close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Початкові класи 2015-2016

код для вставки
Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання учителів початкових класів за 2014-2015 н.р. та план роботи на 2015-2016 н.р.
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Світловодської загальноосвітньої І – ІІІ ст. школи №10
НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Голова ШМО: Дерземанова Н. П.
Головна мета методичної роботи - це розвиток педагогічної майстерності
вчителів, його професійних знань, умінь, навичок, необхідних для сучасного
педагога, підвищення результативності навчання, виховання та розвитку учнів,
забезпечення індивідуального підходу.
І. Аналіз роботи методичного об’єднання за підсумками навчального року.
Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського
суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед
школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а
сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й
адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в
першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й
самоорганізації. Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація
методичної роботи.
На засіданнях МО початкових класів у 2014-2015н.р. розглядалися
нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу
в закладах освіти:
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392
(впроваджено в частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013, а в
частині повної загальної середньої освіти впроваджується з 01.09.2018)
Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012)
актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація
стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та
обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо.
Засідання МО проводилися щокварталу.У минулому навчальному році
педагоги, члени методичного об’єднання працювали над вирішенням
першочергових завдань навчання та виховання молодших школярів у сучасних
умовах. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, науково
- методичної проблеми школи, члени методичного об’єднання вчителів
початкових класів в 2014-2015н.р. працювали над темою «Розвиток
інноваційного
мислення
вчителя
як
умова
його
професійної
компетентності».
Якісна освіта з кожним днем стає все більш нагальною проблемою нашого
часу, тому вся діяльність педагогічних працівників була націлена саме на її
досягнення.
Головним напрямом у роботі методичного об’єднання вчителі початкових
класів обрали вдосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи
навчання і виховання, якісного та ефективного навчання молодших школярів на
всіх етапах уроку.
Зусилля вчителів початкових класів спрямовані на розвиток пізнавальної
самостійності учнів, формування творчої особистості. Кожен педагог як
творець та ініціатор уроку забезпечує навчально-виховний процес таким
змістом, який максимально сприяє активізації всіх видів діяльності учнів.
До складу методичного об’єднання входять ___ вчителів початкових класів,
та ___ вихователя групи продовженого дня. Серед вчителів початкових класів
___ вчителів «вищої» кваліфікаційної категорії, ___ «старший вчитель».
В 2014-2015 н.р. успішно пройшли чергову атестацію вчителі: Писарєва О.В.
підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», звання
«старший вчитель»; Дерземанова Н.П. отримала «спеціаліст вищої категорії»,
підтвердила звання «старший вчитель».
Протягом семестру проведено 4 засідань методичного об’єднання. З них два
організаційних. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їх усунення:
подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на
уроках; опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення
шкільної документації, розроблено заходи з підготовки і проведення І туру
олімпіад з математики та рідної мови, а також заслухали результати
моніторингового дослідження, та результати державної підсумкової атестації у
випускному 4 класі. Велика увага приділялася практичній роботі: проведенні
уроків та виховних заходів, участь у психолого-педагогічних консиліумах та
практикумах, дискусії за круглим столом, проведенні методичних оперативок.
Всі засідання методичного об’єднання проведено згідно плану роботи.
У жовтні ─ засідання на тему: «Використання сучасних педагогічних
технологій в удосконаленні читацьких навичок молодших школярів».
У грудні ─ засідання на тему: «Розвиток творчих здібностей та інтересу учнів
до навчання як результат впровадження педагогічних інновацій».
У березні
─
засідання на тему: «Формування навичок грамотного
каліграфічного письма молодших школярів».
На кожне засідання запрошувались дирекція школи, практичний психолог.
Щороку проводиться психолого-педагогічний консиліум «Проблеми
адаптації 5-го класу при переході з початкової ланки в основну школу»,
семінар-практикум «Проблеми адаптації першокласників до навчання в школі».
Члени ШМО вчителів початкових класів беруть активну участь у підготовці та
проведенні педагогічних рад школи, у семінарах, педагогічних практикумах,
засіданнях методичних комісій, організованих методкабінетом згідно окремого
графіка.
Методичне об'єднання проводить заходи з підвищення фахової майстерності
педагогів. На засіданнях МО та методичних оперативках систематично
ознайомлюємося з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури,
фаховими, загальнопедагогічними періодичними виданнями, користуємося
шкільною електронною бібліотекою.
Членами методичного об’єднання школи ведеться систематичний контроль
за якістю навчальних досягнень учнів. Розглядаємо та затверджуємо підсумкові
контрольні роботи з української мови та математики, проводимо моніторинги
навчальних досягнень учнів 2-4 класів з основ наук. Двічі на рік проводиться
перевірка техніки читання. Проведено огляд-перевірку ведення зошитів з
математики та української мови в усіх початкових класах.
З 1 вересня 2012 року розпочалося поступове впровадження нового
Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних
програм для початкової школи Учні 1-2 класів навчалися за новою програмою
та новими підручниками. Розпочали вивчення іноземної мови та
природознавства. Учні 3-4 класів навчалися за «Програмами для середньої
загальноосвітньої школи» 1-4 класи, а також за підручниками та навчальними
посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України .
Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився
науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів,
посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку
його ефективних форм і методів.
Згідно наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту проведено
моніторинг стану навченості учнів 4-го класу (українська мова (диктант),
математика). За результатами моніторингу четвертокласники підтвердили свій
рівень знань.
Важливим завданням у навчально-виховній роботі є створення в дитячому
колективі комфортного середовища для розвитку особистості. Поступово
розкриваючи особливості характеру, здібності кожної дитини, вчителі
початкових класів спрямовували роботу на те, щоб кожен учень доповнював
один одного, розвивались творчі здібності та інтерес до навчання. Учні 3-4
класів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу знавців рідної мови
ім.П.Яцика, школярі взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі
«Кенгуру – 2015». На протязі навчального року з учнями початкових класів
проведено ряд позакласних заходів.
Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання вчителів
початкових класів дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають
із методичної теми ШМО, в основному виконано.
У 2015- 2016 навчальному році члени ШМО, виходячи загальних проблем,
які повинні вирішувати вчителі початкових класів, будуть працювати над
вирішенням методичної теми « Розвиток інноваційного мислення вчителя як
умова його професійної компетентності ».
Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий
навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в
поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:
• вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної
науки, прогресивного педагогічного досвіду;
• вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних
розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення
уроку, позакласної та позашкільної роботи;
• оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними
найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;
технологіями,
• розвиток творчих здібностей обдарованих дітей через індивідуальні
завдання;участь у загальношкільних та Всеукраїнських конкурсах творчого та
інтелектуального характеру;
• створення умов для професійного зростання, самоосвіти й творчої діяльності
вчителів;
• виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчальноматеріальної бази класних кімнат;
• узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
пропагувати свій досвід на сторінках періодичних педагогічних видань;
розвиток співпраці з батьками з метою створення умов для забезпечення
розвитку сім’ї та належного виконання нею виховної функції.
Основні завдання на 2015- 2016 н.р.
У 2015-2016 н.р. МО початкових класів працюватиме над темою « Розвиток
інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності»,
ставлячи за мету:
•
надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем
навчально-виховного характеру;
•
стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх
впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної
активності;
•
сприяти активізації людського фактора – особистості, її творчої
діяльності, охоплюючи всіх учителів різними формами методичної роботи й
спонукаючи під час вивчення організаційно-методичних документів до
актуалізації та осмислення позиції вчителя в гуманістичній парадигмі
особистісно-розвивального підходу до освітнього процесу;
•
використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку
особистості учнів;
•
підвищити мотиваційні тенденції особистості вчителя та їх вплив на
розвиток педагогічного процесу в школі;
•
вивчати психологічні механізми розвитку особистості, підвищувати
психодіагностичну майстерність шкільного педагога.
Робота МО буде спрямована на розв’язання основних завдань:
•
формування потреб і мотивів самопізнання;
•
навчання вчителя способів самопізнання;
•
розвиток у педагога здатності до ідентифікації і рефлексії, уміння
підвищувати рівень самоповаги, долати страхи і вибудовувати захист;
•
сприяння самовихованню здатності до самопізнання – вміння
самостійно ставити собі цілі і своєю власною працею досягати їх.
Виходячи з цього, методоб'єднанню вчителів початкових класів
вважати пріоритетними напрямками роботи над новою методичною
темою:
-
підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи
вчителів;
озброєння педагогічних працівників інноваційними технологіями
навчання та виховання;
виявлення, вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження
передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів;
-
виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
сприяння всебічному розвитку духовному збагаченню, активному
становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;
формування особистісних якостей учня, його світогляду, розвиток його
здібностей;
-
підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
підвищення результативності участі у конкурсах на шкільному,
міському та Всеукраїнському рівнях;
-
підтримка і педагогічний супровід обдарованих дітей.
ІІ. Удосконалення методичної майстерності вчителів.
1.
Систематичне опрацювання методичних рекомендацій щодо організації
навчально-виховного процесу.
2.
Систематизувати картотеку новинок методичної літератури.
3.
Відвідування психолого – педагогічних семінарів.
4.
Взаємовідвідування відкритих уроків ( з аналізом).
5.
Вивчати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід освітян,
обмінюватися педагогічними знахідками.
6. Організувати виставку педагогічних ідей вчителів початкових класів школи.
ІІІ. Вивчення, узагальнення та впровадження прогресивного
педагогічного досвіду.
1.
Продовжити впровадження системи розвивального навчання в
практику роботи початкових класів.
2.
Впровадження інтерактивних форм і прийомів в організацію навчання
учнів.
3.
Впровадження інноваційних технологій.
4.
Вивчати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід освітян
школи, міста, області, обмінюватися педагогічними знахідками.
ІV. Вивчення стану викладання предмету та навчальних досягнень
учнів відповідно до державних стандартів.
1. Опрацювати детально на початок навчального року кожному вчителю
відповідно до свого класу державні стандарти.
2. Вивчення стану викладання предметів початкової ланки відповідно до
річного плану школи та узагальнення результатів перевірки наказом.
3. Проводити що семестру моніторинг рівня навчальних досягнень з
основних предметів учнів 3- 4 класів.
4.Підвищити рівень викладання англійської мови в початкових класах.
V. Робота з обдарованими дітьми.
1.
Діагностика загальної обдарованості учнів.
2.
Система виявлення, обліку та підтримки обдарованої дитини.
3.
Стимулювання творчого потенціалу дитини.
4.
Забезпечення наступності при переході від І до ІІ ступенів навчання.
5.
Ведення психологічного паспорту учнів, карток розвитку дитини.
6.
Здійснювати спостереження за фізичною, інтелектуальною та
особистісною готовністю учнів до навчання в середній школі.
7.
Здійснювати корекційну роботу навчальних можливостей учнів.
8.
Проводити дні відкритих дверей для батьків та індивідуальних
консультацій по розвитку ранньої обдарованості особистості.
Тематика засідань методичного об’єднання вчителів
початкових класів 2015 – 2016 н.р.
I засідання (серпень)
Тема:
Особливості організації навчально – виховного процесу в
початкових класах
загальноосвітніх навчальних закладів
у 2015 – 2016 н. р.
Мета: Вивчити основні нормативні документи, що регламентують
функціонування початкової школи. Обговорення виконання плану роботи МО
за 2014 – 2015 н. р. та затвердити план роботи на 2015 – 2016 н. р..Розглянути
методичні рекомендації до проведення Першого уроку
1.Обговорення й затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на
2015 – 2016 н.р.
Обговорення
члени МО
3. Обговорення впровадження «Державного стандарту початкової освіти».
2. Опрацювання інструктивно – методичних листів , програми, підручників,
зошитів та посібників для початкової освіти.
Обговорення
члени МО
3. Розгляд календарно – тематичного планування навчального матеріалу
вчителями початкових класів.
Обговорення
члени МО
4. Оновлення змісту освіти. Включення до переліку навчальних програм нових
змін, особливості викладання.
Керівник МО: Дерземанова Н.П.
5. Про зміни у веденні класного журналу. Керівник МО: Дерземанова Н.П.
6.Рекомендації щодо проведення першого уроку.
Заступник директора з навч.-вих. роботи: Пудич В.В.
Завдання членам МО: опрацювати інструктивно – методичні листи, програми,
підручники, зошити та посібники для початкової освіти; проаналізувати вимоги
нового Державного стандарту, завдань нових навчальних програм; зробити
огляд періодичних видань; провести порівняльну характеристику програм,
методичні рекомендації до проведення першого уроку.
ІІ засідання (листопад)
Форма роботи: за круглим столом
Тема: Використання інноваційних технологій на уроках у початкових
класах. Адаптація першокласників з особливими потребами до
шкільного колективу.
Мета: Активізувати питання про використання інноваційних технологій на
уроках у початкових класах. Створити умови для
успішної адаптації
першокласників з особливими потребами до шкільного колективу;
удосконалювати знання про творчий підхід до формування в учнів навичок
читання. Спланувати роботу вчителів для проведення тижня початкової ланки.
1. «Підвищення якості знань на основі впровадження на уроках ІКТ».
Найденко С.Л.
2.«Адаптація першокласників з особливими потребами до шкільного
колективу».
Ігнатова Г.В.
3.Творча лабораторія вчителя: «Використання нетрадиційних форм навчання на
уроках у початкових класах».
Найденко С. Л.
4.Обговорення змісту проведення тижня початкової ланки «До знань крокуйте
разом з нами».
Керівник МО: Дерземанова Н.П.
5.Обговорення матеріалів періодичної преси.
Члени методичного об’єднання
Завдання членам МО: взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну
досвідом; підготувати та провести тиждень початкової ланки; організувати
виставку кращих зошитів та дитячих робіт, зробити вибірку методичної
літератури з питання «Мистецтво виховувати»; вивчати досвід роботи вчителів
школи по вихованню підростаючого покоління; підготуватися до дискусії на
тему: «Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності
початкової школи».
IIІ засідання (грудень)
Тема: Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності
початкової школи.
Мета: Обговорити та визначитися з можливими формами і методами роботи,
що спрямовані на збереження та покращення здоров’я дітей. Здійснювати
взаємодію між вчителями початкової школи та викладачами фізичної культури,
відвідати уроки фізичної культури. Виявити оптимальні форми організації та
проведення рухливих перерв. Предмет « Основи здоров’я », як засіб збереження
здоров’я школяра. Здійснювати обмін досвідом шляхом проведення відкритих
уроків.
1. «Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності школи».
Рухливі перерви. «Скринька» ідей.
Члени МО
2.Підготовка до педагогічної ради.
Члени МО
3. Відвідування, обговорення уроків фізичного виховання.
Члени МО
4. Особливості викладання навчального предмету « Основи здоров’я ».
Кузнєцова І. О.
5. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.
Керівник МО: Дерземанова Н.П.
Завдання членам МО: визначити дату проведення відкритого уроку (кожним
вчителем), навчальний предмет та тему; визначити тему відкритої виховної
години;
опрацювати
матеріал
з теми
«Вправи,
що
сприяють
здоров’язбереженню учнів»; опрацювання теоретичного матеріалу стосовно
теми педради.
IV засідання (березень )
Тема: Організація навчально – творчої діяльності молодших школярів на
уроках літературного читання та навчання грамоти.
Мета: Обговорити та визначитися з можливими формами і методами роботи на
уроках літературного читання та навчання грамоти. Провести моніторинг
сформованості навичок читання, визначити проблеми та шляхи їх подолання.
1.Аналіз художнього твору, як процесуальна основа творчості. Формування у
учнів усвідомленого розуміння прочитаного.
Корміч Я.А.
2.Види навчально – творчої діяльності молодших школярів на уроках читання.
Соломоненко Ю.М.
3.Презентація творчої майстерності вчителів, що атестуються: «Досвід, пошук –
результат».
Вчителі, що атестуються: Найденко С.Л., Домбровська Н.В.
4.« Вправи та ігрові завдання для удосконалення навички читання».
Писарєва О.В.
5. Підготовка до проведення науково – практичної конференції.
Члени МО
6.Різне.
Члени МО
Завдання членам МО: відвідати уроки вчителів, які атестуються; підготувати
показ проекту на шкільну науково – практичну конференцію.
V засідання (травень)
Тема: Підведення підсумків роботи МО за рік. Підготовка до педагогічної
ради про переведення учнів до наступного класу.
Мета: Підвести підсумки роботи МО за рік. Створити моніторинг навчальних
досягнень учнів. Провести аналіз ДПА. Сформулювати завдання МО на
наступний навчальний рік.
1.Звіт про роботу МО. Визначення шляхів удосконалення роботи МО на
наступний навчальний рік.
Керівник МО: Дерземанова Н.П.
2.Підсумки впровадження нового Державного стандарту початкової загальної
освіти.
Заст. директора з навч. – вих. роботи: Пудич В.В.
3.Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за рік у контексті
їх особистісного росту. (аналіз). Результати ДПА.
Заст. директора з навч. – вих. роботи: Пудич В.В.
4.Аналіз результатів ДПА у 4 класах, підсумкових контрольних робіт та
перевірки навичок читання, виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення
рекомендацій щодо їх усунення.
Заст.директора з навч.-вих. роботи: Пудич В.В.
5.Організація до відкриття літнього оздоровчого табору. Напрямки роботи та
пропозиції.
Домбровська Н.В.
6.Заслуховування звітів «Мої педагогічні здобутки.»
Члени МО
7.Різне.
Члени МО
Автор
zosh10
zosh1036   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 147
Размер файла
86 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа