close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

M. Bachtinas apie pasakymą, žodį

код для вставки
M. Bachtinas apie pasakymą, žodį
M. Bachtinas
Apie pasakymą, žodį
Page  1
Parengė: rusų filologijos II kurso
magistrantas Vilmantas Pacevičius
Michailas Michailovičius Bachtinas
(1895 - 1975)
Page  2
Diskursas
 Komunikatyvinis įvykis
(Ван Дейк, 1998)
 Bendravimas teksto pagalba
(Карасик, 2009)
 Ypatingos interakcijos arena, kur
socialiniai veikėjai įvairiomis formomis
artikuliuoja savo idėjas, vertybes bei
požiūrius
(Telešienė, 2005)
Page  3
Diskursas vs Tekstas
Page  4
Diskursas
Tekstas
Funkcionalumas
Struktūriškumas
Procesas
Produktas
Dinamiškumas
Statiškumas
Aktualumas
Virtualumas
(Pagal: Прохоров, 2009)
Pasakymas
 Kompleksinis sintaksinis vienetas, turintis
konkrečią prasmę, struktūrą ir formalią
organizaciją (Kaсаткин и др., 1991)
 Šnekos vienetas (sakytinis ar rašytinis
variantai) įformintas pagal konkrečios
kalbos dėsnius (Николаева, 1997)
Page  5
Pasakymas
 Realus kalbinio bendravimo vienetas
(Бахтин, 1979)
„Nes juk šneka gali egzistuoti tiktai konkrečių
kalbančiųjų pasakymų pavidalu“
(Бахтин, 1979)
Page  6
Pasakymo požymiai
 Kalbančiųjų kaita
 Užbaigtumas
 Ekspresyvi infotonacija
 Adresuotumas, nukreiptumas
Page  7
(Бахтин, 1979)
Žodis
 Pagrindinis struktūrinis-semantinis kalbos vienetas,
kurio pagrindinė funkcija įvardinti (nominacija)
daiktus, procesus, savybes ir santykius tarp jų.
(Гак, 1997)
 Šneka, kalba, pašnekesys (DLKŽ, 2011)
 Svarbiausias reikšminis kalbos vienetas (DLKŽ, 2011)
Page  8
Žodžio ypatumai
 Kaip ir sakinys, neturi autoriaus
 Kaip ir sakinys, niekam neadresuotas, į nieką
nenukreiptas
 Kaip ir sakinys, neturi jokio ryšio su svetimu
pasakymu, žodžiu
Page  9
(Бахтин, 1979)
Žodio tipai
 Neutralus ir niekam nepriklausantis žodis
 Svetimas kitų žmonių žodis, pilnas atgarsių
svetimų pasakymų
 Mano žodis, pasakytas atitinkamoje situacijoje, su
atitinkama intencija
Page  10
(Бахтин, 1979)
Literatūra
1.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: šeštas (trečias elektroninis) leidimas. Kompaktinė
plokštelė / redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyr. redaktorius), Laimutis Bilkis, Jonas
Paulauskas, Vytautas Vitkauskas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006; internetinė
versija, 2011. – http://dz.lki.lt [Žiūrėta: 2013.12.18]
2.
Telešienė
A.
Kritiškosios
diskurso
analizės
metodologinių
principų
taikymas
sociologiniuose tyrimuose. Filosofija. Sociologija, 2005, Nr.2, p.1-6.
3.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
4.
Бодрова-Гоженмос Т. Концепция М. М. Бахтина и интерпретативная теория
перевода / Т. Бодрова-Гоженмос // Вестн. Воронеж, гос. ун-та. Сер.
Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2002. – №4 . - 72-79 с.
5.
Дейк Т.А. ван. К определению дискурса //
http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm [Žiūrėta: 2013.12.18]
6.
Гак В. Г. Слово // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. – М.:
Большая Российская энциклопедия: Дрофа, 1997. - 496-498 с.
7.
Карасик В.И. Языковые ключи. Науч.-исслед. лаборатория "Аксиологическая
лингвистика". - М.: Гнозис, 2009. - 406 с.
8.
Page  11
Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин, Е. В.
Клобуков, П. А. Лекант; Под ред. П.А.Леканта. - М. : Высш. шк., 1991. – 381 с.
Literatūra
9.
Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М.: ИТДК «Гнозис», 2003. –
375 с.
10.
Николаева Т. М. Высказывание // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н.
Караулов. – М.: Большая Российская энциклопедия: Дрофа, 1997. - 79 с.
11.
Прохоров Е.Ю. Действительность. Текст. Дискурс. М.: Флинта Наука, 2004. 224 с.
12. Карасик
В.И. -
Лекция 1
«Антропологическая
лингвистика:
направления» // http://tube.sfu-kras.ru/video/659 [Žiūrėta: 2013.12.18]
Page  12
статус
научного
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
2 900 Кб
Теги
pasakymas
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа