close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

25127 Виховний план 2 клас

код для вставки
„ЗАТВЕРДЖУЮ „ _______________
ДИРЕКТОР КЗШ І-ІІІ СТ. № 102
САРИЧЕВА С. І.
„ ПОГОДЖЕНО „ ________________
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КОМАНЕНКОВА Т. П.
на 2014-2015 н.р.
Соціальний паспорт 2 класу
1.Кількість учнів – 31
Дівчат -11
Хлопчиків -20
2.Характеристика сімей:
Всього - 31
Повні - 26
Неповні - 1
Розлучені- 4
Багатодітні- 3
Мати – одиначка - 1
Соціально-неспроможні-0
Чорнобильці –0
Малозабезпечені-1
3.Учні,що стоять на обліку:
Інваліди – 2
Завдання виховної роботи на І семестр
формування національної свідомості та самосвідомості учнів;
виховання духовної культури особистості;
виховання поваги до Конституції та державної символіки;
формування високої мовної культури,
прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм i розвитку творчих
здiбностей;
пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на уроках i в позаурочному спiлкуваннi;
виховувати турботливе ставлення один до одного, до батькiв, учителiв, людей похилого вiку; формувати найкращi
моральнi якостi;
надавати квалiфiковану допомогу батькам у питаннях виховання в дiтях кращих людських якостей i подолання
негативних звичок i рис характеру;
прищеплювати учням загальноприйнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi;
виховувати творчі здiбностi, підтримувати iнiцiативнi, організаторські здiбностi та естетичнi нахили в дiтей.
Очікувані результати
Поглиблене і систематизоване розуміння дітьми моральних норм і правил поведінки в школі, суспільстві.
Виховання позитивних рис характеру: старанність, організованість, обов’язковість, співпереживання, шанобливе
ставлення до старших, чесність, доброту, щирість, дисциплінованість
Учні зможуть турбуватися про своє здоров’я, дотримуватимуться правил особистої гігієни
Учні будуть рости гідними громадянами України, здатними виявляти національну гідність, знатимуть свої
обов’язки і права.
Вересень
Місячник вшанування пам*яті героїв АТО «Збережемо пам*ять про подвиг»
Олімпійський тиждень 07.09-11.09 ( за окремим планом)
Тиждень знань правил дорожнього руху 14.09-18.09
Тиж Ціннісне
Ціннісне Цінніне Цінніс
Цінніс
день ставленн
ставлен
ставлен
не
не
я
ня до
ня до
ставлен ставлен
особисто родини, природи
ня до
ня до
сті до
людей
мистецт
праці
суспільст
ва
ва,
держави
2
3
4
5
1
01.0904.09
.01.09
Перший
урок
« Україна –
єдина
держава»
04.09
Учнівський
збір. « Мидругокласн
ики»
Вибори
активу
класу.
Розподід
доручень.
02.09
Розмова про
враження від
канікул
Виставка
малюнків та
фотографій.
03.09
Екскурсія
в природу
« Барви
осені»
02.09
Учась в
оформлен
ні
виставки
фотогра
фій та
ілюстра
цій подій
Другої
світової
війни.
04.09
Організаці
я
чергуванн
я в класі.
Цінніс
не
ставлен
ня до
себе
6
Протягом
вересня.
Залучення
учнів до
гуртків,
секцій.
Бесіди
по
запобі
ганню
дитячо
го
травма
тизму
7
01.09
Бесіда
«Безпечна
дорога зі
школи
додому»
Бесіда з
Розміщен
БЖ( за
ня учнів за окремим
партами
планом)
відповідно
зросту і
стану
здоров*я
Участь у
загально
шкіль
них
заходах
8
01.09
День
знань.
Участь в
урочистій
лінійці.
Робота Робота
з учня
з
ми, що батькам
потреб
и
ують
контро
лю
9
10
Протя
04.09
гом
Батьків
тижня
ські збори
Консульт
ації
соціаль
ного
педагога
з
батьками
Наумен
ка К.,
Б*ятець
С.
07.0911.09
1
2
3
4
5
08.09
Урок
мужності,
присвячени
й
вшануванн
ю пам*яті
героїв
України.
11.09
Участь у
фотовистав
ці « Я і
рідне місто»
.08.09
Класний збір
«Чого навчає
Королева
Вихованості»
Вибори
активу
класу.
Розподіл
доручень.
Протягом
тижня.
Віконечко
в природу.
Спостереж
ення за
змінами в
природі.
Ведення
щоденникі
в
спостереж
ень..
Прослухов
ування
класичної
музики
композито
ра
М.
Лисенка.
10.09
Рейд
«Бережи
підручник
Чергуванн
я в класі
07.09
Бесіда
«Гігієна
школяра»
Визначен
ня
пільгових
Догляд за
категорій
кімнатним учнів
и
рослинами
.
09.09
Година
спілкуванн
я «Ти –
школяр»
Погодженн
я розкладу
уроків
14.0918.09
15.09
Вих. од.
Люблю
тебе, мій
рідний
краю»
6
7
8
9
08.09
Бесіда з
БЖ( за
окр.
планом)
11.09
Участь у
шкільном
у етапі
фотовиста
вки « Я і
рідне
місто»
Протяго
м тижня. Протягом
тижня
Консуль Індивідуа
тації
льні
батьків з бесіди з
вчителе батьками
м. « Як
Науменка
розвиват К.,
и увагу
Ковальов
дитини» а К.
Науменк
а К. ,
ковальо
ва К.
Участь
членів
батьк.
ком.в
загально
шк. батьк
зборах.
15.09
Бесіда з
БЖ ( за
окремим
планом)
14.09
Єдиний
урок з
ПДР «Ти і
безпека на
дорозі»
16.09
Участь у
конкурсі
дитячого
малюнка
на
асфальті.
18.09
Консуль
тації з
навчанн
я з
різних
предметі
в учням,
що
хворіли.
11.09
Спортивне
свято
15.09
Вивчення
статуту
школи та
правил
поведінки.
Пам*ятка
для учнів з
правил
поведінки в
школі.
Ведення
щоденник
а
спостереж
ень за
змінами в
природі
17.09
Виготовле
ння
пам*яток
« Дорожні
знаки»
17.09
Виставка
дитячих
малюнків
« Рідний
край»
14.09
Рейд « Про
що
розповіла
парта»
Чергуванн
я в класі.
10
18.09
Засідання
батьківсь
кого
комітету.
Плануван
ня роботи
на І сем.
1.
2.
22.09
21.09
21.09
Вих.
год
.
Ранкова
25.09 « Незламна зустріч « Як
Україна»
розпочинати
Декламуван день»
ня віршів
про
Україну.
визвольний
рух в країні.
Протягом
тижня
Участь в
акції.
«Допоможи
арміїї»
Зустріч з
воїнами та
волонтерам
и АТО
28.09
28.09 29.09
Кл..
год.
Ранкова
02.10 «Козацьком зусріч
у роду нема
переводу»
«Посмішка
врятує світ»
01.10
Участь у
фотовиставці
«Знайомтесьмоя бабуся
та дідусь»
.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ведення
щоденник
а
спостереж
ень за
змінами в
природі
23.09
Конкурс
малюнків
« Я хочу
жити в
чистому
світі»
24.09
Виставка
малюнків
« Чарівні
фарби
осені»
Чергуванн
я в класі.
Бесіда
«Дотриму
йся
режиму
дня»
22.09
Бесіда з
БЖ( за
окремим
планом)
25.09
Участь у
осінньому
ярмарку
«Завітала
до нас
осінь»
22.09
Участь у
вист.
творч.
робіт з
природно
матеріалу
25.09
Консуль
тації з
навчанн
яз
предметі
в учням,
що
хворіли.
10.
«Незламна
Україна»
Вед. щод.
Спостереж
ення за
змінами в
природі.
02.10
Перегляд
репродукц
ій картин
про осінь
відомих
художникі
в.
Чергуванн
я в класі.
29.09
Бесіда
«Профілак
тика інф.
Захворюва
нь»
29.09
Бесіда з
БЖ (за
окремим
планом)
Участь в
проекті
«Козацько
му роду
нема
переводу»
Протягом
місяця
Участь в
акції
«Щедрий
врожай»
КТС «
День
вчителя»
Консуль
тації
психолог
аз
батькам
и
Левицьк
ого К.
Вітра Є.
Організац
ія
поздоров
лень
учнів з
днями
народжен
ня батьк.
Ком
Жовтень
Проект : «Козацькому роду нема переводу»( за окремим планом)
Дата
05.10
09.10
12.10
16.10
19.10
23.10
1
06.10
Кл. год
2
05.10
Розгляд
життєвих
ситуацій
« Як би я
вчинив..»
3
07.10.15
Розгляд
морально
«Кожном
-етичн.
у мила
проблеми
своя
« Боляче
сторона»
буває
всім»
13.10
«Правова 15.10
Кл. год.
Відгадай Проект
День
ка»
«Птахи
Українськ
відлітают
ого
ь»
козацтва»
Спостере
20.10
ження за
Вих год
змінами в
«70 річн
природі
визволен
та погоді.
ня
України
…»
4
Прот.
тижня
Хвилинк
и співу.
5
08.10
Диспут. «Чи
варто
працювати?»
6
09.10
Бесіда
«Твоє
навчальн
е місце»
7
06.10
Бесіда з
БЖ (за
окреми
м
планом)
8
09.10
Захист
проекту
«Козацьком
у роду нема
переводу»
Альбом
П.
Чайковсь
кого
«Пори
рорку»
Чергування в
класі
Диспут
«Один
вдома»
13.10
Бесіда з
БЖ ( за
окрем.
планом)
Акція «
Щедрий
врожай»
Трудовий
десант.
Допомога в
наведенні
порядку в
класній
кімнаті.
Бесіда
«Безпечн
а
поведінка
під час
канікул»
Бесіди з
БЖ (за
окремим
планом)
Патріот.
акція
«Зірка
пам*яті»
9
Індивід.
Консуль
тації для
учнів з
навчаль
них
предмет
ів.
Індив.
бесіди з
учнями
10
Відві
дуван
ня
сімей
учнів.
Інд.
Бесіди
«
Культур
а
поведінк
и учня»
23.10
Бесіда
«Безп
ека
дітей
під
час
канік.
Інд.
бес. з
батьк
ами
учнів
Листопад
Проект: « Історичні постаті Кіровоградщини» (за окремим планом)
Місячник української писемності та мови
Тиждень знань з безпеки життєдіяльності
Дата
02.1106.11
1
02.11
Ранкова
зустріч
«Ми- друзі»
2
03.11
Вих.год.
«Золоте
правило
поведінки»
3
Догляд за
кімнатними
рослинами.
09.1113.11
09.11
Ранкова
зустріч
«Привітаймо
сь,
усміхнімось»
10.11
Класний збір
« Мова моя
солов‘їна»
09.11
Година
спілкування
«Поговорим
о про мову»
12.11
Заочна
подорож
«Екологічни
ми
стежками»
Догляд за
кімнатними
рослинами.
4
04.11
Конкурс
малюнків
«Портрет
справжньо
го друга»
5
Чергування
в класі
(прот.
тижня)
6
Участь в
роботі
гуртків,
секцій
7
03.11
Бесіда з
БЖ( за
окр.
планом)
Чергування
в класі.
Участь в
роботі
гуртків,
секцій
10.11
Бесіда з
БЖ(за
окр.
планом)
8
Участ
ьв
місяч
нику
україн
ської
писем
ності
та
мови
9
Консул
ьтації
психол
ога
Бесіда
з
батька
ми
Наумен
ка К.,
Коваль
ова К.
10
06.11
Засіда
ння
БК
Дата
1
2
3
4
5
6
16.11.- 16.11
20.11 Ранкова
зустріч
« Будьмо
здорові»
17.11
Година
спілкува
ння
«Милосерд
я»
16.11-20.11
Проектна
діяльність
« Допомога
пташкам»
16.11
Фотовиста
вка
« Друзі
пташок»
Чергування
в класі.
Участь в 17.11
гуртках, Бесіда з
секціях. БЖ(за
окремим
планом)
23.1127.11
24.11
Кл. година
присв‘ячен
а пам‘яті
жертв
голодомо
ру
25.11
Віконечко в
природу.
Календар
спостере
Жень
Догляд за
кімнатними
рослинами.
26.11
Конкурс
малюнків
« Пташина
маленька»
Чергування
в класі.
Пересаджу
вання
кімнатних
рослин.
Робота
книжкової
майстерні
23.11
Ранкова
зустріч
« Обереги
моєї оселі»
18.11-20.11
Виставка
поробок з
природного
матеріалу
« У світі
фантазій»
7
Участь у 24.11
гуртках, Бесіда з
секціях. БЖ(за
окремим
планом)
8
16.1120.11
Тижде
нь
толер
антно
сті
23.1127.11
Тижде
нь
знань
з
безпе
ки
життє
діяльн
ості
9
10
17.1120.11
Бесіди
з
батька
ми
Коваль
ова К.,
Наумен
ка К.,
Тарана
А.
Консу
льтаціїї
з
предме
тів для
учнів,
що
хворіли
.
18.11
Відві
дуван
ня
сімей
учнів.
Склад
ання
акту
обсте
жень.
27.11
Бесі
да з
бать
ками
учнів
«Успі
ш
ність і
по
ве
дінка
»
Грудень
Місячник морально-правового виховання( за окремим планом)
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.11- 30.11
04.12 Ранкова
зустріч
« Чужого
горя не
буває»
01.12
Урок
мужності.
01.12
Год.
спілкува
ння
« Зимо
нькоСнігуро
нько»
Бесіда
«День
прав
людини»
02.12
Рейд
«Допомо
га птахам
взимку»
Вивішу
вання
годів
ниць,
підсипан
ня
насіння.
03.12
Конкурс
на кращу
розмальо
вку
« Птахи
рідного
краю»
04. 12
Робота
майстер
ні Діда
Мороза.
Догляд
за
підручни
ками,
бібліотеч
ними
книжка
ми.
Участь
учнів у
гуртках,
секціях.
01.12
Бесіда з
БЖ9за
окремим
планом)
04.12
Участь в
шкільно
му святі
« Нумо,
хлопці»
Індивідуа 04.11
льні
Засіда
консульт ння БК
ації
психоло
га
Консуль
тативний
пункт з
навчаль
них
предме
тів.
07.12- 07.12
11.12 Ранкова
зустріч
« Любити
Вітчизну»
08.12
Кл. год.
«Традиці
ї твоєї
родини»
« Права і
обов‘яз
ки в
родині»
09.12
Акція
«Допомо
жи
пташині
взимку»
10.12
Конкурс
малюнків
«Прикра
са для
ялинки»
11.12
Робота
майстер
ні Діда
Мороза
Участь
учнів у
гуртках,
секціях.
Підготов
ка до
зустрічі
зимових
свят
08.12
Бесіда з
БЖ (за
окремим
планом)
Бесіди з 11.12
батьками
учнів з
Батьківсь
приводу кі збори.
поведін
ки на
уроках,
викона
ння дом.
завдань.
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.12- 14.12
18.12 Ранкова
зустріч
« У світі
чарівної
музики»
15.12
Кл.
година
« Як
треба
стави
тись до
навча
ння»
16.12
Віконеч
ко в
природу
Бесіда
« День
народже
ння
ялинки»
Підготов
ка до
виставки
витина
нок,
аплікацій
,
малюнків
..
17.12
Робота
иайстерн
і Діда
Мороза.
Підготов
ка до
зустрічі
зимових
свят.
15.12
Бесіда з
БЖ (за
окремим
планом)
Бесіда з
батьками
учнів з
приводу
поліпшен
ня
навички
читання
у
окремих
учнів.
Участь
батьків у
підготов
ці до
новорічн
их свят.
21.12- 21.12
25.12 Ранкова
зустріч
« Більше
читаєшбільше
знаєш»
22.12
Учнівськ
ий збір
« Люби
Вітчизну
»
23.12
Віконеч
ко в
природу.
«Фруктиджерело
вітамінів
і
мінералів
для
людини»
24.12
Година
спілкува
ння
«Зима на
полотнах
жудожни
ків»
24.12
Виставка
кращих
поробок
у
майстерн
і Діда
Мороза.
15.12
Участь у
виставці
«Візерун
ки зими»
17.12
Участь у
святкува
нні Дня
Святого
Миколая.
25.12
Новоріч
не свято
22.12
Бесіда з
БЖ (за
окремим
планом)
25.12
Бесіда з
батьками
учнів про
безпечну
поведінк
у дітей та
догляд за
ними під
час
зимових
канікул.
Автор
shernishko
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
279
Размер файла
370 Кб
Теги
25127
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа