close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Медіа-розминка

код для вставки
ВІДДІЛ ОСВІТИ КІЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІЛІЙСЬКИЙ РАЙМЕТОДКАБІНЕТ
СТАРОТРОЯНІВСЬКА ЗОШ
Н.В. Карайван
Медіа-розминки
з української літератури
як засіб якісної підготовки
до ЗНО
2015 р.
Автор посібника:
Карайван Наталя Василівна – старший вчитель вищої
категорії Старотроянівської ЗОШ Кілійського району
Зміст
Вступ
3-5
Медіа-розминки з української літератури як засіб якісної
підготовки до ЗНО
6-9
Яка причина недостатньо стійких умінь і навичок учнів з
літератури?
6
Які шляхи розв'язання проблеми формування літературних
умінь і навичок учнів?
6-7
Які завдання можна вирішити за допомогою літературної
медіа-розминки?
7-8
Яка методика проведення літературної медіа-розминки? 8-9
Висновок
10
Додаток
11
Список літератури
12
Вступ
Реформування освіти в Україні в найближчі роки передбачає її
перебудову з метою впровадження в освітню практику таких
технологій, які б створили максимально сприятливі умови для розвитку
і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання
його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.
Реформування шкільної освіти має на меті зробити її більш якісною
шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та
виховання творчої особистості, у результатіяких вона буде підготовлена
до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання
можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій
навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології.
Вони
відкривають
нові
можливості
вдосконалення
навчальної
діяльності.
І основну роль в цьому надається сучасному вчителю..
Учитель повинен свідомойти в ногу з сучасністю, пройматися і
надихатися силами, що пробудилися в ній.
Ефективність навчання з використанням комп'ютерів пояснюється
значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще
зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння
та навички.
Мультимедійні презентації здатні розв'язувати багато проблем
процесу навчання, а саме:
- використовувати передові інформаційнітехнології;
- змінювати форми навчання та види діяльності;
- розширювати можливості ілюстративного супроводу розминок;
-
організовувати інтерактивніформи контролю знань, умінь та
навичок.
Якщо матеріал було подано у звуковому вигляді, то людина
запам'ятовує близько чверті інформації. Якщо інформація була подана
візуально – близько третини. У разі комбінування впливу (зорового і
слухового) запам'ятовування підвищується до половини. Отже,
застосування
технології
мультимедіа
може
значно
підвищити
ефективність навчання.
Мультимедійні технології дають низку переваг:
- діти краще сприймають матеріал,
- зростає зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось
здивувати, тим більше зацікавити),
-
формування самооцінки учня та створення умов для самостійної
роботи.
- Підвищення продуктивності уроку.
Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій
потребують великої підготовки. Учитель повинен уміти користуватися
різноманітними програмами: графічними, програмами для створення
презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Не даремно
говорять, що
Учитель розповідає,
Хороший учитель пояснює,
Кращий учитель демонструє,
А великий учитель надихає.
Тому наше завдання, надихати своїх колег до проведення уроків з
комплексним застосуванням традиційних та мультимедійнихтехнологій,
яке забезпечить набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й
уміннярозвивати інтелектуальні, творчіздібності, самостійно набувати
нових знань та працювати з різними джерелами інформації.
Використання медіа-технологій на уроці літератури – це не данина моді,
а реальна вимога сучасного навчання.
Останнім часом складність підготовки випускників до зовнішнього
незалежного оцінювання полягає в тому, що, крім завдань із української
мови, до тестів уведені завдання з української літератури. В учнів і вчителів
виникають проблеми щодо системи вивчення і повторення програмного
матеріалу до зазначеного терміну проведення ЗНО. Особливо це стосується
украінської літератури, оскільки в 10−11 класах програмою передбачено не
тільки повторення, а й опанування навчального матеріалу.
Для досягнення стійких літературних умінь і навичок потрібно
планувати повторення певних тем навчального матеріалу.
Медіа-розминки з української літератури як засіб якісної
підготовки до ЗНО
Яка причина недостатньо стійких умінь і навичок учнів з
літератури?
Недостатня розвиненість умінь і навичок учнів з української літератури
зумовлюється кількома причинами:
• вплив мовного оточення;
•бідність словникового запасу внаслідок малого обсягу позакласного
читання;
• незнання теоретичного матеріалу;
•кількість годин, відведених на українську літературу в національних
школах;
• несистематична робота щодо повторення матеріалу.
Підвищення рівня літературної грамотності учнів є чи не найскладнішим
завданням, яке спонукає вчителя до пошуку ефективних форм і методів
удосконалення літературної компетентності учнів.
Які шляхи розв'язання проблеми формування літературних умінь і
навичок учнів?
Важливим моментом для позитивного розв'язання проблеми формування літературних умінь і навичокучнів є розробка системимедіарозминок, при виконанні яких відбувається процес перетворення
свідомої діяльності на діяльність автоматичну.
З
цією
метою
розроблений
комплекс
практичного
«Літературні медіа-розминки», до яких входить система завдань:
1.
Назви автора твору.
2.
Хто з літературних героїв так сказав ?
3.
Назви жанр твору.
4.
Знайди художній засіб.
матеріалу
Визначити віршовий розмір та вид римування.
5.
Пропонується вашій увазі 10 літературних медіа-розминок, розроблених
для учнів 9-11 класу. Матеріал бажано повторювати за тематичними блоками
(відповідно до Програми ЗНО). Це дасть змогу випускникам краще
орієнтуватися
хронологічним
в
періодизації
принципом,
української
створить
літератури
ширше
за
уявлення
історикопро
місце
письменника в літературному процесі, що відповідає вимогам певної епохи.
Які завдання можна вирішити за допомогою літературної медіарозминки?
За допомогою літературної розминки можна:
• відновити, розширити, закріпити й систематизувати знання учнів з української літератури, здобуті у попередніх класах;
• інтенсифікувати навчальний процес;
•
значно
поліпшити
літературну
грамотність
учнів,
формувати
пильність;
• робити повторення навчального матеріалу не епізодичним, а
системним;
• урізноманітнити форми роботи на уроках;.
• розвивати зорову пам'ять учнів, мислення, уміння аналізувати,
узагальнювати матеріал, виділяти головне;
• виховувати почуття відповідальності, добросовісності;
• актуалізувати потрібні на уроці знання.
Чому
саме
літературну
медіа-розминку
можна
вважати
ефективним прийомом формування грамотності?
По-перше,згідно з правилами поетапного формування розумових дій,
будь-яка операція починається з розгорнутої зовнішньої мови: учень
формує через мову все, що виконує практично.
На цьому етапі дія набуває автоматичного характеру, стає недоступною
для самоспостереження.
По-друге,психологи стверджують, що триваліше у пам'яті буде
зберігатися той матеріал, який:
 багато разів повторюється;
 постійно використовується на уроках;
 добре зрозумілий, вивчений;
 запам'ятований з установкою «запам'ятатинадовго».
Але головною умовою збереження знань є використання цієї
інформації на практиці, в діяльності.
Для якісного запам'ятовування різноманітних форм повторення має
велике значення. Воно дає можливість по-новому подивитися на вже відомий
матеріал, необхідно організувати повторення так, щоб воно включало в себе
щось нове.
Тому у системі вправ літературної медіа-розминки використані
різноманітні форми завдань.
По-третє, за короткий час можна повторити матеріал.
По-четверте, завдання літературної медіа-розминки задають швидкий
темп проведення уроку.
По-п'яте,вимагають від учителя мінімум часу на підготовку та
проведення. Сучасне мультимедійне обладнання дає змогу витрачати на цей
вид роботи ще менше часу.
Послідовне і систематичне використання завдань літературної медіарозминки гарантуватиме досягнення необхідної результативності навчання.
Яка методика проведення літературноїмедіа-розминки?
Методика
проведення
літературноїмедіа-розминки
передбачає
врахування таких аспектів.
1.Літературна
медіа-розминка
проводиться
на
початку
уроку,
займаючи5-8 хвилин.
2. Складається з п'яти завдань. Обсяг завдань збільшений, тому вчитель
має можливість сам обирати ті, які потребують розгляду в його класі.
3. Робота проводиться в усній формі.
4.Використовуються сучасні мультимедійні системи.
5.До
завдань
додаються
запитання,
які
сприяють
повнішому
повторенню.
Учитель повинен організувати літературну медіа-розминку так, щоб учні
мали змогу повторити відомості з кожної теми, виділити з них проблемні для
себе, виконуючи певні завдання, виявити свої помилки, проаналізувати їх і
ще раз (а може, кілька, до повного усунення помилок) виконати завдання з
тієї самої теми.
Висновок
Літературна розминка виконує діагностичну, навчальну й розвивальну
функції. Учитель має можливість проаналізувати рівень засвоєння учнями
матеріалу, побачити й оцінити володіння дітьми раніше вивченим
програмовим матеріалом, отримати зворотній зв'язок. Крім того, літературна
медіа-розминка спонукає й самого учня оцінити себе. Звичка до самооцінки
має важливе значення в навчальному процесі.
Практика проведення «Літературної медіа-розминки», на мою думку,
варта того, щоб міцно закріпитися в системі викладання. Головне, щоб ця
робота не була фрагментарною, мала системний характер, охоплювала всі
рівні літературної системи, що дасть змогу повторити, закріпити навички
застосування вивченого матеріалу, виробити автоматичність при виконанні
завдань.
Запропоновані
завдання
літературної
медіа-розминки активізують
творчу роботу учнів на уроках української літератури, підвищують якість
знань, поліпшують атмосферу в колективі, розвивають взаєморозуміння,
стимулюють творчий пошук, а головне — в учнів виникає бажання вчитися,
підвищується емоційний настрій, що спонукає до подальшого літературного
самовдосконалення.
Додаток
Розроблені медіа-розминки з української літератури
Література
1. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова і література.
Збірник тестових завдань. Вид. 2-е, випр. і доповн.− К.: Грамота, 2008. –
212с.
2.Закорко В. Чи модно бути грамотною людиною?// Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. − №1. –
С.41-44.
3.Карайван Н.В.Літератруні розминки як засіб якісної підготовки до
ЗНО. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та
колегіумах. – 2011. − №6. – С.30-43.
4.Матеріали сайту www.testportal.gov.ua.
5. Молочко С. Акценти під час підготовки випускників до зовнішнього
незалежного тестування з української мови та літератури. // Українська мова
й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. −
№2.–С.69-78.
6.Молочко С.Р., Васильєва О.М.Українська література. Готуємося до
зовнішнього незалежного оцінювання. – Ч.І−ІІ. 9-11 класи. – Х.:Країна
мрій,2009.
7. Українська література. Тести. 5−12 класи: Посібник/ Автори-укладачі:
Бернадська Н.І., Усатенко Н.О. – К.:Видавничий центр «Академія», 2006.−
336.
8. Українська мова і література. Програма зовнішнього незалежного
оцінювання 2009 року.//Українська мова й література в середніх школах,
гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. − №10. – С.49-56.
9. Українська мова і література. Типові тестові завдання.
Збірник/Жовтобрюх В.Ф., Паращич В.В.: Навч. посіб. – Х.: Веста,2009. –
112с.
Автор
vozna2015
Документ
Категория
Образование
Просмотров
16
Размер файла
72 Кб
Теги
розминка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа