close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методичка, Безсмертна С.В.

код для вставки
Роботу виконала
Вчитель математики КГ №91
Безсмертна Світлана Володимирівна
Зміст
Вступ................................................................................. 3
1. Проведення бінарних уроків
1.1. Інтегровані уроки…………………………………….5
1.2. Інтерактивне навчання………..……………………..7
1.3. Організаційні форми та методи під час проведення
бінарних уроків……………………………….............8
1.4. Робота по підготовці бінарних занять……………...9
1.5. Методика проведення бінарних занять……............10
1.6. Роль вчителя при використаннні комп’ютерної
техніки.........................................................................12
2. Програмоване навчання
2.1. Створення контролюючих та навчаючих програм
для перевірки знань та керування пізнавальною
діяльністю…………………………............................14
2.2. Види контролю………………………………………18
3. Приклади бінарних та інтегрованих уроків
3.1. Бінарний урок в 11 класі математика та
інформатика …………………………………………19
3.2. Інтегрований урок в 5 класі математика та
географія …………………………………………….25
3.3 Інтегрований урок в 6 математика та основи
здоров’я……………………………………………...32
3.4 Інтегрований урок в 9 класі математика та
фізика………………………………………..………...39
3.5 Інтегрований урок в 5 класі математика та
екологія ………………………………………………46
Використана література…………………………............54
2
Вступ
Одним із критеріїв визначення рівня культури та
професіоналізму людини є не лише рівень її мислення й володіння
мовою, але і рівень володіння комп’ютерною технікою. Проблема
формування комп’ютерної грамотності учня є чи не
найскладнішою проблемою у навчально-виховному процесі.
В умовах надзвичайно серйозних змін в економічному,
політичному та науковому житті нашої держави, керуючись
національними ідеями у вихованні та навчанні, ключовим
питанням у моїй роботі стала проблема застосування на практиці
бінарних уроків. Враховуючи те, що бінарні уроки в наших школах
ще не набули належного застосування, вважаю за необхідне
наголосити на основних відмінностях та на основних загальних
рисах бінарних та інтегрованих уроках.
Отже, єдина загальна риса бінарного та інтегрованого
уроку – та, що це є заняття, яке побудоване на тісних між
предметних зв’язках.
Якщо інтегрований урок може проводити лише один
вчитель (не виключається варіант – проводять два вчителя),
використовуючи тісні міжпредметні зв’язки, то бінарний урок – це
заняття, яке однозначно проводять два вчителя, з яких один (і це
обов’язкова умова) – вчитель інформатики та обчислювальної
техніки, другий – вчитель одного з предметів, який вивчається в
даному навчальному закладі.
У своїй роботі я висвітлив загальну методику підготовки та
проведення бінарних уроків. Крім того, як окреме питання виніс на
розгляд матеріал про між предметну інтеграцію.
Відомо, що крім загальних методів та прийомів навчання,
у навчальному процесі
серйозна роль належить засобам
навчання (підручники, посібники, спортивне обладнання,
комп’ютерна техніка та інше). Велике значення у викладанні не
лише якоїсь певної теми, але і предмету в цілому має техніка
особистої праці викладача.
Техніка особистої праці викладача – це комплекс
автоматизованих прийомів, простих, але вдосконалених приладів
і технічних засобів (індивідуальні комп’ютери), необхідних і
достатніх
для того, щоб підняти
організацію
власної
викладацької діяльності на рівень сучасних вимог.
Між педагогічною технікою та технічними
засобами
навчання
(ТЗН) існує особливий
закономірний зв’язок.
Ефективність педагогічної техніки
вчителя значною мірою
визначається вмінням педагога спиратися в процесі здійснення
навчально-пізнавальної діяльності учнів на ТЗН. У свою чергу,
ефективність використання ТЗН залежить від уміння викладача
органічно поєднувати їх із власною педагогічною технологією
(культура мовлення, виділення головного голосом, звертання
уваги на логічний зв’язок у явищах, темп викладання нового
матеріалу).
Отже, продуктивність педагогічної праці перебуває у
прямій залежності від уміння викладача гармонійно поєднувати
в єдиній
системі педагогічну техніку та технічні засоби
праці.
Оволодіння методикою використання технічних засобів
навчання – на перший погляд процес досить легкий та
невидимий, але жорстко обмежений заданою програмою того
чи іншого технічного приладу.
Основне призначення техніки особистої праці викладача
полягає в тому, щоб розширити, збільшити його можливості у
досягненні поставленої мети.
Зміст, суть проблеми техніки особистої праці вчителя
полягає в тому, що при створенні системи “вчитель – техніка”
змінюються функції
педагогічної праці. Багато педагогічних
функцій, які пов’язані з виконанням
рутинних операцій
(нетворчих) бере на себе техніка і тим самим звільняє розум
(інтелект) для творчої діяльності. Ця проблема в педагогічній
технології
розроблена недостатньо і тому перспектива її
дослідження актуальна й багатогранна.
Одна із суттєвих вимог до сьогоднішніх учнів – це
вміння кваліфіковано застосовувати комп’ютерну техніку для
4
вирішення завдань, що виникають під час навчання та на
виробництві. В значній мірі це питання охоплюється в курсі
вивчення предмету “Основи інформатики та обчислювальної
техніки”. Але інформація, отримана учнями у вищезгаданому
курсі носить концептуальний характер. Це пояснюється тим, що
вчитель інформатики не має змоги описати технологічні
особливості того чи іншого продукту на рівні спеціалістів у
відповідній галузі.
Тому в сьогоднішніх умовах
велику
перспективу має методика проведення бінарних занять із
застосуванням комп’ютерної техніки.
Бінарний урок – це заняття, яке побудоване на тісних між
предметних зв’язках, яке проводиться спільно двома вчителями
відповідних дисциплін. В сучасному тлумаченні бінарний урок
повинен
бути побудований
на активному
використанні
комп’ютерної техніки на заняттях із спеціальних дисциплін
(математика, фізика, хімія, іноземна мова і т.д.).
Бінарний урок повинен проводити вчитель предмету
“Основи інформатики і обчислювальної техніки” і вчитель, ми
викладає один із предметів, що вивчаються в школі. Кожен із них
повинен досягнути своєї дидактичної мети.
Розділ перший. Проведення бінарних уроків.
1.1. Інтегровані уроки.
Крім тих традиційних уроків, що практикуються у 10...11-х
класах (вивчення нового матеріалу, формування практичних умінь
і навичок, повторення вивченого та ін.), в останні роки намітилася
тенденція до використання в навчанні різних предметів, у тому, числі
інформатики, нового типу уроку, який названо інтегрованим (від лат.
іnteger — повний, цілісний). досягти С.Гончаренко слушно зауважує:
оскільки через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований
підхід до навчання, учень сам у змозі обирати “опорні” знання з
різних предметів “із максимальною орієнтацією на суб’єктивний
досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і
більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю”.
Міжпредметна інтеграція може бути повною або
частковою. Повна інтеграція, будучи органічним об’єднанням в
одному курсі різних навчальних предметів, дає змогу нівелювати деякі
недоліки предметної системи навчання, якими є розрізнення і фрагментарність викладу, та залучити потрібні відомості із суміжних
предметів, що сприяє різнобічному і цілісному засвоєнню знань.
Повну інтеграцію дидакти здебільшого відзначають у школах
зарубіжних країн, де, наприклад, читання, письмо, усне мовлення
об’єднані в мистецтво мовлення, а фізика, хімія, біологія,
астрономія — у природознавство. Часткова інтеграція полягає в
поєднанні матеріалу з різних предметів, підпорядкованого одній темі.
На її основі будуються інтегровані уроки.
Розрізняють інтеграцію:

за змістом (залучення матеріалу з інших, дотичних предметів);

з а с п о с о б а м и п і з н а в а л ь н ої д і я ль н о ст і , якими є
спостереження, мислення, мовлення.
В інтегрованому уроці застосовуються обидва способи
інтеграції з переважанням — залежно від теми заняття та рівня
підготовки учнів — то першого, то другого. У початковій школі
домінує, природно, пізнавальна діяльність, що ґрунтується на
пропедевтичних знаннях, суб’єктивному досвіді учнів, організованих
спостереженнях у природі тощо.
В основній і старшій школі інтегровані уроки через недостатню
розробленість питання й брак належного практичного досвіду
проведення їх застосовуються порівняно рідко, притому лише з окремих
предметів, а саме: української літератури — в інтеграції з історією,
зарубіжною літературою, рідше — мовою, біології — із хімією,
фізики — з астрономією і т.д.
На жаль, поки що маємо лише перший практичний досвід
інтегрованих уроків української мови, до того ж здебільшого з
літературою, без чіткого визначення їх мети (доцільність
інтегрування даного уроку з іншими і якими саме), обґрунтування
вибору навчального матеріалу для інтегрування, структури (органічне
поєднання складових частин), технології проведення. Підготовка й
проведення інтегрованих уроків — непроста справа, яка потребує
високого професіоналізму й ерудиції вчителя.
Інтегровані уроки слід відрізняти від звичайних занять з мови,
на яких використовуються передбачені програмою між предметні
6
зв'язки, що являють собою короткі принагідні вкраплення в урок
відомостей (питань) з матеріалу інших предметів, які сприяють
глибшому сприйманню та осмисленню виучуваного поняття або явища.
Йдеться, зокрема, про вживання діалектизмів, застарілих слів та
неологізмів у художніх творах, написання великої букви у власних
назвах (історія, географія), використання прикметників для точного
опису людей, предметів, явищ та подій (література, історія,
образотворче мистецтво тощо). Багато важить опора на правильне
вживання форм числівника під час читання й усного пояснення
прикладів і задач з математики та у відповідях на уроках з інших
предметів (історія, географія), використання дієприкметника як
одного із засобів створення образності (література) та дієприслівника для передачі динамічності розвитку подій і явищ
(література, наукові тексти з історії, географії, біології, математики
тощо), уживання часток як виражального засобу в художніх творах.
На заняттях із синтаксису доречними є посилання на роль вставних
слів для зв’язку частин наукового тексту (математика, фізика, історія
та ін.), на мову персонажів під час вивчення діалогу (полілогу).
Чимало міжпредметних зв’язків, насамперед з літературою,
стосується багатьох робіт з розвитку зв’язного мовлення (розповідь,
опис, роздум та ін.).
Користуючись
переліком
передбачених
програмою
міжпредметних зв’язків, можна адекватно визначити теми
інтегрованих уроків української мови, їхній зміст, структуру,
технологію.
1.2.
Інтерактивне навчання.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації
пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень
відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
Слово інтерактивний прийшло до нас з англійської мови
від слова interact, де inter – взаємний і act – діяти. Таким чином,
інтерактивний – це здатність до взаємодії, діалогу.
Суть інтерактивного навчання: навчальний процес
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень і учитель є рівноправними
суб’єктами процесу спільного вирішення проблеми на основі
формування навичок і вмінь,
створення атмосфери
співробітництва та взаємодії.
Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично
мислити, приймати продумані рішення.
Суть навчального процесу зводиться до спілкування, де
учитель і учень працюють для того, щоб навчитися ділитися
своїми знаннями, досягненнями життєвого досвіду.
Важливим є не те, як багато діти будуть знати, а те, як вони
дізналися і що будуть робитимуть зі своїми заннями.
“Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам’ятаю.
Дайте можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість
навчити іншого, і я досягну досконалості.”
Конфуцій.
1.3. Організаційні форми та методи під час проведення
бінарних уроків.
Загальновідомо, що найкращі форми
навчання
використовувались в братських школах Луцька, Острога, Львова
у 1617...1625 роках. Значно пізніше навчальні форми були
узагальнені в книзі Я.А. Коменського “Велика дидактика”, яка
побачила світ в 1632 році. Історичний огляд дозволяє зробити
висновок, що від індивідуальних форм навчання педагоги
поступово перейшли до колективних форм навчання.
Цілком зрозуміло, що основною формою навчання є урок.
Урок – це основна дидактична форма навчання, що пройшла
випробування
на
протязі століть, при якій поєднуються
індивідуальні та фронтальні шляхи навчально-пізнавальної
діяльності із студентами однакового віку обох статей з
приблизно однаковим інтелектуальним розвитком.
Для проведення занять застосовуються такі уроки:
класно-урочні;
практичні;
8
контрольно-залікові;
консультації.
Класно-урочні заняття більш поширені під назвою
“теоретичні заняття”, вони проходять у складі всього класу
(групи). На цих заняттях можна вирішувати такі дидактичні задачі
– обробка інформації, закріплення знань, контроль засвоєння.
Можливості комп’ютерів у проведенні кожного з таких занять
дуже широкі. Це може бути використання навчаючих програм,
контролюючих програм і розрахунково-контролюючих.
Практичні заняття – для засвоєння умінь та навичок в
роботі на ПЕОМ, в рішенні задач із таких предметів як,
математика, фізика, хімія, економіка. Тут можливі варіанти
самостійної роботи з пакетом прикладних програм і робота по
складанню програм розрахунків.
Контрольно-залікове заняття – контроль знань по темі
(чи модулю) при допомозі комп’ютера і контролюючої програми.
Консультації – це заняття по
роботі
з пакетами
інформації по певній темі чи предмету.
У педагогічній технології однією з центральних проблем є
проблема методів та прийомів навчання.
Науковий термін “метод навчання” означає спосіб або
шлях, при допомозі якого учні під керівництвом учителя
отримують знання, вміння, навички, у них формуються позитивні
загальнолюдські
риси
характеру, певний світогляд та
переконання.
Прийом навчання – це окремий крок для реалізації
навчальної мети, складова частина методу. В окремих методичних
ситуаціях прийом виступає як метод навчання і навпаки, метод
може бути прийомом, бо вони діалектично взаємопов’язані.
1.4. Робота по підготовці бінарних занять.
Першим етапом у підготовці бінарних занять має бути
аналіз учбових програм по предметах. На засіданні циклової
(методичної) комісії
вчителів, наприклад, гуманітарних,
загальноосвітніх та інших дисциплін, обговорюється план роботи
на навчальний рік. Учителі предметів відмічають, по яких темах
можна провести заняття в комп’ютерному класі, який тип занять
можна використати при цьому.
Отже, на першому етапі відбираються предмети й теми,
де можливі варіанти бінарних занять у комп’ютерному класі,
намічається тип і мета заняття, час його проведення.
Другим етапом буде спільна
робота викладачів
інформатики та відповідного предмету по розробці планусценарію заняття, по підготовці матеріалів заняття.
На цьому етапі ставляться задачі по кожному з
предметів, визначається мета. При необхідності розробляється
навчально-контролюючий або навчально-розрахунковий пакет.
Третій етап – це контрольний огляд і коректування
розроблених матеріалів до заняття. Цей етап важливий тому, що
на цьому етапі викладачі, які готувались до бінарного заняття,
повинні об’єднати свої розробки заняття. На другому етапі кожен
працював над своїми задачами й проблемами, а на третьому
проходить співставлення розробок кожного. Уточнюється, як і що
на уроці викласти, які питання поставити, яка послідовність
проведення заняття. Визначаються функції кожного викладача. На
цьому ж етапі коригуються домашні завдання учням напередодні
бінарного заняття по кожному з предметів.
Четвертий етап – планування бінарного заняття в
розкладі занять. Це дуже важливий етап і тут можливі варіанти.
Розглянемо їх. Перший варіант – на бінарне заняття планується
два уроки підряд (дві академічні години). Без різниці в якому
порядку по одному уроку на кожний із предметів планується в
розкладі
занять, але заняття повинні бути одне за одним
(наприклад, 1 та 2, 3 та 4 уроки). Другий варіант – з урахуванням
типу заняття і підготовчої самостійної роботи учнів, можливе
планування одного уроку по двох предметах одночасно. Одним
словом, можливі різні варіанти планування в залежності від
типу, мети й змісту заняття. Підготовча самостійна робота
учнів може включати:
складання математичної поставленої
задачі;
побудова алгоритму рішення задачі;
10
повторення матеріалу попереднього
заняття;
підготовка даних для обробки на
комп’ютері.
1.5. Методика проведення бінарних занять.
Бінарне класно-урочне заняття.
Розглянемо методику й хід проведення бінарного класноурочного заняття. Як указувалось вище – це теоретичне заняття в
складі всього класу. Ініціатором такого заняття може бути вчитель
спецпредмету (наприклад – економіки, математики), або вчитель
інформатики.
Бінарне класно-урочне заняття може проходити в такій
послідовності:
1. У клас заходять двоє вчителів і оголошують тему заняття.
Якщо в розкладі стоїть предмет “Інформатика”, то це робить
вчитель даного предмета, якщо ні – то інший учитель.
2. Можлива перевірка домашнього завдання по кожному з
предметів у вигляді фронтального опитування, коли кожен учитель
по черзі задає питання по своєму предмету. Можливий варіант
окремого
опитування, наприклад, по одному предмету
програмований контроль, а по іншому – індивідуальні картки.
Варіанти опитування вчителі можуть запланувати по різному.
3. Вчитель спецпредмету подає новий матеріал, розказує, як
можна вирішити певний клас задач. Вчитель інформатики показує,
як зазначені задачі можна вирішити з допомогою комп’ютера.
4. Підводяться підсумки заняття і ставиться задача на
наступне заняття, яке буде практичним і
буде також
проводитися у комп’ютерному класі.
Контрольно-залікові заняття.
Цей тип занять використовують всі без винятку вчителі.
Мета таких занять – перевірка засвоєння знань, умінь і навичок,
на основі чого планується подальше вивчення матеріалу по
предмету. Основна мета контролю знань - дати можливість учням
співставити свою роботу з вимогами вчителя. І навпаки,
можливість вчителя скоректувати підготовку й проведення
занять на основі результатів контролю.
-
Контроль
повинен
бути
ефективним
і
короткостроковим, бо в учбових програмах час на контроль
знань, умінь і навичок дуже обмежений. Для підвищення ролі
контролю й економії
аудиторного часу можна проводити
контрольно-залікові заняття по темах або по модулю в
комп’ютерному класі. Роль контролера в цьому випадку виконує
персональний комп’ютер. Такий тип занять проводиться в
бінарному варіанті. Вчитель спецпердмету готує залікові питання,
які за сприяння вчителя інформатики закладаються у відповідну
програму-оболонку. Таку програму свого часу створили вчителі
агротехнічного коледжу м. Рожище (Україна) Климук В.Ф. та
Покидько Ф.В. Текст даної контролюючої програми поданий у
додатку до даної роботи. Характеристики цієї програми такі:
- програма розрахована, як правило, на
тринадцять запитань;
- на кожного наступного учня порядок подачі
запитань різний, так що підібрати код просто
неможливо;
- на дачу відповіді по одному запитанню
комп’ютер відводить 20 секунд, а це економить
аудиторний час і дисциплінує учня;
- дана програма дає можливість за короткий
час опитати практично весь клас і дати вчителю повну
картину того, як засвоюється поданий ним матеріал.
1.6. Роль вчителя при використанні комп’ютерної
техніки на бінарних заняттях.
Використання в учбовому
процесі комп’ютера дає
позитивний результат, вимагає творчих підходів з боку вчителя.
Роль і місце бінарних занять у цьому процесі дуже важлива.
Активізація учбових занять при використанні комп’ютера міняє
функцію вчителя, доповнює його дії новими аспектами. Крім
інформаційної ролі вчителя в учбовому процесі на новий,
більш високий рівень стає організаційно-управлінська функція
вчителя. В чому це виражається? Виражається це в таких
напрямках:
12



управління пізнавальною діяльністю учнів;
контроль за формуванням знань, умінь і навичок;
корегування й диференціація учбового процесу.
Творча діяльність вчителя розширюється за рахунок
впровадження
в учбовий процес
такого ефективного
помічника як ПЕОМ.
В чому полягає творчість
вчителя? Перш за все
у
використанні ПЕОМ сумісно з
уже відпрацьованою
системою
навчання. Враховуються
всі
функції методи
напрацьовані раніше і досвід минулого перекладається на нову
основу. Мається на увазі контроль знань програмованим
методом рішення задач і т.д.
Творчість
викладача
проявляється
в
підготовці
матеріалів до занять прогнозування нових учбових ситуацій, у
проектуванні
нових форм методів і прийомів навчання.
Основними компонентами діяльності викладача стають:
 конструктивний;
 організаційний;
 комунікативний.
Організаційний - це діяльність у процесі навчання з
використанням ПЕОМ і в парі з іншим викладачем. Перш за
все необхідна організація своєї діяльності в інших умовах.
Потрібна така організація, щоб забезпечувала передачу
інформації для формування знань, умінь і навичок у
сумісництві з іншим предметом, щоб було доповнення одного
предмета іншим. Необхідно виконувати ведучу роль в процесі
навчання не забуваючи частку своєї роботи віддати
комп’ютеру. Друга важлива частина організаційної роботи - це
організація діяльності учнів. ПЕОМ використовується як
навчаючий інструмент, а це дозволяє індивідуалізувати навчання,
побудувати навчальний процес з урахуванням можливостей
кожного учня. ПЕОМ вносить фактор обов’язковості учня в
роботі
з учбовим матеріалом, дозволяє проконтролювати
самого себе проаналізувати помилки при виконанні завдань,
повторити матеріал і розрахунки. Організаційні можливості
викладача безмежні при використанні ПЕОМ, а бінарний
підхід до занять один із варіантів цих можливостей.
Комунікативний компонент це
діяльність
по
взаємовідносинах викладача й учня в умовах застосування
ПЕОМ.
Розділ другий. Програмоване навчання.
2.1. Створення контролюючих та навчаючих програм
для перевірки знань та керування пізнавальною діяльністю.
Як уже зазначалось раніше, можливості комп’ютера
дозволяють широко використовувати його як засіб навчання.
Найпростішими по технології створення є текстові навчаючі
програми, в основі яких закладені ідеї програмованого
навчання.
Програмоване навчання - це такий метод викладання,
який дозволяє найбільш повно здійснювати індивідуальне
навчання на основі загальної методики, надавати своєчасну
допомогу учню і контролювати засвоєння знань.
Основоположником
програмованого
навчання
вважається американський психолог Б.Скіннер, який випустив
у 1954 році книгу „Наука об учении и искуство
обучения”.
Суть основних ідей програмованого навчання в
наступному:
1. розчленування строго відібраного навчального матеріалу
на окремі невеликі частини;
2. включення системи вказівок, що необхідно виконати на
кожному кроці знайомства з порцією матеріалу;
3. задання питань і вправ по перевірці засвоєння кожної
порції матеріалу;
4. розробка
гнучкої
системи зворотного зв’язку, яка
забезпечує поінформованість учня про правильність його
відповідей.
14
Важливим етапом навчанням Б. Скіннер вважав процес
складання відповідей. Таким чином, навчання по Скінеру - це
проробка певної лінійної, програми з активним складанням
відповідей. Така схема
реалізується у вигляді навчальної
програми, але володіє слабкою адаптацією до індивідуальних
особливостей учня. Позитивною властивістю цієї схеми є
постійне підкріплення правильності відповіді учня, що, на думку
Скіннера, добре впливає не лише на засвоєння поточної порції
матеріалу, але і готує для більш позитивного вивчення
наступну порцію матеріала.
Більш гнучкою є схема програмованого навчання по
методу Прессі, яка являє собою розгалужену програму. На
відміну від лінійної програми Скіннера, по якій усі студенти
проходять один і той же „шлях” – набір порцій, то в
розгалуженій програмі можливі декілька напрямків шляху.
Учнями, які встигають, добре засвоюють матеріал, буде пройдений
більш короткий шлях, а слабкими чи неуважними – більш
тривалий.
І в лінійних, і в розгалужених програмах слідуюча
порція матеріалу видається лише після того, як учень дав
правильну відповідь на питання. Прессі сформулював два
закони
програмованого
навчання:
„закон частоти
повторень” і „закон новизни”.
Суть першого – учень повинен давати більшу кількість
правильних відповідей на поставлені питання, тим самим
повторюючи й закріплюючи пройдене. „Закон новизни” має
на увазі посилення мотивів навчання перед знайомством із
черговою порцією шляхом позитивної реакції учня на власну
правильну відповідь. Розгалужена програма має наступні
переваги :
1) дозволяє пояснити неправильні відповіді;
2) дає можливість повторити матеріал тим, хто його не
засвоїв;
3) організує різні програми для різних категорій учнів;
4) надає можливість учню самостійно вибирати шлях для
проходження програми.
Текстова
учбова програма
це
компонент
автоматизованої навчаючої системи, яка являє собою оснований
на ЕОМ
комплекс учбово-методичного,
інформаційнолінгвістичного
і
програмно–технічного
забезпечення,
орієнтованого на керування навчанням.
Перш чим приступати до розробки текстової учбової
програми, необхідно
чітко сформувати цілі навчання,
визначити місце цієї програми в учбовому предметі й
уявити учня,
якому
програма
адресується. Ресурси
комп’ютера, як правило, не дозволяють створювати складні
автоматизовані
системи з розвинутим сервісом – збором
статистики, спеціальними мовами для різних категорій
користувачів системи – авторів, учнів, викладачів. Тому
основний принцип створення учбових програм на персональних
EОM – це компактність та модульність. Цілеспрямованість
відбору матеріалу для комп’ютерного курсу дозволяє зразу, до
попередньої обробки, розчленувати його на параграфи, які
вивчаються
за один сеанс роботи з комп’ютером.
Наступний
етап - виділення фрагментів учбового матеріалу
в рамках параграфу.
Фрагмент складається з трьох основних частин:

заголовок;

текст;

питання.
В
залежності від побажання автора курсу питання
можуть подаватись учню або разом із текстом, або на
чистому екрані дисплея. Розмір фрагменту повинен бути
таким, щоб він помістився на одному екрані і був зручний
для читання. Значить, кількість рядків фрагменту (заголовок
з текстом) повинна складати 8…10, а кількість символів в
рядку - не перевищувати 60, тобто числа букв рядка книги.
Очевидно, що фрагмент, який задовольняє цим вимогам,
відрізняється від звичайного тексту підручника і по формі
і по змісту. На екран повинен
видаватись
певний
концентрат, але це - не лише визначення, а обов’язково і
приклади і пояснення,
причому частина з них може
16
бути
перенесена в питання. Текст, що подається на екран
дисплея, засвоюється інакше, чим написаний на папері. Тут має
значення й світіння букв, і нестійкість зображення. Тому текст
повинен бути лаконічним, конкретним, ясним.
Після написання текстів фрагментів необхідно визначити,
які з них є найбільш суттєвими, обов’язковими для вивчення, які
можна віднести до додаткового матеріалу, що розширює тему, а
які – для більш детального навчання слабих учнів. Якщо якихось
типів фрагментів не хватає, тобто або не передбачено більш
детального опису, або не вистачає більш складного рівня, то їх
необхідно включити.
І, на кінець, останній етап перед програмуванням курсу на
персональних ЕОМ – створення навчального діалогу по кожному
фрагменту: репліки
на
правильний, неправильний та
непередбачуваний відповіді, прийняття рішення по подальшому
навчанню для кожного варіанту відповіді і самі еталони різних
відповідей студента.
В результаті проведеної підготовчої роботи створюється
сценарій
учбової текстової програми. Далі, в залежності від
можливостей комп’ютера, приступають до програмування курсу
на
мові програмування Basic (хоча всі мови програмування
комп’ютерів мають засоби організації діалогу, але Basic –
найбільш прості). Але перш чим обсудити реалізацію учбового
курсу на Basic, зупинимося на психолого-педагогічних вимогах
до учбових програм, по відповідності яким можна судити про
якість програми навіть по її сценарію.
Ряд таких вимог сформулював психолог Є. І. Машбіц:
1) допомога повинна надаватись своєчасно;
2) допомога повинна бути адекватна тим проблемам, які
виникли в учня;
3) міра допомоги повинна відповідати можливостям учня;
4) допомога повинна бути вмотивованою;
5) студенту повинна бути надана можливість для запиту
в любий момент часу.
Основні вимоги до зворотного зв’язку:
1) після допущеної помилки повинен відбутися зворотній
зв’язок;
2) повідомлення зворотного зв’язку
повинні ретельно
дозуватися і детальність пояснення повинна відповідати
допущеній помилці, важливості поставленого питання;
3) перед поясненням помилки повинна бути зроблена
хоча б одна спроба учня виправити її самостійно;
4) додаткова інформація видається лише після відповіді
на питання;
5) повідомлення зворотного зв’язку повинні відповідати
параметрам адресату – віку, професії і т.п.;
6) на початкових етапах вивчення нового матеріалу
зворотній зв’язок повинен бути більш детальним і частішим, чим
на більш пізніших;
7) зворотній зв’язок повинен надходити не пізніше чим
через 30 с після того, як учень зробив помилку.
2.2. Види контролю.
Контроль знань в автоматизованих навчаючих системах
буває трьох видів:
 попередній;
 поточний;
 підсумковий.
При попередньому контролі визначається рівень підготовки
учня по даній темі і відповідний шлях проходження параграфа
курсу.
Поточний контроль – відповіді на питання фрагментів,
перевірка рівня засвоєння кожного фрагменту і окремих ділянок
теми.
І на кінець, підсумковий контроль призначений для того,
щоб вияснити стан учня
цілям навчання і, як правило,
проводиться по всім поняттям теми. Згрупувавши питання по
окремих поняттях, приписавши кожному поняттю вагу
і
встановивши зв’язок між питаннями й фрагментами можна не
лише надати цілеспрямовану
допомогу
при неправильній
18
відповіді, але і сформувати множину фрагментів для повторення
понять, які тяжко засвоюються. Підсумковий контроль може
мати вид тренажера по вивченим поняттям і являє собою
останню стадію адаптації автоматизованого учбового курсу до
учня.
Навчаюча програма учбового курсу не є механічним
об’єднанням множини сценаріїв окремих уроків, а має якісно
інший характер. Це
зумовлено тим, що з’являються нові
проблеми
індивідуалізації
навчання,
побудування
рефлексивного керування.
Що стосується способу реалізації
навчальних
функцій, то тут принципове значення має перш за все
наступне:
1)особливості
взаємодії
між учнем і
ПЕОМ:
 наявність діалогу і його типи: фактичний, “діловий“,
педагогічно спрямований;
 можливість постановки учням задачі по своєму
уподобанню;
2) спосіб керування пізнавальною
діяльністю:
 керування по відповіді або по процесу;
 рівень індивідуалізації навчання;
 керування - пряме й непряме (при непрямому керуванні
у випадку виникнення проблем учню пропонується або
допоміжна задача, або певна рекомендація);
 жорсткість детермінації керування, яка задає поле
самостійності учнів.
Розділ третій. Приклади бінарних та інтегрованих уроків.
3.1 Бінарний урок в 11 класі математика та інформатика
Урок узагальнення і корекції знань і вмінь
З використанням інформаційних комп’ютерних технологій
Безсмертна Світлана Володимирівна
вчитель математики та
Меньшикова Інна Борисівна вчитель
інформатики
Криворізької гімназії № 91
Тема: «Дослідження функцій за допомогою похідної та
побудова їх графіків».
Мета уроку:
- Узагальнити знання учнів з теми дослідження функції,
виявити рівень володіння учнями комплексом знань і умінь,
ліквідувати прогалини в знаннях
стосовно потреб у
математичній підготовці учнів. Навчитись користуватися
спеціальною програмою для побудови графіків GRAN.
Закріпити уміння працювати з ОС Windows та електронними
таблицями.
- Розвивати: навички самоконтролю під час
виконання самостійної роботи;
вміння знаходити відповіді на виникнувши питання за
допомогою комп’ютерних програм; вміння узагальнювати,
абстрагувати і конкретизувати знання під час
дослідження функції. Формувати вміння порівнювати,
систематизовувати вивчені факти.
- Звернути увагу на виховання волі та наполегливості для
досягнення кінцевого результату.
Піклуватись про
раціональний розподіл учбової праці.
Хід уроку:
Організаційний момент
Вчитель інформатики – так як урок математики проходить в
комп’ютерному класі хочу коротенько нагадати вам правила
поведінки та ТБ в кабінеті:
- не заходимо до програм, якими в даний момент не
користуємось
20
-
-
уважно слухаємо вчителів: якщо виникла проблема технічного
характеру ви кличете вчителя інформатики, якщо проблема
пов’язана з матеріалом по математиці – вчителя математики
бережливо ставимось до обладнання.
Вчитель математки – Доброго дня, ми раді привітати гостей на
нашому уроці.
Діти, усім зичу доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння,
гарного спілкування.
Давайте зберемось з думками, будемо уважні, активні на уроці.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Вчитель математики Сьогодні ми проведемо урок – узагальнення
на тему: ”Дослідження функції за допомогою похідної та побудова
її графіка”.
Мета уроку – узагальнити знання про алгоритм дослідження
функції, .
Вчитель інформатики – пропоную поглянути на екран… та
відповісти на слідуючи запитання:
Вчитель математки - давайте згадаємо елементи дослідження
функції.
Актуалізація опорних знань
1. За графіком функції вкажіть проміжки, де функція
зростає.
2. Як за допомогою похідної визначити, що функція
зростає?
3. Коли ми маємо мінімум і максимум функції?
4. За графіком похідної функції визначить скільки
максимумів має функція? І чому?
5. Давайте згадаємо правила диференціювання суми,
різниці, добутку, частки та складної функції. І
перевіримо відповіді на екрані.
6. Алгоритм дослідження функції.
Виконання основних завдань.
Вчитель інформатики – пропоную детальніше розглянути,
яким чином можна побудувати графіки в табличному
процесорі Excel, та в графічному редакторі Paint. Якщо ви
звернули свою увагу, то побачили, що побудова графіків в
даних програмах має багато незручностей.. Справа в тому, що
функцію графіка повинен прораховувати виконавець
(користувач)… Наприклад, якщо у вашій функції буде
підведення до 11-ї степені – то виконавець, в якого були
проблеми у школі з математикою вже з цим завданням не
впорається…. Саме тому я хочу ознайомити вас з програмою
GRAN – для побудови графіків за формулами. Ваша задача
лише вірно прописати формули…
Вчитель математки (Відкрийте файл під назвою ТАБЛИЦЯ) :
ми згадали основні етапи дослідження функції, розглянули як
функції будуються за допомогою комп’ютера, а тепер
застосуємо наші знання на практиці. Тому я пропоную вам
22
вірш-загадку, розгадавши її ми взнаємо яку функцію будемо
досліджувати.
Я – функція складна, як це відомо,
Ще розповім, якщо цікаво Вам,
Що маю точку я розриву, але і корінь - є,
І маю інтервал, де зростати я не смію,
А так я скрізь додатня, право
І все це звичайно не заради забави.
Для чисел великих стримлюсь до одиниці. Поміркуйте, і
скоріше Ви знайдіть мене в таблиці.
Розв’язання:
 x 2

 x  2
2. D  (;2)  (2; ) , х = 2 точка розриву
2
1. f ( x)  
3.Ох: у = 0, тоді х = 2, отже А (2; 0)
4. Оу: х = 0, тоді у = 1, отже В (0; 1)
5. Ні парна ні непарна
 x  2  x  2  x  2 8x  2


2
( x  2)3
 x  2  x  2
7. f ( x)  0, x  2, x  2
6. f ( x)  2
8. Визначимо знак функції
+
-
+
-2
2
Вчитель математики: дослідивши функцію ми бачимо що
побудувати її графік без використання додаткових точок важко,
тому саме тут ми попросимо допомогти інформатику.
Вчитель інформатики
- відкриваємо папку на робочому столі, що має назву «Урок з
математики»
- папка GRAN 1.
ЗАВДАННЯ
Побудувати графіки функцій
 y = (x+1)3-5
y = (x-3)2
 y = -(x+2)2+1
y = - x3+2
На завершення нашого уроку я пропоную вам застосувати свої
знання граючи в гру.
Пограємо в гру «Перестрілка»
Для цього вам потрібно в папці «Урок з
математики» відкрити
файл під назвою «Перестрілка». За допомогою авто
фігури «стрілка»
вибрати відповідний до запитання графік.
1. На якому з малюнків зображено графік
парної функції
2. На якому з малюнків ви бачите
квадратичну функцію
3. На якому з малюнків зображено графік
непарної функції
24
4. Знайти малюнок квадратичної функції,
у якої старший коефіцієнт <0
5. Яка з ліній називається «косинусоїдою»
Підсумок уроку. Оцінювання.
Домашнє завдання
Запишіть з таблиці графіки функцій, що знаходяться в
третьому рядку.
3.2. Інтегрований урок в 5 класі математика та географія
Тема : Масштаб мовою географії та математики
Мета :
з географії – повторити географічне поняття «масштаб» та його
види, навчити користуватися масштабом для визначення реальних
відстаней за допомогою плану, карти, розвивати просторове
мислення, вміти на практиці використовувати знання отримані на
уроках географії;
з математики – дати визначення поняттю «масштаб» в
математичному значенні, показати вміння виконувати математичні
розрахунки по картам за масштабом, навчити по даному масштабу
визначати відстані на місцевості; показати зв'язок математики та
географії на практиці;
виховувати самостійність, любов і дбайливе ставлення до
природи.
Обладнання: різномасштабні карти, роздатковий
матеріал(таблиці, тестові завдання, карти світу, України, Кривого
Рогу).
Форми
організації
діяльності
учнів:
колективна,групова,індивідуальна.
Методи: самостійна робота,проблемні і творчі завдання
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Діти будуть працювати в групах, тому дістають відомості про
ролі, які вони зможуть виконувати під час групової роботи(
надається можливість самостійно розподілити ролі).
1.Керівник у кожній групі:
 зачитує завдання групі;
 організовує порядок виконання;
 пропонує членам групи висловлюватися по черзі;
 назначає доповідачів, які висловлюють думку групи;
Учасники займають місця за столами, на столах заготовлено
таблички (вчителем), які вказують на назву команди, інструктивні
картки,атласи,
підручники. За правильну відповідь діти отримують жетон – 1бал.
Під час проведення використовую фотоматеріали, схеми, таблиці
та ін..
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація
ІІ. Екскурсія(випереджальне домашнє завдання)
ІІІ. Підсумок уроку
IV. Домашнє завдання
І. Організаційний момент (2хв)
Учитель: Добрий день! Я, Наталя Василівна – вчитель
географії і я
Світлана Володимирівна – вчитель
математики, і 6- г клас проведемо сьогодні з вами урок.
Вчитель географії: Сьогодні у нас з вами інтегрований урок з
математики та географії.
26
Вчитель математики: А щоб визначити тему нашого уроку,
пропоную вам розв’язати закодовані пропорційні рівняння, що
закодовані правильно розв’язавши їх і заповнивши таблицю ми і
взнаємо тему нашого уроку.
ІІ. Актуалізація (5 хв)
Усна робота (вчитель математики) Завдання: усно вирішити
рівняння (2 бали + 1)
Таблиця 1
А
Т
Ш
К
М
20 : 1=5 : х
2 6
∶
 2
x:4=3:2
12 : х = 4 : 5
И
А
25 : х = 1 : 30
Т
Р
x:3=9:2
 2
∶
10 15
С
Б
А
1:5=х:3
21 : х = 36 : 12
y : 21 = 4 : 3
Учні записують відповідними буквами вірні відповіді в другу
таблицю.
Таблиця 2
14
28
М
А
6
С
Ш
Т
1
7
15
А
Б
К
13,5 750
А
Р
Т
И
Учитель географії: І так темою нашого сьогоднішнього уроку є :
Масштаб. І метою нашого уроку є поєднання поняття масштаб в
географії та математиці. Найбільш повну інформацію про
характер земної поверхні, об’єкти і предмети, розташовані на ній,
можна одержати з плану місцевості і карти.
Анаксимандр в своєму філософському творі «Про природу»( після
547 р до н. ери) передає на карті реальні відстані відомих на той
час районів Європи й Азії.
За допомогою якого математичного показника йому це вдалося
зробити? (масштабу)
Питання. Що таке масштаб?
(1 бал)
Масштаб показує, у скільки разів відстань на малюнку,
кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості.
Ученик: (1 бал)
Как же нам планету всю
Всем профессиям он нужен
Уместить в кармане?
Не тая, отвечу я –
Рисовать, чертить.
Знай, что трудно в этом мире
Дело всё в масштабе.
Без него прожить
Чтоб уменьшить в много раз, Дом любой, любую карту
Или увеличить –
Чтоб нарисовать -
Нужно очень хорошо
Нужно просто на отлично
С масштабом нам граничить
Всем масштаб нам знать!
28
Учитель географії: Давайте згадаємо які види масштабу ми
вивчали в географії?
( згадуємо види
масштабів, а на екрані з’являється таблиця) (4хв).
У кожної команди є точно така таблиця, яку потрібно
заповнити(2хв)
Кожна команда
виконує завдання по 1 колонці команда оцінюється за правильність
і додатковий бал за швидкість (3 бали)
Види
Як
Що
масштабів записується показує
Для чого
Приклади
використовується
Числовий Дробовим В скільки Для короткого 1: 1 000
числом
разів
запису.
зменшено
відстань.
Іменований Словами і Величину Для визначення В 1 см –
цифрою
масштабу величини
1 км
масштабу
Лінійний Пряма лінія На
Для
поділена на поділках вимірювання
відрізки
зазначено відстані
відстань циркулем
на
місцевості
Вчитель математики. Завдання на картах. За масштабом
визначити відстані (7хв) (2 бали) (капітани команд виходять до
дошки)
1. Відстань на карті між двома містами становить 4,3см. Яка
відстань між цими пунктами на місцевості, якщо карта має
масштаб 1 : 1 000 000 .
Розв’язання:
Карта
Місцевість
4,3 см
х км
1 см
1 000 000см = 10 км
Відповідь: х = 43км
2. Відстань між двома містами на місцевості 720км. Яка
відстань між ними на карті, яка має масштаб 1 : 9 000 000?
Розв’язання:
Карта
Місцевість
х см
720 км
1 см
9 000 000см = 90 км
Відповідь: х = 8см
3. Відстань між двома селищами на місцевості дорівнює
190км, а на карті – 9,5см. Знайдіть масштаб карти.
Розв’язання:
Карта
Місцевість
9,5см
190 км
1 см
х км
Відповідь: х = 20 км 1 : 2 000 000
4. Відстань між містами А і В на карті дорівнює 4,8см, а на
місцевості – 120км. Яка відстань між містами С і Д на цій
карті, якщо відстань між ними на місцевості дорівнює
160км.
Розв’язання:
Карта
Місцевість
4,8 см
120 км
1 см
х км
Відповідь: х = 25 км 1 : 2 500 000
Розв’язання:
Карта
Місцевість
х см
160 км
1 см
25 км
Відповідь: х = 6,4см
Вчитель географії: вирішивши задачі ви з’ясували, що маєте
справу з дрібномасштабними картами. На таких картах, як
30
правило, показані великі території з малою кількістю
подробиць.
Слайд № 9 (щелчок)
А от вашим домашнім завданням було скласти маршрут
подорожі в межах Кривого Рогу використовуючи
топографічну карту. Всі чотири команди справилися на
відмінно, але ми заслухаємо маршрути тільки двох команд.
Хвилинка релаксації
ФИЗКУЛЬТПАУЗА
Домашнє завдання ( випереджальне)( 12 хв) (4 бали)
1 команда: КГ № 91 і Каток
2 команда: КГ №91 Мультіплекс
3 команда: КГ №91 і Краєзнавчий музей
Вчитель математики: на уроці ми згадали використання
масштабу в географії, давайте перевіримо його виконуюче
завдання в математиці, розглянувши тестові завдання .
Тестові завдання
1. Скільком кілометрам на місцевості відповідає 1см на карті
з масштабом 1: 3000000
а)3 км;
б) 30км;
в) 300км.
2. В якому із масштабів карта більш детальніша:
а) 1 : 300;
б) 1 : 3 000;
в) 1 : 30 000.
3. Числовий масштаб 1 : 9 000 000 виразіть в іменованому:
а) в 1см – 90км; б) в 1см – 900км;
в) в 1см – 9 000км.
4. В скільки разів відстань більша на місцевості, ніж на плані,
якщо місцевість зображується в масштабі 1 : 35 000
а) в 35 000раз;
б) в 35 раз;
в) 35 раз.
5. На плані відстань між пунктами 3см, що відповідає 900 м на
місцевості. Визначити масштаб плану:
а) в 1 см – 200 м;
б) в 1 см – 300 м; в) в 1 см – 900 м.
6. Визначити числовий масштаб плану, якщо розміри на
місцевості зменшені в 300 разів.
а) 1 : 3 000;
б) 1 : 30;
в) 1 : 300
1
б
2
а
3
а
4
а
5
б
6
в
Вчитель географії: сьогодні на уроці ми повторили поняття
масштаб відомого вам і в географії і в математиці,
продемонстрували розв’язування задач за допомогою пропорцій,
виконали практичні завдання, здійснили екскурсію видатними
місцями нашого місця. Всі ви сьогодні гарно попрацювали і тому
оголошуємо результати наших команд.
3.3 Інтегрований урок в 6 класі математика та основи
здоров’я
«Про шкідливість тютюнопаління – мовою математики. Відсотки.
Розв’язування задач.»
Форма проведення: урок – проблема
Проблема: Жити чи курити? Обирайте самі!
Мета:
Дидактична:

навчити учнів застосовувати набуті знання і навички у
стандартних та змінених ситуаціях
Розвивальна:

розвивати вміння порівнювати, виділяти головне;
пам'ять,увагу, мислення у нестандартних ситуаціях. Розвивати
культуру мовлення, комунікативні навички
Виховна:

пропаганда здорового способу життя, розширення знань
про шкідливість тютюнопаління
Обладнання:
картки з текстами задач, пірамідки («Журналісти», «Екологи»,
«Психологи»,
«Медики»,
«Хіміки»),
комп’ютер,проектор,презентація.
Хід уроку:
32
I.
Організаційний момент. Повідомлення теми та мети
уроку.
Діти! Сьогодні у нас незвичайний урок, присвячений темі
здорового способу життя мовою математики. А саме,мовою
відсотків. Адже саме вони завжди поруч із нами, щоб допомагати
нам в економіці,статистиці і навіть у побуті щось наглядно
порівнювати, показувати, аналізувати! Без відсотків сьогодні нам
ніяк не обійтись: знижки у магазинах; жирність сметани, молока;
безпроцентний кредит, або застава під відсотки; відсотковий
депозит у банку і т.і. Пригадуєте карантин у школі цього року?
Так от, карантинний режим уводять лише тоді, коли частина
хворих учнів складатиме 20 % від усіх учнів школи. Ще приклад
з життя: підніміть зараз руку ті, у кого чудовий настрій. А тепер
давайте переведемо це у відсотки. Добре, давайте так тримати
наш настрій цілий урок!
А тепер давайте замислимося над питанням «Жити чи курити?»
і спробуємо не лише знайти правильну відповідь, а й
математично обґрунтувати її, розв’язуючи задачі на відсотки.
Тема уроку: про шкідливість тютюнопаління – мовою
математики. Відсотки. Розв’язування задач.
Девізом нашого уроку стануть такі слова :
«Я обираю здоровий спосіб життя!»
II. Усна розминка для розуму.
Вчитель: Починаючи палити, люди не завжди замислюються, до
чого може призвести така шкідлива звичка. А треба було б. Яку
ж шкоду наносить організму паління?
Завдання на дошці: зашифровані слова – це частини тіла, які
першими отримують тяжкі ураження палінням. Ви зможете
розгадати їх, якщо пригадаєте наступні правила:



Як представити число у вигляді %?
Як % представити у вигляді числа?
Як знайти % від числа?
Як знайти число за його %?
(Учні вголос проговорюють правила і виконують завдання, що
з’являються на проекторі, один з учнів заповнює клітинки
буквами, що відповідають правильним відповідям.)
Заготовка на дошці:
1) Представте % у вигляді десяткового дробу: 13%;
4%; 110%; 72,8%.
2) Переведіть число у %: 1; 0,9; 0,017.
3) Знайдіть: 8% від 400; 9% від 4; 60% від 3.
4) Знайдіть число, якщо: 16% цього числа =80; 18%
цього числа =54; 25% цього числа =100.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
С
Л
Н
Г
Е
О
Ш
А
Р
К
Ц
Т
І
0,13
400
90
100
0,04
32
500
300
1,1
1,8
0,728
0,36
1,7
Ш
К
І
Р
А
С Е
Р
Ц
Е
7
10
13
9
8
1
9
11
5
5
Л
Е
Г
Е
Н
І
Р
О
Т
2
5
4
5
3
13
9
6
12
34
Вчитель: Ми отримали слова : серце, легені, рот, шкіра. Дійсно,
при палінні у людини серце починає погано перекачувати кров;
легені перестають нормально дихати; в роті пошкоджується
слизова оболонка губ,язика,носоглотки,що призводить до кашлю,
до неприємного запаху;зморшки на шкірі обличчя починають
з’являтися раніше. Крім того,при паління погіршується
зовнішність людини, вона втрачає слух,зір, з’являється постійна
втома,що призводить до погіршення успішності у навчанні,роботі,
житті загалом.
III. Розв’язування задач. Робота в групах.
Вчитель: Ми переходимо до наступного етапу нашого уроку –
розв’язування задач на відсотки. Працюємо в зошитах.
Цитата: «Паління чоловіка – біда, паління жінки – двічі біда, адже
загроза від жіночої сигарети подвійна: і для самої матері, і для її
дитини.» (Ф.Г. Углов)
Велику шкоду наносить паління саме жіночому організму. Діти,
що народились у матерів, що палять, слабкі та хворі. Смертність
новонароджених у матерів – курців, на 28 % вище,ніж у тих, що не
палять. Ці діти часто хворіють,погано вчаться в школі. Давайте
порахуємо середню вагу немовляти, якщо його батьки палили.
Завдання 1.
Середня вага немовляти 3кг 400г. Якщо у цієї дитини палить
батько, то його вага буде менше середньої на 119г, якщо ж палить
мати – менше на 225г. Визначте, скільки відсотків втрачає у вазі
немовля, якщо:
А) палить батько;
Б) палить мати;
В) палять і батько і мати.
Відповідь округліть до одиниць
Розвязання:
а) 119 : 3400 ∙ 100% = 3,5% ≈ 4%.
б) 255 : 3400 ∙ 100% = 7,5% ≈ 8% .
в) (119 + 255) : 3400 ∙ 100% = 11%.
Вчитель: Про те, до чого може призвести куріння, нам розкажуть
медики.
Повідомлення: Кожна сигарета скорочує життя на 8-15 хвилин.
Смертність від усіляких хвороб серед курців на 70% вище,ніж
серед тих, хто не курить.
Лікарі.
Задача:
Діти,що палять, скорочують своє життя на 15%. Визначте, яка
тривалість життя сучасних дітей – курців, якщо середня тривалість
життя в Україні 56 років.
Розв’язання:
1) 56 ∙ 15 : 100 = 8,4 (роки) – скорочується життя
2) 56 ─ 8, 4 = 47,6 (роки)
Хіміки.
Вчитель: Про те, на скільки небезпечним є паління для нашого
організму, нам розкажуть хіміки. Вони визначили відсотковий
склад табачного диму.
Повідомлення:
На момент затяжки на кінчику сигарети
розвивається температура 600-9000. При цьому з’являються
приблизно 6000 речовин, з яких 120 – це яд. 28,7% загальної
токсичності припадає на нікотин. За 30 років курець «з’їдає»
приблизно 1 кг нікотину! За 20 років паління у легенях
накопичується до 6 кг сажі!!!
Задача:
В тютюновому димі міститься багато отруйних речовин, які
шкодять нашому організму. Визначте відсоток найнебезпечніших
токсичних речовин в одній сигареті, а саме: синильної кислоти,
тютюнового дьогтю, окису вуглецю, полонію. Якщо в одній

сигареті нікотину 2 %, а синильна кислота складає частину

нікотину. Тютюнового дьогтю у 7,5 разів більше, ніж нікотину.
Окис вуглецю складає 0,6 від кількості тютюнового дьогтю,

полоній -  від кількості окису вуглецю.
36
Розв’язання:
1) 2% ∙  = 1% ─ синильної кислоти.
2) 2% ∙ 7,5 = 15% ─ тютюнового дьогтю.
3) 0,6 ∙ 15% = 9% ─ окису вуглецю.

4)  ∙ 9% = 6% ─ полонію.
Екологи.
Вчитель: Про те,яка шкода наноситься палінням навколишньому
середовищу нам розкажуть екологи.
Повідомлення: Народна мудрість говорить: «Один палить – весь
дім хворіє».
Встановлено, що в організмі курця міститься лише четверта

частина нікотину, ще  частина розкладається при згоранні, вся
остання кількість, тобто половина, забруднює повітря,
приміщення, в якому курять. Людина,яка знаходиться протягом
однієї години в прокуреному приміщенні, отримує таку ж дозу
токсичних речовин, ніби вони викурила 4 сигарети. Відомий такий
випадок,коли маленьку дівчинку поклали спати у кімнату,де
сушилося листя тютюну, через декілька годин дівчинка померла.
Курці є причиною номер один всіх пожеж в лісі, вдома; вони
забруднюють не лише приміщення, де курять,а й всю планету,наш
великий дім!
Задача:
Дим від однієї сигарети містить 5мг нікотину. Скільки отрути
прийме людина за один день, якщо викурить 15 сигарет, якщо від
кожної з них в його організм попаде 20 % нікотину?
Розв’язання:
1) 5 ∙ 15 = 75 (мг) ─ міститься нікотину в 20 сигаретах.
2) 75 ∙ 20 : 100 = 15 (мг) - прийме людина за один день
Психологи.
Повідомлення: Весь світ вважає, що палити не модно, не естетично
і для здоров’я шкідливо. Так в усьому світі йде війна з тютюном. У
багатьох країнах заборонено палити на робочому місці. Курцю
можуть відмовити працевлаштувати його. А тій людини, що не
курить, – більш висока заробітна платня, премії.

Задача:
Якщо секретар – машиніст курить, то на сторінці печатного тексту
у 800 знаків в неї буде 4% помилок. Скільки вона зробить помилок
на сторінці, де знаків буде більше в 1,5 разів?
Розв’язання:
1) 800 ∙ 1,5 = 1200 - знаків на сторінці;
2) 1200 ∙ 4 : 100 = 48 – помилок.
Журналісти.
Вчитель: а тепер підсумки підведуть наші журналісти.
Задача 1: Відомо, що в середньому 80% курців страждають
хворобою легень. Знайдіть кількість хворих, якщо в одному із
мікрорайонів приблизно 900 курців.
Розв’язання:
900 ∙ 80 : 100 = 720 хворих людей
Додаткова задача:
Необхідна добова норма учня в усіляких вітамінах складає в
середньому 125мг. Одна сигарета знищує 20% вітамінів. Визначте,
скільки вітамінів забирає в тебе людина, що курить поряд? Скільки
вітамінів залишиться у курця?
Розв’язання:
1) 125 ∙ 20 : 100 = 25 мг – втрачає учень, що стоїть поряд з курцем;
2) 125 – 25 = 100 мг – залишиться у курця.
IV.Підсумки.
Вчитель: Дякуємо нашим спеціалістам. А зараз, любі діти, дайте
відповідь на таке питання : чи має куріння позитивні сторони? А
негативні? (слайди)





Негатив:
Підвищується кров’яний тиск, до крові потрапляють отруйні
речовини;
Підвищується ризик захворювання ясен, серця, гастрит,
астма, алергія тощо;
Передчасне старіння, зупиняється зріст;
Жовтіють зуби, голос стає грубим та низьким;
Хвороба раку легень!
38






Страждають діти курців;
Зайва трата грошей;
Забруднюється навколишнє середовище, повітря;
Депресивний стан, роздратованість, агресія;
Зниження успішності у навчанні;
Пониження успішності у спорті, загальної фізичної
активності.
Вчитель: Як бачимо, негативних сторін у куріння дуже багато, а
позитивних зовсім немає. Тому життя без цієї шкідливої звички
набагато краще!
V.Підсумок уроку
Вчитель: наш урок дійшов кінця, ми багато дізнались про
шкідливість тютюнопаління і зуміли підтвердити свої аргументи
математично, розв’язавши задачі на знаходження відсотків від
числа, а також на знаходження числа, за його відсотками. Давайте
повернемося до девізу нашого уроку: «Я обираю здоровий спосіб
життя!» та до нашої проблеми : «Жити чи курити?». Гадаю, ви
готові дати правильну відповідь : ЖИТИ!
VI. Домашнє завдання
1. Визначте, скільки відсотків свого річного прибутку
витрачає на сигарети людина, яка викурює одну пачку на
добу, якщо пачка сигарет коштує 10 грн, а щомісячна
зарплатня складає 1000 грн. (30%)
2. При перевірці стану здоров’я групи учнів із 20 чоловік зі
стажем куріння 3-5 років, виявлено, що 70% мають по дві
хвороби – легень та шлунку. Всі останні – по одній хворобі.
Визначте, скільки учнів мають по дві хвороби і скільки по
одній?
Вчитель: Розв’язання оформити у вигляді листівки, виконати
малюнок. Для бажаючих: скласти маленький віршик з цієї теми.
3.4 Інтегрований урок в 9 класі математика та фізика
Тема уроку: Механічна робота та одиниці її вимірювання
Мета уроку: Дослідити поняття механічної роботи як
фізичної величини. Систематизувати знання учнів про векторні
та скалярні величини.
Розвивати навички дослідницької діяльності.
Виховувати пізнавальний інтерес учнів, творче
ставлення до встановлення закономірностей
фізичних явищ та процесів з використанням
математичних знань.
Тип уроку: інтегрований.
Метод: пошуково-дослідницький.
Обладнання:
кодоскоп,
кодопозитиви,
динамометр
лабораторний (3), набір тягарців, два штативи з муфтами та
лапками, дерев’яна дощечка (3), лінійка, кольорова крейда.
Епіграф уроку:
« Без знання математики неможливо зрозуміти ні основ
сучасної техніки, ні того, як вчені вивчають природні явища»
А.Н. Колмогоров
Хід уроку
І. Організаційний момент. (1 хв.)
Вчитель фізики: Шановні учні-дослідники природних явищ,
якщо ви
уважно
Величини
Скалярні
Векторні
  
V , F ,a…
S, m, t, l …
прочитаєте епіграф до нашого уроку, то зрозумієте, чому ми
сьогодні працюємо разом з вчителем математики.
ІІ. Актуалізація опорних знань. (5 хв.)
Вчитель математики: Для вивчення природних явищ
використовуються певні фізичні величини: маса, сила, обєм,
швидкість…Всі вони поділяються на дві основні групи: скалярні та
векторні величини.
За допомогою кодоскопу на єкран проектується кодопозитив
№ 1.
40
1)
Блиц - опитування учнів (учні разом з вчителем
математики повторюють основні питання про скалярні та векторні
величини).
- які величини називаються скалярними;
- які величини називаються векторними;
- навести приклади векторних та скалярних величин;
- які дії можна виконувати з векторами;
- чому множення векторів називається скалярним;
- дати означення склярного добутку векторів.
На екрані з’являється проекція кодопозитива № 2.
Скалярний добуток векторів
 
a  b = a  b  cos ,
 
де  - кут між a і b .
при якому куті  скалярний добуток є число
додатнє, від’ємне, 0?
ІІІ. Мотивація учбової діяльності. Повідомлення теми уроку
та його дидактичної мети.(2хв.).
Вчитель фізики: Серед розглянутих величин є така фізична
величина, як механічна робота. З поняттям роботи ми зустрічалися
і в 7 класі, і в 8 класі при вивченні механічних, теплових та
електричних явищ і знаємо, яке велике значення має це поняття в
діяльності людини та розвитку науково-технічного прогресу.
Учні записують в зошитах тему уроку
« Механічна робота та одиниці її вимірювання ».
ІV. Вивчення нового матеріалу. (20 хв.)
Вчитель фізики: Робота є мірою дії сили і залежить від
певних факторів. Від чого залежить значення механічної роботи і
яка це залежність
необхідно визначити під час виконання
експериментальних задач.
1) Проведення експериментального дослідження.
Кожна група учнів отримує набори приладів та завдання
експериментальної задачі.
І група: порівняти витрати енергії від прикладеної сили при
пересуванні а) бруска по горизонтальній дерев’яній дошці вгору,
збільшуючи навантаження на брусок за допомогою тягарів; б)
металевої кульки по горизонтальній поверхні.
Прилади: динамометр, набір тягарців, дерев’яна дощечка та
дерев’яний брусок, металева кулька.
ІІ група: порівняти витрати енергії при пересуванні бруска з
тягарцями по горизонтальній дерев’яній дошці вгору на відстань 1
см, 5 см, 50 см.
Прилади: динамометр, набір тягарців, дерев’яна дощечка та
дерев’яний брусок,лінійка.
ІІІ група: порівняти прикладену силу при русі бруска з
тягарцями по похилій площі, змінюючи кут нахилу.
Прилади: динамометр, набір тягарців, дерев’яна дощечка та
дерев’яний брусок,штатив з муфтою та лапкою, транспортир.
2) Обговорення результатів досліджень і виведення
відповідної формули.
Результати досліджень оголошуються керівниками груп. Як
підсумок досліджень, робиться висновок про залежність роботи від
значення, напрямку сили та переміщення точки її прикладання, і
 
на дощці з’являється запис
А= F  S .
3) Проведення аналітичного дослідження формули.
Вчитель математики: Проведемо дослідження отриманої
формули.
 
F , S – векторні величини; А – їх скалярний добуток. Згідно
означення скалярного множення A=F S cos  , де  - кут між
напрямом дії сили і переміщенням.
Так як -1  cos   1, то робота може бути не тільки
додатньою, але і від’ємною, і 0.
Якщо  < 90, то cos  >0 i A>0.
Якщо  =0, то cos  =0 i A=0.
Якщо 90<   180. то cos  <0 i A<0.
Учні у зошиті виконують відповідні записи.
4) Обговорення результатів аналітичного дослідження
формули.
42
Результати досліджень обговорюються учнями разом з
вчителем фізики.
Питання для обговорення:
в якому випадку робота приймає додатні значення? Про
роботу яких сил може йти мова в даному випадку?
в якому випадку робота приймає від’ємні значення? Про
роботу яких сил може йти мова в даному випадку?
в якому випадку робота дорівнює 0? Про роботу яких сил
може йти мова?
5) Групи отримують завдання на аналітичне виведення
формули роботи
- сили тяжіння ( І група );
- cили пружності ( ІІ група );
- сила тертя ( ІІІ група ),
використовуючи параграфи 46-48 підручника « Фізика 9»
під редакцією Коршака Є.В. ( самостійна робота з підручником).
Результати учні записують на дошці та в зошитах:
А=  mgh
A=kx2/2
A= -  mqS
Вчитель фізики: З’ясуємо одиницю вимірювання механічної
роботи. Якщо під дією сили в 1Н, спрямованої вздовж напрямку
руху, тіло здійснює переміщення 1м, то робота сили дорівнює 1
Дж.
A =1Н 1м=1Дж.
V. Формування вмінь застосовувати формулу для розв’язання
задач. (5 хв.)
Учні усно розвязують під керівництвом вчителя математики
наступні задачи:
- якщо сила, що діє на тіло дорівнює 100Н, чому дорівнює
механічна робота? (100Дж)
- якщо під дією сили в 100Н тіло здійснило переміщення 10м,
то чому дорівнює механічна робота? (1000Дж)
- ті ж самі умови ( 100Н, 10М ), але кут між напрямками сили
та переміщення дорівнює 60. Чому дорівнює значення механічної
роботи? (500Дж)
F=20Н, S=20м,  =0. А - ?
(400Дж)
F=20Н, S=20м,  =180. А - ?
(-400Дж)
F=20Н, S=20м,  =90. А - ?
(0Дж)
VI. Самостійна робота: (5 хв.)
Клас працює в групах над задачами:
І група: яку роботу здійснює сила тяжіння, що діє на краплю
масою 20мг, при її падінні з висоти 20 км?
Розв’язання:
Дано:
т = 20 мг
h = 20 км

mg
0,02 кг
20000 м
h
  0, cos  1

S
A  mgs cos , g  10м / с
S = h = 20 км
_____________
A  mgh
А-?
A  кг  м / с 2  м  Н  м  Дж
А  0,02  2000010  4000
Відповідь: А  4 кДж .
ІІ група: сплавщик пересуває багром пліт, докладая силу
200Н. Яку роботу здійснює сплавщик, переміщуючи пліт на 10м,
якщо кут між напрямками сили та переміщення 60°?
Розв’язання:
Дано:
F = 200 H
A  Fs cos ,
1
S = 10 м
cos60 
2
  60
A  Н  м  Дж
1
А-?
А  200 100   1000
2
Відповідь: А  1кДж .
44
ІІІ група: яку роботу здійснює людина при підйомі вантажу
масою 2 кг на висоту 1м? Під час розв’язування задач учні можуть
скористатися консультацією вчителів.
Розв’язання:
Дано:
A  mgscos , g  10м / с
т = 2 кг
  180, cos  1
h=1м
S = h = 1м
h
_____________
A  кг  м / с 2  м  Н  м  Дж

S

mg
А-?
А  2 10 1 1  20
Відповідь: А  20 Дж .
VІІ. Підсумок уроку. (5 хв.)
На екрані проектується узагальнена таблиця вивчення
механічної роботи.
Механічна робота
А, Дж
А=F S cos 
сила F,
переміщення s,м
кут 
А=  mqh
A=kx2/2
A=-  mqS
Підводиться підсумок дослідження за таблицею.
Діяльність кожного учня оцінюється членами групи.
Вчитель фізики: Наш урок-дослідження є яскравим
прикладом використання математичних знань для вивчення
закономірностей природних явищ. Ми навчилися не просто
описувати фізичні процеси, а і проводити як експериментальні, так
і аналітичні дослідження.
VІІІ. Завдання додому: параграф 44 вивчити, 46,47,48 читати.
Впр. 25 ( 1,2,3 ). (2 хв.)
3.5 Інтегрований урок в 5 класі математика та екологія
Урок узагальнення та корекції знань і вмінь учнів
Тема: Всі дії з натуральними числами
Проблема: Екологічні біди та перемоги Кривого Рогу
Тип уроку: урок узагальнення знань і вмінь
Форма проведення: урок – проблема
Розв’язання проблеми «Екологічна проблема міста Кривого Рогу
мовою математики» за допомогою розв’язування задач в ході
обговорення проблеми на уроці, з використанням ІКТ.
Мета уроку:
- узагальнення та закріплення знань, вмінь та навичок
додавання і віднімання, множення і ділення натуральних
чисел;
- розвивати навички самоконтролю під час виконання
самостійної роботи; вміння узагальнювати, абстрагувати і
конкретизувати знання під час розв’язування задач;
формувати вміння порівнювати, систематизовувати вивчені
факти;
46
-
звернути увагу на виховання волі та наполегливості для
досягнення кінцевого результату;
піклуватись про
раціональний розподіл учбового часу.
Хід уроку
Вчитель: Доброго дня. Сьогодні у нас з вами незвичайний урок.
Проведемо ми його обговорюючи дуже важливу тему «Екологічні
проблеми нашого міста» за допомогою дій над натуральними
числами. Ми спробуємо з’ясувати чи робиться щось для вирішення
даної проблеми.
Тож, тема нашого уроку: «Екологічна проблема міста Кривого
Рогу мовою математики». На наш урок ми запросили різних
спеціалістів що займаються даним питанням: «Журналісти»;
«представники Криворізької регіональної екологічної інспекції»;
«представники міської ради»; «представники управлінь Гоків»;
«лікарів санепідемічної служби»
І так, метою нашого уроку буде: ми повинні впевнитись в тому, що
ми можемо виконувати завдання з теми дії над
натуральними числами;
- дана тема нами повністю засвоєна;
- екологічні проблеми нашого міста потрібно знати та
вирішувати.
Ваша робота буде оцінюватись кольоровими жетонами, а в кінці
уроку всі отримують відповідні оцінки.
Вчитель: Питання про екологію в Кривому Розі стоїть дуже
гостро. Як і у всьому світі, діяльність людства призводять до змін
оточуючого середовища, забрудненню водоймищ, атмосфери,
ґрунтів.
Завдання на картках: У вас на столах лежать картка різного
кольору, ми зараз беремо картки синього кольору. На них
зашифровані слова – які пов’язані з екологією нашого міста. Ви
зможете розв’язати їх, якщо пригадаєте наступні властивості:
додавання, множення.
а + в = в + а – переставна властивість додавання
-
(а + в) + с = а + (в + с) – сполучна властивість додавання
а · в = в · а – переставна властивість множення
(а · в) · с = а · (в · с) – сполучна властивість множення
а(в + с) = ав + ас – розподільна властивість множення відносно
додавання
а(в – с) = ав – ас – розподільна властивість множення відносно
віднімання
(Учні вголос проговорюють правила і виконують завдання, один з
учнів заповнює клітинки буквами, що відповідають правильним
відповідям.)
Вчитель: Записуємо число, класна робота, тема
Розв’яжіть приклади використовуючи зручний спосіб: Додаток 1
Вчитель: И так слова які ми отримали – це повітря, відходи,
очищення, фільтри, фінанси як вони пов’язані думаю розкажуть
нам «журналісти»
Повідомлення журналістів: В Кривому Розі нараховується близько
5тисяч джерел забруднення повітря. За оперативними даними в ІІІ
кварталі 2012 року в повітря було викинуто 101,5 тисяч тон. Отже
нам потрібні хороші пристрої очищення та сучасні фільтри, а для
цього звичайно потрібні фінанси, тобто кошти.
Вчитель: Журналісти підготували для вас невеликий
фоторепортаж, але кожна робота повинна бути оплачена, тому
пропоную вам взяти червоні картки і розв’язати запропоновані
рівняння. (по 1 представнику від групи біля дошки)
Додаток 2: (1 представник розв’язує другий коментує)
Вчитель: Отже ми з вами згадали елементи придії додавання,
віднімання, множення, ділення. Тепер надаємо слово
представникам підприємств яких звинувачують у забрудненні
навколишнього середовища.
Повідомлення керівників підприємств: екологічний менеджер
заводу «Арселор Міттал Кривий Ріг» Ольга Кривенко. Доводжу до
вашого відома що у нас на заводі проводяться різноманітні заходи
для зменшення шкідливого впливу діяльності заводу на природу
Криворіжжя. Завдяки численним інноваціям та реконструкціям
очисних систем на заводі значно знизилася кількість викидів та
були ліквідовані певні джерела забруднення.
48
Голова адміністрації “Arcelor Mittal Кривий Ріг” Володимир
Шеремет, інвестиції в екологію (будівництво і ремонт різних
очисних об’єктів) за минулий рік склали 345 млн.грн.
Вчитель: Керівники підготували вам задачу яка пов’язана з їх
інвестиціями, картки зеленого кольору.
Додаток 3: ( задача демонструється на дошці).
Повідомлення представника екологічної інспекції: Ми хотіли
підняти питання покращення питної води. Адже на якість питної
води централізованого водопостачання в Кривому Розі негативно
впливає незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних
споруд та мереж. У нас існує технологічне обеззаражування питної
води, пов’язане з використанням хлору. В результаті чого
утворюється велика кількість хлорвмісткових сполук, котрі згубно
діють на клітини нашого організму. Тож з’являються хвороби.
Вчитель: Як покращити якість питної води в домашніх умовах нам
запропонують лікарі після того як ми розв’яжемо приклад. Кожна
команда розв’язує самостійно, той хто буде першим отримує
додатковий бал.
Додаток 4: приклад з’являється на екрані, потім відповіді по діям.
Перевіряємо всі разом. Повідомлення лікарів санепідемічної
служби: Якісна «правильна» вода – це неодмінно мінералізована,
котра має 70 мікро- та макроелементів. Вони для нашого життя
конче необхідні. Питна вода з крану не є якісною, тому потребує
доочищення.
Є декілька методів доочищення питної води в домашніх умовах.
Зокрема, водопровідну воду слід декілька годин відстоювати (при
цьому осідають залізні частинки водопровідних труб, а також
видаляється хлор).
При кип’ятінні води гинуть бактерії, але віруси залишаються. Для
них тривалість кип’ятіння повинна бути не меншою від 45 хвилин
(солі важких металів при кип’ятінні зберігаються). А ось під
впливом холоду структура води змінюється – замерзає насамперед
чиста вода, а мінеральний залишок легко видаляється.
Вчитель: Наші лікарі санепідемічної служби для наших гостей
приготували пам’ятки як в домашніх умовах покращити якість
води.
Додаток 5: учні роздають гостям пам’ятки.
Повідомлення представники міської ради: Врятувати ситуацію
покликана довгострокова Програма щодо вирішення екологічних
проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього
природного середовища на 2011-2022 роки, розроблена, як кажуть
зазвичай, за ініціативою голови облдержадміністрації Олександра
ВІЛКУЛА та затверджена рішенням облради 29 квітня 2011 року.
На фінансування Програми планується спрямувати 828 бюджетних
мільйонів та 10 мільярдів коштів підприємств.
У цьому році промивка річки Інгулець проводилася з 17 квітня до
15 серпня. Обсяг води, використаної для промивки, становив 121,8
млн куб м, що приблизно в 1,6 рази більше, ніж у 2010 році. Це
дозволило суттєво покращити якість питної води, зокрема, знизити
вміст хлору та сульфату.
Не тільки проблеми якісної води вирішується владою міста. Не
менш важливе питання вивозу сміття. Для цього містом було
придбано вісім мусоровозів марки «МАЗ», що виготовлені по
новітнім технологіям сучасності.
І хоч об'єм технологічного навантаження на довкілля залишається
високим, а екологічна ситуація в Кривому Розі - незадовільною,
експерти зафіксували, що останніми роками наголошується
тенденція до зниження негативного екологічного впливу гірничометалургійних підприємств міста на довкілля.
Вчитель: наш урок дійшов кінця, ми багато дізнались про екологію
нашого міста та які заходи проводяться щоб її покращити, і зуміли
підтвердити свої аргументи математично, розв’язавши задачі,
рівняння, приклади.
Домашнє завдання:
Вчитель: на ваших столах лежать конверти з домашнім завданням,
там завдання представлені у вигляді тестів.
Додаток 1
Група № 1 : повітря
1) (228 + 453) + 772 = 1453
2) 4·13·25 = 13000
3) 405 · 82 + 405 · 18 = 40500
50
4) (439 + 526) – 326 = 639
5) 497 · 38 – 496 · 38 = 38
6) 50 · 236 · 2 = 23600
7) 637 – (337 + 256) = 44
Група № 2: відходи
1) 405 · 42 + 405 · 58 = 40500
2) 928 – (161 + 128) = 639
3) 5 · 27 · 4 = 540
4) (437 + 132) – 173 = 432
5) 486 + 300 + 514 = 1300
6) 540 · 371 – 370 · 540 = 540
7) 125 · 6 · 8 = 6000
Група № 3: очищеня
1) (1751 + 100) – 551 = 1300
2) 5 · 17 · 20 = 1700
3) 6 · 839 + 161 · 6 = 6000
4) 843 – ( 154 + 243) = 446
5) 125 · 9 · 8 = 9000
6) (486 + 351) + 514 = 1351
7) 44 · 369 – 44 · 368 = 44
Група № 4: фільтри
1) (384 + 237) – 137 = 484
2) 1581 – (361 + 581) = 639
3) 5 · 24 · 4 = 480
4) 371 + (246 + 229) = 646
5) 589 · 38 – 38 · 588 = 38
6) 25 · 236 · 4 = 23600
7) 6 · 354 + 646 · 6 = 6000
Група № 5: фінанси
1) 1735 – (716 + 335) = 484
2) 639 · 81 – 639 · 80 = 639
3) 734 + ( 351 + 266) = 1351
4) 125 · 7 · 8 = 7000
5) ( 734 + 1351) – 734 = 1351
6) 43 · 362 + 51 · 362 = 36200
7) 40 · 6 · 25 = 6000
Додаток 2
Група № 1: 47х – 15х = 2144
Група № 2: (х – 3) : 4 = 6
Група № 3: 14(3х + 15) = 432
Група № 4: 549 – ( 425 – х) = 488
Група № 5: 56 : х – 6 = 8
Додаток 3: Впродовж 2010 – 2011 років були виділені кошти для
реалізації природоохоронних заходів. Відомо, що ЦГЗК
(центральний горно збагачуваний комбінат) виділив на 24 млн.
грн. менше ніж ПівнГЗК (північний горно збагачуваний комбінат) і
на 96 млн. грн. менше ніж «арселор Міттал Кривий Ріг». Разом, всі
три підприємства, виділили 1035 млн. грн. Скільки коштів
виділило кожне підприємство?
Додаток 4: 42 · ( 538 – 840 : 14)
Додаток 5:
52
Використана література.
1. Верлань А.Ф., Апатова Н.В., Донской В.И. Языки
персональных компьютеров. - К.: Наукова думка, 1987.
2. Височанський В.С., Кардаш А.І., Костів О.В., Черняхівський
В.В.Елементи інформатики. - Л.:Світ,1990.
3. Гэче Ф.Э., И.И. Головач. Basic для персональных
компьютеров.-Уж.: Хозрасчетный редакционно-издательский
отдел Закарпатского областного управления по печати, 1994.
4. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І. О., Шпак О.Г.
Педагогічні технології. - К.:”Українська енциклопедія” ім.
Бажанова,1995.
5. Рекуненко В.В. Методика проведення бінарних занять.К.:УМК по підготовці молодших спеціалістів,1995.
6. Стогний А.А., Ющенко Е.Л., Матюшка А.М., Проколиенко
Л.Н., Мащбиц Е.И. Основы компьютерной грамотности. - К.:
Вища школа, 1988.
7. Савченко О. Дидактика початкової школи/— К.: Генеза, 2002. –
С. 260.
8. Гончаренко С. Методика як наука. — К.-Хмельницький: Вид-во
ХГПК, 2000. — С. 27.
54
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
183
Размер файла
594 Кб
Теги
безсмертний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа