close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

код для вставкиСкачать
Каталог містить бібліографічні описи документів 1980 − 2014 рр. із шифром, за яким їх можна замовити у ХДНБ ім. В.Г. Короленка
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. В. Г. КОРОЛЕНКА
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Каталог виставки
Харків 2015
2
УДК 303.09:027 + 021.4( 477.54) ХДНБ
ББК 32.811:79.17+78.33(4УКР–4ХАР–2ХАР)
І 74
Укладач О. М. Хрістіян
Редактор С. М. Миценко
Інформація як чинник розвитку суспільних відносин: кат. вист. /
І 74
Харків.
держ.
наук.
б-ка
ім.
В. Г. Короленка
;
уклад.:
О. М. Хрістіян. – Харків, 2015. – 51 с.
Каталог містить бібліографічні описи документів 1980 − 2014 рр. із шифром, за
яким їх можна замовити у ХДНБ ім. В.Г. Короленка.
УДК 303.09:027 + 021.4( 477.54) ХДНБ
ББК 32.811:79.17+78.33(4УКР–4ХАР–2ХАР)
Науковий консультант: Ю. Д. Древаль, професор кафедри охорони
праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету
цивільного захисту України
©Харківська державна наукова
бібліотека ім. В. К. Короленка
3
ПЕРЕДМОВА
Завдання формування інформаційного суспільства стали важливими
для більшості країн світу і міжнародних організацій.
Інформаційне суспільство орієнтоване на інтереси людей, відкрите
для всіх і спрямоване на розвиток суспільства, у якому кожний може
створювати інформацію та знання, мати до них доступ, користуватися та
обмінюватися ними, сприяючи своєму сталому розвиткові і підвищуючи
якість свого життя.
Проблеми, пов'язані з формуванням інформаційного суспільства, не
залишаються поза увагою учених та політиків. В останньому десятилітті
значно зросла кількість міжнародних та вітчизняних конференцій,
симпозіумів та круглих столів. Дослідженню цієї теми присвячено
численні монографії, статті та інші публікації.
Враховуючи актуальність тематики, інтерес відвідувачів бібліотеки
до цієї теми, працівниками соціокультурного центру був підготовлений
каталог виставки «Інформація як чинник розвитку суспільних відносин».
У каталозі представлені документи за 1980 – 2014 рр. Матеріал
систематизовано за розділами, а у межах кожного розділу – за алфавітом.
Бібліографічному опису документів передує шифр, за яким можна
замовити літературу в читальному залі або по МБА.
Укладачі висловлюють щиру подяку науковим консультантам за
допомогу в підготовці видання. Відгуки та побажання просимо надсилати
на адресу:
61003,
м.
В. Г. Короленка.
Харків
–
3,
пров.
Короленка,
18.
ХДНБ
ім.
4
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
Інформацією у загальному розумінні вважаються нові знання, які
отримує споживач (суб'єкт) внаслідок сприйняття і засвоєння певних
відомостей. Інформація адекватно відтворює явища і закони зовнішнього
світу, духовну діяльність людства, створює можливості передбачення і
перетворення дійсності в інтересах світової спільноти. Джерелами
інформації є природні об'єкти. Разом з цим з розвитком науки і техніки
джерелами інформації стають наукові експерименти, машини, апарати,
технологічні процеси. Значним також є перелік об'єктів, що є споживачами
інформації: люди, тварини, рослини, різноманітні технічні пристрої тощо.
Поняття «інформація» належить до основних понять науки і тісно
пов'язане з такими поняттями, як «інформаційні ресурси», «інформаційні
технології», «інформаційне забезпечення», «інформаційні системи»,
«інформаційні структури» тощо.
Найважливішими складовими інформації є
1) об’єктивність (інформація – відображення зовнішнього світу у
вигляді знаків, сигналів, що існують незалежно від нашої
свідомості);
2) достовірність (інформація відображає істинний стан справ);
3) повнота (інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для
розуміння ситуації та прийняття рішення);
4) актуальність (важливість для певного часу);
5) корисність (ступінь корисності залежить від потреби людини і від
тих задач, які за допомогою отриманої інформації можна розв’язати).
Сьогодні остаточно доведено, що інформація та інформаційна влада
є потужним ресурсом демократизації суспільних відносин. Дійсно, за
допомогою інформаційних одиниць здійснюється вплив на політичну
свідомість і політичну діяльність як через спеціальні політичні комунікації,
так і опосередковано – через ЗМІ Саме за допомогою інформації
генерується соціальна пам'ять нації, а також задається інтерпретаційний
зміст сучасного суспільного розвитку. Проте за деяких умов використання
інформаційного ресурсу може стати і джерелом виникнення та посилення
5
небезпечних суспільних тенденцій. Це стосується, зокрема, подання
викривленої інформації, приховування або навпаки гіпертрофованого
перебільшення деяких фактів, нарешті – відвертої дезінформації.
Не випадково формування інформаційного суспільства стало
важливим завданням для більшості країн світу та міжнародних організацій,
що зайвий раз підкреслює важливість осмислення різнобічних аспектів
отримання та передачі інформаційних одиниць. Проблеми, пов’язані з
формуванням та розвитком інформаційного суспільства, не залишаються
поза увагою науковців. Сьогодні детально опрацьовано чимало складних
питань, пов’язаних із використанням інформаційного ресурсу в різних
сферах людської діяльності.
У цьому сенсі корисно ознайомитися з каталогом книжкової
виставки «Інформація як чинник розвитку суспільних відносин»,
підготовленим співробітниками Харківської державної наукової бібліотеки
ім. В. Г. Короленка. Допитливих читачів мають зацікавити окремі рубрики
каталогу, а саме: «Інформаційне право», «Інформаційна безпека» та
«Людина в інформаційному суспільстві».
Ю. Д. Древаль
6
І ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
1. К3-46663 Законодавство України про інформацію : зб. законів :
за станом на 25 січ. 2003 р. / Верх. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :
Парлам. вид-во, 2003. – 228 с.
2. К2-158014 Законодавство України про інформацію : станом на 1
січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2012. – 64 с.
3. В1-24843 Конвенція про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля / упоряд. Т. В. Тимочко. – Київ, 2007. –
34 с.
4. М Про державну таємницю : Закон України від 21 січ. 1994 р.
№ 3855 – ХІІ // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
5. В1-24648 Про держану таємницю : Закон України : за станом на
11 берез. 2011 р. / Верх. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2011. – 31 с.
6. В1-26314 Про доступ до публічної інформації : Закон України за
станом на 25 черв. 2014 р. / Верхов. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во,
2014. – 17 с.
7. В1-25547 Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації :
Закони України : за станом на 23 січ. 2013 р. / Верх. Рада України. – Київ :
Парлам. вид-во, 2013. – 31 с.
7
8. В1-20696 Про електронний цифровий підпис : Закон України :
за станом на 22 трав. 2003 р. / М-во юстиції України. – Київ : Ін. Юре,
2003. – 13 с.
9.
В1-20925
Про
електронні
документи
та
електронний
документообіг : Закон України від 22 трав. 2003 р. / М-во юстиції України.
– Київ : Ін. Юре, 2003. – 10 с.
10. М Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах : Закон України від 05 лип. 1994 р. № 80/94-ВР // Відом. Верх.
Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
11. М Про захист персональних даних : Закон України від 1 черв.
2010 р. № 2297-VI // Відом. Верх. Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
12. В1-25100 Про захист персональних даних. Державний реєстр
баз персональних даних : Закон України : станом на 1 січ. 2012 р. / Верх.
Рада України. – Харків : Право, 2012. – 36 с.
13. М Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації
в
інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційно-
телекомунікаційних системах : Постанова Кабінету Міністрів України від
29 берез. 2006 р., редакція від 13 жовт. 2011 р. № 938-2011 п // Офіц. вісн.
України. – 2006. – № 13. – Ст. 878.
14. В1-20168 Про інформацію : Закон України : за станом на 1
груд. 2002 р. / Верх. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во,
2002. – 24 с.
15. В1-23859 Про інформацію. Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів : Закони України : за
8
станом на 21 трав. 2009 р. / Верх. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во,
2009. – 36 с.
16. В1-24746 Про інформацію. Про доступ до публічної інформації
: Закон України : за станом на 16 черв. 2011 р. / Верх. Рада України. – Київ
: Парлам. вид-во, 2011. – 29 с.
17. В1-20003 Про національну програму інформатизації : Закон
України : за станом на 10 лип. 2002 р. / Верх. Рада України. – Київ :
Парлам. вид-во, 2002. – 19 с.
18. М Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007 – 2015 роки. Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V //
Офіц. вісн. України. – 2007. – № 8. – Ст. 273.
19. М Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні :
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386-р //
Офіц. вісн. України. – 2013. – № 44. – Ст. 1581.
20. К2-87516 Арістова, І. В. Державна інформаційна політика :
організаційно-правові аспекти / І. В. Арістова. – Харків : Вид-во Ун-ту
внутр. справ, 2000. – 368 с.
21. К2-170484 Баранов, А. А. Интернет : объект правоотношений и
предмет регулирования : монография / А. А. Баранов. – Київ : Право
Украины ; Харків : Право, 2013. – 144 с.
22. К2-122259 Баранов, О. А. Інформаційне право України : стан,
проблеми, перспективи / О. А. Баранов. – Київ : СофтПрес, 2005. – 316 с.
23. М Бєлєвцева, В. В. Правовий режим інформаційних ресурсів /
В. В. Бєлєвцева // Інформація і право. – 2011. – № 3. – С. 41 – 46.
9
24. К2-126084 Бєляков, К. І. Інформація в праві : теорія і практика /
К. Бєляков. – Київ : КВІЦ, 2006. – 116 с.
25. К2-133286 Бєляков, К. Інформатизація в Україні : проблеми
організаційного, правового та наукового забезпечення / К. Бєляков. – Київ :
КВІЦ, 2008. – 576 с.
26. М Бойченко, О. В. Правовий захист інтересів інформаційних
правовідносин в інформаційній сфері / О. В. Бойченко // Крим. юрид. вісн.
– 2007. – Вип. 1. – С. 268 – 280.
27. К2-166665 Борисова, Л. В. Правові засади захисту інформації :
навч. посіб. / Л. В. Борисова, М. Ф. Логвиненко. – Харків : ХНУВС, 2013. –
212 с.
28.
ПМ
5337
Брижко, В. М.
Адаптація
інформаційного
законодавства України до норм європейського права / В. М. Брижко //
Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. податк. служби України (економіка, право). –
2010. – № 4. – С. 142 – 148.
29.
М
Брижко, В. М.
Домінанта
праворозуміння
та
основ
понятійно-категоріального апарату інформаційного права / В. М. Брижко //
Інформація і право. – 2011. – № 3. – С. 5 – 17.
30. К5-13781 Брижко, В. М. Інформаційне право : нормативні та
методологічні
засади
упорядкування
інформаційних
відносин
/
В. М. Брижко, М. Я. Швець. – Київ : НДЦПІ АПрН України, 2009. – 289 с.
31. К2-139386 Брижко, В. М. Методологічні та правові засади
упорядкування інформаційних відносин : монографія / В. М. Брижко. –
Київ : Пан Тот, 2009. – 415 с.
10
32. К2-142239 Брижко, В. М. Нормативно-правові та методологічні
засади упорядкування інформаційних відносин : наук.-метод. посіб. /
В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець. – Київ : Пан Тот, 2009. – 324 с.
33. К4-20517 Брижко, В. М. Основи систематизації інформаційного
законодавства : теоретичні та правові засади : монографія / В. М. Брижко. –
Київ : ПанТот, 2012. – 303 с.
34.
М
Брижко, В. М.
Про
приведення
інформаційного
законодавства України у відповідність до положення європейського права /
В. М. Брижко // Прав. інформатика. – 2010. – № 1. – С. 14 – 22.
35. Б Брижко, В. М. Проблеми становлення інформаційного права /
В. Брижко // Наук. зап. ін-ту законодавства Верх. Ради України. – 2011. –
№ 4. – С. 168 – 175.
36. Б Брижко, В. М. Роль інформаційного права у розвитку
правової системи України / В. М. Брижко // Інформ. безпека людини,
суспільства, держави. – 2011. – № 1. – С. 13 – 19.
37. М Брижко, В. М. Філософія права : гносеологія у сфері
інформаційного права // Прав. інформатика. – 2014. – № 2. – С. 25 – 32.
38.
М
Бурило, Ю. П.
Види
господарських
інформаційних
правовідносин / Ю. П. Бурило // Інформація і право. – 2013. – № 1. – С. 35
– 44.
39.
К2-173327
Бурило, Ю. П.
Господарсько-правові
засади
інформаційної діяльності : монографія / Ю. П. Бурило. – Київ : НДІ приват.
права і підприємництва, 2013. – 343 с.
40. ПМ 5484 Бухтатий, О. Є. Конституційно-правові засади
державного управління в інформаційній сфері : цілі, завдання, функції та
11
існуючі протиріччя / О. Є. Бухтатий // Актуал. пробл. держ. упр. – 2009. –
№ 2. – С. 394 – 403.
41. ПБ 5382 Бухтатий, О. Є. Реформування інформаційної сфери
України : політичні та адміністративні аспекти / О. Є. Бухтатий // Держава
та регіони. Сер. Держ. упр. – 2009. – № 4. – С. 24 – 28.
42.
М
Гладківська, О. В.
Відображення
ключових
понять
основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в
інформаційній сфері / О. В. Гладківська // Прав. інформатика. – 2013. – №
1. – С. 30 – 38.
43. К3-46341 Гонцяж, Я. Свобода інформації та виконавча гілка
влади : правові норми, інституції, процедури / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. –
Київ : Міленіум, 2002. – 240 с.
44.
Ав-186551
Грищак, С. В.
Адаптація
інформаційного
законодавства України до норм Європейського Союзу : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Грищак ; Запоріз. нац. ун-т. –
Запоріжжя, 2013. – 16 с.
45. ПМ 5508 Даніл’ян, В. О. Розвиток інформаційного суспільства
в політико-правовому контексті / В. О. Даніл’ян // Наук. зап. Харк. ун-ту
повітр. сил. Соц. філософія, психологія. – 2008. – Вип. 1. – С. 86 – 94.
46. К2-143433 Денісова, О. С. Структурні механізми правового
інформування населення в Україні : монографія / О. С. Денісова,
М. М. Денісова, Б. В. Бабін. – Донецьк : Ноулідж, 2009. – 170 с.
47. К2-102410 Дідук, А. Г. Поняття «інформація» у цивільному
праві / А. Г. Дідук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності
: зб. наук. пр. – Донецьк, 2003. – № 2 / 2003. – С. 174 – 181.
12
48. М Дімчогло, М. Консолідація конституційних положень щодо
інформаційних
правовідносин
у
законодавстві
/
М. Дімчогло
//
Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 6. – С. 38 – 42.
49. Б Довгань, О. Д. Європейська інтеграція України як чинник
удосконалення
вітчизняного
інформаційного
законодавства
/
О. Д. Довгань, О. М. Солодка // Інформ. безпека людини, суспільства,
держави. – 2013. – № 1. – С. 25 – 30.
50. М Донченко, О. Право громадян на інформацію / О. Донченко //
Діловодство та документообіг. – 2013. – № 12. – С. 84 – 96.
51. М Доступ до публічної інформації (міжнародні та національні
стандарти) // Бюл. М-ва Юстиції України. – 2014. – № 7. – С. 5 – 8.
52. Ав-123745 Дуцик, Д. Р. Роль засобів масової інформації у
забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному
суспільстві : автореф. дис. ... канд. філол. наук. : спец. 10.01.08 /
Д. Р. Дуцик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – 20 с.
53. М Жиляєв, І. Б. Здобутки в системі нормативно-правового
забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного
суспільства упродовж 2012 – 2013 років / І. Б. Жиляєв, В. М. Фурашев //
Інформація і право. – 2013. – № 3. – С. 5 – 31.
54. К2-144410 Жиляєв, І. Б. Інформаційне право України : теорія і
практика : монографія / І. Б. Жиляєв. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 104 с.
55. М Задорожня, Л. М. До огляду стану законодавства України у
інформаційній сфері / Л. М. Задорожня, Б. Л. Раціборинський // Прав.
інформатика. – 2008. – № 4. – С. 71 – 75.
13
56. Ав-169603 Залізняк, В. А. Систематизація інформаційного
законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 /
В. А. Залізняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –
Київ, 2011. – 20 с.
57.
Ав-182675
Заяць, О. Є.
Адміністративно-правові
засади
доступу громадян до публічної інформації в Україні : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. Є. Заяць ; Львів. ун-т бізнесу та права. –
Львів, 2013. – 20 с.
58.
К2-77038
Іванов, В. Ф.
Інформаційне
законодавство
:
український та зарубіжний досвід / В. Ф. Іванов. – Київ : Центр віл. преси,
1999. – 210 с.
59. К2-112060 Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у
6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чиж. – Київ : Юрид. думка, 2005.
– Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. – 2005. – 326 с.
60. Б Каденюк, Д. Загальні принципи інформаційного права
України / Д. Каденюк // Наук. зап. ін-ту законодавства Верх. Ради України.
– 2010. – № 3. – С. 68 – 73.
61. М Калюжний, Р. А. Предмет та методи інформаційного права /
Р. А. Калюжний, А. Г. Марценюк // Прав. інформатика. – 2008. – № 3. – С.
5 – 9.
62. М Калюжний, Р. А. Систематизація нормативно-правового
забезпечення України в інформаційній сфері / Р. А. Калюжний, О. О. Баєв
// Прав. інформатика. – 2009. – № 3. – С. 5 – 10.
14
63.
Ав-188616
Кір’ян, В. О.
Правові
засади
розвитку
інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
спец. 12.00.07 / В. О. Кір’ян ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с.
64. М Коваленко, Л. Сутність інформаційно-правових норм /
Л. Коваленко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2011. – № 3. – С. 163 –
172.
65. К3-59821 Коваленко, Л. П. Теоретичні проблеми розвитку
інформаційного права України : монографія / Л. П. Коваленко. – Харків :
Право, 2012. – 248 с.
66.
К2-175698
Коломоєць, Т. О.
Адаптація
інформаційного
законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного
правотворчого процесу : монографія / Т. О. Коломоєць, С. В. Грищак. –
Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 163 с.
67. М Корж, І. Ф. Формалізація і реалізація права громадян України
на отримання публічної інформації / І. Ф. Корж // Інформація і право. –
2012. – № 3. – С. 57 – 62.
68. К2-155232 Кормич, Б. А. Інформаційне право : підручник /
Б. А. Кормич. – Харків : Бурун і К, 2011. – 334 с.
69. К2-139499 Костецька, Т. А. Інформаційне право України : навч.
посіб. / Т. А. Костецька. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 169 с.
70. К2-88904 Кохановська, О. В. Правове регулювання у сфері
інформаційних відносин : монографія / О. В. Кохановська. – Київ : Нац.
акад. внутр. справ України, 2001. – 211 с.
71.
Ав-176489
Крегул, І. Ю.
Співробітництво
України
з
міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення
15
розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.07 / І. Ю. Крегул ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування. – Київ, 2012. – 24 с.
72. Ав-120716 Кузенко, Л. В. Правове регулювання права громадян
на інформацію в сфері державного управління : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.07 / Л. В. Кузенко ; Нац. ун-т внутр. справ. –
Харків, 2003. – 21 с.
73. М Кукшинова, О. О. Деякі проблеми правового забезпечення
доступу до відкритої інформації / О. О. Кукшинова // Митна справа. –
2011. – № 5. – С. 7 – 13.
74. К2-136516 Кулініч, О. О. Загальні положення про інформацію з
обмеженим доступом у цивільному праві : монографія / О. О. Кулініч. –
Одеса : Букаєв, 2008. – 242 с.
75. М Ларіна, Н. Б. Інформаційні відносини суспільства і суб’єктів
державно-адміністративної та політичної діяльності / Н. Б. Ларіна // Теорія
та практика держ. упр. – 2013. – № 3. – С. 59 – 66.
76. К4-21896 Ліпкан, В. А. Адміністративно-правовий режим
інформації з обмеженим доступом в Україні : монографія / В. А. Ліпкан,
В. Ю. Баскаков. – Київ : Ліпкан, 2013. – 344 с.
77.
К4-23028
Ліпкан, В. А.
Інкорпорація
інформаційного
законодавства України : монографія / В. А. Ліпкан, К. П. Череповський. –
Київ : Ліпкан, 2014. – 391 с.
78.
К4-23029
Ліпкан, В. А.
Консолідація
інформаційного
законодавства України : монографія / В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло. – Київ :
Ліпкан, 2014. – 415 с.
16
79.
К4-20968
Ліпкан, В. А.
Систематизація
інформаційного
законодавства України : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – Київ :
Ліпкан, 2012. – 304 с.
80. Ав-164397 Лопатін, С. І. Адміністративно-правові відносини у
сфері забезпечення права громадян на інформацію : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. І. Лопатін ; Держ. наук.-дослід. ін-т М-ва
внутр. справ України. – Київ, 2010. – 20 с.
81. М Марущак, А. І. Визначення поняття «Інформаційні права
людини» / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. – № 2. – С. 21 – 26.
82. К2-126366 Марущак, А. І. Правомірні засоби доступу громадян
до інформації : наук.-практ. посіб. / А. І. Марущак. – Біла Церква : Буква,
2006. – 432 с.
83. М Марущак, А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права
України / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 20 – 24.
84. Ав-152712 Марценюк, О. Г. Теоретико-методологічні засади
інформаційного права України : реалізація права на інформацію : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. Г. Марценюк, Київ. нац. ун-т
внутр. справ. – Київ, 2009. – 20 с.
85. Ав-170053 Мосенко, Ю. О. Державна інформаційна політика
України : організаційно-правові аспекти здійснення : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю. О. Мосенко, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с.
86. К2-176068 Мужикова, Н. М. Особливості реалізації законів
України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» /
17
Н. М. Мужикова. – Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2014. – 59
с.
87. Б Нестеренко, О. Деякі проблеми застосування закону України
«Про доступ до публічної інформації» / О. Нестеренко // Свобода
висловлювань і приватність. – 2011. – № 2 – 3. – С. 8 – 16.
88. К3-59767 Нестеренко, О. Інформація в Україні : право на
доступ / О. Нестеренко. – Харків : Акта, 2012. – 308 с.
89. Ав-149341 Нестеренко, О. Право на доступ до інформації в
Україні : конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : спец. 12.00.02 / О. В. Нестеренко ; Нац. юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – 20 с.
90. Пб 5513 Нестеряк, Ю. Міжнародні принципи врегулювання
нормативно-правових відносин в інформаційній сфері / Ю. Нестеряк //
Актуал. пробл. держ. упр. – 2014. – № 1. – С. 97 – 100.
91. М Нестеряк, Ю. Нормативно-правові основи державної
інформаційної політики України в умовах розвитку інформаційного
суспільства / Ю. Нестеряк // Комунікація. – 2013. – № 3. – С. 73 – 88.
92. Пм 5509 Нестеряк, Ю. Розвиток інформаційного законодавства
в контексті становлення інформаційного суспільства : зарубіж. досвід /
Ю. Нестеряк // Унів. наук. зап. – 2014. – № 1. – С. 254 – 260.
93.
К2-155606
Новицький, А. М.
Правове
регулювання
інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні : монографія /
А. М. Новицький. – Ірпінь : НУ ДПС України. 2011. – 443 с.
94. Ав-175026 Новицький, А. М. Правові основи формування
інститутів інформаційного суспільства в Україні : теорія та практика :
18
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / А. М. Новицький ; Нац.
ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 40 с.
95. К2-142239 Нормативно-правові та методологічні засади
упорядкування
інформаційних
відносин
:
наук.-методол.
посіб.
/
В. М. Брижко, В. Цимбалюк, М. О. Швець та ін. – Київ : Пан Тот, 2009. –
322 с.
96. К2-100443 Орлов, П. І. Інформація та інформатизація :
нормативно-правове забезпечення : наук.-практ. посіб. / П. І. Орлов. –
Харків : НУВС, 2003. – 722 с.
97. Б Осельська, Ю. Принцип свободи інформації у міжнародному
публічному праві / Ю. Осельська, А. Шуміленко // Укр. часоп. міжнар.
права. – 2014. – Спецвипуск. – С. 59 – 62.
98. Б Панова, І. В. Захист від впливу інформації, що є шкідливою
для особи, як принцип інформаційного права / І. В. Панова // Право і
безпека. – 2010. – № 3. – С. 69 – 72.
99. М Панова, І. В. Інформаційне право : теоретичні засади
формування, становлення та утвердження в системі права України /
І. В. Панова // Мит. справа. – 2011. – № 4, Ч. 2. – С. 340 – 345.
100.
К2-172650
Панталієнко, Я. П.
Адміністративно-правові
відносини у інформаційній сфері : проблеми теорії та практики :
монографія / Я. П. Панталієнко. – Херсон : Грінь, 2013. – 290 с.
101. Ав-122561 Петров, Є. В. Інформація як об’єкт цивільноправових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 /
Є. В. Петров ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2003. – 20 с.
19
102.
Ав-186798
Петров,
С. В.
Адміністративно-правове
забезпечення реалізації права громадян на інформацію : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Петров ; Запоріз. нац. ун-т. –
Запоріжжя, 2013. – 18 с.
103. Б Петров, С. В. Місце права на інформацію в адміністративноправовому статусі громадянина / С. В. Петров // Проблеми правознавства
та правоохорон. діяльності. – 2012. – № 4. – С. 59 – 64.
104. М Пилипчук, В. Г. Проблеми становлення і розвитку
інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України /
В. Г. Пилипчук, В. М. Брижко // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 11
– 19.
105. М Пилипчук, В. Розвиток правової науки в інформаційній
сфері : системні проблеми та пріоритети / В. Пилипчук // Право України. –
2013. – № 9. – С. 146 – 161.
106. М Полетило, К. С. Інформаційні права людини і свободи та їх
судовий захист у конституційних нормах Греції / К. С. Полетило // Прав.
інформатика. – 2014. – № 1. – С. 88 – 95.
107. М Полетило, К. С. Інформаційні права людини і свободи та їх
судовий захист у конституційних нормах Фінляндії / К. С. Полетило //
Прав. інформатика. – 2014. – № 2. – С. 95 – 99.
108. К2-159677 Полетило, К. С. Судовий захист інформаційних
прав і свобод людини і громадянина : монографія / К. С. Полетило. –
Луцьк : Захарчук В. М., 2012. – 306 с.
109. К5-12926 Право на доступ до інформації : теорія та практика /
Харків. правозахисна група. – Харків : Права людини, 2008. – 348 с.
20
110. К2-120156 Правове забезпечення інформаційної діяльності в
Україні / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижет. – Київ : Юрид. думка,
2006. – 384 с.
111. Ав-153935 Пронченко, О. С. Взаємодія ЗМІ і влада в контексті
реалізації права громадян на інформацію : автореф. дис. ... канд. політ.
наук : спец. 23.00.02 / О. С. Пронченко ; НАН України, Ін-т політ. і
етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2008. – 16 с.
112.
М
інформаційного
Проскуріна, О.
Політико-правові
суспільства
Україні
в
/
аспекти
О. Проскуріна
розвитку
//
Політ.
менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 62 – 68.
113. М Розробка проекту концепції кодифікації інформаційного
законодавства України // Інформація і право. – 2012. – № 1. – С. 5 – 14.
114. М Сандул, В. С. Удосконалення законодавства у галузі зв’язку
та
інформатизації
України
/
В. С. Сандул,
І. І. Хохоева
//
Прав.
інформатика. – 2014. – № 2. – С. 4 – 8.
115.
Ав-174408
Свистович, Р.
Правове
регулювання
інформаційних відносин у сфері масової інформації : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.07 / Р. С. Свистович ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Київ, 2011. – 25 с.
116. К2-137566 Свобода інформації в Україні. Удосконалення
законодавства і практики. – Харків : Права людини, 2005. – 180 с.
117.
М
Селезньова, О.
Концептуальні
засади
методології
інформаційного права / О. Селезньова // Підприємництво, госп-во і право.
– 2011. – № 7. – С. 101 – 103.
21
118. М Середюк, В. Міжнародно-правові стандарти свободи
масової інформації та їх національна імплементація / В. Середюк // Юрид.
Україна. – 2009. – № 9. – С. 9 – 13.
119. Ав-165360 Середюк, В. В. Свобода масової інформації:
конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.
12.00.02 / В. В. Середюк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого.
– Харків, 2010. – 20 с.
120. М Скрипнюк, О. Свобода думки і слова : конституційноправові гарантії в Україні / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. – 2011. – № 3. –
С. 28 – 32.
121. Б Скулиш, Є. Д. Новели інформаційного законодавства
України : проблеми теорії і практики / Є. Д. Скулиш, А.І. Марущак //
Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2011. – № 1. – С. 7 – 12.
122. К2-136013 Словник термінів інформаційного права / упоряд.
А. І. Марущак. – Київ : КНТ, 2008. – 183 с.
123. М Смокович, М. Доступ до публічної інформації : окремі
аспекти теорії та судової практики / М. Смокович // Право України. – 2014.
– № 3. – С. 97 – 109.
124.
М
Сопілко, І. М.
Формування
підходів
до
уніфікації
понятійно-категоріального апарату інформаційного права / І. М. Сопілко //
Часопис Київ. ун-ту права. – 2009. – № 3. – С. 126 – 132.
125. Б Соснін, О. Проблеми правового регулювання інформаційної
політики в Україні / О. Соснін // Віче. – 2008. – № 20. – С. 22 – 26.
126.
Ав-163953
Супрун, В. М.
Теоретико-правові
основи
інформаційного суверенітету : автореф. дис. .. канд. юрид. наук: спец.
22
12.00.01 / В. М. Супрун ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2010. –
20 с.
127. Б Сухорольський, П. М. Проблеми забезпечення та розвитку
прав людини в умовах інформаційного суспільства / П. М. Сухорольський
// Укр. часоп. міжнар. права. – 2013. – № 1. – С. 18 – 24.
128. М Татарнікова, К. Кодифікація законодавства України про
інформацію : підходи до формування теорії інформаційного права /
К. Татарнікова // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 6. – С. 35 –
38.
129. М Ткаченко, В. В. Законодавче забезпечення забудови
інформаційного суспільства в Україні : сутність принципів інформаційного
права
та
інформаційного
законодавства,
напрями
їх
розвитку
/
В. В. Ткаченко // Прав. інформатика. – 2013. – № 2. – С. 31 – 37.
130.
Б
Усенко, І.
Новели
вітчизняного
законодавства
про
інформацію у контексті вимог здорового глузду і юридичної техніки /
І. Усенко // Свобода висловлювань і приватність. – 2012. – № 1. – С. 3 – 25.
131. ПМ 5623 Цибульська, А. В. Право на доступ до інформації в
Україні : конституційно-правовий аспект / А. В. Цибульська // Вісн.
Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля. Сер. Юрид. наук. – 2013. – № 2. – С. 49 –
54.
132.
К2-159936
Цимбалюк, В. С.
Інформаційне
право
:
концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства :
монографія / В. С. Цимбалюк. – Київ : Освіта України, 2011. – 426 с.
23
133. К2-155943 Цимбалюк. В. С. Інформаційне право : основи
теорії і практики : монографія / В. С. Цимбалюк. – Київ : Освіта України,
2010. – 388 с.
134. Ав-188089 Цимбалюк. В. С. Кодифікація інформаційного
законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 /
В. С. Цимбалюк, Юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – Харків,
2013. – 40 с.
135. М Цимбалюк. В. С. Мас-медіа право в інформаційному
суспільстві / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 30 –
33.
136. М Шапіро, В. Адміністративно-правовий статус громадянина
України як суб’єкт інформаційних правовідносин / В. Шапіро // Публ.
право. – 2012. – № 4. – С. 77 – 83.
137.
ПМ
5509
Шапіро, В. С.
Окремі
питання
правового
регулювання інформаційних відносин / В. С. Шапіро // Універ. наук. зап.
Право, економіка, упр. – 2011. – № 2. – С. 255 – 260.
138. М Швець, М. Я. До питання принципів, предмету і методів
інформаційного права / М. Я. Швець, В. М. Брижко // Прав. інформатика. –
2008. – № 4. – С. 5 – 14.
139.
К2-165111
Шестак, В. С.
Адміністративно-правове
регулювання відносин у соціально-культурній сфері (освіта, наука, засоби
масової інформації) : монографія / В. С. Шестак. – Донецьк : НОУЛІДЖ,
2010. – 294 с.
24
140. М Шишка, Ю. М. Захист прав і свобод людини в
інформаційній сфері / Ю. М. Шишка // Інформація і право. – 2014. – № 1. –
С. 101 – 105.
141. Ав-176820 Шпенов, Д. Ю. Інформаційні правовідносини :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Д. Ю. Шпенов ;
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ¸ 2012. – 20 с.
142. ПБ 5375 Шурупова, К. В. Правове регулювання порядку
доступу до інформації / К. В. Шурупова // Держава та регіони. Сер. Право.
– 2013. – № 1. – С. 55 – 58.
2 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
143. К2-170589 Арістова, І. В. Інформаційна безпека людини як
споживача телекомунікаційних послуг : монографія / І. В. Арістова,
Д. В. Сулацький. – Київ : Право України ; Харків : Право, 2013. – 184 с.
144. К2-137354 Бойченко, О. В. Інформаційна безпека України :
поняття та загрози / О. В. Бойченко // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ.
– Харків, 2008. – Вип. 43. – С. 95 – 102.
145. Б Борисова, Л. В. Інформаційна безпека як визначальний
компонент національної безпеки України / Л. В. Борисова, В. В. Тулупов //
Право і безпека. – 2013. – № 1. – С. 39 – 42.
146. К2-143528 Горбулін, В. П. Проблеми захисту інформаційного
простору України : монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок. – Київ :
Інтертехнологія, 2009. – 136 с.
147. М Довгань, О. Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних
загроз / О. Д. Довгань // Прав. інформатика. – 2014. – № 2. – С. 80 – 89.
25
148. М Забара, І. М. Інститут міжнародної інформаційної безпеки :
правові аспекти / І. М. Забара // Прав. інформатика. – 2014. – № 1. – С. 64 –
71.
149. К2-147676 Замула, О. А. Нормативно-правове забезпечення
інформаційної безпеки. Комплексні системи захисту інформації /
О. А. Замула, Ю. І. Горбенко, О. І. Шумов. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 246
с.
150. М Золотар, О. О. Загрози інформаційній безпеці людини /
О. О. Золотар // Прав. інформатика. – 2014. – № 2. – С. 70 – 79.
151. К2-117399 Зубок, М. І. Інформаційна безпека : навч. посіб. /
М. І. Зубок. – Київ : КНТЕУ, 2005. – 132 с.
152. К4-17122 Ісакова, Н. М. Інформаційна безпека як одна із
складових національної безпеки України / Н. М. Ісакова // Ефективність
державного управління : зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 16/17. – С. 55 –
62.
153. К2-160740 Карчевський, М. В. Кримінально-правова охорона
інформацйної безпеки України : монографія / М. В. Карчевський. –
Луганськ : ЛДУВС, 2012. – 527 с.
154. М Кіслов, Д. Проблеми безпеки інформаційного розвитку
людства / Д. Кіслов // Політ. менеджмент. – 2013. – № 1 – 2. – С. 145 – 152.
155.
К2-99495
Кормич, Б. А.
Організаційно-правові
засади
політики інформаційної безпеки України : монографія / Б. А. Кормич. –
Одеса : Юрид. літ., 2003. – 471 с.
156. В1-18772 Литвиненко, О. В. Інформаційний простір як
чинник забезпечення національних інтересів України : монографія /
26
О. В. Литвиненко, І. Ф. Бінько, В. М. Потіха. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 47 с.
157. К2-172910 Лужецький, В. А. Основи інформаційної безпеки /
В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ,
2013. – 220 с.
158. Б Манжай, О. В. Аналіз системи охорони державної таємниці
в Китайській народній республіці / О. В. Манжай, А. П. Косминя // Право і
безпека. – 2013. – № 4. – С. 38 – 42.
159. К2-172794 Манжай, О. В. Правові засади захисту інформації :
навч. посіб. / О. В. Манжай. – Харків : Ніка Нова, 2014. – 104 с.
160. К3-59067 Мамадьярова, Р. А. Информационная безопасность,
ее сущность, структура и обеспечение в конфликтных ситуациях /
Р. А. Мамадьярова // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип.
56. – С. 591 – 594.
161.
К4-18827
Марущак, А. І.
До
визначення
поняття
«інформаційна безпека» / А. І. Марущак // Правн. вісн. ун-ту «КРОК». –
Київ, 2010. – Вип. 5, Т. 1. – С. 125 – 131.
162. Б Марущак, А. Інформаційні ресурси держави : захист та
проблема захисту / А. Марущак // Юрид. радник. – 2009. – № 1. – С. 56 –
61.
163.
К3-49509
Методика
информационной
безопасности
/
Ю. С. Уфимцев, В. П. Буянов, Е. А. Ерофеев и др. – Москва : Экзамен,
2004. – 542 с.
164. ПБ 5446 Морозов, О. Л. Креативні підходи до вирішення
проблем у сфері забезпечення інформаційної безпеки / О. Л. Морозов //
27
Вісн. нац. техн. ун-ту України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. –
2007. – № 2, Ч. 2. – С. 129 – 132.
165. К2-170485 Настюк, В. Я. Адміністративно-правовий захист
інформації : проблеми та шляхи вирішення : монографія / В. Я. Настюк,
В. В. Бєлєвцева. – Київ : Право України ; Харків : Право, 2013. – 128 с.
166. М Настюк, В. Я. Національні інтереси у сфері інформаційної
безпеки України / В. Я. Настюк, В. В. Белевцева // Прав. інформатика. –
2014. – № 1. – С. 52 – 57.
167.
К4-19881
Національний
інформаційний
суверенітет
у
контексті розвитку новітніх технологій : монографія / О. С. Онищенко,
В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. – Київ : НБУВ, 2011. – 158 с.
168. Б Нестеренко, О. Свобода інформації чи інформаційна
безпека? / О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність. – 2011. –
№ 11. – С. 3 – 8.
169. К2-161123 Нормативно-правове забезпечення інформаційної
безпеки / С. М. Головань, О. С. Петров, В. О. Хорошко, Л. М. Щербак. –
Луганськ : НОУЛІДЖ, 2012. – 479 с.
170. Б Олійник, О. В. Методологічні засади забезпечення системи
інформаційної безпеки та її складової – захисту інформаційних ресурсів /
О. В. Олійник // Право і безпека. – 2014. – № 1. – С. 103 – 109.
171. К2-167982 Олійник, О. В. Теоретико-методологічні засади
адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України :
монографія / О. В. Олійник. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 399 с.
28
172. К2-135508 Пєвцов, Г. В. Інформаційна безпека регіону :
проблема, концепція та шляхи її реалізації : монографія / Г. В. Пєвцов,
О. М. Черкасов. – Харків : Константа, 2008. – 135 с.
173.
К4-12291
В. Ф. Авраменко,
Правові
Г. О. Брудний,
основи
охорони
С. І. Жлобін
та
інформації
ін.
–
Київ
/
:
Поліграфконсалтинг, 2003. – 173 с.
174. ПМ 5296 Сагайдак, О. В. Інформаційна безпека України в
умовах глобалізаційних викликів / О. В. Сагайдак // Вісн. Луган. нац. ун-ту
ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 12, Т. 2, Ч. 2. – С. 115 – 125.
175. Б Сенченко, М. Як відвернути від України негативне
інформаційне поле / М. Сенченко // Вісн. Книжкової Палати. – 2012. – № 6.
– С. 3 – 7.
176. К2-148801 Слєпцов, В. І. Правове та нормативне забезпечення
інформаційної безпеки / В. І. Слєпцов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 155 с.
177. К2-129464 Соціально-правові основи інформаційної безпеки :
навч. посіб. / В. М. Петрик, А. М. Кузьменко, В. В. Остроухов та ін. – Київ
: Росава, 2007. – 496 с.
178. Б Ткачук, Т. Забезпечення інформаційної безпеки держави :
національні реалії та перспективи апробації зарубіжного досвіду /
Т. Ткачук // Бизнес и безопасность. – 2012. – № 6. – С. 38 – 41.
179. М Фурашев, В. М. Законодавче забезпечення інформаційної
безпеки України / В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2014. – № 1. – С.
59 – 67.
29
180. М Фурашев, В. М. Питання законодавчого визначення
понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки /
В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2012. – № 1. – 46 – 55.
181. К2-104385 Харченко, Л. С. Інформаційна безпека України :
глосарій / Л. С. Харченко, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов. – Київ : Текст, 2004.
– 135 с.
182. К5-9773 Цимбалюк, В. Інформаційна культура як чинник
національної інформаційної безпеки (організаційно-правовий аспект) /
В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення
системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 9. – С. 11 – 17.
183.
К2-158232
Цымбалюк, В.
Роль
кодекса
Украины
об
информации и унификации правоотношений в сфере информационной
безопасности / В. С. Цымбалюк // Національна і міжнародна безпека в
сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф., Київ,
29 груд. 2011 р. – Київ, 2011. – С. 66 – 69.
184. Б Чернухін, І. О. Досвід Федеративної республіки Німеччини в
побудові системи захисту інфраструктури від кібернетичних загроз /
І. О. Чернухін // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави. – 2014. – № 1.
– С. 27 – 33.
185. К5-21727 Щепанківський, В. Г. Інформаційна безпека як
складова сучасного образу країни / В. Г. Щепанківський // Актуал.
проблеми міжнарод. відносин. – 2011. – Вип. 102, Ч. 1. – С. 219 – 228.
186. К2-117158 Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : навч.
посіб. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків : Консум, 2005. – 576 с.
30
187. М Юдкова, К. В. Побудова правової моделі інформаційної
безпеки / К. В. Юдкова // Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 68 – 72.
188. М Яременко, О. І. Правове регулювання інформаційної
господарської діяльності в Україні / О. І. Яременко // Інформація і право. –
2012. – № 3. – С. 63 – 71.
189. К2-94399 Ярочкин, В. И. Информационная безопасность /
В. И. Ярочкин. – Москва : Академ. Проект, 2003. – 639 с.
3 СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
190.
К1-8805
Афанасьев, В. Г.
Социальная
информация
/
В. Г. Афанасьев. – Москва : Наука, 1994. – 200 с.
191. Б Баланда, А. Л. Роль соціалізації засобів масової інформації у
становленні та розвитку вітчизняного інформаційного простору /
А. Л. Баланда, А. В. Жбанов // Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави.
– 2010. – № 1. – С. 81 – 85.
192. К2-164565 Баранов, А. А. Информационная инфраструктура :
проблемы регулирования деятельности / А. А. Баранов. – Київ : Вид. дім
Дмитра Бураго, 2012. – 352 с.
193.
К2-140262
Барматова, С. П.
Политика,
информация,
коммуникация : пространство взаимодействия / С. П. Барматова. – Киев :
ГАРК К и И, 2009. – 281 с.
194. К2-170566 Боднар, І. Р. Сучасні реалії інформаційного
суспільства : проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія
/ І. Р. Боднар. – Львів : Львів. комерц. акад., 2013. – 319 с.
31
195. К5-18926 Бородина, В. А. Информационная социализация –
путь
к
всеобщей
доступности
информации
/
В. А. Бородина
//
Библиотечное дело – 2004 : всеобщая доступность информации :
материалы Девятой междунар. науч. конф., Москва, 22 – 24 апр. 2004 г. –
Москва, 2004. – С. 11 – 13.
196. Б Брижко, В. До питання подальшого упорядкування
суспільних відносин у інформаційній сфері / В. Брижко // Малий і середній
бізнес. – 2011. – № 1/2. – С. 25 – 32.
197.
К2-98052
Винарик, Л. С.
Информационная
культура
в
современном обществе : учеб. пособие / Л. С. Винарик, Я. Г. Берсуцкий,
А. Н. Щедрин. – Донецк : ДИЭХП, 2003. – 321 с.
198.
К2-77671
Винарик, Л. С.
Информационная
культура
:
эволюция, проблемы / Л. С. Винарик, А. Н. Щедрин. – Донецк : ИЭП НАН
Украины, 1999. – 144 с.
199.
ПБ
5350
Галій, Ю. С.
Інформаційна
трансформація
суспільства – епідемія ХХІ століття / Ю. С. Галій // Вісн. Дніпропетр. унту. Сер. Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – Вип. 22, Т. 20, № 9/2.
– С. 50 – 54.
200. Б Гарієвич, Ю. В. Визначення поняття «Інформація» як
предмета суспільних відносин / Ю. В. Гарієвич // Інформ. безпека людини,
сусп-ва, держави. – 2011. – № 1. – С. 109 – 114.
201. Б Гарієвич, Ю. В. Інформаційний простір України : аналіз
деяких проблемних питань / Ю. В. Гарієвич // Інформ. безпека людини,
сусп-ва, держави. – 2009. – № 2. – С. 43 – 47.
32
202. Ав-121110 Геращенко, Т. Г. Філософсько-методологічний
аналіз сучасної парадигми інформації : автореф. дис. ... канд. філос. наук :
09.00.09 / Т. Г. Геращенко ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ,
2003. – 18 с.
203. К2-117527 Горовий, В. М. Особливості розвитку соціальних
інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий. –
Київ : НБУВ, 2005. – 299 с.
204. М Городецький, О. Глобальність як системна ознака
інформаційного суспільства / О. Городецький // Політ. менеджмент. –
2011. – № 6. – С. 111 – 119.
205. Б Грипич, С. Глобалізація як фактор розвитку інформаційної
та «віртуальної» культури / С. Грипич // Вісн. Книжкової палати. – 2010. –
№ 7. – С. 37 – 40.
В1-22942
206.
Гриценко, В. И.
Информационно-
коммуникационные технологии в образовании для всех – в ракурсе
проблем общества знаний / В. И. Гриценко. – Киев : Академпериодика,
2007. – 28 с.
207. М Гриценко, В. Суспільство в інформаційну епоху : реалії,
перспективи розвитку / В. Гриценко // Вісн. Нац. акад. наук України. –
2005. – № 6. – С. 28 – 32.
208. М Губанков, А. Н. Субъекты информационного поля сетевой
коммуникации
в
культурной
сфере
/
А. Н. Губанков
//
Вопр.
культурологии. – 2011. – № 9. – С. 64 – 69.
209.
К2-149683
Гурковський, В. І.
Державне
управління
розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія,
33
практика) : монографія / В. І. Гурковський. – Київ : Наук. світ, 2010. –
396 с.
210. Ав-167077 Гурковський, В. І. Засади державної політики в
сфері інформаційного суспільства в Україні : теоретичні та практичні
аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 /
В. І. Гурковський ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2011. –
36 с.
211. ПБ 5608 Гуцал, К. А. Особливості й шляхи переходу України
до інформаційного суспільства в умовах глобалізації / К. А. Гуцал //
Держава та регіони. – 2012. – № 4. – С. 9 – 13.
212. М Данильян, О. Г. Інформаційне суспільство : моральноетичний дискурс / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. –
2014. – № 1. – С. 16 – 25.
213.
ПМ
5508
Даніл’ян, В. О.
Деякі
тенденції
розвитку
інформаційного суспільства на прикладі провідних держав / В. О. Даніл’ян
// Наук. зап. Харк. ун-ту повітр. сил. Сер. Соціал. філософія, психологія. –
2005. – Вип. 3. – С. 156 – 163.
214. ПМ 5508 Даніл’ян, В. О. Інформаційне суспільство : базові
концепції аналізу / В. О. Даніл’ян // Наук. зап. Харк. ун-ту повітряних сил.
Сер. Соц. філософія, психологія. – 2005. – Вип. 2. – С. 131 – 138.
215. К2-133058 Даніл’ян, В. О. Інформаційне суспільство та
перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) :
монографія / В. О. Даніл’ян. – Харків : Право, 2008. – 183 с.
34
216. М Дзьобань, О. П. Інформаційне суспільство як новий спосіб
соціальної взаємодії / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Прав. інформатика.
– 2014. – № 1. – С. 3 – 11.
217. ПМ 5596 Дзьобань, О. П. Інформаційні детермінанти сучасних
трансформаційних процесів / О. П. Дзьобань, С. М. Романюк // Вісн. Нац.
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія
права, політологія, соціологія. – 2012. – № 3. – С. 13 – 19.
218. К2-151620 Додонов, А. Г. Живучесть информационных систем
/ А. Г. Додонов, В. Ландэ. – Киев : Наук. думка, 2011. – 255 с.
219. Б Дрешпак, В. Періоди розвитку державної інформаційної
політики України : зміст і хронологічні межі / В. Дрешпак // Держ. упр. та
місц. самоврядування. – 2014. – Вип. 1. – С. 3 – 14.
220. М Дубіцька, О. Інформаційне суспільство та державне
регулювання / О. Дубіцька // Джерела. – 2009. – № 1/2. – С. 55 – 63.
221. К2-151571 Дубов, Д. В. Інформаційне суспільство в Україні :
глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов,
М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – Київ : НІСД, 2010. – 63 с.
222.
співтовариств
Б
Дубова, С.
в
умовах
Проблеми
становлення
функціонування
глобального
наукових
інформаційного
суспільства / С. Дубова // Вісн. Книжкової палати. – 2014. – № 2. – С. 39 –
42.
223. Б Дудар, М. А. Інформаційне суспільство як етап новітньої
історії і місце в ньому людини / М. А. Дудар // Вісн. Технол. ун-ту
Поділля. – 1999. – № 2. – С. 128 – 130.
35
224.
К2-127537
Дулатова, А. Н.
Информационная
культура
личности : учеб.-метод. пособие / А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. –
Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 171 с.
225. Б Еляков, А. Д. Информационный фактор развития общества /
А. Д. Еляков // Науч.-техн. информ. Сер. 1. : Орг. и методика информ.
работы. – 2008. – № 2. – С. 1 – 10.
226.
К4-21191
Інформаційна
складова
соціокультурної
трансформації українського суспільства / О. С. Онищенко, В. М. Горовий,
В. І. Попик та ін. – Київ : НБУ, 2012. – 253 с.
227. В1-24334 Інформаційне суспільство : новини, інформація та
досвід з Великої Британії / Британ. Рада в Україні. – Київ, 2010. – 44 с.
228. К2-177938 Інформаційні управляючі системи та технології :
колект. моногр. / [Н. М. Порватова, Н. В. Скрипіцин, В. О. Курило та ін. ].
– Донецьк : Донбас, 2014. – 218 с.
229. К2-166308 Камарали, А. В. Информационная цивилизация –
новая ступень в развитии человечества : монография / А. В. Камарали. –
Донецк : ДонНУЭТ, 2013. – 171 с.
230. ПБ 5329 Камаралі, Г. В. Перспективи й особливості розвитку
держави в інформаційну добу / Г. В. Камаралі // Вісн. Донец. нац. ун-ту
економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського. Сер. Гуманіт. науки. –
2010. – № 2. – С. 111 – 119.
231. ПМ 5296 Каменская, Т. Г. Информационное общество и
общество знания / Т. Г. Каменская // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім.
Т. Шевченка. – 2010. – № 12, Т. 2, ч. 1. – С. 12 – 18.
36
232. ПБ 5329 Камуз, А. В. Роль информации в становлении
современной цивилизации / А. В. Камуз // Вісн. Донец. держ. ун-ту
економіки і торгівлі. Сер. Гуманіт. науки. – 2004. – № 2. – С. 30 – 37.
233. К2-161797 Картунов, О. В. Інформаційне суспільство : аналіз
політичних аспектів зарубіжних концепцій : монографія / О. В. Картунов,
О. О. Меруховський. – Київ : Крок, 2012. – 343 c.
234. К2-151121 Ковалевський, В. О. Інформаційна взаємодія у
політико-владному полі великого міста : монографія / В. Ковалевський. –
Київ. : ІП і ЕНД, 2010. – 220 с.
235.
К4-15243
Ковальчук, К. Ф.
інформаційно-інтелектуальних
Оцінка
технологій
/
ефективності
К. Ф. Ковальчук,
Л. М. Бандоріна, Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. –
131 с.
236. А 754269 Коган, В. З. Информационное взаимодействие : опыт
анализа субъект.-объект. отношений / В. З. Коган. – Томск : Изд-во Том.
ун-та, 1980. – 194 с.
237.
М
інформаційного
Колесніков, Б. П.
суспільства
в
Державна
Україні
:
політика
ноосферна
розвитку
парадигма
/
Б. П. Колесніков // Теорія та практика держ. упр. – 2013. – Вип. 2. – С. 13 –
19.
238. К2-152923 Колесніков, Б. П. Державне управління розвитком
інформаційного суспільства в Україні : монографія / Б. П. Колесніков. –
Донецьк : Ноулідж, 2010. – 319 с.
37
239. Б Коломієць, О. Г. Упередження агресивності міжкультурної
комунікації : соціально-філософський аспект / О. Г. Коломієць // Грані. –
2013. – № 2. – С. 7 – 11.
240.
М
Кордобовский, О. С.
Человек
в
информационном
пространстве / О. С. Кордобовский, С. Д. Политыко // Человек. – 1998. – №
6. – С. 104 – 112.
241. М Колодюк, А. Проблематика переходу до інформаційного
суспільства / А. Колодюк // Політ. менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 129 –
137.
242.
М
Костырев, А. Г.
«Разумная
сила»,
общественная
дипломатия и социальные сети как факторы международной политики /
А. Г. Костырев // Полис. Полит. исслед. – 2013. – № 2. – С. 143 – 149.
243. А 752533 Кочергин, А. Н. Проблемы информационного
взаимодействия в обществе : философско-социологический анализ /
А. Н. Кочергин, В. З. Коган. – Москва : Наука, 1980. – 176 с.
244. М Кравець, М. Філософія формування інформаційного
суспільства у європросторі / М. Кравець // Соціогуманіт. пробл. людини. –
2010. – № 4. – С. 37 – 43.
245. К2-176760 Крайнікова, Т. С. Культура медіаспоживання в
Україні : від консьюмеризму до просьюмеризму : монографія /
Т. С. Крайнікова. – Бориспіль : Люксар, 2014. – 371 с.
246. Б Красновский, В. Н. О некоторых аспектах влияния сетевого
воздействия на массовое общественное сознание / В. Н. Красновский //
Практ. психологія та соц. робота. – 2013. – № 11. – С. 77 – 80.
38
ПБ
247.
5607
Кушакова-Костицька, Н. В.
Збереження
національної ідентичності в інформаційному суспільстві / Н. В. КушаковаКостицька // Унів. наук. зап.: часопис. – Івано-Франківськ, 2013. – № 8. –
С. 51 – 56.
248. ПМ 5507 Кушакова-Костицька, Н. В. Основні питання
інформаційної політики в Україні в контексті розбудови інформаційного
суспільства / Н. В. Кушакова-Костицька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту
внутр. справ. Сер. Юридична. – 2009. – Вип. 4. – С. 52 – 58.
249. К2-159953 Ланде, Д. В. Основи інформаційного і соціальноправового моделювання : монографія / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев. – Київ
: Пан Тот, 2012. – 143 с.
250. Б Лобанов, Л. А. Информационное общество : проблемы
социальной адаптации населения Украины / Л. А. Лобанов, А. А. Лобанов
// Гуманіт. часопис. – 2008. – № 3. – С. 120 – 125.
251. К2-167854 Лугуценко, Т. В. Видима невидимість сучасної
людини культури : монографія / Т. В. Лугуценко. – Луганськ : СНУ, 2012.
– 298 с.
252. Б Луцик, Ю. О. Перехід України до моделі інформаційного
суспільства як напрям інтеграції до світового господарства / Ю. О. Луцик //
Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2008. –
№ 2. – С. 54 – 57.
253. Б Ляхоцький, В. П. Інформатизація суспільства : науковий
сигмент
–
проблеми
та
перспективи
/
В. П. Ляхоцький
//
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С.
62 – 67.
39
254.
К2-153139
Май, М.
Медіа-політика
в
інформаційному
суспільстві / М. Май ; пер. з нім. – Київ : Акад. Укр. Преси, 2011. – 283 с.
255. К2-92211 Мастяниця, Й. У. Інформаційні ресурси України :
проблеми
державного
управління
/
Й. У. Мастяниця,
О. В. Соснін,
Л. Є. Шиманський. – Київ : НІСД, 2002. – 141 с.
256. К2-98281 Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта : інноваційні
аспекти / О. В. Матвієнко. – Київ : КНУКіМ, 2003. – 125 с.
257. ПБ 5382 Машненков, К. А. Принцип природовідповідності в
державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні /
К. А. Машненков, А. М. Балашов // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. –
2013. – № 4. – С. 43 – 47.
258. Б Мельник, Н. М. Теоретическое знание как осевой принцип
информационного общества / Н. М. Мельник // Изв. Том. политехн. ун-та.
– 2006. – № 8. – С. 229 – 232.
259. ПБ 5446 Мельник, О. Л. Інформаційне суспільство та
суспільство знань – становлення та розвиток понять / О. Л. Мельник //
Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка.
– 2007. – № 2, ч. 2. – С. 57 – 60.
260.
М
Мешкова, Т. А.
Социально-политические
аспекты
глобальной информатизации / Т. А. Мешкова // Полис. Полит. исслед. –
2002. – № 6. – С. 24 – 33.
261.
Б
семиотический
Михайлюк, А. В.
аспект
/
Информационная
А. В. Михайлюк
//
аналитика
:
Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 41 – 48.
40
262. Б Начев, А. П. Генеза феномена «Информатизация общества» /
А. П. Начев // Перспективи. Сер. Філософія, соціологія, політологія. –
2012. – № 5. – С. 128 – 133.
263. Б Нестеренко, О. Чи потрібний такий закон? : про концепцію
державної
інформаційної
політики
/
О. Нестеренко
//
Свобода
висловлювань і приватність. – 2010. – № 4. – С. 9 – 14.
264. Б Нечитайло, А. А. Національна ідентичність у глобальному
інформаційному суспільстві / А. А. Нечитайло // Стратег. пріоритети. –
2013. – № 4. – С. 57 – 63.
265. Б Новицька, Н. Б. Інформаційна культура як складова
суспільної
моралі інформаційного суспільства / Н. Б. Новицька //
Соціологія права. – 2012. – № 2/3. – С. 25 – 28.
266. Б Остапенко, Г. Комунікація та комунікативна активність
суспільства в добу інтернет-технологій : соціальний аспект / Г. Остапенко
// Вісн. Книжкової палати. – 2013. – № 9. – С. 47 – 50.
267. ПМ 5296 Павлова, О. І. Інформаційна культура як умова для
формування цілісної особистості / О. І. Павлова // Вісн. Луган. нац. пед.
ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2005. – № 7. – С. 199 – 203.
268. Б Палкин, В. А. Развитие информационной цивилизации : путь
к процветанию или катастрофе? / В. А. Палкин // Наук. скарбниця освіти
Донеччини. – 2014. – № 2. – С. 26 – 33.
269. К2-90828 Партико, З. В. Образна концепція теорії інформації /
З. В. Партико. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2001. – 132 с.
270.
К2-147980
Пархоменко, О. В.
Інформація
і
знання
:
взаємозв’язок : монографія / О. В. Пархоменко. – Київ : ДНВ, 2010. – 267 с.
41
271. Б Петкова, О. В. Информация и генезис ее влияния на
современное общество / О. В. Петкова // Грані. – 2006. – № 1. – С. 133 –
137.
272.
К4-10553
Петров, В. Н.
Информационные
системы
/
В. Н. Петров. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 687 с.
273.
В1-143
Поваляев, С. А.
Информационное
обеспечение
социального прогресса / С. А. Поваляев. – Минск : Университетское, 1986.
– 40 с.
274.
К2-94349
Почепцов, Г. Г.
Информационно-политические
технологии / Г. Г. Почепцов. – Москва : Центр, 2003. – 381 с.
275. К3-56265 Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб.
/ Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – Київ : Знання, 2008. – 663 с.
М
Пригода,
інформаційного
простору
276.
В. М.
Формування
органів
і
державної
розвиток
влади
єдиного
України
/
В. М. Пригода // Менеджмент : теорія і практика. – 2011. – № 2. – С. 81 –
91.
277.
К2-172276
Проблеми
адаптації
особистості
в умовах
становлення інформаційного суспільства : монографія / В. І. Штанько,
Л. А. Тіхонова, Н. В. Чорна та ін. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 171 с.
278. К2-159364 Процеси управління інтерактивними соціальними
комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія
/ А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко та ін. – Львів : Львів.
політехніка, 2012. – 366 с.
279.
Б
інформаційного
Пунченко,
суспільства
О. П.
/
Стратегія
побудови
О. П. Пунченко,
та
розвитку
Т. М. Тардаскіна
//
42
Перспективи. Сер. Філософія, історія, соціологія, політологія. – 2005. – №
2. – С. 8 – 18.
280.
К2-83/3010
Рейзема, Я. В.
Информационный
анализ
социальных процессов : проблемы социологической информатики /
Я. В. Рейзема. – Москва : Наука, 1982. – 200 с.
281. К2-129778 Рубанець, О. М. Інформаційне суспільство :
когнітивний креатив постнекласичних досліджень / О. М. Рубанець. – Київ
: ПАРАПАН, 2006. – 419 с.
282.
К2-91955
Ручкин, В. А.
Закономерность
извлечения
информации / В. А. Ручкин. – Киев : Зелене сяйво, 2002. – 49 с.
283. К2-122505 Сафиуллина, З. А. Информация : ценность и
оценка : науч.-практ. пособие / З. А. Сафиуллина. – Москва : ЛибереяБибинформ, 2006. – 224 с.
284. Б Семенюк, Э. П. Информатика и духовные ценности : эпоха
глобализации / Э. П. Семенюк // Науч.-техн. информ. Сер. 1. Орг. и
методика информ. работы. – 2008. – № 1. – С. 1 – 11.
285. Б Сергієнко, І. Інформаційне суспільство : проблеми розвитку
й функціонування / І. Сергієнко // Наук. світ. – 2011. – № 9/10. – С. 2 – 5.
286. Б Сілкова, Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність у
структурі інформаційної діяльності / Г. В. Сілкова // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 37 – 44.
287. Б Скалацький, В. М. Концептуальні побудови та практичні
моделі інформаційного суспільства / В. М. Скалацький // Гуманіт. часопис.
– 2012. – № 4. – С. 62 – 69.
43
288. В1-22954 Скаленко, О. К. Інформаційні основи суспільства
знань : на шляху до інформ. сусп-ва : теорет.-методол. аспект /
О. К. Скаленко, О. В. Пархоменко. – Київ : УкрІНТЕІ : ІСЕМВ, 2007. – 20
с.
289. ПБ 5525 Скиба, О. П. Наукові комунікації в інформаційну
епоху / О. П. Скиба // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Філософія. Культурологія. –
2012. – № 1. – С. 42 – 45.
290. К2-174155 Собриология. Наука об отрезвлении общества :
монография / А. Н. Маюров, В. П. Кривоногов, Н. А. Гринченко и др. –
Харьков : С.А.М., 2013. – 477 с.
291. Б Солодка, О. М. Актуальні проблеми розвитку сучасного
інформаційного суспільства / О. М. Солодка // Інформ. безпека людини,
сусп-ва, держави. – 2014. – № 1. – С. 21 – 26.
292. К2-176777 Сопілко, І. М. Державна інформаційна політика
України : стан та шляхи реалізації : монографія / І. М. Сопілко. – Київ : МП
Леся, 2014. – 423 с.
293. К2-102762 Соснін, О. В. Проблеми державного управління
системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу
України : монографія / О. В. Соснін. – Київ : Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України, 2003. – 572 с.
294.
К3-53533
Социально-экономические
проблемы
информационного общества / Л. Г. Мельник, В. М. Геец, В. Г. Кремень и
др. – Сумы : Университ. кн., 2005. – 430 с.
295. ПБ 5350 Сподін, Л. А. Соціально-філософські аспекти генези
суспільства : від формаційного до інформаційного / Л. А. Сподін,
44
М. І. Сторожик // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Філософія. Соціологія.
Політологія. – 2012. – Вип. 22, Т. 20, № 9/2. – С. 123 – 127.
296. К2-160155 Степанов, В. Ю. Державна інформаційна політика :
проблеми та перспективи : монографія / В. Ю. Степанов. – Харків : С.А.М.,
2011. – 546 с.
297. Ав-176006 Степанов, В. Ю. Теоретико-методологічні засади
формування та реалізації державної інформаційної політики : автореф. дис.
... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / В. Ю. Степанов ; Харків. регіон.
ін-т держ. упр. – Харків, 2012. – 40 с.
298. К2-124110 Сукач, М. К. Інформаційні технології в наукових
дослідженнях / М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2006. – 148 с.
299. К4-22531 Тенденції впливу глобального інформаційного
середовища
на
соціокультурну
сферу
України
/
О. С. Онищенко,
В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013.
– 223 с.
300. М Тиндик, Н. П. Інформаційна політика України в епоху
глобалізації / Н. П. Тиндик // Мит. справа. – 2009. – № 5, ч. 2. – С. 67 – 74.
301. ПМ 5296 Тихоненко, О. М. Соціально-філософські питання
розвитку інформаційного суспільства в Україні / О. М. Тихоненко // Вісн.
Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2011. – № 21, ч. 2. – С. 39
– 45.
302. К3-51617 Уэбстер, Ф. Теории информационного общества /
Ф. Уэбстер ; пер. с англ. – Москва : Аспект-Пресс, 2004. – 399 с.
45
303. К2-121763 Халер, М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. /
М. Халер ; пер. з нім. – Київ : Акад. укр. преси ; [б. м.[ : Центр вільної
преси, 2006. – 307 с.
304. К2-171650 Чайка, І. Ю. Феномен інформаційної єдності :
соціально-філософський аналіз : монографія / І. Ю. Чайка. – Запоріжжя :
КСК–Альянс, 2013. – 330 с.
305. М Червякова, О. Сутнісні ознаки та види інформаційних
ресурсів як об’єктів державного управління / О. Червякова // Вісн. Акад.
прав. наук. України. – 2012 – № 3. – С. 176 – 184.
306.
К2-96941
Чернов, А. А.
Становление
глобального
информационного общества : проблемы и перспективы / А. А. Чернов. –
Москва : Дашков и К, 2003. – 231 с.
307. Б Чигур, Р. Ю. Інформація та знання як основні ресурси
інформаційного суспільства / Р. Ю. Чигур // Грані. – 2014. – № 2. – С. 61 –
65.
308. К3-53626 Чиж, І. С. Гарантія свободи : без вільного слова не
буває вільної людини / І. С. Чиж. – Київ : Навч. кн., 2004. – 334 с.
309. К2-106174 Чиж, І. С. Україна : шлях до інформаційного
суспільства / І. С. Чиж. – Київ : Либідь, 2004. – 287 с.
310. К3-58085 Чічановський, А. А. Інформаційні процеси в
структурі
світових
комунікаційних
систем
:
підручник
/
А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. – Київ : Грамота, 2010. – 568 с.
311. Б Шевченко, С. І. Мережа Інтернет як складова частина
сучасного
інформаційного
простору
України
/
Південноукр. правн. часоп. – 2012. – № 4. – С. 176 – 178.
С. І. Шевченко
//
46
312. ПБ 5341 Шевчук, І. П. Проблема якісного наповнення медіакультури в умовах інформаційного суспільства від комунікації до
спілкування / І. П. Шевчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. – 2011. – № 24. – С. 69 – 74.
313. М Шедяков, В. Робота з реальністю при організації
міжсистемних інформаційних потоків / В. Шедяков // Політ. менеджмент. –
2011. – № 4. – С. 37 – 45.
314. М Шелистов, Ю. И. Проблемы человека и становление
глобальной информационной среды / Ю. И. Шелистов // Вестн. Моск. унта. Сер. Полит. науки. – 2001. – № 6. – С. 55 – 76.
315.
ПМ
5296
Шумилов, А. В.
Социальные
сети
и
информационные технологии в электоральных процессах при переходе ко
второму модерну / А. В. Шумилов // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім.
Т. Шевченка. – 2010. – № 12, Т. 2, ч. 2. – С. 66 – 70.
316.
Б
Щербина, В. М.
Перспектива
розвитку
поняття
«інформаційне суспільство» у теоретичній соціології / В. М. Щербина //
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2004. – № 1/2.
– С. 589 – 597.
47
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Авраменко В. Ф. 173
Арістова І. В. 20, 143
Афанасьев В. Г. 190
Бабін Б. В. 46
Баєв О. О. 62
Баланда А. Л. 191
Балашов А. М. 257
Бандоріна Л. М. 235
Баранов А. А. 21, 22, 192
Барматова С. П. 193
Баскаков В. Ю.
Березко О. Л. 278
Берсуцкий Я. Г. 197
Бєлєвцева В. В. 23, 165, 166
Бєляков К. І. 24,25
Биченок М. М. 146
Бінько І. Ф. 156
Богуш В. М. 186
Боднар І. Р. 194
Бойченко О. В. 144
Бойченко О. В. 26
Борисова Л. В. 27, 145
Бородина В. А. 195
Брижко В. М. 28–37, 95, 138, 196
Брудний Г. О. 173
Бурило Ю. П. 38,39
Бухтатий О. Є. 40,41
Буянов В. П. 163
Винарик Л. С. 197, 198
Войтович О. П. 157
Галій Ю. С. 199
Гарієвич Ю. В. 200, 201
Геец В. М. 294
Геращенко Т. Г. 202
Гладківська О. В. 42
Гнатюк С. Л. 221
Гнидюк Н. 43
Головань С. М. 169
Гонцяж Я. 43
Горбенко Ю. І. 149
Горбулін В. П. 146
Горовий В. М. 167, 203, 226, 299
Городецький О. 204
Гринченко Н. А. 290
Грипич С. 205
Гриценко В. И. 206, 207
Грищак С. В.44, 66
Губанков А. Н. 208
Гурковський В. І. 209, 210
Гуцал К. А. 211
Данильян О. Г. 212
Даніл’ян В. О. 45, 214, 215
Денісова М. М. 46
Денісова О. С. 46
Дзьобань О. П. 212, 216, 217
Дідук А. Г. 47
Дімчогло М. 48, 78
Довгань О. Д. 49, 147
Додонов А. Г. 218
Донченко О. 50
Дрешпак В. 219
Дубіцька О. 220
Дубов Д. В. 221
Дубова С. 222
Дудар М. А. 223
Дулатова А. Н. 224
Дуцик Д. Р. 52
Еляков А. Д. 225
Ерофеев Е. А. 163
Жбанов А. В. 191
Жданенко С. Б. 216
Жиляєв І. Б 53, 54
48
Жлобін С. І. 173
Забара І. М. 148
Задорожня Л. М. 55
Залізняк В. А. 56, 79
Замула О. А. 149
Заяць О. Є. 57
Зиновьева Н. Б. 224
Золотар О. О. 150
Зубок М. І. 151
Іванов В. Ф. 58
Ісакова Н. М. 152
Каденюк Д. 60
Калюжний Р. А. 61, 62
Камарали А. В. 229, 230
Каменская Т. Г. 231
Камуз А. В. 232
Картунов О. В. 233
Карчевський М. В.
Кір’ян В. О. 63
Кіслов Д. 154
Ковалевський В. 234
Коваленко Л. 64, 65
Ковальчук К. Ф. 235
Коган В. З. 236, 243
Кожухівський А. Д. 157
Колесніков Б. П. 237, 238
Колодюк А. 241
Коломієць О. Г. 239
Коломоєць Т. О. 66
Кордобовський О. С. 240
Корж І. Ф. 67
Кормич Б. А. 155
Кормич Б. А. 68
Косминя А. П. 158
Костецька Т. А. 69
Костырев А. Г. 242
Кохановська О. В. 70
Кочергин А. Н. 243
Кравець М. 244
Крайнікова Т. С. 245
Красновский В. Н. 246
Крегул І. Ю. 71
Кремень В. Г. 294
Кривоногов В. П. 290
Кузенко Л. В. 72
Кузьменко А. М. 177
Кукшинова О. О. 73
Кулініч О. О. 74
Курило В. О. 228
Кушакова-Костицька Н. В. 247,
248
Ланде Д. В. 249
Ландэ В. 218
Ларіна Н. Б. 75
Литвиненко О. В. 156
Ліпкан В. А. 76–79, 181
Лобанов А. А. 250
Лобанов Л. А. 250
Логвиненко М. Ф. 27
Логінов О. В. 181
Лопатін С. І. 80
Лугуценко Т. В. 251
Лужецький В. А. 157
Луцик Ю. О. 252
Ляхоцький В. П. 253
Май М. 254
Мамадьярова Р. А. 160
Манжай О. В. 158, 159
Марущак А. І. 81–83, 121, 122,
161, 162
Марценюк А. Г. 61
Марценюк О. Г. 84
Мастяниця Й. У. 255
Матвієнко О. В. 256
Машненков К. А. 257
Маюров А. Н. 290
49
Мельник Л. Г. 294
Мельник Н. М. 258
Мельник О. Л. 259
Меруховський О. О. 233
Мешкова Т. А. 260
Михайлюк А. В. 261
Морозов О. Л. 164
Мосенко Ю. О. 85
Мужикова Н. М. 86
Настюк В. Я. 165, 166
Начев А. П. 262
Нестеренко О. 87–89, 168, 263
Нестеряк Ю. 90–92
Нечитайло А. А. 264
Новицька Н. Б. 265
Новицький А. М. 93, 94
Ожеван М. А. 221
Олійник О. В. 170, 171
Онищенко О. С. 167, 226, 299
Орлов П. І. 96
Осельська Ю. 97
Остапенко Г. 266
Остроухов В. В. 177
Павлова О. І. 267
Палкин В. А. 268
Панова І. В. 98, 99
Панталієнко Я. П. 100
Партико З. В. 269
Пархоменко О. В. 270
Пархоменко О. В. 288
Пелещишин А. М. 278
Петкова О. В. 271
Петрик В. М. 177
Петров В. Н. 272
Петров Є. В. 101
Петров О. С. 169
Петров С. В. 102, 103
Пєвцов Г. В. 172
Пилипчук В. Г. 104, 105
Поваляев С. А. 273
Полетило К. С. 106–108
Политыко С. Д. 240
Попик В. І. 167, 226, 299
Порватова Н. М. 228
Потіха В. М. 156
Почепцов Г. Г. 274, 275
Пригода В. М. 276
Пронченко О. С. 111
Проскуріна О. 112
Пунченко О. П. 279
Раціборинський Б. Л. 55
Рейзема Я. В. 280
Романюк С. М. 217
Рубанець О. М. 281
Ручкин В. А. 282
Савчук Л. М. 235
Сагайдак О. В. 174
Сандул В. С. 114
Сафиуллина З. А. 283
Свистович Р. 115
Селезньова О. 117
Семенюк Э. П. 284
Сенченко М. 175
Сергієнко І. 285
Середюк В. 118, 119
Сєров Ю. О. 278
Сілкова Г. В. 286
Скалацький В. М. 287
Скаленко О. К. 288
Скиба О. П. 289
Скрипіцин Н. В. 228
Скрипнюк О. 120
Скулиш Є. Д. 121
Слєпцов В. І. 176
Смокович М. 123
Солодка О. М. 49, 291
50
Сопілко І. М. 124, 292
Соснін О. 125, 255, 293
Сподін Л. А. 295
Старіш О. Г. 310
Степанов В. Ю. 296, 297
Сторожик М. І. 295
Сукач М. К. 298
Сулацький Д. В. 143
Супрун В. М. 126
Сухорольський П. М. 127
Тардаскіна Т. М. 279
Татарнікова К. 128
Тимочко Т. В. 3
Тиндик Н. П. 300
Тихоненко О. М. 301
Тіхонова Л. А. 277
Ткаченко В. В. 129
Ткачук Т. 178
Тулупов В. В. 145
Усенко І. 130
Уфимцев Ю. С. 163
Уэбстер Ф. 302
Фурашев В. М. 53, 179, 180, 249
Халер М. 303
Харченко Л. С. 181
Хорошко В. О. 169
Хохоєва І. І. 114
Цибульська А. В. 131
Цимбалюк В. 32, 95, 132–135, 182,
183
Чайка І. Ю. 304
Червякова О. 305
Череповський К. П. 77
Черкасов О. М. 172
Чернов А. А. 306
Чернухін І. О. 184
Чигур Р. Ю. 307
Чиж І. С. 59, 308, 309
Чижет І. С. 110
Чічановський А. А. 310
Чорна Н. В. 277
Шапіро В. 136, 137
Швець М. О. 95
Швець М. Я. 30, 32, 138
Шевченко С. І. 311
Шевчук І. П. 312
Шедяков В. 313
Шелистов Ю. И. 314
Шемшученко Ю. С. 59, 110
Шестак В. С. 139
Шиманський Л. Є. 255
Шишка Ю. М. 140
Шпенов Д. Ю. 141
Штанько В. І. 277
Шумилов А. В. 315
Шуміленко А. 97
Шумов О. І. 149
Шурупова К. В.142
Щедрин А. Н. 197, 198
Щепанківський В. Г. 185
Щербак Л. М. 169
Щербина В. М. 316
Юдін О. К. 186
Юдкова К. В. 187
Яременко О. І. 188
Ярочкин В. И. 189
ЗМІСТ
Передмова ............................................................................................................ 3
Ю. Д. Древаль. Інформація як чинник суспільного прогресу ........................ 4
1 Інформаційне право ........................................................................................ 6
2 Інформаційна безпека .................................................................................... 24
3 Сучасні реалії інформаційного суспільства ............................................... 30
Іменний покажчик ............................................................................................. 47
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
190
Размер файла
222 Кб
Теги
ХДНБ ім. В. Г. Короленка, інофрмація, суспільні відносини
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа