close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

metodichka

код для вставки
Міністерство освіти і науки України.
Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради.
Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів №16».
Робота з різними
матеріалами на уроках
трудового навчання.
Вчитель
трудового
навчання:
Борова М.С.
м. Нікополь
2015 р.
В роботі представлено зміст та
принципи трудового навчання, розглянуто
питання обробки паперу, картону, текстильних
матеріалів, пластмас, роботи з природними
матеріалами, а також технічного моделювання.
Посібник може бути використаний
вчителями трудового навчання, батьками.
Зміст та принципи трудового
навчання..
Трудове навчання - це складова частина
загальної системи політехнічного навчання і
всієї навчально-виховної роботи, яка сприяє
загальній
трудовій
підготовці
учнів
і
органічному зв'язку їх розумової та фізичної
праці.
Однією з важливих проблем трудового
навчання є визначення змісту навчального
матеріалу як в цілому з предмету, так і для
окремих
класів,
відповідно
до
віку
і
підготовки учнів, їх трудового досвіду та
теоретичних знань.
На
уроках
трудового
навчання
школи
розширюється об'єм знань, умінь та навичок
учнів з обробки цих матеріалів, а також
Додаються такі види праці, як робота з
деревиною, металом, пластичними масами,
технічними і будівельним конструктором, що
забезпечує підготовку учнів до трудового
навчання.
Отже, розробляючи зміст навчального
матеріалу з трудового навчання, необхідно
забезпечити певну систему, чітку послідовність,
наступність. При цьому необхідно враховувати
вікові особливості, сили можливості дітей, їх
трудовий досвід та теоретичну підготовку.
Основним державним документом, що
визначає обсяг і зміст навчального матеріалу з
трудового
навчання
коло
знань,
умінь
і
навичок, якими повинні оволодіти учні є
програма.
У
програми
подаються
поради
пояснювальній
щодо
загальні
раціональної
записці
до
методичні
організації
навчальних занять.
Із змісту програми випливають такі
завдання: ознайомлення учнів з властивостями
матеріалів і застосуванням їх у народному
господарстві; ознайомлення з, інструментами,
приладами,
пристроями
та
обладнанням
робочої кімнати; вироблення вмінь та навичок
працювати з ними з дотриманням технічних та
гігієнічних вимог, правил безпечної праці;
ознайомлення
з
конструктором
та
його
деталями з матеріалами та обладнанням для
занять з початкових елементів електротехніки;
вироблення в учнів графічних навичок креслити прості технічні рисунки і виготовляти
за ними вироби;
ознайомлення
учнів
з
виробництвом.
Усі ці завдання, як визначено в програмі,
розв'язуються практично, в процесі виконання
трудових завдань - виготовлення виробів.,
навчальних
посібників,
конструювання моделей.
іграшок,
Зміст програми побудований так, - що з
кожним роком навчання обсяг знань, умінь і
навичок з кожного окремого виду праці
ускладнюється,
але
забезпечується
наступність, а між окремими видами праці взаємозв'язок.
Для
прикладу
розглянемо
програму з такого виду праці, як робота з
тканиною.
Визначений програмою взаємозв'язок
між окремими видами праці полягає в тому,
що у виготовленні виробів з різних матеріалів
повторюються інструменти, прийоми роботи з
ними, способи обробки матеріалів, виконання
операції,
послідовність
технологічного
процесу. Такий взаємозв'язок між окремими
видами праці сприяє розширенню загального і
політехнічного кругозору учнів, забезпечує їх
трудову підготовку та всебічний гармонійний
розвиток.
Вимоги до уроку трудового навчання.
І. Підготовка учнів до початку роботи на уроці:
Витрати часу на організаційну частину.
Готовність вчителя: робоче місце, посібники,
інструменти, ТЗН, настрій.
Готовність учнів: робоча одежа, робоче місце,
інструменти, документація.
Як здійснюється перехід до слідкуючого етапу
уроку: плавно, логічно, непомітно або різко, без
зв’язку з попереднім.
ІІ. Проведення аналізу помилок, допущених
учнями на попередньому уроці:
Помилки враховані всі або типові.
Як учитель показує помилки на дошці: на
кресленні, на зразку, на виробі, за допомогою
ТЗН і т. п.
Витрати часу.
ІІІ. Виявлення причин помилок у учнів і шляхи
їх виправлення:
Способи аналізу причин виникнення помилок:
все пояснює сам учитель; заставляє шукати
учнів, задає наведені питання, примушуючи
учнів думати.
Чи визначались наслідки помилок і як це
робилося: все робив сам учитель або залучалися
учні?
Чи налічувались шляхи виправлення помилок і
якими методами: сам учитель, учні чи вони
робили разом?
Витрати часу.
ІV. Підготовка учнів до свідомого засвоєння
нового матеріалу:
Методи
організації
уваги:
відновлення
технологічної ситуації попереднього уроку;
висновки
по
попередній
темі,
повторення
минулого матеріалу; аналіз помилок.
Методи
психологічної
зарядки
учнів
на
засвоєння
інтерес;
нового:
інтерес
викликати
внутрішній
викликати
штучно;
не
викликати зовсім.
Витрата часу.
V. Організація засвоєння нового матеріалу:
Як здійснюється перехід до цього етапу уроку:
логічно, м’яко, з попередньою підготовкою до
засвоєння або раптово, різко, зненацька. Чи
названа тема і мета уроку?
Рівень технічної грамотності і доступності
викладання
(логіка,
доступність,
переконливість, образність мови і т. п.)
Використання наочності і ТЗН; техніка показу,
логічний зв’язок пояснення і демонстрування;
робота учнів з наочністю.
Методика
викладання
нового
матеріалу:
способи повідомлення нових знань; грамотність
і
точність
використовуються
задаваємих
їх
питань;
відповіді,
як
ступень
самостійності в придбанні нових знань.
Контакти
з
групою:
(доброзичливість,
натягненність,
яка
спокій,
обстановка
нервозність,
напруженість);
ступень
зацікавленості учнів новим матеріалом, зв’язок
теорії з практикою.
Попередження можливих помилок і помилок в
процесі роботи.
Поведінка самого учителя: зовнішній вигляд,
манера триматися, жести, мови, темп мови,
вміння працювати з інструментом.
VІ. Ввідний інструктаж:
Технологічність інструктажу (просліжування
логіки при поясненні дій, показ прийомів і
операцій).
Наочність
інструктажу
(практичний
показ
прийомів і операцій, використання засобів
наочності і технічної документації).
Час.
VІІ. Поточний інструктаж і перевірка в процесі
практичної діяльності ступеня розуміння
учнями нового матеріалу.
VІІІ. Закріплення знань і умінь в процесі
практичної діяльності:
Як закріплюються знання: індивідуально, в
процесі біжучого інструктажу; групою при
виявленні окремих питань.
Розвиток самостійності учнів: чи створюються
ситуації для самостійного рішення; способи
стимулювання творчості учнів.
ІХ. Закінчення уроку:
Чи проведена індивідуальна оцінка якості
виконання виробів кожним учнем; правильність
застосування її критеріїв.
Чи було зроблено висновок по уроку: підведені
загальні підсумки; дана загальна оцінка роботі
учнів; учитель висловив своє відношення до
позитивних і негативних явищ на уроці.
Організація робочого місця і майстерні: хто
прибирає,
що
самоуправління;
прибирає,
чи
чим;
склався
ступень
порядок
прибирання; форма контролю.
Х. Загальні зауваження по уроку:
Чи досягнута мета уроку?
Чи вірно вибрані і розташовані його етапи.
Чи забезпечені логічні переходи від одного
етапу до іншого?
Ступень виконання плану уроку.
Доцільність затрат часу на кожний етап.
Інші зауваження.
Етапи уроку трудового навчання
1. Підготовка учнів до уроку.
2. Проведення аналізу помилок допущених
учнями на попередньому уроці.
3. Виявлення причин помилок у учнів і шляхи їх
виправлення.
4. Підготовка учнів до свідомого засвоєння
нового матеріалу.
5. Організація засвоєння нового матеріалу.
6. Ввідний інструктаж.
7. Поточний інструктаж і перевірка в процесі
практичної діяльності ступеня розуміння
учнями нового матеріалу.
8. Закріплення знань і умінь в процесі
практичної діяльності.
9. Закінчення уроку.
10. Загальні зауваження по уроку.
Контрольні запитання:
1) Які відмінні особливості уроків праці?
2) Які дидактичні вимоги пред’являють до
уроку праці?
3) Які форми учбової роботи, крім уроку,
застосовуються в трудовому навчанні?
4) Охарактеризуйте основні типи уроків в
шкільних майстернях?
5) Із яких основних етапів складається урок з
трудового навчання?
Специфіка уроків трудового навчання.
Порівняно
з
іншими
навчальними
дисциплінами уроки трудового навчання мають
свої специфічні особливості.
Основна маса навчального часу (не менше
30хв), відводиться на практичну роботу.
Сама
практична
робота
має
чітко
виражену суспільно-корисну спрямованість: всі
вироби,
що
виготовляють
діти,
знаходять
практичне застосування у школі, сім'ї.
Робота,
ріжучими
інструментами
зобов'язує вчителя строго дотримуватись правил
техніки безпеки.
!
Виготовлення
суспільно-корисних
речей
вимагає на кожному уроці постановки чітких,
конкретних дидактичних цілей.
Сам зміст роботи виховує повагу до праці
дорослих,
діяльності,
внутрішні
мотиви
до
відповідальність,
трудової
акуратність,
дисциплінованість, колективізм, бережливість,
культуру праці, естетичний смак.
Різні види діяльності на уроках праці
вимагають
різнобічного
і
гнучкого
використання всіх форм, методів т прийомів
навчання, які є в арсеналі вчителя.
Фарбування паперу.
Фарбування - додання текстилю, шкірі,
паперу, пластмасам і ін. матеріалам забарвлення,
достатньою для практичних цілей стійкістю, що
володіє, до дії світла, водних і мильних обробок,
тертю і тому подібне На відміну від , нанесення
на спеціально підготовлену поверхню шару
рідкого лакофарбного матеріалу, створюючого
після
висихання
суцільну
тверду
плівку,
називають забарвленням. До. відомо з глибокої
старовини,
особливо
широке
поширення
отримало у зв'язку з розвитком крупного
мануфактурного виробництва. Велике значення
для розвитку До. мав синтез (у 2-ій половині 19
ст) органічних фарбників, що майже повністю
витіснили дорогі і менш міцні природні.
Методи
визначаються
властивостями
фарбників і забарвлюваного матеріалу. Для
папери застосовують мінеральні пігменти
і
фарбники (основні, кислотні, прямі, сірчисті,
кубові). Про способи
цими фарбниками
див.(дивися) нижче. Для готового паперу її
занурюють
в
розчин
фарбника
(частіше
кислотного) або наносять на її поверхню тонкий
шар мінеральних речовин із склеювальними і
фарбувальними речовинами. Глибинне шкіри
здійснюють
протравними,
основними,
прямими
кислотними,
фарбниками
і
спеціальними фарбниками для шкіри. Для
покривного
шкіри
користуються
головним
чином пігментами у поєднанні з єднальними і
пленкообразователямі
(казеїном,
нітроцелюлозою і ін.). Для хутра застосовують
окислювальні,
кубові,
кислотні,
протравні
фарбники і спеціальні фарбники для хутра.
Методи пластмас визначаються технологією
здобуття і властивостями цих матеріалів. Для
термопластов полімеризацій фарбники вводять в
мономер до полімеризації або ж в готовий
полімер перед литвом і пресуванням. Для
здобуття
прозорих
застосовують
забарвлених
термостійкі
продуктів
жиророзчинні
і
основні фарбники. Фарбування відбувається в
результаті розчинення цих фарбників в масі
полімеру.
Непрозорі
виходять
при
забарвлені
використанні
продукти
фарбників
з
наповнювачами або нерозчинних в пластмасі
пігментів.
Для
фарбування
конденсаційних
термореактивних
наповнювачами
пластмас
і
фарбники
пігменти
вводять
з
при
виготовленні пресу-порошків.
Для
волокнистих
матеріалів
готують
фарбувальну ванну, до складу якої входять
фарбник, допоміжні речовини і вода. Процес
До. полягає в мимовільному переході фарбника
з
фарбувальної
ванни
в
волокно
до
встановлення рівноваги. Швидкість досягнення
рівноваги, а значить, і швидкість До. в цілому
визначаються коефіцієнт дифузії фарбника у
волокні. Цей коефіцієнт в тисячі і сотні тисяч
разів менший, ніж коефіцієнт дифузії у водному
середовищі.
Збільшити
швидкість
дифузії
фарбників у волокні, а отже, і швидкість До.
можна
трьома
дорогами:
підвищенням
температури, введенням у фарбувальну ванну
деяких
типів
розчинників,
гідрофільних
створенням
умов
органічних
сприяючих
набуханню волокна. Всі ці напрями широко
використовуються
для
інтенсифікації
К.
Волокна і вироби з них фарбують в апаратах
періодичну і безперервну дії. Найбільшого
поширення набули останні, оскільки вони
забезпечують високу продуктивність праці і
устаткування. До. називають гладким, якщо
матеріал фарбують суспіль в один колір, і
візерунчастим
або
друкарським,
якщо
він
забарвлений в декілька кольорів.
Фарбування прямими фарбниками. Прямі
фарбники добре розчинні у воді, причому в
розчинах
поряд
з
аніонами
фарбувальних
речовин присутні і їх агрегати більшої або
меншої величини. До фарбників цього типа
відносяться азобарвники .
Фарбування
активними
(реактивними)
Активні
фарбники
фарбниками.
використовують для
целюлозних, білкових і
поліамідних волокон. До. складається з двох
стадій:
просочення
волокнистого
матеріалу
розчином фарбника і фіксації його в лужному
середовищі. На цій останній стадії фарбник
реагує з волокном і утворює з ним нове
забарвлене з'єднання, наприклад:
Фарбування
кубовими
і
сірчистими
фарбниками. Кубові фарбники нерозчинні у
воді і тому для їх заздалегідь відновлюють в
лужному середовищі гідросульфітом натрію,
внаслідок чого виходять розчинні натрієві солі
лейкосполук,
що поглинаються целюлозними
волокнами з водних розчинів. Окисленням
киснем
повітря
або
ін.
окислювачами
лейкосполуки переводять у вихідні нерозчинні
фарбники, які міцно стримуються в порах
волокна. До кубових фарбників відносяться
поліциклічні фарбники і індигоїдні фарбники .
Фарбування нерозчинними азобарвниками,
що утворюються у волокні. В ході такого
фарбники
синтезуються
безпосередньо
на
волокні в результаті поєднання азоскладающих (
азотолов ) з діазонію солями . При
волокно
просочують
азотолу,
лужним
розчином
висушують і обробляють на холоді при ph 7—9
водним розчином солі діазонію. На волокні
відбувається
реакція
азосполуки,
і
воно
забарвлюється. Тобто забарвлюють целюлозні
волокна, але при відомій модифікації методу
нерозчинні азобарвники можна синтезувати і в
поліамідних,
поліефірних
і
поліакрилонітрильних волокнах.
Фарбування
Катіонні
катіонними
фарбники
моноазобарвники
поліметіновиє
(див.
фарбники
—
фарбниками.
зазвичай
Азобарвники
.
)
і
Забарвлюють
поліакрилонітрильні волокна в яскраві насичені
кольори, забарвлення володіють досить високою
міцністю.
Фарбування кислотними і протравними
фарбниками. Кислотні фарбники растворіми у
воді завдяки наявності груп So 3 M, So 2 Nh 2 , So 2
Ch 3 і ін., до них відносяться фарбники антрахінону
і азобарвники . Застосовуються в основному для
білкових і поліамідних волокон, а також шкіри,
хутра, паперу деревини і ін. матеріалів. У
процесі До. фарбник взаємодіє з волокном за
схемою:
Фарбування
дисперсними
фарбниками.
По
хімічній будові дисперсні фарбники відносяться
до азобарвникам або фарбникам антрахінону.
Зазвичай їх застосовують для
поліамідних,
поліефірних, поліакрилонітрильних і ацетатних
волокон.
Папір і картон, як універсальний
матеріал, який використовується на
уроках трудового навчання.
1. Історія виникнення картону та паперу
Папір прийшов до нас ще з давніх - давен.
До його появи люди писали на папірус. 'Він
вимагав кропіткої роботи для підготовки до
письма і папірусові згортки з часом ламалися, з
чим втрачався зміст написаного. Згодом, в малій
Азії, почали виготовляти письмову основу зі
шкіри
телят,
овець,
кіз.
яку
називали
пергаментом.
Так як він був міцний, то він коштував дуже
дорого, придбати його могли лише заможні
люди.
Потреба
в
доступному
і
дешевому
матеріалі була Загальною, тому багато вчених
працювали над винайденням такого матеріалу.
Ним пізніше став папір.
Вважають, що папір винайшов у II ст. н.е.
китайський учений, державний діяч, доглядач
імператорського
двору
Цай
Лунь.
Він
запропонував виготовляти папір з молодих
стебел бамбука та з луба тутового дерева, які
розрізали, товкли, заливали водою, а потім
зневоднювали, накладаючи масу на сітку, яку
трясли доти, доки на її поверхні не утворювався
вологий паперовий аркуш. Ці аркуші пресували
і
висушували
на
сонці.
Таким
чином
утворювався папір. Його спосіб виготовлення
довгий час був державною таємницею. Але
згодом він розповсюдився по всій території Азії
та Європи.
На Україні перша паперова фабрика
з'явилася у 16 ст.
До середини 19 ст. папір в Європі виготовляли з
лляного
або
бавовняного
ганчір'я.
Його
сортували, інколи переварювали з содою, щоб
очистити його від бруду, ослабити зв'язок між
волокнами. Потім це ганчір'я мололи, розводили
водою і товкли доки маса не розділиться на
окремі волокна. Цю рідку масу накладали на
сітку, яку трясли, доки на ній не утворювався
паперовий аркуш. їх пресували і висушували.
1799 р. французький робітник Луї Робер
винайшов машину - самочерпалку. Вона мала
сітку, яка безперервно рухалась. Побудовано
таку машину було вперше в 1803 р. в Англії. В
Росії вона з'явилася 1817 р., у Німеччині -1819
р., в Америці - 1827 р. Цей винахід набагато
прискорив процес виробництва паперу. Через
деякий час це зумовило недостачу сировини,
оскільки папір виготовлявся з ганчір'я. Ця
проблема була вирішена в середині 19 ст. Папір
навчилися виготовляти з деревини.
2.
Технологія
виготовлення
паперу
та
картону
Якщо розглянути шматочок паперу будь якого сорту під мікроскоп, то побачимо, що він
складається
з
багатьох
дрібнесеньких
волоконець, тобто дуже тонких ниточок, які
щільно тримаються один біля одного. Це
рослинні волокна, які одержуються різними
способами з деревної маси.
Технологія
сучасного
паперу
мало
чим
відрізняється від китайської. Виготовляючи
його, спочатку деревину очищують від кори і
обмивають за допомогою сучасних машин.
Потім колоди піддаються термохімічній обробці
та розпилюються на тоненькі скіпки ( ширина
близько 10-15 мм, довжина - 25 - 30 мм,
товщина - 3 - 5 мм), які розтирають на волокна
круглими обертовими каменями в розтиральних
машинах - дефібрерах. Потоки води змивають
волокна з каменя і несуть їх у великі резервуари.
Одержану масу перекачують насосами з одного
басейну в другий, очищуючи масу від дрібних
трісочок, сортують за величиною волокон,
видаляють
частину
води,
старанно
перемішують. Отримують масу з волокон,
змішаних з водою, на 99% води припадає 1%
деревних волокон.
Цю деревну масу обробляють при високих
температурах і тиску. Для виготовлення паперу
використовують переважно сосну, а для картону
- бук, граб, осику. Для більшої міцності і кращої
якості папір роблять з целюлози - це речовина, з
якої складаються клітини рослин. її одержують
шляхом складної хімічної переробки деревини
на спеціальних заводах.
Які б дрібні не були волокна і як би тісно вони
не переплелись потім, між ними залишаються
непомітні для ока проміжки. Щоб заповнити ці
проміжки і покращити колір паперу, в масу
додають каолін, крейду та інші речовини. Щоб
папір зробити менш водопроникним, більш
міцним, щоб чорнило не розбігалося на папері і
він не деформувався під час друкування,
паперову масу проклеюють. Для цього до
паперової маси додають трохи деревної смоли каніфольного клею. Залежно від призначення
паперу у паперову масу додають барвники.
Готову паперову масу направляють у
мішальні басейни, де перевіряється її густота,
склад, додаються речовини, яких не вистачає,
виловлюються піщинки і сміття, розбавляється
водою. І тільки тоді маса відправляється на
папероробну
машину,
яка
складається
з
чотирьох частин: сіткової, пресової, сушильної
та кінцевої. Рідка паперова маса надходить на
сіткову частину машини, де з неї стікає вода і
утворюється осад - тонкий шар волокна. На
паперовій
частині
паперове
полотно
ущільнюється і знову зневоднюється. Решта
води випаровується в сушильній частині, де
паперове
полотно
прилягає
до
металевих
циліндрів, нагрітих парою і вкритих сукном.
Вологість готового паперу становить 8%.У
кінцевій частині машини висушений папір
охолоджується, розгладжується і намотується в
рулони. Машини ріжуть папір на аркуші
потрібної величини.
Картон відрізняється від паперу насамперед
своєю вагою, а також кількістю шарів міцного
паперу. Виробництво картону аналогічне до
виробництва паперу. Середні слої картону
виготовляють
з
макулатурної
маси,
яку
очищають на заводах і розділяють на волокна.
3. Види паперу
Папір і картон - найдоступніші матеріали
для дітей. З паперу і картону можна зробити
багато різноманітних речей: наочне і шкільно -
навчальне приладдя, моделі та іграшки, інші
цікаві та корисні речі.
Сортів паперу дуже багато. Вони відрізняються
один
від
одного
товщиною,
міцністю,
гладенькою
або
щільністю,
шорсткою
поверхнею, кольором та іншими якостями.
Найчастіше застосовуються дітьми такі види
паперу:
1)Друкувальний папір - найбільш поширений.
Має трохи шорстку поверхню,
швидко зношується і треться на згинах, дуже
добре вбирає клей і
різноманітну
вологу.
Цей
папір
міцно
склеюється.
2)Письмовий папір - застосовується найчастіше.
Він
проклеєний,
друкувального,
боїться
вологи,
тому
добре
міцніший
фарбується,
маєгладеньку
від
менше
поверхню.
Розрізняють лінований і нелінований письмовий
папір.
3)Фарбований папір - має блискучу поверхню.
Він є основним матеріалом для виготовлення
аплікацій у початкових класах. До нього також
відносять шпалери, гофрований та оксамитовий
папір.
4)Обгортковий папір - використовується для
виготовлення обкладинок зошитів тощо.
5)Креслярсько -малювальний папір:
- калька - прозорий папір, оброблений воском і
олією, який використовується для копіювання;
- міліметровий;
- альбомний;
- напівватман;
- ватман.
6)Вбирний
папір
-
використовується
для
виготовлення серветок,
промокального паперу. Апаратний папір використовується для електрокардіограм, УЗО,
для
роботи на касових апаратах. Перебивний папір копірка.
7) Виробничо — технічний - це наждачний
папір, руберойд.
8)Спеціальний
папір,
папір
-
це
металізований
фотопапір,
світлонепроникний папір, шагреневий папір.
Цигарковий папір - це тонкий, прозорий папір.
В школі, крім паперу, широко використовується
в школі на уроках трудового навчання і картон.
4. Види картону
Картон - це товстий папір 1 м2 якого
важить більше 250 г. Розрізняють такі види
картону:
Білий - легко ріжеться, але він не досить міцний,
ламкий. Цей картон
сильно вбирає клей і жолобиться. Користуватися
ним слід для виготовлення
дрібних виробів. Сірий - міцніший, ніж білий,
але важко ріжеться, твердий. Виробляти вироби
з нього важко, але коли потрібна особлива
міцність для виготовлення великих речей, то
використовують сірий папір.
Бурий - міцний, гнучкий, добре ріжеться, не
жолобиться від клею. Цей картон найбільш
придатний
для
виготовлення
саморобних
виробів.
Кольоровий - тонкий, гнучкий, з глянцевою
поверхнею різних кольорів, легко обробляється і
має гарний вигляд. З нього легко робити
акуратні невеликі вироби.
Для роботи на уроці трудового навчання у
початкових класах найбільше використовуються
кольоровий та бурий картон.
Для ознайомлення дітей з видами паперу
та
картону
вчителю
необхідно
мати
демонстраційну колекцію їх зразків. Деякі з
видів паперу та картону слід підкріплювати
зразками виготовлених з них виробів. Такий
підхід вчителя до викладу матеріалу буде
зацікавлювати
дітей
у
використанні
цих
матеріалів на уроці.
5.Властивості паперу і картону
Щоб на уроці трудового навчання діти
могли правильно і впевнено працювати з
папером
і
ознайомити
картоном,
учнів
з
вчитель
повинен
властивостями
цих
матеріалів.
Папір легкий, міцний на розрив, має значну
опірність, легко гнеться, ріжеться ножем і
ножицями,
міцно
клейстером.
гігроскопічність,
склеюється
Недоліком
значна
клеєм
є
чи
велика
деформація
від
змочування і фарбування, низька вогнестійкість.
Але додатковою обробкою можна змінити його
властивості:
- для підвищення міцності треба декілька
аркушів склеїти докупи;
- щоб папір пропускав вологу, його покривають
олійною фарбою;
- папір, змочений олією і прогладжений гарячою
праскою, стає ще прозоріший;
- папір стає вогнестійким після просочення його
фосфорнокислим калієм або амонієм;
Часто потрібний папір різних кольорів. Для
цього можна пофарбувати звичайний білий
папір. Фарбують гуашовими і акварельними
фарбами, кольоровим клейстером з розчиненою
в ньому фарбою, який наносять пензлем, а
потім, поки він не висохне, роблять узор
гребінцем, тампоном або штампом. Фарбують
папір у розчині анілінової фарби. Просушувати
пофарбований папір можна в теплому місці, без
сонця, поступово, щоб запобігти жолобленню.
Картон міцніший від паперу, його важче зігнути,
розрізати, можна склеїти.
Папір та картон мають такі властивості:
1)Фізичні
вага,
-
теплопровідність,
колір,
щільність,
гідро
провідність,
електропровідність;
2)Механічні - міцність на розрив, міцність на
перелом;
3)Технологічні
-
склеюються,
ріжуться,
зшиваються, складаються, миються, гнуться,
фарбуються.
На одному з уроків доцільно провести
досліди
та
спостереження
на
вивчення
властивостей паперу та картону. Наприклад:
довести учням, що папір має волокнисту будову;
показати, що папір та картон піддаються дії
води; запропонувати порівняти папір з картоном
тощо. Проведення таких дослідів дасть дітям
змогу наочно прослідкувати за властивостями
цих матеріалів, за їх будовою.
6. Процеси обробки паперу та картону
На першому етапі роботи з папером та
картоном програмою передбачено виготовлення
виробів методом складання паперу. Ці роботи
мають ту перевагу, що для них не треба
спеціального приладдя. Але вчитель до такого
заняття повинен підготовити відповідний папір,
виготовити
моделі,
а
також
підібрати
кольоровий папір для оздоблення виробів.
Учням слід показати техніку виготовлення
предметів. Для цього треба розібрати модель і
дати
можливість
усвідомити
спосіб
її
виготовлення, а також зробити її креслення і
пояснити особливості конструкції моделі. Після
цього учні можуть приступати до виготовлення
виробу. Спочатку треба навчити рівно згинати і
розривати папір, а також згинати ріжки аркуша
для надання виробам симетричної форми. Весь
час треба стежити за роботою учнів, вказувати
на їх помилки і вчасно допомагати.
Також багато виробів з паперу та картону
можна виготовляти без допомоги інструментів.
Наприклад: відриванням від великого аркуша
паперу маленьких клаптиків до надання йому
потрібної форми. Фарбують папір у розчині
анілінової фарби. Просушувати пофарбований
папір можна в теплому місці, без сонця,
поступово, щоб запобігти жолобленню.
Картон міцніший від паперу, його важче зігнути,
розрізати, можна склеїти.
Орігамі.
Орігамі (яп. 折り紙 орі — «складати»,
камі — «папір», тобто «складений папір»; також
трапляється написання орігамі) — мистецтво
складання паперу. Метою цього мистецтва є
створення витворів шляхом використання схеми
геометричних згинів і складок. Термін оригамі
відноситься до всіх типів складання паперу, а не
тільки японських зразків.
В оригамі використовуються небагато різних
згинів, але вони можуть бути скомбіновані
багатьма засобами й утворювати дуже складні
фігури. Зазвичай фігури оригамі складають без
розрізів з квадратного аркушу паперу, сторони
якого можуть бути різних кольорів. Всупереч
найпоширенішій
версії
у
традиційному
японському оригамі що сягає ери Едо (1603—
1867), цих правил суворо не дотримувались і в
багатьох випадках аркуші розрізались (Кіріґамі
切り紙) або фігури складали не з квадратного
аркушу, а з прямокутного, круглого, трикутного чи з
інших неквадратних аркушів паперу.
Історія виникнення орігамі
Хоча, щодо походження орігамі існують
деякі розбіжності, але напевно можна сказати,
що розвинулось орігамі саме в Японії. Спочатку
це була забавка переважно для дітей, доки
Йосідзава Акіра не надав цій забавці другого
дихання додавши їй нові технології, такі як
мокре
та
складання
систему
зображення
отримання фігур, що отримала назву система
Йосідзави-Рендлета. З 1960-х мистецтво орігамі
почало активно поширюватись у всьому світі,
з'явились такі напрями як модульне орігамі,
Кірікомі, чисте орігамі.
Папір та інші матеріали
Хоча
для
складання
може
використовуватись будь-який листовий матеріал,
але вибір матеріалу, дуже впливає на складання
й
остаточний
вигляд
моделі.
Звичайний
копіювальний папір з густиною 70-90 г/м2 може
використовуватись для простих моделей, таких
як журавлик або водяна бомбочка. Важчий папір,
з
густиною
більш
використовується
за
100
г/м2
технологією
зазвичай
мокрого
складання. Ця технологія дозволяє створювати
більш округлі моделі, які стають твердими й
міцними коли висохнуть.
Спеціальний папір для орігамі, що має
назву камі, продається розфасований квадратами
різного розміру від 2,5 см до 25 см та більший.
Зазвичай такий папір має білу та кольорову
сторони. Але також використовується папір, що
з обох сторін кольоровий або візерунковий.
Зазвичай папір для орігамі має густину менше
ніж копіювальний папір, що дає можливість
створювати більш складні моделі.
Для
складних
моделей
в
орігамі
використовується фольгований папір, що являє
собою дуже тонкі склеєні між собою аркуш
фольги й аркуш паперу. Також вживається
фольгована тканина, що являє собою склеєні
між собою тонкі аркуші кухонної алюмінієвої
фольги й тканини. Використовується навіть
«сандвіч» з шарами тканина/фольга/тканина.
Специфічні види паперу, такі як анрю,
локта, ханзі, ґампі, козо, саа мають довгі
волокна і зазвичай дуже міцні. Оскільки такий
папір в першу чергу повинен бути гнучким,
його
часто
покривають
або
ґрунтують
метилцелюлозою або пшеничною пастою. Цей папір
надзвичайно
тонкий,
а
тому
дозволяє
реалізувати найменші згини, наприклад такі, як
в кінцівках моделей комах.
Методика навчання учнів згинанню та
складанню паперу та картону.
Папір і картон самі по собі - комори фантазії
і гри уяви. А якщо його поєднати з спритністю
рук, то все можна оживити, дати як би друге
життя.
Виготовлення іграшок, виробів з паперу та
картону - праця кропітка, захоплюючий і дуже
приємний. На важливість використання паперу
в
діяльності
дитини
звертав
увагу
А.С.
Макаренко. Він вказував, що матеріали (папір
глина,
дерево,
і
т.д.)
«ближче
всього
до
нормальної людської діяльності: з матеріалів
людина створює цінності і культуру ... В іграшці -
матеріал є багато хорошого реалізму, але в той же
час є простір для фантазії, не просто уяви, а
великий
творчої
фантазії
».
Папір та картон - найпоширеніші і доступніше в
обробці матеріали. У процесі роботи з ними
учні отримують уявлення про їх виробництво,
видах, властивості, про використання в побуті і
техніці, про професії людей, пов'язаних з
отриманням
паперу
і
картону
і
їхньою
обробкою.
Формування в учнів практичних умінь з
обробки
даних
матеріалів
здійснюється
в
процесі
виготовлення
виробів.
Допомогою
вимірювальних інструментів, прийоми різання
картону ножем, різні способи оформлення
виробів
аплікацією,
фарбуванням,
з
використанням інших видів матеріалів.
Папір та картон - матеріали, при роботі з
якими
закладаються
основи
графічної
грамотності. Учні отримують загальне уявлення
про
технічний
малюнку, ескізі, кресленні,
вчаться розуміти найпростіші креслення (ескізи) і
виконувати по ним розмітку.
В основу програм з обробки паперу та картону
покладена
певна
послідовність
практичних
завдань, які включають в себе групи виробів,
подібні за конструктивними особливостями і
технологічним операціям.
Розвитку технічного мислення школярів
сприяє
включення
в
різні
етапи
уроку
спостереженні; з наступним, узагальненням
досвіду,
рішення
технологічного
задач
з
процесу
удосконалення
виготовлення
запропонованого вчителем виробу або його
конструкції з подальшим внесенням, змін у
технологічний процес.
Інструменти, прилади та інвентар
уроків трудового навчання.
Програми та методичні посібники до уроків
трудового навчання враховують різноманітні
умови,
в
яких
працюють
вчителі,
вони
припускають на вибір варіанти виробів та робіт,
які можливо застосувати в звичайних класах.
Однак це певною мірою обмежує розвиток
трудового навчання, яке повністю відповідало б
віковим можливостям учнів і сучасним вимогам
науково-технічного
У
принципі
трудового
прогресу.
матеріальне
навчання
має,
оснащення
з
одного
уроків
боку,
задовольняти гігієнічним нормам і естетичним
вимогам, з іншого - найкращим чином сприяти
формуванню у дітей уявлень, умінь, навичок та
внутрішнього прагнення самостійно виконувати
вимоги
трудової
культури.
У практиці існує кілька напрямків у вирішенні
питань
комплектування
та
зберігання
інструментів, пристосувань і матеріалів. Одні
педагоги
зберігають
спеціальних
шафах
всі
або
інструменти
на
в
стелажах,
комплектуючи кожний вид на весь клас. Перед
уроком трудового навчання в залежності від
виду праці, зміст робіт вчитель разом з
черговими розкладає необхідні на даний урок
інструменти
та
матеріали.
Обладнання для роботи папером і картоном на
уроках технології: основне звичайно папір і
картон,
лінійка
(250Х30),
кутник,
циркуль,
олівець простий, ножиці (тупокінцеві), ніж
палітурний малий з укороченим клинком, шило
канцелярське з укороченою голкою, гладилки,
подкладной лист , пензлики і баночка для клею,
пензлик для фарбування, прес палітурний, голка
канцелярська,
фальцлінейка.
Папір та картон - найдоступніші матеріали.
Сортів паперу дуже багато. Вони відрізняються
один
від
одного
міцністю
і
щільністю,
товщиною, гладкою або шорсткою поверхнею,
кольором та іншими якостями. У гуртку
найбільше застосування знайдуть такі сорти
паперу:
Газетний папір - найбільш дешева і поширена.
Вона має злегка шорстку поверхню, швидко
зношується і треться на вигинах, сильно вбирає
клей і всяку вологу. Але для багатьох робіт
газетний папір має ту перевагу, що вона міцно
склеюється в кілька шарів. Тому, наприклад,
паперові трубки найкраще робити з газетного
паперу, ця ж папір найбільш придатна і для
виробів
Газетний
з
папір
у
пап'є-маше.
виробах
застосовується
найчастіше. Вона проклеєна, тому міцніше
газетної, добре фарбується, менше боїться
вологи, має гладку (глазуровану) поверхню. З
паперу можна робити різні моделі, нею добре
обклеювати
картон.
Потрібна
палітурних
вона
і
для
робіт.
Креслярська папір - найміцніша і щільна.
Поверхня її шорстка, клеїти її важче, ніж папір
для письма, зате краще і легше розфарбовувати.
Кольорова альбомна папір особливо необхідна
для робіт в гуртку. Нею майже завжди можна
замінити писальний. Альбомна папір буває гладка
і шорстка, різної щільності і квітів. Цим сортом
папери часто обклеюють саморобні палітурки
книг та інші картонні вироби. Однак для
обклеювання
краще все-таки
застосовувати
спеціальну палітурну папір, що пофарбована
тільки з одного боку і має глянсову поверхню.
Кольорова глянцевий папір більш придатна для
обклеювання
коробок, а для
обклеювання
книжкових палітурок - мармурова, з строкатим
візерунчастим
або
смугастим
малюнком.
Цигарковий папір, тонкий, прозора, також буде
корисна
для
деяких
робіт.
Товстий папір, якщо 1 квадратний метр її
важить більше 250 грамів , Називають картоном.
Сорти картону можна розрізнити за його
кольору.
Білий картон легко різати, але він дуже
неміцний,
Вироби
ламкий,
з
нього
часто
для
розшаровується.
міцності
зазвичай
обклеюють папером. Цей картон сильно вбирає
клей і коробиться. Користуватися ним слід
тільки для дрібних виробів і для палітурок
невеликих
брошур.
Жовтий
картон
набагато
міцніше
білого,
гнучкий, добре ріжеться, не жолобиться від
клею. Він застосовується для інших робіт.
Сірий картон міцніше білого і жовтого, але його
важко різати, так як ніж швидко тупиться про
піщинки, яких багато в масі цього картону.
Сірий
картон
хороший
для
виготовлення
великих речей, коли потрібна особлива міцність.
Кольоровий картон - тонкий, гнучкий і з
глянсуватий поверхнею різних кольорів, легко
обробляється і має гарний вигляд. З нього добре
робити акуратні невеликі речі, папки і палітурки
брошур.
Обклеювати
такий
картон
не
доводиться.
Бажано, щоб учні мали для своїх робіт
декількома
сортами
паперу
та
картону.
Для робіт з папером і картоном на уроці
технології інструменти будуть потрібні дуже
складні.
Основний інструмент - це ніж. Найбільш
зручний спеціальний палітурний або шевський
ніж, наглухо насаджений на рукоятку, не
складаний. Лезо ножа, а особливо кінець його,
повинно бути добре наточений. Хороший ніж
для робіт з картоном можна зробити з уламка
полотна
слюсарної
ножівки.
Крім ножа, будуть потрібні ножиці - звичайні
швейні або зігнуті; лінійка - металева, в
крайньому
випадку
з
пластмаси,
Дерев'яна
лінійка придатна для розмітки, але незручна при
різанні
Учні
паперу
можуть
самі
або
картону.
зробити
корисне
пристосування для розгладження складок на
згинах папери - гладилку, або кісточку. На
малюнку 1 (7) зображені гладилки різної форми.
Гладилку вистрагівають ножем з дубової або
букової дощечки або ж виточують напилком з
шматочка органічного скла, з ручки старої
зубної щітки, поламаною гребінця, товстого
целулоїду. Поверхня гладилки роблять з обох
сторін трохи опуклої посередині, краю - тонкі,
але не гострі, а злегка закруглені. Готову
гладилку зачищають шкіркою і на точильному
бруске. Щоб при різанні паперу і картону не
псувати кришку столу, на неї кладуть підрізну
дошку.
Довжина
дошки
-
не
менше
45
сантиметрів , Ширина - 30-35 сантиметрів.
Підрізну дошку найкраще взяти не соснову, а
березову або липову. Поверхня дошки ретельно
стругають, роблять гладкою і рівною. В одного
довгого краю її прибивають невисокий упор гладко виструганих рейку. Підрізну дошку
можна замінити прямокутним шматком фанери.
Розмітка найпростіших графічних зображень на
уроках технології в 1-4 класах проводиться за
допомогою
олівців,
креслярського циркуля.
лінійки,
косинця,
Рис. 1. Інструменти і пристосування для роботи
з
папером
і
картоном:
1 - ножі (внизу саморобний, з полотна ножівки),
2 - ножиці, 3 - лінійка металева; 4 - пензлі для
клейстеру і клею, 5 - підрізна дошка; 6 кругорез; 7 - гладилки.
Прості олівці мають різну твердість і відповідну
цього маркування: Т, 2Т, 3Т - тверді олівці; ТМ олівці середньої твердості; М, 2М, 3М - м'які
олівці .. Для розмітки деталей з паперу та
картону краще використовувати олівці середньої
твердості, а для деревини і тканини - тверді
олівці.
Креслення слід спочатку виконувати в «тонких
лініях» - олівцем Т, а потім проводити необхідну
обведення більш м'якими олівцями М, 2М. При
роботі олівець потрібно трохи нахиляти у бік
руху і щільно притискати його до бічної сторони
шаблону (трафарету) або лінійки.
Бажано, щоб на уроках технології учні
використовували
для
розмітки
і
побудови
графічних зображень дерев'яні або пластмасові
лінійки.
Металеві
лінійки
призначені
в
основному для слюсарних робіт по металу і,
крім того, мають шкалу на нижній частині, що
може
заплутати
дітей.
Найбільш
зручна
довжина лінійки - 30 см , Так як вона відповідає
габаритними розмірами аркушів кольорової та
альбомної паперу.
Кутник також повинен бути пластмасовим
або дерев'яним.
Типові помилки учнів початкових класів при
роботі з лінійкою і косинцем: діти часто
вимірюють не від нульового розподілу, а від
одиниці або від лівого кінця лінійки; під час
роботи притискають лінійку не в середині, а
скраю, при цьому вона зсувається.
Лінійку при проведенні прямих ліній
зручніше всього розташовувати горизонтально,
так як при цьому добре видно всі ризики і цифри
на ній. При вертикальному розташуванні тінь від
неї може закривати точки розмітки, поділу
зменшуються
в
перспективі,
а
цифри
недостатньо добре видно. Горизонтальні лінії
проводять зліва направо, а вертикальні і похилі знизу вгору. Олівець трохи нахиляють в сторону
руху руки.
Волокнисті матеріали.
Волокнисті
матеріали
в
авіабудуванні.
В
авіаційній техніці широко застосовуються різні
матеріали
на
основі
хімічних
(штучних,
синтетичних, вуглецевих, керамічних, скляних,
кварцових,
базальтових,
металевих)
і
натуральних (бавовни, льону, вовни, шовку,
азбесту) волокон. В. м. виготовляються у вигляді
штапельних
волокон,
комплексних
ниток,
полотен, стрічок, шнурів, трикотажу, тканин,
Войлоков, нетканих матеріалів. Застосовуються
як в чистому (вихідному) стані, так і в
композиції з просочувальними складами та
іншими
єднальними
(наприклад,
волокніту,
текстоліти). В. метри, застосовувані в авіаційній
промисловості, включають матеріали для теплоі звукоізоляції (див. Теплоізоляційні матеріали),
(див. Звукопоглинальні матеріали), декоративнооздоблювальні матеріали для
пасажирських
салонів, фільтруючі матеріали, тканини для
парашутів та ін Граничні робочі температури
для В. м. з бавовни, льону, вовни, шовку не
повинні перевищувати 80-100 ° С; для В. м. з
хімічних волокон: капрону 120 ° С , лавсану 150
° С, фенілона 250 ° С, терлона і аріміда 350 ° С.
Для теплоізоляційних В. м. допускаються вищі
граничні
робочі
температури,
ніж
для
конструкційних матеріалів з тих же видів
волокон: для В. м. на основі скла 450 ° С,
азбесту 600 ° С, кварцу 1000 ° С.
Текстильні матеріали, пряжа і нитки.
Нитки… Вони складають основу всього
що нас оточує. Ми ходимо в речах в яких є
сплетіння ниток, рослини, теж містять ниточки
в листочках. Історія нитки починається з давніхдавен, ще наші предки виготовляли нитки для
виробництва одягу. На той час виробляли лише
натуральні нитки. У XIX ст. вишивали лляними,
конопляними й вовняними нитками ручного
виробництва. Нитки пряли з вичесаних волокон
льону чи коноплі, намагаючись робити тонку й
рівну нитку. Потім нитки білили, фарбували,
натирали
воском
чи
жиром.
Нитки
для
вибілювання золили в діжках-"зільницях". У
діжку складали намотані нитки, пересипали
попелом із спалених дров і заливали окропом.
Луг, що
утворювався
в діжці, поступово
вибілював нитки. Потім нитки полоскали у
чистій воді й висушували на сонці чи на морозі.
У вишивці такі білі нитки часто комбінували із
сірими чи зеленуватими небіленими. Нитки
фарбували природними барвникам: відварами
кори дуба, гілок та ягід бузини й брусниці,
лушпинням цибулі тощо. Відвар шишок вільхи.
дубових жолудів та бузини давав чорний колір,
кори дуба і вільхи - темно-коричневий, кори
каштана - світло-коричневий. Відварюючи квіти
нагідок
і
лушпиння
цибулі
одержували
золотисто-жовтий колір. Замочування нитки у
розчині лугу, отриманого від спаленої соломи
гречки,
надавало
ниткам
світло-вохристого
("пшеничного") кольору. Інтенсивний жовтий
колір отримували від запікання в тісті ниток,
намочених
у
пофарбовані
в
конопляній
таких
олії.
спосіб,
Нитки,
називались
заполоччю, пізніше ця назва поширилася на всі
вишивальні нитки. Для одержанні червоного
кольору використовували ягоди брусниці, кора
крушини - синюватий колір, дрік - зелений.
Насичений
червоний
барвників
тваринного
колір
отримували
походження,
з
які
виробляли з личинок червеця (у нас) або
кошенілі в тропіках. З висушених личинок
робили
дорогий.
порошок,
Із
користуватися
який
середини
був
XIX
привозними
надзвичайно
ст.
стали
бавовняними,
вовняними, металевими, шовковими нитками,
бісером. Для надання більшої ошатності у
вишивку вводили золоту та срібні нитки,
металеві пластини ("лелітки"). Найкращими для
вишивання
вважаються
шовкові
нитки.
Сировиною для цих ниток є тоненькі павутинки
кокона шовкопряда. які досягають довжини до 2
м. Ці нитки були привозними і коштували
дорого. Їх вживали виключно для виконання
найдорожчих
речей.
Вовняні
нитки
теж
цінувались досить високо. Вони, як і шовк.
тваринного походження, мають енергетичну
"пам'ять".
найбільше
Вовняні
нитки
для
використовувалися
вишивання
на
Поділлі,
Буковині, Карпатському регіоні. За вовняними
йдуть нитки лляні та конопляні. Найменш
цінними вважалися бавовняні нитки ("вата").
Проте вони були дешевшими і доступнішім й
поступово
широко.
стали
Зовсім
застосовуватись
непридатним
з
досить
погляду
енергетики виявився акрил. На відміну від
спокійних кольорів природних ниток, яскраві
кольори акрилу роблять традиційні українські
узори
неприродними,
кричущими і навіть
агресивними. Історія ниток дуже багата. Але
ринок
ниток
забезпечений
вистачає
в
Україні
є
натуральними
сировини
і
не
настільки
нитками,
тому
не
заміняють
синтетичними. Вони по своїм властивостям
нічим не поступаються природнім. Якість ниток
залежить від багатьох чинників, зокрема від
способу зберігання, адже якщо не дотримуються
відповідних умов, нитки псуються. Метою
курсової
було
довести,
що
виробництво
природних ниток необхідне, одна з причин це
відсутність хімікатів, адже кожний день ми
носимо одяг в якому знаходяться ниточки, які
складають систему. Варто вирощувати льон для
розвитку ткацтва, прядіння, вишивання, адже
символом України завжди була вишиванка.
Швейні нитки – основний вид матеріалу
для з’єднання деталей швейних виробів. Крім
того, нитки можуть використовуватися і як
оздоблювальний
складом
матеріал.
швейні
нитки
За
волокнистим
поділяються
на:
бавовняні, шовкові, синтетичні, штучні та
штапельні. За структурою існують такі види
швейних
ниток:
скручені,
однониткові,
армовані, текстуровані. За оздобленням та
забарвленням
швейні
нитки
випускають:
чорними, білими, кольоровими, глянцевими або
матовими; бавовняні – мерсеризованими. Якість
швейних ниток характеризується їх міцністю,
розтяжністю,
пружністю,
зрівноваженням
скручування, рівністю, міцністю фарбування,
відповідним ступенем білизни та відсутністю
або наявністю зовнішніх дефектів. Швейні
нитки
повинні
задовольняти
такі
основні
вимоги: бути міцними мати рівномірну товщину
та ступень скручування, бути зрівноваженими за
скручуванням, мати міцне фарбування або
достатній ступень білизни, не мати дефектів.
Крій та шиття.
З незапам’ятних часів, як тільки людина
стала
прямоходячою
і
почала
осмислено
розуміти і усвідомлювати оточуючий її світ,
з’явилася й культура, а так само різні принципи
і традиції, уклади і підвалини, які у свою чергу
викликали в людях потребу прикривати своє
оголене тіло, говорячи сучасною мовою –
одягатися. І одночасно, з тих же часів, з
розвитком ремесел, за допомогою кістяних
голок і шкір диких звірів, з’явилося рукоділля, а
потім і професія ткача. Йшов час, зникали і
з’являлися різні мови й народи, мінялися міста і
цивілізації,
розвивалися
нові
ремесла, і
разом з ними
промисли
і
розвивалося
й
удосконалювалося
ткацьке
мистецтво.
З
розвитком індустріалізації, одяг стали масово
робити величезні підприємства, сформувалися
цілі галузі промисловості, зайняті шиттям одягу,
люди стали одягатися однаково… Однак людині
за
всіх
часів
було
властиво
почуття
індивідуальності, і одним з таких діючих
способів самовираження людини є крій і шиття
одягу. Крій і шиття одягу є механізмом, за
допомогою якого людина може розкрити багато
граней своєї душі, продемонструвати свою
індивідуальність і незалежність, виразити свої
бажання, думки і почуття. У цей час сучасну
моду
можна
охарактеризувати
наявністю
безмежної свободи у виборі форм і напрямків
моделювання.
Крій і шиття створює дивні й неповторні
форми одягу, вони дають можливість підібрати
бажаний покрій, колірне рішення, стиль одягу,
які
вигідно
підкреслять
людську
індивідуальність. За всіх часів мода мала
тенденцію до мінливості, а разом з нею крій і
шиття
переживали
свою
трансформацію,
змінювалися, відповідно до віянь моди. На
сучасному етапі розвитку, крій і шиття стають
усе більше демократичними, з’являються нові
напрямки в моді, разом з ними з’являються і
удосконалюються новітні технології пошиття
одягу, а так само обновляється матеріальнотехнічна база.
Мистецтво
створення
і
моделювання
неповторних зразків одягу вимагає від людини
не тільки знання основ базового курсу «Крій і
шиття», воно має на увазі наявність у нього
певного
таланту
і
одержимості,
здатності
«загорітись» і жити новими ідеями. Так само
крій і шиття одягу вимагають наявності у
людини, що бажає опанувати це мистецтво,
незвичайного терпіння і посидючості, бажання і
здатності не здаватися перед рядом невдач,
ідучи по шляху проб і помилок. У цей час крій і
шиття одягу є одними з найбільш затребуваних
послуг,
що
популярністю
користуються
серед
величезною
населення.
Численні
рекламні оголошення в газетах і на телебаченні,
інформація на різних сайтах в інтернеті,
надають можливість всім бажаючим пройти
майстер класи по рукоділлю, відвідати уроки
в’язання гачком, а так само навчальні курси
крою та шиття і багато чого іншого.
Розрахунок та побудова плаття
невідрізного по лінії талії.
Ширина
Прибавка
Прибавк
(см)
(%)
(см)
Спинка
17,5
20 %
0,5
Пройма
10,6
73 %
1,8
Перед
18,3
7%
0,2
Всього
46,4
100 %
2,5
Прибавки на вільне облягання
Пг = 3 см
Пт = 4 см
Пст = 2 см
Побудова базисної сітки
АТ = Дтс + 0,5 = 40 + 0,5 = 45 см
АГ = 1/3 Сг ІІІ + 5 = 1/3 х 44 + 5 = 19,7 см
ГГ1 = = 18,0 см (ширина розрахункова спинки)
Г1Г2 = 12,4 см (ширина розрахункова пройми)
Г2Г3 = 18,5 см (ширина розрахункова переду)
Г1Г4 = ½ Г1Г2 = 6,2 см
Г3в = ½ СгІІІ + 1= 23 см
ТС = ½ Дтс = 20 см
АН = Д виробу = 130 см
Ш спинки по лінії стегон = СС1 = (Сст + Пст /2)
– 1 = (48 + 2 /2) – 1 = 24 см
Побудова спинки плаття
– (Ст. + Пт) =
(46,4 + 3) – (35 + 4) = 10,4 см
боковий зріз = 0,5 х 10,4 = 5,2 см
виточка спинки = 0,35 х 10,4 = 3,64 см
виточка переду = 0,15 х 10,4 = 1,56 см
АА1 = 1/3 Сш + 0,8 = 1/3 х 18.5 + 0.8 = 6,9 см
А1А2 = ½ АА1 = 2,3 см
А1А3 = ½ А1А2 = 1,5 см
аП = 2 см
А2П1 = Шпл + 2 = 15 см
А2В = 1/3 А2П1 = 5 см
ВВ1 = 0,5 см
В1В2 = 7 см
В1В3 = 2 см
Г1П2 = 1/3 Г1а = 7 см
Г1Г5 = ½ Г1Г4 = ½ Г1Г4 = 6,2 / 2 = 3,1 см
Т1Т2 = 5,2 / 2 = 2,6 см
ТТ3 = ½ ТТ2
Т3Т4 = Т3Т5 = 3,64 / 2 = 1,82 см
Г6О = 4 См
С2О1 = 2 см
Т2О2 = ½ Т2С1
О2О3 = 1 см
Побудова переду плаття
Будуємо базисну сітку переду плаття
С3С4 = (Сст + Пст) – СС1 = (48 + 2) – 24 = 26 см
вА4 = АА1 = 6,9 см
вА5 = 6,9 + 1 = 7,9 см
О2О3 = 2 см
А4А6 = А2В = 5 см
Г3Г7 = Цг + 0,1 = 10 + 0,1 = 10,1 см
А4Г8 = Вг = 26,5 см
А6А7 = 1 см
А7В4 = 1/8 СгІІІ + 1,5 = 7 см
В4П3 = Шпл – 5 = 13 –5 = 8 см
Г2П4 = Г1П2
Г2Г9 = 1/8 Г1Г2 = 1/8 х 12,4 = 1,55 см
О4О5 = 1 см
Т1Т7 = ½ х 5,2 = 2,6 см
Т8Т9 = Т8Т10 = 1,56 х 2 = 0,78 см
Г8О6 = 1см
С5 О7 = 5 см
Т7О8 = ½ Т7С4
О8О9 = 1 см
Розрахунок та побудова рукава
ОО1 = 1/3 СгІІІ – 1 = 13,6 см
О1Н = Дрз + 1,6 = 53 + 1,6 = 54,6 см
О1Л = ½ Дрз + 2 = 28,62 см
Шрв = Опв + Поп = 30 + 7 = 37 см
ОР = ОР1 = ½ Шрв = ½ 37 = 18,5 см
Шрн = Озап + Поз = 17+6 = 23 см
НН1 = НН2 = ½ Шрн – ½ х 23 = 11,5 см
Орл = ½ ОР = 18,5 х ½ = 9,25 см
Орп = ½ ОР1
Рл Пл. = ½ Рл О2 = ½ 13,6 = 6,8 см
Рп Пп. = 1/3 РпО3 = 1/3 х 13,6 = 4,5 см
О1О4 = ½ О1О2 = 9,25 х 2 = 4,6 см
О1О5 = ½ О1О3 = 4,6 см
О4О6 = 1,5 см
Окат рукава РР11 = 0,8 см оформляємо через Р11
і з якої проводимо перпендикуляр до лінії локтя
до точки Л1 і з точки Н1 вправо проводимо від Л1
– Л1Л4 = 7 см (довжина виточки)
Л4 проводимо на пряму Л1Н1 получимо другу
сторону виточки. довжини урівнюємо.
Л5Н3 = Р1Н2 – Р11Л1
точка Н3 сполучається з точкою Н
НН2 ділимо на дві частини і дістіємо точку Н4
Н4 =0,5 см
Технологічна послідовність обробки плаття:
1. Зметати виточки спинки та переду плаття.
2. Зшити виточки.
3. видалити нитки зметування.
4. Запрасувати виточки.
5. Зметати середній шов спинки.
6. Зшити середній шов.
7. Видалити нитки зметування середнього
шва спинки.
8. Обметати шов
9. Розпрасувати
припуски
на
шов
в
розпрасування
10.Обметати
внутрішні
зрізи
обшивок
горловини
11.Приметати обшивку до горловини
12.Настрочити обшивку на горловину
13.Видалити нитки приметування обшивки
14.Прокласти оздоблювальну строчку по
горловині
Інструкційна картка
Обробка горловини
№
Назва
Технологічні умови Графічне
п\
операції
на виконання
п
1
Викроюванн Викроїти
я обшивки
деталь
обшивки по формі
горловини плаття з
двох
або
більше
деталей
2
Обробка
горловини
1. Зшити деталі
обшивки
2. Обметати
зрізи
обшивки
3. Перевірити
відповідність
внутрішньог
о
3
зрізу
Пришивання
обшивки
обшивки до
довжині
горловини
горловини
1. Скласти
обшивки
лицевою
частиною до
лицевої
частини
виробу,
сумістити
шви
зшивання
обшивки
з
відповідними
точками
горловині
2. Пришити
обшивку
шириною
на
шва 0,5 – 0,7
см
з
боку
горловини
виробу.
3. Підрізати
припуски на
шви, зробити
надсічки
4. відігнути
обшивку
на
виворітну
сторону
5. Припрасуват
и,
повертаючи
припуски на
4
Заключна
шви
в
ВТО
обшивки,
бік
випускаючи
кант
з
виворотнього
боку на 0,10,2 см
6. Закріпити
припуск
на
шов
до
обшивки
оздоблюючо
ю строчкою.
7. Закріпити
відлітний
край
обшивки
ручними
стібками
до
припусків на
шов основної
деталі.
Припрасувати
обшивку
до
горловини.
Обробка застібки у боковому шві.
В деяких випадках застосовують
застібку у шві у сукні.
Так застібка може оброблятися у
плечовому чи рельєфному швах, а при
обробці спідниці цю застібку можна
застосувати в бічному, рельєфному чи
середньому шві.
У сукні застосовується застібка у
лівому бічному шві.
Застібка тасьмою – блискавкою дуже
широко застосовується при обробці
спідниці
та
використовується
брюк,
у
платті
іноді
щоб
підкреслити форму фігури.
Розглянемо обробку застібки в лівому
бічному шві сукні.
№
п\п
1
Назва операції
Технологічні
умови Графі
на виконання
зобра
Обробка застібки Намітити
місце
розташування
застібки
1.на
вивороті
сукні.
Обметати
бічні
зрізи
сукні
Зметати
перед
та
спинку
плаття
по
бічним
зрізам
–
скласти
перед
та
спинку
лицевим
частинами всередину,
урівняти
зрізи
відповідні та зметати
прямими
змету
вальними стібками.
Зшити
перед
спинку
по
зрізах
–
та
бічних
шириною
шва 1,5 – 3 см так,
щоб
строчка
закінчувалась
на
рівні
вметування
застібки
в
бічний
шов.
Видалити
нитки
зметування
бокових
зрізів.
Розпрасувати
припуски
шва
бічного
–
із
зволоженням,
одночасно
запрасовуючи
припуски на ділянці
застібки.
Наметати тасьму –
блискавку
–
підкласти тасьму з
вивороту деталей на
ділянці застібки так,
щоб запрасовані краї
деталі
розташовувалися
у
стик над серединою
та сьми, і наметати
прямими
змету
вальними
стібками,
щоб
перші
ланки
тасьми не доходили
до зрізів деталей 11,5 см.
Настрочити тасьму –
з
обох
боків
запрасованих
від
країв
на відстані від них на
0,4
–
0,7
см,
прокладаючи строчку
до бічного шва
Видалити
нитки
наметування
Припрасувати
застібку в готовому
вигляді
–
із
зволоженням з обох
боків.
Пришивання ґудзиків
Пришивання гудзиків різноманітних тканин
також різна: якщо тканина тонка, то гудзика
пришиваються до неї досить щільно, а до
товстої тканини - більш вільно. Гудзики з
чотирма отворами можна пришити самими
різними
способами: прямокутником, хрест-
навхрест, або поєднуючи обидва ці способи.
Цікаво виглядає спосіб пришивання лапкою,
коли один з отворів, по черзі з'єднується з
трьома іншими. Але в будь-якому випадку такі
гудзики пришиваються на «ніжці», висота якої
повинна бути трохи більше товщини верхнього
краю застібки. Для того, щоб правильно
пришити гудзик до товстої тканини, зберігши
відстань між тканиною і матеріалом, треба під
ґудзик підкласти сірник, а після пришивання
прибрати її. Саму «ніжку» необхідно кілька
разів обкрутити ниткою і вже після цього
закріпити нитку під гудзиком - щоб була
непомітна. Гудзики з вушком пришивають без
«ніжки».
Гудзики служать для застібання та оздоблення
сукні. Вони бувають різних розмірів, кольорів,
форм. За формою - круглі, овальні, квадратні,
трикутні.
Виготовляють
гудзики
з
різних
матеріалів - вони можуть бути дерев'яні,
пластмасові,
скляні,
металеві,
обтяжні
з
тканини.
Для різних видів одягу (сукні, пальто, штанів і
т.д.) використовують різні гудзики. Тому їх
розрізняють
за
призначенням:
платтяні,
пальтові, костюмні, брючні, формені, дитячі.
Щоб правильно пришити гудзик, зберігши
потрібне від тканини відстань, покладіть під неї
сірник. Коли гудзик буде пришита - заберіть її.
Візьміть
нитку
з
поліестеру
довжиною
приблизно 75 см (це довжина вашої руки). Якщо
гудзики металеві або мають гострі краї в місцях
кріплення,
тоді
натріть
нитка
бджолиним
воском, щоб вона довше служила.
Зігніть нитку навпіл і вдерніте згином в голку з
довгим, але тонким вушком. Зауважте вузлик,
скріпивши вільний і зігнутий кінці.
Проколіть голкою виріб з лицьового боку в 1,5
см від шпильки, що вказує положення гудзики.
Зробіть
стібок
через
виріб
до
шпильці,
пропускаючи при цьому нитка між шарами
тканини
(см
малюнок).
Виконайте
кілька
коротких стібків на місці, щоб закріпити нитку.
Зріжте вузлик.
Вишивання як вид народного
мистецтва.
Виши́ванка
(вишива́нка) —
розмовна
назва традиційної української вишитої сорочки.
Багато
варіацій
дизайну
вишиванки
було
створено у XIX сторіччі. Зазвичай їх виготовляли
із саморобного полотна, яке ткалося на верстаті.
Місцеві
особливості
зазвичай
знаходили
відображення в орнаменті сорочки.
Історія народної вишивки в Україні іде коренями
в глибину століть. Дані археологічних розкопок
і
свідчення
мандрівників
і
літописців
підтверджують, що вишивання як вид мистецтва
в Україні існує з незапам'ятних часів. Вишивкою,
за свідченням Геродота, був прикрашений одяг
скіфів. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з
фігурками
чоловіків,
датовані
VІ
ст.,
при
дослідженнях показали ідентичність не тільки
одягові, але і вишивці українського народного
костюма XVІІІ-XІX ст. Арабський мандрівник X
ст. у своїх розповідях про русів згадує, що вони
носили вишитий одяг. На жаль, пам'ятники
української
вишивки
збереглися
тільки
за
останні кілька століть, але і цього досить, щоб
з'ясувати, що елементи символіки орнаментів
української вишивки збігаються з орнаментами,
що прикрашали посуд давніх жителів території
України періоду неоліту, трипільської культури.
У
давнині
основні
мотиви
вишивки
відображали елементи символіки різних древніх
культів.
Протягом
багатьох
століть
безпосередній конкретний зміст символів на
вишивках
губився,
використання
не
але
традиції
зникли.
За
їхнього
мотивами
орнаменти вишивок поділяються на три групи:
 геометричні (абстрактні)
 рослинні
 зооморфні (тварини).
Геометричні (абстрактні) орнаменти властиві
всій слов'янській міфології. Вони дуже прості:
кружечки, трикутники, ромби, зиґзаґи, лінії,
хрести (прості й подвійні). Важко судити, який
зміст вкладався в ці символи раніше. Сьогодні
на їх основі в народній вишивці широко
використовуються такі мотиви, як «баранячі
роги», «кучері», «кудрявці», «гребінці» та ін.
В основі рослинного орнаменту лежить
прагнення принести у вишивку красу природи.
Навіть гранично умовні візерунки виникли в
результаті спостереження реально існуючих у
природі форм. В українській вишивці часто
використовуються такі мотиви, як «виноград»,
«хміль», «дубові листи», «барвінок» та ін. Деякі
з них несуть у собі відображення древніх
символічних
уявлень
народу.
Так,
мотив
«барвінку» є символом нев'янучого життя,
візерунок «яблучне коло», розділений на чотири
сектори, з вишиванням протилежних частин в
одному кольорі — символом любові. У сучасній
вишивці зустрічається і древній символ «дерево
життя», зображуваний переважно стилізовано у
формі листів і гілок.
У
вишивках
зооморфних
(тварин)
орнаментів зображуються: кінь, заєць, риба,
жаби; із птахів — півень, сова, голуб, зозуля; з
комах — муха, метелик, павук, летучі жуки. У
багатьох випадках зооморфні орнаменти є
своєрідний, властивий даній вишивальниці,
зображеннями, у яких відбиває її індивідуальне
бачення візерунка. У подібних орнаментах
виступають у різноманітних, часто вигадливих
сплетеннях (однак зі збереженням традиційних
вимог до композиції) заячі і вовчі зуби, воляче
око, луска коропа, баранячі роги й ін.
Види швів.
У цій статті ми розглянемо основні види швів.
Вони є базовими для всіх видів вишивки.
Найпростіші шви
Найпростіші шви є основою всіх видів
вишивки. Вони застосовуються при вишиванні
рушникових швів, гладдю, і навивкою рококо, є
основними при вишиванні стрічками та бісером.
А також з них можна складати композиції, які
використовуються
для
оздоблення
одягу.
Широко застосовуються оздоблювальні шви в
«печворку» для маскування і прикраси швів. До
найпростіших швів можна віднести також
оздоблювальні та крайові.
Шов «вперед голка»
Цей шов являє собою ряд стібків і
пропусків
однієї
вишивати
по
довжини.
канві
за
Його
зручно
рахунком
клітин.
Наприклад, одна клітина на голку і одна під.
Змінюючи розміри і положення стібків цього
шва, можна створити велику різноманітність
вишивки для оздоблення серветок, рушників та
одягу. Стібки можна розташовувати в два і
більше рядів - все залежить від малюнка. Один з
варантів виконання цього шва – «Просо».
Шов "Просо"
Шов «голка назад»
Шов
«за
голку»,
«голка
назад»
-
безперервний ряд стібків. Закріплюємо нитку,
робимо справа наліво перший стібок і пропуск
однієї довжини, наприклад, що дорівнює одній
клітці на канві. Для виконання другого стібка
нитку укладаємо зліва направо. Голку вводимо в
ту ж точку, де кінчається перший стібок, а
виводимо на лицьову сторону на 1 клітинку
лівіше другого стібка. Таким чином виворітний
стібок буде в два рази довше лицьового. Стібки
шва повинні бути однієї довжини.
Стебловий шов
Шов утворює суцільний ряд косих стібків,
щільно прилеглих один до одного. Зробивши на
тканини перший стібок від себе, голку з ниткою
виводимо на середину лівого боку стібка,
укладаємо до себе і притискаємо до тканини.
Виконуючи другий стібок, робимо прокол в
тканині вище першого стібка, а виводимо голку
в середині другого стібка з лівої сторони. Шов
виконуємо рухом голки до себе. Кожен новий
стібок
при
цьому
виходить
наполовину
попереднього. При виконанні стебелового шва
робоча нитка повинна бути завжди з одного
боку
-
праворуч
або
ліворуч.
Змінювати
напрямок нитки не можна, тому що при цьому
порушується структура шва. Всі стібки повинні
бути однієї величини.
Тамбурний шов
Тамбурний шов - безперервний ряд петель,
що виходять одна з іншої. Шов виконуємо
справа наліво. Спочатку закріплюємо нитку,
виводимо її на лицьову сторону, закидаємо
петлею, робимо невеликий стібок довжиною 3-4
мм і виймаємо голку. Нитка затягується петлею.
Знову закидаємо нитку петлею, вколюємо голку
в точку, звідки виводимо в попередньому
стежці. Цей шов можна виконувати у вигляді
зигзагоподібної
смуги.
Тоді
петельки
по
лицьовій стороні будуть розташовуватися по
черзі, то вліво, то вправо від середньої лінії шва.
Шов «Черв'ячок»
Виконують справа наліво в два кольори
ниток.
Одним
кольором
вишивають
зигзагоподібну лінію. Для цього по діагоналі
справа наліво петлею закріплюють робочу
нитку, отримують перший стібок. Вколюють
голку зверху в перший стібок і виводять в
нижній лівий кут наступного квадратика. Далі
повторюємо перший стібок і так до кінця ряду.
Виконавши потрібну довжину, зліва направо
вишиваємо пропущений стібок. Закріплюємо
нитку
контрастного
кольору
петлею
з
виворітного боку і обвиваємо стежки.
Шов «Хрестик»
Шов
«хрестик»
являє
собою
два
перехрещені стібка. При його виконанні треба
стежити за тим, що б верхній стібок був
направлений в одну сторону. Закріпивши нитку,
складена вдвічі, виводимо її на лицьову сторону
і робимо стібок з лівого нижнього кута в
верхній правий (рис.1). Виконуємо необхідну
кількість
закриваємо
стібків
напівхрестиком.
напівхрестик
стібком
Потім
з
лівого
верхнього в правий нижній кут. З вивороту
виходять горизонтальні смужки.
Шов «козлик»
Стібки виконуємо зліва направо, роблячи
проколи в тканини поперемінно по одному й
іншому краю смуги. Відстань між проколами
повинно бути однаковою. В середині смуги
стібки перехрещуються. Кожен новий стібок
лягає
поверх
попереднього.
Цим
швом
вишивають дрібні листочки, серцевини квітів.
Рівні
смужки
шва
використовують
як
доповнення до великих, складних вишивках, а
також для маскування швів при з'єднанні
шматків тканини.
Петельний шов
Петельний шов відноситься до крайових
швів. Він може бути використаний в обробці як
вишивки, так і в'язаних виробів. Ось основні
види петельного шва, які допоможуть вам в
оформленні робіт.
Перш ніж приступити до виконання
петельного шва, акуратно підвертаємо край
швом
«вперед
голка».
Робочу
нитку
закріплюємо в середині підгину і виводимо її на
лицьову сторону під подгибом. Потім голку
направляємо вгору і справа наліво заводимо під
робочу нитку, отримуємо першу петлю. Так
само виконуємо наступні стібки, розташовуємо
їх на однаковій відстані один від одного.
Французький вузлик
Французький вузлик використовується як
декоративний елемент у тих випадках, коли
хрестик такого кольору буде завеликим.
Методика навчання вишиванню учнів.
Вишивка
–
найпоширеніший
вид
народного декоративно-прикладного мистецтва,
орнаментоване або сюжетне зображення на
тканинах, шкірі, повсті, виконане різними
ручними або машинними швами. Дивовижне
багатство
художньо-емоційних
вирішень
української народної вишивки обумовлене тим,
що
вона
характеризується
різнотипними
матеріалами, техніками виконання, орнаментом,
композицією, колоритом, які мають численні
відмінності.
Художнє
обдарування
народу
вершини його мистецького хисту в повну силу
виявлені у вишитих творах.
Мистецтво
вишивки
має багатовікову
історію. Від перших стібків шитва на шкіряному
одязі людей кам’яного віку і до нашого
сьогодення – такий шлях вишивання. Упродовж
віків вдосконалювались знаряддя праці (від
шила з каміння та кісток тварин до стальної
голки), змінювались і вдосконалювались техніки
життя та вишивання.
Уже в І тисячолітті до нашої ери
мистецтво вишивання досягло високого рівня у
народів Індії, Вавилонії, Риму, Китаю, Єгипту та
багатьох інших країн.
На території нашої країни у скіфосарматських
похованнях VІ-V ст. до
н.е.
знайшли залишки тканини, вишиті золотими,
срібними і вовняними нитками. На території
України знайдено також історичні пам’ятки
цього мистецтва, які відносяться до І ст. до н.е.
– І ст. н.е. А за часів Київської Русі сестра
Володимира Мономаха Анна-Янка організувала
в Києві школу, де молодих дівчат навчали
ткацтву та вишиванню.
У давні часи в основному вишивали лише
білими та сірими нитками, що залишились від
ткання полотна. Щоб надати їм блиску, їх
навощували. Згодом люди навчились фарбувати
нитки,а ще пізніше почали використовувати,
крім
лляних
і
конопляних
ниток,
ще
й
бавовняні, шовкові, вовняні, золоті й срібні, а
також перли, намисто, бісер.
Створюючи візерунки, люди з глибокої
давнини користувались умовними знакамисимволами, де кожна лінія чи фігура мала певне
значення.
Так наприклад:
1) пряма горизонтально лінія – земля
2) горизонтальна хвиляста – вода
3) вертикальна хвиляста – дощ
4) трикутники – гори
5) гачкуватий хрест – вогонь
6) квадрат, коло чи ромб – сонце
Ці знаки – символи руками майстринь
поступово
перетворювались
ускладнювались,
у
доповнювались
візерунки,
новими
елементами.
Поступово
складались
орнаменти
–
послідовне повторення мотивів, в яких у
стилізованій
формі
відображалася
вся
навколишня природа.
За
мотивами
орнаменти
бувають
геометричними, рослинними, тваринними, а
також є орнаменти із зображенням людей.
Геометричні орнаменти дуже прості: кружальця,
трикутники, кривульки, лінії, хрестики, крапки.
Українська народна вишивка – один з
найпоширеніших
видів
народної
творчості.
Вона сягає своїм корінням у сиву давнину. Наш
народ здавна любив прикрашати свій одяг та
речі домашнього вжитку вишитими узорами.
Аплікація на тканині.
Прикрасити
тканину
можна
різними
способами: вишивкою, бісером, аплікацією.
Оздоблення аплікацією полягає в тому, що на
матеріал
накладають
і
пришивають
(приклеюють) шматочки різнобарвної тканини.
Аплікація на тканині за красою анітрохи не
поступається вишивці, а по практичності значно
перевершує
її.
Аплікація підходить для нанесення на одяг,
головні убори, предмети інтер’єру, аксесуари,
сумки. В якості накладеного матеріалу для
аплікації можуть бути використані шматочки
різної тканини (сукно, драп, фетр, шовк,
оксамит тощо), шкіра, замша. Якщо обрана
тканина сипуча, під неї підкладають флізелін. В
якості основи для накладеного матеріалу може
служити будь-яка тканина. Необхідно, щоб
аплікація за якістю і кольором була добре
підібрана.
Наприклад,
по
шерсті
добре
вишивати аплікації з оксамиту, креп-сатину на
блискучу
На
одяг
сторону.
аплікація
пришивається
або
ж
приклеюється за допомогою поліетиленової
плівки.
Пластмаси, види пластмас.
Основну груму нових і дуже перспективних
матеріалів
становлять
пластичні
матеріали.
Пластмасами називають матеріали на основі
природних,
високомолекулярних
або
синтетичних
сполук,
які
під
нагріванням і тиском можна переробити у
вироби.
Всі пластмаси поділяються на термопластичні
та
термореактивні.
До
термопластичних
відносять поліетилен, нейлон, полістирол та
інші. Вироби з таких пластмас під дією тепла
можна розім'яти та придати їм вихідну форму,
тобто вони переходять у пластичний стан.
До
термоактивних
відносять
текстоліт,
гетинакс, ебоніт, амінопласти. Вироби з
таких пластмас не можна розм'якшити, під
дією тепла та тиску в них відбуваються не
зворотні реакції
Специфічні властивості пластмас дали змогу
застосувати
найпрогресивніші
способи
масового і серійного виготовлення продукції
(лиття під тиском, пресування, календрування
та ін.).
Основною
сировиною
для
одержання
полімерів є нафта, природний газ, кам'яне
вугілля, багаті на такі речовини, як етан, бутан,
пропан, фенол, бензол та ін.
Пластичні
маси
складні
-
матеріали.
Найчастіше - це суміш різних речовин, взятих
співвідношеннях.
Головною
складовою
частиною (основою пластмас) є зв'язуючі
речовини,
природні
і
синтетичні
смоли.
Кількість зв'язуючої речовини становить 30...60
% , але пластичні маси можуть складатись з
лиш зв'язуючої речовини.
Крім смоли до складу пластмас входять:
наповнювачі,
пластифікатори,
затверднювачі.
Наповнювачі
фарбники,
надають
пластмасам відповідних фізико - механічних і
інших властивостей (міцність, теплостійкість),
скорочують
витрати
основної
зв'язуючої
речовини. Наповнювачі бувають порошкові
(дерев'яне і мінеральне борошно,подріблений
графіт,
тальк,
каолін,
сажа),
волокнисті
(бавовняні, лляні, азбестові волокна), шаруваті
(скляні, азбестові, штучні і синтетичні тканини,
папір,
дерев'яний
Пластифікатори
шпон),
збільшують
та
газові.
пластичність,
пружність, пружність пластмас, знижують їх
твердість,
жорсткість.
використовуються
Як
камфора,
пластифікатори
синтетичний
каучук та ін. Фарбники входять, щоб надати
пластмасам певного кольору. Як фарбники
використовують різні органічні та неорганічні
речовини (газову сажу, оксид цинку, кадмій
оксид
хрому,
анілінові
фарбники).
Затверднювачі сприяють переходу пластмас у
неплавкий і нерозчинний стан, прискорюють
процес твердіння.
З великого сімейства пластичних мас для
роботи
відбирають
такі,
обробка
яких
посилена учням молодшого шкільного віку, а
самі матеріали можна придбати в умовах
школи. До таких пластмас належать: пластмаси
без наповнювачів (поліетилен, полістирол,
органічне скло, целулоїд, целофан); пластмаси
з
шаруватими
наповнювачами
(текстоліт,
гетинакс); газопаповнені пластмаси (поролон,
пінопласт);
пластмаси
з
порошковим
наповнювачем (лінолеций).
Пластмаси
без
здебільшого
наповнювачів
термопластичні
-
це
полімери.
Випускають їх у вигляді порошків і гранул.
Поліетилен - пружний, відносно твердий
матеріал білого кольору.
З нього виготовляють плівки для покриття
парників та теплиць, господарські пакети,
обкладинки для зошитів. На уроках праці в
початкових
класах
використовувати
для
поліетилен
можна
окантовки
плоских
виробів.
Органічне скло ( мас кілька назв плексиглас,
акрилат) - це твердий, легкий, прозорий,
морозостійкий пластичний матеріал.
Нагрітий
до
піддається
температури
формуванню.
80°С
Легко
добре
ріжеться,
шліфується, склеюється. В шкільній практиці
органічне
скло
використовується
для
оформлення колекцій, виготовлення макетів, як
замінник віконного скла.
Целофан - прозорий досить міцний матеріал.
Використовується для пакування різних
виробів.
У
початкових
використовують
для
КМСИЧ
окантовки
плоских
виробів.
Целулоїд - прозорий, еластичний матеріал.
Добре
фарбується
органічними
і
мінеральними фарбниками. Стійкий до води.
Целулоїд
випускають
технічний
(для
безосколкового скла) і галантерейний (для
виготовлення
галантерейних
дитячих іграшок).
виробів
та
Пластмаси
з
шаруватими
наповнювачами
виготовляють методом гарячого пресування
попередньо
просочених
термореактивними
синтетичними
смолами,
викладених
шарами полотен тканини, паперу, дерев'яного
шпона.
Текстоліт - матеріал, в якому як наповнювач
використовується бавовняна тканина (бязь,
місткала, батист шифон та ін.).
В промисловості з текстоліту виготовляють
деталі
машин:
підшипників,
шестерні,
вкладиші
спектроізолаційні
деталі,
прокладки, панелі і ін.
Поліхлорвініл
еластичний,
-
м'який,
(штучно
легко
шкіра)
обробляє
мий
матеріал.
Його
одягу,
використовують
взуття,
оббивки
для
виготовлення
меблів.
Можна
використовувати його для аплікаційних робіт.
Технологія
виконання
аплікацій
з
поліхлорвінілу така ж, як і з папера та інших
матеріалів. Деталі приклеюють на основу
клеєм ПВА чи БФ
Гетинакс - матеріал з наповнювачем у вигляді
аркушів
паперу,
просочених
смолами
і
спресованих при температурі 150... І60°С.
Матеріал має дуже високі діелектричні
властивості, тому широко використовується в
радіо і електротехнічній промисловостях.
Шаруваті пластики можуть імітувати цінні
породи деревини: карельську березу, горіх та
ін. Для цього на лицьовий бік пластика до
пресування накладають аркуш цигаркового
паперу з кольоровим рисунком, який імітує
колір і текстуру деревини. Після просочування
через тверду плівку смоли просвічується
рисунок з зображеним на ньому візерунком.
Такі
пластики
використовуються
в
промисловості
для
оздоблення
салонів
автобусів, кают суден, вагонних купе, меблів. В
шкільній практиці діти виготовляють з нього
підставки
для
дошки.Пінопласт
виробів,
підкладні
пористий
-
матеріал
з
невеликою пластичністю, тому при згинанні
він ламається, не намокає, добре піддається
обробці.
Використовується
для
звуко
-
термоізоляції, пакування готових виробів, в
літакобудуванні.
Паролон - пористий, м'який, еластичний
матеріал,
добре
поглинає
воду,
легко
обробляється і фарбується. Застосовується
поролон
в
теплыючий
швейній
матеріал.
промисловості
На
уроках
як
у
праці
використовується для виготовлення іграшок.
Лінолеумі - гнучкий листовий добре обробляє
мий матеріал, що виготовляється з суміші
різних смол, подрібненого коркового дерева,
фарбників,
оліфи
та
інших
речовин.
Використовується лінолеум у будівництві як
матеріал для покриття підлоги. Лінолеум легко
ріжеться
різними
різцями.
З
лінолеуму
виготовляють кліше для ліногравюр.
Властивості пластмас.
Пластичні маси можна обробляти різними
способами: різати, стругати,
гнути, склеювати. Поліетилен, поліхлорвініл,
поролон, целофан можна різати за допомогою
ножиць,
або
листових
ножа
пластмас
під
лінійку.
(плексиглас,
Обробка
текстоліт,
гетинакс) на заняттях з молодшими школярами
зводиться до розпилювання їх і лише в деяких
випадках до свердління. Листові пластмаси
розрізують
ножівкою
по
металу,
деталі
складної конфігурації випилюють лобзиком.
Краї зачищають напилком, або шліфують
шкуркою. Листову пластмасу досить зручно
розрізати різаком. Лінійку кладуть на лінію
розмітки і крючкоподібним лезом продряпують
глибокі
канавки
з
обох
боків,
а
потім
переламують.
Поролон краще розрізати ножицями. Перед
розрізанням обов'язково виконують розмітку
виробу по шаблону гостро заструганим м'яким
олівцем, що залишає слід при слабкому
натиску.
Особливості
полягають
у
тому,
різання
що
поролону
матеріал
ріжуть
серединою леза. Щоб виконати рівний розріз,
поролон
при
різанні
необхідно
стиснути
пальцями лівої руки. Розрізавши стиснуту час
гину заготовки, стискують матеріал далі по
лінії розрізу.
Пінопласт
лобзиком
або
добре
пиляється
ріжеться
гостро
пилкою,
заточеним
ножем. Для різання великих блоків пінопласту
вчитель може використовувати пристрій для
різання
пінопласту.
знижувального
Він
складається
трансформатора.
До
із
клем
вторинної обмотки, яка трансформує струм до
4...6
В.
підключається
провідник
(ніхром,
хромонікелевий
константан).
При
проходженні струму провідник нагрівається і
розрізає пінопласт. Пристроєм можна розрізати
блоки пінопласту, а й вирізати з полос різні
фігури та літери.
Деталі
пінопласту
з
органічного
досить
легко
скла,
можна
поролону,
склеїти.
Склеюють органічне скло клеєм БФ-2. Але
клеєні ним вироби треба витримати при
кімнатній температурі 3...4 доби в скріпленому
вигляді.
{УІ9?їша використовувати клей, приготовлений
з стружки органічного скла,
розчиненого в ацетоні або оцтовій кислоті.
Таким клеєм добре склеюється органічне скло,
але треба пам'ятати, що ацетон і оцтова кислота
летючі
речовини,
проводиться
приміщенні.
в
тому
робота
добре
Поролон
з
ними
провітрюваному
можна
склеювати
нітроцелюлозними клеями (клей АГО), клеєм
БФ-2,
ПВА.
рекомендується
Для
склеювання
ПВА,
бустилат,
пінопласту
столярний
клей.' Слід зазначити, що клеї „Фенікс" і
„Марс"
реагують
з
пінопластом
і
для
склеювання непридатні.
Пластичні
маси
можна
фарбувати.
Пофарбувати органічне скло, зберігши його
прозорість,
розчиняються
можна
у
барвниками,
спирті
які
(етиловому,
пропіловому). Для приготування фарбувального
розчину
на
кожні
100
вагових
чистин
денатуратового спирту беруть 0,08...0,15 вагової
частини
барвника.
Можна
використати
спирторозчинні барвники для деревини або
пасту від кулькових ручок. Підготовлений виріб
(очищений від забруднення і жирових плям)
опускають на 5...20 хв. у розчин барвника.
Барвник, в свою чергу, ставлять у посудину з
гарячою
водою
(нагрівати
барвник
безпосередньо на вогні не можна - він
вогненебезпечний). Інтенсивність фарбування
(глибина проникнення барвника в органічне
скло) залежить від часу витримки його в
розчинні. Пофарбований виріб переносять у
холодну воду, охолоджують, а потім насухо
витирають
ганчіркою.
Усі
фарби,
що
застосовуються для фарбування плексигласу,
придатні для фарбування й інших пластмас
(полістиролу, вініпласту та ін.).
Поролон можна фарбувати акварельними
фарбами, кольоровою тушшю. Добрі результати
дає фарбування аніліновими барвниками. Для
цього в скляну банку наливають воду кімнатної
температури
і
висипають
барвник.
Щоб
порошок добре розчинився, помішують його
паличкою і дають відстоятись. Потім розчин
барвника проціджують крізь два-три шари
марлі у велику посудину, доливають води до
погрібної концентрації (бажаного відтінку).
Відібраний для фарбування поролон опускають
у
розчин,
згодом
виймають
пінцетом,
віджимають і розкладають для просушування.
Своєрідна техніка обробки лінолеуму, на
якому виготовляють кліше (ліногравюри) для
одержання відтисків - естампів. Цю роботу з
успіхом
можуть
виконувати
третьокласники
під
керівництвом учителя. Процес виготовлення
ліногравюри полягає в тому, що на лінолеумі
вирізають ті частини рисунка, які на відтиску
повинні бути світлими? На неторкану частину
поверхні
наносять
фарбу,
яка
потім
переноситься па папір. Для виготовлення
ліногравюри використовують спеціальні різці штихелі. Необхідно мати штихелі двох видів:
гострокутні і напівкруглі з різним радіусом
закруглення.
Гострокутні
використовують
для
штихелі
прорізування
вузьких
ліній, а напівкруглі - для вибирання великих
площин.
Роботу
над
ліногравюрою
розпочинають з підготовки матеріалу. Для
шліфування
лінолеуму
шліфувальну
дерев'яний
шкурку,
брусок
і
яку
використовують
намотують
шліфують
на
коловими
рухами. Якість роботи поліпшується, якщо
лінолеум змочити водою, добре витерти і
висушити. Шліфування закінчують тоді, коли
поверхня
лінолеуму
матовою.
Після
стане
шліфування
гладенькою
на
і
лінолеум
наносять шар білої гуаші, щоб переведений
рисунок було добре видно. Переводять рисунок
за допомогою копіювального паперу. Ріжуть
лінолеум лише від себе, повертаючи матеріал
по мірі руху штихеля.
Із закінченої гравюри зливають фарбу, і
кліше просушують. Для виготовлення відтисків
використовують
накладають
на
друкарську
скло
і
фарбу.
Її
розкочують
фотографічним гумовим валиком, поки вся
поверхня валика не буде покрита рівномірним
шаром
фарби.
Потім
цим
же
валиком
переносять фарбу на кліше, слідкуючи за тим
щоб на кліше не було жирних плям, пробілів і
фарба не трапила в заглибини.
На кліше накладають чистий аркуш добре
проклеєного паперу і обережно притирають
гладилкою або чистим фото валиком. Після
цього аркуш обережно знімають. Одержаний
відтиск окантовують.
Природні матеріали.
Робота з природним матеріалом має
велике
значення
для
естетичного
виховання
дітей,
прищеплення
художнього
смаку,
розвитку
їм
творчих
здібностей, уявлення. Завдання роботи з
природним матеріалом - пробудити у дітей
любов
до
рідної
природи,
сприяти
вихованню у них патріотичних почуттів.
Робота з природним матеріалом сприяє і
формуванню
у
школярів
дбайливого
ставлення до природи.
Зустріч з природою розширює
уяву
учнів,
уважно
удосконалює
спостерігати
їх
різні
уміння
явища.
Великий вплив має робота з природним
матеріалом
на
розумовий
розвиток
дитини, на розвиток її мислення. Праця
по виготовленню виробів з природного
матеріалу сприяє розвитку особистості
дитини, вихованню її характеру.
Жолуді.
Збирають
жолуді
восени.
Зберігають в прохолодному ; і не дуже
сухому
приміщенні.
При
тривалому
зберіганні в ; сухому приміщенні вони дуже
висихають,
працювати
оболонка
з
таким
стає
крихкою
матеріалом
і
важко.
Збирають і жолудеві чашечки - плюски.
Каштани
збирають
восени
після
повного їх дозрівання, бо передчасно
зірваний
зморщується
Зберігають
каштан
і
при
втрачає
каштани,
як
висиханні
свій
і
вигляд.
жолуді,
в
прохолодних не дуже сухих приміщеннях.
Ш и ш к и - плоди хвойних дерев. Це
чудовий матеріал для об'ємної іграшки. На
території країни багато різних хвойних
порід дерев, що дають найрізноманітніші
за формою шишки. Збирати шишки краще
не розкриті, бо з не розкритої шишки
завжди можна зробити розкриту, поклавши
її
в
сухе
місце.
шишки(особливо
Тому
соснові)
зберігати
краще
на
вологій землі. При тривалому зберіганні
не
розкрита
шишка
обов'язково
розкривається. Щоб цього не сталося, не
розкриті
шишки
покривають
тонким
шаром рідкого столярного клею. Для цього
шишку беруть пінцетом так, щоб її основа
була внизу, і
занурюють
в
клеєварку
з
рідким
клеєм. Клей зайде всередину шишки і
міцно її склеїть. Обробленні таким
способом шишки можна зберігати в
будь-якому приміщенні довгий час, не
боячись, що вони розкриються.
ГОРІХИ.
Для
роботи
використовуються лісові і грецькі горіхи.
Лісові горіхи зручні в роботі і міцні.
Збирають лише дозрілі плоди. Після
збирання їх сушать, розстеливши на листі
фанери. Зберігають в не дуже сухому
приміщенні.
Грецькі
зберігати
в
сухому
не
впливає
і
Висихання
горіхи
можна
приміщенні.
на
якість
шкаралупи.
ЛИСТЯ різних рослин, дерев і
кущів
можна
виготовлення
природного
використовувати
об'ємних
матеріалу,
іграшок
а
також
для
з
для
аплікації. Заготовляють листя протягом
року. Весною можна заготовити листя з
ніжним світло - зеленим забарвленням,
влітку листя потемнішає, а осінь ; дасть
найбільш
збирати
багату
листя
палітру
треба
фарб.
Але
обережно,
не
пошкоджуючи насадження.
Підготувати
листя
до
зберігання
можна по - різному: засушити його під
пресом або висушити гарячою праскою.
Засушують
заготовляють
листя
під
пресом
маропроклейний
так:
папір,
обгортковий, газетний, фільтрувальний).
Складають аркуші паперу вдвоє у вигляді
книжки і між ними вкладають листя.
Книжки з рослинами складають одна на
одну. На верхню книжку кладуть лист
фанери або дошку і вантаж 1 0 . . . 15 кг.
Другий
спосіб,
що
дозволяє
швидко
одержати засушені рослини, полягає ось
в чому: на газетний папір, складений в
кілька разів, кладуть листя і зверху
прикривають
однією
прасують
газетою.
гарячою
Потім
праскою,
перевертаючи листя. Висихає листя при
такому способі за 2...З хв. Зберігають
засушене листя в конвертах в теплому,
але
не
дуже
сухому
приміщенні.
Література.
1. Максименко Л.М. альбом інструкційних карток. Методичний
посібник. - Нікополь, 2005. - 119 с.
2.Мищенко В.Т. трудовое обучение в 1-2 кл.: пособие для учителя. - к.:
рад. шк.,1991. - 112 с.(Б-ка »Учителю начальных класов»).
3 .Мищенко И.Т. Умелые руки: Броб. Учебник. Пособие по трудовому
обучению для 2 кл. четырехлетней начальной шк./Под ред. В.Н.
Мадзигона. - 3-е изд. - К.: Рад.шк., 1989. - 76 с.
4.Міщенко І.Т. Умілі руки: Навч. посібник з трудового навчання для 3
кл. початкової школи. - 4-те вид., перероб. - К: Освіта, 1996. - 76 с.
5.Міщенко І.Т. Умілі руки: Навч. посібник з трудового навчання для 3
кл. початкової шк.. - 4-е вид., перероб. - К: Освіта, 1996. - 76 с.
6.Міщенко І.Т. Умілі руки: Навч. посібник з трудового навчання для 1
кл. початкової школи. - 7-е вид., перероб. - К: Освіта, 1998. - 79 с.
7.Міщенко І.Т. Умілі руки: Навч. посібник з трудового навчання для 1
кл. початкової школи. - 7-е вид., перероб. - К: Освіта, 1998. - 79 с.
8.Міщенко І.Т. Умілі руки: Навч. посібник з трудового навчання для 1
кл. початкової шк. - 7-е вид., перероб. - К: Освіта, 1998. - 79 с.
9.Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах: Кн. по
внеклас. работе. - М: Просвещение, 1988. - 160 с: ил.
10.Гусакові М.А. Аппликация: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по
спец. №2002 и «Дошк. Воспитание » №2010. Воспитание в дошкою.
Учереждениях. 3-е изд., доп. Перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 128
с: ил.
11.Сержантова Т.Б 366 моделей оригами. - 7-е узд. - М: Абрис - прессе,
2007. - 192 с: ил. - (Внимание: дети!)
12.Т.П. Ковальчук, Н.Й Резниченко. Виды художественной работы с бума
гой. - О.: Астропринт, 1998. - 76 с.
13.1 именко В.П. Художня праця: Підруч. для 4 кл. загальноосвіт. Шкіл. К: Промінь, 2004. - 143 с. с: іл..
14.Трофанова М.П. Графічна підготовка молодших школярів у системі
трудового навчання. - Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. - 128 с.
15.Фиалкина Г.П. Программы педагогических училищ. Издательство
«Просвещение» - Москва, 1985.
16.Хацкевич Ю.Г. Узоры и кружева. - Мн.: Харевест, М.: ООО
»Издательство 1987. - 772 с: ил.
17.Бабовал Т.І., Янусь С.В. Уроки трудового навчання 2 клас. Посібник
для вчителя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 128 с.
18.Бабовал Т.І Уроки трудового навчання. З клас. Посібник для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 96 с.
19.Багатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателя дет.
сада й родителей. - М: Просвещение, 1992. - 208 с: ил.
38.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей
младшего дошкольного возраста: Кн.. для воспитателя детского сада. 1
М: Просвещение, 1991. - 207 .: ил.
20.Вартобедян Л.В., Голінщак Ж.А. Уроки трудового навчання. 4 клас.
Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. 160 с.
21.Веремійчик І.М., Методика трудового навчання в початковій школі.
Навчальний посібник. - Тернопіль: Мальва - ОСО, 2004. - 276 с.
22.Веремійчик І.М., трудове навчання. Майстрик і Майстренка: Навч.
посібник з трудового навчання для 2 кл. почат.шк./2-гн вид., перероб. К.: педагогічна думка, 2002. - 128 с.
23.Веремійчик І.М., Трудове навчання. Майстровиті руки: Підручник з
трудового навчання для 3 кл. Початкової шк. - К: педагогічна думка,
2003.- 127 с: іл...
24.Веремійчик І.М. Трудове навчання майструй і твори: Підручник для 4
кл. - К: педагогічна думка, 2004. - 725 с.
25.Вилчинський В.М. изобретательное исскуство: Учеб. для 1-2 кл.
четырехлетн. Нач шк.- К: Рад. Шк., 1990. - 127 с.
26.Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можна сделать из природного материала:
Пособие для воспитателя дет.сада. - М: Просвещение, 1984. - 775 с,
ил.
27.Диченкова A.M. Забавне вязанные грушки. - Узд. 3-е. - Ростов н/Д:
Фенікс, 2007.-220, (1) с.
28.Жадько Е.Г. Юный самоделкин/серия «Мир вашого ребенка». - Ростов
н/Д: Феникс, 2004 - 256с, ил.
29.Коренева Г.М. Поделки из бумаги. - издательский дом «Кристалл». 2001.- 192 с, ил.
2
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
551
Размер файла
1 704 Кб
Теги
metodichka
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа