close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

гипнотизм

код для вставкиСкачать
'
/
J
К
_
U
'
A". F o r e L
іірОФ.
психіатріи
и дире'что^ъ
кантинаіьнаго
з а в е д е н і я для у м а л и ш е н н ы х ъ
ѳъ Ц ю р и х а .
1>ег Hypnotismus, seino Bedeulung und seine Handhabung.
v:
ГЙПНОТИЗМЪ,
T
pr
_ i
A
ПРИ
m
I'
И е р с в о д ' ь .y,-pa
медицины
,
Я. и. Левинсона,
с ъ предіісчаоьіёг.гі- i-.h-тора к ъ р у с с к о м у
іі.здакг-
Ч
(
'
^
„
Цѣна / 5 н ^
Г/
С.-ІІЕТКРБУРГЪ.
Ивдапіе «Ледпко-Хирургическаго ішижиаго мнгааппа» Н . II. П е т р о в а .
« 8 » О.
>
Издаыія Н .
П.
ПЕТРОВА,
Сііб., Выборгсиаі! сторона, Иіі;кегородсі;ая ул., Л^ 17.
и
его те.чиика, пріімѣпеніе іі дѣйствіе. Д-ра К.
ІЗерпера. 3-0 руссі;ое,-значит, донол'н. изд., въ перевод!; д-ра Вііжлпнсісаго п д-ра Папчепко. Съ 22 рнс. 1888 г.
JI,. 75 і;.
ц
для лсепщііиъ II дѣвочекъ. Д-ра
Д О М А Ш Н Я Я Г И М Н А С Т И Н А Аигерштейна и Еаклера. Пер.
іюдъ редаіс.,,съ ііримѣч. I'r дополненіями ирофес. гіігіены К. П. Ковальковсквго. Оъ 56 рис. іі 1 табл. 1890 г. Ц. 1 р. 50 к. ^ ^^
ІТІАССАЖЪ,
Г И М Н Н С Т И К Я же авторовъ н подъ тою .ке ре- \
дакціею. Съ Г)Г) рис, іі Ілаб.і. 1888 г. Ц. 1 р.
ДОМАШНЯЯ
Впячрбняя
ИМНЯГТИКЯ
производству
и
р а п с и п а л Гі піѵіпаь
і Ппа» актіишыхъ, насспвпыхъ
двпжежріііп II двпжеиій- саііротіівлеііія безъ помощи аппаратовъ. Д-ра
Фрома. ІІеі)ев. нодъ ред. проф. Кова.ц.ковскаго. Съ 70 рис. 1887 г.
И,. 1 р. (ос'г^лр'сь незнач. колич,. акз.1.
п„
.
•
.
и массажа къ лечеиію болѣзПримѣненія г и м н а с т и к и „вн. Проф Дюжардеиъ Вомеца. Съ пред. автора ісъ рус. изд. и рпс.^Д888 г. Ц. 60 к.
МаОСаЖЪ в ъ ГИН6Н0Л0ГІИ.' реводъ съ пѣмецкаго.
печати.
-т-л.^ л г , ; ^
и о щ а я Тврапія.
Иаует'а. Иереводъ
и . м. .Лкадеміи т.
съ ф{^апц. Пр.-доц.
Богомолова. 1888 г.
и.
Ц . 2 руб.
Т е р а п е в т и ч е с к а я г и г і е н а . 'БОХ-Т^ВВ^Г-Р^^^^^
Гюгомолова. Съ ріісупіс. Л887 г. Ц. 1 р. 50 к.
ц
•
, Симптоматологія, гигіена' n леченіе.
л е к ц і и О х о л е р ъ . Проф. К а і т ш п и др. ІГерев. д - р а т . и.
Гюгомолова. 1885 г. Ц. 60 к.
—
. 1 1 мѣры противъ нея. Л. Мартино.
Т а й н а я п р о с т и т у ц і я Перев. съ франц. Изд. 2. Ц. 60 к.
I.
•
.
• Проф. А. ПавБ а к т е р і о л о г и ч е с к і я и з с л Ъ д о в а н і я . ловскаго значепіе н успѣхіі бактеріологіи. Мпкроорг. рожи, п др. идфекціон.
хирургпч. болѣзп. '"Nbiitpoopr. іюжп. Съ таблицею рисунковъ.
1886 г. Ц. 1 р.
п
• Проф. Богдановскаго,
з а п и с к и по к л и н и ч . х и р у р г і и . съ прилоя;. статьи:
Фунгозное восііаленіе тазобедр. сустава. 2 вып. 1887 г. Д. 2 р.
)
k-ol
A. F
проф.
психіатріи
и директоръ
0
нантональнаго
^ •
О с л ^ .
r e 1,
заведенія для умалишвнныхъ
въ
Цюрихѣ.
Der Hypnotismus, seine Bedeutung und seine Handhabung.
гипнотизмъ
ЕГО ЗНАЧЕНІЁ И ПРЙМѢЙЕНІЕ.
Лерсводъ
д-ра
медицины
Я. И. Левинеона,
с ъ предисловіеікъ автора к ъ русскому
неданію.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Д е п а р т а м е н т а Удѣловъ (Моховая, 40).
f в » О.
До;шо.«еі«о иеп;(у()оіі>. 0.-Пвте|>буі)гь, .4 феврали 1890 года.
д
а
/
-
О
ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.
Раздоры
п
въ и а у к ѣ о
ііесогліісіе
гппіютпз.мѣ.
все
еще продолжают!,
царствовать
Рѣзк'Ості. с п о р я і ц и х ъ сто])оні> и ихъ
!іете])ііпмості. к ь мнѣнію другаіч) имѣіоть ііослѣдствіемъ
крайне
п р и с к о р б н ы й , но легко объяснимый сісентлцизмъ куОлики относительно вопроса, центрь
тяжести
і:отораіч)
есть
терапевтиче-
ское примѣненіе гипноза и внупіепія. Н а обязанности
всякаго
с.неціплыіо
поэтому
запимаю:цагося
этилі,
забота по мѣрѣ своих ь силъ и
вопросомі.
лежитъ
умѣнія способствовать
скорѣй-
шему устраненіго такого порядка вещей.
При
выполнен!!!
подобной
задачи намь
!і])иходится имѣть
дѣло сь двумя фаі;тоі)ами, одинаково в])аждебныміі и неблаі'0прііітными для выяснепія и с т и н ы — э т о и])едразсудо!{.ъ сь
стороны и
преувелріченіе
сь
друі^ой.
Одни
сь
одной
і!риско])бною
предвзятостью не желаіоть даті. себѣ трудь вниіснуть въ дѣло,
познаішмиться ст. нимі, хотя бы вь
обнщхь
чертахъ,
а
тѣмь
не менѣе пе воздержпиаіотся отъ і'олословнаі'о о т р и і і а и і я . д р у г і е
хотятъ сдѣлать изі, внупіепія панацею, для ісоторой не суіцествуетъ неизлечимых'!, болѣзней и, ослѣиленные такою блестяіцего
пе])спективой,
зомъ
не видять
по серединѣ между
0T1. этого не ст])адаті,.
Лри
и с т и н ы , нaxoдяп^eйcя
двумя
этими силами
такимт. обраи не могуіцей
*
пі)актическомъ иримѣненіи гипнотизма к ъ т е р а п і и . мнѣ
приходилось и ежедневно приходится воочію убѣждаться въне-
—
4
/
—
f
іі0|).мгі.;іыі0сти п лесираведливости
усть
обраіцавііпіхс!!
ко мнѣ
ліаті, выраѵкенія самыхі.
такого
порядка вещей.
Изъ
больныхь МН1І приходилось слы-
невѣі)оятиыхъ суждеиій о глпііозѣ іі
вііупіеніи: один п])иходпли сь опасеніяли, точно бы ихъ вели
на заь'лаіііе,
точно
имъ
предстояла
угрожающая
ихь
жизни
онорація, другіе удивлялись, что я не ручался имъ за моментальное
излеченіе
болѣзнен,
і;ото])ыми они страдали
десятки
лѣть. Я былі. иоражень, узнавши, что большинство этихь свѣдѣніи больні.іо иочеі)нали... оть иользовавшихъ и х ь врачей.
Ясно,
что это
и])оисходитъ
ни отъ чего иного, какъ оть
)і(!ДОСтаточнаго знакомства сі) иредметомъ, н помочь этому можно
толі.ко, знакомя
врачебную
публику
сь сочипеніями
ученыхь
авторитетныхь п безнристрастныхь, не ириносяпиіхъ вь же])тву
своим'ь ЛИЧНЫМ!, счетамь иитеі)есовь научной истины. М ы остановили
свой
внборь
на сочиненіи ироф. Фореля, потому что
п р и своей кі)аткости, оно
является
иапболѣо полныыъ
сочи-
]іеніем'і> но :)тому вопросу, а по своей деніевпзнѣ становится достуннымъ бо.ііьпіинству и вполпѣ надѣемся, что иі)и внимательном!.
озиаком.іенііг
сь
предметомь, всяк'ій
читатель
сьумѣеті.
раз(»бі)аться среди существующей вь гипнотической литературѣ
иуіанціі,ы
и
но
достоинству
оп.ѣнитъ
неосновательность
чіімі. нооправдываемыхі. з а п у г и в а п і й обніественнаго мнѣнія
одной сто])опы и чрезмѣрность нредьявляемыхъ кь
нисъ
гипнотиче-
скому лочонію иритязііпііі сь другой.
я. л.
A v a n t - p r o p o s de TauLeur p o u r la t r a d u c t i o n
russe.
C^est avec p l a i s i r (ціе j e ropoiids
L e v i i i s o i i eii faisaiit
jireceder de quelques
en laiigue russe de ma p e t i t e
iiom (le M .
le J)-r
c l l n i q u e de M .
a u clesir de M .
brochure
mots
sur
sa
L i e b e a u l t et
T e x a c t i t u d e et la valeur de sou
Beriilieiiii
D-r
traduction
I'liypuotisme.
L e v h i s o u (pii a passe p l u s i e u r s
M.
le
a
mois
Nancy
l.e
;i
la
garantit
travail.
J/liyi)uose, ce c u r i e u x etat psycho-physiologi(iue, c o i m u d e j a
des
peuples
les
plus
aucieiis,
nouveaux et un champ f e r t i l e
etat
(jui
a I'etude
ouvre
de
des
Fame
horizons
humaine
eu
pei'inettant de la soumettre a des experiences systematiques, a
uno curieuse h i s t o i r e (jui ne f a i t h o n n e u r ni aux academies, ni
a la science o f f i c i e l l e en g e n ^ ' a l .
Jus(iu'a
ces
derniers
temps
et m a i n t e n a n t encore, d ' u n e p a r t T e s p r i t de negation, la ci'ainte
de
se c o m p r o m e t t r e
et, la
fausses et bornees {einseitig
d'autre
vanite
s attachant
a, des
theories
t r a d u i t en russe v a u d r a i t m i e u x ) ,
pai't les tendances mysti(|ues et s u p e r f i c i e l l e s d'es])rits
sans c u l t u r e et s u r t o u t sans c i ' i t i q u e s c i e n t i f n i u e suffisante o u t
fait
faire fausse r o u t e aux personnes (pii ont
voulu
expliquer
r i i y p n o s e et ont enipecher I ' l n pnotisme d ' e n t r e r dans le domaine
de nos coiniaissances
ac(piises.
C'est d'aboi'd a r i u t u i t i o n de L'uysegur, puis aux connaissances des I-Iii\duus apportees par ГаЬЬё F a r i a , ensuite aux r e f l e xions et aux (4udes scientifiques
tout a
Tesprit
de
-lames
sagace et p r o f o m l , a la
Braid,
mais
perseverance
sur-
desinte-
—
rosseo (Гіиі simple
fi
iiirdociii
—
pi'aticieu
dc
Nancy,
M.
le
I)-i-
Li(4»oault (ціе nous dev(jiis les v e r i t a b l e s p r o g i i ' s dans la counaissance do со (цю c'est (|uo r i i y p n o t i s m e . M .
L i e b e a u l t nous
en a fait, coniprendi'e Tossence et nous a en nu'nio temps donne
la m e i l l o u r e metliodo de le p r o d u i r e et de I'adapter avec succe.s
;i la t l i c r a p e u t i ( i u e nuulioale. M a i s M . L i e b e a u l t n'a pas su faire
a d m o t t r e la v e r i t e ( j u ' i l a v a i t recounue.
isole
(Du
M.
et т ё т е
[1 demeura v i n g t
meprlse. Son remarciuable l i v r c
ans
р и Ы і ё on 18i;6
sommeil et des etats analogues) demeui-a inconnu. C'est a
n e r u l i e l m , professour a X a n c y ,
avec Taide de ses colK'gues
Beaimis et Liegeois (pie r e v i e n t Г і ю п и е и і ' d ' a v o i f precise,
c l a i r e m e n t en langage scientitHpie et f a i t
on les c o m p l o t a n t les r e s u i t a t s du D r
I n mot resume
«suggestion».
la
conception
de
Nous avons essaye
rendu
a d i n e t t r e en science
Liebeault.
M.
Lii'beault,
dans le.s pages
c'est
(pii
la
suivent
d'on donner un resume aussi succinct et aussi c l a i r ([ue possible.
Nous constatons avec p l a i s i r
I'e.xtensioii
rapide
(pie
prend
la d o c t r i n e do la suggestion sur t o u t e la surface d u globe depuis t r o i s
]n'ofesseur
ans,
c'est a dii'o
depuis
Berulieim. Sa v i c t o i r e
ra])parition
dd'finitive
et
du
livro
(lores
et
du
(h'-ja
assiuTO, nuiis il i m p o r t e de !)ien t a i r e c o m p r e n d r e la vt'-rito e t
do purer aux innomlM'ables (•cuells (pie l u i p i T i ) a r e n t a Гопѵі d ' u n e
pai t la jalousie des gens a id(''es pivconcnes et des auteiirs de
fausses
tlK'ories
rontliousiasine
lies (>sprits
l)less(:'s
irrctlechi
dans
de
lour
amour-propre,
certain
confus et s i i p e r f i c i e l s ,
illuniinos.
les
de
Tautro
nu^prises
les chorus des mysti(pies
fanati(pios (lu s p i r i t i s i i i o et d ' u n e fa(:on g(:'n('Talc e n f i n ,
lence ( s u r t o i i t on mati('res p s \ c i i o l o g i ( i u e s )
et
Tindo-
h(''r(''(iitaire d u t r o u -
p(!au des UKuitoiis dc I ' a n u r g e (pii c o n s t i t u o
lo gros de
l)-r Auguste Forel,
ITOt'ossriir
l"ui!iv<4'sit(? d " Ziirll'll.
notr(!
Предиеловіе а в т о р а к ъ русскому изданію.
Cb удовольствіемь отвѣчаю на иредложеніе доктора
сона предпослать
нѣсісолько
язык'ь моей небольшой
Левинсона,
словъ
его
переводу
брошюры о гипнотнзмѣ.
проведшаго
нѣсколько
мѣсяцеві.
на
Имя
въ
Левннрусскій
доктора
кляникахь
Льебо и Бернгейма ві. И а н с и , с л у ж и т ь достаточною
гарантіею
точности и достоинства перевода.
Гнпнозъ, это удивительное пспхофнзіологическое
извѣстное yjKe
самымь
л,ревнпмь
состояніе,
народамъ, состояніе
вающее новые горизонты и богатое поле для п з у ч е н і я
ческой д у ш и ,
давая
возможность
ским'ь опытамъ, имѣеть
крайне
наукѣ
вообще.
человѣ-
подвергнуть ее систематичелюбопытную
исторію, отнюдь
не дѣлающую чести н и нааш.\гь академіямь, н и
альной
откры-
До самаго
теперь еще д у х ь отрицанія, боязнь
нашей оффиці-
нослѣдняго
в])емени, да и
скомпрометировать себя и
просто тщеславіе вь связи сь приверженностью ісъ ложнымъ и
односторонним ь теоріямь
мистиіідзму
съ одной
стороны и наклонность къ
умовъ линіенныхъ к у л ь т у р ы и достаточной научной
к р и т и к и сь д р у г о й — с б и л и
съ прямаго нутп ЛИЦ1), ж е л а в ш и х ъ
найти обьіі..неніе гнпнотичесігаго состоинія и
гипнотизму
войти в'ь
крупі
наших'ь
воспрепятствовали
положительныхъ
знаній.
Иесомнѣннымъ проі'рессомъ въ я з у ч е н і и того, что мы называемь гипнотизмомь, мы прежде всего обязаны толчку, данному
вопі)осу Июнсегюромъ, загЬмь ученности Индусовъ, перенесенной
в'і, Ев]}оцу
т])удам() ,1,жемса
аббатом'ь Фаріа,
далѣе
пдеямъ
и
научнымъ
Ьрэда. но въ особенности глубокому, прони-
нательному уму и оезкорыстной
настойчивости простаго
нрак-
тическаго врача, доктора Льебо въ Н а н с и . Докторъ Льебо
яснилъ сущность вон])оса и вь тоже время даль намь
і н у ю методу в ы з ы в а н і я г и п н о з а и примѣненія его к ь
вы-
наилуч-
уснѣшному
.чеченію болѣзней. И о у Льебо не хватило силъ, чтобы заставить
признать о т к р ы т у ю нмъ и с т и н у . Двадндть лѣтъпрожи.!іъ онъ вь
одиночествѣ н забвеніп. Рл'о замѣчательная к н и г а , изданная вь
1 8 6 6 году ( О снѣ и сродныхъ ему
мѣченною,
и Льожуа
І1рофессо])у
состояніяхъ) осталась неза-
Берні^ейму и его сотоварипіамъ,
нрпнадлежитъ
честь
и заслуга научной
Бонису
обработки
вопроса, изложенія его на точномъ научномъ я з ы к ѣ и введенія
вь науку данных'ь доістора Льебо иъ дополненной формѣ.
Теоі^ія док'тора Льебо можеті»
вом ь «внуіненіе».
бьггь выражена однимъ сло-
Нь ннжеслѣдуюіцихъ страндцахъ мы стара-
лись дать о немі> сжатое,
но по возможности полное понятіе.
М ы сі. удово.;іі,ствіемь
отмѣчаемь быстрое распіадстраненіе,
котоіюс' получи.ііа теоріп в н у ш е н і я н а всей поверхности земнаго
шара ві> теченіо нослѣднихъ трехъ лѣть, т. е. съ момента иоявленія сочпненія проф,
увѣііеннымп вь оя
Ьернгейма. О т н ы н ѣ мы мо;кемъ быть
окончательной
нобѣдѣ, но все еіце крайне
важно постоянно выяснять истину и бороться противт. пренятствііі. когорыя ей
приготов.члютъ сь
одной стороны соперни-
чество людей сь пііедвзятымп идеями и авторы л о ж н ы х ь теорій,
уязв.юнные вь своемь самолюбіп, а сі> другой стороны безразсудная восто])женность нѣісоторыхь фанатиковь, заблужденіе умовъ
поверхностных!,
и
ноу})Овновѣиіеиныхь,
клика
мнстиковь
и
юродивыхь іміп])итизма н, говоря вообще, наслѣдственное равнодупііе (ВЬ
особенности
кь
воиросамь нсихологіи)
Ланургова
стада, представляющаго, кь сожа.ііѣнію, больпшнство рода чоловѣчоскаго.
д.ръ Августъ
Проф.
Форель.
Цюрихскаго уміівері'ите.та.
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Наибольшая
часть
иредлежаіцаіо
краткаго
очерка
появилась
первоначально въ видѣ статьи въ «Zeitschrift lur die gesammte Stralrechtswissenschai't» подъ заглавіемъ:
«Гипнотизм'ь и его судебно-ме-
дпцинское значеніе».
Съ тѣхъ поръ л
сталъ
получать съ разныхъ сторонъ заявле-
нія съ выраагеніемъ пожеланія, чтобы означенный очеркъ был'ь дополнен'ь соотвѣтственныын главами и въ такой формѣ былъ сдѣяанъ
какъ можно болѣе доступнымъ возможно большему кругу врачей въ
качествѣ краткаго
изложенія
современмыхъ теорій
ныхъ другихъ занятій
этой задачи.
Да
его.
важнѣйшихъ
Мнѣ
гипнотизма
и
было не легко среди многочислен-
найти достаточно
послулштъ
явленій
мігЬ
времени
для
выполненіл
это нѣкоторымъ извиненіемъ за
неполноту очерка.
Кто лоаселалъ бы подробнѣе познакомиться съ иредметомъ, тотъ
долженъ прочитать классическое сочиненіеВегп1іеіш'а «І)е la suggestion».
Обширную литературу
Мах'а D e s s o i r ' a
вопроса
можно
найти въ сочиненіи
«Bibliographie des modernen Hypnotismus>. Кромѣ
тоічі мы въ «Revue de rhypnotisme», издаваемомъ д-ромъ £ d g a r ' o м ъ
ВёгіИоіГомъ,
дающій
вопросъ.
мѣсто
имѣе.мъ
органъ,
кыраженію
съ
самыхъ
нохвальнымъ
безпристрастіемъ
ра.'нюобразныхъ
воззрѣній
на
—
Ho iiiniMliiiy
іісѣхь вещсііі,
10/—
впервые доходящпхъ до обіцестпеи-
ІІІІГО со.иіаиіи, гиііііотіі;!.мі. еъ одиоіі стороны встречается съ крайнею враждебностью, пли обсуждается съ иаслѣшкою н ііедовѣрі(ѵчь,
сі, другоіі стоі)оны
волбуяідасгь чре.чмѣриыя саіігвпіиістнческііі на-
дежды 11 ііодает'1, иппод'ь к ь всевозможныл'ь нреуве.інченіямь.
11т. Т(1 и|іемя, какъ одни разсматрііваютъ гіігіііотизмт, какь шарлатанство, іі гиннотизнровапныхъ, і;акъ
которое, кстати сказать,
нрптворщниовъ (воччріініе,
опровергается массою таких'ь притворщи-
ков!,, имя ;ке им'ь .іегіоні.), другіе съ тою зке увѣреностьіо утверлідаютт,, что весі. иіровой порлдокъ треицггь по швамт., что иравосудіе въ опасности и что
ПО.ИІЦІІІ
должна искоренять гипиотизмъ,
каіп, чуму.
І1 буду очень радъ, если мнѣ хоть отчасти удастся
содейство-
вать ііскоренепію такпхъ уродливыхъ наростовъ на сознаніи читаюnu'ii публпкп и свести явлепіе къ
телі>ііому зпаченію,
задача,
къ
его настоящей мѣ|)ѣ п дѣпствивыиолнепію
которой считаю себя
ііоинетентпымъ нослѣ двухлѣтняго, довольно богатаго
опыта.
Пасмѣпінпкам'!, и педовѣрчпвымь мы просто говорпмь:
«рапьніе
пспытаііте, а нотомт> судите».
Л
чтобы
судиті. о гпннотизмѣ,
гиппотиіпіривать самому.
необходимо
пзвѣстиое
ві>емя
I.
Обіція
і{амѣчаііія.
Факты, тсоріи, иоііятія и термнно.юг!)! гипнотизма необыкиовеино
запутаны
между
собою,
какъ
п все касающеесл іісихологіи. Раз-
смотрииъ ихъ но очереди.
Ф а к т ы . Самымъ существеинымъ фактомъ гиииотизма яв.іііется
измѣиеіпіос состояиіе души (ii.iu
мозга,
если
разсматрпвать иред-
метъ сі> физіологичсскоіі, т. с. объективной точки зрѣиія) человѣка.
Для отличія
отъ
обыкііовеннаго
сна,
съ которымъ это состояиіе
имѣетъ очень много общаго, можно его
Второй ряд'ь фактоіп.
относится
назвать
гттозо.мъ.
къ
пріемам'ь. ііроіьзводиінимь
можеть
быть вызвань тремя пу-
(и уничтожающил'ь) это состояніе.
Но внѣшностн судя, гапнозь
тями: а) нсихпческимъ
воздѣйствіемі.
одного человѣка на другаго
посредствомъ внуніаемыхъ ему нредставлсніп.
Этотъ
нотнзаціи
Лансіііскоіі
названъ
(suggestion
внушеніемъ
способь
b) Непосредственным'ь воздѣйствіемъ одуніевлениыхъ или
гиіі-
нжо.іы).
неодушев-
ленных'!. предметов I. или даже ігЬиотораіо таинственнаго дѣятели на
нервную систему; при этомъ большое значеніе придается утомленію.,
происходящему отъ
долгаго
сосредоточенія
какого
иибудь
органа
чувства на одной точкѣ. хотя и не унускаетсл іізъ виду возмоікнпсть
сисцифнческаго дѣйствія магнитовъ,
человѣческой
руки, заключен-
ных!, вь бутылки лекарствъ и т. под. с) дѣйствіемь души на са
мое себя (самоусыпленіе). —Что касается лично меня, то я во всѣх ь
статьяхъ согласенъ
сь
ііымь можегь считаться
B e r n h e i ш'омъ,
лишь
что
научно
установлен-',
одиігь способъ вызывапія
гиинотп-
ческаго сна, а именно вы.чыРіпііе сна (внушеніемі, ли дііугаго или
п
-
(•амиііиушсііісл bj
—
іюс[)е,іг,тііом'ь преііставленій-,
,нозможность іні.ісо.іііате.іі.иаго вкушеиія и.пі
до СИХ1. CI, научною положительностью
' іьть д|іуі нх'ь п|іактііі;уемых'ь
і[ въ самомъ дѣлѣ
самовнушения но была
исключена
ни при одномъ
сішсобовъ.
1||ет1й |іяд'ь фактов'ь касается явленій, которыя ложно вызвать
> гнпнотиаированнаго. Твердо
піі ііуте.мъ внупіенія
установлено,
что
въ
вызвать саліыя і»азпоои|іазііыя
пиінозѣ можнзыѣненія
Фуіікціііхь нервноіі системы (за исилючеиіелъ, быть можегь,
вь
нѣко-
то|іі.іхъ рефлексов!, спиннаго мозга и функцій извѣстной части ганіліозиоіі системы). Изь сферы воздѣііствія внушенія не исключаюті'я такія
тѣлесныя
отправленія,
какъ
иищевареніе,
нспражненіе,
АгГ.сячное очищеніе, нульсъ, нрилнвъ крови к і . различііыыъ частямъ
і;о;г;п II т. д., независимость которыхч. отъ і-оловнаго
имг(і ходлчимъ мнѣніемъ
или вѣрнѣе
мозга
было
заблулгденіемч,.
Далѣс внѣ всякаго сомнѣпія стоить болѣе пли меігЬе нолная зависимость душевной дѣятельности гиинотизировапнаго отъ внушеній гипнотизера. Накопецъ твердо установленътотъ въ высокой степени важный
/ фаыъ, что внушенія, сдѣланныя въ гипнотическомъ
снѣ,
могугъ
проявить свое дѣйствіе и но пробужденііі и такнмъ образомъ вліять
• на нормальное состояніе души во
всѣхъ его
чем'ь дѣйствіе это, а вч. томъ числѣ вліяпіе
подробностяхъ,
гипнотизера,
при-
можетъ
продолжаться довольно долгое время.
Съ дру)'оіі стороны въ высшей степени сомпитс.іьпы и во всякомъ случаі. еще сильно нуждаются вънаучпомъ обоснованіп такъ пазываемыя
све|іх ьестествеііныя явленія, каковыясновидѣніе, вліяніе лекарствъ, закліочеііііі.іх ьвъ закуноренныя склянки, такъ называемая непосредственна іі мысленная передача п т. иод. Да;ке въслучаяхъ, когда удавалось найти рѣдкихч, но своей воснріимчивости сомпамбул'ь, у которыхъ то или
другое пзъ вышеуномяиутыхъявленій удавалось, ни разу не была вполнѣ
исключена возмолсності. безсознательпаго внушенія и всегда отсутствовала достаточно строгая научная ировѣрка опыта; тамъ же, гдѣ этогь,
необходимый для доказательства всякап» научпаго факта,контроль имѣлъ
ѵгГ.сто. опыты зги обыкновенно терпѣли позорное фіаско. Во всякомь
-
13
случаѣ вопросъ этотъ до.гжно
—
оставить
откііытымъ
и
достсиіііыні,
тіиатс;іыіыхъ ііовѣрочныхъ опытоігь, такъ
какъ вь
'iiicjit.
imix'i. положительные результаты ученыхг,
іімѣетгіі
немало
шідѣвігодеіі
достовѣрпыхъ II компетентных!..
Теоріи и
ПОНЯТІЯ.
теоііетіічс(м;ііх'ь
придерживаться.
Ііопятіе о гипиотизмѣ завіігить отъ
воззрѣпій
на
ііредметъ,
Если мы очіістимъ
которыхъ
мы
вонросъ отъ всего
тѣхъ
станелъ
неудобова-
римаго или суевѣрнаго вздора, і>отоі)ыГі надъ ними тлготѣетъ,
•можно будет'ь въ оГицпх'ь чертах'ь принять
три сов(іріііенно
ныл другь огь друга теоріи или объясненіл
вкратдѣ
то
отлнч-
оппеанні.іхі,
выше лвлеііій.
1. Іінѣшиее, невидимое вещество (раньше его называли
флюи-
дом'ь; на современномь ііаучиомъ языкѣ слѣдовало бы сказать нѣKOTOjiaji, euie певѣдомая сила природы) нроникаетъ въ тѣло и сііеціалі,uo въ нервную систему, вліяетъ на организмъ и вводитъ въ него иѣчто
ему чулідое—ме/кду
нрочимъ и нознаваніе внѣшней одушевленной п
неодушевленной природы. При ііоыоіии этого веиіества .мысли н дуіиевныя движенія одного
человѣка
другаго человѣка безъ всякаго
могутъ
вліянія словесной,
условной рѣчи одного на органы чувствъ
М е с м е р а . Месме]ѵь назвалъ
Md.MT, или жтотнымо
галосі,, исходило изъ человѣческаго
тическихъ нослѣдователей, зиждется
ше подъ
рубрикою Іі, и
Если
вт,
душу
письменной
другаго.
предполагаемое
Такова
вещество
или
іеоіііа
мппіетѵ-і-
коіѵіа оно, какь прсдпола-
магнетшмомъ,
тѣла (ткла магнетизера).
теорія, которая еще и теперь имѣетъ
ственные факты».
нрониіиіуть
убт.ждепныхт. и даже
Эта
фаиа-
на фактахъ, упомяпутых'ь вы-
обозпачепіемъ «сомнительные, сверхъестебы эта теорія оказалась вѣрною, то она
но необходимости дол;і;на была
бы ві.
значительной
степени
по-
шатнуть суіцествовавшія до сихъ поі)ъ научныя воззрѣнія, такъ какъ
нослі.дог.ательно пропедслное игпорнрованіе этого неизвѣстиаго нѣч•то, ;-ггой нѳизвѣстиоіі силы, неизбѣжпо. подобно пропущенному слагаемому, долніно было бы отразиться на суммі. напіихъ нознаній. Но
такъ какъ наука въсвоемъ нраьтическОіМъ примѣненіи ежедневнодаетъ
V'
-
1ІІШ1.
о.иістіііція
{'(•ті> 110.4ііое
u
докачато.іі.стііа
огііоианіе
—
сшісіі
относиться
мера II трсбоиать ОТ'!, пел
инутрсиш'й
іктитіост»,
сь ііедовѣ|)іеіМъ
ііо.іо;і;ителі.ныхъ,
то
къ теоріи Мес-
ііеіюколебимыхт. дока-
;к1тс.11.ст1!'1.. Га;и'іМотріигі., что дасті. iiasri. in. ;-)том'і. отііоіііеніп
уче-
)ііс Месмера.
Что касаеісл фактоаь,
которые ііе|»ечііс.іеиы въ
первой ])уори-
кѣ и действительность KOTOjibixi. ігесомнѣпна, то въ іірпмѣііеіііе
пнм'ь теоріп Месмера п его школы такъ
онроигргнуты Braid'oM'i. н
основательно
къ
(см. ниже)
ІлсЬеаііИ, что пзлпшне на этом'ь іі ос-
аанавлнваться. Флюидпческая тсорія опирается вт, настоящее время
па лишмых'ь, и;іліобленных'ь
фактахч.,
спиритами
которые
сооб-
разно сь тѣмт., г.ь каком'ь они кругѣ обніества производятся, такъ
сильно сплетаются сь слѣнымъ фанатизыомъ, дуіііевнымъ разстройством'ь (галлюціінаціи),
нспонятымъ
или
нросыотрѣіінымъ
внуше-
іііен'!,, обманом'ь и суевѣіііемь, что научная нровѣіжа ихъ является
еще пока очень затруднительною.
флюид'Г. соотііѣтствустч.
Вч, учоніп сіиіритовъ
ученіе и духахч. и
нонятію о
четвертомч.
измѣреніи
гѣ.іь
Ь'аич, уже было уііоняііуто, въ нос.ііѣд!іее
(•ііѣді.нія
о яііленіяхъ, казкуіцнхся
гтіичіными. которы)! исходлтъ
отч.
ііоторыя какч. будчо говорігп, въ
на
время ипублпкованы
нервыгі . взлядъ скерхъесте-
лицч.
виолн'!;
достовѣрныхъ и
пользу месме]>овскон
и |н»дствен-
ныхч, ей теорій. .}| разумѣю въ даііноыч, случаѣ мысленную не|»едачу внуііірнія, которая называется
siiggesiion
шепіаіе,
ясиовидѣніе,
тідѣніе или отгадываніе ироисніествіп, происходяіпихъ на отдалениомъ разстояніи, такч, называемый нредвндѣніи и иредссазанія буіуіцаго и т. д.
lib
этомь
oTHonieiitii
очень
замѣчателыіа
книга
Pliantasins
ol the living by (inrney. Myers and Podniore. 2 Vol. in 8" Triibrier,
loiidoii
1SS7. l!i. iieii приводится около 600 набліоденій надъ сна-
ми, видѣіііями, иредчувствіяии и т. под., которые въ точности исііо.іннлись. Авторы сч, болыною осторожностью
собирали справки о
достовѣрногтн получеііныхч. свѣдѣній и только ноказанія лицъ впол-
—
15
/
—
111; ііадожііі.іхъ ii досто]^ѣ|)ІІІ,іх']. заиоссны ІІІ> lami'y.
]іі(;ііазнанпоі1 к і і и і ѣ можно наііти иъ
майской
deux Moiides ча 1 8 8 8 г. Бпрочемъ всякому
іоіцсй его средГ, нстрѣчаті.ся
Рсфераті. о иы-
кипжкѣ
случается
сі. аналогичными
Roviie
кч,
des
окруииі-
явленілмп
и
среди
людей безуслоііно достоиѣриых'1.. См. Liebeaiilt, ід' sfmiine,il provoqiie
стр.
•
295.
Да.іѣс краііне интересны опыты Gli. R i c l i e l (Revue plulosoiilii(|ii.'
1 8 8 4 ) над'1, іілілніемт, лышленія одного
тідниидуума на
мыніленіе
другаічі (Іеаъ іісякаго внѣніняго носредстиа, бе.чъ jcaiuix'i, либо
види-
нутеіі для передачи мысли. Однако доказательства его кажут-
мыхъ
ся наы'ь
весьма ненолными, а нримѣненіе теоріи иѣііоятностеіі мало
доказательным'1.. Резулі.таты Society I'oi' ]isychical i-esearclies вт, Англіи і;ажутся иам'і, болѣе нололгптельнымп. Всѣ нодобнаго рода jieзультаты доллѵны быть принимаемы сь ііеличайшею осторожносіыо,
такі. как']., не і'оворя уже о случайности
или обманѣ,
ваегь трудно избѣі'нуть самообмана со стороны
11 даже
гипнотизе|іа
п не
бѳзсознательнаго іінупіенііі
I I . Діаиетрально
впервые
всеіда
возможно
часто
бы-
гиннотизированнаго
т'і;ліоччті.
ііѣроятіе
или самовнуніеиія.
противопололсною
формулированная
является
Rraid'oMi, и развитая
тео]іія
во
ляхъ и всемъ своемъ нрактическомъ значеиіи доктоіюмъ
HI. Нанси (Du sommeil et
внуіненія,
всѣхт. детаLi6beault
des etats analogues 1^,6(1). Супиіость ея
ложно іізлолпіть н])пблизительно такъ:
Ясѣ явленія гипноза производятся
путемь вызыванія <;<)отвѣтствуюгцихо
представяеній
и преимущественно
образПри этомъ должно замѣтить, что цѣли этой
ных?, представлений.
легче
всего
достигнуть,
словесно
об'ьясняя
субъекту, что то или
другое нзъ вызываемыхъ явлеііій настуііаетъ в'і. тогь же моментъ,
как'ь наступленіе его
этимъ. {Словесное
объявляется
внушеніе
илк
или
неносредственно
уговариваніе).
вслѣдъ за
Если кто
самъ себя въ чемъ нибудь уговариваетъ, то мы віиѣстѣ съ
1 і е і т ' о м ъ назовеиъ это самовнутеніемъ.
либо
Иегп-
Саи'ь В r a i d не совсѣмъ по-
нялъ все значеніе вііупіенія н поэтому то П[>идалъ че|)езчуръ боль-
^
1(1
—
шую ііпжііость. іі|іод(),і;кііт(;,іыіоліу раздраженiio (фіана чувствь (фиксацііі II т. под.). Въ бо.іыіпінстиѣ с.іучаевъ раньше всего путемъ внуіненіл ны.чывается сонь, а такъ какъ во время сна восиріимчивость
мозга іі'ь вііуіпенію въ значительной степени повышается, тотакимъ
ofipa:ioin,
создаются ус;іог,ія д,ія иолѣс интеисивнаго воздѣйствія па
іиіді.наго. ]1о впушеніе можно сдѣлать не только
посредствомъ органа
[)ѣчіі, но при содѣііствіп всего того, что ыожетъ создавать предстанлснія, а особенно давать ярііія образныя представлепія.
впімпѣ вѣріпі пишетъ па 8 4 7
Liebeault
стр., своего труда:
І.а, liispositioii а ІошЬег dans ces etats est lu'oportionnelle a la
I'aciillc (Ic rci ii'(!santation nieiitale de
cliacun. L'oii pent etre siir
(|пе riioHiiue qui, en reportant son attention sur une idee image
ccile d' nnc perception tactile, par exciiiple, не tarde pas a la perccvoir conune si elle etait rcdlc, qne cet homme est capable de
(Іогшіг
profondement».
ііолѣе того, впушеніе ложетъ совершиться вполнѣ безсозпательно;
(•ооиіТ.тствуіоииіе продставлепіе можетъ быть столь смутнымъ и миио• icTHi.iM'b,
что навсегда теряется для сознательно!! памяти, а между
тѣм'ь сила впуніенія ложетъ отъ того быть не меньше. Вслѣдствіе
сушествуюіцсіі
обще
при атомъ
иево.чможпо
полной
доказать,
азінезін въ такихъ случаяхъ во-
дошли-лн
такого рода представленія
до сознанія. а мел;ду тѣмъ ближайшее изслѣдованіе даетъ основапіе
прсдпо.іагать, что это и.мѣло .чѣсто.
паходим'ь точку опоры
Въ
для объяснепія
этомъ обстоятельствѣ мы
мпогочислепныхъ саиообыа-
поит, и такъ пазываемаго месмерпстическаго
вліяпія.
:!агиппотп:шроваппоіі въ первый разъ крестьянской дѣвушкѣ, не
пмѣіопісп пи малѣіішаго нонятія ни о физикѣ, ни о призыахъ приставляют!. къ глазу призму
съ
нпушеніемъ
внимательно фиксиро-
ііаті. песуществуюшес плами свѣчи. На вопросъ. чтѴі она передъ собою виднт'ь, она
отвѣчаетъ:
nt-imo доказі.іііаетъ B e r n h e i m ,
пнушеніемъ. Дѣвушка видѣла
ідпа
пламени». Тутъ мы, какъ это
имѣемъ
дѣло съ безсознательнымъ
всѣ окру;кающіе предметы
н это заставило ее безсозпательно удвоить
вдвойнѣ
и пламя свѣчи. сущест-
—
17
/
—
вовавшее не на дѣлѣ, а только въ ел вообрашепи!. Есліі-же тотъ же
оиыт'ь сдѣлать въ совершенно темной ішмнатѣ н съ субъектоыъ гнпнотлзируемымъ въ первый раяъ п съ даннымъ явленіеыъ незнакомымъ
даже теоретически, то внушенное
двойнымъ(БегпІіеіш).
пзобрааген1е- ннкогда не
бываетъ
А между тѣмъ трудно допустить, чтобы дѣву-
шка въ гиннозѣ отдавала себѣ сознательный отчетъ,
впдѣть пламя свѣчи
вдвоШіѣ
потому,
что
что она должна
виднтъ двойными всѣ
окруліаюпйе предметы. Удвоепіе въ данномъ случаѣ произошло ннстинктнвно, автоматически и не достигло, такь
сказать, порога сознанія;
дѣвуніка другихъ предметовъ кромѣ вообраа>аемаго илаыенп не фиксировала, а тѣмъ не менѣе (и по всей нѣроятностіі безсозпательно)
заыѣтила его удвоеніе. Механизмъ
виушенія, т. е. снособъ, иосред-
ствомъ котораго услышанное или ионятое слово гипнотизера ]і])иводптся въ ііенолненіе во всякомъ
ІІ1іинадле;кащее
Liebeauli
шенія дало на ирактнкѣ
такім
убѣдительпыя
случаѣ до сознанія не
доходитъ.
объясненіе гипноза посредствомъ вну-
какъ
врачебной,
доказательства
своей
такъ
и педагогической
вѣрности,
что
отнынѣ
можпо считать его побѣду обезнеченною. Иъ то время, какъ другія
теоріи н соотвѣтствуіоіиіе имъ
нріемы
эксперизіентированія ыогутъ
вызвать только часть гппнотическихъ явленій,
да
и
то только у
истерическпхъ и невроиатическихъ субъектов ь, въ то время, какъ у
здоровыхъ людей эти
иріеыы удаются
только въ видѣ псключенія
и не внолнѣ, и даютъ посодъ къ миогимъ иротиво])ѣчіяыъ и самымъ
туманнымъ объясненіямъ—внушеніе съ легкостью удается у всякаго
здо|іоваго человѣка и даетъ простое, ясное
и однообразное
объяс-
неиіе всѣмъ явленіямъ гипноза, за исключеніемъ развѣ тѣхъ, о которыхъ мы выше упомянули, какъ о сомнительныхъ.
Число духовно и тѣлесно виолнѣ здоровыхъ людей, загипнотизирова)іпыхъ
Liebeault
и В е r n h еіт'омъ
оиредѣляется тысячами.
JH, тсченіе 1 8 8 7 г. д-ръ W e t t e r s t r a n d въ Стокгольмѣ иодвергнулъ
гипнозу 718 человѣкъ, изъ кото)іыхъ ему
van B e n t e r g h e m
не поддалпсі, 1 4 . Д-ръ
въ Амстердам!; въ теченіе трехъ мѣсяцевъ изъ
178 челонѣкъ усыиилч. 16'^, изъ которыхъ
у 91
достигъ полнаго
—
18
/
—
излсчеиія отъ разііыхъ болѣзиеіі. F o i i t a i i
и
Segard
въ Марсели
на 100 субі.ектоиь ис могли усыпить лишь очень ііемнопіхъ. Сильно
занлтыП другііиіі
обязанностями, я втеченіе
года нодвергь
гипнозу
ліііні» 205 челоііѣиъ, въ томъ числѣ нѣкоторое число душевио-больныхъ. ІІзъ нпх'ь
гпннозъ
былъ
внолнѣ
удаченъ
у
171,
а
не
(1ыл'і> нолучснъ у 3 4 . ІІзъ іиідвергавіпихся нослѣ этого гипнозу 105
человѣкъ невосп|)іимчивыли оказались лишь
больныхъ, которыхъ я раньше тщетно
1 1 С/:) часть).
Трсхъ
старался усыпить, я недавно
загипнотизировал], безч. всякой трудности. Пі)актикугощіп in, Кантонѣ
Waadt
В]іачъ,
д-ръ R i n g i e v ,
прошлылъ
ліѵшгь
изучившіп
у
меня мотодъ впуіпгпія, гпппотпзировалч. въ довольно короткое время
болѣе 60 лпцъ, изъ которыхъ
пеиодатливымп оказались лишь трое
или четверо. Бъ числѣ подвергавшихся
количество
совершенпѣйпіпхъ
гпннозу имѣется порядочное
сомнамбуловъ
явленіяміі ' ) . Какою ничтожною п стііанною
съ постгипнотпческпми
кажется въ сравненіи
съ этими щіфрами горсть пстеричекъ S a l p f t t r i t r e , чисдомъ не бо.ііѣе
двѣнадцатп. которыхч, въ течепіе многихъ ул;е лѣтъ (и все тѣхъ же)
демонстрируют'1, всему свѣту,
немъ построепноп C h a r c o t
которыя служатъ краеугольнымъ камтеоріп и которыя,
очевидно,
достигли
ііолпѣишаго автоматизма безсознательпаго внушенія.
Если все ;-)то хорошенько взвѣспть, то придется придти къ зак
люченію,
что
неточное
/і неоігредіьяенное
понтпіе
о гипно-
') С'ь тѣхі. iiO]n> цифры эти сильно возрасли, и мы сюда ыоя;емъ присоединить нмеііа д-роиъ М О 1 Гн'въ Берлішѣ, В а і о г 1 а С b е г'а въ Нюренбергѣ,
Б г и п 11 е г' а въ Внптертурѣ, С 1і г і s t о ji 1і М u 11 е г'а въ Аугсбургѣ, v o n
V о і g t'a въ Гохвейтцхепѣ, v о n S С li г e ii k - N о t z i u g'a въ Міонхенѣ, получпвI11I1X1. такіе же результаты. Кстати сказать, фактпческій усиЬхъ гпішотическаго
метода лечепіи можсть служить паилучітімъ возраженіемъ па пападнп берлннскаго
профессора Ewald'a ііі>отпвъ примѣпепія гипноза къ дечепію болѣзней. Въ
Бѳрлппскомъ Медпцішскомъ Обіцествѣ, въ засѣдапіи отъ 2-го ноября 1887
года. Е w а I d протестовалъ протпвъ выражопія «врачебное польвовапіе гппнозомъ>, па том-ь будто бы основаніи, что въ ІІарпжѣ всякій пастухъ, сапожппкъ плп портной умкотъ гипнотизировать {какъ, этого намъ почтенный профессорь пе говоритъ). А вотъ даетъ же она прекрасные разультаты эта пастуіпья
терапін,—а въ зтомъ вѣдь вся сила!
—
тизмѣ
мы
слпідуетъ
пайдемъ
19
замѣнить
ключъ
/
—
понятіемъ
Въ иемъ
о внугиенш.
къ объясненію большей части, а то пожалуй
II всѣхъ интересующих'ь иасъ въ даішом-ь случаѣ явленій.
in.
Такт,
греческаго
называемая
соматическая
теорія
гипнотизма
(отъ
слова стыр.й—тѣло) занпмаеть среднее положеніе между
вышеизложенными.
Здѣсь, правда, не выдумываются пикакіѳ флю-
иды
безъ
и
обходятся
заклинанія
духовъ, но есть несомнѣнное
стремленіе снести часть, если не всѣ явленія гипноза къ элементарнымъ физическпмъ спламъ, безъ всякаго участія психики.
при
этомъ
на
нервныя
напирается
па
окопчаиія,
дѣііствіе
Особенно
периферическихъ раздразкепііі
откуда въ свою очередь на первый планъ
выступаетъ необходимость внѣшпяго агента;
Въ чііслѣ лііцъ, дпнускающихъ прямое гипногенное дѣйствіе металлов ь и магнитовъ
на нервную систему (безъ посредства какихъ
либо нсихическихъ нредставленій),
(переход'ь
паралича,
каталенсіи,
нризпающихъ явленія трансфера
анэстезіи съ одной стороны тѣла
на другую нодъ вліяиіемъ магнита) и вѣрящихъ въ возмозкность непос]іедственнаго раздраженія лока^изиронанныхъ
коры
поглажпваніемъ
рижскую
Школа
школу
Charcot, иначе называемую Гёсоіе de Salp6triere.
эта допускаетъ,
ческихъ
центровъ мозговой
колеи головы и т. д. доллспо поставить па-
механическихъ
что
при
помощи
раздражепій
(1
различныхъ
фиксаціп,
2
периферииодымапія
вѣкъ п 3 поглаживапія лба) можно получить типически разлпчпыя
стадіи
или виды гипноза: летарічю, катадепсію и сомпамбулизмъ съ
спецнфпческими,
наго
характерными
особенностями со стороны мускуль-
сокращепія л чувствительности.
школа
Не
слѣдуетъ
забывать, что
эта съ Charcot во главѣ полагает']., что, въ состояніи такъ
называемой летаргіи, больной совершенно лишенъ сознапія и потому
не можетъ
чувствъ
воспринимать
внушеніи.
истеричные
склонны
Далѣе
никакихъ, передаваемыхъ
школа
эта
чрезъ органы
думаетъ, что только одни
къ гипнозу и причисляетъ самый гипнозъ къ
неврозаыъ
В е г и h е і ni съ неотразимою убѣлительностью доказалъ, какая ну-
-
таиица
ііонятііі
20
—
біл.іа ГІОС.ІѢДСТІІІСМЪ подобныхъ воззрѣиій. Факті,і,
мііогіо 10ДЫ домонстрнруеімые вч. Salpetri^re на нѣкоторых'ь выдресспроваиных'ь
истеричках'ь,
очень
легко объясняются отчасти выучкою,
отчасти безсознательнымъ внунісніемъ, такъ какъ, погруженные будто бы въ летаргію, субъекты
нее, что
говорится
НгаііГомч, фиксація
неликолѣпно слыніатъ п обсулсдаютъ
и дѣлаетсл
въ
пхъ
прпсутствіи.
Нведенная
б.іестяіцаго предлета, которая въ такоыъ боль-
uiojn> ночетѣ ji'j, Паризкѣ и Герланіи, сама по себѣ гипноза вызвать
но
в'і,
состояніп.
кто и засыпает'],,
Если
при этомъ пецѣлесообразномъ пріемѣ кое
го зто происходить отч, того, что больной вѣрнтч,,
'гкі процедура эта долікна усыпить его, а не отъ самой процедуры,
которая,
кстати сказать, оставляетъ за собою нервное возбузкденіе
(а у истеричпыхъ вызываетъ иногда и нстерическіе припадки). Съ натяжкою можно допустить, что въ отдѣльныхъ случаяхъ усталость глаз'ь
мозкет'ь вызвать онусканіе вѣкъ и безсознательнос внупіепіе сна.
Недавно
еіце
дуновеніе
ІІЪ лицо было обпіеунотребительнымъ
пріемомъ для пробузкденія загиппотнзированныхъ. Л іке съ давннхъ
иоръ
замѣпилъ
безъ
головной
въ
лицо
этотъ
пріеіиъ
внушепіемъ,
что больной проснется
боли и т. под. Зато м своимъ больпымъ .чогу дуть
СКОЛІ.КО мнѣ угодно —они отъ этого ПС проснутся. Какой
епіе пужеігь аргумент'!, иротивъ суиіествовапія какпхъ либо механически хъ факторовъ и какъ эти объяснитъ
«соматическая»
школа,
видящая в'ь дуповепіи снеціальный пріем'ь для пробуждепія':'
Самъ
Paris,
ІлеЬсапІІ
die/
п.члеченія
об'1'.их'ь
дѣло
Massou,
маленькпхъ
рукъ
пью
обнародовалъ
1883)
(Ktude
д'Ьтяхъ
le zooniagnetisiue,
45 случаевъ поразительно усп'Ьшпаго
д'Ьтей
посредствомь
на больную часть тѣла.
на
sur
простаго накладыванія
82 пзъ этпхч, случаевъ
молозке трехъ л'Ьтч,. а потому и самъ Lii'-
ІісаиІІ допускает'ь въ этихъ случаяхь отсугстціе г.нуніенія. Бъ томъ
чис.гі;
UM'IUOTC.'I
попстипі,
виду
п'Ьсколько
поразптельнымъ
случаевъ
усп'1;хомъ.
і;оклюіііа,
}1
вылеченныхъ
съ
полагаю, однако, что въ
необыкновенной чувствительности д'І;тсі;аго организма къ вну-
піснііо. это посл'І;днее не .мозкетъ быть съ поло;і;ителыіостыо нсклю-
—
'іено ' ) .
'21
-
Тѣиъ не меиѣе наблюденія эт» очень ;і;імѣчательны и au-
служиваютъ основательной цровѣрки.
Chazaraiii
и D e c l e (Les courants de la polarite dans Гаіииіні
ef, dans le corps humaiii) допускаютъ существованіе ноляризацін человѣческаго тѣла іі объяснліотъ ею какъ
гиниотнческія явлеиія, такъ
и успѣхп так'ь называемой ыеталлотерапііі. Здѣсь возможность внушенія или
если
самовнушенія
принять во внимаиіе
еще труднѣе исключить, въ особенности,
поверхностность
набліоденій
авторовъ,
которыя почти всѣ, повидимому, ничто иное, каіі'1. результаты внушенія у истеричек'ь.
Наконецъ доллшо упомянуть о такъ называемой асііоп й distance,
т. е. дѣйствія лекарствъ на разстояніи или при ирні;ллдыі;анііі герметически закупоренныхь стклянокъ съ
лекарствомъ
къ затылку и
т. под. ( L u y s и друг.) Однако при нровѣркѣ широковѣщательпыхъ
заявленій
Ілі у s'a спеціально
для
принявшей мѣры къ устраненію
того
учрежденною
коммиссіею,
безсознательнаго внутенія,
оиытъ
его потернѣлъ позорное фіаско; провѣрка эта воочію доказала, какъ
поверхностно и ненаучно были обставлены эти опыты и какъ мало
было положено старанія къ устраненііо внуиіенія.
Но желанію моего друга проф. S e g u i n a
его
изъ Нью-Іорка, я, при
содѣііствін, недавно повторилъ опыты L u y s ' a съ содержащими
лекарства
пузырьками
на
четырехъ изъ лучшихъ
моихъ
сомнам-
булъ. Проф. S e g u i i i лично видѣлъ опыты L u y s ' a . Результатъ получился безусловно отрицательный,
курьезнѣе всего то, что больная,
какъ
я
того
и ожидалъ. Ио
которой былъ привязанъ къ піеѣ
пузырекъ съ алкого.іемъ и которая увѣряла, что рѣшительно ничего
не испытываетъ, на вопросъ мои,
ной боли, отвѣчала:
«да»,
не
испытываетъ
а на вопросъ, не
ли она голов-
кружится-ли у кея
') Впослѣдствііі н самъ Liebeault изиѣнплъ свой взглядъ на дѣло и рѣшителыю высказывается за возможность внушенія даже у самыхъ иаленькііхъ
дѣтеіі. Въ бытность мою въ Нанси мнѣ пришлось видѣть и пользовать этниъ
сіюсооом ь нѣсколькихъ |іебатъ, и подчасъ съ хороиіпмъ результатомъ; число
1'лучаеііъ о.иеітш было 'к^резчуръ мало, чтобы составить собственное с у я ifiiie.
И. Л.
-
го.іона, но чуііствуотъ-ли
она
'П
—
опьяііеііія,
немедленно заявила,
ii'i. дѣйстіінтелышсти все это оідущаетъ.
Отсюда
видно,
что
что даже
кап'ь-бы неііарокоиъ поставленный ііопроеъ, можетъ дѣГісівовать какъ
внушсіііс. Нечего н говорить, что я
меледленно вызывалъ тѣ н.пі
другія спмнтомы (даже рвоту) и|)остымъ внушеніемъ іі при нрнклаіміідыванін первой подавшейся, а то н вовсе пустой сткляпки.
І'о;іу!\)иі)уя все относящееся къ теоріямъ третьей груііпы, и.чѣіопцімъ нритязапіе па научность н раціональность, мы должны пріідтп
і;ъ заіѵлючепііо. что пзъ всѣхъ она нанменѣе удачна, что она была
іі|іпчіінон самі>іх'і> грубыхъ
ошцбокъ
п
что всѣ явленія, па кото-
Ііыхъ она основывается, легко об'ьяеняются внушепіемь.
На самый
лучшій конец'ь нсіиіюченіе можно сдѣлать для паблюденій L i e b e a i i U
падъ
дѣтьмн.
Главный
недостатокъ
этнхъ
теорій
состоіітъ
ві.
томъ, что они большею частью основаны на наблюденіяхч, падъ псте|)нчиымп. Но съ одной
стороны
нѣтъ
людей менѣе надѳлѵныхч>
для такнхъ изслѣдованій, чѣзіъ истеричные,
знательно являются самыми тонкими
которые вполпѣ безсо-
иритворщикамн
и пдеальнѣй->
шимн комедіантами, сь дііугой стороны это люди, у которыхъ чувствительность
необычайно развита н
которые въ добавокъ
облада-
ють богатой н.іастнческою фантазіей, дѣлающси их'ь крайне воспріимчивыми к'ь внуніенію, а особенно
къ самовнушенію. Кромѣ того
но слѣдуетъ упускать нзъ виду, что псііхпческіо процессы въ сущности тоже «соматическія»
явлепіл.
И такъ мы имѣемъ только
одну теорію,
а именно наіісійскую
теорію виушенія, которая находится въ нолномъ соотвѣтствіи съ научно установленными
фактами гипнотизма и удовлетворительно ихъ
об'ьяспяет'ь. lU't. остальныя еще не зрѣлы, сомнительны и основываются на нсдоразумѣніяхъ;—нѣкоторыя, еще темныя явлеиія
ждутт,
строго методической научной нровѣрки.
будсмт, поэтому попятіе
о гиннотизмѣ считать равнозначу-
щим ь понятію о внушенііі и внушенномъ снѣ.
Терминологія.
Выражепія «животный
мишстизмъ-^
и «лге-
('М(ріі.імо» должны всецѣліі быть отнесены къ теоріи флюида.
—
Иодъ «гипнотизмомъ»
23
/
—
оудемъ обозначать совокупность
лв.іе-
нііі, завислщпхъ огь созиательнаго или безсознательпаго внушеиія.—
Подъ (.пгтнозомо»
будсмъ
разумѣть
измѣненное
состояпіе
души
*.гипнотіізированнаго^>,
а въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—виуиіеичиГі
соыъ. <.іГгиінотизеромъ»
называетсл чсловѣкъ, вызі.иіающіГі пшиозъ
у другаго
человѣіьа.
Подь имеиеігь
вмѣстѣ съ nauc.ificKoio школою
нтін
оь не-рвной
системіь
мы обозііачаель
чвнушетпъ
вызываніе
диналтчсскаго
(пли
чеяовѣка
нервной системы завислниіхъ) посредством
въ функцілхъ, отъ
о вызывсінія
(сі^знательнаго нлп безсознательнаго) убѣоіс()енія,
это наступило,
веснымъ
наступаетъ
пли долокно
или ч.уіоваргіваніемъ-!>
внуіісеніемі»
из.мѣ-
носредствомъ громкой ііѣчн. ^Воспріимчгшс/пь
что
въ
НСЛІО
измѣненіе
наступить.
<ІСЛО-
называется вііушеніе
есть
кь внушенію»
большая или меньшая снособность усваивать внушаемое. Есть много
людеіі воспріимчішыхъ
Яву-»).
въ состоліііи иодрствованіл (<.(вгсушсніе
на
Утакихъ людеіі бываетъ очень т[)удно разграничить состоя-
ніе гипноза отъ состоянія бодрствованія, такъ какъ одно изъ нпхъ
съ едва замѣтіп)Ю постепенностью
шеніемъ {autosuggestion
которое
человѣкъ
но
переходптъ
въ другое. Самовну-
B e r u h e i m ' y J называется
сознательно
пли
(чаиіе
всего)
внушеніе,
безсозпательно
дѣлаетъ себѣ са.мъ. Если взглянуть на вопросъ съ болѣе обширной
точки зрѣнія, то понятіе о
внушеніи
н особенно о самовпушеніи
сольется съ понятіямн объ нцстинктѣ, прпвычкѣ, рефлексахъ, автоматизм'!;. Устаііоинті,
различіе
ме;кду
трудно. Поыятіе о внушеніп еще
въ случаяхъ, гдѣ въ дѣлѣ
ними въ самомъ дѣлѣ очень
МОІКНО
какъ нибудь разграничить
участвуегь личность, сознательно про-
изводящаго внуніеніе, гипнотизера. Въ тѣхъ ліе случаяхъ, гдѣ гипнитизеръ дѣйствуетъ безсознательно (если, мы напр. зѣваніемъ вызовемъ зѣвоту у дііугаго
являются неидупіевлеііные
самовнуніеніе
несомнѣнно
лица), —или
если источникомь
впупіенія
предметы, то тогда нонятія внушепіе
сливаются.
чуръ обшнрныхъ обобщеиій, могушпхъ
Если
остерегаться
и
через-
повлечь за собою недоразу-
2 4/—
—
мѣнія и отрицание научно добытыхъ пстіінь, то ложно иринять это
положеніе, какъ оезусловно вѣрное.
Какъ
явлонія,
п совершенно
гиіпіозъ и внушеніе стары, какъ іМІръ. Новыми
новыми
должны
считаться двѣ особенности:
1) что
познаванір этііхъ явленій, ихъ условій, причинности, значеніл снова
всплыло
на
особенности
поверхность
ученаго
сознанія
мыслящаго человѣчества, а въ
міра, но на этотъ разъ не въ форыѣ сомни-
тельнаго, туманнаго мистицизма, а въ видѣ научной истины; 2) поразительная
человѣка
легкость,
посредствомъ
съ которою гпннозъ вызывается у всякаго
способа
что оба эти обстоятельства
Liebeault.
придаютъ
Замѣтииъ МИИОХОДОІИЪ,
гипнотизму
новое
судебно-
медицинское значеніе.
П. о
Воспріимчивосгь
I'hypnotismc
за
188S
КЪ
внушепіп.
гипнозу.
годъ
Въ
Bernheim
майскоыъ № Revue
пишегь:
tie
«Tout шёсіесіи
d'hopital qui dans son service clinique n'arrive pas a hypnotiser
807o
de. ses malades,
sut't'i-
doit, sc dire qu'il n'a pas encore ['experience
sante en la matiere ct s'abstenir de jugement ргёсірііе sur la question».
Я лично могу подтвердить это положеніе цѣликоыъ; вышеприведенныя статистическія данныя также стоятъ сь нимъ въ полномъ соотсѣтствіи. Псключеіііе составляютъ только душевно-больные.
Каждый че.ювѣкъ обладаетъ большею или меньшею воспріимчпвостью
гіе,
КЪ внушснію, а стало быть склонностью къ гипнозу. Мно-
правда,
любятъ
хвастать, что вѣрятъ только тому, что имъ
ясно, .іогически доказываетъ или но крайней мѣрѣ дѣлаетъ вѣроятпымъ
ихъ
разумъ.
Такіе люди доказываютъ только, что имъ не
хватаетъ даже саиаго элементарнаго самопознанія. Невольно и безсознательно мы постоянно вѣрнмъ вещамъ. которыя вовсе или отчасти
не существуютъ.
ЗІы
вѣримъ,
напр., въ реальность нашпхъ чув-
ственныхъ воспріятііі, которыя однако ничто иное, какъ субъективпыя ошуіценія. Всякігі человѣкъ исиытываетъ разочаровапія, доверяется
людямь,
доктринамъ
или установіеніямъ, которые затѣмъ
-
25
его довѣрія ис оиравдываютъ.
намъ
Все
-
это—доказательства
присущей
непосредственной довѣрчіівости, безъ которой наше ыышленіе
стало бы невозмоікпымъ.
гаго
мотива
нашего
ожидать, пока
достаточною
было бы
его
Если иы мы длл принятія того или д|)у-
мышленія и дѣятельности
вѣрность
нндукціеіо,
невозможно
будетъ
доляіиы были бы
намъ непоколебимо доказана
то изъ за постояннаго обдумыванія намъ
добраться до простаго мышленія.
Ыы не въ
состоянін мыслить или дѣйствовать безъ извѣстнаго ош)'щенія, что
наша мысль пли поступокъ правильны, не имѣя въ этомъ больпіей
или меньшей инстинктивной увѣрспиости.
Вотъ основа воспріимчи-
вости къ внушенію.
Чѣмъ страстнѣе мы жедаемъ предмета, котораго у насъ нѣтъ,,
тѣмъ чаще п чнтенсивнѣе развивается обратное представлепіе о не-|
достижимости нашего желанія. Особенно рельефно это психологическое
состояніе выступаетъ вътѣхъ случаяхъ, когда мы желаемъ вызвать у'
себя какое-нибудь субъективное ощущеніе. Чѣмъ ыы больше при этомъ
стараемся, тѣмъ меньше это намъ удается. Кто насильно и сознательно хочетъ заставить себя заснуть, тотъ обреченъ на безсонницу;
кто этимъ же манеромъ лселаетъ совершить совокунленіе, тотъ какъ
на зло діілается жертвою (временнаго) безсилія.
четъ
веселиться,
Кто насильно хо-
тотъ еще яснѣе чувствуетъ свою тоску и т. д.
М чѣмъ больше усиліе сознанія, тѣмъ полнѣе его пораженіе, между
тѣмъ какъ тѣ же ощущепія возникаютъ безъ всякаго принулгденія,
если
имъ предаваться свободно и безъ самоуглубленія, въ особен-
ности
при
содѣйствіи соотвѣтствующихъ образныхъ представленій.
Точно также всякій, во что бы то ни стало нгелающій быть за-'
гипнотизщюванныыъ,
данное
мапія
ему
отъ
всячески
внушеніе,
старающійся
никакъ
психологическаго
ие
можетъ
понять и осуществить
отвлечь своего
вни-
самонаблюденія и потому трудно или
вовсе не поддается гипнозу, до тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, пока
ему
не удастся достигнуть психической пассивности. И чѣмъ чаще
п сильнѣе кто нибудь старается
это
ему
удается.
бьггь пассивныыъ,
тѣмъ меньпіе
Сильное волпеніе, душевное разстройство, иред-
и
—
и.іятое
памѣрсійе
—
сопротивляться
пшнотиверу
суть тоасе условіл,
- логущіл сдѣ.іать гііііиозъ ііевозыожііылъ. Всякгй
психически
здо-
ровый человѣкъ можетъ быть загипнотизировано.
Только
извѣстное временное настросніе
души мо.жето препятствовать проявлоіію
гипноза.
(^иіталось
ііротііиь
аксіомоіо,
его
воли,
ііел.зя придавать
что
нельзя
человѣка
запшнотизиривать
но крайней мѣрѣ съ иерваго раза.
очспь большаго зпачснія этому утверждеиію, ко-
торое йо.іѣе или ыенѣо построено на психологически
лрпзиапіп у чслоііѣка
самол'ь
дѣ.іѣ
По моему
эссенціальной
свободно
не хотѣть,
свободы
неправильномъ
води.
Но чтобы въ
человѣкъ долженъ у.мѣть
не
хотѣть. Л между тѣмъ быстрѣе и вѣрнѣе всего внуіпеніе дѣйствуетъ
HiixpaHOM'j,,
носредствомъ
впезаинаго заполоненія нашей
i;aKj, мы только что видѣлі,
долгими
нііпготовлеиіями.
лииіенноіі
ыожегь
быть
уничтоженъ
Очень восиріимчивый к ь внушенііо чело-
ііѣкь въ несколько секундъ
латься
эффектъ
фантазіи;
можетъ быть загиинотизироьанъ п сдѣ-
воли куклою въ рукахъ гипнотизера. И я какъ
раз'ь замѣтил'ь, что люди носмѣиваіощіеся
надъ гиннотизмомъ,
са-
моуііѣренно заявляющіе, что «ихъмолъ піікакъ не удастся усыиить»
ыогут'ь быть, въ силу какого то закона контрастовъ, загипнотизированы
особенно Сыстію, если они только не оказываіотъ прямаго сонротивленія, а иногда даже вопреки этому сопротивленію. Можно было бы
сказать,
что
боязливое
вызовч,
брошенный гипнотизму, производить у нихъ
обратное нредставленіс о собственной иеувѣренности, ГіО-
то|іое ихъ тѣмь вѣрнѣе дѣлаегь ікертвоіо внушенія.
Поэтому
обыкновенно
то
необразованные
и
не мудрствующіѳ лукаво люди
усыпляются очень легко и не всегда даже при этомъ
отдаютъ себѣ ясный отчетъ, въ чемъ собственно дѣло. Они иснолняіотл,
]uiiibHie
что
всякое
внуніеніе
чѣмъ ycirluori)
и
засыиаютъ въ одну или двѣ линуты,
оімянуться и часто даже не смотря на то,
за минуту нредь тѣмъ принимали загиннотизіірованныхъ лицъ
за притворщиковь, а врача
за жертву обмана. Труднѣе всего, безъ
сомнѣпія, гипнотизировать душевію-болыіыхъ.
—
29
/
—
Очень важнымъ является далѣе то обстоятельство, что человѣкъ
въ норналыюмъ снѣ может'ь быть ііодвераіенъ внушенію и не иробулідаясь
перейти въ состояніе гппіюза. Еще легче ііутемъ виуше-
шенія перевести гипнотпческіП сонъ въ нормальный.
Иаконецъ
бодрствованія
бываіотъ
мог^
люди,
б/кь
которые
въ состояніи полнѣіішаго
застигнуты враснлохъ и безъ
рптельнаго усыпле'ніл обнаруаиівать
нредва-
всѣ явлеиія гинііоза, т. е. все-
цѣло поддаваться виушепіямъ ловкаго гипнотизера.
Въ такихъ случаяхъ
и
такой
о «нежеланіи»
не можетъ быть и рѣчи
эффектъ нерѣдко получается у людей, еще ни разу гипно-
тизированію не нодвергавшихся. Но главнымъ способомъ дать внушепію наибольшую силу всетаки остается —внушеиіемъ же вызван-
ный сонъ.
Его
дѣйствіе
ыолспо уподобить дѣйствію лавины па пызвавшій
ее толчекъ. По мѣрѣ увеличенія лавипы усиливаются и ироизводпиые
ею
толчки.
дремота.
Но
благодаря
Виушеніеыъ первоначально вызывается сонъ или
рааъ
ему
сонъ наступилъ,
увеличивается
н
воспріпичивость къ впушеыія
обыкповеино
тѣмъ болѣе, чѣмъ
глубже сонъ.
Мы
какъ то
высказали мнѣніе,
что всякій человѣкъ саыъ по
себѣ воспріимчпвъ къ внушенію. И въ дѣйствительности, если кого
нибудь
не удается усыпить, то моашо быть увѣреннымъ, что при-
чиною тому, что данный субъектъ себѣ сдѣлалъ самовнушеніе, что
его «тскакъ не удастся
Проф.
Bernheim
загипнотизировать».
письменно сообщилъ мнѣ слѣдующій случай
изъ своей клиники, съ разрѣшеніемъ опубликовать его въ настоящей
работѣ, за что я приношу ему свою искреннюю благодарность.
«Нѣсколько дней тому назадъ ко мнѣ въ отдѣленіе поступила
крестьянка
съ
жалобами на лгелудочныя и кишечныя
боли,
который я считаю болями пстерическаго происхождепія.
Мпѣ не удается ее загипнотизировать. Впрочемъ, какъ она увѣряетъ, докторъ
Liebeault,
еще въ ея дѣтствѣ старался ее
усыппті,, но иезуспѣпіно. Послѣ двухъ безплодныхъ попытокъ
-
л I'oiiopio
ііѣтт>.
(ill:
Я буду
«это
—
рѣшите.іьііо
псе
рсавно, синто
вы или
вамт. магиетизировать лгнвотъ, грудь и зкелу-
докъ і: таіінмъ обра.'юмъ nporoFiio боль». Я закрываю ей глаза
и
въ
тсчеиіе
10 мннутъ повторяю вышесказанное внушеніе.
Ко,111 исчезли без'ь сна, хотя возобновились ііослѣ ужина. На
другоіі день я иовторпл'ь ту ate процедуру съ тѣм'ь ;ке успѣхом'ь.
Къ
вечеру
боль
снова
появилась, по гораздо легче.
С-огодіпі, когда я началч. тоіке внуніеніе, я вмѣстѣ съ исчезновеніемч.
болей
получи.гь
глубокій
ггтнотическій
сонъ сч.
ампезісю.
Коллега l i r n i h e i m
нрибавляетъ:
«Вся суть но виушеніи; во
всяколч. отдѣльномч, случаѣ должно найти пружину
(і1 faut trouver
If joint), нриводяиіую въ движеніе или возбуждающую индивидуальную воснріимчивость каждаго».
Я
могу
ІіеіпГу,
подтвердить
это но личному оныту. Одиалгды В е г и-
какъ то пе удавалось усыпить нѣкоего субъекта; оказа-
лось, что субьекть этотъ раньше ч'ого былъ загинпотизированъ проф.
J! е а н 11 і s'ojrb,
кото|)ыіі
сдѣлалъ
ему
внушеніе,
что только онъ
одинч. можетч. усыпить его. Мнѣ самому удалось получить глубокій
сонъ
сь
ностгиппотическими внушеніями у одной дамы, у которой
і> е г 11 1і о і 111 сь трудоыъ ыогъ вызвать лишь легкую дремоту и это
только
потому,
что
особа эта сдѣлала себѣ самовнушепіе, что я
одиігь только могу ее усыплять и лечить
Сонъ
').
И ГИПНОЗЪ. Что гиннозъ есть состояніе родственное
нор-
ча.іыіому сну, не подлежитъ сомнѣпію и я внолпѣ схоікусь съ L i e bcaiilt
на томъ. ЧТО-основная разница между обоими
состояпіямц
.іеікпть вь связи, существующей между гиннотизированнымъ и гиііііотизеромъ.
Я
позволю
себѣ
привести
пѣкоторые
главнѣйшіе
факты:
') Вь Сытность мою ассіістенгомъ д-ра L i e b c d u l t мііѣ удалось усыпііть
одного гтарика, кого|і,гго L i e b e a i l l t усыпить не удавалосі.. при помощи упѣренія, что ііишозь тьмъ легче выуынается, чЬмъ больше разница лѣтъ ііе;кду
гнтіотнзероѵ ь и супъектомъ. Я с ь нерваго же разу нолучплъ третью степень
гинмоііа.
Я. ,/.
-
29
-
Физіологп обыкновенно говорят'!,, что
сонъ
ііычываѳтел
уста-
лостью. Это однако невѣрно. Если съ одной стороны дѣГіствите.іыюе
утомлеьііе мозга и вызываегь субъективное оніуіцеиіе усталости,
то
.мы съ другой стороны не должны упускать и.зъ виду: 1) что сильное
утомленіе нерѣдко нричиияетъ іЗечсонницу; 2) что иногда иаоГміроть.
тіигь больше человѣкт, синтъ, тѣыъ ему больше спать хочется;
3)
что чувство усталости, сонливость и дѣііствнтельное утомленіе часто
проявляются совершенно не.'^авпспмо другъ отъ друга и 4) что сонлиіюсть обыкновенно является въ опредѣлеіиіое, привычное
время
п
что если въ это время н[іеодолѣть овладѣваюнцй сонъ, то опъ у;і;е
больніе не паступаетъ, несмотря на увелпчіімаюиіуюся усталость.
На
основаніп
физіологовъ
весьма неудовлетворительной
(теорія
химической
теоріи
развитія молочной кис.кіты Р г е у е г ' а )
факті.і
эти рѣшительпо необъяснимы.
Физіологн (Kohlschiltter) измѣііяшгь глубииу сна силою звука, необходнмаго, чтобы разбудить сняніаго. Насколько снособъ .чтотт. пераніопаленъ, доказывается
(наир. буднльннкъ) часто
тѣм'ь
не
фактоыъ,
можетъ
что
разбудить
привычный
піу.мъ
спянніго, хотя-бы
онъ былъ очень силенъ, ыеладу тѣмъ иакъ самый легкій непривычный
иіорохъ можетъ иногда заставить проснуться. Иная заботливая мать
н|.іосынается при малѣйшемч, движенін своего ребенка, между тѣмі,
какъ храпъ ея благовѣрнаго іыи другой привычный звукъ ее отнюдь
не будптъ.
Мед.іенныя, .монотонныя раздраженія,
не нызываюпия
быстроіі
смѣпы пре.іставленій, дѣйствуютъ на насъ усыпите,іьно; точно таки.'с
насъ располагаетъ ко сиу мракъ и удобное ноложеніе тѣла.
Состояніе это сопроволідается разнообразными
іінлеиіями, как'і> то:
зѣвотою,
миганіемъ,
ассоцінрованныміі
потягиваніемъ,
которыя
увелпчиваютъ субъективное ощупіеніе сонливости и, какъ извѣстно,.
дѣйствуютъ очень заразите.ііьно на окружаюииіхъ.
Какт, у;ке было сказано,
привычка
засыпать въ
оиредѣленное
вре.чя. каѵь-додневно, именно въ это время вызываегь сильную наклонпость ко сну. ]Іо къ оиычпымъ, расиолагаіопіимъ ко сну, моментамъ
—
80
—
иесомыТ.іиіо прппадлсжптъ: иногда ИЗІІѢСТНОС иѣсти ' ) , иногда голосъ
изііѣстнаго лица, то лезканіе
въ
іізвѣстномъ креслѣ, въ которомъ
чсловѣк'!. іі|іішыі;ъ вздремнуть, то монотонная нроновѣдь или лелшііе
въ нзвѣстиоіі ІІО;ІѢ. ІІванъ засынаетъ только на волосяноыъ тіофякѣ,
а Лстръ только на нрулиінномъ
мат[)ацѣ.
Отчего JKC это такъ? До
сихъ норъ это называлось привычкою; мы долнгны однако признать,
! что это ничто пноо, кик'ь привычное, безсознательное самовнупісніе.
іМоіі дііухлѣтнііі сынишка прпвыкъ засыпать, держа въ правой ручкѣ
носовой платокъ, которымъ онъ
нрикрывалъ себѣ лпцо. Когда же
нлаток'ь у него однажды отняли, то онъ долгое время не ыогъ заснуть. У пѣкоторыхъ лицъ процессу засыианія доллгно предшествоваті. какое нпбудь привычное
дѣйствіе,
пиаче
они плохо заснутъ.
'Гакъ иные передъ сномъ читаіотъ, заводятъ часы и т. д.
Сильнѣііиюю изъ этихъ ассоціацій несомнѣнно является тял;есть
въ вѣкахъ, нхъ
непреоборимое
собом'ь наилегчс сдѣлать
Если мы будемъ
оиускапіе.
А потому
этимъ
спо-
внушеніе сна.
наблюдать серію
снящихъ
людей,
то можно
замѣтить, что нѣкоторые во снѣ двиліутся, реагируютъ на чувствительпыл раздралсснія,
снова
заворачиваются
сдернуть, или даліс разговариваютъ,
стонутъ,
въ
одѣяло, если его
перестаютъ храпѣть,
когда ихъ объ этомъ иросятъ, подчасъ даже отвѣчаютъ на вопросы,
встаютъ, работаютъ. Нѣкоторые люди спятъ очень
и просыпаются ири малѣйшемъ
шумѣ.
тихо, но чутко
У такихъ людей связь съ
внѣшнимъ міі)омъ, стало быть, тѣснѣс.
Чувство сна доходитъ до нашего субъективпаго сознанія благодаря сновидѣніям'ь. Мы чувствуеыъ, что сознаніе наше во снѣ не тоже
самое,
какое
было во время бодрствованія и тѣмъ ближе къ нему
нодходитъ, чѣм'і, сонъ легче. Эти два состоянія сознанія отличаются
другъ отъ друга слѣдующими
1. Во сні> но существуетъ
піомъ и восиріятіем-ь. Всѣ
особенностями:
ріізкоіі границы
представленія въ
меліду представле-
большей ігли меньшей
Ч Что на іювоиъ міістіі не спится, стало даже ходячей
пстнною. Я. Л.
-
степени усвоііваются
характеръ
31
—
вообра;і;енісм'г,, т.
восыріятія и производят!,
е. іюлучгіютіі суоъектпвпый
обманы
чувствъ.
2. Хотя эти, прнсущія сну, галліоцинацііі не іімѣютъ рельефности
и отчетлнвости объективныхъ внечатлѣніП, нронзводплых'ь явденіямн
внѣшняго ыіра, тѣмъ не ыенѣѳ, онѣ могутъ нмѣть самое могущественное вліяніе на центральную нервную снстему. Соиъ моліетъ вызвать отдѣленіе пота, судорожныя
ыышечныя
страхъ и т. д. Эротическія
вызываютъ
отсутствіи
случиться
неханическаго
при
самых'ь
сны
трепія
члена,
страстныхч>
сокраіценія, сильный
поллюдіи
что лишь
эротическпхъ
даже н[)И
рѣдко можетъ
фантазіяхъ на
яву.
3. Въ противополоікность тѣсной сяязи,
существующей на яву
мезкду чувствеиными воспріятіямп и ыышленіемъ, во снѣ нти два фактора ассоціируются лишь крайне несовершенно.
Присущая на яву нашему
результатомъ
постепенно,
сознательно пріобрѣтеннаго
сплъ, во снѣ совершенно
мышленію
органически п
логичность,
притомъ
автоматическаго
пропадаетъ.
являющаяся
совершенно без-
динамизма душевныхъ
Мы іиоженъ видѣть во снѣ
самую нелѣпую, несуразную чепуху, а тѣмъ не мепѣе наше сонное
сознаніе сочетаетъ вещи, въ пространствѣ и времени наименѣе сочетаемые и имъ вѣритъ. Въ легкомъ снѣ—иногда, а въ глубокомъ—
лишь очень рѣдко, при этомъ остается нѣкоторый слѣдъ логической
критики.
Эти три характерпстическія черты состоянія сна служатъ вмѣстѣ
съ тѣмъ критеріями для суаіденія о состояніи сознаиіяподъгиннозомъ:
и тутъ мы находимъ галлюцинаторный представлеиія, сильное вліяніе ихъ на органы чувствъ и нарушеніе
связи между
различными
органическими логическими сочетаніями. Но въ тоже время эти особенности представляютъ наилучшія
усдовія для восиріимчивости
къ
внушеніямъ.
Пробужденіе, какъпротивоположность засыпанію, такой л;е результатъ виушенія,
какъ и это
ходъ
къ
отъ
сна
нослѣднее.
бодрствованію
часто
При
легкомъ
бываетъ
еле
снѣ нерезамѣтенъ,
—
гіричомь ііос.іѣ iif-ro остается
-
восполинаніе о шідѣііномъ снѣ. Ссчмо
сновндѣіііс ііе)іѣдгіО бываетъ причиною пробуждевія. Краііие интересна
способиость мноітіхъ
людеГі
иросыоаті>ся
къ
извѣстному,
заранѣе
(иірсдѣлеііному сроку, следовательно во снѣ точно изыѣрлть время.
Тозке самое мы встрѣчаемъ u въ гипнозѣ. ІІакъ въ гпинозѣ, такъ и
HI. іюрмальномъ спѣ L i 6 b e a n l t различаетъ легкііі
сонъ съ восно-
мпііанісыъ о бывніемъ сновидѣніи отъ глубокаго сна, безъ этого восііоминанія. Ііослѣдній характеризуется полнѣйшею аинезіею тіо нробузиденін. А между тѣлъ у глубоио спящихъ людеГі мы иак'ь
разъ
іістрѣчаемся съ явлениями сомнамбулизма, при которыхъ снящій ходптъ, производит'!, разныя (иногда
очень слолшыя) дѣйсткія,
раз-
говариваете, и даже иногда учиняетъ насильственныя дѣянія—обстоятельство, нризнанное въ уголовномъ нравѣ основаніемъ для
уста-
ііовлеііія невмѣняемостп.
Нто доказываетъ, что амнезія нослѣ глубокаго сна и есть въ букг.альномъ смыслѣ амнезія, т. с. отсутствіе памяти, п что во время
1'лубоіиіго сна сознаніе отнюдь н-е потеряно,
В'і>
«Философских'ь
атюдах'ь»
а только измѣнено.
Wundt'a
педаино
опубликованы
«Статпстическія дапныя о снѣ п сновпдѣніяхъ», собранныя
гісІГомъ Нс(М'wageп'oмъ подъ руководствомъ K r i i p e l i n ' a
ваппыя на лмчныхъ показапіяхъ многихъ
Friedи осно-
лпдъ. H e e r w a g e n счи-
таетъ показапіе этихъ лпцъ о томъ, что оннвидятъ мало или много
спов'ь или их'ь вовсе не видятъ, достаточною основою для своей статистики. Но в'і> виду
того,
что
изученіе гипнотизма и мпоікество
данпыхъ о нормальпомъ снѣ ясно доказываютъ, что на фактъ заиомииапія или незаноминапія сповъ положительно нельзя полагаться,
такі, как'ь болі>иіииство людей по иросту всѣ свои спы забываютъ,
а почти всѣ бе:гь исключенія забываютъ больніую часть ихъ (самовпупіеніо амнезіи), то я етоіі статистикѣ пе могу придавать никакого значенія и полагаю съ своеіі стороны,
что
спы въ течепі(' всего того времени, пока они
;)то пасъ пііиводитъ къ обсуждепііо
спятъ.
амнезіи,
самыхь важпыхъ, а в'ь судсбно медппппскомъ
всѣ люди ВИДЯТІ.
какъ одного изъ
смыс.іѣ самаго важ-
—
наго яв.іеііія
сна ii
—
пшноза.
Человѣкъ
съ нормально
глуОокішъ
сііомъ обыкновенно глубоко спитъ и подъ гппнозомъ II такой человѣкъ большею частью
впадаетъ
въ полную
зависимость отъ воли
гипнотизера.
У него по желанію
вызвать
воспоминаніе или амнезію
относительно любого момента его жизни
пли по крайней мѣрѣ его
сна. B e r n h e i m
молено
вызываетъ глубокііі сонъ у большей половины боль-
ныхъ своего отдѣленія. Чтобы доказать
собности къ глубокому
невѣроятную
гипнозу, у нормальныхъ
только, что я пзъ 26 сидѣлокъзаведенія
частоту спо-
людей
Bnrgliolzli у
я приведу
23 пытался
вызвать гипнозъ п у всѣхъ съ иольшимъ пли мепьніпмъ успѣхомъ.
Только у одной я могъ вызвать лишь легкую дремоту, у 3 — л е г к і й
сонь безъ амнезіи, а у 19—глубокій сонъ съ амнезіею и ностгипнотическими явленіяыи п воспріимчпвостью къ внушеніямъ па яву.
У двухъ мнѣ съ перваго же разу удалось достигнуть на яву каталепсіи п нечувствительности посредствомъ иростаго утверждеиія; обѣ
до тѣхъ иоръ пе были гипнотизированы ни разу.
Степени гипноза.
Пресловутыя фазы C h a r c o t : летаргія, ката-
лепсія и сомпамбулпзмъ свопнъ вознпкиовеніемъ несомнѣиио обязаны
самообману. B e r n 1і е і т сдѣлалъ
попытку
дать
дѣленіг
намного
степеней, которыя, однако, трудно рѣзко
разграничить.
Л считаю
достаточнымъ принять лишь три степени.
Первая изъ
\ш\ъ—ире-
мота.
Въ этомъ
состояніи
вліяніе
гипноза слабо и субъектъ съ
ігЬкоторымъ усиліемъ воли монгетъ противиться внушенію и открыть
глаза. %)—Леікій
ыожетъ
болѣе
сонъ пли гиттаксія
открыть
(очарованіе). Субъектъ не
глазъ, долженъ
исполнить всѣ внушенія
или часть пхъ, но не теряетъ восноминанія,—амнезіп у него не получается. Ъ)~Глубокгй
сонъ пли солшалгбг/ушзлгг; характеризуется
амнезіею при иробуікденіп и постгиинотпческимп явленіями.
Что
касается
этихъ
и послѣ легкаго сна. При
иослѣднихъ,
нѣкоторыхъ
то
они
могутъ
обстоятельствахъ
удаваться
(правда,
крайне рѣдкихъ) ыожетъ получиться очень глубокій сонъ съ весьма
слабою воспріимчивостью къ внушеиію; эта воспріпмчивость ыожетъ
3
и
-
даже RORc.e
отсутствовать.
—
Такимъ
образопгь
степени эти не мо-
гутъ претендовать на особенную точиость, тѣнъ болѣе, что смотря
по тоиу, съ чего мы начпемъ
внушепіе,
мы можемъ
получить тѣ
пли другія явлепія. •
ТТосродствоіп, упражпенія
дремоту в'ь іипотаксііо,
можно,
а
эту
усиливая
послѣдніою
внушеніе, перевести
посредстволъ впушенія
ампе:ііп іірев[іатпть въ сомнамбулпзмъ.„Однако это удается не всегда.
Дрессировка.
Много говорилось о дрессированіи гппнотп.зируе-
мыхъ. Ис подлеигнтъ сомнѣнію, что частое піпнотизированіе увелпчиваетъ воспріпмчивость къ
внуиіеиііо таким'ь образомъ, что субъ-
сктъ уже без'ь всякаго словеснаго прнказанія, совершенно инстинктивно псполпяетъ то, что его заставляли
дѣлать въ предшествую-
пііе сеансы; пбо, какъ
Bernheim,
вѣрно
замѣчаетъ
сомнамбулъ
с.осредоточивает'ь все свое внпмапіе на стремленіп отгадать ііамѣрепія гипнотизера.—Однако
въ повѣйшее время, и особенно въ Гер-
маніп, роль дресспрованія сильно преувеличили
и совершенно упу-
стили пзъ виду степень нормальной индивидуально)! воспріимчивости
больніинства
людей.
Молгетъ ли быть рѣчь о дрессировкѣ, если я
напр., как'і, это я вчера
сдѣлалъ,
въ
первый разъ гипнотизирую
пполпѣ здоровую и очень толковую спдѣлку. Я смотрю на нее нѣсколько сскупдъ, виупіая
лвленія
сна и заставляю
І і е г п І ю і и Г а фиксировать два пальца
ее по способу
моей лѣвой руки. По про-
иіествіи НО секундъ вѣки закрываются. Я внушаю ей амнезію, каталепсію рук'ь, зас'гав.гпю автоматически
вертѣть
руками,
внушаю
анастезію. Все удастся немедленно.
Я ой глубоко
вкалываю иголі:у—она ничего не чувствуетъ. Я
даю сіі п|іостой воды, говоря, что это горькая
микстура для воз-
бужденія аппетита и велю по пробужденіп взять стоящую подъ столомъ корзинку и по собственному почину поставить на колѣна одному пзъ ирисутствовавшихъ .іицъ; говорю ей далѣе, что въ 6 ча(U)B'i, г.ечера она по собственному
желанію
снова ко мнѣ придетъ.
Латѣмъ я ос и|іобу;кдаю, заставляя считать до четырехъ. Она рѣиіительпо lie имѣетъ
помятія о
случивніемся,
но не можетъ ото-
-
рвать гла:гі.
отъ
стоящей
краснѣя II конфузясь,
очень
недовольна
35
ііодъ
ставитъ
своимъ
непреодолимым'!, и для нел
столомъ
на
корзіпікп,
но
к(| мнѣ и очень безнокойна
такъ
Она
къ
тому
стремленіемъ. — Въ
какъ
терзаема
она,
особы.
подвигнута
самой непонятнымъ
время была
которую
колѣна указанной
поступкоигь,
часовъ она ко мнѣ не пришла,
отдѣленіи, но все
—
осталась одна
на
стремленіемъ отправиться
и взволнована но поводу
того, что не
можетъ удовлетворить этому стремленію.
Мо;кетч, ли тут'ь быть
рѣчь
о дрессировкѣ? Сидѣлка, молодая
і;])естьлнская дѣвупіка. лишь нѣкоторое время назадъ поступила на
службу н подвергалась гипнозу въ первый
разо.
— ІЫъ
не менѣе
она дѣйствовалп. каіп, привычная сомнамбула,
Я в л е н і я г и п н о з а . Посредапвомъ
Ho.'id можно
вліять
(задерлгивать,
внугиенія
измѣнять,
во время
раздражать) wa всѣ гшіьстныя
намъ субъекттныя
ѵеловѣчеспой души, ровно како на большую пасть
иыхъ функѵлй нервной
сиетемы.
Искліоченіе,
системы,
лексы
поридимому,
с.пипальные
основапія мозга.
мояѵетъ вліять
что
і)ефлексы,
Мало
равно
того!
на такъ пазываемыя
вы менструація,
кожицѣ,
составляютъ
функцін
какъ
внѣ
всякаго
слѣдуетъ, что явленія эти
тпзпрованныхъ. Но все же
гангліозноп
соматическія функціи,
сомнѣнія
вызываются
реф-
въ такой степени
нпіцевареніе п даже образованіе
ставитъ
или
явленія
объектив-
снинальные
Внушеніе
функцій отъ дѣятелыюсти головнаго мозга.
гип-
парализовать
како-
пузырей на пад-
зависимость
этихъ
Изъ этого, однако, не
одинаково у всѣхъ гипно-
при пзвѣстномъ терпѣніи и при глубо-
ком!. снѣ можно .этого достигнуть
у большинства.
Лвленія эти можно вызвать простымъ утвержденіемъ, что
они
сушествуютъ, а еніе лучпіе прпкосноьеніемъ къ той части тѣла, гдѣ
должно получиться субъективное оіцуіиеніе при одновременномъ описаніп (громкимъ, убѣждепнымъ голосомъ) процесса его происхожденія.
Начинаютъ съ того, что усаживаютъ больнаго въ
удобное кресло,
смотрятъ на него въ упоръ и заявляютъ, что вѣкп его тяжелѣютъ.
—
ян
—
что они точно на.іиты свіпіцомъ, что они спадаются и т.
д.
дру-
I'liiiii слоішмп внутаютъ ему лпленія сна.
П р и м ѣ р ы:
Яолепія
во двигательной
сферѣ:
Подымая кверху руку боль-
наго, я заявляю, что она деревенѣетъ іі не зюжетъ быть опущена;
рука остается въ воздухѣ
(внуиіенная
въ
состояніи
каталептической
каталепсія); тоже явлсніе ыожетъ
быть
любой части мускульной системы. Затѣмъ я говорю:
тугости
получено
въ
«рука паралп-
;іоваиа н падаетъ, какъ мертвая». Эффектъ получается
немедленно
II больной не в'ь состояніи больше шевельнуть р у к о ю . — Я заявляю
субъекту, что онъ моікетъ говорить
и мнѣ отвѣчать,—опъ
паетъ отвѣчать на вопросы. Такнмъ ;ке манеромъ можно
начи-
заставить
его ходить, работать, распоряжаться, можно вызвать у него
іюги,
:іаиканіѳ и т. под. Если я
скажу ему,
что
онъ
судо-
пьянъ и
качается—онъ немедленно начинаетъ шататься, какъ пьяный.
Явленія
въ сферѣ
Л говорю: «Къ Ваыъ
чувствительности.
па правую щеку вскочила блоха. Вы чувствуете
дѣлаетъ гримасу и начпиаетъ чесать указанное
ствуете пріятную теплоту въ рукахъ и въ
зудъ».
Субъектъ
мѣсто. — «Вы
ногахъ».
чув-
Больной
не-
медленно ііодтверлсдаетъ это. — « В ы видите передъ собою злую
со-
баку, которая лаетъ па Басъ». Субъектъ съ ужасомъ
отодвигается
п гонитъ прочь мнимую собаку, которую онъ видитъ
и
слышптъ.
Пустою рукою я дѣлаю двилгѳніе точно подаю ему что нибудь и заявляю, что это благоухающій букетъ фіалокъ. Онъ съ наслажденіемъ
вдыхаеті, несуществуюпий занахъ.—Давая
послѣдовательио и съ промежутками
въ
заставить его изъ того зке стакана иить
ему
стаканъ
пѣсколько
хининъ,
воды, я
секундъ
соленую
могу
воду,
малиновый сокъ, піоколадъ, вино и т. под. Для этого ему не нужно
ни воды, ми стакана. Одного заявлепія, что я подаю ему
съ тѣмъ или
другимъ
наниткомъ, совершенно
легко по впупіснію вызвать боль, но еиіе легче уничтожить
піуюся боль. Такъ нанр. головныя боли
можно
стаканъ
достаточно. —Очень
въ
имѣіо-
большинства
Гі
—
-
случасііъ уничтожить въ нѣоколыи) сскуіідъ, а въ крамиемт, случаѣ,
въ нѣсіъолько мииутъ.
Точно такіке легко внушить отеутствіе
нлнія, вкуса, вызвать слѣноту,
чувствительности,
дальтонизмъ,
динлопію,
обо-
глухоту.
Мнѣ случалось производить нодъ гиіінозомъ извлеченіе зубовъ, вскрытіе нарывовъ, удаленіе мозолей, глубокіе уколы иі)и нолномъ отсутствіи чувствительности со стороны оольнаго. Для
простого увѣренія, что
нодлеікащая
точно омертвѣла. Есть
возможность
хирургическія
онераціи,
часть
этого
тѣла
производить
достаточно
нечувствительна,
нодъ
гипнозомъ
нродѣлывать роды и т. под. и въ такихъ
случаяхъ гиннозъ иыѣетъ нреимущество нередъ хло|юфорыом'ь, такъ
какъ не нредставляетъ никакой опасности.
(liallucinatioii negative) В е г п-
От^тттеяьноюгаллюітнаціею
1і е і m по справедливости называетъ чрезвычайно интересный обманъ
сознанія, состоящій во внушенія исчезновенія какого пибудь реальнаго предмета. Л говорю, ііапр., субъекту, спящему съ открыты.\ш глазаіЧи, что я исчезаю и онъ больше меня не слышнтъ, не видитъ, не
чувствуетъ. Образующійся вслѣдствіе этого нробѣлъ въ полѣ зрѣнія,
онъ восполняетъ полонаітелыюю галлюцинаціею окрулсаюіцихъ преднетовь. Бнушеніе это можно измѣнять въ томъ видѣ, что субъектъ будетъ, напр., меня слышать u чувствовать, но не будетъ видѣть и т . д .
1'ефлексы.
Я говорю: «Вы доляшы зѣвпуть».
Субъектъ
зѣ-
ваетъ. — «Вы чувствуете нокалыванье въ носу и должны трижды чихнуть». Субъектъ немедленно трижды и натуральнѣйшимъ образомъ чихаетъ. Такимъ лее образомъ молено вызвать рвоту, ноносъ, запоры п т. д.
Къ напболѣе удивительнымъ явленія.чъ относятся
твльные
эффекты.
Простымъ
мол;но вызвать ііли задержать
нредсказапіемъ во
сосудодвиіа-
время
гипноза
менструацію, регулировать ихъ про-
долліительность и обиліе; у двухъ особъ ынѣ удалось довести пунктуальность нснолненія данпаго нриказанія до того, что регулы наступали
и пропадали къ назначенной заранѣе минутѣ'). Очень легко заставить
') У д в у х ъ ІІЗЪ
монхъ бо.іыіыхъ
а.іыіоп.ть iioiiCTiiHt, з а м е ч а т е л ь н а .
достигнутая
въ этомъ
сиыслѣ ііунктуЯ.
Л.
—
38
—
субъекта іюкрасиѣть пли иоблѣднѣть. Можно вызвать ііі)і]лі'івъ крови
къ той или другой части тѣла или кожи, вызвать носовое кровотеченіо и даже образоваиіе нарыва и явленіе стигматизагті\
слѣднее, вирочемъ, удается лишь очеиі, рѣдко. Дыханіе
пон
пульсъ
также могутъ быть ускорены и замедлены но внушенію.
Чувства,
страсти,
Аинетнтъ легко возбуждается
настроеніе.
нростымъ утвержденіемъ; эффектъ этотъ можно усилить, дотрагиваясь
до области желудка или заставлял съѣдать по внушенію мнимыя яства.
Страхъ, радость, ненависть, гнѣвъ, ревность, любовь къ кому
ни-
будь или къ чему нибудь можно вызвать по внушенію очень легко;
не менѣе легко внушить смѣхъ и нлачъ. Онанизмъ
и
исдержаніе
мочи были неоднократно вылечены иосредствомъ внушенія.
ІІроѵ,ессы мыгиленія,
память,
сознаніе,
воля тоже не сво-
бодны отъ вліяніл внушенія. Я говорю: «Вы забудете
рѣшительно
все, что л вамъ говорилъ во время вашего сна; вы только вспомните, что дерзкалн на колѣнахъ кошечку,
которую
гладили».
По
ііробуждѳніи, суб'ьектъ все забылъ за исключеніеыъ эпизода съ кошечкою.—Барышнѣ, хорошо
Frank
говоривиіеіі
по
сказалъ: «Вы больше ни слова пе
французски,
знаете
но
коллега
французски
до тѣхъ поръ, пока я этого ваыъ снова не внушу». If барышня не
могла, бѣдненькая, вспомнить ни одного французскаго слова, пока не
сняли съ нея запрета. Барышня .эта могла кромѣ того въ любой момепть быть лишена дара слова или другого изъ своихъ пспхпческихъ
качеств'ь. Такіе оиыты мігЬ удавались очень часто. Одной пз'ь моихъ
сомнамбулъ я сдѣлалъ постгппнотическое внуиіепіе, что она увидитъ
своихъ давно умершпхь родственниковь и будегі. съ ними
вать. Другихъ я заставлялъ на подобіе апостола Петра
бесѣдо-
ходить
морю, аки по суху. Т|)етьпх'ь я нревращалъ в'ь голодпыхъ
или волков'ь п тогда они съ воемъ бросались на меня и
но
львовъ
всячески
паровили укусить. /I иреві)атпл'ь одного господина въ мо.юдую д1'.вушку, всномипаюшую о своихъ регулахъ, а дѣвушку,
ііаоборотъ,
превратилъ въ офицера. При внушеніи дѣтства у хорошпхь сомнабулъ соотвѣтствеііпо измѣняются
і^ѣчь
и
ночсркъ.
Такіе
опыты
—
—
часто оставляют!» очень гнетущее вііечатлѣніе на субъектовч.,
если
iiM'L вмѣстѣ съ тѣ5гь НС внушастся амиезія.
ІІ зшгу внушить своему субъекту любую мысль, любое рѣшеніе.
Л .могу ему напр. внунтть убѣжденіе, что онъ больше не въ
со-
стояніи переносить вииЧ), что онъ запишется вч.
мліі
другаго кружка, что ему отнынѣ правится та
члены
пли
того
друіші
которой онъ до тѣхъ поръ не любил ь. Одной, страдавшей
пища,
алкого-
лизмоыъ женщинѣ, изыѣнившей своему обѣту воздержаыія, я внушилъ
вч. гішпозѣ угрызенія совѣсти, раскаяпіе, открытое (добровольное!)
нризнаніе въ своемъ нростункѣ передъ президентомь общества трезвости и возобновленіе
обѣта
воздержанія.
Результатъ
получился
блестящій и былъ слѣдствіемъ одного единственнаго сеанса гипноза,
чего было трудно ожидать, судя по предыдущему поведепію больной.
Наиболѣе важно воздѣйствіе
на
волю.
Mosiuio
по
піюизволу
вліять на тѣ пли другія ііѣшенія загипнотизированпаго. Часто приходится слышать мнѣніе, будто
уничтожается
или
такимъ
ослабляется. Это
образомъ
воля
положительно
субч.екта
невѣ|іно и от-
части вытекаетъ пзъ неправильнаго предполоікенія о существованіп
у человѣка эссенціально свободной воли. ІІосредствомч. гипноза можно
даже укрѣппть слабую самое по себѣ волю.
Сопротивленіе внушенію, Самовнушеніе.
beau и
u Bernheini'a
Ио примѣру L i e -
я вызывалъ всѣ выпіеописапныя явленія
у моихъ субъектовъ.
Однако, какъ справедливо замѣчаетъ B e r n j i e i m ,
не
должно
ослѣпляться этими устрашающими на первый взглядъ явленія.ми, и
не слѣдуетъ пзъ за нпхъ ирос.ііатривать и оборотчіую сторону дѣла,
а именно сопротіівленіе мозговой дѣятельностп загиннотизированнаго
противч. ловушекъ, подставляемыхъ ему экспериментаторомъ. Слѣпое,
автоматическое новиновеиіе или довѣріе субъекта никогда не бываетъ
безусловнымъ; существуютъ предѣлы, преступить которые
заставить трудно или вовсе не удается, и предѣлы
субъекта
эти не
различны для разныхъ субъектовъ, но могутъ измѣпяться
одного и того
ѵке лица.
Запіпііотіізироваииыі1
пользуется
только
даже
у
двуия
-
4 0
—
способами соііротивлсііія; сознательнымъ,
ческаго ыышлснія^п безсознатеяьнымъ
посредствоыъ своего логиііосредствомъ самовцушенііі.—
Я подымаю руку загипнотизированнаго и заявляю, что она одеревенела; субьсктъ съ судорожною яростью старается опустить
и накопецъ это ему удается. Но испытываемое нри
усилія тѣ.м'і. вѣрнѣе нредаегь его въ
.ион
руки,
этомъ
руку
чувство
доказывая
мою
власть падч, нпмъ.
Итакч>
нельзя
сказать, чтобы загиниотизиронаиный быль нол-
нѣйнііп автоматъ. Часто, и въ особенности вначалѣ, онъ подвергает!,
крптикѣ дѣлаеиое ему внуніеніе н иногда его не прннимаетъ. Мнѣ
думается, что умѣніе іѵіавнымъ образоыъ въ томъ и состонтъ, чтобы
придать внушенію субъективный характеръ сна, нережитаго событія,
восиріятія
или
дѣйствія
загнннотизпрованнаго.
впдѣ
простаго
раньше, нежели
Если
оно
нредставленія,
то
оно дошло до сознанія
раньше доходигь до сознапія въ
удается
труднѣс
пли
вовсе но
удается.
Типичное
самовнушеніе
есть,
такъ сказать, произведеніе соб-
ственнаго издѣлія, которыми кишитъ воображеніе истеричнаго больнаі'0,
но которое бываетъ и у людей вполнѣ здоровыхъ. ІІредста-
вимъ
себѣ
даюніаго
во всемъ остальномъ вполнѣ здороваго человѣка, стра-
безсонницею, но нользующагося хорошимъ аппетитоыъ. Я
его гипнотизирую и отрѣшаю
отъ безсонницы.
Внушеніе
удается,
но субч.ектъ потерялъ аппетитъ. ІІослѣднее обстоятельство—результатъ самовнушенія
').
Примѣра этого достаточно, чтобы охарактеризовать всю категоПо моему, это может'ь кромѣ самовнуіпепін зависѣть еще п отъ посто1ЮН11ЯГ0 нііуиіепія. У одпоіі чзъ моііхъ больныхъ, которую 11 въ одпиъ сеаесъ
вылсчпл'ь отъ ревматическихъ болей въ колЬнѣ п доктв, стали являться головная оодь. тошнота и т. под. По справкѣ оказалось, что она нередъ тѣмъ,
кань іірнОѣгнуть къ гипнозу, обратилась за совѣтомъ къ знакомому врачу,
который сіі и сказалъ, что пшиотпзмъ мон;етъ уничтожить Ооли, но что у нел
но выздоровленіп настунптъ тоншота и пр. Узнавшп, такъ сказать, противника,
ынѣ въ одпяъ сеансь удалось отрѣнінть ее отъ тошноты, которая съ тЬхъ
поръ больніе но появлялась.
И. Л.
—
piio
подобныхъ
явленій;
4 1/
—
если мы,
напр., привыкли засыпать въ
той или другой позѣ, то это завіісптъ отъ саловпушеніл.
Образованная
вала
при
тельствомъ
п
интеллигентная дама, госпожа X., присутство-
моихъ сеансахъ и очень ими заинтересовалась.
силы ея фантазіи и пониманія
сути
гипноза
Доказаможетъ
служить слѣдующій фактъ. Въ ночь, слѣдовавшую за сеансомъ, она
проснулась съ сильною зубною болью. Она старалась отрѣшиті. себя
отъ
нея,
тону
и
зубную
представляя
содержанію
себѣ мой голосъ, и подражая монотонному
моихъ внушеній. Ей вполнѣ удалось прогнать
боль и уснуть. Проснувшись,
она была совершенно и.чбав-
лена отъ боли.
Та нее особа
разсказала
мнѣ,
что среди ея подругъ очень въ
ходу слѣдуюпіій способ'!, отсрочить на болѣе или меиѣе долгій срокъ
наступленіе
бала.
регулъ,
Способъ
если
онѣ угролгалп иыъ появиться наканунѣ
состоялъ въ томъ, что онѣ туго обвязывали ыпзи-
нецъ лѣвой руки красною ниткою. Средство не у всѣхъ было одинаково дѣйствительно.
вильныя регулы,
Однако нѣкоторымъ, пмѣвшимъ виолнѣ ира-
безъ
дня на два, на три.
промаха удавалось отсрочить ихъ появленіе
Госпожа X,—особа заслулѵиваюиіая безуслов-
наго довѣрія, а разсказанный ею фактъ служить блестіицпмъ примѣромъ самовпушенія, что стало вполнѣ яспымъ для самой г - ж и X.
послѣ того, какъ она видѣла мои сеансы.
Постгипнотическія явленія.
Къ напболѣе важнымъ, въ осо-
бенности въ судебно-медицпнскомъ смыслѣ, явленіямъ гипноза принадлежать т. паз. постгппнотическія внушенія.
въ гипнозѣ, явленія
можно
вь состояніи бодрствованія,
екту,
что
то
Всѣ,
вызываемыя
очень часто получить и внѣ гипноза,
если во время гипноза внушить субъ-
или другое случится по
его пробужденіи.
Однако
явленіе это получается далеко не у всѣхъ, хотя при извѣстной настойчивости и повтореніи
боко
спящихъ
его
субъектовъ,
можно добиться почти у всѣхъ глуа
иногда даже у линь,
виадаюпіихъ
лишь въ состояпіе гипотаксіи безъ ампезіи.
Ііркмѣры.
Я говорю загипиотизироканпому:
«Но пі»обужденііі
—
42
/
—
вам'1. ііридсп. фаитазія поставить атотъ стул'ь иа столь, а ііатѣмъ
хлопнуть меня правою рукою но лѣвоиу илечу». Я прибавляю еще
І»азныя разности и заканчиваю фразою: «Считайте до шести и вы
проснетесь» Субъекгь считаеть н вмѣстѣ со словомъ «шесть» открывастъ глаза. Сі. минуту онъ разсѣлнно, точно въ нросонкахъ оглядывается
вокругь
себя, а затѣмъ начинаетъ пристально слотрѣть
на стул'ь.—Призтолъ нерѣдко происходитъ явная борьба между разсудкомъ и силою внушенія. Кто из'ь ниѵь одержитъ верхъ, съ одной
стороны зависит'1. отъ характера внушеннаго дѣиствія, отъ большей
или
меньшей
его
странности,
а съ
другой стороны отъ степени
восп|)іимч0вости субъекта. Однако и мнѣ, какъ п другиімъ экснериментаторамъ приходилось наблюдать, что у лпцъ очень воспріимчивыхъ
это
усиліе
сопротивляться внушенію можетъ иногда имѣть
пежелательныя послѣдствія; загипнотизированный становится боязливымъ, взволнованпымь и удрученъ мыслею, что «вынужденъ» такъ
пли иначе поступить. Въ двухъ пзъ моихъ случаевъ, загипнотизированный, отошедшій улѵь нѣсколько верстъ отъ заведепія, однангды собирался вернуться назадъ, чтобы хлопнуть лепя но плечу, а въ другой разъ, чтобы подать полотенце г - ж ѣ У. Стремлепіе эго можеть длить
ся часы и даже дни. Иногда оно слабо и походить па мимолетную
мысль,
па
восшімппапіе
о видѣнноыъ снѣ;
въ
такпхъ
случаяхъ
стремленіе къ осуществленію отсутствуетъ п внушепіе остается невыполпепнымъ. Iljin впдѣ предмета, взятаго темою для внушенія, субъс к п . останавливается, а иногда и не взгляпетъ на пего. ;:>нергическимт, повторепіемт. внушепія в
леніе и добиться
выполненія
гппнозѣ MOJKHO усилить это стрем-
внушенія.
Нашъ субъекгь въ упоръ
смотритч. па стулъ; вдругъ онъ встаетъ, беретъ стулъ и ставить его
на столъ. «Почему вы это дѣлаете?» спрашиваю я. Отвѣтъ получается
разпыіі
смотря но образованно,
і'иииона.
къ ;-)хому;
темпераменту
Одпнъ ( 1 ) откі»овенно заявляеть:
субъекта и глубины
«Что то .меня толкало
я просто былъ вынунсденъ такъ поступить;
почему». Другой ( 2 ) говоритъ:
я не знаю
«Это .мнѣ такъ в.здумалось, фантазія
въ голш'.у припі,іа;>. Гретш( 3 | объясняетъ дѣло а posteriori. «Стулъ, де,
—
стоялъ ему иа цутіі,
43
/
—
.ѵѣшалъ ііроіші»
(или, если было
внушено
взять полотенце: «І1 взялъ полотенце, чтобы обтереть лицо, я такъ
сильно
вспотѣлъ»).
Наконецъ
четвертый,
вынолнпвши внушеніе,
погерялъ о неігь всякое воспоміінаніе н заявляетъ, что только что
проснулся.
Въ
впушенія
женъ,
послѣднемъ
случаѣ субъектъ во время выполнения
нмѣетъ видъ настоящаго солнамбула; взоръ его ыеиодвн-
двнженія
полны
автоматизма;
когда
внуніеніс
выполнено;
особенности эти теряются. Если онытъ дѣлается съ человѣкомъ, не
имѣіощцзіъ понятія о гипнотизмѣ и нотерявшииъ В'Ь гипнозѣ нонятіе о продолжительности сна, то человѣкч> этотъ, по моему глубокому
убѣжденію, никогда и не занодозритъ, что виновникъ и поощрптель
того или другаго дѣйствія никто иной, какъ гипнотизеръ. Большинство ;ке объ этомъ догадывается или потому,
лось
что у нихъ сохрани-
нѣкоторое, хотя смутное, воспоминаніе о сдѣланномъ въ гин-
нозѣ внушеніи, или потому, что онытъ съ ними былъ уже однажды
сдѣ.іанъ, или наконецъ потому, что они видѣли, как'і. зтотъ опытъ
производился надъ другими, либо слыніали пли читали о подобныхъ
эксиериментахъ.
Л говорю далѣе субъекту:
меня
въ
ярко
Кромѣ того,
красномъ
жены моей,
«Когда
одѣяніи
вы проснетесь,
то увидите
и съ двумя рогами на головѣ.
которая сидптъ возлѣ меня, больше въ
комнатѣ не будетъ,
а мѣсто, гдѣ теперь
совершенно закрыто
обоямп, такъ что вы будете вынуиідены
находится
дверь, будетъ
уити
черезъ другую дверь»—Я говорю еще о многомъ ді)угомъ и заставляю больнаго три/кды зѣвнуть и проснуться. Субъектъ просыпается,
открываетъ
глаза,
и[іогиать туманъ,
пачинаетъ
нѣкоторое
время
смотритъ на меня,
тереть
глаза.
третъ
пхъ,
точно
желая
начпнаетъ хохотать и снова
«Чему вы смѣетесь»?—«Да вы весь въ
красномъ и въ добавокъ у васъ на головѣ два рога» п т. д. «/Кена
ваша ушла»!—«А
дите
вы
этотъ
гдѣ же она сидѣла»?—«На этомъ стулѣ» — « В и -
стулъ?» — « Д а » . Я предлагаю ему оінуиать стулъ;
опъ дѣлаетъ это неохотно, и шупаетъ вокругъ да около моей ;кены,
то умвляя, что ощупываетъ стулъ, то увѣряя,
что оиіуіцаетъ ка-
-
4 4
—
кое то невидимое іірсиятствіе (это зависигь огъ того, какимъ самовііуіпсіііемъ
оігь дополнилъ внушенныя ему явленія).
Затѣмъ онъ
собіі|ігіется уходить и не можегь иаііти двери и видитъ только обои
даже ]іъ то время, когда прикасается къ двери. Если я ири этоиъ
дверь открываю, то иллюзія молгетъ либо исчезнуть, либо не исчезнуть,
іі въ ііослѣднень случаѣ ему кажется,
выполнено обояічи, самой
ностіиннотическія
;ке двери
что образовавшееся отверстіе
продолнщетъ не видѣть.
Такія
галлюцинаціи могутъ, смотря по внушенію и по
субъекту, длиться отъ нѣсколькихъ секундъ до иѣсколькихъ часовъ
и даже дней, что, внрочемъ, ібываетъ рѣдко. Обыкновенно онѣ длятся
нѣсколько минутъ. Тѣхъ изъ своихъ субъектовъ, которымъ я внушалъ
какіе нибудь рисунки, я иногда заставлялъ срисовывать эти рисунки. Рисунокъ обыкновенно выходилъ очень не вансный; субъекты увѣіиілн, что неясно видятъ контуры; однако
другіе
рисунки бывали
очень сносны. B e r n h e i m разсказываетъ объ одной дамѣ,
которая
о внуніенной розѣ никакъ не могла окончательно рѣшить, дѣйствительная она роза или нѣтъ ' ) . Ынѣ часто приходилось дѣлать слѣдующііі онытъ. Госпожѣ Z . , находящейся въ гипнозѣ, я говорю, что
но нробуагденіп она найдетъ у себя на платьѣ двѣ фіалки, обѣ натуралыіыя и очень красивыя, и что она мнѣ
красивѣе; въ
это 5ке
время я
кладу ей
на
фіалку. По пробужденіи, она видитъ
двѣ
Jij)4e и к])асивѣе, заявляетъ она,
нодаетъ
бѣлаго
носоваго
п.іатка,
а
и
отдастъ т у , которая
колѣни
фіалки;
настоящую
одна изъ
нихъ
лнѣ узелокъ своего
настоящую оставляетъ себѣ. На мой
вонрогь, считаетъ ли она обѣ фіалки настоящими или она уже по
) І5ъ Haiu'ii. пъ чпслѣ паціентокъ д-ра Liebeault, іімиетйя пѣкая Камііл.иі е., очень хорошая сомнаииула, мо.іода)і дѣвушка. Ей два года тому
ііазадъ д-ръ v a n R е 111 L'Г g h е га изъ Аистердама иодаріілъ воображаемую
1іо;іу. которую она ciiec.ia домой и поставила въ воду. Дѣвупіка очень аккуратно м1.н;н'ть ;іту воду п роза сохраняеть свой Д В І І Т Ъ U Олагоуханіе (къ сожа.іі.іпиі. вастоііщія ро:<ы iip обладаап'ъ атииті свойствами!). На вопросъ, какь
она можетъ допустить, что роза въ теченіе двухъ лѣті. не завяла, дпвупіка
сѴьмопиетъ, что ;іто. вѣроіітно. такой особенный, раступі,іі1 въ Голландіп, со|)т і.
[111.п. п ;іто обстоятельство ее очень восхіицаетъ.
И. .7.
—
4 5
/
—
прежнему опыту знастъ, что одна изъ ппхъ воображаеііая, она отвечала, что болѣе яркая фіалка не настоящая, такъ какь она кажется
на носовомъ платкѣ ігцкъ то очень ужь плоскою. Тогда я повторилъ
опытъ п на сен разъ внушнлъ ей впдѣть три настояния, вполнѣ рельефныя н отнюдь не плоскія
стылн
черенками,
снова
далъ
была
нолная, и
ей
фіалкп,
одинаковаго цвѣта,
густыми листьями и прекрасныыъ
одну
сь тол-
запахомъ,
настоящую фіалку. На этотъ разъ
госполіа
Z. рѣшительно не могла
иллюзія
мнѣ сказать,
сколько фіалокъ настоящихъ, сколько вообралгаемыхъ;
она ]іѣшила
наконецъ, что всѣ настоящія и держала при этомъ в'ь одной
воздухъ, а въ другой—настоящую фіалку. Отсюда видно,
піеніе тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше число
и
рукѣ
что вну-
подвергающихся
иллюзіп
чувствъ. Я даю, напр., другой изъ моихъ паціентокъ пожъ и внушаю ей, что ихъ у нея трое.
Она при этомъ вполнѣ
бодрствуетъ
и никакъ немозкетъ различить между ноаіами—который пастояніііі,
который мнимый, даже
если она ими пробуетъ рѣзать,
барабанить
но стеклу и т. д. Когда, ирисутствовавшіе при опытѣ, больные впослѣдствіи ее подняли за это на смѣхъ, она очень сердилась и настойчиво увѣряла, что ноікей было трое, но что я потомъ два изъ
нихъ ловко прпнряталъ; она видѣла всѣ три ножа, ощущала ихъ.
рѣзала ими и не дастъ себя уговорить въ противпоиъ.
чувства,
мысли,
рѣшенія
и
т. д. могутъ быть впупіены на
время, слѣдующее за гипиозомъ, также хорошо, какъ и въ гипнозѣ.
Оба упомянутыя
выше
алкоголизма,
другое—неправильпыхъ
а
внушепія, касающіяся одно —хроническаго
регулъ,
были выполнены
постпіпнотически. Вліять на регулы во время сеанса мнѣ
удалось
только дважды.
Амнезія
или потеря памяти.
Прежде всего мы долагны
преду-
предить читателя отъ смѣшенія этого понятія съ безсознательны.чъ
состоявіемъ,
напр.,
мы
смѣшенія,
не пыѣемъ
которымъ
ни
часто
малѣйшаго
злоупотребляютъ.
Если,
представленія о томъ или
другомъ періодѣ жизни, о томъ или другомъ
пережитомъ
событіи,
то это отнюдь не доказываетъ, что мы въ тотъ моментъ были ли-
-
І1ІС1ІЫ
созиапія,
4Г,
-
даже если аыне.чія непосредственно
слѣдуетъ
за
зтимъ моментом!,. А между тѣмт. эта то именно амііезія въ больніітствѣ
случаевъ іі служптъ
единственным'!, доказательством!, безсознатель-
наго состоянія! Обстоятельство
это равносильно
почти полной не-
возможности доказать для того или другого момента отсутствіе сознанія.
MojKHo
Обыііновенно
говорить
лишь о вѣроятномъ
помраченіи сознанія.
человѣкт, теряетъ воспоминаніе о неріодѣ времеии, въ
котором'ь сознаніе его было глубоко помрачено, но это бываетч, не
всегда. А съ другой стороны носредствонъ внуніенія можно вызвать
амнезііо относительно событііі, въ нолномъ сознаніи пережитыхъ
прочувствованныхъ.
Слѣдовательно
амнезія
иаго промеікутка времени не говоритъ еніе
относительно
за
и
и.звѣст-
невмѣняемость
въ
этот'ь нроыел;утокъ времени.
B'j> гиинозѣ амнезія
это примѣромъ. У
играетъ
одного
іиаго зубами, я старался
изъ
весьма важную роль іі л поясню
мопхт,
вызвать
мігі'. удалось лишь отчасти.
больныхъ,
сильно страдав-
анэстезію черезъ внушеніе. Это
Пзвлеченіе
зуба
было тѣмт, не менѣе
совершено. Больной при этом'ь проснулся, кричалъ, схватил'ь врача
за ])уку п оборонялся. Когда зуб'ь былъ извлеченъ, я спокойно иродолжалъ впуніеніе, что
онъ снитъ
очень хорошо, что оігь рѣши-
тельно іпічеі-о не иочувствовалъ, что онъ по пробуждеіііи все это забудет!,, что оіп. не пснытывплъ никакой боли. (»н ь въ самомъ дѣлѣ
засиулі. и по
іфобуікденіи не иміиъ нп малѣгініаго
о происніедніемъ. Онъ быль
не чувствоііалъ и благодарил!,
ручил!. третьпиъ лицам!..
поэтому
восномиианія
ВИОЛІГІІ увѣренъ, что
ничего
за
безболезненную операцію. Я по-
нере.дъ
которыми ему не было никакого
повода скрі,івать истину, расп]іосить егіі относительно исиытанныхъ
имъ оіцуіценій. Онъ
искренно уві.рллъ, что никакой боли не ощу-
гил!.. JVb иі>отпвоположность этому,
мпѣ
с.іучалось
при извлеченіях!, зубовъ у лин!> ві,
состояніи
присутствовать
нолнаго бодрствова-
нія. у котоііыхъ я производил!, гипнотическую анэстѳзію. Во вреігя
пзк.іеченія
боли,
зуба
больные
смѣя.пісь
хотя вообиіе боли боялнсі,.
и
Вь
не ощуіиали
ни малѣйшей
иервомъ сяучаѣ мы иосред-
—
стволъ иііупичіія уничтожили
чатлѣіііи, і!0 вто])пмъ
4 7/
—
веспоминаніо
случаѣ
мы
объ
пспытанномъ впе-
не дали внѣпіиему раздралсснііо
дойти до сознанія.
Suggestion а echeance
(Unyuienie на опредѣлеиныіі
срокъ).
Явлеиіе это, съ такое ясностью и обстоятельностью установленное нансіііскою школою, есть разновидность, но въ
чрезвычайно валшая разновидность
Я говорю
нрактическомъ смыслѣ
постгипнотическаго внушенія.
загиннотизированноиу:
завтра, въ 12 часов ь, когда
вы пойдете къ столу, ваыъ вдругъ придетъ идея написать мііѣ нѣсколько словъ о своемъ
нату, напиніете ынѣ
здоровьи.
записку,
Вы вернетесь къ себѣ въ ком-
затѣмъ
вы почувствуете холодъ въ
ногахъ н одѣнете туфли. Субъекп. проснулся и до полудня слѣдуюпшго дня не пмѣлъ ни малѣйпіаго представленія о случившемся. Въ
моментъ, когда онъ отправлялся обѣдать. внушенная идея всплываетъ
на поверхность его сознапія и опъ съ пунктуальною точностью выполняетъ Енушеніе. Одной своей
паціенткѣ я говорю въ понедѣль-
никъ: «Въ будупіее воскресенье ут|)омъ, ровно въ T ' / i часовъ вы получите регулы. Вы тотчасъ
ліе
поканѵете ей
придете
это, п затѣзіъ
отправитесь къ старпіей сидѣлкѣ,
заявить
объ этомъ мнѣ. Вы
увидите меня въ свѣтлоголуболъ сюртукѣ н съ двумя длинными рогами на головѣ и спросите меня, когда л родился».
Въ воскресенье я
сидѣлъ въ своемъ
рабочемъ кабинетѣ и за-
былъ про все это дѣло. Въ 7 ч. 85 мин. кто-то стучитъ въ дверь,
входитъ моя націентка и вдругъ покатывается со смѣху. Я тотчасъже вспомнилъ о своемъ внушеніи, которое было исполнено въ своихъ малѣйшпхъ чертахъ. Регулы наступили ровно въ 7 7^ ч., она
ихъ показала старшей спдѣлкѣ и т. д. Въ промелсуткѣ больная не
имѣла нонятія обо всемъ .этомъ и даже не знала, въ какое время
наступятъ регулы.
Громадное значеніе срочныхъ
рованному можно, такъ
сказать,
внушеній очевидно. Загипнотизинаказать къ извѣстному сроку и
въ отсутствіи гипнотизера имѣть тѣили другія мысли или рѣшенія;
при этомъ можно присоединить внушеніе о добровольности и само-
—
48
/
—
стоіітелыіостіі атііхч, рѣіііеііііі, Далѣе
]іоіі
не ныѣлъ
ни иалѣіішаго
можно внушить, чтобы бо.ііь
ііоиятія о томъ, что толчекъ исхо-
дит']. отъ гипнотизера.
Мало того, у очень поснріимчивыхъ субъектовъ можно внушить
полную
а.іик^чію
относительно
самаго
факта
гиииотцуаціи; ИОЯІНО
напр. внунінть съ такомъ родѣ: «вась никогда не гипнотизировали;
если васъ об-і, этоагь
снросятъ,
то ны хоть под'ь присягою будете
уиѣрять, что вас'ь никогда не усынляли; я никогда васъ не усыплялъ!» Что въ MTOjrb обстоятельств!; лежптъ самая страшнал въ судебпо-медицинскомъ смыслѣ опасность гипноза, для лепя не иодлежитъ
сомігГиіію. Изъ уномяпутыхъ выше 19 здоровых'ь спдѣлокъ, у коTOjibix'b получался
глубокій
срокъ! Лпленіе это, стало
как'ь это уже было
гипнозъ,
быть,
сказано,
13
выполняли виушенія на
не рѣдкость. У одной пзъ нихъ,
оно мігЬ
удалось съ перваго сеанса.
Чрезвычайно интересны взгляды самихъ загипнотпзированныхъ относительно источника того пли другаго внушеннаго дѣйствія. Когда ихъ
спрашиваютъ, что ихъ побудило носнуиить такъ пли иначе, они обыкновенно заіівляютъ, что побудила ихъ вдругъ въ опредГ.ленпый момеитъ
явивніаяся идея, которой они должны быліі слѣдовать. Обыкновенно
они И11И .этомъ точно указываютъ врѳля, когда эта идея имъ явилась,
хотя
обыкновенно
вниманія, въ которомъ
мы при
часу она
всякой
мысли не 'обраіиаемъ-л:е
является. Это должно разсматри-
пать какъ явленіе, сонутствуюиіее внупіенію. Субъекты заиоминаютъ
время, потому что при
ніенпая идея
внуніепіп пмъ указывалось
нозпикаетъ
обыкновенно
внезапно,
на
него.
Вну-
непосредственно
персдъ момептомъ іісполнепія. Въ отдѣльныхъ случаяхъ,она является
раньніе; загипнотизированный нѣсколько раньше иачинаетъ чувствовать, «что кі> такому то
сдГ.лать-^. —В'і, рѣдкпхъ
времени оігь то то долженъ
случаяхъ
думать или
идея эта является безъ субъек-
тивнаго характера произвольности, но какъ внезапно всплывшее восііомпнаніо о гппнозѣ. Въ
такпхъ случаяхъ субъектъ
говорить:
я
<(15ъ 12 часог.ъ
время гипноза сказали
вдііугъ
обыкновенно
всиомінілъ, что вы вчера во
мнѣ, чтобы я иришелъ къ 12 часа.чъ». До
—
момента выполиеніи fjio'iHoe
4 9/
—
ііиушеніе ішѣеіъ характерь какого
го
неиреодолимаго стремлеііія, даже принугкденія; но сила этого сті)емленія крайне различна. Но этіімъ пріізнакамі.
онытная, иривычная
сомналіоула узнаетъ, что'та іілп другая діысль явилась по внушепііо.
а не самостоятельно. Однако н х ь не трудно ввести въ ,]аблул;деніе.
отрѣиіая пхъ отъ оіцущенія неестественнаго прпнужденія н внуніая,
])аоборотъ, сознаніе о свободиомъ
выОорѣ, ловко
ц логически
іірі-
урочнвая внушеніе къ дѣйствіітельнымъ событіямъ. Этпмь снособомт,
такт> леііго обойтн
своего
сомнамбула,
что
онъ
убѣжденнымъ, что дѣііствовалъ безь всякаго
остается ннолпѣ
іюсторонііяго
вліяиія,
и но собственнолу ночпну.
иаііболѣе замѣчателыю во всемт. .чтомт> то
обстоятельство,
что
соде]>зканіе внушенія остается соверніенію чулідымъ сознанііо на весь
проме;і;утокъ времени меліду
внушеніелт, ii срокомъ,
ііазііачеииі.игь
для его ііыіюлігеііііі. Если ;ке того л;е субъекта снова гипнотизировать втеченіе этого іі|)0межутка
и
сдѣлать І;Ъ тому
сроку,
или
другому
снросить
его, что онъ дол;кенъ
то онъ обыкновенно знаетт.
это очень хороню. Ііегіііісіпі изъ этого заключаетъ, и я съ нпмъвъ
этомъ согласеігь, что гппнотизнрованныіі
. маетъ, а
нрн этомъ
то.іы;о
этого
неточно
rfe знаетъ.
ві.іраашется
и
ІІ
все В|)емя об'ь этомъ дутолько
грѣшитъ
полагаю, что ом'ь
нротивъ
нрпнятыхъ
нами психологическихъ онредѣленій. По моему тутъ дѣло
идетъ
(і
безсознателыіомъ мыниеніи, а слѣд.
знаніи, о дремліотемь на но-
ро]'ѣ сознанія мозгоішмъ дннамизмѣ,
который благодаря ассоціаацін
съ извѣстнымъ
момеіггомъ
во времени, нробул;дается к а к ь
разъ въ
этотъмоментъ. Только такимъ образомъ я могу себѣ объяснить срочныя
вііушенія,
осуіцеств.іеніе
Licireois
случалось видѣть да;кс по нрошествіп года. При внупіе-
ніяхъ
н;і короткііі срокъ
задачи иногда
нѣтъ
которыхъ
обозначать
Li6i)eaiil(,
Beniheim'yir
по часамъ время
надобности; нрисупіаго субъекту
выиолненія
чувства вре-
мени достаточно, чтобы онредѣлить нужный моментъ.
Бирочемъ явленіе срочнаго внушенія нпчѣм-ь не отличается огь
другпхъ ностгиннотическііхъ
явленій.
•J
-
Внушеніе н а яву.
У
50
очень
—
ипечатлительпыхъ
людсіі
ЫОЛІВО
іі|)іі.м1>іілті. liiiyniPiiic нъ cocTOJiuiii ііолііаго бодрствовсанія. и съ успѣ\омь )іы.зыі!ать іісѣ ппіііотіічеекія іі иостгиііиотііческія лвлсиія, воІ1СС 110 вы.чыв<ян гипноза. Подымаюгь руку суоъекта и говорят!.: «вы
J пімыііс не іѵь состоянін
шевельнуть
рукою»! Л рука остается вь
і;аталеіітпчесі;оіі одерсвеиѣлостіі. Молию такпмъ
аіі;істе:іііо, іаллюцннациі нололштелыіыя
маперомъ внуиіпть
іі отрицательныя, алне.чііо,
мутаіиі:іМ'і. (замѣна въ нроизношеніп одпѣхъ буквъ другпми;, обманы
ііоспомннапія словомъ—все, что угодно съ такнмъ же номодленнымъ
упгГ.хом'ь, і;акъ іі г.т. ітіннозѣ. IJ это виушеніе па яву моікетъ удаваті.ся нетолько у нстсричныхі., но н у внолігЬ адоровыхъ людей. Вь
больипіііствѣ случаевг этн внуніеніл в'і, состоянін бодрствованія удаются у людеіі, предварительно уже ітіпнотнзпрованныхъ; однако онѣ
иногда получаются на яву у людей, никогда не бывавшихъ нодъ гинікі.чоыъ. и иріггом і. в'ь довольно сильной стенени. У одной моей знакомой
далы,
очень интеллигентной и обладаюніеи
силып.імъ характсромъ,
нѣкій магнетизеръ иіюизг.елъ каталенсію руки, несмотря па то, что она
іінолнѣ бодрствовала и не инѣла
лось у двух'ь
отнюдь
иопятія о гиипозѣ. Мн1; это уда-
пе истерпчныхі.
яамициігь иль четырехъ, у
і;о'](ірых'ь Я'пытался это сдѣлать.
Подобную воснрінмчивость къ впуніеиіям і, на яііу можно внушить
суб'ьеі;ту по время гпніи)за; тогда, стало быть, мы ее вызовѳлъ по
ііііуніенію у суб'ьекта, до того этпм ь свопство.ігі, не обладавшаго. І І
і
г.іубт;о убѣжден'ь, что при иимощп
сти г.оспрпгмчивост!. к'і. гліуіні'ніі0
пзвѣстной смѣлости и опытно-
па яву можно развить у громад-
і паго больиіппства здорові.іх'ь людей; мігГ., но крайней мГ.рѣ, удалось
достигнуть е;і у всѣхч, выіисупимяпутыхъ І і ) глубоко спяиціхъ сидѣлок'і. нашего заг.еденія.
и
"liV'
'
Состояніе души во время выполнекія постгипнотическихъ
срочныхъ внушеній. а т а к ж е внушеній на яву. Кому
часто нрпходіггся ііаб.іюдать пыиіеоппсанні.і:! явленія, толу
стать очевнднымь, что
должно
состояпіе души гиннотизнрованпаго долліно
быть во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ одинаь'овым'ь: душа бодрству-
—
51
/
—
і'тъ, по іілміиіопа. Но в'ь какомъ она направлеиіи
этотъ ііреи;д(і всего задалъ себѣ L i e g c о i s ,
и ііакоііецъ D e l b o c u f
и совершенно ііормаленъ за
нсключеіііемъ юункта, относительно котораго
первое)
Beaunis.^),
^J. Liegeois обозначает"!, состолпіе души, ири
которомъ субьеіітъ внолпѣ бодрствуютъ
:!allpeн^ellie гипнотизера,
іізмѣііеііа? Вопросъ
')затѣ5гь
тіенеыъ
Ііыііаженіе это
нмѣотся новелѣніе нли
«condition
придумано
prime»
по ана.чогіи съ
(состояніе
condition
s е с о и d с, которым'!, А z а m обозначалъ второе состоя!ііе души свое!'і
пацісііт!ііі Фелиді,! (случаіі дноиственнаго соз!іанія въ состояіііи бод])(твовапія)
Ііиослѣдстіііи
что его condition
prime
rondiiioH siiconde. B e a i i n i s
soHiiiainbMliqne
і>гІііоенГа,
салъ Liegeois ир!ішелъ !а, заіѵлючеііію,
іііічто иное, і;а!п, разнові!Дііость того
даетъ
этому
состояпііо
(сомнамбулическое бодрствова!!Іо).
же
і!азва!ііе ѵеіНе
Что
;!:е
і;асается
то оііъ нрсдполаіѵіетъ, что во всѣхъ этихъ случаяхъ
субъектъ просто па просто !іа время с!!ова впадаетъ въ гипнозъ, и
что слѣдопателіліо
дѣло пдетъ объ обі.ікновевпомъ
гт!потичссі:ом-!,
-) .TUIPS L i e g e o i s : DO la suggi.'stioii liyimoti(jufi (bins PES rapiiorts
nvec le droit civil ct lu droit crimincl, P a r i s 1884 (Alplioiiso I'icard).
-) n e a u n i s ; l!oclicrclu;s o x i i f r i m e n t a l e s sm- IPS (:oiulitions dn I'activito
,"rn''bral(> etc. Soniiiainbnlismc ])roYoqn6 p. (>7.
•') Kevue dc riiy|)notisn)e, 1-iere annco, 1887, p. J66.
) НродТ. того, ігіиіъ мы ііъ іччімотріи діііі подоОпыхъ треугольника ма:іыііасм'ь
MiCiiAiB'Cf.
;/..:/.
'') Считан) и с л м т т ш ъ пкратігі'. сообщить ;>тоть .чамЬчательві.ііі случаіі.
'Лйізіп. «Ііелііді.і X. за ііослѣдпіо 30 лЬтъ можно рііздѣлнть іі;і рлд-]. моелі'.доватімі.по чередующихся норіодонъ а, b, с, d, e, Г п т. д. такпм-ь обра:іом-і,. что но врьміі ііеріодоііъ а, с , е ( c o n d i t i o n nonnalo.) oiia имг.еть воспомииаіііе лишь о случннтемс.ч но нрем)і утпхъ не]ііодоіі'ь: но кремя же періоД<||ГЬ Ь, d, F II т. д. (coilditioil s e o o n d e ) она помннтъ нее случннтмееся гсаісі,
нтеченіо періодовъ а, с, о, такъ н Ь, d, f. Ко нрсия по]і5іальні,іхъ пеіііодоіп.
a, с, е она, нанр., нерестаегь узнанать лицъ, котоі)ых-ь она Олнііко .чііала аа
лень ііередч, тѣмъ; забынаетъ то, чему уснѣла научнтм'.и нтеченіі' нредшествующнхъ не[иодонч., н совершенно не нодозрѣваетъ суіцествонапія пе])іодонъ
b, d, t'. Возвращаясь і;ъ нормальному состоинію, она, т а т . сиазать, продолжает!. иаіті, съ того момента, на которомъ осганоііпласі. вь нредшестнующемъ
іі0]імальн0мь пеі)іод"Ь.
И. Л.
— .ѵг —
сотіа.ч6у.іііа.мѣ, иось открытыми глазами. ІЬагодарл ассоціаціи идей,
внушсніе, no его мігЬпію,
Помосту
ИИ одно
вы.зываеті, новы» гипіюзъ.
из'і. этихъ
поззрѣиііі
не
моѵкно
ечнтатьсй
впо.іігі; удов.іетпорите.іьнымі, и причина тому .іслаггь вь пхъ
дог-
матизм!;, вь ихъ стремленіи оистеііатизиі)овать. Для
многихъ
слу-
чаевь миѣніе D e l b o e и Г а
Очень
подходить
несомпѣніго.
мо5кегь
статьеіі, что В'І> моментъ ііыііолненіи ііостгиннотическихъ и ерочныхъ
впушепій
образуется
самовнупіепіе гипноза; взглядъ дѣлается не-
подви;киы.чь и моіі;ет'ь случиться, что нослѣдуетъ нолиая
амнезія.
Однако пе слѣдуегь этн
сдѣлать
случаи
обоиищть,
иначе
можно
такую '.ке ошибку, какую мы дѣлаем і,, обобщая случаи выполпепія, впушенпых'ь на яву, дѣйствій. C'l. другой стороны, при помоииі соотвѣтствуюиіихь виушеній можно очистить зти состояиія оть всего гиппотическаіо и такпмі. образом'ь сдѣлать их'ь болѣе схожими съполпымъ
бодрствоішніемт,. При этомь мы можемь встретить всѣ переходы, начц)іая ить пеиодвиікпаго, безсмысленнаго взгляда до взгляда яснаго п
снокоіінаго, отъ лишеппаго г>сякаго анализа автоматизма, ирпнимаюиіаго за дѣііствптелыіость всякую пелѣность, всякую несообразность,
какь это имГ.егь мѣсто ири но|імальномт.
сновидГ.піи,
до
шаго самоана.іпза, до отчаііннаго сон|іотивленія нротивъ
даннаго внушеніем'ь, пр(ппв'ь
его
ирнпудмтельпостп.
ничиться внуіненіемі. такнхь обыденпыхъ,
тончай-
импульса,
Моікно огра-
незначительныхь
явле-
иій, MOJKiio ИХ'Ь таі;ь иезамѣтпо вплести вь хронологическую
нашего мі.іпілепья, что о суіиествовапіи condition |)гіпіе въ
Lieircdis не можсть бі.пь п рѣчи. Не говори уже объ
цѣиь
смыслТ.
индіівидуаль-
нілхъ особенностях !,, мігЬ пеодно!;рат!іо приход!ілось сдіілать !!аблюденіе, что вын!еоні!саніііі!і! сіістояі!Ія болѣе !!рпблнжаіотся
къ
гі!н-
иозу, чѣм і, ві!ушеніе сло;і;иѣе и !!елѣиѣе и наобороть, бол Р.е похожи
па бодрствовапіе, чѣмъ в!!уше!ііе !іро!це-
естествеппѣе,
возможнѣс
и короче. ]1оясііі!5іъ это нримѣрами.
Подняв!!)!! руку у 0Д!10Й Я і е і П Ц і т Ы въ СОСТІІЯПІІ! полі!ѣйшаго бодрствова!!Ія, я ей заявляю, что о!!а больше пе въ состоянІ!і Н!евелыіуть
ею. Она іізу>!ле!іа, ти!ет!іо усі!ливается іінусті!ть jiyicy, !;(і!і(|)узі!тся ii
т. д. Но я т у т ь л;е быстро іірпбив.іяю одно за другимч, слѣдующія внуuieiiiii: «Сюда ііриб.іііжается леіп,; вы его вндито; оігь хочеті, пась ра(теісіать,—вохъ онъ уходить. Тслиѣетъ. Сиѣтіітъ луна. Взгляните на
эту большую ])ѣку съ тысячами рыбъ. Ucc ваше тѣло одеревенѣло, вы не
в ь соотояніп двинуться съ мѣста и т. д. Всѣ .эти висчатлѣнія кихреиъ
иробѣгаютъ B'L. созианіи нашей ііаціентіш и состояніе ея дуіни приближается кт. состоянію души въ гипно.чѣ; она видптъ ято точно во снѣ.
Jib другоіі ра.^ъ я , иа оборотъ, говорю иодъ гинно.-іомъ тоіі ;і;і'сид,ѣлІ;Ѣ: «ВСЯКІІІ ра:І'ь, какъ ассистеигі. клипнки будстъ дѣлаті. обходъ и вы
станете елу отдавать отчеть о состояпін несиокоиногі больной Луизы
И., вы облюлнитесь н скажете Лниа Ц. Ві>і это замѣтите, попробуете
поправиться, по пе съуиѣете, и всяіай
говорить Липа.
стенту
разъ
вмѣсто Луиза
II всякііі раз'ь, какъ будете обращаться
со с.іовами
будете
ui,
«господиігь докторъ», ]!Ы, сами того
асси-
пе замѣ-
чая, будете чесаті, себѣ правой руі;ою правую сторону лба».
іиеніе исполняется сь точностью. Среди самаго
обыдеппаги
Внура-'зго-
ыіра сидГ.лка всякій разъ вмѣсто Луиза Д. говоритъ Липа Д. Это —
к а к ь бы ііиушеппая парафазія для
;->то, хочетъ поправиться,
снова
одного
дѣлаетъ
слова.
туже
Она замѣчаетъ
обмолвку и очень
удивлена этимъ. При всяісомъ обраіиеиіи кт. ассистенту она чешегь
гебѣ лобь совершенпо т а к ь , к а к ъ ато было внушено.
удивіггельно
каждый
видѣть,
какъ
день, об.чолвивніись
Это
паша спдѣлка, ничего пе
па томъ ;ке словѣ,
крайне
подозревая,
останавливается,
извиняется и выражаеп. крайнее удивлепіе по поводу того, что она
путаетъ одно и то н;е имя; что ничего подобпаго съ нею
пикоіда
пе случалось. Что касается почесыііанія. то оно совершается виолнѣ
пнстииктивпо и она его не замѣчаетъ. Теперь, но ироиіествіи нѣсі;олькихь педѣль она придумала способъ
избѣгпуть
воря просто г - ; к а Ц. И і;ь такому, новторяюиіемуси
обмо.івки, говтечепіе
д(ічнаго в])емеип, разстройству привело одно едипствениое
Зіоікио ли допустить, что она впадаегь ві. coinlitidii
ргініе
въ моментъ нроизпесенія нзвѣстпаго имени и въ минуту
нііт, ме;кду тѣмь, какъ все оста.іьное в|іемя она
норя-
впушеніе.
только
ночесыва-
говоритъ
въ со-
—
54
/
—
стояиіп полнаіо бидрствонапп!? Но въ то время, каиъ она чешетсіі,
она говорить внолнѣ разсуднтельно н о веніахъ, которыя внуніені.і
НС были. Поэтому condition іиіше существуетъ лишь для одной чагтіг
пснхнческой дѣятсльностн.
Одному образованному молодому человѣку (студенту) я сдѣлалъ
внушеніе, что онъ но нробужденіи хлоннетъ меня лѣвоіо |)укоіо n"
правому нлсчу. Онъ нреодолѣлъ стремленіс выполнить это, такъ каіп.
оігь человѣкъ очень упрямый и ни за что пе хотѣлъ, хоть въ малѣйшемъ, ограничить свободу своей воли. Оігь отправился домоіі. Я
нросилч, его иридтп чѳрезъ нсдѣлю и,
когда
оиъ снова
онъ мнѣ нризнался, что данное внупіеіііе мучило его
приніелъ,
всю
недѣлю
и что нѣсколько разъ его подмывало отнравіггься ко мніі (на разстояніи 7''
"УТ"), чтобы хлопнуть меня но плечу. Неужели ;ке
опъ въ течепіе всей этой недѣли работалъ, слуніалъ лекціи, сналч^
н т. д. въ состояпіи «соіиііііон prime»?
У одноіі интеллигентной
сидѣлки
срочное
внуиіеніе
н
очень
воспріимчивой къ впупіенію
проявлялось съ такою силою,
что она
сама признавалась мнѣ, что она совершенно поглощена имъ, и что
стремленіс выполппті. его такъ могущественно,
сове|іппггь убійство, учнпить
величайшее
что
только это еіі было внушено. .1']я многократныя
|іапія имь піютивустоять только
наго
чувстііа.
Однажды
она могла бы
безразеудство,
увеличивали
если
усилениѣіішія
напряженіе
бы
ста-
внупіен-
мы бесѣдовалп съ нею о гипіштпзмі-. въ
присутствін двухч> носторопнихъ лицъ.
«Знаете ли,
господиігіг дп-
ректор'ь, ві.ді. это въ сущности все равно; я хотя должна
исио.і-
імпъ все, чт(і вы мпѣ внушаете во снѣ, но я всегда замѣчаю, если
даже )1 внередь ничего не знаю, что внушеніе исходитъ оть васъ.
;:>то какое то особенное оіп,уи(епіе;
чувствуется,
кается чѣмъ то чуждьгмь-. Тогда я сказаль
тотчась же заснула. •,^Чepeзъ
сказаль я, «намч. совершенно
что
еіі:
«Засните»!
мшіуты но вашемъ
самостоятельно
идея иредлояагп, миГ, сл Ьдуюпий вонросъ:
душа пропп(іна.
нробужденіи»,
п^пдетъ
въ голову
«а^ъ,'госнодииъ
торт., я давно уже хотѣ.іа спросить вась, отчего эго при
дирекгппнотп-
—
55
/
—
зііроііаііііі засыііаіотъ такъ ііеоиыііііовенііо быстро. При нормальном!,
смѣ это происходить НС так'ь; соігь настуиасгь гоііаздо
медлспнѣе.
Чѣмъ л;е это объяснить?—это такъ удивительно». «Вы не нмѣете нн
лялѣйшаго нодозрѣнія, что л иаігь это сказалъ во врслл сна;
сами давно ужо хотѣлн спросить лоня
объ
этомъ.
Л теперь счи-
тайте до 6 п проснитесь».—Она считаетъ, н|)обузкдается,
меня, что спала очень хорошо ' } . Но нрошествіи
съ выражсніемъ зкивѣйшаго любопытства
на
вы
'/-
лпцѣ
увѣіиіегь
^пінуты она
обііаиитется ко
мнѣ съ внупіеннызіъ вонросомъ, буквально повторяя фразу за фразою данное виушеніе. Я спокойно ее выслушиваю,
отвѣчаю
ей и
снрапіиваю тогда, чтб се побудило обратиться ко )інѣ съ подобнымъ
вонросомъ.—«Да я уже давно хотѣла спросить васъ объ ятомъ».—
А можетъ быть, это внушепіе,
которое
я
вамі. только
что сдѣ-
лалъ»?—«О, нѣтъ, я положительно не логу опіибиться вь этомъ —
это была мысль соверпіенно самостоятельная».—«Л между тѣмъ вы
всетаки ошибаетесь; вогь два свидѣтеля, которые
дить, что вы точь въ точь повторяете
могутъ подтвер-
мои слова!»
Бѣдпая
;кеп-
шпна была очень смущена, и должна была согласиться, что пс всякое внупіеніе способна узнать, какъ таковое, но только тѣ, которыя
достаточно эіістравагантны, чтобы
льппленію. j l
не
принадлежать
собственному
могъ бы привести еню много подобныхъ
ирпмѣ|іовъ,
такъ какь особенно интересуюсь этимъ воиросомъ. Упомянутая выпіо
ностгпннотпческая іаллюцннація у дамы, ннкакъ
не умѣвшсіі отли-
чить міпімыхъ фіалокъ отъ пастояшей, относится сюда ясе. Но сказапнаго достаточно, чтобы показать, какимъ образом'ь
можно вну-
шеппыя пдеп и постункіі такъ пезамѣтпо перемѣіпать и сплести съ
явлепііімп нормальной дуніевиой дѣятельности, что псключастся всякій, чѣмъ нибудь
іиіномннаюпиіі
гпппозъ,
иризнакъ.
случаяхъ иллюзія получается полная п субъекті.
Бъ
таких'ь
вообра;каетъ, что
мыслплъ п дѣйствовалъ вполнѣ самостоятельно, отнюдь не зам(;ча<ч
коптрбанднаго вторженія чуждой ему волн гипнотизера.
Она въ Сіімомъ д1',л1-, nin.ia O'LCM, г.іубоко, что
вполнѣ (іОъентпппо.
ВСІІІ;ІІ1 pn:n. памѣча.шсі.
—
Личти таіѵЬ iijioKpacuo и такь
убіідшс.іьно
не
ііодтворлсдаеть
іі;ірѣчс'ні)і Сіііпіоуы, что «іілліо.чія свободиоіі коли ничто
luioe, і;аігъ
ііс.чпаніс мо'гивовъ iiaiiiiix'i. дѣйствігі», какь оинсанныіі
гиіікогачес-
скііі опыт'ь. Оігь молісгі. елу;іаіть формальною (і eiiioiistralio ad oculos, что iiaijia колл, субъенттшо ка;иущаясл свободною, на самомч.
дѣлѣ лііпюна :^тоі1 свободы. Вся iia;jHnua лпшь въ томь, что у ;!аі'иіінотизіі])ованиаіо она оцрсдѣлястся внушепіеагь
со стороны
дру-
гаго лица, а внѣ ппіноза—саловнуніенісмі..
Сумісствуотъ очень интересная и довольно частая нроме;куточная
форма между гпниоііомт. и бодрствованіемъ, хараііте|іпзуюніаяся тіімъ,
что ;іагиііноти.чированный держитъ 1ла.ча открытыми, нн о чемт. не
лабываеть и дер;кить себя, какъ внолнѣ нормалі.ныіі
тѣмч. НС менѣе взгляд'ь
его
внолігі; естествеітымн і)азныя
слегка
ненодвнл;ент.,
нелѣніля,
человѣкь,
онъ
безсмысленныя
а
находнтъ
іінуніенія,
вовсе имь НС удивляется и бе.чнрекословно нхъ вынолняетъ. ІІрн по( Л ѣ д у ю и і и х ъ раснросахь оігь часто
утвер;і;дает(,,
что
чувстиоіиілъ
себя какь бы ігь иросоикахі., что еніе не виолнГ. проснулся
н
не
ВН0Л1ГІ', вернул'1. себя иолную ясності. суліденія.
О прочности добытыхъ посредствоіѵіъ внушенія результатовъ. Па долго ли М01КП0 ніімѣинть поС|)едствоіМь внушенія состояніе дуніп или фуикцін первноіі
системы':'
lie
простирается
дѣііствіе внуіненія лишь па іьівѣстную сторону душсвноіі
ли
дѣіітель-
ности'.'
г>ти вопросы предлагались
неоднократно,
ни
едвали
получили
удовлетворительное ра:ірѣшеніе. —Ііыли случаи внуиіенія на іодичный
срокь; впуіпеніемь удавалось устранігть бе:ісоннііцу па многія сутки;
посредстііомь виушенія достигнуты мпогіе и виолнѣ піючиые
теца-
^псвтичсскіе ре;іультаты. Тѣмъ не мсігГ.е всякій занимаюииііся гипнотизмом!. должеігь согласиться, что
іѣіістміс
інмпо:іа
сь
течсиіе.мі,
времени (нѵіабѣвасть, и чти при долгі^м ь отсутствіи гииііитіь^ер;і вліяпіс его па гітпоти:піровапнаго можетъ прекратиться.
Мпѣ каи;ется. что впігмательиое
разсмотііѣніе
терапевтпческихь
;)і|іі]іектовь гипноза даюті. паплучиіое обьяснепіе лтому
кажупіемуся
лротпг.орѣчію. и полагаю, что ложно досгіігііуті. ирочнаго эффекта тогда,
когда 150 1-хт>,—полученное излѣненіе, благодаря сдѣланному внушенію
ii.iii И]»!! полота обратніініагося in. привычку саиовнуніенія, успѣло
ііріобрѣсти достаточную нпутрстаою силу, чтобы авторитетно проявить ссбл ВТ. борьбѣ за супіествованіе, происходящей исжду различными дипаіпшіамп нервной системы и во 2-хь,—когда эта. сама но
себѣ отсутстг.уіоіцая, сила нозлѣщается всномогательныіпі средствами,
которым, віфочсмт.. могутъ тоже быть призваны
і;ъ
дѣлу
нутемъ
внушенія. Слѣдуетт» всегда дѣлать внуніеніе, что результатъ
нолу-
читси прочный; онып. наст, научаотъ, что іі это внуніеніе не всегда
вполнѣ достигает'!, цѣли.
Примѣры.
К1. нервоіі катеіорін случаевь. Дитя имѣеть ду|іііуіо
приііычку мочиться нодь себя. Иосредствомь внушенія удается достигнут!., чтобі.і оио !!очыо вставало и мочилось въ іоршокь
іѣмъ было
lib состояніи удсриіиііать мочу
до
и
утра. Дурная
зан]іи-
вычка та!;!!лт. образом ь замѣняетсіі хорошею, которая и уігрѣнляется
тѣ)!'і. легче, что она виол!!ѣ н о р 5 і а л ь ! і а . Дитя иріучилосі. было безт. лалѣйшей і!е!!рііітностп сиать въ сырости, теперь же оно нривыкаетъ
быть сух!ілъ. Оио i i p o c b i i i a e T c j ! даже тоі-да, когда слу только
нри-
сі!!ітся, что оно замочил(» себя. Jh. таколт, случаѣ лы илѣелі. право
разсчитываті, на ііол!!ое выздоровленіе. — Кь второй катеі'орін. Ііольиой
страдаетт, лиіреиял!!, бсзсо!і!!Пцею, отсутствіелъ аи!!етита, слабості.ю;
оиъ вслѣдствіе этоіо !!охудѣлъ и сдѣлался
лало!;ііовиыл'ь.
стколъ B!!yu!t'Hi!! лі!ѣ удастся слу вері!уті. сонъ
ммѣстт. то благодѣтельное иослѣдствіс, что
и
лалокровіе
іттаніе больнаго улучшается, онт. увеличивается
Ііосііѳд-
аннетит!..
вт.
Это
і!ро!іадаетъ;
вѣсѣ;
coin.
!!злечиваетъ исрвиое исто!!іе!!Іе, а вмѣстѣ съ иимъ и ліігрень (которую, в!!рочел ь. ло'.іі!!о уничтожиті. и непосредственнымъ внуніеніемь).
J'ainiMi. !іутелъ возстановлііется равновѣсіе въ фуііігціяхъ организма
и і!злсче!ііе будсть и р 0 Ч ! ! 0 с и продолжител!.!!ое, если только причина,
вызвавшая болѣз!!ь, сь своей стороны і!е возобновится і!ли не будет ь очені. дл!ітель!!а.
Лозтому л считаю себя ііиравѣ иолагат!.: что носредстволъ вну-
-
—
ііі('ПІ;і .можно, ііі, ocoocmiocTii при ііо.моіціі ііспіімогатс.іыіыхъ сродгап,.
уснѣіііно боротьол иротіпіъ lipioilpiMneHimxh пороііоізъ и
дуриыхъ
припычокъ, раішо какъ иротивъ ІІЗІІѢПНЫХЪ пріобрѣтеіпіыхъ
лабо-
.іѣмаіііГі; что ст. другой стороны нмъ никогда надолго нельзл уничтил;іпт. унаслѣдоііанні.иі пли коіістптуціональныл черты
1!'і, такпхт, случалхі. успѣхъ
будетт.
хаііактера.—
скоропреходіицій,
пирочемт., всегда бываетт, при очень упорпыхъ
п
ві>
какъ
это,
особенности
глубоко вкореппкнтхсл страданілхъ.
Іісякій болѣе или .мснѣе длительный
Э({)фекть
іиіуиіеиііі,
только опт, простираетсл на состолпіе бодрствовапІ!і,
у'л;е
если
ео
ipso
Ііелультагь иостгпипотпческіп. Поэтому, стіюго говоря, такой Э ( І ) ф е к т ъ
будеть относиться къ <.condttii)ii
сятсіі внуніеііныя [іегулы,
но l . i 6 g e o i s .
prime's)
внушенная
веселость,
Сюда отно-
исчезновение
но
внуніснію тоски но родинѣ II т. д. Іими довести логичность до недаігпь-з.ма, то нриінлосі, бы такіімъ образо.чъ излеченнаго посііедстномь
внуніеніл человѣка во всю жнлнь считать'находяииімся въ «condition
ргіиіе». ,/1 эти.ігь хочу ясно показать, что между нзмѣнсннымъ посредством!. 1'ііітоза с()ст0!іі!іемі> дун!И и дѣитель!!остью ел въ состолпіи
!іолііаі(і бодрствоваііія [іѣзкой іраниц!)і не сутествуетт,. Itct, оттѣіікн н
і!ерсходы моі уть білть вызва!!ы :-)Ксі!ері!ме!палыіымт. !!утемъ. Между
бодрст!!ова!!іем!, !1 ііі)|імаль!!і>імъ с!іомт.
безъ
вслкаго
ві!уніеніл
у
и!!ыхъ ліоде!і замѣчаются .(оволыю оире.тѣлеіпіые переходы. Но і!среход!'! :»тіі о!!редѣл{!іотся случай!!!,імъ самовиун!е!!Іемь, а ното.му они
НС могутт, быті, !ін та!гь то!і!;о р:ізгра!!ичсны, ііи таі;ь систематически
І10СТСНС!!ІІЫ,
і;а!;і, :)то бываетъ Н|іи в!!уніе!ііі!.
Hallucination retroactive или внушенный обманъ памяти.
l i e г и Іі с і И! ! ! а : і ы в а с т ! , 1іа1[исІ!іаііо!! r e t n i a c l i v e
і!а!!Іс о (|)аіп'Т, ! і и к о г д а !!г с у і ц е с т в о п а в н і е м ! . .
!ідеть
і!с о
лѣисті;іпе.!і,!!омь,
реаль!іомь
і!і!уи!с!!ное
восі!іііятіі!,
і!0С!і0мі!і!а!!І!і О т а к о і і о . М ! . , б у д ь ЭТО в о с н о м и ! і а ! і і е
о
дѣло
і!іі д а ж е
каі;(ій
МЫС.ІІ!, ЧуВСТ!!Г, ИЛ!! 1!()СТуИКѢ, Т о Я 1!е МОіу 1!аЙГ!І ЭТОТЬ
о с о б с ! ! і і о ! і о д х о !.i!!!U!.M ь. гіто д а ж с
восиоми-
Таіп, к а к ь т у т ъ
о
пибудь
ТС]ІМП1ІЪ
116 с о в с ѣ м ъ т о ж д е с т в е і і і і о с ъ т ѣ м ъ ,
чти М!.1 !11, НС!ІХО!іаТОЛііГІіІ !іа:)1,11'.асмь 0 б м а ! ! 0 м ъ ВОСИ0Ы!І!!аі!ІЯ. т а к ь
-
Г)!)
—
к а і і ъ э т о т ъ и и с . г і . д н і й L4'TI> IUI'ITO НІІОС, к а к I, п е ц е п о с с и ' ю ІПІ п р о ш е д шее комплекса дѣіісткіітелыіыхъ,
ііосіірілтій.
Однако
испхологичсскол'ь
наніГі» н у ж н о
я нахожу
существующих'!,
слыслѣ равноипачуицшп;
только
в ъ ікістоліцемъ,
возмо;кііыит. считать о о а іів.іенія
слова
«обланъ
понимать в ъ оолѣс широкомь
І І р і ш и ф о : Я говорю госножѣ X., поііазывап
вь ту минуту чсрсл'ь і;омііату н совершенно ofi
І. і.
восііоми-
смыслѣ.
eri
ііроходяіцаго
нв:шакомаго
моло-
да! о человѣка (она іп, :-)то врем!і бодрствовала): «1!!>і ;іі!аете этого
і"Осподиііа; сь мѣслцъ тому назад ь 0 ! ! т . на вокзал Г, у вась у!;ралт.
коіиелекъ і! съ IIUSIT> скрылся и т. д.».
0!іа
і!а
него
смотрі!ті,,
вначалѣ уді!влен!!0, а чатЬмъ съ полі!ою увѣреі!ностью лаявлііетъ, что
ЛС!!0 ііспонннаеть это, !!р!ібавляет'ь даже, что ІІЪ коніелькѣ вт.
времл и!.іло 2 0 франковъ іі !іа!;о!іС!і!, требуетъ, чтобы
наказаі!ъ. і^слп л сь
усі!ѣхомъ
могу
внуіі!ить
субт.екту
амнсзііо
относителіліо и;івѣст!іаіо промежутка временн, !!Л!і относителі.но
кихъ либо нзъ его моз!'ов!,іхъ Д ! і н а м і ! : ! м о в т . (наир.
то
ворт, б!.ілъ
ка!;о!'о
ка-
н!ібудь
язілка), то л такъ ;ко легко моіу і;ь его В 0 С і ! 0 Л ! і і і а і і і я м ь !іріібавиті.
иѣ!іотор!.!п !!Л!Осъ, стоитъ ТОЛЬКО всел!іт!,
стпуюшее
представленіе.
Есл!і
л
і!ь
!0В0рю
сго
мозгъ
соотвѣт-
:іагиііі!отн:і!іроваиі!ому
%<]]!>! умѣете !'ово)ііггь но саііск|)итскіі», то онь этого ум'І;ть не будетъ (если іі!іко!'да этому !іс учился); если ;ке л ему
!оворіо:
Вы
то то н то то переікнлн, сдѣлали, сказал!!, думал!! и т. д., то опт.
думаетъ, что вт. самомт. дѣлѣ это сііазаль, сдЬлал'ь !! думалт,; !!ну-.
шеніе ассі!мплирустся съ воспомиі!а!!Ілм!!
изт.
его
іірои!едіі!а!чі
і!!!0!да !!pe'jepi!'bBaeTb даиге і!ѣкоторое до!!олне!!Іе (!!т.
иомъ случаѣ, !!а!ір., пидробность о содсржа!!Іи кон!елька).
лѣтній
мальчі!!;ъ,
котораго
J! демоіістрировалъ
юрпстовъ 1!Ъ Ціорпхѣ, 1!0СЛІ'. С00твѣтствую!ца!'0
ГОСІІОДОМТ. В о г о м ь .
н
в!>!шео!і!ісап-
обиіему
ВНу!!!С!!ІЛ
Восьмисобра!!І!о
ІІЛЯЛСЯ
что ОДИ!!Ь !ІЗЬ, !ірі!СуТСТВОВаВ!!І!!Х!, ВЪ С0бра!!І!!.
іор!істовъ восемь дііеіі тому назадъ укралъ у !!е!'0 носовой !ілато!;т..
ІІ|і!! далыіІіГинемъ до!іі>осѣ онь указалъ дапсе мѣсто и часъ
і!роис-
іі!ест!!Іі!. Ч е р е з ъ !!ять мі!нутъ я внуш!ілъ ему, что это іі!!!;оі'да не
б!ивало, !! что о!іь !!і!!;о!да это!о не утверждалъ. (>!іт.
сь
таким!.
—
(И)
—
;iic jiii.iojiuo.M'i. и u.uiTisajiH отперся оті,
yiit.llfllllOrjT.IO
Иго
того,
что
толы;о
что
съ
lIOlui.'UI.IT,.
(Зо.чыпал
:іас.іуга со стороны В с г м 1і с і т ' а ,
гими лріімГ.раміі устагіог.плт, суіцестиованіе
что оігь мно-
этого in, высокой стсііони
і!а-,і;ніііо фанта. Гхтміісііи ііроіічішдіілт. такія ретроаістіівііыл іінушеііія
Дііа;с кол,ісі;тііі;ііо и таиіиіт. образомъ получал ь рядъ лои;ііыхъ свіідѣтелеіі, которые сыіск|іеііігІ,ііііііпіт. убѣждеіііе.мт. давали свое ііоказаиіе.—
О т , доі;а:іа,ті,, что таі:іс оюіаііы ііамятп ло-.кію вызыватъ но
вну-
іііеііііо ст. необычайною легкостью и при нолиомъ бодрстііоваііііі, въ
<ico(3emif)cTH у діітей,
ііѣру
і!се,
і^оторыя инстинктивно склонны принимать на
что МАП, оолѣе или діенѣе увѣ|)еннылт. тономт, говорятъ
старнііе.
Л гакі, і;акт, во всѣхъ тѣхъ лиогочислениыхт, случаяхь, въ которых ь нроп:)і!одіггся сильное виечатлѣніе на фаитазію донрашивае.маго,
чтіі легко имѣетт, лѣсто удѣтей и людей слабохарактергіыхъ, лодобиаго
рода ііиуніеніе мои;етьбыть осуиіествлено н безъ кагіого-бы то иіі было
иредварнтелъиаго гинінсш, то В0:І5І05КИ0СТЬ внуиінть лоікное иоказаніе
ИЛИ Л0-,|;|І0(; лризнаиіе является
іим.мо;кны.м ь, 1НІ и
ДЛІ[ слѣдователя дѣ.іолъ не только
нетруднымъ. — В е г и li е і ш указалъ на то, что
raitic случаи и вь действительности
!іри ироцедурѣ судебпаго
При
нзученііі
доляиіы
нерѣдко
происходить
СЛѢДСТВІІІ, И ВЬ самомъ дѣлѣ происходили.
мсторіи аиа.мепптыхъ судебныхь нроцессовъ і(»ристы
чавг.рно натолкнутся ие на (ідинь подобный случаіі.
1!], исихіатріи
уіі;е
іьідавпа нзвѣстны случаи ло;і;иыхъ самооо-
ііііненііі. г,ъ которых'!, дуніевнобольные до малѣйніихъ
передавали I'.ct, иеринетіи
иесовершеннаго
сеоіі въ руки правосудіи.
Точно
также
оГівиненііі другихт, лиць дуніевнобольпыми.
рода веніи просто і>азс}іатриі!ались,
];акь
подробностей
престуилепіл и отдавали
извѣстиы случаи ложнаіо
До
сихъ
бредъ,
поръ
такого
имѣвшій
своииъ
источнико.мъ идеи грѣховностн, бредъ нреслѣдованія, истерію, манію
и пр., что для большинства случаевъ соверіиенно справедливо. ІІоль111,1С
уГ.ѣждепы
сгиеііныя.
вь
этомъ:
оііііраютіясн
па
идеи
бреда—ничто иное, какъ пасиль-
дуніевпую болѣзні,. самовнѵніенія. Но
—
(U
—
бываіогь случаи, когда этисамообііипеиіл имі.ютъ нсѣ характерный черты тииическаго іінуніеиііі и связаны лииіь съ крайне легкою стенспыо
дупіевнаго разстройства. Лнѣ лично нрииілось наблю.иѵгь одинт. случай, гдѣ нѣкто обвнііилт. себя вь убіГіствѣ, на самомт. дѣлѣ совериіенномь другимъ, и былъ нри этолъ только слегка меланхолически
настроеих. Черезъ нѣсколько дней онь одумался
и
ноказалъ,
что
данное убійство произвело на него очень сильное виечатлѣніе; незадолго перед'ь тѣмь опт. находился въ СВІЬЗН съ утайщпцею убіпцы: онт>
вдругъ сталъ испытывать такое оиіупіеніе,
убійство;
всѣ отдѣльиыя
точно
самт.
совериіилъ
подробности, который рпсовалисі. вт. его
фантазіи, ему казалисі. настолько реальными,
какъ
будто ом і. их ь
пережилъ; онъ не сомнѣвался вт. своей виновнослті, и чувствог.ал і>
необходимость отправит'ься въ нолицію и иіпізнаться iw всемъ. Теперь онъ ясно сознаетъ,
что
это было заблу«кдеиіе. т'очпо ему бы
это приснилось.
пѣкоторыхъ
(Pliantasieliigner)
истеііпчныхъ,
мы
а
вст]»ѣчаемся
так;ке
у
заииспі.іхь лгуноіп.
ст, иодобиымъ на- состояніемі..
Люди эти иостояннно лгутт. и на себя и на дрѵгихъ, и пт, самомт. дѣлѣ
теряютъ способность
различать
иереікптое отъ вымыіплениаго. Они
лгутъ п сочиняютъ вполовину или да;ке вполпт. безсознательпо. Сь
пснхологпческой
точкп зрѣнія пололаітельпо ошибочно считать пхт.
лганье равнозначуиіимъ сознательной л;ки. Это лгуны по ипстникту:
они не могутъ не лгать,
если даже пхъ заклинать, презирать, и;і-
казывать за это; сели даже примѣнпть къ ніімъ всѣ мѣры ісротости
и строгости, чтобы ложъ имъ легко не сходила, съ рукъ: они продолжаютч.
лгатъ автоматически, совершенно безсознателі.по п изоб-
рѣтаютъ самыя дурацкія, безнолезныя пзмыіпленія ' j . Иъ моей молодости я имѣлт. случай ирослѣдить это явлепіе у одного моего несчастнаго товарппіа, котораго всячески п неоднократно старался вылечить.
Свое губительное
самовиуніеніе
лжи онъ унаслѣдоналт. o n .
своей матери, которой никогда не зналъ, такъ каім. она умерла черезъ ігЁсколько недѣль послѣ его ]іо;кденія. — М ы туть пмѣемъ дѣло
Hcjbsii при гітомъ lie вспо.\іппть
про тридцать тысячъ курьеровъ ііезао-
веппаго Ивача Алеі:саіідровііча Х-тсстаиоча!
»/. ./.
—
(VI
с/ь (ѵіучасмі, луиіеіііімп) или зіо;л'оі!аго порока, !;(Я0|іыГі іімѣегь пѣчто
|і(»дстнеііііо« ("1, iipiiiii.i'iHUiri, о().іѣ:)іі('ііііилъ caMoniiyiiiciiieji-i,.
О подражательности и притворствѣ въ гипнозѣ. Ibn.
атоіо
;i.:ui і!(міі;аі() іі(;ііііодубѣ-,і;д(!ііііаі'о ч е : і о і ! І и ; а до,і;і:ііо с т а т ь
г.сего
лспымъ:
1) 'іт(і л а к . - п о ч і ч і і с т ѣ х ъ м с д о и ' П р ' и ш ы х ъ «улпіікоіп,», к о т о р ы е п о п р о сту
(іоиыпаіогі, ппіпозт. оиыапомъ,
тости
п .ІІ1І1МСІІ1.І с а м о с т о я т е л ь н о й
гоіі сторопі,!,
при
каіп.
гиітіі-іичсскііх'1,
ііписаииаа
(|)актоіп,;
2 ) что с ъ д р у п.іс.іѣдоііателп,
оиытахч,
неооходпло
иріістрастіа
Ксті.
строгое критическое
.поди,
кл. о б м а н у
п .і;ки, с п м у л и і ) у ю т л ,
10'ІСЯ
р а л і і о і і и д п о с т і . . і г у и о і і ь . Н о т а к л . і;акл. эти л ю д и , к а к і . м ы
ііртіаилакпл,
I,.
ЛОЛІЛІО П'.МЛ.
іаліліііму
чЧ'С-
лгаиіло, т о гипиолл,
і'.пунігпі)!.11'і,,
пастрпспікі
'it.Mb
ілкі
собстненныя
у иихл, нельзя
!ііі<і irl',K(iKipi,i;i
іали
самоіиіушенія,
оГіыкпоііеппо лучіпе
піколы,
иіраіогь
nomuiy-
К(ГГОрІіІЯ с о о т і і ѣ т с т п у ю г і . н х ъ м о м е н удаетсл
рілпитслыю
теат|)аль-
у такліхл, і - о с п о д ь . Н а
пеі;о:і.мои;ио.
II п а п с р в о м ь п л а п і ; ш к о л а
г р о . і і а д п у и і ш п п п к - у , и:іГі|іаі!іпн и м е н н о т а к п х л ,
Ігь с о ж а л ѣ -
Salpetriere сдѣлиіп> д л я споихл,
I иипптилма.
ДалГ.е,
,і;аюгі,.
часто
и т . д . 'it,мл, і л і у і п с п і е ф а п т а с т и ч і і ѣ е ,
і а і л і х і , гуГп,скт(іі!і, п о л а і а т і , с я
(ип.тип.
іипиолъ
и с т е р и к о в ъ и ііі.пие-
'•'іиіаіь п и іліолпі; |іеальиі.імл.. п и и п о л п ѣ н|>иті!0|іпымл,. Опи
иііп(іл(іл
отно-
которые и.гь какого т о
ОТПОСІІТСЯ 6 О Л І > І И І Г И С Т І ! 0
ііиді.ли іл.ипс, с а м и ігПрлті. с и о с м у
I
предвзя-
убѣдп.іпсі, н с ѣ лучпііс
почти бслсолпателіліо. Сюда
ііроиѣ|ікіі
па скудоумной
ІІЧ, а т о л ' ь
і п с п і с K'l, сеіѴГ, и і;-і. д р у і м п г і , .
оол1;;іпстіаі'о
исповаио
попадаются
что
тлкіе ш'раничеппыс люди, которые иообра-
лксиериментаторі, ікеласті.,
чтобы
і ияииіми и они илл.
< угодлиііости к і , врачу»
( ПЯТ!..
н|ісдостерегаетл,
1'> е г и 1і с і HI
оть
они притворились
д1'.л;іютл,
подобной
видл,,
что
возможности.
Инрочс.м I,. посредством I, самоконтроля и точно ноставлепныхл. воиросоіп. ПС тру.іікі добраться до источника оніибки.
(1.
дііуі(ііі
стороны
ноиадаюлся тщеславные
люди,
котоіжі.мъ
нсліцствіе лол;наг(і стыда впослѣдстіии совѣстпо признаться, что они
бі.іли загиііпоти:іи|)оі!апы, и іипорые поатому увѣряютл,, что притворялись. Х(мя па самим 1, дѣлѣ гиииозь впѣ всякаго сомиѣпія былъ.
—
(ІН
-
1! с г II li е і 111 сисціалыю оораіцаеть BiiiiJUHiio па яти случаи, которые
II лпѣ иѣсколько разъ іістрѣтиліісі, in, sioefi іірактпігѣ.
Когда
ходптсм стол III! утьсл съ ііодобмаѵо рода случаемъ,
обыіпіоііеііио
то.
ііри-
ііѣсколыпіхъ, кстати ііріімѣіісііпыхъ внушемііі достаточно, чтозастанить
субт.скта совсршеино добровольно сознаться вт, лоилюстн его ноказанія. Другіе
такт, такіі
в'і>
самомъ
дѣлѣ
искренно убѣждены, что
НС были гиннотизированы,. на томт, молъ основанін, что все хороню
нолилтч..
лИл'ь, видите ли, просто не хотѣлосі,»
едѣлаті,
попытку
овустить руку. Чтобы ііхъ убѣднтв обыкновенно достаточно смѣлаго
вызова:
«Ну. 'іакъ ноиытаГітесв іі;м. всѣхт, г.анінхт. сіілъ;
л
вамъ
это ноііволяіо; л нрошу васъ да;ке объ это.мь—но вы не ыо;кете».
Если гпіінотнзнроііаннолу
MoiKiio совершенно
выказыр.астсіі
не:іамѣтнылъ
din, симулировал!, и дать
недовѣріе,
обраиозм, сдѣлать
то
атнмт.
е.му
внушеніе. что
ему ііоцодт, сдѣлаті. лоиіііое нріі.чнаиіе вт,
.MiiiiMoii сіімуляцін (оГімаігь нам.чтн), И вндѣлч.
нласснческіП
случаіі
іюд.ібнаго рода, которому виною быль не,довѣрчнвыГі врачъ:
Гтпютп.чиропапнып .муінііиа нрнніелт, ко мнѣ, наливаясь сле:іами,
и :)а;івп.гь. что онь іпі разу не снал'ь, что lice это
было
п,
его
іѵюропы нритворствомъ, что онъ чувствовал'ь всѣ уколы, ностгинностіічгскія вііуінеіііл исиолияль такт, себі;, чтобы мнѣ угодить и т. д.
(іколо него съ серьезною миною столлт. врачт,, который (съ самі.іми
лучніилн иамѣренілміі
и носредство.Мі. дѣііствовавшнхъ, какъ
вііу-
шеніе. вонросовъ) вынуднлъ у него нодобиое нрнзнаніе. Я нокааалъ
ііидч., что не солиѣваюсь въ нстіінѣ сказаннаго, сдѣлалъ
гинпоти-
:!прованііому строгііі выговоръ, сказалъ слу, что ему должно
стыдно быть такіі.мъ бе:іхо|іактсрнымь,
н
заставилт.
быть
его дать
];ллті!еітое обѣіцаніе, что оігь впредь будеть
говорить
стѣГинуіо правду, что оіп, лнѣ съ глубоки.мъ
умиленіемъ
только
мнѣ
чп-
обѣщалъ.
Несмотря на всю трогателі.ность этоіі сцепы, л былъ убѣждспь
въ
томъ, что оп ь вовсе не нріітворялея, такъ какъ опъ былъвъ глубокомъ
іииио.чѣ II с(іі«;рніенпыі1 сомнамбулъ; выраженіе его лица
чо времл
гипноза и по нробуждепіп принадлежало къ тѣлъ, которыя не .могут ь быть снмули|іопаны. Тотчасъ ;ке ііослѣ клятвы
н
іірпмиренія
—
ti-t
—
л снова его загшмютизнровалъ въ нрнсутствін того ;і;е врача. Л внуіііилъ ему анэотсііііо руки. Два иервыхъ укола
онъ
еще
мувство-
валт. н ааявилъ эго въ гипнозѣ; ііослѣдуіощпхъ уколові.
опт.
ре-
шительно не оіцуиіалъ, совершенно отрицалъ суіцествованіе самомалѣіііііаго опіупіені!! и всѣ остальпыл вііушеніл удались, какъ п
и|іе;іспіе разы. Но нробуікденіи онъ залвилъ, что
чувствовалъ
въ
два
укола. (Ібь остальиыхъ онъ не іі.іг1;лт. ни лалѣіішаго ноиятіл,
iie-
смотр)! па то, что нослѣдуіоиие уколы бы.іи глубже иеіівыхъ.
гіто
ноімуііаіло гипнотизированному въ успокоеніе, а врачу — в ъ ноученіе.
He трудно за.ігГ.тить, что двѣ
иослѣдпіл
категорін
заблужденій
не представлліогь особепііыхт, трудностеіі, между тѣмъ какъ первую
ипои разт, чрезг.ычайко трудно обпа|)у;!;ить вслѣдстг,іе нризіѣи[иванІ!і
иастоліцаго і ииноза, который не всегда легко ' і!ыдѣлить.
t'Hic сознательное, притворство изъ за какого нибудь
Остается
оиредѣлеіпіаго
иіггереса. і-Іто тоже иногда случается, и на нервыхъ норахъ можетъ
ввести в'ь заблул;депіе, такъ какт, при лервомъ сеапсіі
действовать ст, некоторою
іірпходнтсл
осмотрительностью. Однако нритворіцнкь
рпсь'уст'ь иоіьтсть ВТ, свои собстііенныл сѣти ii впасть въ
гинпозъ,
ес.іи чсрезчурь хо|іоніо войдетт, вт, свою роль. Если оігь
зтого
не
дѣ.іаеті,, то опъ оньггпаго эксіи^рнментатора будетъ обманывай, недолго. I» ь тому же все это имѣло бы характеръ че,|іезчуіп. плоской,
неприличной ніутки, къ которой склонны лиип. очень
ііемиогіе,
;;
меігГ,е всего • больные, желаюиііе вылечиті,ся.
Значеніе
ВНуШбНІЯ.
І>Ті виду всего вілшесказанпаго, памъ нѣт'і>
бо.іыие падобиостп расирострапяті,сл о значепіи внушенія, а потому
мы будемъ кратки: Л а иервомъ мѣстѣ мы должны поставить
зна-
чеіііе психологическое п іісихо-і()изіологическое. Оно даетъ вт,
руки
исихо.іога
готт,
экспериментальны!!,
естественно-науч!іыіі
котораіо ему нсд(»ставало. Н і;а!;о!і это вь самомъ дѣлѣ
удивительно разнообразны!! реактпвъ. !ірн номоиц!
.методъ,
тоикііі
котораго
вліяті, и измѣпят!, свойства человѣческой дунін во всѣхъ
іі
мо;кно
ея
топ-
кихъ оттѣнкахъ .іогик!і, этики и эстетики!
При вніімателі.номъ разсмотрГ.ніи, внушеніе лв.іяетоі вторжепіемъ
-
65
—
•въ леханизмъ ассоціаціи нашііхъ душевиыхъ силъ. Оно разгедиігяетъто, что было связано, и сочѳтаетъ то, что не было до сихъ. поръ
сочетано. Главныиъ образомъ вторжеиіе это выражается въ- смыслѣ
задержки, въ
сочетаиныхъ
смыслѣ
дпссоціаціи,
автоматіізмовъ
разъедииепія
души (или
динамика большпхъ иолушарій головнаго
мозга).
(безсозігательно)
Диссоціированная
мозга гипнотизироваииаго
находится въ состояпіи слабости, гппотаксін (см. 3 3 ) по отиошенііо
къ хорошо
сосредоточенной
и
ассоціированііой динамикѣ гипноти-
зера, которая навязывается мозгу субъекта при содѣйствіи органовъ.
•чувствъ. Дѣятельности этихъ послѣднихъ нулшо придать
мую пластичность, и тогда она съ непреодолимою
необходи-
силою сливается:
съ виушеніемъ. Причина подчипенія лежитъ въ данномъ
случаѣне'
въ какой нибудь, присущей гипнотизеру, особенной силѣ, но въ испытываемомъ гипнотизироваинымъ субъективномъ чувствѣ
подчиненія..
Въ нормальномъ снѣ мы всѣ находимся въ еостояніи нѣкоторой. г и потаксііі, слабости, диссоціаціи, и часто къ
нашимъ снамъ. примѣ-
шиваемъ явленія изъ переліитой дѣйствительностн. Поэтому то со
стояніс сна особенно благонріятно для внушенія. Во снѣ мозгъ чѳло,вѣка, обладающаго самъ по себѣ болѣе сильною волею, долзкенъ повиноваться внушеніямъчеловѣкасъ волею, по существу далее слабѣйшею-, у
котораго мозгъ въ извѣстную минуту бодрствуетъ и лучше ассоціированъ.
Если лге нѣкоторая душа (мозгъ) А былатакимъ манеромъ, хоть однаяіды, энергически порабощена душою В, то, благодаря воспоминапію, въ
душѣ А остается убѣліденіе, что душа В имѣетъ способность
дѣйствовать на душу А, а это
убѣлсденіе
прогрессивно увеличиваетъ вліяніе
одной
дѣлѣ сильныя внушеніл осуществляются,
съ
души
калідымъ
на
собственно
воз-
сеансомъ
другую.—На
говоря,
тельностью души (мозга) А. Душа В ею только руководитъ
дѣяи
по
произволу сочетаетъ или раздѣляетъ присущія ей силы,
угнетаетъ
ихъ пли даетъ пмъ сильнѣГішее развитіе. На подобныхъ
пріемахъ
основано укрощеніе львовъ и слоновъ.
В пользуется лишь присущими А мозговыми динамизмами, которые работаютъ прпвычнымъ для А п свойственнымъ
ей
образомъ.
-
G6
-
Рд'ли ;кс Л слѣдуеяъ впушеііілмъ Е, то это проіісходптъ лишь
тому, что она по отпоиіепію къ В болѣе пе въ состояпіи
по-
копцеи-
трпроішть свое сознательное сопротнвлепіе п не сознаетъ своей собствснноіі силы. Мозговые дннаыизмы Л все болѣе н
болѣс
подпа-
даіотъ иодъ власть внушенііі Б п повинуются пмъ съ возростающимъ
автоматизмомъ.
Пѣч-іо подобное мы замѣчаемъ, наблюдая взаимное вліяпіе людей
друі'ъ па друга въ жизни политической, а въ особенности—соціальноіі. Мы встііѣчаемся съ подобнымъ вліяніемъ у такъ пазываеыыхъ
коноводовъ среди дѣтеГі п жпвотпыхъ, у ИЗБѢСТПЫХЪ пророковъ
и
вождеіі, у бѣлыхъ по отііошепію къ пеграмъ,
н
у
Наполеона
Бисмарка по отпошеиію къ Европѣ, у человѣка по
домаппіеыу животному и, вообще, у
I
отпошенію
къ
побѣдителя по отпошеиію
къ
побѣ',кдснному, какъ у людей, такъ и у лспвотпыхъ. Подобное проявленіе нсі)ішой дѣятельности монаіо наблюдать да;ке въ мірѣ
ыыхъ (напр., у муравьсвъ)
насѣко-
послѣ смѣлаго натиска пѣсколькихъ
ыаленькихъ муравьевъ часто случается, что безчислепныя, болѣе крупііыя
и
спльныя животпыя
безъ
сопротпвлепія,
опрометью
убѣ-
гаютъ, оставляя побѣднтелю своп, вообще говоря, очень старательно обереіаемыя, личинки п куколки. Тутъ мы нмѣемъ дѣло съ блестящимъ примѣромъ дѣГіствія внушенія.—Однако какъ бы эти
логіи ни были заманчивы, пе слѣдуетъ
пмъ
придавать
больнюе значепіс, а нуліпо помнить, что это явлепія
ана-
черезчуръ
только
ана-
логипныя.
В'ь нрактическомъ отношеніп внушспіе,
выше, пріобрѣло большое зиаченіе
успѣхомч, оно вліяетъ нрп такъ
въ
какъ
терапіи.
пазываелыхъ
мы
Съ
это
впдѣлп
наибольшимъ
мелкпхъ
заболѣва-
піяхъ, каковы головная боль, отсутстніѳ аппетита п т. под., равно
какъ при всевозмо;кн;іго рода иривычкахъ.—ІІривычіш
сами
по
себѣ ничто нное, какъ самовнушенія. Здѣсь мы ясно видпмъ тѣсное
психологическое родство между діиіствіемъ внушенія съ автоматнзи-
') F o r d , F o u r m i s do la S u i s s e 1874 стр. 31-i.
-
67
—
роііапіемъ дипамичоокихъ ассоціаціГі, съ оиразованіемъ пріівычекъ іі
<••], автозіатпчсскіікі, Ги-.чсозиателыюю дѣятельностью мозга вообще.
Uiciiija вполііТ. сстіттвепъ иереходъ і;ъ педагогическомз" зпаадпію
виушеніі^ бывшем) вь послѣднее время предметомъ неодцократпаго
раясмотрѣііія. Тіітъ, кто не поиялъ сущности внушенія, пугливо отстунаетъ перед 1. HIMOOHDHI мыслью.—Но кто ее вполиѣ постпгъ, съуыѣетъ
сдѣлать нзь вііушеіііл двоякое употребление въ смыслѣ воспнтательиомъ,—І!о первыхъ, инъ
будеп, его
чтобы врачеваті,. искоренять
примѣнять
спмптоыатическп,
дурпыя, пагубныя прпвычки п псиор-
ченныя качестііа характера. Зд.ѣсь мы его будеыъ примѣнять, какъ
тс|.ан'']ітичс(і;ііі гііпнозт, п стараться, какъ при этомъ нослѣднемъ, не
іірод.ии;аті, сеанспвь псчпрерывно, но пользоваться гиинозомъ лпіиь
сті!лы;о врсмеин. і-килі.ко ато будетъ нообходнмо для устранеиія зла;
мы всячески ііп.іабчтпмся при этомъ достигнуть прочнаго,
длитель-
iiai'o успѣха. уцрГлшпь его соотвѣтствеинымп, правильно подобраііПІ.1МИ само!!:іу!іі(і:і;піі!.
Если, во вторі.іхъ. разсліатривать
внушеніе
зрѣпія, то стапетъ очевиднымъ, что ему
душемъ одного нз'ь самілхъ иптересныхъ
съ
другой
точки
суа;дено сдѣлатьса въ бузадать педагогики и воспи-
тательной іктіхиліігіи. — Всякій знаетъ. что ость учителя, родители,
воспитаті'Ліі. которые могутъ сдт.латі, изъ лѣтеи все, что іімъ угодно,
ту
тг.мъ
І::ІКІ,
Л!'}І'ІІМЪ.
добит'.с!) і;: іімг,
чііі ЛІ.ІИ
какч, разь наоГкіротъ, ничего не удается
и нротиворѣчія. Это зависитъ оттого,
!!• уь бс.чс.олнательиымъ вліяніе.ѵъ
стороны ііі'!іи!.;х I., 11 іопершенно не испытываютъ
послѣднихъ.
ругань
'Іагтп іі.ірторяемыл, бе.зтактпыя
за мсуг.аллгпмыюсть
къ
авторитету
его
внупіеііія
со
со
стороны
наномипанія, жалобы,
старшихъ, безсильное
оГіиаруживаиіс аффгкт-пгь, а въ особенности 1'нѣва, короче
обвару-
жнваніе своихъ с.іабистей суть, какъ пзвѣстно, ііменно тѣ обстоятельства, К0Т01ШЯ чаще всего вызываютъ у дѣтей непослушаніе, духъ
нротнворѣчія и строптивость по отношенііо къ
;ке кто умѣетъ себя поставить такъ,
чтобы
воспитателю.—Если
пос.тушаніе
являлось
вещью неизбѣ;кною и неоспоримою, н чтобы его поученія принима-
-
г, 8 —
ліісь '3(.'зъ ВСЯК1ІХ1, возражеііііі, т о п , іінстііііктивио ип.ц.зуется
вііу-
шсіііемъ, его виуиіеіііямъ также іііістпиктивііо повинуются. Но этою
летодоіо не слѣдуетъ злоупот[)еб.іять; всякое
иреуве.іпчепіе,
а
въ
особеипостіі, прпмѣнепіе ея ві. болѣе позднемъ возрастѣ дитяти представляетъ опасность дать въ результатѣ чрезміціную вѣру въ авторіітеть, II ограничить проявленіе самостоятельности. Въ свое время н
на своемъ мѣстѣ должно присоединять силу разумнаго убѣждиіія. Но
если хоть разъ понять,
что ключемъ этихъ нсихпческихъ дѣГіствіи и
взаимодѣйствій у дѣтей служитъ правильное примѣненіе внушенія, то
педагогика будетъ въ состояніи сознательно
и систематически поль-
зоваться тѣмъ, чѣ.мъ она до сихъ поръ пользовалась неправильно и
инстинктивно и съуыѣетъ извлечь отсюда громадную пользу.
Что касается
силы внушенія, то о ней мо;кно высказать лишь
одни предположенія. Изъ того обстоятельства, что внушенному предстпвленію
ложно
придать субъективный характеръ реальпаго, какъ
въ смыслѣ положительномъ,
характеръ
или
впечатлѣнія, дЬйствія
другаго' виечатлѣнія
ставляется
такъ
и отринательномъ, факта, т. е.
или,
наоборотъ,
отсутствія
того
или дѣйствія; если затѣмъ иногда пред-
возможнымъ получить осязательные, поддающіеся измѣ-
рені!0
результаты
(.мышечная
нѣтъ
пренятствііі
для
посредствомъ
дѣятельность, мѣсячныя крови), то
припятія
представлеыіГі,
предположепія,
вызываетъ
въ
что
внупіепіе,
центральной
нервной
системѣ K'L. ліизни такіе динамизмы, которые качественно и количественно болѣе
или меігЬе соотвѣтствуюгь дппамизмпмъ.
возникаю-
шпмъ вслѣдствіе иричииъ, и.мѣюіцихъ реальную ііолк.іадку, по супіеггг.енно отличаются отъ чистыхч. идеГтыхъ нрсді-тлвл^-пііі въ томь.
чти .іци гііра.здо сильпѣе и качеответю ра-іличні.і.
І!/і'/м>/.ры:
^іошку. пц і,
Я
внушаю
гипноти.іирпватіиму.
МТ''
видитъ. ііиус.іивлеппая этичь пиуіпсиіем
'МП,
ІМІДПТЪ
гоиикуіі-
цость мозгпві.ічъ процессов!, равносильна и почти тождественна той
мозговоіі
дѣятелыіости, которая развивается пъ мозгу імсредствомъ
органовъ зрѣнія, воспринимаюпіііхъ лучи, и.іушіо " т ь гѣГіствительноіі
—
кошки
Г)Н
—
между тѣмъ какъ она совершенио отлична отъ простаго
ііредставленія о коиікѣ.
Совершен во
тоже
можно сказать относи-
тельно вызванныхъ но внушенію каталенсііі. дѣііствія, менструацііі
Бъ сравненіи съ голымъ иредставленіемъ объ ,ітііхъ состояніяхъ.
Тутъ мы встрѣчаеысл съ отношеніемъ меиеду, такъ называеыыиъ,
спльныііъ
состояніемъ
сознанія и соотвѣтствсннымъ слабымъ
(см.,
напр., Исихолопю Герб. Спенсера).
Представляется весьма вѣроятнымъ, что это иезсознательное превращеніе иредставленія въ воспріятіе, нревращеніе
дѣііствіп въ самое дѣйствіе, нредставленія
фекта въ cajibin эффеіітъ,
нредставленія
лредставленія о
сосудодвигательнаго
ооъ
эф-
анэсте.чііі ві. самую
анэстезііо, совершается ііуте.мъ іісключенія. т. е. угнетенін или дпссоціацін находящихся въ
]іавновѣсіи
«братныхъ нредставленій. Благодаря
н
о]іганііческіі
нсключенію
динам[із.мовъ, обусловлнваюніпхъ внутренніП,
ассиціированныхъ
отчасти
ныГі логическіГі анализъ, внушенное нредставленіс
сочетанныхъ
Оезсознатель-
становится
все-
(пльнымъ и иріобрѣтаетъ высніую стеііень не[івнаго напряженія, ко-
торое проетярается и на иериферическую нервную систему. Лсно,
что подобныя сопровождающія периферііческія движенія бываютъ п
ііріі
нростыхъ
представленіяхъ.
какъ
.что
доказано
физіологами
(S t r і с к o r ) ; но они черезчуръ слабы, чтобы вызвать матеріальный
э<)іфекгь. Мы говоримъ въ таі;их'і, случаяхъ о рефлексахъ,
но
зто
только другое слово; сущность, собственно говоря, таже.
Свобода воли.
ПОСЛѢ
ставляется необходиыымъ
всего вышесказаннаго.
снова
повторить,
станѳтъ рѣшптельно необъяснимымъ,
если
едва
лп
иред-
что дѣііствіе внушенія
допустить
существованіе
свободной воли, такъ какъ оно, наоборотъ, является безусловнымъ
отрицаніемъ этой свободы, ио что наша кажущаяся, мнимая свобода
мыслительной и волевой дѣятельности
покоится
на самовнушеніи,
т . е. на дѣйствіи и воздѣйствіи нашихъ мозговыхъ силъ (нервныхъ
силъ вообш,е), которыя доходятъ до нашего сознанія лишь въ куль') Иногда внушенный образъ
пластпчиѣе, нежели реальный,
кажется
гпппотизпрованному
рельефнбе,
Я. Л.
—
70
—
MiiiiauioiiiiMii MoMciin, ссоеги прояв.юни!. Впю.чтім i. при зто^іъ c.iyчаі-,,
что
итечсиіс
лософы постоянно
.мііогихі, ві.коігь самые
отрицали
сущестііоваиіс
імуоиколыс-лсііііыо ilmэссенціалыіо
сііободіюГі
воли.
Внушеніе и умопомѣшательство.
Умалишенные—люди, наіі-
менѣс [!осн|иіімчіі[іые ко тіушеііію 11:37. рода человѣчеекаго;
;і;елыхъ случаяхч, эта восирііімчнпость совершенно
вч, тя-
ііронадаетъ.
Иа
ЭТОМ'!, соверніеііио сходятся наиболѣе опытные гпинотнзеры. Обстоятельство это оченв просто объясняется т1-,мі,, что состояіііе
исннаго впзбужденія пли угнетенія
нанряженія, что
болѣз-
достіігаегь ві. мозгу умалпшеіі-
иыхъ
такого
вано
посредством!, внушеиія. Если, тѣмч. не меиѣе, какого ппбудь
дуіпевпо-болыіаго
впушенія
не .моисетъ болѣо быть дпссоціиро-
загипнотизировать п удается,
дѣііствуютъ
лишь
особенности они безсплыіы протнвъ
г-жа
то терапевтпческія
очень слабо или к|іатковременііо;
идей бреда.
Душевно
увѣрена, что она г-жа Y. Мнѣ удается
се
въ
больная
усыпить и сь
усігііхомч. вііуніпть соігь, апнетнтъ и даже постгііпнотнческія галлюц і і н а ц і п . Іѵогда ;ке я съ величайшею ано[)ГІеіо объясняю ей во время
гпнпоза, что она превосходно знаетъ, что она—г-жа X, а не г-жа
Y, что посл-іцнее предположсніе было ничто иное, какъ пелѣный бредъ
фантазіи, который теперь въ ней возбуждаетъ одиігь с.мі,хъ, она во
все время моихъ увѣренііі, п въ полномъ гпіінозі, о т | Ч і и а т е л ы і о
ки-
ваеіъ гиловикі, чтобы показать мнГ,, что она такого впупіенія принять ие можетт,.
При в н у і а е и і п
У
м ы ію.іьлуемся бо.іыпимъ
іушевио бплып.іхь
б"і:і! ; ь . Иеудіінц
уГі г, ;іг;''.іі,ііі,;\!'ь
орудіо
это
с ъ луціевно
испоіічоно.
б,ілыіыми
доі;;і:_іательгтком ь
Toi'o.
мозгомъ, какъ орудіемь.
а потому
моіут!,
оноп.юхо ра-
слуяаги.
самымі.
ч т о гп.іа гиііііоза ам Г.іТТ.
і Ц и и м ь ис [ ' о т а к и м ь м о з г ъ і т т н о т п а н р о в а н н а г о ,
а н е rimii'iTiiafpa.
МиГ. думаеіся. что нельзя лучше закончить пред.ыга"Мі.іі1 очеркт.
гипнотизма, і;аиь заключит, его с.юва Bernheiiii'a; «все но виушеніи(toiit est suiiirestion'i.
•>іііоі', какь
ЧАС'И'МИ
1[скусствеііныіі
.-.'VIAA
впушені;'.
сонъ.
представляющііі
;ІГ.Л;;І'ТС;І
ІМ.
ТП;КГ
ничто
время
о.І-
іт.мъ іізь сммыхь могуществециыхъ всиомогателыіыхъ средствъ, благодаря своГіствстіому ему
зпачіпгмі.иіііі
состоя и ію
CTtiMiii уііс.ііічпііасть
ІИ.
Соіиіаіііе
дііссоиіацііі души,
восіірііімчпвость
і{
которая въ
къ
ііііушеііію.
впуіпеніе.
Вопросъ о coanaiiiii іилаіпіа яіаистгя одною ііеъ салыхъ
иыхъ загадоіп, псііхологііі.
труд-
1Іасі;олы;о простымъ іі яснымъ является
самое слово «солнані('>>, на столько л;е сложнымъ оказывается фактъ,
соотнѣтствуюіцііі мтому П01ІЯТІ10. і1он!!тіе это рѣшнтельно
дастся ооредѣлепію, т а к ь каш. оно во всѣхъ
не
под-
пунктахъ и во вся-
і:ііі данный момснтъ совнадаетъ С'і> наніммъ субъектнвнзло.м'ь. съ наінп.мъ внутреннимъ, со:і[і;ітельнылъ я .
Сознаніе есть то внутреннее
суоъектнінюе .черкало, мъ киторомъ отра;кается лишь
часть
наніей
МОЗІОВОІ1 дѣлтелыюетн н только эту часть мы нризнаолъ к а к ъ maw//,
к а к ъ опредѣляюніуіо наше духовное, познавательное
я.
Поэтому ;і рані.ше ненравпльнп выразился, назвавнін
дѣятельностыо.
сознаніе—
Поді. слпвим'ь созііаніе мы должны разумѣть не
са-
мую дѣяіпельность мозга, а лтиь внутреннее
освѣщеніе одной части ея. Тѣмъ не зіенѣе остается совершенно вѣрнымъ, что
мы не мо;иемъ сеоѣ пp^•Д(•тam:ть сознанія безъ
Для лучшаго уразумѣнія отіюіпеніл
дѣятельностіі.
наніеП души къ
мозгу, не-
обходимо. помоему, принциніалі.но нринять лначеніе слова «сознаиіе>
ііменпо въ вышеупомяпутомъ оіііаниченномъ смыелѣ. Если мы. напр.,
нн}треинемь л , за.\іѣнилъ понятіемъ
о нашей
личности, то мы неіізбѣжно смѣшаемъ значительное число
нонятіе
о
нашемъ
певсегда
сознательныхъ мозговых і, нроцессов'ь съ чисто субъектпвнымъ понятіемъ о сезнаііін, іі никогда не выберемся изъ путаницы.
Всякій человѣкъ въ большей или меньшей
субъективное ошущеніе,
степени лспытываетъ
что его чувства, воля, познавательная спо-
собность иананія происходятъ сознательно; происходить это потому, что
онъ во всякій данный .моментъ своей жизни въ состояніидатьсебѣотчетъ
лишь въ той части его, которую онъ, какъ говорится, умѣетъ вызвать
въ своелъ сознаніи или точнѣе говоря, освѣтить своимъ сознаніеыъ.
Но
съ другой стороны, ощуіцепіс это лиллетсл
.мых'і, могуіцестистіілхъ суГгьектиииыхъ
полпѣйшес
псточникомъ са-
ііллюзій, получившпхъ сное
выражеіііс in. ііоложеіпа представителей гтараго, чнстаго
спиритуализма, которое таі;ъ талантливо бичуется Л и I і с г е'омъ въ
его
«Lc mariage force!».
«Весь мі])'ь представляется ынѣ лишь каігь состояніе моего
сознанія. Виѣ моего созпаиія для меня ничего не существуегь.
Л слѣдователыю, свѣтъ
ue
суиісствуотъ.
Суміествуетъ лишь
мое созпаніе».
«Это вамъ только ка;і;ется,
что я васъ колочу»! — возражаетъ
па подобныя рѣчи Сгаііарель фіілософу Марфуріусу, угощая его палочными ударами.
Однако индукція, т . е. оиытъ,
постоянно
показываегь
что внѣшній міръ на самомъ дЪлѣ существуегь,
намъ,
не взирая на то,
что наши поспріятія насъ часто обманываютъ; что они многое изъ
дѣііствительно супіестиующаго скрываютъ отъ нашего
с'ь другой стороны многое на дѣлѣ несуществующее
познаванія и
ему навязыва-
ют'ь; что они, иообніе, даюгь намъ только относительное, символическое
нознаніе внѣшняго міра, т. е. познаніе только
тѣгь снлъ
его. которыя нмѣютъ способность проецироваться въ мозгу при помощи нашихъ органовъ
чувствъ
іі
го или д|іуго(' отраженіе въ нашемъ
сущес.твуетъ
(ібщеіі
въ
такой обработкѣ
получить
сознаніи,- Если принять,
лиші. одна мозговая дг.ятельность, образующая
дѣятельности
ІІССЙ
нервной
системы,
пунктомъ
что
часть
сосредо-
гочеиія которой являетсіі іінимаиіс, н которая оиуслчв.іиііаеть внутІігть''' ііт[іа;кеніе. Нсізываеміч' си.икипемъ, нреимуилч-твеііііо на мтихі,
пігрсдотиченія,
тм іиі)Н'іі;ізмъ
нотериетъ
біі.іьшую чагть
і;П"г;і .;;іі адичиш'тп. Мы и і!ъ ii'ijiMa.ibHoM i. систмяпш
иаб.пс І^ісм ь ві;і'Ді'НІс или
йидрспш.-пмпя
нсключеаіе. Turd или др\і аііі мбра.іа
зі'[іка.іа нзнитп созііані>і. а на не[ів:)мъ мЬстѣ это і;асаі'Тг;і
тельнаго отраисенія нашихъ восцоминаиііі.
возбудить
въ
нашемъ
сознаніи
Часто
знакомое пия,
ПОМ!, н;і старалисі.. ІІ.иі. напр., газсказываютъ,
изъ
созиа-
намъ невозможно
какъ бы мы
объ
иЬчтм пчень скучние:
-
7 3
—
ііъ пзвѣстный ыоментъ мы очень часто перестанем'], слышать расказчпка (пріічемъ до со.чііанія однихъ еше доходить .чвуш, голоса, другіе же ничего пе слышатъ) и т. д. Въ мшііозѣ такого рода вііедепіе
іі іісключеніе
прнчемъ
сознательная
ирнходитъ
н
не
производятся
въ
часть
пзумленіе
доходящихъ
венно
до
его
внушепію nuojiit.
мозговой
uo
новоду
сознаиія
выслушивается
фактическое
uo
и
осуществленіе
ніе
связь
ыежду
нымъ образованіеыъ
нзумленіе.
Если
ки, то это ничто
сочетаниаго
по
сознамежду
и
слѣдствіемъ, и
сочетаніГі
и
ввергаегі,
вызываю
нодавленіе
комнлекса двигательныхъ
я, безъ помощи
соотвѣтственнаго
вызвалъ въ мозгу, безсознательно
;-)то расчлене-
сі.
одпоиременсубі.екта
неподвижность
стараго
об]іазовь если я
раздраженія
въ
ру-
автоматически
11ІЮ заставляю субъекта нить воду за шоколадь. то
что
сознательно,
связі.
сочетаній
какъ
внолнѣ
такіке
внушенію
иное,
дѣло
точно
динамическихъ
новыхъ
я
и
лишь механическал
нричиноП
безсознательных'ь
то
Данное внушеніе обык-
нонято
нропсходптъ
тельно, не доходитъ до сознапія
обоими,
дѣя-іельностм
вызываемыхъ за зто время,
явленій.
бываетъ
иреднамѣреііно,
но внуше-
это
значихі,,
органовъ, чувствъ
покоившееся въ пемъ. вкусовое
иредставленіе шоколада, усилнлъ его до стенени і аллюцинаніи и сичеталъ съ воспріятіемъ чашки и жидкости. Если
въ чемъ нибудь измѣиить взаимное отношеиіе
товъ
сознанія.
сложныхъ
то
я
вскорѣ
комплексовъ; —этимъ
Замѣтимъ
приэгомь,
а
это
миТ. удалоп, хоть
различныхъ
съумѣю сд'Ьлать
объясняется
черезчурі.
;нлемен-
нто и длл
все.
част
забывается, что
наше человѣческое сознаніе- есть ничто иное, і;акъ отраженіе
центрированной дѣятельности большагѳ
мозш.
•
скон-
При разрывѣ шей-
ной части мозга мы сохраняемъ полное сознаніе
дѣятельности тѣхъ частей нервной системы,
полѣе
исключительно
которыя
о
расположены
тл
между мозгомъ и пораненіемъ. Если спинной ыозгъ обладаетъ собственнымъ сознаніемъ (Pfliiger), то о существованіи этоію сознанія сознанію
головнаго мозга ничего не нзвѣстно! Ампутированный ощушаетъ боль
въ
песуществующихъ
болѣе пальцахъ, если
раздражать
нрежніе
74
—
примидиики. т. 0. iit'|U!i,i |іуки на і;у.іыТ.. Спзііаіііс нарушается лишь
Н]ііі ралстроіігтііакт. к.моинап)
ми.чга. Л потому
і и х ь частей нерг.ііой системы
линіь
тогда
деятельность
доходигі, до
дру-
сознанія,
когд;і она носнринимаетсіі головиымі. мозіомъ н даетч. г;ь немъ соотііѣтстнуюиіее ііаздраженіе. Если іке, далѣе, частя мозга, і:оснрипявшей это раздра;і;сніе, будегь
другимъ нутем'ь сообиіено
ное колеГіаиіе, то оно можегь
своемъ
'иервоначальномъ
нрининіем'1.
совсѣмъ
ютъ
его
маны
отразиться вч, зеркалѣ
видѣ,
и
нервоначалі.ноіі
дріуіими
мі.і
сознанія въ
соверніенно
ненравіьіьно
иричиігГ,, т. е. оиьяснимъ явленіс
мозговыми диііамнзмами.
галлюцннаіии
тождествен-
дуніевиобольныхъ
и
гітимч.
нутемъ возника-
всесозмо;ині>іс
другіе
об-
сознанія. Но съ другой стороны, динампзмы головнаі-о мозга
могугъ
расирост|)аніггься сознательно
нлн безсознательно въ обрат-
иомт., центробТ/.ііиом ь нанравленіи, ві. другі.ч (субі;ортикальныи) части
мозга,
въ СИИ1ІН01І мозП) и нериферичесіие не|іві,і и вызыііать тамъ
очені, значігіелі.ныя
измѣненія.
Ь'акое злоуиоі|іебленіе
«видѣть»
е;і;едневііо
творится,
и \<хотГ,ть». .Іишенныіі головнаго
напр., со
словами
мозга, голубь
видігтъ,
или не впдип.':" Существ,уюгь вѣдь многія степени зрѣнія:
ij
Элементарное,
2) ;5ptuie
амебоидное
передней
части
«зрѣніе»
чатаго ті.ла (corpus нччіісиіаіиін exteriuiin)
тиі;алі.т,і(' з|іігіельні.іі' цсіггрі.і),
элементовъ
сѣтчатіси.
четверохолмія и наружиаго
колѣн-
(ІІГО|ІИЧНЫІ' ИЛИ субкор-
іголучаюпіихь при носредстііѣ зри-
геліліаго нерва нГ.льную, кпординирпванную іаіртппу, отиечатлѣвшаriK'ii па сі.тчаті;!;. образа.
I'aicoiai зрі.піе, лпшепиаго го.іовнаго мо.н'а.
го.іубя.
.); .Ч;'!'.і!іі'
і;оГ"і'а;і
гаі; ь
паз.
.ір;і і імі,И"И ѵірері.і .мизг"!;"а ivi'pi.i '..сапгіія),
і."ііргк;і ФИЗІП.ІОІ у G n | ( / ' v
цгсіоі!! ЫіН" гуниттнуе І ь. и ы,
іаііирііи ":,аіі'іиі!аіьгс)і сигц'.мы ІІ.І.ІИКОІІ і,. пдмппхь " П .
ныхь цсП1|"1;1. (.Чинахііві.J.
^іриіе.іьпая
iipcpa
іу.',і;мріаі:а.і!.-
по.іучаеі і. ибразі,,
восириняіып. ічми мііа;і!іі такь і;і,і[іа.іііться. і Ьтчаткиіо ;і.іь
кто[іыхі.
['уіп. и связана і ь гораздо болЪе слиікными ассиніяціями.
4 ) Ні' сѵщестг.уім-і> .'Щг одни, билt.e
ivxobh'".' .in('.I'.if. a. именн".
отрансеніе
оптііческаго
раздраженія
зріггелыюГі
сферы
дру-
ІІЪ
гих І> асччіціііриванііыхъ областлхъ мо.чгопоіі ісоры. Есть люди, у І;Оторыхъ вмсііріятіі' тоновъ
сопровождается
ивѣтовыміі
ouiyiueiiiniiu
(Nussbauuier. JUi-uler ii Lcliiiianii).
Гоже
самое
справедливо
-іевоГі д ѣ я т е л ь н о с т і і ,
начиная
щагося в ъ рѣшимости
щеиіемъ.
изученіе
п дѣоствін,
разстройствъ
ме;і;ду
«соматическими
стваміі
никакой
1'>Л11
и
центріібѣжііоіі
п кончая
рѣчп
выражаіо-
рі-флеііторпьпгь
двигательными
всѣ з т н ф а к т ы
ІІЬ
разстроіі-
совокупности,
II з а г а д к и г и п н о т и з м а п е р е с т а н у т ъ
поимемъ,
всетаки н е впдить, вѣритъ и
ііась
ч т о гиннотизіі]ніваниып
все ;ке с ъ
иѣкото|Юю
ная
паіір.,
часть е г о
дымкою
МОЗІОІІОІІ
подернутой
лГ.ятелыюсти,
поверхности
второе
іиідигь.
случаяхъ сильное,
к а к ъ ;^то. н а п р .
вызывапиі
Бъ
оказать
искліочсніемъ
зеркала
его сознанія,
отлично
ему н а пути
видпгт.,
иренятствііі.
сконцентрированное
н п к н у т і , г о р а з д о глуо;і;е ь ъ о б л а с т ь
и даже
за
сознаніе
изо-іігаетъ п р е д с т а в л я ю щ и х с я
тельности
изумн
іаллю-
н е в п . і ѣ т і , и н е с . і ы ш а т ь . а м е ж д у тѣмт. в с я о с т а л і , -
иначе выражаются,
піхъ
т о і:а-
угпдливостіло
симулируетъ. К ю созпаніс м о ж е т ь вѣрить и при отрпцательноп
нинаніп.
сокпа-
не существуетъ.
мы ііазсмотримъ
ЗІы легче тогда
ii.iii в п -
же.іанія.
вполнѣ ясно ііиі;азываетг, чти
иснхическпмн)^
Гранины
ікунііясіі нротиворѣчія
лять.
относительно
о г ь сознатслыіаіо
дѣііствіо
безсозпатсльноіі
воздѣйствіе
бі.іваеть нрп вызыьаіііи
на
г^акт> Гіы
е г о , какъ
слышитъ и
Н о ѵ.ъ дру-
можсгь
Hjin-
мплгпиічі
нериферическіе
и задер:капііі
лГ.;;нервы,
річ у л ь , п р и
поноса и пузырей па эпидермисѣ.
такоиъ же
родѣ мы должны представлять себѣ удивитель-
ные случаи такъ наз. двойнаго сознанія (случай Macnisli, F e l i d a X).
Тоже самое относіггся къ присущему всякому челэвѣку двойному сознанію, а именно состоянію сознанія во время сна и бодрствовапія.
1—
'
' IV. Совѣты для гипнотической практики.
Кто
желаетъ заниматься
стигать имъ терапевтическихъ
гипнотизмомъ, и въ особенности доуспѣховъ,
тотъ
прежде всего дол-
—
au'lii. iiiji)|iy;iaiTbCJi билыіііімь
дииатслмюстыи,
уверенными
/ (i
—
тсриѣііігыь,
поодушевлеіііемъ, ііослѣ-
ОГ)|)А:ІІ)МІ, ДѢІ-ІСТІІІЯ
И находчивостью
въ
оті.ісііііваііііі, нодходиіцнхъ къ случаю, пріемовъ. Пзъ этого слѣдуегь,
что III! вслкііі врачі, лоііаті. йыті, пшпотизоромь.
Хотя считаішіій-
сл раньше необходимым!, .миіліетіпескіГі флюидъ лвляетсл совершенно ненужныит. міійомъ, однако не
вслкін обладает],
уцомямутыміі
выше иачсстсаміі. Самылч, опаснымч. врагомъ уснѣха является,
та-
кимъ ибра.чомі., сила косности, присущая большинству рода человѣческаіч), которая с|)еди неіізбѣжні.іх ь мытарствъ ;кпзіііі сеГі, ыедленміі ласынгіетч,, если отЧ: времени дп времени не будеть возбуждаться кч>
деятельности.
Кто
гипнотизируетч.
навсегда устаінівлеііной схем!',, тому очень
машинально, но
раз'ь
скоро гиниотіьзація
пе-
рестанет ь удаваться, какч, только іі|н)іідеть нрелесті, новнзиы, особенно если оні, не нложигь вч, дг.ло иснхическаго труда. Оіп, самъ
начнеть засыпать все болѣе и болѣе, а его націенты
все меіг1;е п
меііЬе.
Іітіірымч,
іі|іагомь
является'
ііередч, насмѣші;ами со стороні,і
педовѣріе,
боязливость,
страхъ
іірпсутствугониіхъ, передъ возмол;-
нымч, нріггворствомч, со стороны гиниотизированиаго,
всякаго рода
раздумі,е и сомііѣнія. Этоть второй
на
врагъ,
который
первыхъ
норахъ является самымъ онаст,імч,. вскорѣ иропадаетч,. лишь тольі;о иріобрѣтается нѣі;ото!Ѵі!!
пнытності, и тогда
на не|івый
планъ
і;ыстунаеі"ь упомянутая выше опасності,. съ которою надо сла[іаться
г.е.ідѣ u постоянно бороться. Части дал;е .моікно замѣтіггь, что когда
1 пинитизерч, ііаходитсіі
\T"^lЛli!l.. усиілч,
ві, нічіріятномь пастроеніи
дпстпглетс;:
меііьніііі.
таім,
каігь
духа или очень
эга
слабость
г.;;. іа ci'ii'-pHieHiio бе.ісмзиателі.іі" Ч} Ьі піугті ;: мозгиві.імъ дііиаміі.мзи.\іъ
; iiiiii"! inii|Mii;;iimai и.
111.
, кііцірагіі ua'.iaioTb загіиіноги.іиртіагь. дііл;к;і'і. какъ
;ітп со!іІ',г;еп. П г г п Ь е і і п .
отнестись сч, всевозмо;кною нроічотою и
серьезностью; ибьлспить ему, что вь
естсственнаго.
ничего
гиинозѣ нѣтъ ничего сверхъ-
чудеснаго,
что свойство ;^то присуще нерв-
пол систем!. П, ;!!;аГо норѵа.ч.наго
:о;;Г,і;;і ц •!!,, ,,1!!, 'lai-.tilUlO, очень
—
хорошо заснетъ пли
7 /
задремлстъ!
—
Долл;но
избѣгать многословія и
іі.злпшиііхъ объяснен!» и усадить паціента въ удобное кре.сло. Лучше
выбирать к|и'Сло безъ ручекъ и одною стороною
его къ
вертикальной
стѣнѣ,
которая
въ
плотно ирпслонііть
случаяхъ
сомнительной
внушенной каталенсіп можетъ служить не малымъ вспомогательнымъ
средствомъ.
Должно стараться нріобрѣсти возможно большее
натію со стороны лица,
довѣріе
и сим-
подлежащаго гипнозу.
Прежде всего нужно стараться о тоыъ, чтобы субъектъ не йенытывалъ никакого волненія или возбуждепія, чтобы онъ не испытывалъ страха и не находился въ состоянш напряженяаго о;і;ііданія.
Послѣднсе обстоятельство
часто яѣшаетъ
успѣху перваго сеанса у
людей интеллмгентныхъ, которые представляютъ себѣ всякія удивнтельныл вещи и съ нетерпѣніемъ
ждутъ ихъ
наступления. Иные бо-
яться, ч т о не будутъ въ состояніп подвергнуться
ЮТ1, такнлъ об|іазомъ саловнушеніе, которое
разрушить. Бъ такихъ случаяхъ
кости.
Должно
Первый
требуется
гипнозу и созда-
иногда
очень
трудно
много терпѣнія и лов-
сеансъ тогда обыкновеняо бываеть неудачньгаъ.
такимъ людямъ, что она въ данный моментъ
объяснить
черезчуръ взволнованы,
что они черезчуръ
собою
занимаются, но
ч т о нѣкоторое вліяніе уже есть—что сонъ вовсе не безусловно необходимъ, чтобы получить эффектъ, что впослѣдствіи онъ наступить
самъ собою. Однаниы
мнѣ пришлось при
вахъ гипнотизировать
одну
да.чу;
подобныхъ
обстоятельст-
истощивъ безуспѣшно всѣ свои
уловки, я попросилъ ее придти на другой день и, когда она встала
одѣла пальто и перчатки, я, въ свою очередь всталъ и сказалъ
ей,
повидимому, совершенно непринуліденно: «Присядьте, пол;алуйста, еще
па минутку», и при помощи
немногихъ
быстрыхъ
и энергичныхъ
внушеній загипнотизировалъ ее въ нѣсколько секундъ.
Въ такихъ случаяхъ
очень полезно бываетъ сдѣлать съ пере-
рывами нѣсколько попытокъ подрядъ.
При этомъ должно всячески
стараться отвлечь вниманіе больнаго отъ мысли, что съ нимъ гипнотизація не удается. Во многихъ подобныхъ случаяхъ очень хорошо
-
іі|и'ді!;І|іитс.іі.М(і
7 8
гппиотилировать
—
ім, іі[чи-утгті;іи иіілі.ч.іг!і І^^ГО ІІИ-
Гіуді. л р у г а г п ,
1)т;ікъ, по способу J! е г п h е і i i f а, усаи;ііііают і. ou.ii.iiiuи и i, і;рі:с.іо, ;іатѣмг [іастаіияіотъ его смотрѣть вь г.іааа ві. течете ііѣсно.п.і;ихъ секундъ до
дііух-і,
міінутъ и
монотонно, ему заявляіотъ,
его у;і;е но[срыва1отс.я
громко и увѣреііію, кІ.гісолысо
что все іідеть
влагою, что
ве.іт:олГ,тіо. чти ілаза
і-.і.іаі em т;і;і;ел1'логь, что (un,
чукствуетъ нріятнуіо теплоту въ руі;а\ч. п imi'axi.. Т(ігда его .іастаі!ляют'ь фиксировать
два пальца
(указателі.ііыіі
и Гюлі.піоіі) лѣвоіі
руки (гипнотизера), если вѣки при этомі. ;'ами гобою спадаются, то
дѣло въ ніляпѣ. Если ;ке ігЬтъ, то прибавляюгь; «оакітігге глала»!
ікітѣіігі. п о д ы м а ю т ъ
ст. . ' і а і п и е н і е м і і ,
бавить,
ренность
съ
к ъ головѣ.
піе всякой
піепіе н а ч и п а е г ь
і;ивком'ь
внупіаютл.
.мысли,
чувство
дѣГіствовать,
лучпіе
г,сет при-
гиііііог;іч:'Скіі
одновременио
iijui-
подтвердить
что ти или другое впу-
то тотчась
получеппі.ііі
впупіепіе
;ке д о л ж н о
Гука
входь
Ііа-.кдоі;
очень
прплнан-
ііалаіі.іп а к -
д.і;: д а л ы і Г л п н н ч ь в н у -
п д е т ь преі;рагиі,і.
ііаіпа
посполі.ло-
и заставиіі, его
афіііектъ.
прсдставлясгь
мола'Т'ь б ы т ь п у п і е н ь
« И ы г,идите! Д ь . ю
пгчечниііс-
поісоя, б.іаі'осостояпі;і, і ю -
н а это к н і і м а н і е б о . и . н а г о
обра.чомл.
ции., который
нн'пій.
силою.
Какл. т о л ь к о з а м Т . ч а ю т ь .
обратить
Г0Л0ВІ.1
такпмъ
пеподвп'.кпою;
К с л и это н е у д а с т с я , т о д о . і л л і о у с п л и г ь у и ѣ -
посторомпеіі
ваться этимъ,
и п [ і п с л і > п і ! і о т і , е е к і . і-тГ,)і1',,
ненреодоли\іі)ю
и ;-)не|іі'ію в п у і н е н і я ;
слуиіапіе, дремоту.
iioe
больнаго
что о н а дѣлается
что рука
тигиваотся
руку
1)ы н а ч и н а і л ѵ
делается
д:іематі,
і!і'г г л у б ; к е
и глубл;е,
в с е і;|і1;ліЧ'' и і;рГ,іі'іе.
Гл.! о о . і ы і и '
НС м о л ; г т г і'ѵ о п у г т і і т ь : п а о Г м і р о г ! , . і:;лі ц п п і . і і і і Г . ••г <чіѵІ.ь)
• 111:! . '411 Віч- оо.іілн^- Н'| і і . і м а е т с я И"
ДПлаіі
IKiym.-uii'
•Mi.i;imr\i\
ПГЧіМИоПіМІІП |'|И.!!І. .-.VUI!- 1:іѵГ"' I l S i C i f . r : . ' - .
(ю.шв'Г,.
лаіг.от}'
і.
д . ' .іЫм!" р;:.
ч ю ооли
исчелаюіі,:
..ііраііілвлюг!,
ллгь при
-LI'I^:!..
лультатТ,
и п и і!о.і.мп;і;ности н е о с т а і і Л і і ю і ь б о . і ь п а і м .
(хоть н а в р е м ; і і
[іѵиоѣгагь
І;І.
и .
пе буіетъ п о л н ы м ! . .
.ЧИ-ТИѴІ.
іліѵіпеніям
Ь
::
Д л я лтогп
.
'
.
ь
....:!;•
ООІММ;,.
.І. ^.Ч y n r l i \ i ,
і;,;..
•
ііііцходится
—
7^)
—
много пзобрѣтателыіости. У воспріпмчпвыхъ къ внушенію лпцъ это
удается немедленно, п ,
ленѣе
ІІОСН|ІІІІМЧІІЕЫМІІ
иногда
приходится
немало нор.озптнс;].
Глаг.нымъ іи'і|іа:іомъ должнп
стараться і;аі:ъ
биться анэстезіп н амнезііі но ііробуждеиіи,
можно скорѣе до-
хотя
многіе лечебные
результаты достигаются и безъ этого. Но въ ибщемъ, такимъ образоыъ скорѣе и лучше достигаюгь цѣли. При помощи амнезіи можно
восиренятствоваті. субі.екту найти нить сознательногі логики, связывающую не])еходъ отъ гипноза къ бодрствованію и наоборотт..
Далѣе, серьезною обязанностью гипнотизера является устраненіе
врсдііыхч, нослѣдстііііі са.мовнушеніп.
]Іе
только
истеіаічныя, но и
другія боязливыя или нерііныя лица часто внушаютъ ceot, на нервыхъ сеансах'ь і иііноза ііазныя вредныя нослѣдствія, особенно, если
чтеніемь газетъ и
ііазсказами
другихъ
голову. Оии себя НИС.ІѢ гипноза
людей набили себѣ этияъ
чувствуюп,
точно оглушенными,
у ННХЬ кружится Голова. ОНН испытывают!) головную боль, чувство
CTJ.iaxa, а т о и нодсіігіиіаиія, которыя могутъ псреити
въ судороги.
Если нѣчто подобное случается, должно всѣмн силами стараться
показать ни малѣіпнеГі озабоченности
толькс^ дать пищу для укрѣилсііія
или
опасенія,
нежслательныхъ
не
иначе можно
самовнуніеній.
Ііаоборотъ, слѣдуетъ съ вімичайпіею твердостью и убѣдителыюстькі
объяснить,
что это мелочи, которыя
но
вім.-менамъ случаются ио-
слѣ первоП гипиотизаціи. но что они тотчасъ исчезнутъ и
болы:
lie явятся. Говоря это, тотчасъ же визобновляютъ
никоЮа
гинноти-
задію л отрѣшаютъ биліліаго отъ всѣхъ непі)іятныхъ ощущеніГі до
тѣхъ по]іъ, пока отъ пихт,
не останется
ни слѣда. Нужно твердо
помнить, что все то. что возникло по внушенію,
транено njiH помощи вііушенія
же,
можетъ быть ус-
если только сдѣлать это свое-
временно п не дать укрѣниться вредному
лицъ, а въ 'особенности у истеричныхъ
саыовнушенію. У такихъ
слѣдуетъ
примѣнятъ гип-
позъ кратковременныГі, дѣлать его не часто н дѣлать внушенія исключительно терапевтическія.
Я придаю такому образу дѣі^ствій громадное
значеніе.
По мо-
— so
ему і.іуГкікому
убѣждеііію,
ІІСІ.
—
случаи
ііеіііісдіпіліГ.рсинаги
мреда
o n , iiimioTii.-i.Ma, уііоміиіаомі.іе in, литеі>атуііѣ, оиіізані.і своіімі, ііроисхождсіііемъ
ікчйіючитолміо
уіиімлпутыхі.
іірапіілъ.
незііаііію
Миѣ самому приходилось
пли
наблюдать,
ііесобліодеііііо
выші>-
длившійся нѣсколько мѣ-
сяцепъ, случай болѣзііеииостн и дрожаііія руки, нроисшедшіГі пслѣдстійи иоумѣлоіі гипиотизаци!
еще іісопытііымъ
молодымъ
врачсмъ,
Что виуіііопіогь можно црписсти вродъ, если жолашгь см'О iqmiiecTii, ралумѣетсл само собою п ;-)то только пзііаика ого благотворііаго дт.ш-твіл. Головную боль, |іазстроіістві) и т. иод. такисо легко
вызвать, какъ и уничтожить
внуиіеніемъ. Ho если
цѣль
гипиоти-
ru'pa иринссти пользу, то он'ь никогда не дол;кеи'ь говорить сч> своимь больпыл ь о возмолсностн вреднаго ДѢЙСТВІІІ, а наоборотъ, должізнт, всегда и безусловно заявляті,, что внушеніс не і ю ж е г ь
другихъ иослѣдствій, какъ хорошія.
возпикновеніе
вредныхъ
Утимъ
ііаилучіие
имѣть
устраняется
самовнуніенііі.
Утим'ь }кс сиосоиом'ь протпвовнушенія должно пользоваться, чтобы устранит!, возможность
СП.1Ы воли»
«впаденія въ автогипиозъ»,
и возникновениі другихъ вещей,
которыя
«ослабления
выставляются
на видъ противниками терапевтическаго гипнотизма. Изъ моихъ "250
больныхъ лишь одинъ,
и то одипъ
единственны!! разь, самостоя-
тель!іо виаль іп, гипнотическій сопъ. но нолучилл, т у г ь ;і;е в ь г п ! і нозѣ :)!іеріическій наі-оі!;!Й і! болі,піе поді)б!!Ыс с.іучаи і!е иовтор;!Лі!сь.
І'дми ;ке мпрі!Т!>ся сь і!одобными яііле!!І;і.ми, то оі!і! вскорѣ !іачина.км !,
нсгііѣчаться все
лина
Ікаігь
;п'о
было
чаі!и'
ві,
и чапіс, пе то,и,ко у того же самаі о
слѵчаГ.
К'рафТ!.-Эбиііі';М.
H'l
i!
у
.il'yi'iixi,.
Ci. .ij'}:" .1 cinpniii,! Hi; прі'ДС'іаі!ЛЯі/Т'і, иппсп.и-r;i аіііі'Гі;іііі"Ч'і>, irnyiii.-'iiііыіі 111-;! ::и\іііііііі амулетоім,. ('.гГ,дуі'Т'і.
Т".!і.і:"
оі'[аі!ичить
,і;иіг.іі,іі'і' іь іл!а IIІи'і;олі,кі!м;і миііутаііл л
И;",іи,!м-^пич-
!іііі!('іііі' еги ;іск.ііочителі,!іо ігі, niii.tu і'і. лаі!ііым ь амѵ.іпілі і,.
Інччда
дол;кііо
\Ор0!!І0,
быті,
\.>: NIIIIIT
апі:>-т;П I..
в і,
ирибавлятіі
лоропіемь
а
гакая-
вну!ііеіііе
!іа(ТрОіМІІі!
ііиѵпм;!-
чуветвор.аті,
духа.
ПМГ.ТІ.
VNI'R.N.IFN:-
иб;!
Л0[І11П!ІП
І И.:;.І
ІМ.ІП.
пполнт,
СОИ!,.
-
81
—
-I
соблюдать слѣдующія, преподан-
того не мѣшаетъ по возможности
ні.ія В е r i i 1і е і ш'олп. и Liebeault,
1. При гипнотнзированіи
которое
является
гарантіею
правила.
требовать прпсутствія третьяго лица,
і;акъ для гппнотпзированнаго, такъ и
для гипнотизёра.
2 . У лицъ
крайне
воспріимчпвыхъ
къ
гипнозу (сомнамбулы)
дѣлать внушеніе, что никто другой не зіожетъ ихъ гипнотизировать.
3. Никого не гипнотизировать безъ его, предварительно заявленнаго, согласія.
4 . Дѣлать
внушенія
только
теііапевтическія, если не имѣются
і!ъ виду другія —юридическія. научныя или дидактическія цѣлп.
Должно всегда принимать во вниманіе индивидуальную впечатлительность всякаго
субъекта и ею руководствоваться, а не гипноти-
зировать всѣхъ по одному шаблону.
Если желать примѣниті.
гипнотическую
ческихъ цѣлей, то субъекта доллшо
анэстезію для хирурги-
подготовить
предварительными
въ ладони иго.іьные
уколы, или становится нечуБствителеныыъкъприкосновенію къроговицѣ,
гипнотнзаціяыи. Если онъ нерестаетъ ощущать
то онъ готовъ для операціи. Однако должно стараться и о томъ, чтобы
не
очень
запугать
его
обширыымн ііриготовленіяміі
ііначе рискуютъ (и мнѣ случалось
къ операціи,
видѣть подобные случаи) совер-
шенно уничтожить результатъ внушенія. Em нужно сначала зигпинотпзпровать.
представить е.му операнію.
какъ
вещь совершенно пу-
стяшнуіо, самую операнію производить быстро, чтобы, такъ сказать,
не дать больному опомниться, и во время производства ея постоянно
повторять внушепіе анастезіи, безжизненности подлежащей части тѣла.
Если внушеніе у кого нибудь не удается, то по прошествіи четырехъ или пяти сеансовъ
должно
случается, что^. гипнотизація удается
сдѣлать перерывъ. Очень часто
впослѣдствіи или удается дру-
гому гипнотизеру.
Не слѣдуетъ механически и до безконечности гипнотизировать одно
и тоже лицо. Этимъ не только ннчего не выигрывается, но можно даже
потерять. Должно стараться немпоги.ми
сеансами достигнуть по возс
-
S2
—
.М(іл;ііоі-ііі Гиі.іі.іііе, Тіігда лижікі [іін-п'іігіііііі
уіиміічііваті,
мги;ду гнііііотіі.чаіия.міі, которыя ииача.іѣ дГ„іаютс;і «'-кодтмяю, а ;іа
I Г.мъ и вовсе iix'i. )ііі(;і;|іатіітв,
постоянно
ііііушаіі, чти полученный
;)(|)ij)CKri> останстсл и])очпы.мъ п ііостояшіымъ.
Ие.іьзл отрицать того,
что попадаются случаи очень упорные, съ очень незначительною восііріимчпвостыо къ впушепію, въ которыхъ при извѣстноіі выдерллгі;
іі въ Н;ІВѢСТНОІ1 проыежутокъ времени удается достишуть улучпіені;і.
Но все іімѣетч.
cBoti
предѣлъ.
:іффеита. то сч. каждымъ
Если
сеанс.о.м'ь
больной пе пидптъ
ннісакпщ
влілніе на него все становится:
меньше, имѣсто того чтобы увелпчмватьсл. Дѣло пачпнаетъ подхрамі,іваті,
как'ь у гипнотизера,
такъ
и гпинотнзнроваппаго.
Пулши
ностолнно стараті>сл придумать что ппбудь новенькое, чтобі,і добитьс;;
успѣха, а когда оігі. достигнуть,
можно
опять
постепенпо
прекра-
тит!. леченіе.
Ііліяніе внуніенія часто можетъ быті, упичтол;епо
саиовпуніепіемъ
или наіиептыііа.ніемь дііугихъ лицъ или чтеіііемч, статей, стараюпиіхс;:
диск|іедігіиіц)вать гпппотизмъ. Часто причиною этому потеря ;-)нсргііі сп
стііроні.і гипнотизе]іа. Однако при пѣкотороп эпергін п стараніи опі.іі;иоііепно удается снова
наверстать
потерянное.
Часто
дѣло лучнн'
пдетъ нослѣ продолжительнаго перерыва.
Герапситическп гиннотизмъ можетт, примѣпяті.ся пе только са.мі.
ни себі,, но,'і;аі;'ь справедливо замѣчаегі, B e n i l i e i u i .
сь д]іугпми
лечебпымн
средствами.
31нпіі;і
in, сочі'танііі
.іекарстиа .моі'угь с.іѵ
ииіті, всномогателыіі.іми д.і;і усиленія внушенія средствами, lb.;i;i;ini. сомні.нію. ч ш у;і;е сь давнихь
нщ-
норч, болынпе число .ігі;ар-
.•ІГ.ГТП.ІМ. lUTHecTii'i, пбл.чаны ciiuiurb ДГлістг.іе.м-ь исі;лючіпч\іьп.І І;И\ 1 і ; ' а г і і і ) р | , ч і і і і і , і м н р и . м Ьри.м
'!аі'іѵ:і,
чтіі
Гіи.іь.
и,.
ь ;.і;.і;:еті',і
угтуп;іімііі;і;!
Г'іМ(.чін;іп;і.
іір.истгіму
іі'1 uti'i і, ііріі \ ііпі|.('Гі.ісііііі ;і.|іі;і ciilmaia и.іи mica
е U (• г
такь
!;м\тсііііь.
И г гп іі
I г а п >1 и.|('(•т;!П^и.^гь пГіра.иімі, дііі;а:і;і,іи. т ю .іі'Чі'бііыіі :-)фі|ігкіъ
называемой меіаллотерапін и оімасти ;.).іект|іцч(ства
зависиті,
оть внушенія.
!1о
і ні і!
И]П!М!Ч'У
!! •
n i l СІ !іГа
л пеидии;;: АГІ:"
.:.:,.І;ЛЯ.;І.. ч т о
—
ьз
—
піс не панацея, которая все рѣшптельно пзлечішаеть. Если отъ нея
оліпдать всего, то очень скоро- иастушітъ разочарованіе. По можно
достигнуть очень многаго, особенно если дѣйствовать, воорулиівшнсь
настойчивостью,
умѣло
благоразуміеыъ
комбинировать
внушеиіе
и врачебными
съ
другими
познаніямн, п если
лечебными нріемами.
Если, нанр., однимъ внушснісмъ не удается вполнѣ устранить ааиканіе, то должно присоединить
систематическое упралгненіе артику-
ляціоннаго аппарата (упражпеніе дыханія,
произношепія гласныхъ,
согласныхъ). Если однпмъ сдовеснымъ впушеніемъ не удается уничтоікить морскую болѣзпь, то было бы цѣлесообразно
сильно рас-
качать кресло во время гпниоза и сдѣлать внушеыіе нолнаго благосостоянія. Тогда, вѣроятно, удастся.
Вотъ
списокъ
ынѣ казалось,
тѣхъ
лучше
болѣзненныхъ
всего устунаютъ
состояпііі, которыя, какъ
внушенію, хотя ноказанія
далеко сиіе не могутъ считаться устаповлеппыыи, и къ этому списку
навѣрно прибавится
еще многое. Эти состоянія суть:
Произвольный сомнамбулизігь (лунатизмъ).
] ) С я к а г о рода боли, особенно головныя
зубныя болн, не имѣюпия
боли, невралгіп, ischias,
своимъ источііпкомъ
нагноенія, и т. д.
Безсонппца.
<1>ункціональпые параличи п сведенія.
Блѣдная немочь (очень успѣшпо).
Разстроиства мѣсячныхъ (маточныя кровотеченія, отсутствіе і>егулі>).
Отсутствіе аппетита.
Запоръ и понос'ь (если зависитъ не отъ катарра).
Алкоголизмъ и морфинизмъ.
Ревматизы'ь.
Хирургическая анэстезія для малыхъ операцііі.
ІІейрастеническіе припадки.
Запканіе, нервное разстройство зрѣнія.
Ночной страхъ (раѵог nocturnus) у дѣтей.
Тонпюта и морская болѣзпь, рвота беременныхъ.
—
8 4/
—
Недержапіе мочи (часто очень трудно поддается вслѣдствіе глубины
сна).
Неіівпый кашель (а также при эмфизеыѣ).
Истерическіе
всякаго рода, включая
припадки
истеро-эпн-
лснтичсскіе припадки, апэстезію и пр.
Псякаго рода дурныя
привычки.
Въ литературѣ встрѣчаютея указапія
формы,
которыя
молшо
найти
въ
и на другія болѣзненныя
сочнненіяхъ
Бе г n l i е і m'a,
Liebeaiilt и другихъ.
Пііедставлепный выше списокъ для начала доетаточенъ, а въ послѣдстіііи всякій съумѣетъ найти показапія
по собствсннымъ сооб-
раженіямъ.
Т. Прішѣры n;j.iie4eHia впушеніемъ.
л нереступилъ бы
предѣлы
п цѣль пастоящаго
чпнепія, если бы сталъ приводить
лѣзни. Ихъ
въ этомъ
и безъ
отношении
того опубликовано не малое
могу
лишь
краткаго
со-
длинные протоколы исто]ііп боотослать
количество, и я
читателя къ классиче-
скому сочинепію B e r n l i e i m ' а. Я вкратцѣ приведу лишь два случая:
1. Здоровая до тѣхъ поръ, служанка, лѣтомъ 1 8 8 8 года заболѣла обильными мѣсячныии
кровотечепіями, которыя вопрекіі вся-
каго рода леченію къ осени до того усилились, что они стали являті.ся всякія дізѣ педѣлп и длились 8 дней. П безъ того уже малокровная дѣвушка сдѣлалась до нельзя анэмпчной и была блѣдна,
какъ смерть; она потеряла апнетитъ и сонъ, и ночь проводила въ
легкой дремотѣ, тревожимой тяжелыми
сновидѣніями.
Хозяинъ,
у
котораго она служила, жаловался на постигшее дѣвушку иесчастіе,
и все опасался, что ему придется
отослать дѣвушку к ъ
телямъ, и что дѣло плохо кончится. Л предложнлъ
ему
ея родипривести
дѣвушку ко мпѣ. Дѣло было вечеромъ; былъ четвертый день, какъ
она сильно менструировала. Л усаднлъ
ѳе въ кресло,
просилъ ее
посмотрѣть па меня, и лишь 'ІОЛЬКО она взглянула на мои пальцы,
—
85
/
какъ вѣіш ея тотчасъ ate спались.
—
Тогда я послѣдователыіо
вну-
шилъ ей иаталепсііо, аііэстезііо и пр. и все съ немедленнымъ успѣхо)іъ, что придало ыпѣ духу внушить ей немедленную
повку
кровей.
пріоста-
И это внушеніе удалось въ нѣсколько шшутъ, при-
чемъ я, прикасаясь къ
ииягпей части
живота,
объясиилъ ей, что
кровь изъ подчревной области прямо переливается въ руки н ноги.
К ъ концу я виушплъ ей хорошій
сонъ
и
хорошій
аппетнтъ.
Я
•сдѣлалъ распоряжеиіе, чтобы вовремя ея пребыванія дома, хозяйка
аккуратно слѣдила за мѣсячными. Мѣсячныя не наступили и дѣвушка
уже въ ту ;ке ночь спала очень хорошо. Я гипнотизировалъ ее еще
нѣсколько разъ и назначилъ слѣдуіощую ыенструацію черезъ 4 иедѣли, средняго обилія и продолжительности въ Х і / , дня. Уже черезъ
3 — 4 дня ынѣ удалось достигнуть хорошаго,
крѣпкагб сна, а че-
резъ педѣліо—очень порядочный аппетитъ. Точно также удачно было внушеніо имѣть стулъ правильно, ежедневно по утрамъ (до того больная страдала упорными
запорами).
Съ этого
момента дѣ-
вушка стала замѣтно поправляться. Слѣдущая ыенструація наступила черезъ 27 дней (однимъ днемъ раньше)
въ назначенный
вну-
шеніемъ часъ, была скудна и длилась всего 2 дня. Съ этихъ поръ
дѣвушка стала получать мѣсячныя каждыя 4 недѣли, въ умѣренномъ
количествѣ и продолжительностью до 3 дней
(согласно внушенію).
Черезъ нѣсколько недѣль къ ней вернулась краска въ
лпцѣ, п съ
тѣхъ поръ и дѣвушка по настоящее время аккуратно и безпрепятственно
выполняетъ свои обязанности,
хотя еще
нѣсколько слаба и мало-
кровна. Съ тѣхъ поръ я ее не
гипнотизировалъ
одного раза въ недавнее время,
такъ какъ она
истощенною и лишилась аппетита
(Апрѣль
2. Старый семидесятилѣтній алкоголикъ,
кромѣ, впрочемъ,
чувствовала
себя
1889).
который десять лѣтъ
назадъ въ припадкѣ бѣлой горячки дваікды дѣлалъ
попытку пере-
рѣзать себѣ горло, содержался въ домѣ для умалишенпыхъ Burghdlzli,
какъ неисправимый пьяница и бездѣльникъ. Онъ
не
пропус-
калъ ни одного случая втихомолку наииться пьянымъ. Въ пьяномъ
видѣ у него бывали гал.іюцинаціи, и онъ становился опаспымъ для
-
8(3
-
себя и для другпхъ. Къ тому ;кс онъ былъ глапііымъ зачіпііцпиомъ
всѣхъ питрпгъ, направленных'!, иротцвъ мопхъ усплій ввести начала волдсржанія среди алкоголнковъ
завсденія п,
хотя
онъ
былъ
человѣкъ ио ириродѣ добродушный, онъ постоянно возбуагдалъ других'ь нротіівъ общества трезвости. Въ нослѣдні& годы онъ страдад'ь
]іевматизііо.мъ
въ ноясницѣ, который его согнулъ въ трн погибели
и снльно ему пііенятствовалъ ііри работѣ. Ему нельзя было сдѣлать
хоті> малѣіішее нослабленіе, чтобы онъ тотчасъ же пе напился ньянымъ.
Л давно уже махиулъ на пего рукой; въ 1887 году я, однако, иопробовалъ его загипнотизировать. Онъ оказался очень впечатлптсльнымъ, и въ нѣсколько сеансовъ лнѣ удалось его настроить до норазительности серьезно. Интриги нрекратились, какъ по волшебству,,
п по прошествіи
пѣкотораго
времепп онъ по собственному
почину
просилъ вычеркнуть нзъ его дневнаго раціона порцію внна,
рой
я не
лншилъ его,
не
расчитывая
больше
на
кото-
возмо;кііость
уснѣха.
Ііскорѣ
затѣмъ,
и
благодаря внуніенііо
совершенно
прошелъ
реііматиззгь (до начала Марта 1 8 8 9 онъ но крайней мѣрѣ больше
не появлялся). Дѣло шло
сталъ одппмъ
нзъ
салыхъ
все лучше п лучше, и больной
воздер;кпых'ь
въ
заведеніп.
вскоііѣ
Я долго
!;олебался, нрезкде чѣігь разрѣшилъ ему свободный выходъ изъ заведенія, по паконецъ разрѣшилъ ему его лѣтомъ
;-)тихъ отлучекъ, при которыхъ
депегъ,
онъ
никогда
опъ получалъ
не сдѣлалъ
безусловно вѣрпымъ воздержапііо,
1888 года. ІІзъ
нѣсколько
злоупотребленія.
н
вслѣдствіе
Опъ
ыелкихъ
остался
соотвѣтетвуюииіго
внупіепія вступнлт, вт, обиіество трезвости, однпмъ нзъ ревностпѣйншх'ь членовч, котораго оігь теперь стал'ь, и при свопхъ отлучкахъ
изъ заведонія опъ никогда
іпічого не
пьетъ, кромѣ воды,
т. п. При отсутствін у пего всякоіі возможности
устоять
кофе и
противъ
алкоголя ему было бы невозможно хоть единственный разъ вынить,
чтобы это тотчас'ь же пе было замѣчено. Недавно онъ простудился
п схватплъ ;кестокіи рецидивъ своего ревматизма. Въ три сеанса гипноза (втеченіе 2 1 час.) рсвматизмъ былъ вылеченъ и старикъ, несмо-
—
тря
па
сноп
72
гида,
87
/
—
работаоть
усердиГ.о,
чѣмъ
когда
либо.
Іітечеиіе ііослѣдіиіхъ 9 ыѣсяцеігь я его иѣсколыіо ра;гь гішпотизііровалъ для демоистрац!!!. Во впушсніи воздержаиія отъ иапптковъ
оігь больше не ііулуается.
Эти два ііріімѣ|іа относятся, правда,
къ
самылгь
успѣпіиымъ
случаямъ, однако подобные результаты достпі-аіотся у большинства
оольныхъ, которые вподаіотъ въ достаточную степень сомиамбулпзла; во MHqniS'b случаях'ь простоіі гннотаксіП можно такіке получить
много случаев-!, пзлеченія п улучніепія. К'ь со5калѣпііо днректоръ заг.еденія для умалпшенныхъ нмѣетъ въ своемъ распоряікепіп
самый
пеблагодарнып матеріалъ, какой только ыожно себѣ представить.
УІ. Судсбномедпцпнское аначеніе внуиіенія.
Въ журналѣ «Zeitsclirift fiir die gesammte Strafreclits^vissenschaft
появились днѣ статьи о гішнотизмѣ.
V. L i l i e n t l i a l (Гиннотизмъ Н уголовное право) ' )
восходный очеркь о важныхъ для
уголовнаго права
далъ
пре-
результатахъ
изелѣдованіп ІІІ, области гипнотизма, принадлежащихъ, какъ
извѣ-
стпо, преимущественно французскиігь ученымъ. Основою очерка взята точка .чрЫіія юриста, и вонросъ освѣщается въ этоиъ отношеиіи
пеобыкиоііенно ясно н обстоятельно.
V. Lilientlial приходить къ заключенію, что дѣйствующіА
ный кодексъ даетъ достаточно средствъ
бленіями
гиниотизмомъ.
Какъ
для борьбы сь
юристъ, ѵ. Lilientlial
уголов-
здоупотревоздерлгался
отъ критики разлпчныхъ воззрѣвііі медиковъ.
Статья R i e g e r ' a
(Нѣкоторыя психіатрическія
замѣчанія о су-
дебномедицинскомъ значеніи такъ называемаго гпннотизма), -J собствеино говоря, и является поводомъ к ъ помѣщенію ни;кеслѣдующихъ
строкъ, такъ какъ я во многихъ отношеніяхъ долженъ
оспаривать
его Боззрѣнія.
') V. L i l i e n t l i a l , D e r I l y p i i o t i s m u s unci d a s S t r a f r e c b t .
-) R i e g e r , E i n i g p i r r e n a r z t l i c h e B e m e r k u n g e n tiber die .strafreclitliche B e deutun;;' dos s o g e n a n n t r n H y p n o t i s m u s .
-
Ilicger
<S8
-
приііиыаетъ, что гішиотпзмъ есть болѣзиенііое состоіініе
и что, ;к1 нсключеіііемъ психнческихъ эппдемііі, гипнозу подвергаются
липіь люди іістерпчпые. Опъ полагаеть, что Фрапція иыѣетъ монополію гипнотизма, точно также, какъ пиѣегь монополію собачьяго бѣnicHcTRa; и то и другое объясняется недостаточностью полііцейскпхъ
мѣръ. Опъ называетъ пишотпзмъ
пскуственнымъ
умоноиѣшатель-
ствоыъ и ставитъ слѣдуіощуіо дилемму:
Либо все это дѣло не стоитъ ни
малѣйшаго впііманія съ
точки зрѣнія уголовной, такъ какъ оно, несмотря на то, что
давно суіцествуетъ и извѣстио, оказалось лишеннымъ уголовііаго значенія;—либо оно пріобрѣтаетъ значеніе только теперь,
потому что со времени составленія
ііашпхъ улоікеній
явился
новый, важный въ смыслѣ уголовнаго права монентъ».
Но нашему ыпѣнію,
отъ такпхъ
слозкныхъ
вопросовъ
нельзя
отдѣлі.піаться такпмъ простымъ «либо—либо». Rieger счптаетъ гііинотпзм'ь лпиіенпымъ всякаго значенія,
грубое бсзчпнство,
полагаетъ,
«слѣдуетъ воспретить полпцейскпмъ
какъ :-)то было сдѣлано, напр., съ пресловутою
п что гдѣлать это очень легко. Статья
•ііівч>
поііядка
вещей,
Ііазнппу меліду прекрасными
школы,
его
существующаго
аіггоръ, по всеіі видимости, недостаточно
нансіііскои
что
спасенія»,
выходокъ нро-
Франціп,
причемъ
ясно представляетъ
въ нолнонъ
театральными
какъ
нрпказомъ,
арміеіо
полна
во
его,
смыслѣ слова
себѣ
работами
прсдставленіямп, даваемыми не-
врачами н сузкдеиіями зрителей нодобныхъ нредставленій.
Что касается успѣховъ нансійской школы, то Rieger съ легкпмъ
сердцем ь объяспяетъ ихъ психическою энпдеміею (вродѣ среДневГ.ковыхъ апидемій конвульсіоперовъ п другихъ
бѣсноватыхъ).
Статья
Ricger'a не свободна отъ узко наніопальнаго элемента, что, по иапіему мігЬнію, вепіі) при обсужлепіи научныхъ вопросах'ь крайне
не-
желательная.
1!ъ ни5кесл1'.дующих'ь строкахъ я, но возможности, буду стараться
не дѣлать экскурсііі въ область права, а только выставлять на видь
-
89
—
тѣ факты, которые, по моему ынѣнію, а также по мпѣнііо ыногпхъ
другихъ, могутъ пмѣть судебно-медицинское значеніе.
При этомъ я
вышедшее
въ
позволяю себѣ рекомендовать
свѣтъ,
сочиненіе
читателю, недавно
Liegeois «De la suggestion et du
somnambulisme, dans leurs rapports avec la jurisprudence et la mMeciue
legale 1 8 8 8 » . Въ этомъ сочипсніи содержится
вкратцѣ излоліимъ. Во всякомъ случаѣ, я
все, чтб
согласенъ
L i l i e n t h a T f l , что дѣло въ дѣйствительности не такъ
мы здѣсь
съ
мнѣніемъ
опасно, какъ
это пзображаетъ L i 6 g e o i s . Но съ другоіі стороны, мы долзкны принять сторону L i 6 g e o i s въ его спорѣ съ D e l b о е и f ' o м ъ ,
повидимому, придаетъ явленію внушепія недостаточную
которыіі,
серьезность
и значеніе въ смыслѣ судебномедицинскомъ.
Преліде всего должно установить фактъ, что издавна наблюдавшееся п всѣмъ пзвѣстное свойство пѣкоторыхъ людей пистпнктивно,
безъ всякихъ гиннотическнхъ процедуръ, и да;ке совершенно безсознательно подчиняться вліянію другпхъ людей, основано па внушеніи. У нѣкоторыхъ людей свойство это развито въ высшей степени,
и нритомъ одинаково у муіцинъ, какъ у женщпнъ. Они
но
не
во сошояніи
противостоять
рѣгаителъ-
вліянію окруагающихъ, а
потому часто дѣлаются нослушнымъ орудіемъ въ рукахъ другихъ, и
ими часто злоунотребляютъ.
ІІхъ обыкновенно
называютъ
людьми
съ слабою волею. Однако они сплошь и рядомъ очень образованы,
трудолюбивы
и
отнюдь пе слабы по отношенію, напр., къ своимъ
страстямъ. Они могутъ нрп случаѣ дазке обнарулсить много преданности,
энергіп и выдержки,
но
рѣпіительно
не способны бороться
съ внушеиіями со стороны нѣкоторыхъ лицъ; самыя явныя злоупотребленія не въ состояніи подчасъ ихъ образумить; они не въ состояніи отдѣлаться отъ вліянія лицъ, которые разъ навсегда ихъ поработили, II которымъ для
этого
вовсе
не требуется какого нибудь
умственнаго пли нравственнаго превосходства.
Съ другой стороны, есть люди, обладающіе способностью съ неотразимою
силою
подчинять
другпхъ
людей своему вліянію.
Это
великіе гипнотизёры по нриродѣ и они часто злоунотребляютъ сво-
-
н о
—
іімъ даролъ,
cc.m
иедосхаточпо доиіюсовѣстиы.
1.Історіі'іескамъ тіі-
iiojri,
сорта
лицей является Иаііо.іеоігь.
Иерѣдііо высказы-
таігого
і:астся миѣпіе, что oiiii своею сплою обязаны своіип. успѣхамъ. Но
это
положительно
ікп.чіііі
встрѣчаются
бается,
гпх'ь
ное
ііевѣ|)ііо.
но
люди,
болѣе ограніічеішыхъ
которі.імт, судьба часто вовсе не улы-
н'ь
особенности на /Крнінтгь и увлекаютъ значитель-
ихъ ВТ, погибель.
Огь лсертвъ нодобпаго рода нерѣдііо
виослѣдствіи ириходіітсіі слыніать, что онѣ просто
стояніи
иопріпцахъ
которые каіп. бы «магнетически» дѣііствуютъ па дру-
людей,
число
На
нротивустоять
не были ігь со-
вліянію извѣстнаго лица, что они испыты-
вали оніелолляюм(ее нравственное принуждение.
;-)тн факты, как'ь двѣ капли воды похожи на явлеиія виупіеиіи
на яву. Ііыясиить
ІІОН|ІОСЧ.,
насколько психологическое
родство дан-
наго явленія съ состояніе.чъ отсутствія свободной воли и нравственной самостоятельноети. ложетъ вч. будупіемь имѣть значеиіе въ судебиоіі нрактикѣ, .іе;кігп, всецГіЛо на обязанности юристовъ.
11е|іеходя кч. гипнотизму въ болѣе тѣсномч. смыслѣ, мы прежде
всего, каігь это дѣлаегі, v. L i l i e i i t h a l ,
замѣтпмъ, что гинпоти-
зироііанныіі 5іО'-і:еть быть к а к ь жертвою, такъ п орудіемчі престуилепія.
ІІ
локъ,
чтобы избѣгнуть повтореиія того, что съ достаточною
ст. иамѣрепіелч. воздерживаюсь оть литературныхъ ссыясно-
сті.ю изложено ѵ. L і 1 і е н 11і а Гсмъ. Я буду нреимуи(ественно разсмат[)иваті>,
капая
роль и значеніе
нрпнадлежатъ
вь этомъ дѣлѣ
гліушенію. ІІсио, какъ Божій день, что загнинотизпроваиный, впавН1ІІІ вч. достаточный глубокііі сон'ь, мо-жстъ
быть предметомъ ка-
кого угодно ирестунленія. Н мы видѣли кромѣ того, что сонротпвлснію
со
значенія,
стороны
такч>
нереходовч..
ограждепія
Но
субъекта
какъ
прп
всякомч,
нельзя придавать особенно больпіаго
;-)томъ имѣется масса
случаѣ, наибольшую
ОТГѢПІІОВЧ.,
масса
пользу въ смыслѣ
иіггересовь личности принесло бы елнко возможно пол-
ное
озиако.мленіе
рыя
оич.
массъ сі, гипнотнзмомъ и съ опасностями,
кото-
можетъ представігть. оатѣмч, мы уже упоминали о пред-
лагаемыхъ В е а н в і 8'омъ и В е
н 1і е і пгомъ мѣрахч> иредосторож-
-
IIOCTII,
при
К'Ь
чііс.іу
сеаисѣ
котирыхъ
болѣе
—
относится между прочимъ
благоііаделгпаго
на то n.'iii другое с н у т е п і е .
ставляется
91
На
противъ
этого
сог.іасіе
п р а к т и к ѣ послѣдііее услопіс
однако довольно трудно осушсстпнмымъ
фраицузскіе
присутстпіо
сшідѣтеля н предварительное
правила
грѣніившимп,
пред-
II лицами,
оказываются
нан-
именно
авторы.
Но у загипнотизнроЕаннаго имѣется другаго рода защита, и нрптомъ
заиціта, леікащая въ его собственной личности.
К а к и м ъ легкіпі-і.
соблазпительиымъ не иокаікстся соверпіеніе престунлснія надъ
щимся
въ гиннозѣ лпцомъ,
оно съ другой с т о р о н ы
н
находя-
представляется
тѣмъ болѣе опаспымъ для нокушаіоіцагося на престуиленіе, что все
здаиіе,
шатко
на
и
которомъ
основываетъ свою безонасность,
крайне
при малѣіініемъ дуііовеніи ыожетъ разлетГлъся въ
нрахъ.
Гипнотизированный
опъ
иногда
просыпается,
когда этого менѣе всего о ж и д а ю т ъ .
какъ
внезапно
нутемъ
самовнуніенія
загиннотіізирог.апъ другимъ
времени
памяти
сна
все,
вііечатлѣнія,
остаются.
ихъ
съ
которыя
и
ясностью
воспроизвести
мозгъ
это
нолучікгь въ г и н н о з ѣ , въ
немъ
гипнотизеры и н с т и н к т и в н о
и въ этомъ, по моему,
чину
того,
поръ крайне
Впрочемъ,
что
число
своей
Всѣ
не допускающая
дойти до сознанія; но эта преграда можетъ быть
что
въ
по
сна.
Существуетъ только извѣстная преграда,
Мнѣ думается,
и
вторично
во время позднѣіініаго
ему во время предшествующаго
его
немъ
можетъ воскреснуть
субъектъ можетъ б ы т ь
лііцомъ,
нолнѣйшеіо
внушенное
а между тѣмъ въ
воспомиііаніе
Кромѣ т о г о ,
моменть,
Иногда въ немъ предполагается
полная амнезія относительно случившагося,
достигнуть созпанія.
разъ въ
снята.
нредчувствуютъ
слѣдуетъ преимущественно
искать
при-
нреступленііі при помощи г и п н о з а до с и х ъ
ограничено.
всѣ • эти
з а ю т ъ у нѣкоторыхъ
охранительныя
« л у ч ш и х ъ сомнамбуловъ»,
высокой степени поддаются в л і я н і ю
шою уверенностью
свойства
внушенія,
гипнотизма
исче-
которые въ
такой
что съ ними съ боль-
можно сдѣлать все, что угодно.
Нроцентное отноніеніе людей припадлежащпхъ к ъ этой к а т е г о р і и ,
-
92
-
огірсдѣлить довольно трудно, Tait'b каігъ но о д н о м у
или двумъ сеан-
самъ высказать сужденіе еще нѣтъ возиожиостп. Какъ мы видѣли,
человѣкъ казавшіііся очень мало или вовсе не поддаіоииімся гипнозу,
можетъ
внезапно,
впечатлительности
если только наити соотвѣтствующіе его личной
пріемы,
обнаружить
такую восприимчивость къ
іиннозу, что становится совершепнѣГшііімъ сомиамбѵломъ.
Чис ло
сомиамбуловъ,
школою равнымъ 1 5 — 2 0
до сих'ь порчі принимавшееся пансійскою
на сто у взрослыхъ, и около 50 у дѣ-
тей, можетъ быть въ значительной степени увеличено при достаточпомъ уиражпепіи и болѣе глубокомъ заполопепіп нравственной личности
субъекта
lieim'a).
(это
Для лицъ
подтверждается послѣдними работами В е г п недостаточно опытныхъ, число это съ другой
стороны является чрезиѣрііо высокимъ.
Число хорошихъ сомиамбу-
ловч. увеличивается, кромѣ того, вслѣдствіе такъ наз. дрессировки,
гиннотическаго воснитанія субъекта, т. е. но мѣрѣ увелпченія числа
іиипотпзацій,
хотя съ другой стороны часто встрѣчаются случаи,
ііъ котоііыхъ несмотря па количество гпппотизацій, не удается перешагнуть извѣстпой, легкой степени гипноза, и хотя и несомнѣнные сомнамбуліл посредствомъ самовнушенія впослѣдствііі перѣдко теіиіютъ свою воснріимчивость.
Если я въ чемъ пибудь долженъ оспаривать ѵ. L i l i e n t h а Гя,
то это въ томъ, ч'П) яетаршческое
судебномедицинскомъ
только
летаргическое
смыслѣ
состояніе отличается будто бы въ
отъ сомнамбулгтестго
тѣмъ, что
можетъ считаться въ юридическомъ зиаченіп
безсозпательнымъ. Мпѣніе это, основанное на данныхъ С 1і а г с о I,
совершенно невѣрно.
На самомъ дѣлѣ, сомнамбулъ, говоряшій, от-
вѣчаіоніііі 11 держащій глаза открытыми, фактически также песпособенъ на сонротивленіе, какъ и кажущійся безсозпательнымъ летаргикъ. Л ссылаюсь ііриэтомъ на все сказанное выше.
Кообиіе же мнѣ кажется, что легче совершить преступленія прп
помощи гипноза нутемъ косвеннымъ, пуская въ ходъ хитрость, нежели грубо и рѣзко стремясь къ преступной цѣлп.
Па
первомъ
планѣ стоятъ преступлепія половыя, которыя до
сихъ поръ искліочііте.іыіо фигурировали въ литературѣ. Дѣло іідстъ
о злоупотребленіи
совокуплеійя
въ
гипиотизеромъ
увѣренности,
глубокимъ
гишіозомъ съ цѣлыо
что жертва его не проснется и не
сохранитъ ни малѣйшаго воспоминанія о случившемся. Нельзя отрицать,
что
нодобнаго
рода
преступныя
дѣянія вполнѣ возмолшы
надъ глубокими сомнамбулами, да и вообще надъ глубокоспящиыи гипнотизированными,
у которыхъ моікпо вызвать
достаточную стеневь
анэстезіи и амнезіи.
Если подумать только,
ынѣ
удалось
что изъ 23 сидѣлокъ нашего заведенія
19 привести въ состояніе глубокаго сна съ амнезіею
и анэстезіею, то опасность для гипнотизированныхъ становится очевидною (если не считать опасности быть впослѣдствіе улнченнымъ). Что
таііія беззашитныя существа ыогутъ легко сдѣлаться жертвами убійстііа,
грабелга и т. под., не подлежнтъ сомнѣнію; это все равно, какъ если
бы дѣло касалось мнимой смерти, оглушенія или глубокаго слабоумія.
Слоікнѣе и важнѣе нредставляются мнѣ, какъ
и
Li6geois, зло-
уиотребленіе постгипнотическимъ дѣйствіемъ внушенія. Будеыъ ждать,
пока такіе случаи сдѣлаются предметомъ судебно-медицинскаго обсужденія.
Однако мнѣ кажется небезнолезнымъ сейчасъ же выяснить,
въ чемъ дѣло.
Мы видѣли, какъ разнообразно можетъ быть постгипнотическое вліяніе, смотря по индивидуальности всякаго случая. Бъ высшей степени
интересно
разсмотрѣть
этическая и эстетическая
къ
п
постгипнотическимъ
теперь,
какъ
реакція
выражается
индивидуальная
нормальной особи
внушеніямъ противнымъ
по отноніенію
законамъ
этики
эстетики.
Если я скажу гиннотизированному:
мете
глотокъ
воды
изъ
этого
«По пробужденіи вы возь-
стакана», то внушеніе это выпол-
няется безъ дальнѣйшихъ разговоровъ. Если
затѣмъ вы ноставите этотъ
стулъ
же
я прибавлю:
на столъ»—то мпогіе
«а
смуща-
ются, 01'лядываютъ стулъ со всѣхъ сторонъ, конфузятся, смѣются,
и въ концѣ концовъ иные
съумѣютъ
удержаться отъ выполненія
втораго внушенія, такъ какъ находятъ его черезчуръ глунымъ, стран-
-
94
ііымъ. Если пхъ сіі|іосііть при
—
ЭТОМ!,, о челъ опп думали, то оіііі
отвѣчаютъ: «Ыііѣ пришла было ігь голову
глупая
этотъ стул'ь па столъ». Если гиинотизироваиный
идея поставить
такимъ образомъ
оставлястъ впуиісиіс безъ исполиеиія, то мысль объ этомъ ііол:етъ
еще долго січ) пііеслѣдовать
вродѣ пасильствсниаго
прсдставлепія.
Но это бывастъ далеко не всегда. Ііногда субъеігтъ теряетъ
всякое
восиоминапіе о ііиушеиіи, и этпмъ все и кончается.—Если я скажу
болѣе восиріпмчивоіі къ впушенію гппиотизироваиной, которая поставила боз'ь разсулідепія стулъ на столъ:
луете ирисутстпуюиіаго
тутъ
же
«по пробужденіи вы ноцѣ-
г. X.» или вы выльете себѣ на
руку чернильницу сч, чернилами», или «вы тихоігько заберете лежаицГі
на столѣ и нринадлежаи(і1і мігЬ нолсъ; я ничего не увижу; это хотя
небольшая кража, но это ничего не значить», то дѣло нринимает'ь
другой оборот'ь. Ііозпикаетъ
сильная борьба зіе;кду сплою внушенія
("1. 0ДИ01І стоіюны и сопротивляющимися ему ассацііірованными этическими
т. е.
и
эстетическими нонятіями но]імальнои индивидуальности,
уііаслѣдованными и пріобрѣтенпыми
окрулсаіощеіі среді;
стаікшится
ме;кду
тѣ.^п, ожесточенігііе,
собою
благодаря воспптанію п
мозгоі;ыми дииамизмами, сь другой. Борьба эта
п.ііяниі. —ІІсходъ
чѣмч. сильнѣе развиты борющіяся
еіі зависитъ,
как'ь извѣстно, отч,
стсигни интенсивности и нродолжительностп калгдаго пзъ них'ь. При
;п'ом'і>
Mill
до.іжніл
обратить впимапіс па отдѣльиыс моменты, нз'ь
кото])і,іхі, слаі'аются антагонисты; моменты эти слѣдуюіціе;
1) Сила индивидуальной воснріимчивости
2). Продолжительность
вліяпія,
къ внушепію.
иронзводимаго
внунпмііемъ на
мозгч. гиннотизированнаго.
Степень гипнотпческаго воснитанія пли дрессировки.
4) Глубина сна (которьпі благодаря процессу диссаціаціи ослабляст'ь силу соиротивленія нормальной души, чтб особенно
имѣетъ
значеніе при іінуніспіп дѣйствій во время гипноза).
о) Тождественность внуиіснія, т. е. то свойство его, когда оно по
г,оз.мо:кности удачно, точно и энергично формулируетъ дѣйствіе, которое
л;елаютъ вызвать,—другими словами: психическое вліяніе гипнотизера.
-
G) Нормальная
95
-
индивидуальность
гннпотпзнрованаго т. о. стс-
ПСН1. его этііческаі'и п эстетііческаго ])азвптія,
сила
его воли, его
иоснитаніе п т. д.
7) Психическое состояиіо
гиіінотизировапнаго
во время сеанса
ц т. д.
Очень ва;кенъ G-oii
ііуііктъ.
соііѣстыо, HjiH равпыхъ
Человѣкъ,
отліічаюіціііся
гибкою
нрочііхъ условіяхъ скорѣе вынолнптъ ире-
стунііое внушеніе, неягелп человѣкъ съ сильно развитмми чувствами
нравственнаго долга.
Пунктъ 4-ый, какъ это видно
іізъ н])сжняго, имѣетъ отіюніе-
ніе K'l, носхгиннотическому состоянііо лишь въ той мѣрѣ, ігь і;аі;оГі
нослѣднее носитъ иолѣе или
ыенѣе
выраліенный характеръ новаго
гпнноза. Чѣмъ, ноэтолу, у пшнотизированной
стояпіе бодрствоваиія, тѣмъ легче ему
Нечего доказывать,
что
задача
бороться нротивъ внушенія.
становится
ііреікде всего слѣдуетъ рѣшить: «до чего
Ыы видѣли, что даже во
очень с/южною и что
дѣло моліетч, дойти»?
время глубокаго гиннотическаго
возмоікна борьба между внушеніемъ
леніемъ гиинотизированнаго.
рѣзче выражено со-
сна
и индивидуальным!, сонротив-
Пе всякое внушеніе принимается; это
ясно доказано В е г п h еі т'омъ. По если преступное внушеніе и бываетъ принято, то обыкновенно оставляетъ слѣды глубокаго, сосрсдот'очепнаго аффекта.
Въ Цюрихскомъ юридическомъ обществѣ я , указываіі па пустое
пространство,
велъ
говорю
семидесятилѣтпему старику, котораго я при-
въ состояніе глубокаго сна:
«Слушайте,
В.! прямо противъ
пасъ стонтъ злой человѣкъ, отвратительный негодяй; надо его убить;
ііотъ вамъ ножъ (я подаю
ему
кусокъ
мѣлу); оіп. стоптъ прямо
піютпвт, васъ, пырпите-ка его прямо въ жпвотъ»! Съ видомъ глубокаго внутрепняго волненія, дрояга и съ пскажепнымъ лицомъ, о т ,
правою рукою судорожно схватываетъ ыѣлъ,
быстро встаетт, )і съ
иольніоіо сплою дваяѵды пропизываетъ находящійся нредъ нимъ воздухъ. Онъ остается въ гипнозѣ сильно взволнованнымъ, не отдаетъ
ынѣ мѣіа
и
прячетъ
его
въ
кармаііъ.
Прошло пѣсколько
ми-
-
96
—
путь пока миѣ соотвѣтствуюБЦіми
вііушеніяміі
удалось
его успо-
коить. Когда я его разбудилъ, опъ бы.гь еще покрытъ потомъ и взволповапъ. Оігі. иѳ можетъ
вспомнить,
что
случилось, но говорить,
«что нроизошло, вѣроятно, что нибудь не ладное».
Bernlieim,
Li6geois
н
другіе
французскіе авторы сообща-
ют'ь крайне иіггереспые случаи о совершенно спокойно, безетрастно
выполнепныхъ внуінеиіяхъ
престуннаго свойства,
о совершениыхъ
(вооГіраікаемыхъ) убійствахъ, о внушенныхъ и на дѣлѣ выполнепныхъ кралсахъ и т. нод.
Мнѣ
самому удалось
нісііія заставить нѣкоего молодаго
студента (револьверъ былъ
человѣка
заря;кенъ
иосредствомъ вну-
выстрѣлить въ одного
холостымъ
зарядомъ); одну
и;і'ь моихъ сидѣлокъ дать тому же студенту здоровенную пощечину
и еще одну очень честную дѣвушку украсті>
монету въ 50 саитп-
МОВ'Ь.
Поэтому не можетъ подлежать сомнѣнію, что сомнамбулъ въ состояніи во время гиппотическкаго сна п подъ
соверніпть тяжкія
нреступленія, и
вліяпісмъ
при извѣстных'ь
внупіепіл
обстоятельст-
вахъ не нмѣть объ этомъ сознанія.
.Іучшпмъ доказательствомъ
тому,
что сомнамбулы прпнпмаютъ
сііоіі ностгипнотпческія дѣйствія за результатъ своей свободной воли,
моікетъ слуліить то, что они стѣспяются, стыдятся своихъ дѣйствій,
п часто стар:;ются пхъ всячески
замаскировать. Л внушилъ
одной
довольной слабо развитой въ этпческомъ смыслѣ гипнотизированной,
чтобы она но пробулѵденіи украла, леліащій на столѣ, ножъ. Выйдя
и;гь комнаты, она, конфузясь, отправилась къ моей кухаркѣ и сказала
сіі, что она но онпібкѣ и сама не зная какъ,
бою, и просила
імог.а,
ее
положить ножъ
взяла НОНІЪ СЪ со-
па мѣсто, не говоря ыпѣ ни
«такъ какъ ей это очень неловко».
Одною
изь самыхъ
ирпмѣненіе внушепія
утонченныхъ
уловокъ
внушеиія является
съ цѣлью заставить другаго человѣка совер-
пііггь то или другое дѣяніе съ своекорыстною пли преступною цѣлью,
причсмъ ему дѣлается срочное впушеніе съ одновременнымъ внушеніемъ амнезіи и самостоятельности волеваго импульса. Тогда опъ па-
—
97
/
—
ходится въ обстаііовкѣ, которая какъ
гихъ имѣетъ всѣ
пріізиаіпі
дѣііствуетъ U0 Брнказанію
для
а
такъ и для друмежду
тѣмъ онъ
другаго лица.
Нетрудно себѣ представить,
шить любовь н брачный союзъ
что
такимъ манеромъ можно вну-
богатой
наслѣдаицѣ, или
кому нибудь идею сдѣлать завѣщаніе въ
наслѣдства другаго.
него,
произвольности,
внушить
пользу одного и лишить
Иной дурной человѣкъ молсотъ злокозненно вос-
пользоваться срочнымъ внушеніемъ въ гипнозѣ
для удовлетворенія
чувству мести, для совершенія кражъ п т. под. Для успѣха подобныхъ
мерзостей, во всякомъ случаѣ, необходимы люди съ слабымъ п нѣсколько
туповатымъ характеромъ, обладающіе, кромѣ того, легко воспринпмающимъ внушеніе, нравомъ, которымъ подстрекатель престуннаго дѣйствія предварительно
вольно
внушитъ такое
скоро придутъ къ
настроеніе духа, что
убѣліденію, что
рѣшились
они до-
на тотъ или
другой поступоЕъ ВП0.1НѢ самостоятельно. Не исключается
возмож-
ность внушенія самоубійства.
Въ пренінія времена нерѣдко замѣчалось, что гішиотизированные
испытывали страхъ предъ гипнотіізеромъ, прятались отъ него, какъбы отъ «злого духа». Происходило
это
отъ
того, что тогдашніе
«магнетизеры» не понимали пснхическаго смысла своего могущества
ц вызывали гипнозъ
посредствомъ разиаго
рода ыистическихъ фо-
ку совъ.
По способу
шительпыхъ,
Гипнотнзеръ
Liebeault, гипнозъ
вызывается
успокаивающихъ, естественныхъ
не
является
болѣе
какимъ
то
при
помощи
друягескихъ
утѣсловъ.
Мефистофелемъ,
но
нриносящимъ исцѣленіе врачемъ или, по крайней мѣрѣ, заслуживающимъ дбвѣрія, человѣкоыъ науки, который пользуется не сверхъестествеппыми,
а
совершенно
естественными
способами.
Кромѣ
того, въ его власти посредствомъ внушенія сдѣлать гипнозъ нріятнымъ для гипнотпзированнаго, зкелательнымъ. Онъ моиіетъ ему внушить хорошее настроеніе духа, веселость, сонъ, аппетитъ. Этимъ объясняется фактъ, что гипнотиаированиыя лица большею частью очень
охотно возобновляютъ свое посѣщеніе, и
разсматриваютъ гипноти7
-
98
—
зера, какъ друга. Но какъ разъ въ этомъ лежитъ одна изъ главных ъ опасностей ннушенія ііъ уголовноыъ
смыслѣ.
мсдомъ, а не уксусонъ. Какъ мы это уже
видѣлн
Ыухіі
ловятся
раньше, но съ
вчерашняго дня суідествуютъ люди, которые, какъ сирены, имѣютъ
даръ дѣ.іать другпхъ людей орудіями свопхъ эгоистнческнхъ цѣлей.
Ло при ноліопін сознательно ведущаго къ цѣлп, н снстсматпчески нроведеннаго внушенія, въ будущеиъ можетъ быть въ этомъ отношеніп
достигнуто гораздо больше. По зато, съ другой стороны, повое знаніе, указавъ па существующее
зло, дастъ
намъ
благой
совѣтъ;
люди такііыъ образомъ предупреждаются о возмолиіости внушенія со
стороны
злоумышленниковъ.
Судья
нснхологическое зиаченіе всѣхъ
будетъ пріучаться
данныхъ
вникать въ
въ совокупности, и
имъ
руководствоваться.—Очень воспріпмчпвыя къ внушенію лица логутъ,
сели не совсѣм'і>, то
въ значительной
степени,
застраховать
противъ дурнаго вліянія, подвергнувшись гппнотпзаціп
себя
добросовѣт-
наго врача. Этого обезнеченія можно достигнуть посредствомъ внушенія силы воли, сопротивленія
дурнымъ вліяніямъ
и т. под. Но
прелсде всего должно сказать гппнотизирозапному: «Только я одинъ
могу васъ загипнотизировать, а больше нпкто на свѣтѣ». Подобное
внушеніе я сдѣлалъ
одной
спавшей сидѣлкѣ, которая
своему л:енпху
время
плаванія.
какъ мпогіе,
необычайно
собиралась
и боялась сдѣлаться
Уснѣхъ внушенія
очень опытныя лица
воспріпмчивой
отправиться
лгертвою
и
глубоко
въ Америку къ
злоунотреблепія
во
обнаруліился тотчасъ лее, такъ
напрасно
нослѣ того
старались
усыпить ее. Но зато я въ начествѣ амулета далъ ей мою фотографію, съ внушенісмъ, что въ случаѣ возобновленія въ Америкѣ пристуиовъ ревматизма или другпхъ разстройствъ, ей для псцѣленія достаточно будетъ взглянуть па нортретъ; она поолѣ этого немедленно
заснетъ
па
'/»
часа
и,
проснувшись,
внолпѣ хорошо. Епіе норсдъ
огьѣздомъ
будетъ
себя
чувствовать
я сдѣлалъ съ ней пробу
усынленія посредствомъ фотографической карточки.
К ъ сожалѣнію преступнигѵъ молгетъ
бами, и внушить, напр.
пользоваться тѣми лее сно-
гнннотпзированпому:
«Я одинъ могу васъ
~
99
-
усыпить, а затѣыъ вы даліе не будете знать, что васъ гипнотизировали». Правда,
ныхъ нмъ въ
Li6geois,
основываясь
сообществѣ
на опытахъ, произведен-
съ В е г п І і е і п Г о м ъ
и Liebeault,
до-
казываетъ, что гипнотизированному, которому злоумышленпикъ
для
сокрытія слѣдовъ престунленія виушилт. амнезііо, самостоятельность
дѣйствія и т. под., есть возмоагность косвенныыъ образомъ внушить
идею
выдать
потстрекателя,
подъ впдомъ мнимоА
внушая ему
защиты
личности
то или
другое
дѣйствіе
преступника,—Во всякомъ
случаѣ, я считаю возмолшымъ принять, что преступникъ не въ состояиіи съ абсолютнымъ
успѣхомъ
внушить
гипнотизированному,
что никто на свѣтѣ не съумѣетъ его больше загипнотизировать.
Затѣмъ я
согласенъ
съ
Liegeois
въ томъ, что въ конечномъ
результатѣ, и при систематической гипнотической обработкѣ сомнамбула опытнымъ гипнотизеромъ, удастся,
всегда, обнарулшть настоящаго
Но этимъ не исключается
ники довольно часто
если не
всегда, то почти
преступника.
возможность
совершаютъ
свои
преступленія.
Преступ-
злодѣйства безъ достаточ-
ныхъ предосторожностей, и гипнотизмъ не лишенъ въ глазахъ злоумышленника притягательной силы, такъ какъ онъ въ первый
ментъ
мо-
какъ бы доставляетъ ему защиту и безопасность. Съ другой
стороны, не при всякомъ случаѣ внушеннаго и имѣющаго видъ самостоятельности дѣйствія, будетъ правильно
ДальнѣЁшая опасность
думать о гиннотизмѣ.
гипноза доллша бы, казалось, состоять
въ вызываніи болѣзпей. По вполнѣ попятнымъ нричипамъ предполоЛѵеніе это не ыоліетъ быть доказано
экспериментально. Однако это
представляется дѣломъ несомнѣно возмолгнымъ и даже легкимъ. При
примѣпеніи, напр., неправпльныхъ методовъ гиппотизаціи, случайно
наблюдались припадки истеріи. Дал;е
нансійская метода можетъ въ
неловкихъ рукахъ новичка вызывать непріятныя случайности, если
гипнотизеръ при помощи энергическаго противувнушенія не съумѣетъ
тотчасъ
лее
уничтолсить
въ
корнѣ
симптома, которое иногда бываетъ
головная боль и т. под.), а это по
самовнушеніе
при
болѣзненнаго
первомъ сеансѣ (дролѵаніе,
моему всегда возможно. Такія
— 100/—
иенріятныя гі()с:іѣдствія большою
частью,
быть исправлены вмѣшательствомъ
врача.—Ио узко L і 6 b е а и 11, а иослѣ
на то, что пѣкоторыя
если не всегда, могутъ.
болѣе
удивнтельныл
опытнаго
того
и
свѣдущаго
В е г и 1і е і m
явленія,
указали
напр. развитіе бо-
лѣзии и да;і;е иастунленіе смерти какъ разъ въ
то время, которое
было предсказано человѣкомъ самому себѣ пли напророчено другими,
основано на впушеиііі и
сазіовнушенін.
Иыѣющііі
наклонность кч>
инохондріи, человѣкъ молсетъ посредствомъ самовпушенія развить въ
себѣ полное отсутствіе анпетита,
диспепсію
и заімѣтное исхуданіѳ
тѣла. Съ давнихъ поръ мнѣ у;ке случалось наблюдать болѣзни, переходившіе, въ длившіяся мѣсяцы и годы, худосочія, вознцкновеніе которыхъ считаю теперь возможнымъ объяснить самовнушеніеыъ больнаго, а длительность невольнымъ внушеніемъ со стороны, не разгадавшаго сути, врача. Въ одномъ случаѣ (сомнительная язва нгѳлудка, безъ
желудочныхъ кіювотеченій) я былъ въ состояніи подкрѣпить свою догадку
о
оказался
принять
подобной
ошибкѣ
чрезвычаііно
тѣмъ
обстоятельствомъ,
воспріимчивыыъ
больной
во вниманіе, что посредствомъ внушепія молшо по произ-
волу вызвать
и задерлпівать такіе процессы,
какъ мѣсячныя очи-
щенія (мпѣ недавно удалось эксперпментальныыъ
появлепіе рогулъ па двѣ
недѣлп),
сомпѣніл
внушепіемъ
ступною
что
къ внушепію. Если теперь
г.'ь томъ,
цѣлью
что
вызвать
смерть. Если бы оказалось
болѣзнь
то не
и
пли отекъ гортани, то возможаость
ни нстеріи, ни
малѣйшаго
пользоваться съ
косвеппымъ
образомъ
преда;ке
внушить параличъ сердца
прямаго
внушенію была бы доказана. Как'ь мы
влечетъ за собою
остается ни
можно
возмо;кііымъ
путемъ задеі>жать
прпчипенія смерти по
видѣлп выше, внушеніе не
разстройства
иервоьъ, ни
вообще
вредныхъ иослѣдствій, если умѣло и осторожно нримѣняехся согласно
съ принципами
пансійской
школы.
И
если
даже
обусловить какоіі нибудь непріятііый симитомъ,
оно
какъ
невзначай
напр.,
про-
извольное ішадоніе въ сомнамбулнзмъ, то для устраненія его достаточно знергическаго иротивуііпушенія. Пзъ 250
лицъ, которыхъ
я
подввргнулъ гипнотпзаціп, мнѣ ни у кого не пришлось видѣть вред-
— 101/—
ныхъ послѣдствій (если не считать бываіощихъ часто послѣ перваго
сеанса самовнутеній головной боли п т. под., которыя немедленно
устраняіотся_ но. в.нушенію ;ке). Но если кто нибудь нользуетСЛтипнозомъ легкомысленно и иеумѣренно, и нзъ легколыслія п иевѣлѵества не заботится о немедленномъ унпчтоженіи самовнушенія нервныхъ
симптомовъ, то могутъ развиться
неврозы помимо и даже
противъ
желапія гипнотизера. Въ этомъ заключается главная опасность гипнотизадіи неврачами.
Однпмъ изъ самыхъ своеобразныхъ, и въ то;ке время важныхъ
в'ь судебно-ыедицинскоыъ смыслѣ, своііствъ внушенія является возложность безсознательнаго внушенія судебнымъ слѣдователемъ подсудимому обмановъ
Bernlieim'y).
пользуясь
ребенка,
воспоминаиія
Япленіе это
сплою
женщины
убѣжденія
или
(hallucination
нами
и
у;ке
всячески
слабаго
retroactive
разсмотрѣно
стараясь
мужчины
по
выше. Ловко
вынудить
призваніе
въ
у
про-
стуикѣ, въ совершеніи котораго они подозрѣваются, можно невольно
сдѣлать
невинному
человѣку
внушеніе, что
онъ п въ самомъ дѣлѣ
преступникъ. А ]іазъ это случится, то можетъ послѣдовать не только
признаніе въ никогда не совершенномъ дѣяніи, но п излолѵеніе всевозможныхъ подробностей всякаго
зцихся въ вообраікеніи обвиняемаго.
рода, заднимъ
числомъ
Подробности могутъ
рисую-
сослулгить
очень хорошую слулгбу правосудію, такъ какъ, если они не совпадаютъ
съ несомнѣнными фактическими
данными
преступленія,
то
послулсатъ яснымъ доказательствомъ того, что дѣло идѳтъ о внушенномъ обманѣ воспоминанія. Есть очень легкій
контрольный способъ
для провѣрки характера показанія, и состоитъ онъ въ томъ, чтобы путемъ внуніенія лее заставить обвиняемаго дать такія подробности пропсшествія, которыя по условіямъ преступленья совершенно невозможны.
Если это удастся, то молено быть болѣе плп менѣеувѣреннымъ, что
все остальное показаніе и самопризнаніе не имѣютъ значеиія, т. е.
суть результаты внушеній со стороны слѣдователя. Таквмъ манеромъ
молшо избѣгпуть отвратительнѣйшихъ судебныхъ убійствъ.
Мы ви-
дѣли таклге, что пѣкоторые совершенно изолгавшіеся люди, въ сущ-
"
1()'2
—
ііости,—только люди чрезвычайно воспрііімчнвые къ внушенііо, и что
они постоянно ирпмѣшііваютъ къ дѣйствительностц плоды своего собствепнаго воображенія, илп внушениыя іімъ другими представленіл.
Свойство это необычайно часто встрѣчается среди многихъ
дпкихъ
народовъ Востока, а таклге у негровъ, пе говоря уже о землякахъ
нресловутаго Тартарена пзъ Тараскона Альфонса Додэ.
Но этнмъ снособомъ
искуственно создаются
нризпапія, но и фабрикуются ло;кные
не только ложныя
свидѣтелн.
Благодаря, часто
вызывающим!, въ свидѣтеляхъ робость, процедурамъ, благодаря маис]іѣ, съ которою
то
илп другое доляшостное лицо
обращается съ.
ними, иѳрѣдко случается, что многія свидѣтельскія показанія
заны своимъ нропсхолгдеиіемъ внушеиію. Для меня такая
обя-
возмож-
ность но подлелштъ сомнѣнію, и я въ зтомъ вполігЬ согласснъ
ВегнІіеіт'омъ.
Протпворѣчія,
которыми часто корятъ
съ
иодобныхъ
свпдѣтелей, невсегда имѣютъ основою сознательную ложь;
нерѣдко
онѣ просто результатъ виушенія. Особенно онаспы въ этомъ отиошеніп дѣтп, и чѣмъ они мололіе, тѣнъ въ большой мѣрѣ.
При этоыъ доллшо различать два случая: 1) когда внушеніе со
стороны производящаго сдѣдствіе судьи ироизводитъ свое дѣйствіе на
человѣка самого по себѣ иравдпваго; 2) когда допрашиваемый отпосіггся къ числу лпцъ всегда перемѣшивающихъ правду съ плодами своего вообраліениі, такъ какъ это выше его силъ постунить иначе.
Ліорой случай ПС особенно валгепъ и,
собственно
говоря, уже
издавна извѣстенъ, но подъ другимъ именемъ. Такіе люди
тотчасъ
лее узнаются ио манерѣ дерліать себя, давать показанія и иаконецъ
но ихі. ропутаціи. Пхъ разсматриваютъ, какъ
иеп|>авду і;аі;і. бы ио инстинкту, потому что
ііхъ
природою, а потому
пхъ ноказаніямъ пе
людей,
говорящих'ь
лол;ь какъ
бы стала
прпдаютъ
никакого
значенія. Надь первымъ л;е случасмъ крпминалистъ доллсенъ хорошенько задуматься, такъ какъ онъ молсетъ имѣть ыѣсто съ всякимъ
вполнѣ
порядочпымъ
человѣкомъ,
который
добросовѣстно
пока-
лн'тъ во всѣхі. пунктахъ чистую правду, и который только черезъ
виушеніе иыл'ь доведепъ до лолаіаго восноминанія.
Должно ли считать гипнотизированнаго безусловно нсвыѣняемымъ?
иопросъ этотъ, какъ видно іізъ всего
вышеизложеннаго, представ-
ляется въ каждодіъ частиомъ случаѣ въ
Нѣтъ
ствуіощій
сомнѣнія,
подъ
что
вліяніемъ
впушенія,
дѣйствовавшимъ въ состояиііі
цѣдо
падаетъ
на
высшеіі степени труднымъ.
прішцішіально,
всякіГі
должепъ
иевмѣняемости.
гипнотизера,
человѣііъ,
быть
дѣГі-
ириананъ
Отвѣтствееность все-
избравшаго
его
своиміі
ору-
діемъ. Но какъ провести этотъ припципъ на практикѣ, при необычайной частотѣ
безсознательныхъ внушеній, не
таковыя и пронсходящихъ
призпаваемыхъ
безъ осязательныхъ прпзнаковъ
за? Какъ паиъ въ каждомъ
частноыъ случаѣ установить
для вмѣияемости при существоваиіи тѣхъ тоншіхъ
ніенія па яву, которыя мы разсыотрѣли
за
гипнограницу
оттѣнковъ впу-
на своелъ
мѣстѣ.
Natura
поп facit saltum. Эта старая истина здѣсь какъ нельзя болѣе кстати,
V, осулідаетъ наши искуственныя подраздѣленія, какъ ложныя.
Съ практической точки зрѣнія я считаю пеобходимымъ
но и категорически
tharcM'b
разницы
предостеречь отъ
между
вторич-
установливаемой ѵ.
летаргіеіо и сомнабулизмоыъ.
эти различаются только но внѣшпости. Сомнамбула
LilienСостоянія
ыожетъ
стать
жертвою половаго злоунотреблевія съ такою ;ке легкостью, какъ лицо, находяіцееся въ калсущейся
летаргіп.
11 то
и другое
только
разновидности виушенія. По моему оба эти состоянія иогутъ быть въ
судебпомедициискомъ
ству, такъ какъ
они
смыслѣ приравнены
соприкасаются
частиомъ случаѣ вопросъ
можетъ
съ
быть
къ душевному разстройэтимъ
послѣднимъ.
поставленъ
Въ
относительно
степени произведеннаго вліянія въ болѣе легкихъ случаяхъ гипноза
(въ гипотаксіи). Какъ ѵ. L i l i e n t h a l ,
такъ и другіе
авторы
вы-
ставляютъ на видъ, какая велика^опаспость проистекаетъ для гипнотизера
отъ возмониіости сдѣлаться
жертвою всякаго
родавымога-
тельствъ. Опасность эта такъ велика, что присутствіе при сеансахъ
третьяго лица является болѣе пужнымъ въ интересахъ гипнотизера,
нежели гипнотизированнаго. Я могу въ этомъ отпошеніи указать на
статью V. Lilienthal'fl, причемъ сюда же, между прочимъ, относятся и
-
тѣ
случаи, когда
кто
104
нибудь
—
пожелаетъ
подвергнуться
гипнозу
съ нарочитою цѣлыо придать себѣ духу для совершенія преступленіл (вродѣ, панр., того, какъ теперь напиваются «для храбрости»).
Почти излишне прибавлять, что я кполнѣ согласенъ съ ѵ. L i l i e пt h a l ' c M ' b и liieger'oMT, въ томъ, что публичныя представленія съ гипнотизированными соинамоулали должны быть строікайше воспрещены,
ісакъ грубое и вредное для общественпаго здоровья н нравственности,
безчинство. — Такія зрѣлнпіа нпчѣмъ
не отличаются отъ того, какъ
еслпбы стали давать представленія съ душевно больными или состоящее пзъ физіологическихъ опытовъ. Ынѣ кажется, что пользованіе гипнозомъ неврачами, как'ь ремесломъ, дол;кно бы было быть воспрещено.
Наконенъ я думаю, что юрисируденція не долнгпа упускать изч.
виду случаи легколысленнаго
п неосторолінаго употребленія внушс-
нія, а также злоуііот|іебленіе
имъ для эгоистическихъ,
хотя и не-
преступныхъ цѣлей.
Въ заключоніе я
дол;кенъ сдѣлать l i i e g e r ' y
еще
одно
воз-
рагкеніе и заявить, что онъ жестоко ошибается, полагая, что гипноТИЗМ1. моипю «уничтолпіть»
полицейскими ыѣраыи и что онъ скоро
и с ч е з н т , , какъ дымъ, какъ это раньше случилось съ
ствани іИесмера». Я думаю, что въ
этомъ едва-ли
«иройдоше-
болѣе
надобность. Всякій теперь ясно впдитъ, что
ыесмерпзмъ
тировалъ себя вслѣдствіе туыаппости теоі)ій
Ыесліера,
имѣется
дискреди-
его
шарла-
таипзма и условій тогдашняго времени. Выливая воду изъ корыта,
выбросили и ребенка; но ребснокъ втотъ не умеръ, а является теперь в'ь сноем'ь настояиіемъ видѣ, свободный отъ
нелѣности,
стицизма и любостяліапія и освѣщенный свѣтомъ новѣГшіей
логіи.
Поздно теперь, какъ страусь, спрятать голог.у въ
кричаті,
караулч,, призывая на иомоиіь
нолпцію.
ЯСНЫМ!, созпаніемъ и безъ страха смотрѣть
Мы
ві. лицо
ми-
психо-
песокъ и
доллпіы съ
этпмъ столь
страшнымъ для многихч, людей явленіямъ. Мы должны подвергнуть
ихъ строжайшему научному изслѣдованію
и пользоваться
ими
на
пользу человѣчеству, а не во вредъ ему. Мы освоимся и сживемся
съ зтимъ явлепіемъ природы, какъ и съ другими.
—
Открытіе
1 0 5 / —
психолопіческаго значеиія внушенія B r a i d ' омъ (съ
недостаточною
полнотою)
и
L і ё b е а u 11
столь грандіознымі., что его можно
представляется
приравнять
къ
намъ
величайшіімъ
открытіялъ и пріобрѣтеніямъ человѣческаго духа. Съ большинствомъ
этихъ послѣднихъ оно имѣетъ ту общую черту, что и
здѣсь дѣло
идетъ о фактахъ не новыхъ, но до спхъ поръ неправильно
тыхъ, въ своемъ
получпвніпхъ
настоящемъ
иепраЕнльное
эволюціонную теорію
гипнотизма,
изложенія много
и
не
нрнлоліѳніе.
Дарвина,
электричества. В г a i d ' у
сущности
значеніп
открытіе
узнанныхъ
Для
внушенія.
содѣйствавшему
сравненія
антисептики,
Liebeaultiibi
какъ
и
обязаны
общему призпанію
ея
потому
приведу
эксплотацію
открытіемъ
Bernheim'y,
безспорно приеадлежитч, заслуга пополненія
поня-
ясностью
этой
многими
истины,
фактиче-
скими данными,—Этимъ отнюдь не умаляется заслуга другпхъ лицъ
относительно тѣхъ или другихъ деталей вопроса; между
иеннаго уноминапія заслулгиваютъ P a r i а,
do
ними осо-
Puys6gurnDurand
G r o s . Однако никто изъ этихъ послѣднихъ не сдѣлалъ въдѣлѣ
нзученія
сущности
гппнотическихт) явленій так7> много, какъ упо-
мянутые выше.
YII. Приложеніе: Два гипнотпілірованныхъ гипнотизера.
1) Къ психологіи гипноза. Д-ра Е.
Въ печати появилосъ
липіь немного
Bleuler'a.
наблюденіГі
гипнотизиро-
ванных!. надъ самими собою, а потому нижеслѣдующія замѣтки не
лишены нѣкотораго интереса.
Послѣ многихъ
таторовъ
(между
безплодпыхъ
прочими
и
попытокъ
Hansen'a)
разныхъ
загипнотизировать
другими способами, другу моему, доктору ѵ. S p e y r '
звать у меня гппнотическій
сонъ
эксперимен-
по ыетодѣ
меня
у удалось вы-
Liebeault
(словесное
внушеніе п фиксація). Чтобы содѣйствовать лучшему развитію представленія о снѣ—и такъ какъ дѣло было вечеромъ—я легъ въ по-
-
106
—
с'гель. Я имѣлъ полное яселаніе быть загипнотизированнымъ, но въ
гііиіюзѣ старался всячески бороться противъ
iiieiiiii съ тѣмъ, чтобы іізмѣі)иті. пхъ силу
дѣлаемыхъ
и вліяніе.
ыыѣ внуТаііъ
иаирязкеннал фіигсація не иі)онзводіітъ на меня никакого
юіцаго вліяиія, н въ виду того, что
какъ
усыпля-
исключительно словесное вну-
шеніе обыкновенно очень слабо дѣііствуетъ на лнцъ, которыя сами
занимаются гиннотизмомъ, я рѣшилъ
пустить въ ходъ слѣдуіощую
улоііку: уже много лѣтъ толу назадъ я дѣлалъ опыты надъ
ніѳмъ пеі)ифернческихъ изобралсенііі сѣтчаткн, аккомодаціи
влія-
н т.
н.
на воснріятіе зрительныхъ образовъ, и нашелъ при этомъ, что при
извѣстномъ, неясномъ фиксированін предмета, иѣкоторая, хотя непостоянная, часть поля зрѣнія совершенно выпадаетъ: при
фикси-
рованіи, напр. оправленной въ рамку картины—одна сторона рамки
нерестаетъ быть впднмою. Этотъ дефектъ въ полѣ зрѣнія производитъ
точь ігь точь тозке субъективное ощущеніо, какъ дошедшее до сознанія
слѣпое пятно. Этпмъ прпвычнымъ для меня способомъ я сталъ фпкси]іоваті. глаза гпнпотнзера; наступившіе дефекты поля
годаіія
сонроиождаишимъ
пхъ
словесны.чъ
зрѣнія,
внушеніямъ,
бла-
получили
значительное расніиреніе гораздо скорѣе, чѣмъ .что мнѣ когда либо
п|)иходнлось замѣчать;
предметы,
которые я еще могъ
различать,
ііскорѣ покрылись точно туманомъ, затѣмъ я сталъ опіущать въ глааахч, легкое ліікеніе и болѣе обильное увлажпеніе, наконець я сталъ
различат!, только свѣтъ и тѣнь, но видя больше
контуровъ
прсд-
метовъ. Къ удпвленію моему, состояніе это .меня не утомляло; глаза
мои были широко
открыты-,
спокоііно, безъ всякаго
[іаспространилась по
я с.-иотрѣ.іъ передъ собою
нанряженія п не мигая;
всему тѣлу
отъ головы
Иослѣ пѣсколькпхъ, направлеппыхъ
ми собою спадаются») мною
одо.гГ,ла
до
совершенно
пріятная теплота
самыхъ
пятокъ.
къ тому, внушеній («глаза сапотребность
закрыть
глаза
(ме;кду тТигь какъ до того у меня ско[>ѣе было ощущеніе, что мнѣ
.іиніь CI, трудомь удастся сомкнуть пхъ), н я закрылъ ихъ какъ бы
активно в'ь родѣ того, какъ это бываетъ при
быстром'ь засыпаніи
от'ь уста.юстп. Гиннотпзація длилась около міиіуты.
— 107/—
Состояніе мое можно назвать состояніемъ
покоя; мнѣ казалось, что мнѣ
нѣтъ
пріятнаго,
сладкаго
никакой надобности нерѳмѣ-
ііить позу, которая при другихъ усдовіяхъ едвалп могла бы быть удобна болѣе
или менѣе долго. Психика моя была
совершенно
ясна;
я набліодалъ за собою; все, что я впослѣдствіи передавалъ о моихъ
ошущеніяхъ,
было
вполнѣ
подтверлсдено
ыоимъ
гпинотизеромъ.
Вліяніе послѣдовавшихо затѣмъ внушеній на
сознательное
содерэюанъе моихъ мыслей было совершенно такое от, пакт,
при бодроствованш; однако большинство ихъ было выполнено. Я сосредоточивалъ все свое внимаиіе вовсе не на гипнотизерѣ,
а на самомъ себѣ.
ЫоГі другъ поднялъ мою руку кверху въ отвѣсномъ
положеніи
н сказагь, что я не могу спустить ее. Я попробовалъ тотчасъ
-лк
это сдѣлать, п сначала ынѣ это удалось; легкое придерліивапіе руки и новое внушеніе
воспрепятствовали мнѣ опустить ее совсѣиъ.
Вдругъ л почувствовалъ, что мои biceps совершенно
против'ь моей
воли сокращается, лишь только я усиліемъ разгибателей хочу сдѣлать рукою двизкеніе внизъ; однажды, когда я употребилъ
усиліе, чтобы
добиться своего,
сокращеніе
сгибателей
крайнее
сдѣлалось
такъ энергично, что предплечіе совершенно приблизилась къ плечу,
вмѣсто того, чтобы отойти кнаружи, какъ я этого хотѣлъ.
Тогда другъ мой заявплъ, что правая рука дѣлается нечувствительной. «Тутъ онъ дѣлаетъ промахъ», подулалъ я, «для такого внушенія еще черезчуръ рано», и когда онъ заявилъ, что колетъ меня
въ тылъ руки, то я подумалъ, что онъ это говоритъ нарочно, чтобы провести меня, такъ какъ я чувствовалъ
тупаго предмета (мнѣ казалось, что это крап
часовъ). По пробуікденіп я былъ
поражепъ,
лишь
прикосновепіе
монхъ
узнавши,
дѣйствительности былъ уколотъ. Настоящей анестезіи
удалось; но, когда однажды было заявлено, что «рука
карманныхъ
что
я
въ
вызвать
не
точно
за-
снула», я нѣкоторое время ощутплъ покалываніе, п нрикосповеніе
испытавалось мною какъ бы сквозь толстую повязку.
Тогда мнѣ было сдѣлано
внушеніе
проснуться
ігь
утру въ 6
108
часовъ 15 миііутъ (до
—
тѣхъ поръ мпѣ
снуться къ опредѣленпоіму часу).
никогда не удавалось про-
Затѣмъ я должснъ былъ открыть
глаза и нотуишть лампу. ІІослѣднее поручсніс я исполнплт^ такъ не
ловко, что ыпѣ было нѣсколько совѣстно
чнѣ ііакъ будто что то ыѣиіало вндѣть
нредъ ыоіімъ пріятелемъ;
предметы стереоскопически.
Я хотѣлъ косвеннылъ пололіеніеиъ рукп надъ стеклолъ отвести, произведенный дуновеніел'ь, токъ воздуха, но нѣсколько разъ, и самъ
того не замѣчая, попадалъ мимо.
При этомъ я безъ всякаго ощу-
іценія
нламенеыъ такъ' долго, что внѣ
боли
держалъ
руку
надъ
гипноза я бы этого не могъ сдѣлать безъ сильной боли отъ олѵога.
Часто и энергически иовторепиое
нія въ 7 * седьмаго и.мѣло
не
впуніеніе относительно
совсѣмъ
пріятное
пробулсде-
іюслѣдствіе. Я ,
правда, не просыпался всю ночь,, но jurb каліѳтся,
что
все время
не переставалъ думать, не четверть ли ул;е седьыаго. Такъ к а к ъ
моментами имѣлъ ясное сознаніе
слѣдить
за
этимъ
мел;ду тѣмъ
я
но
боя
о моемъ
башеннымъ
часовъ не слышалъ
моя находится рядомъ съ
пололгеиіи, то
часамъ,
чтобы
ни
fi
я хотѣлъ
успокопться: а
разу,
хотя
квартира
колокольней.
Когда было ніесть часовъ, то я могъ сосчитать
верти, а затѣмт.
я
часовыхъ
ударовъ, но
сначала 4 чет-
всетаки
не проснулся.
Лишь только пробило Ѵд седьмаго ко мнѣ въ дверь постучались и
я проснулся.
Вт, слѣдуюиіііі разъ виуиіеіііе
проснуться
къ извѣстному часу
удалось безъ затрудненія послѣ очень пріятнаго, крѣпкаго сна: благодаря тому, что внупіеніе было
Бечсромъ
доктором'Ь
днемъ
слѣдуюиіаго
дня
сдѣлано въ другой форыѣ.
я
дважды былъ гипнотизпрованъ
V.
8]іеуг'омъ въ лелсачемъ положсніи на диванѣ, а еще
позже
еиіе одинъ разъ ііроф. Р о г е Г е м ъ . Упомянутые уліе
0ПІ.1ТЫ бы.іи повторены съ величайшею
легкостью,
затѣмъ у меня
была вызвана каталеисіи руки и даны нриказаиіл совершить
торыя дѣйствія.
Если
за
ственно
слѣдовали другія
жалась,
такт,
что
внушспіемъ
безболѣзненностп
нѣко-
непосред-
внушенія, то нечувстпительность продол-
уколы, котоііые
я
въ
момеіггъ
производства
-
10!) —
ощущалъ въ формѣ простыхъ црикоеновеліій, стали причинять
въ
теченіе того
гость
въ
боль
же гипноза. Съ другой стороны, болѣзнеынал ту-
ногахъ,
которая у меня развилась вслѣдствіе чрезиѣрно
продолжительной прогулки, надолго іізчсзла аослѣ нѣсколькихъ внушеиій. Когда ыиѣ внушалась невозмоікность вынолнепія какого нибудь движенія, сокращеніе антагонистовъ
теперь наступало не такъ
часто. Часто л иснытывалъ ощущеніе, точно путь ыопхъ волевыхъ
иішульсовъ прерваиъ, точно мускулы не напрягаются, несмотря на мои
величайшія усилія. При слѣдовавшихъ затѣмъ впушеніяхъ я испытадъ,
впрочемъ,
такое ослабленіе волн, что
я подчасъ, и
помимо
моего
намѣренія переставалъ иннервировать своп органы, по той причпнѣ
что безплодное успліе было для меня черезчуръ утомительно, пли :ке
потому, что я въ ту минуту вовсе не думалъ о возмоікности сопротивленія внушенііо. Если мнѣ назначалось совершить какое нибудь
дѣйстБІе, то я долго могъ нротивустоять; въ концѣ концовъ я его
всетакп выполнялъ; пропсходпло это отчасти вслѣдствіе недостатка силы
воли, въ родѣ, напр., того, какъ уступаютъ рефлексу, протпвъ которага
бороться стоить большаго усилія,—отчасти—а именно при мелкпхъзадачахъ, напр., поднять ногу—оттого, что я чувствовалъ, что двилсеніе
производилось безъ всякаго активпаго участія моего я. Неоднократно
у меня
было
ощущеіііе,
что я уступаю требовапіямъ гипнотизера
изъ угодливостп. По такъ какъ у меня при этомъ сознапіе большею
частью сохранялось настолько, что я при желаніи ыогъ бы оказать
сопротивленіе, то я могъ убѣдиться въ невѣрностп моего предпололіенія.
Всякое
повое
впушеніе,
равно
какъ
прпказаніе
прекратить
начатое дѣйствіе, въ первый моментъ производило на меня непріятное внечатлѣніѳ,
достать
кое
что
которое облегчало мпѣ сопротпвленіе. Приказанію
пзъ сосѣдней комнаты я могъ противостоять до-
вольно легко; это мпѣ не удавалось, если дѣйствіе разлагалось на
отдѣльные моменты, т. е. если я нолучалъ впушеніе двинуть одною
ногою, затѣмъ другою и т. д., нока прнказаніе не было исполнено.
Вынолиенію посттипнотическаго внушенія я могъ сопротивляться. Однако, это мпѣ стоило порядочнаго усилія, и если я въ разго-
— 110/—
ворѣ
хоть
на
одно
мгііовеніе забывалъ не сыотрѣть на тарелку,
которую мпѣ слѣдовало переставить на другое ыѣсто, то я ловилъ
себя па томъ, что фикснровалъ ее. Мысль о полученномъ прнказапіи мучила меня до тѣхъ поръ, пока я не заснулъ, и даже въ постели
я
епіе
подулывалг
о томъ,
чтобы встать и исполнить приказъ,
лишь бы успокоиться. Однако я вскорѣ заснулъ, п вліяніе внушенія испарилось.
]5ызвать галліоципацію удалось одинъ разъ. Проф. F о г е 1 внушпл'ь
мпѣ всунуть па.чецъ въ ротъ и сказа.ііъ, что я почувствую
горечь.
Тотчасъ же моему воображепію представилась горечь въ родѣ алоэ, и я
былъ очень уднвлепъ, когда въ дѣйствительности такъ ясно ощутнлъ
сладковато-горькій, солоноватыіі вкусъ,-—что подумалъ, что не въ самомъ ли дѣлѣ у меня руки
і'рязны. При
мои руки были внолнѣ чисты. И
здѣсь,
повѣркѣ
оказалось,
слѣдовательно,
что
внуше-
ніе иначе дѣйствовало
на сознательное
содержаніе
моихъ
мыслей, Ч7ьмо на безсознательное\
при выполнение
внушенія
главную роль гіграло
послѣднее.
Сознаніе мое претернѣло едва затѣтныя измѣпенія. Однако послѣ
послѣднихъ
двух'ь
сеапсовъ,
настоіічпво, внушали амнезію,
въ которыхъ ынѣ,
хоть и не очень
я по пробуікдепію лишь съ трудоыъ
могъ воспроизвести случившееся. Л забылъ послѣдовательность опытовъ во времени,
хотя
былъ
въ состояпіи вспомнить логическую
связь между ними. О нѣкоторомъ краткомъ эпизодѣ третьяго сеанса
я поторял'ь всякое восполинапіе.
Однажды, пока гипнотизеръ оста-
ііилъ меня спокойно лежать, у меня явились легкіе намеки на гпннагогическія галлюципаціи ( я ігЬсколько лѣтъ
ужь занимался ихъ
изученіемъ).
Пробужденіе совершилось по внушенію и длилось секундъ съ 1 0 ,
помимо моей воли и безъ всякихъ особенныхъ ощущеній, примѣрно
какъ послѣ легкаго сна.
Состояніе,
легкую
въ которомъ я находился, должно опредѣлпть, какъ
степень
гипноза въ виду того, что амнезія отсутствовала.
Его нельзя точно подвести пи подъ одну изъ установленныхъ раз-
— Ill —
личными
изслѣдователяіш рубрикъ для гппиотпческаго сна. Однако
мнѣ приходилось наблюдать подобныя состоянія неоднократно.
Обнародованіе дальнѣйшихъ самонабліоденііі со стороны образованныхъ людей очень ліелательно, и можетъ оказать немаловаліныя
услуги въ дѣлѣ уразумѣнія сущностн гиниотическихъ явленій. Пока
что, было бы крайне важно знать, представляютъ ли субъективные
симптомы гипноза такое лее различіе и непостоянство, какъ и объективные, или лге окалгется возмолшость найти нѣкоторую
законо-
сообразность въ ихъ проявлеиіи.
Случай
2)
15 января
автогипноза.
1878
(Иаблюденія
проф.
Фореля
отъ
г.).
«Сегодня послѣ обѣда (миѣ тогда было ровно 2.9 лѣтъ отроду)
я заснулъ
на
дивапѣ п впалъ черезъ нѣкоторое время въ хороню
знакомое мнѣ состояніе тялселой дремоты, которое ынѣ приходилось
улге испытывать неоднократно, п которое я могу стряхнуть съ себя
лишь съ величайшимъ уеиліемъ.
Послѣ ыногократныхъ пробулгденій и полупробужденій (несмотря
на громадное усиліе пробудится, я и проснувшись, испытываю страшную
наклонность
ко
сну) я встаю и салсусь въ кресло, на кото-
ромъ комедія продоллсается.
Я засыпаю
нѣсколько разъ
въ различныхъ позахъ и противі,
моего ліеланія, и ынѣ всякій разъ
снуться.
Одналгды
я заснулъ,
локтемъ опиравшуюся на
стоитъ громадныхъ усилій про-
пололшвъ голову на правую руку,
правую
ручку
кресла.
Плодомъ
моихъ
стараній нрел:де всего получилось легкое двиліеніе лѣвой руки, которое я
былъ въ
состояніи повторить нѣсколько разъ, но никакь
не могъ усилить. Результатомъ ыоихъ дальпѣйшихъ усилій было то,
что мпѣ удалось полуоткрыть глаза, причемъ я имѣ,ііъ возмолшость
убѣдиться, что я въ самомъ дѣлѣ могу двигать лѣвой рукою, и что
это
ынѣ
въ
состояпіп
пе показалось, не приснилось. Тѣмъ не менѣе я еще не
двинуть
какимъ нибудь другимъ членомъ. Наконецъ
мнѣ удается повернуть голову налѣво.
освободилась
отъ
тяліести
Лишь
только
правая рука
покоившейся на ней головы, какъ она
— 112/—
соверлісиіш иезсозпательно подвинулась ИѢСІЮЛЫІО киередп (вѣроятuo,
вслѣдствіс
естественной унругостп локтеваго сустава и вслѣд-
ствіе того, что предплечіе больше не удерзкивалось тяжестью голоі!ы). Когда голова, которую миѣ рѣшительио не удавалось удержать
ВТ. ея новомъ пололіенііі, унала на прежнее мѣсто, она попала позади моей руки и нрнтолъ такъ, что правый глазъ коснулся какъ
разъ
нястно-фаланговаго
сустава
большаго
Разъ 7 или 8 я усиливаюсь повторить то;ке
пальца правой руки.
дви;кеніе головою,
и,
несмотря на отчаянное напряженіе, мнѣ не удается снова подпереть
голову правой рукой, которой не могу подвинуть ни на миллнметръ,
и при всякомъ движеніи
сточку
большого
правый глазъ аккуратно ударяется о ко-
пальца. Другія двил;енія головы для меня рѣши-
тельно невозможны, точно также, как'ь мнѣ не удается усилить двнiuenie лѣвой руки до соприкосновенія съ правой. Иаконецъ мнѣ съ
страшііымъ усиліемъ удастся вернуть обладаніе верхнею частью туловища
и
вскорѣ затѣмъ пислѣднпмъ иапряженіемъ воли и свободу
нижнпхъ
конечностей.—Я
имѣлъ
ощущеніе
бсзотчетнаго
страха,
ношелъ К'], умывальнику и облилъ себя холодной водою, чтобы окончательно разсѣіггь послѣдніе остатки этого насильственнаго сна.
Вь .чтомь с.іучаѣ л могъ, слѣдовательно, открыть глаза и наблюдать
такимъ
образомъ
частичныя
полусонное
состояніе
двигательной сферы. Эти
состоянія полусна, а въ особенности, частичное
бодрст-
ваніе не отдѣльиыхъ мускульныхъ группъ, а извѣстныхъ координированныхъ дви:і;еній нредставляютъ
uoe.
li'i.
собою нѣчто очень замѣчатель-
теченіп этого времени я ясно ііазличалъ движенія людей
в'ь корридорѣ II боялся, что если півеііцаръ )ірпдегь, чтобы пригласить
меня
къ больному, то я не буду въ состояніи ироснутъся и
отвѣчать ему. Уто отчасти было причиаою моихг отчаяпныхъ усн.іій проснуться.
Ыиѣ часто приходилось испытывать нодобныя состоянія. Однажды я заснулъ, пітслонившпсь спиною к ь креслу. Л иылъ въ полуснѣ,
дѣлалъ усиліе проснуться, но остался точно парализованный,
точно налитый свиыцомъ.
Наконецъ мнѣ удалось открыть глаза; я
— 113/—
ясно разліічплъ окно, садъ со всѣми деревьями, но я былъ полозкителыіо
не
въ
состояіііп шевельнуть пальцелъ. Прошло ігіікоторое
время, пока миѣ при поиопці миогократпых'ь усіілій удалось верну-ть
сііободпое поіьзовапіе своими членами.
Я сдѣлалі^приэтомъ еще и то пабліодеиіе, что при такихъ состояніяхъ, рядоыъ съ реальными внечатлѣпіями получаются и га.іліоцииаціи (обманы органовъ чувствъ),
и особеппо въ сферѣ слуха
и мускульнаго чувства, Я слышалъ шаги въ то время, какъ никто
не проходилъ по корридору, думалъ, что пропзволсу двпжепія въ то
время,
чить
какъ ничего нодобнаго не было.
истинное
отъ
ЫггЬ было нелегко разли-
калгущагося, а относительно слышанныхъ ша-
говъ—это оказалось положительно певозмолѵпымъ».
Так'ь писалъ я 11 лѣтъ тому иазадъ. Коммептаріи тутъ излишни. Для меня теперь вполпѣ ясно,
автогипноза, п
что я тогда былъ въ состояніп
что самовнушепіе каталенсіи и двигательпаго пара-
лича усиливалось
но мѣрѣ новторенія попытокъ преодолѣть ихч, и
вслѣдствіе безплодности этихъ попытокъ, такъ какъ эта послѣдпяя
убѣлгдала меня въ силѣ испытываемыхъ ощущепііі.
ііакліочптелыіыя уямѣтки.
я придаю особенное значеіііе самонаблюдепіямъ коллеги І И е п1 е г ' а ; они, мелсду прочимъ, ясно показываютъ, какую валиіую роль
иі'раетъ при внушеніи безсознательная дѣятельность головнаго мозга.
Мон .іичныя
по опыту
паблюденія
многимъ другпмъ,
искліочитсдьпаго.
падъ собою, безъ сомнѣпія,
а
Обстоятельство
потому
это
не представляютъ
какъ
знакомы
ничего
разъ мол:етъ служіггь
доказательствомъ тому, что воспріпмчивость къ впушепію—свойство
пормальпаго человѣческаго мозга.
В е г п і і е і п і доказалъ, что
Лато осішвапы па внушеніи,
чудеса «стнгматизировапноГі»
Луизы
такъ какъ они могутъ быть искусст-
венно вызваны посредствомъ внушенія.
-
J 1 4
—
Нііѣ кажется, что то;і;е самое справедливо для
.іечсііій»,
ііроіізводіиіых'1,
«чудесііыхъ пз-
in. таіп. паз. иротестаптскпх'ь ыоліітвеіі-
in.ix'i. лочебппцах'ь.
Ji'i, завсдсіііи
тііиѣ, ііасторъ
вую
пли
pyK'bJ,
Z e 1 11' r'a
въ Меіиідорфѣ,
п'ь Цюрпхсколіъ каи-
Zellcr накладывает!, на ііѣкоторое время руку (пра-
лѣвуіо)
смотря
па больную
по падобиостп
часть тѣла (бпблсііское возложепіс
иовторяеті. ;-)ту процедуру ііѣсколько
рал-і. п достпгает'ь этимъ способом'ь псцѣлепія отъ болей, параличей
іі т. д. Итороіі, практпкуюпийся
таыъ способч. возложепія рукъ, со-
стоптч, в'ь «помазаиіп 5і\'[іомч.» (также какъ въ библіп). Рука смачивается холодпі.імь ОЛИВКОВЫМ'!, маслом'ь и накладывается па больное мѣсто.
/і е 11 е г,
лично сообіцившііі мпѣ обл. этпхъ результа-
•і'ахч. и главное значепіе придаюіцій сопровождающей процедуру мо.ІІІТВІІ, оспаріівает'1, предіюложеіііс обч. участіи вч, этихъ излечепіяхч.
-магнетизма» тѣмъ сообі)ажеі!Іем'ь, что при этомъ пикакіе пассы не
употребляются. Но вѣдь напсійска;і піі:ола ихч. тоже не унотрсбляетъ.
ІІзч, всего іи,!іпе!ізложеііпа!-о мо;кпо, однаі;о, сдѣлаті. не двусмысленное заключеніе,
нти Z і' 1 1 е г, і!е отдавая себѣ вч. этомъ яснаго
отчета, дѣіісч-иуетъ
на
своихі. болі.ныхч, г.нушенісмь каігь слове-
СПІ.І5П., такч. и ві. св!ізн сч. пріікосновоіііемч, къ болып.імъ частямч,.
исі;л!Очепіемч.
иб'ьяс!!енія
явлснія, его снособъ лечепія чрезвы-
чаііно близко подчодитч, in. методу леченія впупіс!ііемч, ЬіёЬе. a i i l t ;
чолі.ко здѣсі. мі.і нмѣемч. дѣло сч. впуніенісмі. на яву.
к. о іі к ц •!..
ІІздаііія Н. П. П Е Т Р О В А ,
Спб., Выборгская сторона, 1Ііі;кег0і)0дсі;а!і ул., Лс 17.
Краткій к о н с п е к т ъ общей патологіиЛТвэ'Тада"
U-
1
КЯПМЯННЯЯ
КНИЖКЯ
"іюиисывашя. рецеитовъ, 100
iia|Jiviannaл
nnnmtia
листопъ сі. дуоліікатомъ, въ папкѣ. Иад. 4 . Ц . 50
1|
^л/сскиіа дисщппацгй
по медицииѣ и ветернііаріи
п а т а л о г ъ «а iseo—SS г. II,.
к. •Дополнсніе къ этому ка-N
то.іогу ;!а 1 8 6 0 — 8 9 г. включительно. Ц . J-0 к.
п
Указатель лѵчшііхъ общепонятПопулярная медицина, иыхъ м е д п ц . ' к а ш ъ для публи
кіі, фельдшероігь, акушерокъ и т. п. лицъ. 1890 г. Ц . 15 і;..
Изданія И. А. РОЗОВА, въ Кіевѣ и Одессѣ.
д
ПВОрСНІИ,
ІІатологія II терапія болѣ:!ией желудка. Перев.
Бартоніевнча, подъ ред. проф. Тритшеля. 1 8 9 0 г.
Ц . 75 к.
п
Легочная чахотка н острый мнліарный туберкулезъ. ІІеГ ю л е . рев. съ 3-го нѣмец. изд. подъ ред'. проф. Чиркова. 1888 г.
II,. 1 р . 25 к.
I
.
•
.
составленный
по кѵрсамь
КОІѴІПеНДіуіѴІЪ по ГИГіеНЪ, профессоровыДоброславина,
Субботина, Эрисмана п д р у г . Съ 50 рпс. ( 3 3 8 стр.І. 1690 г.
Ц . 1 р. 75 к.
•я
Лекциі но фармаколог!II, съ іірпбавленіемъ И. О.
ЦЫОКОВСКІИ. ГІодвысоцкаго. ІІзд. 4-е. 1889 г. 2 т. Ц . 6 р.
;|і
ІІ])актііческое руководство для іізслѣдованія бактерій въ
и ю н е , ліпвотныхъ тканяхъ. Подъ редакиіей проі(). 'і'ріітшеля.
• 1889 г. Ц. 30 к.
]|1
Руководство къ общей и частной патологической анаЩиглеръ. томіи п патогенеза. 3 ч. 1886 г. П.. 10 р. Съ атласоыт. рисунковъ.
jjii
Электричество въ ледпципѣ. Электродиагностика,
| 1 Д И М С С е Н Ъ . электротерапія. Перев. подъ ред. проф. Трптшеля. 1-е рус. изд. 1887 г. Ц . 1 р. 25 к.
'т
гЬгЬ
ІМикроскопъ и его употребленіе. Руководство
и а Н Г О ф ф е р Ъ . къ обш,ей микроскопической техникѣ для вра1 чей и студептовъ. Съ рисунками. 1881 г. Ц . 75 к.
L
'
"
составленные преимущественно по,
р о р м у л ы рецептовъ, Штрюмпелю и др , съ прибавл.
новѣйшп.хъ средствъ. 188G г. Ц . 50 к.
Н А С Т 0 Л Ь Н А 5 |
К Н И Г А
' Д М ЗАПИСЫВАНІЯ БОЛЬНЫХЪ И НЕОБХОДИМЫХЪ СПРАВОКЪ,
съ калондаролп. и другим» ііужныміі для иаасдаго ііраіітііі;уіоіцаго
врача (больницы, нріемнаго тіокоя м т. н. учр.) евѣдѣніямп.
Содержаніе: Изь pocciikuofi і[)армаі;онеи.—Мѣры, назначаемы» на
сигнатурахь.—ІІореводъ нашего аптщінаго вѣса на десятичный п
oojmHO. — АіиліпскіП меднц. вѣсъ.—Ві.ісщів нріемы ядовнтыхъ іі
(;іілі>ііо-дѣпствуюіціі\ч. средствъ.—Дозы для нодкожиыхь всирысіаіраній,' лѣкарственныя вапны. — Температура ваннъ. —Вычнсленіе
времени родовь. — Яды и нротивоядія. — Деяннфеиніоіпіыя сред• , с т в а . - Г/гКсдііевнаіі намисі. больны,х:ь.—Спнсокъ болѣзней з^ годъ.—
Оріцая вѣдомопь нроп:)веденныхъ віі;пітовь іі пріемовъ. — Снисокь
годнчныхъ больиых'ь.—Законы о донесеігіяхъ н новальныхъ болѣ;іняхіі.—Сіііісокь эпіідем. болѣзней за годь. —ІЗыдача .меднцинскііхъ
свндіітсльствъ. -^іаппсі. выданных!, меднн,. сйііді.тельсгвъ. — Прііході.-расходч..—Обиіаи,.та<олица доходовь, но чнсламъ н мѣсяцамъ,
за годі>.—Общая таблица расходовь за гоіь, —Хлфг^ітныГг указатель больныхъ.
*
Цѣна въ нанкѣ или КЛСОЛИІѢ 1 р 2Г) к., вълолсіікорѣ 1 р. 75 і;.;
на ііерес. 25 к.
- -—
Іізданіо модико-хирургическаго книяснаго магазина Н . П . П Е Т Р О В А ,
(1-ІІетербургъ, Йпжогородекая, Ла 17.
\ БЕСЪДЫ
подаваемый докторомъ
О
ГітНОТІЗЖѢ,
медицины
Я. 11. Л Е 13ТІ П С О Ц ОМ Ъ.
Иыиусііъ I. Іъъ читателю. FoiUan et Segard.—Гніиіоти:)мъ вт, практической медиципѣ. Я. И. Л. ^ Объ онасностяхъ и иользѣ гиипоти;іма I'l'of Forel.
•
IS'JO г. Цѣна 30 к., CI. нерес. 35 к.
('кладь у автора: Граі|юк!П нер., д. Л« 7—О, ь'в. Xs
Дозволено
цензурою.
С.-1ктербу1лъ,
J 4 \ J l a p t a ISiJO г,
Тпігографі)! Допартіімспта 5';ііловъ^чДІоіоітіі, Лі -Id.
V
Автор
mila997
Документ
Категория
Техника молодежи
Просмотров
26
Размер файла
51 169 Кб
Теги
forex
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа