close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
ВЕСЕЛІВСЬКА РАЙОННА РІЗНОПРОФІЛЬНА
ГІМНАЗІЯ
МОДЕЛЬ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
«ГІМНАЗИЧНЕ БРАТСТВО»
Волошина Оксана Іванівна
педагог-організатор
Веселівської районної
різнопрофільної гімназії
Домашня адреса: Запорізька обл.
Веселівський район с.Новоуспенівка
Вулиця Миру 13.
Телефон 76-6-21
с.м.т. Веселе 2007 рік
РОЗДІЛ
1
ОПИС МОДЕЛІ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РІЗНОПРОФІЛЬНОЇ ГІМНАЗІЇ
1.ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ І
ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ.
Діюча модель учнівського самоврядування Веселівської районної
різнопрофільної гімназії має цілеспрямовану, конкретну, систематичну,
організовану і прогнозовану за наслідками діяльність гімназистів. У процесі
її впровадження реалізуються функції управління, спрямовані на вирішення
завдань, які стоять перед учнівським колективом. Модель підпорядкована
формуванню особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією,
забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до
активної систематичної участі у вирішенні важливих питань життя
гімназичної сім’ї (класу) та гімназії в цілому.
В основу самоврядування покладено організаційно-методичні принципи
управління, до яких належать: регулярна почергова змінність виборного
активу; розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;
доброзичлива вимогливість; конкретизація колективних творчих справ;
диференціація (створення умов для повного вияву і розвитку здібностей
кожного члена колективу).
До принципів роботи органів учнівського самоврядування віднесено:
* демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської
думки);
* виборність (на основі об’єктивної характеристики кандидатур відбувається
голосування за висунуту кандидатуру);
* змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному нових функцій у
колективі);
* звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду
діяльності), співробітництво, довір’я, узгодженість між членами колективу,
дорослими і дітьми;
* особиста і колективна відповідальність за ухвалення рішень та їх
виконання;
* гласність, контроль;
* демократизація взаємин дорослих і дітей.
Учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка сприяє
розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних
взаємин
виховного
колективу
на
принципах
самореалізації,
самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості. Воно
сприяє появі в учнів почуття господаря класу та гімназії, вміння
співробітничати на принципах рівності, гласності, демократизму,
толерантності, позитивно впливає на формування в учнів таких
моральних якостей, які неможливо виробити за допомогою тільки
словесних впливів.
Учнівське самоврядування в гімназії має на меті через широко розвинену
систему органів самоврядування забезпечити: включення учнів у
різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, сформулювати права і
обов’язки
гімназистів,
виховати у них активну життєву позицію,
підготувати до дієвої участі в демократичному управлінні суспільством.
Визначити відповідальних за конкретні ділянки роботи і керівників органів
учнівського самоврядування, а також формувати культуру громадянськості,
вміння та навички жити громадою.
Для вирішення наявної проблеми, реалізації поставленої мети та ідеї у
Веселівській районній різнопрофільній гімназії визначено
основні завдання діяльності учнівського самоврядування шляхом організації
життя учнівського колективу, які реалізуються в залученні всіх його членів
до планування, організації, контролю й підбиття підсумків навчальної та
суспільно корисної праці. Таким чином через розвиток соціальної активності
учнів виховується почуття власної гідності, надається їм можливість виявити
себе на ділі.
Така модель учнівського самоврядування сприяє виробленню в
гімназистів певних якостей:






відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що
відбувається навколо;
принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати
критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам
навколишніх;
самостійність;
готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення,
долати труднощі;
творче ставлення до дійсності;
вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля,
думки, пропозиції.
Маючи дієву модель учнівського самоврядування, Веселівська районна
різнопрофільна гімназія не тільки дає знання, а виховує в дусі патріотизму,
вчить добра, порядності. Це реальний шлях, на якому наша гімназія долає
соціально-культурні розриви між школою та реальним життям. Саме тому
учнівський колектив сильний і організований, з чіткою системою
самоврядування й відповідальністю перед вчителями та батьками за своє
навчання та свої вчинки.
Наш досвід є результатом плідної співпраці багатьох педагогів.
Таку систему учнівського самоврядування запроваджено в гімназії з
моменту її заснування з 1993 року, оскільки вона доступна, мобільна,
дозволяє раціонально використовувати час, засоби і витрати.
Ефективність педагогічної взаємодії вчителя та учнів залежить від того,
наскільки діти набувають умінь і навичок організаторів будь-якої діяльності,
наскільки вміють організовуватися, наскільки вміють зайняти активну
позицію, наскільки в них буде сформована соціальна активність і
відповідальність. Як показує досвід, найреальніше це здійснюється через
організацію самодіяльності учнівського колективу.
З метою ефективного
функціонування шкільного самоврядування нами розроблено таку систему
організації, яка має на меті поступове залучення всіх учнів у процес
самоуправління. Учні молодших класів задіяні на рівні своїх гімназичних
сімей – це є місцеве самоврядування, середні класи на рівні паралелей, а учні
старших класів працюють
у вищих органах влади гімназичного
самоврядування. Така система, забезпечує поступову та ґрунтовну підготовку
молодших учнів до подальшої роботи у старших класах в напрямку розвитку
гімназичного самоуправління.
Організаційно-функціональна
структура
«Гімназичного
братства»
представлена на наступній сторінці розкриває взаємозв’язки між органами
учнівського самоврядування.
Представлена на схемі організаційно-функціональна структура та Статут
дитячої організації гімназії «ГІМНАЗИЧНЕ БРАТСТВО» дає чітке уявлення
про структуру самої організації та взаємозв’язки між її ланками.
Комітет учнівського самоврядування (КУС) з його штабами – «Знання»,
«Інформація», «Творчість», «Трудові і спортивні справи» - завжди господар у
навчальному закладі. Педагоги переконані: немає й не може бути в
учнівського колективу таких справ, організацію яких не можна довіряти його
членам.
Справжня учнівська демократія починається з вищого органа
самоврядування – учнівської конференції, на якій відкритим голосуванням
обирають учнівську Раду «Гімназичного братства», її лідера та вирішують
найбільш важливі питання шкільного життя, напрями діяльності колективу.
На таку конференцію діти та вчителі-радники збираються раз на рік на
початку навчального року у вересні, для того щоб організувати учнів на
основі вільного вибору в малих ініціативних групах, штабах, учнівських
сім’ях та об’єднаннях. Поряд з цим дирекція школи ознайомлює учнів з
рядом наказів виховного змісту, що мають на меті організацію цілісної
системи учнівського самоврядування. Один із них затверджує педагогіврадників, які конкретно закріплені за кожним штабом, який опікується
певною ділянкою роботи: інші – нормативно-правові акти, що регламентують
основні положення учнівського самоврядування.
Педагоги-радники допомагають школярам розвивати творчу активність
під час виконання роботи та в процесі громадської діяльності, критичне
мислення, вміння аналізувати, вирішувати конфлікти, ефективно
спілкуватися. До ініціативної групи педагогів-радників входять:
директор гімназії Кривко Ігор Олексійович керівник штабу «Інформація»,
заступник директора з навчально-виховної роботи Волошин Сергій
Васильович керівник штабу «Знання»,
заступник директора з наукової роботи Поляков Володимир Сергійович
керівник Наукового товариства учнів (НТУ),
заступник директора з виховної роботи Бедюх Людмила Василівна керівник
штабу «Трудові та спортивні справи»,
педагог організатор гімназії Волошина Оксана Іванівна керівник штабу
«Творчість».
Крім учнівської конференції, керівним та
виконавчим органами
гімназичного самоврядування є Велика (учні 9-11 класів) та Мала (учні 5-7
класів) Рада командирів. Саме це дає змогу послідовно впроваджувати
рішення Ради «Гімназичного братства» в життя гімназичних сімей (класів).
Вищий орган самоврядування в класі – учнівські збори – ухвалює рішення
з питань діяльності колективу, заслуховує інформації учнів-лідерів, визначає
конкретні заходи щодо виконання поточних колективних творчих справ.
На початку кожного тижня, в понеділок, Рада «Гімназичного братства»
збирається на «оперативку». На ній кожен центр звітує про виконану
протягом тижня роботу, разом підбиваються підсумки діяльності в класах з
питань навчання, відвідуваності, дисципліни, порядку тощо.
Також робота частково висвітлюється гімназичною газетою «Крик»(див.
додаток), стіннівками, плакатами, на стенді «Голос чергового», у класних
куточках «Новини класу».
Важливе значення має обговорення колективом виконання школярами
своїх громадських доручень. Тут оцінюють ставлення учня до доручення, ті
якості та вміння, які він виявив під час його виконання. Водночас гімназисти
виробляють уміння оцінювати вчинки і дії оточуючих, говорити правду, не
ображаючи опонента. Члени учнівської Ради беруть участь у підготовці
питань до педради (про виконання шкільного режиму дня, про культуру
поведінки, про успішність), вносять свої пропозиції на засіданні педради з
багатьох важливих питань життя школи.
Для керівництва навчальним днем гімназії, контролю за чергуванням,
відвідуваністю, поведінкою та інше, у вересні 2005 року було запроваджено
виборну посаду координатора гімназії (обирається щодня серед учнів
чергового класу по гімназії). Це своєрідний капітанський місток, звідки
здійснюється управління чергуванням по гімназії, в їдальні. Саме
координатор збирає і обробляє інформацію про стан дисципліни,
відвідуваності, чергування в класах.
Усе це забезпечило очікувані результати: в гімназії зріс рівень дисципліни
гімназистів, їхня свідомість та відповідальність. Дієвість системи
самоврядування базується не лише на чіткому визначені прав та обов’язків
учнівської Ради «Гімназичного братства», а й на виборі конкретних
напрямків діяльності її центрів.
Творча енергія окремих вчителів та дітей гімназії викликають захоплення
й повагу. На шляху становлення нашого суспільства вони знайшли спосіб
адаптації школи до суспільних змін і впевнено впроваджують його в
гімназичну практику.
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
І. При розробці та створенні статуту ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
«ГІМНАЗИЧНЕ БРАТСТВО» творча група керувалася
положеннями наступних нормативно-правових документів:
- Конституція України (прийнята 28 червня 1996року.)
- Всесвітня декларації про права дитини (чинна з 27 вересня 1991 року)
- Закон України «Про освіту» (прийнятих 4 червня 1991 року)
- Закон про місцеве самоврядування в Україні» (прийнятий 21 травня 1997
року)
Діяльність організації регламентується також
Статутом гімназії
(Затверджений ………………..) статтями ………………
Наказами по закладу «Про організацію учнівського самоврядування
гімназії» (№…… від……., №……. Від…….)
ІІ. Головним нормативно-правовим документом організації є статут
учнівського самоврядування. Він складається з:
1.Загальних положень;
2. Мети і завдання організації;
3. Умов та порядку прийому в члени організації;
4. Прав та обов’язків членів організації;
5. Опису органів управління учнівського самоврядування;
Рада «Гімназичного братства» виконує наступні функції:









координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання
діяльності;
контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї
компетенції;
вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань
навчання та виховання;
бере участь в організації невідкладної допомоги слабо встигаючим
учням;
організує і контролює чергування в школі;
веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;
здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення
їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового
способу життя;


організує роботу штабів, ініціативних груп, учнівських об’єднань за
інтересами, тощо;
співпрацює з педагогічною радою, Радою гімназії та Радою
командирів;
ІІІ. Головними в роботі виконавчих органів (Ради командирів і Комітету
учнівського самоврядування) є власні статути, де викладено основні пункти
якими вони керуються в своїх діях. В них викладені основні положення,
мета та завдання, права і обов’язки членів даних органів.
У своїй роботі Рада командирів:
*залучає учнів гімназичних сімей до активної діяльності;
*сприяє розвитку учнівського самоврядування в гімназичних сім’ях;
*коректує роботу учнівських колективів, підпорядковуючи їхню роботу
основним завданням та меті організації;
*є безпосереднім зв’язковим між Радою «Гімназичного братства», класними
колективами і класними керівниками;
Комітет учнівського самоврядування (КУС)
*здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до
навчання;
*бере участь у проведені предметних тижнів, місячників, олімпіад,
конкурсів;
*веде боротьбу з пропусками уроків;
*організує естетичне виховання учнів, змістовний відпочинок учнів в
позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек,
оглядів-конкурсів, концертів тощо;
*розвиває особисті організаторські здібності учнів;
*розвиває творчі здібності гімназистів, залучаючи їх до роботи над
сценаріями свят, участі в гуртках, творчих групах;
*пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, анти тютюнова,
антинаркотична програми);
*залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої
роботи;
*організує загальногімназійні спортивно-оздоровчі заходи;
*сприяє демократизації життя гімназії;
*формує потребу самостійного прийняття рішень і відповідальності за
доручену справу;
*готує гімназистів до майбутнього життя, брати участь в управлінні
державним та особистим життям;
*співпрацює з педагогами-радниками, керівниками предметних кафедр,
вчителями предметниками, батьківськими комітетами;
3. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ВСІХ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.
Враховуючи традиції, особливості, потреби гімназії, інтереси та запити
гімназистів, учнівська рада складає конкретний план виховних заходів на
навчальний рік (див. додаток….), визначає перспективні напрямки роботи
учнівського колективу, заслуховує звіти провідних гімназійних служб.
Основними завданнями в 2005-2007 навчальних роках були:
 виховання свідомого ставлення до навчання, вироблення пріоритету
знань;
 Виховання загальнолюдських і високоморальних національних
цінностей;
 Виховання естетичної культури учнів, здібностей до творчої
діяльності;
 Виховання фізичної культури учнів та готовності до праці;
Робота гімназичного самоврядування була побудована з урахуванням
загальнорайонних виховних заходів, члени кожного штабу (див додаток ….)
намагалися якнайкраще організувати свою роботу за два останні роки.
1. Штаб «Знання» - контролював облік відвідування, проводячи щоденні
рейди-обходи класів;
допомагав налагодити огляд знань, ввівши в дію екрани успішності та
книжки тематичних атестацій учнів, облік учнів - потенційних відмінників,
хорошистів та невстигаючих;
займався підготовкою і проведенням Ломоносівських днів (І шкільного туру
учнівських олімпіад), підготовкою до участі в районних та обласних
олімпіадах. Слід зазначити: щорічно, а за даний період також велика
кількість творчих, конкурсних та науково-дослідницьких робіт гімназистів
визнано кращими на районному та обласних рівнях ……………………
……………………………………………………………………………………….
.МАН………………………………………………...………………………………
……………………………….;
сприяв формуванню в учнів пізнавального інтересу до різних наук, через
залучення учнів в предметних тижнях і декадах кафедр: початкових класів,
фізико-математичних наук, суспільно-гуманітарних наук, іноземних мов
тощо (див. додаток….);
Опікувався
роботою над
творчими, конкурсними та науководослідницькими роботами гімназистів (див додаток…);
2. Штаб «Творчість» - займався розробками сценаріїв, організацією і
проведенням масових заходів і свят: «Першого та останнього дзвоника»,
«Дня гімназичного братства», новорічних ранків та вечорів, «Дня зустрічі з
випускниками», «Дня Святого Валентина», «Балу Біла акація», «Випускного
вечора», концертних програм на день Вчителя, до жіночого міжнародного
дня 8 Березня, дня відкритих дверей (див. додатки ……….);
організував та провів акції допомоги де гімназисти прийняли дуже активну
участь: «Серце віддаю дітям» (по збору речей та канцелярських товарів для
дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей), «З насінини – ліс»(по збору
насіння дерев для придбання новорічної ялинки), «Милосердя»(посильна
допомога та привітання з святами літніх самотніх людей);
також провів вечори відпочинку – «Осінній бал», «Рыцарский турнир»,
«Фізичний вечір», «Ви нас питали» та щомісячні дискотеки;
Незабутніми стали виступи гімназистів під час районного та обласного етапів
огляду-конкурсу «Чисті Роси» (по результатам якого окремі педагоги
отримали грамоти міністерства освіти) , конкурсів ЮІД і ДЮП, надовго
запам’ятається виступ наших учнів на сцені районного будинку культури в
змаганнях КВК (Імісце).
Штаб «Трудові та спортивні справи» - займався організацією і контролем
санітарних норм, щоденного чергуванням в класах і по гімназії в цілому та
додержанням правил поведінки (щоденно ведуться відповідні записи у
журналі чергувань учнем-координатором);
контролював зовнішній вигляд гімназистів;
слідкував за збереженням майна гімназії (проводяться відповідні рейди
перевірок), благоустроєм території (ведуться благоустрій і прибирання
території, що закріплена за гімназією;
співпрацював з вчителями фізичного виховання в організації та проведенні
спортивних змагань в гімназії (див. додаток…..) та сприяв участі гімназистів
в районних змаганнях;
проводив пропаганду здорового способу життя організовуючи бесіди з
лікарями Веселівської ЦРЛ: районним наркологом Крайніком І. І., лікаремфтезіатром Сенюковою І. І., генікологом Павленко Г.Г..
Штаб «Інформація» - займався художнім оформленням гімназії (створено
стенди: гімназичного самоврядування,
«Наші спортивні досягнення»,
«Знайте наших», «Туристичні досягнення», куточок атрибутів організації
«Гімназичне братство»;
організував і провів виставки кращих туристичних стінгазет, кращих
новорічних плакатів, дитячих малюнків «Світ очима дітей», «Хай пожежі не
палають», кращих плакатів до дня Св. Валентина, випускав стіннівки, робив
оголошення;
вів літопис гімназії (див. додаток……);
Висвітлював роботу всіх ланок учнівського самоврядування через випуск
гімназичної газети «Крик» (див. додаток…..)
Оцінюючи зроблене можна зробити висновки щодо роботи учнівського
самоврядування: життя в гімназії цікаве та змістовне, цінність
самоврядування полягає в тому, що воно створює для учнів широкі
можливості для самореалізації, дає підліткам змогу здобувати навички
самостійної поведінки, доброзичливого спілкування з людьми, готовності
відповідати за свої вчинки та дії.
Прийнятий на загальних зборах
засновників організації
Протокол №1 від 1.09.1998року
Зареєстрований Веселівською
селищною Радою
Реєстраційний № 14
від 19.12.2000
Обговорено і затверджено на
учнівській конференції 25.09.05
Протокол №1 від 25.09.05.
СТАТУТ
ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
«ГІМНАЗИЧНЕ БРАТСТВО»
ВЕСЕЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РІЗНОПРОФІЛЬНОЇ ГІМНАЗІЇ
І. Загальні положення
1. Учнівське самоврядування Веселівської районної різнопрофільної гімназії
регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:
- Конституції України (прийнята 28 червня 1996року.)
- Всесвітньої декларації про права дитини (чинна з 27 вересня 1991 року)
- Законів України «Про освіту» (прийнятих 4 червня 1991 року)
- Закону про місцеве самоврядування в Україні» (прийнятий 21 травня 1997
року)
- Статуту гімназії
- Наказів по гімназії про організацію учнівського самоврядування в гімназії.
2. Права і обов’язки членів організації регламентуються „Кодексом честі
гімназиста”, „Кодексом честі працівника гімназії”, статусом про Гімназичну
сім’ю.
Має також власні атрибути: гімн та девіз: „Вчимося не для школи, а для
життя”, свою емблему – Богиня Ніка з зіркою в руках і напис по латині:
„Крізь тернії до зірок”.
Символом належності до дитячої організації „Гімназичне братство” є форма
/білий верх, чорний низ / та шарфи /для дівчат: синій – робочий, та червоний
– святковий/,
краватка /для юнаків /
3. Організація дорослих та дітей «Гімназичне братство» є добровільна
організація, діяльність якої підпорядкована меті та завданням учбового
закладу і покликана через насичене виховне середовище дати особистості
учня широкі можливості для апробації себе в різних видах діяльності,
відчуття ситуації успіху, формування мотивації.
4. Об’єднує дітей 5-11 класів гімназії та дорослих.
5. Організація будує свою роботу на основі річного плану гімназії, а також
пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими
об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з
педагогами і батьками.
ІІ. Мета та завдання організації
1. Залучати учнів і підпорядковувати діяльність учнівських класних
колективів єдиній меті та завданням учбового закладу шляхом розвитку
самовдосконалення, самовираження та самоконтролю на благо учнів, школи,
своєї родини, малої батьківщини, народу України.
2. Сприяти гуманістичному вихованню та самовихованню підлітків на основі
загальнолюдських цінностей, норм та традицій вітчизняної та світової
культури, а також реалізації інтересів, можливостей і бажань дітей.
3. Формувати у дітей потребу набувати досвіду самостійного входження в
людське суспільство, свідомо ставитися до участі кожного у вирішенні
важливих справ, навчити дітей будувати стосунки з другими людьми,
розуміти і виправляти помилки в цих стосунках, налагоджувати контакти.
4. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання
кодексу честі гімназиста і працівника гімназії, правил і законів школи.
5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів, між учнями і дорослими.
ІІІ. Умови та порядок прийому в члени дитячої організації
«Гімназичне братство»
1. Членами організації є всі учні гімназії віком від 10 до 16 років незалежно
від національності, соціального походження, відношення до релігії.
2. Вступ до організації відбувається на урочистій лінійці в день свята гімназії
«Гімназичне братство» !9 жовтня щороку.
3. При вступі, гімназист приймає: «Кодекс честі гімназиста», що є нормою
поведінки і еталоном взаємовідносин між членами колективу і дає клятву
чітко його дотримуватись.
IV. Права та обов`язки членів організації
Член організації має право:
- обирати і бути обраним в Раду командирів чи Команду учнівського
самоврядування;
- має право голосу на учнівській конференції, що є вищим органом дитячої
організації;
- має право критикувати, висловлювати свої думки, зауваження щодо
діяльності організації та окремих її ланок;
- має право бути членом Ради гімназії, виходити з рішенням окремих питань
діяльності організації на засідання Ради гімназії.
Член організації зобов`язаний:
- жити по законам гімназистів – „Кодексу честі гімназиста” та законам
загальнолюдської моралі;
- з гідністю носити атрибути гімназиста;
- відстоювати свої пропозиції, аргументувати і захищати свою точку зору з
питань діяльності організації.
V. Органи управління учнівського самоврядування
Порядок утворення і діяльність певних колективів та їх повноваження.
1. Первинною структурною ланкою є колектив класу – гімназична сім`я.
2. Всі члени первинного колективу мають рівні права і будують свої
взаємовідносини на основі товариства, поваги та співробітництва.
3. Кожна гімназична сім`я обирає органи керівництва в класі – актив класу,
до складу якого входять командир класу, редактор, відповідаючий за
чергування в класі, відповідаючий за харчування, відповідаючий за
збереження майна класу та гімназії, інше.
4. Гімназична сім`я та її актив планують свою роботу в класі згідно річного
плану роботи гімназії та відповідно державних свят.
5. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська
конференція, яку скликають один раз на початку навчального року.
Координуючим органом є робоча лінійка, яка проводиться раз на два тижні.
6. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради
«Гімназичного братства», яку скликають щомісяця, і до складу якої входять
голова НТУ (наукового товариства учнів), голова КУСу (комітету
учнівського самоврядування), голова ради командирів, педагог-організатор
В класних колективах керівні функції перебирають на себе (учнівські збори),
(засідання штабів, груп)
7. Виконавчим органом самоврядування є Рада командирів (Велика рада, до
складу якої входять командири 9-11 кл., та Мала рада, відповідно командири
5-8 кл.), а також КУС (комітет учнівського самоврядування), який
складається із штабів:
«Трудові та спортивні справи», «Інформація», «Творчість», «Знання».
Спільно вони планують колективні справи класів, опираючись на активи
класів та творчі групи. До активу класу входять: командир класу, його
заступник, редактор стіннівки класу, відповідальні за навчання, збереження
майна, за чергування, за харчування в їдальні.
8. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і
затверджують на учнівській конференції учнівський колектив та педагогирадники шляхом відкритого голосування.
9. Головою ради «Гімназичного Братства» може бути учень від 5-11го класу,
якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської ради.
10. Командира гімназичної сім’ї (класу) обирають загальні класні збори з
числа учнів-лідерів класу. З них формується актив сім’ї.
Рада «Гімназичного братства»:











координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання
діяльності;
контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї
компетенції;
вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань
навчання та виховання;
бере участь в організації невідкладної допомоги слабо встигаючим
учням;
організує і контролює чергування в школі;
веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;
здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення
їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового
способу життя4
організує роботу штабів, ініціативних груп, учнівських об’єднань за
інтересами, тощо;
співпрацює з Радою командирів;
VI. Традиційні свята організації:
„День гімназичного братства” 19 жовтня.
„Ломоносівські турніри”.
„День Святого Валентина”
Свято „Бал Біла акація” 25 травня.
.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ КОМАНДИРІВ
I. Загальні положення
1. Рада командирів входить до складу дитячої організації „Гімназичне
братство” і є діючою ланкою в управлінні учнівськими колективами –
гімназичними сім`ями.
2. До складу Ради командирів, входить:
мала Рада командирів (5-8класи) та велика Рада командирів (9-11 класи).
3. Керує роботою Ради командирів голова Ради командирів.
4. Рада командирів формується щороку зі складу активів класу.
ІI. Мета та завдання Ради командирів
Рада командирів ставить своєю метою:
1. Залучати учнів класів до активної діяльності.
2. Сприяти розвитку учнівського самоврядування.
3. Коректувати роботу учнівських колективів – гімназичних сімей,
підпорядковуючи основним завданням та меті організації.
III. Права та обов`язки Ради командирів
Рада командирів має право голосувати на засіданнях організації:
- разом з КУСом планує роботу організації;
- вносить доповнення та зміни в плани роботи гімназичних сімей;
- вносить розгляд окремих питань і готує інформацію для радіоцентру в
рубрику „Життя класу”.
IV. Рада командирів зобов`язана бути:
- активним членом організації;
- вирішувати всі питання, пов`язані з роботою в класах;
- планувати роботу і доводити план роботи Ради командирів на класних
зборах;
- Рада командирів та актив класу проводять класні збори раз в три місяці та
засідання активу класу раз в модуль;
- контролює участь класів в конкурсах, оголошених КУСом;
- приймає участь в підведенні підсумків конкурсів.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІТЕТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ (КУС)
I. Загальні положення
1. КУС /команда учнівського самоврядування/ входить до складу
організації „Гімназичне братство” і є її керуючою і направляючою ланкою в
управлінні Радами командирів та всім учнівським колек-тивом гімназії.
2. Склад КУСу вибирається із активів класів та учнів, що бажають ввійти в
КУС, висуваючи особисто свою кандидатуру і програму дій, і обирається
строком на два роки на Учнівській конференції.
3. Членами КУСу можуть бути учні 3-7 класів.
4. Керує роботою КУСу Рада КУСу.
5. До складу КУСу входять голова КУСу і командири штабів.
6. КУС включає в себе штаби:
„Знання”,
„Трудові справи”,
„Творчість”,
„Інформація”.
Штаб «Знання» - контролює облік відвідування, допомагає в організації
огляду знань, займається підготовкою олімпіад, участтю в МАН, сприяє
формуванню в учнів пізнавального інтересу до різних наук. Опікується
роботою над творчими, конкурсними та науково-дослідницькими роботами
гімназистів.
Штаб «Творчість» - займається організацією і проведенням масових
заходів, також проводить вечори відпочинку та дискотеки. Розробляє
сценарії та проводить загально гімназійні традиційні свята, організує та
проводить акції допомоги.
Штаб «Трудові та спортивні справи»
- займається організацією і
контролем за чергуванням та додержанням правил поведінки та санітарних
норм, контролює зовнішній вигляд гімназистів, слідкує за збереженням
майна гімназії, благоустроєм території. Працює в тісному контакті з
вчителями праці та фізичного виховання, займається питаннями організації
та проведення спортивних змагань в гімназії, участі в районних змаганнях,
веде пропаганду здорового способу життя.
Штаб «Інформація» - займається художнім оформленням гімназії, випуском
стіннівок, оголошень, організацією виставок дитячих малюнків, веде літопис
гімназії. Висвітлює роботу всіх ланок учнівського самоврядування через
випуск гімназичної газети «Крик».
7.Командир кожного штабу вибирається із членів штабу на першому своєму
засіданні.
II. Мета КУСу
1. Сприяти демократизації життя гімназії.
2. Дати можливість саморозвитку особистості гімназиста в контексті її
соціального буття.
Завдання КУСу:
- поставити учнів в позицію організаторів гімназичного життя;
- сформувати потребу самостійного прийняття рішень і відпові-дальності за
доручену справу;
- розвивати особисті організаторські здібності учнів;
- готувати гімназистів до майбутнього життя, брати участь а управ-лінні
державним та особистим життям.
III. Права та обов`язки членів КУСу:
- організовувати та направляти роботу на рішення основних завдань
організації „Гімназичне братство”;
- готувати і проводити засідання командирів не менше 1 разу в місяць;
- вести роботу в тісному контакті з педагогом-організатором та Ра-дою
командирів;
- планувати роботу на семестр, рік;
IV. КУС має право:
- бути членом Ради гімназії і приймати участь у її засіданнях;
- виходити з рішенням питань, що стосуються роботи організації на рівень
дирекції;
- обговоривши із членами КУСу, вносити зміни і корективи, щодо роботи
КУСу;
- переобирати членів Ради командирів, якщо ті не виконують своїх обов`язків
і доручень;
- планувати розважальні заходи / ігри, конкурси, дискотеки / .
Співробітничає і направляє роботу КУСу педагог-організатор.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Образование
Просмотров
41
Размер файла
140 Кб
Теги
учнівської
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа