close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Примірна тематика районних і міських семінарів 2011

код для вставкиСкачать
-------------------------Питання до актуального діалогу
„Інтеграція діяльності у сфері профорієнтації.
Актуальні питання співробітництва”
1. Визначення
основних
шляхів,
напрямків
та
форм
партнерської діяльності у системі профорієнтації.
2. Обговорення можливості реалізації на міжвідомчій основі
профорієнтаційних програм, заходів тощо.
Питання для діалогу:
• Чи задоволені ви сучасним станом профорієнтаційної
роботи відповідних закладів в Україні?
• Що необхідно змінити (залишити) в існуючій системі
профорієнтаційної діяльності?
• Які заходи необхідно передбачити для подальшого
розвитку
профорієнтаційної
діяльності
та
подальшого
підвищення її ефективності?
• У чому перевага координаційної діяльності?
Примірна тематика районних і міських семінарів
бібліотечних працівників
на 2011 рік
І. Профорієнтація сьогодні: зміст поняття та
основні форми роботи
Лекція
Соціально-економічні перетворення в Україні, становлення її
як країни з ринковою економікою обумовили виникнення
багатьох соціальних проблем, таких, як сувора конкуренція між
виробниками, спад виробництва, відчутні зміни на ринку праці,
зростання безробіття, зокрема серед молоді тощо. У той же час
швидкі темпи науково-технічного прогресу визначаються
інформатизацією суспільного виробництва і супроводжуються
динамічними змінами у змісті, формах, засобах та об’єктах праці
більшості сучасних професій.
У зв’язку з цим особливо актуальним стає набуття дітьми та
підлітками адекватних уявлень і знань про сучасну професійну
діяльність, формування у них психологічної готовності до вибору
професії та трудової діяльності.
Питання профорієнтації завжди були у центрі уваги держави
і суспільства, але
сьогодення потребує принципово нових
підходів до організації та функціонування системи професійної
орієнтації підростаючого покоління.
Психолого-педагогічним
та
організаційним
основам
підготовки особистості до вибору фаху присвячено праці
спеціалістів П.Атутова, Є.Климова, М.Захарова, Г.Костюка,
К.Платонова,
М.Пряжникова,
С.Чистякової.
Особливості
професійного самовизначення школярів в Україні за умов
становлення та розвитку ринкової економіки досліджували
Д.Закатнов, М.Тименко, Б.Федоришин, М.Янцур.
Сьогодні професійна орієнтація визначається як науковопрактична система підготовки особистості до свідомого
професійного самовизначення, що відповідає індивідуальним
особливостям і потребам суспільства.
Згідно з сучасною концепцією професійної орієнтації, яка
знайшла визнання як у наукових колах, так і у практичній
діяльності, особистість вважається повноправним суб’єктом
профорієнтаційних процесів.
Слід
зазначити,
що
протягом
тривалого
часу
профорієнтаційна діяльність розглядалась як суто шкільний
аспект загальноосвітнього процесу. Зараз більшість спеціалістів
констатують: системна діяльність можлива лише за умови
розвитку
партнерських
відносин
між
загальноосвітніми
установами та низкою інших суспільних інститутів, таких як
бібліотеки, служби зайнятості, громадські організації тощо.
Основні напрямки здійснення профорієнтаційної
діяльності:
■ професійна інформація
■ професійна консультація
■ професійна діагностика (добір).
Професійна інформація – психолого-педагогічна система
формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що
відповідає суб’єктивним і об’єктивним умовам здійснення нею
вільного та усвідомленого професійного самовизначення та
вирішення основних завдань:
- ознайомлення із інформацією, що характеризує масові
професії;
- інформування про умови оволодіння професіями
(навчальні заклади, навчальні предмети, кваліфікаційні
перспективи тощо);
- формування позитивного ставлення до різних видів
професійної діяльності;
- формування стійких професійних інтересів і мотивованих
професійних намірів.
Професійна консультація
–
система психологічного
вивчення особистості, яка має на меті надання їй обґрунтованих
порад щодо оптимальних напрямів і засобів професійного
самовизначення.
Основні завдання:
- психологічний аналіз особистості;
- зіставлення психологічної структури особистості і певного
кола професій;
- накреслення шляхів подальшого розвитку особистості і
способів цілеспрямованої допомоги їй у цьому.
Профконсультація і профінформація ґрунтуються на
активній пізнавальній діяльності дітей та підлітків.
Професійна діагностика (добір)
–
система роботи з
надання порад і допомоги людині щодо прийняття нею рішення
про такий вибір конкретного виду професійної діяльності, який би
максимально відповідав суб’єктивним і об’єктивним умовам
професійного
самовизначення,
перспективам
подальшого
розвитку цієї особистості та її успішній реалізації у професійній
діяльності.
ІІ. Дитяча бібліотека у системі профорієнтації
Консультація
Питання, які потрібно висвітлити у консультації:
1. Взаємозв’язок структурних компонентів профорієнтації.
2. Бібліотека, що обслуговує дітей, – дієва ланка у системі
профорієнтації.
3. Диференційний підхід. Врахування соціальних, вікових і
психологічних особливостей у профорієнтаційній роботі з
дітьми:
3.1. Сутність професійного самовизначення. Проблеми
професійного самовизначення обдарованих дітей.
3.3. Сімейне виховання. Батьківські збори у бібліотеці
„Батькам про вибір професій”.
3.3. Комплексні заходи „Тиждень професій”, „День
професій”, „Ярмарок професій” для читачів усіх вікових груп
та „День абітурієнта” для учнів 9, 11 класів.
4. Напрямки, форми, методи профорієнтаційної роботи у
бібліотеках.
4.1. Активізуючі методи та інтерактивні форми роботи з
читачами.
4.2. Профорієнтаційні ігри:
- ознайомлювальні;
- рольові;
- морально – ціннісні;
- моделюючі;
- ділові.
4.3. Тренінги, практичні заняття.
4.4. День захисту професій. Презентація професій.
4.5. Діалогові технології.
5. Інформаційна підтримка профорієнтаційної діяльності.
5.1. Вивчення інформаційних потреб дітей, представників
освітніх і громадських організацій з питань профорієнтації та
соціологічні дослідження.
5.2. Надання доступу до електронних баз даних.
5.3. Комп’ютерне тестування.
5.4. Застосування засобів професіографії.
5.5. Створення тематичних папок-досьє.
6. Проектна діяльність. Програми „Основи вибору професії”,
„Людина у світі професій”.
7. Шляхи здобуття професії і безперервність освіти.
8. Досвід бібліотек України та зарубіжжя.
ІІІ. Інтеграція діяльності у сфері профорієнтації.
Актуальні питання співробітництва.
Д и с к у р с і я (колективний роздум) за участю представників
відповідних організацій.
Мета:
3. Визначення
основних
шляхів,
напрямків
та
форм
партнерської діяльності у системі профорієнтації.
4. Обговорення можливості реалізації на міжвідомчій основі
профорієнтаційних програм, заходів тощо.
Питання для дискусії:
• Чи задоволені ви сучасним станом профорієнтаційної
роботи відповідних закладів в Україні?
• Що необхідно змінити (залишити) в існуючій системі
профорієнтаційної діяльності?
• Які заходи необхідно передбачити для подальшого
розвитку
профорієнтаційної
діяльності
та
подальшого
підвищення її ефективності?
• У чому перевага координаційної діяльності?
IV. Практичне заняття
Тренінг „Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого
успіху”.
Мета: Опанування бібліотекарями тренінгових технологій для
подальшого застосування у роботі з читачами. (Додаток 1)
V. Домашнє завдання
1. Провести діагностичне анкетування дітей з питань
профорієнтації.
Проаналізувати анкетні дані. (Додаток 2)
2. Підготуватися до участі у дискусії.
Додаток 1
Усвідомлений вибір професії як запорука
життєвого успіху
Тренінг
Учасники: бібліотекарі
Кількість осіб: 15-20
Термін проведення: 1-1,5 години
Хід заходу
ЗАНЯТТЯ 1
Ведучий: пише вислів: „Знайти своє покликання – джерело
щастя”.
Мудрість потрібна людині для того, щоб пізнати себе, осмислити
власні здібності й спроможності, правильно оцінити життєву
перспективу. Вища мудрість – знайти самого себе.
Обираючи професію, людина здійснює не тільки вибір роду
занять, але й складний процес самовизначення, тому що це
зумовлюється необхідністю визначити своє місце в житті.
Вибір професії означає:
• Ким бути? (Місце в суспільному розподілі праці, ступінь
задоволення матеріальних і духовних потреб.)
• До якої соціальної групи належати? (Соціальний статус.)
• Де працювати? (Вибір професії й місця проживання.)
• З ким працювати? (За статевими чи віковими ознаками,
соціальним статусом.)
• Який стиль життя обрати? (Режим роботи, вільний час,
захоплення, інтереси.)
Вправа „Асоціації”
Мета: З’ясувати ставлення учасників тренінгу до вибору
професії, можливі
мотиви.
Інструкція: назвіть і напишіть 1-2 поняття, які спадають вам
на думку, коли чуєте слово „професія”.
Рекомендація ведучому: під час обговорення варто звернути
увагу учасників тренінгу на те, що будучи різними, асоціації
найчастіше відображають і різне ставлення людини до проблеми
(професії), яка її хвилює.
Учасники діляться на дві групи. Кожна із груп одержує
завдання: протягом 10 хвилин дати відповідь на одне з питань:
- наскільки важлива професія в житті людини;
- хто і що впливає на вибір професії.
Презентація творчих напрацювань та власних доробок.
Рефлексія.
- Що нового ви відкрили для себе?
- Що з’ясували для себе?
- Що вас здивувало, зацікавило?
- Які враження, думки виникали під час заняття?
Підбиття підсумків заняття
ЗАНЯТТЯ 2
Ведучий: Світ професій великий і різноманітний. Кожній людині
важливо правильно зорієнтуватися у цьому світі, вибрати саме ту
професію, що принесе радість, і в якій людина буде найбільш
успішною, а її праця – ефективною. А для цього необхідно знати
вимоги цієї професії до освіти, характерних рис особистості, її
вмінь, знань та навичок.
Вправа „Світ професій”
Мета: актуалізувати знання учнів про професії, вимоги, які
ставить професія
до людини.
Учасники поєднуються в групи з 6-7 осіб і протягом 20-25 хв
заповнюють таблицю:
№ з/п
1
Типи й
підтипи
професій
2
Професії цього
типу
Підбиття підсумків.
3
Професійні
вимоги до
людини
4
ЗАНЯТТЯ 3
Ведучий: Кожна окремо взята професія – це цілий світ, цікавий і
незвичайний. Існує багато різних спеціальностей, тому вибір
професії – це завдання з багатьма невідомими. Існує чимало
класифікацій професій.
Наприклад, відповідно до типології Є.Климова, професії
поділяються на групи за критеріями:
• „умови праці”;
• „продукція”;
• „особливості основного предмету праці (на що або кого
спрямована трудова діяльність)”;
• „рівень освіти”.
А ми спробуємо створити свої типології професій.
Практичне заняття
Мета: розширити знання учасників тренінгу про світ
професій та їхні особливості.
Учасники тренінгу об’єднуються в групи з 5-6 осіб і пропонують
свої типології професій (15 хв). Колективне обговорення.
Ведучий зачитує інформацію про 5 типів професій відповідно до
класифікації Є.Клімова.
1. „Людина - людина” – продавці, учителі, лікарі, вихователі,
бібліотекарі тощо.
2. „Людина - природа” – ботаніки, лісники, агрономи,
ветеринари тощо.
3. „Людина - техніка” – слюсарі, інженери, мотористи, швачки,
водії, токарі, монтажники тощо.
4. „Людина – знакова система” – коректор, друкар, програміст,
кресляр, касир тощо (ті, хто має справу з різними умовними
знаками, шифрами, кодами, формулами).
5. „Людина – художній образ” – дизайнери, художники,
візажисти, гримери, композитори, скульптори, живописці
тощо.
Рефлексія учасників. Підбиття підсумків.
ЗАНЯТТЯ 4
Ведучий: Професій дуже багато. Тому вибрати саме „свою”
професію буває нелегко. Обізнаність людини допомагає свідомо
підійти до цього вибору. Знання про світ професій, про шляхи
професійного зростання, про правила вибору професії – от що
потрібно при обмірковуванні майбутнього професійного шляху.
Гра „Подарунок”
Мета: обговорити найхарактерніші особливості деяких
професій.
Учасники тренінгу об’єднуються у 5 груп, кожній групі дається
перелік професій.
Завдання: обговорити, що поєднує ці професії (10 хв).
Інструкція: Уявіть собі, що ваш друг (подруга) має певну
професію. Він (вона) запросив(ла) вас до себе на день народження.
Ваше завдання – придумати (можна намалювати) подарунок. При
цьому необхідно виконати три умови. Подарунок має:
• містити натяк на професію друга;
• бути незвичайним і веселим;
• бути доступним за ціною.
Професії, пропоновані для гри:
• лікар, учитель, офіціант, юрист;
• слюсар, токар, машиніст, штукатур;
• садівник, агроном, геолог, лісник;
• бухгалтер, коректор, економіст, інженер;
• художник, композитор, актор, скульптор.
Робота в групах (10-15 хв). Отримання подарунків.
Рефлексія учасників. Підбиття підсумків.
ЗАНЯТТЯ 5
Сюжетно-рольова гра „Сімейна нарада”
Мета: сприяти усвідомлення як учнями, так і батьками
необхідності
аргументовано підходити до вибору майбутньої
професії підлітками.
Завдання: провести сімейну нараду – вибір сином (донькою)
майбутньої професії.
Учасників сценки може бути троє (батько, мати, син чи донька) і
більше (старшокласник, його друг, учитель і т. п.).
Обговорення.
- Які професії було рекомендовано?
- Які аргументи наводилися?
ЗАНЯТТЯ 6
Ведучий: Вибір професії – складний, відповідальний крок у житті
людини. Зробити правильний вибір – означає знайти своє місце в
житті.
Вправа „Думки про легке життя”
Мета: обговорити типові помилки при виборі професії.
Ведучий: Чи є люди, які мріють про „легке життя”? Як ви
думаєте, яке життя вони вважають „легким”? (Відповіді учасників
тренінгу)
Завдання: написати кілька професій, обравши які, ви будете мати
„легке життя”.
Обговорення. (Учасник тренінгу називає професію і
відповідає на запитання)
- Чому життя буде легким?
- Яких зусиль треба буде докласти, аби бути успішним у цій
професії? (Підвести до висновку: у будь-якій професії для
успіху потрібні певні зусилля, знання, уміння.)
Основні помилки у виборі професії:
• розподіл на „престижні” і „непрестижні”;
• ототожнення навчального предмета із професією;
• перенесення ставлення до людини на професію;
• вибір професії під чиїмсь впливом, тиском;
• неправильне уявлення про особливості праці у цій професії;
• думки про легке життя.
Рефлексія учасників. Підбиття підсумків.
ЗАНЯТТЯ 7
Ведучий: Обміркувати питання про майбутню професію дуже
важливо. Обміркувати – це значить поставити собі багато
запитань і спробувати знайти відповіді на них.
- Що значить правильно обрати професію?
- Які джерела інформації про професії ви знаєте?
- Чи впливає на вибір професії навчання у школі? Як?
Практичне заняття
Мета: обговорити вплив ставлення до навчальних предметів
на вибір професії.
Згадайте і напишіть ваші улюблені шкільні предмети.
Напишіть професії, пов’язані із цими предметами (правий
стовпчик).
Згадайте і напишіть неприємні вам шкільні предмети. Які
професії, пов’язані із цими предметами (лівий стовпчик).
Під час обговорення з’ясувати, як впливає на вибір професії
ставлення до шкільного предмета (ведучий може проаналізувати
власний вибір); як діяти при бажанні вибрати професію, пов’язану
з неприємним або улюбленим навчальним предметом; що ще
необхідно враховувати при виборі професії.
Практичне завдання
Мета: підвести до усвідомлення взаємозв’язку бажання
одержати професію,
здібностей людини й потреб
суспільства.
Учасники тренінгу об’єднуються у 3 групи, які одержують
інструкцію: обговорити необхідність
керуватися при виборі
професії девізом „Треба, зможу, хочу.” Що для вас означають ці
слова?
І група – „Треба”
ІІ група – „Зможу”
ІІІ група – „Хочу”.
Робота в групах (10 хв). Обговорення напрацювань груп.
Вправа „Престижні й непрестижні професії”
Мета: продовжити обговорення типових
виборі професії.
помилок
при
Ведучий видає аркуш із проханням написати „престижні” (з
одного боку аркуша) і „непрестижні” (з іншого боку) професії.
Можна написати у два стовпчики на великому аркуші паперу.
Обговорення.
- Чому ви вважаєте ці професії „престижними” або
„непрестижними”?
- Чи може суспільство обійтися без цих професій?
Рефлексія учасників. Підбиття підсумків.
ЗАНЯТТЯ 8
Ведучий: Вибір професії відображає певний рівень особистих
прагнень. Усвідомити їх дуже важливо: – Чого хочу, чого очікую
від майбутньої професії? Яку професію вважаю „престижною” або
„непрестижною”? Чому?
Сьогодні ми обговорили питання „Престижних - непрестижних”
професій.
Зачитується список „престижних” і „непрестижних” професій,
складений учасниками тренінгу.
Рефлексія учасників. Підбиття підсумків.
ЗАНЯТТЯ 9
Мета:
•обговорити вплив певних обставин, людей на помилковий вибір
професії;
•сформувати усвідомлений підхід до вибору професії;
•обговорити вплив батьків на процес професійного самовизначеня
підлітків.
Ведучий: Чи може кожна людина обрати вид діяльності на свій
смак? Чи варто погоджуватися на роботу, що не подобається, але
добре оплачується? Для чого люди взагалі працюють? Ці питання
хвилюють багатьох людей, адже з давніх-давен праця є джерелом
існування людини.
У житті кожної людини вибір виду трудової діяльності й місця
роботи – серйозний і відповідальний крок, адже від цього
залежить її добробут, можливість реалізації її інтересів,
перспективи творчого зростання, нові дружні й ділові контакти.
Рефлексія учасників. Підбиття підсумків.
Психогімнастика „Дотягнись до зірки”
Ведучий: Сядьте зручно і заплющіть очі. Зробіть три глибокі
вдихи і видихи (звучить музика).
А тепер уявіть собі зоряне небо. Зірки – великі і маленькі, яскраві і
тьмяні. Погляньте на них уважно і виберіть найпрекраснішу зірку.
Мабуть, вона схожа на вашу мрію, а можливо, нагадала хвилини
щастя, радості, натхнення.
Ще раз помилуйтеся цією зіркою і спробуйте до неї дотягнутися.
Намагайтеся
щосили! І ви обв’язково дістанете свою зірку.
Вхопіть її і дбайливо покладіть перед собою. Запам’ятайте, яка
вона, яке світло випромінює.
- Чи вдалося вам дотягнутися і дістати свою зірку?
- Якою вона була?
- Яке світло випромінювала?
Завершальне обговорення
- Чи були корисними наші заняття?
- Що нового ви довідалися?
- Які заняття були найцікавішими?
Додаток 2
„Я обираю професію”
АНКЕТА
Шановні читачі!
Запрошуємо вас взяти участь у анкетуванні! Сподіваємося, що
наше опитування допоможе вам краще усвідомити своє місце у
світі професій.
1. Чи обрали Ви майбутню професію?
так (яку?) ___________________
ні
2. Чому Ви хочете обрати саме цю професію?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Як давно Ви вирішили обрати саме цю професію?
_____________________________________________________________
____________________________________________
4. Що допомогло Вам у виборі професії?
- думка батьків
- поради вчителів
- рекомендації друзів
- книги
- кінофільми
- інше.
5. Які професії, крім обраної, Вам подобаються?
_____________________________________________________________
_______________________________________________
6. Які, на Ваш погляд, знання та вміння будуть потрібні у Вашій
майбутній професії?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Що є найголовнішим для Вас у майбутній професії? (Пронумеруйте
10 пунктів у порядку значущості)
• у мене є здібності до цієї професії
• можливості професійного росту
• висока оплата праці
• творчий характер праці
• сучасна професія
• цікава професія
• можливість спілкуватися з людьми
• престижна професія (всі поважають людину цієї професії)
• існує можливість розвивати розумові здібності
• не викликає фізичної перевтоми
• професія, близька до улюбленого предмета
• мені подобається професія ______________________ , але
склалися обставини
_____________________________________________________________
• мені байдуже, у якій професії працювати у майбутньому
• можливість самостійного прийняття рішень
• спокійна робота
• підвищена відповідальність
• незалежність у роботі
• часті поїздки, відрядження
• інше (допишіть)
________________________________________________________
Вкажіть свій клас ___________
стать ___________
Дякуємо за участь в анкетуванні.
Список літератури з питань профорієнтації
Богодєлова А. Робітничі професії. Історичний нарис про розвиток
ощадної справи в Україні / А.Богодєлова // Все для вчителя. - 2010. - № 1012. - вкл. – С. 22-23.
Бондаренко Т. У світ професій... : ознайомлення малят з працею
дорослих / Т.Бондаренко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 12. - С. 12-15.
Вибір професії - крок у доросле життя : [матеріали до бесід з учнями] //
Позакласний час. - 2010. - № 3. - С. 133 - 148.
Герасимчук Л. Токар, фрезерувальник - актуальна професія на
сучасному ринку праці / Л.Герасимчук // Все для вчителя. - 2010. - № 4. С. 12 - 13.
Головач О. Верстатник : [професія] / О.Головач // Все для вчителя. 2010. - № 4. - С. 9 - 12.
Гусеник А.
№ 4. - С. 13 - 16.
Вишивальниця / А.Гусеник // Все для вчителя. - 2010. -
Демидова О. Профессия – сложный выбор подростка. /О.Демидова//
Библиотечная газета. – 2007. -№ 35. – С.3
Дурицька Є. Життєвий проект старшокласника: [заняття
профорієнтації] /Є.Дурицька// Позакласний час. – 2007.- № 3 – С.57-59.
з
Жданова З. Социализация: путь к себе: о профориентации
самоопределении / З.Жданова // Библиотека. - 2009. - № 4. - С. 26-27.
и
Животівська Г. Усі професії хороші – обирай до смаку : програма
корекційно-розвивальних занять / Г.Животівська // Психолог. – 2010. - № 5. –
С. 18-26.
Зінорук Т. Твій майбутній вибір : [профорієнтація] / Т.Зінорук //
Шкільна бібліотека. - 2009. - № 1. - С. 87 - 92.
Заболотна Н. Методичні рекомендації на професійну спрямованість
барменів, офіціантів щодо вибору професії / Н. Заболотна // Все для
вчителя. - 2010. - № 1. - С. 14 - 16.
Закатнов Д. Професійна орієнтація молоді. Стан і проблеми
професійної орієнтації. / Д.Закатнов // Все для вчителя. - 2009. - № 7. - С. 3-8.
Загашев И. Занятия по профориентации в библиотеке / И.Загашев. –
М.: Чистые пруды, 2008 – (Библиотечка) «Первого сентября». Серия
«Библиотека в школе». Вып. 20).
Зиннатуллина Ф. На пути к профессии : сценарий тематического
вечера, посвященного выбору профессии для учащихся 9-11 классов /
Ф.Зиннатуллина // Читаем, учимся, играем. - 2008. - № 10. - С. 95-100.
Інтерактивні методики у профорієнтаційній роботі // Шкільний світ. 2009. - № 41. - С. 10-11.
Как выбрать профессию? // Мне 15. - 2010. - № 2. - С. 30-31.
Камащук В. Робітничі професії. Історія виникнення та розвиток
кравецької справи / В.Камащук // Все для вчителя. - 2010. - № 15. - вкл.
С. 28-30.
Кириллова Л. Сделай выбор: из опыта работы библиотеки и Центра
занятости населения / Л.Кириллова // Библиотека. - 2009. - № 3. - С. 56-57.
Криуля Л. 24 кадра в секунду: [профессия мультипликатора или
аниматора] / Л. Криуля // Штучка. - 2010. - № 2. - С. 22-23.
Криуля Л. Вечный двигатель: [профессия продюсера] / Л. Криуля //
Штучка. - 2009. - № 2. – С. 24-25.
Криуля Л. Жизнь после спорта : [о профессиях спортивный менеджер,
агент, тренер, инструктор по фитнесу] / Л. Криуля // Штучка. - 2010. - № 2. С. 22-23.
Кто работает в ресторане?: [профессии официанта, бармена, сомелье,
хостес, метрдотеля, повара, шеф-повара] // Ромео и Джульетта. - 2009. № 2. - С. 9 - 11.
Кузьміна Т. Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого
успіху / Т.Кузьміна //Психолог.– 2009. - № 2. – С.14-17.
Кухленко Н. Чи знаєш ти свої здібності? : [профорієнтація] /
Н.Кухленко // Позакласний час. - 2009. - № 1. - С. 49-50
Маренина Т. Мир профессий : [конкурсная программа
старшеклассников] / Т.Маренина // Последний звонок: газета
организаторов внеклассной работы. - 2010. – № 1. - С. 10-11.
Мутик М.
Калейдоскоп профессий
/ М.Мутик // ПедСовет. - 2010. - № 1. -С. 14-15.
:
[конкурсная
для
для
программа]
Охріменко Н. Суд над професією : виховна година / Н. Охріменко //
Виховні години для сучасних дітей : 9 - 11 кл. : розробка сучасних
нетрадиційних виховних заходів / упоряд. Л.Шелестов ; Н.Чиренко. - Київ :
Шкільний світ, 2008. - С. 76-85.
Пилипченко Л. Візажист : [професіограма професії] / Л.Пилипченко,
М.Дуюнова // Все для вчителя. - 2010. - № 7. - С. 20-21.
Пилипченко Л. Робітнича професія "Касир торговельного залу" /
Л.Пилипченко, М.Дуюнова // Все для вчителя. - 2010. - № 10 -12. - вкл. С. 25-26.
Пискун Т. У світі професій : методична розробка /Т.Пискун // Все для
вчителя. - 2010. - № 10. - вкл. С. 19-21.
Помаз Л. Вибір професії або Задача з багатьма невідомими : [розробка
уроку з профорієнтації] / Л.Помаз // Позакласний час. - 2009. - № 3. - С. 53-56.
Професійна діагностика / Упоряд. Т.Гончаренко. – К. : Ред.
загальнопедагогічної газети, 2004. – 120 с. – (Бібліотека журналу „Шкільний
світ”).
Професійне самовизначення старшокласників : Метод. посіб. /
Упорядник Л.Шелестова. – К. : Вид. Дім „Шкільний світ” : Вид.
Л.Галіцина. – 2006. – 128 с. – (Бібліотека журналу „Шкільний світ”).
Профорієнтаційні заняття психолога // Психолог. – 2008. - № 41- 42. – вкл. –
С. 1-80.
Радчук Р. Молекулярная биология, генная инженерия, биотехнология :
[выбор профессии] / Р.Радчук // Кампус. - 2009. - № 3. - С. 12-15.
Саприкіна Н. У світі професій : година спілкування / Н. Саприкіна //
Виховні години для сучасних дітей: 9-11 класи. - Київ : Шкільний світ, 2008. С. 68-75.
Слободенюк О. Профорієнтація старшокласників: ліцейські інновації
/О.Слободенюк// Обдарована дитина. - 2010. - № 2. - С. 9-13.
Твардовська М. Основи професійної орієнтації : [теорія та програма]
/М.Твардовська // Все для вчителя. – 2007. - № 8. – С. 21-33.
Тюшев Ю. Выбор профессии : тренинг для подростков. – СПб. :
Питер, 2009. – 160 с. : ил. – (Серия „Практическая психология”).
Філіпова І. Організація профорієнтаційної роботи: психологічна
класифікація робітничих професій та діагностика формування пізнавальних
здібностей : методичні рекомендації /І.Філіпова // Все для вчителя. - 2010. № 10-12. - вкл. С. 11-18.
Чумирина Е. "Все работы хороши, выбирай на вкус!...": выбор
профессии / Е.Чумирина // Библиотека. - 2009. - № 2. - С. 14-19.
Шантуров Н. Здесь помогут выжить в кризис: [профориентация] /
Н.Шантуров // Библиотечная газета. - 2009. - № 13. - С. 3.
Автор
hobd
hobd90   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
54
Размер файла
128 Кб
Теги
семінарів, районний, примірна, міських, профорієнтація, 2011, тематика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа