567. Тихенко, Р. В. Консервація деградованих та малородючих
ґрунтів Черкащини як елемент еколого-економічної оптимізації
землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. – С. 50 – 55.
1568. * Третяк, А. М. Екологічний менеджмент і стале
землекористування сільськогосподарських підприємств // Управління
земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Львів : Укр.
технології, 2004. – С. 17 – 20.
1569. Третяк, А. М. Екологія землекористування : історія
Чорнобильської трагедії нікого нічому не навчила / А. М. Третяк,
Ю.І. Бистрякова // Екол. вісн. – 2011. – № 4. – С. 12 – 14.
1570. Третяк, А. М. Екологія землекористування : теоретикометодологічні основи формування та адміністрування : монографія /
А. М. Третяк. – Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 440 с.
1571. Третяк, А. М.
Концептуальні
засади
екології
землекористування на сучасному етапі // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. –
2011. – № 5/1. – С. 120 – 125.
1572. Третяк, А. М. Стандартизація та нормування у сфері екології
землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Херсон :
Ongi-плюс, 2013. – 244 с.
143
1573. Третяк, А. М. Сутність і поняття екології землекористування в
умовах нових земельних відносин // Екон. науки. – 2012. - № 2. – С. 84 –
91.
1574. Черевко, Г. Еколого-економічні аспекти раціонального
землекористування // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту. – 2002. – № 5. – С. 12
– 16.
1575. Чумаченко, О. М. Еколого-економічна оцінка втрат від
деградації земельних ресурсів : (на прикл. земель с.-г. призначення) :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. М. Чумаченко ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2010. – 19 с.
1576. Чумаченко, О. М. Еколого-економічна оцінка втрат від
деградації земельних ресурсів : (на прикл. земель с.-г. призначення) :
монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин ; Кабмін України, Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. – Київ : Аграр медіа груп,
2010. – 211 с. – Бібліогр.: с. 197 – 211 (157 назв).
1577. Якубів, В. М. Розвиток органічного землеробства в Україні :
екологічний та соціоекономічний ефекти // Економіка АПК. – 2013. –
№ 11. – С. 27 – 32. – Бібліогр.: с. 32 (14 назв).
1578. Яцук, І. П. Економічні ризики в сучасному землекористуванні
/ І. П. Яцук, В. М. Панасенко // Агроекол. журн. – 2013. – № 4. – C. 21 – 26.
2.8 ЗЕМЛЕУСТРІЙ
2.8.1 Загальні питання
1579. Про землеустрій : закон України : за станом на 10 листоп.
2009 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламент. вид-во,
2009. – 27 с.
1580. Земля, архітектура, будівництво : зб. законів України / [під заг.
ред. М. Н. Калюжного]. – Київ : [б. в.] ; Донецьк : Донеччина, 2010. – 158 с.
1581. Андрейцев, В. Територіальні аспекти державності : проблеми
практичної теорії землевпорядкування // Конкуренція. – 2006. – № 1. –
С. 41 – 44.
1582. Атаманюк, О. П. Аналіз землеустрою території сільської ради
в період завершення земельної реформи // Агросвіт, – 2013. – № 1. – С. 18 –
22. – Бібліогр.: 6 назв.
1583. * Головатюк, М. С. Землевпорядкування та землеустрій :
норм.-прав. акти та роз’яснення / [упор. М. С. Головатюк та ін.] : під заг.
144
ред. М. С. Головатюка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ :
Паливода А. В., 2008. – 280 с.
1584. Горін, М. О. Грунтово-ценотичні компоненти ландшафту та
добрива (облік при землеустрої) : текст лекцій / М. О. Горін ; Харків. нац.
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2005. – 92 с.
1585. Гуцуляк, Ю. Г. Оптимізація структури земельних угідь на
основі еколого-ландшафтного землеустрою // Інвестиції : практика та
досвід. – 2009. – № 22. – С. 33 – 36.
1586. Гуцуляк, Ю. Основні
засади
впорядкування
екологоландшафтної та економічної типології земель // Землевпоряд. вісн. – 2008.
– № 6. – С. 44 – 50. – Бібліогр.: 17 назв.
1587. Добряк, Д. С. Землеустрій – наукова основа раціонального
використання та охорони земельних ресурсів / Д. С. Добряк, А. Г. Мартин
// Землеустрій і кадастр. – 2006. – № 1. – С. 10 – 16.
1588. Добряк, Д. С.
Проблеми
сучасного
землеустрою
//
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 1. – С. 30 – 34.
1589. Добряк, Д. С. Сучасний землеустрій – основоположний
державний механізм управління в галузі використання та охорони
земельних ресурсів у ринковому середовищі / Д. С. Добряк, А. Г. Мартин //
Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 1.
1590. Землевпорядкування сільських територій / П. Г. Казьмір,
З. П. Флекей, В. І. Ярмолюк та ін. // Вісн. аграр. науки. – 2006. – Спец. вип.
– С. 53 – 57. – Бібліогр.: 12 назв.
1591. Землевпорядна наука, виробництво і освіта ХХІ століття :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 квіт. 2001 р.) / Укр. акад.
аграр. наук, Ін-т землеустрою УААН та ін. – Київ, 2001. – 282 с.
1592. Землевпорядна освіта, наука та виробництво : сьогодення та
перспективи очима молодих вчених : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
присвяч. 10-річчю створення каф. землевпоряд. проектування (Київ,
25 лют. 2003 р.) / редкол. : А. М. Третяк (відп. ред.) та ін. ; Нац. аграр. ун-т
та ін. – Київ : ЦЗРУ, 2003. – 339 с.
1593. Інформаційні системи в землеустрої : метод рек. до лаб. робіт
: [в 3 ч.]. Ч. 1 – 3 / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці :
ЧНУ, 2011.
1594. Козьмук, П. Землеустрій у місцях поширення карстовоспелеологічних явищ і об’єктів : стан, особливості, перспективи /
П. Козьмук, А. Козьмук // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 11. – С. 26 – 32.
145
1595. Колганова, І. Г. Межові знаки : історія і сьогодення //
Інновац. економіка. – 2011. – № 7. – С. 291 – 295. – Бібліогр.: 8 назв.
1596. Корнілов, Л. В. Проблеми і напрями розвитку сучасного
землеустрою / Л. В. Корнілов, П. Г. Черняга // Землевпоряд. вісн. – 2004. –
№ 1. – С. 14 – 19.
1597. Котик, З. О. Вишукування в землеустрої : конспект лекцій /
З. О. Котик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка» – Львів : Растр-7, 2013. – 101 с.
1598. Котик, З. О. Землевпорядні вишукування в землеустрої :
[практикум] / З. О. Котик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка» – Львів : Растр-7,
2013. – 42 с.
1599. Краснолуцький, О. Встановлення меж населенних пунктів :
сучасні проблеми та шляхи їх вирішення / О. Краснолуцький, Т. Євсюков //
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 2. – С. 22 – 27.
1600. Краснолуцький, О. Встановлення та закріплення межових
знаків повинно відбуватися водночас / О. Краснолуцький, О. Філатов //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 3. – С. 31 – 32.
1601. Кривов, В. М. Ландшафтознавство та екологія у землеустрої :
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Кривов, А. В. Барвінський,
Р. В. Тихенко. – Київ : Урожай, 2011. – 398 с.
1602. Кривов, В. М. Основи землевпорядкування : [навч. посіб. для
вищ. навч. закл. ] / В. М. Кривов, Р. В. Тихенко, І. П. Гетманьчик. – 2-ге
вид., допов. – Київ : Урожай, 2009. – 322 с.
1603. Кристопчук, Т. Методичне забезпечення застосування
інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників //
Нова пед. думка. – 2006. – № 4. – С. 14 – 17. – Бібліогр.: 5 назв.
1604. Лазарєва, О. В. Парадигма розвитку землеустрою в системі
управління землекористуванням // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 59
– 63.
1605. Леонець, В. Особливості організації розробки інвестиційних
проектів землеустрою сучасних сільськогосподарських підприємств //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 8. – С. 19 – 21. – Бібліогр.: с. 21 (7 назв.).
1606. Леонець, В. В. Еколого-економічні особливості удосконалення
землеустрою землекористування сільськогосподарських підприємств //
АгроІнКом. – 2010. – № 10 – 12. – С. 43 – 44. – Бібліогр.: 5 назв.
1607. Леонець, В. О.
Землеустрій
новостворених
сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 5. –
С. 23 – 27.
146
1608. Леонець, В. О. Концептуальні аспекти розробки проектів
землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих
сільськогосподарських землекористувань // Землеустрій і кадастр. – 2005. –
№ 1. – С. 9 – 19.
1609. Леонець, В. О. Розробка проектів землеустрою щодо
консервації деградованих і малопродуктивних земель // Економіка АПК. –
2004. – № 10. – С. 63 – 67. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1610. Мартин, А. Г. Генезис землеустрою та його понятійного
апарату : ретроспективний аналіз та сучасне розуміння / А. Г. Мартин,
Р. В. Тихенко // Землеустрій і кадастр. – 2006. – № 1. – С. 16 – 26.
1611. Мартин, А. Г. Проблеми створення системи галузевої
стандартизації в галузях землеустрою, охорони та оцінки земель /
А. Г. Мартин, В. І. Колесник // Землеустрій і кадастр. – 2009. - № 4. – С. 12
– 22.
1612. Мельничук, О. В. Сучасний стан та шляхи формування
агроландшафтів на місцевому рівні у процесі здійснення землеустрою //
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – № 3. – С. 39 – 41.
– Бібліогр.: 6 назв.
1613. Мельничук, О. Ю. Методологічні основи та моделі системи
землеустрою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / О. Ю. Мельничук ; Нац. унт «Львів. політехніка», Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. –
Львів, 2012. – 32 с.
1614. Мельничук, О. Ю. Особливості землеустрою приміських
територій // Містобудування та територ. планування. – 2009. – Вип. 33. –
С. 215 – 222.
1615. Мельничук, О. Ю. Системне моделювання території для
потреб землеустрою // Вісн. геодезії та картогр. – 2008. – № 6. – С. 25 – 27.
– Бібліогр.: 8 назв.
1616. Менеджмент у землевпорядкуванні : навч. посіб. /
А. М. Третяк, А. Я. Сохнич, В. М. Другак та ін. ; за заг. ред. А. М. Третяк. –
Київ : ЦЗРУ, 2004. – 345 с.
1617. Михальчук, Л. С. Схеми землеустрою і техніко-економічні
обгрунтування використання та охорони земель районів Одеської області //
Причорномор. екол. бюл. – 2010. – № 2. – С. 9 – 13.
1618. Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних
технологій : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 – 13 трав. 2011 р.) /
Коледж інформ. технологій та землевпорядкування Нац. авіац. ун-ту, Ін-т
147
землевпорядкування та інформ технологій при Нац. авіац. ун-ті ; [редкол. :
В. Г. Безрачек (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2011. – 174 с.
1619. Нестеренко, Г. Б. Функціональний зонінг – основа планування
та забудови міських земель // Містобудування та територіальне
планування. – 2009. – Вип. 34. – С. 325 – 329.
1620. Новаковський, Л. Я. Землеустрій – основа державної
земельної політики // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 1. – С. 4 – 6.
1621. Новітні
досягнення
геодезії,
геоінформатики
та
землевпорядкування – Європейський досвід : зб. наук. пр. Вип. 1 – 9 /
Чернігів. держ. ін-т економіки упр. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2000 – 2013.
1622. Осипчук, С. Науково-методичні підходи до розроблення
проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг /
С. Осипчук, А. Котель, І. Колганова // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 7. –
С. 21 – 25. – Бібліогр.: с. 25 (9 назв).
1623. Сидор, В. Д. Правова природа землеустрою // Держава і право.
Юрид. і політ. науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 325 – 330.
1624. Тихенко, Р. В. Оцінка ефективності землеустрою на місцевому
рівні // Інновац. економіка. – 2012. – № 10. – С. 138 – 142.
1625. Тихенко, Р. В. Розвиток системи землеустрою : історія,
сучасний стан, перспектива // Інновац. економіка. – 2012. – № 7. – С. 26 –
31.
1626. Третяк, А. М. Землеустрій в Україні : теорія, методологія :
монографія / А. М. Третяк. – Київ ; Херсон : Грінь, 2013. – 648 с.
1627. Третяк, А. М. Землеустрій – основний інструментарій
формування сталого землекористування // Продукт. сили України. – 2007.
– № 2. – С. 203 – 212.
1628. Третяк, А. М. Землеустрій як інноваційні технологічні
інвестиції у землекористування / А. Третяк, І. Колганова // Землевпоряд.
вісн. – 2012. – № 7. – С. 29 – 33.
1629. Третяк, А. Інновації в землеустрої : авторський нагляд за
виконанням
проектів
землеустрою
щодо
впорядкування
землекористування сільськогосподарських підприємств / А. Третяк,
В. Другак, І. Колганова // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 4. – С. 23 – 28.
1630. Третяк, А. М. Методологія і методика наукових досліджень у
землевпорядкуванні : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Київ :
Аграр. наука, 2005. – 299 с. – (Землевпорядка наука)
1631. Третяк, А. М. Наукові основи землеустрою : навч. посіб. /
А. М. Третяк. – Київ : ЦЗРУ, 2002. – 342 с.
148
1632. Третяк, А. М.
Основи
теорії
землеустроєзнавства
//
Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 4. – С. 25 – 30. – Бібліогр.: с. 30 (7 назв).
1633. Третяк, А. М. Стандартизація погодження документації із
землеустрою : вимоги до процедури та змісту висновків / А. Третяк,
А. Мартин, Й. Дорош // Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 4. – С. 25 – 30. –
Бібліогр.: 8 назв.
1634. Третяк, А. М. Стандартизація та нормування у землеустрої :
інновації навчальної програми / А. Третяк, В. Другак, І. Колганова //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 2. – С. 45 – 49.
1635. Третяк, А. М. Теоретичні основи землеустрою / А. М. Третяк ;
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеустрою УААН, Центр земел. реформи в
Україні. – Київ : ІЗУ, 2002. – 150 с.
1636. Флекей, З. Яким бути інженеру-землевпоряднику з освітнього
напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»? // Землевпоряд. вісн. –
2009. – № 2. – С. 10 – 14. – Бібліогр.: 10 назв.
1637. Фурдичко, О. Землевпорядкування і недоліки обліку землі та
її використання в українському лісівництві / О. Фурдичко, А. Бобко //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 9. – С. 13 – 17. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв).
1638. Шишенко, Н. П. Створення галузевого страхового фонду
документації України на документацію із землеустрою / Н. П. Шишенко,
Н. А. Єврейнова // СФД (Страховий фонд документації). – 2008. – № 1. –
С. 48 – 57. Бібліогр.: 14 назв.
1639. Юрець, О. Державна експертиза землевпорядної документації
: проблеми при її проведенні та непроведенні / О. Юрець, Р. Нечипоренко
// Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 9. – С. 20 – 22.
2.8.2 Землевпорядне проектування
1640. Богіра, М. С. Землевпорядне проектування : теоретичні основи
та територіальний землеустрій : навч. посіб. [для підготов. фахівців ОКР
«Бакалавр» у вищ. навч. закл.] / М. С. Богіра, В. І. Ярмолюк. – Київ : Аграр.
освіта, 2011. – 415 с.
1641. Богіра, М. С. Повернення до проектів землеустрою – шлях до
подолання проблем земельної реформи / С. Богіра, Л. Казьмір //
Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 6. – С. 25 – 27.
1642. Добряк, Д. С. Автоматизація проектування в землеустрої :
еколого-економічна та соціальна ефективність / Д. С. Добряк,
А. Г. Тихонов, О. В. Гряник. – Київ : Урожай, 2004. – 126 с.
149
1643. Землевпорядне
проектування
землеволодінь
та
землекористувань засобами програм Mapinfo та Surfer : навч.-метод.
практикум / А. М. Третяк, В. М. Другак, М. М. Романський, А. О. Музика ;
Ін-т землеустрою УААН та ін. – Київ : ЦЗРУ, 2003. – Ч. 1. – 94 с.
1644. Землевпорядне проектування : організація території
сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного
землеустрою : навч. посіб. для навч. закл. / А. М. Третяк та ін. – Херсон :
Олді-плюс, 2014. – 235 с.
1645. Казьмір, П. Г. Проект землевпорядкування сільськогосподарського підприємства як ключовий документ у системі управління
землекористуванням / П. Г. Казьмір, Л. П. Казьмір // Землевпорядкування і
земел. кадастр.– 2007. – № 10. – С. 66 – 72.
1646. Корнілов, Л. В. Землевпорядне проектування : методика
виконання розрахунк.-граф. робіт та курс. проектів : [навч. посіб. для
студентів вищ. навч. закл.] / Л. В. Корнілов. – Київ : Кондор, 2005. – 149 с.
1647. Краснолуцький, О. Складання проектів землеустрою, що
забезпечують
еколого-економічно
обгрунтовані
сівозміни
та
впорядкування угідь / О. Краснолуцький, Р. Тихенко, Т. Євсюков //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 4. – С. 14 – 17.
1648. Леонець, В. О. Методичні особливості розробки проектів
землеустрою щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель //
Землеустрій і кадастр. – 2004. – № 1/2. – С. 27 – 31.
1649. Мартин, А. Сучасна документація із землеустрою. Які
проектні рішення повинна містити вона? // Землевпоряд. вісн. – 2010. – №
9. – С. 15 – 19.
1650. Одарюк, Т. С. Землевпорядне проектування : навч. посіб. /
Т. С. Одарюк, Н. Г. Русіна, Т. І. Басенюк. – Київ : Аграр. освіта, 2010. –
292 с. – Бібліогр.: с. 288 – 291 (49 назв).
1651. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки :
курс. робота із землевпоряд. проектування : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т
ім. Ю. Федьковича ; уклад. : Р. І. Беспалько, Р. М. Романко. – Чернівці :
ЧНУ, 2011. – 39 с.
1652. Стецюк, М. П. Методичні підходи до розробки проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування
сівозміни та впорядкування угідь // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 3. –
С. 31 – 38.
1653. Стецюк, М. Порядок розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують
еколого-економічне
обгрунтування
сівозміни
та
150
впорядкування угідь // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 8. – С. 33 – 37. –
Бібліогр.: с. 37 (7 назв).
1654. Тихенко, Р. В. Проекти землеустрою як передумова
стабілізації аграрного землекористування // Інновац. економіка. – 2012. –
№ 6. – С. 90 – 93.
1655. Третяк, А. М. Землевпорядне проектування : екологоекономічні засади формування землекористування природно-заповідних
територій : монографія / А. М. Третяк, І. П. Гетманьчик ; Кабмін України,
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт,
2011. – 254 с.
1656. Третяк, А. М. Землевпорядне проектування : теоретичні
основи і територіальний землеустрій : [навч. посіб. для підгот. бакалаврів в
аграр. вищ. навч. закл.] / А. М. Третяк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 527 с.
1657. Третяк, А. М. Землевпорядне проектування : теоретичні та
методичні основи інвестицій у землекористування / А. М. Третяк,
В. М. Другак, Д. П. Романська. – Київ : ЦЗРУ, 2007. – 292 с.
1658. Третяк, А. М. Землевпорядне проектування : упорядкування
існуючих сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань та їх
угідь / А. М. Третяк, В. М. Другак, І. Г. Колганова. – Київ : Держкомзем
України, 2009. – 210 c.
1659. Чуб, О. Проект землеустрою як основа раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення // Економіст. –
2011. – № 10. – С. 36 – 37.
2.8.3 Земельний кадастр
1660. Про державний земельний кадастр : закон України : за станом
на 04 лип. 2012 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам.
вид-во, 2012. – 43 с.
1661. Аксьонова, С. В. Регіональний розвиток землекористування на
основі земельного кадастру : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
С. В. Аксьонова ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – 21 с.
1662. Актуальные направления развития землеустройства, кадастра
и мониторинга земель в условиях перехода к рыночным отношениям : сб.
науч. тр. / Омск гос. аграр. ун-т ; редкол. : Н. Н. Михайлов и др. – Омск,
2001. – 98 с.
151
1663. Боклаг, В. А.
Кадастрові
системи,
як
інформаційне
забезпечення розвитку міста // Менеджер : вісн. Донец. держ. ун-ту упр. –
2007. – № 2. – С. 86 – 91.
1664. Боровий, В. Роль земельно-кадастрової інвентаризації в
зонуванні населених пунктів / В. Боровий, О. Зарицький // Землевпоряд.
вісн. – 2013. – № 6. – С. 33 – 36. – Бібліогр.: с. 36 (9 назв).
1665. Бусуйок, Д. В. Види природних та інших кадастрів // Держава і
право. – 2010. – Вип. 50. – С. 473 – 480.
1666. * Васильева, Ю. Земля и дом в одном кадастре // Рос. газ. –
№ 643.
1667. Вервейко, А. П. Земельний кадастр. Оцінка земель :
практикум / А. П. Вервейко, А. С. Попов, Л. М. Коваленко ; Харків. нац.
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2009. – 62 с.
1668. Вервейко, А. П. Земельний кадастр. Програмне забезпечення
проведення земельно-кадастрових робіт : посібник / А. П. Вервейко,
А. С. Попов ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків :
ХНАУ, 2008. – 99 с.
1669. Гнаткович, Д. І. Земельний кадастр населених пунктів : навч.
посіб. / Д. І. Гнаткович. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 1999. – 189 с.
1670. Гоштинар, С. Л. Правове регулювання ведення державного
земельного кадастру в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
С. Л. Гоштинар ; Нац. аграр. ун-т, [Одес. нац. юрид. акад.]. – Київ, 2008. –
19 с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).
1671. Грабовець, М. Визначення об’єкта державної реєстрації
земельних ділянок // Юрид. Україна. – 2010. – № 3. – С. 88 – 92.
1672. Грабовець, Н. О. Правове забезпечення основних видів
земельно-кадастрової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / Н. О. Грабовець ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ, 2011. – 18 с.
1673. Гриневецький, В. Т.
Про
ландшафтознавчі
основи
комплексного моніторингу земель як важливого джерела земельнокадастрової інформації // Укр. геогр. журн. – 2010. – № 4. – С. 10 – 16.
1674. Даниленко, А. С. Методичні рекомендації щодо складання
індексних карт і присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам та
об’ктам нерухомості / А. С. Даниленко, Ю. Д. Білик, В. В. Кулініч,
М. Г. Лихогруд, М. Н. Калюжний ; Держ. ком. України по земел. ресурсах.
– Київ : Урожай, 2003. – 28 с.
152
1675. Даниленко, А. С. Основні засади запровадження в Україні
кадастрово-реєстраційної системи / А. C. Даниленко, М. Г. Лихогруд //
Землевпоряд. вісн. – 2003. – № 1. – С. 22 – 27.
1676. Долинська, М. Державна реєстрація прав на землю // Нотаріат
для вас. – 2011. – № 72. – С. 50 – 60.
1677. Дорошенко, Ю. М. Основи землевпорядкування та кадастру :
конспект лекцій для студентів / Ю. М. Дорошенко, А. П. Лізунова,
Ю. О. Тацій ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2013. – 51 с.
1678. Евсюков, Т. Облік особливо цінних земель у кадастровореєстраційній системі : перспективні напрями вдосконалення //
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. – С. 24 – 27. – Бібліогр.: с. 27 (6 назв).
1679. Кальніченко, А. Кадастрові номери земельних ділянок //
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 3. – С. 44 – 45.
1680. Кальніченко, А.
Послідовність
та
необхідність
дій
землевласників і землекористувачів щодо реєстрації своїх земельних
ділянок і прав на них // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 3. – С. 22 – 24.
1681. Кілочко, В. Створення планово-картографічних матеріалів для
потреб земельного кадастру та землеустрою : проблеми та способи їх
вирішення / В. Кілочко, А. Думчиков // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 3. –
С. 43 – 47. – Бібліогр.: с. 47 (6 назв).
1682. Коваленко, В. М. Земельний кадастр як механізм управління
земельними ресурсами // Актуал. проблеми держ. упр. – 2011. – № 2. –
С. 156 – 164.
1683. Козлова, Т. В. Проблеми землеустрою та земельного кадастру
як складових інфраструктури ринку земель // Стратегія розвитку України :
(економіка, соціологія, право). – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 96 – 101. – Бібліогр.:
19 назв.
1684. Козьмук, П. Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах
в сучасних умовах // Землевпоряд. вісн. – 1999. – № 2. – С. 31 – 33.
1685. Кононов, В. В. Правові аспекти присвоєння кадастрових
номерів земельних ділянок // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. –
С. 259 – 262.
1686. Коротеева, Л. И. Технология и организация ведения земельнокадастровых работ на застроенных территориях : [учеб. пособие] /
Л. И. Коротеева ; Комсомольск-на-Амуре гос. техн. ун-т. – Комсомольскна-Амуре : КНАГТУ, 2004. – 94 с.
1687. Котик, З. О. Кадастр : курс лекцій / З. Котик ; Нац. ун-т
«Львівська політехніка». – Львів : Каменяр, 2003. – 119 с.
153
1688. Котик, З. О. Організація і менеджмент робіт із землеустрою і
кадастру : конспект лекцій / З. О. Котик, Г. О. Вовк. – Львів : Растр-7, 2012.
– 77 с.
1689. Котик, З. О. Особливості топографо-геодезичних робіт в
землеустрої і кадастрі : метод. вказівки / З. О. Котик. – Львів : Растр-7,
2012. – 33 с.
1690. Котик, З. О. Роботи із землеустрою і кадастру при організації
територій : [конспект лекцій] / З. О. Котик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка».
– Львів : Растр-7, 2014. – 95 с.
1691. Котик, З. О. Топографо-геодезичні роботи в землеустрої і
кадастрі : [конспект лекцій] / З. О. Котик ; Нац. ун-т «Львівська
політехніка». – Львів : Растр-7, 2013. – 76 с.
1692. Кретинина, Л. В. Земельный кадастр как один из механизмов
государственного регулирования земельных отношений и развития рынка
сельскохозяйственных земель // Менеджер. – 2007. – № 4. – С. 82 – 86. –
Библиогр.: 11 назв.
1693. Кустовська, О. В. Кадастрові системи як ефективний механізм
державного управління / О. В. Кустовська, М. О. Мамон // Інновац.
економіка. – 2013. – № 3. – С. 65 – 67.
1694. Лихогруд, М. Концептуальні засади ведення державного
земельного кадастру в Україні // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 3. – С. 5 –
9.
1695. Лихогруд, М. Г. Роль і місце земельного кадастру в
національній інфраструктурі просторових даних // Містобудування та
територ. планування. – 2003. – № 15. – С. 98 – 104.
1696. Лудчак, О. Кадастрова програма ефективного використання
земельних ресурсів // Вісн. Львів. нац. політехн. ін-ту. Серія : Геодезія,
картографія і аерофотознімання. – 2010. – Вип. 73. – С. 123 – 126.
1697. Магазинщиков, Т. П. Земельний кадастр : підруч. для вузів /
Т. П. Магазинщиков. – Львів : Вищ. шк., 1980. – 450 с.
1698. Те саме : Світ, 1991. – 449 с.
1699. Максудова, Л. Г. Основы городского и земельного кадастра :
[учеб. пособие] / Л. Г. Максудова ; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии.
– Москва, 2004. – 152 с.
1700. Малахова, С. О. Вдосконалення державного земельного
кадастру для організації використання і охорони земель у населених
пунктах (на матеріалах Львів. обл.) : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
154
С. О. Малахова ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України.
Львів. нац. аграр. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с.
1701. Мартин, А.
Організація
та
підвищення
кваліфікації
кадастрових реєстраторів // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 10. – С. 30 – 34.
1702. Мартин, А. Перспективи розвитку державного земельного
кадастру в Україні // Нац. безпека і оборона. – 2011. – № 6. – С. 48 – 51.
1703. Мартин, А. Г. Проблеми державного земельного кадастру в
Україні // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 33 – 50.
1704. Мерзляк, А. В. Земельний кадастр у структурі державного
управління земельними ресурсами : монографія / А. В. Мерзляк,
В. А. Боклаг ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 99 с.
1705. Могильний, С. Г. Топологічна та координатна корекція меж
землекористування
в
автоматизованих
системах
кадастру
/
С. Г. Могильний, Д. Ю. Гавриленко // Вісн. геодезії та картогр. – 2010. –
№ 4. – С. 33 – 40.
1706. Нагорна, О. Як оцифрували паперові документи для
земельного кадастру // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 7. – С. 30 – 32.
1707. Опалінський, А. В. Особливості проведення інвентаризації
земель за межами населених пунктів : (на прикл. Красномац. сільради
Бахчисарайс. р-ну АР Крим / А. В. Опалінський, К. В. Комарова // Вісн.
геодезії та картогр. – 2010. – № 1. – С. 29 – 35.
1708. Остапчук, С. М. Облік земельних ділянок і прав користування
ними в системі міжнародних стандартів фінансової звітності // Економіка
АПК. – 2013. – № 7. – С. 134 – 141.
1709. Пащенко, В. М. Актуалістичність історичного досвіду
кадастрування земель // Вісн. гедезії та картогр. – 2011. – № 6. – С. 33 – 37.
1710. Пащенко, В. М. Кадастрування земель. Нариси історії, теорія,
методологія : монографія / В. Пащенко ; Н.-д. ін-т геодезії і картографії,
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ніжин : АспектПоліграф, 2012. – 351 с.
1711. Пащенко, В. М. Нариси історії кадастрування земель :
монографія / В. Пащенко ; Держ. служба геодезії, картогр. та кадастру, Нд. ін-т геодезії і картографії, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 63 с. – (Геодезія, картографія,
кадастр).
1712. Перович, І. Л. Кадастр територій : навч. посіб. / І. Л. Перович,
В. М. Сай ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка,
2012. – 262 с.
155
1713. Перович, Л. Розвиток кадастрової системи України в контексті
світового та європейського досвіду // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 4. –
С. 30 – 31.
1714. Попов, А. С. Земельний кадастр. Облік кількості та якості
земель : практикум / А. C. Попов ; Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2013. – 159 с.
1715. Проблеми розвитку земельних відносин, землеустрою і
земельного кадастру в умовах ринкової економіки : міжнар. наук.-практ.
конф., присвяч. 60-річчю ф-ту інженерів землевпорядкування ХНАУ : тези
доп. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2005. – 174 с.
1716. Ріпенко, А. Тривимірний земельний кадастр : проблеми
міжгалузевого правового регулювання та перспективи запровадження в
Україні // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 8. – С. 14 – 21. – Бібліогр.: с. 21
(16 назв).
1717. Рябчій, В. А. Склад і зміст технічного паспорта земельної
ділянки / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій // Вісн. геодезії та картогр. – 2011. –
№ 11. – С. 38 – 41.
1718. Сагайдак, Р. А. Проблеми організації та шляхи удосконалення
інвентаризації землі у сільськогосподарських підприємствах // Інновац.
економіка. – 2013. – № 2. – С. 110 – 113.
1719. Свердлюк, О. Застосування ГІС – технологій у сфері
земельного кадастру та землеустрою // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. –
С. 56 – 59.
1720. Теоретико-методологічні основи державного земельного
кадастру в Україні / А. М. Третяк, О. Я. Панчук, В. М. Другак та ін. – Київ :
ЦЗРУ, 2003. – 253 с.
1721. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч.
посіб. / М. Г. Ступень, Р. И. Гулько, О. Я. Микула та ін. – Львів : Новий
Світ, 2003. – 336 с.
1722. Те саме. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ–2000,
2006. – 336 с.
1723. Ткачик, О. І. Кадастрове зонування земель електричних
мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О. І. Ткачик ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2013. – 17 с.
1724. Третяк, А. Українські парадокси і проблеми розвитку
державного земельного кадастру // Нац. безпека і оборона. – 2011. – № 6. –
С. 52 – 55.
156
1725. Тур, О. М. Словник основних термінів землевпорядкування та
кадастру : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Тур,
Л. В. Туровська ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. –
Кременчук (Полтав. обл.) : Щербатих О. В., 2012. – 137 с.
1726. Удра, І. Х. Науково-методичні підходи біогеографічного
забезпечення формування земельного кадастру України / І. Х. Удра,
Н. И. Батова // Укр. геогр. журн. – 2010. – № 1. – С. 3 – 9.
1727. Фірсова, Н. Інвентаризація земель : темпи недостатні //
Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 3. – С. 22 – 23.
1728. Хавар, Ю. С.
Організаційно-технічне
забезпечення
функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. С. Хавар ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2012. – 19 с.
1729. Хом’яченко, С. І. Регулювання земельним законодавством
обігу земельних ділянок // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 434 –
438.
1730. Черемшинський, М. Д. Еволюція кадастрових систем у світі
та розвиток кадастрової реформи в Україні // Вісн. геодезії та картогр. –
2004. – № 1. – С. 37 – 45. – Бібліогр.: 22 назви.
1731. Чешев, А. С. Земельный кадастр : учеб. для вузов /
А. С. Чешев, И. П. Фесенко. – Москва : Эксперт. бюро : ПРИОР, 2001. –
362 с.
1732. Чмуленко, Н. І. Роль еколого-агрохімічної паспортизації
земельних ділянок у відтворенні родючості ґрунтів // Вісн. Хмельниц. нац.
ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2010. – Т. 1, № 6. – С. 293 – 296.
1733. Шафранська, Л. Кадастрові системи : їх майбутнє за умов
глобалізації // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 8. – С. 8 – 13.
2.9 УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
2.9.1 Загальні питання
1734. Про вдосконалення системи державного управління
земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною : указ
Президента України від 19 серп. 2002 № 720/2002 // Уряд. кур’єр. – 2002.
1735. * Аверіна, О. А. Економічні засади управління землями
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О. А. Аверіна. – Харків, 2006. – 21 с.
157
1736. Аксьонов, О. В. Визначення структури системи управління
земельними ресурсами // Держава та регіони. Серія : Державне управління.
– 2012. – № 1. – С. 4 – 10.
1737. Балюк, С. А. Управлінню ґрунтово-земельними ресурсами –
державну підтримку / С. А. Балюк, В. В. Медведєв, М. М. Мірошниченко //
Вісн. аграр. науки. – 2009. – № 4. – С. 10 – 12.
1738. Бєльчик, С. Контроль за якістю управління земельними
ресурсами буде базовою функцією Держкомзему // Землевпоряд. вісн. –
2010. – № 3. – С. 12 – 13.
1739. Боклаг, В. А. Планування використання та охорони земель як
складова загальнодержавної системи планування // Актуал. проблеми
держ. упр. – 2011. – № 1. – С. 142 – 148.
1740. Ботезат, О. П. Земельні ресурси як об’єкт державного
управління // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2009. –
№ 4. – С. 20 – 23.
1741. Будзяк, О. С. Ефективність управління земельними ресурсами
заліснених територій // Національне господарство України : теорія та
практика управління : зб. наук. пр. / Ін-т економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України. – Київ, 2011. – С. 103 – 108.
1742. Бусуйок, Д. В. Принципи побудови системи органів
державного управління землею // Прав. держава. – 2010. – Вип. 21. – С. 398
– 405.
1743. Бухальська, Т. В. Формування ефективної системи управління
землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів //
Вісн. геодезії та картогр. – 2011. – № 4. – С. 25 – 31.
1744. *
Быстряков, Н. К.
Управление
рациональным
землепользованием : теоретический дискурс // Теорія і методи оцінювання,
оптимізація використання та відтворення земельних ресурсів : матеріали
міжнар. наук. конф. – Київ, 2002. – 41. – С. 139 – 142.
1745. Горлачук, В. В. Наукові основи управління земельними
ресурсами : лекція / В. В. Горлачук, В. В. В’юн, А. Я. Сохнич. – Львів :
Укр. технології, 2002. – 76 с.
1746. Горлачук, В. В. Організаційно-економічний аспект управління
сільськогосподарським землекористуванням : монографія / В. В. Горлачук,
І. М. Семенчук, М. В. Мозгова. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 179 с.
1747. Горлачук, В. В. Управління земельними ресурсами : [навч.
посіб.] / В. В. Горлачук, В. В. В’юн, А. Я. Сохнич. – Миколаїв : КиєвоМогилян. акад., 2002. – 314 с.
158
1748. Гринчук, Ю. С.
Формування
інноваційних
стратегій
управління використанням земельно-ресурсного потенціалу аграрного
виробництва // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 31 – 33.
1749. Гуцуляк, Г. Д. Сталий розвиток землекористування :
методологічні аспекти управління : монографія / Г. Д. Гуцуляк. – Чернівці
: Прут, 2010. – 365 с.
1750. Гуцуляк, Ю. Г. Управління земельними ресурсами в умовах
ринкової економіки / Ю. Г. Гуцуляк. – Чернівці : Прут, 2002. – 124 с.
1751. Домбровська, О. А.
Напрями
вдосконалення
системи
управління земельними ресурсами на базовому рівні / О. А. Домбровська //
Інновац. економіка. – 2012. – № 8. – С. 152 – 155.
1752. Дорош, О. С. Принципи управління земельними ресурсами //
Землевпорядкування. – 2002. – № 4. – С. 58 – 62.
1753. Дорош, О. С.
Удосконалення
механізму
управління
земельними ресурсами на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / О. С. Дорош ; Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою. – Київ, 2004.
– 20 с.
1754. Дорош, О. С. Управління земельними ресурсами на
регіональному рівні / О. С. Дорош. – Київ : ЦЗРУ, 2004. – 142 с.
1755. Євсюков, Т. Стандартизація оцінки екологічної ефективності
управління землекористуванням // Економіка АПК. – 2006. – № 13. –
С. 661 – 666.
1756. Загній, Д. М. Соціально-економічні основи управління
використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Д. М. Загній ; Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва. – Харків, 2011. – 20 с.
1757. Зінченко, Т. Є. Управління землекористуванням міських
агломерацій // Інновац. економіка. – 2012. – № 6. – С. 67 – 71.
1758. Ібатуллін, Ш. Передумови формування стратегічної моделі
управління земельними ресурсами в Україні / Ш. Ібатуллін, О. Сакаль,
В. Бокоч // Економіст. – 2013. – № 11. – С. 46 – 48.
1759. Ібатуллін, Ш. І. Теоретико-методологічні засади управління
земельними ресурсами приміських зон великих міст : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук / Ш. І. Ібатуллін ; НАН України ; Рада по вивч. продукт. сил
України, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. – Київ, 2008. –
36 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 31 – 34 (29 назв).
1760. Карпенко, А. М.
Організаційно-економічні
аспекти
управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств :
159
автореф. дис. ... канд. екон. наук / А. М. Карпенко ; Півд. філ. Нац. ун-ту
біоресусів і природокористування України «Крим. агротехнол. ун-т»,
Херсон екон.-прав. ін-т. – Сімферополь, 2009. – 20 с.
1761. Котикова, О. І. Обгрунтування та реалізація принципів
управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого
розвитку землекористування // Актуал. проблеми економіки. – 2010. – № 1.
– С. 75 – 79.
1762. Кривов, В. Актуальні питання управління земельними
ресурсами та їх охорони // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 1. – С. 70 – 72.
1763. Кулаковський, Ю. П. Управління земельними ресурсами
міста : (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. ... канд. екон. наук. /
Ю. П. Кулаковський. – Київ, 2006. – 22 с.
1764. Курильців, Р. Концепція «governance» як основа нової
парадигми управління землекористуванням // Землевпоряд. вісн. – 2013. –
№ 5. – С. 17 – 20.
1765. Курильців, Р. Сутність та зміст інтегрованого управління
землекористуванням // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 4. – С. 32 – 35. –
Бібліогр. : с. 35 (5 назв).
1766. Лаврик, У. В. Розвиток системи управління земельними
ресурсами : автореф. дис. ... канд. екон. наук / У. В. Лаврик ; Донец. держ.
ун-т упр., [Донец. нац. техн. ун-т]. – Донецьк, 2009. – 20 с. : іл., табл. –
Бібліогр. : с. 16 – 17 (15 назв).
1767. Лісова, Т. В. Актуальні питання правового забезпечення
управління в галузі використання й охорони земель // Юрид. Україна. –
2010. – № 8. – С. 84 – 89.
1768. Лісова, Т. В. Проблеми правового регулювання управління у
сфері використання й охорони земель в умовах сучасної земельної
реформи // Право і безпека. – 2011. – № 2. – С. 285 – 289.
1769. Мазій, Н. Г. Шляхи удосконалення управління земельними
ресурсами : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Н. Г. Мазій ; Нац. аграр. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України]. – Київ, 2008. – 18 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 16.
1770. Мармуль, Л. О. Регіональне управління та регулювання
використання земельних ресурсів / Л. О. Мармуль, В. А. Романова. – Київ :
ННЦ ІАЕ, 2007. – 190 с.
160
1771. Мартин, А. Управління земельними ресурсами, пріоритетні
завдання на сучасному етапі реформ // Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 2. –
С. 30 – 36.
1772. Мельтюхова, Н. М. Технологія державного управління /
Н. М. Мельтюхова. – Харків : Магістр, 2005. – 152 с. – (Серія «Державна
служба»).
1773. Механізми управління земельними відносинами в контексті
забезпечення сталого розвитку / [Ш. І. Ібатуллін та ін.] ; Держ. установа
«Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України». –
Київ, б. в., 2012. – 50 с. – Бібліогр.: с. 49 – 50 (21 назва).
1774. Мордвінов, О. Г.
Управління
аграрним
природокористуванням в умовах ринкової трансформації : монографія /
О. Г. Мордвінов. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. – 344 с.
1775. Москва, М. Г. Управління процесом становлення та розвитку
регіонального ринку земельних ресурсів : автореф. дис. ... канд. екон. наук
/ М. Г. Москва ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», [Львів.
комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. – Ужгород, 2009. – 21 с.
: іл. – Бібліогр.: с. 17 – 18.
1776. Мошинський, В. С. Управління земельними ресурсами :
практикум / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 133 с.
1777. * Наукові і методичні основи управління земельними
ресурсами : [монографія] / за ред. А. Я. Сохнича. – Львів : Укр. технології,
2007. – 237 с.
1778. Новаковський, Л. Я. Управління земельними ресурсами :
навч. посіб. / Л. Я. Новаковський, В. М. Другак. – Київ : ЦЗРУ, 2006. – 462
с.
1779. Охотнікова, О. Деякі питання щодо державного управління у
сфері земельних відносин в Україні // Підприємництво, госп-во і право. –
2010. – № 7. – С. 57 – 59.
1780. Попов, О. В.
Управління
розвитком
ефективного
землекористування аграрних підприємств в умовах ринкових перетворень :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. В. Попов ; Луган. нац. аграр. ун-т. –
Луганськ, 2011. – 20 с.
1781. Савченко, Т. І. Економічний механізм управління земельними
ресурсами в контексті удосконалення земельних відносин в Харківській
області // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. –
2010. – № 9. – С. 143 – 150.
161
1782. Сакаль, О. В.
Ефективне
управління
землями
лісогосподарського призначення : монографія / О. В. Сокаль ; НАН
України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого
розв. НАН України». – Київ, 2012. – 173 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127 –
137 (108 назв).
1783. Світличний, О. Сутність управлінської діяльності у сфері
земельних ресурсів // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 12. –
С. 41 – 44.
1784. Сидорченко, Т. Ф. Земельно-майновий комплекс як об’єкт
управління // Екон. інновації. – 2011. – Вип. 44. – С. 276 – 283.
1785. Солярчук, Ю. Д.
Управління
земельними
ресурсами
промислово-міських агломерацій : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. ...
д-ра екон. наук / Ю. Д. Солярчук ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Київ, 2011. – 25 с.
1786. Сохнич, А. Я.
Земельний
менеджмент
:
прийняття
управлінських рішень : лекція / В. В. Горлачук, А. Я. Сохнич. – Львів :
Укр. технології, 2000. – 48 с.
1787. Сохнич, О. А. Модель оцінювання достовірності реалізації
фінансових рішень в системі управління земельними ресурсами //
Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 2. – С. 25 – 31.
1788. Сохнич, О. А. Оцінювання кредитоспроможності інноваційних
проектів у системі управління земельними ресурсами // Наук. вісн. Львів.
Нац. лісотехн. ун-ту : зб. наук.-техн. пр. – 2010. – Вип. 15. – С. 77 – 81.
1789. Стратегія
збалансованого
використання,
відтворення
управління грунтовими ресурсами України / С. А. Балюк, В. А. Величко,
М. О. Горін та ін. ; Нац. акад. аграр. наук України та ін. – Київ : Аграр.
наука, 2012. – 239 с.
1790. Ступень, М. Г. Теоретико-методологічні аспекти модернізації
системи управління землекористуванням у містах / М. Г. Ступень,
Л. П. Казьмір // Соц.-екон. проблеми сучас. періоду України. Серія : Малі
міста регіону : діагностика соціально-економічного стану, посткризові
завдання розвитку. – 2011. – Вип. 4. – С. 98 – 110.
1791. Ступень, М. Управління земельно-майновим комплексом у
межах населених пунктів / М. Ступень, С. Малахова // Економіст. – 2011. –
№ 10. – С. 38 – 40.
1792. Ткаль, Я. С.
Управління
ефективністю
використання
земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами : автореф.
162
дис. ... канд. екон. наук / Я. С. Ткаль ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва
ім. П. Василенка, Сум. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2012. – 20 с.
1793. Третяк, А. Деякі аспекти управління землями державної
власності // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 1. – С. 20 – 24.
1794. Третяк, А. Концептуальні засади розвитку в Україні сучасної
багатофункціональної системи управління земельними ресурсами /
А. Третяк, Р. Курильців, Н. Третяк // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 9. –
С. 25 – 28.
1795. Третяк, А. М.
Парадигма
розвитку
територіального
планування землекористування в Україні як інструменту управління
земельними ресурсами / А. М. Третяк, О. С. Дорош, Н. А. Третяк //
Національне господарство України : теорія та практика управління : зб.
наук. пр. / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України. – Київ, 2012. – С. 39 – 45. – Бібліогр.: с. 45 (6 назв).
1796. Третяк, А. М. Розвиток суспільства і проблеми управління
земельними ресурсами // Стан земельних ресурсів України : проблеми,
шляхи вирішення : всеукр. наук. практ. конф., Харків, 29 – 30 верес.
2001 р. : зб. доп. – Київ, 2001. – С. 56.
1797. Третяк, А. М.
Управління
земельними
ресурсами
/
А. М. Третяк, О. С. Дорош. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 360 с.
1798. Те саме. – Київ : ЦЗРУ, 2006. – 462 с.
1799. Третяк, А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація
земель в Україні / А. М. Третяк. – Київ : Преса України, 1998. – 224 с.
1800. Третяк, Н. А.
Інституціональні
засади
вдосконалення
управління земельними ресурсами як економічної функції власності на
землю // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 9. – С. 17 – 21.
1801. Третяк, Н. А. Розвиток системи управління земельними
ресурсами як економічної функції власності на землю : монографія /
Н. А. Третяк. – Херсон : Грін, 2013. – 254 с.
1802. Третяк, Н. А. Система управління земельними ресурсами в
Китаї : досвід для України // Землевпоряд. вісн. 2012. – № 4. – С. 38 – 41. –
Бібліогр.: с. 41 (6 назв).
1803. Третяк, Н. А.
Управління
земельними
ресурсами
–
основоположна і самостійна економічна функція держави як власника
землі // Актуал. проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 70 – 74.
1804. Триполиць, Р. В. Державний контроль у системі державного
управління земельними ресурсами // Держава та регіони. Серія : Державне
управління. – 2010. – № 2. – С. 87 – 92.
163
1805. * Управління земельними ресурсами в умовах відкритої
економіки / Держ. ком. України із земел. ресурсів, Акад. наук вищ. освіти
України, Акад. екон. наук України, Львів. нац. аграр. ун-т ; ред.
А. Я. Сохнич [та ін.]. – Львів : Арал, 2009. – 202 с.
1806. Управління земельними ресурсами : конспект лекцій /
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. П. Ф. Кузьмук,
Р. М. Романенко]. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 87 с.
1807. * Управління земельними ресурсами : підручник / за ред.
В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і переробл. – Львів : Магнолія плюс :
вид. В. М. Піча, 2006. – 443 с.
1808. Управління земельними ресурсами : принципи і форми –
різні, мета – одна // Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 2. – С. 14.
1809. Управління землекористуванням : підручник / В. В. Горлачук
та ін. ; за ред. В. В. Горлачука. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 376 с.
1810. Хустова, А. О. Удосконалення управління земельними
ресурсами Дергачівського району Харківської області // Інновац.
економіка. – 2011. – № 6. – С. 167 – 170.
1811. Циплухіна, В. С. Механізми взаємовідносин органів публічної
влади в процесі управління земельними ресурсами : автореф. дис. ... канд.
наук з держ. упр. / В. С. Циплухіна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, [Донбас. акад. буд-ва і архіт.] –
Одеса, 2008. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17.
1812. Шарий, Г. Державне управління земельними ресурсами :
стратегія і перспективи контролю та охорони земель // Землевпоряд. вісн. –
2011. – № 1. – С. 8 – 9.
1813. Шарий, Г.
Державне
управління
землями
сільськогосподарського призначення : що заважає високоефективно
використовувати та надійно охороняти їх? // Земплевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 5. – С. 12 – 19.
1814. Шафранська, Л. Про найактуальніші аспекти досвіду німців в
управлінні земельними ресурсами // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 12. –
С. 18 – 22.
1815. Янчук, В. П. Теорія і методологія управління землями з
обмеженим режимом землекористування / В. П. Янчук. – Миколаїв : Іліон,
2004. – 60 с.
1816. Ясиновський, В. Що напрацював «модуль оцінки управління
землями» на українських теренах? // Зелевпоряд. вісн. – 2012. – № 6. –
С. 10 – 13.
164
2.9.2 Моніторинг земель
1817. Про затвердження Положення про моніторинг земель :
постанова Кабінету Міністрів України : практ. посіб. з питань земел.
реформи : (зб. док.). – Київ, 1996. – 283 с.
1818. Адаптація системи моніторингу ґрунтів до проекту рамкової
грунтової Директиви ЄС та Ради Європи / О. Г. Тараріко та ін. // Агроекол.
журн. – 2012. – № 2. – С. 54 – 57.
1819. Атлас мониторинга комплексной оценки плодородия почв
Лесостепи и Степи Украины 1966 – 2005 гг. / [Т. А. Гринченко и др.] ; Укр.
акад. аграр. наук и др. – Харьков : Тип. № 13, 2008. – 121 с.
1820. Бусуйок, Д. Види моніторингу земель // Підприємництво,
госп-во і право. – 2012. – № 8. – С. 56 – 59.
1821. Бусуйок, Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу
земель в Україні // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 8. – С. 56
– 59.
1822. Веремеєнко, С. І. Моніторинг ґрунтів : навч. посіб. /
С. І. Веремеєнко, С. С. Трушева ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 227 с.
1823. Медведев, В. В. Мониторинг почв Украины. Концепция.
Итоги. Задачи / В. В. Медведев ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац.
науч. центр «Ин-т почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского». –
2-е изд., пересмотр. и доп. – Харьков : Гор. тип., 2012. – 535 с.
1824. Мозальова, М. В. Правові засади моніторингу ґрунтів :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Мозальова ; Нац. ун-т «Юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого» – Харків, 2011. – 20с.
1825. Моніторинг земель : підручник / А. Сохнич, М. Богіра,
В. Горлачук та ін. ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Манускрипт, 2008. –
262 с. – (Управління земельними ресурсами).
1826. Моніторинг
комплексної
оцінки
родючості
ґрунтів
Кіровоградської області, 1966 – 2005 рр. : наук. довід. / [Т. О. Гринченко,
І. І. Лєпєніна, О. Ф. Винник та ін.]; Міжнар. акад. екології та безпеки
життєдіяльності та ін. – Харків : Міськдрук, 2009. – 163 с.
1827. Мошинський, В. С. Моніторинг та охорона земель :
практикум / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 123 с.
165
1828. Паленичак, О. В. Роль агроекологічного моніторингу в
оптимальному використанні земельно-ресурсного потенціалу // Економіка
АПК. – 2012. – № 8. – С. 27 – 30.
1829. Патика, В. П. Мікробіологічний моніторинг грунту природних
та трансформованих екосистем Закарпаття України / В. П. Патика,
Л. Ю. Симочко // Мікробіол. журн. – 2013. – Т. 75, № 2. – С. 21 – 31.
1830. Петриченко, В. Ф.
Актуальні
проблеми
наукового
забезпечення моніторингу земель України // В. Ф. Петриченко,
С. А. Балюк, В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 11. – С. 5 – 8.
1831. Принципи і способи здійснення моніторингу земель /
А. Я. Сохнич та ін. – Львів, 2008. – 264 с.
1832. Програмне забезпечення моніторингу проданих земельних
ділянок / А. Лященко, С. Євдокіменко, Ю. Кравченко, А. Черін //
Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 3. – С. 48 – 53.
1833. * Сохнич, А. Я. Моніторинг земель : навч. посіб. /
А. Я. Сохнич. – Львів, 1997. – 131 с.
2.9.3 Інформаційне забезпечення управління
земельними ресурсами
1834. * Береза, А. М. Основи створення інформаційних систем :
навч. посіб. / А. М. Береза. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ,
2001. – 214 с.
1835. * Бермент, А. М. Геоинформационное картографирование /
А. М. Бермент. – Москва : Астрея, 1997. – 237 с.
1836. Бордюжа, А. С. Сучасний стан земельної інформаційної
системи України // Збаланс. природокористування. – 2013. – № 1. – С. 76 –
82.
1837. Бутенко, Є. В. Застосування автоматизованих земельних
інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Бутенко, В. П. Єршов, І. М. Гора ; за заг.
ред. Д. С. Добряка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.
– Київ : Медінформ, 2012. – 238 с.
1838. Владов, І. Ринок землі потребує нового інформаційнокартографічного супроводу // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 4. – С. 7 – 9.
1839. Гетьман, Е. Л. Проблемы информационного обеспечения
отношений землепользования и пути их решения в морской береговой зоне
// Екон. інновації. – 2012. – Вип. 48. – С. 78 – 87.
166
1840. Гиниятов, И. А. К вопросу о создании автоматизированной
информационной системы мониторинга земель для целей управления
территориями агропромышленного комплекса / И. А. Гиниятов,
И. Л. Ильиных // Геодезия и картография. – 2008. – № 2. – С. 51 – 53.
1841. Гнаткович, Д. І. Створення і впровадження автоматизованої
інформаційної системи ведення державного земельного кадастру //
Землевпоряд. вісн. – 1998. – № 4. – С. 16 – 18.
1842. Дорош, О. С. Управління земельними ресурсами на
регіональному рівні : монографія / О. С. Дорош. – Київ : ЦЗРУ, 2004. – 142
с.
1843. Євсюков, Т. Професійні комунікації у сфері земельних
відносин : впровадження інтернет-технологій / Т. Євсюков, А. Мартин,
О. Патіюк // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 8. – С. 14 – 20.
1844. Єршов, В. П. Автоматизовані земельно-інформаційні системи :
навч. посіб. / В. П. Єршов, І. М. Гора. – Київ : КАУ, 1999. – 196 с.
1845. Информационно-методическое обеспечение управления
территориальным
развитием
/
С. А. Карпенко,
С. А. Ефимов,
С. Е. Лагодина, Ю. Н. Подвигин ; под ред. С. А. Карпенко. –
Симферополь : Таврия Плюс, 2002. – 186 с.
1846. * Информационное обеспечение управления земельными
ресурсами : учеб. пособие / под ред. Л. И. Кошкина. – Москва : ВШПП,
2002.
1847. Інформаційні системи в землеустрої : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 1–
2 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. : В. Р. Черлінка,
Р. І. Беспалько, І. І. Казімір]. – Чернівці : ЧНУ, 2010.
1848. Канаш, О. П. Сучасна інформація про ґрунтовий покрив
країни та питання її вдосконалення // Землеустрій і кадастр. – 2007. – № 2.
– С. 41 – 42.
1849. Кохан, С. С. Автоматизована система визначення розміру
майнової відповідальності за неналежне використання земель /
С. С. Кохан, А. А. Москаленко // Вісн. геодезії та картогр. – 2009. – № 5. –
С. 28 – 31.
1850. Кошкин, Л. И. Информационное обеспечение управления
земельными ресурсами : учеб. пособие / Л. И. Кошкин. – Москва : ВШПП,
2002. – 220 с.
1851. Куценко, М. В. Інформаційне забезпечення системи охорони
земель від ерозії / М. В. Куценко, Д. О. Тімченко // Вісн. аграр. науки. –
2012. – № 6. – С. 63 – 66. – Бібліогр.: с. 66 (12 назв).
167
1852. Мельничук, О. Ю. Інформаційне забезпечення управління
землекористуванням
/
О. Ю. Мельничук,
О. А. Лагоднюк
//
Містобудування та територіальне планування. – 2011. – Вип. 43. – С. 256 –
267.
1853. Мерзляк, А. В. Інформаційне забезпечення державного
управління земельними ресурсами України : монографія / А. В. Мерзляк,
В. А. Боклаг ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 151 с. –
Бібліогр. : с. 140 – 151 (166 назв).
1854. Мірошниченко, М. М.
Інформаційне
та
нормативне
забезпечення державного управління ґрунтовими ресурсами в умовах
реформування земельних відносин // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 7. –
С. 25 – 29. – Бібліогр.: с. 29 (24 назви).
1855. Светличный, А. А.
Географические
информационные
системы : технология и приложение / А. А. Светличный, В. Н. Андерсон,
С. В. Плотницкий. – Одесса : Астропринт, 1997. – 196 с.
1856. Сендзюк, М. А. Інформаційні системи в державному
управлінні / М. А. Сендзюк. – Київ : КНЕУ, 2004. – 220 с.
1857. Сохнич, А. Я.
Сучасні
інформаційні
технології
в
агропромисловому комплексі : навч. посіб. / А. Я. Сохнич,
М. О. Медиковський. – Львів : Львів. держ. агроун-т, 1999. – 141 с.
1858. * Теоретические и методологические аспекты развития
топографических информационных систем / И. В. Гармиз, А. В. Кошкарев,
В. С. Тикунов, А. М. Тофимов // География и природные ресурсы. – 1991. –
№ 1. – С. 56 – 73.
1859. Тесленко, Г. С.
Інформаційні
системи
в
аграрному
менеджменті : навч. посіб. / Г. С. Тесленко. – Київ : КНЕУ, 1999. – 232 с.
1860. Чабанюк, В. С. Основні напрями геоінформаційних систем у
90-ті роки // Вісн. геодезії та картогр. – 1994. – № 2. – С. 10 – 13 ; 1995. –
№ 1. – С. 7 – 10.
1861. Шафранська, Л. Як діє система електронного управління
земельними ресурсами E-LAND ADMINISTRATION [в Угорщині]? //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10. – С. 23 – 24.
2.10 РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
1862. Авдієнко, В. І.
Розвиток
законодавчого
забезпечення
земельної реформи та приватизації землі в Україні / В. І. Авдієнко,
168
О. О. Малярчук // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2010.
– № 1. – С. 163 – 167.
1863. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні /
[А. С. Даниленко, Ю. Д. Білик, М. Ю. Гарбуз та ін.] ; за ред.
А. С. Даниленка. – Київ : Урожай, 2004. – 96 с.
1864. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні : зб.
наук. пр. : за матеріалами другої міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 26
– 27 трав. / Херсон. аграр. ун-т. – Херсон : Айлант, 2004. – 287 с.
1865. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних,
земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та
країнах СНД : міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 10 – 11 верес. 2010 р. :
зб. наук. пр. / [за заг. ред. А. М. Статівки та ін.]. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. –
382 с.
1866. Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних,
аграрних та господарських правовідносин в Україні : зб. наук. пр. за
результатами міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 14 – 15 трав.
2010 р.). – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2010. –
424 с.
1867. Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних,
аграрних та господарських правовідносин : зб. тез Міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Хмельницький, 17 – 18 трав. 2013 р.) / відп. ред. І. О. Костяшкін.
– Хмельницький : ХУУП, 2013. – 467 с.
1868. Андрейцев, В. І. Правові засади земельної реформи і
приватизації земель в Україні : навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Істина, 1999. – 319 с.
1869. Богіра, М. Земельна реформа в Україні : наслідки і
перспективи // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. – С. 35 – 37.
1870. Буздалов, И. Н. Земельная реформа : взгляд сквозь призму
замысла // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 111 – 122.
1871. Бурденюк, В. Земельні реформи на теренах країни. Чого вчать
здобутки та прорахунки? // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 1. – С. 14 – 17.
1872. Голян, В. А. Институциональные разрывы земельной реформы
в Украине // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 7 – 11.
1873. Гончарук, О. Земельна реформа – проміжний фініш // Віче. –
2011. – № 9. – С. 38 – 43.
1874. Заєць, О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні :
монографія / О.І. Заєць ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ
«Київський університет», 2006. – 185 с.
169
1875. Земельная реформа в Крыму. Состояние и перспективы
дальнейшего совершенствования земельных отношений : материалы 1
крым. науч.-практ. конф., 7 – 8 апр. 2004 г., Симферополь / Крым. гос.
агротехнол. ун-т. – Симферополь : КГАТУ, 2004. – 159 с.
1876. Земельна реформа на регіональному рівні : (на прикл. Київ.
обл. за 1991 – 2011 рр.) : монографія / Й. М. Дорош, С. О. Осипчук,
М. П. Стецюк, О. С. Дорош. – Київ : Віпол, 2011. – 184 с.
1877. Земельна реформа : питання і відповіді. – 3-тє вид. – Київ : б.
в., 2001. – 62 с.
1878. Земельная реформа на Украине : сб. законодат. и
правительств. актов. – Киев : Україна, 1991. – 92 с.
1879. Земельні ресурси України в контексті реформування
земельних відносин : сьогодення та майбутнє : міжнар. наук.-практ. конф. з
нагоди святкування 50-річчя системи наук.-дослід. та проект. ін-тів
землеустрою, 10 черв. 2011 р., м. Київ / Держ. агентство земел. ресурсів
України та ін. ; [редкол. : Д. С. Добряк та ін.]. – Київ : Урожай, 2011. – 131
с.
1880. Земля. Село. Люди. Реформа : зб. аналіт. матеріалів Експерт.
форуму з питань земел. реформи, м. Київ, 14 лют. 2012 / [ред.
В. Пакулько]. – Київ : Легал. статут : Ін-т громадян. сусп-ва, 2012. – 93 с.
1881. Ковалив, А. И. Главный путь к завершению земельной
реформы в Украине и Российской Федерации / А. И. Ковалив,
А. П. Исаченко // Агроекол. журн. – 2012. – № 2. – С. 94 – 100.
1882. Ковалів, О. І. Деякі причинно-наслідкові аспекти розпочатої
земельної реформи в Україні (з власного досвіду) // Агросвіт. – 2013. –
№ 6. – С. 5 – 10.
1883. Ковалів, О. І. Обґрунтування шляхів подальшого розвитку
земельної реформи в Україні // Землевпоряд. вісн. – 2014. – № 2. – С. 29 –
33.
1884. Коцюба, О. Стратегія земельної реформи в Україні –
забезпечити національну безпеку, верховенство прав і свобод громадян /
О. Коцюба, Р. Коцюба // Віче. – 2012. – № 15/16. – С. 28 – 30.
1885. Коцюба, Р. О. Стан законопроектної роботи з питань
забезпечення земельної реформи // Трибуна. – 2012. – № 1/4. – С. 36 – 39.
1886. Кулинич, П. Ф. Правове забезпечення земельної реформи у
сільському господарстві України : питання теорії і практики // Правова
держава. – 2011. – Вип. 22. – С. 76 – 83.
170
1887. Кустовська, О. В. Земельна реформа та її наслідки у
трансформації землекористувань Київської області // Екологічні проблеми
сталого розвитку агросфери в умовах реформування земельних відносин та
шляхи раціонального використання і охорони земель : матеріали міжнар.
наук. конф. студентів та аспірантів, Харків, 4 – 7 жовт. 2005 р. – Харків,
2005. – С. 107 – 110.
1888. Лоїк, Г. К. Реформування земельних відносин в населених
пунктах України / Г. К. Лоїк, П. Ф. Козьмук // Землевпоряд. вісн. – 1998. –
№ 4. – С. 19 – 20.
1889. Микитенко, І. А. Земельні реформи : селянська психологія в
Україні / І. А. Микитенко. – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2002. – 39 с.
1890. Новаковський, Л. Я. Земельна реформа і землеустрій в
Україні / Л. Я. Новаковський, А. М. Третяк, Д. С. Добряк. – Київ : Урожай,
2001. – 116 с.
1891. Новаковський, Л. Я. Основні положення концепції розвитку
земельної реформи в Україні / Л. Я. Новаковський, А. М. Третяк. – Київ :
Урожай, 2000. – 96 с.
1892. Новаковський, Л. Я. Уроки земельного реформування /
Л. Я. Новаковський, І. С. Будзилович. – Київ : Урожай, 2002. – 128 с.
1893. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні /
[В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, О. О. Погрібний та ін. ] ; Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – 279 с.
1894. Саблук, П. Т. Земельна реформа у системі аграрних
перетворень // Землевпоряд. вісн. – 2001. – № 3. – С. 20 – 23.
1895. Саблук, П. Т. Реформування земельних відносин, форм
власності і господарювання : (метод. положення) / П. Т. Саблук,
В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров. – Київ : ІAE, 1995. – 36 с.
1896. Савченко, Е. С. О реформировании земельных отношений на
примере Белгородской области Российской Федерации // Економіка АПК.
– 2009. – № 3. – С. 30 – 32.
1897. Сайко, В. Ф. Наслідки земельної реформи й упередження
помилок у землекористуванні України при її проведенні після зняття
мораторію на купівлю-продаж землі // Збірник наукових праць
Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН». – Київ :
ЕКМО, 2007. – С. 3 – 9.
1898. Сучасний стан земельної реформи в Україні / А. C. Даниленко,
М. Ю. Гарбуз, В. В. Жмуцький та ін. – Київ : Урожай, 2005. – 100 с.
171
1899. Тимченко, С. Завершальним акордом земельної реформи
стане прийняття закону про відміну мораторію // Землевпоряд. вісн. –
2013. – № 3. – С. 2 – 3.
1900. Ткачук, А. Ф. Земля, село, люди. Що думає селянин Панько
Цікавий про земельну реформу в Україні / [А. Ткачук]. – Київ : Легал.
статус, 2012. – 61 с.
1901. Томич, І. Ф. Завершення земельної реформи в умовах
розвитку фермерських господарств та приватних власників // Економіка
АПК. – 2003. – № 3. – С. 92 – 93.
1902. Третяк, А. Стратегія реформування земельної політики в
Україні на сучасному етапі // Землевпоряд. вісн. – 2009.– № 6. – С. 12 – 21.
1903. Федоров, М. М. Трансформація земельних відносин до
ринкових умов // Зб. матеріалів одинадцятих річ. зборів Всеукр. конгр.
вчених економістів-аграрників, (Київ, 26 – 27 лют. 2009 р.). – Київ, 2009. –
С. 5 – 24.
1904. Чувпило, В. В.
Нормативно-правове
забезпечення
реформування земельних відносин в Україні // Економіка та держава. –
2013. – № 6. – С. 126 – 128.
1905. Шангина, Л. Земля тревоги нашей : [о зем. реформе] // Нац.
безпека і оборона. – 2012. – № 1. – С. 31 – 36.
1906. Шарий, Г. І. Стан та перспективи земельної реформи в Україні
// Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 109 – 111.
2.11 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
2.11.1 Загальні питання
1907. Даниленко, А. С. Роль земельних ресурсів у розвитку
продовольчого ринку України // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 15 –
19.
1908. * Дорогунцов, С. І. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу
України і проблеми забезпечення його ефективного використання /
С. І. Дорогунцов, О. С. Новоторов, Т. С. Ніколаєнко. – Київ : РВПС
України НАН України, 1999. – 82 с.
1909. Земельні ресурси : конспект лекцій : у 2 ч. Ч. 1 / уклад.
Ю. М. Дмитрук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ,
2002. – 52 с.
172
1910. Канаш, О. П. Земельні ресурси і земельні відносини :
пріоритети, екологічні та економічні аспекти // Землеустрій і кадастр. –
2011. – № 3. – С. 23 – 27.
1911. Канаш, О. П. Принципові аспекти визначення оптимальних
співвідношень земельних угідь / О. П. Канаш, А. Г. Мартин // Землеустрій і
кадастр. – 2009. – № 1. – С. 5 – 12.
1912. Котик, З. О. Проект вишукувальних робіт для забезпечення
планування земельних ресурсів / З. О. Котик. – Львів : Растр–7, 2012. –
37 с.
1913. Пшоняк, Д. І. Передумови, сутність та економічне значення
трансформації земельних угідь у сучасних умовах // Екон. часоп. – ХХІ. –
2012. – № 1/2. – С. 28 – 31.
1914. Рєпін, К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського
призначення : цінові пропозиції і реальний продаж : аналіз за листопад
2012 // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. – С. 18 – 19.
1915. Ринок земельних ресурсів в Україні : проблеми становлення та
перспективи розвитку / Г. І. Башнянин [та ін.]. – Львів : Львів. комерц.
акад., 2011. – 176 с. – Бібліогр.: с. 159 – 174 (236 назв).
1916. Ринок земельних ресурсів в Україні : регіональний аспект /
Г. І. Башнянин [та ін.]. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 256 с.
1917. Россоха, В. В. Економічний потенціал землі та проблеми його
визначення в ринкових умовах господарювання // Економіка АПК. – 2009.
– № 3. – С. 107 – 108.
1918. Сохнич, А. Шляхи реалізації права на справедливий розподіл
земельних ресурсів / А. Сохнич, С. Сохнич // Землевпоряд вісн. – 2013. –
№ 8. – С. 12 – 14.
1919. Статистичний збірник «Довкілля України». – Київ :
Держкомстат України, 2006. – 260 с.
1920. * Структура, динаміка та розподіл земельного фонду України.
– Київ : Держкомзем, 2009. – 37 с.
1921. Стеців, Ю. А.
Організаційно-економічний
механізм
формування регіонального ринку земельних ресурсів : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / Ю. А. Стеців ; Ужгород. нац. ун-т, Львів. комерц. акад.
Центр. спілки спожив. т-в України. – Ужгород, 2012. – 20 с.
1922. Третяк, А. М. Земельний капітал : теоретико-методологічні
основи формування : монографія / А. М. Третяк. – Львів : Сполом, 2011. –
519 с. – Бібліогр.: с. 447 – 458 (186 назв).
173
1923. Третяк, А. М. Земельні ресурси та їх використання /
А. М. Третяк, Д. І. Бабміндра. – Київ : ЦЗРУ, 2003. – 143 с.
1924. Фоміних, В. І. Земельні ресурси як складова економічного
потенціалу країни // Агросвіт. – 2011. – № 20. – С. 43 – 47.
1925. Чечель, О. М. Стан і перспективи розвитку земельних ресурсів
в Україні // Теорія та практика держ. упр. – 2010. – Вип. 1. – С. 228 – 236.
1926. Шашула, Л. О. Економічна оцінка земельних ресурсів як
складової природного багатства України : теорія та практика управління :
зб. наук. пр. / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку
НАН України. – Київ, 2012. – С. 179 – 186.
1927. Шворак, А. М. Консолідація земель / А. М. Шворак ; Волин.
нац. ун-т. – Луцьк, 2010. – 175 с. : іл. табл. – Бібліогр. : с. 167 – 174 (94
назви).
1928. Щурик, М. В. Державне регулювання інвестицій в процесі
відтворення земельних ресурсів аграрного сектора // Екон. форум. – 2011. –
№ 4. – С. 251 – 257.
1929. Ярмолюк, О. Ф.
Облік
земельних
ресурсів
в
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О. Ф. Ярмолюк ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» Укр. акад. аграр.
наук, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. – Київ, 2008. – 20 с. : табл., іл. –
Бібліогр.: с. 16 – 17 (14 назв).
2.11.2 Класифікація земель
1930. Агроекологічний
моніторинг
та
паспортизація
сільськогосподарських земель / за ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко. –
Київ : Фіто-соціо-центр, 2002. – 296 с.
1931. * Атлас природных условий и естественных ресурсов
Украинской ССР. – Москва : ГУНК, 1978. – 183 с.
1932. Балюк, С. А.
Сертифікація
земель
(ґрунтів)
сільськогосподарського призначення у системі землекористування України
/ С. А. Балюк, В. П. Тетеря // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 3. – С. 5 – 8. –
Бібліогр.: 7 назв.
1933. Гавриш, Н. С. Особливо цінні ґрунти та їх правова охорона //
Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія : Юридична. – 2012. –
Вип. 3. – С. 138 – 146.
174
1934. Горкавий, В. К. Аналіз земельних ресурсів : лекція /
В. К. Горкавий ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків :
ХНАУ, 2011. – 31 с.
1935. Гуцуляк, Ю. Г. Еколого-економічна типологія земель на базі
їх біоіндикаційної та ґрунтово-індикаційної оцінок // Агросвіт. – 2009. – №
7. – С. 9 – 14.
1936. Гуцуляк, Ю. Г. Економічна та еколого-ландшафтна типологія
земель України : теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук /
Ю. Г. Гуцуляк ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил. України. –
Київ, 2009. – 37 с.
1937. Гуцуляк, Ю. Г. Класифікація ландшафтів для цілей типології
земель // Агросвіт. – 2009. – № 5. – С. 16 – 22.
1938. Добряк, Д. С. Класифікація сільськогосподарських земель як
наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк
[та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Урожай, 2009. – 464 с.
1939. Добряк, Д. С. Класифікація та екологобезпечне використання
сільськогосподарських земель : наук. моногр. / Д. С. Добряк, О. П. Канаш,
І. А. Розумний. – Київ : [б. в.], 2001. – 309 с. – Присвяч. 40-річчю з дня
заснування Ін-ту землеустрою УААН.
1940. Добряк, Д. С. Методичні засади економічної оцінки
сільськогосподарських угідь // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 3. – С. 3
– 7.
1941. Євсюков, Т. О. Поняття та правовий режим особливо цінних
земель / Т. О. Євсюков, А. Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. – 2013. –
№ 1. – С. 9 – 16.
1942. Ісаченко, Н. В. Правові передумови поділу земельного фонду
на категорії за цільовим призначенням // Сучасні проблеми аграрного і
природоресурсного права : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 30 – 31
жовт., 2009 р. – Київ, 2009. – С. 160.
1943. Канаш, О. Класифікація земель – обов’язковий інструментарій
оптимізації землекористування // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 11. – С. 14
– 16.
1944. Канаш, О. Особливо цінні землі : наявне тлумачення та
реальна сутність // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 2. – С. 44 – 45.
1945. Канаш, О. Принципи класифікації земель як основи
раціонального використання земельних ресурсів // Вісн. аграр. науки. –
2002. – № 3. – С. 63 – 66.
175
1946. Кіптач, Ф. Я. Землі України. Категорії. Право власності. Стан
використання. Охорона : навч. посіб. / Ф. Кіптач ; Львів. нац. ун-т ім.
І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2010. – 238 с.
1947. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова
передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк,
О. П. Канаш, Д. І. Бабміндра, І. А. Розумний. – 2-ге вид., допов. – Київ :
Урожай, 2009. – 461 с. – Бібліогр.: с. 456 – 460 (109 назв).
1948. Мартин, А. Г. Підходи до визначення нормативних параметрів
деградованих земель / А. Г. Мартин, О. П. Канаш, Т. О. Євсюков //
Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 65 – 72.
1949. Методика
агрохімічної
паспортизації
земель
сільськогосподарського
призначення
/
за
ред.
С. М. Рижука,
М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського. – Київ, 2003. – 64 с.
1950. Методика класификации пахотных земель по пригодности
почв для возделывания основных сельскохозяйственных культур в
Украинской ССР / НИИ грунтоведения и агрохимии. – Харьков, 1985. –
36 с.
1951. Методичні рекомендації щодо механізму виведення з
господарського обігу земель, що підлягають консервації. – Київ : Урожай,
2005. – 76 с.
1952. Обґрунтування обсягів виведення з обігу еродованих та
малопродуктивних земель / В. Б. Гаврилюк, Ю. М. Кух, В. Б. Кирилюк,
М. В. Гаврилюк // Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Інститут землеробства
УААН». – 2009. – Вип. 4. – С. 55 – 65.
1953. Оцінка і прогноз якості земель : [навч. посіб.] / С. Ю. Булигін,
А. В. Барвінський, А. О. Ачасова, А. Б. Ачасов ; Харків. нац. аграр. ун-т. –
Харків, 2008. – 237 с.
1954. Правдюк, В. М. Поділ земель України за цільовим
призначенням за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / В. М. Правдюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України, Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с.
1955. Ришкова, Л. В. Поняття та ознаки особливо цінних земель як
об’єкта правової охорони та використання // Часоп. Київ. ун-ту права. –
2012. – № 1. – С. 250 – 255.
1956. Ришкова, Л. В.
Правове
регулювання
охорони
та
використання особливо цінних земель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
Л. В. Ришкова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків,
2010. – 17 с.
176
1957. Третяк, А. Класифікація земель за їх категоріями, типами
землекористування, цільовим призначенням та дозволене використання
земель / А. Третяк, Й. Дорош // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 5. – С. 20 –
31.
2.11.2.1 Зонування земель
1958. * Берладін, О. Геоінформаційно-картографічний підхід щодо
зонування земель (на прикладі адміністративних територій Київської
області) / О. Берладін, В. Остроух, О. Скляр // Сучасні досягнення
геодезичної науки та виробництва. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 187 – 194.
1959. Булыгин, С. Ю. Агроландшафты и почвенно-эрозионное
районирование Украины // Почвоведение. – 1998. – № 4. – С. 474 – 482.
1960. * Євтушенко, М. В. Зонування земель як економіко-правовий
механізм раціонального землекористування // Коммунальное хозяйство
городов : [зб. наук.-техн. пр.]. – Харків, 2011. – Вип. 98. – С. 336 – 344.
1961. Канаш, О. П.
Схема
ерозійного
районування
сільськогосподарських земель України / О. П. Канаш, В. М. Кривов,
С. О. Осипчук // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 47 – 53.
1962. Коваленко, Т. Правове забезпечення зонування земель в
Україні // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 11. – С. 26 – 29.
1963. Кулинич, П. Сільськогосподарське зонування земель в Україні
: прав. проблеми // Право України. – 2012. – № 7. – С. 50 – 56.
1964. Медведев, В. В. Почвенно-технологическое районирование
пахотных земель Украины / В. В. Медведев, Т. Н. Лактионова. – Харьков :
13 тип., 2007. – 395 с.
1965. * Методичні рекомендації щодо здійснення природносільськогосподарського районування (зонування) земель України /
[Д. С. Добряк, О. П. Канаш, С. О. Осипчук та ін.]. – Київ, Юрист Плюс. –
2006.
1966. Осипчук, С. О. Еколого-економічні аспекти зонування земель
України // Шляхи підвищення ефективності використання агроресурсного
потенціалу : міжнар. наук.-практ. форум. – Львів, 2009. – Т. 1. – С. 200 –
206.
1967. Осипчук, С. О. Теоретико-методологічні підходи до зонування
земель України / С. О. Осипчук, Н. В. Ісаченко // Землеустрій і кадастр. –
2009. – № 4. – С. 44 – 56.
177
1968. Папіш, І. Я. Ґрунтово-географічне районування : становлення ,
нові підходи / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Укр. геогр. журн. – 2012. – № 2. –
С. 18 – 22.
1969. Підлипна, М. П.
Вдосконалення
еколого-економічних
передумов зонування земель // Містобудування та територ. планування. –
2009. – Вип. 34. – С. 373 – 377.
1970. Теоретичні засади зонування земель в Україні : наук. моногр. /
О. С. Дорош, Н. В. Ісаченко, А. Г. Мартин та ін. – Київ : Медінформ, 2011.
– 183 с. – Бібліогр.: с. 168 – 183 (169 назв).
1971. Третяк, А. Концептуальні основи зонування земель для
управління земельними ресурсами за межами населених пунктів //
Землевпоряд. вісн. – 2008. – № 4. – С. 40 – 44.
2.11.3 Ґрунтознавство
1972. Агрономічно
орієнтоване
районування
земель
за
властивостями
ґрунтів
(обґрунтування,
методи,
приклади)
/
В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова, І. В. Пліско та ін. – Харків : КП
«Міськдрук», 2012. – 100 с.
1973. Андрущенко, Г. О. Ґрунти західних областей УРСР /
Г. О. Андрущенко. – Львів, 1970. – 114 с.
1974. Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н. К. Крупского,
Н. И. Полупана. – Киев : Наук. думка, 1979. – 159 с.
1975. Бавровська, Н. М. Ерозійні процеси на території Черкащини
та регламентація використання еродованих земель / Н. М. Бавровська,
С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2004. – № 3/4. – С. 45 – 56.
1976. Балаєв, А. Д. Сутність родючості ґрунту та оцінка її видів //
Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 8. – С. 17 – 20.
1977. Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України /
А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. В. Лісовий, А. В. Комариста // Вісн. аграр.
науки. – 2012. – № 1. – С. 28 – 32.
1978. Балюк, С. А. Ґрунтові ресурси України : стан і заходи їх
поліпшення // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 6. – С. 5 – 10.
1979. Балюк, С. А. Концепція екологічного ризику деградації
ґрунтового покриву України / С. А. Балюк, Г. А. Верніченко // Вісн. аграр.
науки. – 2011. – № 6. – С. 5 – 11.
178
1980. Барвінський, А. В. Захист орних земель Київського Полісся
від ущільнення // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 5. – С. 58 – 61. – Бібліогр.:
с. 61 (13 назв).
1981. Барвіченко, В. І. Ґрунтознавство : курс лекцій : навч. посіб. /
В. І. Барвіченко. – Вінниця : Рогальська І. О., 2012. – 118 с.
1982. Безуглий, М. Д. Ґрунти та їхня родючість у правовому полі
земельно-ринкових
відносин
/
М. Д. Безуглий,
С. А. Балюк,
Р. С. Трускавецький // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 5. – С. 5 – 10.
1983. Белоліпський, В. О. Оцінка протиерозійної стійкості ґрунтів /
В. О. Белоліпський, М. М. Полулях, Т. А. Носовська // Вісн. аграр. науки. –
2010. – № 9. – С. 45 – 49.
1984. Бережняк, Є. М. Агроекологічні особливості торгових ґрунтів
заплави річки Трубіж внаслідок її осушення / Є. М. Бережняк,
О. О. Сидоренко, М. А. Бабаєв // Агроекол. журн. – 2011. – № 3. – С. 50 –
53.
1985. Бережняк, М. Ф. Оптимізація агрофізичних параметрів
чорноземних ґрунтів за різних систем обробітку / М. Ф. Бережняк,
Є. М. Бережняк // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 12. – С. 16 – 19.
1986. Биндич, Т. Ю. Оцінка неоднорідності ґрунтового покриву за
даними помісячної зйомки / Т. Ю. Биндич, С. Р. Трускавецький,
Т. П. Тененьова // Вісн. аграр. науки. – 2009. – № 11. – С. 9 – 12.
1987. Булигін, С. Ю. Вивчення еолових процесів на землях
сільськогосподарського використання / С. Ю. Булигін, В. І. Тарасов // Вісн.
аграр. науки. – 2012. – № 2. – С. 56 – 59.
1988. Булигін, С. Ю. Використання геоінформаційних технологій
для ґрунтового картографування / С. Ю. Булигін, А. Б. Ачасов // Вісн.
аграр. науки. – 2012. – № 10. – С. 52 – 56.
1989. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України –
стратегічний захід ефективного збалансованого його використання /
В. Ф. Петриченко та ін. // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 5. – С. 5 – 13.
1990. Величко, В. А. Екологія родючості ґрунтів / В. А. Величко ;
Нац.
наук.
центр
«Ін-т
ґрунтознавства
та
агрохімії
ім.
О. Н. Соколовського», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 271 с.
1991. Величко, В. А. Інформаційне забезпечення системи якісної
оцінки ґрунтів за родючістю // Механізація та електрофікація сіл. госп-ва. –
2013. – Вип. 97, т. 1. – С. 106 – 113.
179
1992. Величко, В. А. Родючість ґрунтів України за агропотенціалами
основних сільськогосподарських культур : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук /
В. А. Величко ; Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім.
О. Н. Соколовського». – Харків, 2009. – 43 с. : іл., табл.. Бібліогр.: с. 38 –
40 (30 назв).
1993. Відтворення родючості ґрунтів : актуальні напрями
економічного дослідження / С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова,
Л. Ю. Кучер // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 10. – С. 59 – 63.
1994. Войціховська, А. С. Оцінювання екологічного стану ґрунтів в
районі Львівського сміттєзвалища за вмістом валових форм важких
металів / А. С. Войціховська, В. Д. Погребенник, В. В. Карабин // Системы
контроля окружающей среды. – 2012. – Вип. 18. – С. 192 – 195.
1995. Волкогон, В. В. Біологічна меліорація ґрунтів. Традиційне і
нове // С-г мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 7 – 22.
1996. Волкогон, В. В.
Мікробіологічні
аспекти
відтворення
родючості ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 9. – С. 9 – 14. –
Бібліогр.: с. 14 (23 назви).
1997. Гавва, Д. В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів
типових Лівобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук
/ Д. В. Гавва ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України,
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Київ, 2013. – 24 с.
1998. Газалиев, М. Стимулирование сохранения качества почвы //
АПК : экономика, управление. – 2008. – № 5. – С. 46 – 48.
1999. Гарбуз, М. Ю. Ерозія ґрунтів Київської області та заходи
боротьби з нею / М. Ю. Гарбуз, Й. М. Дорош, С. О. Осипчук //
Землевпоряд. вісн. – 2001. – № 4. – С. 73 – 78.
2000. Гаськевич, В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти
деградації ґрунтів Малого Полісся : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук /
В. Г. Гаськевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 40 с.
2001. Голданов, В. В. До питання еколого-економічної оцінки
ґрунтів // Агросвіт. – 2009. – № 5. – С. 23 – 26.
2002. Голданов, В. В.
Організаційно-економічне
відтворення
родючості ґрунтів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / В. В. Голданов ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. –
Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
2003. Гончаров, Ф. І. Способи захисту земельних і водних ресурсів
від забруднення техногенного і природного походження : монографія /
Ф. І. Гончаров. – Київ : НУБ і П України, 2012. – 307 с.
180
2004. Горлачук, В. В. Управління родючістю ґрунту : [метод. рек.] /
В. В. Горлачук, А. Я. Сохнич, Л. М. Тібілова. – Львів : Укр. технології. –
2002. – 32 с.
2005. Грабар, І. Г. Особливості накопичення 129І та 137CS в ґрунтах
Житомирського Полісся / І. Г. Грабар, Л. Д. Романчук, О. І. Трембіцька //
Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Інститут землеробства НААН». – 2012. –
Вип. 1/2. – С. 60 – 66.
2006. Греков, В. О. Сертифікація ґрунтів в органічному виробництві
/ В. О. Греков, В. М. Панасенко, А. І. Мельник // Агроекол. журн. – 2009. –
№ 3. – С. 51 – 55.
2007. Губачов, О. І. Визначення токсичності ґрунтів території в зоні
впливу діяльності північного промвузла м. Кременчука / О. І. Губачов,
О. І. Мамедов, О. В. Задворний // Нові технології. – 2009. – № 4. – С. 179 –
183.
2008. Гуцуляк, Ю. Оцінка структури ґрунтового покриву та
типізація земель // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 5. – С. 37 – 39.
2009. Дегтярьов, В. В. Гумус черноземів Лісостепу і Степу України :
монографія / В. В. Дегтярьов ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва.
– Харків : Майдан, 2011. – 358 с.
2010. Демиденко, О. В. Відтворення родючості чорноземів типових
в агроценозах при ґрунтозахисному землеробстві // Вісн. аграр. науки. –
2013. – № 11. – С. 47 – 50. – Бібліогр.: с. 50 (10 назв).
2011. Демиденко, О. В. Ефективність альтернативних способів
вапнування черноземних ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 11. –
С. 23 – 25.
2012. Демиденко, О. В. Ефективність використання побічної
продукції рослинництва для покращення фізико-хімічних властивостей
черноземів Лісостепу України / О. В. Демиденко, Ю. І. Кривда,
А. М. Василенко // Агроекол. журн. – 2011. – № 4. – С. 64 – 70.
2013. Демидов, О. А. Про пертиненцію промислово порушених
земель у межах техногенно-територіальних комплексів України // Вісн.
аграр. науки. – 2013. – № 7. – С. 56 – 59.
2014. Демчишин, А. М. Проблеми відтворення і підвищення
родючості ґрунту орних земель Львівської області та шляхи їх вирішення /
А. М. Демчишин, В. М. Віщак, Д. Я. Світа // Агроекол. журн. – 2011. –
№ 2. – С. 58 – 63.
181
2015. Денисюк, М. В. Ґрунти Чернівецької області : [пер. з пол.] /
М. В. Денисюк, К. Юзвяк. – Варшава : б. в. ; Кам’янець-Подільський
(Хмельниц. обл.) : Мошинський В. С., 2011. – 94 с.
2016. Добряк, Д. Класифікація орних земель за придатністю ґрунтів
для вирощування окремих сільськогосподарських культур як наукова
основа обмежень у сільськогосподарському землекористуванні /
Д. Добряк, Т. Недашківська // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 7. – С. 26 –
29.
2017. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів
України / за ред. Б. С. Носка. – Київ : Урожай, 1994. – 333 с.
2018. Долгова, Т. И. Риск-анализ деградации почв // Екологія і
природокористування. – 2010. – Вип. 13. – С. 21 – 26.
2019. Дослідження величини фітотоксичного ефекту ґрунту
території північного сектору Біланівського родовища / О. І. Губачов,
А. Є. Варваров, М. Ю. Величко, О. В. Кравченко // Нові технології. – 2011.
– № 1. – С. 131 – 138.
2020. Драган, М. І. Кіркоутворення як фактор деградації фізичних
властивостей сірого лісового ґрунту / М. І. Драган, І. П. Шевченко // Вісн.
аграр. науки. – 2010. – № 9. – С. 40 – 44.
2021. Драган, М. І. Мікроструктура сірого лісового ґрунту за різного
гранулометричного
складу
та
використання
/
М. І. Драган,
В. Ф. Камінський, Ю. А. Величко // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 10. –
С. 21 – 25.
2022. Драган, М. І. Особливості інфільтрації у сірих лісових ґрунтах
/ М. І. Драган, О. Г. Любич, В. А. Величко // Вісн. аграр. науки. – 2012. –
№ 6. – 15 – 18.
2023. Драган, М. І. Параметри різних форм недоступної вологи в
сірих лісових ґрунтах // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 2. – С. 20 – 24.
2024. Екологічний стан ґрунтів України / С. А. Балюк та ін. // Укр.
геогр. журн. – 2012. – № 2. – С. 38 – 42.
2025. Еколого-технологічні аспекти використання заболочених
земель / І. Т. Слюсар та ін. // Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Інститут
землеробства НААН». – 2012. – Вип. 1/2. – С. 3 – 9.
2026. Економічна оцінка заходів розширеного відтворення
родючості ґрунтів Полісся : наук.-метод. рек. / [А. М. Москаленко та ін.] ;
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва.
– Чернігів, 2012. – 35 с.
182
2027. Експрес-методи прогнозування родючості та екологомеліоративного режиму зрошування земель / В. Нестеренко, О. Морозов та
ін. // Вод. госп-во України. – 2012. – № 3. – С. 34 – 39.
2028. Єргіна, О. І. Моделювання швидкості формування рецентних
ґрунтів у ландшафтах Криму / О. І. Єргіна, С. Г. Чорний // Укр. геогр.
журн. – 2011. – № 2. – С. 24 – 27.
2029. Єрмолаєв, М. М. Вплив сівозміни й удобрення на родючість
чернозему типового / М. М. Єрмолаєв, Л. І. Шиліна, Д. В. Літвінов // Вісн.
аграр. науки. – 2011. – № 10. – С. 49 – 53.
2030. Засульська, Т. М. Ґрунти Київської області / Т. М. Засульська,
І. Г. Захарченко. – Київ : Урожай, 1969. – 60 с.
2031. * Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного
різноманіття в Україні / Нац. екол. центр України. – Київ, 2004. – 244 с.
2032. Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії
: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Петриченко та ін. – Київ :
Аграр. наука, 2011. – 491 с.
2033. Зміна агрономічних показників чорнозему типового залежно
від довготривалого застосування добрив у лісостепу / М. П. Цвей та ін //
Вісн. аграр. наук. – 2012. – № 7. – С. 11 – 15.
2034. Іванюк, Г. С. Біопродуктивність ґрунтів : навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / Г. С. Іванюк ; Львів нац. ун-т ім. Івана Франка. –
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 349 с.
2035. Ізюмова, О. Г. Фізичні властивості чорнозему опідзоленого у
зоні впливу цементного виробництва // Агроекол. журн. – 2013. – № 2. –
С. 46 – 50.
2036. * Канаш, О. П. Ґрунтово-екологічні аспекти осушення земель
Полісся / О. П. Канаш, І. Я. Кофман // Современные проблемы охраны
земель. – Киев, 1997. – Ч. 3. – С. 23 – 27.
2037. Канаш, О. П. Консервація деградованих і малородючих земель
як система заходів з ренатуралізації довкілля / О. П. Канаш, І. Я. Кофман //
Агрохімія і ґрунтознавство. – 1998. – Ч. 2. – С. 10 – 12.
2038. * Канівець, В. І. Процеси ґрунтотворення в буроземнолісовій
зоні і класифікація буроземів : [монографія] / В. І. Канівець. – Чернігів :
ЧДІЕіУ, 2012. – 247 с. – Текст укр. рос.
2039. Канівець, С. В.
Зміни
властивостей
темносірих
слабореградованих ґрунтів під впливом вікового використання в ріллі /
С. В. Канівець, Т. С. Глушко, Л. М. Дерев’янко // Агроекол. журн. – 2010. –
№ 2. – С. 59 – 63.
183
2040. Канівець, С. В. Профіль типового представника дерновопідзолистих ґрунтів Полісся : особливості будови і формування //
Агрохімія і ґрунтознавство. – 2010. – Вип. 73. – С. 62 – 66.
2041. Канівець, С. В. Чорноземні ґрунти Опілля Правобережжя
Десни : генетичні особливості, класифікація, родючість : автореф. дис. ...
канд. с.-г. наук / С. В. Канівець ; Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та
агрохімії ім. О. Н. Соколовського, Харків. нац. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва, Харків. проект.-технол. центр «Облдержродючість». –
Харків, 2009. – 17 с.
2042. Капштик, М. В. Відтворення органічної речовини чорноземів
як передумова органічного виробництва // Вісн. аграр. науки. – 2009. –
№ 9. – С. 8 – 13.
2043. Капштик, М. В. Ґрунтозахисні технології як передумова
органічного землеробства / М. В. Капштик, О. В. Демиденко // Агроекол.
журн. – 2011. – № 7. – С. 24 – 28.
2044. Кармазиненко, С. П.
Мікроморфологічні
дослідження
викопних і сучасних ґрунтів Україна / С. П. Кармазиненко ; НАН України,
Ін-т географії. – Київ : Наук. думка, 2010. – 116 с.
2045. * Карта ґрунтів Української РСР [Карти]. – 1 : 750000. – Київ :
Укрземпроект, 1972. – 1 к (4 л.).
2046. Кирильчук, А. А. Хімія ґрунтів : основи теорії і практикум :
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко ;
Львів нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т, 2011. – 354 с.
2047. Кисельова, О. О. Основи землезнавства та краєзнавства : навч.
посіб. / О. О. Кисельова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка». – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 171 с.
2048. Кісіль, М. І. Інвестиційне забезпечення розвитку системи
охорони родючості ґрунтів / М. І. Кісіль, Н. А. Спринчук // Економіка
АПК. – 2011. – № 6. – С. 66 – 72.
2049. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова
передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк,
О. П. Канаш, Д. І. Бабміндра, І. А. Розумний. – Київ : Урожай, 2009. –
462 с.
2050. Ковальов, М. Стан ґрунту паркових ценозів Південного берега
Криму за рекреації // Агроекол. журн. – 2013. – № 2. – С. 109 – 112.
2051. Ковда, В. А. Основы учения о почвах : в 2 кн. Кн. 1 – 2 /
В. А. Ковда. – Москва : Наука, 1973.
184
2052. Концепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні / В. П. Ситник,
М. Д. Безуглий, А. С. Заришняк та ін. – Харків : 13 тип., 2008. – 60 с.
2053. Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та
підземного видобутку корисних копалин / С. А. Балюк та ін. ; Нац. акад.
аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім.
О. Н. Соколовського» та ін. – Харків : Міськдрук, 2012. – 50 с.
2054. Корсун, С. Г. Використання ґрунтів, забруднених важкими
металами / С. Г. Корсун, Г. В. Давидюк, Н. Г. Буслаєва // Зб. наук. пр. Нац.
наук. центру «Ін-т землеробства УААН». – 2009. – Спец. вип. – С. 100 –
106.
2055. Корчинська, О. А. Родючість ґрунтів : соціально-економічна
та екологічна сутність : [монографія] / О. А. Корчинська. – Київ : ННЦ
ІАЕ, 2008. – 238 с.
2056. Костенко, І. В. Потенційна кислотність ґрунтів гірського
Криму та її зв’язок з іншими ґрунтовими показниками // Агрохімія і
ґрунтознавство. – 2010. – Вип. 73. – С. 51 – 57.
2057. Кохан, С. С. Аналіз земельних ресурсів за кількісними та
якісними характеристиками їх екологічного стану (на прикладі
Васильківського району Київської області) // Агроекол. журн. – 2012. –
№ 3. – С. 87 – 93.
2058. Кохан, С. С. Використання геоінформаційного аналізу і даних
дистанційного зондування землі для оцінювання стану земельних
ресурсів : монографія / С. С. Кохан, А. А. Москаленко. – КорсуньШевченківський : Гавришенко, 2012. – 79 с.
2059. Кураєва, І. В. Форми знаходження важких металів у ґрунтах
України / І. В. Кураєва, О. В. Яковенко, В. Ф. Філатов // Наук. пр.
УкрНДМІ НАН України. – 2013. – № 12. – С. 331 – 338.
2060. Курок, О. І. Становлення і розвиток ґрунтознавства в
Російській імперії ХІХ ст. // Гілея. – 2011. – Вип. 43. – С. 118 – 126.
2061. Лукашук, Л. Майже третина угідь Західного Полісся
характеризується підвищеною кислотністю ґрунтового розчину // Зерно і
хліб. – 2013. – № 2. – С. 53 – 55.
2062. Мазник, Л. В. Генетико-географічні дослідження ґрунтів
західних областей України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук /
Л. В. Мазник ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 20 с.
2063. Мазур, Г. А. Водно-фізичні влативості ґрунтів в умовах емісій
цементного виробництва / Г. А. Мазур, О. Г. Ізюмова // Зб. наук. пр. Нац.
наук. центру «Ін-т землеробства УААН». – 2010. – Вип. 4. – С. 11 – 17.
185
2064. Малиновська, І. М. Мікробіологічні процеси у сірому
лісовому ґрунті за тривалого забруднення нафтопродуктами /
І. М. Малиновська, Н. А. Зінов’єва // Агроекол. журн. – 2012. – № 1. – С. 64
– 68.
2065. * Матеріали VIII з’їзду Українського товариства
ґрунтознавців та агрохіміків (5 – 9 лип. 2010 р., м. Житомир) // Агрохімія і
ґрунтознавство. – 2010. – Спец. вип. : Охороні ґрунтів – державну
підтримку.
2066. Медведев, В. В. Бонитировка и качественная оценка пахотных
земель Украины / В. В. Медведев, И. В. Плиско. – Харьков : Друк. № 13,
2006. – 386 с.
2067. Медведев, В. В. Водные свойства почв Украины и
влагообеспеченность сельскохозяйственных культур / В. В. Медведев,
Т. Н. Лактионова, Л. В. Донцова ; Нац. акад. аграр. наук Украины и др. –
Харьков : Апостроф (Вировец А. П.). – 2011. – 223 с.
2068. Медведев, В. В. Гранулометрический состав почв Украины :
(генет. экол. и агрон. аспекты) / В. В. Медведев. Т. Н. Лактионова ; Нац.
акад. аграр. наук. Украины, Нац. науч. центр «Ин-т почвоведения и
агрохимии им. А. Н. Соколовского». – Харьков : Апостроф
(Вировец А. П.), 2011. – 91 с.
2069. Медведев, В. В. Твердость почвы / В. В. Медведев ; Укр акад.
аграр. наук, Нац. науч. центр. «Ин-т почвоведения и агрохимии им.
А. Н. Соколовского». – Харьков : Гор. тип., 2009. – 150 с.
2070. Медведєв, В. В. Ґрунтоохоронні технології і технічні засоби в
стійкому землеробстві // Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Ін-т землеробства
УААН». – 2010. – Вип. 3. – С. 69 – 77.
2071. Медведєв, В. В. Імовірнісна природа ґрунтоутворення і її
наслідки для ґрунтово-генетичних досліджень і землеробської практики //
Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 11. – С. 9 – 13.
2072. Медведєв, В. В. Нормативи утворення і збереження структури
ґрунту // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 3. – С. 9 – 13.
2073. * Медведєв, В. В. Нульовий обробіток ґрунту в європейських
країнах / В. В. Медведєв ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук центр
«Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Харків :
Єдена, 2010.
2074. Медведєв, В. В. Щодо джерел фінансування заходів з охорони
і підвищення родючості ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 1. – С. 67
– 69.
186
2075. Мельник, В. М.
РЕМ-аналіз
мікроструктури
дерновопідзолистих ґрунтів / В. М. Мельник, В. Ф. Радзій, Ю. А. Мельник // Вісн.
геодезії та картогр. – 2010. – № 5. – С. 29 – 34.
2076. Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; Держ.
вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Гражда, 2011. – 361 с.
2077. Молдован, В. Г. Вплив сівозмін і удобрення на вміст гумусу в
чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу / В. Г. Молдован,
Л. С. Квасніцька // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 8. – С. 13 – 16.
2078. Молдован, В. Г. Залежність показників родючості чорнозему
опідзоленого від сівозмінного чинника та систем удобрення /
В. Г. Молдован, Л. С. Квасніцька // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 5. –
С. 16 – 18.
2079. Мороз, Г. Б. Географо-генетичні особливості ґрунтів смуги
переходу від сухого до середнього Степу в Північно-Західному
Причорномор’ї : автореф. дис. ... канд. біол. наук / Г. Б. Мороз ; Львів. нац.
ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 20 с.
2080. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів : навч. посіб. /
[уклад. : М. Й. Тортик та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса :
Фенікс, 2010. – 129 с.
2081. Назаренко, І. І. Ґрунтознавство : [підруч. для студ. вищ. навч.
закл.] / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич. – 3-тє вид. –
Чернівці : Кн. – ХХІ, 2008. – 399 с.
2082. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в
Україні / за ред. С. А. Балюка та Л. Л. Товажнянського. – Харків : НТУ
«ХПІ», 2010. – 460 с.
2083. Неоднородность почв и точное земледелие : в 2 ч. Ч. 2 :
Результаты исследований / под ред. В. В. Медведева. – Харьков : Гор. тип.,
2009. – 260 с.
2084. Обробіток ґрунту та наукові основи його мінімалізації : [навч.
посіб.] / В. О. Єщенко та ін. – Умань (Черкас. обл.) : Сочінський, 2011. –
307 с.
2085. Оцінка вмісту важких металів та умов їх міграції в
агроландшафтах Тернопільської області / І. В. Кураєва та ін. // Укр. геогр.
журн. – 2012. – № 3. – С. 25 – 33.
2086. Панас, Р. М. Основи ґрунтознавства : навч. посіб. /
Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 244 с.
187
2087. Папіш, І. Я. Практикум з картографії ґрунтів : навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / І. Я. Папіш, Т. С. Ямелинець ; Львів. нац. ун-т ім.
І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 449 с.
2088. Пасенко, А. В. Дослідження фітотоксичної дії ґрунтів після
застосування в якості добрива-меліоранту шламу водопідготовки ТЕЦ /
А. В. Пасенко, О. В. Касай // Нові технології. – 2009. – № 2. – С. 145 – 152.
2089. Пліско, І. В. Вартість основних поживних речовин у ґрунтах
України / І. В. Пліско, Л. В. Дацько, О. С. Дем’янюк // Агроекол. журн. –
2013. – № 1. – С. 55 – 60.
2090. Позняк, С. П. Ґрунт – незамінний дар природи //
Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 83 – 86.
2091. Позняк, С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підруч. [для
студ. вищ. навч. закл.] : у 2 ч. / С. П. Позняк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка. – Львів : ЛНЦ ім. Івана Франка, 2010
Ч. 1. – 268 с.
Ч. 2. – 284 с.
2092. Польчина, С. М. Профільно-диференційовані оглеєні грунти
Передкарпаття : генеза, варіабельність, систематика : автореф. дис. ... д-ра
біол. наук / С. М. Польчина ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці, 2013. – 38 с.
2093. Попа, Ю. М. Екологія первинного ґрунтоутворення на
поверхні породних відвалів вугільних шахт Донбасу // Агроекол. журн. –
2011. – № 4. – С. 70 – 75.
2094. Практикум з ґрунтознавства : навч. посіб. для підготов.
фахівців у вищ. навч. закл. / Д. Г. Тихоненко та ін. – Вінниця : Нова кн.,
2008. – 443 с.
2095. Предоляк, М. О. Гумусний стан і біологічна активність
чорнозему типового Правобережного Лісостепу за різної інтенсивності
його використання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / М. О. Предоляк ;
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с.
2096. Проблеми створення та застосування стандартних зразків
ґрунту / С. А. Балюк, М. Є. Бородіна, Я. В. Лазебна, Л. В. Ткаченко // Вісн.
аграр. науки. – 2010. – № 2. – С. 11 – 16.
2097. Продуктивна здатність ґрунтів Лісостепу за природною та
ефективною родючістю / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей,
І. І. Білівець // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 7. – С. 15 – 23.
2098. Пфайффер, Э. Е. Плодородие земли, его поддержание и
обновление / Э. Е. Пфайффер. – Львов : Піраміда, 2010. – 333 с.
188
2099. Радіологічний стан ґрунтів Рівненщини / В. І. Долженчук та
ін. // Агроекол. журн. – 2011. – № 1. – С. 73 – 76.
2100. Розподіл важких металів у ґрунтах Південнополіських
ландшафтів Києва та приміської зони / І. В. Кураєва, А. І. Самчук,
Л. Ю. Сорокіна та ін. // Мінерол. журн. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 77 – 90.
2101. Романчук, Л. Д. Оцінка радіаційного стану ґрунтів у північних
районах Житомирщини, постраждалих у наслідок аварії на ЧАЕС // Вісн.
аграр. науки. – 2012. – № 6. – С. 67 – 69.
2102. Сборник методов исследования почв и растений /
В. П. Ковальчук, В. Г. Васильев, Л. В. Бойко, В. Д. Зосимов; Ин-т сахар.
свеклы НААНУ. – Киев : Труд-ГриПол–ХХІ вік, 2010. –249 с.
2103. Сидорова, С. В. Правове забезпечення підвищення родючості
ґрунтів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Сидорова ; Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків, 2013. – 20 с.
2104. Скорина, С. О. Ґрунти України та їх раціональне
використання / С. О. Скорина, І. А. Розумний. – Київ : Ін-т землеустрою,
1970. – 74 с.
2105. Скрипник, А. В. Еколого-економічна оцінка стану ґрунтів як
основа розвитку аграрного виробництва / А. В. Скрипник, І. С. Міхно //
Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2012. – № 4. – С. 106
– 113.
2106. Смага, І. С.
Еколого-генетична
оцінка
профільнодиференційованих ґрунтів Передкарпаття : автореф. дис. ... д-ра біол. наук
/ І. С. Смага ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. –
39 с.
2107. Смільський, В. В.
Новий
метод
оцінювання
гранулометричного складу ґрунтів / В. В. Смільський, О. В. Сидорчук //
Агрохімія і ґрунтознавство. – 2010. – Вип. 73. – С. 57 – 62.
2108. Солов’яненко, Н. Ґрунтовий покрив – складова природних
ресурсів України // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 2. – С. 44 – 48.
2109. Солов’яненко, Н. Сучасний стан та охорона ґрунтових
ресурсів // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 5. – С. 23 – 27.
2110. Сохнич, А. Я. Наукові основи державного обліку якості земель
та їх оцінки : метод. рек. / А. Я. Сохнич. – Львів : Укр. технології, 2000. –
76 с.
2111. Стан і перспективи розвитку засобів забезпечення
простежуваності результатів вимірювань у ґрунтознавстві та агрохімії
189
України / С. А. Балюк, Я. В. Бородіна, М. Є. Лазебна, І. А. Прохорова //
Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 12. – С. 13 – 16. Бібліогр.: с. 16 (9 назв).
2112. Стан черноземів типових за органічного землеробства /
В. І. Гамалєй, М. І. Драган, Л. І. Шкарівська та ін. // Вісн. аграр. науки. –
2010. – № 12. – С. 48 – 51.
2113. Танчик, С. П. Гумусний стан чорнозему типового залежно від
обробітку ґрунту / С. П. Танчик, В. Ю. Ямковий // Зб. наук. пр. Нац. наук.
центру «Ін-т землеробства УААН». – 2010. – Вип. 1/2. – С. 39 – 45.
2114. Тараріко, О. Г. Агроекологічний стан ґрунтів та контроль за їх
родючістю / О. Г. Тараріко, В. О. Греков, Л. В. Дацько // Агроекол. журн. –
2011. – № 3. – С. 39 – 44.
2115. Тараріко, О. Г. Механізми і технології контролю родючості
ґрунтів / О. Г. Тараріко, В. О. Греков, Л. В. Дацько // Вісн. аграр. науки. –
2011. – № 11. – С. 18 – 19.
2116. Тараріко, О. Г. Охорона та відновлення деградованих ґрунтів
відповідно проекту ґрунтової директиви Євросоюзу / О. Г. Тараріко,
В. О. Греков, В. М. Панасенко // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 5. – С. 9 –
13.
2117. Телегуз, О. В. Агроекологічна оцінка ґрунтів Львівської
області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / О. В. Телегуз ; Львів. нац. ун-т
ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.
2118. Тертишна, А. В. Склад глинистих мінералів опідзолених
ґрунтів Харківської області / А. В. Тертишна // Агрохімія і ґрунтознавство.
– 2009. – Вип. 71. – С. 36 – 40.
2119. Тихенко, Р. В. Вплив деградації ґрунтів на стан земельних
ресурсів в Черкаській області // Землеустрій та кадастр. – 2005. – № 4. –
С. 54 – 61.
2120. Тихоненко, Д. Г. Еволюція ґрунтів : цикл лекцій /
Д. Г. Тихоненко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків :
ХНАУ, 2011. – 73 с.
2121. Тихоненко, Д. Г. Учення про будову ґрунтового покриву :
цикл лекцій / Д. Г. Тихоненко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва.
– Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – 35 с.
2122. Тихоненко, Д. Г. Фізичні основи родючості ґрунтів /
Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, В. А. Величко // Вісн. аграр. науки. –
2012. – № 11. – С. 6 – 9. – Бібліогр.: с. 9 (13 назв).
190
2123. Тонха, О. Л. Молекулярно-генетична оцінка прокаріотного
комплексу чорнозему типового // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 1. – С. 38
– 40.
2124. Торфо-земельний ресурс України : (концепція комплексного
використання) / [розроб.: С. І. Мельник та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук
України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім.
О. Н. Соколовського. – Харків : Міс. друк., 2010. – 71 с.
2125. Трус, О. М. Зміна гумусового стану чорнозему опідзоленого
Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив :
автореф. дис. ... канд. с-г. наук / О. М. Трус ; Нац. акад. аграр. наук
України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім.
О. Н. Соколовського» та ін. – Харків, 2012. – 22 с.
2126. Удалов, І. Оцінка впливу вуглевидобувних підприємств на
стан ґрунтів Луганської області // Геологія і геохімія горючих копалин. –
2012. – № 1/2. – С. 102 – 109.
2127. Фізико-хімічні властивості ґрунтів в умовах Київського
мегаполісу / О. Г. Луцишин, В. Г. Радченко, Н. В. Палапа та ін. // Донец.
Нац. акад. наук України. Серія : Математика, природознавство, технічні
науки. – 2011. – № 3. – С. 197 – 204.
2128. Христенко, А. О. Нормативні та методичні умови підвищення
точності діагностики родючості ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 6.
– С. 12 – 15.
2129. Христенко, А. О. Прогноз фосфатного і калійного стану
ґрунтів України на 2010 –2015 роки // Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Ін-т
землеробства УААН». – 2009. – Вип. 4. – С. 35 – 39.
2130. Черствий, С. Вплив тривалого осушення на водно-фізичні і
фізико-хімічні властивості торфових ґрунтів заплави р. Верхній Єзуч //
Вод. госп-во України. – 2012. – № 2. – С. 16 – 19.
2131. Шарандак, П. В. Вміст кадмію в ґрунтах Луганської області //
Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і Держ. наук.-дослід. контрол. ін-ту
ветпреператів та кормових добавок. – 2012. – Вип. 13, № 1/2. – С. 355 –
359.
2132. Шпак, Г. М. Напрями стабілізації якісного стану ґрунту //
Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 130 – 135.
2133. Якість ґрунту. Визначення нової вологоємкості ґрунту
методом насичення в циліндрах : ДСТУ 5095 : 2008. – [Чин. від. 2009-0301]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, 4 с.
191
2134. Якість ґрунту. Визначення твердості ґрунту твердоміром
Ревякіна : ДСТУ 5096 : 2008. – [Чин. від 2009-03-01]. – Київ :
Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 4 с.
2135. Яцук, І. Прогнози Вернадського щодо землекористування та
сучасний стан ґрунтів України / І. Яцук, В. Панасенко // Землевпоряд. вісн.
– 2013. – № 6. – С. 18 – 21.
2.12 ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
2.12.1 Правові засади охорони земель
2136. Про охорону земель : закон України : за станом на 20 жовт.
2005 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламент вид-во,
2005. – 32 с.
2137. Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів
магістральних трубопроводів : закон України : за станом на 02 черв.
2011 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламент. вид-во,
2011. – 23 с.
2138. Андрущенко, А. В. Аналіз організаційно-правових засад
охорони земель в Україні // Агросвіт. – 2011. – № 11. – С. 16 – 20.
2139. Бредіхін, О. Економіко-правові засади обчислення заподіяної
шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель //
Економіст. – 2012. – № 9. – С. 27 – 30.
2140. Бусуйок, Д. В. Поняття стандартизації та стандартів в галузі
охорони земель та відтворення родючості ґрунтів відповідно до правової
доктрини // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 2. – С. 262 – 266.
2141. Вівчаренко, О. Інститут правової охорони земель і соціальноекономічна функція права // Юрид. Україна. – 2009. – № 9. – С. 74 – 79.
2142. Вівчаренко, О. Об’єктний склад інституту правової охорони в
земельному праві України // Юрид. Україна. – 2011. – № 8. – С. 87 – 91.
2143. Вівчаренко, О. А. Окремі аспекти контролю за використанням
та охороню земель в Україні // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 447
– 454.
2144. Вівчаренко, О. А. Окремі аспекти правової охорони земель в
Україні // Юрид. Україна. – 2009. – № 10. – С. 94 – 102.
2145. Вівчаренко, О. А. Правова охорона земель в Україні : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук / О. А. Вівчаренко ; Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького. – Київ, 2013. – 36 с.
192
2146. Вівчаренко, О. А. Правова охорона земель в Україні :
монографія / О. А. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 333 с. –
Бібліогр.: с. 304 – 333 (366 назв).
2147. Вівчаренко, О. Стимулююча функція охорони земель // Віче. –
2010. – № 2. – С. 4 – 6.
2148. Гавриш, Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні :
(монографія) / Н. С. Гавриш. – Одеса, 2008. – 228 с.
2149. Головатюк, М. С. Контроль за охороною та використанням
земель : нормат.-прав. акти та роз’яснення / [упоряд. М. С. Головатюк та
ін.] ; під заг. ред. М. С. Головатюка. – 2-ге вид., доповн. та переробл. –
Київ : вид. Паливода А. В., 2008. – 344 с.
2150. Єлькін, С. В.
Правове
регулювання
ландшафтного
використання та охорони земель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / С. В. Єлькін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. –
20 с.
2151. Єрмоленко, В. М. Правове забезпечення охорони та
раціонального використання земельних ресурсів : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / В. М. Єрмоленко, В. І. Курило, Т. С. Кичилюк. – Київ :
Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 246 с.
2152. Кишко-Єрлі, О.
Правове
регулювання
економічного
стимулювання раціонального використання та охорони земель // Юрид.
Україна. – 2012. – № 12. – С. 81 – 84.
2153. Коваленко, Т.
Правове
забезпечення
контролю
за
використанням та охороною земель // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 6. –
С. 38 – 42.
2154. Ковтун О. М. Правові засади планування використання та
охорони земель в Україні // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2010. –
Чис. 1. – С. 6 – 11.
2155. Ковтун О. М. Проблеми правового регулювання планування
використання та охорони земель у межах населенних пунктів // Адвокат. –
2010. – № 9. – С. 21 – 24.
2156. Кулинич П. Ф. Правова охорона земель. Земельне право
України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Ф. Кулинич. –
Київ : Ін Юре, 2008. – 353 с.
2157. Місінкевич, А. Л. Поняття рекультивації земель як юридичної
категорії // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. – 2011. – № 2 (ч. 2). –
С. 64 – 71.
193
2158. Місінкевич, А. Л. Суб’єкти у правовідносинах з рекультивації
// Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2012. – № 4. – С. 269
– 275.
2159. Мураховська, О. О. Адміністративно-правові аспекти охорони
сільськогосподарських земель від забруднення та засмічення // Вісн. Акад.
праці і соц. відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та
державне управління. – 2011. – № 2. – С. 84 – 89.
2160. Мураховська, О. О. Деякі особливості охорони земель
природно-заповідного фонду України // Мит. справа. – 2011. – № 4 (ч. 2). –
С. 383 – 388.
2161. Оверковська, Т. Господарсько-правова відповідальність у
сфері охорони земель України від забруднення та псування //
Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 2. – С. 62 – 65.
2162. Оверковська, Т.
Особливості
цивільно-правової
відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування //
Юрид. Україна. – 2010. – № 2. – С. 68 – 71.
2163. Оверковська, Т. Правове регулювання охорони земель від
забруднення та псування // Юрид. Україна. – 2010. – № 6. – С. 57 – 62.
2164. Оверковська, Т. К. Правові засади охорони земель від
забруднення та псування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
Т. К. Оверковська ; Київ. нац. ун-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 –
18 (11 назв).
2165. Оверковська, Т. К. Правові засади охорони земель від
забруднення та псування в Україні : монографія / Т. К. Оверковська ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс ; Київ, 2010. – 219 с. –
Бібліогр.: с. 188 – 218 (285 назв.).
2166. Ремінний, В. Як зміниться контроль за використанням та
охороною земель. / В. Ремінний, Ю. Роганій // Землевпоряд. вісн. – 2010. –
№ 5. – С. 29 – 31.
2167. Экономические,
правовые и социальные проблемы
рационального использования и охраны земельных ресурсов Украинской
ССР : тез. докл. респ. науч.-произв. конф., г. Киев, 18 – 20 дек. 1974 г.: в 3
ч. Ч. 1 – 3 / гл. ред. А. Н. Алымов. – Киев, 1974.
194
2.12.2 Економічні проблеми охорони земель
2168. Альбощий, Ю. Деградованим орним землям – відновлюване
землеробство / Ю. Альбощий, Г. Ямнюк // Землевпоряд. вісн. – 2007. –
№ 1. – С. 33 – 35.
2169. Андрущенко, А. В. До питання виділення коштів для
відновлення попереднього стану порушених земель // Агросвіт. – 2010. –
№ 24. – С. 18 – 22.
2170. Бабміндра, Д. І.
Агроекологічна оптимізація структури
земельних угідь // Землеустрій і кадастр. – 2004. – № 3, 4. – С. 27 – 29.
2171. Беспалько, Р. І. Раціональне використання і охорона земель :
навч. посіб. / Р. І. Беспалько, І. І. Казімір ; Черновец. нац. ун-т ім.
Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – 399 с.
2172. Борисова, В. А. Економічні аспекти відтворення земельних
ресурсів як фактора виробництва // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Серія :
Фінанси і кредит. – 2011. – № 2. – С. 249 – 264.
2173. Бредіхін, О. Економічні проблеми охорони земель на
нинішньому етапі розвитку земельних відносин // Землевпоряд. вісн. –
2012. – № 8. – С. 13 – 18 – Бібліогр.: с. 18 (10 назв).
2174. Бредіхін, О. О.
Удосконалення
механізму відновлення
сільськогосподарських земель // Вісн. аграр. науки. – 2012. – С. 76 – 77.
2175. Булигін, С. Ю. Економічне стимулювання охорони земель //
Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 10. – С. 59 – 61.
2176. Веремеєнко, С. І. Охорона ґрунтів та відновлення їх родючості
: навч. посіб. / С. І. Веремеєнко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 218 с.
2177. Гнаткович, О. Д. Економічне стимулювання раціонального
використання і охорони земель // Інновац. економіка. – 2013. – № 1. –
С. 128 – 130.
2178. Гущик, С.
Як
подолати
проблему
використання
відшкодованих коштів [для збереження родючості землі] / С. Гущик.
В. Ермакова // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 4. – С. 45 – 47.
2179. Деградація ґрунтів та шляхи підвищення їх родючості :
монографія / [Я. О. Мольчак, М. М. Мельнійчук, І. В. Андрощук,
В. М. Заремба]. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 280 с.
2180. Дорош, О. Методологічні засади охорони земель в Україні //
Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 8, – С. 19 – 23. – Бібліогр.: с. 23 (6 назв.).
195
2181. Ковальчук, М. С. Моніторинг та охорона земель : курс лекцій
/ М. С. Ковальчук, Н. Є. Юдіна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ-друк, 2010.
– 76 с. – Бібліогр.: с. 75 (14 назв).
2182. Компанієць, В. О. Управління родючістю грунту та охорона
земельних
ресурсів
у
системі
екологічного
менеджменту
сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони. Серія :
Економіка та підприємництво. – 2009. – № 3. – С. 57 – 75.
2183. Курильців, Р. М. Механізм формування раціонального
використання і охорони земель на регіональному рівні : монографія /
Р. М. Курильців ; Львів. держ. аграр. ун-т – Львів : Каменяр, 2007. – 155 с.
2184. Куценко, М. В. Інформаційне забезпечення системи охорони
земель від ерозії / М. В. Куценко, Д. О. Тімченко // Вісн. аграр. науки. –
2012. – № 6. – С. 63 – 66.
2185. Кучер, Л. Ю. Грунтозахисні проекти в контексті завершення
земельної реформи / Л. Ю. Кучер, М. Ю. Гуртова // Інновац. економіка. –
2012. – № 12. – С. 156 – 159.
2186. Кучер, О. Аналіз вітчизняних цільових програм у галузі
охорони земель // Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 4. – С. 60 – 65.
2187. Мамалюк, О. А. Економічний механізм раціонального
використання та охорони земельних ресурсів аграрних підприємств :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. А. Мамалюк ; Миколаїв. держ. аграр.
ун-т. – Миколаїв, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (10 назв).
2188. Мартин, А. Г. Особливо цінні землі : сучасні проблеми
визначення та охорони / А. Г. Мартин, Т. О. Євсюков // Землеустрій і
кадастр. – 2009. – № 2. – С. 39 – 43.
2189. Машкін, О. М. Сучасні напрями раціонального використання
та охорони земель в Україні // Вісн. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія :
Економіка АПК і природокористування. – 2007. – № 1. – С. 150 – 154.
2190. Медведєв, В. В. Наукові дослідження з грунтоохоронних
технологій в європейських країнах // Агрохімія і грунтознавство. – 2010. –
Вип. 73. – С. 5 – 11.
2191. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальноекономічні та екологічні проблеми використання і охорони земель в
умовах реформування земельних відносин», присвячена пам’яті професора
В. О. Кірсанова, м. Харків, 2003. : тези доп. / Харків. нац. аграр. ун-т. –
Харків, 2003. – 178 с.
196
2192. Ольшанська, Т. Охорона ґрунтів – об’єктивна і першочергова
необхідність у здійсненні державного регулювання землеустрою //
Землевпоряд. вісн. – 2006. – № 1. – С. 40 – 41.
2193. Осипчук, С. О. Про охорону земель в Україні // Землевпоряд.
вісн. – 2006. – № 2. – С. 28 – 36.
2194. Паленичак, О. В. Збереження й відтворення родючості ґрунтів
як головна умова сталого розвитку сільських територій // Економіка АПК.
– 2012. – № 6. – С. 91 – 94.
2195. Панас, Р. М. Раціональне використання та охорона земель :
[навч. посіб.] / Р. М. Панас. – Львів : Новий світ – 2000, 2008. – 352 с.
2196. Підвищення ефективності використання ; відтворення і
охорони земельних ресурсів регіону / П. П. Борщевський, М. О. Чернюк,
В. М. Заремба та ін. – Київ : Аграр. наука, 1998. – 240 с.
2197. Проблеми заліснення староорних земель в умовах
радіоактивного забруднення / А. В. Святецька, Р. Р. Возняк, М. Д. Кучма та
ін. // Агроекол. журн. – 2009. – № 4. – С. 11 – 15.
2198. Санніков, Д. В. Особливості використання і охорони
земельних ділянок для садівництва громадян : монографія / Д. В. Санніков.
– Харків : ФІНН, 2010. – 159 с. – Бібліогр.: с. 141 – 159 (232 назви).
2199. Сисолін, П. В. З бажанням зберегти родючість української
землі та допомоги селянину : зб. ст., виступів, комент. (1997 – 2008 рр.) /
П. В. Сисолін. – Кіровоград : КОД, 2009. – 160 с.
2200. Солярчук, Д. Проблеми використання та охорони земельних
ресурсів України на сучасному етапі / Д. Солярчук, Ю. Солярчук // Вісн.
Львів. держ. аграр. ун-ту. – 2002. – № 5. – С. 65 – 69.
2201. Сохнич, А. Проблеми використання і охорони земель в умовах
ринкової економіки : монографія / А. Я. Сохнич. – Львів : Укр. технології,
2002. – 252 с.
2202. Спринчук, Н. А. Інвестиційне забезпечення розвитку системи
охорони родючості ґрунтів : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Н. А. Спринчук ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ, 2011. –
20 с.
2203. Спринчук, Н. А. Методичні підходи щодо визначення
ефективності інвестицій установ системи охорони родючості ґрунтів //
Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 50 – 56.
2204. Спринчук, Н. А. Оцінка ефективності інвестицій у систему
охорони родючості ґрунтів // Агросвіт. – 2010. – № 9. – С. 56 – 59.
197
2205. Сухоруков, М. Проблеми здійснення самоврядного контролю
за використанням та охороною земель // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 10.
– С. 25 – 26. – Бібіліогр.: с. 26 (8 назв).
2206. Тараріко, О. Г. Проблеми спустелення та деградації земель /
О. Г. Тараріко, О. М. Фролова, А. В. Яцик та ін. // Агроекол. журн. – 2007.
– № 2. – С. 28 – 33.
2207. * Теорія і методи оцінювання, оптимізація використання та
відтворення земельних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. – Київ,
2002. – 180 с.
2208. Тимоць, М. В. Інвестиційні засади відтворення земельних
ресурсів аграрного сектору : автореф. дис. ... / М. В. Тимоць ; Ін-т
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. – Київ,
2012. – 20 с.
2209. Трегобчук, В. М. Охорона земель складова національної
безпеки // Вісн. НАН України. – 1997. – № 3/4. – С. 3 – 13.
2210. Трегобчук, В. М. Раціональне використання та всебічна
охорона земель – головні чинники продовольчої і національної безпеки
держави // Землевпорядкування. – 2001. – № 1. – С. 36 – 41.
2211. Третяк, А. М. Фінансове регулювання використання та
охорони сільськогосподарських земель у процесі ринкового обороту //
Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 52 – 56.
2212. Управління відтворенням і збереженням родючості грунту у
контексті сталого розвитку природокористування / А. С. Даниленко,
В. В. Горлачук, В. П. Янчук та ін. ; Центр систем. дослідж. Ради по вивч.
продукт. сил України НАН України. – 2-ге вид. допов. та перероб. –
Миколаїв : Іліон, 2004. – 39 с.
2213. Усаковський, С. Б.
Сучасний
стан
раціонального
використання та охорони сільськогосподарських земель Хмельницької
області / С. Б. Усаковський, М. А. Малашевський, К. В. Кубіна //
Містобудування та територ. планування. – 2011. – Вип. 43. – С. 446 – 452.
2214. Хольцер, З. Пустиня или рай : восстановление земель с
помощью создания водных ландшафтов и биотопов, городского
садоводства и огородничества : [пер. с нем.] / Зепп Хольцер в
сотрудничестве с Лейлой Дреггер. – Киев : Зерно, 2012. – 343 с.
2215. Хомутінін, Ю. В.
Оцінка
необхідності
проведення
контрзаходів для реабілітації сільгоспугідь, забруднених важкими
природними
радіонуклідами
/
Ю. В. Хомутінін,
Ю. О. Іванов,
198
В. К. Кириченко // Ядер. фізика та енергетика. – 2011. – Т. 12, № 3. – С. 281
– 285.
2216. Черпіцький, О. З. Еколого-економічні механізми захисту
земельних ресурсів від деградаційних процесів у ринкових умовах :
монографія / О. З. Черпіцький, Д. С. Добряк. – Київ : Урожай, 2007. –
144 с.
2217. Щурик, М. В. Новітні основи модернізації участі держави в
процесі організації використання, розподілу та охорони земельних
ресурсів в АПК : виклики глобалізації // Екон. форум. – 2014. – № 1. –
С. 104 – 111.
2218. Щурик, М. В. Охорона та відновлення регенеративних
властивостей земельних ресурсів : регіон. економіко-статист. аспект //
Статистика України. – 2013. – № 4. – С. 31 – 35.
3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
2219. Абдраимов, Б. Теоретические и методологические основы
экономического механизма арендной платы за землю в зарубежных
странах / Б. Абдраимов, С. Сулейменова, Ш. Саймов // Актуал. проблеми
економіки. – 2013. – № 7. – С. 217 – 225.
2220. Алтынбек-кызы, А. Теоретические проблемы правового
обеспечения признания равенства государственной и частной
собственности на землю в республике Казахстан // Актуал. проблеми
економіки. – 2013. – № 6. – С. 150 – 157. – Бібліогр.: с. 157 (14 назв).
2221. Балян, А. В. Земельні реформи у постсоціалістичних країнах
Східної Європи // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 115 – 118.
2222. Барабаш, Р. Організаційно-правове забезпечення консолідації
земель у країнах Європейського Союзу // Підприємництво, госп-во і право.
– 2011. – № 2. – С. 46 – 49.
2223. Бин, Ц.
Эколого-экономические
основы
управления
земельными ресурсами в Китае / Ц. Бин, Л. Жуй // Актуал. проблеми
економіки. – 2012. – № 7. – C. 309 – 315. – Бібліогр.: с. 314 – 315 (23 назви).
2224. Божко, С. Хто може стати експертом-оцінювачем у
Німеччині? // Землевпоряд. вісн. – 2007. – № 3. – С. 44 – 47.
199
2225. Боклаг, В. А. Зарубіжний досвід створення інформаційних
систем щодо управління земельними ресурсами // Держава та регіони.
Серія : Державне управління. – 2008. – № 6. – С. 23 – 28.
2226. Боклаг, В. А. Зарубіжний досвід у сфері державного
управління земельними ресурсами // Актуал. проблеми держ. упр. – 2011. –
№ 2. – С. 392 – 398.
2227. Бондар, О. Сфера охорони земельних ресурсів : системи
технічного регулювання у Європейському Союзі і нормативно-правова
база України / О. Бондар, С. Берзіна, С. Погурельський // Землевпоряд.
вісн. – 2009. – № 3. – С. 19 – 23 – Бібліогр.: с. 23 (12 назв).
2228. Бордюжа, А. Світовий досвід розвитку кадастрових систем
землекористування // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 34 – 35.
2229. Буздалов, И.
Аренда
земли
в
странах
бывшей
социалистической системы // Междунар. с.-х. журн. – 1998. – № 3. – С. 17 –
21.
2230. Буянов, А. Зарубежный опыт организации арендных
отношений // Междунар. с.-х. журн. – 2001. – № 3. – С. 33 – 37.
2231. Быстров, Г. Е. Земельная и аграрная реформа в зарубежных
странах : правовая теория и практика / Г. Е. Быстров – Минск : БГЭУ,
1999. – 196 с.
2232. Власов, В. І. Використання земельних ресурсів у країнах –
основних виробниках сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. –
2007. – № 4. – С. 152 – 157.
2233. Волков, С. Н. Новые земельные отношения в Российской
Федерации / С. Н. Волков, А. А. Варламов, П. Ф. Лойко // Зем. вести.
России. – 2005. – № 1 – 2. – С. 2 – 8.
2234. Волков, С. Н. Управление земельными ресурсами, земельный
кадастр, землеустройство и оценка земель (зарубежный опыт) /
С. Н. Волков, В. С. Кислов. – Москва : Технология ЦД, 2003, – 378 с.
2235. Гедымин, А. В. Аграрный атлас ГДР и системы качественной
оценки
сельскохозяйственных
земель
ГДР
/
А. В. Гедымин,
К. В. Зворыкин, К. И. Иванов // Вопр. географии. – 1958. – Вып. 43 – С. 190
– 205.
2236. * Грандберг, З. А. Особенности преобразования земельных
отношений в России в переходной период // Трансформационная
200
экономика России : учеб. пособие / А. В. Бузгалина. – Москва, 2006. –
С. 217 – 228.
2237. Губені, Ю. Аграрна реформа у Чеській Республіці : від
«оксамитової революції» до європейської інтеграції. Приклад, гідний
наслідування / Ю. Губені. – Львів : Укр. технології, 2001. – 368 с.
2238. Джавадов, Х. А. Институт правовой охраны земель в
Российской Федерации как предмет сравнительно-правового анализа
земельно-правового регулирования в странах СНГ // Часоп. Київ. ун-ту
права. – 2011. – № 3. – С. 275 – 280.
2239. Джавадов, Х. А. Гражданско-правовая ответственность за
нарушение земельного законодательства : (на опыте Украины,
Азербайджана и России) : монография / Х. А. Джавадов ; Ин-т государства
и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев : Юрид. думка, 2009. –
271 с.
2240. Джавадов, Х. А. Цивільно-правова відповідальність за
порушення земельного законодавства : (на прикл. України, Азербайджану
та Росії) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Х. А. Джавадов ; НАН
України, Ін-т держави і права. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14 – 15
(8 назв).
2241. Закусило, М. Державне регулювання ринку землі у Німеччині
та Україні // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 3. – С. 15 – 18.
2242. * Зарубежные системы классификации земель / П. Ф. Лойко,
Ю. А. Амиян, Г. В. Левушкина и др. – Москва, 1975. – 310 с.
2243. Зелінська, А. Стале управління цінними землями в Польщі //
Актуал. проблеми економіки. – 2013. – № 11. – С. 346 – 356.
2244. Зінчук, Т. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції
до ЄС : реалії та перспективи для України // Економіка України. – 2006. –
№ 4. – С. 74 – 88.
2245. Зубець, М. В. Розвиток і наукове забезпечення органічного
землеробства в європейських країнах / М. В. Зубець, В. В. Медведєв,
С. А. Балюк // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 10. – C. 5 – 8.
2246. Кірейцева, О. В. Іноземний досвід формування земельного
ринку // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 174 – 178.
2247. Коваленко, Ю. Особливості аграрних реформ у державах ЦСЄ
та в Україні // Економіка України. – 2003. – № 9. – С. 72 – 79.
201
2248. Коритко, Л. Я. Розвиток правової охорони земель нормами
австрійського права ХІХ – поч. ХХ ст. // Держава і право. Юридичні і
політичні науки. – 2012. – Вип. 58. – С. 95 – 100.
2249. Кошкин, А. И. Государственное регулирование земельных
отношений за рубежом, / А. И. Кошкин. – Москва : ВШПП, 2001. – 38 с.
2250. Лойко, П. Ф. Земельна власність : історія, еволюція, сучасні
реалії в світі, в Росії // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2009. –
№ 3. – С. 16 – 20.
2251. Медведєв, В. В. Досвід реалізації «Європейської грунтової
політики» // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 3. – С. 13 – 19.
2252. Милосердов, В. В. Опыт формирования земельных отношений
в Китае // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 145 – 151.
2253. Милосердов, В. В. Особенности земельной реформы в
Российской Федерации // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 58 – 64.
2254. Москаленко, А. Еволюція орендного землекористування :
зарубіжний і вітчизняний досвід // Економіка України. – 2001. – № 9. –
С. 88 – 94.
2255. Нестеровский, Е. А. Кадастр земель зарубежных стран : учеб.
пособие / Е. А. Нестеровский. – Минск : ИВЦ Минфина, 2007. – 288 с.
2256. Нечипоренко, О. М. Світова практика розвитку земельних
відносин // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 154 – 157.
2257. Нсмети, Л. Управление и информация в сельском хозяйстве
Венгрии // Вест. с.-х. науки. – 1987. – № 6. – С. 126 – 146.
2258. Об автоматизированном регистре прав на недвижимость :
закон Швеции № 148 от 15.01.1973 г. // Недвижимость в Швеции
(законодательство и сравнительный анализ). – Минск, 2001. – С. 269 – 270.
2259. Овсищер, А. Я. Земельный кадастр стран Западной Европы,
США и Канады / А. Я. Овсищер. – Москва : ВНИИИТЭИагропром, 1992. –
48 с.
2260. Овчинников, О. Г. Государственное регулирование аграрного
сектора США / О. Г. Овчинников. – Москва : РАН, Ин-т США и Канады,
1999. – 492 с.
2261. Осипчук, С. Зонування земель : теоретико-методологічні
підходи з огляду Європейської та вітчизняної практики // Землевпоряд.
вісн. – 2009. – № 11. – С. 18 – 25. – Бібліогр.: с. 25 (9 назв).
202
2262. Павлов, В. І. Світовий досвід розвитку земельних відносин /
В. І. Павлов, Т. С. Веремеєнко // Агропромисловий комплекс України :
стан та перспективи розвитку : наук. зб. – Київ, 2009. – 350 с.
2263. Паламарчук, Л. В. Деякі аспекти організації іпотеки землі за
кордоном // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 54 – 57.
2264. Панасенко, В. Досвід Німеччини у сфері раціонального
використання і збереження ґрунтів // Землевпоряд. вісн. – 2012. – № 11. –
С. 6 – 8.
2265. Пармакли, Д. М. Земельный потенциал Республики Молдова :
проблемы эффективного использования // Економіка харч. пром-сті. –
2012. – № 4. – С. 22 – 27.
2266. Пасхавер, Б. Й. Ринок землі : світовий досвід та національна
стратегія // Економіка АПК, 2009. – № 3. – С. 47 – 53.
2267. Піфко, О. О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи :
порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Піфко ;
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011. –
20 с.
2268. Піфко, О. О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи :
порівняльний аналіз : монографія / О. О. Піфко, Ю. М. Бисага ; Ужгород.
нац. ун-т. – Ужгород : Бреза А. Е., 2011. – 177 с.
2269. Посохова, М. М. Досвід країн Європейського Союзу в галузі
правового регулювання цільового використання земель і планування
територій // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – 2012. – Вип. 58. –
С. 494 – 499.
2270. Постульгіна, Т. Землеустрій у Німеччині // Землевпоряд. вісн.
– 2012. – № 4. – С. 36 – 37.
2271. Право собственности на землю в России и ЕС : правовые
проблемы : сб. ст. / отв. ред. И. А. Иконницкая. – Москва : Волтерс Клувер,
2009. – 288 с.
2272. Правовое регулирование земельных отношений в России :
2000 – 2002 годы : сб. нормат. прав. актов. – Москва : Центр зем. права и
экономики природопользования, 2002. – 632 с.
2273. Рєпін, К. Як держави регулюють земельні відносини : [досвід
Канади, США, Ізраїлю, Великої Британії] // Землевпоряд. вісн. – 2013. –
№ 2. – С. 54 – 57.
203
2274. Савченко, Е. С. О реформировании земельных отношений на
примере Белгородской области Российской Федерации // Економіка АПК.
– 2009. – № 3. – С. 30 – 33.
2275. * Скурихин, А. Н. Сравнительный анализ эффективности
земельно-кадастровых систем зарубежных стран // Современные проблемы
землеустройства и земельного кадастра. – Москва : Горки, 2000. – С. 130 –
134.
2276. * Содержание, структура и методы ведения земельных
кадастров в зарубежных странах : науч. отчет. – Москва : ГИЗР, 1990. –
218 с.
2277. Социально-экономические, политические и экологические
проблемы в сельском хозяйстве России и стран СНГ : история и
современность : материалы междунар. симп., 6 – 8 апр. 2004 г. / Оренбург.
гос. аграр. ун-т ; редкол. Н. Н. Афанасьев и др. – Оренбург : ОГАУ, 2004
Ч. 1 – 281 с.
Ч. 2 – 386 с.
2278. Спицкая, Ю. А. Шариат как официальный источник и
религиозно-методологическая
основа
правового
регулирования
землевладения и землепользования в Объединенных Арабских Эмиратах //
Схід. світ. – 2012. – № 3. – С. 127 – 135.
2279. Сьомочкін, В. Сучасні проблеми і напрямки земельних
перетворень у Російській Федерації / В. Сьомочкін, О. Ісаченко //
Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 6. – С. 7 – 11. – Бібліогр.: с. 11 (5 назв).
2280. Тимошевський, В. В.
Землевпорядне
проектування.
Просторовий розвиток країн Європейського Союзу. Сталий розвиток
землекористування : лекція / В. В. Тимошевський, Н. В. Мокєрова ; Харків.
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2011. – 16 с.
2281. Томсон, П. Кому належить земля у Великобританії //
Пропозиція. – 1997. – № 5. – С. 8.
2282. Третяк, А. Законодавчо-нормативне формування та реєстрація
об’єктів права власності чи користування землею у Швеції та в Україні //
Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 9. – С. 8 – 14.
2283. Федорченко, А. В. Израильский вариант развития аграрного
сектора экономики // Проблемы соврем. экономики. – 2002. – № 3/4. –
С. 112 – 115.
204
2284. Ходаківська, О. В. Ринок земель сільськогосподарського
призначення в країнах ЄС : можливості використання досвіду в Україні //
Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 30 – 36.
2285. * Хопфер, А. Принципы оценки недвижимости в мире /
А. Хопфер. – Зелена Гура, 1999. – 174 с.
2286. Черняков, Б. А. Американское фермерство : ХХІ век :
монография / Б. А. Черняков. – Москва : Худож. лит., 2002. – 399 с.
2287. Чубаков, Г. В. Земельное право России : учеб. для студентов
вузов / Г. В. Чубаков. – Москва : изд-во М. Ю. Тихомирова, 2002. – 328 с.
2288. Шафранська, Л. Особливості використання ділянок під
водними об’єктами у Німеччині // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 10. –
С. 20 – 22.
2289. * Шендерук, Г. Н. Земельный фонд ГДР и его использование //
Природные ресурсы и культурные ландшафты материков. – Москва, 1971.
– С. 84 – 108.
2290. Шпак, А. П. Особенности земельной реформы в Беларуссии //
Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 71 – 76.
2291. Юрченко, А. Д. Використання досвіду Німеччини при
формуванні ринку землі в Україні // Ринок землі. – 2002. – № 3. – С. 52 –
58.
205
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Абдраимов Б. 2219
Абрамов О. 762
Авдієнко В. І. 1862
Аверіна О. А. 1735
Аверьянова Е. Г. 656
Авраменко, Т. П. 1026
Адаменко О. 1551
Аксьонов О. В 219, 1736
Аксьонова С. В. 1661
Александрова Н. Б. 1043
Алтынбек-кызы А. 2220
Алымов А. Н. 2167
Альбощий Ю. 2168
Альошкіна Л. П. 1027
Амбросов В. Я. 942
Амєтов І. Е. 493
Амиян Ю. А. 2242
Андерсон В. Н. 1855
Андрейцев В. І. 264, 363, 414, 441,
442, 1581, 1868
Андрійчук В. Г. 1029
Андріїшин І. М. 1028, 1450
Андріящук Ю. 987
Андрощук І. В. 2179
Андрущенко А. В. 1451, 2138, 2169
Андрущенко Г. О. 1973
Анісімов В. 79, 80
Анісімова Г. В. 424, 431
Анісімова О. В. 1993
Анопрієнко Т. В. 763
Антіпова Л. І. 546, 547
Антонова Л. В. 958
Артеменко В. П. 1078
Артеменко О. В. 265
Артюшин В. І. 1247
Асаулюк А. 443
Афанасьев Н. Н. 2277
Аханов С. 280
Ачасов А. Б. 1953, 1988
Ачасова А. О. 1953
Бабаєв М. А. 1984
Бабак А. 280
Бабак В. 656
Бабич М. М. 1248, 1249
Бабій М. Б. 920
Бабминдра, Д. И. див. Бабміндра Д.
І.
Бабміндра Д. І. 764, 1030-1033, 1408,
1488, 1492, 1923, 1947, 2049, 2170
Бавровська Н. М. 1250, 1452, 1474,
1975
Багай Н. О. 338, 424
Базюкевич Е. 656
Бака В. 765
Бакай О. А. 1034
Балабай Я. В. 132
Балаєв А. Д. 1976
Балаж Н. Й. 1453-1455
Балан О. Д. 548
Баланюк І. Ф. 444
Балиян С. 280
Балюк Г. І. 421
Балюк С. А. 1737, 1789, 1830, 1932,
1977, 1978, 1979, 1982, 1993, 2024,
2053, 2082, 2096, 2111, 2245
Балян А. В. 2221
Барабаш Н. 445, 1400, 1401
Барабаш Р. 2222
Барановський М. М. 386
206
Барвінський А. В. 1035, 1036, 14561459, 1601, 1953, 1980
Барвіченко В. І. 1981
Басай Р. М. 1460
Батова Н. И. 1726
Бахуринська М. М. 364
Бачишин Б. Д. 766
Башнянин Г. І. 1951, 1916
Беземчук О. Г. 1424
Безрачек В. Г. 1618
Безуглий М. Д. 1982, 2052
Белінська С. М. 1220, 1279
Белічук, Н. 446, 549
Белоліпський, В. О. 1461, 1983
Бенцаровський Д. М. 1949
Бергер Я. М. 113
Бердников Е. С. див. Бердніков Є. С.
Бердніков Є. С. 340, 361, 422, 767,
980, 1219, 1462
Бережняк Є. М. 1984, 1985
Бережняк М. Ф. 1985
Береза А. М. 1834
Березівська О. Я. 1251
Березівський П. С. 550
Березовський О. 783
Березюк С. В. 1252
Березюк Ю. Б. 1252
Берзіна С. 2227
Берладін О. 1958
Берлач А. 551
Бермент А. М. 1835
Беспалько Р. І. 7, 1037, 1651, 1847,
2171
Бесчастний В. М. 328
Бєлкін Л. М. 986
Бєльчик С. 1738
Бин Ц. 2223
Биндич Т. Ю. 1986
Бисага Ю. М. 2268
Бистров Г. Ю. 419
Бистряков І. К. 164, 1038, 1463
Бистрякова Ю. І. 1569
Бігун О. М. 831
Білецька Г. М. 906
Білик Ю. Д. 188, 215, 1107, 1253,
1674, 1863
Білівець І. І. 2097
Білокриницький С. 796
Білоусова С. В. 1039
Бірюков І. А. 447
Блануца А. В. 23, 24
Блюменфельд Г. Ф. 25
Бобко А. 1637
Бобкова А. 1161
Бовсунівська І. В. 1162
Богатирчук-Кривко С. 1040
Богач Л. В. 552, 553
Богіра М. С. 1041, 1042, 1464, 1640,
1641, 1825, 1869
Боднар О. В. 889
Бодюк А. В. 306
Божко С. 2224
Бойко В. В. 81
Бойко Л. В. 2102
Бойко Л. М. 141, 1254-1257, 1465
Боклаг В. А. 2, 142, 1043, 1663, 1704,
1739, 1853, 2225, 2226
Бокоч В. 1758
Болгарова Н. К. 1258
Бондар В. В. 1193
Бондар Л. О. 338, 422
Бондар О. І. 1543
Бондар О. Г. 220, 448, 2227
Бондаренко Б. В. 633
Бондаровська З. П. 466
207
Бондарчук Н. В. 449, 1194
Бонішко О. С. 2046
Бордюжа А. С. 1836, 2228
Борзаківський О. 102
Борисевич С. О. 26
Борисова В. А. 1008, 2172
Боровий В. 768, 987, 1664
Боровик О. 143
Боровик П. М. 894, 927
Бородіна М. Є. 2096
Бородіна Я. В. 2111
Бородовський С. О. 450, 692
Борщевський П. П. 2196
Ботезат О. П. 1740, 1044
Бочаров В. В. 27
Бочко О. І. 1466
Браніцький О. 410, 451
Бредіхін О., 180, 313, 317
Бредіхін О. О. 1259, 2139, 2173, 2174
Бригадир І. В. 452
Бриндзя З. 655
Бринцев О. 365
Бугайчук О. В. 1467
Будзилович І. С. 1892
Будзяк В. М. 144, 221, 222, 935,
1045, 1260, 1261
Будзяк О. С. 144, 1046-1049, 14681472, 1489, 1741
Буздалов И. Н. 1870, 2229
Булах І. Г. 1203, 1204
Булигін С. Ю. 1050, 1051, 1953,
1959, 1987, 1988, 2175
Булишева Д. В. 1178
Булыгин С. Ю. див. Булигін С. Ю.
Буратевич О. І. 879
Бурдейний І. М. 554
Бурденюк В. 1871
Бурковський І. Д. 757
Бурлака Н. І. 769, 1262, 1379
Буслаєва Н. Г. 2054
Бусуйок Д. В. 223-227, 366, 416, 634,
1665, 1742, 1820, 1821, 2140
Бутенко Є. В. 1473, 1474, 1490, 1837
Бутко М. П. 184
Бухало О. В. 1263, 1264
Бухальська Т. В. 1743, 1776, 1827
Буша Д. 1032
Буяк Л. М. 1265
Буянов А. 2230
Быстров Г. Е. 453, 2231
Быстряков Н. К. 1744
Варваров А. Є. 2019
Варламов А. А. 266, 2233
Варшамян Т. Г. 706
Василенко А. М. 2012
Василенко В. 280, 988
Васильев В. Г. 2102
Васильев С. 635, 636
Васильева И. 896
Васильева Ю. 1666
Васильчиков А. И. 28, 103
Вдовенко Л. О. 943
Вдовин В. А. 114
Велесик Т. А. 1266
Величко В. А. 1475, 1789, 1990-1992,
2022, 2097, 2122
Величко М. Ю. 2019
Величко О. В. 1052
Величко Ю. А. 2021
Вервейко А. П. 1667, 1668
Вергунов В. А. 5
Веремеєнко Т. С. 2262
Веремеєнко С. І. 1822, 2176
Верніченко Г. А. 1979
208
Виговська Н. 228
Винник О. Ф. 1826
Вишиванюк О. Г. 1439
Вишневський В. 1402
Вівчаренко О. А. 3, 267, 2141-2147
Віленчук О. М. 1009
Вітвицька В. М. 788
Вітвіцька В. 770, 1476
Віщак В. М. 2014
Владов І. 1838
Власов В. І. 5, 708, 2232
Власюк С. 1001
Вовк Г. О. 1688
Возняк Р. Р. 2197
Войналович І. 1053
Войтюк А. В. 944
Войціховська А. С. 1994
Воищев А. В. 819
Волков С. Н. 268, 2233, 2234
Волкогон В. В. 1995, 1996
Волочко Є. П. 771, 772
Вольвач Ф. В. 1538
Вольська А. О. 975, 1054
Вороновська О. В. 1477
Воронянський О. В. 63
Воскобійник М. В. 454
Врублевський О. С. 1078
В’юн В. В. 1483, 1745, 1747
В’юн Н. І. 1145
Гавва Д. В. 1997
Гавриленко Д. Ю. 1705
Гаврилюк В. Б. 1952
Гаврилюк М. В. 1952
Гаврилюк М. І. 384
Гавриляк М. 774
Гавриш Н. С. 269, 340, 1933, 2148
Гаєцька-Колотило А. З. 637
Гаєцька-Колотило Я. З. 455
Газалиев М. 1998
Гайворонський В. М. 335
Гайдамаха Р. М. 852
Гайдуцький А. П. 185
Гайдуцький П. І. 1236
Галанець В. Г. 186
Галкіна К. 1212
Галушко В. П. 215
Гальчинська Н. Ю. 456, 1189-1191
Гамалєй В. І. 2112
Гамкало З. Г. 1478
Гаранькин Н. 1055
Гарасим П. М. 1267
Гарбуз М. Ю. 187, 1863, 1898, 1999
Гармиз И. В. 1858
Гарнага О. М. 945, 1479
Гаськевич В. Г. 2000
Гафурова О. В. 435
Гедымин А. В. 2235
Геєнко М. М. 946
Гентош Р. Є. 342
Герасимчук З. В. 145
Герасимчук О. 29
Герценштейн М. Я. 115
Гетманьчик І. П. 1210, 1602, 1655
Гетьман А. П. 310, 367, 431
Гетьман Е. Л. 1839
Гиниятов И. А. 1840
Гладій М. 146
Гласова О. В. 435
Глотова Е. Д. 340
Глотова О. В. 638
Глубіш Л. Я. 1268
Глушко Т. С. 1039
Гнаткович Д. І. 1669, 1841
Гнаткович О. Д. 229, 1057, 1267,
1269-1271, 2177
209
Гнидюк І. В. 1272, 1273
Гоголь Т. В. 230
Годунов І. М. 708
Голданов В. В. 1058, 2001, 2002
Голик В. 1059
Головатюк М. С. 231, 277, 1583,
2149
Головін О. Ю. 1060
Головіна О. Л. 1274, 1481
Головкін О. В. 232
Гололобова О. О. 1275
Голуб Н. О. 1276
Голян В. А. 1146-1148, 1172, 1872
Гончаренко В. В. 981, 982
Гончаров В. В. 243
Гончаров Ф. І. 2003
Гончарук О. 147, 1873
Гопцій О. Б. 1277
Гора І. М. 1837, 1844
Горбулін В. П. 270, 278, 715
Гордієнко В. П. 1278, 1482
Горін М. О. 1584, 1789
Горкавий В. К. 1934
Горлачук В. В. 434, 457, 1061-1063,
1145, 1220, 1279, 1483, 1745-1747,
1786, 1807, 1809, 1825, 2004, 2212
Горобчук Т. Т. 555
Городецька І. А. 344
Городецька У. А. 233, 234
Готье Ю. В. 30
Гоштинар С. 271, 1670
Грабар І. Г. 2005
Грабовець М. О. 31, 1671, 1672
Грабовецький Б. Є. 556, 897
Грандберг З. А. 2236
Гребенюк Н. В. 1071
Греков В. О. 2006, 214-2116
Греков Л. Д. 168, 270, 278, 715
Греков С. А. 775
Греськів О. 1409
Гречко В. В. 83, 1221
Грещук Г. І. 1064
Гривнак О. М. 898, 920
Гривнак, Е. див. Гривнак О. М.
Гривнак К. 776
Григоренко Л. В. 1501
Григоренко Ю. 272
Гриневецький В. Т. 1673
Гринченко Т. А. див.
Гринченко Т. О.
Гринченко Т. О. 777, 1819, 1826
Гринчук Ю. С. 1748
Гринько С. В. 273, 458
Грицан О. А. 235
Гришина Л. О. 1414
Грібахо О. О. 1065
Громенко І. Є. 84
Гронська М. В. 947
Гряник О. В. 838, 1642
Губарєв С. В. 447
Губачов О. І. 2007, 2019
Губені Ю. Е. 1280, 1281, 2237
Гудзь В. П. 1500
Гудзь О. Є. 948
Гузар Б. С. 1066, 1282
Гулько Л. В. 1420
Гулько Р. И. 1721
Гуляєва Н. О. 1418
Гунько Л. А. 497, 1292, 1507
Гуревський В. К., 50, 175
Гуртова М. Ю. 2185
Гуторов А. О. 778, 1283
Гуторов О. І. 459, 779-781, 1067,
1284-1287
Гутько Л. М. 1010
Гуцуляк Г. Д. 1288, 1749
210
Гуцуляк Ю. Г. 1068, 1484, 1585,
1586, 1750, 1935-1937, 2008
Гущик С. 497, 2178
Давидова Е. Д. 1275
Давидюк Г. В. 2054
Даниленко А. С. 188, 215, 709, 1107,
1674, 1675, 1863, 1898, 1907, 2212
Даниленко Б. 1485
Даниленко О. 899-901
Данилів В. Я. 1222
Данилко Н. І. 274
Данилова Т. 1195
Данкевич А. Є. 557-560, 902, 1069,
1070
Данкевич В. Є. 1289, 1410
Дацько Л. В. 2089, 2114, 2115
Дворецький А. М. 839
Дворник В. 782, 783, 989
Дворнік В. див. Дворник В.
Дегтярьов В. В. 2009, 2122
Дейнега М. А. 1223
Дем’яненко М. Я. 949
Дем’янюк О. С. 2089
Деменкова Т. 1340
Демешкант Н. А. 417
Демиденко О. В. 2010-2012, 2043
Демидов О. А. 2013
Демський О. 189
Демчишин А. М. 2014
Демчук В. М. 784
Денисенко И. А. 561
Денисюк М. В. 2015
Дерев’янко Л. М. 2039
Деревицкий А. В. 101
Дехтяренко Ю. Ф. 256, 773, 785, 786,
836, 1163
Джавадов Х. А. 683, 2238-2240
Дзюба Л. П. 1412
Диптан С. А. 1486
Діденко С. В. 148, 562, 1290, 1419
Дідусенко А. 104
Дмитренко Л. В. 243
Дмитрук Ю. М. 1909
Добряк Д. С. 149, 150, 239, 275, 460,
710, 787, 788, 936, 1071, 11541157, 1487-1492, 1587-1589, 1642,
1837, 1879, 1890, 1938-1940, 1947,
1965, 2016, 2049, 2216
Довгай Л. 368
Долгова Т. И. 2018
Долгорукова Ю. 1023
Долженчук В. І. 2099
Долинська М. 276, 639, 1224, 1676
Домбровська О. А. 1751
Домбровський С. Ф. 369
Донець О. В. 461, 1211
Донцова Л. В. 2067
Дорогунцов С. І. 1908
Дорош Й. М. 240, 711, 730, 11581160, 1957, , 101, 103, 207, 217,
274, 292, 1434, 1493-1495, 1633,
1957, 1999
Дорош О. C. 730, 802, 1072-1074,
1142, 1291, 1496, 1752-1754, 1795,
1797, 1842, 1876, 1970, 2180,
Дорошенко Ю. М. 1677
Драган М. І. 2020-2023, 2112
Драпіковський О. І. 256, 789-791,
1163
Дреггер Л. 2214
Дремлюга К. О. 370
Дрозд О. Ю. 371
Другак В., 138, 203, 237, 238
211
Другак В. М. 4, 462, 463, 532-534,
739, 792, 846, 975, 1075, 1141,
1143, 1292, 1293, 1406, 1497, 1498,
1507, 1572, 1616, 1629, 1630, 1634,
1643, 1657, 1658, 1720, 1778
Дубінський В. А. 32
Дубіщев В. П. 563, 950
Дубровський В. П. 1480
Дугієнко Н. О. 1411
Дудич Г. М. 21, 262, 712, 752
Дудоров О. О. 684, 685
Дудченко О. С. 343, 344
Думін Ю. В. 1050
Думчиков А. 1681
Дякович М. 464
Дяченко В. 312, 1212
Евсюков Т. 1678
Ермакова В. 2178
Ерошевский Н. 105
Ефимов С. А. 1845
Євдокіменко С. 1832
Євко В. Ю. 1164
Єврейнова Н. А. 1638
Євстігнєєв А. С. 1502, 1503
Євсюков Т. О. 564, 1056, 1214, 1504,
1599, 1647, 1755, 1843, 1941, 1948,
2188
Євтух О. 793
Євтушенко М. В. 1960
Єгорова Т. М. 1505
Єлефтеріаді Т. 764, 794
Єлькін С. В. 2150
Єргіна О. І. 2028
Єрмаков О. Ю. 553, 565
Єрмолаєв М. М. 2029
Єрмоленко В. М. 337, 345, 435, 2151
Єршов В. П. 1837, 1844
Єщенко В. О. 2084
Жаренчик О. В. 693
Живага В. 151
Жилінкова І. 640
Жлуховська Л. 566
Жмуцький В. В. 1898
Жовтоног О. 1340
Жуй Л. 2223
Жук В. М. 713, 846, 1236
Жук Н. Л. 1236
Жук О. П. 1056
Жупанський Я. 795
Журавлева Н. 916
Жушман В. П. 335, 346, 347
Заболотній Ю. В. 1348
Загній Д. М. 1414, 1756
Загурський О. М. 543, 714, 1294
Задворний О. В. 2007
Задорожна Д. П. 1076
Заєць О. І. 1874
Закусило М. 2241
Заполовська Г. 796
Заремба В. М. 21, 2179, 2196
Зарецька Ж. 1295
Зарицький О. 1664
Заришняк А. С. 1977, 2052
Заріцька І. М. 64, 65, 85, 328
Засульська Т. М. 2030
Захарченко Г. 903
Захарченко І. Г. 2030
Захарченко П. П. 33, 686
Заховаленко Т. В. 1077
212
Заховалко Т. В. 1060
Зацарінна Ю. О. 1506
Заяць В. М. 797-800, 1225, 1296,
1297
Заячук М. 795
Збаржевецький І. 801
Збродська О. В. 1298
Звірко В. 576
Зворыкин К. В. 2235
Зеленська О. О. 1415
Зелінська, А. 2243
Зеліско А. В. 465
Земляна Г. М. 211
Зінов’єва Н. А. 2064
Зінченко Т. Є. 1080-1084, 1757
Зінчук Т. 2244
Зіповчук Н. В. 1079
Зленко Е. 605
Золотарьова Н. І. 372
Золотов В. І. 1174
Зосимов В. Д. 2102
Зось-Кіор М. В. 718, 1300
Зубець М. В. 5, 708, 2245
Иванов К. И. 2235
Иконницкая И. А. 2271
Ильиных И. Л. 1840
Исаченко А. П. 1881
Ібатуллін Ш. І. 802-804, 1165, 1758,
1759, 1773
Іванець І. В. 983
Іванишин О. Т. 1129, 1508
Іванов Ю. О. 2215
Іванова В. О. 820
Іванова І., 112, 113
Іванова І. Б. 256, 789-791, 1163
Іванченко О. 768
Іванюк Г. С. 2034
Іванюк І. В. 567, 719
Ігнатенко М. М. 468
Ізюмова О. Г. 2035, 2063
Ільків Н. В. 568, 625, 637, 642, 643,
657
Ільницький О. В. 642, 694
Ісаченко Н. В. 1085, 1942, 1967, 1970
Ісаченко О. 2279
Іщенко С. В. 1265
Каденюк О. С. 1
Казаченко Л. 955
Казімір І. І. 1847, 2171
Казьмір Л. П. 1645, 1790
Казьмір П. Г. 1590, 1645
Калиниченко В. В. див.
Калініченко В. В.
Калініченко В. В. 87-89
Калінчик М. В. 952
Кальніченко А. 373, 374, 469, 470,
644, 805, 937, 1086, 1679, 1680
Калюжний М. Н. 190, 1674
Камінський В. Ф. 1087, 2021
Канаш А. П. див. Канаш О. П.
Канаш О. П. 101, 658, 806, 1088,
1487, 1509, 1848, 1910, 1911, 1939,
1943-1945, 1947, 1948, 1961, 1965,
2036, 2037, 2049
Канівець В. І. 2038
Канівець С. В. 2039-2041
Капштик М. В. 2042, 2043
Карабин В. В. 1294
Каракаш И. И. див. Каракаш І. І.
Каракаш І. І. 282, 375, 471, 472
Кара-Мурза С. Г. 990
Кармазиненко С. П. 2044
Карпенко С. А. 1845
213
Карпенко А. М. 1760
Касай О. В. 2088
Касіяник І. 1416
Качурець І. С. 1145
Кашпер Л. П. 953
Квасніцька Л. С. 2077, 2078
Кваша С. М. 720
Кириленко І. Г. 152, 1301
Кириллов, И. А. 117
Кирилова А. М. 35
Кирильчук А. А. 2046
Кирилюк В. Б. 1952
Кирилюк Є. М. 938
Кирилюк І. М. 569, 570, 939
Кириченко В. К. 2215
Кисельов В. Б. 879
Кисельова О. О. 2047
Кисіль В. Є. 473
Кислов В. С. 2234
Кичилюк Т. С. 2151
Кишко-Єрлі О. 2152
Кілочко В. М. 807, 1302, 1681
Кіптач Ф. Я. 474, 1946
Кірейцева О. В. 571, 572, 2246
Кірєєва О. І. 951
Кірсанова В. О. (2191)
Кісіль М. І. 2048
Кіщак І. Т. 573
Клиженко Я. 916
Клименко С. В. 418
Клименко В. І. 1510
Клименко Н. А. 1511
Кліменко М. М. 475
Книш В. В. 283
Князь О. В. 1303
Кобець М. І. 1247
Кобзан С. М. 663, 675
Ковалевська І. М. 1480
Коваленко В. М. 1682
Коваленко Л. М. 1667
Коваленко Т. О. 284-287, 376, 377,
421, 476, 478, 688, 940, 1962, 2153
Коваленко Ю. 2247
Ковалив А. И. див. Ковалів О. І.
Ковалишин О. Ф. 808
Ковалів О. І. 153, 1304, 1881-1883
Коваль В. І. 743
Коваль О. 1305
Коваль Ю. П. 477
Ковальов М. 2050
Ковальова О. 1522
Ковальський В. С. 354
Ковальський Д. В. 279, 288
Ковальський Т. І. 852
Ковальчук В. В. 954
Ковальчук В. П. 2102
Ковальчук І. П. 1056
Ковальчук Л. 991
Ковальчук М. С. 2181
Ковальчук Т. 478, 1089
Ковда В. А. 2051
Ковтун О. М. 1512, 2154, 2155
Ковтун М. Г. 427
Ковтунович Н. Л. 574
Когут Н. Д. 479
Кожем’якіна В. Г. 1318
Козир Н. І. 480
Козка А. 575
Козлова Т. В. 1683
Козловський В. 1417
Козьмук А. 659, 1594
Козьмук П. Ф. 659, 1594, 1684, 1888
Колганова І. Г. 18, 1595, 1622, 1628,
1629, 1634, 1658
Колесник А. 191
Колесник В. І. 1611
214
Колесник І. А. 1306
Колісник Г. 1513
Коловангин П. М. 8
Колодійчук І. А. 1090, 1418
Колодіна Л. М. 747
Коломієць Л. П. 1152
Коломоєць Т. О. 695
Колосюк А. 774, 801, 809, 810
Колотуха С. 721
Колядинська Т. 576
Комариста А. В. 1977
Комарницький В. М. 1091
Комарова К. В. 1707
Комарова, О. С. 9, 577, 1092, 1166,
1167
Комеліна О. В. 1419
Компанієць В. О. 1514, 2182
Кондратенко Н. Г. 574
Коник О. 1003
Кононов В. В. 1175, 1685
Кончаковська Е. О. 894
Корбут Т. С. 924
Коренюк П. 811
Корецька С. О. 241
Корецький А. В. 578, 579
Корецький М. 192
Коритко Л. Я. 2248
Коритник М. В. 723
Кормілець О. 908
Корнієнко В. М. 335, 341
Корнілов Л. В. 1596, 1646
Корновенко С. В. 69-71
Королев К. 956
Коротеева Л. И. 1686
Корсун С. Г. 2054
Корчинська О. А. 2055
Коршикова И. Н. 1516
Косов Я. 133
Косович Б. 251
Костенко І. В. 2056
Костишин О. О. 1517
Костриченко В. М. 1520
Костяшкін І. О. 482-486, 957, 10931095, 1867
Котель А. 1622
Котик З. О. 812, 1597, 1598, 16871691, 1912
Котикова Е. И. див. Котикова О. І.
Котикова О. І. 242, 1307-1312, 1518,
1761
Котуха О. С. 342
Кофман І. Я. 2036, 2037
Кофод А. А. 36
Кохан С. С. 1849, 2057, 2058
Коцюба О. 1884
Коцюба Р. О. 289, 1884, 1885
Кошель А. О. 1012-1020, 1022
Кошкалда І. В. 777, 909, 1096, 1313,
1314
Кошкарев А. В. 1858
Кошкин Л. И. 1846, 1850
Кошкин А. И. 2249
Кравченко А. В. 565, 1315
Кравченко В. 994, 2019
Кравченко Н. Б. 1275
Кравченко С. Д. 1181
Кравченко Ю. 1832
Кравчук В. П. 152
Крайсвітня Ю. В. 37
Крамаренко К. М. 1316
Красеха Є. Н. 1420
Краснікова О. М. 118, 119
Краснова О. М. 1135
Краснолуцький О. В. 564, 580, 1235,
1403, 1599, 1600, 1647
Красовська Ю. В. 1519, 1520
215
Крат В. І. 645
Кременовская Н. В. 378
Кретинина Л. В. 1692
Кривда Ю. І. 2012
Кривко І. М. 90, 91
Кривов В. М. 1097, 1098, 1317, 1521,
1601, 1602, 1762, 1961
Криницька О. О. 1318
Крисак А. І. 145, 724, 1099, 1146,
1148, 1319, 1320
Крисак А. Ф. 1099
Кристопчук Т. 1603
Кропивко М. 1522
Крохін С. В. 1523
Кружилін М. С. 687
Крумеліс Ю. В. 1182
Крупка Ю. М. 348
Крупский Н. К. 1974
Кручок С. І. 959, 1346
Кручок Н. 813-816
Крысенко Т. 910
Крячко В. Г. 193
Крячко О. В. 689
Ксензенко Н. И. 92
Кубіна К. В. 2213
Кудін М. 1340
Кудінова О. Г. 817
Кудлай О. 72
Кузін Н. В. 243
Кузнецов І. 93
Кузнецов Н. А. 819
Кузнецова Д. С. 818
Кузнецова Н. 696
Кузьменко О. Б. 1322
Кузьмич О. Й. 820
Кузьмін А. В. 168
Кузьмук П. Ф. 1806
Кузьома В. В. 1321
Кукуруза Л. 290
Кулаковський Ю. П. 1963
Кулинич О. П. 487
Кулинич П. Ф. 379, 488, 489, 581,
697, 1183, 1227-1233, 1886, 1893,
1963, 2156
Кулініч В. В. 911, 1107, 1524, 1674
Кулініч О. М. 1100
Кулініч П. 1205
Кульбака О. 871, 872
Купріянчик І. П. 1525
Кураєва І. В. 2059, 2085, 2100
Курило В. І. 328, 425, 2151
Курильців Р. 1764, 1765, 1794, 2183
Куриляк З. 490, 491
Курок, О. І., 301
Кустовська О. В. 492, 493, 582, 1213,
1421, 1526-1528, 1693, 1887
Кутецкая Д. 291
Кух Ю. М. 1952
Куценко М. В. 1050, 1851, 2184
Кучер А. В. 1993
Кучер Л. Ю. 1993, 2185
Кучер О. 2186
Кучма М. Д. 2197
Кушнір В. С. 821
Кушнір М. 39
Кшиванська І. 660
Лавний В. В. 1508
Лаврик У. В. 1766
Лагодина С. Е. 1845
Лагоднюк О. А. 1852
Лазарєва О. В. 1101, 1604
Лазебна М. Є. 2111
Лазебна Я. В. 2096
Лактионова Т. Н. див.
Лактіонова Т. М.
216
Лактіонова Т. М. 1964, 1972, 2067,
2068
Лапечук П. 154, 194, 628, 661
Лахмотов О. 1102
Лебеденко О. В. 1323
Лебедєва Т. М. 1196
Лебідь В. І. 292
Левков В. Н. 663, 675, 698
Левушкина Г. В. 2242
Лейба Л. В. 699
Лекарь С. І. 920
Лендєл М. А. 1422
Леонець В. О. 727, 1607-1609, 1648
Леонець, В. В. 1605, 1606
Лєпєніна І. І. 1826
Липкань О. В. 1529
Липски С. 1103
Липчук В. В. 1324, 1325
Лисанец О. С. 1234
Лисенко Я. 293, 294
Лисоконь А. 494
Литвин В. М. 10
Литвин Ю. О. 499, 583, 1326, 1327
Литвиненко І. В. 626
Литвинець В. М. 495, 496
Литвинець Ю. І. 244
Лихогруд М. Г. 836, 1674, 1675,
1694, 1695
Лізунова А. П. 646, 1677
Лісецький В. В. 912
Лісова Т. В. 1767, 1768
Лісовий М. В. 1949, 1977
Літвак О. А. 1530
Літвінов Д. В. 2029
Ліщенюк Т. М. 822
Ліщинський А. Г. 428
Логвіна О. 120
Лозовая Е. 627
Лойко П. Ф. 2233, 2242, 2250
Лоїк Г. К. 1888
Локшина Т. В. 1213
Лудчак О. 1696
Лук’яненко В. П. 40
Лукашук Л. 2061
Луцишин О. Г. 2127
Луць В. 154, 194, 628, 661
Льовін С. 295
Любич О. Г. 2022
Любченко О. М. 920
Люсак А. В. 1168
Люта І. Я. 186
Люта О. В. 1531
Лютый Я. И. 155
Ляпін Д. В. 662
Лях Ю. 823
Ляшенко Ю. И. 663, 675
Лященко А. А. 771, 1832
Магазинщиков Т. П. 1697
Маджд С. М. 1532
Мазій Н. Г. 1769
Мазник Л. В. 2062
Мазур М. В. 633
Мазур Г. А. 2063
Мазурець О. 564
Макаренко П. М. 157, 1331
Макаренко О. Ю. 296-298
Македонський А. В. 1432
Маковій В. П. 664
Максишко Н. К. 1060, 1077
Максудова Л. Г. 1699
Макуха В. В. 892
Малахова С. О. 1104, 1134, 1423,
1440, 1700, 1791
Малашевський М. А. 747, 2213
Малиновська І. М. 2064
217
Малиновський А. С. 1424
Малиновський Б. В. 73
Малькін В. П. 74
Малярчук О. О. 1862
Мамалюк О. А. 2187
Мамедов О. І. 2007
Мамон М. О. 1693
Мангер В. М. 686
Мандилов А. А. 134
Манцевич Ю. М. 773, 786, 824, 836
Манько І. П. 830
Марахтін Є. 1161
Мардвінова І. О. 914
Маренич Т. Г. 942
Мармуль Л. О. 1770
Мартин А. Г. 150, 156, 245-250, 275,
497, 498, 584, 665, 725, 825-830,
912, 992, 993, 1020-1022, 1105,
1156, 1176, 1214, 1235, 1250, 1328,
1329, 1403, 1452, 1504, 1533, 1587,
1589, 1610, 1611, 1633, 1649, 17011703, 1771, 1843, 1911, 1941, 1948,
1970, 2188
Мартин О. М. 585, 960
Масленнікова В. В. 1277, 1534
Матвеев А. Н. 106
Матковський П. Є. 444
Махмудов Х. З. 1425
Махначова Н. М. 1106
Махортова Ю. О. 357
Мацькевич М. 75
Мацюцький В. М. 41
Мачуська І. Б. 349
Машкін О. М. 2189
Медведев В. В. див. Медведєв В. В.
Медведева Л. 299
Медведєв В. В. 831, 1737, 1823,
1830, 1964, 1972, 2066-2069, 20702074, 2083, 2190, 2245, 2251
Медиковський М. О. 1857
Мезенцев В. И. 42
Мельник А. 300
Мельник А. І. 2006
Мельник В. М. 2075
Мельник Г. Г. 1412
Мельник Л. Л. 1331
Мельник Л. Ю. 157, 499, 586, 1331
Мельник О.М. 1332, 1347
Мельник С. І. 2124
Мельник Ю. А. 2075
Мельничук В. О. 832-835
Мельничук О. В. 1612
Мельничук О. Ю. 784, 1613-1615,
1852
Мельнійчук М. М., 318
Мельтюхова Н. М. 1772
Мендрул О. Г. 906
Мерзляк А. В. 1704, 1853
Месель-Веселяк В. Я. 845, 1333,
1895
Мигаль Б. К. 135
Микитенко І. А. 1889
Микитенко Ю. 1334
Микула О. Я. 837, 1721
Милехин П. А. 1426
Милосердов В. В. 2252, 2253
Мир Абдул Каюм Джалал 961
Миргород М. М. 1108, 1535
Мироненко В. 158
Мироненко Г. 158
Мироненко І. В. 500, 501
Миронець І. М. 94
Мирошниченко М. 478
Мирошниченко І. М. 1184
218
Мислива Т. М. 1538
Митюк А. М. 1004
Михайленко Д. А. 587
Михайлов Н. Н. 1662
Михальчук Л. С. 1617
Михасюк І. 251
Мілімко Л. 502
Мінаков В. Д. 432
Міняйло Ю. 823
Міпімко Л. В. 301
Мірошниченко А. М. 168, 302, 303,
429, 666, 667
Мірошниченко М. М. 1737, 1854
Мірошніченко А. М. див.
Мірошниченко А. М.
Місінкевич А. Л. 2157, 2158
Мітеров О. Й. 43
Мітягін А. О. 1182
Міхальова М. Ю. 646
Міхальська І. В. 1427
Міхно І. С. 2106
Мічурін С. 668
Мішенін Є. В. 1536
Млодецький В. 838
Мовчан Р. О. 669, 685
Могильний С. Г. 1705
Мозальова М. В. 304, 1824
Мойш Н. І. 2076
Мокєрова Н. В. 2280
Молдован В. Г. 2077, 2078
Мольчак Я. О. 2179
Мордвінов О. Г. 1774
Мороз Г. Б. 2079
Морозов А. Г. 70
Морозов О. 2027
Мосійчук Ю. А. 1172
Москаленко А. А. 1849, 2058
Москаленко А. М. 588, 839, 2026,
2254
Москальова Н. П. 63
Москва М. Г. 195, 196, 604, 840, 841,
962, 1366, 1428, 1775
Мостов’як М. І. 1335
Мошинський В. С. 1573, 1776, 1827
Музика А. О. 1643
Музика Н. М. 1336
Мунтян В. 380
Мураховська О. О. 2159, 2160
Мусаєва А. К. 1005
Мустафіна О. 503
Муховиков А. М. 460, 504
Нагалюк С. 1370
Нагорна О. 538, 1706
Нагорний М. 1007
Надточій П. П. 1538
Назаренко І. І. 2081
Назаренко О. В. 589, 590
Найдич Н. М. 16, 209, 258
Насонова Л. 994
Настечко К. О. 381, 382, 670-672,
1337
Настіна О. І. 505
Насушная О. В. 591
Начинкина Н. 673
Недашківська Т., 295
Недашківська Т. М. 1154, 1155,
1157, 2016
Нестеренко В. 2027
Нестеренко Г. Б. 1619
Нестеренко О. М. 592
Нестеровский Е. А. 2255
Нечаєва Т. С. 432
Нечипайло В. 159
219
Нечипоренко Р. 1639
Нечипоренко О. М. 506, 726, 1429,
2256
Нешик С. С. 534, 743
Нилиповский В. 1023
Нікітенко В. 507, 593, 648, 995
Ніколаєнко Т. С. 1110, 1908
Нікорич В. А. 2081
Німкович Р. 1111
Нірода Д. 1112
Новаковська І. О. 594, 1338, 1539
Новаковський Д. І. 1113
Новаковський Л. Я. 95, 160, 252, 305,
504, 727, 1114, 1404, 1620, 1778,
1890-1892
Новиков Ю. 120, 842
Новікова І. 121
Новоторов О. С. 1115, 1908
Носік В. В. 421, 433, 508-511
Носовська Т. А. 1983
Носок Б. С. 2017
Нсмети Л. 2257
Оверковська Т. К. 1540, 2161-2165
Овсищер А. Я. 2259
Овсієнко О. В. 253
Овчинников О. Г. 2260
Огановский Н. 45-47
Одарюк Т. С. 1650
Озімок І. В. 512
Олексюк В. О. 1339
Олещенко А. М. 1114
Олінович А. 768
Ольшанська Т. 2192
Ониськів О. 1197, 1198
Опалінський А. В. 1707
Опря А. В. 122
Орлова Т. О. 1542
Осадча І. 1341, 1342, 1406
Осетинський А. 700
Осипчук С. О. 11, 1343, 1344, 1491,
1622, 1876, 1961, 1965-1967, 1975,
1999, 2193, 2261
Остапчук С. М. 1708
Осташко Т. О. 1345
Остроух В. 1958
Охотнікова О. 1779
Павленко О. 904, 921
Павлишенко М. 513
Павлов В. І. 1347, 2262
Павлюк О. С. 847
Пакулько В. 1299, 1880
Паламарчук Л. В. 149, 169, 197, 202,
275, 963, 972, 1136, 1348, 2263
Палапа Н. В. 2127
Паленичак О. В. 1349, 1350, 1828,
2194
Палеха Ю. М. 198, 773, 786, 836,
848, 849
Палєха Ю. М. див. Палеха Ю. М.
Паливода А. В. 277
Палій Н. І. 1215
Паляничко Н. І. 1351, 1544, 1545
Панас Р. М. 2086, 2195
Панасенко В. М. 1578, 2006, 2116,
2135, 2264
Панасько Г. 850
Панна І. 964
Панченко І. 851
Панчук О. Я. 1720
Паньків З. П. 12, 1405, 1430
Панькова Л. О. 279
Папіш І. Я. 1968, 2087
Пармакли Д. М. 1116, 2265
220
Пасемко Г. П. 254
Пасенко А. В. 2088
Пастернак Г. Р. 1145
Пастернак В. І. 13
Пасхавер Б. Й. 199, 2266
Пасюта А. А. 514
Патика В. П. 1829, 1930
Патіюк О. 1843
Пахомов В. 307
Пашенцев О. Г. 203, 357
Пащенко В. М. 1709-1711
Пейчев К. П. 383, 595, 596, 674, 1006
Пентела-Правдюк Н. 1238
Перекупський Ю. 1007
Перепелица В. А. 1077
Перович І. Л. 1712
Перович, Л., 206, 250
Перович Л. М. 1431, 1713
Першин П. М. 96
Песцова О. С. 200
Петлюк Ю. 14, 1206-1208
Петренко О. В. 698
Петренко Ж. А. 1352
Петренко О. Я. 1432
Петрикович Ю. Я. 852
Петриченко В. Ф. 1830, 1989, 2032
Петришин А. М., 207
Петруня А. 308
Пєший О. І. 125
Пивовар О. І. 125
Пйонітко Н. Б. 201
Пиріг Г. І. 965
Пироженко О. 916, 918, 919, 1382
Пищевська Е. В. 76
Підлипна М. П. 1969
Пізняк Т. І. 1536
Пікус Р. В. 1239
Піфко О. О. 2267, 2268
Плиско И. В. див. Пліско І. В.
Пліско І. В. 831, 1972, 2066, 2089
Плотницкий С. В. 1855
Погосова А. В. 623
Погребенник В. Д. 1994
Погрібний О. О. 334, 597, 701, 1893
Погурельський С. П. 156, 996, 1491,
2227
Подвигин Ю. Н. 1845
Подлевська О. М. 1546
Подцерковний О. 309
Пожидаєв Є. 515, 853
Позняк С. П. 1226, 1968, 2090, 2091
Покидько І. 827, 1118
Полібін С. Ю. 1527
Поліщук В. 1340
Поліщук А. 1547
Половко І. В. 343
Полулях М. М. 1983
Полупан М. І. 1974, 2097
Полупан Н. И. див. Полупан М. І.
Польчина С. М. 2081, 2092
Помаза-Пономаренко А. Л. 255
Пономаренко И. С. 591
Попа Ю. М. 2093
Попадюк О. М. 1353
Поплавський В. Г. 728
Попов А. С. 1119, 1667, 1668, 1714
Попов О. В. 1780
Попова О. Л. 1354, 1355
Попович Т. 154, 194, 628, 661
Порудєєва Т. 854
Посилаєва К. І. 598
Посохова М. 161, 1120, 2269
Постульгіна Т. 2270
Правдюк В. М. 1954
Прадун В. П. 746
Предоляк М. О. 2095
221
Приймак В. О. 48
Прилуцький А. М. 1356
Присяжнюк М. 162, 385, 855
Притула Х. М. 1433
Прокопенков В. М. 49, 312
Прохорова І. А. 2111
Процевська С. В. 1434
Проценко І. 1209
Прус Ю. О. 599, 923
Прутська О. О. 517
Прядка Т. М. 18, 924
Пугачов М. І. 1247
Пфайффер Э. Е. 2098
Пшеничний А. І. 313
Пшоняк Д. І. 1913
Рабинович С. П. 518
Радзій В. Ф. 2075
Радомський С. С. 1357, 1440
Радченко В. Г. 2127
Ракоїд О. О. 1412
Расинский Ф. А. 126
Раскин Д. Я. 113
Ремінний В. 2166
Рєпін К. 856-858, 1914, 2273
Рибак В. В. 1548
Рибалко С. В. 997, 1358
Рижук С. М. 1949
Ришкова Л. В. 1955, 1956
Ріпенко А. 314, 666, 1176, 1186-1188,
1716
Роганій Ю. 2166
Рогач С. М. 729
Рогозенко А. 1549
Родіонов А. В. 15
Родіонова Л. А. 15
Роєнко О. А. 859
Розгон О. 1240
Розумний І. А. 101, 936, 1939, 1947,
2049, 2104
Розумный И. А. див. Розумний І. А.
Роїн О. М. 355, 356
Роман Б. В. 777
Романенко Р. М. 1806
Романко Р. М. 7, 1651
Романов А. 925
Романов В. 165
Романова В. А. 1770
Романович Р. А. 1360, 1422
Романовський М. М. 1346
Романська Д. П. 1361, 1362, 1657
Романський М. М. 1643
Романчук Л. Д. 2005, 2101
Романюк М. З. 1394
Россоха В. В. 860, 1917
Рощина Ю. В. 1550
Рубаник В. Є. 50
Рудько Г. І. 1551
Русан В. М. 519, 861, 1359, 1363,
1364
Рябов А. А. 99
Рябоконь В. П. 112
Рябчій В. А. 1717
Рябчій В. В. 1717
Сааджан И. А.1122
Саблук П. Т. 204, 731, 966, 1894,
1895
Саваріна І. П. 573, 601, 602
Савич В. 967
Савін І. 603
Саврук С. 677
Савчак В. В. 388
Савченко Е. С. 1896, 2274
Савченко Т. Г. 1435
222
Савченко Т. І. 1781
Сагайдак Р. А. 1718
Саєнко М. Г. 166
Сай В. М. 1712
Сайко В. М. 1132
Сайко В. Ф. 1087, 1123, 1897
Саймов Ш. 2219
Сакаль О. В. 1758, 1782
Сакевич А. 1402
Саладей В. Н. 350
Сальман І. Ю. 315-318, 520, 521
Самбор М. 522-524
Самію Н. 921
Самодай В. П. 862
Самородов А. 525
Самохвалова В. Л. 1552
Самчук А. І. 2100
Санніков Д. В. 1241, 1242, 2198
Саннікова М. В. 1124
Саркісова Т. Б. 690
Сафонова, В. И. див Сафонова В. І.
Сафонова В. І. 732, 733, 1365
Сахарчук Р. П. 1412
Сацький Д. 863
Свежинський А. 51
Свердлюк О. 1719
Светличный А. А. 1855
Свєнчіцкі М. 1247
Свиноус І. 968
Свинчук А. В. 77
Свистун Л. А. 205-207, 950, 969,
1436
Свістунов О. С. 1024
Світа Д. Я. 2014
Світличний О. 257, 319, 389, 1783
Святецька А. В. 2197
Севрюкова Г. С. 320
Селіверстов В. В. 864
Селіхов Д. А. 52
Семенчук І. М. 1746
Семенюк І. В. 1430
Семеряк Ю. А. 604, 1366
Семчик В. І. 167, 238, 334, 351, 387,
390-392, 419, 1893
Семчик О. В. 1199, 1200
Сендзюк М. А. 1856
Сербинович Я. А. 109
Сергєєва І. 865
Сергієнко О. І. 321
Сибилев А. А. 393
Сидор В. Д. 375, 392, 394-408, 1623
Сидоренко О. О. 1553, 1984
Сидоров Я. 352
Сидорова С. В. 2103
Сидорченко Т. 208, 1554, 1784
Сидорчук О. В. 2107
Симочко Л. Ю. 1829
Сисецкая А. 605
Сисолін П. В. 2199
Ситник В. П. 2052
Сич В. А. 1420
Сичкарь Д. 606, 607
Сігайов А. О. 983
Сіленков Б. В. 866
Сірик В. 1218
Сірко А. В. 16, 209, 258
Сіряченко І. І. 409, 1125, 1126
Січко А. В. 457, 1039, 1437
Скляр О. 1958
Скляр М. М. 1216, 1217
Скорина С. О. 2104
Скорняков Л. Н. 129
Скороход В. О. 1359
Скрипник А. В. 2105
Скрипчук П. М. 1543
Скурихин А. Н. 2275
223
Скурська Н. М. 737, 746
Славута В. 1243
Слінчук В. О. 1492
Слюсар І. Т. 2025
Слюсаренко О. М. 1555, 1556
Слюсаренко С. В. 1395, 1396
Смага І. С. 867, 2106
Смільський В. В. 2107
Смовж К. О. 1192
Смолінська С. Д. 970, 1267
Смолярчук М. В. 1127
Снідевич О. С. 702
Снітинський В. В. 1557
Собкевич О. В. 1359
Соболев М. Н. 53, 54
Cоболева Г. 1059
Сокол Л. М. 1558
Соколовский Ю. Ю. 136
Солнишкіна К. В. 1128
Солов’яненко Н. 868-870, 1130,
2108, 2109
Соловей В. Б. 2097
Соловій І. П. 1129, 1508
Соловцова О. 998
Солярчук Д. І. 1169, 2200
Солярчук Ю. Д. 1169, 1785, 2200
Сорокіна Л. Ю. 2100
Сосновий С. М. 137, 138
Сосновый С. М. див. Сосновий С. М.
Сохнич А. Я. 434, 871, 872, 1028,
1061, 1131, 1145, 1169, 1450, 1483,
1557, 1559, 1616, 1745, 1747, 1777,
1786, 1805, 1825, 1831, 1833, 1857,
1918, 2004, 2110, 2201
Сохнич О. А. 1787, 178
Сохнич С. 1918
Спасибо-Фатєєва І. 526, 649
Спаських Н. М. 210
Спицкая Ю. А. 2278
Спіцина Л. 608-610, 650, 651, 678
Способ О. 527
Спринчук Н. А. 2048, 2202-2204
Сретович В. М. 334
Стативка А. Н. див. Статівка А. М.
Статівка А. М. 339, 341, 1244, 1865
Статівка Н. В. 259
Стахурський М. 703
Стеблянко О. 228
Степаненко О. В. 1560
Степаненко Т. О. 1367, 1368
Степенко О. В. 802, 803, 1133
Стефановська Т. Р. 1558
Стеценко О. М. 734
Стеців Ю. А. 1921
Стецюк М. П. 730, 1434, 1438, 1561,
1652, 1653, 1876
Стойко Н. Є. 211
Стороженко О. О. 528
Стрелець І. 1402
Стрюченко А. В. 1062
Ступень М. Г. 873, 1042, 1134, 1170,
1369, 1440, 1721, 1722, 1790, 1791
Ступень Р. 1171
Суєтнов Є. П. 652
Сук П. 611
Сулейменова С. 2219
Сунчук О. С. 428
Сухініна Л. І. 1135
Сухоруков М. 2205
Сьомочкін В. 2279
Сявавко М. С. 1557
Танклевська Н. С. 997
Танчик С. П. 2113
Тараріко О. Г. 1818, 1930, 2114-2116,
2206
224
Тарасов В. І. 1987
Тарасова В. В. 1480
Тарасюк І. Г. 1169
Таратула Р. Б. 873, 1563
Тарнопольський А. В. 773
Тацій Ю. О. 1677
Телегуз О. В. 1564, 2117
Тененьова Т. П. 1986
Терентьєва О. К. 926, 971
Терехов Є. В. 874
Терещук В. С. 1201
Терлецька Л. 679
Тертишна А. В. 2118
Тесленко Г. С. 1859
Тетеря В. П. 1932
Тикунов В. С. 1858
Тимоць М. В. 2208
Тимошевський В. В. 2280
Тимощук О. В. 6
Тимченко С. 1899
Титикало Р. 631
Титова Н. І. 322, 339, 1226
Тихенко Р. В. 1036, 1441, 1456, 15651567, 1601, 1602, 1610, 1624, 1625,
1647, 1654, 2119
Тихомиров О. 139
Тихоненко Д. Г. 2094, 2120-2122
Тихонов А. Г. 149, 169, 460, 972,
1071, 1136, 1137, 1642
Тищенко О. 1370
Тібілова Л. М. 1559, 2004
Тімченко Д. О. 1851, 2184
Тіней А. В. 973
Тітов М. І. 418
Ткаль Я. С. 1792
Ткаченко Л. В. 2096
Ткаченко Н. М. 529
Ткачик О. І. 1723
Ткачук А. Ф. 1900
Ткачук Л. В. 1138, 1139
Ткачук П. Ю. 567
Товажнянський Л. Л. 2082
Томич І. Ф. 1901
Томсон П. 2281
Тонха О. Л. 2123
Тонюк М. О. 530, 1371
Тортик М. Й. 2080
Торчук В. А. 875, 974, 984
Тофимов А. М. 1858
Трегобчук В. М. 737, 746, 2209, 2210
Трембіцька О. І. 2005
Третяк А. М. 17-19, 170, 323, 532534, 730, 738-744, 846, 876, 975,
1031, 1140-1143, 1346, 1372, 1406,
1507, 1568-1573, 1592, 1616, 16261635, 1643, 1644, 1655-1658, 1720,
1793-1799, 1801, 1890, 1891, 1922,
1923, 1957
Третяк Н. А. 323, 1372, 1794, 1795,
1800-1803
Триполиць Р. В. 1804
Трус О. М. 2125
Трускавецький Р. С. 1439, 1982
Трускавецький С. Р. 1986
Трушева С. С. 1822
Трушин Ю. 110
Туган-Барановский М. 55
Тузова Л. І. 1117
Тулуш Л. Д. 927, 941
Туманова О. А. 1025
Тур О. М. 1725
Туровська Л. В. 877-879, 1725
Турчин Ю. І. 1508
Туцький Ю. 20
Тюряев В. Н. 745
225
Удалов І. 2126
Удра І. Х. 1726
Уланчук В. С. 1373
Уркевич В. Ю. 341, 410, 411, 536,
537, 1245
Усаковський С. Б. 747, 2213
Устименко Б. В. 1144
Ушкаренко В. О. 1413
Федик С. Є. 653
Федорак В. І. 1439
Федоров М. М. 214, 748-750, 845,
880, 881, 1374, 1375, 1895, 1903
Федорович В. 412
Федоруца О. 795
Федорченко А. В. 2283
Федорченко М. 324, 1007
Федотова О. 1177
Федчук С. І. 906, 928
Фесенко И. П. 1731
Фесина Ю. Г. 1347
Філатов В. Ф. 2059
Філатов О. 538, 680, 1600,
Філіпповський В. М. 687
Філюк П. Т. 325, 326
Фінашко В. 915, 929
Фірсова Н. 1727
Флекей З. П. 1590, 1636
Фоменко В. А. 1178
Фоміних В. І. 173, 1924
Франчук Г. М. 1532
Фролова О. М. 2206
Фурдичко О. І. 1376, 1377, 1637
Фурман І. В. 976
Хавар Ю. С. 1728
Харенко А. О. 612
Харченко О. С. 327, 539, 654
Хащівська Н. 613
Хвесик М. А. 1146-1149, 1172
Ходаківська О. 984, 1378, 1379, 2284
Ходико Ю. 977
Хольцер З. 2214
Хом’яченко С. І. 1004, 1729
Хомка В. М. 1380
Хомутінін Ю. В. 2215
Хомюк Н. Л. 1150
Хопфер А. 2285
Хохуляк В. В. 930
Христенко А. О. 2128, 2129
Хрищук С. Ю. 867
Худавердієва В. А. 217
Хустова А. О. 1810
Цап В. Д. 614
Цвей М. П. 2033
Цекало Ю. В. 775
Цибуленко Г. В. 111
Цигікал П. Ф. 751
Циплухіна В. С. 1811
Цицюра В. І. 1397, 1398,
Цыганок Ю. 1381, 1382
Чабанюк В. С. 1860
Чаплигіна О. В. 555, 556, 600, 615,
620, 882, 897
Часковський О. Г. 1508
Чеботарьова О. К. 256
Чекалов П. 1202
Чепков Б. М. 101
Червен І. І. 757
Черевко Г. 21, 262, 752, 1574
Черевко І. В. 1383, 1384
Черемісіна С. Г. 883
Черемшинський М. Д. 1730
Черечон О. 1325, 1385
226
Черін А. 1832
Черкаська Н. В. 413, 1218
Черлінка В. Р. 1847
Чернов С. І. 359, 418
Чернов В. 1442
Черногуз А. Ф. 704, 705
Черноштан С. М. 616-618, 884, 931
Чернюк М. О. 2196
Черняга П. Г. 1111, 1596
Черняков Б. А. 2286
Черпінка В. Р. 1037
Черпіцький О. З. 1156, 2216
Черствий С. 2130
Чечель О. М. 1925
Чешев А. С. 1731
Чиж Ю. В. 691
Чмуленко Н. І. 811, 1732
Чопик О. П. 1407
Чорний С. Г. 2028
Чуб О. 1659
Чубаков Г. В. 2287
Чувпило В. В. 1904
Чумаченко О. 829, 1575, 1576
Чупіс А. В. 978
Шабала С. О. 1099
Шабала Я. 78
Шангина Л. 174, 1905
Шапкін І. 1151
Шарандак П. В. 2131
Шарафутдінова Н. В. 616
Шарий Г. І. 753, 754, 885, 1386,
1812, 1813, 1906
Шарко І. О. 780
Шафранська Л. 755, 785, 1733, 1814,
1861, 2288
Шашула Л. О. 886, 1038, 1926
Швагер О. 932
Швець В. Д. 175, 329
Шворак А. М. 330, 756, 1927
Шебанін В. С. 757
Шебаніна О. В. 619
Шевелюк О. О. 1387
Шевцова Ю. В. 331
Шевченко В. М. 56-61
Шевченко І. П. 1152, 2020
Шелестова В. С. 100
Шемшур А. 681
Шендерук Г. Н. 2289
Шеремет А. П. 436
Шестіріков В. В. 540
Шиліна Л. І. 2029
Шишенко Н. П. 1638
Шиян А. А. 620, 882
Шкарівська Л. І. 2112
Шквир М. І. 160, 1404
Шкуратов О. І. 887
Шляховий К. В. 125
Шмагала Б. 176
Шмид О. П. 62
Шмідт Р. М. 263
Шпак А. П. 2290
Шпак Г. М. 888, 2132
Шпак С. Е. 140
Шпичак О. М. 889
Штагер О. А. 890
Штепа О. П. 1501
Штукатурова А. 177
Шуледько К. В. 1443
Шулейкин А. Д. 1444
Шульга М., 91
Шульга М. В. 332, 333, 420, 424, 426,
431, 640, 682, 699, 706
Шульга О. 22, 1388
Шульган Р. Б. 766, 891
Шуміло О. М. 438
227
Щербата І. 1153
Щербатий М. 1153
Щербаченко В. В. 687
Щурик М. В. 541, 542, 621, 1389,
1445-1448, 1928, 2217, 2218
Юдіна Н. Є. 2181
Юзвяк К. 2015
Юрець О. 1639
Юровский Б. 933
Юрченко А. Д. 168, 178-180, 278,
715, 758, 759, 1359, 1390, 2291
Юрченко О. М. 181
Юрчишин В. В. 1391
Юхименко О. М. 622
Юхименко П. І. 543
Юхно А. С. 578
Ющенко А. М. 979
Яковенко Б. 999
Яковенко М. Ю. 1393
Яковенко О. В. 2059
Яковлев А. В. 103
Якубенко Т. 809
Якубів В. М. 1577
Якушик І. 934
Ямелинець Т. С. 2087
Ямковий В. Ю. 2113
Ямнюк Г. 2168
Янушевич Є. 1449
Янчук В. З. 339
Янчук В. П. 434, 1173, 1815, 2212
Яремко Ю. І. 760, 892
Ярмоленко В. 182, 183
Ярмолицький В. К. 846
Ярмолюк В. І. 1590, 1640
Ярмолюк, О. Ф. 623, 1929
Яровий В. Д. 737, 746
Ясиновський В. 1816
Яцик А. В. 2206
Яцків І. Б. 1246
Яцук І. 1578, 2135
Яцун О. В. 695, 707
Ящук В. 494
228
ЗМІСТ
Від укладачів........................................................................................................ 3
М. В. Шульга Ринок земель ............................................................................. 4
І Історія земльних відносин в Україні ............................................................... 8
1.1 Загальні питання .......................................................................................... 8
1.2 Від феодальних до ринково-економічних земельних відносин
(1917 р.) .............................................................................................................. 10
1.3 Аграрні перетворення в Україні у 1918 – 30 рр. ХХ ст. ....................... 13
1.4 Радянський період використання земельних ресурсів .......................... 15
1.5 Історія фінансово-кредитних земельних стосунків ............................... 16
1.5.1 Земельний кредит ................................................................................. 16
1.5.1.1 Історія функціонування земельних банків ..................................... 17
1.5.2 Оренда землі ......................................................................................... 19
2 Становлення і функціонування ринку землі в незалежній Україні ......... 19
2.1 Загальні питання ........................................................................................ 19
2.2 Формування ринку землі .......................................................................... 23
2.3 Державне регулювання та контроль ринку землі .................................. 26
2.4 Правовий режим земель України ............................................................ 30
2.4.1 Загальні питання ................................................................................... 30
2.4.2 Аграрне право ....................................................................................... 35
2.4.3 Земельне право ..................................................................................... 37
2.4.3.1 Сучасність і перспективи розвитку ................................................. 37
2.4.3.2 Підручники......................................................................................... 42
2.5 Земельні відносини ................................................................................... 44
2.5.1 Право на землю..................................................................................... 44
2.5.1.1 Форми, об’єкти та суб’єкти земельної власності ........................... 44
2.5.1.2 Оренда землі ...................................................................................... 53
2.5.1.3 Земельний сервітут та суперфіція ................................................... 59
2.5.1.4 Відчуження земельних ділянок ....................................................... 60
2.5.2 Операції з землею ................................................................................. 62
2.5.3 Порушення земельного законодавства .............................................. 64
2.5.4 Земельні конфлікти, спори .................................................................. 65
2.5.5 Економічні аспекти земельних відносин ........................................... 66
2.5.5.1 Загальні питання ................................................................................ 66
2.5.5.2 Грошова оцінка земельних ділянок ................................................. 71
2.5.5.3 Плата за землю .................................................................................. 82
2.5.5.4 Земельне кредитування: іпотека ...................................................... 86
2.5.5.4.1 Земельні банки ................................................................................ 88
229
2.5.5.5 Земельні торги ................................................................................... 89
2.5.5.6 Страхування земель .......................................................................... 91
2.6 Землекористування ................................................................................... 92
2.6.1 Загальні питання ................................................................................... 92
2.6.2 Обмеження (обтяження) у землекористуванні ............................... 103
2.6.3 Використання земельних ділянок за цільовим призначенням ...... 104
2.6.4 Особливості землекористування в регіонах України ..................... 127
2.7 Екологія землекористування .................................................................. 131
2.8. Землеустрій ............................................................................................. 143
2.8.1 Загальні питання ................................................................................. 143
2.8.2 Землевпорядне проектування ........................................................... 148
2.8.3 Земельний кадастр ............................................................................. 150
2.9 Управління земельними ресурсами ....................................................... 156
2.9.1 Загальні питання ................................................................................. 156
2.9.2 Моніторинг земель ............................................................................. 164
2.9.3 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами ................................................................................................................... 165
2.10 Реформування земельних відносин ..................................................... 167
2.11 Земельні ресурси ................................................................................... 171
2.11.1 Загальні питання............................................................................... 171
2.11.2 Класифікація земель ........................................................................ 173
2.11.2.1 Зонування земель .......................................................................... 176
2.11.3 Ґрунтознавство ................................................................................. 177
2.12 Охорона земель ...................................................................................... 191
2.12.1 Правові засади охорони земель ...................................................... 191
2.12.2 Економічні проблеми охорони земель ........................................... 194
3 Зарубіжний досвід землекористування ..................................................... 198
Іменний покажчик ......................................................................................... 205
230
Виробничо-практичне видання
Ринок землі в Україні
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик
Відповідальний за випуск В. Д. Ракитянська,
заслужений працівник культури України
Редактор Н. О. Стрілець,
кандидат наук із соціальних комунікацій
_______________________________________________________________
Підписано до друку
Формат паперу 60х84 1/16
14,3 друк. арк., 12,9 обл.-вид.арк. Папір для множ. апаратів.
Тираж
прим. Замовлення №
Ксерокс ХДНБ ім. В. Г. Короленка 61003, Харків-3, пров. Короленка, 18
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 419
Размер файла
1 725 Кб
Теги
ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Ринок землі
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа