close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методична тема школи

код для вставкиСкачать
Науково-методична проблема школи
«Формування навчальних та
життєвих компетенцій учнів
шляхом використання
особистісно-зорієнтованих
технологій.»
Затверджую
Директор ЗОШ I-II-III ст.
с. Павлів
Єнджієвський Р.С.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи педколективу ЗОШ I-II-II ст. с Павлів над науково-методичною проблемою «Формування навчальних та життєвих
компетенцій учнів шляхом використання особистіснозорієнтованих технологій.»
2015-2016 н.р. - І етап. Діагностика. Теоретичне обґрунтування
науково- методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи
щодо її реалізації
2016-2017 н.р. - ІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
2017-2018 н.р - ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
2018-2019 н.р.- ІV етап. Дослідження результативності.
2019-2020 н.р. - V етап. Узагальнюючий, підсумковий.
Педагогічною метою роботи над єдиною методичною проблемою
вважати:
Створення психолого-педагогічних умов для формування ключових
життєвих та навчальних компетенцій учнів, підвищення рівня навчальних
досягнень, формування громадянської активності та загальної культури
учнів;
Формування позитивної мотивації навчання, створення ситуації успіху;
Розвиток творчого мислення особистості, навичок
здобування знань та реалізації їх у своїй діяльності;
самостійного
Необхідність розвитку педагогічної майстерності викладача, як умови
підвищення навчальних досягнень учнів, формування у них ключових
життєвих компетенцій;
Орієнтація навчально-виховного процесу на особистість учня.
2015-2016 навчальний рік
І етап. Діагностика. Теоретичне обґрунтування науковометодичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її
реалізації.
Завдання:
 Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення
загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в школі;
 Визначення сформованості ключових компетенцій учнів школи;.
 Дослідження реального рівня якості знань учнів;
 Дослідження причин низького рівня загальнонавчальних компетенцій
та якості знань учнів;
 Поглиблення методологічно - теоретичної підготовки педагогічних
працівників школи з обраної професії;
 Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психологопедагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної
проблемної теми;
 Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблем
засвоєння існуючого досвіду;
 Визначення провідних напрямків діяльності методичних об’єднань,
шкіл, творчих груп з питань реалізації проблемної теми;
 Розроблення моделей, схем, рекомендацій, порад по впровадженню у
практику досягнень науки;
 Оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми.
Виходячи з даної мети, роботу педагогічного колективу школи над єдиною
науково - методичною проблемою спрямувати на виконання наступних
завдань:
№
п/
п
Зміст роботи
Термін
виконан
ня
Відповідальний
Червень серпень
2015р.
ЗНВР,
голови
ШМО
1
Аналіз діагностичного дослідження
професійної діяльності педагогічних
працівників, визначення єдиної
науково - методичної проблеми
2
Організація і спрямування роботи Протягом
методичних структур школи на реароку
лізацію єдиної методичної проблеми
«Формування навчальних та життєвих
компетенцій учнів шляхом використання особи стісно - зорієнтованих
технологій.»
3
Вивчення літератури з науковометодичної проблем:
- реалізація компетентнісного підходу
на всіх ступенях освіти,
- особистісно-орієнтовані технології
навчання
Співбесіда з педагогами щодо питань
роботи над єдиною методичною
проблемою
Засідання методичної ради «Про
організацію
роботи
методичних
об’єднань над єдиною науково-методичною проблемою»
Діагностика успішності учнів 6, 10-х
класів за початкову та основну школу
4
5
6
7
8
ЗНВР,
голови
ШМО
керівники
творчих
груп, шкіл
Протягом
року
ЗНВР
Вересень
ЗНВР
Вересень
2015р.
ЗНВР,
голови
ШМО
Вересень
2015р.
ЗНВР,
класні
керівники
ЗНВР
Скласти
перелік рекомендованої Вересень
літератури з проблеми
2015р.
Педагогічний тренінг:
 Як організувати індивідуальну Листопад
Психолог
Відміт
ка
про
викон
ання
творчу
уроці?
діяльність
учнів
на
2015р.
Діагностика вивчення особистості учня Жовтень:
грудень
2015р.
 Ставлення учнів до навчальних
предметів;
 Рівня
сформованості
самоосвітньої компетентності учнів;
 Діагностичне дослідження причин відставання учнів «Що
заважає вчитися?»
10 Організувати
обговорення
відпо- Протягом
відних до науково-методичної пророку
блеми статей періодичної літератури
11
Постійно
діючих
семінар Протягом
“Компетентнісний підхід в освіті”
року
9
12 Педагогічні читання «Особистісно – Січень
2016р.
зорієнтоване навчаннях як стратегія
.
формування ключових компетенцій
учня.
13 Тижні:
Листопад
2015р
 методичної допомоги «МистецЛютий
тво стати педагогом»
2016р
 « Я – атестуюся»
.
14 Оформити довідково-інформаційний Вересень
куточок з проблемної теми школи
2015р
.
15 Створити
належні
умови
для Постійно
самоосвіти педагогічних працівників
16 Педагогічна рада в рамках роботи над
єдиною методичною проблемою:
Березень.
 Про стан впровадження
2016р
інноваційних технологій як
засобу розвитку інтересу в
учнів до вивчення навчальних
дисциплін
Травень
 Формування ключових
2016 р
компетенцій учнів, розвиток
Практичний
психолог,
класні
керівники
Методична
рада
ЗНВР,
практичний
психолог
Методист,
методична
рада
Методична
рада
ЗНВР
Методична
рада
Голова
педагогічної
Ради
ЗНВР
інтересу до предметів шляхом
використання наочності та
роздатково-дидактичних
матеріалів
17 Школа
професійної
майстерності З жовтня
«Працюємо
над
собою»
Тема
2015р.
«Комунікативна
компетентність
педагога як неодмінна передумова його
професійної діяльності та підвищення
ефективності навчального процесу»
18 З метою інформування про роботу З жовтня
педагогічного колективу над єдиною 2015р.,
методичною проблемою організувати протягом
випуск методичного бюлетня «Метороку
дичні орієнтири»
19 Організувати роботу творчої групи з Вересень
єдиної проблеми
2015р
Організувати вивчення досвіду роботи Протягом
20 педагогів області, які працюють над
року
аналогічною проблемою
21 Оформлення довідково – інфор- Червень
маційних матеріалів з визначеної теми.
2016р.
22 Тренінг для педагогів «Самоаналіз
уроку»
23 Інтелектуальний педагогічний аукціон
Жовтень
2015р.
Травень
2016р
ЗНВР,
практичний
психолог
Методична
рада
Методична
рада
ЗНВР
Методична
рада, творча
група
ЗНВР
ЗНВР
2016 - 2017 навчальний рік
ІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
Завдання:
 Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи на
розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації
проблемного питання;
 Вдосконалення навчально - методичної бази школи з метою реалізації
проблеми в практику роботи педагогічного колективу;
 Розробка методичною радою школи рекомендацій щодо формування
компетенцій та розвитку мотиваційної сфери учнів;
 Організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів.
 Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у
навчально-виховний процес;
 Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної
проблеми
№
п/п
1
1
2
3
4
Зміст роботи
2
Термін
виконан
ня
3
Спрямування
всіх
напрямів Протягом
внутрішкільної методичної роботи на
року
розвиток
творчого
потенціалу
педагога у контексті реалізації
проблемного питання;
Узагальнення та впровадження в Протягом
практику
роботи
педагогічного
року.
колективу педагогічного досвіду з
проблеми.
Розробити
програму
росту З жовтня
педагогічної творчості «Від творчого
2016р.
учителя – до творчого учня»
Грудень
Конференція з теми «Особистісно
Відмі
Відповідальн тка
ий
про
вико
нанн
я
4
5
Методична
рада
Педагогічний
колектив
Методична
рада
Методична
орієнтована освіта як особливий
вид діяльності в роботі школи»
5
6
7
8
Практичний
семінар
«Теорія
і Лютий
практика проведення особистісно2017р
орієнтованого уроку»
Педагогічний лекторій:
Листопад
Формування
батьками
емоційно2016р.
позитивної мотивації у дитини до
навчання.
Круглий стіл:
 Система роботи з обдарованими
учнями.
 Робота з невстигаючими учнями
та її роль у системі підвищення
навчальних досягнень учнів.
Педагогічний тренінг:
Стратегія
формування
ключових
компетенцій учня.
9
10
11
12
13
2016р
рада
ЗНВР
Психолог,
класні
керівники
Жовтень
2016р
Січень
2017р
ЗНВР
Квітень
2017р
ЗНВР
Педагогічна рада в рамках роботи над Грудень
єдиною методичною проблемою:
2017р.
 «Підвищення результативності
навчально-виховного процесу
через
використання
ІКТ
технологій.
ЗНВР
Діагностичне дослідження
Жовтень Як викликати інтерес до нав- листопад
чання?
2016р
 Моніторинг навчальних досяг- Травень
нень учнів.
2017р
Взаємовідвідування уроків, поза- Протягом
урочних і виховних заходів.
року
Майстер – клас. «Комптентнісній Лютий
підхід до організації навчально –ви2017р
ховного процеуі»
Методична
рада,
творча
група
Педагогічні читання «Комплексний
підхід до
проблеми розвитку
Методична
Січень
ЗНВР
Методична
рада
14
продуктивної мотиваційної спрямо2017р.
ваності до навчання.»
Методичний практикум: Впровад- Листопад
2016р.
ження компетентнісно орієнтованого
рада
ЗНВР
підходу на всіх ступенях навчання.»
15
Методична
виставка
методичних ідей»
«Вернісаж
Січень
2017р.
ЗНВР
2017- 2018 навчальний рік
ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
Завдання:
 Розвиток ініціативи і творчості кожного педагога на впровадження
результатів наукових досліджень в практику своєї роботи;
 Апробація існуючого досвіду роботи з формування ключових
компетнцій учнів. Розвитку їх особистості, підвищення навчальних
досягнень учнів;
 Організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів.
 Поповнення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у
навчально-виховний процес;
 Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для учнів щодо
удосконалення навчальної діяльності на уроці;
 Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для педагогічних
працівників щодо впровадження проблемної теми у навчально виховний процес.
 Трансформування інноваційних технологій, передового педагогічного
досвіду в практичну діяльність щодо впровадження проблемної
теми у навчально - виховний процес
№
п/п
1
1
2
3
Термін
виконан
ня
Відповідальний
2
3
Спрямування
всіх напрямів вну- Протягом
трішкільної методичної роботи на
року
розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації пробленого питання;
Діагностичне дослідження:
Жовтень
 Вивчення ступеня сформо2017
ваності творчих здібностей
учнів;
Травень
 Моніторинг навчальних досяг2018р
нень учнів.
Педагогічні
читання
«Сучасні Січень
4
Методична
рада
Зміст роботи
ЗНВР,
практичний
психолог,
вчителі
Методична
Відміт
ка
про
викон
ання
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
педагогічні технології. Їх актуальність
в процесі формування ключових
компетенцій учнів»
Майстер – клас. «Практика проведення сучасного уроку з використанням комп’ютерних технологій»
Конкурс
серед
педагогічних
працівників:
 Відеопрезентацій з навчального
предмета;
 Публікацій з предмета;
 Інформаційних матеріалів до
уроків в електронному вигляді
Фестиваль педагогічних ідей.
2017р.
рада
Лютий
2018р
Методична
рада
Січеньтравень
2018р.
Методична
рада
Травень
Методична
2018р.
рада
Відвідування і взаємовідвідування Протягом
Вчителі
уроків, позаурочних і виховних
року
заходів
Конкурс серед учнів:
Лютий Відео презентацій з навчального березень
Голови
предмета;
2018р.
ШМО
 Публікацій з предмета
Обмін досвідом:
Листопад Методична
 Формування ключових ком2013р.
рада
петенцій учнів підвищення
якості знань через раціональне
використання методів навчання;
Квітень
 Підвищення якості знань учнів
3014р.
в умовах інтеграції традиційної
та інноваційної освіти.
Відкриті уроки, виховні години та Протягом Методична
позакласні заходи з використанням
року
рада
технологій особистісно – орієнтованого навчання.
Педагогічна рада: в рамках роботи над
єдиною методичною проблемою:
Методист,
 Шляхи
підвищення
якості Березень
підготовки
кваліфікованих 2018 р.
голови
робітників
на
основі
ШМО
впровадження в навчальний
процес новітніх педагогічних і
виробничих технологій
Педагогічні
читання
«Сучасні
Січень
ЗНВР
педагогічні технології: освітньо 2014р
13
14
15
розвивальний потенціал, класифікація,
зміст.»
Педагогічний лекторій:
Методична
рада
 Технології
інтерактивного Жовтень
2017р.
навчання як важлива умова
формування
компетентності
Листопад
учня.
2017р.
 Проектні технології як важлива
умова
формування
творчої
Грудень
особистості учня.
2017р.
 Особистісно
орієнтоване
навчання – умова оптимізації
Січень
навчального процесу.
2018р.
 Інформаційні технології та їх
роль у підвищенні якості освіти.
Педагогічний
тренінг
«Стрес. Грудень ЗНВР,
Профілактика психічного здоров’я
2018р.
практичний
педагогів»
психолог
Методичний
ринг
«Сучасні Березень
Методист
педагогічні технології»
2018
2018 - 2019 навчальний рік
ІV етап. Дослідження результативності.
Завдання:
 Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною
науково-методичною проблемою.
 Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над
проблемною темою;
 Аналіз напрацьованого практичного досвіду;
 Система моніторингових досліджень
компетентноті та
навчальних досягнень учнів, , тестування учнів і батьків;
 Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Термін
виконан
ня
Відповідальний
2
3
Вивчення стану викладання предметів Протягом
в аспекті реалізації проблеми
року
Вивчення результативності втілення Лютийпроблеми:
червень
2015р.
 анкетування учнів;
 анкетування батьків;
 проведення
співбесіди
з
вчителями;
 проведення контрольних робіт;
 анкетування
педагогічних
працівників
Моніторинг професійної майстерності Травень
педагогів.
2019 р.
Моніторинг навчальних досягнень Червень
учнів.
2019р.
Педагогічна конференція «Підсумки Квітень
роботи над проблемною темою на
2019р.
рівні практичного втілення»
4
Дирекція,
Зміст роботи
Дирекція,
практичний
психолог,
вчителі,
класні
керівники
Дирекція
Дирекція
Методична
рада
Відміт
ка
про
викон
ання
5
6
Педагогічна виставка
педагогічної творчості»
7
Виставка учнівських робіт «Перші Грудень
творчі сходинки»
2018р.
Педагогічна рада в рамках роботи над
єдиною методичною проблемою:
Грудень
 Сучасний
психолого
– 2018р
педагогічний
підхід
до
проблеми
індивідуалізації
навчальної діяльності учнів в
контексті формування ключових
компетенцій та підвищення навчальних досягнень .
Засідання
методичної
ради Листопад
«Дидактико - методичне та мате2018р.
ріально - технічне забезпечення
інноваційної діяльності педпрацівників з проблемної теми в рамках
роботи над єдиною методичною
проблемою»
Конкурси:
Січень –
травень
 «Викладач року - 2018»
2019р.
 «Класний керівник року - 2018»
Конкурс
серед
учнів
школи Грудень
«Найрозумніший»
2018р.
Декада відкритих уроків
Лютий
2019р.
Семінар – практикум «Виховання в Листопад
учнів інтересу до навчання шляхом
2018р.
диференційованого підходу», обмін
досвідом.
8
9
10
11
12
13
«Скарбниця
Січень
2018р.
Методист,
голови
ШМО
Голови
ШМО
Практичний
психолог,
методист
Методична
рада
Дирекція,
ЗНВР
Голови
ШМО
Методична
рада
2019 - 2020 навчальний рік
V етап. Узагальнюючий, підсумковий.
Завдання:
 Систематизація
матеріалу,
напрацьованого
педагогічним
колективом з даної проблеми;
 Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною
проблемою, вироблення практичних рекомендацій;
 Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Зміст роботи
2
Презентація
творчих
звітів
методичних об’єднань про наслідки
роботи над проблемою
Творчі звіти кращих педагогічних
працівників про наслідки роботи над
проблемою.
Проведення
творчих
майстерень
кращих
вчителів,
майстрів
виробничого
навчання
за
результатами роботи над проблемою.
Підготовка і проведення ярмарку
педагогічних ідей «Сучасний педагог
– сучасний урок»
Педагогічна рада в рамках роботи над
єдиною методичною проблемою:
 Педрада-панорама методичних
знахідок. «Взаємообумовленість
творчих можливостей педагога і
результативність його педагогічної діяльності у формуванні
навчальних і життєвих компетенцій учнів.»
Термін
виконан
ня
Відповідальний
3
Березень
– квітень
2020р.
Квітень
2020р.
4
ЗНВР
голови
ШМО
Методична
рада
Січень –
травень
2020р.
ЗНВР
голови
ШМО
Січень
2020р.
ЗНВР
голови
ШМО
Грудень
2019р.
ЗНВР
голови
ШМО
Відміт
ка
про
викон
ання
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Шляхи формування ключових
омпетенцій учнів.. (Презентація
роботи педагогічного колективу
над
єдиною
методичною
проблемою ліцею)
Методична
конференція
за
підсумками роботи над проблемою
Педагогічна виставка за підсумками
роботи над проблемою
Травень
2020р.
Директор,
ЗНВР
Травень
2020р
Травень
2020р.
Методична
рада
ЗНВР
голови
ШМО
ЗНВР
Створення банку перспективного Протягом
педагогічного досвіду.
року
Оформлення результатів дослідження Травеньу вигляді методичних порад
червень
2020р.
Зібрати базу даних про роботу над Червень
єдиною методичною проблемою
2020р.
Методична
рада, творча
група
Методична
рада,
творча група
Популяризація
кращого
досвіду Протягом Методична
роботи через методичний бюлетень,
року
рада
буклети, публікації.
Опис досвіду роботи
ліцею над До 01.09. Методична
єдиною
методичною
проблемою
2020р.
рада
оформити у вигляді методичного
збірника.
Педагогічна гра «Інтелектуал- 2020»
Лютий
Методична
2020р.
рада
Звіт творчої групи з проблеми
Травень
Творча
2016р.
група
Педагогічна коференція «Досвід –
Січень
наш скарб» (Захист кожним педагогом
2020р.
методичної теми, над якою він
працює)
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
107
Размер файла
216 Кб
Теги
Методична тема школи, методичні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа