close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

тест

код для вставки
химия пәнінен тест тапсырмалары
Күшті электролит
A) күкірт қышқылы
B) көмір қышқылы
C) сірке қышқылы
D) фосфор қышқылы
E) күкіртті қышқыл
Дұрыс жауап: A
Іс
жүзінде
аяғына
дейін
жүретін
реакция
A)
Na2SO4+KCl→
B)
Cr(NO3)2+Na2SO4→
C)
NaNO3+KOH→
D)
H2SO4+BaCl2→
E)
H2SO4+KOH→
Дұрыс жауап: D
100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның
диссоциациялану
дәрежесі
A)
40%
B)
60%
C)
4%
D)
6%
E)
2,5%
Дұрыс жауап: A
Әлсіз
электролит
A)
H2CO3
B)
H2SO4
C)
HNO3
D)
HCl
E)
NaOH
Дұрыс жауап: A
Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын
қосылыс
A)H2SO4
B)
K2CO3
C)
HCl
D)
NaCl
E)
AlCl3
Дұрыс жауап: B
Күшті
қышқыл
A)
CH3COOH
B)
H3PO4
C)
Н2СО3
D)
HNO3
E)
H2S
Дұрыс жауап: D
200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның
диссоциациялану
дәрежесі
A)
0,002
%
B)
2,5
%
C)
40
%
D)
0,2
%
E)
20
%
Дұрыс жауап: E
Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса,
түзілген
натрий
ионының
молі
A)
1
B)
2
C)
3
D)
5
E)
4
Дұрыс жауап: E
Химиялық
реакцияға
түсетін
жұп
A)
KCl
және
Na2SO4
B)
CuCl2
және
NaOH
C)
HCl
және
K2SO4
D)
MgCl2
және
HNO3
E)
KCl
және
Ca(OH)2
Дұрыс жауап: B
Гидролизденетін
тұз
A)
NaCl
B)
Na2SO4
C)
Na2CO3
D)
NaNO3
E)
NaJ
Дұрыс жауап: C
Әлсіз
электролиттің
диссоциациялану
дәрежесін
көтеру
үшін
A)
Ерітіндіні
сұйылту
керек
B)
Ерітіндіні
қатыру
керек
C)
Ерітіндіні
араластыру
керек
D)
Ерітіндіні
суалту
керек
E)
Ерітіндіні
температурасын
төмендету
керек
Дұрыс жауап: C
SO42анионына
сапалық
реакция
A)
Na2SO4+2HCl=
2NaCl+H2SO4
B)
BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl
C)
Ba3(PO4)2+NaCl=BaCl2+Na3PO4
D)
Ca2SO4+Zn(NO3)2=Ca(NO3)2+ZnSO4
E)
Ba(OH)2+Na2SO3=BaSO3+2NaOH
Дұрыс жауап: В
Fe2+
катионына
сапалық
реакция
A)
Fe(OH)3
+
3HCl=FeCl3
+
3H2O
B)
FeCl3
+
3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl
C)
Fe(NO3)3+3KOH=Fe(OH)3+3KNO3
D)
Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+H2O
E)
FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4
Дұрыс жауап:E
220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий
хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
A)
3,36г
B)
336г
C)
0,336г
D)
36,6г
E)
33,6г
Дұрыс жауап: D
Натрий
атомының
натрий
ионынан
айырмашылығы
A)
Түссіз
B)
Иіссіз
C)
Тотықпайды
D)
Газ
E)
Тотығады
Дұрыс жауап: E
Ток
өткізетін
зат
A)
Дистилденген
су
B)
Кальций
оксиді
C)
Натрий
хлориді
(ерітінді)
D)
Натрий
хлориді
(қатты)
E)
Қант
Дұрыс жауап: E
Күшті
қышқыл
A)
HClO
B)
HClO2
C)
HClO3
D)
HClO4
E)
HCl
Дұрыс жауап: D
Clанионына
реактив
болатын
зат
A)
Күміс
нитраты
B)
Натрий
оксиді
C)
Алюминий
гидроксиді
D)
Калий
нитраты
E)
индикатор
Дұрыс жауап: A
Ерітіндіде
сілтілік
ортаны
көрсететін
тұз
A)
Al(NO3)3
B)
KNO3
C)
K2SO4
D)
Na2SO3
E)
CuSO4
Дұрыс жауап: D
200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының
ерітіндісімен
әрекеттескенде,
түзілген
тұздың
массасы
A)
53,2г
B)
40,8г
C)
4,08г
D)
408г
E)
5,32г
Дұрыс жауап: B
50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын
құйғанда,
бөлінген
газдың
(қ.ж)
көлемі
A)
5,6л
B)
2,8л
C)
56л
D)
28л
E)
44,2л
Дұрыс жауап: B
Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г
массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған
ерітіндідегі
натрий
гидроксидінің
массалық
үлесі
A)
2,2
%
B)
22,1
%
C)
23
%
D)
221%
E)
22
%
Дұрыс жауап: B
Зарядталған
бөлшек
A)
атом
B)
молекула
C)
ион
D)
нейтрон
E)
зат
Дұрыс жауап: C
Ион
алмасу
реакциясы
A)
NH3
+H2O→NH4OH
B)
Zn+Cl2→ZnCl2
C)
Zn+SnCl2→ZnCl2
+Sn
D)
CaCl2
+Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl
E)
NH3
+HCl→NH4Cl
Дұрыс жауап: D
Бір
мезгілде
сулы
ерітіндіде
бола
алатын
ион
жұптары
A)
Ca2+
және
CO32B)
Ca2+
және
NO3C)
Fe2+
және
OHD)
Ba2+
және
SO42
E)
Zn2+
және
OHДұрыс жауап: B
10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың
көлемі
A)
4,4л
B)
2,24л
C)
22,4л
D)
0,1л
E)
44
л
Дұрыс жауап: B
Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы
A)
силикат
B)
хлорид
C)
сульфат
D)
нитрат
E)
бромид
Дұрыс жауап: А
Алюминий
сульфаты
ерітіндісінде
лакмус
индикаторының
түсі
A)
қызыл
B)
көк
C)
таңқурай
түсті
D)
сары
E)
түссіз
Дұрыс жауап: А
Күшті
электролиттер
диссоциацияланады
A)
Бөлшектеп
B)
Жартылай
C)
Іс
жүзінде
толығымен
D)
Сатылап
E)
Диссоциацияланбайды
Дұрыс жауап: C
Су
молекуласымен
қоршалған
A)
Гидратталған
B)
Гидратталмаған
C)
Диссоциацияланған
D)
Ассоциацияланған
E)
Дегидратталған
Дұрыс жауап: А
Әлсіз
A)
B)
C)
D)
E)
Дұрыс жауап: А
иондариондар
иондар
иондар
иондар
иондар
қышқыл
CH3COOH
H2SO4
HNO3
HCl
NaOH
Формуласы
қате
жазылған
тұз
A)
FeCl3
B)
NaCl
C)
AlOHCl
D)
Na2CO3
E)
FeCl2
Дұрыс жауап: C
H++OH→H2O
сәйкес
келетін
толық
молекулалық
теңдеу
A)
Na2SO4+HCl→
2NaCl+H2SO4
B)
HCl+NaOH→
H2O
+NaCl
C)
H2SO4+K2CO3
→
K2SO4+CO2+H2O
D)
H2SO4+2NaCl→
Na2SO4+2HCl
E)
2NaNO3+H2SO4→
Na2SO4+2HNO3
Дұрыс жауап: B
2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының
ерітіндісін
араластырғанда,
лакмус
түсі
A)
Түссіз
B)
Қызыл
C)
Сары
D)
Қызғылт
E)
Күлгін
Дұрыс жауап: E
Диссоциациялану
дәрежесіне
әсер
етпейтін
фактор
A)
Еріткіштің
табиғаты
B)
Ерітіндінің
концентрациясы
C)
Температура
D)
Қысым
E)
Ерітіндінің
табиғаты
Дұрыс жауап: D
Дұрыс
жазылған
қысқартылған
иондық
теңдеуі
A)
Ca2++Cl-→CaCl2↓
B)
Ba2++OH-→Ba(OH)2↓
C)
Ag++Cl-→AgCl↓
D)
2H++OH-→H2O↑
E) Na++OH-→NaOH
Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда
мұз
ериді,
себебі
A)
Еріткіштен
қату
температурасы
жоғары
ерітінді
түзіледі;
B)
Еріткіштен
қату
температурасы
төмен
ерітінді
түзіледі;
C)
Жылу
бөлінеді;
D)
Жылу
сіңіріледі;
E)
Жылу
алғашқыда
бөлінеді
де,
соңында
сіңіріледі;
Дұрыс жауап: B
Иондардың
тотықсыздану
қасиеттерінің
арту
қатары
A)
Cl-→Br-→
JB)
Br-→J-→Cl-
C)
Br-→
J→BrD)
Cl-→J→BrE)
J-→Br-→ClДұрыс жауап: E
PO43анионына
сапалық
реакция
A)
H3PO4+KOH→
B)
H3PO4+AgNO3→
C)
H3PO4+NaOH→
D)
H3PO4+NaBr→
E)
H3PO4+KCl→
Дұрыс жауап: B
Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның
мольдік
массасы
A)
214
B)
107
C)
53,5г/моль
D)
107
г/моль
E)
214г/моль
Дұрыс жауап: D
pH>7
болады,
егер
A)
C(H+)=C(OH)
B)
C(H+)<
C(OH-)
C)
C(H+)>C(OH-)
D)
C(OH-)≠C(H+)
E)
C(OH-)=C(OH-)
Дұрыс жауап: B
Ерітіндіде
pH>7
болады,
егер
A)
NaCl
B)
FeCl3
C)
AlCl3
D)
Na2CO3
E)
HCl
Дұрыс жауап: D
Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен
массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж)
көлемі
A)
4,48л
B)
2,24мл
C)
44,8л
D)
44,8мл
E)
22,4л
Дұрыс жауап: A
Азот
сұйық
күйге
ауысады
A)
–
196
ºС
B)
–
200
ºС
C)
–
183
ºС
D)
–
253
E)
–
151
Дұрыс жауап: A
Азот
+5
және
-3
тотығу
дәрежесін
көрсетін
A)
NO,
B)
NO2,
C)
N2O,
D)
N2O5,
E)
N2O3,
Дұрыс жауап: D
Азот
атомының
электрондық
A)
1s2
2s2
B)
1s2
2s2
C)
1s2
2s2
D)
1s2
2s2
E)
1s2
2s2
Дұрыс жауап: C
ºС
ºС
заттар
жұбы:
NH3
N2O
NH3
NH3
NH3
конфигурациясы
2p1
2p2
2p3
2p4
2p5
9 сынып химиядан ОЖСБ-ға дайындық тестісінің үлгісі
1. Мына электрондық формула 1s22s22p2 сәйкес келеді:
А) калий атомына; В) S 6+ ионына; С) азот атомына; D) көміртек атомына; E) О2- ионына.
2.Реттік номері 15- ке тең элемент атомының энергетикалық деңгейі: А) 6; В) 3; С) 5; D) 7; E)
3.Электроны 6, протоны 6, нейтроны 6 –ға тең элемент атомының салыстырмалы атомдық массасы :А) 12; В) 14; С) 39;
D) 32; E) 35,5 .
4.1 моль мырыш күкірт қышқылымен реакцияға түскенде түзілген сутектің массасы тең: А) 2 г; В) 4 г; С) 6 г; D) 8 г; E)
10 г.
5.Мына реакция теңдеуіндегі тұз қышқылының алдындағы коэффициент саны: Mg(OH)2 + HCI = MgCI2 + H2O А) 4; В)
2; С) 6; D) 1; E) 5.
6.Молекулалық массасы үлкен:
А) HNO3; В) LiNO3; С) NaNO3; D) KNO3; E) RbNO3.
7.Na2SO4 тұзының аты:
А) натрий сульфиді; В) натрий сульфиті С) натрий хлориді;
D) натрий сульфаты; E) натрий карбонаты.
8.Қышқыл тұз: А) K2SO4; В) KHSO4; С) K2SO3; D) Ca(OH)2SO4; E) H3PO4.
9.Әлсіз электролит: А) H2S; В) NaOH; С)Na2SO4 ; D) NaHCO3; E) Ba(OH)2.
0,1 моль күкірт қышқылының массасы тең:
А) 9,8 г; В) 0,98 г; С) 98 г; D) 0,098 г; E) 980 г.
10.6,4 г күкірт (IV) оксидінің зат мөлшері: А) 0,2 моль; В) 0,3 моль; С) 0,1 моль; D) 0,4 моль; E) 0,5 моль
11. 0,3 моль көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі:
А) 672 л; В) 0,672 л; С) 0,0672 л; D) 4,4 л; E) 6,72 л.
12.Гидролиз нәтижесінде сілтілік орта көрсететін тұздардың қатары:
1) Na2S; 2) Li2SO4; 3) K2CO3 ; 4) CuSO4; 5) K2S; 6) FeCI3; 7) NaNO3.
А) 1,2,3; В) 1,3,7; С) 2,4,6; D) 1,3,5; E) 3,4,5.
13.Азот қышқылындағы азоттың тотығу дәрежесі тең:
А) +3; В) +5; С) +4; D) +1; E) +2.
14.Төмендегі реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы тең:
NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O А) 4; В) 10; С) 8; D) 9; E) 6.
15.Калий гидроксиді тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін заттар:
А) қышқыл және сутек; В) қышқыл және негіз;
С) тұз және металл; D) су және тұз; E) екі тұз.
16.Электролиттік диссоциациялану кезінде бір уақытта Н+ және ОН- иондарын түзеді:
А) Са(ОН)2; В) Н3РО4; С) Na2СO3; D) Zn(OH)2; E) NaHCO3.
17.Катион: А)
; В)
; С)
; D)
18Электролиттік диссоциациялану кезінде хлорид-ионын (
; E)
.
) түзеді:
А) КCIО3; В) НCIО; С) НCIО2 ; D) КCI; E) КCIО4
19. 3 молекула натрий сульфатының диссоциациялану теңдеуіндегі катион мен анионның қосындысы тең:
А) 9; В) 12; С) 8; D) 4; E) 2.
21.4,4 г көміртек (IV) оксидін алу үшін қажет көміртектің массасы:
А) 12 г; В) 1,2 г; С) 120 г; D) 0,12 г; E) 10 г.
22.Егер жоғары оксидінің формуласы RО3 ке тең болса, ұшқыш сутекті қосылысының сәйкес формуласы:
А) Н3R; В) Н2R ; С) Н4R; D) Н5R; E) Н.R
23.Үлкен периодтардың кіші периодтардан айырмашылығы неде:
А) сілтілік металдардың болуы;
В) d-және f-элементтердің болуы;
С) инертті газдардың болмауы;
D) металдық қасиеті бар элементтердің болуы;
E) сілтілік –жер металдардың болуы.
24.Төртінші период, бесінші топтың негізгі топшасында орналасқан элемент атомының реттік номері:А) 33; В) 23 С)32;
D) 40; E) 17.
25.Период бойынша элементтердің реттік номері өскен сайын қасиеттері қалай өзгереді: А) металдық және бейметалдық
қасиет артады;
В) металдық қасиет кеміп, бейметалдық қасиет артады;
С) металдық және бейметалдық қасиет кемиді;
D) металдық қасиет артып, бейметалдық қасиет кемиді;
E) өзгермейді.
I тоқсан қорытындысы бойынша бақылау жұмысы
9 сынып IІ нұсқа
1. 2 моль магний тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін сутектің көлемі: А) 44,8 л; В) 22,4 л; С) 67,2 л; D) 89,8 л;
E) 4,48 л.
2.Реакция теңдеуіндегі су молекуласы алдындағы коэффициент:
AI(OH)3 + H2SO4 = AI2(SO4)3 + H2O
А) 1; В) 3; С) 4; D) 2; E) 6.
3Молекулалық массасы кішісі: А) H2SO4; В) К2SO4; С) СаSO4; D) H2SO3; E) H2S.
4.Гидролиз нәтижесінде қышқылдық орта көрсететін тұздардың қатары:
1) KNO3; 2) CuCI2; 3) ZnSO4; 4) K2SO4; 5) NaCI; 6) AI2(SO4)3; 7) AI2S3.
А) 2,3,6; В) 1,2,4; С) 5,6,7; D) 2,4,6; E) 1,3,4.
8.Құрамы НNO3 болатын қышқылдың аты:
А) азотты; В) кремний; С) көмір; D) фосфор; E) азот.
9.Негіздік тұз:
А) НCI; В) Mg(OH)2; С) NaCI; D) NaНCО3; E) MgOHCI.
7.
Күшті электролит:
А) H2SO4; В) Cu(OH)2; С) H2CO3; D) H2O; E) CO2
8.
Массасы 126 г азот қышқылының зат мөлшері: А) 1 моль; В) 2 моль; С) 3 моль; D) 4 моль; E) 0,2 моль.
9.
1 моль көміртек (IV) оксидінің массасы: А) 0,5 г; В) 5 г ; С) 0,44 г; D) 44 г ; E) 4,4 г
10. 0,2 моль оттектің (қ.ж.) көлемі тең:А) 44,8 л; В) 4,48 л; С) 448 л; D) 0,448 л; E) 0,0448 л.
11. Күкірт қышқылындағы күкірттің тотығу дәрежесі:А) +6; В) +4; С) +2; D) 0; E) -2.
12. Натрий карбонаты тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін газ: А) Н2 ; В) О2 ; С) N2; D) СО2; E) CI2.
13. Фосфор қышқылы қалдығының заряды:А) 1-; В) 3-; С) 2-; D) 3+; E) 2+.
14. Mg(OH)2 + HCI = MgCI2 + H2O реакциясындағы коэффициенттер қосындысы тең: А) 6; В) 7; С) 8; D) 9; E) 4.
15. Алюминий күкірт қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін заттар: А) түз және су;
В) қышқыл және негіз; С) тұз және сутек; D) қышқыл және тұз; E) тұз және негіз.
16. Диссоциацияланғанда гидроксид-ионын түзетін электролит:
А) H2SO4; В) NaCI ; С) Са(НS)2; D) Ва(ОН)2; E) СаCI2 .
17. Мына қысқартылған иондық теңдеуге Н+ + ОН- = H2O сәйкес келетін реакция теңдеуін көрсет
А) НCI + Cu(OH)2↓= CuOHCI + H2O;
В) HCI + KOH = KCI + H2O; С) H2SO4 + CaCI2= CaSO4 + 2HCI; D) CaCO3↓ + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O +
CO2↑; E) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4.
18. Анион:А) Н+; В)
; С) К+; D) Mg2+; E) АI3+.
19. 2 молекула мыс (II) хлориді диссоциацияланғанда түзілетін хлор ионының (
20. А) 2; В) 4; С) 3; D) 5; E) 6.
) саны тең
20. Темір (III) гидроксидінің формуласын жазып, молекулалық массасын көрсет: А) 57 г/моль; В) 67 г/моль; С) 97
г/моль; D) 107 г/моль; E) 120 г/моль.
21. Массасы 3,1 г фосфорды жағу үшін қажет оттектің көлемі:
А) 2,8 л; В) 3 л; С) 3,8 л; D) 4 л ; E) 4,8 л.
22. Мына электрондық формула 1s2 2s2 2p6 3s2 сәйкес келеді: А) натрий атомына;
В) S4+ ионына; С) алюминий атомына; D) CI3+ ионына; Е) О2- ионына.
23. Мына қатарда О – S – Sе – Те атом радиусы қалай өзгереді:А) кішірейеді;
В) артады. С) өзгермейді; D) артады, сосын кемиді; E) бірқалыпты.
24. Реттік номері 16, атомдық массасы 32 –ге тең элемент атомының нейтрон саны: А) 16; В) 12; С) 32; D40; E) 15.
25. Ең төменгі тотығу дәрежесі -4 ке тең элемент:
А) көміртек; В) азот; С) фосфор; D) хлора E) оттек.
26. жауаптары
№ сұрақ
I вариант
№ сұрақ
IIвариант
1
D
1
A
2
B
2
E
3
A
3
E
4
A
4
A
5
B
5
E
6
E
6
E
7
D
7
A
8
B
8
B
9
A
9
D
10
A
10
B
11
C
11
A
12
E
12
D
13
D
13
B
14
B
14
A
15
E
15
C
16
D
16
D
17
D
17
B
18
D
18
B
19
D
19
B
20
A
20
D
21
B
21
A
22
B
22
B
23
B
23
B
24
A
24
A
25
B
25
A
Химия пәні бойынша тест тапсырмалары.
1. Заттардың қайсысы жай затқа жатады?
А. РН3
В. Р4
С. Р2 О3
D. P2 O5
Е. РСl3
2. Теріс иондарды қалай атайды?
А. Анодтар
В. Тотықтырғыштар
С. Аниондар
D. Каниондар
E. Акцепторлар
3. Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстр
қосындысы
А. 4
В. 6
С. 5
D. 7
E. 8
4. Aзонның өшшекке айналатын теңдеуіндегі барлық
коэффициенттер қосындыы.
А. 4
В. 2
С. 3
D. 5
E. 6
5. Төменде көрсетілген құбылыстардың қайсысы химиялық
реакцияларға жатады?
А. Мұздың еруі
В. Күкірттің жануы
С. Қанттың еруі
D. Сүттің ашуы
Е. В, D
6. Алюминийдің валенттігі нешеге тең?
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5
7. 1 моль көміртекте атом саны қанша?
А. 6,02 ∙ 10²³
В. 6,02²³
С. 6 ∙ 23¹º
D. 1• 10²³
E. 12
8. 10 моль күкірттің массасы (г) –
А. 32 г.
В. 3,2 г.
С. 320 г.
D. 10 г.
Е. 16 г.
9. Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады?
А. Судан
В. КМnO4
C. KClO3
D. HgO
E. Ауадан
10. Төмендегі реакция теңдеуіндегі оттектің алдына қандай
коэффициент қойылады CH4 + O2 → CO2 + H2O?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
11. Су әрекеттеседі:
А. Қышқылдармен
В. Негіздермен
С. Барлық металдармен
D. Активті металдармен
Е. Сутекпен
12. Қосылыстар арасынан қышқылды көрсет:
А. Н2О
В. Са (ОН)2
С. NH3
D. NaCl
E. HNO3
13. Периодтық жүйенің 7-ге тең горизонтальді жолдары
аталады:
А. Периодтар
В. Топтар
С. Қатарлар
D. Жолдар
Е. Топшалар
14.Кремний атомндағы электрон қабаттарының саны:
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5
15.Темір атомының ядросындағы протондар саны:
A. 20
B. 55
C. 30
D. 8
E. 26
16.Бром Br2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі:
A. Иондық
B. Металдық
C. Коваленттік
D. Ковалентті полюсті
E. Ковалентт полюссіз
17.Қай металл сілтілікке жатады:
A. Ca
B. Fe
C. Ni
D. Na
E. Дұрыс жауап жоқ
18.Қай затпен хлор әрекеттеспейді?
A. H2
B. Na
C. K
D. CuO
E. Ca
19.Период нөмірі сәйкес келеді:
A. Протондар санына
B. Сыртқы қабаттағы электрондар санына
C. Нейтрондар санына
D. Электрон қабаттарының санына
E. Электрондардың жалпы санына
20.Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид-ион,
түзетін заттар аталады:
A. Қышқылдар
B. Орта тұздар
C. Сілтілер
D. Қышқыл тұздар
E. Қос тұздар
21.Мына әрекеттесулердің бірінде ион алмасу реакциясы газ бөле
отырып аяғна дейін жүреді:
A. Cu(OH)2 + H2SO4
B. KOH + Zn(NO3)2
C. Na2CO3 + HCl
D. LiOH + H2SO4
E. MgCl2 + NaNO3
22.Алкандарға жатады:
А. С2Н2
В. С2Н4
С. С2Н6
D. С6Н6
Е. С6Н12
23..Мына металдардың қайсысы сумен әрекеттеспейді?
А. Mg
В. Ca
С. Na
D. Be
Е. Ni
24.Бейметалдық қасиеті өте анық байқалатыны:
A. Si
B. N
C. P
D. Cl
E. S
25. 2, 8, 5, сандар қатарына электрондардың энергетикалық
деңгейлері сәйкес келетін атом:
A. Al
B. N
C. P
E. Cl
D. S
26. Тұз қышқылының формуласы:
A. H2SO4
B. HCl
C. HNO3
E. H2S
D. H2CO3
27. 5% Ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы
тең:
A. 19 г
B. 20 г
C. 40 г
E. 38 г
D. 52 г
28. Оттек жай зат түрінде кздеседі:
A. Жер қыртысында
B. Суда
С. Гранитте
D. Борда
Е. Атмосферада
29. Азоттың ең жоғарғы валенттігі көрсетілген оксид:
A. N2O
B. NO
C. N2O3
D. NO2
E. N2O5
30. Мына реакцияны теңестіру кезінде N2 + H2 → NH3, азот
формуласының алдына қойылатын коэфицентті тап:
A. 1
B. 2
C. 3
E. 4
D. 5
Тест жауаптары:
1.B
2.C
3.D
4.D
5.E
6.C
7.A
8.C
9.E
10.B
11.D
12.E
13.A
14.C
15.E
16.E
17.D
18.D
19.D
20.C
21.C
22.C
23.E
24.B
25.C
26.B
27.D
28.E
29.E
30.A
Автор
ead.92
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
984
Размер файла
96 Кб
Теги
тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа