close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних працівників на 2013 рік

код для вставки
Примірна тематика районних і міських семінарів
бібліотечних працівників
на 2013 рік
Т е м а: Дитяче читання — цінність культури нації
І. Читання дітей у системі соціокультурного розвитку
особистості
Консультація
Питання, які потрібно висвітити у консультації:
1. Концепція Державної цільової програми підтримки та
розвитку читання на період до 2015 року. (Додаток 1)
2. Юні читачі у сучасній соціокультурній ситуації.
3. Стан та тенденції розвитку читання дітей та підлітків.
4. Місце читання у системі творчого та інтелектуального
розвитку дитини.
5. Психологія читання сучасної дитини:
5.1. Процес входження особистості у книжкову культуру.
5.2. Гуманізуючий аспект читання.
5.3. Творчість як процес і продукт читання.
6. Теорія і технологія читацького розвитку:
6.1. Ранні етапи читацького розвитку.
6.2. Сучасні методики навчання читанню.
6.3. Розвиток читацьких інтересів учнів молодших класів.
6.4. Особливості читання друкованого тексту і екранного
читання.
6.5. Ресурси, мотиви і стимули читання підлітків. Вплив
гендерних та вікових ознак.
7. Сучасні вимоги до читацьких умінь. Міжнародний досвід їх
вимірювання:
7.1. Читацькі вміння та навички як основа читацької
культури.
7.2. Рівень сформованості читацьких умінь і проблеми їх
вимірювання.
7.3. Досвід зарубіжних країн у вимірюванні певних аспектів
читання учнів:
- Міжнародна програма оцінювання знань і вмінь учнів
(РІSА);
- Міжнародне дослідження з прогресу в грамотності
читання (РІRLS).
8. Дитяче читання у національному вимірі.
9. Всеукраїнські заходи з підвищення престижності читання:
9.1. Конкурс дитячого читання “Найкращий читач України”.
9.2. Тиждень дитячого читання.
9.3. Національний проект “Україна читає дітям”.
10. Створення системи вивчення дитячого читання.
10.1. Соціологічні дослідження НБУ для дітей на базі
дитячих
бібліотек України: “Бібліотека, книга, комп'ютер, читання:
орієнтації підлітків”, “Моє хобі — читання”, “Книга року”
10.2. Моніторинг дитячого читання в бібліотеках України.
10.3. Інформаційний моніторинг читацької активності дітей.
11. Стимулювання дитячого читання (програми, проекти, акції):
- Літні читання (“Літній бульвар”, “Книжковий сад”,
“Школа
літнього читання”)
- Авторські програми (“Книга раніше телевізора та
комп'ютера”,
“Сходинки”)
- Художні проекти (“Творче читання”, “Читання з
зупинками”);
- Рік читацьких задоволень
- Акції (“Місто, що читає”, “Ніч у бібліотеці”,
“Бібліосутінки”.
“Читаючий тролейбус, автобус, трамвай”), флешмоби,
літмоби
- Центри читання при бібліотеках.
12. Читаючі нації створюють читаючі діти. Зарубіжний досвід.
13. Читач і користувач: метаморфоза читання в електронному
світі.
14. Просування читання за допомогою новітніх
комунікаційних технологій.
ІІ. Проблеми дитячого читання: нове мислення і перспективи
вирішення
Круглий стіл
Питання для обговорення:
1. Чи погоджуєтеся ви з висловом: “Якщо не читає одна людина
— це його особиста трагедія. Але якщо не читає країна — це
трагедія нації” (І.Бродський)
2. Яка роль читання у сучасному світі?
3. Чи можна розглядати читання дітей як цінність сучасної
культури?
4. Які фактори найбільше впливають на читання підростаючого
покоління?
5. Яке місце у формуванні читача посідають сім'я, школа,
бібліотека, суспільство взагалі?
6. Яке твердження, на вашу думку, є правильним?
“Починати просування читання необхідно з дорослих. У
нечитаючих
дорослих виростають нечитаючі діти.”
або
“Починати необхідно з дітей. З нечитаючих дітей
виростають нечитаючі
дорослі”
або
“Треба працювати комплексно з усією сім'єю”.
7. Чи подобається вам як сформулювала свій висновок
Королівська літературна спілка Британії? - “Читання — це
звичка, якої не вчать, а якою заражають”.
8. Запропонуйте шляхи підтримки читання у вашій бібліотеці,
селі, місті, районі, країні.
ІІІ. Відкритий мікрофон. Відповіді на актуальні питання
ІV. Практичне заняття “Інформаційний моніторинг читацької
активності”
(Додаток 2)
Мета: Опанування бібліотекарями методикою інформаційного
моніторингу для
подальшого застосування у роботі.
V. Домашнє завдання
1. Розробити програму літніх читань та її презентацію.
2. Підготуватися до засідання за “круглим столом”.
Додаток 1
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету
Міністрів України
від 30
вересня 2009 р.
N 1228-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми підтримки
та розвитку читання на період
до 2015 року
Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма
В умовах розвитку науково-технічного прогресу, зокрема інформаційних
технологій, існує проблема зниження рівня читацької культури населення, а
також інтересу до
користування друкованою книгою як джерелом
інформації, особливо у молодого покоління.
Аналіз причин виникнення проблеми
Інтенсивна інтеграція України у світовий інформаційний простір у
сучасних умовах глобалізації та екстенсивного науково-технічного прогресу
призводить до того, що разом із поширенням кращого світового досвіду у
сфері інформаційного забезпечення суспільства країна повною мірою зазнає
наслідків загальносвітових негативних тенден-цій, зокрема певного зниження
інтересу
до читання.
Сучасна соціокультурна ситуація призвела до
зниження авторитету друкованого слова, посилення факторів, які впливають
на читацьку активність населення, особливо молоді. Загрозливі тенденції
щодо скоро- чення мережі книжкових магазинів і бібліотек призводять до
зниження освітнього,
загальнокультурного рівня громадян, порушення
процесу розвитку особистості, що може
спричинити виникнення загрози втрати здатності суспільства до розвитку та
призвести до зниження рівня соціально-економічного розвитку країни в
цілому. У той же час від рівня культурної компетентності громадян великою
мірою залежить конкурентоспромож-ність країни та її національна безпека.
Складна ситуація з розвитком читання пов'язана насамперед з:
▪ невизначеністю на законодавчому рівні напрямів інформаційної політики у
сфері підтримки та розвитку читання;
▪ низьким рівнем усвідомлення громадянами важливості процесу читання;
▪ недостатньою законодавчою підтримкою діяльності бібліотек для дітей та
юнацтва як методичних, консультаційних, інформаційних центрів;
▪ розвитком нових моделей і напрямів застосування засобів масової
інформації та способів електронної комунікації.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та освіти
і розв'язання проблеми зниження рівня читацької активності населення,
підвищення рівня культурної компетентності громадян, обізнаності молоді із
найзначнішими здобутками духовної культури людства необхідно розробити
Державну цільову програму підтримки та розвитку читання на період до
2015 року (далі - Програма).
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку інтелектуального
потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня
культурної компетентності громадян, запобіганні негативним наслідкам
науково-технічного прогресу у сфері розвитку електронних засобів
інформації в результаті виконання таких завдань:
▪ розвиток заінтересованості громадян, особливо молоді, у користуванні
друкованою книгою як джерелом інформації;
▪ заохочення громадян, насамперед дітей та юнацтва, до систематичного
читання;
▪ підвищення рівня читацької компетентності населення.
Визначення оптимального варіанта розв'язання
проблеми на основі порівняльного аналізу
можливих варіантів
Можливі три варіанти розв'язання проблеми.
Одним із варіантів є здійснення на місцевому рівні заходів, пов'язаних із
стимулюванням інтересу до читання дітей та юнацтва із зміцненням
матеріально-техніч-ної бази бібліотек, поповнення бібліотечних фондів.
Другий варіант передбачає забезпечення координації діяльності органів
виконавчої влади, спрямованих на розвиток читання, зокрема удосконалення
нормативно-правової бази, здійснення підготовки та перепідготовки фахівців
бібліотечної справи.
Третій варіант, який є оптимальним, передбачає поєднання зусиль
центральних і місцевих органів виконавчої влади, бібліотек, закладів освіти,
громадських організацій, представників бізнесу, спрямованих на заохочення
громадян, особливо молоді, до активного читання; надання державної
підтримки для поповнення бібліотечних
фондів, видання книжкової продукції, що стимулюватиме інтерес до читання.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
Програму планується виконувати двома етапами.
На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:
▪ удосконалення законодавчої бази з питань діяльності бібліотек для дітей та
юнацтва як методичних, консультаційних, інформаційних центрів;
▪ підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань дитячого та
юнацького читання з метою популяризації методик і
технологій читання;
▪ проведення наукових, психолого-педагогічних досліджень щодо проблем
методики розвитку читання;
▪ привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та
організацій,
засобів масової інформації до проблеми зниження рівня
читацької активності;
▪ забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів з метою створення умов для підтримки та розвитку
читання.
На другому етапі (2012-2015 роки) передбачається:
▪ забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх
навчальних закладів, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку
читання;
▪ широка популяризація сучасної української та світової літератури для дітей
та юнацтва;
▪ проведення всеукраїнських конкурсів, фестивалів, що сприятиме
підвищенню престижності читання;
▪ підготовка і видання науково-методичної літератури з питань підтримки та
розвитку читання;
▪ активізація залучення інформаційних ресурсів бібліотек у навчальний
процес;
▪ поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та
розвитку читання.
Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
▪ забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів,
установ культури, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку
читання;
▪ створити загальнонаціональну систему підтримки та розвитку читацької
культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб особистості;
▪ збільшити частку населення, залученого до здійснення ефективних заходів
щодо популяризації читання;
▪ підвищити рівень культурної, зокрема читацької, компетентності населення;
▪ виховати у молодого покоління потребу в систематичному читанні.
Оцінка фінансових та матеріальних ресурсів,
необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми планується здійснювати за
державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.
рахунок
коштів
Додаток 2
Організація інформаційного моніторингу
читацької активності
Моніторинг читацької активності — це механізм контролю та
стеження за активністю читання в бібліотеці, структурному підрозділі
залежно від якості діяльності з просуванням читання, що дозволяє виявити
тенденції у розвитку та наслідки прийняття рішень, що спрямовані на
удосконелення діяльності. Читацька активність може бути оцінена
абсолютними, середніми й відносними показниками.
Абсолютні показники діяльності бібліотеки (підрозділу): кількість
читачів (А), відвідувань (П), книговидач (В), кількість масових заходів (М —
виставок, оглядів, читацьких конференцій) і відвідування масових заходів
(Пм) за визначений період. Зростання кількості читачів, відвідувань і
книговидач свідчить про зростання читацької активності. Абсолютні
показники активності відображаються у державній статистиці (форма 6-НК).
Середні величини: середня відвідуваність, середня читаність, середня
денна відвідуваність — це зведена характеристика величин. Може
використовуватися для визначення якості діяльності бібліотеки (підрозділу),
порівняння з діяльністю інших бібліотек (підрозділів) та планування.
Середня денна відвідуваність підрозділу (Пд) обчислюється діленням
кількості відвідувань за рік на кількість робочих днів у році (Д).
Пð = П/Д
Відносні показники діяльності: динаміка, структура, інтенсивність.
Динаміка: значення однорідних показників у послідовні періоди.
▪ Абсолютний приріст (Рабс): різниця між даним (V) і початковим
рівнем (V0) показника (Рабс). Рабс = V1 – V0.
▪ Темп росту (зниження) Тр: відносний показник, який вираховується
діленням даного рівня на початковий (базовий) і виражається у відсотках Тр =
(V1/V0)х100.
▪ Темп приросту відображає, на скільки відсоткіфв рівень більше чи
менше початкового. І може обчислюватися за формулою Тпр = (V1 - V0) / V0 х
100 % або Тпр = Т - 100.
Так можна розраховувати динаміку чисельності читачів, книговидач
бібліотечного фонду та ін. Динаміка діяльності може бути представлена у
вигляді діаграми.
Показники структури: важливим показником, що характеризує
діяльність бібліотеки, є охоплення населення (категорії користувачів). Він
показує соціальну значимість бібліотеки, вплив функціонування закладів
(реалізації його проектів) на зовнішнє соціокультурне середовище, на
просування читання. Наприклад, охоплення дитячого населення бібліотечним
обслуговуванням:
Ох = (А/ДитНас) х 100 %, де
А — кількість читачів, ДитНас — дитяче населення.
Показники інтенсивності: читаність, відвідуваність, обертаність фонду,
книгозабезпеченість, коефіцієнт використання фонду.
Умовно можна виділити три групи читачів:
- пасивні — (1-5 відвідувань бібліотеки на рік);
- середньої активності — (6-10 відвідуівань);
- активні — (більше 10 відвідувань).
Отже, технологію впровадження інформаційного моніторингу ми
пропонуємо розглянути на прикладі проведення моніторингу читацької
активності в одній із бібліотек. Сама технологія, спираючись на загальні
принципи проведення моніторингу, передбачає такі етапи:
Попередній етап. Розробка програми дослідження:
визначення досліджуваної групи (принципи відбору у групу,
кількість);
- визначення факторів-показників, що вивчаються;
- визначення методу дослідження;
- визначення способу збирання та обробки результатів.
І етап. Діагностика:
- підготовка форм для обліку показників;
- збирання даних для дослідних груп (до моніторингу);
- заповнення форм; розрахунок показників для груп.
ІІ етап. Проектування і реалізація:
- проведення дослідницьких заходів для груп читачів;
облік показників у первинних формах: формуляри, статистичні
форми;
- якісні методи оцінки: опитування, відгуки, творчі роботи;
- заповнення форм, розрахунок показників для груп.
ІІІ етап. Контрольно-оціночний:
- порівняння показників, порівняльні таблиці;
- аналіз результатів, діаграми;
- виставки, оцінка перспектив, соціальної значимості.
Отже, до проведення моніторингу потрібно визначити:
1) групу читачів (не менше 25-30 чол.): наприклад, окремий клас
(паралель); випадкова група (з читачів визначеного віку відбирається
кожен третій, п'ятий та ін.); усі читачі підрозділу (бібліотеки);
2) фактори, що вивчаються: індивідуальна робота (або окремі її
види) з читачами; масова робота (або окремі її види); модернізація
бібліотечного фонду; модернізація матеріально-технічної база (у т. ч.
інформатизація); кадрові зміни та ін.;
3) метод дослідження (аналіз документів: формулярів, щоденників
читання, ЄРК; даних системи автоматизованої книговидачі, відгуків
про книги, результатів обговорень, диспутів та ін.; наукове
спостереження; опитування: бесіда, анкетування, інтерв'ювання;
облік попиту);
4) метод обробки результатів (наприклад, щоденний облік у
щоденнику роботи, отримання звіту з системи автоматизованої
книговидачі або заповнення спеціальної комп'ютерної форми обліку).
Технологія моніторингу включає 3 етапи: діагностування, проектування
і реалізацію та контроль і оцінку.
На діагностичному етапі визначаються показники читацької активності
на початковий період моніторингу. Наприклад, розподілення читачів
(вікових, статтєвовікових груп) за ступенем активності. Визначається частка
читачів, які відносяться до пасивної, середньої або активної групи за
ступенем активності читання.
На етапі проектування і реалізації ведеться відслідковування впливу
визначених для дослідження факторів на виділеній групі читачів (наприклад,
ставиться позначка у формулярі про проведення бесіди з інформаційної
культури і фіксуються відомості про отримані навички). Заповнюються
документи, необхідні для обробки документів. Можливе проміжне
визначення показників читацької активності.
На контрольно-оціночному етапі визначаються показники читацької
активності і залежність активності від обраних факторів. Результати можуть
бути представлені у вигляді таблиць, діаграм. Проводяться аналіз і
прогнозування подальших змін.
Виходячи з практики роботи, С.В.Олефір (канд. пед. наук, заст. дир.
Централізованої системи дит. і шк. б-к м. Озерська Челябинської обл. РФ),
розробила моніторинг читацької активності з вивчення факторів
індивідуальної роботи з читачами-дітьми та масових заходів. Такий
моніторинг може проводитися і в дитячих бібліотеках України як на
абонементі, так і в читальній залі. Термін моніторингу: вересень-травень. До
проведення моніторингу визначили:
1. Групу читачів: випадкова група читачів 2-4 -х класів з середнім
ступенем активності читання.
2. Види індивідуального обслуговування:
бесіда під час запису чи перереєстрації читачів (Б1);
рекомендаційна бесіда (Б2);
бесіда про прочитане (Б3);
бесіда про орієнтування у фонді (Б4);
складання індивідуальних рекомендаційних списків читання (Сч).
Необхідно також фіксувати причину запиту і завдання вчителя, особистий
інтерес, рекомендації друзів, батьків, бібліотекаря.
3. Метод дослідження — аналіз документів: формулярів, щоденників
читання, відгуків та інших творчих робіт про прочитані книги.
4. Метод обробки результатів: облік відвідувань та книговидачі відібраної
групи в спеціальній комп'ютерній формі обліку (у даному випадку
Ехсеl).
На першому етапі (діагностичному) розробляється таблиця, в яку
вносяться прізвища, школа, клас, вік, стать, кількість відвідувань і
книговидач за попередній період (див. Табл. № 1 поділки 1-7).
На етапі проектування і реалізації у формулярі читачів (в разі
комп'ютерного обліку читачів на відібрану групу заводяться окремі паперові
формуляри) ведеться облік індивідуальної роботи з читачем (бесіди, списки
читання), вказується кількість відвідувань для обміну книг і участь у масових
заходах, відображається книговидача за рекомендаціями і самостійний вибір
(Табл. № 1, поділки 8-19). Збираються відгуки про прочитані книги і творчі
роботи (малюнки, ліпка та ін.).
На контрольно-оціночному етапі (кінець травня) за сумарними даними
Табл. № 1 заповнюється Табл. № 2, на основі якої можна відстежити
диференційований за статтю та віком ріст читацької активності (відвідувань
та книговидачі). За результатами Табл. № 2 можна також побудувати
діаграми.
Табл. № 2 та діаграми дають кількісну оцінку зростання читацької
активності. Якісну оцінку можна отримати, аналізуючи творчі роботи дітей
та книги. Наприклад, якщо немає динаміка росту попиту на літературу за
рекомендацією бібліотекаря, то це означає, що вплив індивідуальної роботи
бібліотекаря не достатньо ефективний, і необхідно подумати про нові форми
та підвищення якості індивідуальної роботи.
Після закінчення моніторингу проводиться аналіз результатів роботи і
планується подальша робота бібліотекаря. Усі названі аспекти необхідно
чітко прописувати в програмі проведення моніторингу.
Інформаційний моніторинг за подібною методикою проводиться і в
інших сферах діяльності бібліотеки. Це, насамперед, вплив конкретних
масових заходів на читацьку активність (моніторинг Тижня дитячого
читання, масові заходи, книжкові виставки, оновлення бібліотечних фондів,
інформатизація бібліотеки), функціонування бібліотеки, відповідність її
базовій мережі. Адже саме інформаційний моніторинг забезпечує
безперервне спостереження за станом бібліотеки як керованої системи і надає
можливість прогнозувати її розвиток.
Табл. № 1
Моніторинг індивідуальної роботи (на основі аналізу читацьких формулярів)
№
з/п
Індивідуальні
дані
Шк
ПІБ ола
1
2
3
Кла
с
4
До
Моніторинг
моніторин
гу
Кіл
ькіс
ть
інд
ивід
уал
Кільк
ьни
ість
х
відві Книг відв
Ста дуван овида ідув
ть
ь
ча
ань
5
6
7
8
Кіль
кіст
ь
відв
ідув
ань
мас
ови
х
Кни
захо гови
дів дача
9
10
Індивідуальна робота
(книговидача за
рекомендацією)
Б1
Б2
Б3
Б4
Сч
11
12
13
14
15
Самостійний вибір
Електрон
Тематич
ний
При Відк
ний
каталог,
чин рити каталог, бібліогра
и
й
бібліогра
фічні
запи дост фічний посібник
ту
уп посібник
и
16
17
18
19
Табл. № 2
Ріст читацької активності при індивідуальній роботі
№
з/п
Індивідуальні дані,
середні
ПІП
1
2
шк
ол кла
а
с
3
4
стать
5
ВСЬОГО
хлопчикі
в
ВСЬОГО
дівчаток
ВСЬОГО
2
ВСЬОГО
3
ВСЬОГО
4
ВСЬОГО
До
Моніторинг
моніторингу
Динаміка
відвідувань
Динаміка
книговидачі
Кільк
Абсо
Абсо
Кількі
ість
лютн
лютн
сть
Книг відві Книг
ий
Темп ий
Темп
відвід овид дува овид прирі Темп прир прирі Темп прир
увань
ача
нь
ача
ст росту осту
ст росту осту
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Табл. № 6
Ефективність групової та масової роботи з читачами відповідної читацької
групи
Середнє
відвідування
№
з/п
Форма роботи
Термін
1
2
3
Книжкові виставки
Тематичні полиці
Огляди
Літературні години,
ранки, вечори, ігри
Обговорення книг
Голосні читання
Конференції
Вікторини
Фестивалі читання
Інші форми
Середня читаність
Участь у
підготовці
масових заходів
Дослі
Попе Дослі
джува Насту редні джува Насту
Попер ний
пний
й
ний
пний
едній періо періо періо періо періо Вчит Батьк
період
д
д
д
д
д
елі
и
Діти
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Список літератури з питань
дитячого читання
Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку
читання на період до 2015 року : затверджено Розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 1228-р від 30.09.2009 р. // Шкільна б-ка. - 2012. - N 3. С. 23 - 24.
Аромштам М. Три вариации на тему детского чтения / М.Аромштам //
Б-ка в школе. – 2010. – № 1. – С. 16-20.
Барсукова Н. Программа приобщения детей к книге и чтению "Книга
раньше телевизора и компьютера" : идея и теоретическая разработка /
Н.Барсукова // Шк. б-ка. – 2010. – № 6. – С. 84-87.
Бібліотека, книга, комп'ютер, читання: орієнтації підлітків : соціол.
бюл. Вип. 21 / Держ. закл. “Нац. б-ка України для дітей” ; авт.-уклад.
О.В.Безручко. - К., 2011. - 8 с.
Верзан І.
Тестування як засіб моніторингу : [тести "Чи вмієш ти
читати художню літературу?", "Хочеш довідатися про себе?", "Який я читач"]
/ І.Верзан // Шк. бібліотека. – 2011. – № 7. – С. 65-68.
Вестберг К. Багата і жива мова для наших дітей — приклад розвитку
читання у дітей різного віку / К.Вестберг // Світ дит. бібліотек. – 2007. –
№ 1. – С. 22-24.
Гаврилюк Л. Проблема дитячого читання: нове мислення та
перспективи вирішення / Л.Гаврилюк // Світ дит. бібліотек. – 2008. –
Спецвипуск. – С. 30-32.
Дебера Г.
Досвід публічних бібліотек США з організації
обслуговування дітей та підлітків / Г.Дебера // Світ дит. бібліотек. – 2009. –
№ 4. – С. 26-27.
Задание на лето : [детское чтение] // Шк. б-ка. – 2010. – № 20. – С. 21-26.
Зарубина Е. Многообразие тем, разнообразие форм : [поддержка и
развитие чтения] / Е.Зарубина // Б-ка. – 2011. – № 2. – С. 67 – 74.
Земляк Н. Мониторинг чтения и читательские компетентности
младших школьников / Н.Земляк // Б-ка в школе. – 2010. – № 20. – С. 21-26.
Злобина Р. Золотая полка, или Использование инновационных методов
привлечения к чтению. / Р.Злобина // Шк. б-ка. – 2009. – № 1. – С. 53-57.
Іванова Я. Як викликати інтерес до читання у сучасних дітей:
проблеми дитячого читання та шляхи їх розв’язання / Я.Іванова // Шк.
бібліотека плюс. – 2009. – № 8. – С. 20-21. – Библиогр.: с. 22 – Библиогр. :
с. 22.
Інформаційний моніторинг в бібліотеках для дітей : метод. реком. /
Держ. закл. “Нац. б-ка України для дітей” ; уклад. О.Б.Пертренко,
Т.М.Турбаніст. – К., 2011. – 20 с.
Капустина Г. “Великая это радость — жить на земле читателем” :
программы приобщения к книге : [влияние библиотеки на чтения семьи] /
Г.Капустина, Н.Строило // Библ. дело. – 2011. – № 18. – С. 27-29.
Кисловская Г. Лицом к детской библиотеке : мировые тенденции
в библиотечной работе с детьми / Г.Кисловская // Б-ка в школе. – 2010. –
№ 17. – С. 14-22.
Кобзаренко А. Дитяче читання як феномен культурної спадщини /
А.Кобзаренко // Світ дит. бібліотек. – 2010. – № 4. – С. 3-6.
Колосай Л. Сучасні вимоги до читацьких умінь. Міжнародний досвід
їх вимірювання / Л.Колосай // Шк. бібліотека плюс. – 2009. – № 8. – С. 13-17. –
Бібліогр. : с. 17. – Бібліогр. : с. 17.
Коул Д. Продвижение чтения в США : презентации национальных
проектов / Д.Коул, К.Гурли, Э.Столлз // Шк. б-ка. – 2007. – № 9-10. – С. 48-54.
Левченко И.
Библиотеки Хельсинки, опыт для подражания /
И.Левченко // Шк. б-ка. – 2010. – № 5. – С. 17-19.
Леонтьева О. Любит — не любит : [привлечение детей к чтению] /
О.Леонтьева // Б-ка в школе. – 2010. – № 1. – С. 30-31.
Лисицына О. Год читательских удовольствий, или Радость познания :
[поднятие интереса к книге, доступность библиотек читателю] / О.Лисицына
// Б-ка. – 2010. – № 5. – С. 30-33.
Манжула Т.
Дитяче читання в умовах інтенсивного розвитку
інформаційних технологій / Т.Манжула // Світ дит. бібліотек. – 2010. – № 4. –
С. 26-27.
Матвеева Е. К чтению младших школьников с ограниченными
возможностями / Е.Матвеева // Шк. бібліотека. – 2009. – № 10. – С. 71-73.
Мацовіч М. У головній ролі — книга. Активізація читання в
публічній бібліотеці м. Кросно / М.Мацовіч // Світ дит. бібліотек. – 2009. –
№ 1. – С. 22-24.
Моє хобі — читання : підсумки регіон. моніторингу : бюл.
соціол. служби. Вип. 20 / Держ. закл. “Нац. б-ка України для дітей” ;
О.Б.Петренко. – К., 2010. – 12 с.
Мутав Л. Удовольствие от совместного чтения : проектный метод
"storysack" (сторисек) / Л.Мутав // Библ. дело. – 2008. – № 23. – С. 41-43.
Одарченко С. Розвиток читацьких навичок учнів / С.Одарченко // Шк.
бібліотека. – 2010. – № 6. – С. 44-46.
Олефир С. Мониторинг читательской активности : методические
рекомендации / С.Олефир. – М. : Чистые пруды, 2008. – (Библиотека
«Первого сентября». Серия «Библиотека в школе». Вып. 21).
Петренко О. Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як
підґрунтя підготовки державної цільової програми підтримки та розвитку
читання / О.Петренко // Бібл. планета. – 2010. – № 3. – С. 19-22.
Праздник книги и чтения : сб. сценариев по привлечению детей к
чтению и умению работать с информацией / РГБ. – М. : Шк. б-ка, 2005. –
288 с.
Прокопович-Ткаченко О. Творчий альянс : взаємодія бібліотеки та
мас-медіа в стимулюванні дитячого читання / О.Прокопович-Ткаченко // Світ
дит. бібліотек. – 2010. – № 4. – С. 22-24.
Розміровська О. Стимулювання дитячого читання : програми, проекти
/ О.Розміровська // Світ дит. бібліотек. – 2009. – Спецвипуск. – С. 24-25.
Сметанникова Н. Стратегический подход к обучению чтению :
междисциплинарные проблемы чтения и грамотности / Н.Сметанникова. –
М. : Шк. б-ка, 2005. – 512 с.
Тихомирова И.
Детское чтение: тенденции и противоречия /
И.Тихомирова // Шк. б-ка. – 2008. – № 3. – С. 62-66.
Тихомирова И. Детское чтение как ценность культуры нации /
И.Тихомирова // Чтение в системе социокультурного развития личности. –
М. , 2007. – С. 7-11.
Тихомирова И. Психология детского чтения от А до Я : метод.
словарь-справочник для библиотекарей / И.Тихомирова. – М. : Шк. б-ка,
2004. – 248 с.
Тихомирова И.
Свободное и обязательное чтение в ХХI веке:
конфликт и/или диалог? / И.Тихомирова // Шк. б-ка. – 2006. – № 7. – С. 75-79.
Тихомирова И. Соблазнять чтением хороших книг / И.Тихомирова //
Шк. б-ка. – 2010. – № 5. –
С. 15-20.
Томків Л. Роздуми щодо кризи дитячого читання / Л.Томків // Бібл.
форум України. – 2009. – № 4. – С. 24-26.
Трохименко Г. Інформаційний простір дитячої бібліотеки в контексті
структурних змін мотивації дитячого читання / Г.Трохименко // Світ дит.
бібліотек. – 2010. – № 4. – С. 44-48.
Худокормова О. "Читающий троллейбус", Баба-Егэ
пассажиры / О.Худокормова // Б-ка. – 2010. – № 8. – С. 43-45.
и
другие
Читаючі нації створюють читаючі діти : зарубіж. досвід / Держ. закл.
“Нац. б-ка України для дітей” ; авт.-уклад. Н.І.Безручко. – К., 2011. – 44 с.
Чтение как увлечение / сост. О. Л. Кабачек. – М. : Русск. шк. библ.
ассоц., 2007. – 176 с.
Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку
читання на період до 2015 року : затверджено Розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 1228-р від 30.09.2009 р. – Режим доступу :
htth://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1228-2009-%F0
Автор
hobd
hobd90   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
61
Размер файла
186 Кб
Теги
дитяче читання, бібліотекознавство, семінар, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа