close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних працівників на 2012 рік

код для вставки
Примірна тематика районних і міських семінарів
бібліотечних працівників
на 2012 рік
Т е м а:
Виставочна діяльність дитячих
бібліотек: традиції та новації
І. Із історії книжкових виставок
Бібліотечна розвідка
ІІ. Інноваційні підходи до організації бібліотечних виставок
Консультація
Питання, які потрібно висвітлити у консультації:
1. Основні вимоги до виставочної роботи:
наочність,оперативниість,
доступність, комфортність.
2. Основні функції бібліотечних виставок.
3. Типологія виставок.
3.1. За змістом: універсальні, галузеві, тематичні,
персональні.
3.2. За типами, видами, жанрами представлених документів.
3.3. За цільовим призначенням.
3.4. За часом публікації або надходження документів до
бібліотеки: нових надходжень, за окремий історичний
період, раритетних, “забутих”.
3.5. За строками функціонування: короткострокові, довгострокові, постійні.
3.6. За повнотою розкриття фонду бібліотеки: переглядові,
локальні, полочні.
3.7. За конструктивними особливостями : стелажні, вітринні,
поличні, “розвали”.
3.8. За способом експонування: пересувні (вернісажи), “кільцеві”.
4. Технологія організації бібліотечної виставки.
4.1. Вибір і попереднє ознайомлення з темою.
4.2. Визначення цільового та читацького призначення.
4.3. Пошук та відбір документів. Використання методичних
видань,ДБА, бібліотечного фонду, Інтернет ресурсів.
4.4. Групування літератури.
4.5. Визначення структури виставки.
4.6. Формування назв розділів, добір цитат, ілюстрацій,
допоміжних матеріалів.
4.7. Оформлення виставки (дизайн, язикова стилістика),
урахування психології дітей.
4.8. Реклама. Презентація.
4.9. Аналіз ефективності виставочної діяльності.
4.9.1. Критерії ефективності: кількісні та якісні показники
оцінки виставки.
4.9.2. Паспорт виставки: зміст та призначення.
5. Виставочна діяльність як система, що розвивається. Інновації та
сучасні підходи.
6. Характеристика та методика організації окремих видів сучасних
виставок.
6.1. Інтерактивні виставки. Застосування діалогових та
ігрових
технологій:
виставка-вікторина,
виставка-діалог,
виставка-диспут, виставка-відзив, виставка-гра (кросворд, ребус,
лото), виставка-фантазія, виставка-конкурс тощо.
6.2. Електронна виставка як синтез традиційного та новітнього
подання інформації.
6.3. Звукова (озвучена) виставка.
6.4. Музейна експозиція у бібліотеці (міні-музей).
7. Організація та проведення регіональних конкурсів на кращу
виставку для дітей.
8. Ретрансляція інноваційного досвіду виставочної роботи.
Ярмарки, аукціони бібліотечних виставок.
ІІІ. Організація виставок у бібліотеці: наука чи мистецтво?
Актуальний діалог
Питання для обговорення:
1. Якою повинна бути сучасна бібліотечна виставка?
2. Що є запорукою успіху виставки у читачів?
3. Чи потребують оновлення наочні форми і методи роботи
бібліотеки, що обслуговує дітей?
4. Чи потрібно рекламувати виставочну діяльність? Як?
5. Які види книжкових виставок Ви використовуєте у своїй
практиці? Поради колегам з власного досвіду роботи.
6. Чи погоджуєтеся Ви з висловом: “Виставка уявляє собою
суспільну, культурну, наукову подію для читачів і
водночас професійне свято бібліотекарів, тому вона −
явище унікальне, екстраординарне, разове”?
(О.Зиков)
ІV. Практичне заняття “Модель бібліотечної виставки”
Ділова гра (Додаток 2)
V. Домашнє завдання “Книжкова виставка: від ідеї до
втілення”
(Розробити макет книжкової виставки з власного досвіду
роботи, що була оформлена на базі бібліотеки-учасниці семінару)
Додаток 1
Із історії книжкових виставок
Матеріали до бібліотечної розвідки
Книжкові виставки почали практикуватися в роботі бібліотек
з середини ХІХ століття і стали найбільш поширеною формою
популяризації книги.
Їх активним організатором та популяризатором був видатний
мистецтвознавець і громадський діяч В.В.Стасов, який працював
тоді у відділі мистецтв Санкт-Петербурзької публічної бібліотеки.
Здебільше виставки мали характер музейних експозицій. На них
демонструвалися найцінніші примірники з книжкових сховищ
бібліотеки.
Але в провінційних бібліотеках книжкові виставки майже не
організовувалися. Лише на початку ХХ століття набуває
поширення своєрідна форма просвітницької роботи серед
селянства, яка поєднала в собі риси пересувного музею, лекторію і
народної виставки. Відвідувачі останньої мали можливість брати
книги додому або читати їх безпосередньо у приміщенні. Але такі
народні виставки діяли всього лиш у 3-4 губерніях.
Активна агітаційно-масова робота бібліотек пожвавилася за
часи радянської влади. Книжкові виставки в бібліотеках стали
використовуватися для популяризації літератури з важливих
питань суспільного жіття.
Спочатку навіть дуже великі бібліотеки організовували не
більше 2-3 виставок на рік. Тоді ще не існувало методики
організації виставок.
У 1918-1922 рр. багато нового і цінного у виставочну роботу
внесли
червоноармійські
бібліотеки,
фонди
яких
були
укомплектовані новою літературою. У цих бібліотеках працювали
ініціативні люди, які добре розуміли політичний характер своєї
роботи. Виставки цих бібліотек мали чітку ідеологічну
спрямованість на популяризацію конкретних книг. Тематика цих
виставок була різноманітною. Крім того, існували так звані
“ударні столи”, на яких експонувалася література до важливих
ювілейних дат, політичних і господарських кампаній тощо.
Основною формою популяризації літератури книжкові
виставки залишалися і в роки Великої Вітчизняної війни.
Бібліотеки широко використовували виставку як одну із найбільш
активних форм надання інформації, необхідної на фронті і в тилу.
У післявоєнні роки були створені умови для подальшого
розвитку і активізації масової роботи бібліотек: покращилося
комплектування книжкових фондів, багато бібліотек одержали
нові приміщення, зросла кваліфікація кадрів. Усе це вплинуло на
кількість і якість книжкових виставок.
У 60-і роки ХХ століття новий імпульс для розвитку
виставочної діяльності бібліотек надає запровадження відкритого
доступу до літератури.
До самих 80-х років візуальне оформлення та загальне
стилістичне вирішення книжкових виставок для читачів дорослого
та дитячого віку майже не відрізнялися.
У бібліотеках накопичено великий досвід виставочної
діяльності. У той же час ця діяльність є відкритою системою, що
постійно розвивається. Зміни і тенденції розвитку сучасної
бібліотечної справи впливають на діяльність бібліотеки в цілому і
на виставочну діяльність у тому числі.
Зараз читацька аудиторія сприймається не як об'єкт
пропаганди
і
виховання,
а
як
рівноправний
учасник
комунікативного процесу, що здійснюється у бібліотечному
середовищі.
Сучасний стан запровадження інформаційних технологій і
мультимедійних засобів відкриває нові можливості у виставковій
діяльності бібліотек і потребує активізації їх практичного
застосування бібліотечними працівниками.
Додаток 2
Модель бібліотечної виставки
Ділова гра
М е т а: виявлення рівня і подальше оволодіння
бібліотечними працівниками технологією організації бібліотечних
виставок для користувачів-дітей.
Завдання:
● виявлення рівня розвитку виставочної діяльності у ЦБС;
● подальше опанування технологією і методикою організації
бібліотечних
виставок та удосконалення практичних вмінь;
● формування навичок колективної інтелектуальної
діяльності.
Хід гри
І етап: теоретична частина.
Ведучий ознайомлює з основними правилами ділової гри та
вимогами до учасників. Роз'яснює основні поняття: “модель”,
“оцінка ефективності” тощо. Звертає увагу на класифікацію
виставок. (15 хв)
ІІ етап: підготовка моделей.
Учасники розподіляються на команди. Кожна команда
одержує спеціальну таблицю (матрицю), за підсумками
колективного заповнення якої створюється модель виставки. (45 хв)
ІІІ етап: захист моделі.
Представники кожної з команд презентують колективні
роботи. Учасники мають змогу доповнювати, коментувати,
задавати питання. (30-45 хв)
ІV етап: підведення підсумків.
Ведучий підводить підсумки гри. Аналізує проблеми, що
виникли у команд, дає практичні рекомендації.
За результатами гри найкращі моделі можуть бути
запроваджені у практику роботи бібліотек.
Гра може бути спрямована на опанування окремих видів
виставок або розробку виставок за окремими напрямками
діяльності (актуальними темами).
Модель виставки (матриця)
Параметри виставки
Читацьке призначення
Цільове призначення
Концепція, вид
Назва
Розділи
Цитати
Засоби оформлення
Заходи
Засоби реклами
Способи оцінки
ефективності
Список літератури з питань
виставочної діяльності
Бердникова И. Экскурсия с комментариями : коллекция книжных
выставок / И.Бердникова // Б-ка в школе. – 2004. – № 6. – С. 48-51.
Выставка: какой ей быть? Многообразие тем, разнообразие форм:
научно-практическое пособие /сост. Т.Е.Наместникова. – М. : ЛибереяБибинформ, 2011. – 160 с.
Выставка со всех сторон : тематический номер // Б-ка в школе. –
2006. – № 13. – 48 с.
Вяткина В. Организация книжных выставок – это наука и
искусство / В.Вяткина // Шк. б-ка. – 2003. – № 7. – С. 37-44.
Вяткина В. Организация книжных выставок – это наука и
искусство / В.Вяткина // Шк. бібліотека. – 2006. – № 1. – С. 99-105.
Вяткина В. Методика образно-диалоговой выставочной работы в
библиотеках для детей / В.Вяткина // Шк. б-ка. – 2006. – № 2. – С. 77-79.
Давидова Л. Книжкова виставка – основна форма популяризації
книги та змістовного розкриття книжкового фонду : [види виставок в
шкільній бібліотеці] / Л.Давидова // Шк. б-ка. – 2010. – № 4. – С. 47-50.
Епифанова И. Пространство творчества : [методисту на заметку;
выставки] / И.Епифанова // Б-ка. – 2008. – № 6. – С. 57-59.
Збаровская Н. Что такое выставочная деятельность библиотек /
Н.Збаровская // Б-ка в школе. – 2006. – № 13. – С. 19-28.
Зайцева Т. Простір, в якому легко орієнтуватися : методичні
поради щодо організації виставочної роботи / Т.Зайцева. – Шк. б-ка
плюс. – № 18. – С. 6-16.
Зубова Е. Место встречи с прекрасным. От галереи реальной до
виртуальной : [выставочная работа в библиотеке] / Е.Зубова // Библ.
дело. – 2008. – № 14. – С. 26-28.
Каскевич С. Міні-музей у бібліотеці : створення виставкових
експозицій у бібліотеці для дітей / С.Каскевич // Світ дит. бібліотек. –
2009. – № 2. – С. 13-14.
Книжкова виставка – обов'язкова форма роботи бібліотеки // Шк.
б-ка. – 2008. – № 9. – С. 67.
Кудинова Н. Инновационный подход к организации книжных
выставок / Н.Кудрявцева // Бібл. форум України. – 2007. – № 1. – С. 23-26.
Кудря Л.
Віртуальна книжкова виставка – нова форма
популяризації документів / Л.Кудря // Бібл. планета. – 2009. – № 1. –
С. 37-39.
Кузнецова Е. Выставочная работа библиотек в вопросах и ответах
/ Е.Кузнецова; ред. Т.Рудишина. – М. : Чистые пруды, 2006. – 32 с. –
(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Библиотека в школе”. Вып. 4 (10).
Матлина С.
Книжные выставки – обычные и необычные /
С.Матлина. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка “Первого
сентября”, серия “Библиотека в школе”. Вып. 19).
Наочність у роботі бібліотеки // Шк. бібліотека. – 2009. – № 10. –
С. 58-59.
Поздеева Е. Жизнь в коричневом цвете : [новый взгляд на
организацию выставок] / Е.Поздеева // Библ. дело. – 2009. – № 18. –
С. 21-22.
Савельева Г.
Книжная выставка как путь к читателю в
информационном пространстве библиотеки / Г.Савельева // Шк. б-ка. –
№ 7. – С. 26-29.
Смєхова Л. Книжкова виставка – одна з форм популяризації книги
/ Л.Смєхова // Шк. бібліотека. – 2009. – № 3. – С. 43-46.
Соколова И. Диван нашей мечты : [книжная выставка]
И.Соколова // Б-ка в школе. – 2010. – № 18. – С. 17-18; 31.
/
Чернецкая О. Как стать хорошим читателем : [книжная выставкасовет] / О.Чернецкая // Шк. б-ка. 2010. – № 2. – С. 38-40.
Ярова Т. Виставки-вікторини, виставки-поради для молодших
школярів / Т.Ярова // Шк. бібліотека. – 2009. – № 10. – С. 46-49.
Матеріал підготувала: Лупіцька В.М., зав сектором прогнозування
та інновацій ХОБД
Відповідальна: Трохименко Г.В., директор ХОБД
Автор
hobd
hobd90   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
43
Размер файла
70 Кб
Теги
семінарів, бібліотекознавство, наочна пропаганда літератури, книжкова виставка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа