close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Житлово-комунальне господарство України

код для вставкиСкачать
Бібліографічний покажчик містить віддомості про літературу, видану протягом 2005 – 2012 рр., яка характеризує сучасний стан та проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні, висвітлює причини гальмування реформ у галузі та пропонує ш
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. В. Г. КОРОЛЕНКА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
Бібліографічний покажчик
Харків 2013
2
УДК 332.8(477)(01)
ББК 65.441(4УКР)я1
Ж 74
Укладач Лідія Федорівна Бондаренко
Ж 74
Житлово-комунальне господарство України : бібліогр. покажч. /
Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.
Л. Ф. Бондаренко. – Харків, 2014. – 220 с.
Бібліографічний покажчик містить віддомості про літературу,
видану протягом 2005 – 2012 рр., яка характеризує сучасний стан та
проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні,
висвітлює причини гальмування реформ у галузі та пропонує шляхи
подолання кризи. Посібник адресований науковцям, фахівцям у галузі
економіки, державного управління та спеціалістам житлово-комунального
господарства
УДК 332.8(477)(01)
ББК 65.441(4УКР)я1
Ж 74
Науковий консультант Т. П. Юр’єва, професор ХНУМГ,
доктор економічних наук
© Харківська державна наукова
бібліотека ім. В.Г. Короленка,
2013
3
ПЕРЕДМОВА
Житлово-комунальний комплекс є провідною складовою міського
господарства, одним з найбільших секторів у господарському комплексі будьякої держави, який, забезпечуючи населення, підприємства та організації
необхідними послугами, суттєво впливає на соціально-економічний розвиток
суспільства. В Україні ця галузь є однією з найменш реформованих сфер
національної економіки. Неефективність державного управління комплексом,
недосконалість нормативно-правової бази, відсутність фінансів, низький
рівень технічного оснащення призвели житлово-комунальне господарство до
кризового стану. Сьогодні воно потребує особливої уваги, ретельного аналізу
й ефективних організаційних заходів, здатних докорінно змінити стан справ.
Бібліографічний покажчик містить відомості про літературу, видану
протягом 2005 – 2012 рр., яка характеризує сучасний стан та проблеми
розвитку житлово-комунального господарства в Україні, висвітлює причини
та наслідки гальмування реформ у галузі та пропонує шляхи подолання
кризи. Крім соціально-економічних та технічних, у виданнях висвітлені
правові та екологічні питання.
У посібнику представлені бібліографічні описи книг, збірників
матеріалів наукових конференцій, статей з періодичних та продовжуваних
видань, авторефератів дисертацій тощо. Проте на вичерпну повноту
покажчик не претендує. Систематизація матеріалу проблемно-тематична.
Законодавчі та регламентуючі документи винесені на початок розділів, а
література з досвіду ведення житлово-комунального господарства – в кінець;
розташування – за українсько-російською абеткою.
Бібліографічний опис здійснено мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання». При необхідності бібліографічні описи супроводжуються анотаціями. Видання, не опрацьовані devisu, позначені
астериском (*). Їх опис подано за переглянутими джерелами. У покажчику
застосовано систему посилань. Допоміжний апарат складається з іменного
покажчика. Посібник адресований науковцям, фахівцям у галузі економіки,
державного управління та місцевого самоврядування, а також може бути
корисним широкому колу спеціалістів, зайнятих у багатьох галузях житловокомунального господарства.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу: Харківська
державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка, відділ «Україніка», пров.
Короленка, 18, м. Харків, 61003. E-mail: ukr@Korolenko, Kharkov.com.
4
1 ЖКГ – ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧУЮЧА ГАЛУЗЬ, НЕВІД’ЄМНА
СКЛАДОВА МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
1. Богачев, С.В. Проблемы и перспективы развития городского
хозяйствования / С.В. Богачев // Город, регион, государство : экономикоправовые проблемы хозяйствования : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т
экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т.1. – С. 16 – 21.
2. * Богачев, С.В. Проблемы теории и практики развития городской хозяйственной системы : монография / С.В. Богачев, Ин-т экон.правовых исслед. НАН Украины. – Донецк : ООО «Юго-Восток», 2006. –
381 с.
3. Бубенко, П.Т. Житлово-комунальне господарство регіону як
системний об’єкт дослідження якісних характеристик / П.Т. Бубенко,
О.В. Димченко // Регіон. економіка. – 2011. – № 4. – С. 57 – 66.
4. Владимирова, М.С. Житлово-комунальне господарство як
об’єкт регіональної інноваційної політики / М.С. Владимирова, О.О. Конопліна, О.П. Бубенко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 111.
5. Гречана, С.І. Економічний та соціальний розвиток сучасного
міста : монографія / С.І. Гречана ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.,
Луган. філ. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 193 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 163 – 177.
6. Гречана, С.І. Особливості аналізу чинників соціально-економічного розвитку міста / С.І. Гречана // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы хозяйствования : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т
экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 1. – С. 161 – 166.
7. Дембовский, О.Ю. Моделирование развития города : анализ
целей устойчивого развития / О.Ю. Дембовский // Зб. наук. пр. / Ін-т пробл.
моделювання в енергетиці НАН України. – 2006. – Вип. 33. – С. 153 – 162.
8. Дембовский, О.Ю. Моделирование развития города : проблема
управления и принятия решений / О.Ю. Дембовский // Там само. –
Вип. 32. – С. 169 – 176. – Библиогр.: с. 176.
9. Джабраілов, Р.А. Інвестиційний шлях розвитку міського
господарства / Р.А. Джабраілов // Прометей. – 2007. – Вип. 1. – С. 112 –
117. – Бібліогр.: с. 116 – 117.
10. Дробышевская, Т.В. Институциональный механизм развития
города / Т.В. Дробышевская // Экономика и право. – 2006. – № 3. –
С. 88 – 92. – Библиогр.: с. 91 – 92.
5
11. Житлово-комунальне господарство міст : [навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / Є.Є. Клюшниченко, С.В. Лісниченко, Є.О. Рейцен,
Н.О. Денисенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2010. –
246 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212 – 218 (92 назви).
12. Іщенко, Т.В. Конкурентоспроможність міста : суть й основні
фактори її формування / Т.В. Іщенко // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 100. – С. 87 – 93. – Бібліогр.: с. 93 (8 назв).
13. Карий, О.І. Стратегічне планування розвитку міста :
монографія / О.І. Карий. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Львів, ЗУКЦ,
2007. – 316 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 303 – 314 (199 назв).
14. Карлова, О.А. Міський господарський комплекс як складова
регіональної економіки / О.А. Карлова, Х.І. Калашнікова // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 190 – 197 (9 назв).
15. * Карлова, О.А. Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика) / О.А. Карлова. – Харків :
Мадрид, 2011. – 452 с.
16. Карлова, О.А. Теоретико-методологічні засади функціонування
і розвитку соціально-економічної системи міського комплексу : автореф.
дис. ... д-ра екон. наук / О.А. Карлова ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк,
2012. – 32 с.
17. Карлова, О.А. Теорія і практика розвитку інфраструктури міста : монографія / О.А. Карлова ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків: Форт,
2010. – 279 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251 – 260 (76 назв).
18. Карлова, О.А. Управління міським комплексом в умовах
сталого розвитку / О.А. Карлова // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2008. – Вып. 82. – С. 36 – 41. – Бібліогр.: с. 41.
19. Качала, Т.М. Житлово-комунальне господарство в системі
міського комплексу / Т.М. Качала ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Київ:
Наук. думка, 2008. – 415 с. – Бібліогр.: с. 398 – 415 (206 назв).
20. Кудлай, А.В. Теоретические аспекты формирования механизма
управления развитием города крупного региона / А.В. Кудлай // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк.
6
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. – С. 145 – 148. – Библиогр.: с.
148.
21. * Логвиненко, В.И. Об инновационной подготовке будущих
специалистов местного самоуправления предприятий и организаций
городского хозяйства / В.И. Логвиненко // Роль менеджмент-освіти в
контексті розвитку механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону : п’ята всеукр. наук.-практ. конф., 22 – 24 квіт.
2008 р. : тез. доп. – Слов’янськ, 2008. – С. 42 – 45.
22. Логвиненко, В.І. Особливості функціонування сучасного
комплексу міста в сучасних умовах господарювання / В.І. Логвиненко,
Н.Ю. Лега // Менеджер. – 2007. – № 3 (41). – С. 94 – 98.
23. Мельникова, М.В. Экономические методы развития хозяйственных комплексов города / М.В. Мельникова ; НАН Украины, Ин-т
экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 265 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 246 – 258 (186 назв.).
24. Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст /
В.І. Торкатюк, О.Л. Сидоренко, М.П. Пан [та ін.] // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. – С. 9 – 14.
25. Осітнянко, А.П. Планування розвитку міста : монографія /
А.П. Осітнянко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2005. –
385 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 364 – 365 (34 назви).
26. Поспєлов, О.В. Системи технологій галузі : (міськ. госп-во) :
монографія / О.В. Поспєлов ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ,
2010. – 248 с.: іл., портр. – Бібліогр.: с. 245 – 248 (64 назви).
27. Практичні аспекти функціонування підприємств міського
господарства / [В.М. Андрєєва, В.А. Бардаков, О.В. Бондаренко та ін.]. –
Харків: Точка, 2012. – 342 с.: іл., табл.
28. Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве :
материалы VII Междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1 – 30 дек. 2005 г. –
Харьков : ХНАГХ, 2006. – 178 с.: ил., табл. – В надзаг.: Харьк. обл.
территор. отд-ние Акад. стр-ва Украины, Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Библиогр. в конце доп.
29. Проблемы стратегического развития города : теория и практика : монография / [С.В. Богачев, М.В. Мельникова, А.А. Лукьянченко и
7
др.]; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : Вебер, Донец.
отд-ние, 2009. – 269 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 251 – 269 (302 назв.).
30. Проблемы теории и практики развития городской хозяйственной системы : монография / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, А.А. Лукьянченко и др.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : ООО
«Юго-Восток, 2006. – 381 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 365 – 380 (209 назв.).
31. Рибак, В.В. Проблеми підвищення прибутковості джерел розвитку міських господарчих систем / В.В. Рибак, С.В. Богачев, М.В. Мельникова // Економіка буд-ва і міськ. госп-ва. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 49 – 58.
32. Рыбалка, А.Т. Содержание и обслуживание многоквартирных
домов в свете реформирования городского хозяйства / А.Т. Рыбалка,
В.А. Ковыршина // Економіка пром-сті. – 2007. – № 2. – С. 77 – 84.
33. Сьомкіна, Т.В. Особливості житлово-комунальних послуг як
змішаного суспільного блага / Т.В. Сьомкіна, О.О. Перькова // Комунальне
господарство міст: наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 23 – 30. – Бібліогр.: с. 29 – 30
(7 назв).
34. Трисеева, Л.А. Обоснование необходимости обеспечения взаимосвязи составляющих хозяйственной системы города / Л.А. Трисеева //
Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы градоведения : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк,
2007. – Т. 1. – С. 256 – 263 (6 назв.).
35. Устименко, В.А. Роль и место коммунальной собственности в
городском хозяйственном комплексе / В.А. Устименко // Там само. –
С. 54 – 61. – Библиогр.: с. 60 – 61 (13 назв.).
36. Яковицький, І.Л. Деякі зауваження до питання інформаційного
забезпечення логістики міського господарства / І.Л. Яковицький //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 480 – 483. –
Бібліогр.: с. 483.
37. Розвиток економіки будівництва та міського господарства
Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні :
монографія / під заг. ред. О.І. Амоші ; Донбас. акад. буд-ва і архіт. –
8
Макіївка : ДонНАБА, 2011. – 294, [21] с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 289 – 294
(62 назви).
38. Хвищун, Н.В. Зарубіжний досвід формування стратегії
розвитку міста / Н.В. Хвищун // Економіка та держава. – 2012. – № 3. –
С. 18 – 20. – Бібліогр.: с. 20.
Див. також №№ 136, 151, 1444, 1449, 1452, 1509, 1585.
2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ЖКГ В УКРАЇНІ
39. Деякі питання Міністерства з питань житлово-комунального
господарства : постанова Кабінету Міністрів України від 23 квіт. 2007 р.
№ 651 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 30. – С.43.
40. Про житлово-комунальні послуги : за станом на 20 трав.
2010 р. : закон України / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :
Парлам. вид-во, 2010. – 23, [2] с.
41. Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються за
рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності й
на виконання інвестиційних проектів у 2005 році : постанова Кабінету
Міністрів України від 20.07.2005 р. № 639 // Офіц. вісн. України. – 2005. –
№ 30. – С. 111 – 141.
42. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання
житлово-комунальних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від
21 лип. 2005 р. № 631 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 30. – С. 99 – 102.
43. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
17 листопада 2006 року «Про стан житлово-комунального господарства
України та основні напрями його реформування» : указ Президента
України від 16 груд. 2006 р. № 1093/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. –
22 груд. ( № 242). – С. 13.
44. Агаджанов, Г.К. Инновационные направления перспективного
развития предприятий водоканализационного хозяйства / Г.К. Агаджанов,
А.Н. Цыва // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон.
9
науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 55 – 59. –
Библиогр.: с. 59 (7 назв.).
45. Амортизація і відтворення основних фондів житловокомунальних підприємств / [П.Т. Бубенко, В.І. Тітяєв, О.В. Димченко та
ін.] ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 254 с.: іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 247 – 254 (98 назв).
46. Аналіз стану та перспектив розвитку міського наземного
електричного транспорту / Л.Г. Чеканова, О.Ю. Палант, Т.Б. Кушнір,
Ю.В. Сидоренко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 150 –
153. – Бібліогр.: с. 153 (6 назв).
47. Андрійчук, М.Д. Сучасні форми господарювання у житловокомунальній сфері міста : монографія / М.Д. Андрійчук, І.В. Заблодська,
І.М. Салуквадзе; Луган. ін-т житл.-комун. госп-ва і буд-ва. – Луганськ :
Ноулідж, 2011. – 191 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 159 – 171.
48. Беззубко, Л.В. Роль органов самоорганизации населения в
решении проблем города Макеевки / Л.В. Беззубко, Д.В. Кольцова. –
Донецк : б.и., 2005.
Ч.2 : Направления улучшения качества предоставляемых населению
жилищно-коммунальных услуг. – 2006. – 82 с.: ил., табл. – Библиогр.:
с. 72 – 73 (22 назв.).
49. Бражникова, Л.Н. Методологические подходы к формированию конкурентоспособности потенциала предприятий сферы коммунальных услуг / Л.Н. Бражникова // Экономика промышленности :
сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2007. –
Т. 2. – С. 3 – 19.
50. * Бражникова, Л.Н. Проблемы развития предприятий
жилищно-коммунального хозяйства / Л.Н. Бражникова // Збірник наукових
праць викладачів Донецької філії Європейського університету : за
матеріалами наук.-практ. конф., 6 квіт. 2006 р. – Донецьк, 2006. – Вип. 1
(спец. вип.). – С. 77 – 78.
51. Бражнікова, Л.М. Умови і особливості функціонування житлово-комунального господарства в конкурентному середовищі / Л.М. Бражнікова // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті
глобалізаційних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,
20 – 21 листоп. 2008 р.) : тези доп. – Київ, 2008. – Ч. 2. – С. 23 – 24.
52. Буга, Н.Ю. Напрями забезпечення сталого розвитку житловокомунального господарства міста / Н.Ю. Буга, О.А. Тодосієнко //
10
Матеріали конференції «Экономика и эффективность организации
производства». – Брянськ, 2008. – С. 46 – 52.
53. Бутиріна, В.М. Особливості кадрового забезпечення підприємств ЖКГ в умовах монофункціонального міста / В.М. Бутиріна // Город,
регион, государство : экономико-правовые проблемы градоведения : сб.
науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2007. –
Т. 1. – С. 304 – 312. – Бібліогр.: с. 311 – 312 (9 назв).
54. Бутиріна, В.М. Підвищення ефективності функціонування
житлово-комунального господарства в промисловому місті : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / В.М. Бутиріна; НАН України, Ін-т екон.-прав.
дослідж., [Донбас. держ. техн. ун-т]. – Донецьк, 2009. – 19 с.: іл. –
Бібліогр.: с. 15 – 17 (23 назви).
55. Витрищук, К.О. Регіональна політика розвитку житловокомунального господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / К.О. Витрищук ; Луц. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 19 с.
56. Вороновская, Л.П. Разработка системы анализа и оптимизации
документооборота предприятий ЖКХ / Л.П. Вороновская // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 356 – 364. – Библиогр.: с. 364
(7 назв.).
57. Галушко, А.В. Сучасний стан житлово-комунального
господарства та проблеми розвитку / А.В. Галушко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 77. – С. 18 – 22. – Бібліогр.: с. 22.
58. Гелеверя, Є.М. Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери / Є.М. Гелеверя // Там
само, 2006. – Вып. 70. – С. 220 – 224. – Бібліогр.: с. 224.
59. Герасимчук, З.В. Формування недержавного сектора житловокомунального господарства в регіоні : монографія / З.В. Герасимчук,
Н.В. Хвищун ; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 221,
[2] с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 209 – 221 (220 назв).
60. Дацій, О.І. Наукові принципи розвитку житлово-комунального
господарства та побудова цільових комплексних програм / О.І. Дацій //
Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. – 2006. – № 4. – С. 46 – 50. –
Бібліогр.: с. 50.
61. Димченко, О.В. Інформаційний підхід до розвитку житловокомунального господарства / О.В. Димченко // Коммунальное хозяйство
11
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вып. 94. – С. 31 – 38. – Бібліогр.: с. 38.
62. Дымченко, В.В. Теоретические основы формирования
полидименсиальной синергии стратегии повышения эффективности функционирования жилищно-коммунальных предприятий / В.В. Дымченко //
Там само, 2006. – Вып. 73. – С. 34 – 56. – Библиогр.: с. 55 – 56.
63. Инговатова, В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищнокоммунального комплекса Украины / В.А. Инговатова // Актуал. пробл.
економіки. – 2005. – № 4. – С. 118 – 125.
64. * Інформаційно-аналітична система для аналізу комплексних
ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в
галузі житлово-комунального господарства України / В.А. Пепеляєв,
П.С. Кнопов, К.Л. Атоєв та ін. // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 3. –
С. 39 – 46. – Бібліогр.: с. 45.
65. * Кайлюк, Є.М. Проблеми синергізма та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України / Є.М. Кайлюк. – Харків : Форт, 2010. – 376 с.
66. * Качала, Т.М. Механізм функціонування інформаційної
системи житлово-комунального господарства / Т.М. Качала // Економічні
науки : зб. наук. пр. Сер. : Регіон. економіка / Луц. техн. ун-т. – Луцьк,
2008. – Вип. 5 (17), ч. 2. – С. 83 – 91.
67. * Качала, Т.М. Регіональний розвиток житлово-комунального
господарства України / Т.М. Качала. – Черкаси : ЧІТІ, 2005. – 320 с.
68. Кірюшин, В.М. Малогабаритна техніка для житлово-комунального господарства / В.М. Кірюшин, А.А. Франівський, А.П. Безручко //
Буд-во України. – 2007. – №7. – С. 18 – 21.
69. Княжеченко, В.В. Сучасний стан заборгованості споживачів
послуг перед підприємствами житлово-комунального господарства і
пошук подальших шляхів її скорочення в умовах фінансової кризи /
В.В. Княжеченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. –
С. 124 – 128. – Бібліогр.: с. 128 (10 назв).
70. Коваль, Н.В. Житлово-комунальний комплекс : стан, проблеми
та шляхи їх розв’язання / Н.В. Коваль // Продуктивні сили і регіональна
економіка : зб. наук. пр. / НАН України, Рада по вивч. продукт. сил
України. – Київ, 2009. – Ч. 1. – С. 244 – 248. – Бібліогр.: с. 248.
71. Кондратенко, Н.О. Моделирование производственных
проектных рисков в сфере жилищно-коммунального комплекса при
12
использовании экспертных оценок / Н.О. Кондратенко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 78. – С. 163 – 168.
72. Крумеліс, Ю.В. Розвиток конкурентного середовища у сфері
житлово-комунального господарства / Ю. В. Крумеліс, Р.М. Тригуб //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. –
Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 206 – 209.
73. Литвиненко, А.О. Оцінювання сприйнятливості [комунального] підприємства до впровадження інновацій / А.О. Литвиненко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 156 – 162. – Бібліогр.:
с. 162 (7 назв).
74. Лісна, І.Ф. Сучасний стан та напрями розвитку житловокомунального комплексу України / І.Ф. Лісна, І.В. Пивовар // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 10 – 17. – Бібліогр.: с. 16 – 17
(5 назв).
75. Механізми розвитку житлово-комунального господарства :
системи управління, ціноутворення, підготовка кадрів : монографія /
Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, М.Х. Корецький [та ін.]. – Донецьк : ЮгоВосток, 2009. – 350 с.: табл. – Бібліогр.: с. 300 – 342 (577 назв).
76. Мізік, Ю.І. Модель оцінки загроз появи та загострення
кризових ситуацій на підприємствах житлово-комунального комплексу /
Ю.І. Мізік // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон.
науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 39 – 45. –
Бібліогр.: с. 45.
77. Мізік, Ю.І. Шляхи мінімізації впливу фінансово-економічної
кризи на стан житлово-комунального комплексу / Ю.І. Мізік, А.С. Рябченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 204 – 211.
Бібліогр.: с. 210 – 211 (20 назв).
78. Одаренко, Т.Є. Проблеми житлово-комунального господарства
і екологічна безпека регіонів України / Т.Є. Одаренко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 460 – 464.
13
79. * Оленічева, Ю.О. Підвищення ефективності надання житловокомунальних послуг населенню міста: автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Ю.О. Оленічева. – Донецьк : НАНУ ІЕПД, 2011. – 20 с.
80. * Особенности учета на предприятиях ЖКХ. – Харків : Центр
«Консульт», 2005. – 104 с.
81. Павлюк, К.В. Розвиток державно-приватного партнерства у
сфері житлово-комунального господарства в Україні / К.В. Павлюк,
О.В. Степанова // Економіка пром-сті. – 2010. – № 1. – С. 172 – 182.
82. Півень, В.В. Математичний опис мультипроектів модернізації
та будівництва міських підприємств ЖКГ / В.В. Півень, В.М. Брунько,
О.М. Білянський // Містобудування та територіальне планування : наук.техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт.
та містобудування. – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 256 – 267.
83. Покровская, Е.Ю. Основные противоречия между потребителями и производителями жилищно-коммунальних услуг / Е.Ю. Покровская // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 73 – 78. –
Библиогр.: с. 78 (7 назв.).
84. * Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування
оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства
України / за ред. Є.М. Кайлюка. – Харків : Форт, 2010. – 376 с.: іл., табл. –
Бібліогр.: с. 370 – 376 (102 назви).
85. * 5 ювілейний Всеукраїнський конкурс «Інженер року,
лідер житлово-комунального господарства України – 2007». – Київ, 2008. –
108 с.
86. Ревенко, Н.Г. Проблеми розбудови і реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства / Н.Г. Ревенко, Г.В. Запорожець // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2005. – Вып. 62. – С. 98 – 105. –
Бібліогр.: с. 104 – 105.
87. Рибчак, В. Ринкові відносини в житлово-комунальному
господарстві / В. Рибчак // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 2 (34). –
С. 48 – 52.
88. Світлична, В.Ю. Розробка основних напрямків інноваційної
політики розвитку житлово-комунальних підприємств України /
В.Ю. Світлична // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. –
С. 104 – 110. – Бібліогр.: с. 109 – 110.
14
89. Скоков, Б.Г. Капитальные вложения на обновление основных
фондов и их сущность [в отраслях жилищно-коммунального хозяйства] /
Б.Г. Скоков, А.В. Мисюров // Там само. – С. 332 – 336. – Библиогр.: с. 336
(9 назв.).
90. Скорик, А.П. Розвиток сфери житлово-комунального господарства України / А.П. Скорик ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. –
70 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 68 – 70 (52 назви).
91. * Справочник потребителя жилищно-коммунальных услуг /
[подгот. Е.В. Полякова]. – Луганск : Пресс-экспресс, 2009. – 182, [1] с. :
табл.
92. Срибный, В.И. Преодоление функциональной дифференциации
жилищно-коммунального хозяйства региона : монография / В.И. Срибный,
В.А. Лукьяненко. – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – 201 с.: ил., табл. –
Библиогр.: с. 163 – 176 (183 назв.).
93. Старушенко, Г. Сучасний стан житлово-комунального господарства в Україні та проблеми його фінансового забезпечення /
Г. Старушенко, О. Тищенко // Актуал. пробл. держ. упр. – 2008. – Вип. 3. –
С. 106 – 112. – Бібліогр.: с. 112.
94. Стаценко, Є.В. Розвиток науково-методичних підходів до
оцінки системи регіонального водокористування : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / Є.В. Стаценко ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. –
Сімферополь, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (17 назв).
95. Таланін, Д.С. Розробка стратегії визначення і прогнозування
економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємствах
житлово-комунального господарства / Д.С. Таланін // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 414 – 419.
96. Толстов, Р.Д. Житлово-комунальне господарство України :
проблеми та напрями їх розв’язання / Р.Д. Толстов // Укр. соціум. – 2008. –
№ 4. – С. 96 – 106.
97. Хвесик, М.А. Основні методичні підходи до оцінки діяльності
водопровідно-каналізаційних підприємств / М.А. Хвесик, О.В. Сяська //
Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. пр. / НАН України,
Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2009. – Ч.1. – С. 4 – 13. –
Бібліогр.: с. 12 – 13.
98. Хомко, В.Є. Сучасний етап розвитку житлово-комунального
господарства / В.Є. Хомко. – Рівне : [Вид.] М. Дятлик, 2010. – 148 с. :
табл. – Бібліогр.: с. 128 – 145 (205 назв).
15
99. Черевиков, Є.Л. Передумови розвитку публічно-приватного
партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні /
Є.Л. Черевиков // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 99 – 110. –
Бібліогр.: с. 101 – 110.
100. Шапочка, М.К. Механізм забезпечення сталого розвитку
житлово-комунального господарства / М.К. Шапочка, Т.В. Несторенко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 23 – 30. – Бібліогр.:
с. 29 – 30.
101. Шевченко, Э.Ю. Применение полимерных материалов в
жилищно-коммунальном хозяйстве города / Э.Ю. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2009. – Вып.90. – С. 231 – 238.
102. Шевчук, В.В. Механізми забезпечення сталого розвитку
житлово-комунального господарства України / В.В. Шевчук // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 66 – 69. – Бібліогр.: с. 69 (5 назв).
103. Аналіз стану безпеки праці в сфері житлово-комунального
господарства в Україні і Харківському регіоні та шляхи його поліпшення /
Н.М. Денисенко, І.М. Падалко, Я.О.Сєріков, К.В. Данова // Там само.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 99. – С. 9 – 13.
104. Боровик, О.А. Аналіз стану та особливостей розвитку
житлово-комунального комплексу в Харківському регіоні / О.А. Боровик //
Там само. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –
Вип. 102. – С. 17 – 25. – Бібліогр.: с. 25 (10 назв).
105. Радько, Н.Ф. Состояние и перспективы развития
водопроводно-канализационного хозяйства Донецкого региона на примере
коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» / Н.Ф. Радько,
Т.С. Дегтярева, И.Г. Илясова // Там само, 2010. – Вип. 96. – С. 50 – 55.
106. Сенченко, В.В. Проблемные аспекты информатизации
жилищно-коммунального хозяйства Украины на примере Донецкого
региона / В.В. Сенченко // Пробл. науки. – 2012. – № 6. – С. 28 – 33.
107. Суха, Я.А. Підвищення ефективності функціонування
житлово-комунального господарства в Кіровоградському регіоні : автореф.
16
дис. ... канд. екон. наук / Я.А. Суха ; НАН України, Ін-т екон.-прав.
дослідж. – Донецьк, 2009. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (16 назв).
108. Ходирєва, А. Аналіз сучасного стану житлово-комунального господарства Черкаської області / А. Ходирєва, В. Коломієць //
Економіст. – 2006. – № 7. – С. 36 – 39. – Бібліогр.: с. 39.
Див. також №№ 179, 183, 192, 196, 200, 206, 222, 223.
3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖКГ
109. Андрєєва, О.Ю. Інформаційне забезпечення управління
комунальними ресурсами міста / О.Ю. Андрєєва // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины,
Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 1. – С. 153 – 159.
110. Апанасенко, К. Управління об’єктами комунальної власності :
окремі аспекти / К. Апанасенко // Підприємництво, госп-во і право. –
2005. – № 8. – С. 20 – 23.
111. Бардаков, В.А. Стратегическое управление системой жизнеобеспечения мегаполиса / В.А. Бардаков, И.Г. Буркун, Т.И.Колесник //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 68. – С. 280 – 285.
112. Бобровська, О.Ю. Системна реструктуризація організаційноуправлінської структури житлово-комунального господарства середніх і
малих міст / О.Ю. Бобровська // Теорія та практика держ. упр. – 2006. –
Вип. 3. – С. 89 – 96. – Бібліогр.: с. 95 – 96.
113. Бражникова, Л.Н. Концепция формирования организационноэкономического механизма управления предприятиями ЖКХ / Л.Н. Бражникова // Економіка пром-сті. – 2008. – № 3. – С. 104 – 108. – Бібліогр.:
с. 108.
114. Бражникова, Л.Н. Стратегическое управление собственными
средствами предприятий ЖКХ : монография / Л.Н. Бражникова ; НАН
Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : Юго-Восток, 2010. –
362 с.: ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл.
115. Бражникова, Л.Н. Мониторинговое исследование системы
управления жилищно-коммунальными предприятиями в рыночных
условиях / Л.Н. Бражникова // Екон. вісн. Донбасу. – 2008. – № 3 (13). –
С. 105 – 111.
17
116. Висоцька, Г.В. Особливості та напрямки удосконалення
організаційних структур управління житлово-комунального господарства
регіону / Г.В. Висоцька, З.В. Гончарова // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2006. – Вып. 70. – С. 176 – 179.
117. Гелеверя, Є.М. Технологічні аспекти організаційно-економічного забезпечення розвитку житлового господарства міст / Є.М. Гелеверя //
Там само, 2008. – Вып. 82. – С. 163 – 166. – Бібліогр.: с. 166.
118. * Григорович, А.В. Житлово-комунальне господарство як
об’єкт управління / А.В. Григорович // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. –
2006. – № 6. – С. 166 – 178.
119. Григорович, А.В. Програмне управління розвитком житловокомунального господарства міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
А.В. Григорович ; Н-д. екон. ін-т М-ва економіки України. – Київ, 2006. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (13 назв).
120. Гудзинський, О.Д. Формування систем управління в умовах
розвитку інтеграційних зв’язків ЖКГ / О.Д. Гудзинський // Вісн. акад.
праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2005. – № 2. –
С. 59 – 64.
121.Денчук, Р. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти
управління комунальною власністю / Р. Денчук // Юрид. Україна. – 2005. –
№ 3. – С. 64 – 68. – Бібліогр. в прим., с. 68.
122. Дубас, А.О. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери / А.О. Дубас // Економіка та
держава. – 2012. – № 6. – С. 42 – 43.
123. Жван, В.В. Технология оценки качества программно-целевого
управления в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.В. Жван // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 104. – С. 86 – 91.
124. Інговатова, В.О. Організаційно-економічний механізм
забезпечення ефективної діяльності підприємств житлово-комунального
комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В.О. Інговатова ; Приазов.
техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (9 назв).
125. Кавыршина, В.А. Управление коммунальной собственностью
города / В.А. Кавыршина // Город, регион, государство: экономикоправовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых
исслед. – Донецк, 2009. – Т. 2. – С. 125 – 130. – Библиогр.: с. 129 – 130
(6 назв.).
18
126. Клебанова, Т.С. Механізм та моделі управління кризовими
ситуаціями на підприємствах житлово-комунального комплексу / Т.С. Клебанова, М.О. Кизим, Ю.І. Мізік. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 184 с.
127. Ковалевский, Г.В. Новая система управления жилищнокоммунальним комплексом страны, региона, города / Г.В. Ковалевский //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 77. – С. 11 – 18. – Библиогр.:
с. 18.
128. Корецький, М.Х. Житлово-комунальне господарство як об’єкт
управління / М.Х. Корецький // Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. –
2006. – № 4. – С. 98 – 103. – Бібліогр.: с. 103.
129. Корнило, І.М. Організаційно-економічний механізм розвитку
житлової нерухомості міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук / І.М. Корнило ; Луц. нац. техн. ун-т, [Одес. акад. буд-ва і архіт.]. – Луцьк, 2010. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (16 назв).
130. Лега, Ю.Г. Вдосконалення управління житлово-комунальним
комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки /
Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ф. Чечетова. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 220 с.:
табл. – Бібліогр.: с. 168 – 184 (243 назви).
131. Литвинский, Л.Б.Экономико-организационное обеспечение
городского электротранспорта в условиях интегрирования в ЕС / Л.Б. Литвинский, Н.Л. Федорченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон.науки. –
2005. – Т. 1. – С. 284 – 287.
132. Лукьянченко, А.А. Развитие коммунальной градообслуживающей сферы : экономико-организационный аспект / А.А. Лукьянченко // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы
градоведения : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. –
Донецк, 2007. – Т.1. – С. 276 – 284. – Библиогр.: с. 284 (7 назв.).
133. Мамонова, В.В. Корпоративний підхід в управлінні комунальними підприємствами / В.В. Мамонова, О.В. Ольшанський // Теорія та
практика держ. упр. – 2009. – Вип. 3. – С. 130 – 135. – Бібліогр.: с. 135.
134. Овсій, О.Д. Формування механізму управління процесом
відновлення житлового фонду регіону / О.Д. Овсій // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 156 – 168. – Бібліогр.: с. 167 – 168
(12 назв).
135. Онищенко, В.О. Організаційно-економічні засади сучасної
житлової політики : регіональний вимір : монографія / В.О. Онищенко,
19
Т.М. Завора ; Полтав. нац. техн. ун-т. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 248 с.:
іл., табл.
136. Онищук, Г.И. Проблемы управления городским хозяйством в
Украине / Г.И. Онищук // Город, регион, государство : экономикоправовые проблемы градоведения : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т
экон.-правовых исслед. – Донецк, 2007. – Т. 2. – С. 12 – 19. – Библиогр.:
с. 18 – 19 (7 назв.).
137. Онищук, Г.І. Засоби реалізації моделі управлінської компанії в
житлово-комунальному господарстві / Г.І. Онищук, Л.В. Левковська //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 94. – С. 3 – 10. – Бібліогр.:
с. 9 – 10.
138. Островський, І.А. Про суперечності трансформації системи
управління житлово-комунальним господарством в умовах кризи /
І.А. Островський, С.Б. Тимофієва // Там само. – С. 27 – 31. – Бібліогр.:
с. 30 – 31.
139. Полуянов, В.П. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господарства :
автореф. дис. ... д-ра екон. наук / В.П. Полуянов ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2005. – 29 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 22 – 27.
140. Прокопенко, О.О. Аналіз організаційно-економічних проблем
у житлово-комунальному господарстві / О.О. Прокопенко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 25 – 29. – Бібліогр.: с. 29 (14 назв).
141. Развитие организационной структуры систем управления
реформированием жилищно-коммунального хозяйства на основе концентрации ресурсов / Л.Н. Шутенко, В.И. Торкатюк, И.А. Ачкасов и др. // Там
само, 2010. – Вип. 96. – С. 3 – 14.
142. Разумова, Г.В. Організаційно-економічний механізм формування регіональної житлової політики : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Г.В. Разумова ; Держ. вищ. навч. закл. «Придніпр. акад. буд-ва та архіт.». –
Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв).
143. Ройзин, П.Г. Новая система организации жилищно-коммунальних услуг в Украине : концепция / П.Г. Ройзин, Б.А. Шевченко. –
Днепропетровск : Лира, 2009. – 19 с.: ил.
144. Русланова, Н.Г. Дифференциация управления жилой недвижимостью с учетом социально-экономических факторов / Н.Г. Русланова,
В.И. Торкатюк, М.В. Губина // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
20
зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –
Вип. 102. – С. 68 – 72. – Библиогр.: с. 72 (6 назв.).
145. Салуквадзе, І.М. Організаційно-економічне забезпечення
створення сучасних форм господарювання у житлово-комунальній сфері
міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук / І.М. Салуквадзе ; НАН України,
Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2011. – 20 с.
146. Семенов, В.Т. Моніторинг як ефективний механізм управління
реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства /
В.Т. Семенов, З.В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. –
Вып. 82. – С. 14 – 23. Бібліогр.: с. 22 – 23.
147. Семенов, В.Т. Совершенствование управления устойчивым
развитием крупных городов / В.Т. Семенов, М.К. Сухонос, З.В. Гончарова // Там само, 2009. – Вып. 86. – С. 394 – 400. – Библиогр.: с. 400.
148. Семенов, В.Ф. Взаємодії учасників сфери регіонального
управління об’єктами житлової нерухомості / В.Ф. Семенов // Экономика и
упр. – 2009. – № 1. – С. 73 – 76.
149. Семенов, Г.А. Совершенствование управления коммунальной
коммерческой недвижимостью крупного индустриального центра :
монография / Г.А. Семенов, В.А. Желябин, И.В. Дедовец; Гуманитар. ун-т
«Запорож. ин-т гос. и муницип. упр.». – Запорожье : ЗИГМУ : ЗЦНТЭИ,
2007. – 218 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 198 – 201 (39 назв.).
150. Сидорова, А.В. Статистичне забезпечення управління
підприємствами житлово-комунального комплексу / А.В. Сидорова,
І.В. Панасенко ; Донец. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 155 с.: іл., табл.,
портр. – Бібліогр.: с. 139 – 156.
151. Славута, О.І. Економіка і організація діяльності підприємств
міського господарства / О.І. Славута; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2009. – 284 с.
152. Соболева, А.Г. Концептуально-методологические основы
управления ЖКХ Украины / А.Г. Соболева, Л.П. Вороновская // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 30 – 34. – Библиогр.: с. 29 – 34.
153. Старостіна, А.Ю. Підвищення ефективності управління
комунальними підприємствами з водопостачання та водовідведення на
основі програм розвитку / А.Ю. Старостіна, М.В. Лаже // Там само. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 99. – С. 396 – 401. – Бібліогр.: с. 400 – 401 (6 назв).
21
154. Старостина, А.Ю. Применение инновационных методов
управления для обеспечения эффективной деятельности коммунального
предприятия / А.Ю. Старостина // Там само. – Вип. 97. – С. 193 – 198.
155. Суха, Я.А. Підвищення ефективності управління природними
монополіями на прикладі комунального господарства / Я.А. Суха //
Регіональна політика на сучасному етапі державотворення : проблеми
децентралізації, ризики та перспективи впровадження : матеріали
загальноінститут. наук.-практ. конф. 31 жовт. 2006 р. – Одеса, 2006. –
С. 108 – 109.
156. Сухонос, М.К. Переваги та недоліки застосування методу
SWOT – аналізу для управління ризиками інноваційних проектів у системі
житлово-комунального господарства / М.К. Сухонос, О.І. Угоднікова //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 393 – 396. –
Бібліогр.: с. 396.
157. * Територіально-функціональна організація соціального
комплексу регіону : (на прикл. житлово-комунал. госп-ва) : монографія /
[Т.М. Качала, Ю.Г. Лега, Н.Ю. Лега та ін.]; Черкас. держ. технол. ун-т. –
Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 576 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430 – 463
(338 назв).
158. Торкатюк, В.И. Оценка экономической эффективности решения задач управления жилищно-коммунальной структурой города /
В.И. Торкатюк, Ю.Ю. Усенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. –
Вып. 85. – С. 37 – 43. – Библиогр.: с. 43.
159. Тригуб, Р.М.Теорія і практика проведення робіт по
управлінню та обслуговуванню багатоквартирного житлового будинку /
Р.М. Тригуб, К.О. Штепа // Містобудування та територіальне планування :
наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії
архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 391 – 395.
160. Формування критеріїв прийняття ефективних рішень на
об’єктах житлово-комунального господарства / В.В. Димченко, Т.І. Світлична, О.Є. Соловйова та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. –
Вып. 68. – С. 197 – 202. – Бібліогр.: с. 201 – 202.
161. Хом’як, О.П. Організаційно-економічний механізм розвитку
житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
22
О.П. Хом’як ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України, [Терноп.
екон. ун-т]. – Київ, 2008. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (9 назв).
162. Чиж, В.І. Інформаційне забезпечення управління витратами
підприємств житлово-комунального господарства (теорія і практика) :
монографія / В.І. Чиж ; Східноукр. нац. ун-т. – Луганськ, 2005. – 287 с.: іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 268 – 280 (282 назви).
163. Шаповал, Л.П. Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством / Л.П. Шаповал // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 71. – С. 84– 89. – Бібліогр.: с. 89.
164. Шапочка, М.К. Управлінські аспекти реформування житловокомунального господарства / М.К. Шапочка, Т.В. Несторенко // Вісн. Сум.
держ. ун-ту. Сер. : Економіка. – 2009. – № 1. – С. 24 – 31.
165. Шкінь, О.М. Управління інноваційним розвитком комунального господарства в Україні : регіональний аспект / О.М. Шкінь // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. / НАН
України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. – Т. 3. – С. 164 – 173.
166. Шутенко, А.Л. Управління розвитком і реформуванням
житлово-комунального господарства регіону : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / А.Л. Шутенко ; Полтав. нац. техн. ун-т, [Харк. акад. міськ.
госп-ва]. – Полтава, 2007. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 – 19 (24 назви).
167. Осама Радван. Вдосконалення організаційно-технологічних
рішень щодо відновлювальних робіт на об’єктах міського житлового
фонду для умов Сирійської Арабської Республіки (САР) : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / Осама Радван ; Придніпр. акад. буд-ва та архіт., [Харк.
акад. міськ. госп-ва]. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.:
с. 14 – 16 (10 назв).
168. Салієв, Е.І. Управління інфраструктурними проектами у сфері
комунальних послуг Автономної Республіки Крим / Е.І. Салієв //
Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 55 – 58.
169. * Управлению жилищного хозяйства [Запорожья] 45 лет :
[книга-альбом] / Запорож. гор. совет, Упр. жилищ. хоз-ва. – Запорожье :
Полиграф : Валпис, 2009. – 127 с. : ил., портр.
170. Юрченко, І.А. Удосконалення організаційно-економічного
механізму управління дебіторською заборгованістю на ОКП «Донецьк-
23
теплокомуненерго» / І.А. Юрченко // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2010. – Вип. 96. – С. 315– 322. – Бібліогр.: с. 322 (12 назв).
Див. також №№ 18, 20, 24, 75, 216, 354, 1448, 1462 – 1465.
4 РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ
4.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
171. Про внесення змін до комплексу першочергових заходів щодо
реформування житлово-комунального господарства : розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 648-р // Зб. уряд. нормат.
актів України. – 2007. – № 9. – С. 44 – 45.
172. Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства :
постанова Кабінету Міністрів України від 14 лют. 2007 р. № 232 // Офіц.
вісн. України. – 2007. – № 12. – С. 93.
173. Про затвердження Програми реформування та розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005 –
2009 рр. і період до 2015 р.: постанова Кабінету Міністрів України від
23.12.2004 р. № 1731 // Буд-во і архітектура. Житл. політика. – 2005. –
№ 3. – С. 43.
174. Про першочергові заходи щодо реформування житловокомунального господарства : розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26.06.2006 р. № 363-р. // Зб. уряд. нормат. актів України. – 2006. –
№ 33. – С. 162.
175. Актуальні питання реформування житлово-комунального
господарства в Україні : зб. тез доп. 1 Міжнар. наук.-практ. конф.,
Макіївка-Слов’янськ, 14 – 16 трав. 2008 р. – Макіївка : ДонНАБА, 2008. –
У надзаг.: М-во освіти і науки України, М-во житл.-комун. госп-ва
України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. та ін. – Бібліогр. в кінці доп.
Ч.1. – 143, ІІІ с. : іл., табл.
Ч. 2. – 284, ІV с. : іл., табл.
24
176. Атоев, К.Л. Информационная система для поддержки
принятия решений при проведении реформ в сфере жилищнокоммунального хозяйства / К.Л. Атоев, В.А. Пепеляев // Компьютер.
математика. – 2010. – Вып. 2. – С. 32 – 41. – Библиогр.: с. 41.
177. Водовозов, Є.Н. Сутність та напрямки процесу реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства в умовах
реформування власності України / Є.Н. Водовозов // Економіка пром-сті. –
2011. – № 4. – С. 104 – 111.
178. Волинський, Г. Про деякі напрями реформування житлово-комунального господарства України / Г. Волинський // Економіка України. –
2009. – № 8. – С. 78 – 84.
179. Высоцкая, Г.В. Развитие системы индикаторов комплексного
мониторинга состояния и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства / Г.В. Высоцкая, Т.В. Ищенко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2006. – Вып. 70. – С. 3 – 6.
180. Гавриленко, В.О. Реструктуризація підприємств житловокомунального господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В.О. Гавриленко ; Європ. ун-т. – Київ, 2005. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19 – 20
(11 назв).
181. Герасимчук, З.В. Реформування недержавного сектора
житлово-комунального господарства в регіоні / З.В. Герасимчук,
Н.В. Хвищун. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 244 с.
182. Дорофієнко, В.В. Обгрунтування нової парадигми реформування ЖКГ / В.В. Дорофієнко // Стратегія і механізми регулювання
промислового розвитку : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки промсті. – Донецьк, 2011. – Т. 1. – С. 239 – 247.
183. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та
розвитку житлово-комунального господарстварегіону / В.Т. Семенов,
В.М. Прасол, О.В. Димченко, З.В. Гончарова // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 546 – 551. – Бібліогр.: с. 551 (10 назв).
184. Жван, В.В. Основні проблеми реформування житловокомунального господарства в контексті переходу до сталого розвитку
економіки / В.В. Жван // Там само, 2012. – Вип. 104. – С. 40 –47.
185. Запатрина, И.В. Жилищно-коммунальная инфраструктура :
реформы и система их финансового обеспечения / И.В. Запатрина ; НАН
25
Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев, 2010. – 335 с.: ил.,
табл. – Библиогр.: с. 334 – 335 (22 назв.) и в подстроч. примеч.
186. Запатріна, І.В. Житлово-комунальне господарство :
перспективи реформування / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Економіка
України. – 2012. – № 10. – С. 34 – 44.
187.  Інституційні та технічні аспекти реформування житловокомунального господарства – 2006 : матеріали Міжнар. конгр. : прогр. та
тези. – Київ : б.в., 2006. – 139 с.
188. Качала, Т.М. Корекція курсу реформування сфери житловокомунальних послуг / Т.М. Качала // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Київ, 2010. –
Вип. 96. – С. 15 – 23.
189. Качала, Т. Реформування житлово-комунального господарства
в контексті регіонального розвитку / Т. Качала // Економіка України. –
2010. – № 9. – С. 84 – 93. – Бібліогр. в підрядк. прим.
190. Кириченко, О.А. Державна стратегія реформування житловокомунального господарства України / О.А. Кириченко, В.С. Нотевський //
Актуал. пробл. економіки. – 2011. – № 4. – С. 63 – 70. – Бібліогр.: с. 70.
191. Лепейко, Т.И. О реформировании жилищно-коммунального
хозяйства Украины / Т.И. Лепейко, А.Н. Тищенко, Т.П. Юрьева // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 73. – С. 3 – 9. – Библиогр.: с. 9.
192. * Логвиненко, В.І. Методологічні підходи щодо особливостей
реформування і розвитку житлово-комунального господарства в регіоні /
В.І. Логвиненко // Наука : теорія та практика – 2008 : четверта
міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 31 лип. 2008 р.: тез. доп. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 5 – 7.
193. Мартиненко, Ю. Проектний спосіб реформування житловокомунальної галузі в сільському районі / Ю. Мартиненко // Віче. – 2008. –
№ 22. – С. 15 – 17.
194. Мельник, І.Г. Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги
населенню : автореф. дис. ... канд. екон. наук / І.Г. Мельник ; Дніпропетр.
нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16
(9 назв).
195. Молодченко-Серебрякова, Т.Г. Проектний підхід до демонополізації ринку житлово-комунальних послуг як елемента реформування
системи житлово-комунального господарства / Т.Г. Молодченко-Серебря-
26
кова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. – С. 148 – 152.
196. Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства / [О.С. Поважний, В.В. Дорофієнко, І.М. Осипенко та
ін.] ; Донец. держ. ун-т упр. – Черкаси : Брама-Україна : ЧДТУ, 2010. –
331 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298 – 322 (201 назва).
197. Ніколайчук, Л. Комунальна реформа – з новітніми
технологіями / Л. Ніколайчук // Бізнес України. – 2007. – № 4. – С. 4 – 5.
198. * Новікова, Т.М. Формування стратегії реформування підприємств житлово-комунального господарства регіону : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / Т.М. Новікова ; ПВНЗ «Европ. ун-т». – Київ, 2011. – 20 с.
199. Островський, І.А. Про деякі інституціональні аспекти
реформування житлово-комунального комплексу України / І.А. Островський, О.А. Шекшуєв, О.М. Швець // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Київ,
2010. – Вип. 96. – С. 30 – 35. – Бібліогр.: с. 34 – 35.
200. * Реалізація регіональних програм реформування та розвитку
житлово-комунального господарства : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. 19 – 22 трав. 2005 р. – Алушта : ХОНТТ КГ та ПО ; Харків :
ХНАМГ, 2005. – 233 с.
201. * Регуляторна реформа у житлово-комунальному господарстві
України / міжнар. центр перспектив. дослідж. – Київ, 2005. – 59 с.
202. * Реформа ЖКХ : пути к эффективности и социальной справедливости / междунар. центр перспектив. исслед. – Киев : [б. и.], 2009. –
254 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254 (15 назв.) и в подстроч. примеч.
203. Реформування житлово-комунального господарства : теорія,
практика, перспективи : монографія / [О.М. Тищенко, М.О. Кизим,
Т.П. Юр’єва та ін.] ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. –
Харків : ІНЖЕК, 2008. – 366 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328– 339
(133 назви).
204. Рыбак, В.В. Проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины / В.В. Рыбак // Город, регион, государство :
экономико-правовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т.1. – С. 8 – 18. – Библиогр.: с. 18
(6 назв.).
205. Салиев, Э.И. Энергосбережение – ключевое звено реформы
жилищно-коммунального хозяйства / Э.И. Салиев // Энергосбережение. –
2008. – № 2. – С. 23 – 25.
27
206. Семенов, В.Т. Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства / В.Т. Семенов,
В.М. Прасол // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. –
С. 167 – 176.
207. Сніжко, С.В. Концепція реформування регіонального ринку
теплопостачання / С.В. Сніжко // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. –
Вип. 96. – С. 254 – 260. – Бібліогр.: с. 259 – 260 (5 назв).
208. Суха, Я.А. Напрями реформування житлово-комунального
господарства в регіонах України / Я.А. Суха // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2008. – Вып. 83. – С. 55 – 61.
209. Тарасюк, О.О. До питання реформування комунального
господарства України / О.О. Тарасюк, Н.В. Хвищун // Там само, 2010. –
Вып. 94. – С. 20 – 26. – Бібліогр.: с. 26.
210. Таукешева, Т.Д. Реформування житлово-комунального
господарства – шлях до забезпечення сталого функціонування міста /
Т.Д. Таукешева // Там само, 2006. – Вып. 71. – С. 214 – 223.
211. Телятник, С.В. Підвищення якості надання послуг в міському
електротранспорті – завдання реформи житлово-комунального господарства / С.В. Телятник, Т.П. Юр’єва // Там само, 2007. – Вып. 77. –
С. 64 – 76. – Бібліогр.: с. 75 – 76.
212. Титяев, В.И. К вопросу совершенствования методического
обеспечения для реформирования жилищного хозяйства / В.И. Титяев,
А.В. Беляева, О.В. Шкурко // Там само, 2006. – Вып. 70. – С. 180 – 184. –
Библиогр.: с.184.
213. Тищенко, О.М. Про гальмування впровадження реформи
житлово-комунального господарства в Україні / О.М. Тищенко,
Т.П. Юр’єва, С.Ю. Юр’єва // Там само, 2007. – Вып. 77. – С. 55 – 58.
214. Тищенко, О.М. Реформування житлово-комунального господарства : теорія, практика, перспективи : монографія / О.М. Тищенко. –
Харків: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 368 с.
215. Тітяєв, В.І. Шляхи покращення технічного стану основних
фондів ЖКГ в контексті проведення реформи галузі / В.І. Тітяєв,
О.М. Таряник, Г.В. Біляєва // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
28
зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. –
Вип. 96. – С. 306 – 310. – Бібліогр.: с. 310 (6 назв).
216. Улибіна, В.О. Роль і місце самоорганізації населення в
реформуванні управління житловим фондом / В.О. Улибіна // Город,
регион, государство : экономико-правовые проблемы градоведения : сб.
науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2007. –
Т.1. – С. 285 – 290.
217. Хвищун, Н.В. Реформування комунального господарства
України: історичний зріз і напрями на майбутнє / Н.В. Хвищун // Актуал.
пробл. економіки. – 2012. – № 3. – С. 130 – 138.
218. Шевська, О.І. Концептуальні засади реформування житловокомунального господарства на регіональному рівні / О.І. Шевська //
Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. – 2008. – № 2. – С. 240 – 244.
219. Юр’єва, Т.П. Якість житлових послуг на сучасному етапі
реформування галузі / Т.П. Юр’єва, О.М. Таряник // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 83. – С. 61 – 65. – Бібліогр.: с. 65.
220. Запорожець, Г.В.Досвід реструктуризації підприємств
житлово-комунального господарства / Г.В. Запорожець // Там само, 2009. –
Вып. 87. – С. 24 – 31.
221. * Карлова, О.А. Зарубіжний досвід реформування житловокомунальної сфери / О.А. Карлова // Реалізація регіональних програм
реформування та розвитку житлово-комунального господарства :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Алушта, 2005. – С. 165 – 168.
222. * Комплексна програма реформування та розвитку житловокомунального господарства м. Києва на період до 2010 року / Київ.
міськдержадмін. – Київ, 2005. – 111 с.
223. * Логвиненко, В.І. Житлово-комунальне господарство :
закордонний та вітчизняний досвід його реформування та розвитку /
В.І. Логвиненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.
пр. / ХарРІДУНАДУ «Магістр». – Харків, 2008. – № 2. – С. 247 – 254.
224. Лук’янов, О.В. До питання реформування комунальної
теплоенергетики Донецької області / О.В. Лук’янов // Коммунальное
29
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 77. – С. 22 – 27.
225. Маслак, В.М. Основні принципи і напрями реалізації
програми реформування та поліпшення водопостачання і водовідведення
населених пунктів Донецької області / В.М. Масляк // Там само. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. –
Вып. 74. – С. 24 – 29.
226. Матвєєва, Н.М. Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби
регулювання розвитку міст : (на прикл. п-в водопостачання та теплопостачання Харк. регіону) : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Н.М. Матвєєва ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2007. – 21 с. : табл. –
Бібліогр.: с. 17 (8 назв).
227. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства : опыт и
перспективы деятельности / [Л.В. Беззубко, А.Н. Шамонова, С.А. Ефимочкина, Б.И. Беззубко] ; Донбас. акад. стр-ва и архитектуры. – Донецк ;
Норд-компьютер, 2008. – 195, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 191 – 195
(73 назв.).
228. Сєвка, В.Г. Європейський досвід і реалізація житлової
реформи в Україні / В.Г. Сєвка, О.С. Мельникова // Економіка та право. –
2012. – № 1. – С. 121 – 127.
229. Шевченко, Э.Ю. Направления реформирования КПКХ
«Харьковкоммуночиствод» в соответствии с общегосударственной программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства до 2014
года / Э.Ю. Шевченко, В.М. Прасол // Комунальне господарство міст :
наук. техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2010. – Вип. 96. – С. 41 – 50.
230. Штомпель, Н.Э. Опыт реформирования жилищно-коммунального хозяйства стран СНГ и возможность его применения для
Украины / Н.Э. Штомпель // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. 19 – 22 трав. 2005 р. – Алушта, 2005. – С. 168 – 172.
231. Юр’єва, С.Ю. Організаційно-економічний механізм реформування житлового господарства : (на прикл. Харк. регіону) : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / С.Ю. Юр’єва ; Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2006. – 20 с.
Див. також №№ 32, 43, 141, 164, 166, 238, 258, 506, 1286, 1333.
30
4.2 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖКГ
232. Про віднесення до сфери управління Міністерства з питань
житлово-комунального господарства підприємств, установ та організацій :
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 273-р // Зб.
уряд. нормат. актів України. – 2007. – № 29. – С. 79 – 81.
233. Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2004 – 2010 роки». Про Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки : закони
України від 11 черв. 2009 р. № 1511-VІ // Відом. Верхов. Ради України. –
2009. – № 47/48. – С. 1736 – 1770.
234. Про затвердження Положення про Державну житловокомунальну інспекцію : постановаКабінету Міністрів України від 10 верес.
2008 р. № 798 // Уряд. кур’єр. – 2008. – 17 верес. (№ 172). – С. 22.
235. Про Національну комісію регулювання ринку комунальних
послуг України : закон України від 9 лип. 2010 р. № 2479 – VІ // Голос
України. – 2010. – 22 лип. (№ 134). – С. 7 – 9.
236. Про утворення Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України : постанова Кабінету Міністрів України від 1 берез.
2007 р. № 323 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 13 берез. ( № 44). – С. 14.
237. Беззубко, Л.В. Державне управління в сфері житловокомунального господарства / Л.В. Беззубко, Г.М. Конєва // Держава та
регіони. Сер. : Держ. упр. – 2009. – № 4. – С. 141 – 144.
238. Біла, С. Роль держави у реформуванні житловокомунального господарства України / С. Біла // Вісн. Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. – 2005. – № 2. – С. 150 – 158.
239. Білянський, О.М. Концепція державного регулювання
діяльності суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунального
господарства / О.М. Білянський, О.І. Асадчев // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2006. – Вып. 73. – С. 373 – 378.
240. Брижань, Д.О. Розвиток державно-приватного партнерства у
сфері житлово-комунального господарства в Україні / Д.О. Брижань //
31
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 64 – 70. – Бібліогр.:
с. 70 (7 назв).
241. Верхоглядова, Н.І. Оцінка синергетичного ефекту державного
регулювання інвестиційного процесу відтворення житлового фонду /
Н.І. Верхоглядова, Д.Л. Левчинський // Экономика и упр. – 2011. – № 1. –
С. 44 – 49. – Бібліогр.: с. 49.
242. Вороновская, Л.П. Управление эффективностью жилищнокоммунальных услуг / Л.П. Вороновская / Економіка та держава. – 2012. –
№ 8. – С. 64 – 65.
243. Гоць, Т.В. Державне регулювання цін на житлово-комунальні
послуги : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Т.В. Гоць ; НАН України,
Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розв.
НАН України». – Київ, 2011. – 20 с.
244. Грабельников, В.А. Удосконалення державного регулювання
роботи міського пасажирського транспорту / В.А. Грабельников // Теорія
та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2011. –
Вип. 3. – С. 14 – 20.
245. Жданко, Є.С. Державно-приватне партнерство у ЖКГ :
проблеми реалізації і перспективирозвитку в Україні / Є.С. Жданко //
Економіка та право. – 2011. – № 3. – С. 26 – 32.
246. Жиляєв, І.Б. Проблема локалізації об’єкту державного управління : / на прикл. житл.-комун. госп-ва) / І.Б. Жиляєв // Прав. інф-ка. –
2008. – № 3. – С. 18 – 23. – Бібліогр.: с. 22 – 23.
247. Кошева, А.М. Державне регулювання розвитку житлової
сфери України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / А.М. Кошева ;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2011. – 20 с.
248. Левчинський, Д.Л. Державні регулятори соціально-економічних умов інвестування у відтворення житла : монографія /
Д.Л. Левчинський. – Дніпропетровськ : [Вид.] Свідлер А.Л. 2011. – 308 с. :
іл., табл. – Бібліогр.: с. 284 – 299 (174 назви).
249. Лисов, І.В. Державна житлова політика України та її регіонів :
теорія, методологія, практика : монографія / І.В. Лисов. – Донецьк : ЮгоВосток, 2012. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355 – 378.
250. Логвиненко, В.І. Державне управління функціонуванням і
розвитком ЖКГ в Україні : монографія / В.І. Логвиненко. – Донецьк :
32
[Вид.] Купріянов В.С., 2009. – 487 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 438 – 456
(194 назви).
251. Логвиненко, В.І. Механізми державного управління
розвитком житлово-комунального господарства : (на прикл. формув. ринку
тепл. енергії) / В.І. Логвиненко // Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. –
2009. – № 2. – С. 105 – 108.
252. Лопушняк, Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України : практика і проблеми реалізації / Г. Лопушняк //
Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 79 – 90. – Бібліогр. в підрядк. прим.
253. Непомнящий, О.М. Стимулюючий підхід у реалізації
житлових програм держави / О.М. Непомнящий // Актуал. пробл. держ.
упр. – 2011. – № 2. – С. 132 – 140. – Бібліогр.: с. 139 – 140.
254. * Омельчук, В. Механізм державного регулювання ринку
доступного житла / В. Омельчук ; Н.-д. екон. ін-т. – Київ : ПанТот, 2010. –
405 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 377 – 405.
255. Онищук, Г.І. Реалізація сучасної державної політики – основа
проекту нової редакції Житлового кодексу України / Г.І. Онищук,
В.Г. Марочко // Реконструкція житла. – 2008. – № 9. – С. 13 – 19.
256. Педак, І.С. Державне регулювання житлово-комунального
господарства в умовах реформування галузі / І.С. Педак, Л.С. Версетілова // Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. – 2012. – № 1. – С. 44 – 48.
257. Перькова, О.О. Державне регулювання сфери житлово-комунального господарства : адаптаційний аспект : монографія / О.О. Перькова. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 176 с. : іл., табл.
258. Петрушевський, Ю.Л. Державне регулювання процесу реформування житлово-комунального господарства : підсумки та перспективи / Ю. Петрушевський // Економіка пром-сті. – 2011. – № 4. – С. 69 – 75.
259. Пивовар, И.В. Государственное регулирование тарифов в
системе рыночных инструментов функционирования и развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства / И.В. Пивовар // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 50 – 60. – Библиогр.: с. 59 – 60
(7 назв.).
260. Пісьмаченко, Л.М. Державне управління у галузі житлового і
комунального господарства : проблеми та шляхи їх вирішення / Л.М. Пісьмаченко // Економіка та держава. – 2008. – № 4. – С. 74 – 76.
261. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері житловокомунального господарства в Україні / В.І. Торкатюк, О.В. Кравцова,
33
С.В. Колосова [та ін.] // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. –
С. 64 – 70. – Бібліогр.: с. 70.
262. Устінов, Д.О. Трансформація механізму державного управління процесами становлення та розвитку ЖКГ України / Д.О. Устінов //
Там само, 2010. – Вип. 96. – С. 35 – 41.
263. Федотова, Ю.В. Окремі аспекти державної регуляторної
політики у житлово-комунальній сфері / Ю.В. Федотова, О.І. Угоднікова //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. – С. 180 – 183.
264. Омельчук, В.О. Державне регулювання будівництва житла :
зарубіжний досвід / В.О. Омельчук // Економіка та держава. – 2012. –
№ 8. – С. 110 – 113.
265. Омельчук, В.О. Державне регулювання ринку доступного
житла через участь в іпотечному кредитуванні : досвід США / В.О. Омельчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон.
ін-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 105 – 111. – Бібліогр.: с.111.
Див. також № 1466.
4.3 ТАРИФНА ПОЛІТИКА
266. Методичні матеріали для проведення експертизи цін і тарифів
на житлово-комунальні послуги в регіонах / Федер. профспілок України,
Упр. апарату ФПУ з питань соц. захисту. – Київ : б. в., 2006. – 67 с. : табл.
267. Порядок формування тарифів на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення / затв. постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лип. 2006 р. № 959 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 28. –
С. 203.
268. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України (тарифи ЖКГ) : постанова Кабінету Міністрів України від 27 лют.
2007 р. № 297 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 16. – С. 10.
269. Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про тимчасову
заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення
плати за житлово-комунальні послуги : закон України від 17 груд. 2010 р.
№ 2795-VI // Голос України. – 2010. – 24 груд. (№ 244). – С. 3.
34
270. Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм
споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних
послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. № 481 //
Уряд. кур’єр. – 2005. – 2 лип. (№ 120). – С. 14.
271. Про затвердження Порядку формування тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води : постанова Кабінету
Міністрів України від 10 лип. 2006 р. № 955 // Зб. уряд. нормат. актів
України. – 2006. – № 34. – С. 62 – 84.
272. Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житловокомунальні послуги : указ Президента України від 6 лют. 2007 р.
№ 77/2007 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 6 лют. (№ 24). – С. 4.
273. Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам, та внесення змін до Порядку застосування
тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам : постанова Нац. коміс. регулювання електроенергетики України від
20 лип. 2006 р. № 926 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 31. – С. 401 – 402.
274. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива :
постанова Кабінету Міністрів України від 12 груд. 2006 р. № 1703 // Уряд.
кур’єр. – 2006. – 13 груд. (№ 235). – С. 1.
275. Амосов, О.Ю. Сучасні проблеми тарифної політики в житловокомунальній сфері / О.Ю. Амосов // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 89. – С. 208 – 212. – Бібліогр.: с. 212.
276. Анализ необходимости применения в Украине «зеленого»
тарифа на электроэнергию, вырабатываемую из биогаза / Г.Г. Гелетуха,
Ю.Б. Матвеев, П.П. Кучерук [и др.] // Пром. теплотехника. – 2012. – Т. 34,
№ 4. – С. 75 – 82.
277. Анпілогов, П.І. Принципи створення автоматизованої системи
експертної оцінки тарифів на послуги водопостачання та водовідведення /
П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко // Систем. дослідж. та інформ.
технології. – 2008. – № 3. – С. 44 – 51. – Бібліогр.: с. 50 – 51.
278. Антоненко, О.Б. Єдині тарифи на електроенергію – стан і
перспективи удосконалення тарифної політики держави в електроенер-
35
гетичній галузі / О.Б. Антоненко // Новини енергетики. – 2006. – № 11. –
С. 26 – 29.
279. * Бабак, А.В. Вплив регулювання тарифів на розвиток та
реформування житлово-комунального господарства / А.В. Бабак //
Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального
господарства – 2005 : матеріали міжнар. конгр. 17 – 18 листоп. 2005 р. –
Київ, 2005. – С. 26 – 33.
280. Базилюк, А. Ціноутворення у сфері житлово-комунальних
послуг в Україні / А. Базилюк // Екон. часоп. – ХХІ. – 2007. – № 7 – 8. –
С. 28 – 31. – Бібліогр.: с. 31.
281. Богачев, С.Н. Особенности современного тарифообразования
на услуги ЖКХ в Украине / С.Н. Богачев // Экономика Украины. – 2010. –
№ 11. – С. 26 – 34.
282. Волков, А.В. Совершенствование оплаты электропотребителя
за реактивную энергию / А.В. Волков, О.Г. Мирошниченко // Техн.
електродинаміка. – 2007. – № 6. – С. 61 – 67. – Библиогр.: с. 67.
283. Горяинов, А.Н. Влияние материалопотоков на формирование
тарифа [в ЖКХ] / А.Н. Горяинов, А.С. Галкин // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 79. – С. 313 – 319. – Библиогр.: с. 319.
284. Гоць, Т.В. Інноваційні підходи до реформування цінової політики держави у галузі ЖКГ / Т.В. Гоць // Пробл. науки. – 2009. – № 4. –
С. 21 – 25. – Бібліогр.: с. 24 – 25.
285. Гура, Н.О. Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги / Н.О. Гура // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 69 – 76. –
Бібліогр. в підрядк. прим.
286. Дерзкий, В. Расчет тарифных коэффициентов по зонам суток к
розничным тарифам на электроэнергию / В. Дерзкий // Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 10. – С. 34 – 44.
287. Димченко, О.В. Деякі аспекти трансформації економічного
змісту тарифної системи на основні види житлово-комунальних послуг /
О.В. Димченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вип. 68. – С. 122 –
125. – Бібліогр.: с. 125.
288. Диференційовані тарифи на електричну енергію в Україні :
аналіз стану та тенденцій / Г.С. Корхмазов, В.В. Мохор, В.І. Попович,
Л.С. Симоненко // Зб. наук. пр. / Ін-т пробл. моделювання в енергетиці
НАН України. – 2006. – Вип. 34. – С. 3 – 10.
36
289. Домбровская, Г.П. Основные системы формирования цен на
[электрическую] энергию / Г.П. Домбровская, И.А. Геращенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 80. – С. 124 – 134. – Библиогр.:
с. 134.
290. Жданко, Є.С. Тарифоутворення на послуги комунальних
підприємств у ринкових умовах : напрями вдосконалення / Є.С. Жданко,
Б.А. Сорокін // Город, регион, государство : экономико-правовые
проблемы хозяйствования : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 1. – С. 249 – 258.
291. Заглада, І. Особливості національної тарифікації, або Чи зможе
ЖКГ вибратися з каналізації / І. Заглада // Фін. контроль. – 2011. – № 7. –
С. 46 – 48.
292. Кавыршина, В.А. Актуальные проблемы ресурсосбережения и
тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере / В.А. Кавыршина, Ю.А. Оленичева // Город, регион, государство : экономико-правовые
проблемыградоведения : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.правовых исслед. – Донецк, 2007. – Т. 2. – С. 77 – 83.
293. Коненко, В.В. Удосконалення ринкового механізму ціноутворення за послуги газопостачання на регіональному рівні : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / В.В. Коненко ; Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – 21 с.
294. Короткий, Г.І. Особливості та проблеми тарифної політики в
ЖКГ / Г.І. Короткий // Міськ. госп-во України. – 2011. – № 4. – С. 6 – 9.
295. Костишена, Н.М. Тарифна політика та інвестиційна привабливість енергопостачальних компаній / Н.М. Костишена, Р.І. Коломієць //
Новини енергетики. – 2006. – № 12. – С. 13 – 16.
296. * Логвиненко, В.І. Про деякі аспекти політики ціноутворення у
сфері житлово-комунального господарства / В.І. Логвиненко, В.В. Дорофієнко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 3 (116), № 4. – С. 10 – 12.
297. Мельник, О.В. Тарифи у сфері надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання / О.В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ,
2010. – № 7/8. – С. 90 – 96.
298. Мочаліна, З.М. Проблеми ціноутворення на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій / З.М. Мочаліна,
Н.І. Склярук, Є.В. Гавриліченко // Коммунальное хозяйство городов :
37
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 89. – С. 262 – 266.
299. Назаренко, Я.Я. Реформування тарифної політики підприємств
пасажирського транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Я.Я. Назаренко ; Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2008. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 15 – 16 (8 назв).
300. Новикова, Т.В.Тарифное регулирование в развитии сферы
жилищно-коммунального хозяйства / Т.В. Новикова, И.В. Пивовар //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 71. – С. 229 – 234. –
Библиогр.: с. 234.
301. * Осипенко, И.Н. Ценообразование жилищно-коммунальных
услуг – новые подходы к управлению их формированием на предприятиях – монополистах жилищно-коммунального хозяйства / И.Н. Осипенко,
В.И. Логвиненко // Соціальний менеджмент і управління інформаційними
процесами : зб. наук. пр. Сер. : Держ. упр. / ДонДУУ. – Донецьк, 2007. –
Т. VIII, вип. 79. – С. 422 – 431.
302. Папков, Б.В. Рынок электрической энергии и тарифы /
Б.В. Папков. – Киев : Знания Украины, 2005. – 80 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 36 – 58.
303. Петрушевський, Ю.Л. Оптимізація тарифної політики в
системі ЖКГ на підставі урахування економічної поведінки домогосподарств / Ю.Л. Петрушевський // Держава та регіони. Сер. : Економіка та
підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 80 – 85.
304. Пионтковский, П.В. Кластерный анализ тарифов на коммунальные услуги в городах Украины / П.В. Пионтковский, Ю.Д. Костин //
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 31 – 41. –
Библиогр.: с. 41.
305. Пионтковский, П.В. Региональные особенности формирования
тарифов на коммунальные услуги / П.В. Пионтковский, Ю.Д. Костин //
Пробл. науки. – 2009. – № 10. – С. 40 – 48. – Библиогр.: с. 48.
306. Письменна, У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на
підприємствах електроенергетики : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
У.Є. Письменна ; Київ. нац. ун-т. – Київ, 2006. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17.
307. Полуянов, В.П. Тарифная политика предприятий коммунального теплоснабжения : монография / В.П. Полуянов, С.Г. Куликов. –
Донецк : Юго-Восток, 2011. – 275 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 251 – 275
(228 назв.).
38
308. Савенко, А.Ю. Організаційно-економічний механізм встановлення тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / А.Ю. Савенко ; Приазов. техн. ун-т. – Маріуполь,
2011. – 20 с. : іл., табл.
309. Славута, О.І. Обґрунтування інвестиційної складової тарифу на
послуги водопостачання / О.І. Славута, Н.М. Матвєєва // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 60 – 65. – Бібліогр.: с. 64 – 65.
310. Сліпченко, В.О. Як вирішити проблему розрахунків за воду? /
В.О. Сліпченко // Міськ. госп-во України. – 2009. – № 4 (186). – С. 38 – 39.
311. Солодухін, Г.Й. Порядок ціноутворення у комунальному
господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г.Й. Солодухін ; НАН
України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2010. – 17 с. – Бібліогр.:
с. 13 – 14 (9 назв).
312. Струк, Н.П. Удосконалення процесу ціноутворення на послуги
підприємств газотранспортної і газорозподільної систем : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / Н.П. Струк ; Івано-Франків. техн. ун-т нафти і газу. –
Івано-Франківськ, 2010. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (16 назв).
313. Тітяєв, В.В. Житлово-комунальні тарифи на утримання
житлових будинків і прибудинкових територій, централізоване водопостачання і водовідведення, опалення будинків і гаряче водопостачання :
(теорет. основи, екон. обґрунтування, нормат.-довід. база) / В.В. Тітяєв ;
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2008. – 270 с. : табл.
314. Тітяєв, В.В. Моніторинг потенціалу сплати мешканцями комунальних послуг / В.В. Тітяєв // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –
Вип. 102. – С. 78 – 82. – Бібліогр.: с. 81 – 82 (7 назв).
315. Харазішвілі, Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч //
Статистика України. – 2006. – № 3. – С. 51 – 60. – Бібліогр.: с. 60.
316. Харламова, О.В. Регіональна тарифна політика в житловокомунальному господарстві / О.В. Харламова // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 43 – 49. – Библиогр.: с. 49.
317. Хом’як, О.П. Тарифна політика : нагальна необхідність. Як
задовольнити житлово-комунальні потреби населення / О.П. Хом’як //
Міськ. госп-во України. – 2005. – № 3 (169). – С. 2 – 9.
39
318. Чиж, В. Формування економічно обґрунтованих тарифів на
житлово-комунальні послуги / В. Чиж // Економіст. – 2007. – № 8. –
С 49 – 51. – Бібліогр.: с. 51.
319. Шевчук, В.В. Тарифоутворення в системі управління
комунальною інфраструктурою на мезорівні : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / В.В. Шевчук ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – 21 с.
320. * Юр’єва, Т.П. Особливості диференціації тарифів в житловокомунальному господарстві / Т.П. Юр’єва, Н.М. Матвєєва // Материалы
международной научно-практической конференции «Усовершенствование
экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации
экономики Украины к рыночным условиям». – Харьков, 2005. – С. 76 – 79.
321. Юр’єва, Т.П. Удосконалення системи ціноутворення в
житлово-комунальному господарстві – ключове питання економічного
механізму господарювання / Т.П. Юр’єва, Н.М. Матвєєва, С.Ю. Юр’єва //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2005. – Вып. 65. – С. 181 – 188.
322. * Ярош, О.Б. Экономические риски в сфере государственной
тарифной политики на услуги ЖКХ / О.Б. Ярош, А.Б. Пушкарев //
Экономика Украины. – 2012. – № 11. – С. 76 – 83.
323. * Дослідження економічної обґрунтованості формування
собівартості послуг на основі аудиту виробничих витрат на ВАТ АК
«Київводоканал» / Н.-д. ін-т соц.-екон. розвитку міста. – Київ, 2006. – 63 с.
324. Куліков, С.Г. Удосконалення тарифної політики на прикладі
обласного комунального підприємства теплопостачання «Донецьктеплокомуненерго» : автореф. дис. ... канд. екон. наук / С.Г. Куліков ; Держ.
вищ. навч. закл. «Приазов. держ. техн. ун-т». – Маріуполь : ДВНЗ
«ПДТУ», 2011. – 20 с.
325. * Осипенко, И.Н. Формирование и обоснование тарифов
жилищно-коммунальных услуг Донецкого региона в современных
условиях хозяйствования / И.Н. Осипенко, В.И. Логвиненко // Механізми
підвищення ефективності управління функціонуванням економіки : зб.
наук. пр. Сер. Економіки / ДонДУУ. – Донецьк, 2007. – Т. VIII, вип. 78. –
С. 114 – 119.
326. Торкатюк, В.И. Совершенствование тарифной политики на
газ на внутреннем рынке Харьковского региона / В.И. Торкатюк, В.В. Ко-
40
ненко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 133 – 141. –
Библиогр.: с. 141 (9 назв.).
Див. також №№ 75, 194, 243, 259.
5 ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
5.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
327. Жилищное законодательство Украины : по состоянию на
5 апр. 2006 г. – 8-е изд., с изм. и доп. – Харьков : Одиссей, 2006. – 430,
[1] с. : табл.
328. Про житловий фонд соціального призначення : за станом на
19 трав. 2011 р. :закон України / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. –
Київ : Парлам. вид-во, 2011. – 22, [1] с.
329. Про оснащення житлового фонду засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії : розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11.06.2008 р. № 838-р // Зб. уряд. нормат. актів
України. – 2009. – № 13. – С. 12 – 14.
330. Андренко, Е.А. Комплексная оценка жилищных условий
населения регионов Украины / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 46 – 55. – Библиогр.:
с. 55 (11 назв.).
331. Бачинська, Л.Г. Вплив соціально-демографічної структури
населення на оцінки умов проживання та прогнозування напрямків
формування житлового фонду / Л.Г. Бачинська, О.М. Водецька // Сучасні
проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т
буд-ва і архіт. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 275 – 287.
332. Безлюбченко, Е.С. Определение границ придомовых
территорий существующего жилого фонда / Е.С. Безлюбченко, Т.А. Черноносова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 90. – С. 104 – 109.
333. Беляева, Г.В. О порядке определения придомовых территорий / Г.В. Беляева // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
41
Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. –
С. 82 – 86. – Бібліогр.: с. 86 (6 назв.).
334. Бєляєва, Г.В. Модель динаміки пошкоджень в інженерних
системах житлових будинків / Г.В. Бєляєва // Там само, 2011. – Вип. 100. –
С. 340 – 345.
335. Бичков, О.П. Економічні механізми та фактори відтворення
житла в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О.П. Бичков ; Київ.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2005. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18.
336. Божанова, В.Ю. Организационно-экономический механизм
повышения доступности жилья для населения / В.Ю. Божанова. –
Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – 391 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 353 –371 (223 назв.).
337. Великих К.А. Основы функционирования и развития экономики жилищной сферы в процессе рыночных преобразований / К.А. Великих // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 85. – С. 428 – 433.
338. Гелеверя, Е.М. Ретроспективные и перспективные основы
формирования модели развития жилищного сектора экономики регионов /
Е.М. Гелеверя // Там само, 2010. – Вып. 92 – С. 117 – 124. – Библиогр.
с. 124 (15 назв.).
339. Гелеверя, Є.М. Організаційно-економічні передумови
оптимального використання земельних ресурсів міст у процесі відновлення житлового фонду регіону / Є.М. Гелеверя, Л.П. Косяк // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 149 – 156. – Бібліогр.: с. 156.
340. Гнесь, І.П. Проблеми формування соціального житла в
Україні / І.П. Гнесь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування :
наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 273 –
282. – Бібліогр.: с. 281 – 282.
341. Дорошенко, Ю.М. Підходи до класифікації житлової
нерухомості / Ю.М. Дорошенко // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 31. – С. 106 – 113. –
Бібліогр.: с. 113.
342. Житлове законодавство України : стан та шляхи удосконалення : монографія / [М.К. Галянтич, О.Є. Аврамова, С.М. Звізда та ін.];
Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ :
КВІЦ, 2006. – 563 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
42
343. Завора, Т.М. Земельні ресурси у системі забезпечення
житлової політики на регіональному рівні / Т.М. Завора // Економіка і
регіон. – 2007. – № 1 (12) – С. 25 – 28.
344. Завора, Т.М. Формування житлової політики регіону :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Т.М. Завора ; Полтав. техн. ун-т. –
Полтава, 2008. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (18 назв).
345. Канєєва, І.І. Торгівля житловою нерухомістю та механізм її
удосконалення / І.І. Канєєва. – Донецьк, 2006. – 180 с.
346. Киричук, Ю.Л. Деякі проблеми державної житлової політики
в контексті забезпечення доступності житла / Ю.Л. Киричук // Держава та
регіони. Сер. : Держ. упр. – 2009. – № 1. – С. 74 –77. – Бібліогр.: с. 77.
347. Кичко, І.І. Методичні питання забезпечення потреби в житлі /
І.І. Кичко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д.
екон. ін-т. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92 – 100. – Бібліогр.: с. 99 – 100.
348. Король, В.П. Соціально-економічні передумови формування
сучасного житла / В.П. Король // Сучасні проблеми архітектури та
містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2007. – Вип. № 18. – С. 260 – 263.
349. Кравченко, В.І. Основи житлової економіки / В.І. Кравченко,
К.В. Паливода, В.А. Поляченко. – Київ : Основа, 2007. – 416 с.
350. Кравчуновська, Т.С. Особливості розвитку застарілого житлового фонду / Т.С. Кравчуновська // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2009. – Вип. 90. – С. 140 – 147. – Бібліогр.: с. 147 (15 назв).
351. Лагоднюк, О. А. Концепція формування прибудинкових
територій населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.А. Лагоднюк ; Київ. ун-т буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. – Київ, 2008. – 16 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).
352. Лісниченко, С.В. Визначення морального зношення прибудинкових територій / С.В. Лісниченко // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2007. – Вип. 28. – С. 128 – 132. –
Бібліогр.: с. 132.
353. Лісниченко, С.В. Основні методи визначення морального
зношення житлових будинків / С.В. Лісниченко // Там само, 2008. –
Вип. 29. – С. 133 – 137. – Бібліогр.: с. 137.
354. * Логвиненко, В.И. Жилищное хозяйство – новая форма
управления в современных условиях хозяйствования / В.И. Логвиненко //
43
Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб.
наук. пр. Сер. : Держ. упр. / ДонДУУ. – Донецьк, 2007. – Т. VIII, вип. 90. –
С. 221 – 229.
355. Малахова, В.В. Проблемы инновационного развития жилищного комплекса региона / В.В. Малахова // Экономика и упр. – 2010. –
№ 3/4. – С. 23 – 28. – Библиогр.: с. 28.
356. Манцевич, Ю.М. Вплив соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури на розвиток житлового господарства / Ю.М. Манцевич //
Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 15 – 18. – Бібліогр.: с. 18.
357. Манцевич, Ю.М. Соціально-економічні проблеми розвитку
житлового господарства України і стратегія його удосконалення /
Ю.М. Манцевич. – Київ : Профі, 2007. – 386 с. : іл., табл., портр. –
Бібліогр.: с. 303– 315 (165 назв).
358. Молодченко-Серебрякова, Т.Г. Влияние фактора местоположения на формирование стоимости жилой недвижимости / Т.Г. Молодченко-Серебрякова, Т.Е. Бутенко // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. –
Вып. 70. – С. 254 – 258.
359. Панько, О.М. Комплексна система оцінки якості житла :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.М. Панько ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. –
Київ, 2008. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).
360. Рейкін, В.С. Ціноутворення на регіональних ринках житлової
нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В.С. Рейкін ; Луц. нац.
техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (14 назв).
361. Репин, Ю. Социально-экономическая дифференция жилища /
Ю. Репин // Досвід та перспективи розвитку міст України: [зб. наук. пр.] /
Укр. НДІ проектув. міст, Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009. –
С. 63 – 78.
362. Росковшенко, А.Ю. Визначення рівню комфортності
багатоквартирного житла в залежності від його поверховості : автореф.
дис. ... канд. архіт. / А.Ю. Росковшенко ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).
363. Савйовский, В.В. Проблемы теплоизоляции существующих
крупнопанельных зданий / В.В. Савйовский, М.Н. Джалалов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 88. – С. 35 – 39.
364. Соколов, І.А.Організаційно-технологічні основи забезпечення
якості житлового середовища в умовах іонізуючого впливу природних
44
радіонуклідів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / І.А. Соколов ; Придніпров.
акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2005. – 32 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 24 – 29 (44 назви).
365. Соціальне житло в Україні : проблеми і перспективи /
І.В. Запатріна, О.Б. Лотоцький, О.В. Макухін [та ін.]. – Київ : Профі,
2007. – 261 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. : с. 202 – 208 (85 назв).
366. Тітяєв, В.І. Проблеми розвитку ринкових механізмів
поліпшення житлових умов населення / В.І. Тітяєв // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 55 – 59. – Бібліогр.: с. 59 (5 назв).
367. Торгаян, Е.Е. Ретроспективный анализ подходов к
воспроизводству жилищного фонда / Е.Е. Торгаян // Город, регион,
государство : экономико-правовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН
Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 2. – С. 189 –
194. – Библиогр. : с. 194 (11 назв.).
368. Хохлін, Д.О. Конструктивний захист житлових будинків
масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Д.О. Хохлін;
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт, [Укр. зонал. НДІ експерим. буд-ва]. – Київ,
2010. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (8 назв).
369. Чубак, Ю.В. Деякі аспекти захисту від шуму житлових
будинків / Ю.В. Чубак, Ю.І. Жигло, М.М. Ніколаєва // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 182 – 185.
370. Яблонская, А.Д. Проблемы терминологии и классификации
жилья. Анализ современного состояния вопроса / А.Д. Яблонская //
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ.
нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 338 – 348. – Библиогр.:
с. 348.
371. Яблонская, А.Д. «Ускользающая» типология и разнообразие
жилища / А.Д. Яблонская // Сучасні проблеми архітектури та
містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2011. – Вип. 26. – С. 448 – 455. – Библиогр.: с. 455.
372. Яровий, В.А. Принципи формування житлових комплексів в
умовах антропогенного впливу середовища : автореф. дис. ... канд. архіт. /
В.А. Яровий ; Харк. ун-т буд-ва і архіт., [Одес. держ. акад. буд-ва і
архіт.]. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (7 назв).
45
373. Дроздовська, О.С. Житлова проблема в Україні та досвід її
розв’язання в зарубіжних країнах // О.С. Дроздовська // Формування
ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2007. –
Вип. 10. – С. 103 – 110. – Бібліогр.: с. 110.
374. Куркин, Н.П. Оценка параметров остаточного эксплуатационного ресурса жилых домов первых массовых серий (на примере Луганской
области) / Н.П. Куркин, А.Г. Неверов, М.М. Родыгина // Будівельні
конструкції. – 2007. – Вип. 67. – С. 649 – 660.
375. Сагайдак, Ю.А. Досвід інституційного забезпечення функціонування сектору соціального житла в європейських країнах / Ю.А. Сагайдак // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон.
ін-т. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 133 – 137. – Бібліогр.: с. 137.
376. Юрманова, Е.А. Жилищная кооперация : опыт зарубежных
стран для Украины / Е.А. Юрманова // Город, регион, государство :
экономико-правовые проблемы градоведения : сб. науч. тр. / НАН
Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2007. – Т. 1. – С. 297 –
304. – Библиогр.: с. 304 (9 назв.).
Див. також №№ 117, 129, 134, 135, 142, 144, 148, 159, 167, 169, 228,
231, 1435, 1483, 1489, 1496, 1511,1555, 1556,1561 – 1565, 1569, 1576, 1581,
1583, 1585, 1587, 1588, 1591, 1593, 1595, 1598, 1604, 1605, 1607, 1608, 1610,
1612.
5.2 АРХІТЕКТУРА, МІСТОБУДУВАННЯ
377. Про основи містобудування. Про курорти : за станом на
15 верес. 2006 р. : закони України / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. –
Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 36, [3] с.
378. Про регулювання містобудівної діяльності : чинне законодавство станом на 15 квіт. 2011 р. : (офіц. текст). – Київ : [Вид.] Паливода А.В., 2011. – 51 с.
379. Андріанова, Г.А. Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів : автореф. дис. ... канд. буд-ва і архіт. / Г.А. Андріанова ;
Одес. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 2006. – 20 с. : іл.
Ч. 1. – 173 с. : іл., табл., портр.
Ч. 2. – 131 с. : іл.
46
380. Апатенко, Т.Н. Способы размещения современных объектов
градостроительства в исторической среде / Т.Н. Апатенко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 64 – 71.
381. Ахаїмова, А.О. Принципи архітектурно-планувальних рішень
соціально-реабілітаційних центрів (для безпритульних дітей та підлітків) :
автореф. дис. ... канд. архіт. / А.О. Ахаїмова ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. –
Київ, 2005. – 20 с. : іл.
382. Балик, Т.В. Організаційно-економічний механізм розвитку
містобудівних процесів в регіонах : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Т.В. Балик ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луц. нац. техн. ун-т]. –
Львів, 2008. – 20, [1] с. : іл., табл.
383. Бачинська, Л.Г. Формування об’ємно-просторової композиції
багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) з врахуванням вимог
відеоекології / Л.Г. Бачинська, Н.В. Козлова // Сучасні проблеми
архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ін-т буд-ва і
архіт. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 306 –320.
384. Бородич, Л.В. Сучасні тенденції формування житлового
середовища / Л.В. Бородич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії
архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 39. – С. 48 – 53.
385. Васильєв, О.В. Особливості формування житлової інфраструктури міських комплексів в Україні / О.В. Васильєв, В.Б. Родченко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 168 – 175. – Бібліогр.:
с. 175 (5 назв).
386. Габрель, М.М. Ландшафтна складова в матеріалах районного
розпланування / М.М. Габрель // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2010. – Вип. 38. – С. 102 – 113.
387. Герасимчук, З.В. Просторовий розвиток міста : монографія /
З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; Луц., техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с.
388. Гоблик, А.В. До питання прогнозування динаміки розвитку
містобудівних систем / А.В. Гоблик // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 79 – 82.
389. Гордиенко, Ю.С. Формирование природоинтегрированной
архитектуры с высотной застройкой / Ю.С. Гордиенко // Коммунальное
47
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 43 – 49.
390. Губина, М.В. Гуманизация архитектурной среды и малые
образования в городах Украины / М.В. Губина, В.С. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 81. – С. 420 – 425.
391. Губина, М.В. Природно-ландшафтные и климатические
факторы и их влияние на архитектурную композицию городских
ансамблей / М.В. Губина, В.С. Коваленко // Там само. Сер. : Архитектура и
техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 49 – 53.
392. Дерябина, О.А. Принципы размещения зданий клубов в урбанизированной среде / О.А. Дерябина // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 601 – 604.
393. Древаль, И.В. Железнодорожный вокзальный комплекс в
иерархической структуре градостроительного пространства / И.В. Древаль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. /
Київ. ін-т буд-ва і архіт. – Київ, 2011. – Вип. 28. – С. 214 – 222. –
Библиогр.: с. 221 – 222.
394. Древаль, І.В.Архітектурно-містобудівні аспекти взаємодії
залізничого транспорту з міським / І.В. Древаль // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 403 – 409.
395. Дубинський, В.П. Світло-кольоровий дизайн як засіб формування ландшафтно-рекреаційних територій сучасного міста / В.П. Дубинський // Там само, 2009. – Вып. 90. – С. 58 – 64.
396. Заіченко, О.В. Архітектурно-планувальні рішення при
прогнозуванні екологічної безпеки [житлових районів] / О.В. Заіченко,
Н.В. Сімакова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
С. 38 – 43.
397. Заславець, Т.М. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла : автореф. дис. ... канд.
архіт. / Т.М. Заславець ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2006. – 20 с. :
табл. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).
398. Зозуля, Ю.Л. Розподіл житлових територій : сучасний стан і
проблеми / Ю.Л. Зозуля // Містобудування та територіальне планування :
48
наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт, Держ. НДІ теорії та історії
архіт. та містобудування. – Київ, 2009. – Вип. 32. – С. 211 – 222.
399. Карий, О.І. Комплексний розвиток міст. Теорія та методологія
стратегічного планування : монографія / О. Карий ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2011. – 307 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251 – 271
(516 назв).
400. Книш, В.І. Модульно-осьовий метод проектування багатоповерхового житла / В.І. Книш // Сучасні проблеми архітектури та
містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2011. – Вип. 27. – С. 342 – 358.
401. Коноплева, Е.В. Средства организации архитектурной среды
свободных пространств в процессе реконструкции центров исторических
городов / Е.В. Коноплева // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 101. – С. 562 – 565.
402. Король, В.П. Основні види забудови територій багатоквартирного житла / В.П. Король // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2007. – Вип. 26. – С. 88 – 90.
403. Кравченко, С.Д. Контроль за охороною та використанням
земель житлової та громадської забудови в містах України: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук / С.Д. Кравченко ; НАН України, Ін-т держави і права. –
Київ, 2010. – 16 с.
404. Кривенко, П.В. Застосування зовнішніх теплоізоляційнооздоблювальних систем житлових будинків з огляду на європейські норми / П.В. Кривенко, В.П. Ільїн, Г.С. Ростовська // Буд-во України, – 2005. –
№ 2. – С. 23 – 28.
405. Кривов’язюк, І.В. Управління містобудівними процесами в
регіонах : теорія, методологія та практика реалізації : монографія /
І. Кривов’язюк, Т. Балик ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів,
2009. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160 – 174 (220 назв).
406. Ксенофонтова, И.В. Структурная организация жилых зданий в
условиях сложного рельефа (3 – 18,50 ) / И.В. Ксенофонтова // Сучасні
проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 281 – 286.
407. Лісниченко, С.В. Містобудівна оцінка якості житлового
середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук / С.В. Лісниченко ; Київ.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. – 20 с. : іл.
49
408. Мироненко, О.В. Ерго-дизайнерські засоби удосконалення
архітектурного середовища міста (на прикладі малоповерхової житлової
забудови) : автореф. дис. ... канд. архіт. / О.В. Мироненко ; Харк. техн. ун-т
буд-ва та архіт., [Харк. акад. міськ. госп-ва]. – Харків, 2009. – 20 с.
409. Осипова, Т.С. Методы сохранения целостных элементов
городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов /
Т.С. Осипова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 90. – С. 31 – 36.
410. Поляков, Г.П. Энергоэффективные стены и окна жилых и
общественных зданий / Г.П. Поляков, П.А. Дац // Энергосбережение. –
2006. – № 7. – С. 18 – 21.
411. Рябова, О.В. Методи архитектурного моделювання міських
громадсько-транспортних вузлів : автореф. дис. ... канд. архіт. /
О.В. Рябова ; Харк. техн. ун-т буд-ва та архіт, [Донбас. акад. буд-ва і
архіт.]. – Харків, 2008. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (11 назв).
412. Тесленко, В.А. Особливості формування композиційних основ
архітектурного об’єкту в історичній частині міста / В.А. Тесленко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 580 – 585.
413. Толок, О.В. Дослідження впливу організації дорожнього руху
на тісноту кореляційного зв’язку між містобудівними факторами і рівнем
небезпеки міського руху / О.В. Толок // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт, Держ. НДІ теорії та
історії архіт. і містобудування. – Київ, 2010. – Вип. 36. – С. 440 – 444.
414. Хавхун, Г.М. Особливості архітектурно-планувальної організації будівель із системами пасивного сонячного обігріву / Г.М. Хавхун //
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ.
нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 434 – 440.
415. Хараборська, Ю.О. Системна оцінка функціональнопланувальної структури цілісних житлових утворень / Ю.О. Хараборська //
Там само, 2008. – Вип. 20. – С. 369 – 373. – Бібліогр.: с. 373.
416. Черкес, Б.С. Містобудівний розвиток міст Західної України
періоду незалежності / Б.С. Черкес, С.М. Лінда // Містобудування та
територіальне планування : наук. техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ.
НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 41. –
С. 462 – 467.
50
417. Чижмак, Д.А. Методика розміщення висотних екологічних споруд у міському середовищі / Д.А. Чижмак // Там само, 2010. –
Вип. 38. – С. 452 – 457.
418. Шулдан, Л.О. Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних будівель з врахуванням енергозаощаджування : автореф.
дис. ... канд. архіт. / Л.О. Шулдан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів,
2007. – 20 с.
419. Шурова, В.А. Архітектурно-планувальна організація міської
забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / В.А. Щурова; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2005. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (10 назв).
420. Яблонская, А.Д. Аутентичность жилого объекта в существующем социально-физическом пространстве города / А.Д. Яблонская //
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 467 – 480.
421. Яблонская, А.Д. «Ускользающая» типология и разнообразие
жилища. Формирование стереотипов-ловушек / А.Д. Яблонская // Там
само, 2011. – Вип. 27. – С. 359 – 372.
422. Абрамюк, І.Г. Принцини формування архітектури житла міста
Луцька і їх актуальність в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архіт. /
І.Г. Абрамюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2011. – 20 с.
423. Бабаєв, В.М. Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова / В.М. Бабаєв // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. –
С. 3 – 9.
424. Бачинська, О.В. Еволюція арки в житловій забудові Києва з
кінця ХІХ по ХХІ сторіччя / О.В. Бачинська // Містобудування та
територіальне планування : наук. –техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт.
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. –
Вип. 41. – С. 40 – 47.
425. Блінова, М.Ю. Особливості формування дизайну міського
простору в зонах впливу станцій метрополітену : (на прикл. м. Харкова) :
автореф. дис. ... канд. архіт. / М.Ю. Блінова ; Харк. техн. ун-т буд-ва та
архіт. – Харків, 2008. – 20 с. : іл.
426. Єгоров, Ю.І. Принципи архітектурно-ландшафтної організації
Історичних міст України : (на прикл. міста Умань) : автореф. дис. ... канд.
51
архіт. / Ю.І. Єгоров ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – 20 с. : іл. –
Бібліогр.: с. 17 – 18 (7 назв).
427. Звіряка, А. Культурний ландшафт у формуванні території
м. Києва / А. Звіряка // Регіон. історія України. – 2010. – Вип. 4. – С. 227 –
236. – Бібліогр. в підрядк. прим.
428. Мельник, Н.В. Архітектура комплексів громадсько-житлової
забудови міст півдня України кінця XVIII – початку ХХ ст. (на прикладі
міст Херсону, Миколаєва, Одеси) : автореф. дис. ... канд. архіт. /
Н.В. Мельник, Нац. ун-т «Львів. політехніка», [Одес. держ. акад. буд-ва та
архіт.]. – Львів, 2007. – 23 с. : іл.
429. Михайлишин, О.Л. Композиційно-просторова організація
житлових кварталів для службовців на Волині у 1920-х роках / О.Л. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн.
зб. / Київ ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 101 – 108. –
Бібліогр.: с. 108.
430. Омар Мустафа Ахмад Аломарі. Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн АльШама) : автореф. дис. ... канд. архіт. / Омар Мустафа Ахмад Аломарі; Нац.
ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2008. – 20 с.
431. Онищенко, В.М. Містобудівні принципи комплексного
розвитку приморських міст : (в умовах Азово-Чорномор. регіону) :
автореф. дис. ... канд. архіт. / В.М. Онищенко ; Київ, ун-т буд-ва і архіт.,
[Держ. п-во «Н.-д. і проект. ін-т містобудування» М-ва регіон. розв. та будва України]. – Київ, 2010. – 20, [1] с. : іл.
432. Потапчук, І.В. Природно-ландшафтний аспект еволюції
архітектурно-просторового структурування міста Житомира / І.В. Потапчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. /
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 62 – 70. –
Бібліогр.: с. 69 – 70.
433. Потапчук, І.В. Природно-ландшафтний аспект містобудівної
еволюції Ковеля / І.В. Потапчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 42 – С. 293 – 301.
434. Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо
удосконалення правил забудови м. Харкова / В.Т. Семенов, Г.В. Висоцька,
Т.М. Апатенко та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. –
Вып. 69. – С. 17 – 26.
52
435. Рябова, О.В. Освоение архитектурного пространства городов
Донбасса / О.В. Рябова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 101. – С. 621 – 625. – Библиогр.: с. 624 – 625.
436. Стародуб, І.В. Методи містобудівної організації транспортнопланувальної системи великих міст України : (на прикладі м. Рівне) :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / І.В. Стародуб ; Київ. ун-т буд-ва та
архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. – Київ, 2007. –
20 с. : іл.
437. Таболіна, Т.В. Методика архітектурної реабілітації міського
середовища Донбасу, що містить порушені території : автореф. дис. ...
канд. архіт. / Т.В. Таболіна ; Харк. техн.ун-т буд-ва та архіт. – Харків,
2005. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 15 – 16 (6 назв).
438. Яременко, Н.М. Архітектурно-планувальна організація
прибережної забудови приморських міст України (на прикл. м. Одеса) :
автореф. дис.... канд. архіт. / Н.М. Яременко ; Київ. ун-т буд-ва та архіт. –
Київ, 2007. – 20 с.
Див. також №№ 1228, 1230, 1321, 1442, 1531, 1635, 1641.
5.3 РОЗВИТОК РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
439. Амосов, О.Ю. Анализ закономерности расслоения цен на
жилую недвижимость в Украине на современном этапе / О.Ю. Амосов //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 68. – С. 202 – 207.
440. Бережна, А.Ю. Особливості формування та прогнозування
ринку житлової нерухомості в Україні / А.Ю. Бережна // Там само. –
С. 207 – 214. – Бібліогр.: с. 213 – 214.
441. Божанова, В.Ю. Социально-экономические и политические проблемы ценообразования на рынке жилищного строительства в
Украине / В.Ю. Божанова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 98. –
С. 145 – 157.
442. Буркун, І.Г. Організаційно-економічні засади функціонування
регіонального ринку житлової нерухомості : автореф. дис. ... канд екон.
наук / І.Г. Буркун ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – 21 с.
443. Буркун, І.Г. Ситуаційний ціновий прогноз на основі аналізу
попиту і пропозиції на ринку житлової нерухомості регіону / І.Г. Буркун //
53
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 108 – 116. – Бібліогр.:
с. 116 (14 назв).
444. Высоцкая, Г.В. Рекомендации по усовершенствованию методики расчета рыночной стоимости городского жилого фонда / Г.В. Высоцкая, Т.Г. Молодченко-Серебрякова // Там само, 2005. – Вып. 62. –
С. 109 – 113.
445. Гончарова, З.В. Модель відбору керуючих компаній в процесі
створення ринку житлово-комунального господарства / З.В. Гончарова,
А.Л. Шаповалов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. –
С. 120 – 126. – Бібліогр.: с. 126.
446. Гордієнко, Н.І. Дослідження і визначення ємкості вторинного
ринку житла / Н.І. Гордієнко, М.І. Дегтярьов // Там само, 2007. – Вып. 77. –
С. 273 –279.
447. Данілов, О.Д. Фінансово-економічні та психографічні фактори ризику ринку житлової нерухомості в Україні / О.Д. Данілов,
Т.В. Паєнтко // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 51 – 60.
448. Дорошенко, Ю.М. Проблеми розвитку ринку житлової
нерухомості в Україні / Ю.М. Дорошенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ
теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2007. – Вип. 26. –
С. 55 – 61. – Бібліогр.: с. 61.
449. Канєєва, І.І. Моніторинг ринку житлової нерухомості /
І.І. Канєєва // Торгівля і ринок України. – 2006. – Вип. 21, т.2. – С. 52 – 60.
450. Манцевич, Ю.М. Економічні передумови структуризації ринку житла / Ю.М. Манцевич // Регіон. економіка. – 2007. – № 3. – С. 192 –
200. – Бібліогр.: с. 199 – 200.
451. Манцевич, Ю. Про можливість обвалу ринку житла в Україні /
Ю. Манцевич // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 81 – 87. – Бібліогр.
в підрядк. прим.
452. Олійник, Н.І. Ринок житла : визначення, особливості та роль у
соціально-економічному розвитку країни / Н.І. Олійник // Держава та
регіони. Сер. : Держ. упр. – 2009. – № 2. – С. 121 – 125. – Бібліогр.: с. 125.
453. Олійник, Н.І. Розвиток ринку житла в Україні : теорія та
практика державного регулювання : монографія / Н.І. Олійник ; Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С : НАДУ, 2011. –
287 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257 – 278 (235 назв).
54
454. Олійник, Н. Становлення та розвиток ринку житла в умовах
суспільно-економічних трансформацій в Україні / Н. Олійник // Вісн. Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. – С. 52 – 59.
455. Омельчук, В.О. Еволюція житлової іпотеки як інструменту
розвитку ринку доступного житла / В.О. Омельчук // Формування
ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2010. –
№ 10. – С. 40 – 46. – Бібліогр.: с. 45 – 46.
456. Паливода, К.В. Динаміка і перспективи ціноутворення на
ринку житла / К.В. Паливода, П.І. Гайдуцький // Економіка та держава. –
2008. – № 3. – С. 8 – 12. – Бібліогр.: с. 12.
457. Паливода, К. Становлення та розвиток іпотечного ринку житла в Україні / К. Паливода // Вісн. Нац. банку України. – 2006. – № 12. –
С. 3 – 9.
458. Перспективи розвитку інвестиційного процесу на ринку
житла : монографія / Н.І. Верхоглядова , М.Ф. Гончаренко, Д.Л. Левчинський [та ін.]. – Дніпропетровськ : [Вид.] Свідлер, 2011. – 564 с. : іл., табл.
459. Сердюк, А.В. Організаційно-економічні основи формування та
розвитку ринку доступного житла : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
А.В. Сердюк ; Київ. ун-т буд-ва і архіт., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. – Київ,
2010. – 20 с. : іл., табл.
460. Сурай, А.С. Формування та функціонування ринку житлової
нерухомості : регіональний аспект : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
А.С. Сурай ; Луц. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 19 с.
461. Тітяєв, В.І. Особливості функціонування ринку житла в
умовах сучасної житлово-комунальної політики / В.І. Тітяєв //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад . гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 96 – 109. – Бібліогр.:
с. 108 –109.
462. Ткаченко, Р.О. Дослідження факторів формування
регіонального ринку житла / Р.О. Ткаченко // Формування ринкових
відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2006. – Вип. 10. –
С. 126 – 130.
463. Ушацький, С.А. Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла : монографія / С.А. Ушацький,
А.В. Сердюк ; Вінниц. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 175 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 155 – 175 (167 назв).
464. Холодная, М. Рынок жилья : итоги января / М. Холодная //
Недвижимость в движении. – 2009. – № 4 (255). – С. 5 – 7.
55
465. Щеглова, О.Ю. Напрями інституційного розвитку ринку
житла в Україні / О.Ю. Щеглова, Ю.В. Лисенко, О.В. Кірнос // Держава та
регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2011. – № 6. – С. 54 – 57. –
Бібліогр.: с. 57.
466. Вертиль, Н.Н. Государственное регулирование рынка жилья в
Украине (на примере Донецкой области) / Н.Н. Вертиль // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 70 . – С. 293 – 296.
467. Горлач, Н.Ю. Ринок житлової нерухомості у м. Львові : чи
можливий «обвал» цін? / Н.Ю. Горлач, В.В. Дурицький // Регіон.
економіка. – 2007. – № 2. – С. 236 –242. – Бібліогр.: с.242.
468. Манцевич, Ю.М. Дослідження ситуації з обвалом ринку
житла в Україні на прикладі м. Києва / Ю.М. Манцевич // Економіка та
держава. – 2009. – № 5. – С. 15 – 18. – Бібліогр.: с. 18.
469. Паливода, К.В. Ипотечный рынок жилья в Украине : проблемы и перспективы развития : (об итогах эксперимента в жилищ. стр-ве
на базе ХК «Киевгорстрой») / К.В. Паливода. – Київ : Знання, 2006. –
197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 196 – 197.
Див. також №№ 254, 1443, 1529,1542
5.4 ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
470. Показники опосередкованої вартості спорудження житла за
регіонами України : наказ Міністерства регіонального розвитку і
будівництва України від 4 лют. 2009 р. № 56 // Ценообразование в стр-ве :
сб. офиц. док. и разъяснений. – 2009. – № 2. – С. 158.
471. Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та деяких інших осіб : матеріали парлам. слухань
у Верхов. Раді України 8 лют. 2006 р. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 242,
[5] с.
472. Бачинська, Л.Г. Про деякі проблеми сучасного будівництва
житла / Л.Г. Бачинська // Нові технології в буд-ві. – 2007. – № 1. –
С. 36 – 38.
56
473. Богдан, Н.М. Житлово-будівельний комплекс в системі
розвитку регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Н.М. Богдан ; Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – 21 с.
474. Бородич, Л.В. Деякі аспекти формування житлового середовища / Л.В. Бородич // Містобудування та територіальне планування :
наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії
архіт. та містобудування. – Київ, 2010. – Вип. 38. – С. 70 – 74. – Бібліогр.:
с. 74.
475. Вень Мінмін. Стратегія і тактика інтенсифікації житлового
будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / Вень Мінмін ; Харк. акад. міськ. госп-ва – Харків,
2010. – 21 с.
476. Відновлення та розвиток індустріального домобудування –
шлях до масового спорудження доступного та соціального житла в
Україні / В.Ф. Стефанівський, М.М. Мойсеєнко, Н.І. Родічкіна, А.А. Франівський // Буд-во України. – 2011. – № 5. – С. 2 – 4.
477. Воськало, В.І. Стратегії розвитку житлового будівництва в
Україні : монографія / В.І. Воськало ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. –
Львів, 2010. – 175 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154 – 175 (236 назв).
478. Галінський, О.М. Рекомендації з улаштування зовнішніх стін
із теплоізоляційно-опоряджувальними системами в житлових і громадських будинках / О.М. Галінський, С.О. Полонська // Нові технології в
буд-ві. – 2007. – № 1. – С. 11 – 14.
479. Гнідець, Б.Г. Конструктивно-технологічні системи для житлового будівництва / Б.Г. Гнідець // Буд-во України. – 2005. – № 1. –
С. 22 – 26.
480. Даниленко, Є.Л. Принципи формування суспільно-торговельних просторів у житловій забудові міста : автореф. дис. ... канд. архіт. /
Є.Л. Даниленко ; Харк. ун-т буд-ва та архіт., [Харк. акад. міськ. госп-ва]. –
Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (6 назв).
481. Дружинин, А.В. Критерий оценки реализации инновационного
потенциала проекта организации строительства [жилищного ] объекта /
А.В. Дружинин, Р.В. Кысиль // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 87. – С. 167 – 172.
482. Дудар, І.Н. Особливості проектування і будівнитцтва енергоефективних житлових будинків / І.Н. Дудар, С.В. Риндюк, // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва
57
і архіт. ; Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011.
– Вип. 43. – С. 122 – 127.
483. Єрмоленко, Г.Г. Оцінка діяльності державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на ринку іпотечного житлового
кредитування / Г.Г. Єрмоленко, І.С. Журба // Пробл. і перспективи розв.
банк. системи України. – 2006. – Т. 16. – С. 94 – 101.
484. Жидкова, Т.В. «Непридатні» й «умовно придатні» території як
резерв для житлового будівництва / Т.В. Жидкова, Т.С. Бондарева // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 280 – 284.
485. Ігнатенко, А.В. Роль компанії з управління активами у
фінансуванні [житлового] будівництва / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов //
Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. –
Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 85 – 90. – Бібліогр.: с. 90.
486. Ковальський, Л.М. Експериментальне будівництво багатоповерхових будинків житлово-цивільного призначення (вище 25 поверхів) /
Л.М. Ковальський, Г.В. Кузьміна // Буд-во України. – 2006. – № 10. –
С. 2 – 7.
487. Кравченко, В.І. Житлове будівництво і розвиток міст : новіт.
тенденції / В.І. Кравченко, К.В. Паливода ; Міжнар. ін-т фінансів. – Київ :
Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006. – 117 с. : іл., табл., портр., карти.
488. Мікловда, В.П. Врахування інноваційних підходів до здійснення житлового будівництва у регіональній політиці / В.П. Мікловда,
О.І. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2008, –
№ 5. – С. 305 – 314.
489. Міланин, О.В. Стратегія розвитку житлового будівництва в
умовах зміни характеристик навколишнього середовища : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / О.В. Міланин ; Донец. ун-т упр. – Донецьк, 2011. – 20 с.
490. Могила, Ю.В. Оптимізація відомостей щодо гострої
необхідності оновлення моделей управління монолітним житловим
будівництвом / Ю.В. Могила // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 265 – 269. –
Бібліогр.: с. 268 – 269.
491. Нагорний, П.Д. Застосування нових конструктивних матеріалів у житловому будівництві – шлях до зменшення тепловтрат / П.Д. Нагорний, С.А. Манзій // Новини енергетики. – 2008. – № 2. – С. 44 – 48.
58
492. Непомнящий, О.М. Житлове будівництво : проблеми та перспективи / О.М. Непомнящий // Буд-во України. – 2011. – № 6. – С. 2 – 5.
493. Орлова, А.І. Проблематика та аналіз існуючої нормативної
бази житлової забудови / А.І. Орлова, А.М. Плешкановська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і
архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2010. –
Вип. 36. – С. 326 – 332. – Бібліогр.: с. 331 – 332.
494. Погрібний, Д.П. Перспектива збереження тепла у великопанельних житлових будинках із використанням стінових теплоізолюючих
елементів / Д.П. Погрібний, В.Я. Бідношея // Буд-во України. – 2009. –
№ 3. – С. 21 – 24.
495. Полонська, С.О. Сучасний стан житлового будівництва з
точки зору теплоенергозбереження / С.О. Полонська, А.К. Завойський,
П.А. Колесніченко // Нові технології в буд-ві. – 2006. – № 2. – С. 46 – 50.
496. Прав, Ю.Г. Формування системи ефективної територіальної
організації житлового будівництва як складової розміщення продуктивних
сил в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Ю.Г. Прав ; Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17 – 19 (14 назв).
497. Про інфляційні передумови розвитку житлового будівництва в
Україні / Є.П. Данильченко, І.А. Островський, О.А. Цимбалюк, О.А. Шекшуєв // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вип. 68. – С. 182 – 186.
498. Пшик-Ковальська, О.О. Макроекономічне планування
розвитку соціального житла в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
О.О. Пшик-Ковальська ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил
України, [Нац. ун-т «Львів. політехніка»]. – Київ, 2009. – 22 с. : іл., табл.
499. Романенко, І.І. Індекс маси будівлі як аргумент застосування
міжвидового каркаса у житловому будівництві / І.І. Романенко, С.М. Гордієнко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. –
С. 134 – 139.
500. Росковшенко, А.Ю. Взаємозв’язок рівня розвитку країни і
поверховості житла для постійного проживання / А.Ю. Росковшенко //
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 292 – 298.
501. Росковшенко, А.Ю. Решение высотного жилья в проектах и
утопиях : тенденции и возможности высотного строительства / А.Ю. Росковшенко // Там само, 2007. – Вип. № 18. – С. 297 – 302.
59
502. Самойлович, В.В. Функціонально-експлуатаційні вимоги до
опорядження стін і стель приміщень житлових і громадських будівель /
В.В. Самойлович // Там само, 2011. – Вип. 26. – С. 361 – 369.
503. Сучасні техніко-економічні рішення щодо нового будівництва
та реконструкції житлового фонду : монографія / [Є.В. Горохов, В.М. Лукашенко, В.Г. Сєвка, Н.Г. Насонкіна] ; Донбас. акад. буд-ва і архіт. –
[Макіївка] : ДонНАБА, 2010. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154 – 159
(65 назв).
504. Тригуб, Р.М. Этапы развития жилищного строительства на
Украине / Р.М. Тригуб // Містобудування та територіальне планування :
наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт.
та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 42. – С. 396 – 400.
505. Фаренюк, Г.Г. Теплова надійність огороджувальних
конструкцій та енергоефективність будинків при новому будівництві та
реконструкції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Г.Г. Фаренюк ; Полтав.
техн. ун-т, [ДП «Держ. НДІ буд. конструкцій» М-ва регіон. розв. та буд-ва
України]. – Полтава, 2009. – 36 с. : іл., табл.
506. Фролов, А.С. Связь реформы ЖКХ с жилищным строительством / А.С. Фролов // Жилищ. стр-во. – 2006. – № 6. – С. 6.
507. Худяков, Ю.Ф. О снижении стоимости, сокращении сроков
строительства жилья и затрат на его эксплуатацию / Ю.Ф. Худяков,
В.И. Щербина // Буд-во України. – 2008. – № 4. – С. 2 – 9.
508. Шевчук, О.І. Регіональна політика житлового будівництва :
напрямки удосконалення / О.І. Шевчук ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород.
нац. ун-т». – Ужгород : Ліга-Прес, 2010. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 181 – 211 (260 назв).
509. Шелегеда, Б.Г. Економічні особливості управління проектуванням житлової забудови міст / Б.Г. Шелегеда, А.Ю. Кравцов //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 85. – С. 44 – 49.
510. Щеглова, О.Ю. Житлове будівництво як стимулятор
регіонального розвитку економіки України / О.Ю. Щеглова // Там само,
2010. – Вып. 94. – С. 259 – 263. – Бібліогр.: с. 263.
511. Яблонская, А.Д. Качество современного городского жилища :
[сообщ. 1] : Бум жилищного строительства и стандарты его качества /
А.Д. Яблонская // Містобудування та територіальне планування : наук.техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та
містобудування. – Київ, 2007. – Вип. 27. – С. 371 – 378.
60
512. Габрель, М. Просторова структура нового житлового
будівництва у Львівській агломерації / М. Габрель // Там само. – Київ,
2009. – Вип. 32. – С. 141 – 148. – Бібліогр.: с. 148.
513. Єщенко, П.С. Досвід фінансування житлового будівництва у
зарубіжних країнах / П.С. Єщенко, Л.П. Чубук // Фінанси України. –
2009. – № 7. – С. 30 – 38.
514. Лисов, І.В. Аналіз розвитку житлового будівництва країн
світу / І.В. Лисов // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 111 – 113.
515. Матвеев, И.В. Проектирование жилищно-офисного комплекса
для строительства на закарстованной площадке в г. Львове / И.В. Матвеев,
Н.Н. Молочкова, Н.Ю. Анкянец // Буд. конструкції. – 2007. – Вип. 67. –
С. 661 – 669. – Библиогр.: с. 669.
516. Осипов, О.Ф. Досвід будівництва в існуючій забудові крупних
і середніх міст Євросоюзу / О.Ф. Осипов, Д.В. Казимір // Містобудування
та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. –
Вип. 42. – С. 249 – 257.
517. Сердюк, Т.В. Порівняльна характеристика житлового будівництва по деяких країнах СНД / Т.В. Сердюк // Формування ринкових
відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2011. – № 6. –
С. 146 – 152.
518. Сударенко, О.В. Участь держави у фінансуванні будівництва
соціального житла : зарубіжний досвід / О.В. Сударенко // Держава і
право. – 2010. – Вип. 48. – С. 413 – 419.
519. Шилюк, П.С. Розвиток будівельної індустрії та будівництво
АТХК «Київміськбуд» перших висотних експериментальних житлових
будинків у м. Києві / П.С. Шилюк, О.А. Галицький, В.Н. Старчук // Нові
технології в буд- ві. – 2008. – № 1. – С. 37 – 40.
520. Шпара, В.І. Будівництво висотних житлових будинків у
м. Києві / В.І. Шпара // Буд-во України. – 2008. – № 9. – С. 21 – 23.
Див. також №№ 28, 264, 404, 441, 558, 577, 1443, 1457, 1458, 1470,
1476, 1481, 1483, 1489, 1490, 1500, 1512, 1513, 1518, 1521, 1525, 1527, 1528,
1532, 1533, 1536, 1539, 1540, 1543, 1544, 1578, 1579, 1596, 1601, 1603, 1617,
1629, 1649, 1661.
61
5.5 РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
521. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду : закон України від 22.12.06 № 525-V //
Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 10. – С. 88 – 101.
522. Агєєва, Г.М. Підвищення енергетичної ефективності житлового
будинку – пріоритетне завдання реконструкції / Г.М. Агєєва, Н.В. Марченко // Енергоресурсозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2010. – № 9
(79). – С. 9 – 14.
523. Акімов, С.Ф. Технологія заміни перекриттів при реконструкції
житлових будинків : автореф. дис. ... канд. техн. наук / С.Ф. Акімов; Київ.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 – 19
(13 назв).
524. Балицький, В.С. Реконструкція 5-поверхівок без відселення
мешканців / В.С. Балицький, А.А. Франівський, Т.В. Рунова // Нові
технології в буд-ві. – 2006. – № 2. – С. 3 – 14.
525. Банах, А.В. Динамічні впливи на будівлі при реконструції та
особливості їх врахування / А.В. Банах // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев 2010. – Вып. 93. – С. 522 – 525.
526. Банах, В.А. Устройство новых балконов при реконструкции
[жилых зданий] и особенности формирования их расчетных моделей /
В.А. Банах, Е.В. Гребенюк, И.В. Гребенюк // Там само. – С. 484 – 489. –
Библиогр.: с. 489 (6 назв.).
527. Биваліна, М.В. Методи відновлення теплової ізоляції панельних п’ятиповерхових будинків 60 – 70-х років / М.В. Биваліна //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ,
2009. – Вип. 32. – С. 77 – 83. – Бібліогр.: с. 83.
528. Биваліна, М.В. Методи і прийоми удосконалення функціонально-планувальної організації квартир у процесі реконструкції житлових
будинків серії 1 – 480 / М.В. Биваліна // Там само, 2008. – Вип. 31. –
С. 13 – 21.
529. Гаврилов, І.М. Про реалії комплексної реконструкції мікрорайонів застарілого житлового фонду / І.М. Гаврилов // Буд-во України. –
2008. – № 3. – С. 6 – 9.
62
530. Гірник, М.А. Сучасні мобільні системи на об’єктах будівельної
реконструкції / М.А. Гірник // Реконструкція житла : [зб. ст.] / Держ.
н.-д. та проект.-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція». – Київ, 2006. –
Вип. 5. – С. 227 – 230.
531. Гойко, А.Ф. Методика складання нормативів кошторисної
вартості із застосуванням кореляційно-регресійного методу по укрупнених
видах робіт об’єктів реконструкції житла / А.Ф. Гойко, Ю.О. Гриценко //
Економіка та держава. – 2006. – № 12. – С. 28 – 33.
532. Гриценко, Ю.О. Система нормування укрупнених показників
кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / Ю.О. Гриценко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. –
16, [1] с. : іл., табл.
533. Електронний архів фотоматеріалів об’єктів реконструкції /
Г.М. Агєєва, Л.Ю. Ворона, М.С. Кирилюк [та ін.] // Реконструкція житла :
[зб. ст.] / Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція». –
Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 392 – 402.
534. Енергоефективний будинок – крок за кроком : практ. посіб. –
Київ : Поліграф плюс, 2010. –
Кн. 3: Крок третій : капітальний ремонт і термомодернізація будинку / [А.Г. Колієнко, Д.М. Левицький, О.М. Олефірова та ін.]. – 2012. –
143 с. : іл., табл.
535. Єсипенко, А.Д. Принципи формування системи утримання та
ремонту будинків, споруд та інженерних мереж / А.Д. Єсипенко // Буд-во
України. – 2006. – № 1. – С. 36 – 38.
536. Зіньковська, А.І. Особливості капітального ремонту об’єктів
житлово-комунального господарства / А.І. Зіньковська, О.О. Глушко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 80. – С. 65 – 70. – Бібліогр.:
с.70.
537. Золотова, Н.М. Обеспечение прочности соединения бетона
акриловыми клеями при ремонте и реконструкции зданий и сооружений /
Н.М. Золотова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 88. –
С. 87 – 94. – Библиогр.: с. 93 – 94.
538. Каржинерова, Т.І. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення конструкцій підземних частин житлових та
гро-мадських будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Т.І. Каржинерова ; Харк. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2005. – 25 с.
63
539. Коба, Г.І. Спосіб вивірки геометричних параметрів експлуатованих [житлових] висотних будинків за вертикаллю в ускладнених
ситуаційних умовах / Г.І. Коба // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва – Харків,
2011. – Вип. 101. – С. 19 – 26. – Бібліогр.: с. 26 (9 назв).
540. Колчунов, В.И. Анализ реконструкции жилых зданий и
формулирование основных принципов / В.И. Колчунов, И.А. Яковенко //
Буд-во України. – 2007. – № 8. – С. 9 – 13.
541. Кравчуновська, Т.С. Системно-комплексний підхід до проектування та управління проектами обгрунтованого використання ресурсу
застарілого житлового фонду / Т.С. Кравчуновська // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 19 – 25. –
Бібліогр.: с. 25.
542. Крумеліс, Ю.В. Вибір стратегії ремонтів житлового фонду в
містах України / Ю.В. Крумеліс // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 31. – С. 176 – 179.
543. Кузнецов, С.Г. Комплексная реконструкция застройки как
метод обеспечения устойчивого развития жилой среды / С.Г. Кузнецов,
И.И. Ананян, Л.Н. Богак // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 95. – С. 42 – 46. – Библиогр.: с. 46 (5 назв.).
544. Кузнецов, С.Г. Теплопотери в жилых зданиях при реконструкции застройки высотными зданиями / С.Г. Кузнецов, А.П. Бутова // Там
само. Сер. : Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2009. – Вып. 90. – С. 159 – 163. – Библиогр.: с. 163 (12 назв.).
545. Мелашич, В.В. Повышение безопасности ведения работ при
реконструкции зданий и сооружений / В.В. Мелашич, М.С. Красноперов //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 43 – 50.
546. Методика визначення надійності підсилених шаром
сталефібробетону залізобетонних елементів при реконструкції будівель і
споруд / П.О. Сунак, А.В. Шостак, С.В. Синій, О.П. Сунак // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 498 – 503.
547. Міхельс, В.О. Принципи і методи формування нормативів
укрупнених показників кошторисної вартості об’єктів реконструкції
64
житлових будинків / В.О. Міхельс, Ю.О. Гриценко // Економіка та
держава. – 2006. – № 7. – С. 49 – 52. – Бібліогр.: с. 52.
548. Нехорошков, Р.Б. Эффективность реконструкции пятиэтажных
панельных домов / Р.Б. Нехорошков, В.М. Прасол // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 272 – 280.
549. Овсій, О.Д. Прогнозування експлуатаційних витрат на
капітальні і поточні ремонти конструкції (елемента) будівлі чи споруди з
урахуванням проведення ремонтів та її (його) фізичного зносу / О.Д. Овсій,
О.В. Зернюк // Там само. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2006. – Вып. 73. – С. 197 – 207. – Бібліогр.: с. 206 – 207.
550. Осипов, А.Ф. Возведение монолитных перекрытий при реконструкции жилых зданий / А.Ф. Осипов, С.Ф. Акимов // Нові технології в
буд-ві. – 2005. – № 1. – С. 46 – 52.
551. Осипов, А.Ф. Обоснование рационального размера яруса при
поярусной замене перекрытий жилых зданий исторической городской
застройки / А.Ф. Осипов, С.Ф. Акимов // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ
теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 307 –
312. – Библиогр: с. 312.
552. Особенности расчета зданий с учетом технологических
воздействий при реконструкции / В.А. Банах, А.В. Банах, И.В. Гребенюк,
А.И. Федченко // Там само. – Вип. 39. – С. 3 – 12.
553. Особенности формирования дворовых пространств многоэтажной жилой застройки в условиях реконструкции / Н.В. Тимофеев, А.В. Федоров, И.И. Ананян, Л.Н. Богак // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 314 – 318.
554. Принципи планування виробничої програми будівельного
підприємства і методи нормуванняїї параметрів : [на прикл. реконструкції
житла] : монографія / А.Ф. Гойко, В.О. Міхельс, І.В. Вахович [та ін.] ; Київ.
нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2007. – 56 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 54 – 55 (13 назв).
555. Романенко, И.И. Технико-экономический анализ методов
реконструкции крупнопанельных пятиэтажных домов / И.И. Романенко,
Е.И. Салимовская // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
65
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 463 – 471.
556. Савйовский, В.В. Исследование способов устройства теплоизоляции стен существующих зданий / В.В. Савйовский, М.Н. Джалалов //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 14 – 19.
557. Савйовський, В.В. Оцінка ефективності будівельних робіт при
реконструкції будівель / В.В. Савйовський, А.В. Савйовський Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 86. – С. 40 – 44.
558. * Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы III Междунар. науч.-техн. интернет-конф.,
15 апр. – 15 мая 2012 г. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 303 с. : ил., табл.
559. Тімченко, Р.О. Створення соціального житла на базі
реконструкції гуртожитку / Р.О. Тімченко, Д.А. Крішко, М.Ю. Семенова //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. –
Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 383 – 388.
560. Харитонов, Ю.Н. Предварительное моделирование систем
теплоснабжения при управлении проектами реконструкции / Ю.Н. Харитонов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. –
С. 382 – 387.
561. Холдаева, М.И. Применение полистиролбетона [при реконструкции зданий] как эффективного конструкционно-теплоизоляционного
материала / М.И. Холдаева // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 97. – С. 341 – 344.
562. Цигичко, С.П. Особливості реконструкції історичної забудови
[міста] і екологічне нормування / С.П. Цигичко // Там само. – Вип. 99. –
С. 499 – 505. – Бібліогр.: с. 504 – 505.
563. Шаповал, С.В. Анализ существующих методов реконструкции
жилых зданий в условиях мегаполиса / С.В. Шаповал, А.С. Лапшин,
А.А. Костюченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 72. –
С. 3 – 6.
66
564. Щеглова, О.Ю. Організайційно-технологічні рішення реконструкції 5-ти поверхових житлових будинків з використанням надбудови :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.Ю. Щеглова ; Придніпр. акад. буд-ва
та архіт. – Дніпропетровськ, 2006. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16
(10 назв).
565. Юдин, А.И. Оценка эффективности реконструкции старой
жилой застройки с учетом применения энергосберегающих технологий /
А.И. Юдин, С.А. Россохин // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. –
Вып. 82. – С. 300 – 306.
566. Бородич, Л.В. Прийоми реконструкції регулярного історичного кварталу : (на прикл. м. Полтава) / Л.В. Бородич // Містобудування та
територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. –
Вип. 42. – С. 65 – 70.
567. Демографічні чинники модернізації районів масової житлової
забудови 60 – 70-х років у м. Києві / М.В. Биваліна, О.Ю. Глущенко,
Д.В. Домненко, С.О. Лесів // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 31. – С. 22 – 26.
568. Масляных, А.Ю. Реконструкция сложившейся жилой среды в
г. Вологда / А.Ю. Масляных, Л.В. Анисимова // Сучасні проблеми
архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і
архіт. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 59 – 62.
569. Моделирование реализации инвестиционных проектов капитального ремонта жилищного фонда г. Харькова / А.И. Кубах, Н.П. Пан,
О.С. Воронина и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 68. –
С. 60 – 65. – Библиогр.: с. 64 – 65.
570. Осиченко, Г.О. Методичні основи реконструкції композиційних структур історичних міст (на прикладі міст Центральної України) : автореф. дис. ... канд. архіт. / Г.О. Осиченко ; Харк. техн. ун-т буд-ва
та архіт. – Харків, 2006. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).
67
571. Щеглова, О.Ю. Регіональні аспекти аналізу і зарубіжного
досвіду реконструкції житлових будинків / О.Ю. Щеглова // Прометей. –
2010. – Вип. 1. – С. 27 – 30. – Бібліогр.: с. 30.
572. Яковенко, И.А. Анализ накопленного опыта реконструкции
жилых зданий прменительно к условиям Украины / И.А. Яковенко,
В.И. Колчунов // Буд-во України. – 2007. – № 5. – С. 25 – 29.
Див. також №№ 379, 503, 505, 1411, 1588, 1589.
5.6 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ
573. Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» : закон України від
3 листоп. 2005 р. № 3053-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. –
№ 4. – С. 121.
574. Про житлово-комунальні послуги. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Про забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків : чинне законодавство зі змінами та допов.
станом на 7 верес. 2011 р. : (офіц. текст). – Київ : [Вид.] Паливода А.В.,
2011. – 65 с.
575. Бондаренко, Б.В. Оформлення прибудинкової території :
практ. посіб. для ОСББ / Б.В. Бондаренко, М.В. Мазур ; Східноукр. центр
громад. ініціатив. – Луганськ : [Вид.] Рєзніков В.С., 2011. – 103 с. : табл.
576. Букіашвілі, В.О. Формування соціальноорієнтованої моделі
господарювання ОСББ міста / В.О. Букіашвілі // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы хозяйствования : сб. науч. тр. / НАН
Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т.2. – С. 87 – 92.
577. Гаєвська, В.О. Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / В.О. Гаєвська ; Харк. держ. техн.ун-т буд-ва і архіт. – Харків, 2006. –
23 с.
578. Гура, Н. Проблеми створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків в Україні / Н. Гура // Економіка України. –
2005. – № 4. – С. 66 – 71.
579. Данилюк, М.О. Про умови створення та функціонування
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.О. Данилюк,
68
В.М.Мельничук, В.І. Мельничук // Регіон. економіка. – 2007. – № 4. –
С. 86 – 93.
580. Дорофиенко, В.В. Создание и организация деятельности
объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) – основа
реформирования управления жилищного хозяйства : (монография) /
В.В. Дорофиенко, В.И. Логвиненко, И.Н. Осипенко. – Донецк : ВИК,
2007. – 240 с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 239 – 240 (20 назв.).
581. Енергоефективний будинок крок за кроком : практ. посіб. –
Київ : Поліграф плюс, 2010. – У надзаг.: Реформа міськ. теплозабезпечення.
Кн.1 : Крок перший : створення ОСББ. – 63 с. : іл., табл.
Кн. 2 : Крок другий : організація роботи ОСББ / [Д.М. Левицький,
В.В. Погорєлова, Р.С. Кундрик та ін.]. – 2011. – 107 с. : табл.
582. Кучеренко, І.М. Об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку як особлива форма утримання приватного житлового фонду /
І.М. Кучеренко ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і
підприємництва. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
583. Лисенко, Н. Особливості обліку коштів цільового фінансування в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку / Н. Лисенко,
Г. Соколюк // Бух. облік і аудит. – 2005. – № 11. – С. 27 – 34. –
Бібліогр.: с. 34.
584 * Організація та діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : навч.-метод. посіб. для голів ОСББ, ЖБК, всіх
власників житла / [упоряд. В.В. Марадик, М.Ю. Куберка] ; Ужгород.
міськрада, виконав. ком. [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міськ. друк., 2009. –
103, [2] с. : іл., табл.
585. Соколюк, Г. Учет доходов в объединениях совладельцев
многоквартирного дома / Г. Соколюк // Бух. учет и аудит. – 2006. –
№ 6. – С. 34.
586. Управление объединениями совладельцев многоквартирного
дома (кондоминимумами) : учеб. пособие / [А.Е. Ачкасов, И.Н. Васильева,
А.В. Васильев и др.]. – Харьков : НТМТ, 2009. – 220 с. : табл. – Библиогр.:
с. 210 – 217 (140 назв.).
587. Шутова, Л.А. Товарищество собственников жилья как наиболее эффективный из известных типов управляющих компаний / Л.А. Шутова, С.А. Шутов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. –
С. 176 – 180.
69
588. Шутова, Л.А. Управление многоквартирными домами –
стратегии и перспективы / Л.А. Шутова // Там само. – Вып. 85. – С. 31 – 36.
6 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
6.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
589. Андреева, В.Н. Интегральная модель коммунальной услуги /
В.Н. Андреева, Д.А. Шаповаленко, Е.И. Лукьяненко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 82. – С. 156 – 163. Библиогр.: с. 162 – 163.
590. Гавриленко, И.А. Повышение надежности функционирования
магистрального трубопровода [коммунального хозяйства] / И.А. Гавриленко, Т.С. Передерий, Н.И. Самойленко // Там. само. – Сер. : Техн.
науки / Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. – К., 2006. – Вып. 72. – С. 193 – 200.
591. Гавриленко, И.А. Упрощенный вычислительный эксперимент
по проверке адекватности моделей устойчивости функционирования
городских трубопроводных систем [коммунального хозяйства] / И.А. Гавриленко, Н.И. Самойленко // Там само. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 121 – 127.
592. Дегтерева, Л.И. Анализ долговечности и надежности
трубопроводов подземной прокладки [коммунального хозяйства] в
условиях города / Л.И. Дегтерева, М.В. Солодовник // Там само. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 316 – 321.
593. Зеленский, Б.К. Диверсификация коммунальной инфраструктуры / Б.К. Зеленский // Там само. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 81. – С. 149 – 154.
594. Кизилова, Л.О. Вплив додаткових інструментів на економічну
безпеку комунальних підприємств / Л.О. Кизилова, Г.О. Бакай //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 104. – С. 92 – 97.
595. Клєвцевич, Н.А. Формування інституціональних умов
партнерства приватного та державного секторів у комунальному
господарстві України : (на прикл. п-в водопровідно-каналізац. госп-ва) :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Н.А. Клєвцевич ; Одес. екон. ун-т. –
Одеса, 2011. – 20 с.
70
596. Крумеліс, Ю.В. Методи визначення якості роботи комунальних служб України / Ю.В. Крумеліс, К.О. Штепа // Містобудування та
територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2010. –
Вип. 36. – С. 232 – 237. – Бібліогр.: с. 236 – 237.
597. Лукьянченко, А.А. Градообслуживающая коммунальная сфера : теория и практика обеспечения устойчивого развития : монография /
А.А. Лукьянченко ; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк :
Юго-Восток, 2007. – 209 с. – Библиогр.: с. 200 – 208 (118 назв.).
598. Лукьянченко, А.А. Развитие коммунальной градообслуживающей сферы в рыночных условиях : проблемы и решения / А.А. Лукьянченко // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы : сб.
науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. –
Т. 1. – С. 175 – 185.
599. Масловский, В.В. Формирование свойств надежности элементов транспортных трубопроводных систем [коммунального хозяйства] и
региональной экологической безопасности при их производстве и ремонте : монография / В.В. Масловский ; Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Харьков :
ХНАГХ, 2009. – 252 с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 236 – 249
(166 назв.).
600. Новохатній, В.Г. Підвищення надійності кільцевих мереж
[комунального господарства], шляхом структурного резервування /
В.Г. Новохатній // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 97. – С. 189 – 193.
601. Оценка эффективности машин городского коммунального
хозяйства с учетом особенностей и условий эксплуатации / И.В. Парсаданов, В.Д. Колотило , В.В. Попков, С.И. Третьяков // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 81. – С. 273 – 282. –
Библиогр.: с. 282.
602. Пенчук, В.А. Основы механизации малообъемных и
рассредоточенных строительных и коммунальных работ : монография /
[В.А. Пенчук, В.М. Даценко, В.В. Пенчук] ; Донбас. акад. стр-ва и
архитектуры. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2011. – 257 с. : ил.,
табл. – Библиогр.: с. 247 – 254.
603. Самойленко, М.І. Інформаційні технології в розвитку трубопровідних транспортних систем [комунального господарства] : моногра-
71
фія / М.І. Самойленко, Т.С. Сенчук ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2010. – 243 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 240 – 243 (55 назв).
604. * Самойленко, М.І. Функціональна надійність трубопровідних транспортних систем [комунального господарства] / М.І. Самойленко,
І.О. Гавриленко ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2009. – 184 с.
605. Свентух, А.О. Оцінка ризикованості функціонування об’єктів
комунального господарства на основі нечітко-множинного підходу :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / А.О. Свентух ; Хмельниц. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2005. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (17 назв).
606. Сенчук, Т.С. Применение информационных технологий для
расчета функциональной надежности [трубопроводных систем] и
обеспечения безопасности жизнедеятельности потребителя / Т.С. Сенчук //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 141 – 144. –
Библиогр.: с. 144.
607. Шаповал, Л.П. Формування комунального господарства міста
в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Л.П. Шаповал ; Полтав. нац. техн. ун-т ; [Кременчуц. політехн. ун-т]. –
Полтава, 2007. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 – 16 (21 назва).
608. Шевченко, Э.Ю. Оптимизация технологического обеспечения
регенерации и применения полимерных отходов в коммунальном
хозяйстве / Э.Ю. Шевченко, Н.П. Горох // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 177 – 181.
609. Шилова, Т.О. Міське комунальне господарство : [навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл.] / Т.О. Шилова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. –
Київ : КНУБА, 2006. – 271 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269 – 271 (42 назви).
610. Андреев, С.Ю. К вопросу мониторинга коммунальных услуг в
г. Харькове / С.Ю. Андреев, Е.А. Зинченко, В.М. Литовченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 7. – С. 23 – 32.
611. Полуянов, В.П. Світова практика державно-приватного партнерства в інфраструктурному забезпеченні комунального господарства /
В.П. Полуянов // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 78 – 88.
Див. також №№ 73, 155, 163, 165, 168.
72
6.2 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА
6.2.1 Водопостачання
6.2.1.1 Загальні питання
612. Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів
централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що
перебувають у комунальній власності : закон України від 21 жовт. 2010 р.
№ 2624 // Уряд. кур’єр. – 2010. – 17 груд. (№ 237). – С. 12 – 13.
613. Авраменко, Н.Л. Економічна оцінка асимілюючої здатності
водних об’єктів / Н.Л. Авраменко // Актуал. пробл. економіки. – 2010. –
№ 4. – С. 189 – 195. – Бібліогр.: с. 194 – 195.
614. Безпечність питної води в європейському і українському
водному законодавстві / В.М. Шестопалов, М.В. Набока, С.А. Омельчук,
Л.Б. Почекайлова // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 4. – С. 18 – 25.
615. Бойко, В.С. Узагальнена оцінка економічності системи
водопостачання / В.С. Бойко, М.І. Сотник, С.О. Хованський // Техн.
електродинаміка. Темат. вип.: Силова електроніка та енергоефективність. –
2009. – Ч. 3. – С. 46 – 51.
616. * Бордюг, Н.С. Вплив мікробного забруднення ґрунтових вод
на санітарний стан джерел децентралізованого водопостачання / Н.С. Бордюг, Ю.С. Прудіус // Актуал. пробл. трансп. медицини : навколиш. середовище ; проф. здоров’я ; патологія. – 2009. – № 1. – С. 107 – 109. – Бібліогр.:
с. 109.
617. Вантеева, О.В. Вероятностные модели и методы анализа гидравлических режимов систем водоснабжения / О.В. Вантеева, Н.Н. Новицкий // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та
архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 332 –
341. – Библиогр.: с. 341 (5 назв.).
618. Василенко, С.Л. Оценочные показатели энергоэффективности
систем централизованного водоснабжения / С.Л. Василенко // Інтегр. технології та енергозбереження. – 2005. – № 3. – С. 89 – 94. – Библиогр.: с.94.
619. Василенко, С.Л. Устойчивость систем водоснабжения /
С.Л. Василенко // Там само. – 2006. – № 3. – С. 85 – 90.
73
620. Васильєв, А.Й. Сучасні форми контролю в управлінні водокористуванням / А.Й. Васильєв // Экономика и упр. – 2011. – № 5. – С. 8 –
11. – Бібліогр.: с. 11.
621. Виставна, Ю.Ю. Фармацевтичні речовини у природних водах : моніторинг та екологічний ризик / Ю.Ю. Виставна, Ю.О. Руско //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 134 – 140. –
Бібліогр.: с. 140 (14 назв).
622. Водогосподарський комплекс України : загальноукр. проект /
[авт.-упоряд. В.В. Болгов] ; Укр. вид. консорціум, Укр. наук. т-во
геральдики та вексилології. – Київ, 2006.
Вип. 1. – 157, [2] с. : іл., портр.
623. Войнич, Л.А.Визначення показників точності роботи систем
централізованого водопостачання на основі фізіологічних констант
людини / Л.А. Войнич, В.Е. Войнич, Е.В. Войнич // Фармацевт. журн. –
2007. – № 6. – С. 79 – 88.
624. Гальченко, С.М. Рентгенофлуоресцентний метод визначення
мікроелементного складу питної води / С.М. Гальченко, П.А. Коротков,
Є.К. Кириленко // Нові технології. – 2009. – № 1. – С. 214 – 221.
625. Голян, В. Механізми раціоналізації водокористування в
Україні / В. Голян // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 39 – 43.
626. Голян, В. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів : теоретико-методологічні засади та інституціональні
передумови / В.Голян, Б. Самойленко, В. Битов // Економіст. – 2010. –
№ 12. – С. 27 – 35.
627. Гончарук, В.В. Сравнительная характеристика качества
питьевых вод различного происхождения по результатам комплексного
биотестирования / В.В. Гончарук, В.Ф. Коваленко, И.А. Злацкий // Химия
и технология воды. – 2012. – Т. 34, № 1. – С. 98 – 104. – Библиогр.: с. 104.
628. Горбань, О.М. Дослідження, математичне моделювання й розробка геоінформаційної системи оперативного енергоощадного управління
міською мережею водопостачання / О.М. Горбань, Д.А. Миросенко //
Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. – 2006. – № 2. – С. 31 – 46. –
Бібліогр.: с. 46.
629. Грабовська, Л.Л. Науково-технічні засади поліпшення стану
питного водопостачання регіонів України : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / Л.Л. Грабовська ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр.
Мінприроди України, [Хмельниц. нац. ун-т]. – Київ, 2009. – 22 с. : іл., табл.
74
630. Гузынин, А.И. Сравнительный анализ моделей водопотребления населенных пунктов / А.И. Гузынин, А.А. Гузынин // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Київ, 2011. – Вип. 97. – С. 117 – 126.
631. * Децентрализация систем сельского водоснабжения : ввод в
эксплуатацию и прием в коммунальную собственность : практ. пособие. –
Симферополь : Тезис, 2010. – 99 с. : ил., табл.
632. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні
та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання: ДСТУ
4808.2007. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с.
633. До питання водозабезпечення та водопостачання деяких
регіонів України і показників якості води / О.І. Терновська, М.В. Бугас,
С.М. Заблоцький, І.М. Єріна // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 93. – С. 34 – 42.
634. Жук, П.В. Організаційно-економічні основи ефективного
функціонування водогосподарського комплексу / П.В. Жук, В.В. Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб.
наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2010. – Вип. 2. :
Регіональні проблеми управління природокористуванням. – С. 179 – 188.
635. Інноваційний потенціал розробок вчених-хіміків НАН України у вирішенні проблем питної води / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий,
О.І. Дзюба, Н. Пацюк // Пробл. науки. – 2010. – № 7. – С. 2 – 8.
636. Мельникова, О.С. Організаційно-аналітичне забезпечення
економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О.С. Мельникова; Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – 20 с.
637. Микитин, Г.В. Методологія оцінювання якості води / Г.В. Микитин, Л.С. Сікора, В.Б. Дудикевич // Зб. наук. пр. Ін-ту пробл.
моделювання в енергетиці НАН України. – 2011. – Вип. 60 – С. 150 – 161.
638. Мицкевич, А.А. Пропорциональное дозирование реагентовантинакипинов в котельных и системах водоснабжения / А.А. Мицкевич //
Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 5. – С. 40 –44.
639. Мозговий, А.О. Аналіз статистичних даних товщини льоду на
водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду, вибір параметрів
функції розподілу максимальної товщини льоду за статистичними даними /
А.О. Мозговий // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
75
Техн. науки та архіт. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 86 – 91. – Бібліогр.:
с. 90 – 91 (18 назв).
640. Нефедова, Н.Є. Регіональний водогосподарський комплекс :
теорія, методика і практика суспільно-географічних досліджень / Н.Є. Нефедова ; Одес. нац. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2007. – 237 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 147 – 160 (184 назви).
641. Новицька, О.С. Спрощення гідравлічних розрахунків при
різних режимах розбору води / О.С. Новицька // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 234 – 240. – Бібліогр.: с. 239 – 240
(5 назв).
642. Нові гігієнічні та екологічні вимоги до питної води / А.М. Котляр, В.А. Щур, І.М. Кузьмін, А.Ю. Гаєвська // Коммунальное хоз-во
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2008. – Вип. 81. – С. 127 – 133. – Бібліогр.: с. 133.
643. Оформление разрешения на специальное водопользование :
(информ. пособие) / [сост. : А.А. Лисовский, Е.А. Сушевский]; Респ. ком.
Авт. Респ. Крым по водохозяйств. стр-ву и орошаемому земледелию,
Крым. упр. вод. ресурсов. – Симферополь : [Изд.] Доля, 2008. – 38,
[1] с. : табл.
644. Паламарчук, М.М. Водний фонд України: довідк. посіб. /
М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна. – 2-е вид., допов. – Київ : Ніка–Центр,
2006. – 318 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9.
645. Петросов, В.А. Устойчивость водоснабжения / В.А. Петросов. – Харьков : Фактор, 2007. – 357 с. : ил., табл., портр. – Библиогр.:
с. 342 – 357 (368 назв.).
646. Питне водопостачання : гармонізація нормативних документів / Р. Бичківський, П. Столярчук, О. Гонсьор та ін. // Стандартизація.
Сертифікація. Якість. – 2005. – № 5. – С. 14 – 18.
647. Рогалевич, Ю. Застосування парціального витратоміра для
вимірювання об’ємів подачі води споживачам у точках водовиділу / Ю. Рогалевич, П. Силаєв // Вод. госп-во України. – 2005. – № 3. – С. 38 – 41.
648. * Романко, С.М. Актуальні питання забезпечення централізованого питного водопостачання населення / С.М. Романко // Малий і
середній бізнес (Право, держава, економіка). – 2010. – № 3/4. – С. 86 – 90.
649. Самойленко, Б.В. Організаційно-економічні засади ринкової
трансформації регіональних водогосподарських комплексів : автореф.
76
дис. ... канд. екон. наук / Б.В. Самойленко ; Чернігів. технол. ун-т. – Чернігів, 2011. – 20 с.
650. * Система безпечного водопостачання : комерц. пропоз. /
[уклад. Ф.І. Гончаров] ; Нац. аграр. ун-т. – Київ : НАУ, 2008. – 7 с.
651. Стаценко, Е.В. Организационно-экономические подходы к
формированию сбалансированной системы регионального водопользования / Е.В. Стаценко // Экономика и упр. – 2012. – № 3. – С. 29 – 35.
652.Стольберг, Ф.В. Малозатратные технологии для экологического восстановления малых рек Украины / Ф.В. Стольберг // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 253 – 266. – Библиогр.: с. 266
(8 назв.).
653. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для
водопостачання : у 2 т. / [Е.А. Ставицький, Г.І. Рудько, Є.О. Яковлєв та
ін.]. – Київ : [б. в.] ; Чернівці : [Вид.] Букрек, 2011.
Т. 1. – 347 с. : Іл., табл. – Бібліогр.: с. 333 – 343.
Т. 2. – 499 с. : Іл., табл. – Бібліогр.: с. 455 – 481.
654. * Українець, М.О. Вдосконалення систем водопостачання /
М.О. Українець, В.І. Сокольник. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 48 с.
655. Формирование экономических систем повышения эффективности устойчивого водообеспечения городов / А.И. Васильев, Н.Н. Влащенко, А.Л. Даниленко и др. // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2005. –
Вып. 62. – С. 136 – 145.
656. Хвесик, М.А. Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових відносин : національні та регіональні
виміри / М.А. Хвесик, В.А. Голян, Ю.М. Хвесик. – Київ : Кн. вид-во НАУ,
2005. – 335 с.
657. Хвесик, М.А. Продуктивність водоресурсних джерел України :
теорія і практика / М.А. Хвесик, І.Л. Головинський, О.В. Яроцька ; НАН
України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2007. – 411 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 402 – 411 (174 назви).
658. Чарний, Д. Вплив температурних аномалій на кисневий баланс
головних річкових басейнів України як джерел питного водопостачання
України / Д.Чарний // Вод. госп-во України. – 2011. – № 1. – С. 36 – 41. –
Бібліогр.: с. 40 – 41.
77
659. Чарний, Д. Застосування біотехнологій для сучасних умов
водокористування в басейні Дніпра / Д. Чарний // Там само. – № 5. –
С. 38 – 43.
660. Яковенко, Н.М. Потери воды в жилом фонде и борьба с ними /
Н.М. Яковенко, Н.Ю. Колесник, В.М. Беляева // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 255 – 260.
661. Яковлев, В.В. Некоторые направления совершенствования
нормативов качества питьевой воды / В.В. Яковлев // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 42 – 52. – Библиогр.:
с. 51 – 52 (15 назв.).
662. Яковлєв, В.В. Новий метод оцінки якості питних вод визначенням ступеня відповідності їх складу природній воді / В.В. Яковлєв //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 193 – 207.
663. * Григоренко, М.В. Шляхи зменшення водоспоживання в житловому фонді м. Полтави / М.В. Григоренко, О.Ю. Бобир // Зб. наук. пр.
студ., бакалаврів, магістрів та викладачів. – 2010. – Вип. 1. – С. 115 – 125.
664. Дмитренко, Т.В. Первоочередные задачи изучения родников
как возможного источника питьевого водоснабжения в Харьковской
области / Т.В. Дмитренко, В.В. Яковлев // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 211 – 214.
665. Зайченко, Л.Г. Анализ технологических потерь использования питьевой воды для городов Донецкой области / Л.Г. Зайченко,
Л.В. Горшкова, А.И. Ганзель // Там само, 2010. – Вып. 93. – С. 107 – 111.
666. Карагаева, И.Т. Современные подходы к гигиенической
оценке питьевого водоснабжения населения, проживающего на станциях и
разъездах Казахстана / И.Т. Карагаева, К.Ш. Шайсултанов // Актуал.
пробл. трансп. медицини : навколиш. середовище ; проф. здоров’я ;
патологія. – 2009. – № 1. – С. 97 – 103.
667. Ковалева, Е.А. Качество питьевой воды г. Харькова и пути его
улучшения / Е.А. Ковалева, В.А. Ткачев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 110 – 115. – Библиогр.: с. 114 – 115.
78
668. * Комплексная оценка качества питьевой воды Керченского
полуострова в аспекте устойчивого развития региона / И.Д. Кудрик,
И.Г. Пашкина, А.Ю. Селиван, Т.В. Хребтова. – Львов : Растр –7, 2011. –
94 с.
669. Коршикова, И.А. Особенности состояния водных ресурсов
Донецкого региона / И.А. Коршикова, С.К. Цупор // Город, регион,
государство : экономико-правовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 2. – С. 147 – 152.
670. Ладиженський, В.М. Дослідження якості води Печенізького
водосховища як джерела господарчо-питного водопостачання м. Харкова /
В.М. Ладиженський, С.С. Джураєва, О.С. Джураєва // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 79. – С. 212 – 217. – Бібліогр.:
с. 216 – 217.
671. Матяш, О.В. Водоспоживання у новітньому житловому
секторі м. Полтави / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 299 – 304.
672. Медико-екологічна оцінка води поверхневого джерела
централізованого водопостачання м. Черкаси / Ю.Г. Бондаренко, І.В. Хоменко, Л.І. Білик, Н.В. Загоруйко // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 3. –
С. 31 – 35.
673. Осокина, Н.П. Содержание хлорорганических пестицидов в
питьевой воде г. Киева / Н.П. Осокина // Екол. довкілля та безпека
життєдіяльності. – 2006. – № 1. – С. 62 – 64.
674. * Про можливість використання підземних вод для централізованого водопостачання Першотравневого, Володарського та Волноваського районів Донецької області / Л.П. Калашник, І.М. Ольшанська,
М.В. Фощій [та ін.] // Наук. пр. УкрНДМІ. – 2009. – № 5, ч. 2. –
С. 219 – 224.
675. Современное состояние питьевого водоснабжения Запорожской области / А.И. Сивальнев, О.В. Зыкин, В.В. Богдановский, А.В. Шинкарь // Актуал. пробл. трансп. медицини : навколиш. середовище ; проф.
здоров’я ; патологія. – 2009. – № 1. – С. 89 – 93.
676. Сопнев, А. История водоснабжения г. Бердянска / А. Сопнев //
Вод. госп-во України. – 2011. – № 5. – С. 47 – 52.
677. Сравнительный анализ качества водопроводной и фасованной воды в городах Кременчуг (Украина) и Банская Быстрица (Словакия) /
79
В. Никифоров, Э. Штрбова, П. Андраш, С. Дегтярь // Вісн. пробл. біології і
медицини. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 93 – 95.
Див. також №№ 44, 94, 97, 105, 153, 173, 225, 226, 267, 277, 309,
310, 313, 323, 329, 779, 787, 808, 811, 815, 834, 845, 847, 850, 853, 949, 972,
1002, 1012, 1013, 1082, 1172, 1388, 1423, 1424, 1429, 1433, 1480, 1486, 1488,
1566, 1568, 1584, 1615, 1616, 1621, 1623, 1624, 1628, 1630 – 1632, 1637,
1640, 1642, 1643, 1645, 1648, 1655, 1660, 1662, 1663, 1666, 1667, 1669, 1671.
6.2.1.2 Водозабірні споруди, підготовка, очищення питної води,
її транспортування та реалізація
678. Антонова, С. Вплив стану водопровідних мереж на водозабезпечення населення / С. Антонова // Вод. госп-во України. – 2010. – № 6. –
С. 27 – 31.
679. Бахир, В. Дезинфекция питьевой воды : проблемы и решения /
В. Бахир // Там само. – 2006. – № 4. – С. 16 – 22.
680. Баштан, С.Ю. Електрохімічна очистка води в апаратах з розділювальною керамічною мембраною : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
С.Ю. Баштан ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води. – Київ, 2009. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 18 (18 назв).
681. Березуцкий, В.В. Фракционированное электрокоагулирование
примесей в водной технологической среде / В.В. Березуцкий // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 110 – 116.
682. Биотестирование с помощью растительных тест-организмов
водопроводной воды, обработанной минералом кремнем / В.В. Гончарук,
Р.Д. Чеботарёва, В.Ф. Коваленко, Е.А. Пасичная // Химия и технология
воды. – 2011. – Т. 33, № 5. – С. 551 – 558. – Библиогр.: с. 557 – 558.
683. Біскуб, П. Сучасні безтраншейні технології будівництва і
відновлення трубопроводів водопровідних систем / П. Біскуб, В. Гарник,
Є. Ковтун // Вод. госп-во України. – 2010. – № 1. – С. 9 – 14.
684. Благодарная, Г.И. Ресурсосберегающая технология в подготовке экологически чистой питьевой воды / Г.И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 115 – 118.
685. Величко, С. Вибір технологічної схеми доочищення водопровідної води на побутових фільтрах / С. Величко // Вод. госп-во України. –
2005. – № 4. – С. 31 – 32.
80
686. Влияние повышения температуры на работу водоочистных
фильтровальных сооружений / Н.В. Ярошевская, В.Р. Муравьев, А.Н. Сергиенко, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 3. –
С. 334 – 342.
687. Гвоздяк, П. Методи водопідготовлення : імперативи еволюції
та біохімія води / П. Гвоздяк // Вісн. НАН України. – 2010. – № 2. –
С. 14 – 17.
688. Гончаренко, Д.Ф. Снижение линейной деформации полиэтиленовых труб водопроводных магистралей / Д.Ф. Гончаренко, Ю.Н. Яровой,
Х. Вевеллер // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 95. – С. 38 – 41.
689. Гончарук, В.В. Нанофильтрация в питьевом водоснабжении /
В.В. Гончарук, А.А. Кавицкая, М.Д. Скильская // Химия и технология
воды. – 2011. – Т. 33, № 1. – С. 63 – 94.
690. Горобченко, О.І. Інтенсифікація роботи водоочисних споруд із
зернистим завантаженням шляхом визначення раціональних значень
тривалості фільтрування й промивки : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
О.І. Горобченко ; Одес. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 2008. – 22 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 19 – 20 (11 назв).
691. Горяинов, А.Н. Потенциальные возможности систем доставки
воды в городе / А.Н. Горяинов // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 417 – 423.
692. Грабко, В.В. Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насосної станції водопостачання : монографія / В.В. Грабко,
М.М. Мошноріз. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 113 – 123 (111 назв).
693. Грабовский, П.А. Промывка водоочистных фильтров. Дренаж,
отвод промывной воды : монография / П.А. Грабовский, Г.М. Ларкина,
В.И. Прогульный ; Одес. акад. стр-ва и архитектуры. – Одесса : Optimum,
2012. – 237 с. : ил., табл., портр.
694. Десятерик, Р.В. Обґрунтування параметрів хімічної регенерації
водозабірних свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Р.В. Десятерик ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. – 20 с. : іл.
695. Диафрагменный разряд и его использование для очистки во
ды / В.В. Гончарук, И.В. Божко, Н.И. Фальковский [и др.] // Химия и
технология воды. – 2008. – Т. 30, № 5. – С. 463 – 477.
81
696. Диоксид хлора и питьевая вода : к обоснованию безвредности /
А.В. Мокиенко, Н.Ф. Петренко, А.И. Гоженко, Б.А. Насибуллин // Соврем.
пробл. токсикологии. – 2008.
(Сообщ. 1). – № 1. – С. 42 – 45.
(Сообщ. 2). – № 2. – С. 51 – 54.
(Сообщ. 3). – № 3. – С. 28 – 32.
697. Добровольская, О.Г. Учет различных факторов при определении размеров зон недостаточных напоров в водопроводных сетях /
О.Г. Добровольская, Н.А. Украинец // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 67. – С. 181 – 183.
698. Дульнева, Т.Ю. Модифікування неорганічних мікрофільтраційних мембран для очищення води від екологічно небезпечних забруднень :
автореф. дис. ... канд. хім. наук / Т.Ю. Дульнева ; НАН України, Ін-т
колоїд. хімії та хімії води. – Київ, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 –
17 (12 назв).
699. Душкин, С.С. Особенности потокораспределения в водопроводных сетях / С.С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 73 – 76.
700. Душкин, С.С. Прогрессивные технологии в области очистки
природных и сточных вод / С.С. Душкин, Г.И. Благодарная // Там само,
2010. – Вып. 93. – С. 3 – 11. – Библиогр.: с. 11.
701. Єріна, І.М. Міркування з приводу застосування нових реагентів
для очищення річкової води / І.М. Єріна, О.І. Терновська // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 293 – 299.
702. Журба, М.Г. Биохимическое обезжелезивание и деманганация
подземных вод / М.Г. Журба, Ж.М. Говорова, А.Н. Квартенко // Водоснабжение и санитар. техника. – 2006. – № 9. – С. 17 – 23.
703. Запольский, А.К. Очистка воды коагулированием / А.К. Запольский. – Каменец-Подольский : Медоборы, 2011. – 295 с. : ил., табл.,
портр. – Библиогр.: с. 281 – 292 (251 назв.) и в подстроч. примеч.
704. Зотов, Н.И. Исследование работы водопроводных систем /
Н.И. Зотов, Л.Г. Лаврушко // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2007. – Вып. 74. – С. 109 – 113.
82
705. Иевлева, О.С. Методы удаления нитратов из природных и
питьевых вод / О.С. Иевлева, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. –
2006. – Т. 28, № 3. – С. 256 – 273. – Библиогр.: с. 271 – 273.
706. Использование окислительно-восстановительного потенциала в
процессах водоподготовки / В.В. Гончарук, В.А. Багрий, Л.А. Мельник и
др. // Там само. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 3 – 19. – Библиогр.: с. 16 – 19.
707. * Квартенко, О.М. Технологія очищення та кондиціонування
підземних вод різного фізико-хімічного складу / О.М. Квартенко // Вісн.
Нац. ун-ту вод. госп-ва і природокористування : зб. наук. пр. – Рівне,
2009. – Вип. 4 (40). – С. 441 – 447.
708. Кліментьєв, І.М. Гігієнічні проблеми додаткової очистки води
для питних потреб населення / І.М.Кліментьєв, А.А. Бабич, Г.І. Співакова // Актуал. пробл. трансп. медицини. – 2012. – № 1. – С. 39 – 42.
709. Коваленко, А.В. Повышение эффективности работы горизонтальных водопроводных отстойников / А.В. Коваленко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 324 – 328. –
Библиогр.: с. 328 (10 назв.).
710. Козятник, И.П. Влияние озонирования воды на степень извлечения природных органических веществ при фильтровании через биологически активный уголь / И.П. Козятник, Н.А. Клименко, Л.А. Савчина //
Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 3. – С. 263 – 273.
711. Колесник, Н.Ю. Методы санации трубопроводов систем водоснабжения / Н.Ю. Колесник, Н.М. Яковенко, В.М. Беляева // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 240 – 244.
712. Кондиціювання за фторидами природних вод для питних цілей / В.В. Гончарук, М.М. Балакіна, Л.А. Деремешко та ін. // Доп. НАН
України. Сер. : Математика, природознавство, техн. науки. – 2010. – № 2. –
С. 188 – 193.
713. * Косогіна, І.В. Маловідходна технологія водоочищення
коагуляційним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук / І.В. Косогіна ;
Нац. техн. ун-т «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2009. – 20 с. : іл. – Бібліогр.:
с. 15 – 17 (14 назв).
714. Кочкіна, Н.Ю. Перспективи розвитку національного ринку
водоочищення за умов погіршення екологічної ситуації в Україні /
Н.Ю. Кочкіна, О.М. Пономарьова // Формування ринкових відносин в
Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2010. – № 5. – С. 95 – 101.
83
715. Красільнікова, Т.М. Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та
оцінка їх ефективності при очищенні води : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / Т.М. Красільнікова ; Нац. техн. ун-т «Київ. політехн. ін-т». – Київ,
2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (14 назв).
716. Кушка, О.М. Аналіз впливу топології на надійність кільцевих
водопровідних мереж / О.М. Кушка, Н.Г. Степова // Буд-во України. –
2005. – № 2. – С. 44 – 47.
717. Максин, В.И. Реагентная обработка водозаборной скважины /
В.И. Максин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. –
№ 5. – С. 80 – 83.
718. Матяш, О.В. Безвідмовність металевих труб зовнішніх
водопровідних мереж / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 88. – С. 122 – 127. – Бібліогр.: с. 126 – 127.
719. Мінаєва, Н.Л. Знезалізнення підземних вод в баштах-колонах з
пінополістирольним фільтром : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н.Л. Мінаєва ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2010. –
21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (15 назв).
720. Моделювання вузлових відборів води для виконання гідравлічних розрахунків водопровідних мереж / О.А. Ткачук, О.С. Новицька,
С.В. Каланча, А.Ю. Шевчук // Наук. вісн. буд-ва. – 2010. – Вип. 60. –
С. 282 – 287.
721. Мокиенко, А.В. Обеззараживание воды. Гигиенические и
медико-экологические аспекты / А.В. Мокиенко, Н.Ф. Петренко, А.И. Гоженко. – Одесса : ТЭС, 2011.
Т. 1 : Хлор и его соединения. – 484 с.
Т. 2 : Диоксид хлора. – 2012. – 605 с. : ил., табл., портр.
722. Мошноріз, М.М. Метод і засоби оптимізації роботи
електроприводів насосної станції водопостачання : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / М.М. Мошноріз ; Вінниц. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. :
іл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (11 назв).
723. Найманов, А.Я. Влияние надежности на параметры водопроводной сети / А.Я. Найманов, В.Н. Прищенко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 50 – 53. – Библиогр.: с. 53.
724. Насонкіна, Н.Г. Вибір системи водопостачання з урахуванням
екологічної безпеки / Н.Г. Насонкіна // Там само. – С. 275 – 280.
84
725. Новицька, О.С. Удосконалення методів розрахунків водопровідних мереж із урахуванням змін вільних напорів : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / О.С. Новицька ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 17.
726. Новое поколение полимеров для применения при устройстве
водопроводов / С.М. Эпоян, О.Г. Исакиева, К.С. Пономарев и др. //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 207 – 210.
727. Новохатній, В.Г. Надійність подавально-розподільного комплексу групових систем водопостачання / В.Г. Новохатній // Там само,
2011. – Вип. 101. – С. 128 – 132.
728. Олійник, О.Я. Фільтраційний розрахунок очисних фільтрів в
умовах утворення осаду на його поверхні / О.Я. Олійник, С.В. Величко //
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-тех. зб. /
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 42 – 46.
729. Определение эффективности флокулянтов для повышения
производительности иловых площадок / С.М. Эпоян, Е.Н. Орлова,
И.В. Коринько и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 129 – 132.
730. Оптимізація параметрів водоочисної установки малої
продуктивності / Н.Г. Насонкіна, С.Е. Антоненко, Е.І. Жуков, Г.І. Благодарна // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. –
С. 333 – 338.
731. Орлов, В.О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою /
В.О. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2005. – 163 с. – Бібліогр.: с. 157 – 162
(85 назв).
732. Орлов, В.О. Знезалізнення підземних вод на башт-колонах з
пінополістирольним фільтром / В.О. Орлов, М.М. Трохимчук // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 231 – 235. –
Библиогр.: с. 235.
733. Орлов, В.О. Контактне фільтрування при проясненні води /
В.О. Орлов, А.М. Орлова, В.О. Зощук // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Київ, 2011. – Вип. 99. – С. 267 – 272. – Бібліогр.: с. 271 – 272.
85
734. Очищення питної води від іонів заліза природними
адсорбентами / Н.А. Ткачук, Л.М. Мельник, В.В. Манк [та ін.] // Екологія
довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 5. – С. 66 – 68.
735. Пікуль, Ю.М. Обґрунтування параметрів водозабору з водоносних пластів з перетіканням через літологічні вікна : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / Ю.М. Пікуль ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2011. –
20 с.
736. Повгородний, В.О.Определение показателей надежности
городского водопровода / В.О. Повгородний // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 67. – С. 177 – 180.
737. Приоритетные направления в технологии очистки подземных
вод от железа / А.В. Мамченко, И.В. Мисочка, И.И. Дешко [и др.] // Химия
и технология воды. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 57 – 77. – Библиогр.:
с. 73 – 77.
738. Прогульний, В.Й. Пористі конструкції водопровідних споруд,
гідравлічний розрахунок, оптимізація : автореф. дис. ... д-ра техн. наук /
В.Й. Прогульний ; Харк. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2007. – 32 с. :
іл. – Бібліогр.: с. 27 – 29 (33 назви).
739. Разработка автоматизированной информационной системы
определения приоритетных объектов реновации трубопроводов водоснабжения / О.В. Старкова, Л.А. Гнучих, Е.А. Шаповалова, Д.А. Бондаренко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 312 – 316.
740. Самойленко, Н.И. Математическая модель функциональной
надежности перемычки магистральных трубопроводов [для транспортирования воды] / Н.И. Самойленко, М.В. Булаєнко, О.Н. Штельма // Там
само. – Вип. 101. – С. 464 – 468.
741. Сезонные колебания содержания различных форм органического углерода в днепровской воде и их изменение в процессах водоподготовки / Н.А. Клименко, Е.А. Самсони-Тодорова, Л.А. Савчина [и др.] //
Химия и технология воды. – 2012. – Т. 34, № 2. – С. 195 – 205.
742. Скільська, М.Д. Удосконалення ультрафільтрації підземних
вод для підвищення екологічної безпеки споживання питної води :
автореф. дис. ... канд. хім. наук / М.Д.Скільська ; НАН України, Ін-т
колоїд. хімії та хімії води. – Київ, 2011. – 20 с.
743. Сліпченко, В.О. Сучасні методи видалення з води органічних
речовин та розробка технології доочищення водопровідної води до вимог
86
ДержСанПіНу «Вода питна» / В.О. Сліпченко // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 3. – С. 31 – 37.
744. Смилка, Е.П. Повышение эффективности работы скорых
фильтров на очистных сооружениях водопровода / Е.П. Смилка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 348 – 352.
745. Сокольник, В.И. О влиянии рельефа местности на размеры зон
недостаточного напора в водопроводных сетях / В.И. Сокольник,
Н.А. Украинец, О.Г. Добровольская // Там само, 2007. – Вып. 74. –
С. 129 – 135.
746. Сорокіна, К.Б. Застосування природних дисперсних мінералів і
їх модифікованих аналогів для покращення процесів очищення та
доочищення питної води / К.Б. Сорокіна // Там само, 2007. – Вып. 74. –
С. 158 – 164.
747. Терновцев, О.В. Інтенсифікація роботи споруд по очистці води
від сірководню : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.В. Терновцев ; Київ.
ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв).
748. Ткачук, О.А. Структурно-функціональне удосконалення систем
подачі та розподілення води : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / О.А. Ткачук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2007. – 32 с. :
іл., табл. – Бібліогр.: с. 26 – 30.
749. Топологический анализ водораспределительных сетей как
эффективный способ повышения надежности их эксплуатации / И.Н. Рябченко, А.В. Григорьев, В.М. Тиунов, Н.Ю. Карпенко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 114 – 121.
750. Трифонов, О.В. Перифитон и его роль в формировании качества воды, прошедшей биологическую очистку в аэротенках / О.В. Трифонов, Т.А. Макаревич // Гидробиол. журн. – 2011. – Т. 47, № 5. – С. 37 – 45.
751. Тугай, А.М. Інтенсифікація роботи і експлуатація водозабірних
свердловин : монографія / А.М. Тугай, І.Т. Прокопчук, Я.А. Тугай ; Київ.
нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2006. – 251 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 248 – 249 (25 назв).
752. Тугай, Я.А. Аналіз існуючих методів відновлення продуктивності [водозабірних] свердловин розчинами реагентів / Я.А. Тугай //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 546 – 552.
87
753. Українець, М.О. Оцінка можливості компенсації коливань
тисків у [водопровідних] мережах існуючим насосним обладнанням при
керуванні їх роботою / М.О. Українець, В.І. Сокольник, О.Г. Добровольська // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. –
С. 343 – 348.
754. Ультрафильтрационная очистка подземной воды при ее
различной предварительной подготовке / А.А. Кавицкая, М.Д. Скильская,
А.И. Кононова, И.Д. Атаманенко // Химия и технология воды. – 2010. –
Т. 32, № 6. – С. 655 – 663. – Библиогр.: с. 663.
755. Усенко, І.С. Порядок виконання гідравлічного розрахунку
водопровідної мережі / І.С. Усенко // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 136 – 141. – Бібліогр.: с. 141.
756. Федоров, Н.В. Расчет одного класса [водопроводных] сетей с
перетоками / Н.В. Федоров, А.М. Хренов // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 341 – 345.
757. Хижняк, О.О. Удосконалення технології підготовки питної
води з застосуванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного
флокулянту : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.О. Хижняк ; Нац. техн.
ун-т України «Київ. політехн. ін-т», [Нац. ун-т харч. технологій]. – Київ,
2008. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (15 назв).
758. Хомутецька, Т. Дослідження впливу різних факторів на подачу
води із свердловини в напірних водоносних пластах / Т. Хомутецька // Вод.
госп-во України. – 2011. – № 1. – С. 32 – 35.
759. Хоружий, В. Розрахунок контактно-освітлювальних фільтрів
при знезалізненні води / В. Хоружий // Там само. – 2005. – № 1/2. –
С. 48 – 51.
760. Хренов, А.М. Система моделирования влияния управляющих
параметров на режимы функционирования водопроводной сети /
А.М. Хренов, Т.Н. Федорова // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 242 – 245.
761. Чуб, І.М. Розрахунок натрійкатіонітового фільтра [в замкнутій
системі водопостачання] / І.М. Чуб // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 244 – 247.
88
762. * Эпоян, С.М. Повышение эффективности очистки воды в
контактных осветлителях при использовании активированного раствора
коагулянта / С.М. Эпоян, С.С. Душкин // Сб. докл. Междунар. науч.-практ.
конф. молодых ученых и студентов «Современные экологически
безопасные и энергосберегающие технологии в природопользовании». –
Киев, 2011. – С. 21 – 24.
763. Яковенко, Н.М. Утечки воды из водопроводных систем и их
определение / Н.М. Яковенко, В.М. Беляева // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 283 – 292.
764. Яковлєв, В.В. Новий метод оцінки якості питних вод визначенням ступеня відповідності їх складу природній воді / В.В. Яковлєв //
Там само, 2012. – Вип. 103. – С. 193 – 207.
765. Гнаповский, В.А. Дорога к чистой воде : история Сумского
водопровода / В.А. Гнаповский, А.В. Гнаповский. – Сумы : Деловые
перспективы, 2006. – 127 с.
766. Дегтярь, С.В. Сравнительный анализ результатов биотестирования водопроводной и фасованной воды в Кременчугском районе /
С.В. Дегтярь // Екологія та ноосферологія. – 2012. – Т. 23, № 1/2. –
С. 79 – 83.
767. К вопросу о состоянии сетей водоснабжения Харькова /
Д.Ф. Гончаренко, О.В. Старкова, Х. Вевеллер и др. // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 55 – 59.
768. Колотило, В.Д. Повышение качества очистки питьевой воды
г. Харькова / В.Д. Колотило, В.Я. Кобылянский, Е.Э. Максимова // Там
само, 2007. – Вып. 74. – С. 15 – 24.
769. Крамаренко, Л.В. Обеззараживание воды с использованием
метода преаммонизации на Кочетокском водопроводе г. Харькова /
Л.В. Крамаренко // Там само, 2007. – Вып. 74. – С. 177 – 185.
770. Кремінь, Т.Д. Потік води живої : до 100-річчя заснування
Миколаїв. міськ. водопроводу (1906 – 2006) / Т.Д. Кремінь. – Миколаїв :
[Вид.] Іліон, 2006. – 205 с. : іл., портр.
771. Лукашевич, О.Д. Проблемы водоподготовки в связи с
изменением состава подземных вод при эксплуатации водозаборов : (на
89
примере юга Томской области) / О.Д. Лукашевич // Химия и технология
воды. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 196 – 206.
772. Маслак, В.Н. Трубопроводы водоснабжения : вопросы проектирования, строительства и рациональной эксплуатации : (отечеств. и зарубеж. опыт) / В.Н. Маслак, Н.И. Зотов. – Донецк : Вебер, Донец. отд-ние,
2007. – 460 с. : ил., табл.
773. Реагентная обработка осадков, накапливающихся в отстойниках Днепровской водопроводной станции / А.И. Жукова, Е.А. Квасница,
Г.Н. Малыш и др. // Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 6. –
С. 626 – 631.
774. Статистический анализ показателей качества днепровской
воды и направления реконструкции водоочистных сооружений Днепровской водопроводной станции г. Киева / А.Е. Кулишенко, В.Т. Остапенко,
Т.Б. Кравченко и др. // Там само. – 2011. – Т. 33, № 2. – С. 204 – 222.
775. Ткачев, В.А. Повышение качества питьевой воды г. Харькова за
счет реконструкции очистных сооружений водопровода / В.А. Ткачев,
М.В. Солодовник // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. –
Вып. 74. – С. 65 – 68.
776. Шевчук, Ю.Ф.Оцінка трансформації якості питної води в
системі джерело-споживач : (на прикл. м. Чернівці) : автореф. дис. ... канд.
геогр. наук / Ю.Ф. Шевчук ; Чернівец. ун-т. – Чернівці, 2011. – 20 с. : іл.
Див. також №№ 779, 834, 845, 847, 850, 1071, 1377, 1398, 1618, 1630,
1658.
6.2.2 Водовідведення (каналізація)
777. Абрамович, И.А. Сети и сооружения водоотведения : расчет,
проектирование, эксплуатация / И.А. Абрамович. – Харьков : ЧФ «Коллегиум», 2005. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288 (12 назв.).
778. Агаджанов, Г.К. Инновационные направления перспективного
развития предприятий водоканализационного хозяйства / Г.К. Агаджанов,
А.Н. Цыва // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон.
науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 55 – 59.
779. Атаманчук, В.М. Розробка технології відновлення абразивно
зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання : автореф.
дис. ... канд. техн. наук / В.М. Атаманчук ; Харк. техн. ун-т буд-ва та
архіт. – Харків, 2007. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (9 назв).
90
780. Ацидофикация сырого осадка как способ получения легкоокисляемой органики для биологического удаления фосфора при анаэробной очистке сточных вод / П.В. Трунов, Е.А. Пономаренко, С.В. Толстых,
Е.В. Чуев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. –
С. 220 – 225.
781. Бабич, А.С. Канализационный газ как возобновляемый
источник энергии в городском хозяйстве / А.С. Бабич, В.А. Улексин,
С.Г. Годяев // Там само, 2008. – Вып. 84. – С. 387 – 390.
782. Балакіна, М.М. Знезалізнення стічних вод на керамічних
мембранах / М.М. Балакіна // Доп. НАН України. Сер. : Математика,
природознавство, техн. науки. – 2012. – № 1. – С. 187 – 192.
783. Беляева, В.М. Устранение локальных повреждений [канализационных] трубопроводов бестраншейными методами / В.М. Беляева,
Н.Ю. Колесник // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 312 – 316.
784. Березуцкий, В.В. Фракционированное электрокоагулирование
примесей в [сточной] водной технологической среде / В.В. Березуцкий //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 110 – 116. –
Библиогр.: с. 116 (11 назв.).
785. Василюк, Т.П. Біологічне очищення стічних вод різного
походження : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Т.П. Василюк ; Житомир.
нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 16 – 17 (14 назв).
786. Вовк, Л.І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку
збірників атмосферних стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
Л.І. Вовк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2007. –
19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (12 назв).
787. Волгіна, Н.О. Модернізація і розвиток інфраструктури
водопостачання та водовідведення на регіональному рівні / Н.О. Волгіна //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 70 – 75.
788. Гомеля, Н.Д. Оценка эффективности новых алюминиевых
коагулянтов в процессах осветления сточных вод / Н.Д. Гомеля,
Т.Н. Красильникова // Екол. довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. –
№ 4. – С. 52 – 56. – Библиогр.: с. 56.
91
789. Грицина, О.О. Шляхи підвищення ефективності роботи
аеротенків [каналізаційних споруд] для забезпечення глибокого видалення
сполук азоту / О.О. Грицина // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 99. – С. 316 – 320. – Бібліогр.: с. 319 – 320 (10 назв).
790. Дегтерева, Л.И. Кинематика процессов аммонификации,
нитрификации, денитрификации [при очистке сточных вод] / Л.И. Дегтерева, Т.А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 156 – 161.
791. Дичко, А.О. Залежність ефективності очищення стічних вод
від приросту активного мулу в мембранних біореакторах / А.О. Дичко,
А.Б. Борисова, Ю.Ю. Мінаєва // Там само. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 354 – 359. – Бібліогр.: с. 358 – 359
(12 назв).
792. Долина, Л.Ф. Очистка сточных вод от биогенных элементов /
Л.Ф. Долина. – Днепропетровск : Континент, 2011. – 198 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 192 – 197 (77 назв.).
793. Запорожець, В.В. Технологія ремонту конструкцій оглядових
шахт каналізаційних колекторів з використанням дрібноштучних
керамічних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В.В. Запорожець ;
Харк. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. – 14 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с.11 (7 назв).
794. Коваленко, А.Н. Усовершенствование методов удаления
фосфора из бытовых сточных вод / А.Н. Коваленко, Т.А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 187 – 191.
795. Ковальчук, В.А. Теоретичне дослідження впливу доз та типу
реагентів на ефективність видалення амонійного азоту із стічних вод /
В.А. Ковальчук // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –
Вип. 103. – С. 217 – 224.
796. Коринько, И.В. Особенности ремонта и восстановления
поврежденных канализационных сетей / И.В. Коринько, А.Н. Коваленко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вип. 93. –
С. 304 – 308.
92
797. Коринько, И.В. Энергосберегающая технология очистки
городского поверхностного стока / И.В. Коринько, В.А. Вороненко,
В.М. Лукашенко // Там само, 2009. – Вип. 86. – С. 185 – 188.
798. Корнієнко, І.М. Визначення впливу оксіхлориду алюмінію на
якість очищення стічних вод за мікробіологічними показниками та завислими речовинами / І.М. Корнієнко // Вопр. химии и хим. технологии. –
2011. – № 5. – С. 130 – 134.
799. Косогіна, І.В. Ресурсозберігаючі технології коагуляційного
очищення стічних вод / І.В. Косогіна, І.М. Астрелін. – Одеса : Екологія,
2011. – 131, [1] с. : іл., табл.
800. Костюк, В.О. О факторном анализе прибыли канализационного предприятия / В.О. Костюк // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 87. – С. 65 – 70.
801. Котельчук, А.Л. Обгрунтування технології підготовки
господарсько-побутових стічних вод для використання їх в системах
зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.Л. Котельчук ; Укр. акад.
аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. – Київ, 2008. – 20 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 15 – 16.
802. Кравченко, О.В. Застосування процесів коагуляції для
інтенсифікації технології біологічного очищення стічних вод : автореф.
дис. ... канд. техн. наук / О.В. Кравченко ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії
та хімії води. – Київ, 2009. – 20 с. : іл., табл.
803. Крамарьова, Ю.С. Перпективи використання тетранатрієвої
солі етилендіамінтетраацетату як екстрагенту важких металів з осадів
міських стічних вод / Ю.С. Крамарьова // Мед. перспективи. – 2011. –
Т. 16, № 4. – С. 127 – 129.
804. Кугаєвська, Т.С. Особливості використання тепла стічних вод
на каналізаційній насосній станції / Т.С. Кугаєвська, Л.Л. Зубричева,
С.В. Цецуренко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 90. – С. 325 – 331.
805. Лєонов, В.Є. Технологія очищення стічних вод з метою
захисту гідросфери : монографія / В.Є. Лєонов, В.Г. Шерстюк, А.П. Бень ;
Херсон. держ. мор. ін-т, Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : [Вид.]
Вишемирський В.С. : ХДМІ МУБіП, 2008. – 151 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 148 (14 назв).
93
806. Лупандина, Н.С. Исследования по очистке сточных вод от
ионов тяжелых металлов / Н.С. Лупандина // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 142 – 146.
807. Мацуська, О.В. Адсорбция компонентов сточных вод природными сорбентами / О.В. Мацуська, Р.П. Параняк, Я.М. Гумницкий //
Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 399 – 407.
808. Медведовський, В.В.Управління активами підприємства
водопостачання і водовідведення / В.В. Медведовський // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 94. – С. 320 – 326.
809. Мельниченко, В.О. Розробка демонстраційного проекту
застосування УФ – методу для знезараження стічної води в умовах
водопровідно-каналізаційного господарства / В.О. Мельниченко // Екологія
довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 3. – С. 56 – 60.
810. Мешенгиссер, Ю.М. Удаление азота и фосфора [из сточных
вод] активным илом / Ю.М. Мешенгиссер, А.И. Щетинин, М.А. Есин //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки
и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. –
С. 36 – 45. – Библиогр.: с. 44 – 45.
811. Найманов, А.Я. Возможные нормы надежности элементов
систем водоснабжения и водоотведения / А.Я. Найманов, Ю.В. Гостева //
Там само, 2010. – Вып. 93. – С. 62 – 66. – Библиогр.: с. 66 (9 назв.).
812. Нечитайло, Н.П. Постановка задачи экспериментального
исследования обработки сточных вод, образующихся в результате Na –
катионирования мембранными методами/ Н.П. Нечитайло // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 113 – 117.
813. Нікулін, С.Ю. Промислові випробування комбінованого
методу очистки стічних вод / С.Ю. Нікулін, Н.Г. Онищенко // Там само. –
Вип. 99. – С. 272 – 279.– Бібліогр.: с. 278 – 279.
814. Образование экологически опасных газообразных соединений
при транспортировании сточных вод канализационными сетями / В.А. Юрченко, А.Н. Коваленко, С.С. Пилиграмм, Н.М. Дводненко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 68 – 73. –
Библиогр.: с. 73.
94
815. Оглобля, О.І. Територіальна діяльність як фактор розвитку
систем водопостачання і каналізації в Україні / О.І. Оглобля, М.Я. Волошин, В.О. Чванова // Буд-во України. – 2006. – № 10. – С. 12 – 14.
816. Олейник, А.Я. Существующие модели и методы расчета
процессов очистки [сточных вод] на установках малой производительности / А.Я. Олейник, А.И. Тетеря // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 300 – 304. – Библиогр.: с. 304 (8 назв.).
817. Олейник, А.Я. Теоретическое обоснование очистки сточных
вод на капельных биофильтрах / А.Я. Олейник, А.Н. Кравчук, О.А. Колпакова // Доп. НАН України. Сер. : Математика, природознавство, техн.
науки. – 2012. – № 3. – С. 179 – 184.
818. Онищенко, Н.Г. Розробка та випробування модульного
пристрою комбінованої очистки стічних вод / Н.Г. Онищенко // Наук. вісн.
буд-ва. – 2009. – Вип. 55. – С. 152 – 156.
819. Оптимизация насосных станций канализации в процессе
эксплуатации / В.И. Сокольник, П.А. Спасюк, К.К. Богдан, К.С. Пиенко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 67. – С. 184 –
187.
820. Очистка сточных вод от металлов-экотоксикантов торфяными
препаратами / И.И. Лиштван, В.М., Дударчик, С.И. Коврик, Т.П. Смычкин // Химия и технология воды. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 67 – 74. –
Библиогр.: с. 74.
821. Пащенко, О.В. Знезаражування міських стічних вод полімерними електролітами :автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.В. Пащенко ;
Харк. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2006. – 20 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 15 – 17 (15 назв).
822. Пилипенко, В.Н. Модифицированные бетоны для труб канализационных коллекторов / В.Н. Пилипенко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 493 – 498.
823. Повышение энергоэффективности электрофизических методов очистки сточных вод от органических загрязнений / А.А. Щерба,
С.Н. Захарченко, Н.И. Супруновская [и др.] // Техн. електродинамика. –
2007. – Темат. вип. : Силова електроніка та енергоефективність, ч. 5. –
С. 75 – 79.
95
824. Поліщук, О.В. Денітрифікація міських стічних вод в
коридорних аеротенках : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.В. Поліщук ;
Київ. ун-т буд-ва та архіт. – Київ, 2007. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 – 16
(10 назв).
825. Применение геоинформационных систем в работе аварийнодиспетчерской службы в системах водоотведения / И.В. Коринько,
Г.В. Никитенко, Ю.В. Ярошенко, Э.Ю. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 236 – 241.
826. Применение тиосемикарбазида в процессах баромембранной
очистки сточных вод / В.Р. Водянка, А.С. Макаров, М.Н. Балакина и др. //
Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 334 – 344. – Библиогр.:
с. 343 – 344.
827. Проскурнин, О.А. Нормирование сброса в водный объект
последовательно трансформирующихся веществ со сточными водами для
случая неполного разбавления / О.А. Проскурнин // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 211 – 217.
828.  Проскурнин, О.А. Оптимизационный подход к ограничению
содержания веществ, нормируемых по лимитирующим признакам
вредности, в сточных водах / О.А. Проскурнин // Проблеми охорони
навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук.
пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2010. – № 32. – С. 162 – 173.
829. Разработка и апробация комплексной неразрушающей
диагностики эксплуатационной надежности и экологической безопасности
систем водоотведения / И.В. Коринько, С.С. Пилиграмм, А.Н. Коваленко,
В.А. Юрченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. –
Вып. 74. – С. 53 – 58. – Библиогр.: с. 57 – 58.
830.  Разработка технологии изготовления крышек люков и
решеток дождеприемников ливневой канализации из отходов полимерных
материалов : техн. отчет / В.Л. Авраменко, Н.П. Горох, И.В. Коринько
[и др.]. – Харьков : КП КХ «ХКОВ» – НТУ «ХПИ», 2006. – 140 с.
831. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод :
монография / [С.С. Душкин, А.Н. Коваленко, М.В. Дегрярь, Т.А.Шевченко] ; Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2011. – 146 с.: ил., табл.
832. Ружинська, Л.І. Дослідження процесів очищення стічних вод
в анаеробних біореакторах / Л.І. Ружинська, І.Г. Баранова // Коммунальное
96
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 88. – С. 106 – 110. – Бібліогр.: с. 110.
833. Старкова, О.В. Выбор оптимальных параметров восстановления сетей водоотведения / О.В. Старкова, С.А. Шаповалова,
Л.А. Гнучих // Там само. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 17 – 23.
834. Супрун, О.Ю. Жидкостекольные композиции для защиты от
коррозии бетонных и железобетонных конструкций сооружений
водоснабжения и водоотведения / О.Ю. Супрун, М.С. Золотов // Там само.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. –
Вып. 74. – С. 336 – 340. – Библиогр.: с. 340.
835. Тельпіс, В.С. Відведення промивної води із швидких фільтрів
пористими трубами : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В.С. Тельпіс ; Одес.
акад. буд-ва і архіт. – Одеса, 2008. – 19 с. : іл.
836. Технологические аспекты переработки иловых осадков
сточных вод в органо-минеральные удобрения / М.И. Ворожбиян,
Л.А. Катковникова, В.В. Казаков, А.В. Роменский // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 156 – 161.
837. Трунов, П.В. Особенности процесса очистки сточных вод в
погружных мембранных биореакторах / П.В. Трунов // Там само. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 133 – 137.
838. Усык, А.А. Моделирование процесса десорбции газа в
подсводовое пространство канализационного коллектора / А.А. Усык //
Там само. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 320 – 328.
839. Филипчук, Л.В. Автоматизація процесу регулювання рН та
Eh при очистці стічних вод від важких металів / Л.В. Филипчук // Там
само. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 93. – C. 151 – 156.
840. Хамад Іхаб Ахмад. Доочистка стічних вод на установках з
волокнистопінополістирольним завантаженням : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / Хамад Іхаб Ахмад ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. –
19 с. : іл., табл.
841. Чернышев, В.Н. Биотехнология глубокой минерализации
осадков городских сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов /
В.Н. Чернышев, В.Ф. Кижаев // Коммунальное хозяйство городов :
97
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 225 – 231.
842. Чиганов, С.Л. Новий програмний продукт для розрахунку
аеротенків / С.Л. Чиганов, В.І. Сокольник, В.Д. Недоросол // Там само. –
С. 358 – 362.
843. Чуб, И.Н. Применение природных сорбентов для очистки
высококонцентрированных сточных вод / И.Н. Чуб // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 116 – 120.
844. Чупин, В.Р. Оптимизация параметров систем поверхностного
водостока / В.Р. Чупин, И.В. Майзель, Р.В. Чупин // Там само. –
С. 326 – 331.
845. Чупин, Р.В. Развитие методических основ моделирования и
оптимизации систем водоснабжения и водоотведения / Р.В. Чупин,
Е.С. Мелехов // Там само. – С. 345 – 348.
846. Шевченко, Т.О. Використання активованих розчинів реагентів
для інтенсифікації роботи контактних прояснювачів при доочистці стічних
вод від біогенних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
Т.О. Шевченко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне,
2011. – 21 с.
847. Эпоян, С.М. Применение пластмассовых труб для повышения
надежности систем водоснабжения и водоотведения / С.М. Эпоян,
О.Г. Исакиева, Т.С. Айрапетян // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 93. – С. 308 – 311.
848. Эпоян, С.М. Совершенствование реагентной обработки
осадков городских сточных вод / С.М. Эпоян, Е.Н. Орлова // Наук. вісн.
буд-ва. – 2009. – Вип. 55. – С. 314 – 316.
849. Юрченко, В.А. Нормирование концентрации азотсодержащих
соединений при приеме сточных вод в городскую канализацию / В.А. Юрченко, И.В. Коринько // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 58 – 62.
850. Яковенко, Н.М. Водоснабжение, водоотведение, трубы,
монтаж санитарно-технических устройств, их ремонт и эксплуатация /
Н.М. Яковенко. – Харьков : Форт, 2010. – 335 с. : ил., табл. – Библиогр.:
с. 335 (9 назв.).
98
851. Яковенко, Н.М. Хозяйственно-бытовые сточные воды
системах оборотного водоснабжения / Н.М. Яковенко, В.М. Беляева
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93.
С. 146 – 151.
в
//
и
–
852. * Башір, Н.Ю. Технологія труб із модифікованого бетону для
мереж водовідведення та іррігації в умовах Іраку : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / Н.Ю. Башір ; Харк. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. –
21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (10 назв).
853. Єрмак, О.П. Історія водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчука / О.П. Єрмак. – Кременчук : Кременчуц. міськ.
друк., 2010. – 339 с.: іл., табл., портр.
854. Зотов, Н.И. О состоянии системы водоотведения Донецкой
области / Н.И. Зотов // Водопостачання та водовідведення. – 2008. – № 2. –
С. 10 – 14.
855. Кобзар, В.В. Водовідведення Києва від першого проекту до
сьогодення. 1894 – 2010 / В.В. Кобзар. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2010. – 214,
[1] с.: іл., портр. – Бібліогр.: с. 214 (10 назв).
856. Технологія відновлення трубопроводу водовідведення відкритим способом у м. Харкові / В.І. Шматченко, В.С. Шмуклер, Д.Ф. Гончаренко, А.О. Добряєв // Буд-во України. – 2006. – № 5. – С. 15 – 19.
Див. також №№ 44, 97, 105, 153, 173, 225, 267, 277, 313, 612, 907,
1012, 1013, 1388, 1424, 1434, 1488, 1619, 1636, 1655, 1664.
6.2.3 Очищення населених пунктів
6.2.3.1 Організація збору та вивезення
твердих побутових відходів
857. Про відходи : за станом на 5 трав. 2005 р.: закон України /
Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2005. – 34,
[1] с.
99
858. Абрамова, М.В. Формування раціональної системи управління
твердими побутовими відходами / М.В. Абрамова, І.Х. Османов // Вісн.
екон. науки України. – 2011. – № 2. – С. 6 – 10.
859. Андрейченко, А.В. Роль відходів у побудові конкурентоздатної національної економіки / А.В. Андрейченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 94 – 101. – Бібліогр.: с. 101.
860. Андрощук, О.В. Проблеми, цілі та заходи інтегрованого
управління твердими побутовими відходами через SWOT – аналіз /
О.В. Андрощук, И.В. Андрощук // Город, регион, государство : экономикоправовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых
исслед. – Донецк, 2009. – Т. 1. – С. 234 – 239.
861. Березюк, О. Дослідження динаміки гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів зі сміттєвозів / О. Березюк // Машинознавство. – 2008. – № 10. – С. 25 – 28. – Бібліогр.: с. 28.
862. Воробйов, А.Е. Принципи управління твердими побутовими
відходами / А.Е. Воробйов, Е.В. Чекушина // Співпраця для вирішення
проблеми відходів : зб. наук. пр. / Харк. екон. ун-т. – Харків, 2009. –
С. 65 – 69.
863. Гнесь, І.П. До проблеми видалення сміття з багатоквартирних
житлових будинків / І.П. Гнесь // Сучасні проблеми архітектури та
містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2008. – Вип. 19. – С. 253 – 258.
864. Горобець, О.В. Еколого-економічні аспекти поводження з
твердими побутовими відходами особистих селянських господарств :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / О.В. Горобець ; Луц. техн. ун-т. – Луцьк,
2011. – 21 с.
865. Зигун, А.Ю. Аналіз проблеми сортування та роздільного збору
відходів / А.Ю. Зигун // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 97. – С. 145 – 149.
866. Ігнатенко, О.П. Побутові відходи – правила гри на ринку :
практ. посіб. / О.П. Ігнатенко. – [2-е вид.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 186 с.: іл.,
табл. портр.
867. Коваленко, А.М. Методология обращения с отходами в
контексте устойчивого развития : монография / А.М. Коваленко ; Нац.
техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», Част. вуз «Харьк. ин-т экологии и соц.
100
защиты». – Харьков, 2010. – 206, [1] c.: ил., табл., портр. – Библиогр.:
с. 192 – 207 (204 назв.).
868. Крамаренко, Р.М. Полідіменсіональні підходи по формуванню інноваційного економічного механізму інтегрованого управління
та поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Р.М. Крамаренко ; Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – 21 с.
869. Лебедєв, М.М. Поводження з відходами : санітар. очищення
населених пунктів : навч. посіб. / М.М. Лебедєв, А.Д. Єсипенко. – Харків :
Гриф, 2010. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 348 – 352 (80 назв).
870. Лисюк, В.М. Сучасні проблеми ринку послуг з вивезення та
утилізації твердих відходів / В.М. Лисюк, Є.П. Бутін // Вісн. екон. науки
України. – 2010. – № 1. – С. 61 – 63. – Бібліогр.: с. 63.
871. Пахолюк, О.А. Управління побутовими відходами / О.А. Пахолюк, І.В. Задорожнікова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2009. – Вып. 90. – С. 315 – 319.
872. Процик, О.П. Підвищення ефективності перевезень твердих
побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.П. Процик ; Нац.
трансп. ун-т. – Київ, 2009. – 17 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).
873. Руденко, В.В. Санітарне очищення міста як елемент системи
міжбудинкового наповнення мікрорайонів / В.В. Руденко, А.Ю. Зигун //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ,
2011. – Вип. 43. – С. 345 – 353.
874. Савуляк, В.І. Технічне забезпечення збирання, перевезення та
підготовки до переробки твердих побутових відходів : монографія /
В.І. Савуляк, О.В. Березюк ; Вінниц. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ –
Вінниця, 2006. – 216 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 205 – 216 (164 назви).
875. Самойлік, М.С. Економічний механізм управління сферою
поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / М.С. Самойлік ; Полтав. техн. ун-т. –
Полтава, 2010. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 – 19 (18 назв).
876. Шунтова, С.Г. Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами виробництва та споживання продовольчої
продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук / С.Г. Шунтова ; НАН України,
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2006. – 19 с.
101
877. Інтегроване управління та поводження з твердими
побутовими відходами у Вінницькій області : монографія / [В.Г. Петрук,
О.В. Мудрак, О.Г. Яворська та ін.] ; Вінниц. техн. ун-т. – Вінниця :
УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2007. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126 – 129
(71 назва).
878. Руденко, В.В. Дослідження системи санітарного очищення на
прикладі існуючого мікрорайону м. Полтави / В.В. Руденко, А.Ю. Зигун //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 587 – 591.
879. Удосконалення системи управління відходами в Україні в
контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська,
Ю.М. Маковецька, Т.Л. Омельяненко ; ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України». – Київ : Лазурит-Поліграф,
2012. – 119 с.: іл., табл.
880. Управління відходами : вітчизняний та закордонний досвід /
за ред. О.І. Бондаря. – Київ : Айва Плюс Лтд, 2008. – 196 с.
Див. також №№ 1485, 1570, 1576, 1611, 1638.
6.2.3.2 Звалища
881. Абрамов, И.Б. Устройство противофильтрационных экранов
на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) и целесообразность
строительства полигонов ТБО / И.Б. Абрамов // Екол. довкілля та безпека
життєдіяльності. – 2006. – № 4. – С. 57 – 65.
882. Гончарук, В.В. Электрокоагуляционная очистка дренажных
вод свалок твердых бытовых отходов / В.В. Гончарук, М.Н. Балакина,
Д.Д. Кучерук // Химия и технология воды. – 2010. – Т.32, № 3. –
С. 300 – 308.
883. Кашковський, В.І. Способи знешкодження високотоксичних
стоків звалищ ТПВ / В.І. Кашковський, В.П. Кухар // Наука та інновації. –
2005. – Т.1, № 6. – С. 107 – 116.
884. Комплексная очистка сточных вод свалок твердых бытовых
отходов / В.В. Гончарук, З.Н. Шкавро, В.П. Бадеха и др. // Химия и
технология воды. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 55 – 66. – Библиогр.: с. 66.
885. Комплексне очищення дренажних вод звалищ твердих
побутових відходів / В.В. Гончарук, М.М. Балакіна, Д.Д. Кучерук,
102
В.Ф. Скубченко // Доп. НАН України. Сер. : Математика, природознавство,
техн. науки. – 2006. – № 11. – С. 193 – 198. – Бібліогр.: с. 197 – 198.
886. Кулинич, Ю.В. Взаємодія фільтратів полігонів твердих
побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка) :
автореф. дис. ... канд. геол. наук / Ю.В. Кулинич ; НАН України, Ін-т
геохімії навколиш. середовища. – Київ, 2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 17 – 18 (12 назв).
887. Нанофильтрование в предочистке дренажных вод свалок
твердых бытовых отходов / В.В. Гончарук, М.Н. Балакина, Д.Д. Кучерук,
В.Ф. Скубченко // Химия и технология воды. – 2007. – Т.29, № 2. – С. 182 –
194. – Библиогр.: с. 193 – 194.
888. Никитенко, В.Й. Проектирование полигона твердых бытовых
отходов – экологический аспект / В.Й. Никитенко, В.Г. Таранов // Буд.
конструкції. – 2008. – Вип. 71, кн. 2. – С. 250 – 255. – Библиогр.: с. 255.
889. Орлова, Т.А. Варианты функционального использования
несанкционированных свалок / Т.А. Орлова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Держ.
НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 31. –
С. 259 – 266.
890. Орлова, Т.А. Типовые решения по биологической рекультивации полигонов твердых бытовых отходов / Т.А. Орлова // Сучасні
проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт. – Київ, 2011. – Вип. 28. – С. 237 – 242. – Библиогр.: с. 242.
891. Предмембранная обработка дренажных вод свалок твердых
бытовых отходов / В.В. Гончарук, М.Н. Балакина, Д.Д. Кучерук и др. //
Химия и технология воды. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 42 – 54. – Библиогр.:
с. 53 – 54.
892. Пухнюк, А.Ю. Применение спектральных и термических
методов анализа для эколого-энергетической оценки полигонов твердых
бытовых отходов / А.Ю. Пухнюк, Ю.Б. Матвеев, М. Хубер-Хумер //
Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 4. – С. 49 – 59.
893. Солодовник, М.В. Реагентный метод очистки сточных вод
полигонов твердых бытовых отходов / М.В. Солодовник // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 286 – 289.
894. Солодовник, М.В. Энергосберегающие технологии очистки
сточных вод полигонов твердых бытовых отходов / М.В. Солодовник //
Там само, 2008. – Вып. 84. – С. 127 – 131. – Библиогр.: с. 131.
103
895. Термическая обработка шламов после очистки дренажных
сточных вод свалок твердых бытовых отходов / В.В. Гончарук, В.П. Бадеха, А.В. Бадеха [и др.] // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33, № 6. –
С. 646 – 655. – Библиогр.: с. 655.
896. Технология комплексной очистки фильтрационных вод
полигонов твердых бытовых отходов / В.И. Кашковский, Ю.Б. Синяков,
В.Н. Горбенко, Д.Г. Вальчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. –
2010. – № 5. – С. 61 – 67. – Библиогр.: с. 66.
897. Тімченко, Р.А. Ефективні протифільтраційні конструкції
полігонів твердих побутових відходів / Р.А. Тімченко, Д.А. Крішко,
М.О. Матяш // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн.
зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та
містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 377 – 382.
898. Электрофлотокоагуляционная очистка дренажных вод
свалки твердых бытовых отходов / В.В. Гончарук, В.А. Багрий, С.В. Ремез
[и др.] // Химия и технология воды. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 329 – 336.
899. Берестяный, Ю.Б. Разработка рациональных конструкций и
узлов полигона твердых бытовых отходов для города Хабаровска /
Ю.Б. Берестяный, С.А. Кудрявцев, Т.Ю. Вальцева // Буд. конструкції. –
2008. – Вип. 71, кн. 2. – С. 256 – 263.
6.2.3.3 Очисні споруди
900. Бескровная, М.В. Математическое моделирование процессов
очистки от соединений азота в проточных биореакторах [очистных
сооружений] / М.В. Бескровная // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 93. – С. 372 – 376.
901. Благодарная, Г.И. Развитие технологии анаэробной обработки
осадков как источника альтернативной энергии на муниципальных
очистных сооружениях / Г.И. Благодарная, А.А. Шевченко // Там само,
2009. – Вып. 88. – С. 117 – 122.
902. Гомеля, М.Д. Очисні споруди. Основи проектування : [навч.
посіб.] / М.Д. Гомеля, Т.В. Крисенко, І.М. Дейкун ; Нац. техн. ун-т України
«Київ. політехн. ін-т». – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 169 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 167 – 168 (23 назви).
104
903. Експериментальний доказ існування ANAMMOX-процесу в
аеротенках очисних споруд України / П.І. Гвоздяк, Л.І. Глоба, В.П. Демчина та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. –
С. 94 – 97.
904. Задніпровська, А.В. Формування бази даних [в процесі
створення очисних споруд] для реалізації технології БІОПЛАТО за
допомогою геоінформаційних систем / А.В. Задніпровська, Н.Ю. Гораш //
Там само, 2009. – Вып. 90. – С. 310 – 315. – Бібліогр.: с. 314 – 315 (12 назв).
905. Использование математических моделей процессов очистки
сточных вод для проектирования распределенных очистных систем /
Г.А. Статюха, А.А. Квитка, Т.В. Бойко, И.Н. Джигирей // Химия и
технология воды. – 2006. – Т. 28, № 6. – С. 517 – 530.
906. Козловская, С.Б. Преимущества бессточных схем водопроводных очистных сооружений / С.Б. Козловская, Е.Б. Сорокина //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 58 – 64.
907. Козловська, С.Б. Обладнання анаеробного зброджування
осадів стічних вод з метою отримання та утилізації біогазу на комунальних
очисних спорудах водовідведення / С.Б. Козловська, К.Б. Сорокіна // Там
само, 2010. – Вып. 93. – С. 206 – 215. – Бібліогр.: с. 214 – 215 (5 назв).
908. Модель расчета модульной установки для удаления иловой
воды [на очистных сооружениях] / С.М. Эпоян, А.С. Карагяур, И.В. Коринько, О.В. Степанов // Там само, 2010. – Вып. 93. – С. 253 – 258. –
Библиогр.: с. 257 – 258.
909. Нездойминов, В.И. Гидродинамическая модель работы
аэротенка [очистительного сооружения] с затопленной эрлифтной
системой аэрации / В.И. Нездойминов, В.С. Рожков // Там само, 2010. –
Вып. 93. – С. 353 – 358.
910. Писанко, М.В. Застосування інноваційних рішень при переробці осадів комунальних каналізаційних очисних споруд / М.В. Писанко,
О.М. Євдокименко // Нові технології в буд-ві. – 2008. – № 2. – С. 75 – 77.
911. Рильський, О.Ф. Різноманіття біоти на носіях – фактор
адсорбції іонів важких металів в очисних спорудах / О.Ф. Рильський,
О.В. Шестобоєва, П.І. Гвоздяк // Агроекол. журн. – 2010. – № 2. –
С. 68 – 72. – Бібліогр.: с. 71 – 72.
912. Тетеря, А.И. Установки биологической очистки малых
объемов сточных вод «BIOTAL» / А.И. Тетеря // Коммунальное хозяйство
105
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 85 – 93. – Библиогр.: с. 93
(15 назв.).
913. Чиганов, С.Л. Новий програмний продукт для розрахунку
аеротенків [очисних споруд] / С.Л. Чиганов, В.І. Сокольник, В.Д. Недоросол // Там само. – С. 358 – 362.
914. Штонда, Ю.І. Інтенсифікація роботи споруд з очистки міських
стічних вод з великим коливанням сезонної продуктивності : автореф.
дис. ... канд. техн. наук / Ю.І. Штонда ; Харк. техн. ун-т буд-ва і архіт. –
Харків, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (15 назв).
915. Анализ влияния неравномерности притока сточных вод на
эффективность работы сооружений механической очистки ЦОС-2
г. Запорожья / В.И. Сокольник, В.Д. Недоросол, С.Л. Чиганов, В.Б. Мануйлова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. –
С. 147 – 154. – Библиогр.: с. 154.
916. Булгакова, О.В. Опытно-промышленные испытания эффективности работы горизонтальных отстойников с тонкослойными модулями
на очистных сооружениях водопровода г. Светловодска / О.В. Булгакова //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та
архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 304 – 307.
917. Катеринюк, В.В. Аналіз ефективності роботи Бортницької
станції аерації / В.В. Катеринюк, А.О. Дичко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев ; Харьков, 2010. – Вып. 91. – С. 376 – 381.
918. Коринько, И.В. Применение современных программных
продуктов при автоматизации технологических процессов на комплексе
биологической очистки «Диканевский» / И.В. Коринько, Ю.В. Ярошенко,
Г.В. Никитенко // Там само. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 80 – 84.
919. Недашковский, И.П. Автономная очистная станция «Вияпласт» : [Одес. обл.] / И.П. Недашковский // Там само. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 363 – 368.
Див. також №№ 229, 943, 1670.
106
6.2.3.4 Утилізація, переробка відходів
920. Абелешев, В.И. Анализ некоторых технологий переработки и
утилизации твердых бытовых отходов / В.И. Абелешев // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 141.
921. Авраменко, С.Х. Дослідження та розробка рекомендацій для
перероблення та утилізації твердих побутових відходів / С.Х. Авраменко,
Н.І. Фатюніна // Вопр. химии и хим. технологии. – 2008. – № 4. –
С. 182 – 186.
922. Анализ процессов деструкции диоксинов и тяжелых
углеводородов при многоконтурном циркуляционном пиролизе твердых
бытовых отходов / С.С. Рыжков, Л.Н. Маркина, Н.В. Рудюк, О.В. Ощип //
Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 6. – С. 43 – 48.
923. Бирюков, Д.Б. Эффективная и экологичная технология
комплексной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) с получением
ликвидного вторсырья и энергии, адаптированная для стран СНГ /
Д.Б. Бирюков, А.З. Рыжавский, А.Л. Файнштейн // Новини енергетики. –
2011. – № 12. – С. 43 – 48.
924. Бреус, Р.В. Зниження об’ємів накопичених відходів водоочищення – осадів стічних вод, шляхом їх утилізації в асфальтобетон :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Р.В. Бреус ; Укр. НДІ екол. пробл.,
[Луган. аграр. ун-т]. – Харків, 2007. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18
(12 назв).
925. Высоцкий, С.П. Получение энергетических ресурсов путем
переработки шламов сточных вод / С.П. Высоцкий, Т.М. Иванова //
Энергосбережение. – 2007. – № 6. – С. 13 – 15.
926. * Горох, Н.П. Тенденции перехода к комплексной переработке
муниципальных отходов / Н.П. Горох // Материалы Всеукраинской
научно-практической конференции. – Алушта, 2005. – С. 153 – 155.
927. Жук, Г.В. Термическая переработка твердых бытовых отходов : технологические схемы и тенденции развития / Г.В. Жук, Б.И. Бондаренко, Я.А. Ивачкин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. –
№ 4. – С. 53 – 56.
928. Жуховицкий, В.Б. Утилизация твердых бытовых отходов /
В.Б. Жуховицкий, В.Я. Меллер, А.Н. Тугов. – Днепропетровск : [Вид.]
Свидлер А.Л., 2011. – 544 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 527 – 544.
107
929. * Зотов, Н.И. Агроэкологические аспекты применения осадков
сточных вод для удобрения сельскохозяйственных культур / Н.И. Зотов,
О.А. Чернышева // Вісн. ДонНАБА. – 2005. – Вип. 2 (50). – С. 130 – 139.
930. Зотов, Н.И. Необходимость и перспективы утилизации
осадков бытовых сточных вод / Н.И. Зотов // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 172 – 176.
931. Краснянский, М.Е. Утилизация и рекуперация отходов :
[учеб. пособие для студентов экол. специальностей вузов] / М.Е. Краснянский ; Донец. нац. техн. ун-т. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харків : [Вид.]
Бурун и К ; Київ : КНТ, 2007. – 287 с. : ил., табл.
932. Луньова, О.В. Визначення параметрів безпечної утилізації
твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
О.В. Луньова ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. «Донец. нац. техн.
ун-т»]. – Донецьк, 2010. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (17 назв).
933. Оспищев, В.И. Оптимизация затрат на утилизацию твердых
бытовых отходов между субъектами рынка / В.И. Оспищев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 85. – С. 397 – 401. – Библиогр.:
с. 401.
934. Оспищев, В.И. Эффективная система утилизации твердых
бытовых отходов / В.И. Оспищев // Там само. – Вып. 83. – С. 298 – 303. –
Библиогр.: с. 303.
935. Предотвращение образования ПХДД и ПХДФ при термохимической деструкции твердых бытовых отходов / В.К. Безуглый,
Б.И. Бондаренко, Т.В. Виноградова, Н.И. Семенюк // Энерготехнологии и
ресурсосбережение. – 2010. – № 1. – С. 44 – 47. – Библиогр.: с. 47.
936. Проблемы утилизации твердых промышленных отходов /
Б.К. Гармаш, М.И. Ворожбиян, Е.А. Михайлова, Н.Б. Маркова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 360 – 370. – Библиогр.: с. 370
(9 назв.).
937. Пузырная, Л.Н. Матрицы для утилизации токсических
шламов при очистке загрязненных вод / Л.Н. Пузырная, А.П. Криворучко,
Е.В. Терликовский // Химия и технология воды. – 2008. – Т. 30, № 6. –
С. 654 – 674.
108
938. * Собченко, А.А. Сжигание отходов маслопереработки во
вращающейся печи / А.А. Собченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 4. – С. 60 – 65.
939. Сухин, Е.И. Энергетическая утилизация отходов в контексте
антикризисной политики государства / Е.И. Сухин, А.И. Сухоруков. –
Киев : О-во «Знание» Украины, 2005. – 139 с. : ил., табл. – Библиогр.:
с. 125 – 131 (149 назв.).
940. Установка термічної утилізації твердих побутових, промислових та будівельних відходів / І.С. Лисенко, І.Я. Сігал, Г.В. Жук [та ін.] //
Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 1. – С. 72 – 75.
941. Утилізація твердих побутових відходів : навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / М.О. Клименко, А.М. Рокочинський, О.О. Бєдункова [та ін.] – Рівне : Овід, 2010. – 307 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.:
с. 304 – 307 (43 назви).
942. Эффективная утилизация промышленных и бытовых отходов / Н.Н. Киселев, О.А. Машков, В.Ф. Филатов, Н.В. Чхан // Екологія
довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 3. – С. 30 – 35.
943. Гончаренко, А.І. Шляхи утилізації осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд КП «Кривбасводоканал» м. Кривого Рогу /
А.І. Гончаренко, Н.А. Козубова, В.М. Ратушний // Геотехн. механика. –
2010. – Вып. 89. – С. 73 – 82. – Бібліогр.: с. 82.
944. Лико, Д.В. Проблемні питання щодо поводження з відходами
та їх утилізації в Рівненській області / Д.В. Лико, І.В. Гущук // Екологія
довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 5. – С. 47 – 49.
Див. також №№ 870, 1636.
6.3 КОМУНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА
6.3.1 Загальні питання
945. Андрійчук, І.В. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси :
економічні засади : монографія / І.В. Андрійчук, У.Я. Витвицька ; ІваноФранків. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ : [Вид.]
Супрун, 2008. – 189 с. : іл., табл. – У надзаг. також: НАН України, Ін-т
регіон. дослідж. – Бібліогр.: 152 – 163 (153 назви).
109
946. Артюх, С.Н. Профессиональная пригодность операторов
энергопредприятий как ключевой элемент культуры безопасности /
С.Н. Артюх, А.В. Солдатов // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 99. – С. 117 – 121.
947. Вербинський, В.В. Комунальна енергетика та енергетичні
проблеми житлово-комунального господарства України / В.В. Вербинський, М.Г. Земляний // Стратег. панорама. – 2007. – № 1. – С. 128 – 134.
948. Гринчак, М.В. Пристрої бездротової передачі даних для обліку витрат енергоресурсів об’єктів комунального господарства / М.В. Гринчак, А.Л. Шаповалов, К.В. Кузьмичова // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 449 – 456. – Бібліогр.: с. 455 – 456.
949. Давиденко, В.А. Моніторинг ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання підприємств водопровідноканалізаційного господарства : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В.А. Давиденко ; Техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2011. – 20 с. :
іл., табл.
950. Денисюк, С.П. Перші кроки до створення дієвих механізмів
стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні / С.П. Денисюк, О.Б. Рибіна, В.О. Негодуйко // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН
України. – 2011. – Вип. 30. – С. 5 – 13.
951. Дешко, В. І. Методичні напрямки гармонізації з європейськими стандартами чинних норм із енергоефективності будівель / В.І. Дешко, Г.Г. Фаренюк, О.М. Шевченко // Буд-во України. – 2012. – № 1. –
С. 7 – 10.
952. Єфименко, В.І. Особливості впровадження системи управлінського обліку в енергопостачальних компаніях України / В.І. Єфименко,
Л.В. Овод // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 6, т. 3. –
С. 391 – 395.
953. Залунина, О.М. Оценка состояния регионального энергетического комплекса с использованием дискриминантного анализа / О.М. Залунина, В.П. Розен // Енергетика : економіка, технології, екологія. – 2009. –
№ 1. – С. 9 – 11.
954. Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та
деревообробці : наук. вид. / І.М. Озарків, Й.С. Мисак, Г.Т. Криницький [та
ін.] ; Нац. лісотехн. ун-т України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів,
2012. – 336 с. : іл., табл.
110
955. Кавыршина, В.А. Методика определения оптимальной последовательности проведения энергоаудита жилых домов, находящихся в
собственности города / В.А. Кавыршина, Ю.А. Оленичева // Економіка та
право. – 2007. – № 2. – С. 73 – 77. – Бібліогр.: с. 76 –77.
956. Маляренко, В.А. Шляхи підвищення ефективності комунальної енергетики / В.А. Маляренко // Інтегр. технології та енергозбереження. – 2006. – № 3. – С. 3 – 13.
957. Недін, І.В. Про оптимізацію екологічно чистого енергопостачання території в локальному комплексі управління її економічною
безпекою / І.В. Недін, О.В. Першина, В.В. Мазур // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. / НАН України, Рада по вивч.
продукт. сил України. – Київ, 2006. – С. 77 – 88. – Бібліогр.: с. 87 – 88.
958. Немировский, И.А. Роль малой энергетики в условиях роста
цен на энергоносители / И.А. Немировский, Г.И. Куций // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 8. – С. 38 – 43.
959. Новицкий, Н.Н. Интеллектуальные трубопроводные [энергетические] системы : аргументы, содержание, перспективы / Н.Н. Новицкий // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки
та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. –
С. 456 – 463.
960. Паламарчук, О.Ю. Підвищення ефективності використання
сонячної енергії за допомогою колекторів з концентраторами : автореф.
дис. ... канд. техн. наук / О.Ю. Паламарчук ; Харк. техн. ун-т буд-ва і
архіт. – Харків, 2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (12 назв).
961. Парфентьєва, І.О. Перспективи розвитку альтернативних
джерел енергії в Україні / І.О. Парфентьєва, Н.І. Ільчук // Містобудування
та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і
архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. –
Вип. 43. – С. 315 – 319.
962. Скорук, О.П. Альтернативна енергетика України : перспективи розвитку / О.П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 28 – 32.
963. Старостина, А.Ю. Особенности управления сообществом при
реализации программы развития системы энергопотребления на
коммунальном предприятии / А.Ю. Старостина // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 292 – 295.
964. Старостина, А.Ю. Развитие программы энергопотребления
коммунальной сферы Украины посредством использования инновацион-
111
ной методологии управления / А.Ю. Старостина // Там само. – Вып. 93. –
С. 427 – 433.
965. Сухонос, М.К. Применение матричного метода при оценке
экономической результативности функционирования систем энергообеспечения городов Украины / М.К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика.
Энергоаудит. – 2006. – № 8. – С. 19 – 22.
966. Титяев. В.И. Вопросы развития рынка альтернативной
энергетики / В.И. Титяев, Н.С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. –
Вып. 83. – С. 75 – 80. – Библиогр.: с. 80.
967. Экономические подходы к эффективному использованию
энергетических ресурсов / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 4 – 7.
968. Досвід впровадження спільного спалювання вугілля з
біомасою на існуючих енергетичних котлоагрегатах / Н.І. Дунаєвська,
І.А. Вольчин, Я.І. Засядько [та ін.] // Новини енергетики. – 2011. – № 12. –
С. 34 – 43. – Бібліогр.: с. 42 – 43.
Див. також №№ 295, 925 1375, 1378, 1380 – 1383, 1385, 1386, 1390,
1392, 1397, 1399 – 1401, 1403, 1404, 1410 – 1416, 1420, 1422, 1424 – 1429,
1431, 1432, 1436 – 1439, 1447, 1453, 1454, 1520, 1524, 1534, 1546, 1558,
1573, 1600, 1633, 1644.
6.3.2 Газопостачання
969. Бєльська, О.А. Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.А. Бєльська ; Нац. авіац. ун-т. – Київ,
2007. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).
970. Бойков, Д.В. Моделирование потокораспределения неизотермических многокомпонентных газовых смесей в сетях / Д.В. Бойков,
А.А. Дектерев // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 101. – С. 356 – 363.
971. Воднева деградація тривало експлуатованих сталей магістральних газопроводів / О.Т. Цирульник, Г.М. Никифорчин, Д.Ю. Петрина
[та ін.] // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – Т. 43, № 5. – С. 97 – 104.
112
972. Гавриленко, І.О. До питання підвищення безпеки систем
водо- та газопостачання / І.О. Гавриленко // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 56 – 59.
973. Газові котли центрального опалення. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт (EN 656 : 1999, ІДТ) :
ДСТУ EN656 : 2005. – [Чинний від 2008-01-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – V, 88 с. : іл., табл.
974. Гапонова, Л.В. Современные методы защиты трубопроводов,
находящихся в эксплуатации газовых и тепловых систем / Л.В. Гапонова //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 76. – С. 258 –
262.
975. Годлевский, В.С. Уравнения стационарных процессов в
многониточных линейных участках трубопроводных газотранспортных
систем / В.С. Годлевский, В.П. Головченко // Электрон. моделирование. –
2007. – Т. 29, № 3. – С. 55 – 69.
976. Грабовський, Р.С. Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами / Р.С. Грабовський //
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 4. – С. 71 –
82. – Бібліогр.: с. 81 – 82.
977. До оцінки умов експлуатації магістральних газопроводів з
корозійно-втомними дефектами / Р. Грабовський, І. Фартушок, О. Касій,
Т. Горб’як // Машинознавство. – 2008. – № 3. – С. 42 – 46.
978. Дудолад, А.С. Современные методы управления надежностью
систем газоснабжения / А.С. Дудолад, В.С. Седак, О.Н. Слатова //
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 52 – 56.
979. Енин, П.М. Использование геотермальной энергии для
испарения сжиженных углеводородных газов в целях газоснабжения
потребителей / П.М. Енин ; Киев. ун-т стр-ва и архитектуры. – Киев :
Кондор, 2012. – 205 с.: ил., табл.
980. Исследование платежного кризиса как основной проблемы
функционирования и развития систем газоснабжения и газораспределения
в жилищно-коммунальном хозяйстве города / Л.Н. Шутенко, В.И. Торкатюк, Н.П. Пан [и др. ] // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. –
С. 31 – 39. – Библиогр.: с. 39.
113
981. Ільченко, Б.С. Діагностування функціонально-технічного
стану газоперекачувальних агрегатів : монографія / Б.С. Ільченко ; Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 228 с. : іл., табл., портр. –
Бібліогр.: с. 208 – 213 (61 назва).
982. * Коляденко, В.А. Адаптивные алгоритмы обработки результатов измерений технологических параметров газопроводов для оценки
гидравлического состояния и оптимального управления системой газоснабжения / В.А. Коляденко // Проблеми нафтогазової промисловості : зб.
наук. пр. / Нац. акціонер. компанія «Нафтогаз України» Дочір. п-во «НДІ
нафтогаз. пром-сті. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 253 – 257.
983. Коляденко, В.А. Процедура косвенных измерений коэффициентов гидравлического сопротивления линейных участков систем промысловых газопроводов / В.А. Коляденко, С.И. Чайников // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 327 – 337. – Бібліогр.: с. 337
(11 назв).
984. * Коректори до лічильників газу електронні : загальні технічні
умови (EN 12405 : 2002 ; ІДТ) : ДСТУEN 12405 : 2006. – [Чинний від 200701-01]. – Київ, 2007. – VI, 37 с. : табл.
985. Лічильники газу мембранні : загальні технічні умови (EN
1359 : 1998, ІДТ) : ДСТУ EN 1359 : 2006. – [Чинний від 2007-01-01]. –
Київ, 2007. – IV, 45 с. : іл., табл.
986. Лічильники газу роторні : загальні технічні умови (EN 12480 :
2002, ІДТ) : ДСТУ EN 12480 : 2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – Київ,
2007. – VI, 25 с. : іл., табл.
987. Лічильники газу турбінні : загальні технічні умови (EN 12261:
2002, ІДТ) : ДСТУ EN 12261 : 2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – Київ,
2007. – V, 32 с. : іл., табл.
988. Масловский, В.В. К вопросу научных основ единой системы
планово-предупредительного ремонта газового оборудования / В.В. Масловский // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 79. –
С. 271 – 275.
989. Масловский, В.В. Теория расчета усилий при формообразовании биметаллической заготовки уплотнительной части трубной
арматуры газотранспортной системы / В.В. Масловский, А.С. Полянский //
Там само, 2009. – Вып. 86. – С. 213 – 219.
114
990. Мацюк, О.В. Принципи побудови системи обліку споживання
газу / О.В. Мацюк // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. –
2006. – № 2. – С. 35 – 39.
991. Надежность и качество процессов регулирования современных систем газоснабжения : монография / [В.С. Седак, В.Н. Супонев,
Н.Д. Каслин и др.] ; Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. –
226 с. : ил., табл.
992. Недосека, А.Я. Непрерывный мониторинг магистральных
газопроводов и газокомпрессорных станций методом акустической
эмиссии / А.Я. Недосека, С.А. Недосека, М.Я. Яременко // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. – 2011. – № 4. – С. 3 – 13. – Библиогр.:
с. 12 – 13.
993. Нефедов, Л.И. Модель определения средств измерения показателей качества транспорта газа на компрессорной станции / Л.И. Нефедов,
А.А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. –
Вып. 81. – С. 172 – 176. – Библиогр.: с. 175 – 176.
994. Писар, Н.Б. Проблеми і перспективи розвитку економіки газового сектору України : монографія / Н.Б. Писар. – Івано-Франківськ :
[Вид.] Дяків В., 2012. – 186 с. : іл., табл. портр. – Бібліогр.: с. 149 – 165
(199 назв).
995. Побережний, Л.Я. Полікритеріальна оцінка корозійної активності середовища як елемент підвищення надійності магістральних
газопроводів / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький // Нафт. і газ. пром-сть. –
2011. – № 2. – С. 38 – 40.
996. Погибелев, Е. Розробка системи з бездротовою передачею
даних для моніторингу обласного газового господарства / Е. Погибелев //
Новини електроніки. – 2007. – № 14. – С. 46 – 48.
997. Поляков, С.Г. Основні закономірності стрес-корозійного
розтріскування магістральних газопроводів / С.Г. Поляков, А.О. Рибаков //
Пробл. прочности. – 2009. – № 5. – С. 7 – 17. – Бібліогр.: с. 17.
998. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів :
СОУ 60.3-30019801-050 : 2008. – Київ : Росток : ДК «Укртрансгаз», 2008. –
198 с. : іл., табл.
999. Проблеми обліку, аналізу і планування запобіжно-відновних
заходів у регіональній системі газопостачання / Г.О. Король, Ю.Т. Труш,
В.Д. Залікман [та ін.]. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. – 299 с. :
іл., табл. – Бібліогр.: с. 229 – 244 (170 назв).
115
1000. Прогноз несчастных случаев при использовании бытового
газа в Украине / В.С. Седак, О.Н. Слатова, Н.Я. Рыбников, А.С. Жиднин //
Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 536 – 541.
1001. Ратушняк, Г.С. Лінгвістична логіко-ймовірна оцінка ризиків
аварій в системах газопостачання / Г.С. Ратушняк, О.І. Ободянська //
Інформ. технології та комп’ют. інженерія. – 2011. – № 2. – С. 73 – 78.
1002. Руднев, В.Н. Перспективные технологии прокладки распределительных газопроводов и водопроводов / В.Н. Руднев, Н.Д. Каслин,
В.Н. Супонев // Энергосбережение, Энергетика. Энергоаудит. – 2007. –
№ 10. – С. 46 – 51.
1003. Седак, В.С. Факторы сложности обеспечения безопасности
систем газоснабжения и методы повышения их надежности / В.С. Седак,
О.Н. Слатова, Е.С. Кротикова // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2008. – Вып. 81. – С. 164 – 172. – Библиогр.: с. 171 – 172.
1004. Сідак, В.С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання / В.С. Сідак ; Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2005. – 225 с.
1005. Статистическая модель обработки данных по замерам
расходов газа на газоизмерительной станции / М.Г. Сухарев, В.Ю. Иткин,
И.А. Корнилов, Д.В. Канев // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 101. – С. 349 – 356.
1006. Тарасенко, П.В. Газифікаційні комплекси як джерела енергопостачання комунальної енергетики / П.В. Тарасенко // Энергосбережение. – 2007. – № 4. – С. 19 – 21.
1007. Туз, В.О. Дослідження трубопровідної обв’язки газоперекачувального агрегата під дією вібраційного навантаження / В.О. Туз,
М.В. Олянич, А.С. Трубачев // Нафт.і газ. пром-ть. – 2011. – № 2. –
С. 41 – 43.
1008. Филиппов, С.А. Проблеми ефективного господарювання
газопостачальних підприємств міста / С.А. Филиппов // Город, регион,
государство : экономико-правовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 2. – С. 207 – 213. –
Библиогр.: с. 212 – 213 (11 назв).
116
1009. Системы газоснабжения и газораспределения Харьковского
региона :актуальные проблемы и перспективы развития / В.И. Торкатюк,
В.В. Коненко, А.А. Шутенко, И.Н. Володина // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2008. – Вып. 80. – С. 110 – 116. – Библиогр.: с. 115 – 116.
Див. також №№ 274, 293, 312, 315, 326, 1071, 1394, 1495.
6.3.3 Теплопостачання
1010. * Захист теплових мереж від зовнішньої корозії : СОУ-Н ЕЕ
20.131 : 2007 / М-во палива та енергетики України. – Вид. офіц. – Київ :
ГРІФРЕ, 2008. – VIII, 164 с.: іл., табл. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Типова інструкція).
1011. * Збірник законодавчих та нормативних документів з питань
теплопостачання. – Київ : Укрархбудінформ, 2006. – 52 с. : табл.
1012. Правила надання послуг централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води та водовідведення та типовий договір
про надання цих послуг : постанова Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 р. № 630 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 16 жовт. (№ 186). – С. 5.
1013. Про затвердження правил надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та
типового договору про надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення : постанова Кабінету
Міністрів України від 21 лип. 2005 р. № 630 // Офіц. вісн. України. –
2005. – № 30. – С. 84 – 98.
1014. Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу : закон
України від 5 квіт. 2005 р. № 2509 – IV // Відом. Верхов. Ради України. –
2005. – № 20. – С. 1000 – 1006.
1015. Про теплопостачання : закон України від 02.06.2005р.
№ 2633 – IV // Уряд. курʼєр. – 2005. – 8 лип. (№ 124). – С. 5.
1016. Авдєєва, С.М. Удосконалення систем променевого опалення
виробничих приміщень : автореф. дис. ... канд. техн. наук / С.М. Авдєєва ;
Харк. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2008. – 19 с. : іл. табл.
1017. Алексахін, О.О. Теплові розрахунки мікрорайонних систем
теплопостачання : монографія / О.О. Алексахін ; Харк. акад. міськ.
117
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135 –
137 (45 назв).
1018. Андреев, С.Ю. Рациональное распределение нагрузок между
ТЭЦ и районной отопительной котельной / С.Ю. Андреев, Ю.Н. Ноженко,
Ф.А. Стоянов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. –
№ 10. – С. 31 – 36.
1019. Андрєєв, О.Ю.Підвищення ефективності роботи централізованих систем теплопостачання з використанням компʼютерних
технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.Ю. Андрєєв ; НАН
України, Ін-т пробл. машинобудування, [Харк. акад. міськ. госп-ва]. –
Харків, 2008. – 18 с. : іл., табл.
1020. Атаманчук, В.В. Комплексне підвищення ефективності
теплозабезпечення містобудівними заходами / В.В. Атаманчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т
буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ,
2008. – Вип. 31. – С. 5 – 10.
1021. Атаманчук, В.В. Переваги й недоліки централізованого та
автономного теплозабезпечення / В.В. Атаманчук // Там само, 2007. –
Вип. 27. – С. 29 – 33. – Бібліогр.: с. 32 – 33.
1022. * Афтанюк, В.В. Інтегровані теплоенергетичні системи
життєзабезпечення / В.В. Афтанюк. – Одеса : ТЕС, 2011. – 237 с. : іл., табл.
1023. Бандуркин, С.К. Анализ гидравлических характеристик
трубопроводов, применяемых в подпольных системах водяного отопле
ния / С.К. Бандуркин, В.В. Афтанюк, Т.А. Данилишина // Холодил. техніка
і технологія. – 2007. – № 1. – С. 58 – 61.
1024. Безродный, М.К. Энергетический анализ теплонасосной
системы отопления / М.К. Безродный, О.И. Дроздова // Энерготехнологии
и ресурсосбережение. – 2010. – № 6. – С. 15 – 19. – Библиогр.: с. 18 – 19.
1025. Билека,Б.Д. Когенерационно-теплонасосные технологии в
системах горячего водоснабжения большой мощности / Б.Д. Билека,
Л.К. Гаркуша // Пром. теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 52 – 57.
1026. Бобух, А.А. Разработка стратегии оперативного распределения тепловой энергии между объектами системы централизованного
теплоснабжения / А.А. Бобух, Д.А. Ковалев // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 207 – 211.
118
1027. Богородский, С.В. О магнитной обработке воды в индивидуальных тепловых пунктах / С.В. Богородский, В.Д. Колотило, В.Я. Кобылянский // Там само. – Вип. 97. – С. 131 –134.
1028. Болотских, Н.Н. Энергоэффективные мультигорелочные
системы серии HLV для инфракрасного газового отопления производственных помещений / Н.Н. Болотских // Там само, 2012. – Вип. 103. –
С. 301 – 308.
1029. Борисенко, А.В. Математичні моделі процесів функціонування та розвитку теплової енергетики України в ринкових умовах : автореф.
дис. ... д-ра техн. наук / А.В. Борисенко ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т»]. – Київ, 2010. – 31 с. : іл. –
Бібліогр.: 25 – 28 (38 назв).
1030. Бригадир, Ю.О. Сучасний стан, перспективи та проблеми
застосування теплонасосних технологій в Україні / Ю.О. Бригадир,
Н.С. Ремез // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 239 – 244.
1031. Ващишак, І.Р. Розробка установки для дослідження підземних двотрубних теплових мереж з імітацією дефектів / І.Р. Ващишак //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 199 – 207.
1032. Владимирский, А.А. Анализ акустической обстановки
поиска утечек на трубопроводах теплосетей корреляционными течеискателями / А.А. Владимирский, И.А. Владимирский, Д.Н. Семенюк //
Моделювання та інформ. технології. – 2006. – Вип. 36. – С. 103 – 109. –
Библиогр.: с. 108 – 109.
1033. Воронков, О.О. Теоретичні підходи до визначення поняття
«регіональна система теплопостачання» / О.О. Воронков // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 76 – 83. – Бібліогр.:
с. 82 – 83.
1034. Воротынцев, В.А. Развитие предприятий теплоснабжения в
Украине (экономический аспект) / В.А. Воротынцев ; Приазов. гос. техн.
ун-т. – Донецк : Сх. вид. дім, 2010. – 144 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 130 –
143 (145 назв.).
1035. Гайса, І.М. Перспективи використання вітроенергетичної
установки для інтегрованої теплонасосної системи теплопостачання /
І.М. Гайса, А.Є. Денисова // Холодил. техніка і технологія. – 2009. – № 3. –
С. 44 – 47.
119
1036. Ганжа, А.Н. Уточненная методика определения тепловой
производительности системы отопления с учетом неравномерности
распределения параметров / А.Н. Ганжа, Э.Г. Братута, Н.А. Марченко //
Інтегр. технології та енергозбереження. – 2009. – № 2. – С. 66 – 70. –
Бібліогр.: с.70.
1037. * Гершкович, В.Ф. Робота теплової помпи, що використовує
тепло ґрунту і стічних вод у системі гарячого водопостачання // В.Ф. Гершкович // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 2. – С. 20 – 25.
1038. Гранкина, В.В. Компьютерное моделирование системы отопления с инфракрасными обогревателями / В.В. Гранкина // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 76. – С. 263 – 270.
1039. Гридин, С.В. Оптимизация аккумуляционной системы теплоснабжения типового жилого здания / С.В. Гридин, Н.В. Колесниченко,
О.А. Носовская // Пром. теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 101 – 107.
1040. Даминов, А.З. Моделирование теплогидравлических процессов и методика теплового расчета трубопроводных систем тепловых сетей / А.З. Даминов // Там само. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 52 – 56. –
Библиогр.: с. 55 – 56.
1041. Демченко, В.Г. Применение гидравлических разделителей в
коммунальной теплоэнергетике / В.Г. Демченко, О.В. Дуняк, В.В. Шлехт //
Там само. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 75 – 79.
1042. Дешко, В.І. Підвищення ефективності джерел теплопостачання шляхом оптимізації теплових схем / В.І. Дешко, М.М. Шовкалюк,
Ю.В. Хоренженко // Энергосбережение. – 2007. – № 11. – С. 31 – 32.
1043. Дистанційне дослідження тепловтрат будівель тепловізійним методом / Ф.Ф. Сизов, В.В. Забудський, О.Г. Голенков [та ін.] // Наука
та інновації. – 2009. – Т. 5, № 1. – С. 31 – 35. – Бібліогр.: с. 34.
1044. Долінський, А.А. Регіональні програми модернізації комунальної теплоенергетики – інноваційна основа технологічного оновлення
систем теплозабезпечення населених пунктів України / А.А. Долінський,
Б.І. Басок, Є.Т. Базєєв // Пром. теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 4. –
С. 44 – 51.
1045. Дорошенко, А.В. Солнечные системы теплоснабжения /
А.В. Дорошенко, J.K. Hussein, К.А. Шестопалов // Холодил. техніка і
технологія. – 2007. – № 3. – С. 43 – 46. – Библиогр.: с. 46.
1046. Дослідження теплового стану трубопроводів мікрорайонної
опалювальної мережі // О.О. Алексахін, О.В. Бобловський, А.М. Антонен-
120
ко та ін. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн.
науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. –
С. 276 – 282.
1047. Желих, В.М. Підвищення ефективності роботи інфрачервоних систем опалення / В.М. Желих, Н.А. Сподинюк // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 194 – 198.
1048. Захарченко, С.Н. Особенности электромагнитных процессов
в установках искроэрозионной коагуляции для систем водоподготовки
тепловых сетей и агрегатов / С.Н. Захарченко // Новини енергетики. –
2012. – № 6. – С. 41 – 48.
1049. Исследование эффективности применения теплонасосных
установок для нужд теплоснабжения в условиях Украины / С.Р. Бикмаев,
М.В. Губинский, А.Ю. Усенко и др. // Інтегр. технології та енергозбереження. – 2010. – № 4. – С. 15 – 18.
1050. К вопросу о промывке отопительных систем жилых зданий /
С.Ю. Андреев, А.П. Федоров, Е.П. Гурин, М.Р. Сафронова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 7. – С. 26 – 30.
1051. Капцов, И.И. Оценка надежности трубопроводов системы
централизованного теплоснабжения / И.И. Капцов, О.Н. Лобко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 151 – 155. –
Библиогр.: с. 154 – 155.
1052. Качан, Ю.Г. О результатах использования алгоритма оптимизации комбинированной системы отопления по экономическому
критерию / Ю.Г. Качан, И.А. Баташова // Інтегр. технології та енергозбереження. – 2008. – № 2. – С. 56 – 59.
1053. Клименко, Л.П. Модель енергоефективної системи теплохладопостачання будівлі за допомогою вітрогеліоустановки з використанням традиційних джерел енергії як компенсуючих / Л.П. Клименко,
Н.О. Воскобойнікова // Энергосбережение. – 2007. – № 4. – С. 22 – 26.
1054. Ковалев, Д.А. Экономия тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения / Д.А. Ковалев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 63 – 69. – Библиогр.: с. 69.
1055. Костюк, В.О. Факторний аналіз прибутку підприємства
теплових мереж / В.О. Костюк / Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вип. 92. – С. 199 – 204.
121
1056. Левченко, С.А. О выборе структуры модели комбинированной системы отопления / С.А. Левченко, Н.А. Баташова, А.С. Мных //
Інтегр. технології та енергозбереження. – 2010. – № 2. – С. 85 – 88.
1057. Левчій, Д.В. Моделювання процесів опалення житлового
будинку / Д.В. Левчій, В.А. Заславський, Е.І. Ненахов // Теорія оптимальних рішень : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т кібернетики. – Київ, 2012. –
С. 136 – 143.
1058. Лобко, О.М. Методика вибору шагу експлуатації теплопроводів при дослідженні їх пошкоджуваності / О.М. Лобко // Наук. вісн.
буд-ва. – 2010. – Вип. 58. – С. 196 – 202.
1059. Лук’янов, О.В.Теоретичні основи і способи підвищення
енергоекологічних характеристик теплогенераторів для локальних систем
теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / О.В. Лук’янов ;
Донбас. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 2007. – 34 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 27 –30 (30 назв).
1060. Люльчак, З.С. Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теплової енергії : автореф. дис. ... канд. екон. наук / З.С. Люльчак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2007. – 24 с.
1061. Макаров, В.В. Сравнительная оценка эффективности одно- и
трехкаскадных гелиостанций для горячего водоснабжения / В.В. Макаров,
О.И. Горбатых, Ю.Ю. Сперанская // Відновлювал. енергетика. – 2011. –
№ 1. – С. 27 – 30.
1062. Малявіна, О.М. Вплив геометричних характеристик трубопроводів розподільчих теплових мереж на їх пошкоджуваність / О.М. Малявіна // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки
та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 182 –
189. – Бібліогр.: с. 188 – 189 (19 назв).
1063 Маляренко, В.А. Моделювання теплових режимів [житлових]
будинків з урахуванням зовнішніх збурень / В.А. Маляренко, В.Н. Голощапов, Н.О. Орлова // Там само. – С. 155 – 160.
1064. Матвєєва, Н.М.Реконструкція систем теплопостачання як
складова ефективності міської регіональної економіки / Н.М. Матвєєва //
Там само. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. –
Вип. 96. – С. 60 – 66.
1065. Модель автоматизации процессов поддержания теплового
комфорта в обитаемом помещении / Н.И. Бабич, С.Г. Антощук, В.Г. Панов,
Л.Ф. Бурдыка // Холодил. техніка і технологія. – 2012. – № 1. – С. 88 – 91.
122
1066. Накорчевский, А.И. Принципы модернизации коммунальной
теплоэнергетики / А.И. Накорчевский // Пром. теплотехника. – 2011. –
Т. 33, № 3. – С. 71 – 74.
1067. Немировский, И.А. Анализ систем теплоснабжения /
И.А. Немировский, И.М. Ельникова, Т.А. Скипенко // Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 8. – С. 21 – 30.
1068. Немцов, О.В. Побудова функціональної моделі системи
планування на КП «Харківські теплові мережі» / О.В. Немцов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк.
акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 141 – 149. – Библиогр.: с. 141
(9 назв).
1069. Нестеренко, С.В. Технология обработки подпиточной воды
для предотвращения процессов коррозии и накипеобразования на
теплообменных поверхностях / С.В. Нестеренко // Там само. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. –
С. 190 – 194.
1070. Никитин, Е.Е. Выбор теплового источника в системах теплоснабжения по критерию минимизации суммарных затрат / Е.Е. Никитин,
В.Н. Федоренко // Пром. теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 58 – 66.
1071. Новицкий, Н.Н. Применение объектно-ориентированного
моделирования [трубопроводных систем тепло-газоснабжения] для программной реализации методов теории гидравлических цепей / Н.Н. Новицкий, Е.А. Михайловский // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –
Вип. 103. – С. 520 – 526. – Библиогр.: с. 526 (13 назв.).
1072. Оптимальное распределение тепловой энергии закрытой
системы централизованного теплоснабжения / Н.А. Шульга, А.А. Бобух,
С.Ю. Андреев, Д.А. Ковалев // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2008. – Вып. 81. – С. 183 – 189.
1073. Основні положення концепції національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України / А.А. Долінський, Б.І. Басок,
Є.Т. Базєєв, Г.П. Кучин // Пром. теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 4. –
С. 68 – 77.
1074. Особливості впливу зміни опалювального навантаження на
температурні показники мережі опалення будівель мікрорайону /
О.О. Алексахін, І.А. Ачкасов, О.В. Бобловський, С.В. Єна // Комунальне
123
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 189 – 194.
1075. Пашенцев, А.И. Методический подход к оценке экономического ущерба предприятия теплокоммунэнерго при разрегулировании
системы теплоснабжения / А.И. Пашенцев, Л.В. Пашенцев // Экономика и
упр. – 2012. – № 1. – С. 39 – 46.
1076. Пластинчатые теплообменники в теплоснабжении : монография / Л.Л. Товажнянский, П.А. Капустенко, Г.Л. Хавин, О.П. Арсеньева ;
Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. –
447 с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл.
1077. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж
[затв. від 14.02.07 р. № 71 / уклад. В. Кузнецов]. – Харків : Фактор, 2007. –
303 с.
1078. Приёмов, С.И. Зависимость целесообразного времени
эксплуатации котлов от стоимостных показателей в топливно-энергетическом комплексе Украины / С.И. Приемов, А.И. Сигал, Е.И. Быкорез //
Пром. теплотехника. – 2005. – Т. 27, № 3. – С. 55 – 59.
1079. Проблемы теплозащиты зданий и задачи исследования
энергоэффективных проектных решений жилых домов / В.М. Долголаптев,
И.Н. Симонова, Е.К. Николаева, С.И. Симонов // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Тех. науки и архитектура / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 159 – 162. – Библиогр.: с. 162.
1080. Програми технічної модернізаії комунальної теплоенергетики регіонів України / А.А. Долінський, Б.І. Басок, Г.П. Кучин та ін. // Пром.
теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 5 – 14.
1081. Пуховий, І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля : (в комплексі з традиц. джерелами енергії
та без них) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / І.І. Пуховий ; Одес. політехн.
ун-т, [Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т»]. – Одеса, 2009. – 40 с.
1082. * Проблеми обліку теплоти та води в Україні : матеріали V
Міжнар. наук.-практ. конф., 13 – 14 черв. 2006 р. / уклад. В.І. Карташев,
О.О. Зайцева. – Київ : Авега, 2006. – 185 с.: іл., табл. – У надзаг. : Держ.
ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики, Держ. п-во
Всеукр. держ. наук.-вироб. центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт). – Бібліогр. в кінці доп.
1083. * Пырков, В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения : теория и практика / В.В. Пырков. – 2-е изд., доп. –
124
Киев : Таки справы, 2010. – 303 с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 299 – 302
(56 назв.).
1084. Рабінович, М.Д. Дослідна експлуатація та техніко-економічні
дослідження конкурентоздатності теплонасосної системи теплопостачання
з ґрунтовим акумулятором / М.Д. Рабінович, П.А. Авраміч, С.В. Багро //
Буд-во України. – 2010. – № 1. – С. 9 – 14.
1085. Редько, А.А. Тепловые насосы с высокотемпературным
теплоносителем в децентрализованных системах отопления зданий /
А.А. Редько, Д.Х. Харлампиди // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 5. – С. 29 – 37.
1086. Результаты эксплуатации солнечных коллекторов в системе теплоснабжения дома / А.В. Трофименко, М.Ю. Дубов, Д.П. Лапко
[и др.] // Пром. теплотехника. – 2011. – Т. 33, № 5. – С. 60 – 73.
1087. Ромашко, А.В. Моделирование процессов двухпозиционного
регулирования производительности теплогенераторов малой мощности,
работающих на газообразном топливе / А.В. Ромашко, Т.В. Касьяненко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Тех. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. –
С. 172 – 183.
1088. Садовская, Т.И. Система поквартирного отопления / Т.И. Садовская // Энергосбережение. – 2007. – № 3. – С. 17 – 21.
1089. Сафонова, А.В. Коррозионная безопасность эксплуатации
тепловой сети / А.В. Сафонова, Е.Ю. Вашкевич // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. –Вип. 99. – С. 59 – 62.
1090. Сафьянц, С.М. Исследование схемы источника теплоэлектроснабжения с регулированием нагрузок на базе использования тепловых
насосов / С.М. Сафьянц, Н.В. Колесниченко, Т.Е. Веретенникова // Пром.
теплотехника. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 79 – 85.
1091. Сніжко, С.В. Вдосконалення функціонування регіональних
ринків теплопостачання / С.В. Сніжко // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Тех. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 426 – 432.
1092. Створення ґрунтово-водо-водяних теплообмінників для теплонасосних технологій теплопостачання приміщень / Б.І. Басок, А.Р. Коба,
О.М. Недбайло [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – Т. 8, № 1. –
С. 67 – 76. – Бібліогр.: с. 75.
125
1093. Стенников, В.А. Метод многоконтурной оптимизации систем
теплоснабжения и его программная реализация на основе современных
информационных технологий / В.А. Стенников, Е.А. Барахтенко, Д.В. Соколов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки
та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. –
С. 421 – 428.
1094. Страшко, В.В. Совместная работа энергоактивной ограждающей конструкции, теплового насоса и грунтового сезонного аккумулятора тепла / В.В. Страшко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. –
2011. – № 2. – С. 20 – 26. – Библиогр.: с. 25 – 26.
1095. Строй, А.Ф. Основы расчетов управления тепловым и воздушным режимом помещений / А.Ф. Строй, Е.З. Пиотровски ; Полтав. нац.
техн. ун-т. – Полтава : ПолтНТУ, 2008. – 171 с. : ил., табл. – Библиогр.:
с. 166 – 168 (31 назв.).
1096. Ступенчатая система теплоснабжения с теплонасосной установкой / А.А. Редько, В.А. Краснопольский, И.А. Редько, Д.Х. Харлампиди // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Тех. науки
и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 155 –
158. – Библиогр.: с. 158.
1097. Токарев, В.В. Сопоставительный анализ результатов расчета
режимов реальных систем теплоснабжения крупных городов на
изотермической и неизотермической моделях / В.В. Токарев // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – 433 – 440.
1098. Уряднікова, І.В. Соціально-екологічні й економічні ризики,
пов’язані з електрокоагуляційною очисткою води в теплоенергетиці /
І.В. Уряднікова. – Одеса : ТЕС, 2006. – 120 с. : іл., табл.
1099. Федоров, Н.В. Моделирование современного функционирования прямой и обратной тепловой сети с перетоком / Н.В. Федоров,
А.М. Хренов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн.
науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. –
С. 428 – 432.
1100. Федяй, Б.М. Визначення об’єму буферної ємності для запобігання перегріванню твердопаливних котлів / Б.М. Федяй, Д.В. Гузик //
Там само. – С. 194 – 199.
1101. Шаповал, С.П. Комбінована система теплопостачання із
потрійно-орієнтованими сонячними колекторами та термоакумуляцією :
126
автореф. дис. ... канд. техн. наук / С.П. Шаповал ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2011. – 21 с. : іл., табл.
1102. Шафлик, В. Современные системы горячего водоснабжения :
[пер. с пол. с доб. и изм. авт.] / В. Шафлик ; ООО с ИИ «Данфос ТОВ». –
Киев : Таки справы, 2010. – 314 с. : ил., табл. портр. – Библиогр.: в конце
разд.
1103. Шестаков, В.Н. Современная система отопления при помощи
теплонасосных установок / В.Н. Шестаков, А.И. Подопригора, В.А. Теличко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 4. –
С. 34 – 39.
1104. Энергетическая эффективность комбинированных систем
традиционного и электрического отопления зданий / Н.М. Фиалко,
Ю.В. Шеренковский, В.Г. Прокопов [и др.] // Пром. теплотехника. –
2011. – Т. 33, № 5. – С. 49 – 59. Библиогр.: с. 58 – 59.
1105. Яндульський, О.С. Дослідження систем охолодження силових трансформаторів як джерела низькопотенційного тепла для опалення
високовольтних підстанцій та гарячого водопостачання / О.С. Яндульський, Г.І. Гримуд, Є.В. Новаківський // Відновлювал. енергетика. –
2011. – № 3. – С. 68 – 72.
1106. Анализ причин аварии в системе теплоснабжения г. Алчевска / В.И. Филькин, В.Д. Тарасов, Н.И. Ступко, А.И. Замулко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 8. – С. 23 – 37. –
Библиогр.: с. 36 – 37.
1107. Атаманчук, В.В. Закордонний досвід в системному підході
до оптимізації теплоенергозабезпечення міста / В.В. Атаманчук //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. –
Київ, 2009. – Вип. 32. – С. 52 – 58. – Бібліогр.: с. 57.
1108. Ахиезер, В.К. Опыт создания энергосберегающих систем
бытового и технологического горячего водоснабжения / В.К. Ахиезер,
А.Л. Гликсон // Энергосбережение. – 2006. – № 7. – С. 8 – 10.
1109. Опыт применения теплонасосных технологий в децентрализованых системах теплоснабжения / Г.П. Васильев, Л.С. Богданович,
А.С. Клепанда, Н.Б. Чиркин // Энергоснабжение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 1. – С. 8 – 16. – Библиогр.: с. 15 – 16.
127
1110. Розинський, Д.Й. Досвід електричного опалення та гарячого
водопостачання (ГВП) у Росії / Д.Й. Розинський, М.П. Тимченко // Буд-во
України. – 2008. – № 3. – С. 11 – 15. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1111. Софийский, И.Ю. Использование тепловых насосов в системе централизованного теплоснабжения г. Севастополь / И.Ю. Софийский,
В.А. Пухлий, С.Т. Мирошниченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 6. – С. 19 – 22.
1112. Харьковские тепловые сети : 75 лет в ногу со временем :
[создание и развитие / сост. Ж.Н. Кашкина] ; Коммун. предприятие
«Харьк. тепл. сети». – Харьков : Золотые страницы, 2007. – 222, [1] с. : ил,
табл., портр. – Библиогр. в конце ст.
1113. Чередниченко, І.О. Напрями вдосконалення системи централізованого теплопостачання м. Харкова / І.О. Чередниченко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 29 – 39.
1114. Чередниченко, І.О. Шляхи вдосконалення теплопостачання
м. Харкова в процесі адаптації до умов конкурентного ринку / І.О. Чередниченко // Там само, 2011. – Вип. 100. – С. 70 – 75. – Бібліогр.: с. 75.
Див. також №№ 170, 207, 224, 226, 251, 271, 297, 307, 313, 324, 329,
560, 612, 974, 1135, 1148, 1172, 1181, 1182, 1187, 1198, 1373, 1374, 1376,
1384, 1391, 1402, 1407 – 1409, 1416, 1417, 1421, 1429, 1614, 1622, 1634,
1651, 1654, 1659, 1665.
6.3.4 Електропостачання
1115. * Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах
технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними
лініями електропередачі : СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576 : 2005 / М-во палива та
енергетики України. – Офіц. вид. – Київ : ГРІФРЕ, 2005. – 92 с.
1116. Автоматизація процесу побудови регресійних математичних
моделей споживання електроенергії трамваями на маршрутах / Б.І. Мокін,
М.П. Боцула, М. Розводюк, В.Б. Дудко // Інформ. технології та комп’ют.
інженерія. – 2006. – № 2. – С. 123 – 127.
1117. Афонченкова, Т. Вибір альтернативної системи електропостачання для автономного споживача / Т. Афонченкова // Економіст. –
2005. – № 1. – С. 50 – 52.
128
1118. Боцула, Д.О. Оцінка ефективності впровадження автоматизованої системи енергетичного нагляду в інспекції держенергонагляду /
Д.О. Боцула, А.І. Замулко, С.О. Шапка // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 388 – 394.
1119. Буйний, Р.О. Про доцільність використання вітроелектростанцій малої потужності для живлення побутових споживачів / Р.О. Буйний, І.В. Діхтярук // Новини енергетики. – 2011. – № 2. – С. 35 – 39. –
Бібліогр.: с. 39.
1120. Бурбело, М.Й. Стимулювання зменшення втрат в електричних мережах : монографія / М.Й. Бурбело, Л.М. Мельничук ; Вінниц. нац.
техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. – 109 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 101 – 109 (108 назв).
1121. Вербовский, В.С. Децентрализация электроснабжения с помощью автономных электростанций : (обзор) / В.С. Вербовский, Н.Ю. Павлюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 1. – С. 26 – 36. –
Бібліогр.: с. 35 – 36.
1122. Веремійчук, Ю.А. Методологічні основи сегментування
роздрібного ринку електричної енергії / Ю.А. Веремійчук, А.І. Замулко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 513 – 520.
1123. Волков, А.В. Математическая модель потерь энергии в
энергосистеме при транспортировке электроэнергии отдельного электропотребителя / А.В. Волков, О.Г. Мирошниченко // Техн. електродинаміка.
Темат. вип. : Пробл. сучас. електротехніки. – 2006. – Ч. 3. – С. 29 – 34.
1124. Волохін, В.В. Метод та пристрій контролю ожеледнопоморозевих утворень для підвищення експлуатаційних характеристик ліній
електропередавання : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В.В. Волохін ; Нац.
техн. ун-т України «Харк. політехн. ін-т». – Харків, 2010. – 20 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (13 назв).
1125. Гасанов, Г.Б. Рейтинговая оценка и регулирование деятельности распределительных электрических сетей в условиях нечеткости /
Г.Б. Гасанов. – Львов : Нац. ун-т «Львов. политехника», 2006. – 139 с. : ил.,
табл., портр. – Библиогр.: с. 133 – 139 (57 назв.).
1126. Говоров, Ф.П.Проблемы построения и перспективы применения светодиодных источников света в жилищно-коммунальном хозяйстве /
Ф.П. Говоров, Н.И. Носанов, Т.И. Романова // Техн. електродинаміка. –
129
2010. – Темат. вип. : Силова електроніка та енергоефективність, ч. 1. –
С. 211 – 217. – Библиогр.: с. 217.
1127. Говоров, Ф.П. Структурно-алгоритмические основы автоматизированного выбора схем и параметров распределительных электрических сетей городов / Ф.П. Говоров, В.А. Перепеченый // Там само. –
2008. – Темат. вип. : Пробл. сучас. електротехніки, ч. 2. – С. 36 – 40. –
Библиогр.: с. 40.
1128. Гриб, О.Г. Удосконалення процедури цифрової обробки
нестаціонарних сигналів при моніторингу якості електроенергії в системах
електропостачання / О.Г. Гриб, Д.І. Абраменко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 358 – 365.
1129. Дедіщева, Н.О.Підвищення надійності перетворювачів
частоти шляхом використання водяного охолодження [з метою зменшення
втрат електроенергії] / Н.О. Дедіщева // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 230 – 234.
1130. Дерзкий, В.Г. Потребление электроэнергии населением /
В.Г. Дерзкий, В.Ф. Скиба, М.И. Чекаленко // Новини енергетики. – 2008. –
№ 6. – С. 34 – 41.
1131. Дерзкий, В.Г. Приведение к норме потерь электроэнергии
при ее передаче в распределительных сетях / В.Г. Дерзкий, А.Г. Чешенков // Электрон. моделирование. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 71 – 83.
1132. Джигун, О.М. Дослідження споживання електроенергії домогосподарствами та державними установами / О.М. Джигун, О.М. Новацька // Зб. наук. пр. / Ін-т пробл. моделювання в енергетиці НАН України – 2006. – Вип. 36. – С. 34 – 45.
1133. Дзензерский, В.А. Перспективы развития солнечной электроэнергетики в Украине / В.А. Дзензерский // Наука та інновації. – 2007. –
Т. 3, № 3. – С. 36 – 42. – Бібліогр.: с. 41 – 42.
1134. Дьяков, А.Ф. Проблемы надежности и безопасности
энергоснабжения в условиях либерализации и дерегулирования в
электроэнергетике / А.Ф. Дьяков // Энергетик. – 2005. – № 8. – С. 2 – 9.
1135. Ефективне електротеплозабезпечення у ЖКГ України і
створення масового споживача-регулятора нового типу / С.М. Тітенко,
С.Я. Меженний, Д.Й. Розинський, М.П. Тимченко // Буд-во України. –
2006. – № 5. – С. 20 – 25. – Бібліогр. в підрядк. прим.
130
1136. Жаркін, А.Ф. Визначення умов підключення споживачів до
міської електричної мережі / А.Ф. Жаркін, Б.С. Кебкало, О.М. Микитюк,
Р.Ю. Тугай // Пр. ін-ту електродинаміки НАН України. – 2007. – № 1,
ч. 1. – С. 36 – 39.
1137. Замулко, А.І. Питання підвищення ефективності функціонування електричних мереж електропередавальних організацій України /
А.І. Замулко, Ю.В. Солоха, Я.В. Бовкун // Вісн. Черніг. технол. ун-ту. –
2010. – № 42. – С. 176 – 181.
1138. Исследование ночного электропотребления жилым массивом / Г.К. Вороновский, А.Ю. Козлоков, И.В. Орловский, Ю.В. Постульга // Техн. електродинаміка. – 2005. – Темат. вип. : Силова електроніка та
енергоефективність, ч. 2. – С. 76 – 79.
1139. Ільїна, О.В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / О.В. Ільїна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Харків,
2008. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (10 назв).
1140. Карасинский, О.Л. Автоматизированная система поверки
счетчиков электроенергии (СЭЭ) / О.Л. Карасинский, Ю.Ф. Тесик // Пр.
Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2007. – № 1, ч. 2. – С. 144 – 146.
1141. Карпалюк, И.Т.Проблемы замены ламп накаливания на
компактные люминесцентные лампы в осветительных установках
[лестничных маршей жилого дома] с изношенными электрическими
сетями / И.Т. Карпалюк, А.В. Поспелов // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 150 – 158.
1142. Качан, Ю.Г. Об оценке потенциала энергосбережения в
системах электроснабжения промышленных предприятий / Ю.Г. Качан,
В.В. Дьяченко // Інтегр. технології та енергозбереження. – 2005. – № 2. –
С. 154 – 156.
1143. Коваль, В.П. Підвищення енергоефективності джерел світла
із спіралізованими вольфрамовими елементами : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / В.П. Коваль ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 2009. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (9 назв).
1144. Куденко, Г.Е. К вопросу создания концепции построения
перспективных схем развития электроснабжения мегаполисов и городских
агломераций Украины / Г.Е. Куденко, В.В. Павловский // Новини енергетики. – 2006. – № 5. – С. 44 – 51. – Библиогр.: 10 назв.
131
1145. Лола, А.В. Снижение сверхнормативных потерь электроэнергии в электрических сетях / А.В. Лола, В.Ф. Рой // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 67. – С. 256 – 259.
1146. Мирошник, А.А. Моделирование несимметрично нагруженной сельской [электрической] сети 0,38/0,22 кВ / А.А. Мирошник //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 395 – 399.
1147. Момот, В.В. Точність обліку реактивної електроенергії
електронними лічильниками різного типу в електроустановках напругою
понад 1000 В / В.В. Момот, В.Ф. Рой // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. –
Вып. 72. – С. 223 – 226.
1148. Немировский, И.А. Основные методы электротеплоснабжения жилых и административных зданий / И.А. Немировский, И.М. Ельникова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. –
С. 23 – 28. – Библиогр.: с. 28.
1149. Нечмоглод, И.Е. Защитное заземление в электроустановках
[жилищно-коммунального хозяйства] как составляющая обеспечения
безопасности жизнедеятельности персонала / И.Е. Нечмоглод, Я.А. Сериков // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та
архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 99 – 103.
1150. О проблемах возгорания изоляции в сетях 0,4 кВ объектов
жилого сектора / А.П. Ковалев, С.В. Соленый, Г.В. Демченко, Ю.И. Рудык // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки
и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 373 –
379. – Библиогр.: с. 378 – 379 (8 назв.).
1151. Остра, Н.В. Критеріальне моделювання в задачах чутливості
оптимального керування режимами електроенергетичних систем : автореф.
дис. ... канд. техн. наук / Н.В. Остра ; Вінниц. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. –
19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).
1152. Оценка предельно допустимой величины ожидаемого прироста нагрузки в городской распределительной сети 110 кВ, вызываемого
ростом энерговооруженности быта / Г.К. Вороновский, С.А. Сергеев,
К.А. Старков, О.С. Абашкина // Електротехніка і електромеханіка. –
2007. – № 4. – С. 68 – 71. – Библиогр.: с. 71.
1153. Павловський, В.В. Прогнозування обсягів передачі і величини витрат електричної енергії в магістральних мережах ОЕС України /
132
В.В. Павловський, В.М. Молчанов // Новини енергетики. – 2005. – № 10. –
С. 42 – 45.
1154. Перепечений, В.О. Багатоцільова оптимізація схем і параметрів розподільчих електричних мереж міст із урахуванням динаміки їх розвитку : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В.О. Перепечений ; Держ. вищ.
навч. закл. «Донец. нац. техн. ун-т», [Харк. нац. акад. міськ. госп-ва]. –
Донецьк, 2009. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (23 назви).
1155. Писклярова, А.В. Оцінка втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах в умовах невизначеності з використанням
нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.Н. Писклярова :
Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2008. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16
(10 назв).
1156. Поліщук, В.М. Проблеми та перспективи застосування
оптоелектронних джерел світла / В.М. Поліщук // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 260 – 265. – Библиогр.: с. 265.
1157. * Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами глави 2.4 ПУЕ : 2006 і глави 2.5 ПУЕ : 2006 ;
ГУД 34.20.501-2008 / М-во палива та енергетики України. – Вид. офіц. –
Київ : ГРІФРЕ, 2008. – ІV, 92 с. : іл., табл. – (Галузевий інформаційний
документ).
1158. Сапрыка, А.В. Оценка экономического ущерба в осветительном комплексе от снижения качества электроэнергии с учетом
годового расхода на замену источников света [на коммунальных
предприятиях] / А.В. Сапрыка // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 101. – С. 227 – 230. – Библиогр.: с. 229 – 230.
1159. Сєріков, Я.О. Гігієна праці та безпека життєдіяльності на
вітроелектричній станції / Я.О. Сєріков, О.М. Пархоменко, Е.М. Будянська // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура
и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. –
С. 482 – 487.
1160. Таряник, М.М. Аналіз впливу якості електроенергії на
ефективність роботи освітлювальних установок / М.М. Таряник // Там
само. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2007. – Вып. 74. – С. 376 – 379. – Бібліогр.: с. 379.
133
1161. Удод, Е.И. К вопросу мониторинга и регулирования качества
услуг по поставке электроэнергии потребителям / Е.И. Удод, В.В. Павловский // Новини енергетики. – 2006. – № 9. – С. 30 – 33.
1162. Уменьшение потерь и улучшение качества электроэнергии в
системах коммунального электроснабжения / Г.Г. Жемеров, Н.А. Ильина,
О.В. Ильина, Д.В. Тугай // Техн. електродинаміка. – 2008. – Темат. вип. :
Силова електроніка та енергоефективність, ч. 2. – С. 80 – 87. – Библиогр.:
с. 87.
1163. Хамріт, М. Підвищення ефективності автономних напівпровідникових систем електропостачання на основі сонячних елементів :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / М. Хамріт ; Нац. техн. ун-т «Харк.
політехн. ін-т». – Харків, 2005. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14 – 16 (18 назв).
1164. Хохлов, М.В. Модифицированный метод Ньютона для задачи
оценивания состояния ЭЭС по неквадратичным критериям // М.В. Хохлов // Изв. вузов. Пробл. энергетики. – 2008. – № 11-12/1. – С. 149 – 158.
1165. Хохлов, М.В. Численное исследование сходимости метода
внутренних точек при оценивании состояния электроэнергетической
системы по критерию Хьюбера / М.В. Хохлов // Коммунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 372 – 380.
1166. Чернецька, Ю.В. Застосування методів моделювання для
формування планів перспепективного розвитку розподільчих мереж /
Ю.В. Чернецька, А.І. Замулко // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 406 – 414. – Бібліогр.: с. 413 – 414.
1167. Чернецька, Ю.В. Система моніторингу технічного стану
розподільчих електричних мереж / Ю.В. Чернецька, А.І. Замулко //
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – № 9. – С. 28 – 37.
1168. Чернов, С.К. Один из проектов решения проблемы энергосбережения в коммунальном хозяйстве – применение установок «Водолей»
для производства электроэнергии / С.К. Чернов // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2006. – Вып. 72. – С. 200 – 204.
1169. Чукреев, Ю.Я. К вопросу нормирования вероятностных
показателей балансовой надежности территориальных зон электроэнергетической системы / Ю.Я. Чукреев // Комунальне господарство міст :
134
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 364 – 371.
1170. Чукреев, Ю.Я. Модели распределения дефицита мощности в
задачах обеспечения балансовой надежности электроэнергетической
системы / Ю.Я. Чукреев, М.Ю. Чукреев // Там само. – С. 414 – 421. –
Библиогр.: с. 421.
1171. Шумилова, Г.П. Вероятностное моделирование динамической надежности электроенергетических систем / Г.П. Шумилова, Н.Э. Готман, Т.Б. Старцева // Там само. – С. 399 – 406. – Библиогр.: с. 406.
1172. Электричество, отопление и водоснабжение вашего дома /
[сост. В.В. Горбунов]. – Харьков : Кн. клуб «Клуб семейн. досуга» ; Белгород : Кн. клуб «Клуб семейн. досуга», 2010. – 317 с. : ил., табл. –
Библиогр.: с. 315.
1173. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей на
базе комплексной электроэнергетической системы с использованием
возобновляемых источников энергии / П.Г. Плешков, С.П. Плешков,
А.И. Котыш, В.П. Солдатенко // Електротехніка і електромеханіка –
2007. – № 4. – С. 50 – 52. – Библиогр.: с. 52.
1174. Ягуп, В.Г. Аналіз режимів електроенергетичної мережі в
неоднорідному координатному базисі / В.Г. Ягуп, К.В. Ягуп // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 219 – 226.
1175. Ягуп, В.Г. Аналіз трифазного короткого замикання [при
дослідженні електроенергетичних систем] із застосуванням сучасних
інформаційних технологій / В.Г. Ягуп, К.В. Ягуп // Там само. – С. 199 –
205.
1176. Яковлєва, І.В. Засоби комплексної обробки інформації для
систем диспетчерського управління та обліку електроенергії : автореф.
дис. ... канд. техн. наук / І.В. Яковлєва ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2005. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (11 назв).
1177. Яненко, В.В. Питання щодо врахування технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах багатоквартирних житлових
будинків / В.В. Яненко // Новини енергетики. – 2012. – № 7. – С. 15 – 19.
135
1178. Бекиров, Э.А. Сравнительный анализ и разработка комбинированной системы автономного электроснабжения на базе ветрогенератора
и фотоэлементов для Херсона и Евпатории / Э.А. Бекиров, Д.Б. Бонев //
Відновлюв. енергетика. – 2010. – № 3. – С. 19 – 24.
Див. також №№ 273, 276, 278, 282, 286, 288, 289, 302, 306, 1014,
1090, 1388, 1389, 1395, 1396, 1405, 1406, 1445, 1650, 1668.
6.3.5 Вентиляція, кондиціонування
1179. Абракитов, В.Э. Шум систем кондиционирования в зданиях
как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации /
В.Э. Абракитов, Е.А. Помыткина // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 410 – 414.
1180. Барон, В.Г. Взаимовлияние рекуператоров тепла вытяжного
воздуха и вентиляционных каналов в современных зданиях / В.Г. Барон /
Энергосбережение. – 2008. – № 3. – С. 21 – 23.
1181. Безродный, М.К. Энергетическая эффективность теплонасоснорекуператорной системы низкотемпературного водяного отопления и
вентиляции / М.К. Безродный, Н.А. Притула // Энерготехнологии и
ресурсосбережение. – 2011. – № 5. – С. 11 – 17.
1182. Братута, Э.Г. Уточненная методика определения тепловой
производительности калориферов в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления / Э.Г. Братута, А.Н. Ганжа, Н.А. Марченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 4. –
С. 8 – 13.
1183.Возняк, О.Т. Планування експерименту та оптимізація
вирішень у вентиляційній техніці : монографія / О.Т. Возняк ; Нац. ун-т
«Львів. політехніка». – Львів, 2010. – 217 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213
(10 назв).
1184. Вычужанин, В.В. Нейро-нечеткая энергосберегающая система управления воздушным комфортом в помещениях здания / В.В. Вычужанин // Холодил. техніка і технологія. – 2010. – № 3. – С. 65 – 67.
1185. Вычужанин, В.В. Синтез оптимального управляющего
устройства для систем кондиционирования воздуха / В.В. Вычужанин //
Там само. – 2007. – № 6. – С. 15 – 16.
1186. Гусенцова, Я.А. Оптимизация технико-экономических
характеристик вентиляционных систем / Я.А. Гусенцова, К.Н. Андрийчук,
136
Н.Д. Андрийчук ; Восточноукр. нац. ун-т. – Луганск, 2005. – 51 с. : ил.,
табл. – Библиогр.: с. 50 – 51 (29 назв.).
1187. Гусєнцова, Я.А. Струминна техніка в опалювальновентиляційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Я.А. Гусєнцова ;
Донбас. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 2010. – 36 с.
1188. Джеджула, В.В. Енергозберігаючі системи повітророзподілення з текстильними повітроводами / В.В. Джеджула, Г.С. Ратушняк //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 218 –
223.
1189. Лабай, В.Й. Універсальна залежність для визначення ексергетичного ККД split-кондиціонерів / В.Й. Лабай // Там само. – С. 204 – 208. –
Бібліогр.: с. 207 – 208.
1190. Ластовец, Н.В. Анализ изменения влажности воздуха в
помещении при применении местно-центральной системы кондиционирования с вентиляторными доводчиками / Н.В. Ластовец // Там само. –
С. 223 – 227. – Библиогр.: с. 227.
1191. Ластовец, Н.В. Применение компьютерных программ вычислительной гидродинамики для анализа процессов вентиляции и кондиционирования воздуха / Н.В. Ластовец // Там само. – Вып. 81. – С. 208 –
213. – Библиогр.: с. 213.
1192. Мілейковський, В.О. Системи повітророзподілення при
зональній вентиляції турбінних відділень АЕС : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / В.О. Мілейковський ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. – 20 с. :
іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (14 назв).
1193. Повітророзподільник із взаємодією зустрічних неспіввісних
неізотермічних круглих струмин / О.Т. Возняк, Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова, А.О. Четербок // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Київ, 2008. –
Вып. 84. – С. 198 – 204. – Бібліогр.: с. 203 – 204.
1194. Пранцуз, О.С. Эффективные воздухораспределители последнего поколения для подачи воздуха в рабочую зону быстрозатухающими
струями и низкоскоростными потоками / О.С. Пранцуз, Л.Я. Баландина //
Там само. – С. 208 – 214.
1195. Промислові вентилятори. Вимоги до якості балансування та
рівнів вібрації (ISO 14694:2003, ІДТ) : ДСТУ ISO 14694:2005. – [Чинний
від 2008-01-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – VІ, 35 с. :
іл., табл.
137
1196. Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури
випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію
систем вентиляції та кондиціонування повітря (ЕN 12599 : 2000, ІДТ) :
ДСТУ EN 125 99 : 2005. – [Чинний від 2006–07–01]. – Київ, 2006. – ІV,
45 с. : іл., табл.
1197. Системы вентиляции : моделирование, оптимизация /
Я.А. Гусенцова, К.Н. Андрийчук, А.А. Коваленко, В.И. Соколов ;
Восточноукр. нац. ун-т. – Луганск, 2005. – 190 с. : ил., табл. – Библиогр. в
конце гл.
1198. Страшко, В.В. Сонячний дах із геліопрофілю ТЕПС :
комплексне рішення питань гарячого водопостачання, опалення,
вентиляції та кондиціонування об’єктів / В.В. Страшко // Буд-во України. –
2006. – № 1. – С. 10 – 16.
1199. Строй, А.Ф. Охолодження і нагрівання приміщення при
періодичній вентиляції / А.Ф. Строй // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вип. 93. – С. 407 – 414.
1200. Строй, А.Ф. Розрахунок повітрообміну в приміщенні при
одночасній дії гравітаційного тиску, тиску вітру та вентилятора /
А.Ф. Строй, Є.З. Піотровскі, Е. Зендер-Щверц // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 270 – 276.
1201. Строй, А.Ф. Розрахунок систем вентиляції спортивних і
кіноконцертних залів / А.Ф. Строй, О.В. Макаренко, Є.З. Піотровскі // Там
само, 2011. – Вып. 97. – С. 174 – 182.
1202. Ужченко, А.Н. Энергосбережение в системах вентиляции и
кондиционирования воздуха при использовании преобразователей частоты / А.Н. Ужченко, Д.В. Митягин, В.В. Гранкина // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 214 – 218.
1203. Управление потоками газа в системах вентиляции /
К.Н. Андрийчук, Ю.В. Баранич, А.Н. Менайлов, Н.В. Гончарова ; Восточноукр. ун-т. – Луганск, 2007. – 54 с. : ил. – Библиогр.: с. 50 – 52 (43 назв.).
1204. Франко, Ю.А. Багатофункціональні сонячні системи холодопостачання і кондиціювання повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
Ю.А. Франко ; Одес. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 21 с.
138
6.4 МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
1205. Про затвердження Державної програми розвитку міського
електротранспорту на 2007 – 2015 роки : постанова Кабінету Міністрів
України від 29.12.2006 р. № 1855 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 1. –
С. 179 – 192.
1206. Абрамова, Л.С. Формализация задачи управления транспортными потоками на улично-дорожной сети крупных городов /
Л.С. Абрамова, Н.С. Чернобаев, В.В. Ширин // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 188 – 192.
1207. Андрейченко, В.П. Пути повышения эффективности использования реостатного торможения троллейбусов / В.П. Андрейченко,
М.Л. Глебова, С.О. Закурдай // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2008. – Вып. 81. – С. 295 – 299.
1208. Андрійченко, В.П. Вдосконалення системи керування
рухомим складом [міського] електричного транспорту з використанням
ДС-ДС перетворювача / В.П. Андрійченко, О.В. Донець, І.О. Костенко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 489 – 497.
1209. Андрійченко, В.П. Електричне обладнання рухомого складу
міського електричного транспорту. Регулювання тягових електричних
двигунів рухомого складу в режимі тяги / В.П. Андрійченко, С.О. Закурдай ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2006. – 81 с.
1210. Берлог, О.І. Особливості організації автобусних перевезень в
містах на сучасному етапі / О.І. Берлог, Є.О. Рейцен // Містобудування та
територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. –
Вип. 41. – С. 48 – 55.
1211. Бесараб, А.І. Основні напрямки модернізації тягових
електричних машин [міського транспорту] постійного струму / А.І. Бесараб, В.М. Бушма, С.А. Калкаманов // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 497 – 501.
139
1212. Блошенко, И.Я. Разработка тяговых электродвигателей для
железнодорожного и городского электрифицированного транспорта
Украины / И.Я. Блошенко // Електротехніка і електромеханіка. – 2009. –
№ 4. – С. 5 – 6.
1213. Віниченко, В.С. Аналіз факторів і умов, які впливають на
якість пасажирських перевезень на міському пасажирському транспорті /
В.С. Віниченко, І.Ю. Тарасюк // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 99. – С. 369 – 374. – Бібліогр.: с. 374.
1214. Віниченко, В.С. Дослідження ергономічних характеристик
диспетчерського персоналу системи управління пасажирськими перевезеннями [у містах] / В.С. Віниченко, Ю.В Анахіна // Там само. – С. 345 –
349.
1215. Володченко, А.А. Модификация метода «ветвей и границ»
для разбиения транспортной сети на районы / А.А. Володченко,
Н.И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. –
Вып. 79. – С. 403 – 408.
1216. Габрель, М.С. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку транспортної інфраструктури міста : автореф. дис. ... канд.
екон. наук / М.С. Габрель ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів,
2010. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (10 назв).
1217. Гецович, Е.М. Определение интенсивностей и направлений
транзитных транспортных потоков в центральной деловой части города /
Е.М. Гецович, Д.В. Засядько // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2009. – Вып. 86. – С. 350 – 357.
1218. Горбачев, П.Ф. Рациональное размещение транспортнопересадочных узлов в городах / П.Ф. Горбачев // Восточ.-Европ. журн.
передовых технологий. – 2011. – Вып 4 (52). – С. 4 – 6.
1219. Горяинов, А.Н. Потенциал транспортной системы города и
диагностирование его уровня / А.Н. Горяинов, К.Г. Збирняк //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 254 –
260.
1220. Григоров, М.А. Динаміка зв’язку інформаційного навантаження діями водія / М.А. Григоров // Там само, 2008. – Вып. 81. –
С. 326 – 329.
140
1221. Грязнова, С.А. Метод расчета аэродинамических характеристик системы [метрополитена] «тоннель-поезд» / С.А. Грязнова,
С.А. Калкаманов, Н.В. Хворост // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 101. – С. 520 – 527.
1222. Губенко, В.Д. Разработка поста технической диагностики
дефектов на поверхности катания колес [трамвая] / В.Д. Губенко,
Н.А. Губенко, Д.С. Козодой // Там само. – Вип. 99. – С. 206 – 211.
1223. Гюлев, Н.У. К вопросу о формировании транспортных
потоков в городах с учетом психофизиологии водителя / Н.У. Гюлев // Там
само, 2012. – Вип. 103. – С. 485 – 489. – Библиогр.: с. 489 (23 назв.).
1224. Давидич, Ю.А. К вопросу прогнозирования распределения
рынка транспортных услуг / Ю.А. Давидич, Д.А. Потапенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 81. – С. 333 –
337.
1225. Далека, В.Х. Методика визначення енергомісткості витрат на
дистильовану воду для акумуляторів рухомого складу міського
електротранспорту / В.Х. Далека, О.В. Нетецький, О.С. Гордієнко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 242 – 245.
1226. Далека, В.Х. Теоретичні аспекти концепції управління
проектами ресурсозбереження при експлуатації міського електричного
транспорту / В.Х. Далека, С.П. Шацький // Там само, 2012. – Вип. 103. –
С. 335 – 339.
1227. Доля, В.К. Залежність параметрів основної діяльності водіїв
від їх інформаційного навантаження / В.К. Доля, І.А. Афанасьєва,
І.П. Енглезі // Там само. – Вип. 99. – С. 356 – 362. – Бібліогр.: с. 362.
1228. Дужар, Т.О. Транспортна логістика в системі «містобудівна
логістика» / Т.О. Дужар, Є.О. Рейцен // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ
теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2010. – Вип. 36. – С. 136 –
142. – Бібліогр.: с. 142.
1229. Єрмак, О.М. Дослідження впливу інтенсивності руху транспортного потоку на небезпеку перетинання перехрестя / О.М. Єрмак //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 351 – 355. –
Бібліогр.: с. 355.
141
1230. Завальный, А.В. Градостроительные методы управления
транспортными системами в крупнейших городах / А.В. Завальный,
Н.В. Аношенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып.
90. – С. 380 – 384. – Библиогр.: с. 384 (8 назв.).
1231. Задорожний, О.М. Деякі способи припинення юзу вагонів
метрополітену і їх порівняльна оцінка / О.М. Задорожний // Там само,
2010. – Вып. 95. – С. 177 – 183. – Бібліогр.: с. 183 (7 назв).
1232. Засядько, Д.В. Зменшення транспортного навантаження на
центр міста шляхом створення системи умовно-кільцевих зв’язків /
Д.В. Засядько // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. Техн.
науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. –
С. 388 – 393. – Бібліогр.: с. 393 (12 назв).
1233. * Защита тяговых электропривода вагона метрополитена от
гармоники напряжения питающей сети частотой 300 Гц, генерируемой
преобразователями тяговых подстанций / О.Н. Синчук, А.А. Чернышев,
И.О. Синчук и др. // Пр. ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. –
№ 3. – С. 101 – 106.
1234. Зубенко, Д.Ю. Особливості ультразвукового контролю для
осей колісних пар трамвайних вагонів / Д.Ю. Зубенко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 380 – 382.
1235. Имитационное моделирование процессов обслуживания
пассажиропотока на городском транспорте / В.Н. Галушко, В.Д. Левчук,
И.В. Максимей [и др.] // Упр. системы и машины. – 2007. – № 6. – С. 45 –
53. – Библиогр.: с. 53.
1236. Карпушин, Е.І. Організація та управління на електричному
транспорті / Е.І. Карпушин ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2008. –
184 с.
1237. Коваль, В.А. Забезпечення надійності ковзних контактів
міського електротранспорту у процесі експлуатації / В.А. Коваль,
П.М. Алтухов // Нові технології. – 2011. – № 4. – С. 96 – 100.
1238. Колонтаєвський, Ю.П. Використання пристрою пуску
тягових електродвигунів рухомого складу міського електричного транспорту на основі ДС / ДС перетворювача / Ю.П. Колонтаєвський, В.П. Андрійченко, О.В. Донець // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Київ, 2011. –
Вип. 101. – С. 274 – 278.
142
1239. Кочина, А.А. До визначення привабливості маршрутів при
проектуванні міської пасажирської мережі / А.А. Кочина // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьк. автомобил.-дорож. ун-т. –
Харьков, 2006. – Вып. 19. – С. 88 – 91.
1240. Кривопішин, О.М. Організаційно-економічна взаємодія
міських та приміських транспортних сполучень : умови і перспективи :
монографія / О.М. Кривопішин. – Ніжин : Аспект–Поліграф, 2009. –
239 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210 – 225 (184 назви).
1241. Кристопчук, М.Є. До питання розміщення міських
транспортно-пересадочних вузлів / М.Є. Кристопчук, З.В. Бичко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 374 – 378.
1242. Кустенко, А.А. Анализ потерь в трамвайных узлах /
А.А. Кустенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 95. – С. 213 – 221.
1243. Кустенко, А.А. Определение потерь транспортного потока
перед остановочным пунктом трамвая / А.А. Кустенко // Там само. –
С. 233 – 244.
1244. Левченко, Л.О. Комплексна система контролю пасажиропотоку в міському транспорті / Л.О. Левченко, В.В. Ярмола // Наук.-техн.
інформація. – 2011. – № 1. – С. 46 – 48.
1245. Лежнева, О.І. Щодо дослідження кореспонденцій
на
маршруті при зміні організації руху / О.І. Лежнева // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 183 – 188.
1246. Лобашов, О.О. Моделювання впливу мережі паркування на
транспортні потоки в містах : монографія / О.О. Лобашов ; Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 169 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 112 – 122 (120 назв).
1247. Максимей, И.В. Проектное моделирование технологии
обслуживания пассажиропотока городской транспортной сетью /
И.В. Максимей, Е.И. Сукач, В.Н. Галушко // Пробл. упр. и информатики. –
2009. – № 2. – С. 121 – 131. – Библиогр.: с. 131.
1248. Мамедов, А.М. Взаємозв’язок транспорту та міського
землекористування / А.М. Мамедов // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2010. – Вип. 36. – С. 249 – 252.
143
1249. Марунич, В.С. Автоматизований метод обстеження
кореспонденцій та пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального
користування / В.С. Марунич, І.М. Вакарчук, В.С. Харута // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 343 – 351.
1250. Мельниченко, О.І. Концепція життєвого циклу верхньої
будови колії метрополітену / О.І. Мельниченко, І.І. Кульбовський // Там
само, 2011. – Вип. 101. – С. 258 – 265. – Бібліогр.: с. 265 (7 назв).
1251. Мироненко, В.П. Транспортные проблемы большого города /
В.П. Мироненко, И.В. Подтележникова // Там само. – С. 550 – 555.
1252. Михальченко, А.А. Развитие транспортной системы крупных
городов в условиях ограниченных ресурсов / А.А. Михальченко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 159 –
163.
1253. Міщенко, Т.М. Вплив перехідних електромагнітних процесів
на ступінь послаблення збудження тягових двигунів електрорухомого
складу [міського транспорту] / Т.М. Міщенко // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 338 – 344.
1254. Могила, В.С. Имитационная модель городского электрического транспорта с учетом случайных факторов / В.С. Могила, Н.А. Олешкевич // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 69. –
С. 314 – 321.
1255. Нем, В.К. Анализ методов и устройств контроля токов утечки
троллейбусов при различных системах электроснабжения / В.К. Нем,
Н.П. Лукашова, В.Ф. Захаров // Там само, 2008. – Вып. 84. – С. 302 – 307.
1256. Нефедов, Н.А. К определению функций привлекательности
путей передвижения пассажира [городского общественного транспорта] /
Н.А. Нефедов, С.В. Очеретенко, А. Авуа // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 246– 251. – Библиогр.: с. 251
(10 назв.).
1257. Обеспечение повышения эффективности использования
электроэнергии на городском электротранспорте / В.П. Андрейченко,
Ю.П. Колонтаевский, В.Н. Фатеев, Н.П. Лукашова // Коммунальное
144
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 79. – С. 344 – 348.
1258. Определение соотношения льготного и платного контингента
на городском электротранспорте / П.Ф. Горбачев, Е.В. Любый, А.В. Россолов и др. // Там само, 2009. – Вып. 90. – С. 401 – 406.
1259. Определение факторов, влияющих на выбор пассажирами
вида городского транспорта / Ю.А. Давидич, Д.П. Понкратов, Е.И. Куш
[и др.] // Там само, 2009. – Вып. 86. – С. 344 – 350. – Библиогр.: с. 348 –
350.
1260. Очеретенко, С.В. Дослідження швидкості руху на трамвайних маршрутах при різних його умовах / С.В. Очеретенко, М.В. Горобинська // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн.
науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. –
С. 231– 235.
1261. Полищук, В.П. Современное состояние транспортных систем
городов Украины / В.П. Полищук // Там само, 2012. – Вип. 103. – С. 339 –
343.
1262. Проценко, Д.П. Система виявлення буксування колісних пар
трамвая / Д.П. Проценко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2009. – Вып. 90. – С. 427 – 430.
1263. Пруненко, Д.О. Визначення загальної інтенсивності руху на
підходах до перехрестя / Д.О. Пруненко, О.В. Голубцова // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 251 – 258.
1264. Пугачев, И.Н. Направления решения транспортных проблем
крупных городов / И.Н. Пугачев // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 163 – 168.
1265. Радченко, М.Ю. Регіональний механізм відновлення
основних фондів міського електротранспорту : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / М.Ю. Радченко ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2006. – 20 с. :
іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв).
1266. Руденко, Д.В. Важкі бетони для відновлення несучої
здатності міських транспортних споруд / Д.В. Руденко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 517 – 521.
145
1267. Русанова, І. Транспортно-пересадочні вузли в планувальній
структурі найбільшого міста / І.Русанова, І. Склярова // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми розвитку найкрупніших міст
України : зб. наук. пр. / Ін-т «ДІПРОМІСТО». – Київ, 2011. – Вип. 20. –
С. 259 – 269.
1268. Сапронов, О. Історія, стан і перспективи розвитку міського
електротранспорту в Україні / О. Сапронов // Освіта і упр. – 2007. – Т. 10,
чис. 3/4. – С. 145 – 150.
1269. Свідерський, О.О. До питання визначення імовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод [в містах] / О.О. Свідерський //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 292 – 296. –
Бібліогр.: с. 295 – 296 (7 назв).
1270. Семененко, М.В. К вопросу описания рабочих состояний
транспортного потока / М.В. Семененко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії
та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 408 – 410.
1271. Сіроклин, І.М. Підвищення ефективності використання
рухомого складу метрополітену шляхом удосконалення методів контролю
експлуатаційних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
І.М. Сіроклин ; Укр. акад. залізн. трансп. – Харків, 2009. – 20 с. : іл., табл.
1272. Скуріхін, В.І. Характеристика зносу деталей на міському
електротранспорті / В.І. Скуріхін //Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 97. – С. 260 – 264.
1273. Соколова, Н.А. Аналіз методів дослідження швидкостей
транспортних потоків на дугах транспортної мережі міста / Н.А. Соколова // Там само. – Вип. 99. – С. 363 – 369. – Бібліогр.: с. 368 – 369 (16 назв).
1274. Сорока, К.О. Віртуалізація як засіб підвищення рівня
використання інформаційних ресурсів на підприємствах міського електротранспорту / К.О. Сорока, В.Ф. Сидоренко, Д.О. Личов // Там само. –
С. 335 – 341.
1275. Стародуб, І.В. Темпи зміни облікової транспортної рухливості міського населення України / І.В. Стародуб // Містобудування та
територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2011. –
Вип. 42. – С. 356 – 362. – Бібліогр.: с. 361 – 362.
146
1276. Степанчук, О.В. Моделювання транспортних потоків на
вулично-дорожній мережі міст / О.В. Степанчук, Є.О. Рейцен, А.О. Бєлятинський // Автошляховик України. – 2009. – № 6. – С. 31 – 34. – Бібліогр.:
с. 34.
1277. Субин, А.И. Совершенствование транспортной инфраструктуры в зонах расположения стадионов / А.И. Субин, Е.А. Рейцен //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ,
2009. – Вип. 32. – С. 428 – 432.
1278. Фалецкая, Г.И. Исследование влияния параметров передвижения на транспортную утомляемость пассажиров / Г.И. Фалецкая //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 319 – 324.
1279. Форнальчик, Є.Ю. Вплив швидкості проїзду регульованого
перехрестя на інтенсивність потоку насичення / Є.Ю. Форнальчик,
І.А. Могила, В.В. Гілевич // Там само, 2012. – Вип. 103. – С. 355 – 366. –
Бібліогр.: с. 366 (10 назв).
1280. Хворост, М.В. Розвиток наукових основ систем електричної
тяги метрополітенів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / М.В. Хворост ;
Дніпропетр. ун-т залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2011. – 42 с.
1281. Шавкун, В.М. Методи моніторингу параметрів тягових
електричних двигунів в процесі експлуатації рухомого складу міського
електротранспорту / В.М. Шавкун, В.М. Бушма // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. – С. 272 – 278.
1282. Шпачук, В.П. Ударна взаємодія вагону трамвая з рейковою
колією в зоні стикової нерівності типу «Зазор» при параметричній
нерегулярності динамічної моделі / В.П. Шпачук, А.В. Коваленко,
Г.О. Нікітіна // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 433 – 441. – Библиогр.: с. 440 – 441 (12 назв).
1283. Штомпель, Г.Е. Управління проектами транспортної інфраструктури : вплив урбанізації і регіональні тенденції / Г.Е. Штомпель //
Там само. – Вып. 95. – С. 296 – 301.
1284. Щербак, Я.В. Улучшение электромагнитной совместимости
тяговой подстанции городского электрического транспорта / Я.В. Щербак,
В.Г. Ягуп, Е.Я. Ивакина // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
147
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 97. – С. 236 – 241.
1285. Юр’єва, Т.П. Моделювання процесів взаємодії [міських]
транспортних підприємств з навколишнім середовищем при забезпеченні
якісних послуг / Т.П. Юр’єва, М.В. Далека // Там само, 2010. – Вип. 96. –
С. 475 – 480.
1286. Юр’єва, Т.П. Підвищення якості надання послуг міським
електротранспортом – одна з цілей реформи житлово-комунального
господарства / Т.П. Юр’єва, Н.І. Склярук, С.Ю. Юр’єва // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 94. – С. 16 – 20. – Бібліогр.:
с. 20.
1287. Юр’єва, Т.П. Про амортизаційну політику підприємств
міського електричного транспорту / Т.П. Юр’єва, В.А. Щелкунова //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 198 – 206. – Бібліогр.:
с. 206.
1288. Якимов, А.В. Закономірності формування кільцевих
маршрутів у містах / А.В. Якимов // Там само. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 402 – 407.
1289. Яковицький, І.Л. Інструменти інформаційного обміну для
логістичного управління в сфері [міських] перевезень / І.Л. Яковицький //
Там само. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2012. – Вип. 103. – С. 476 – 479.
1290. Яковлєв, А.І. Фінансова і соціальна оцінка ефективності
роботи міськелектротранспорту / А.І. Яковлєв // Фінанси України. – 2007. –
№ 8. – С. 35 – 43.
1291. Аземша, С.А. Повышение эффективности перевозок пассажиров автобусами различной вместимости (на примере г. Мозыря) /
С.А. Аземша // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 95. – С. 204 – 212.
1292. Кайлюк, Є.М. Пріоритетні напрямки розвитку міського
пасажирського транспорту м. Харкова / Є.М. Кайлюк, Ю.С. Пилипенко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 39 – 45.
148
1293. Мордвінов, О.Г. Регулювання розвитку електротранспорту в
м. Запоріжжі / О.Г. Мордвінов, О.О. Кухарєв // Держава та регіони. Сер. :
Держ. упр. – 2007. – № 2. – С. 55 – 60. – Бібліогр.: с. 60.
1294. Самуйлова, И.С. Исследование эксплуатационных параметров движения на маршрутной системе трамвая в г. Харькове / И.С. Самуйлова, В.С. Виниченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2008. – Вып. 81. – С. 262 – 267.
1295. Стародуб, І.В. Аналіз структури переміщень населення
транспортом загального користування у місті Рівне / І.В. Стародуб //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ,
2011. – Вип. 41. – С. 420 – 427. – Бібліогр.: с. 426 – 427.
Див. також №№ 46, 131, 211, 244, 299, 411, 413, 419, 436, 1116,
1312, 1387, 1393, 1418, 1419, 1468, 1479, 1508, 1574, 1575, 1657.
6.5 ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
6.5.1 Загальні питання
1296. Про благоустрій населених пунктів : за станом на 13 січ.
2006 р. : закон України / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :
Парлам. вид-во, 2006. – 28 с.
1297. Денисик, Г.І. Садово-паркові ландшафти Правобережного
лісостепу України : монографія / Г.І. Денисик, І.В. Кравцова. – Вінниця :
Едейвельс і К. ; Умань : [б. в.], 2012. – 209 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.:
с. 165 – 183.
1298. Дударець, В.М. Композиційні прийоми дизайну у створенні
сучасних майданчиків відпочинку / В.М. Дударець // Мистецтвознав.
записки. – 2012. – Вип. 21. – С. 114 – 119.
1299. Усачева, Е.Ю. Парк как пространство для игры / Е.Ю. Усачева // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та
архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 590 –
595. – Библиогр.: с. 595.
149
1300. Эколого-экономическое обоснование создания ландшафтного парка на территории города / Э.Н. Медведев, Г.Ф. Сорокин,
В.В. Морева, И.Г. Матузова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – С. 74 – 78.
1301. Древаль, І.В. Архітектурно-ландшафтне упорядкування
паркової зони музею Г.С. Сковороди як фактор удосконалення умов
пізнання історичної спадщини / І.В. Древаль // Григорій Сковорода і
проблеми гуманізму : матеріали IV всеукр. наук. конф., 16 трав. 2009 р. –
Сковородинівка, 2009. – С. 53 – 54.
1302. Лавлинська, І.О. Методика формування садово-паркових
об’єктів : (на прикл. об’єктів півд. берега Криму) : автореф. дис. ... канд.
архіт. / І.О. Лавлинська ; Полтав. техн. ун-т. – Полтава, 2011. – 20 с.
Див. також №№ 1574, 1575, 1596.
6.5.2 Шляхове господарство
1303. Про порядок надання та використання у 2007 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію і
ремонт автомобільних доріг комунальної власності : постанова Кабінету
Міністрів України від 05.03.2007 р. № 374 // Офіц. вісн. України. – 2007. –
№ 17. – С. 75 – 76.
1304. Андрєєв, С.І. На шляху інноваційного розвитку дорожнього
господарства / С.І. Андрєєв // Автошляховик України. – 2008. – № 5. –
С. 24 – 25.
1305. Баранов, С.В. Нормативне регулювання бюджетного
фінансування розвитку автомобільних доріг комунальної власності /
С.В. Баранов // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы градоведения : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых
исслед. – Донецк, 2007. – Т. 2. – С. 33 – 41. – Бібліогр.: с. 39 – 41 (16 назв).
1306. Васильева, А.Ю. Анализ заторовых ситуаций на уличнодорожной сети городов / А.Ю. Васильева, Е.А. Рейцен, С.В. Дубова //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. –
Київ, 2009. – Вип. 32. – С. 90 – 93.
1307. Доронина, В.О. Бетоны с высокими эксплуатационными
свойствами для дорожного строительства в условиях крупного города /
150
В.О. Доронина / Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 93. – С. 512 – 517.
1308. Жданюк, В.К. Колієстійкість асфальтобетону на основі
дорожніх бітумів різних марок [у міських умовах] / В.К. Жданюк,
О.О. Воловик // Там само. – С. 529 – 532.
1309. Загоруй, О.О. Вплив паркування транспорту на пропускну
здатність вулично-дорожньої мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
О.О. Загоруй ; Київ. трансп. ун-т. – Київ, 2007. – 20 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 18 (7 назв).
1310. Кознарська, Г.Є. Особливості композиційно-естетичного
вирішення вулиць та доріг у міському середовищі / Г.Є. Кознарська //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт., Дорож. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. –
Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 197 – 205. – Бібліогр.: с. 204 – 205.
1311. Круль, Ю.Н. О формировании рациональной конструкции
пролетного строения автомобильно-дорожного моста / Ю.Н. Круль //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. – С. 31. – 40.
1312. Кудрицька, Н.В. Транспортно-дорожній комплекс України :
сучасний стан, проблеми та шляхи розвитку : монографія / Н.В. Кудрицька. – Київ : НТУ, 2010. – 338 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326 – 338
(173 назви).
1313. Кульбашная, Н.И. Прогрессивный метод оценки аварийности участков городских дорог / Н.И. Кульбашная // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 307 – 311.
1314. Кульбашная, Н.И. Согласование смежных участков
городских дорог / Н.И. Кульбашная // Там само, 2007. – Вып. 76. – С. 324 –
328.
1315. Лановий, О.Т. Визначення мультиплікативного ефекту формування національного доходу країни залежно від обсягів фінансування
дорожнього господарства / О.Т. Лановий // Там само, 2007. – Вып. 76. –
С. 423 – 431. – Библиогр.: с. 430 – 431.
1316. Линник, И.Э. Качественный анализ эволюции дорожной
среды в системе «человек – автомобиль – дорожная среда» / И.Э. Линник //
Там само, 2007. – Вып. 79. – С. 319 – 324.
151
1317. Линник, И.Э. Концепция исследований, связанных с
разработкой модели согласования смежных участков дорог / И.Э. Линник,
Н.И. Кульбашная // Там само, 2009. – Вып. 90. – С. 389 – 393. – Библиогр.:
393 (8 назв.).
1318. Могила, І.А. Дослідження роботи регульованого перехрестя з
часово- та транспортно-залежним керуванням / І.А. Могила // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 103. – С. 393 – 402. – Бібліогр.:
с. 401 – 402 (10 назв).
1319. Нефедов, Л.И. Модель управления проектами содержания
автомобильных дорог города в зимний период / Л.И. Нефедов, Е.П. Бабенко, Ю.В. Перепелица // Технология приборостроения. – 2012. – № 2. –
С. 43 – 45.
1320. Патракеев, И.М. Моделирование движения пешеходов в
городских условиях / И.М. Патракеев, В.Е. Жуков // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 406 – 412.
1321. Приймаченко, О.В. Містобудівні принципи і методи
утримання вулично-дорожньої мережі міста : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / О.В. Приймаченко ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2007. – 16 с.
1322. Рейцен, Е.А. Повысить или обеспечить безопасность
городского движения на улично-дорожной сети? / Е.А. Рейцен, О.В. Толок // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ.
нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та
містобудування. – Київ, 2010. – Вип. 36. – С. 386 – 393.
1323. Тесленко, В.А. Архітектурна композиція міських пішохідних
зон / В.А. Тесленко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 99. – С. 510 – 517. – Бібліогр.: с. 517 (8 назв).
1324. * Україна транспортна. Автомобільний комплекс та дорожнє
господарство. Шляхи України : [довідк.-бібліогр. вид. / авт.-упоряд.
В.В. Болгов]. – Київ : Укр. вид. консорціум : Ін-т біогр. дослідж., 2005.
Вип. 2. – 2007. – 191 с. : іл. портр. – Імен. покажч.: с. 188 – 189.
1325. Пегин, П.А. Повышение пропускной способности уличнодорожной сети г. Хабаровска в зимний период / П.А. Пегин // Комму-
152
нальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 188 – 192.
Див. також № 1206.
6.5.3 Зелене господарство та будівництво
1326. Збірник законодавчих та інструктивних документів з питань
утримання зелених насаджень. – Київ : Укрархбудінформ, 2007. – 76 с. :
табл.
1327. Бараннік, В.О. Матрична модель прогнозу динаміки
популяції омели білої у міському ландшафті [для вдосконалення зеленого
господарства міст] / В.О. Бараннік, Ю.І. Вергелес, І.О. Рибалка //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 392 –
396.
1328. Бурак, О.М. Економічне регулювання розвитку системи
озеленення міст та регіонів України в умовах урбанізації : автореф. дис. ...
канд. екон. наук / О.М. Бурак : Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2009. –
21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 19.
1329. Герасимчук, З.В. Перспективи озеленення у контексті
збалансованості розвитку території України / З.В. Герасимчук // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 86. – С. 439 – 444.
1330. Дяченко, Н.В. Екологічні проблеми зеленої зони м. Києва /
Н.В. Дяченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн.
зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та
містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 39. – С. 156 – 160.
1331. Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва : навч. посіб. / за заг. і наук. ред. Т.П. Юр’євої ; Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 377 с.
1332. Ильенко, А.А. Динамика ландшафтных насаждений горнохолмистого района дендропарка «Тростянец» / А.А. Ильенко, В.А. Медведев // Інтродукція рослин. – 2010. – № 4. – С. 41 – 47.
1333. Кайлюк, Е.Н. Формирование рыночных отношений в сфере
озеленения городов в контексте реформы жилищно-коммунального
хозяйства / Е.Н. Кайлюк, Н.И. Склярук, С.Ю. Юрьева // Коммунальное
153
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 83. – С. 65 – 70. – Библиогр.:
с. 69 – 70.
1334. Кайлюк, Є.М. Актуальні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку сфери озеленення / Є.М. Кайлюк, С.Ю. Юр’єва // Там
само, 2009. – Вып. 86. – С. 404 – 408. – Бібліогр.: с. 407 –408.
1335. Кучерявий, В.П. Озеленення населених місць : [підруч. для
студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 454, [1] с. :
іл., табл. – Бібліогр.: с. 450.
1336. Левон, Ф.М. Концептуальні аспекти формування міських
зелених насаджень у сучасних умовах / Ф.М. Левон, С.І. Кузнєцов //
Інтродукція рослин. – 2006. – № 4. – С. 53 – 57. – Бібліогр.: с. 56.
1337. Маєвський, К.В. Бріофлора міста Києва та перспективи
використання її представників у садово-парковому будівництві : автореф.
дис. ... канд. с.-г. наук / К.В. Маєвський ; Нац. ун-т біоресурсів та
природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с.
1338. Нестерова, Н.Г. Особливості водного режиму в декоративних
деревних рослин у м. Київ / Н.Г. Нестерова // Садівництво. – 2012. –
№ 66. – С. 168 – 172.
1339. Росковшенко, А.Ю. Аналіз сучасної ситуації щодо
озеленення сельбищної території та поверховості житлових будинків /
А.Ю. Росковшенко // Містобудування та територіальне планування : наук.техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт.
та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 29. – С. 289 – 294. – Бібліогр.:
с. 294.
1340. Сорокіна, С.В. Порівняльний аналіз якісних характеристик
рулонних газонів різних виробників / С.В. Сорокіна, Т.М. Летута, В.О. Акмен // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки
и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 465 –
469.
1341. Татарчук, Р.Я. Квітниково-декоративні рослини в гірських
садово-паркових ландшафтах / Р.Я. Татарчук, С.І. Кузнєцов, Н.А. Казанська // Інтродукція рослин. – 2012. – № 1. – С. 114 – 119.
1342. Юр’єва, Т.П. Бюджетне фінансування системи озеленення
міст і його недоліки / Т.П. Юр’єва, О.М. Бурак // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 80. – С. 147 – 152. – Библиогр.: с. 151 –
152.
154
1343. Ворон, О.Ф. Зелена архітектура Рівненського Полісся /
О.Ф. Ворон. – Рівне : Рівнен. друк., 2007. – 119 с. : іл., портр.
1344. Михайлишин, О.Л. Озеленення в системі відкритих просторів найбільших міст Волині у міжвоєнний період : теорія і практика
підходів / О.Л. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2010. –
Вип. 24. – С. 237 – 250. – Бібліогр.: с. 249 – 250.
1345. Олейнюк, О.Р. Біотопи двориків старовинної частини Львова
та шляхи їх озеленення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / О.Р. Олейнюк ;
Держ. вищ. навч. закл. «Нац. лісотехн. ун-т України». – Львів, 2011. – 20 с.
1346. Піхало, О.В. Біологічні та екологічні особливості зростання
вуличних насаджень в історичній частині м. Києва : автореф. дис. ... канд.
с.-г. наук / О.В. Піхало : Нац. ун-т біоресурсів та природокористування
України. – Київ, 2011. – 20 с.
1347. Шубович, С.А. Дворцово-парковый ансамбль в Хотени /
С.А. Шубович, А.В. Черткова // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 95. – С. 398 – 402.
6.5.4 Зовнішнє освітлення міст
1348. Гарьковец, А.М. Световая среда городов как фактор обеспечения безопасности движения / А.М. Гарьковец, Т.В. Калиниченко,
Ю.В. Бушменева // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 91. – С. 299 – 303.
1349. Говоров, Ф.П. Компенсация реактивной мощности в осветительных электрических сетях городов / Ф.П. Говоров, В.Ф. Говоров //
Техн. електродинаміка. Темат. вип. : Силова електроніка та енергоефективність. – 2008. – Ч. 3. – С. 47 – 52. – Библиогр.: с. 52.
1350. Говоров, Ф.П. Повышение эффективности использования
электроенергии в системах освещения жилых зданий / Ф.П. Говоров,
Н.И. Носанов, Т.И. Романова // Там само. – 2009. – Ч. 4. – С. 86 – 89. –
Бібліогр.: с. 89.
1351. Гончар, О.Л. Методи підвищення ефективності зовнішнього
освітлення міст на сучасному етапі / О.Л. Гончар // Містобудування та
155
територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2009. –
Вип. 32. – С. 149 – 161. – Бібліогр.: с. 160 – 161.
1352. Денищенко, И.Я. Моделирование режима работы наружного
освещения городов / И.Я. Денищенко, Е.А. Рейцен // Там само, 2011. –
Вип. 42. – С. 91 – 95.
1353. Дмитренко, Т.В. Расчет световых приборов с экологически
перспективными источниками света / Т.В. Дмитренко, Г.А. Петченко //
Ком-унальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 368 –
372.
1354. Казаков, Г.В. Дослідження якості верхнього освітлення
приміщень цивільних будинків ліхтарями та даховими вікнами / Г.В. Казаков // Буд-во України. – 2005. – № 2. – С. 12 – 14.
1355. Кришталь, В.С. Моделювання освітлювальних установок зі
світлодіодними джерелами світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
В.С. Кришталь ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2009. – 20 с. : іл. –
Бібліогр.: с. 17 – 18 (16 назв).
1356. * Лампи з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для
загального освітлення : вимоги до робочих характеристик (ІЕС 60969 :
2001, МОД) : ДСТУ 4270: 2003. [Чинний від 2005-07-01]. – Київ, 2005. –
IV, 6 c.
1357. Поліщук, О.Ю. Регулятор яскравості розрядних ламп
високого тиску для установок зовнішнього освітлення / О.Ю. Поліщук,
В.М. Поліщук, В.Ф. Рой // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2009. – Вып. 90. – С. 372 – 376.
1358. Рейцен, Е.А. Об оптимальном управлении наружным
освещением городов / Е.А. Рейцен, О.Л. Гончар // Містобудування та
територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2010. –
Вип. 36. – С. 376 – 385. – Библиогр.: с. 385.
1359. Рейцен, Є.О. Зовнішнє освітлення міст України : (історія,
сучасність, майбутнє) / Є.О. Рейцен // Там само, 2009. – Вип. 32. – С. 381 –
384. – Бібліогр.: с. 384.
1360. Сапрыка, А.В. Исследование эксплуатационных характеристик современных энергосберегающих осветительных установок / А.В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн.
156
науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 84. –
С. 265 – 270. – Библиогр.: с. 270.
1361. Сапрыка, А.В. Методика определения длительности горения
ламп высокой интенсивности в наружном освещении мегаполиса /
А.В. Сапрыка // Там само, 2009. – Вып. 90. – С. 366 – 372.
1362. Сапрыка, А.В. Оценка состояния качества освещения
городской среды / А.В. Сапрыка // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 97. – С. 212 – 219.
1363. Сапрыка, А.В. Современные технологии в осветительных
системах мегаполиса : монография / А.В. Сапрыка ; Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Харьков : ХНУРЭ, 2010. – 260 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 247 –
260 (127 назв.).
1364. Сіробаба, О.О. Фотометричні характеристики джерел світла
при денному та присмерковому освітленні : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / О.О. Сіробаба ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – 20 с.
1365. Харченко, В.Ф. Вопросы электроснабжения и управления
режимом работы установок наружного освещения / В.Ф. Харченко,
В.Г. Ягуп, Н.И. Шпика // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 97. – С. 205 – 212.
1366. Харченко, В.Ф. Основи енергозбереження та ефективності в
системах освітлення міст : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / В.Ф. Харченко ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2008. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 31 – 34 (39 назв).
1367. Шепетько, Е.Е. Применение светодиодов [в уличном освещении] как значительный шаг в решении вопросов сохранения здоровья
человека и энергосбережения / Е.Е. Шепетько, Я.А. Сериков // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 95 – 99.
1368. Сапрыка, А.В. Основные направления развития наружного
освещения г. Харькова / А.В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 79. – С. 275 – 279. – Библиогр.: с. 278 – 2 79.
157
1369. Сапрыка, А.В. Экспериментальные исследования качества
электрической энергии в осветительных сетях г. Харькова / А.В. Сапрыка // Там само. – Вып. 74. – С. 365 – 368.
1370. Чечетко, О.С. Впровадження енергоефективного освітлення
в Житомирській області / О.С. Чечетко, Л.О. Омецінська // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. – С. 49 – 54.
Див. також № 1625.
7 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
У СФЕРІ ЖКГ
1371. * Энергосбережение в жилых домах : метод. материалы /
[сост. К.О. Карпенкова]. – Херсон : Херсон. торг.-пром. палата : ТФ
«Тимекс», 2011. – 119 с. : ил., табл.
1372. * Амосов, О.Ю. Проблема ресурсозбереження в Україні та
шляхи її вирішення / О.Ю. Амосов, Н.Л. Гавкалова // Теорія та практика
державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2011. – Вип. 3. –
С. 3 – 7. – Бібліогр.: с. 7.
1373. Андреев, С.Ю. Экономия за счет компьютеризации : влияние
стоимости газа на результаты решения задачи оптим. упр. отоп.
котельными / С. Ю. Андреев // Міськ. госп-во України. – 2005. – № 1. –
С. 21 – 24.
1374. Атаманчук, В.В. Вплив ефективності теплопостачання
житлових утворень на енергозбереження / В.В. Атаманчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і
архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2009. –
Вип. 34. – С. 20 – 27. – Бібліогр.: с.26.
1375. Ачкасов, І.А. Управління інноваційними платформами
проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному
господарстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук / І.А. Ачкасов ; Київ. ун-т
буд-ва і архіт., [Харк. акад. міськ. госп-ва]. – Київ, 2008. – 18 с.: іл. –
Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).
1376. Баландіна, І.С. Визначення заходів щодо ресурсозбереження
та зниження витрат теплової енергії в будівлях і спорудах / І.С. Баланді-
158
на // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 128 – 133.
1377. Балюта, С.М. Енергозберігаючі технології керування насосними станціями / С.М. Балюта, В.І. Васічкін // Технол. системы. – 2009. –
№ 1. – С. 28 – 32. – Бібліогр.: с. 32.
1378. Бойко, Л.Г. Формування системного підходу до управління
проектами енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному
господарстві / Л.Г. Бойко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. –
Вип. 103. – С. 330 – 334.
1379. Брадул, С.В. Науково-методичні основи реалізації програм
ресурсозбереження у житлово-комунальному господарстві регіонів
України / С.В. Брадул, В.М. Бєлєнцов // Формування ринкових відносин в
Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2012. – № 4. – С. 162 – 166.
1380. Великих, К.О. Дослідження енергозбереження в житловокомунальному господарстві як складова частина системи життєзабезпечення міста / К.О. Великих // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 87. – С. 76 – 81.
1381. Величко, В.В. Впровадження ефективної політики в сфері
енергозбереження підприємствами житлово-комунального господарства /
В.В. Величко, О.О. Сіпко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. –
С. 429 – 432.
1382. Волик, Г.Л. Енергозбереження в житлово-комунальному
господарстві / Г.Л. Волик // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 16 – 18.
1383. Вороніна, О.С. Моделювання механізму управління енергозбереженням в житлово-комунальному господарстві регіону / О.С. Вороніна // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон.
науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 86 – 95.
1384. Высоцкий, С.П. Применение энергосберегающих технологий
в системах отопления / С.П. Высоцкий, О.Л. Дариенко // Энергосбережение. – 2007. – № 3. – С. 26 – 30.
1385. Гетало, Н.С. Внедрение системы планово-предупредительного ремонта силовых установок ЖКХ – важный резерв энергосбережения / Н.С. Гетало // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. –
С. 95 – 99. – Библиогр.: с. 99 (9 назв.).
159
1386. Гетало, Н.С. Впровадження заходів з енергозбереження
[в ЖКГ] на принципах обліку нематеріальних активів / Н.С. Гетало // Там
само, 2010. – Вип. 96. – С. 438 – 444. – Бібліогр.: с. 443 – 444 (9 назв).
1387. Гордієнко, О.С. Енергоефективність транспортних підприємств як результат процесів енергозбереження / О.С. Гордієнко // Там
само, 2011. – Вип. 97. – С. 268 – 272.
1388. Григоренко, М.В. Водопровідно-каналізаційне господарство – об’єкт стратегічного значення : (ефективність заходів по економії
електроенергії) / М.В. Григоренко // Энергосбережение. – 2008. – № 6. –
С. 26 – 27.
1389. Гуляев, Б.В. Экономия электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве / Б.В. Гуляев, А.С. Киричек // Энергосбережение. –
2007. – № 2. – С. 10 – 12.
1390. Денисов, В.А. Визначення доцільних обсягів використання
енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві /
В.А. Денисов // Пробл. заг. енергетики. – 2012. – № 2. – С. 41 – 50.
1391. Енергоощадна технологія електротеплоакумуляційного
обігріву в житлово-комунальному та аграрно-промисловому комплексах
України / Д.Й. Розинський, В.Д. Іоргачов, С.Я. Меженний [та ін.]. – Київ :
[Вид.] Купріянова О.О., 2007. – 271 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 – 247
(163 назви).
1392. Ефименко, В.И. Энергоэффективный экологический дом /
В.И. Ефименко, И.С. Дяченко // Містобудування та територіальне
планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та
історії архіт. та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 31. – С. 142 – 144.
1393. Закревський, О.І. Інституційні аспекти програми енергозбереження у транспортному комплексі / О.І. Закревський // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 10 – 13.
1394. Запухляк, І.Б. Управління потенціалом енергозбереження
газотранспортних підприємств : монографія / І.Б. Запухляк, О.Г. Дзьоба. –
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 208 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 191 –
208 (180 назв).
1395. Ильина, Н.А. Пути энергосбережения в системах электроснабжения локальных промышленных объектов / Н.А. Ильина, Г.Г. Жемеров, А.Н. Сабалаев // Техн. електродинаміка. Темат. вип.: Силова
електроніка та енергоефективність. – 2008. – Ч. 3. – С. 43 – 46.
1396. К вопросу выбора мероприятий по снижению потерь энергии
в электрических сетях энергокомпаний в рыночных условиях / А.А. Пот-
160
ребич, В.И. Ткачев, Г.Г. Юдин, Г.В. Павлова // Энергетика и электрификация. – 2005. – № 9. – С. 24 – 27.
1397. Кайдан, Л.І. Методичні підходи до оцінювання енергоресурсозберігаючих технологій і заходів у житлово-комунальному
господарстві / Л.І. Кайдан, Л.І. Соболевська, О.В. Тутова // Наук.-техн.
інформація. – 2011. – № 1. – С. 38 – 42.
1398. Козлов, П.В. Розробка маловідходної ресурсозберігаючої
технології пом’якшення води : автореф. дис. ... канд. техн. наук /
П.В. Козлов ; Техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2009. –
20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (17 назв).
1399. Копец, А.С. Устранение барьеров для повышения эффективности использования энергии в жилищном секторе Украины / А.С. Копец // Энергосбережение. – 2006. – № 2. – С. 16 – 22. – Библиогр. в
подстроч. примеч.
1400. Копилюк, О.І. Впровадження енергозберігаючих технологій
у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового
управління / О.І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб.
наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2011. – № 10. – С. 143 – 145.
1401. Кравцова, Л.В. Економічний механізм мотивації впровадження
енергозберігаючих
технологій
у житлово-комунальне
господарство : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Л.В. Кравцова ; Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2006. – 20 с. : табл., схема. – Бібліогр.: с. 16 –
18 (17 назв).
1402. Круковский, П.Г. Об эффективности способа экономии
энергии за счет периодического снижения температуры воздуха в
отапливаемых помещениях с различной тепловой инерцией / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Пром. теплотехника. – 2009. – Т. 31,
№ 1. – С. 57 – 61.
1403. Маляренко, В.А. Енергозбереження – пріоритетний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної енергетики / В.А. Маляренко //
Інтегр. технології та енергозбереження. – 2006. – № 3. – С. 19 – 30.
1404. Матросов, А.Д. Проблемы обеспечения энергосбережения в
Украине в современных условиях хозяйствования / А.Д. Матросов,
Т.Ф. Хан // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 68. – С. 346 – 353.
1405. Мирошник, А.А. Энергосберегающая система электроснабжения сельских потребителей / А.А. Мирошник // Інтегр. технології та
енергозбереження. – 2011. – № 4. – С. 23 – 28.
161
1406. Мірошник, О.О. Підвищення ефективності моніторингу
втрат електроенергії в розподільчих мережах : автореф. дис. ... канд. техн.
наук / О.О. Мірошник ; Техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», [Харк. техн. ун-т
сіл. госп-ва]. – Харків, 2009. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17
(14 назв).
1407. Мороз, П.М. Управління процесами енергозбереження в
системах міського теплопостачання / П.М. Мороз, М.В. Степанов //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац.
ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. –
Київ, 2009. – Вип. 32. – С. 305 – 311. – Бібліогр.: с. 310 – 311.
1408. Немировский, И.А. Пути снижения затрат топлива в системе
жилищно-коммунального хозяйства / И.А. Немировский, И.М. Овсянникова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. –
С. 50 – 56.
1409. Олексюк, А.О. Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктами і багатоконтурними
теплообмінниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / А.О. Олексюк ;
Донбас. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 2008. – 36 с. : іл. – Бібліогр.: с. 29 –
33 (40 назв).
1410. * Перетяка, Н.О. Енергозбереження в інфраструктурі освітніх закладів : наук. вид. / Н.О. Перетяка, Л.В. Коломієць ; Одес. акад. техн.
регулювання та якості. – Одеса : ВМВ, 2011. – 119 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 112 – 113 (30 назв).
1411. Питання енергозбереження при реконструкції житлових
будинків : монографія / В.М. Долголаптєв, І.М. Симонова, С.І. Симонов,
О.К. Ніколаєва ; Донбас. держ. техн. ун-т. – Луганськ : [Вид.] Рєзніков В.С., 2010. – 324 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311 – 321 (180 назв).
1412. * Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. 8 – 12 черв. 2009 р. – Харків ;
Алушта : ХНАМГ, 2009. – 291 с.
1413. * Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13 – 17 черв. 2011 р. – Харків ;
Алушта : ХНАМГ, 2011. – 295 с.
1414. * Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження
житлово-комунального господарства : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. 25 – 28 верес. 2005 р. – Алушта ; Харків : ХНАМГ, 2005. – 228 с.
162
1415. * Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження
житлово-комунального господарства : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.
конф. – Алушта ; Харків : ХНАМГ, 2006. – 246 с.
1416. Разумный, Ю.Т. Направления эффективного использования
энергии и топлива / Н.Т. Разумный, А.В. Рухлов // Энергосбережение. –
2008. – № 4. – С. 10 – 14.
1417. Ресурсозберігаюча технологія підготовки води для
теплоенергетики / А.О. Тарелін, В.Г. Михайленко, О.Є. Хіневич та ін. //
Пробл. машиностроения. – 2009. – Т. 12, № 4. – С. 73 – 78.
1418. Розводюк, М.П. Способи зменшення втрат електроенергії
трамваєм / М.П. Розводюк, В.Б. Дудко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 90. – С. 423 – 427.
1419. Роль энергоэффективности транспортной техники в структуре ресурсосбережения городского коммунального хозяйства / И.В. Парсаданов, С.И. Третьяков, Б.П. Кулинич, В.А. Гришко // Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 9. – С. 26 – 31.
1420. Россохін, С.О. Регіональний вимір державної політики у
сфері енергозбереження / С.О. Россохін // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 286 – 291. – Бібліогр.: с. 291
(10 назв).
1421. Сарапіна, М.В. Підвищення паливно-економічних та екологічних показників багаторежимних енергоустановок : автореф. дис. ... канд.
техн. наук / М.В. Сарапіна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. –
Харків, 2009. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (11 назв).
1422. Сердюк, Т.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості : монографія / Т.В. Сердюк ; Вінниц. нац.
техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 153 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 130 – 141 (131 назва).
1423. Сотник, І.М. Економічні підходи до раціоналізації
водокористування у житлово-комунальному господарстві / І.М. Сотник,
Ю.О. Мазін, М.О. Бородійчук // Прометей. – 2009. – Вип. 3. – С. 81 – 85.
1424. Срібнюк, С.М. Ефективність впровадження заходів по
економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного
господарства / С.М. Срібнюк, М.В. Григоренко // Економіка та держава. –
2008. – № 9. – С. 79 – 81. – Бібліогр.: с. 81.
163
1425. Сухонос, М.К. Инновационно-технологический прорыв в
энергосбережении жилищно-комунального хозяйства городов / М.К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 55 –
59.
1426. Телятник, С.В. Дослідження проблем енергозбереження у
житлово-комунальному господарстві / С.В. Телятник, С.В. Дворкін //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 433 – 438.
1427. Тітяєв, В.І. Енергозбереження – актуальна проблема
житлово-комунального сектору економіки / В.І. Тітяєв, Н.С. Гетало // Там
само, 2011. – Вип. 100. – С. 352 – 356. – Бібліогр.: с. 356.
1428. Турченко, Д.К. Енергозбереження та економіка України :
монографія / Д.К. Турченко. – Донецьк : ВІК ДонДУУ, 2006. – 310 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 297 – 308 (171 назва).
1429. Федорова, С.В. Исследование и разработка энергосберегающей автоматизированной системы подачи и распределения холодной и
горячей воды / С.В. Федорова // Пром. теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 6. –
С. 72 – 74.
1430. Філоненко, О.І.Теплозахисні властивості фундаментної зони
цивільних будинків : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.І. Філоненко ;
Полтав. нац. техн. ун-т. – Полтава, 2009. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18
(9 назв).
1431. Харківський, Б.Т. Енергоресурсозбереження / Б.Т. Харківський, В.Ф. Косенко, С.Т. Сімененко ; Східноукр. нац. ун-т. – Луганськ :
Ноулідж, 2012. – 213 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209 (18 назв).
1432. Харченко, Д.С. Аналіз сучасного стану проблеми енергозбереження в житлово-комунальній сфері України / Д.С. Харченко //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 278 –
282.
1433. Хвесик, М.А. Раціоналізація водокористування в комунальному господарстві : реалії та перспективи / М.А. Хвесик, В.А. Голян //
Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 39 – 43.
1434. Шевченко, Т.А. Ресурсосберегающие технологии при
очистке сточных вод / Т.А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2008. – Вып. 84. – С. 119 – 127. – Библиогр.: с. 127.
164
1435. Шелегеда, Б.Г. Ресурсосбережение в строительстве : от
проекта до эксплуатации жилых зданий / Б.Г. Шелегеда, А.Ю. Кравцов //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 410 – 418. – Библиогр.:
с. 417 – 418 (10 назв.).
1436. Юдін, М.А. Кластерний підхід до реалізації державних та
регіональних цільових програм в енергозбереженні / М.А. Юдін //
Економіка пром-сті. – 2011. – № 4. – С. 26 – 30.
1437. Ященко, Ю.П. Пріоритетні напрямки енергозбереження в
житлово-комунальному господарстві України / Ю.П. Ященко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 10. – С. 31 – 33.
1438. Єременко, І.О. Потенціал та ефективність енергозбереження
в комунальній сфері на прикладі Маневицького району Волинської області / І.О. Єременко. – Рівне : [Вид.] О. Зень, 2011. – 26 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 24 (14 назв).
1439. * Політика енергозбереження: досвід Норвегії, наук.-практ.
конф., 2 листоп. 2010 р., м. Київ. – Київ : УАІД «Рада», 2010. – 89, [1] с. :
іл., табл.
Див. також №№ 205, 292, 404, 410, 418, 478, 482, 491, 494, 495, 505,
522, 527, 534, 556, 561, 565, 660, 663, 665, 684, 763, 797, 799, 831, 894, 1054,
1108, 1120, 1131, 1139, 1142, 1145, 1162, 1168, 1177, 1184, 1188, 1202, 1226,
1255, 1257, 1360, 1366, 1367, 1537, 1586, 1594, 1633.
8 ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ
1440. Бражникова, Л.Н. Теоретическое обоснование маркетинговой деятельности при предоставлении коммунальных услуг / Л.Н. Бражникова // Економіка пром-сті. – 2008. – № 2. – С. 165 – 170. – Библиогр.:
с. 170.
1441. Буднікевич, І.М. Муніципальний маркетинг : теорія, методологія, практика : моногафія / І. Буднікевич ; НАН України, Ін-т регіон.
дослідж. – Чернівці, 2012. – 647 с.
1442. Голик, Й.М. Тенденції розвитку сучасної концепції
маркетингу в містобудуванні / Й.М. Голик, М.М. Несух // Містобудування
165
та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ ун-т буд-ва і архіт.,
Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ, 2007. –
Вип. 26. – С. 41 – 44. – Бібліогр.: с. 44.
1443. Іванченко, А.М. Концепція маркетингу у сфері будівництва
та ринку нерухомості / А.М. Іванченко // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб.Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2010. – Вип. 96. – С. 268 – 273. – Бібліогр.: с. 273 (10 назв).
1444. Мельникова, М.В. Проблеми технічного переозброєння
господарських комплексів міста на підставі стратегії маркетингу /
М.В. Мельникова // Город, регион, государство : экономико-правовые
проблемы градоведения : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.правовых ислед. – Донецк, 2007. – Т. 1. – С. 216 – 223.
1445. Серебренніков, Б.С. Маркетингова цінова політика на
електоенергетичному ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Б.С. Серебренніков ; Київ. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 17 с. : іл., табл. – Бібліогр. :
с. 13 – 15 (17 назв).
1446. Сопрыженков, А.А. Процесс формирования маркетинговой
системы управления на основе диагностики социально-экономического
потенциала в организациях коммунального комплекса / А.А. Сопрыженков // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 78. – С. 207 – 214.
9 НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ СФЕРИ ЖКГ
1447. Бакалін, Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.І. Бакалін. – 3-є вид.,
допов. та переробл. – Харків : [Вид.] Бурун і К., 2006. – 319 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 314 – 316 (53 назви).
1448. Гончарова, З.В. Методи регіонального менеджменту в
управлінні житлово-комунальним господарством / З.В. Гончарова //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 80. – С. 84 – 89.
1449. Денисенко, Н.О. Теоретичні та практичні аспекти використання кризис-менеджменту у міському господарстві / Н.О. Денисенко,
Д.Є. Денисенко // Містобудування та територіальне планування : наук.техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт.
та містобудування. – Київ, 2011. – Вип. 39. – С. 105 – 115.
166
1450. * Ефективні механізми фінансового менеджменту підприємств комунального господарства : монографія / В.М. Андрієнко,
С.М. Мічківський, Н.М. Лисак, В.В. Паламарчук ; Донец. нац. ун-т. –
Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 127 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124 – 127
(48 назв).
1451. Инговатова, В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины : менеджмент / В.А. Инговатова // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 4. – С. 118.
1452. * Карлова, О.А. Менеджмент міського господарства : навч.
посіб. / О.А. Карлова. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 266 с.
1453. Карпаш, О.М. Енергоменеджмент та енергоефективність /
О.М. Карпаш, В.С. Костишин, М.Й Федорів. – Івано-Франківськ : Факел,
2008. – 208 с.
1454. Семенов, В.Т. Энергетический менеджмент как инструмент,
способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.Т. Семенов, В.М. Прасол, Г.В. Высоцкая // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. – Вып. 80. –
С. 12 – 21.
1455. Стоян, А.В. Духовно-экологический менеджмент в социальной и экономической сфере города как основа реализации воспроизводственной стратегии устойчивого развития / А.В. Стоян // Город,
регион, государство : экономико-правовые проблемы градоведения : сб.
науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2007. –
Т. 2. – С. 119 – 126.
1456. Тихонова, Г.Б. Оценка эффективности деятельности менеджера на коммунальном предприятии / Г.Б. Тихонова // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 318 – 321.
10 ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1457. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю : за станом на 18 серп.
2006 р. : закон України / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :
Парлам. вид-во, 2006. – 34, [5] с.
167
1458. Акименко, Н.В. Вдосконалення організації процесу іпотечного житлового кредитування / Н.В. Акименко // Экономика Крыма. –
2008. – № 24. – С. 30 – 33.
1459. Бабаєв, В.М. Особливості фінансового управління об’єктами
комунальної власності на регіональному рівні / В.М. Бабаєв, Л.А. Сапатюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 94. – С. 10 – 16. –
Бібліогр.: с. 16.
1460. Бабаєвська, О.Б. Сучасні заходи вдосконалення фінансової
забезпеченості підприємств житлово-комунального господарства / О.Б. Бабаєвська, В.В. Величко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. –
С. 289 – 293.
1461. Безугла, В.О. Особливості забезпечення фінансової стабілізації комунального господарства міста / В.О. Безугла, Л.П. Шаповал //
Економіка і регіон. – 2007. – № 4 (15). – С. 22 – 25.
1462. Білянський, О.М. Організаційно-фінансовий механізм
розвитку житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. екон.
наук / О.М. Білянський ; Харк. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2006. – 20, [1] с.:
іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 – 19 (8 назв).
1463. Бражникова, Л.Н. Бюджетирование как инструмент управления жилищно-коммунальным предприятием / Л.Н. Бражникова // Прометей. – 2009. – Вип. 1. – С. 69 – 72.
1464. Бражникова, Л.Н. Некоторые подходы к совершенствованию
системы управления дебиторской задолженностью коммунального
предприятия / Л.Н. Бражникова // Вісн. екон. науки України. – 2008. –
№ 2. – С. 13 – 14.
1465. Бражникова, Л.Н. Стратегическое управление финансовой
деятельностью предприятий ЖКХ : монография / Л.Н. Бражникова ; НАН
Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : Юго-Восток, 2010. –
498 с.: ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл.
1466. Вавричук, О.С. Державно-приватне партнерство як механізм
фінансування житлово-комунального господарства / О.С. Вавричук //
Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 284 – 289. – Бібліогр.:
с. 288 – 289 (20 назв).
168
1467. * Васильева, И.П. Особенности учета на предприятиях
ЖКХ / И.П. Васильева. – Харьков : Центр «Консульт», 2005. – 112 с.
1468. Величко, В.В. Фінансово-бюджетне забезпечення функціонування транспортного елементу міського комплексу / В.В. Величко //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк.
акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 337 – 343.
1469. Волгіна, Н.О. Використання інструментів фінансового ринку
для залучення інвестиційних ресурсів у комунальне господарство /
Н.О. Волгіна // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. –
С. 89 – 95. – Бібліогр.: с. 94 – 95 (7 назв).
1470. Гринько, Е.Л. Ресурсное обеспечение банковского ипотечного жилищного кредитования (вопросы теории, методики, практики) :
монография / Е.Л. Гринько; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь :
СевНТУ, 2006. – 273 с. : ил., табл. портр. – Библиогр.: с. 195 – 219
(285 назв.).
1471. Гура, Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві :
теорія і практика / Н.О. Гура. – Київ : Знання, 2006. – 351 с. : табл. –
Бібліогр.: с. 311 – 329 (233 назви).
1472. Димченко, О.В. Оптимізація грошових потоків підприємств
житлово-комунального господарства як фактор підвищення інвестиційної
привабливості галузі / О.В. Димченко, Ю.Г. Ільяшенко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 343 – 349.
1473. Доля, В.Т. Методологія аналізу оборотності оборотних
активів комунальних підприємств / В.Т. Доля // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 278 – 284.
1474. Дымченко, В.В. Интеграция сбалансированной системы
показателей в процесс стратегического планирования, финансирования
ЖКХ и муниципального образования / В.В. Дымченко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 201 – 208.
1475. Забаштанський, М.М. Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання
комунальної сфери / М.М. Забаштанський // Актуал. пробл. економіки. –
2010. – № 1. – С. 103 – 108. – Бібліогр.: с. 108.
169
1476. Заворотній, Р.І. Залучений капітал у фінансуванні житлового
будівництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Р.І. Заворотній ; Держ.
вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т». – Київ, 2009. – 18 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 13 – 15.
1477. Запатріна, І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку
публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері / І.В. Запатріна // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 3 – 11.
1478. Зерова, О.М. Сутність фінансового управління та його
особливості в житлово-комунальному господарстві / О.М. Зерова //
Економіка буд-ва і міськ. госп-ва. – 2009. – № 4. – С. 209 – 214.
1479. Костецький, В. Актуальні проблеми формування фінансових
ресурсів підприємств міського електротранспорту / В. Костецький // Світ
фінансів. – 2007. – № 3. – С. 120 – 130.
1480. Костюк, В.О. Факторний аналіз рівня прибутковості
водопровідних послуг / В.О. Костюк // Комунальне господарство міст :
наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2012. – Вип. 102. – С. 208 – 213.
1481. Кравченко, В.І. Фінансування будівництва житла. Новітні
тенденції / В.І. Кравченко, К.В. Паливода ; Міжнар. ін-т фінансів. – Київ :
Вид. дім «Києво-Могилян. акад.»., 2006.
Ч. 1. – 173 с. : іл., табл., портр.
Ч. 2. – 131 с. : іл.
1482. Лелюк, Н.Є. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства / Н.Є. Лелюк, О.О. Корон //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки //
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 71. – С. 223 – 228. – Бібліогр.:
с. 228.
1483. Логвиненко, В.І. Модель житлового іпотечного кредитування на основі механізму пайової участі обласного і місцевого бюджетів /
В.І. Логвиненко, Я.А. Суха // Економіка та держава. – 2008. – № 3. –
С. 13 – 14.
1484. Лук’янченко, О.О. Проблеми залучення додаткових джерел
фінансування розвитку містообслуговуючої комунальної сфери /
О.О. Лук’янченко // Економіка та право. – 2007. – № 2. – С. 67 – 72.
1485. Міщенко, В. Становлення фінансової бази управління
відходами в Україні / В. Міщенко, Т. Омельяненко // Економіст. – 2012. –
№ 7. – С. 48 – 51.
170
1486. Нехайчук, Д.В. Фінансове забезпечення розвитку підприємств водогосподарського комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук /
Д.В. Нехайчук ; Одес. екон. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та курорт.
буд-ва]. – Одеса, 2008. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (21 назва).
1487. Ніколаєв, В.П. Зміцнення фінансового стану комунальної
галузі / В.П. Ніколаєв // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 75 – 81.
1488. Ніколаєва, О. Фінансове забезпечення розвитку водопровідно-каналізаційного господарства / О. Ніколаєва, С. Прилепська //
Економіка буд-ва і міськ. госп-ва. – 2009. – Т. 5, № 1. – С. 63 – 74.
1489. Орлов, В.В. Механізми та джерела фінансування пільгового
житлового кредитування молоді в Україні / В.В. Орлов // Держава та упр.
Сер. : Держ. упр. – 2011. – № 3. – С. 123 – 125.
1490. Пінчук, Ю.Б. Зменшення ризиків приватних інвесторів при
фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування
будівництва (ФФБ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Ю.Б. Пінчук ; Київ.
нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2010. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 18.
1491. Покровская, Е.Ю.Экономический механизм финансирования
жилищно-коммунального хозяйства регионов Украины / Е.Ю. Покровская // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 57 – 64. –
Библиогр.: с. 63 – 64.
1492. Прав, Ю.Г. Реалізація державної житлової політики іпотечного кредитування / Ю.Г. Прав // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 92. – С. 98 – 107.
1493. Світлична, В.Ю. Проблеми цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства та особливості їх
відображення в бухгалтерському обліку / В.Ю. Світлична // Там само,
2006. – Вип. 71. – С. 260 – 264.
1494. * Системы финансирования жилищного хозяйства для стран
с переходной экономикой : принципы и примеры / Европ. экон. комис. –
Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2005. – 109 с.
1495. Смачило, В.В. Формування системи бюджетування газорозподільних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В.В. Смачило;
Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2005. – 19 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 15 – 16 (9 назв).
1496. Соколик, М.П. Моделювання іпотечного кредитування
житла для населення України / М.П. Соколик // Проблеми і перспективи
171
розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч.
закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми, 2009. –
Вип. 26. – С. 142 – 152.
1497. Тітяєв, В.В. Модель збалансування фінансових джерел
функціонування житлово-комунальної сфери / В.В. Тітяєв // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 357– 368. – Бібліогр.: с. 367 – 368.
1498. Ткаченко, Н.В. Особливості розвитку вітчизняного
житлового іпотечного кредитування / Н.В. Ткаченко // Проблеми і
перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. / Держ.
вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми,
2012. – Вип. 34. – С. 291 – 301.
1499. Трепилец, Д.А. Концепция создания механизма управления
финансовым обеспечением жилищно-коммунального комплекса города /
Д.А. Трепилец // Економіка і орг. упр. – 2008. – № 3. – С. 159 – 165.
1500. Тригуб, О.В. Іпотечне фінансування будівництва житла як
інструмент удосконалення житлової політики держави / О.В. Тригуб //
Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ун-т. –
Київ, 2012. – № 4. – С. 199 – 204.
1501. Фрич, А.О. Сучасний стан проблем фінансування житловокомунального господарства України / А.О. Фрич // Держава та регіони.
Сер. : Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 123 – 126.
1502. Шаповал, Л.П. Формування фінансово-кредитних відносин у
комунальному господарстві / Л.П. Шаповал // Формування ринкових
відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2009. – № 10. –
С. 127 – 131. – Бібліогр.: с. 131.
1503. Шахова, О.В. Ефективність використання фінансових ресурсів у поточній діяльності житлово-комунальних підприємств /
О.В. Шахова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 224 –
230.
1504. Шифріна, Н.І. Комплексна графічна оцінка фінансового
стану діяльності [комунального] підприємства Н.І. Шифріна // Там само. –
С. 251 – 258.
1505. Шкурко, О.В. Визначення співвідношення постійної та змінної частини оборотних активів житлово-експлуатаційних підприємств /
О.В. Шкурко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон.
172
науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. – С. 191 –
194.
1506. Шкурко, О.В. Кореляційна модель альтернативної стратегії
фінансового оздоровлення житлового господарства / О.В. Шкурко // Там
само, 2011. – Вип. 100. – С. 362 – 368.
1507. Шкурко, О.В. Оптимізація структури необоротних активів
житлово-комунальних підприємств / О.В. Шкурко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 40 – 43.
1508. Щелкунова, В.А. Амортизаційні відрахування як джерело
фінансування відтворення основних фондів міського електричного
транспорту / В.А. Щелкунова // Комунальне господарство міст : наук.-техн.
зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. –
Вип. 96. – С. 301 – 306. – Бібліогр.: с. 305 – 306 (13 назв).
1509. Юр’єва, Т.П. Фінанси підприємств міського господарства :
навч. посіб. / Т.П. Юр’єва ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-е вид.,
перероб. та допов. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 343 с.
1510. Юрко, В.С. Дослідження сучасних технологій фінансового
оздоровлення підприємств сфери житлово-комунального господарства /
В.С. Юрко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон.
науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 75 – 79. –
Бібліогр.: с. 79 (8 назв).
1511. Данчак, Л.І. Ефективність і досвід розвитку фінансових
механізмів формування житлового фонду в Україні і США / Л.І. Данчак //
Пробл. науки. – 2012. – № 9. – С. 28 – 32.
1512. Коровина, Е.А. Проблемы развития жилищного ипотечного
кредитования в Российской Федерации / Е.А. Коровина // Пробл. і
перспективи розв. банк. системи України. – 2006. – Т. 15. – С. 227 – 230. –
Библиогр. в прим., с. 230.
1513. Кривов’язюк, І.В. Фінансово-економічні механізми розвитку
житлового будівництва в регіоні (за матеріалами Волинської області) :
монографія / І.В. Кривов’язюк, І.Л. Заблоцька ; Луц. держ. техн. ун-т,
Волин. ін-т економіки та менедж. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 141 с. –
Бібліогр.: с. 138 – 139 (34 назви).
Див. також №№ 93, 185, 483, 485, 513, 518, 583, 585, 1055, 1290,
1305, 1315, 1342, 1450, 1539, 1603.
173
11 ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
У СФЕРУ ЖКГ
1514. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства : закон України від 23 лют. 2012 р. № 4434-VI // Уряд. кур’єр. –
2012. – 30 берез. (№ 58). – С. 12.
1515. Амосов, О.Ю. Проблеми інвестиційної привабливості розвитку житлово-комунальної сфери / О.Ю. Амосов // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки. Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 3 – 9. – Бібліогр.: с. 8 – 9.
1516. Анпілогов, П.І. Економіко-математична модель ефективного
управління інноваційними інвестиціями на прикладі комунального
підприємства / П.І. Анпілогов, Л.В. Науменко // Наук.-техн. інформація. –
2008. – № 2. – С. 48 – 51.
1517. Бікулов, Д.Т. Проблеми бюджетного інвестування сфери
житлово-комунального господарства / Д.Т. Бікулов // Держава та регіони.
Сер. : Держ. упр. – 2009. – № 1. – С. 21 – 23.
1518. Божанова, В.Ю. Определение привлекательной зоны для
инвестирования в строительство жилья / В.Ю. Божанова // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. – С. 79 – 89. – Библиогр.: с. 88 – 89
(16 назв.).
1519. Божанова, В.Ю. Оценка инвестиционной возможности приобретения жилья населением по программам ипотечного кредитования /
В.Ю. Божанова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. :
Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 100. –
С. 175 – 182.
1520. * Бурлака, Г. Инвестировать – в энергосбережение и дизайн :
современ. энергоэффектив. технологии и обогревающие системы пром.
объектов и жилья дают существенную экономию энергоресурсов /
Г. Бурлака // ТЭК : топлив.-энергет. комплекс. – 2008. – № 4. – С. 20 – 26.
1521. Васильєв, О.В. Сучасні форми залучення інвестицій у
житлове будівництво / О.В. Васильєв // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 92. – С. 75 – 79.
174
1522. Гайко, Є.Ю. Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Є.Ю. Гайко ; Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2009. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 – 19 (14 назв).
1523. Герасимчук, З.В. Формування механізму інвестиційного
забезпечення житлово-комунального господарства міста / З.В. Герасимчук,
О.В. Ореховська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду
України : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2008. –
№ 5. – С. 198 – 212. – Бібліогр.: с. 211 – 212.
1524. Гетало, Н.С. Новые финансовые механизмы инвестирования
энергосбережения / Н.С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 87. – С. 81 – 86.
1525. Грінченко, Р.В. Світові системи залучення інвестицій у
будівництво житла / Р.В. Грінченко // Там само, 2008. – Вып. 85. – С. 68 –
78.
1526. Економіко-фінансова доцільність інвестування новітніх
проектів каталітичного спалювання природного газу як фактора безпеки
життєдіяльності міського населення / В.А. Тарасенко, С.В. Тарасенко,
Р.С. Денькович та ін. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 99. – С. 13 – 23.
1527. Ігнатенко, Р.А. Методичні підходи до залучення інвестицій у
[житлове] будівництво / Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Пробл. науки. –
2007. – № 1. – С. 41 – 46.
1528. Карпушенко, М.Ю. Особливості оцінки інвестиційної
привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах / М.Ю. Карпушенко, А.В. Михайленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 92. –
С. 95 – 98.
1529. Ковтун, М.В. Оренда житла з правом викупу як альтернативний фінансовий механізм інвестування ринку житла / М.В. Ковтун //
Регіон. економіка. – 2012. – № 2. – С. 121 – 128.
1530. Концессионные формы реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. И. Торкатюк, В.В. Дымченко,
Е.А. Карлова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. – Вып. 73. –
С. 98 – 103. – Библиогр.: с. 103.
175
1531. Кравченко, С.Г. Рівень культури містобудівної діяльності як
фактор мінімізації негативного впливу при реалізації інвестиційнобудівельних проектів / С.Г. Кравченко // Там само. Сер. : Техн. науки и
архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 95. – С. 324 –
328.
1532. Левчинський, Д.Л. Основні напрямки методів підвищення
ефективності інвестиційно-будівельної діяльності / Д.Л. Левчинський //
Там само, 2010. – Вып. 94. – С. 50 – 54. – Бібліогр.: с. 53 – 54; Вып. 95. –
С. 15 – 19. – Бібліогр.: с. 19.
1533. Майданик, Р.А. Інвестиційний договір на будівництво житла : поняття і правова природа / Р.А. Майданик, Н.В. Дроздова ; Акад.
прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ, 2006. –
36 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1534. Масс, Н.С. Метод оценки стоимости активов и роста
капитализации энергетических компаний через призму инвестиционной
привлекательности / Н.С. Масс, Ю.Д. Костин // Комунальне господарство
міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. –
Харків, 2011. – Вип. 100. – С. 183 – 192.
1535. Медведовський, В.В. Управління інвестиціями у комунальні
об’єкти на засадах аналізу вартості життєвого циклу / В.В. Медведовський,
Т.В. Ніколаєва // Там само. – С. 45 – 53. – Бібліогр.: с. 53.
1536. Мущинский, С.М. Тенденции развития инвестирования в
жилищное строительство на примере отдельных регионов Украины /
С.М. Мущинский // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2005. – Вып. 62. –
С. 75 – 79.
1537. Онищук, Г.И. Концессия как механизм инвестирования
ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов
Украины / Г.И. Онищук, Н.Н. Потапова // Там само, 2007. – Вып. 77. –
С. 3 – 11. – Библиогр.: с. 10 – 11.
1538. Ореховська, О.В. Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О.В. Ореховська ; Луц. нац. техн.
ун-т. – Луцьк, 2009. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19 – 20 (9 назв).
1539. Паливода, К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми
капітального інвестування у житлове будівництво : автореф. дис. ...
д-ра екон. наук / К.В. Паливода ; Київ. нац. ун-т. – Київ, 2010. – 38 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 33 – 35 (42 назви).
176
1540. Паливода, К. Ефективні механізми інвестування житлового
будівництва / К. Паливода // Банк. справа. – 2006. – № 5 – 6. – С. 66 – 73. –
Бібліогр. в підрядк. прим.
1541. Півень, В.В. SWOT – аналіз доцільності інвестиційних
проектів і програм розвитку типових підприємств ЖКГ / В.В. Півень //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. ун-т
буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії архіт. та містобудування. – Київ,
2011. – Вип. 41. – С. 339 – 342.
1542. Розмислов, О.М. Оцінка ефективності інвестиційної привабливості капітальних вкладень в умовах невизначеності на ринку житла /
О.М. Розмислов // Прометей. – 2006. – Вип. 3. – С. 218 – 222. – Бібліогр.:
с. 222.
1543. Романютін, І.А. Економічний механізм страхування ризиків
іпотечного кредитування інвестицій в житлове будівництво : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / І.А. Романютін ; Київ. ун-т буд-ва і архіт. – Київ,
2005. – 20 с. : іл., табл.
1544. Сейдаметова, Л.Д. Оптимізація організаційно-економічного
механізму управління інвестиціями в житловому будівництві : автореф.
дис. ... канд. екон. наук / Л.Д. Сейдаметова ; Харк. акад. міськ. госп-ва,
[Респ. вищ. навч. закл. «Крим. інж.-пед. ун-т»]. – Харків, 2008. – 20 с. : іл.,
табл. – Бібліогр.: с. 16 – 18.
1545. Стратегия и тактика совершенствования систем формирования инвестиционной привлекательности в жилищно-коммунальном
хозяйстве Украины на основе инновационной политики / В.И. Торкатюк,
Л.А. Нохрина, Г.В. Стадник и др. // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2006. –
Вып. 73. – С. 17 – 34. – Библиогр.: с. 33 – 34.
1546. Сухонос, М.К. Модель формирования инвестиционных
приоритетов проектов систем энергообеспечения городов / М.К. Сухонос //
Там само. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2008. – Вып. 81. – С. 242 – 248.
1547. Тихонова, Г.Б. Управление рисками при инвестировании в
обновление основных фондов коммунальных предприятий / Г.Б. Тихонова // Там само, 2009. – Вып. 87. – С. 142 – 147.
1548. Тормосов, Р.Ю. Стратегічне планування інвестиційної
діяльності комунальних підприємств із залученням громадськості :
автореф. дис. ... канд. екон. наук / Р.Ю. Тормосов ; Харк. нац. ун-т. –
Харків, 2005. – 19 с. : іл.
177
1549. Харченко, Ю.А. Формування інвестиційної привабливості
суб’єктів господарювання / Ю.А. Харченко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. –
Киев, 2009. – вып. 87. – С. 131 – 137.
1550. Юр’єва, С.Ю. Шляхи підвищення ефективності інвестиційно-будівельних комплексів в Україні / С.Ю. Юр’єва // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ.
госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 98. – С. 54 – 60.
1551. Дзеніс, В.О. Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості
Харківського регіону / В.О. Дзеніс // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. Сер. : Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. –
Вып. 92. – С. 71 – 75. – Бібліогр.: с. 74 – 75.
1552. Карлова, О.А. Проблеми залучення інвестицій і основний
капітал житлово-комунального господарства по Черкаській області /
О.А. Карлова, Н.М. Свєтлова // Там само, 2006. – Вип. 68. – С. 51 – 59. –
Бібліогр.: с. 59.
Див. також №№ 9, 41, 241, 248, 295, 309, 458, 569, 1334, 1469, 1472,
1601.
12 УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
1553. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень. Про особливості приватизації об’єктів незавершеного
будівництва : за станом на 14 трав. 2010 р. : закони України / Верхов. Рада
України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2010. – 27, [2] с. – Дод. до
нормат. бюл. «Відомості Верховної Ради України».
1554. Апанасенко, К. Комунальні господарські об’єднання :
актуальні проблеми правового регулювання / К. Апанасенко // Право
України. – 2008. – № 2. – С. 50 – 53. – Бібліогр.: с. 53.
1555. * Берназ-Лукавецька, О.М. Обмін житла (жилих приміщень) :
цивілістичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ О.М. БерназЛукавецька ; Одес. юрид. акад. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17
(9 назв).
178
1556. Блошко, В.В. До проблеми класифікації житлового фонду за
формами власності / В.В. Блошко // Право і безпека. – 2011. – № 1. –
С. 251 – 254. – Бібліогр.: с. 253 – 254.
1557. Боюн, В.П. Аналіз нормативних документів з якості
комунальних послуг / В.П. Боюн, О.В. Багацький // Комп’ютер. засоби,
мережі та системи. – 2012. – № 11. – С. 127 – 136.
1558. * Булгакова, М. Енергозбереження в Україні : правові аспекти
і практична реалізація : посіб. для місц. органів влади / М. Булгакова,
М. Приступа. – Рівне : [Вид.] О. Зень, 2011. – 50 с. : іл., табл.
1559. Віхров, О. Правовідносини з планування господарської
діяльності державних і комунальних підприємств / О. Віхров //
Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 1. – С. 33 – 37.
1560. Волков, В. Інтеграція комунального права до сучасної
юридичної науки / В. Волков, Є. Кулакова // Юрид. журн. – 2007. – № 1. –
С. 89 – 94.
1561. Воронова, О.В. Підстави набуття права власності на житло :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ О.В. Воронова ; НАН України, Ін-т
держави і права. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв).
1562. Галянтич, М.К. Місце житлового права в правовій системі
України / М.К. Галянтич ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і
підприємництва. – Київ, 2006. – 60 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1563. Галянтич, М.К. Правові питання користування житлом /
М.К. Галянтич ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ, 2006. – 44 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1564. Галянтич, М.К. Сучасний стан та напрями удосконалення
житлового законодавства / М.К. Галянтич ; Акад. прав. наук України, НДІ
приват. права і підприємництва. – Київ, 2006. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк.
прим.
1565. Галянтич, М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових
прав громадян в умовах ринкових перетворень : монографія / М.К. Галянтич ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. –
Київ, 2006. – 510, [1] с. – Бібліогр.: с. 482 – 509 та в підрядк. прим.
1566. Гафурова, О. Правове регулювання забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів / О. Гафурова //
Юрид. Україна. – 2010. – № 2. – С. 72 – 76. – Бібліогр. в. прим., с. 76.
1567. Гелеверя, Е.М. Нормативно-правовые аспекты и организационно-экономические особенности перепланировки жилья в современных
условиях / Е.М. Гелеверя // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
179
Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2012. – Вип. 102. –
С. 59 – 68.
1568. Гордеев, В.И. Субъекты права водопользования / В.И. Гордеев // Пробл. законності. – 2005. – Вып. 74. – С. 66 – 73.
1569. Гуляк, Я.В. Договір найму (оренди) житла за цивільним
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я.В. Гуляк ;
Одес. юрид. акад. – Одеса, 2005. – 24 с.
1570. Данилова, Ю.Ф. Правовая характеристика твердых бытовых
отходов в отечественном и зарубежном законодательстве / Ю.Ф. Данилова // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы : сб.
науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. –
Т. 2. – С. 264 – 270. – Библиогр.: с. 270 (12 назв.).
1571. Джабраилов, Р.А. Хозяйственно-правовое обеспечение рационального использования коммунальной собственности города (на примере
концессии) : брошюра / Р.А. Джабраилов, Г.Д. Джумагельдиева ; НАН
Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2007. –
51 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 48 – 51 (49 назв.).
1572. Джабраілов, Р.А. Господарська правосуб’єктність міста :
теорія і практика / Р.А. Джабраілов ; НАН України, Ін-т екон.-прав.
дослідж. – Донецьк : Ноулідж. Донец. від-ня, 2010. – 455 с. – Бібліогр.:
с. 377 – 455 (735 назв).
1573. Джумагельдиева, Г.Д. Правовое обеспечение энергосбережения : монография / Г.Д. Джумагельдиева ; НАН Украины, Ин-т
экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 374 с. : ил., табл.
1574. * Дослідження питання щодо систематизації і класифікації
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства,
міськелектротранспорту, благоустрою населених пунктів та галузі
поховання та НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального
органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства :
звіт про НДР (проміжн.) / Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т
«НДІпроектреконструкція». – Київ, 2010. – 133 с.
1575. * Дослідження питання щодо систематизації нормативноправових актів у сфері житлово-комунального господарства, міськелектротранспорту, благоустрою населених пунктів та галузі поховання та
НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої
влади з питань житлово-комунального господарства : звіт про НДР (заключ.) / Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція». –
Київ, 2011. – 107 с.
180
1576. Євстігнєєв, А. Правове регулювання екологічної безпечності
природокористування в Україні у програмі поводження з твердими
побутовими відходами / А. Євстігнєєв // Юрид. Україна. – 2011. – № 12. –
С. 78 – 82.
1577. * Житлово-комунальні послуги в Україні : нормат.-прав.
регулювання / [упоряд. О.М. Роїна]. – Київ : Скіф : КНТ, 2008. – 565 с. :
табл.
1578. Іванова, Є.О. Правове регулювання використання земель
житлової та громадської забудови у містах України : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук / Є.О. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (13 назв).
1579. Ісаєнко, Д.В. Нормативно-правова складова державної
політики у сфері житлового будівництва / Д.В. Ісаєнко // Актуал. пробл.
держ. упр. – 2011. – № 1. – С. 196 – 202.
1580. Клименко, О.В. Застосування методу нормативних витрат на
підприємствах житлово-комунального господарства / О.В. Клименко //
Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2009. – № 2. –
С. 76 – 81.
1581. Коментар судової практики розгляду житлових спорів /
[М.К. Галянтич, А.І. Дрішлюк, Л.Г. Лічман, В.М. Махінчук]. – 2-е вид.,
переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 415 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1582. Коршакова, О.М. Житлово-комунальні послуги в цивільному
обігу України : [іст. огляд] / О.М. Коршакова // Право і безпека. – 2011. –
№ 3. – С. 264 – 270.
1583. Кучерук, К.І. Особливості правового регулювання здійснення
права приватної власності на житло / К.І. Кучерук, О.А. Федько // Держава
та регіони. Сер. : Право. – 2007. – № 1. – С. 116 – 121.
1584. Лозанський, В. Правове регулювання водокористування /
В. Лозанський // Право України. – 2005. – № 12. – С. 68 – 72.
1585. Лук’янченко, О.О. Економіко-правове забезпечення розвитку
житлового господарства як складової містообслуговуючої сфери /
О.О. Лук’янченко // Экономика и право. – 2006. – № 3. – С. 83 – 88.
1586. Малая, М.В. Правове регулювання у сфері енергозбереження :
сучасний стан та перспективи / М.В. Малая // Энергосбережение. – 2006. –
№ 1. – С. 25 – 27.
181
1587. Мічурін, Є.О. Правочини з житлом : наук.-практ. посіб. /
Є.О. Мічурін. – 3-є вид., перероб. та допов. – Харків : Юрсвіт, 2007. –
536 с. : портр. – Бібліогр.: с. 511 – 523 (156 назв).
1588. Онищук, Г.І. Науково-технічне та нормативне забезпечення
реконструкцій житлового фонду України / Г.І. Онищук // Продукт. сили
України. – 2009. – № 2. – С. 58 – 65.
1589. Перепланування приміщень (нормативні документи) /
[упоряд. В.О. Коцюба, В.В. Сенчук] ; Центр прав. дослідж. Фурси, Київ.
міськ. бюро техн. інвентаризації. – Київ : [Вид.] Фурса С.Я., 2006. – 112 с. :
табл.
1590. Пілігрім, Г.С. Концесія як правова конструкція господарського використання комунального майна / Г.С. Пілігрім // Город, регион,
государство : экономико-правовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк, 2009. – Т. 1. – С. 254 – 260. –
Бібліогр.: с. 259 – 260 (10 назв).
1591. Право на житло в Україні : реалізація та захист / [Є.О. Харитонов, М.К. Галянтич, Л.Г. Лічман та ін.]. – Харків : Одіссей, 2008. –
455 с. – Бібліогр.: с. 423 – 447 (387 назв) та в підрядк. прим.
1592. Правові документи та рекомендації щодо удосконалення
роботи органів самоорганізації населення в сфері житлово-комунального
господарства : правова освіта по захисту інтересів власників житла / [авт.упоряд. І. Ялоха] ; Хмельниц. міськ. об-ня громадян «Асоц. власників
житла». – Хмельницький, 2007. – 329 с.
1593. Правові проблеми реалізації житлових прав громадян : зб.
наук. матеріалів : [за матеріалами круглого столу, м. Київ, 15 черв.
2006 р.] / Акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр АПрН України, НДІ
приват. права і підприємництва. – Київ, 2006. – 99 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1594. Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 11 – 15 черв. 2012 р., м. Алушта. –
Алушта : [б. в.] ; Харків : ХНАМГ, 2012. – 236 с. : іл., табл.
1595. Реформування житлового законодавства : проблеми та перспективи : зб. наук. матеріалів круглого столу, (м. Харків, 16 груд.,
2006 р.) / Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДІ приват. права і підприємництва. – Харків, 2007. – 170, [1] с.
1596. Ріпенко, А.І. Правове регулювання використання земель
житлової та громадської забудови для благоустрою : автореф. дис. ... канд.
182
юрид. наук / А.І. Ріпенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Київ, 2010. – 20 с.
1597. Ройзин, П.Г. Новая система организации жилищно-коммунальных услуг в Украине. Законодательная база. Социальный проект /
П.Г. Ройзин, Б.А. Шевченко. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 31 с. : ил.
1598. Селезнев, В.В. Как защищать свои права жильца / В.В. Селезнев. – 2-е изд., доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2007. – 326, [1] с.: табл. –
Библиогр.: с. 322 (10 назв.).
1599. Серебрякова, Ю.О. Договір оренди державного та комунального нерухомого майна : монографія / Ю.О. Серебрякова, М.Л. Шелухін ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. – Донецьк :
Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 183 с. – Бібліогр.: с. 153 – 175 (231 назва).
1600. Слюсаренко, Ю.С. Нормативно-правова база забезпечення
енергоефективності будинків в Україні / Ю.С. Слюсаренко, В.Г. Тарасюк,
Г.Г. Фаренюк // Буд. конструкції. – 2008. – Вип. 68. – С. 3 – 11.
1601. Смітюх, А.В. Правові аспекти інвестування у будівництво
житла : практ. посіб. / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2012. – 184 с. : іл., табл.
1602. Створення галузевого фонду нормативно-правових актів
житлово-комунального господарства / Г.І. Онищук, Г.М. Агєєва, А.В. Гірник [та ін.] // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн.
науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 101. –
С. 491 – 504. – Бібліогр.: с. 502 – 504.
1603. Сударенко, О.В. Право на житло : державне фінансування
будівництва : монографія / О.В. Сударенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. –
Київ : КНТЕУ, 2010. – 315 с. : табл. – Бібліогр.: с. 279 – 315 (424 назви) та в
підрядк. прим.
1604. Тилик, Т.М. Припинення житлових правовідносин : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук / Т.М. Тилик ; Київ. ун-т внутр. справ, [Київ. нац.
ун-т]. – Київ, 2010. – 18 с.
1605. Трегубов, Э. Жилищные споры / Э. Трегубов. – Харьков :
Фактор, 2010. – 431 с. – (Сер. : Судеб. практика и коммент.).
1606. Труш, І.В. Економіко-правові проблеми приватизації комунального майна / І.В. Труш // Город, регион, государство : экономикоправовые проблемы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых
исслед. – Донецк, 2009. – Т. 1. – С. 225 – 229.
1607. Улыбина, В.О. Организационно-правовые проблемы создания
и функционирования самоуправляемого жилого фонда / В.О. Улыбина //
Там само. – С. 229 – 234.
183
1608. Фігель, А. Особливості захисту житлових прав фізичних осіб
як суб’єктів цивільних правових відносин / А. Фігель // Юрид. Україна. –
2011. – № 11. – С. 32 – 37.
1609. Чорноус, О. Правовий режим водоохоронних зон / О.Чорноус // Юрид. журн. – 2008. – № 7/8. – С. 102 – 106.
1610. Шишка, О. Порядок укладення договору найму житла з
житлового фонду соціального призначення / О. Шишка // Підприємництво,
госп-во і право. – 2011. – № 3. – С. 18 – 22.
1611. Юрескул, В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.О. Юрескул ; Київ. нац. ун-т, [Одес. нац. юрид. акад.]. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (15 назв).
1612. Ганжа, Н.В. Право на житло : конституц. і міжнар.-прав.
аспекти прав. регулювання в Україні та окр. зарубіж. державах / Н.В. Ганжа // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2007. – № 2. – С. 15 – 18. –
Бібліогр.: с. 17 – 18.
Див. також №№ 493, 646, 661, 1412, 1413, 1533, 1641, 1653.
13 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЖКГ
1613. Акіменко, В.Я. Гігієнічні вимоги до звукоізоляції вікон та
балконних дверей приміщень для проживання, лікування і оздоровлення /
В.Я. Акіменко, П.В. Семашко // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 1. –
С. 73 – 75.
1614. Андрийчук, Н.Д. Повышение энергоэкологической эффективности теплогенерирующих установок для объектов жилищно-коммунального хозяйства / Н.Д. Андрийчук // Энергосбережение. – 2007. – № 5. –
С. 4 – 6.
1615. Безценный, А.А. Оптимизация экологической деятельности по
защите водных ресурсов в процессе формирования систем водопотребления / А.А. Безценный // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев,
2010. – Вып. 95. – С. 82 – 84.
1616. Белан, В.В. Современные экологические проблемы питьевого
водоснабжения Украины и пути их улучшения / В.В. Белан, В.В. Порошкин // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 3. – С. 59 – 62.
184
1617. Беликов, А.С. Оценка радиационно-гигиенических и защитных свойств строительных материалов / А.С. Беликов, Г.Г. Капленко,
С.В. Нестеренко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки // Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 234 –
238.
1618. Благодарная, Г.И. Экологическая безопасность систем
водоподготовки / Г.И. Благодарная, А.В. Коваленко // Там само. Сер. :
Архитектура и техн. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. –
Вып. 90. – С. 337 – 341.
1619. Бодюл, О.И. Анализ экологической безопасности переработки
сточных вод / О.И. Бодюл, Е.Е. Петрушкова, Н.М. Ткач // Холодил.
техніка і технологія. – 2007. – № 3. – С. 50 – 56.
1620. Бохан, А.В. Екологізація підприємництва в сфері житловокомунального господарства / А.В. Бохан // Формування ринкових відносин
в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73.
1621. Василенко, С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций
и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической
безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко,
В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. –
№ 2. – С. 63 – 70. – Библиогр.: с. 70.
1622. Вероятностный анализ экологической безопасности объектов
топливной энергетики / Л.Ф. Сердюцкая, И.П. Каменева, А.В. Яцишин,
Д.А. Полишко // Зб. наук. пр. / Ін-т пробл. моделювання в енергетиці НАН
України. – 2008. – Вип. 46. – С. 54 – 62.
1623. Влияние присутствующих в воздухе газов на окислительновосстановительные свойства питьевой воды / В.В. Гончарук, В.А. Багрий,
Р.Д. Чеботарева, С.Ю. Баштан // Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32,
№ 6. – С. 575 – 583. – Библиогр.: с. 582 – 583.
1624. Волосник, Д.Т. Стратегія екологічного збереження водних
ресурсів / Д.Т. Волосник // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.
Сер. : Екон. науки / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. –
С. 449 – 454.
1625. Галетич, І.К. Комплексний вплив забруднень електромагнітного походження на стан довкілля великого міста (на прикладі
світлового забруднення) / І.К. Галетич, Ю.І. Вергелес // Там само. Сер. :
Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. –
Вип. 101. – С. 139 – 149. – Бібліогр.: с. 149 (14 назв).
185
1626. Гігієнічні проблеми акустичного забруднення житлового
середовища (підсумки і перспективи) / В.Я. Акіменко, Ж.І. Чорна, П.В. Семашко, О.В. Шумак / Довкілля та здоров’я. – 2006. – № 3. – С. 19 – 23.
1627. Голіченков, О.М. Гігієнічне значення комплексу ведучих
компонентів полімерних матеріалів (фенолу, стиролу, формальдегіду) як
факторів забруднення житлового середовища : автореф. дис. ... канд. мед.
наук / О.М. Голіченков; Ін-т гігієни та мед. екології Акад. мед. наук
України. – Київ, 2006. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).
1628. Голян, В.А. Формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування / В.А. Голян // Актуал. пробл.
економіки. – 2008. – № 9. – С. 145 – 154.
1629. Гупало, О.С. Підвищення радіаційної якості будівництва
житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / О.С. Гупало ; Придніпр. акад. буд-ва та
архіт. – Дніпропетровськ, 2009. – 19 с. іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17
(8 назв).
1630. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігіє-нічні
та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання : ДСТУ 4808 :
2007. – [Чинний від 2009-01-01]. – Київ : Держспоживстандарт України,
2007. – ІІІ, 36 с. : табл.
1631. Димченко, О.В. Систематизація методологічних принципів
економічної та екологічної безпеки водопостачання / О.В. Димченко,
С.Л. Василенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 9 –
17. – Бібліогр.: с. 16 – 17.
1632. Дмитрієва, О.О. Еколого-соціальна концепція управління
водокористуванням населених пунктів України / О.О. Дмитрієва //
Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. / НАН
України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2006. – С. 358 – 368. –
Бібліогр.: с. 367 – 368.
1633. Долінський, А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми
енергетики / А.А. Долінський // Вісн. НАН України. – 2006. – № 2. –
С. 24 – 32.
1634. Дорошенко, А.В. Экологический анализ солнечных систем
теплоснабжения / А.В. Дорошенко, К.А. Шестопалов, А.О. Чулкин //
Холодил. техніка і технологія. – 2006. – № 3. – С. 67 – 72.
1635. Древаль, И.В. Использование экологического подхода при
формировании современных ландшафтных объектов / И.В. Древаль,
186
О.Ю. Лысых // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн.
науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 97. –
С. 408 – 412. – Библиогр.: с. 412 (10 назв.).
1636. Екологічна безпека гідросфери регіону, очищення стічних вод
та утилізація шламів водоочищення / О.М. Адаменко, Л.І. Челядин,
В.Л. Челядин, М.Р. Скробач // Экотехнологии и ресурсосбережение. –
2007. – № 6. – С. 68 – 73.
1637. Екологічний аудит водогосподарських систем : [монографія /
Т.П. Галушкіна, О.І. Бондар, В.А. Голян та ін.]; НАН України, Ін-т пробл.
ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2010. – 403 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 312 – 324 (172 назви).
1638. Екологія відходів : наук. моногр. [Кн. 1 / В.А. Бурлака,
І.Г. Грабар, І.В. Хом’як та ін.] ; Житомир. держ. ун-т, Житомир. технол.
ун-т. – Житомир : Рута, 2007. – 510 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в тексті.
1639. Исследование техногенных искажений геомагнитного поля в
жилых и производственных помещениях и определение путей их снижения
до безопасного уровня / В.Ю. Розов, М.М. Резинкина, Ю.Д. Думанский,
Л.А. Гвозденко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. «Проблеми сучасної
електротехніки». – 2008. – Ч. 2. – С. 3 – 8. – Библиогр.: с. 8.
1640. Іванова, О.С. Мікробне забруднення джерел централізованого і децентралізованого водопостачання / О.С. Іванова // Довкілля та
здоров’я. – 2010. – № 3. – С. 35 – 37.
1641. Ільїна, Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук / Н.Л. Ільїна ; Київ. нац. ун-т. – Київ, 2008. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17 – 18 (12 назв).
1642. Інституціональне забезпечення екологозбалансованого водокористування в сучасних умовах : монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян,
О.В. Яроцька, Н.В. Коржунова. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд»,
2008. – 455 с.
1643. Калиниченко, Т.Б. К проблеме использования экономических рычагов управления водоохранной деятельностью / Т.Б. Калиниченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Экон.
науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2009. – Вып. 87. – С. 91 – 96.
1644. Козин, Л.Ф. Современная энергетика и экология : проблемы и
перспективы / Л.Ф. Козин, С.В. Волков. – Киев : Наук. думка, 2006. – 772,
[1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 718 – 760.
187
1645. Кофанов, В.І. Нормативно-методичне забезпечення визначення якості води при оцінці впливу на навколишнє середовище / В.І. Кофанов, М.С. Огняник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. –
2009. – № 4. – С. 15 – 23. – Бібліогр.: с. 22 – 23.
1646. Кошеленко, В.В. Забезпечення радіаційної безпеки житлових
будівель згідно з соціально-економічними вимогами : автореф. дис. ...
канд. техн. наук / В.В. Кошеленко ; Придніпр. акад. буд-ва та архіт. –
Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (11 назв).
1647. Кузьмінов, Б.П. Корпусні меблі як джерело хімічного
забруднення повітряного середовища житла / Б.П. Кузьмінов, Ю.Г. Брейдак, Т.С. Зозуляк // Медич. перспективи. – 2007. – Т. 12, № 4. – С. 103 –
108. – Бібліогр.: с. 108.
1648. Лощинин, М. Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / М. Лощинин, А. Маценко,
И. Сотник // Економіст. – 2008. – № 3. – С. 26 – 37.
1649. Лук’янихін, В.О. Врахування еколого-економічних скла-дових
на етапі проектування у будівельній галузі / В.О. Лук’янихін,
К.Ю. Зубко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Экон. науки / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 94. – С. 339 –
343.
1650. Нікітченко, О.Ю. Покращення екологічного стану в зоні
впливу теплових електростанцій / О.Ю. Нікітченко, С.В. Мінка //
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. /
Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 33 – 38.
1651. Пасенко, А.В. Проблема накопичення шламових відходів
водопідготовки об’єктів теплоенергетики / А.В. Пасенко // Нові технології. – 2007. – № 4. – С. 175 – 180.
1652. Піотровські, Є.З. Вплив параметрів повітря на процес
зростання пліснявих грибів у приміщеннях «хворих» будинків / Є.З. Піотровські, Д. Коруба, А.Ф. Строй // Комунальне господарство міст : наук.техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад. міськ. госп-ва. – Харків,
2011. – Вип. 101. – С. 165 – 175.
1653. Попович, Т.Г. Екологічно безпечне житло : реалії та правове
регулювання / Т.Г. Попович ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права
і підприємництва. – Київ, 2006. – 32 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1654. Примак, А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти : автореф.
188
дис. ... канд. техн. наук / А.І. Примак ; НАН України, Ін-т відновлюв.
енергетики. – Київ, 2009. – 20 с. : іл.
1655. Сахновська, В.М. Визначення базових та додаткових
факторів, що впливають на надійність та екологічну безпеку мереж
водопостачання та водовідведення / В.М. Сахновська // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 376 – 383. – Бібліогр.:
с. 382 – 383 (12 назв).
1656. Солуха, І.Б. Проблема забруднення житлових приміщень /
І.Б. Солуха, Б.В. Солуха // Містобудування та територіальне планування :
наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Держ. НДІ теорії та історії
архіт. та містобудування. – Київ, 2007. – Вип. 28. – С. 266 – 292.
1657. Телешенко, Г.О. Підземні тягові підстанції [міського]
електричного транспорту як напрям вирішення завдань забезпечення
безпеки життєдіяльності і екології / Г.О. Телешенко // Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Техн. науки та архіт. / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2011. – Вип. 99. – С. 193 – 198.
1658. Третьяков, О.В. Проблема забруднення поверхневих джерел
водопостачання та виробництво питної води в умовах діючих станцій
водопідготовки / О.В. Третьяков, Р.В. Пономаренко // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки / Харьк. акад. гор.
хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 91. – С. 225 – 228.
1659. Уряднікова, І.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці : автореф.
дис. ... д-ра техн. наук / І.В. Уряднікова ; Акад. природоохорон. та курорт.
буд-ва, [Одес. політехн. ун-т]. – Сімферополь, 2009. – 32, [1] с. : іл. –
Бібліогр.: с. 25 – 31 (70 назв).
1660. Харламова, О.В. Екологізація як фактор раціоналізації
водоспоживання / О.В. Харламова, В.В. Попков // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура /
Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 294 – 300. – Бібліогр.:
с. 299 – 300.
1661. Шевчук, О.І. Екологічна безпека житлового будівництва
регіону : монографія / О.І. Шевчук ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ЛігаПрес, 2009. – 179 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 157 – 179 (249 назв).
1662. Яковлєв, Є.О. Нові питання регіональної переоцінки та
охорони прісних підземних вод України як чинника стратегічної безпеки
189
питного водопостачання / Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності. – 2009. – № 3. – С. 30 – 36. – Бібліогр.: с. 36.
1663. Яроцька, О.В. Оцінка еколого-економічної ефективності водокористування в басейнових водогосподарських комплексах / О.В. Яроцька // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. /
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ, 2006. – С. 317 –
324. – Бібліогр.: с. 323 – 324.
1664. Діренко, Г.О. Екологічно безпечні технології очищення
поверхневого стоку з урбанізованих територій : (на прикл. м. Києва) :
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Г.О. Діренко ; Київ. ун-т буд-ва і архіт.,
[ТОВ Наук.-інж. центр «Потенціал-4»]. – Київ, 2010. – 21 с. : іл., табл. –
Бібліогр.: с. 17 – 19 (18 назв).
1665. Жуковський, Т.Ф. Дослідження викидів оксидів азоту в
атмосферне повітря від котлоагрегатів ЗАТ «Теплоенергоцентраль-3»
м. Харкова / Т.Ф. Жуковський, О.Л. Проценко // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. Сер. : Техн. науки и архитектура / Харьк. акад.
гор. хоз-ва. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 290 – 294.
1666. Захаркевич, І. Екологічний стан джерел питної води та
здоров’я населення Житомирщини / І. Захаркевич, А. Запольський, І. Пінкевич, П. Малярчук // Вод. госп-во України. – 2012. – № 3. – С. 30 – 34.
1667. * Захарченко, М. Розробка низькозатратних природоохоронних заходів у басейні Західного Бугу / М. Захарченко, І. Рижикова //
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 22 – 24 травня
2008 р. – Луцьк, 2008. – С. 216 – 219.
1668. Пурденко, О.А. Зарубіжний досвід оподаткування електроенергетики з урахуванням екологічної безпеки / О.А. Пурденко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. Сер. : Екон. науки / Харк. акад.
міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – Вип. 96. – С. 454 – 460. – Бібліогр.: с. 459 –
460 (11 назв).
1669. Рудько, Г.І. Ретроспективний аналіз еколого-гідрохімічних
умов Донецької області у зв’язку з екологічним нормуванням якості вод /
Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екол. довкілля та безпека життєдіяльності. –
2006. – № 4. – С. 5 – 14.
1670. Фесюк, В.О. Екологічні наслідки впливу осадів стічних вод
очисних споруд міста Луцька на навколишнє середовище та шляхи їх
190
мінімізації / В.О. Фесюк, С.Г. Панькевич // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. – 2007. – Вип. 256. – С. 286 – 292.
1671. Яковлев, В.В. Биотестирование природных вод Харьковской
области для оценки их токсичности / В.В. Яковлев, Т.Ю. Бирюкова,
С.А. Мацюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Сер. :
Техн. науки и архитектура / Харьк. акад. гор. хоз-ва. – Киев, 2008. –
Вып. 84. – С. 102 – 110. – Библиогр.: с. 110.
Див. також №№ 78, 364, 383, 396, 417, 562, 599, 621, 632, 652, 672,
721, 724, 742, 805, 814, 829, 864, 886, 888, 892, 923, 929, 957, 1059, 1300,
1330, 1346, 1353, 1392, 1421, 1455, 1526, 1576, 1609.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ
1672. Історія комунального господарства Харкова (1883 – 2008) :
бібліогр. покажч. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Н.Б. Давидова,
Н.О. Рибакова, О.М. Науменко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 58 с.
1673. Реформування житлово-комунального господарства – головна проблема держави ( 1993 – 2008 рр.) : бібліогр. покажч. / Харк. нац.
акад. міськ. госп-ва ; уклад. Н.Б. Давидова, Н.О. Рибакова, О.М. Науменко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 77 с.
1674. Становлення та розвиток комунального господарства й
комунальної освіти міста Харкова (1873 – 2012) : до 90-ї річниці заснування Академії : бібліогр. покажч. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.
О.М. Штангей, Т.С. Муханова, О.Ф. Сергієнко. – Харків : ХНАМГ, 2012. –
118 с.
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Абашкина О.С. 1152
Абелешев В.И. 920
Абракитов В.Э. 1179
Абраменко Д.І. 1128
Абрамов И.Б. 881
Абрамова Л.С. 1206
Абрамова М.В. 858
Абрамович И.А. 777
Абрамюк І.Г. 422
Авдєєва С.М. 1016
191
Авраменко В.Л. 830
Авраменко Н.Л. 613
Авраменко С.Х. 921
Авраміч П.А. 1084
Аврамова О.Є. 342
Авуа А. 1256
Агаджанов Г.К. 44, 778
Агєєва Г.М. 522, 533, 1602
Адаменко О.М. 1636
Аземша С.А. 1291
Айрапетян Т.С. 847
Акименко Н.В. 1458
Акимов С.Ф. 523, 550
Акіменко В.Я. 1613, 1626
Акмен В.О. 1340
Алексахін О.О. 1017, 1046, 1074
Алтухов П.М. 1237
Амосов О.Ю. 275, 439, 1372, 1515
Амоша О.І. 37,967
Ананян И.И. 543, 553
Анахіна Ю.В. 1214
Андраш П. 677
Андреев С.Ю. 610, 1018, 1050,
1072, 1373
Андреева В.Н. 589
Андрейченко А.В. 859
Андрейченко В.П. 1207, 1257
Андренко Е.А. 330
Андрєєв О.Ю. 1019
Андрєєв С.І. 1304
Андрєєва В.М. 27
Андрєєва О.Ю. 109
Андрийчук К.Н. 1186, 1197, 1203
Андрийчук Н.Д. 1186, 1614
Андріанова Г.А. 379
Андрієнко В.М. 1450
Андрійченко В.П. 1208, 1209,
1238
Андрійчук І.В. 945
Андрійчук М.Д. 47
Андрощук И.В. 860
Андрощук О.В. 860
Анисимова Л.В. 568
Анкянец Н.Ю. 515
Аношенко Н.В. 1230
Анпілогов П.І. 277, 1516
Антоненко А.М. 1046
Антоненко О.Б. 278
Антоненко С.Е. 730
Антонова С. 678
Антощук С.Г. 1065
Апанасенко К. 110, 1554
Апатенко Т.Н. 434
Апатенко Т.Н. 380
Арсеньева О.П. 1076
Артюх С.Н. 946
Астрелін І.М. 799
Атаманенко И.Д. 754
Атаманчук В.В. 1020, 1021, 1107,
1374
Атаманчук В.М. 779
Атоєв К.Л. 64, 176
Афанасьєва І.А. 1227
Афонченкова Т. 1117
Афтанюк В.В. 1022, 1023
Ахаїмова А.О. 381
Ахиезер В.К. 1108
Ачкасов А.Е. 586
Ачкасов И.А. 141, 1074, 1375
Бабаєв В.М. 423, 1459
Бабаєвська О.Б. 1460
Бабак А.В. 279
Бабенко Е.П. 1319
Бабич А.А. 708
Бабич А.С. 781
192
Бабич Н.И. 1065
Багацький О.В. 1557
Багрий В.А. 706, 898, 1623
Багро С.В. 1084
Бадеха А.В. 895
Бадеха В.П. 884, 895
Базєєв Є.Т. 1044, 1073
Базилюк А. 280
Бакай Г.О. 594
Бакалін Ю.І. 1447
Балакина М.Н. 826, 882, 885, 887,
891
Балакіна М.М. 712, 782
Баландина Л.Я. 1194
Баландіна І.С. 1376
Балик Т. 382, 405
Балицький В.С. 524
Балюта С.М. 1377
Банах А.В. 525, 552
Банах В.А. 526, 552
Бандуркин С.К. 1023
Баранич Ю.В. 1203
Бараннік В.О. 1327
Баранов С.В. 1305
Баранова І.Г. 832
Барахтенко Е.А. 1093
Бардаков В.А. 27, 111
Барон В.Г. 1180
Басок Б.І. 1044, 1073, 1080, 1092
Баташова И.А. 1052
Баташова Н.А. 1056
Бахир В. 679
Бачинська Л.Г. 331, 383, 472
Бачинська О.В. 424
Башір Н.Ю. 852
Баштан С.Ю. 680, 1623
Беззубко Б.И. 227
Беззубко Л.В. 48, 227, 237
Безлюбченко Е.С. 332
Безродный М.К. 1024, 1181
Безручко А.П. 68
Безугла В.О. 1461
Безуглый В.К. 935
Безценный А.А. 1615
Бекиров Э.А. 1178
Белан В.В. 1616
Беликов А.С. 1617
Белопольский Н.Г. 967
Беляева А.В. 212
Беляева В.М. 660, 711, 763, 783,
851
Беляева Г.В. 333, 334
Бень А.П. 805
Бережна А.Ю. 440
Березуцкий В.В. 681, 784
Березюк О. 861, 874
Берестяный Ю.Б. 899
Берлог О.І. 1210
Берназ-Лукавецька О.М. 1555
Бесараб А.І. 1211
Бескровная М.В. 900
Бєдункова О.О. 941
Бєлєнцов В.М. 1379
Бєльська О.А. 969
Бєлятинський А.О. 1276
Биваліна М.В. 527, 528, 567
Бикмаев С.Р. 1049
Билека Б.Д. 1025
Бирюков Д.Б. 923
Бирюкова Т.Ю. 1671
Битов В. 626
Бичківський Р. 646
Бичко З.В. 1241
Бичков О.П. 335
Бідношея В.Я. 494
Бікулов Д.Т. 1517
193
Біла С. 238
Білик Л.І. 672
Біляєва Г.В. 215
Білянський О.М. 82, 239, 1462
Біскуб П. 683
Благодарная Г.И. 684, 700, 730,
901, 1618
Блінова М.Ю. 425
Блошенко И.Я. 1212
Блошко В.В. 1556
Бобир О.Ю. 663
Бобловський О.В. 1046, 1074
Бобровська О.Ю. 112
Бобух А.А. 1026, 1072
Бовкун Я.В. 1137
Богак Л.Н. 543, 553
Богачев С.В. 1, 2, 29–31
Богачев С.Н. 281
Богдан К.К. 819
Богдан Н.М. 473
Богданович Л.С. 1109
Богдановский В.В. 675
Богородский С.В. 1027
Бодюл О.И. 1619
Божанова В.Ю. 336, 441, 1518,
1519
Божко И.В. 695
Бойко В.С. 615
Бойко Л.Г. 1378
Бойко Т.В. 905
Бойков Д.В. 970
Болгов В.В. 622, 1324
Болотских Н.Н. 1028
Бондар О.І. 880, 1637
Бондарева Т.С. 484
Бондаренко Б.В. 575
Бондаренко Б.И. 927, 935
Бондаренко Д.А. 739
Бондаренко О.В. 27
Бондаренко Ю.Г. 672
Бонев Д.Б. 1178
Бордюг Н.С. 616
Борисенко А.В. 1029
Борисова А.Б. 791
Боровик О.А. 104
Бородич Л.В. 38, 474, 566
Бородійчук М.О. 1423
Бохан А.В. 1620
Боцула Д.О. 1118
Боцула М.П. 1116
Боюн В.П. 1557
Брадул С.В. 1379
Бражникова Л.Н. 49–51, 113–115,
1440, 1463–1465
Братута Э.Г. 1036, 1182
Брейдак Ю.Г. 1647
Бреус Р.В. 924
Бригадир Ю.О. 1030
Брижань Д.О. 240
Брунько В.М. 82
Бубенко О.П. 4
Бубенко П.Т. 3, 45
Буга Н.Ю. 52
Бугас М.В. 633
Буднікевич І.М. 1441
Будянська Е.М. 1159
Буйний Р.О. 1119
Букіашвілі В.О. 576
Букрек 653
Булаєнко М.В. 740
Булгакова М. 1558
Булгакова О.В. 916
Бурак О.М. 1328, 1342
Бурбело М.Й. 1120
Бурдыка Л.Ф. 1065
Буркун И.Г. 111, 442, 443
194
Бурлака В.А. 1638
Бурлака Г. 1520
Бутенко Т.Е. 358
Бутиріна В.М. 53, 54
Бутін Є.П. 870
Бутова А.П. 544
Бушма В.М. 1211, 1281
Бушменева Ю.В. 1348
Быкорез Е.И. 1078
Вавричук О.С. 1466
Вакарчук І.М. 1249
Вальцева Т.Ю. 899
Вальчук Д.Г. 896
Вантеева О.В. 617
Василенко С.Л. 618, 619, 1621,
1631
Васильев А.В. 586
Васильев А.И. 655
Васильев Г.П. 1109
Васильева А.Ю. 1306
Васильева И.Н. 586
Васильева И.П. 1467
Васильєв А.Й. 620
Васильєв О.В. 385, 1521
Василюк Т.П. 785
Васічкін В.І. 1377
Вахович І.В. 554
Вашкевич Е.Ю. 1089
Ващишак І.Р. 1031
Вевеллер Х. 688, 767
Великих К.А. 337
Великих К.О. 1380
Величко В.В. 1381, 1460, 1468
Величко С. 685, 728
Вень Мінмін 475
Вербинський В.В. 947
Вербовский В.С. 1121
Вергелес Ю.І. 1327, 1625
Веремійчук Ю.А. 1122
Веретенникова Т.Е. 1090
Версетілова Л.С. 256
Вертиль Н.Н. 466
Верхоглядова Н.І. 241, 458
Виговська Г.П. 879
Виноградова Т.В. 935
Висоцька Г.В. 116, 179, 434, 444,
1454
Виставна Ю.Ю. 621
Витвицька У.Я. 945
Витрищук К.О. 55
Віниченко В.С. 1213, 1214, 1294
Віхров О. 1559
Владимирова М.С. 4
Владимирский А.А. 1032
Владимирский И.А. 1032
Влащенко Н.Н. 655
Вовк Л.І. 786
Водецька О.М. 331
Водовозов Є.Н. 177
Водянка В.Р. 826
Возняк О.Т. 1183, 1193
Войнич В.Е. 623
Войнич Е.В. 623
Войнич Л.А. 623
Волгіна Н.О. 787, 1469
Волик Г.Л. 1382
Волинський Г. 178
Волков А.В. 282, 1123
Волков В. 1560
Волков С.В. 1644
Воловик О.О. 1308
Володина И.Н. 1009
Володченко А.А. 1215
Волосник Д.Т. 1624
Волохін В.В. 1124
195
Волошин М.Я. 815
Вольчин І.А. 968
Воробйов А.Е. 862
Ворожбиян М.И. 836, 936
Ворон О.Ф. 1343
Ворона Л.Ю. 533
Вороненко В.А. 797
Воронина О.С. 569, 1383
Воронков О.О. 1033
Воронова О.В. 1561
Вороновская Л.П. 56, 152, 242
Вороновский Г.К. 1138, 1152
Воротынцев В.А. 1034
Воскобойнікова Н.О. 1053
Воськало В.І. 477
Высоцкий С.П. 925, 1384
Вычужанин В.В. 1184, 1185
Габрель М. 512
Габрель М.М. 386
Габрель М.С. 1216
Гавкалова Н.Л. 1372
Гавриленко В.О. 180
Гавриленко И.А. 590, 591
Гавриленко І.О. 604, 972
Гавриліченко Є.В. 298
Гаврилов І.М. 529
Гаврилюк В.В. 634
Гаєвська А.Ю. 642
Гаєвська В.О. 577
Гайдуцький П.І. 456
Гайко Є.Ю. 1522
Гайса І.М. 1035
Галетич І.К. 1625
Галицький О.А. 519
Галінський О.М. 478
Галкин А.С. 283
Галушкіна Т.П. 1637
Галушко А.В. 57
Галушко В.Н. 1235, 1247
Гальченко С.М. 624
Галянтич М.К. 342, 1562 – 1565,
1581, 1591
Ганжа А.Н. 1036, 1182
Ганжа Н.В. 1612
Ганзель А.И. 665
Гапонова Л.В. 974
Гаркуша Л.К. 1025
Гармаш Б.К. 936
Гарник В. 683
Гарьковец А.М. 1348
Гасанов Г.Б. 1125
Гафурова О. 1566
Гвозденко Л.А. 1639
Гвоздяк П. 687, 903, 911
Гелеверя Є.М. 58, 117, 338, 339,
1567
Гелетуха Г.Г. 276
Герасимчук З.В. 59, 181, 387,
1329, 1523
Геращенко И.А. 289
Гершкович В.Ф. 1037
Гетало Н.С. 966, 1385, 1386, 1427,
1524
Гецович Е.М. 1217
Гілевич В.В. 1279
Гірник А.В. 1602
Гірник М.А. 530
Глебова М.Л. 1207
Гликсон А.Л.1108
Глоба Л.І. 903
Глушко О.О. 536
Глущенко О.Ю. 567
Гнаповский А.В. 765
Гнаповский В.А. 765
Гнесь І.П. 340, 863
196
Гнідець Б.Г. 479
Гнучих Л.А. 739, 833
Гоблик А.В. 388
Говоров В.Ф. 1349
Говоров Ф.П. 1126, 1127, 1349,
1350
Говорова Ж.М. 702
Годлевский В.С. 975
Годяев С.Г. 781
Гоженко А.И. 696, 721
Гойко А.Ф. 531, 554
Голенков О.Г. 1043
Голик Й.М. 1442
Голіченков О.М. 1627
Головинський І.Л. 657
Головченко В.П. 975
Голощапов В.Н. 1063
Голубцова О.В. 1263
Голян В. 625, 626, 656, 1433, 1628,
1637, 1642
Гомеля Н.Д. 788, 902
Гонсьор О. 646
Гончар О.Л. 1351, 1358
Гончаренко А.І. 943
Гончаренко Д.Ф. 688, 767, 856
Гончаренко М.Ф. 458
Гончаров Ф.І. 650
Гончарова З.В. 116, 146, 147, 183,
445, 1448
Гончарова Н.В. 1203
Гончарук В.В. 627, 682, 686, 689,
695, 705, 706, 712, 882, 884, 885,
887, 891, 895, 898, 1623
Гораш Н.Ю. 904
Горбань О.М. 628
Горбатых О.И. 1061
Горбачев П.Ф. 1218, 1258
Горбенко В.Н. 896
Горбунов В.В. 1172
Горб’як Т. 977
Гордеев В.И. 1568
Гордиенко Ю.С. 389
Гордієнко Н.І. 446
Гордієнко О.С. 1225, 1387
Гордієнко С.М. 499
Горлач Н.Ю. 467
Горобець О.В. 864
Горобинська М.В. 1260
Горобченко О.І. 690
Горох Н.П. 608, 830, 926
Горохов Є.В. 503
Горшкова Л.В. 665
Горяинов А.Н.283, 691, 1219
Гостева Ю.В. 811
Готман Н.Э. 1171
Гоць Т.В. 243, 284
Грабар І.Г. 1638
Грабельников В.А. 244
Грабко В.В. 692
Грабовский П.А. 693
ГрабовськаЛ.Л. 629
Грабовський Р. 976, 977
Гранкина В.В. 1038, 1202
Гребенюк Е.В. 526
Гребенюк И.В. 526, 552
Гречана С.І. 5, 6
Гриб О.Г. 1128
Григоренко М.В. 663, 1388, 1424
Григоров М.А. 1220
Григорович А.В. 118, 119
Григорьев А.В. 749
Гридин С.В. 1039
Гримуд Г.І. 1105
Гринчак М.В. 948
Гринько Е.Л. 1470
Гриценко Ю.О. 532, 547
197
Грицина О.О. 789
Гришко В.А. 1419
Грінченко Р.В. 1525
Грязнова С.А. 1221
Губенко В.Д. 1222
Губенко Н.А. 1222
Губина М.В. 144, 390, 391
Губинский М.В. 1049
Гудзинський О.Д. 120
Гузик Д.В. 1100
Гузынин А.А. 630
Гузынин А.И. 630
Гуляев Б.В. 1389
Гуляк Я.В. 1569
Гумницкий Я.М. 807
Гупало О.С. 1629
Гура Н. 285, 578, 1471
Гурин Е.П. 1050
Гусенцова Я.А. 1186, 1187, 1197
Гущук І.В. 944
Гюлев Н.У. 1223
Давиденко В.А. 949
Давидич Ю.А. 1224, 1259
Давидова Н.Б. 1672, 1673
Далека В.Х. 1225, 1226
Далека М.В. 1285
Даминов А.З. 1040
Даниленко А.Л. 655
Даниленко Є.Л. 480
Данилишин Б.М. 75
Данилишина Т.А. 1023
Данилова Ю.Ф. 1570
Данильченко Є.П. 497
Данилюк М.О. 579
Данілов О.Д. 447
Данова К.В. 103
Данчак Л.І. 1511
Дариенко О.Л. 1384
Дац П.А. 410
Даценко В.М. 602
Дацій О.І. 60
Дводненко Н.М. 814
Дворкін С.В. 1426
Дегтерева Л.И. 592,790
Дегтярева Т.С. 105
Дегтярь М.В. 831
Дегтярь С. 677, 766
Дегтярьов М.І. 446
Дедіщева Н.О. 1129
Дедовец И.В. 149
Дейкун І.М. 902
Дектерев А.А. 970
Дембновецький О.Ф. 635
Дембовский О.Ю. 7, 8
Демченко В.Г. 1041
Демченко Г.В. 1150
Демчина В.П. 903
Денисенко Д.Є. 1449
Денисенко Н.О. 1449
Денисенко Н.М. 103
Денисенко Н.О. 11
Денисик Г.І. 1297
Денисов В.А. 1390
Денисова А.Є. 1035
Денисюк С.П. 950
Денищенко И.Я. 1352
Денчук Р. 121
Денькович Р.С. 1526
Деремешко Л.А. 712
Дерзкий В. 286, 1130,1131
Дерябина О.А. 392
Десятерик Р.В. 694
Дешко В.І. 951, 1042
Дешко И.И. 737
Джабраілов Р.А. 9, 1571, 1572
198
Джалалов М.Н. 363, 556
Джигирей И.Н. 905
Джигун О.М. 1132
Джеджула В.В. 1188
Джумагельдиева Г.Д. 1571, 1573
Джураєва О.С. 670
Джураєва С.С. 670
Дзензерский В.А. 1133
Дзеніс В.О. 1551
Дзьоба О.Г. 1394
Дзюба О.І. 635
Димченко О.В. 3, 45, 61, 183, 287,
1472, 1631
Дичко А.О. 791, 917
Діренко Г.О. 1664
Діхтярук І.В. 1119
Дмитренко Т.В. 664,1353
Дмитрієва О.О. 1632
Добровольская О.Г. 697, 745, 753
Добряєв А.О. 856
Долголаптев В.М. 1079, 1411
Долина Л.Ф. 792
Долінський А.А. 1044, 1073, 1080,
1633
Доля 643
Доля В.К. 1227
Доля В.Т. 1473
Домбровская Г.П. 289
Домненко Д.В. 567
Донець О.В. 1208, 1238
Доронина В.О. 1307
Дорофієнко В.В. 182, 196, 296, 580
Дорошенко А.В. 1045, 1634
Дорошенко Ю.М. 341, 448
Древаль И.В. 393, 394, 1301, 1635
Дрішлюк А.І. 1581
Дробышевская Т.В. 10
Дроздова Н.В. 1533
Дроздова О.И. 1024
Дроздовська О.С. 373
Дружинин А.В. 481
Дубас А.О. 122
Дубинський В.П. 395
Дубов М.Ю. 1086
Дубова С.В. 1306
Дудар І.Н. 482
Дударець В.М. 1298
Дударчик В.М. 820
Дудикевич В.Б. 637
Дудко В.Б. 1116, 1418
Дудолад А.С. 978
Дужар Т.О. 1228
Дульнева Т.Ю. 698
Думанский Ю.Д. 1639
Дунаєвська Н.І. 968
Дуняк О.В. 1041
Дурицький В.В. 467
Душкин С.С. 699, 700, 762, 831
Дымченко В.В. 62, 160, 1474,1530
Дьяков А.Ф. 1134
Дьяченко В.В. 1142
Дятлик М. 98
Дяченко И.С. 1392
Дяченко Н.В. 1330
Ельникова И.М. 1067, 1148
Енглезі І.П. 1227
Енин П.М. 979
Есин М.А. 810
Ефимочкина С.А. 227
Євдокименко О.М. 910
Євстігнєєв А. 1576
Єгоров Ю.І. 426
Єна С.В. 1074
Єременко І.О. 1438
199
Єріна І.М. 633, 701
Єрмак О.М. 1229
Єрмак О.П. 853
Єрмоленко Г.Г. 483
Єсипенко А.Д. 535, 869
Єфименко В.І. 952, 1392
Єщенко П.С. 513
Жаркін А.Ф. 1136
Жван В.В. 123, 184
Жданко Є.С. 245, 290
Жданюк В.К. 1308
Желих В.М. 1047
Желябин В.А. 149
Жемеров Г.Г. 1162, 1395
Жигло Ю.І. 369
Жидкова Т.В. 484
Жиднин А.С. 1000
Жиляєв І.Б. 246
Жук Г.В. 927, 940
Жук П.В. 634
Жуков В.Е. 1320
Жуков Е.І. 730
Жукова А.И. 773
Жуковський Т.Ф. 1665
Журба І.С. 483
Журба М.Г. 702
Жуховицкий В.Б. 928
Забаштанський М.М. 1475
Заблодська І.В. 47
Заблоцька І.Л. 1513
Заблоцький С.М. 633
Забудський В.В. 1043
Завальный А.В. 1230
Завойський А.К. 495
Завора Т.М. 135, 343, 344
Заворотній Р.І. 1476
Заглада І. 291
Загоруй О.О. 1309
Загоруйко Н.В. 672
Задніпровська А.В. 904
Задорожний О.М. 1231
Задорожнікова І.В. 871
Заіченко О.В. 396
Зайцева О.О. 1082
Зайченко Л.Г. 665
Закорчевна Н.Б. 644
Закревський О.І. 1393
Закурдай С.О. 1207, 1209
Залікман В.Д. 999
Залунина О.М. 953
Замулко А.І. 1106, 1118, 1122,
1137, 1166, 1167
Запатрина И.В. 185, 186, 365, 1477
Запольский А. 703, 1666
Запорожець В.В. 793
Запорожець Г.В. 86, 220
Запухляк І.Б. 1394
Заславець Т.М. 397
Заславський В.А. 1057
Засядько Д.В. 1217, 1232
Засядько Я.І. 968
Захаркевич І. 1666
Захаров В.Ф. 1255
Захарченко М. 1667
Захарченко С.Н. 823, 1048
Збирняк К.Г. 1219
Звізда С.М. 342
Звіряка А. 427
Зеленский Б.К. 593
Земляний М.Г. 947
Зендер-Шверц Е. 1200
Зень О. 1438, 1558
Зерова О.М. 1478
Зигун А.Ю. 865, 873, 878
200
Зинченко Е.А. 610
Зіньковська А.І. 536
Злацкий И.А. 627
Зозуля Ю.Л. 398
Зозуляк Т.С. 1647
Золотова Н.М. 537
Зотов Н.И. 704, 772, 854, 929, 930
Зощук 733
Зубенко Д.Ю. 1234
Зубко К.Ю. 1649
Зубричева Л.Л. 804
Зыкин О.В. 675
Ивакина Е.Я. 1284
Иванова Т.М. 925
Ивачкин Я.А. 927
Иевлева О.С. 705
Ильенко А.А. 1332
Ильина Н.А. 1162, 1395
Илясова И.Г. 105
Инговатова В.А. 63, 1451
Исакиева О.Г. 726, 847
Иткин В.Ю. 1005
Іванова Є.О. 1578
Іванова О.С. 1640
Іванченко А.М. 1443
Ігнатенко А.В. 485
Ігнатенко О.П. 866
Ігнатенко Р.А. 1527
Іліон 770
Ільїн В.П. 404
Ільїна Н.Л. 1641
Ільїна О.В. 1139, 1162
Ільченко Б.С. 981
Ільчук Н.І. 961
Ільяшенко Ю.Г.1472
Інговатова В.О. 124
Іоргачов В.Д. 1391
Ісаєнко Д.В. 1579
Іщенко Т.В. 12, 179
Кабанов В.Г. 485, 1527
Кавицкая А.А. 689, 754
Кавыршина В.А. 32, 125, 292, 955
Казаков В.В. 836
Казаков Г.В. 1354
Казанська Н.А. 1341
Казимір Д.В. 516
Кайдан Л.І. 1397
Кайлюк Е.Н. 1333
Кайлюк Є.М. 65, 84, 1292, 1334
Каланча С.В. 720
Калашник Л.П. 674
Калашнікова Х.І. 14
Калиниченко Т.Б. 1643
Калиниченко Т.В. 1348
Калкаманов С.А. 1211, 1221
Каменева И.П. 1622
Канев Д.В. 1005
Канєєва І.І. 345, 449
Капленко Г.Г. 1617
Капустенко П.А. 1076
Капцов И.И. 1051
Карагаева И.Т. 666
Карагяур А.С. 908
Карасинский О.Л. 1140
Каржинерова Т.І. 538
Карий О.І. 13, 399
Карлова Е.А. 1530
Карлова О.А. 14–18, 221, 1452,
1552
Карпалюк И.Т. 1141
Карпаш О.М. 1453
Карпенко Н.Ю. 749
Карпенкова К.О. 1371
201
Карпушенко М.Ю. 1528
Карпушин Е.І. 1236
Карташев В.І. 1082
Касій О. 977
Каслин Н.Д. 991, 1002
Касьяненко Т.В. 1087
Катеринюк В.В. 917
Катковникова Л.А. 836
Качала Т. 19, 66, 67, 130, 157, 188,
189
Качан Ю.Г. 1052, 1142
Кашкина Ж.Н. 1112
Кашковський В.І. 883, 896
Квартенко А.Н. 702
Квартенко О.М. 707
Квасница Е.А. 773
Квитка А.А. 905
Кебкало Б.С. 1136
Кижаев В.Ф. 841
Кизилова Л.О. 594
Кизим М.О. 126, 203
Кириленко Є.К. 624
Кирилюк М.С. 533
Кириченко О.А. 190
Киричук Ю.Л. 346
Киселев Н.Н. 942
Кичко І.І. 347
Кірнос О.В. 465
Кірюшин В.М. 68
Клебанова Т.С. 126
Клепанда А.С. 1109
Клєвцєвич Н.А. 595
Клименко Л.П. 1053
Клименко М.О. 941
Клименко Н.А. 710, 741
Клименко О.В. 1580
Кліментьєв І.М. 708
Клюшниченко Є.Є. 11
Книш В.І. 400
Кнопов П.С. 64
Княжеченко В.В. 69
Коба А.Р. 1092
Коба Г.І. 539
Кобзар В.В. 855
Кобылянский В.Я. 768, 1027
Ковалев А.П. 1150
Ковалев Д.А. 1026, 1054, 1072
Ковалева Е.А. 667
Ковалевский Г.В. 127
Коваленко А.А. 1197
Коваленко А.В. 709, 1282, 1618
Коваленко А.М. 867
Коваленко А.Н. 794, 796, 814, 829,
831
Коваленко В.С. 390, 391
Коваленко В.Ф. 627, 682
Коваль В.А. 1237
Коваль В.П. 1143
Коваль Н.В. 70
Ковальський Л.М. 486
Ковальчук В.А. 795
Коврик С.И. 820
Ковтун М.В. 1529
Ковтун Є. 683
Козин Л.Ф. 1644
Козлов П.В. 1398
Козлова Н.В. 383
Козловская С.Б. 906, 907
Козлоков А.Ю. 1138
Кознарська Г.Є. 1310
Козодой Д.С. 1222
Козубова Н.А. 943
Козятник И.П. 710
Колесник Н.Ю. 660, 711, 783
Колесник Т.И. 111
Колесниченко Н.В. 1039, 1090
202
Колесніченко П.А. 495
Колієнко А.Г. 534
Коломієць В. 108
Коломієць Л.В. 1410
Коломієць Р.І. 295
Колонтаєвський Ю.П. 1238, 1257
Колосова С.В. 261
Колотило В.Д. 601, 768, 1027,
1621
Колпакова О.А. 817
Колчунов В.И. 540, 572
Кольцова Д.В. 48
Коляденко В.А. 982, 983
Кондратенко Н.О. 71
Коненко В.В. 293, 326, 1009
Конєва Г.М. 237
Кононова А.И. 754
Коноплева Е.В. 401
Конопліна О.О. 4
Копец А.С. 1399
Копилюк О.І. 1400
Корецький М.Х. 75, 128
Коржунова Н.В. 1642
Коринько И.В. 729, 796, 797, 825,
829, 830, 849, 908, 918
Корнило І.М. 129
Корнилов И.А. 1005
Корнієнко І.М. 798
Коровина Е.А. 1512
Король В.П. 348, 402
Король Г.О. 999
Корон О.О. 1482
Короткий Г. І. 294
Коротков П. А. 624
Корхмазов Г.С. 288
Коршакова О.М. 1582
Коршикова И.А. 669
Косенко В.Ф. 1431
Косогіна І.В. 713, 799
Костенко І.О. 1208
Костецький В. 1479
Костин Ю.Д. 304, 305, 1534
Костишена Н.М. 295
Костишин В.С. 1453
Костюк В.О. 800, 1055, 1480
Костюченко А.А. 563
Косяк Л.П. 339
Котельчук А.Л. 801
Котляр А.М. 642
Котыш А.И. 1173
Кофанов В.І. 1645
Коцюба В.О. 1589
Кочина А.А. 1239
Кочкіна Н.Ю. 714
Кошева А.М. 247
Кошеленко В.В. 1646
Кравцов А.Ю. 509, 1435
Кравцова І.В. 1297
Кравцова Л.В. 1401
Кравцова О.В. 261
Кравченко В.І. 349, 487, 1481
Кравченко О.В. 802
Кравченко С.Г. 1531
Кравченко С.Д. 403
Кравченко Т.Б. 774
Кравчук А.Н. 817
Кравчуновська Т.С. 350, 541
Крамаренко Л.В. 769
Крамаренко Р.М. 868
Крамарьова Ю.С. 803
Красільнікова Т.М. 715, 788
Красноперов М.С. 545
Краснопольский В.А. 1096
Краснянский М.Е. 931
Кремінь Т.Д. 770
Кривенко П.В. 404
203
Кривов’язюк І.В. 405, 1513
Кривопішин О.М. 1240
Криворучко А.П. 937
Криницький Г.Т. 954
Крисенко Т.В. 902
Кристопчук М.Є. 1241
Кришталь В.С. 1355
Крішко Д.А. 559, 897
Кротикова Е.С. 1003
Круковский П.Г. 1402
Круль Ю.Н. 1311
Крумеліс Ю.В. 72, 542, 596
Ксенофонтова И.В. 406
Кубах А.И. 569
Куберка М.Ю. 584
Кугаєвська Т.С. 804
Куденко Г.Е. 1144
Кудлай А.В. 20
Кудрик И.Д. 668
Кудрицька Н.В. 1312
Кудрявцев С.А. 899
Кузнецов В. 1077
Кузнецов С.Г. 543, 544
Кузнєцов С.І. 1336, 1341
Кузьмичова К.В. 948
Кузьмін І.М. 642
Кузьміна Г.В. 486
Кузьмінов Б.П. 1647
Кулакова Є. 1560
Куликов С.Г. 307
Кулинич Б.П. 1419
Кулинич Ю.В. 886
Кулишенко А.Е. 774
Куліков С.Г. 324
Кульбашная Н.И. 1313, 1314, 1317
Кульбовський І.І. 1250
Кундрик Р.С. 581
Куркин Н.П. 374
Кустенко А.А. 1242, 1243
Кухар В.П. 883
Кухарєв О.О. 1293
Куций Г.И. 958
Кучеренко І.М. 582
Кучерук Д.Д. 882, 885, 887, 891
Кучерук К.І. 1583
Кучерук П.П. 276
Кучерявий В.П. 1335
Кучин Г.П. 1073, 1080
Куш Е.И. 1259
Кушка О.М. 716
Кушнір Т.Б. 46
Кысиль Р.В. 481
Лабай В.Й. 1189
Лавлинська І.О. 1302
Лаврушко Л.Г. 704
Лагоднюк О.А. 351
Ладиженський В.М. 670
Лаже М.В. 153
Лановий О.Т. 1315
Лапко Д.П. 1086
Лапшин А.С. 563
Ларкина Г.М. 693
Ластовец Н.В. 1190, 1191
Лебеда Т.Б. 186
Лебедєв М.М. 869
Левицький Д.М. 534, 581
ЛевковськаЛ.В. 137
Левон Ф.М. 1336
Левченко Л.О. 1244
Левченко С.А. 1056
Левчинський Д.Л. 241, 248, 458,
1532
Левчій Д.В. 1057
Левчук В.Д. 1235
Лега Н.Ю. 22, 157
204
Лега Ю.Г. 130, 157
Лежнева О.І. 1245
Лелюк Н.Є. 1482
Лепейко Т.И. 191
Лесів С.О. 567
Летута Т.М. 1340
Лєонов В.Є. 805
Лико Д.В. 944
Линник И.Э. 1316, 1317
Лисак Н.М. 1450
Лисенко І.С. 940
Лисенко Н. 583
Лисенко Ю.В. 465
Лисов І.В. 249, 514
Лисовский А.А. 643
Лисюк В.М. 870
Литвиненко А.О. 73
Литвинский Л.Б. 131
Литовченко В.М. 610
Личов Д.О. 1274
Лиштван И.И. 820
Лінда С.М. 416
Лісна І.Ф. 74
Лісниченко С.В. 11, 352, 353, 407
Лічман Л.Г. 1591
Лобашов О.О. 1246
Лобко О.М. 1058
Лобко О.Н. 1051
Логвиненко В.И. 21, 22, 192, 223,
250, 251, 296, 301, 325, 354, 580,
1483
Лозанський В. 1584
Лола А.В. 1145
Лопушняк Г. 252
Лотоцький О.Б. 365
Лощинин М. 1648
Лукашевич О.Д. 771
Лукашенко В.М. 503, 797
Лукашова Н.П. 1255, 1257
Лукьяненко В.А. 92
Лукьяненко Е.И. 589
Лукьянченко А.А. 29, 30, 132, 597,
598
Лук’янихін В.О. 1649
Лук’янов О.В. 224, 1059
Лук’янченко О.О. 1484, 1585
Луньова О.В. 932
Лупандина Н.С. 806
Лысых О.Ю. 1635
Любіч О.О. 315
Любый Е.В. 1258
Люльчак З.С. 1060
Маєвський К.В. 1337
Мазін Ю.О. 1423
Мазур В.В. 957
Мазур М.В. 575
Майданик Р.А. 1533
Майзель И.В. 844
Макаревич Т.А. 750
Макаренко О.В. 1201
Макаров А.С. 826
Макаров В.В. 1061
Маковецька Ю.М. 879
Максимей И.В. 1235, 1247
Максимова Е.Э. 768
Максин В.И. 717
Макухін О.В. 365
Малахова В.В. 355
Малая М.В. 1586
Малыш Г.Н. 773
Малявіна О.М. 1062
Маляренко В.А. 956, 1063, 1403
Малярчук П. 1666
Мамедов А.М. 1248
Мамонова В.В. 133
205
Мамченко А.В. 737
Манзій С.А. 491
Манк В.В. 734
Мануйлова В.Б. 915
Манцевич Ю. 356, 357, 450, 451,
468
Марадих В.В. 584
Маркина Л.Н. 922
Маркова Н.Б. 936
Марочко В.Г. 255
Мартиненко Ю. 193
Марунич В.С. 1249
Марченко Н.А. 1036, 1182
Марченко Н.В. 522
Маслак В.М. 225
Маслак В.Н. 772
Масловский В.В. 599, 988, 989
Масляных А.Ю. 568
Масс Н.С. 1534
Матвеев И.В. 515
Матвеев Ю.Б. 276, 892
Матвєєва Н.М. 226, 309, 320, 321,
1064
Матросов А.Д. 1404
Матузова И.Г. 1300
Матяш М.О. 897
Матяш О.В. 671, 718
Махінчук В.М. 1581
Маценко А. 1648
Мацуська О.В. 807
Мацюк О.В. 990
Мацюк С.А. 1671
Машков О.А. 942
Медведев В.А. 1332
Медведев Э.Н. 1300
Медведовський В.В. 808, 1535
Меженний С.Я. 1135, 1391
Мелашич В.В. 545
Мелехов Е.С. 845
Меллер В.Я. 928
Мельник І.Г. 194
Мельник Л.А. 706
Мельник Л.М. 734
Мельник Н.В. 428
Мельник О.В. 297
Мельникова М.В. 23, 29–31, 1444
Мельникова О.С. 228, 636
Мельниченко В.О. 809
Мельниченко О.І. 1250
Мельничук В.І. 579
Мельничук В.М. 579
Мельничук Л.М. 1120
Менайлов А.Н. 1203
Метель М.А. 1402
Мешенгиссер Ю.М. 810
Микитин Г.В. 637
Микитюк О.М. 1136
Мироненко В.П. 1251
Мироненко О.В. 408
Миронюк Х.В. 1193
Миросенко Д.А. 628
Мирошник А.А. 1146, 1405, 1406
Мирошниченко О.Г. 282, 1123
Мирошниченко С.Т. 1111
Мисак Й.С. 954
Мисочка И.В. 737
Мисюров А.В. 89
Митягин Д.В. 1202
Михайленко А.В. 1528
Михайленко В.Г. 1417
Михайленко В.М. 277
Михайлишин О.Л. 429, 1344
Михайлова Е.А. 936
Михайловский Е.А. 1071
Михальченко А.А. 1252
Мицкевич А.А. 638
206
Мізік Ю.І. 76, 126
Мікловда В.П. 488
Міланин О.В. 489
Мілейковський В.О. 1192
Мінаєва Н.Л. 719
Мінаєва Ю.Ю. 791
Мінка С.В. 1650
Міхельс В.О. 547, 554
Мічківський С.М. 1450
Мічурін Є.О. 1587
Міщенко В. 879, 1485
Міщенко Т.М. 1253
Мных А.С. 1056
Могила В.С. 1254
Могила І. А. 1318
Могила Ю.В. 490
Мозговий А.О. 639
Мойсеєнко М.М. 476
Мокиенко А.В. 696, 721
Мокін Б.І. 1116
Молодченко-Серебрякова Т.Г.
195, 358, 444
Молочкова Н.Н. 515
Молчанов В.М. 1153
Момот В.В. 1147
Мордвінов О.Г. 1293
Мордовцев А.С. 330
Морева В.В. 1300
Мороз П.М. 1407
Мохор В.В. 288
Мочаліна З.М. 298
Мошноріз М.М. 692, 722
Мудрак О.В. 877
Муравьев В.Р. 686
Муханова Т.С. 1674
Мущинский С.М. 1536
Набока М.В. 614
Нагорний П.Д. 491
Назаренко Я.Я. 299
Найманов А.Я. 723, 811
Накорчевский А.И. 1066
Насибуллин Б.А. 696
Насонкіна Н.Г. 503, 724, 730
Науменко Л.В. 1516
Науменко О.М. 1672, 1673
Неверов А.Г. 374
Негодуйко В.О. 950
Недашковский И.П. 919
Недбайло О.М. 1092
Недін І.В. 957
Недоросол В.Д. 842, 913, 915
Недосека А.Я. 992
Недосека С.А. 992
Нездойминов В.И. 909
Нем В.К. 1255
Немировский И.А. 958, 1067,
1148, 1408
Немцов О.В. 1068
Ненахов Е.І. 1057
Непомнящий О.М. 253, 492
Нестеренко С.В. 1069, 1617
Нестерова Н.Г. 1338
Несторенко Т.В. 100, 164
Несух М.М. 1442
Нетецький О.В. 1225
Нефедов Л.И. 993, 1319
Нефедов Н.А. 1256
Нефедова Н.Є. 640
Нехайчук Д.В. 1486
Нехорошков Р.Б. 548
Нечитайло Н.П. 812
Нечмоглод И.Е. 1149
Никитенко В.Й. 888
Никитенко Г.В. 825, 918
Никитин Е.Е. 1070
207
Никифоров В. 677
Никифорчин Г.М. 971
Николаева Е.К. 1079
Hussein J.K. 1045
Нікітіна Г.О. 1282
Нікітченко О.Ю. 1650
Ніколаєв В.П. 1487
Ніколаєва М.М. 369
Ніколаєва О. 1411, 1488
Ніколаєва Т.В. 1535
Ніколайчук Л. 197
Нікулін С.Ю. 813
Ніщик Т.О. 387
Новаківський Є.В. 1105
Новацька О.М. 1132
Новикова Т.В. 300
Новицкий Н.Н. 617, 959, 1071
Новицька О.С. 641, 720, 725
Новікова Т.М. 198
Новохатній В.Г. 600, 671, 718, 727
Ноженко Ю.Н. 1018
Носанов Н.И. 1126, 1350
Носовская О.А. 1039
Нотевський В.С. 190
Нохрина Л.А. 1545
Ободянська О.І. 1001
Овод Л.В. 952
Овсій О.Д. 134, 549
Овсянникова И.М. 1408
Оглобля О.І. 815
Огняник М.С. 1645
Одаренко Т.Є. 78
Озарків І.М. 954
Олейник А.Я. 816, 817
Олейнюк О.Р. 1345
Олексюк А.О. 1409
Оленичева Ю.А. 292, 955
Оленічева Ю.О. 79
Олефірова О.М. 534
Олешкевич Н.А. 1254
Олейник О.Я. 728
Олійник Н. 452– 454
Ольшанська І.М. 674
Ольшанський О.В. 133
Олянич М.В. 1007
Омар Мустафа Ахмад Аломарі
430
Омельчук В. 254, 264, 265, 455
Омельчук С.А. 614
Омельяненко Т. 879, 1485
Омецінська Л.О. 1370
Онищенко В.М. 431
Онищенко В.О. 135
Онищенко Н.Г. 813, 818
Онищук Г.И. 136, 137, 255, 1537,
1588, 1602
Ореховська О.В. 1523, 1538
Орлов В.В. 1489
Орлов В.О. 731–733
Орлова А.І. 493
Орлова А.М. 733
Орлова Е.Н. 729, 848
Орлова Н.О. 1063
Орлова Т.А. 889, 890
Орлова Т.О. 890
Орловский И.В. 1138
Осадчев О.І. 239
Осама Радван 167
Осипенко И.Н. 301, 325, 580
Осипенко І.М. 196
Осипов А.Ф. 550, 551
Осипов О.Ф. 516
Осипова Т.С. 409
Осиченко Г.О. 570
Осітнянко А.П. 25
208
Османов І.Х. 858
Осокина Н.П. 673
Оспищев В.И. 933, 934
Остапенко В.Т. 774
Остра Н.В. 1151
Островський І.А. 138, 199, 497
Очеретенко С.В. 1256, 1260
Ощип О.В. 922
Павлова Г.В. 1396
Павловский В.В. 1144, 1153, 1161
Павлюк К.В. 81
Павлюк Н.Ю. 1121
Падалко І.М. 103
Паєнтко Т.В. 447
Паламарчук В.В. 1450
Паламарчук М.М. 644
Паламарчук О.Ю. 960
Палант О.Ю. 46
Паливода А.В. 378, 574
Паливода К. 349, 456, 457, 469,
487, 1481, 1539, 1540
Пан М.П. 24
Пан Н.П. 569, 980
Панасенко І.В. 150
Панов В.Г. 1065
Панькевич С.Г. 1670
Панько О.М. 359
Папков Б.В. 302
Параняк Р.П. 807
Парсаданов И.В. 601, 1419
Парфентьєва І.О. 961
Пархоменко О.М. 1159
Пасенко А.В. 1651
Пасичная Е.А. 682
Патракеев И.М. 1320
Пахолюк О.А. 871
Пацюк Н. 635
Пашенцев А.И. 1075
Пашенцев Л.В. 1075
Пашкина И.Г. 668
Пащенко О.В. 821
Пегин П.А. 1325
Педак І.С. 256
Пенчук В.А. 602
Пенчук В.В. 602
Пепеляєв В.А. 64, 176
Передерий Т.С. 590
Перепелица Ю.В. 1319
Перепечений В.О. 1154
Перепеченый В.А. 1127
Перетяка Н.О. 1410
Першина О.В. 957
Перькова О.О. 33, 257
Петренко Н.Ф. 696, 721
Петрина Д.Ю. 971
Петросов В.А. 645
Петрук В.Г. 877
Петрушевський Ю.Л. 258, 303
Петрушкова Е.Е. 1619
Петченко Г.А. 1353
Пивовар І.В. 74, 259, 300
Пиенко К.С. 819
Пилиграмм С.С. 814, 829
Пилипенко В.Н. 822
Пилипенко Ю.С. 1292
Пионтковский П.В. 304, 305
Пиотровски Е.З. 1095, 1200, 1201,
1652
Писанко М.В. 910
Писар Н.Б. 994
Писклярова А.В. 1155
Письменна У.Є. 306
Півень В.В. 82, 1541
Пікуль Ю.М. 735
Пілігрім Г.С. 1590
209
Пінкевич І. 1666
Пінчук Ю.Б. 1490
Пісьмаченко Л.М. 260
Піхало О.В. 1346
Плешкановська А.М. 493
Плешков П.Г. 1173
Плешков С.П. 1173
Побережний Л.Я. 995
Поважний О.С. 196
Повгородний В.О. 736
Погибелев Е. 996
Погорєлова В.В. 581
Погрібний Д.П. 494
Подопригора А.И. 1103
Подтележникова И.В.1251
Покровская Е.Ю. 83, 1491
Полишко Д.А. 1622
Полищук В.П. 1261
Поліщук В.М. 1156, 1357
Поліщук О.В. 824
Поліщук О.Ю. 1357
Полонська С.О. 478, 495
Полуянов В.П. 139, 307, 611
Поляков Г.П. 410
Поляков С.Г. 997
Полякова Е.В. 91
Полянский А.С. 989
Поляченко В.А. 349
Помыткина Е.А. 1179
Понкратов Д.П. 1259
Пономарев К.С. 726
Пономаренко Е.А. 780
Пономаренко Р.В. 1658
Пономарьова О.М. 714
Попков В.В. 601, 1660
Попович В.І. 288
Попович Т.Г. 1653
Порошкин В.В. 1616
Поспелов А.В. 1141
Поспєлов О.В. 26
Постульга Ю.В. 1138
Потапенко Д.А. 1224
Потапова Н.Н. 1537
Потапчук І.В. 432, 433
Потребич А.А. 1396
Почекайлова Л.Б. 614
Прав Ю.Г. 496, 1492
Пранцуз О.С. 1194
Прасол В.М. 183, 206, 229, 548,
1454
Приемов С.И. 1078
Приймаченко О.В. 1321
Прилепська С. 1488
Примак А.І. 1654
Приступа М. 1558
Притула Н.А. 1181
Прищенко В.Н. 723
Прогульный В.И. 693, 738
Прокопенко О.О. 140
Прокопов В.Г. 1104
Прокопчук І.Т. 751
Проскурнин О.А. 827, 828
Проценко Д.П. 1262
Проценко О.Л. 1665
Процик О.П. 872
Прудіус Ю.С. 616
Пруненко Д.О. 1263
Пугачев И.Н. 1264
Пузырная Л.Н. 937
Пурденко О.А. 1668
Пухлий В.А. 1111
Пухнюк А.Ю. 892
Пуховий І.І. 1081
Пушкарев А.Б. 322
Пшик-Ковальська О.О. 498
Пырков В.В. 1083
210
Рабінович М.Д. 1084
Радченко М.Ю. 1265
Радько Н.Ф. 105
Разумный Ю.Т. 1416
Разумова Г.В. 142
Ратушний В.М. 943
Ратушняк Г.С. 1001, 1188
Ревенко Н.Г. 86
Редько А.А. 1085, 1096
Редько И.А. 1096
Резинкина М.М. 1639
Рейкін В.С. 360
Рейцен Е.А. 1277, 1306, 1322,
1352, 1358, 1359
Рейцен Є.О. 11, 1210, 1228, 1276
Ремез Н.С. 1030
Ремез С.В. 898
Репин Ю. 361
Рєзніков В.С. 575, 1411
Рибак В.В. 31, 204
Рибаков А.О. 997
Рибакова Н.О. 1672, 1673
Рибалка І.О. 1327
Рибіна О.Б. 950
Рибчак В. 87
Рижикова І. 1667
Рильський О.Ф. 911
Риндюк С.В. 482
Ріпенко А.І. 1596
Рогалевич Ю. 647
Родічкіна Н.І. 476
Родченко В.Б. 385
Родыгина М.М. 374
Рожков В.С. 909
Розводюк М. 1116, 1418
Розен В.П. 953
Розинський Д.Й. 1110, 1135, 1391
Розмислов О.М. 1542
Розов В.Ю. 1639
Роїна О.М. 1577
Рой В.Ф. 1145, 1147, 1357
Ройзин П.Г. 143, 1597
Рокочинський А.М. 941
Романенко І.І. 499, 555
Романко С.М. 648
Романова Т.И. 1126, 1350
Романютін І.А. 1543
Ромашко А.В. 1087
Роменский А.В. 836
Росковшенко А.Ю. 362, 500, 501,
1339
Россолов А.В. 1258
Россохин С.А. 565
Россохін С.О. 1420
Ростовська Г.С. 404
Руденко В.В. 873, 878
Руденко Д.В. 1266
Рудий Р.Б. 635
Руднев В.Н. 1002
Рудык Ю.И. 1150
Рудько Г.І. 653, 1669
Рудюк Н.В. 922
Ружинська Л.І. 832
Рунова Т.В. 524
Русанова І. 1267
Руско Ю.О. 621
Русланова Н.Г. 144
Рухлов А.В. 1416
Рыбалка А.Т. 32
Рыбников Н.Я. 1000
Рыжавский А.З. 923
Рыжков С.С. 922
Рябова О.В. 411, 435
Рябченко А.С. 77
Рябченко И.Н. 749
211
Сабалаев А.Н. 1395
Савенко А.Ю. 308
Савйовский В.В. 363, 556, 557
Савйовський А.В. 557
Савуляк В.І. 874
Савчина Л.А. 710, 741
Сагайдак Ю.А. 375
Садовская Т.И. 1088
Салимовская Е.И. 555
Салієв Е.І. 168, 205
Салуквадзе І.М. 47, 145
Самойленко Б. 626, 649
Самойленко М.І. 603,604
Самойленко Н.И. 590, 591, 740,
1215
Самойлік М.С. 875
Самойлович В.В. 502
Самсони-Тодорова Е.А. 741
Самуйлова И.С. 1294
Сапатюк Л.А. 1459
Сапронов О. 1268
Сапрыка А.В. 1158, 1360–1363,
1368, 1369
Сарапіна М.В. 1421
Сафонова А.В. 1089
Сафронова М.Р. 1050
Сафьянц С.М. 1090
Сахновська В.М. 1655
Свентух А.О. 605
Свєтлова Н.М. 1552
Свідерський О.О. 1269
Свідлер А.Л. 248, 458, 928
Світлична В.Ю. 88, 1493
Світлична Т.І. 160
Седак В.С. 978, 991, 1000, 1003,
1004
Сейдаметова Л.Д. 1544
Селезнев В.В. 1598
Селиван А.Ю. 668
Семашко П.В. 1613, 1626
Семененко М.В. 1270
Семенов В.Т. 146, 147, 183, 206,
434, 1454
Семенов В.Ф. 148
Семенов Г.А. 149
Семенова М.Ю. 559
Семенюк Д.Н. 1032
Семенюк Н.И. 935
Сенченко В.В. 106
Сенчук В.В. 1589
Сенчук Т.С. 603, 606
Сергеев С.А. 1152
Сергиенко А.Н. 686
Сергієнко А.А. 1669
Сергієнко О.Ф. 1674
Сердюк А.В. 459, 463
Сердюк Т.В. 517, 1422
Сердюцкая Л.Ф. 1622
Серебренніков Б.С. 1445
Серебрякова Ю.О. 1599
Сериков Я.А. 1149, 1367
Сєвка В.Г. 228, 503
Сєріков Я.О. 103, 1159
Сивальнев А.И. 675
Сигал А.И. 1078
Сидоренко В.Ф. 1274
Сидоренко О.Л. 24
Сидоренко Ю.В. 46
Сидорова А.В. 150
Сизов Ф.Ф. 1043
Силаєв П. 647
Симоненко Л.С. 288
Симонов С.И. 1079, 1411
Симонова И.Н. 1079
Симонова І.М. 1411
212
Синій С.В. 546
Синчук И.О. 1233
Синчук О.Н. 1233
Синяков Ю.Б. 896
Сігал І.Я. 940
Сікора Л.С. 637
Сімакова Н.В. 396
Сімененко С.Т. 1431
Сіпко О.О. 1381
Сіробаба О.О. 1364
Сіроклин І.М. 1271
Скиба В.Ф. 1130
Скильская М.Д. 689, 742, 754
Скипенко Т.А. 1067
Склярова І. 1267
Склярук Н.І. 298, 1286, 1333
Скоков Б.Г. 89
Скорик А.П. 90
Скорук О.П. 962
Скробач М.Р. 1636
Скубченко В.Ф. 885, 887
Скуріхін В.І. 1272
Славута О.І. 151,309
Слатова О.Н. 978, 1000, 1003
Сліпченко В.О. 310, 743
Слюсаренко Ю.С. 1600
Смачило В.В. 1495
Смилка Е.П. 744
Смітюх А.В. 1601
Смычкин Т.П. 820
Сніжко С.В. 207, 1091
Соболева А.Г. 152
Соболевська Л.І. 1397
Собченко А.А. 938
Соколик М.П. 1496
Соколов В.И. 1197
Соколов Д.В. 1093
Соколов І.А. 364
Соколова Н.А. 1273
Сокольник В.І. 654, 745, 753, 819,
842, 913, 915
Соколюк Г. 583, 585
Солдатенко В.П. 1173
Солдатов А.В. 946
Соленый С.В. 1150
Соловйова О.Є. 160
Солодовник М.В. 592, 775, 893,
894
Солодухін Г.Й. 311
Солоха Ю.В. 1137
Солуха Б.В. 1656
Солуха І.Б. 1656
Сопнев А. 676
Сопрыженков А.А. 1446
Сорока К.О. 1274
Сорокин Г.Ф. 1300
Сорокина Е.Б. 906, 907
Сорокін Б.А. 290
Сорокіна К.Б. 746
Сорокіна С.В. 1340
Сотник И. 1648
Сотник І.М. 1423
Сотник М.І. 615
Софийский И.Ю. 1111
Спасюк П.А. 819
Сперанская Ю.Ю. 1061
Співакова Г.І. 708
Сподинюк Н.А. 1047
Срибный В.И. 92
Срібнюк С.М. 1424
Ставицький Е.А. 653
Стадник Г.В. 1545
Станецький А.І. 995
Старков К.А. 1152
Старкова О.В. 739, 767, 833
Стародуб І.В. 436, 1275, 1295
213
Старостіна А.Ю. 153, 154, 963,
964
Старушенко Г. 93
Старцева Т.Б. 1171
Старчук В.Н. 519
Статюха Г.А. 905
Стаценко Є.В. 94, 651
Стенников В.А. 1093
Степанов М.В. 1407
Степанов О.В. 908
Степанова О.В. 81
Степанчук О.В. 1276
Степова Н.Г. 716
Стефанівський В.Ф. 476
Стольберг Ф.В. 652
Столярчук П. 646
Стоян А.В. 1455
Стоянов Ф.А. 1018
Страшко В.В. 1094, 1198
Строй А.Ф. 1095, 1199–1201
Струк Н.П. 312
Ступко Н.И. 1106
Субин А.И. 1277
Сударенко О.В. 518, 1603
Сукач Е.И. 1247
Сунак О.П. 546
Сунак П.О. 546
Супонев В.Н. 991, 1002
Супрун О.Ю. 834
Супруновская Н.И. 823
Сурай А.С. 460
Суха Я.А. 107, 155, 208, 1483
Сухарев М.Г. 1005
Сухин Е.И. 939
Сухолова І.Є. 1193
Сухонос М.К. 147, 156, 965, 1425,
1546
Сухоруков А.И. 939
Сушевский Е.А. 643
Сьомкіна Т.В. 33
Сяська О.В. 97
Таболіна Т.В. 437
Тадля О.Ю. 1402
Таланін Д.С. 95
Таранов В.Г. 888
Тарасенко В.А. 1526
Тарасенко П.В. 1006
Тарасенко С.В. 1526
Тарасов В.Д. 1106
Тарасюк В.Г. 1600
Тарасюк І.Ю. 1213
Тарасюк О.О. 209
Тарелін А.О. 1417
Таряник М.М. 1160
Таряник О.М. 215, 219
Татарчук Р.Я. 1341
Таукешева Т.Д. 210
Телешенко Г.О. 1657
Теличко В.А. 1103
Тельпіс В.С. 835
Телятник С.В. 211, 1426
Терликовский Е.В. 937
Терновська О.І. 633, 701
Терновцев О.В. 747
Тесик Ю.Ф. 1140
Тесленко В.А. 412,1323
Тетеря А.И. 816, 912
Тилик Т.М. 1604
Тимофеев Н.В. 553
Тимофієва С.Б. 138
Тимченко М.П. 1110, 1135
Тиунов В.М. 749
Тихонова Г.Б. 1456, 1547
Тищенко А.Н. 191
Тищенко О. 93, 203, 213, 214
214
Тімченко Р.А. 897
Тімченко Р.О. 559
Тітенко С.М. 1135
Тітяєв В.І. 45, 212, 215,313, 314,
366, 461, 966, 1427, 1497
Ткач Н.М. 1619
Ткачев В.А. 667, 775
Ткачев В.И. 1396
Ткаченко Н.В. 1498
Ткаченко Р.О. 462
Ткачук Н.А. 734
Ткачук О.А. 720, 748
Товажнянский Л.Л. 1076
Тодосієнко О.А. 52
Токарев В.В. 1097
Толок О.В. 413, 1322
Толстов Р.Д. 96
Толстых С.В. 780
Торгаян Е.Е. 367
Торкатюк В.І. 24, 141, 144, 158,
261, 326, 980, 1009, 1530, 1545
Тормосов Р.Ю. 1548
Трегубов Э. 1605
Трепилец Д.А. 1499
Третьяков О.В. 1658
Третьяков С.И. 601, 1419
Тригуб О.В. 1500
Тригуб Р.М. 72, 159, 504
Трисеева Л.А. 34
Трифонов О.В. 750
Трофименко А.В. 1086
Трохимчук М.М. 732
Трубачев А.С. 1007
Трунов П.В. 780, 837
Труш І.В. 1606
Труш Ю.Т. 999
Тугай А.М. 751
Тугай Д.В. 1162
Тугай Р.Ю. 1136
Тугай Я.А. 751, 752
Тугов А.Н. 928
Туз В.О. 1007
Турченко Д.К. 967, 1428
Тутова О.В. 1397
Угоднікова О.І. 263
Удод Е.И. 1161
Ужченко А.Н. 1202
Украинец Н.А. 697, 745
Українець М.О. 654, 753
Улексин В.А. 781
Улибіна В.О. 216, 1607
Уряднікова І.В. 1098, 1659
Усачева Е.Ю. 1299
Усенко А.Ю. 1049
Усенко І.С. 755
Усенко Ю.Ю. 158
Устименко В.А. 35
Устінов Д.О. 262
Усык А.А. 838
Ушацький С.А. 463
Файнштейн А.Л. 923
Фалецкая Г.И. 1278
Фальковский Н.И. 695
Фаренюк Г.Г. 505, 951, 1600
Фартушок І. 977
Фатеев В.Н. 1257
Фатюніна Н.І. 921
Федоренко В.Г. 967
Федоренко В.Н. 1070
Федорів М.Й. 1453
Федоров А.В. 553
Федоров А.П. 1050
Федоров Н.В. 756, 1099
Федорова С.В. 1429
215
Федорова Т.Н. 760
Федорченко Н.Л. 131
Федотова Ю.В. 263
Федченко А.И. 552
Федько О.А. 1583
Федяй Б.М. 1100
Фесюк В.О. 1670
Фиалко Н.М. 1104
Филатов В.Ф. 942
Филиппов С.А. 1008
Филипчук Л.В. 839
Филькин В.И. 1106
Фігель А. 1608
Філоненко О.І. 1430
Форнальчик Є.Ю. 1279
Фощій М.В. 674
Франівський А.А. 68, 476, 524
Франко Ю.А. 1204
Фрич А.О. 1501
Фролов А.С. 506
Фурса С.Я. 1589
Хавин Г.Л. 1076
Хавхун Г.М. 414
Хамад Іхаб Ахмад 840
Хамріт М. 1163
Хан Т.Ф. 1404
Хараборська Ю.О. 415
Харазішвілі Ю.М. 315
Харитонов Є.О. 1591
Харитонов Ю.Н. 560
Харківський Б.Т. 1431
Харламова О.В. 316, 1660
Харлампиди Д.Х. 1085, 1096
Харута В.С. 1249
Харченко В.Ф. 1365, 1366
Харченко Д.С. 1432
Харченко Ю.А. 1549
Хвесик М.А. 75, 97, 656, 657,
1433, 1642
Хвесик Ю.М. 656
Хвищун Н.В. 38, 59, 181, 209, 217
Хворост М.В. 1280
Хворост Н.В. 1221
Хижняк О.О. 757
Хіневич О.Є. 1417
Хованський С.О. 615
Ходирєва А. 108
Холдаева М.И. 561
Холодная М. 464
Хоменко І.В. 672
Хомко В.Є. 98
Хомутецька Т. 758
Хом’як І.В. 1638
Хом’як О.П. 161, 317
Хоренженко Ю.В. 1042
Хоружий В. 759
Хохлін Д.О. 368
Хохлов М.В. 1164, 1165
Хребтова Т.В. 668
Хренов А.М. 756, 760, 1099
Хубер-Хумер М. 892
Худяков Ю.Ф. 507
Цепуренко С.В. 804
Цигичко С.П. 562
Цимбалюк О.А. 497
Цирульник О.Т. 971
Цупор С.К. 669
Цыва А.Н. 44, 778
Чайников С.И. 983
Чарний Д. 658, 659
Чванова В.О. 815
Чеботарева Р.Д. 682, 1623
Чекаленко М.И. 1130
216
Чеканова Л.Г. 46
Чекушина Е.В. 862
Челядин В.Л. 1636
Челядин Л.І. 1636
Черевиков Є.Л. 99
Чередниченко І.О. 1113, 1114
Черкес Б.С. 416
Чернецька Ю.В. 1166, 1167
Чернобаев Н.С. 1206
Чернов С.К. 1168
Черноносова Т.А. 332
Чернышев А.А. 1233
Чернышев В.Н. 841
Чернышева О.А. 929
Черткова А.В. 1347
Четербок А.О. 1193
Чечетко О.С. 1370
Чечетова Н.Ф. 130
Чешенков А.Г. 1131
Чиганов С.Л. 842, 913, 915
Чиж В. 162, 318
Чижмак Д.А. 417
Чиркин Н.Б. 1109
Чорна Ж.І. 1626
Чорноус О. 1609
Чуб И.Н. 843
Чуб І.М. 761
Чубак Ю.В. 369
Чубук Л.П. 513
Чуев Е.В. 780
Чукреев М.Ю. 1170
Чукреев Ю.Я. 1169, 1170
Чулкин А.О. 1634
Чупин В.Р. 844
Чупин Р.В. 844, 845
Чхан Н.В. 942
Шавкун В.М. 1281
Шайсултанов К.Ш. 666
Шамонова А.Н. 227
Шапка С.О. 1118
Шаповал Л.П. 163, 607, 1461, 1502
Шаповал С.В. 563
Шаповал С.П. 1101
Шаповаленко Д.А. 589
Шаповалов А.Л. 445, 948
Шаповалова Е.А. 739
Шаповалова С.А. 833
Шапочка М.К. 100, 164
Шафлик В. 1102
Шахова О.В. 1503
Шацький С.П. 1226
Швець О.М. 199
Шевська О.І. 218
Шевченко А.А. 901, 993
Шевченко Б.А. 143, 1597
Шевченко О.М. 951
Шевченко Т.А. 790, 794, 831, 1434
Шевченко Т.О. 846
Шевченко Э.Ю. 101, 229, 608, 825
Шевчук А.Ю. 720
Шевчук В.В. 102, 319
Шевчук О.І. 488, 508, 1661
Шевчук Ю.Ф. 776
Шекшуєв О.А. 199, 497
Шелегеда Б.Г. 509, 1435
Шелухін М.Л. 1599
Шепетько Е.Е. 1367
Шеренковский Ю.В. 1104
Шерстюк В.Г. 805
Шестаков В.Н. 1103
Шестобоєва О.В. 911
Шестопалов В.М. 614
Шестопалов К.А. 1045, 1634
Шилова Т.О. 609
Шилюк П.С. 519
217
Шинкарь А.В. 675
Ширин В.В. 1206
Шифріна Н.І. 1504
Шишка О. 1610
Шкавро З.Н. 884
Шкінь О.М. 165
Шкурко О.В. 212, 1505–1507
Шлехт В.В. 1041
Шматченко В.І. 856
Шмуклер В.С. 856
Шовкалюк М.М. 1042
Шостак А.В. 546
Шпара В.І. 520
Шпачук В.П. 1282
Шпика Н.И. 1365
Штангей О.М. 1674
Штельма О.Н. 740
Штепа К.О. 159, 596
Штомпель Г.Е. 1283
Штомпель Н.Э. 230
Штонда Ю.І. 914
Штрбова Э. 677
Шубович С.А. 1347
Шулдан Л.О. 418
Шульга Н.А. 1072
Шумак О.В. 1626
Шумилова Г.П. 1171
Шунтова С.Г. 876
Шурова В.А. 419
Шутенко А.А. 1009
Шутенко А.Л. 166
Шутенко Л.Н. 141, 980
Шутов С.А. 587
Шутова Л.А. 587, 588
Щеглова О.Ю. 465, 510, 564, 571
Щелкунова В.А. 1287, 1508
Щерба А.А. 823
Щербак Я.В. 1284
Щербина В.И. 507
Щетинин А.И. 810
Щур В.А. 642
Эпоян С.М. 726, 729, 762, 847,
848, 908
Юдин А.И. 565
Юдин Г.Г. 1396
Юдін М.А. 1436
Юрескул В.О. 1611
Юр’єва С.Ю. 213, 231, 321, 1286,
1333, 1334, 1550
Юр’єва Т.П. 191, 203, 211, 213,
219, 320, 321, 1285–1287, 1331,
1342, 1509
Юрко В.С. 1510
Юрманова Е.А. 376
Юрченко В.А. 814, 829, 849
Юрченко І.А. 170
Яблонская А.Д. 370, 371, 420, 421,
511
Яворська О.Г. 877
Ягоднікова О.І. 156
Ягуп В.Г. 1174, 1175, 1284, 1365
Ягуп К.В. 1174, 1175
Якимов А.В. 1288
Яковенко И.А. 540, 572
Яковенко Н.М. 660, 711, 763, 850,
851
Яковицький І.Л. 36, 1289
Яковлев В.В. 661, 662, 664, 764,
1671
Яковлєв А.І. 1290
Яковлєв Є.О. 653, 1662
Яковлєва І.В. 1176
218
Ялоха І. 1592
Яндульський О.С. 1105
Яненко В.В. 1177
Яременко М.Я. 992
Яременко Н.М. 438
Ярмола В.В. 1244
Яровий В.А. 372
Яровой Ю.Н. 688
Яроцька О.В. 657, 1642, 1663
Ярош О.Б. 322
Ярошевская Н.В. 686
Ярошенко Ю.В. 825, 918
Яцишин А.В. 1622
Ященко Ю.П. 1437
219
ЗМІСТ
Передмова......................................................................................................... 3
1 ЖКГ – життєзабезпечуюча галузь, невід’ємна складова міського
господарства ............................................................................................... 4
2 Сучасний стан та проблеми розвитку ЖКГ в Україні ............................... 8
3 Організаційно-управлінський механізм функціонування ЖКГ ............... 16
4 Реформування житлово-комунального комплексу .................................. 23
4.1 Загальні питання....................................................................................... 23
4.2 Удосконалення механізмів державного управління
підприємствами ЖКГ..................................................................................... 30
4.3 Тарифна політика ..................................................................................... 33
5 Житлове господарство ................................................................................ 40
5.1 Загальні питання....................................................................................... 40
5.2 Архітектура, містобудування.................................................................. 45
5.3 Розвиток ринку житла в Україні ............................................................. 52
5.4 Житлове будівництво .............................................................................. 55
5.5 Ремонтно-будівельне виробництво ........................................................ 61
5.6 Організація діяльності ОСББ .................................................................. 67
6 Комунальне господарство .......................................................................... 69
6.1 Загальні питання....................................................................................... 69
6.2 Санітарно-технічні підприємства ........................................................... 72
6.2.1 Водопостачання.................................................................................. 72
6.2.1.1 Загальні питання ............................................................................. 72
6.2.1.2 Водозабірні споруди, підготовка, очищення питної води,
її транспортування та реалізація................................................................ 79
6.2.2 Водовідведення (каналізація) ........................................................... 89
6.2.3 Очищення населених пунктів ........................................................... 98
6.2.3.1 Організація збору та вивезення твердих побутових відходів ... 98
6.2.3.2 Звалища .......................................................................................... 101
6.2.3.3 Очисні споруди ............................................................................. 103
6.2.3.4 Утилізація, переробка відходів .................................................... 106
6.3 Комунальна енергетика ......................................................................... 108
220
6.3.1 Загальні питання .............................................................................. 108
6.3.2 Газопостачання................................................................................. 111
6.3.3 Теплопостачання .............................................................................. 116
6.3.4 Електропостачання .......................................................................... 127
6.3.5 Вентиляція, кондиціонування......................................................... 135
6.4 Міський транспорт ................................................................................. 138
6.5 Зовнішній благоустрій населених пунктів .......................................... 148
6.5.1 Загальні питання .............................................................................. 148
6.5.2 Шляхове господарство .................................................................... 149
6.5.3 Зелене господарство та будівництво.............................................. 152
6.5.4 Зовнішнє освітлення міст ................................................................ 154
7 Формування механізму ресурсозбереження у сфері ЖКГ ..................... 157
8 Ефективність організації маркетингової діяльності
на підприємствах галузі ....................................................................... 164
9 Напрямки організації менеджменту сфери ЖКГ .................................. 165
10 Фінансово-бюджетні інструменти розвитку житлово-комунального
комплексу ............................................................................................... 166
11 Залучення інвестиційних ресурсів у сфері ЖКГ .................................. 173
12 Удосконалення нормативно-правової бази реформування галузі ........ 177
13 Екологічні проблеми розвитку ЖКГ ...................................................... 183
Бібліографічні покажчики ........................................................................... 190
Іменний покажчик ........................................................................................ 190
________________________________________________________________
Підписано до друку 11.12.2013 Формат паперу 60×84 1/16,
13,7 друк. арк., 12,3 умов. друк. арк. Папір для множ. апаратів.
Замовлення №
ХДНБ ім. В.Г. Короленка, 611003, Харків-3, пров. Короленка, 18.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа