close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Посібник "Інноваційні технології креативної освіти"

код для вставкиСкачать
Анотація
У посібнику розкриті поняття інноваційних
педагогічних технологій та визначені основні
методологічні вимоги, яким має відповідати будьяка інноваційна технологія навчання, окреслені
базові інноваційні технології сучасної креативної
освіти. Запропоновані фрагменти уроків і
позакласних заходів з досвіду роботи МО
іноземної мови школи щодо впровадження
інноваційних педагогічних технологій у процесі
вивчення іноземної мови як засобу розвитку
творчої особистості.
Зміст
Вступ.
1.Визначення актуальності та проблематики
впровадження інноваційних технологій у сучасній
школі та специфічних особливостей
інноваційного навчання.
2. Інноваційність як принцип педагогіки. Науково
– теоретичні аспекти.
3.Інноваційність у вихованні та навчанні як засіб
розвитку креативного потенціалу учня та
створення «ситуацій успіху» у процесі вивчення
іноземної мови.
4. Висновки
5. Література
6. Додатки
Вступ.
В Україні триває реформування системи освіти. Інструментом становлення нової освіти є інноваційна
діяльність, яка полягає у внесенні якісно нових елементів у навчально-виховний процес.
Пропонуються нові технології, інший педагогічний менталітет. Сучасний етап модернізації системи
освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів на
розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів
розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових
або вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах
навчання, виховання. Таким чином, інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку
людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і
розвитку творчої потенції людини, її спрямованості на самовизначення, стабільно активної
життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і розв'язання нових завдань.
Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку
школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст
своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови розумного поєднання
традиційних та інноваційних форм і методів навчання.
Ефективність діяльності на уроці з використанням інноваційних технологій залежить насамперед від
благополуччя в соціально-психологічному аспекті. Учень буде активним, якщо його не лякає
атмосфера заняття, що складається з різних аспектів його власної діяльності й діяльності вчителя.
Учень активний, якщо на занятті відсутня критика його особистості з боку вчителя або однокласників,
а зауваження мають конструктивний характер і стосуються насамперед результатів його діяльності.
Він відчуває себе в безпеці, якщо будь-який його внесок у навчальний процес цінується. Тільки за
відсутності страху перед тим новим, що пропонує педагог, учень дозволить собі експерементувати з
моделями поведінки, знаходячи оптимальний результат своєї поведінки, визначаючи свою роль у
спільній роботі, обираючи і формуючи свою позицію, свою точку зору, „конструюючи‖ свої знання.
Як і в інших сферах суспільного буття, в системі освіти інноваційні процеси є не просто
впровадженням нового. Вони реалізуються як цілеспрямовані зміни цілей, умов, змісту, засобів,
методів, форм діяльності, яким властиві новизна, високий потенціал підвищення ефективності
діяльності загалом або у певних їх сферах, здатність забезпечити довготривалий корисний ефект,
узгодженість з іншими нововведеннями. Специфічними особливостями інноваційного навчання є
його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей,
налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях. Освіта має забезпечити кожному, хто
навчається, широкі можливості для здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя:
— знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню наукової
картини світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої практичної діяльності;
— досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової діяльності, що сприяє
формуванню основних інтелектуальних, трудових, організаційних і гігієнічних умінь та навичок,
необхідних у повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні освіти та
самоосвіти;
— досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних здібностей
особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах соціально- економічного та науковотехнічного прогресу; — досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до активної
участі в житті країни, створення сім’ї, планування особистого життя на основі ідеалів, моральних та
естетичних цінностей сучасного суспільства.
I.За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним, закостенілим феноменом, адже вона
весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує тенденції, перспективи
розвитку людства, національного буття народу. Однак оновлення навчально-виховної практики часто
відставало від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних вимог до неї. Тривалий час, особливо на
ранніх етапах розвитку людства, ця проблема була не настільки гострою, як в індустріальну і
постіндустріальну (інформаційну) епохи. Помітно актуалізувалася вона у другій половині ХХ ст., що
було зумовлено колосальним проривом у науково-технічному розвитку, радикальною зміною
традиційних уявлень про світ, життя, його цінності, майбутнє цивілізації. Між системою освіти і
новими умовами життя виник розрив, який сучасний американський учений Філіп Кумбс витлумачив
як кризу освіти в тогочасному світі. На той час з’явилося багато критичних публікацій про стан освіти,
розгорнулися дискусії про її нові цілі та шляхи розвитку. У багатьох країнах було прийнято державні
програми реформування освіти. На рубежі ІІ—ІІІ тис. радикально змінюється державна освітня
політика і в Україні. Розпочалося становлення нових парадигм (грец. paradeigma — приклад, взірець)
освіти, орієнтованих на входження нашої країни у світовий освітній простір, поглиблюються тенденції
диференціації освіти. Реалізація принципу варіативності дає змогу педагогічним колективам
навчально-виховних закладів обирати і конструювати педагогічний процес за будь-якими моделями,
зокрема й авторськими. Це супроводжується суттєвими позитивними змінами в педагогічній теорії та
практиці: розробленням різних варіантів змісту освіти, використанням можливості сучасної
дидактики у підвищенні ефективності освітніх структур; здійсненням наукових розроблень і
практичним обґрунтуванням нових педагогічних ідей і технологій. Реальністю є взаємодія різних
педагогічних систем і технологій навчання, апробування на практиці як нових форм, так і цілісних
педагогічних систем минулого.
Найзначущішою особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації
навчання — традиційної та інноваційної.
Актуальність проблеми полягає в , що у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціальноекономічному середовищі рівень освіти значною мірою залежатиме від результативності
запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних
дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до
навчання.
II. Перш ніж розглянути сутнісні ознаки інноваційних педагогічних технологій, уточнимо ключові
поняття «інновація» та «педагогічна технологія». Інновація (лат. innovatio — оновлення, зміна) —
нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в
інших цілях. Поняття «інновація» вперше було вжито понад століття тому в культурології та
лінгвістиці для позначення процесу трансфера (лат. transfero — переношу, переміщую) —
проникнення елементів однієї культури в іншу і набуття при цьому нових, не властивих раніше
якостей. Іноді інновацією вважають використання відомого із незначною модифікацією. Інновації є
предметом особливої діяльності людини, яка не задоволена традиційними умовами, методами,
способами і прагне не лише новизни змісту реалізації своїх зусиль, а передусім якісно нових
результатів. Інновації в педагогіці – це процес створення та впровадження нових засобів
(нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язували по іншому; відкриття
нових форм, методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій
практиці; творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, систем навчання та виховання.
Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами,
інтеграцією (лат. integratio — відновлення, об’єднання в ціле окремих елементів) знань і форм
соціального
буття.
Значний внесок у розробку методології і теорії поняття педагогічної технології зроблений сучасними
педагогами: В. Безпалько, Б. Лихачовим, М. Кларіним, В. Монаховим, Г. Селевко та іншими.
Проблему педагогічної інноватики розглядали такі вчені як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов,
В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та інші.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити поняття інноваційних педагогічних технологій,
розкрити основні методологічні вимоги, яким має відповідати будь-яка інноваційна технологія
навчання.
Модернізація системи освіти пов’язується, насамперед, із введенням в освітнє середовище
інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу,
засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.
Останнім часом досить широко увійшов у вжиток термін «інноваційні педагогічні технології».
Перш ніж розглянути сутнісні ознаки інноваційних педагогічних технологій, уточнимо ключові
поняття «інновація» та «педагогічна технологія».
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення
нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати
навчально-виховного процесу.
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов,
В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового у
педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.
Так, В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які
у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи
окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході
зміни умов і ситуацій ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти.
Розрізняють поняття новація, або новий спосіб та інновація, нововведення. Новація – це сам засіб
(новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація – процес його освоєння.
Одні науковці (В Сластьонін, Л. Подимова) вважають інновації комплексним процесом створення,
розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки,
наукових досліджень. Інші заперечують, що інновації не можуть зводитись до створення засобів.
Так, І. Підласий вважає, що інновації – це ідеї , і процеси, і засоби, і результати, взяті в якості якісного
вдосконалення педагогічної системи.
Розбіжності у тлумаченні поняття спричинені неоднаковим баченням їх авторами сутнісного ядра, а
також радикальності нововведень. Одні з них переконані, що інноваціями можна вважати лише те
нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни у певній системі, інші зараховують до цієї
категорії будь-які, навіть незначні, нововведення.
Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в
оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему. Прагнення постійно
оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних
раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості.
Сьогодні у педагогічний лексикон міцно ввійшло поняття педагогічної технології. Існують різні
погляди на розкриття цього поняття.
 Технологія – це сукупність прийомів, що застосовуються в якій-небудь справі, майстерності,
мистецтві (тлумачний словни)
 Педагогічна технологія – сукупність засобів та методів відтворення теоретично обґрунтованих
процесів навчання та виховання, що дозволяють успішно реалізовувати завдання освіти (В.
Безпалько).
 Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних настановою, що визначають
спеціальний набір та компонування форм, методів, засобів, прийомів навчання, засобів
виховання; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б.
Лихачов).
 Педагогічна технологія – системна сукупність та порядок функціонування всіх особистісних,
інструментальних та методологічних засобів, що використовуються для досягнення освітньої
мети (М. Кларін).
 Педагогічна технологія – це модель спільної педагогічної діяльності, продумана в усіх деталях
з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням
комфортних умов для студента і викладача (В. Монахов].
 Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування, визначення всього
процесу викладання і засвоєння знань з використанням комп’ютера і людських ресурсів,
завданням якого є оптимізація форм освіти (ЮНЕСКО).
Цілий ряд авторів, зокрема й В. Кукушкіна, вважають, що будь-яка педагогічна технологія повинна
відповідати деяким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності).
– Концептуальність. Кожній педагогічній технології повинна бути притаманна опора на певну
наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне
обґрунтування досягнення освітньої мети.
– Системність. Педагогічній технології мають бути притаманні всі ознаки системи: логіка процесу,
взаємозв’язок всіх його частин, цілісність.
– Можливість управління. Передбачає можливість діагностичного ціле покладання, планування,
проектування процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання засобами та методами з метою
корекції результатів.
– Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують в конкурентних умовах і повинні бути
ефективними за результатами й оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного
стандарту освіти.
– Відтворюваність. Можливість використання (повторення, відтворення) педагогічної технології в
інших ідентичних освітніх закладах, іншими суб’єктами.
– Візуалізація (характерна для окремих технологій). Передбачає використання аудіовізуальної та
електронно-обчислювавальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних
дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників.
Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації
вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів.
Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та
впровадження інноваційних технологій навчання.
На думку Н.В. Якси, інноваційну діяльність можна вважати ефективною, якщо нововведення
пройшло всі стадії вище викладеного ―життєвого циклу‖. Інноваційне (лат. innovatio — оновлення,
зміна) навчання — зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня
діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих
соціально-адаптаційних можливостей особистості.
Якщо звертатися до джерел поняття "технологія", то ми повинні зафіксувати, що воно походить із
двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна
визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність.
Інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне
впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів,
що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів» (І.
Дичківська).
III. Інтерактивні технології (авт. О.Пометун, Л. Пироженко), ідея яких полягає в тому, що процес
пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Інтерактив (від анг.- взаємний
та діяти). Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання.
Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок а вмінь як предметних, так і
загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії; створення ситуації успіху, розвитку комунікативних якостей.
Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне
розв'язання проблем. Інтерактивне навчання - це навчання діалогу, під час якого відбувається
взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання
навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. Залежно від мети уроку, форм організації
навчальної діяльності використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання,
колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань.
Групова (колективна) технологія навчання передбачає організацію навчального процесу, за якої
навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями (взаємонавчання) у групах. Група може
складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками,
може бути постійною і мобільною. Групові форми навчання дають змогу диференціювати та
індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття,
засвоєння та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують
розумову діяльність. Робота в групах (колективна) дає найбільший ефект у засвоєнні знань.
Групові (колективні) технології застосовувалися ще в середні віки. Ідеї взаємного навчання закладено
ще белланкастерській системі.
Сучасна технологія розроблена і апробована О. Рівином , В. Дяченко .
Технологічний концепт проектних технологій ( авт. Баханов К., Гузєєв В., Єрмаков І., Пєхота О.)
орієнтує на дієвий спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на
практиці.
Інформаційні технології навчання надають доступ учням до нетрадиційних джерел інформації.
Створюють можливості для творчої діяльності, формування професійних навиків.
Мультимедійні технології пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: електронних книг,
енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об'єднаються текстова, графічна,
аудіо- та відеоінформація, анімація. Ігрові технології навчання (Й. Гензерг).
Технології ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під час якої навчання
здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання"
ситуації). Сьогодні віддають перевагу терміну "імітація" замість "гра" (акцент переноситься на
внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і
навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють
емоційному сприйманню змісту навчання. Інтегровані технології (П. Ерднієв) - припускає, що вчитель
за можливості чітко визначає реакції, поняття, ідеї та навички, які мають бути засвоєні учнем, а потім
за допомогою багатостороннього підходу допомагає учневі спрямувати власну діяльність на
досягнення цих цілей.
Висновок В.О. Сухомлинський писав , що кожна дитина іде в школу з вогником в
душі , й завдання педагога – підтримати цей вогник, щоб він не погас. Для цього
потрібно перебувати в постійному пошуку цікавих форм , прийомів , засобів,
технологій навчання, вміло поєднувати елементи передового педагогічного досвід та
інноваційних технологій у навчально - виховному процесі.
На сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного
процесу має бути учень. Від його активності на уроці, вміння працювати з учителем,
однокласниками залежить успіх в опануванні програмового матеріалу. На жаль, дітей
зазвичай більше хвилюють оцінки, ніж сам процес навчання. Проте шкільні оцінки не
визначають майбутнє дитини. Як навчити дитину вчитися самостійно? Як уникнути
пасивності учнів на уроці? Як «свій» урок зробити «їхнім» уроком? Як учительське
«треба» перетворити на учнівське «хочу»? Що зробити, щоб учні не відсиджувалися, а
проявляли себе? Як зробити урок цікавим, різноманітним, ефективним, щоб діти не
втрачали цікавості до здобуття знань, щоб «тягнулися» до додаткової літератури? На
розв’язання цих завдань і спрямована діяльність вчителів МО іноземної мови. З цією
метою здійснюємо ряд взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на всебічне
підвищення фахової майстерності вчителів. Вивчення та активне впровадження
інноваційних освітніх технологій в навчальному закладі було розпочато з 2010 році.
Вчителями було обрано науково-методичну проблему «Інноваційні технології
креативної освіти» . Вчителі МО іноземних мов працюють над вивченням і
впровадженням інтерактивних технологій. Вони вважають, що ці технології
дозволяють учням аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння
навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; навчитись
формувати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору,
аргументувати й дискутувати; навчитись слухати іншу людину, поважати
альтернативну думку; моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний
соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації і переживати їх; знаходити
спільне розв'язання проблеми; розвивати навички проектної діяльності, самостійної
роботи, виконання творчих робіт.
Таким чином, за допомогою сучасних інноваційних технологій забезпечується
можливість досягнення ефективного результату в розвитку особистісних якостей в
процесі засвоєння знань, умінь, навичок. Інноваційна діяльність є специфічною і
досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження
інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням,
розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до
інновацій.
Література
















Баханов К. Шляхи інноваційного навчання // Історія в школах України. — 1999. — № 4. — С.
19—25.
Баханов К. Що таке технологія навчання // Шлях освіти. — 1999. — № 3. — С. 23—25.
Блакитна Т. Технологія розвитку: Школа життєтворчості в дії // Завуч. — 2000. — № 3. — С. 14.
Безлюдна Н. Про методику розвивального навчання // Початкова школа. — 1998. — № 9. —
С. 21—22.
Болсун С. Модель ідеального вчителя // Рідна шк. — 1999. — № 2. — С. 55—59.
Болюбаш Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні засади // Рідна школа. — 1999.
— № 1. — С. З—4.
Буркова Л. Технології в освіті // Рідна шк. — 2001. — № 2. — С. 18—19.
Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті // Дошкільне виховання. — 1999. — № 7.
— С. 5—7.
Вишневська Н. Головні тенденції реформування шкільної освіти в країнах Європи (80—90
роки XX ст.) // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 71—75.
Гаврилюк О. Нові технології навчання — ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації
спеціалістів // Рідна шк. — 1998. — № 6. — С. 68—71.
Головко О. Экологическая педагогика? Да! // Учитель. — 2000. — № 2. — С. 15—16.
Даниленко Л. Інноваційна освітня діяльність // Освіта. — 1998. — 5—12 серпня. — С. 4.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004.
Ігнатенко М. Сучасні освітні технології // Математика в шк.,– 2003. – №4. – С.2-6. 2.
Педагогические технологии / Под общей ред. В.С. Кукушкина. – Ростов н/Д., 2002.
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Освіта України. —
2001 р. — № 6. — С. 17—18.
Додатки з досвіду роботи вчителів МО іноземної мови
Керуючись педагогічними принципами науковості й доступності, системності й послідовності, з
метою запобігання перевтомлюваності учнів та активізації їх пізнавальної діяльності Кандаурова
Олена Юріївна впроваджує в систему своїх уроків елементи як традиційних, так й інноваційних
технологій .
Формуючи інформаційні компетентності, компетентн ості саморозвитку, самоосвіти, творчої продуктивної
діяльності, активно використовую проектну технологію. Разом з учнями створили та презентували проекти:
“APPEARANCE”, “HEALH TY FOOD”, “COOKERY BOOK”, “LESSON – JAM”, “MY FAMILY”, “ROYAL FAMILY”, “I AM
UNIQUE”, “MY HOBBY”, “WE AND ENVIRONMENT”, “ WE LEARN ENGLISH”
Оскільки велику роль у формуванні лексичного запасу та граматичних навичок учнів відіграють прийоми
ігрових технологій, особливо актуальним є використання таких прийомів у 5 – 6 класах, адже наочно-образне
мислення школярів молодшого підліткового віку сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу,
оволодінню англійською мовою.
Використання прийому “символ” в поєднанні з наочними методами позитивно впливає на розвиток
абстрактного мислення, стимулює активну пізнавальну діяльність, сприяє вдосконаленню вмінь аналізувати,
порівнюва ти, робити висновки, логічно послідовно висловлювати власні міркування. Більш активне і свідоме
засвоєння навчального матеріалу відбувається завдяки оволодінню елементами комп’ютерної грамотності.
Впровадження ІКТ стимулює інтерес до навчальної діяльності, спри яє формуванню логічного, творч ого
мислення, розви тку здібностей учнів.Використання ІКТ сприяє також формуванню інформаційної культури
школярів. Прийоми інтерактивних технологій є одними з найулюбленіших у дітей, а прийоми “Відкритий
мікрофон”, “Метод ПРЕС”, “Рефлексія” сприяють самоаналізу власної діяльності учнями, акцентуванню уваги
на власних недоліках та окресленню шляхів їх усунення. Формуються навички контролю та взаємоконтролю,
вдоскон алюється оцінювання власних навчальних досягнень.
Впровадження в навчально- виховний процес здоров’язбережувальних технологій є одним з пріоритетних
завдань сучасної освіти. В педагогічному арсеналі вчителя є фізкультхвилинки, фізкульт паузи, музичний
супровід ритмічних вправ, прийоми створення позитивного настрою , ситуацій успіху. Це допомагає зміцнити
здоров’я учнів, переключити увагу, запобігають перевтомлюваності.
Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному
житті. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних
якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.
Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання іспитів до
вузів, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь. У
методичній скарбниці вчителів іноземної мови школи є великий набір інтерактивних форм роботи, які,
адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики.
При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а
граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.
На жаль, в діючих шкільних підручниках домінують некомунікативні граматичні вправи. Вони є легшими для
виконання й контролю, але зовсім не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об’єкта в суб’єкт
навчального процесу.
Вислів Бенджаміна Франкліна “Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn” стали
гаслом роботи вчителів : пропонуючи учням активні форми роботи для навчання граматики, тим самим
створюючи умови для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у
реальному житті.
Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати підходи до наочності: вона повинна
містити елемент роздуму, на основі якого учні самостійно опрацьовують матеріал. Висловлювання учня як
продукт такої організації навчання буде результатом його думки й рук. І це, на моє глибоке переконання, є
найважливішим досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме
сили зробити новий крок у політиці та економіці. Жоден із нас не може передбачити проблем, що випадуть на
долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій
необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання
здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують
особистість і готують її до реального життя. Наводимо як приклад комунікативні вправи для навчання
граматики англійської мови у середній школі :
1. Routines. (6 клас. Вживання Present Indefinite для опису звичних, постійних дій.)
1. За 5 хв. учні повинні описати повними реченнями щонайбільше дій, які вони виконують щодня, один раз на
місяць, один раз на рік.
2. Потім вони об’єднуються в групи по 4 – 5 чол. і зачитують ці речення вголос. Якщо ще хтось із членів групи
описав таку саму дію, то всі повинні вилучити це речення зі свого переліку.
3. Зрештою у кожного залишаться в переліку тільки ті дії, які характерні для них особисто.
4. Представник кожної групи описує ці особливі дії від третьої особи:
Tania goes to ballet class every day.
Ihor doesn’t eat anything for one day every month.
5. У добре підготовленому класі члени інших груп можуть поставити запитання й отримати детальнішу
інформацію про того чи іншого учня, який зацікавив їх своїми особливими діями.
2. Family Tree. (6 клас. Тема “Family”. Вживання присвійного відмінка іменника). Можливі два способи
виконання цієї вправи:
1. Кожен учень повинен намалювати своє родинне дерево, вказавши імена, і пояснити родинні зв’язки.
2. Усій групі пропонується одне родинне дерево і вони повинні усно чи письмово встановити родинні зв’язки.
3. Якщо група добре підготовлена, то вправу можна ускладнити, запропонувавши одному учневі “читати”
схему родинного дерева, а іншому — відтворити його на чистому аркуші зі слів партнера.
3. Whose is it? (6 – 7 клас. Вживання присвійного відмінка іменників і абсолютної форми присвійних
займенників). Вправу можна виконувати усно або письмово.
1. Посеред столу лежать різні предмети, що належать учням класу (по одному-два від кожного учня). Бажано,
щоб учні знали, кому що належить і як цей предмет називається англійською мовою.
2. Усі учні стають навколо столу, по черзі беруть будь-який предмет і кажуть, кому він належить: The pen is
Olena’s. This is Olena’s pen.
3. Якщо вони сумніваються, то повинні уточнити, звертаючись до учня, якому, на їхню думку, належить цей
предмет: Is this pen yours, Olena? — No, it isn’t mine. It’s Halyna’s.
Часто Ольга Олександрівна
використовує гру «Вгадай»
(на столі картки малюнками
донизу. Учень вибирає одну,
нікому не показує, а клас
повинен задавати питання
Іsthis а …?)Наприклад, на
столі малюнки із
зображенням членів родини.
Один учень вибрав
зображення брата. Учні
задають йому питання
«Isthisamother?», а ведучий
відповідає «No, itisnot.» і так
продовжується доки хтось
відгадає, хто зображений на
малюнку. Хто відгадав, той
обирає наступний малюнок.
Дуже подобається дітям гра «Чарівна скринька». У коробку кладуться малюнки
зображенням донизу. Учень обирає картку і називає що на ній зображено. Часто вчитель
використовує гру «Слова заблукали», що сприяє відпрацюванню порядку слів у реченні.
Для заохочення учнів до
вивчення англійської мови в 1 класі було проведено конкурс на кращий малюнок героя англійського
мультфільму.
Тема: Іграшки. Кольор Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми; ознайомити з
новою лексикою: brown, white, blackта відпрацьовувати його в усному мовленні , повторити вивчені
букви; навчати
монологічного та діалогічного мовлення; розвивати вміння сприйняття тексту на
слух;формувати навички правильної вимови
звуків англійської мови;
розвивати навички
письма, комунікативні навички учнів;
виховувати культуру спілкування.
Обладнання: картки з кольорами, алфавіт,
великі і малі букви, іграшки, «чарівна скринька», картки для аудіювання.
Хід уроку:
1. Вступна частина
1. Привітання
- Goodmorning!
2. Повідомлення теми та мети уроку
- Сьогодні на уроці ми пригадаємо і вивчимо нові слова, що позначають англійською іграшки та
кольори. Let’s start our lesson.
3. Повторення алфавіту
- Let’s revise the alphabet. All together.
- Only boys.
- Only girls.
2. Основна частина
1. Гра « Знайди пару»
- Look! Find the pair – big and small letters.
A G D J H E I P
h j a i g d p e
- Write down them into your copybooks.
2. Повторення назв іграшок
- Look at this toy. What is this?
- Repeat all together.
3. Гра «Чарівна скринька»
Children! Look what magic box I have! You take one card and tell what it is.
- And now tell what you have got.
4.Фізхвилинка
- Stand up and repeat after me.
Teddy bear, teddy bear, touch your nose!Teddy bear, teddy bear, touch your toes!
Teddy bear, teddy bear, turn around!
Teddy bear, teddy bear, touch the ground!
- Sit down!
5. Повторення кольорів
- What colour is it?
- Let’srevisethepoemaboutcolours
Я по городу люблю бегать в джинсах цветомblue.
Нам давали на обедпомидорыцветомred.
А лимон, когда он спелый, носит шкуру цвітом yellow.
А зеленый мандарин по-английскибудет green
6 .Вивчення нової лексики
- Look! It is brown. Repeat!
- It is black Repeat.
- It is white. Repeat
7. Гра «What colour is missing?»
- Look at the blackboard and name the colours
- Close your eyes.
- Open your eyes.
- What colour is missing?
8. Закріплення назв кольорів
- Take your pencils.
- Show me the red ( brown, black, green, yellow, blue ) pencil.
9.Аудіювання
- You have cards with pictures. Let’s colour them!
1) The teddy is brown.
2) The plane is red.
3) The car is yellow
4) The ball is green.
5) The train is blue.
- Let’s check up!
- What colour is the teddy ( plane, car, ball, train )?
- Whohasnomistakes?
- Welldone!
3. Заключна частина
1. Підсумкова бесіда
- Що нового дізнались на уроці?
- Яке завдання найбільше сподобалось?
2. Прощання
- Thank you for your work today. You work hard. The lesson is over. Stand up!
- Good bye!
Пообідаймо в ресторані.
11 клас
Дяченко Ю.А.
Objectives:
- to practice students’ speaking and listening skills;
- to activate some key vocabulary;
- to practice the use of Present Perfect Continuous.
Equipment: textbooks, handouts.
The Course of the Lesson
I. The Beginning of the Lesson.
1. Organizing the class for the lesson.
T.: Did you help your mother about the house yesterday? What did you do?
2. Warm-up activities.
T.: Bobby has thought of three good table manners.
Try to predict these three good table manners.
“Well, Mummy, I have thought of three good table manners”.
“What are they?”
“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.
“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.
“Don’t put your food in other people’s plates”.
Do you agree with Bobby? Why not? What are three good table manners?
II. The Main Body of the Lesson.
3. Homework check-up.
T.: What was your homework for today?
P.: Our hometask was to write the letter to the “English Bridge” telling about the householding
duties in your family.
4. Presenting new material.
T.: Where do people go if they want to eat out? Is eating out a usual thing with all people? Why do
people sometimes celebrate their birthdays in a restaurant? What do customers usually order for
the starters (main course, dessert)?
Listen to the text about eating out.
We all prefer home-made food for breakfast, lunch and dinner, so we like to have our meals at home.
But when we are at work, have no time or don’t want to cook we usually go to the cafes or fast food
restaurants to have our lunch or dinner there. If we are very busy to have a quick sandwich with coke,
tea or coffee in a café, we may take food away to have it later in an office, at home or in a car.
We use spoons and forks at home but very seldom knives. At restaurant we must remember about
table manners, use knives and napkins, keep our elbows off the table. Food in restaurants is for all
tastes: sandwiches with beef, ham or chicken, fried potatoes and cucumbers, cabbage and carrots. For
dessert we can have ice-cream with fruit like bananas, apricots or oranges.
Say if the following statements are true or false.
a) When we have no time we usually go to cafes and restaurants.
b) If we are busy we have our meals at home.
c) We often use knives when we have our meals at home.
d) We must remember about table manners when we are in a restaurant.
e) For dessert you may have ham or chicken.
f) Food in restaurants is for all tastes.
g) We prefer home-made food.
Listen to the text once more and fill in the necessary words.
a) We like to have …
b) When we don’t want to cook we usually go …………….
c) We may take food away to have it later ……………..
d) We use …………… at home.
e) At restaurant we must remember about ……….
f) Food in restaurants is for all tastes: …………..
g) For dessert we can have …………………….
T.: Read the dialogue between two friends.
-
Hello, Bill, have you got any plans for this evening?
No, really, no.
Well, would you like to have a meal with me?
Oh, well, I’m not sure I can manage that.
There is a nice Chinese restaurant in town – the food is very good there.
Oh, that sounds very nice, thanks.
I’ll call for you at about 8, then.
8 o’clock. Fine, thanks.
It’s two o’clock. Your friend and you are at the restaurant. Make up a dialogue. Use the
following expressions.
Can I take your order, sir?
Show us the menu, please.
What kind of soup would you like?
Yes, I think I’ll have ….
And for dessert?
1. Checking up the students’ comprehension of the lesson.
T.: Read the text about table manners in England.
English Table Manners.
Don’t put your elbow on the table. Sit facing the table and keep your feet under you,
don’t stretch them all the way under the table. Never stretch over the table for something
you want, ask your neighbour to pass it. Take a slice of bread from the bread-plate by hand;
don’t harpoon your bread with a fork. Don’t bite into the whole slice; take it off piece by
piece. Vegetables, potatoes, macaroni are placed on your fork with the help of your knife.
Cut your meat into small pieces, one piece at a time. Chicken requires special handling. Just
eat as much as you can, and when you can’t use knife and fork any longer, use your fingers.
Don’t use your knife for fish, cutlets or omelettes. Don’t use a spoon for what can be eaten
with a fork. Don’t eat off the knife. Try to make as little noise as possible when eating, or
they’ll say you’re a noisy eater. Don’t talk with your mouth full. Never read while eating (at
least in company). Never spoil your neighbour’s appetite by criticising what he is eating.
The way to refuse a dish is by saying “No, thank you”. Don’t say “I don’t eat that stuff” and
don’t make faces to show you don’t like it.
If you really feel hungry ask for a second helping. And finally, don’t forget to say
“Thank you” for every act of kindness. By the way, English people do not wish each other
“Good appetite”.
The first team write down the things we can do and the second one the things which are
not allowed.
III. The End of the Lesson.
7. Homework setting.
T.: You are an owner of the modern restaurant. Tell us please about your restaurant.
8. Summing up.
T.: You have done a great job today! Thank you! The lesson is over.
Вчитель Кривко А.Г використовує урок-виставу як один із методів
інтерактивного навчання . Вона пропонує учням науково-творчі проекти, які сприяють
удосконалення уміння самостійно опрацьовувати матеріал , користуватися
додатковою літературою , допомагають виховувати інтерес до дружньої , колективної
співпраці та взаємоповагу у процесі роботи над творчим проектом.
Метод проектів як технологія у сучасних умовах трансформувався у проектну систему
організації навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й
виконання практичних завдань проектів.
У творчій лабораторії вчителя присутні нестандартні уроки (уроки-ігри, урокиподорожі, уроки-казки, уроки-спостереження, уроки-екскурсії), інтерактивні методи
навчання («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Обери позицію»,
«Акваріум» тощо). На своїх уроках вчитель створює атмосферу довіри,
взаєморозуміння, що сприяє розвиткові мислення, уяви, уваги, пам’яті, мовлення
дітей, формуванню творчої особистості.
Мета : узагальнити знання учнів про життєвий та творчий шлях відомого
англійського письменника У.Шекспіра ,сприяти бажанню учнів більше
дізнатися прос У. Шекспіра як поета; удосконалювати навички перекладу з
англійської мови на українську , та уміння самостійно опрацьовувати
матеріал , користуватися додатковою літературою , виховувати інтерес до
дружньої , колективної співпраці та взаємоповагу у процесі роботи над
творчім проектом.
Учень 1 : We are going to speak about one of the world’s greatest writers – W.
Shakespeare.
More has been written about the greatest English dramatist and poet than about any other
writers. And yet many facts of his life are still unknown.
The topic of our today’s lesson is “W. Shakespeare, his life, literary activity, sonnets.”
Ми поговоримо про одного з найвидатніших письменників у світі - У. Шекспіра.
Багато було написано про великого англійського драматурга і поета. І все ж багато
фактів з його життя досі невідомі.
Тема нашого сьогоднішньї зустрчі - "У. Шекспир. У пошуках істини.»
Учень 2 :
Quiz “Britain: known and unknown”
1.Why did the Romans call Britain “Albion”?
2.Which is the most important English river?
3.Where is Mount Snowdon situated?
4.What is the difference between the Republic of Ireland and Northern Ireland?
5.Why is the air in London now cleaner than it was 100 years ago?
6.The London wax museum known all over the world?
7.Traditional time of drinking tea?
8.In what street did the famous detective Sherlock Holmes live?
9.What does the expression “to leave in English” mean?
10.What color are public telephone booths in Britain?
11.Where can you find the statue to Admiral Nelson?
12.What do English people drink tea with?
13.How is the famous London Concert Hall called?
Учень 3 :130 сонет
My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound.
I grant I never saw a goddess go;
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.
Учень 4 : Біографія Вільяма Шекспіра
Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 в Стратфорді-на-Ейвоні. Його батько став
міським головою, і з раннього дитинства Шекспір був долучений до театрального
мистецтва (так як будь-яка трупа, котра приїжджала в місто, спочатку повинна булла
дати уявлення для сім'ї міського голови; таких гастролей за роки юності Шекспіра в
Стратфорді було 24). З 7 до 13 років він навчався в граматичній школі, де головними
предметами булилатинську та грецьку мови. У 18 років одружився з Енн Хетеуей, яка
булла старша за нього на 8 років, але незабаром (близько 1585) залишив дружину і
дітей (старшу дочку Сьюзен і щойно народжених близнюків - дочка Джудіт і
синаГамнета) в Стратфорді, а сам переїхав в Лондон, лише зрідка відвідуючи
батьківщину, щоб привезти сім'ї зароблені в столиці гроші.
Ставши актором, він надалі грав невеликі ролі (чи ненайбільшайого роль - Тінь батька
Гамлета), що, очевидно, пов'язано з його інтенсивною роботою як драматурга.
Спочатку він працював у першому театральному будинку Лондона (що називався
просто «Театр»). З 1593 він у трупі Джеймса Бербеджа («Слуги лорда-камергера»), де
він був пайовиком, що давало йому певний дохід. У 1599 році він увійшов до числа
пайовиків нового театру - «Глобус», побудованогопіслясмерті Джеймса Бербеджа його
синами Річардом і Катбертом Барбеджамі, очолив театральне підприємство, і
відкрився трагедією Шекспіра «ЮлійЦезар». До цього часу він стає досить заможною
людиною, купує для сім'ї найбільший будинок у Стратфорді, отримує нижчуд
ворянське звання - джентльмен (1599).
Як письменник, він до 1592 досить відомий, що випливає з різко негативного відгуку
вмираючого Роберта Гріна про нього як про небезпечний конкуренті («вискочка»,
«ворона, хизуватися в наших пір'ї»). На перше десятиліття XVII століття припадає
розквіт його творчості. Після 1603 Шекспір, очевидно, не виступав на сцені,
зосередившись на драматургічному творчості. Близько 1612 він залишає «Глобус»,
переїжджає з Лондона в Стратфорд і, мабуть, кидає літературну творчість. Шекспір
помер 23 квітня 1616 і був похований в родном Стратфорде, у церквіТрійці. Могила
Шекспіра вабить до себе мільйони шанувальників творчості знаменитого драматурга.
Оригінальною деталлю на над гробній плиті, яка заворожує і в той же час лякає, є
напис. За розповідями передається з року в рік, напис була написана же самим
Шекспіром. І говорить вона: щоб добрий друг, побоявся всевишнього і не торкався і не
тривожив прах, що знаходиться під каменем, або його наздожене прокляття
покійного.
Учень 5: 23 квітня 1616 в Стратфорді-на-Ейвоні (Великобританія) помер
найзнаменитіший драматург всіх часів і народів можливо, найзначніший драматург в
історії.
У місті Стратфорд-на-Ейвоні, у церкві Святої Трійці розташований меморіал Вільяма
Шекспіра церкви, в якій Шекспір у свого часу бувохрещений. Точна дата встановлення
пам'ятника невідома, але це відбулося до 1623.
Пам'ятник виконаний у вигляді поясний скульптури Шекспіра з гусячим пером у
правій руці, ліва рука лежить на аркуші паперу, і обидві вони спочивають на мішку з
вовною – символі процвітання цього краю. Шекспір зображений скульптором в
застебнутому камзолі, з карими очима, каштановим волоссям і бородою. Це
скульптурне зображення вважається одним з двох зображень, що відображають
зовнішній вигляд Вільяма Шекспіра.
ПідфігуроюШекспірарозміщена табличка, на якій вигравіювано епітафія на латині і
вірш англійською мовою. Епітафія говорить:
«Пілос в суді, Сократ в геніальності, Марон в мистецтві
Земля ховає (його), стогне народ, Олімпволодіє (їм) »
Англійське вірш, приписуване Бену Джонсону або Драйтон, говорить:
Стій, подорожній, приділи час на твоєму шляху,
Прочитай, якщоможеш, хто тут покладений
Це могила Шекспіра, з яким померла вся природа!
Ніщо не прикрашаєкаменюкращесьогоімені,
Так як високийсенсйоготворів
Підпорядковуєйомуживемистецтво.
Також пам'ятники Шекспіру були споруджені в таких містах як:
Парк Lincoln (Чикаго), Сан-Дієго, Стратфорді, Нью-Йорку, Німеччини (Веймар),
Будапешті
Учень 6: The Shakespeare Memorial Theatre in Stratford-on-Avon
The season of Shakespeare’s plays in Stratford-on-Avon is Held every year. It’s an English
traditional now.
The first Shakespeare Memorial Theatre was opened in Stratford-on-Avon on April 23,
1879, that is, on Shakespeare’s birthday . It was
opened with the Shakespeare Festival. The
Shakespeare Memorial Theatre was built on the
banks of the river Avon after a design by Charles
Edward Flower, a prominent citizen of Stratford-onAvon , who presented a two-acre site for the
building of the theatre. From tat time on the
Shakespeare Festival were held for a few weeks
every year to celebrate Shakespeare’s birthday.
Учень 7: W. Shakespeare became very popular, famous, successful and wealthy. But in
1607 he stopped acting and moved to Stratford. And in 1616 at the age of 51 on his
birthday he died. He was buried in a family church in his own town.
Love and death, friendship and treason , devotion and lie are the main ideas of his plays.
That’s why W. Shakespeare’s plays have been still performed all over the world today,
read and loved by people for many years.
And now, dear friends , let’s dive into the fantastic world of poetry by W. Shakespeare.
Some sonnets by the author will be performed by the pupils of the 11-th form.
Учень 8 : Коли мене відправлять під арешт
Без викупу, застави та відстрочки,
Чи не брила каменя, не могильний хрест Мені пам'ятником будуть ці рядки.
Ти знову і знову знайдеш в моїх вірша
Все, що в мені тобі належало.
Нехай землі дістанеться мій прах, Ти, втративши мене, втратиш мало.
З тобою буде краще в мені.
А смерть візьме від життя швидкоплинний
Осад, що залишається на дні,
Те, що викрасти міг бродяга зустрічний,
Їй - черепки розбитого ковша,
Тобі - моє вино, моя душа.
Учень 9: Її очі на зірки не схожі
Не можна уста кораллами
назвати,
Чи небілосніжна плечей
відкритих шкіра,
І чорної дротом в'ється пасмо.
З дамаської трояндою, червоної
або білої,
Не можна порівняти від тінок цих
щік.
А тіло пахне так, як пах нетіло,
Не як фіалки ніжний пелюсток.
Ти не знайдеш у ній скоєних ліній,
Особливої світла на чолі.
Не знаю я, як простуютьбогині,
Але мила ступає по землі.
І все ж вона поступиться тим наврядчи,
Кого впорівнянні пишних оббрехали.
Учень 10 : Чи не хвастай, час, владою наді мною.
Ті піраміди, що зведені
Тобою знову, не блищать новизною.
Вони - перелицюваннястаровини.
Наш вік недовгий. Нас немудро
Спокусити перелицьованим мотлохом.
Ми віримо, ніби нами народжене
Все те, що ми відпредківдізнаємося.
Ціна тобі з твої мархівом гріш.
У мені й тіні подиву немає
Пред тим, що є і було. Цю брехню
Верзеш ти в поспіху метушливих років.
І якщо був я вірний до цих пір,
Чи не змінюся тобі наперекір!
Цікавинки від бібліографів Шекспіра :
 Шекспір є за рахунком другим у світі найбільш цитованим автором після
письменників Біблії.
 Говорить про те, щовинайдене слово «вбивство» насправді було придумано і
введено в ужиток сааме Шекспіром.
 Шекспір ніколи не навчався в університеті, але це не завадило йому придбати
світову популярність, більше того він донині вважається одним із самих
найбільших діячів світової літератури.
 Збережені до наших днів роботи Шекспіра представляють собою зібрання з 38
п'єс, двох довгих поем, величезного ряду віршів, включаючи 154 сонета.
 Велика частина всіх п'єс Шекспіра були переведені на всі основні мови житті і в
театрах його п'єси ставляться набагато частіше, ніж п'єси інших відомих
драматургів.
 Кажуть, що Шекспір починав свою кар'єру в світі мистецтва в якості звичайного
актора, а свою першу п'єсу він написав приблизно тоді, коли йому
виповнилосяблизько 25 років.
 Ще один цікавий факт про життя і творчість Шекспіра свідчить про те, що
драматург ніколи не публікував свої п'єси. Він хотів що бусійого п'єси
виконувалися безпосередньо на сцені і був проти того щоб його п'єси
поширювалися тиражами і читалися будинку.
 Що стосується творчості Шекспіра, то збереглася інформація про те, що для
написання деяких своїх п'єс він запозичив інформацію з різноманітних джерел,
які були йому доступні, таких як історії, п'єси або ж вірші.
 Є так само цікавий факт і про особисте життя Шекспіра. Історики стверджують
що Шекспір одружився на Ганні Хатауейще до того як його обраниці
виповнилося 18 років. У них було троє спільних дітей. У нього булавсього одна
єдина внучка, яка померла, будучи бездітною саме тому у великого драматурга
не залишилося нащадків.
 Фактична дата народження Шекспіра донині залишається невідомою, тому
історики висувають тільки свої припущення про те, щоШекспір дожив всього
лише до 52 років.
Вікторина з аудиторією :
1.The first playhouse in England appeared at the time of …
a) King Richard the Lion-Hearted
b) King Henry IV
c) Queen Elizbeth I
2.The Globe Theatre which is closely connected with Shakespare was built…
a) in 1576
b) in1599
c) in 1679
3.The Globe Theatre was ... in shape.
a) oval
b) round
c) suare
4. In Shakespare’s Globe the play had to be canceled in bad weather because
the theatre… .
a) was half covered
b) did not have any roof
c) had aroof mad of paper
5. A balcony in the Globe Theatre … .
a) was opposite the stage
b) was on the stage and it was a part of the scenery
c) there was no balcony at all
6. All the acting was performed by … .
a) women
b) men and women
c) men
7. Shakespare … on the stage
oh the Globe.
a) never acted
b) acted only small parts
c) acted only leading roles
Key : 1-c, 2-b, 3-a, 4-b, 5-b, 6-c , 7b
Учень 11 : Dear friends! If you
want to make your life beautiful and happy, choose love. Love is a great creative power.
Present your dearest and nearest with kindness, warmth and love.
May all your actions and words, your smile and eyes be king, and it will make our world
better.
And may Shakespeare’s books help you to understand better th sense of life and appreciate
love above all.
(All the participents of the concert perform the song «Love me Tender».)
SONG
Love me tender,
Love me sweet,
Never let m go .
You have made my love complete
And I love you so.
Love me tender,
Love me true,
All me dreams fulfilled.
For my darling I love you
And I always will.
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
830
Размер файла
2 798 Кб
Теги
ggl
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа