close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Алгебра 7 класс (2)

код для вставки
Урок алгебри
на тему :
Рівносильні рівняння
Алгоритм проведення уроку
№з/п
1
2
3
4
5
6
7
Назва етапу урока
Час , хв
Перевірка домашнього завдання
3
Актуалізація опорних знань
10
Мотивація навчальної діяльності
1
Сприймання нового матеріалу
6
Узагальнення і систематизація
Підсумок
Домашнє завдання
5
10
5
3
2
Методы та прийоми
Бесіда
Тест "Інтелектуальна розминка"
Рефлексія
"Броунівський рух"
1.Усне розв'язування тренувальних
вправ
2."Математичне лото"
3.Навчальна самостійна работа
Підсумкова рефлексія
 Освітня:
 Ввести поняття рівносильних рівнянь , сформулювати основні властивості
рівнянь, домогтися чіткого усвідомлення учнями умови рівносильності
рівнянь: продовжити роботу над формуванням умінь та навичок
розвязувати рівняння
 Розвиваюча:
 Розвивати вміння вільно висловлюватися з теми , відпрацьовувати
вміння говорити коротко , але по суті й переконливо
 Виховна:
 Виховувати активність , увагу, інтерес до нових знань і прагнення їх
набути.
 Тип уроку : комбінований
Хід уроку
 1. Організаційний момент
 2.Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність домашнього завдання в учнівських зошитах. Відповісти
на запитання, що виникли під час виконання домашніх вправ.
Актуалізація опорних знань
Розв'язування тестів
Тест
«Інтелектуальна розминка»
 1. Рівність, що містить змінну,

називається …

а) Виразом б)Рівнянням в)Нерівністю

 2. Щоб знайти невідоме
зменшуване , треба від'ємник і
різницю…

 4. Рівняння 5-у=8-у…
А)не має розв'язків б)має безліч розв'язків
в)має один розв'язок
 5. Число -1 задовольняє
рівняння …

а) х+15=2х б)4-6х=8 в)10+7х=3
а)додати б)відняти в)поділити
 3. Рівняння 3х+6=-12 має…
 6.Число яке задовольняє
рівняння називається його …
а) один корінь б)два корені в)три корені

а) змінною б) розв'язком в)значенням
Мотивація навчальної діяльності
 Нескладні рівняння можна розв'язувати , знаючи між
компонентами арифметичних дій. Але світ рівнянь не обмежений
лише рівняннями, що розв'язуються за 1 -2 дії . Ми повинні
навчитися спрощувати складні рівняння, змінюючи їх простими.
 Повідомлення теми і мети уроку.
 Відповідно до мети уроку поставте собі цілі, над досягненням яких
ви будете працювати на сьогоднішньому уроці. Обговоріть їх у
парах.
Сприймання і усвідомлення нового матеріалу
 Пояснення:
 Згідно з розподільним законом множення, праву частину
рівняння 4х+5=2(х+6) можна подати у вигляді 2х+12. Тоді
рівняння матиме вигляд 4х+5=2х+12. Оскільки з
розподільного закону випливає, що при кожному значенні х
вирази 2(х+6) і 2х+12 рівні, то друге рівняння — це просто
інше формулювання першого і має ті самі розв'язки. Такі
рівняння називаються рівносильними.
 Два рівняння називаються рівносильними, якщо
кожнийрозв'язок одного є розв'язком другого
інавпаки.Рівняння,якіне мають коренів, теж вважаються
рівносильними
Інтерактивна вправа «Броунівський рух»
 Роздаю по картці кожному учневі.
 На картках записано по одній основній властивості рівнянь та
наведені приклади.
 • У будь-якій частині рівняння можна звести подібні доданки або
розкрити дужки. 2х+8х+5 = 3(х-2)<=*10х+5 = 3х-6.
• Будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини
рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний. 4х+9 = х3<=>4х-х=-3-9.

 • Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на
одне й те саме число, відмінне від нуля. ' 10х = 5<=>х=0,5.
Продовження
 Протягом кількох хвилин учні читають
інформацію на картках. Перевіряю, чи розуміють
вони прочитане, та пропонує учням ходити по
класу і знайомити зі своєю інформацією інших
однокласників. Завдання учня полягає в тому,
щоб протягом відведеного часу поділитися цим
фактом з найбільшою кількістю однокласників і
самому одержати інформацію від іншого учня.
Узагальнення і систематизація вивченого
матеріалу
 Усне розв'язування тренувальних вправ
 1) Чи рівносильні рівняння?
 а)5(х-3)=25 і х-3 = 5;








б)0,8х-0,6=О і 0,8х =0,6;
в)(2х-7)(х+1)=0 і 2х-7=0;
г)(х-2)/8+х=0 іх-2+8х=0.
2) Складіть рівняння, рівносильне рівнянню
3(х+12) = 36
3) Які з рівнянь рівносильні рівнянню
7х=49?
а)7х+1=50
д)7х-49=0;
б)6х=42;
е)6х=49-х
в)5х=40;.
г)14х=98;
Продовження
 4) Завдання з підручника: №5; №8;
«Математичне лото»
 Учні одержують картки «Математичного
лото», в клітинках якого зна- ходяться
завдання, що необхідно розв'язати. Учні
записують розв'язання в зошити, а
знайшовши відповідь, накривають завдання
карткою. На звороті кожної картки — буква.
Таким чином, розв'язавши всі завданні) учні
одержують ім'я відомого вченого, якому
належить вислів: «Матема тику вже тому
вчити треба, що вона розум у порядок
приводить. (М. В. Ломоносов)
Навчальна самостійна робота
 Середній рівень
 При якому значенні змінної значення виразу 2а -
1/3 дорівнює 2/3?
 Достатній рівень
 При якому значенні змінної х значення виразу 2
х- 3 дорівнює сумі чи- сел 4/14 і 15/21
 Високий рівень
 Знайдіть число, якщо відомо, що сума часток
від ділення цього числа на 8 і на 12 дорівнює 10
Підсумок уроку
 1. Вивчили означення рівносильних рівнянь та
основні властивості рівнянь, набули навичок й
умінь їх застосовувати.
 2. Рефлексія. Чи вдалося вам заповнити
прогалини в знаннях? Чи продуктивною була
ваша робота на уроці? Що нового дізналися?
Домашнє завдання
 Обов 'язковий рівень
 1. Вивчити основні властивості рівнянь.
2. Завдання з підручника
3. Придумати й написати три пари рівносильних
рівнянь. Високий рівень Зменшуване у 5 разів
більше, ніж від'ємник, а різниця дорівнює 44.
Скласти рівняння, що відповідає умові задач.
Виставлення оцінок за урок
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
31
Размер файла
705 Кб
Теги
класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа