close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови.

код для вставки
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Іллічівської міської ради
Іллічівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1
Іллічівської міської ради Одеської області
Використання інтерактивних
технологій на уроках англійської
мови
Вчитель англійської мови,
Вчитель 1 категорії
Волошина Олена Ігорівна
м.Іллічівськ
2015
1
План
I.Вступ
3
II.Сутність інтерактивного навчання та використання інтерактивних
технологій
5
III. Застосування інтерактивних технологій на практиці
10
IV.Висновки
18
V. Література
19
VI. Додатки
20
2
I.Вступ
Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих
Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI ст.», визначено
необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов».
Іноземна мова – це не просто навчальний предмет. На відміну від інших
академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною
скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у
світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Тому
оволодіння іноземними мовами визначене як один з пріоритетних напрямів
реформування освіти. Формування свідомості в процесі вивчення іноземних
мов відбувається шляхом розкриття способів мислення. Специфіка іноземної
мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише
кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Саме Вчитель робить
усе можливе і неможливе для цього. Творча особистість Учителя – необхідна
умова реформування освіти. Учитель, який творчо реалізує свої педагогічні
здібності, розвиває й укріплює внутрішній потяг до самовдосконалення
вбачає сенс не тільки в самостійному творчому пошуку. Під час праці він
формує в учнів:
• культуру навчальної праці;
• реалізує принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;
• розвиває самостійність учнів як засіб їх інтелектуального розвитку;
• навчає вміння самостійно регулювати свою розумову діяльність;
• навчає таких прийомів мислення, як порівняння, узагальнення,
встановлення причинно-наслідкових зв'язків;
• мотивування оцінки ситуацією успіху, просування учня у творчому пошуку;
• створює необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку
особистості.
Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення,
знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення
інтелектуальних здібностей (пам'яті, уяви, критичного, логічного,
креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського
розуму. Творча здібність – це здатність дивуватися і пізнавати, вміння
знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття
нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій
діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої
можливості. А самореалізація веде до особистісного зростання. Реалізація
ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій
3
навчання. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям.
Досягнути цього можливо, створюючи інтерактивне середовище.
Мета дослідження. З'ясувати наскільки інтерактивні технології навчання
та колективного творчого виховання відповідають сучасним вимогам
гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх
застосування під час уроків іноземної мови.
Завдання дослідження.
1. Зацікавити учнів до вивчення англійської мови з використанням
інтерактивних методів навчання, розвивати емоційні відгуки учнів до таких
уроків, вчити розуміти їх зміст.
2. Описати методичні прийоми, зміст та відповідність використання
інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови.
3. Визначити характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень
знань учнів.
4. У додатках запропонувати розробки уроків англійської мови з
використанням інтерактивних методів навчання.
Об'єкт дослідження: процес навчання.
Предмет дослідження: комплекс вправ і даний предмет.
Методи дослідження: моделювання, мовне спостереження, експеримент.
Гіпотеза: на уроках з англійської мови можливо формувати високий рівень
знань в учнів, їх самореалізації та вдосконалювати інтелектуальні здібності
при умові:
- творчого реалізування педагогічних здібностей вчителя та створюючи ним
інтерактивне середовище на уроках;
- активного застосування інтерактивних методів навчання на різних етапах
уроку, які сприяють досягненню якісно нового рівня у вивченні іноземних
мов.
4
II.Сутність інтерактивного навчання та використання
інтерактивних технологій
Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних
технологій та інтерактивного уроку, варто з'ясувати загальну суть
інтерактивного навчання і порівняти його із загальновідомими, традиційними
підходами до навчання. Я. Голант ще в 60-х рр. XX ст. охарактеризував три
основні моделі навчання, що існують у сучасній школі. Він виділяв активну й
пасивну моделі залежно від участі учнів у навчальній діяльності.
У такій класифікації Я. Голант швидше використовує «пасивність» як
визначення низького рівня активності учня, переважно репродуктивної
діяльності за майже повної відсутності самостійності й творчості.
До цієї класифікації можна додати інтерактивне навчання як певний різновид
активного, який має свої закономірності та особливості.
У пасивній моделі навчання учень виступає в ролі «об'єкта» навчання. Він
повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому вчителем, текстом
підручника. До відповідних методів навчання належать ті, за якими учні
лише слухають і дивляться (лекція – монолог, читання, пояснення,
демонстрування й відтворювальне опитування учнів). Учні, як правило, не
спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань.
Активна модель навчання передбачає застосування методів, які
стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає
«суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем.
Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто
домашні), запитання від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче
мислення.
Слово «інтерактивний» означає здатний до діалогу. Інтерактивне навчання
– це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну,
передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен
учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається за умова постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це спів
навчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і
учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання,
розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають,
вміють і здійснюють.
Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу
обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці,
взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу.
Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється
взаємодія вчителя й учня.
5
Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за
яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить
продуктивним сам освітній процес.
Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:
• у роботі задіяні усі учні класу;
• учні навчаються працювати у команді;
• формується доброзичливе ставлення до опонента;
• кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
• створюється «ситуація успіху»;
• за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
• формуються навички толерантного спілкування;
• вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення
проблеми.
Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити
цінність інших людей. Основними формами інтерактивної роботи є
навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи 4–6 осіб.
Риси інтерактивного навчання:
• двобічний характер;
• спільна діяльність учителя й учнів;
• керівництво процесу вчителем;
• спеціальна організація та різноманітність форм;
• інформаційна прогалина;
• цілісність та єдність;
• мотивація та зв'язок з реальним життям;
• виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння
нових знань.
Організація інтерактивного навчання передбачає використання
дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення
проблемних ситуацій.
Нині приділяють належну увагу інтерактивним методам навчання, в яких
процес навчання поєднується із процесом спілкування, а активність школярів
перевершує активність учителя. Інтерактивний означає сприятливий тому,
щоб взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди, діалогу з будь-чим
(наприклад, комп’ютером) чи з будь-ким (людиною). Значить, інтерактивне
навчання - це, перш за все, діалогове навчання, у ході якого здійснюється
взаємодія вчителя й учня. Інтерактивне навчання відноситься до
педагогічних технологій на основі ефективності управління і організації
навчального процесу (як і випереджувальне навчання; і навчання дітей за
інтересами; програмоване; колективне; групове навчання) [59, с.150-160].
Основна характеристика "інтерактиву" - це спеціальна форма пізнавальної
діяльності; навчальний процес організовано так, що практично всі учні
заохочені до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти й
рефлектувати з приводу того, що вони знають і про що думають; має бути
6
атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки - форма кооперації та
співпраці; на уроці організується індивідуальна, парна, групова робота;
застосовуються дослідницькі проекти, рольові ігри, робота з документами,
різними джерелами інформації, використовуються творчі форми роботи.
Інтерактивними називаються спеціальні засоби і пристрої, які
забезпечують безперервну діалогову взаємодію двох сторін. Інакше кажучи,
навчання проходить у процесі спільної злагодженої роботи групи учнів та
вчителя, під час якої аналізуються, обговорюються та розв’язуються
навчальні й професійні завдання.
Принципи інтерактивної роботи:
• Одночасна взаємодія - всі учні працюють в один і той же час.
• Однакова участь - для виконання завдання кожному учневі дається
однаковий час.
• Позитивна взаємодія - група виконує завдання при успішній роботі кожного
учня.
• Індивідуальна відповідальність - при роботі у групі у кожного учня своє
завдання .
Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично
необмежені. До інтерактивних методів навчання слід віднести дискусії,
рольові ігри, імітаційні ігри, уроки - панорами, уроки - прес - конференції.
Під час проведення уроку - семінару або прес - конференції варто
підготувати групи до спільної роботи.
1. Передусім учні проходять тренінг із відпрацювання навичок та культури
ведення дискусії, вміння слухати й формувати свої висновки, вважати себе за
групу однодумців.
2. Навчальна група засвоює культуру взаємоузгоджених дій у процесі
рольової гри.
3. Учасники групи засвоюють певний рівень імітаційного моделювання гри.
До особливостей імітаційних ігор належать такі:
• учитель очолює гру, але головної ролі не відіграє, він виконує лише
функцію організатора гри;
• у грі, при взаємодії учнів, створюється навчальна ситуація;
• є персоналізація ігрового навчання;
• ситуація гри створює найсприятливіші можливості для активного навчання:
вона заохочує школяра в пошуку спочатку запитання, а потім і відповіді на
нього;
• у грі проявляються винахідливість, кмітливість, рішучість її учасників .
Кожна гра має свої особливості, але є індивідуальною в кожному варіанті.
У психології гра традиційно розглядається як форма діяльності в умовах
ситуаціях, спрямована на відновлення та засвоєння суспільного досвіду,
зафіксованого в соціально - закріплених способах, здійснення предметних
дій, у предметах науки і культури .
Гра - найбільш доступний для дітей вид діяльності, спосіб переробки
отриманих із зовнішнього світу вражень. У грі яскраво проявляються
7
особливості мислення та уяви дитини, його емоційність, активність,
розвиваюча потреба в спілкуванні. Цікава гра підвищує рівень активності
дитини, і він може вирішити більш складну задачу, ніж на занятті. Але це не
свідчить про те що всі заняття дитини повинні проходити в формі гри. Гра це тільки один з методів, і вона дає гарні результати тільки у поєднанні з
іншими: спостеріганням, бесідами, читанням та іншими. Граючи діти вчаться
застосовувати свої знання та вміння на практиці, користуватися ними в
різних умовах. Гра - це ще самостійна діяльність, в якій діти вступають в
спілкування з однолітками. Їх об’єднує спільна мета, спільні умови до її
досягнення, спільні переживання. Гра має велике навчальне значення, вона
тісно пов’язана з навчанням на заняттях, зі спостеріганням повсякдення. Діти
вчаться самостійно вирішувати ігрові задачі, знаходити кращій спосіб
справдити задумане, користуватися своїм знанням, викладати їх словом. Не
рідко гра слугує для повідомлення нових знань, для розширення кругозору.
З розвитком інтересу до дорослого труда, до суспільного життя, до
героїчних подвигів людей у дітей з’являються перші мрії про майбутню
професію, прагнення наслідувати улюблених героїв. Це робить гру важливим
засобом створення направленості учня. Гра має дуже багато різноманітних
функцій, але найголовніші два види: навчальна та виховна.
Гра має велике значення для розвитку особистості. Успіх навчальної гри
визначається можливостями учасників, а також їхніми віковими
особливостями. Навчальна ділова гра має такі функції:
1. Розвиваюча - забезпечує під час навчальної діяльності розвиток творчого
потенціалу учнів, їх самостійності в оволодінні методами отримання
необхідних знань.
2. Комунікабельна - реалізується через організацію спілкування, регулювання
міжособистісних відносин, виникнення механізму саморегуляції поведінки.
3. Активізуюча - передбачає стимулювання пізнавальних процесів, інтересів,
потреб.
4. Інформаційна - проявляється у спрямованості змісту гри на соціальні,
психологічні та методичні проблеми.
5. Функції інтеграції знань забезпечує міжпредметні зв’язки між курсами
загальних об’єктів вивчення .
Під час проведення інтерактивних ігор активізується творчий потенціал
особистості. Свої функції інтерактивна гра виконує ефективно, якщо
відповідає таким вимогам:
1) її змістом є програмний матеріал;
2) вона застосовується у різноманітних формах;
3) правильно узгоджується з іншими дидактичними засобами;
4) забезпечує всебічний розвиток особистості.
Інтерактивна гра починається не тоді, коли учні одержують завдання, а коли
їм стає цікаво грати. Це означає, що гра викликає приємні емоції і дає роботу
їхньому розуму.
8
Ми розділяємо технології інтерактивного навчання на чотири групи
залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності:
• Інтерактивні технології кооперативного навчання.
• Інтерактивні технології колективно-групового навчання.
• Технології ситуативного моделювання.
• Технології оцінювання дискусійних питань.
9
III. Застосування інтерактивних технологій на практиці
Для експерименту я взяла 2 класи: 5-Б та 5-В. В 5-Б класі я проводила
уроки без використання інтерактивних технологій ( пасивна модель навчання
- за даною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає
матеріал, який йому надає вчитель: відеофільм, текст підручника тощо. За
такої моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або
слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу
вчителем, демонстрація.), а в 5-В я використовувала інтерактивні технології
щоуроку на різних етапах уроку (інтерактивна модель навчання - схема даної
моделі відображає постійне спілкування учителя з учнями, учнів з учнями.
Відбувається спілкування всіх членів колективу. При навчанні за такою
моделлю застосовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм,
фронтальне опитування, круглий стіл, дебати).
Отже, як виглядає інтерактивний урок і які саме технології в своїй роботі я
використовувала?
Структура інтерактивного уроку.
Мотивація (мета етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й
викликати інтерес до теми).
Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів
(забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, що вони
повинні досягти на уроці і чого від них чекає учитель).
Надання необхідної інформації (дати учням достатньо інформації для
того, щоб на її основі виконувати практичні завдання).
Інтерактивна вправа (центральна частина, її мета – засвоєння
навчального матеріалу, досягнення результату).
Підбиття підсумків (рефлексів), оцінювання результатів уроку.
На кожному з даних етапів можна використовувати різноманітні
інтерактивні технології та вправи.
Мотивація
«Незакінчені речення» «Мікрофон» «Мозковий
штурм» «Асоціативний кущ»
Надання необхідної
інформації
«Мікрофон»
Робота в парах та малих групах
Інтерактивна вправа
(центральна частина)
«Ажурна пилка»
«Займи позицію»
«Ситуативне моделювання»
Метод «Прес»
«Два – чотири – усі разом»
«Акваріум»
«Навчаючи – вчуся»
10
«Дискусія»
Навчальна гра
Робота в парах та малих групах
Підбиття підсумків
«Мікрофон» «Мозковий штурм» Робота в парах
«Дерево рішень» «Займи позицію»
Повідомлення теми та цілей уроку.
Teacher: Today we are going to speak, read, watch video-films, a cartoon and do
some tasks on the computers.
And now let’s guess what the topic of our lesson is.
(Slide 1) The demonstration of presentation “ Hobbies and Interests”.
(Slide 2) A hobby is what you can and like doing when you have free time .
(Slide 3) There are different kinds of hobbies.
(Slide 4) Martial Arts
(Slide 5) Gymnastics
(Slide 6) Football
(Slide 7) Dancing
(Slide 8) Collecting
Teacher: Why do we need hobbies?
Pupils: Hobbies help people relax.
They entertain and give pleasure.
You do something you enjoy doing.
When we have a hobby our life becomes more interesting.
Teacher: What is the topic of the lesson?
Pupils: The topic of the lesson is ”Hobbies’’.
Teacher → pupils: And what are your hobbies?
1. What is your favourite hobby?
2. Do you like to listen to music?
3. Do you like going to the theatre?
4. Do you like playing computer games?
5. Do you like sports and games?
Vocabulary work.
1) Озвучити слова в автоматичному режимі: aerobics, camera, cartoon, choir,
fair, coin, stamp, interested.
2) Прослухайте слова и виберіть правильну картинку.
fair – ярмарок
coin – монета
11
stamp – печатка, марка
interested – зацікавлений
choir – хор
3) Виберіть англійське слово з лівого списку і поєднайте його з перекладом
cartoon
фотокамера, кинокамера
fair
мультфильм
coin
зацікавлений
camera
аеробіка
aerobics
печатка, марка
stamp
хор
interested
монета
choir
ярмарок
4) Правопис слів.
Choir, aerobics, fair, interested, cartoon, stamp, coin, camera.
“Unusual Hobbies’’ (Slides 9-16)
Comments on the slides.
(SLIDE 10) – Extreme
(SLIDE 11) – Pictures made of Scotch
(SLIDE 12) – Drawings on the sand
(SLIDE 13) – Carving on pumpkins
(SLIDE 14) – Microminiatures
(SLIDE 15) – Sculptures
(SLIDE 16) – Thank you
Comment on the slides.
«Мозковий штурм»
( слайди з поняттями «вільний час», «хобі»)
Teacher: What is free time?
Ps: It’s time people have after lessons or work.
Teacher: And what a hobby is?
Ps: It’s something people do in their free time.
Вдосконалення навичок мовлення.
1) Учні знаходять назви
захоплень і зачитують їх (слайди з шифрованими захопленнями)
Teacher:Look at the blackboard and find different hobbies.
Ps: Dancing, music, reading, tennis
Gardening, theatre, travelling, fishing, football
12
Ps: Collecting, cinema, sports, computer
2) Учні знаходять відповідності між назвами і їх значенням.
(слайд з відповідностями)
Teacher:Now match hobbies with their meanings.
P1: Gardening – to work in the garden
P2: Travelling – to go from place to place
P3: Taking pictures – to make a photo
P4: Collecting things – to bring things together
P5: Keeping fit – to go in for sports
3) Розповіді учнів про свої захоплення у вільний час у вигляді
презентацій та монологів.
Teacher: As far as I know you’ve prepared stories about activities you do in your
free time and I want you to tell us about them. Some pupils have presentations and
some monologues.
Pupils present their monologues and presentations about spare time.
Аудіювання
1) Зняття лексичних та фонетичних труднощів.
Teacher: Today I want you to recollect irregular verbs in the Past Simple tense.
And the next song will help us to do this.
As you know listening to the songs is not easy so you can see some new words on
the board:
Crazy – сумасшедший
Rang – позвонил
Caught – поймал, сел
So, you listen to the song and name the verbs.
2) Прослуховування пісні.
Pupils listen to the song “ What a crazy day”
3) Перевірка розуміння змісту і виконання вправ:
1. Учні називають неправильні дієслова з пісні;
Teacher: OK, and now your next task is to put the pictures in order.
Ps: woke, got, ate, drank, went, caught, rode, broke, rang, swam, came, lay, read.
2. Учні розставляють малюнки по черзі;
Teacher: OK, and now your next task is to put the pictures in order.
Ps: A- 7 B -3 C – 6 D- 2 E – 5 F -1 G – 8 H- 4
3. Учні по черзі виставляють лінії з пісні.
Teacher: Well done, and one more task – put the lines of the song in order and then
listen to check.
Ps: 4
1
Ps
7
8
2
3
13
Ps
Ps
5
6
Уведення в іншомовну атмосферу.
T: Let’s start our lesson with the poem
I like reading comic books.
I always read a lot.
I like collecting action toys.
Sometimes it’s hard to stop.
I like swimming for our team.
We win a lot of races.
I like singing, painting, drawing …
I like hiking in wild places.
I like to study every day.
I like to jump, I like to run,
I like to play, it’s fun!
(After reading the poem some words are cleaned up by the teacher)
T: Look at the pictures and say what are we going to speak about.
T: The theme of our lesson is Hobby. Name the hobbies you can see on the pictures.
T: What is hobby?
14
P: A hobby is an activity we always like doing!
Hobby riddles:
T: Listen to the descriptions of the hobby. Name it.
This can be an indoor or outdoor activity. You need a ball to play. Are you tall?
Do you like jumping? This is good for you!
(volleyball)
This is something to do with friends. It is an outdoor activity. Do you like the
countryside? Do you like walking? This is a good activity for you! (hiking)
Some people like to dance. Sometimes they go to special dance clubs or dance at
home or go to the disco clubs.
(dancing)
They can play football or hockey, swim or run very well. People like to go to the
stadium or they go to the sports ground.
(sports)
People like listening and singing songs. Some of them can go to special music
schools.
(singing)
People can travel by car, by plane, by train, by plane or on foot. They like to visit
different cities, countries. It helps them to learn history, geography, traditions.
(travelling)
Робота в парах
T: Divide the hobbies into two columns
Like
Dislike
T: Write 3 or 4 of them. Ask each other:
T: What do you like doing?
P: I like …
T: Ask each other about likes and dislikes.
P: Do you like…?
P: Yes, I do. (No, I don`t). And you?
Діалогічне мовлення
T: Your home task was to prepare the dialogues.
Dialogue 1.
15
P: Do you have a hobby ……?
P: Yes, I do. And what about you?
P: I have a hobby too.
P: What is your hobby?
P: My hobby is playing computer games. And you?
P: I like playing tennis, it`s my favourite hobby.
Dialogue 2
P: Have you got a hobby?
P: Yes, I have. And you? Have you got a hobby?
P: I enjoy collecting coins. I have a large collection of coins nearly about 250 coins.
My father is a journalist, he brings them from different countries. And what do you like
doing in your free time?
P: I like swimming. I go in for swimming for two years. I take part in competitions
and I have 2 medals already. Besides, I like fishing.
Гра «Крокодил»
The pupil shows some hobby, others guess it.
Гра «Пазл»
Find as many words as you can.
c
o
l
l
e
c
t
o
r
n
o
w
n
o
t
p
a
b
l
s
t
a
m
p
t
r
a
v
e
l
l
i
n
g
c
n
o
n
m
u
s
e
u
m
a
t
o
e
w
h
u
v
o
u
p
n
e
c
i
w
c
y
s
b
p
a
i
n
t
i
n
g
x
f
i
s
h
i
n
g
k
l
d
l
h
m
c
b
z
s
p
o
r
t
a
o
s
w
i
m
m
i
n
g
c
p
n
a
s
p
y
c
o
o
k
i
n
g
c
d
r
e
a
d
i
n
g
c
l
a
e
p
16
Гра«Сніжки»
Relaxation
Game “Snowball”. Pupils continue the sentences.
I like drawing.
P II: I like drawing,dancing.
P III: I like drawing,dancing,cooking.
P IV: I like drawing,dancing,cooking,playing computer games.
P V: I like drawing,dancing,cooking,playing computer games, reading books.
P VI: I like drawing,dancing,cooking,playing computer games, reading books,
playing football.
P VII: I like drawing,dancing,cooking,playing computer games, reading books,
playing football, playing tennis.
P VIII: I like drawing,dancing,cooking,playing computer games, reading books,
playing football, playing tennis, playing the guitar.
По завершені своєї експериментальної роботи я провела діагностику учнів
з метою виявлення проценту якості навчання учнів ( у вигляді тестування) і
отримала такі результати:
5-Б клас (14 учнів)
рівень
до
низький
5-В клас (26 учнів)
після
до
після
7%
1
7%
низький
2
8%
0
0%
1
середній
5
36%
5
36%
середній
5
19%
5
19%
достатній
5
36%
5
36%
достатній
8
31%
7
27%
високий
3
21%
3
21%
високий
11
42%
14
54%
Таким чином ми бачимо, що відсоток якості навчання в 5-Б класі залишився
незмінним – 57%. А ось в 5-В класі він зріс з 73% до 81%.
5-В клас
До
Після
низький
низький
середній
середній
достатній
достатній
високий
високий
17
IV.Висновки
Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати
підходи до наочності: вона повинна містити елемент роздуму, на основі
якого учні самостійно опрацьовують матеріал. Висловлювання учня як
продукт такої організації навчання буде результатом його думки й рук. І це,
на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише
покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме сили
зробити новий крок у політиці та економіці. Жоден із нас не може
передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно,
вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно
навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання,
орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному житті. А
інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують
особистість і готують її до реального життя.
Інтерактивна взаємодія характеризується високим показником
інтенсивності спілкування учасників, їх прямою комунікацією, зміною
використаних прийомів та форм спілкування, що допомагає урізноманітнити
сприйняття інформації, тим самим, покращуючи її засвоєння .
Регулярне використання на уроках системи спеціальних вправ і завдань,
спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей і здатностей, розширює
кругозір дітей , сприяє мовному розвитку, підвищує якість мовної
підготовленості, дозволяє школярам більш упевнено орієнтуватися в
найпростіших закономірностях навколишньої їхньої дійсності й активніше
використовувати знання англійської мови в повсякденному житті.
Щоб дитина вчилася на повну силу своїх здібностей, потрібно викликати в
неї бажання до навчання , до знань, допомогти дитині повірити в себе, у свої
здатності.
Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише учня, але
й викладача до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей,
орієнтує на пошук унікальних якостей студентів, особливостей їх мислення.
Я вважаю, що результатами своєї експериментальної роботи я довела, що
на уроках з англійської мови можливо формувати високий рівень знань в
учнів, їх самореалізації та вдосконалювати інтелектуальні здібності при
умові:
- творчого реалізування педагогічних здібностей вчителя та створюючи ним
інтерактивне середовище на уроках;
- активного застосування інтерактивних методів навчання на різних етапах
уроку, які сприяють досягненню якісно нового рівня у вивченні іноземних
мов.
18
V. Література
1. Іноземні мови в навчальних закладах. 2004. – №1.
2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. – К.: А.С.К., 2005. – с. 192.
3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в
школі: Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – с. 160.
4. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод. посіб. авт.уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002, - 136 с.
5. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального
мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] //
Завуч (Перше вересня). – 2000. - №8. – С.7-11.
6. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці //
Доба. – 2002. - №2.
7. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового
штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше
вересня). – 2000. - №8.
19
VI. Додатки
ДОДАТОК 1
ТЕМА:”ВІДПОЧИНОК Й ДОЗВІЛЛЯ.”
Тема: «HOBBIES AND INTERESTS»
Мета: практикувати учнів у вживанні лексики за темою уроку; розвивати
навички аудіювання, читання та говоріння; формувати комунікативні
навички учнів згідно заданої ситуації; розвивати фонематичний,
інтонаційний слух, мовну реакцію учнів; заохочувати учнів спілкуватися на
англійській мові; розвивати соціокультурну компетенцію учнів.
Тип уроку: комбінований
Метод: інтерактивний («мікрофон», метод проектів, робота в групах),
мультимедійний,комунікативний.
Обладнання:
 Карп`юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 5-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів(Unit 2,Lesson 2)-Тернопіль
«Видавництво Астон», 2013;
 Р.З. для підручника,Тернопіль «Лібра Терра», 2013;
Хід уроку
I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. Привітання
Teacher: Good morning, dear friends. I am glad to see you again. The weather is
fine today and I see that you are in a good mood, aren’t you?
Pupils: Yes, we are.
We are in a good mood,
We are in a good mood.
Yes, that’s true
We are in a good mood
And what about you?
Teacher: I’m in a good mood too.
2. Повідомлення теми та цілей уроку.
Teacher: Today we are going to speak read watch video-films, a cartoon and do
some tasks on the computers.
And now let’s guess what the topic of our lesson is.
(Slide 1) The demonstration of presentation “ Hobbies and Interests”.
(Slide 2) A hobby is what you can and like doing when you have free time .
(Slide 3) There are different kinds of hobbies.
20
(Slide 4) Martial Arts
(Slide 5) Gymnastics
(Slide 6) Football
(Slide 7) Dancing
(Slide 8) Collecting
Teacher: Why do we need hobbies?
Pupils: Hobbies help people relax.
They entertain and give pleasure.
You do something you enjoy doing.
When we have a hobby our life becomes more interesting.
Teacher: What is the topic of the lesson?
Pupils: The topic of the lesson is ”Hobbies’’.
Teacher → pupils: And what are your hobbies?
1. What is your favourite hobby?
2. Do you like to listen to music?
3. Do you like going to the theatre?
4. Do you like playing computer games?
5. Do you like sports and games?
II. Основна частина уроку.
1.Vocabulary work.
1) Озвучити слова в автоматичному режимі: aerobics, camera, cartoon, choir,
fair, coin, stamp, interested.
2) Прослухайте слова и виберіть правильну картинку.
fair – ярмарок
coin – монета
stamp – печатка, марка
interested – зацікавлений
choir – хор
3) Виберіть англійське слово з лівого списку і поєднайте його з перекладом
cartoon
фотокамера, кинокамера
fair
мультфильм
coin
зацікавлений
camera
аеробіка
aerobics
печатка, марка
stamp
хор
interested
монета
choir
ярмарок
4) Правопис слів.
21
Choir, aerobics, fair, interested, cartoon, stamp, coin, camera.
2. Relaxation:
Teacher: Singing is a hobby too. Let’s relax and sing ”Emily’s Rap’’ ex.4 p.15
3. Reading ex.1 p. 58
1) Pre-Reading Answer the questions.
What are unusual hobbies? Can you name your unusual hobbies?
2) Reading. Read and name the boy’s “unusual hobbies’’.
3) Post-Reading Activities
Say if the sentences are true or false
1. Olena is at their School Hobby Fair.
2. Petro collects stamps and coins.
3. Borys makes cartoons.
4. His new cartoon is called Pencil Box.
5. Cartoon has got 2000 drawings.
6. Borys uses his computer.
4. Speaking about collections.
Say:
-what things people collect
-why they collect these things
-what you (your friends, relatives) collect
5. “Unusual Hobbies’’ (Slides 9-16)
Comments on the slides.
(SLIDE 10) – Extreme
(SLIDE 11) – Pictures made of Scotch
(SLIDE 12) – Drawings on the sand
(SLIDE 13) – Carving on pumpkins
(SLIDE 14) – Microminiatures
(SLIDE 15) – Sculptures
(SLIDE 16) – Thank you
Comment on the slides.
6. Physical relaxation
“Hands up, hands down,
Shake your hands
And turn around.
Hands up, hands down,
Shake your hands
And sit down!”
22
7. Watching a video-film “Kids’ hobbies and interests” and discussing children’s
hobbies.
And what about you?
What are you fond of?
What are you interested in?
8. Speaking
Exercise 1 p.26 (Workbook)
I
am
fond of
reading
He
is
interested in
photography
She
are
travelling
We
learning English
You
collecting things
They
gardening
playing chess
painting
9. Writing
The work on the cards.
Hobby
Watching TV
Painting
Watching cartoon
Playing computer games
Drawing
Don’t like
Like
10. Speaking “My hobby”.
Teacher: Oleh Kryvoshapko visited his school Hobby Fair and we are at our Form
Hobby Fair today. We can learn a lot about your likes and interests.
Who will start?
Pupil 1: Hello! My name is Andrey. I like dancing and painting. At these photos
you see me dancing and these are my pictures. (Demonstrates his photos and
drawings)
Pupil 2: Hi! My name is Danylo. My hobby is sports. I like cycling. You can see
me at this picture.
23
The poem “I can paint”
Pupil 3: Hello! My name is Karina. I am fond of cooking. I often help my mother
in the kitchen. I’ve prepared a very tasty pie for you. (Puts the pie on the table)
The poem “Cooking”
Pupil 4: Hi! My name is Eva. I like embroidering very much. Look at this work. It
is my mother’s one. My mother teaches me to embroider and this is my first work.
(Presents her work)
Pupil 5: Hello! I am Sofia. My hobby is music. I am fond of the guitar. I want to
play for you. (Plays the guitar)
11. Reflection
Teacher: Thank you children. We’ve learned a lot about your pastime. Do you like
to watch cartoons? I think you do. Many children are fond of watching cartoons. It
is their hobby. So I have a small present for you. You’ve worked very hard today.
So enjoy watching the cartoon “Snow White and Seven Dwarfs”. The pupils watch
the cartoon and do the test from the computer programme.
III. Summing-up.
Teacher: Did you like the lesson? Have you learned many new things about your
classmates? I thank you for your work during the lesson. I want you to make up a
story about your hobbies.
24
ДОДАТОК 2
ТЕМА:”ВІДПОЧИНОК Й ДОЗВІЛЛЯ.”
ПІДТЕМА: “ OUR SCHOOL TRIP ON HOBBIES”
Мета: удосконалювати навички усного мовлення, читання, аудіювання за
темою” захоплення та відпочинок”
Практична: Вдосконалення навичок мовлення за темою” Відпочинок й
дозвілля” ;
Вдосконалення навичок читання з вилученням основної
інформації,
Практикувати в аудіюванні з повторенням неправильных дієслів
та минулого неозначенного часу.
Розвиваюча: Розширювати словниковий запас учнів;
Розвивати мовленнєву реакцію, слухову пам,ять.
Виховна: Виховувати в учнів осознання поняття відпочинок, дозвілля;
Навчати правильно організовувати свій вільний час.
Обладнання: Проектор та дошка, презентації учнів, зошит, запис пісні “
What a crazy day”, малюнки, таблиця неправільних дієслів.
Тип уроку: комбінований
Метод: інтерактивний («мікрофон», метод проектів, робота в групах),
мультимедійнийкомунікативний.
Хід уроку
I.
Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. Організаційний момент. Привітання.
(учні дивляться слайди)
Teacher: Good morning, my dear. Nice to see you! How are you?
Pupils: We are OK
Teacher: Are you ready for the lesson?
Pupils: Yes, we are.
Teacher: We start the lesson and you should guess the topic of it. Look at the
blackboard and say what it is.
Pupils: It is free time and hobbies.
Teacher: Right!
2. Уведення в іншомовну атмосферу.
Teacher:But first let’s prepare our tongues and mouths to speak English and
practice some tongue twisters.
Teacher:“ A big black bug bit a big black bear
And a big black bear bit a big black bug”
“Red lorry yellow lorry”
“ Fuzzy Wuzzy was a bear,
Fuzzy Wuzzy had no hair,
Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, was he?”
That’s good.
25
Pupils produce tongue twisters after the teacher.
Бесіда з учнями.
Teacher: Now tell me, please, what do like doing in your free time?
Ps: I like to draw.
I like to swim.
I like to read.
I like to listen to music.
I like to play computer games.
….
( слайди з поняттями
вільний час, хобі)
Teacher: What is free time?
Ps: It’s time people have after lessons or work.
Teacher: And what a hobby is?
Ps: It’s something people do in their free time.
Основна частина уроку.
1. Вдосконалення навичок мовлення.
4) Учні знаходять назви
захоплень і зачитують їх (слайди з шифрованими захопленнями)
Teacher:Look at the blackboard and find different hobbies.
Ps: Dancing, music, reading, tennis
Gardening, theatre, travelling, fishing, football
Ps: Collecting, cinema, sports, computer
5) Учні знаходять відповідності між назвами і їх значенням.
(слайд з відповідностями)
Teacher:Now match hobbies with their meanings.
P1: Gardening – to work in the garden
P2: Travelling – to go from place to place
P3: Taking pictures – to make a photo
P4: Collecting things – to bring things together
P5: Keeping fit – to go in for sports
6) Розповіді учнів про свої захоплення у вільний час у вигляді
презентацій та монологів.
Teacher: As far as I know you’ve prepared stories about activities you do in your
free time and I want you to tell us about them. Some pupils have presentations and
some monologues.
Pupils present their monologues and presentations about spare time.
II.
2. Аудіювання.
4) Зняття лексичних та фонетичних труднощів.
Teacher: Today I want you to recollect irregular verbs in the Past Simple tense.
And the next song will help us to do this.
26
As you know listening to the songs is not easy so you can see some new words on
the board:
Crazy – сумасшедший
Rang – позвонил
Caught – поймал, сел
So, you listen to the song and name the verbs.
5) Прослуховування пісні.
Pupils listen to the song “ What a crazy day”
6) Перевірка розуміння змісту і виконання вправ:
4. Учні називають неправильні дієслова з пісні;
Teacher: OK, and now your next task is to put the pictures in order.
Ps: woke, got, ate, drank, went, caught, rode, broke, rang, swam, came, lay, read.
5. Учні розставляють малюнки по черзі;
Teacher: OK, and now your next task is to put the pictures in order.
Ps: A- 7 B -3 C – 6 D- 2 E – 5 F -1 G – 8 H- 4
6. Учні по черзі виставляють лінії з пісні.
Teacher: Well done, and one more task – put the lines of the song in order and then listen to
check.
Ps: 4
Ps
1
7
8
Ps
2
3
Ps
5
6
Заключна частина уроку.
1. Домашнє завдання.
Повторити неправильні дієслова та вивчити пісню
“What a crazy day”.
Teacher: Well, your home task is to revise irregular verbs and to learn this song by
heart.
2. Підведення підсумків уроку.
Бесіда з учнями.
Teacher: So, my dear, our lesson is about to over. What have you learnt today?
P1: We have learnt about hobbies of our children.
Teacher: Did you know anything new?
P2: I have learnt about activities of my classmates.
Teacher: Did you like our lesson?
P3: Yes, I liked the lesson.
Teacher: You were great and get excellent marks. Good bye!
III.
27
ДОДАТОК 3
ТЕМА:”ВІДПОЧИНОК Й ДОЗВІЛЛЯ.”
ПІДТЕМА: “ OUR HOBBIES”
Мета: виховувати поважне ставлення до хобі своїх однокласників, розвивати
мовну здогадку,мовленнєві навички, творче мислення, тренувати у вживанні
вивчених граматичних структур, активізувати лексичні навички мовлення
сформовані на попередніх уроках,удосконалювати навички читання, письма та
усного мовлення.
Тип уроку комбінований
Обладнання: підручник О.Д. Карп’юк 5 клас, ілюстрації із зображенням хобі,
ксерокопії із завданням для читання, комп’ютер,проектор.
Хід уроку
I.
Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1.Організаційний момент. Привітання.
T:Good morning children! How are you?
Ps: We are fine, thank you. And you?
T: I’m fine, thank you.
2.Уведення в іншомовну атмосферу.
T: Let’s start our lesson with the poem
I like reading comic books.
I always read a lot.
I like collecting action toys.
Sometimes it’s hard to stop.
I like swimming for our team.
We win a lot of races.
I like singing, painting, drawing …
I like hiking in wild places.
I like to study every day.
I like to jump, I like to run,
I like to play, it’s fun!
(After reading the poem some words are cleaned up by the teacher)
28
T: Look at the pictures and say what are we going to speak about.
T: The theme of our lesson is Hobby. Name the hobbies you can see on the pictures.
T: What is hobby?
P: A hobby is an activity we always like doing!
I.
Основна частина уроку.
1.Граматичні вправи.
1)повторення вживання структур:
T:Let`s brush up in our memory the structures I am fond of/ I am interested in.
I am fond of
V+ing
I am interested in
(Ha дошці записані вирази, діти повторюють за вчителем, перекладають.)
1) T: But before you make the sentences add - ing ending to the verbs.
As you remember ing ending is important with the verbs in these structures:
______(sing) songs
_______(listen)to music
______(take) photos
________(watch) films
______(go) to the museum
_________(read) books
______(collect) stamps
_________(make) bird-houses
______(write) poems
2)T: Make up sentences using structures: I am fond of/I am interested in.
2. Hobby riddles:
29
T: Listen to the descriptions of the hobby. Name it.
This can be an indoor or outdoor activity. You need a ball to play. Are you tall?
Do you like jumping? This is good for you!
(volleyball)
This is something to do with friends. It is an outdoor activity. Do you like the
countryside? Do you like walking? This is a good activity for you! (hiking)
Some people like to dance. Sometimes they go to special dance clubs or dance at
home or go to the disco clubs.
(dancing)
They can play football or hockey, swim or run very well. People like to go to the
stadium or they go to the sports ground.
(sports)
People like listening and singing songs. Some of them can go to special music
schools.
(singing)
People can travel by car, by plane, by train, by plane or on foot. They like to visit
different cities, countries. It helps them to learn history, geography, traditions.
(travelling)
3. Робота в парах
T: Divide the hobbies into two columns
Like
Dislike
T: Write 3 or 4 of them. Ask each other:
T: What do you like doing?
P: I like …
T: Ask each other about likes and dislikes.
P: Do you like…?
P: Yes, I do. (No, I don`t). And you?
4. Діалогічне мовлення
T: Your home task was to prepare the dialogues.
Dialogue 1.
P: Do you have a hobby ……?
P: Yes, I do. And what about you?
30
P: I have a hobby too.
P: What is your hobby?
P: My hobby is playing computer games. And you?
P: I like playing tennis, it`s my favourite hobby.
Dialogue 2
P: Have you got a hobby?
P: Yes, I have. And you? Have you got a hobby?
P: I enjoy collecting coins. I have a large collection of coins nearly about 250 coins.
My father is a journalist, he brings them from different countries. And what do you like
doing in your free time?
P: I like swimming. I go in for swimming for two years. I take part in competitions
and I have 2 medals already. Besides, I like fishing.
5. Говоріння
T: Do you have a hobby? What is your hobby?
(Pupils tell about their hobbies, showing the pictures.)
6. Читання
T: Now we are going to read the text and do some tasks.
Many pupils of our school have interesting hobbies. Lara is 11 years old. She likes
writing poems and painting pictures.
Tom is 15 years old and he has very interesting hobbies. He likes dancing,
designing Internet sites and playing the piano.
Robert is almost 13 years old. His hobbies are playing football and reading detective
stories. Our pupils do many interesting things and they are very busy.
They also love different subjects. Tom is the best pupil at math. Lara is good at art
and literature and Robert is one of the best pupils at PE. Their hobbies help them study
well too.
Tick T(true) or F(false).
Lara’s hobby is math.
Playing football is Robert’s hobby.
Lara is good at art.
31
Robert is 15 years old.
Tom is good at literature.
John is a reporter.
Tick the correct answer.
1. How old is Robert? 13/ 16
2. Who has the most hobbies? Lara /Tom
3. Is Tom older than Robert? Yes/ No
4. Who likes to play football? Robert/ Tom
5. Is playing the piano Lara's hobby? Yes/ No
6. Who writes the article about hobbies? John /Tom
7. Гра «Крокодил»
The pupil shows some hobby, others guess it.
8. Гра «Пазл»
Find as many words as you can.
c
o
l
l
e
c
t
o
r
n
o
w
n
o
t
p
a
b
l
s
t
a
m
p
t
r
a
v
e
l
l
i
n
g
c
n
o
n
m
u
s
e
u
m
a
t
o
e
w
h
u
v
o
u
p
n
e
c
i
w
c
y
s
b
p
a
i
n
t
i
n
g
x
f
i
s
h
i
n
g
k
l
d
l
h
m
c
b
z
s
p
o
r
t
a
o
s
w
i
m
m
i
n
g
c
p
n
a
s
p
y
c
o
o
k
i
n
g
c
d
r
e
a
d
i
n
g
c
l
a
e
p
III. Заключна частина уроку.
T:So, children, let`s summarize our work at the lesson. What did you like to do at
the lesson? Was it difficult for you?
T: Thank you for the lesson and good-bye!
32
ДОДАТОК 4
Урок-бесіда в казковій формі
ТЕМА: “DAILY LIFE”.
Мета: ознайомити з використанням теперішнього тривалого часу, розвивати
граматичні навички, навички говоріння, закріплення лексичного матеріалу.
Обладнання : проектор, екранкартки , презентація з малюнками.
I.
Хід уроку
Introduction. Greeting
Teacher: Hello, my dear children! I am glad to see you. Sit down, please.
Well, today we continue to speak about daily life and learn the Present Continuous
Tense.
II.
Home Assignment Checking
Teacher: But first, help Nick. Look at the blackboard. He has got a letter
from his mother, but some letters are missed because of the rain. Help to read the
letter, put the necessary letters.
(Учні повторюють слова, які вони вчили вдома, потім переписують лист Ніка
в зошити, вставляючи пропущені літери.)
My dear Nick.
Please, w_ _ h your f _ c _ i _ the m_ _ nin_.
Don’t forget to do it e_ er_ d_ y.
Your dear Mummy.
III.
Presentation of the New Grammar Material.
Teacher: Well, today you learn the Present Continuous Tense. Let’s listen to
the fairy tale about it.
У тридев’ятому царстві жив собі король «To Be». Було у нього три
дочки «Am», «Is», «Are». Одного разу вирішив король віддати своїх дочок
заміж. Послав він своїх гінців по всьому світу. Приїхало королів заморських,
принців, царевичів сила-силенна.
(Учитель демонструє картки з написаними на них займенниками «I», «He»,
«She», «It», «They», «You», «We».)
У перший день на турнірі змагалися королі заморські за старшу дочку
«Am». Переміг у перший день королевич «I». Погодилась вийти заміж
старша дочка, і подарував їй король великий посаг: «now», «-ing» та велику
кількість слуг-дієслів. Стали вони жити-поживати й добро наживати.
33
(Учитель будує конструкцію «I am going now».)
Наступного дня змагалися королі за середню дочку «Is». І перемогли
відразу три королі заморських «He», «She», «It», але впертою була середня
принцеса. Вона сказала, що ще подумає, за кого їй виходити заміж. Король
не хотів образити свою дочку й подарував їй придане: «now», «-ing», і слугдієслів.
(Учитель будує на дошці конструкцію.)
(He She It )} is wasing now.
Третього дня змагалися принци та королевичі за третю дочку –
красуню «Are». І знову перемогли три принци «We», «They», «You». Але
була принцеса дуже доброю і сказала, що вона не хоче їх ображати, і вони
залишилися друзями. Але й молодшій дочці подарував король придане:
«now», «-ing», і слуг-дієслів.
(Учитель будує на дошці конструкцію.)
(We You They )} are running now.
З того часу в англійській мові тридев’яте царство «Present Continuous »,
сестри-царівни, королі заморські, їхнє придане й слуги-дієслова допомагають
нам говорити про дію, яка відбулася в цей момент.
(Учитель, використовуючи картки-опори, будує речення й просить учнів
прочитати їх та перекласти. Після цього вводить заперечну форму.)
Але в тридев’ятому царстві «Present Continuous » жила привередлива
частка «Not», яка була мачухою принцес і заважала своїм падчеркам правити
царством. Вона ставала між царівною та її слугою, тому слуга не виконував
накази царівни.
(Учитель пише речення на дошці.)
I am not going now.
She is not running now.
They are not washing face now.
Teacher: Let’s play a game «The Champion» and make up as many
sentences as you can, using cards.
(Діти, використовуючи картки-опори, складають речення)
IV. Relaxation
Teacher: Are you tired? Let’s have a rest. One pupil comes to the blackboard
and he shows you what he does in the morning. You must guess what he is doing
and say: “He is doing exercises now”.
(Завдання для 4 або 5 учнів на дошці.)
V. Grammar Practice
(На дошці записані речення, які учні повинні перебудувати у «Present
Continuous» усно чи письмово.)
He goes to school.
I get up.
She does exercises.
They wash hands and face.
You clean teeth.
34
Наприклад: He goes to school. – He is going to school.
IV.
Summing-up
Teacher:
What new words do you know?
What did we do today?
Who is number one today?
Today I like your work.
(Учитель оцінює кожного учня, коментуючи оцінку.)
V.
Homework
Написати в зошит 5 стверджувальних і 5 заперечних речень у «Present
Continuous».
35
ДОДАТОК 5
Сценарій позакласного заходу «Різдво»
CHRISTMAS
On the 25th of December people celebrate Christmas – a beautiful holiday
which is loved by children and adults, when everything is decorated with lights and
toys, when we can see Christmas trees everywhere, when people buy presents and
special food send card and have parties!
A script for a school holiday
Characters: the Seraph, the Shepherd, Joseph, Maria, the Midwife, the Angels, the
Women, the Old Man, Balthasar, Gaspar, Melchior.
SCENE 1
(The Shepherd, sitting under the tree, plays the pipe. The Seraph appears.)
The Seraph:
While shepherds watched
Their flocks by night,
All seated on the ground
The Angel of the Lord came down,
And glory shone around.
(The Seraph flies away)
The Shepherd:
How sweet is the shepherd’s sweet lot.
From the morn to the evening he strays;
He shall follow his sleep all the day,
And his tongue shall be filled with praise.
(Joseph and Mary go along the road by the shepherd.)
The Shepherd:
What are you, good man?
Joseph:
I’m Joseph, a son of Israel.
The Shepherd:
Are you of Israel?
Joseph:
Yea.
The Shepherd:
And who is that women? Is she your wife?
36
Joseph:
It is Mary that was nurtured up in the temple of the Lord. And I received her to
wife by lot. And she is not my wife, but she has conception by the Holy Chost.
The Shepherd:
Is this the truth?
Joseph:
Come hither and see! But now let us come into your cave. The child is going to be
born.
The Shepherd:
Come in!
(All enter the Shepherd’s cave.)
SCENE 2
(Joseph looks for a Midwife.)
Joseph:
Where can I find a midwife? Maria is going to bear. Shall I ask that woman?
The Shepherd:
Where can I find a midwife? Tell me, please!
The Midwife:
Why? And who are you?
Joseph:
I am Josef, a son of Israel. And Maria is going to bear!
The Midwife:
Are you of Israel?
Joseph:
Yea.
The Midwife:
And who is that woman named Maria? Is she not your wife?
Joseph:
It is Mary that was nurtured up in the temple of the Lord. And I received her to
wife by lot. And she is not me wife, but she has conception by the Holy Chost.
And she is going to bear now.
The Midwife:
Is this the truth?
Joseph:
Come hither and see!
(They enter the Shepherd’s cave.)
37
SCENE 3
The Seraph:
Three kinds came riding from far away,
Melchior and Gaspar and Balthasar;
Three wise men out of the east were they,
And they travelled by night an they slept by day,
For their guide was a beautiful, wonderful star.
The star was so beautiful, large and clear,
That all the other stars of the sky
Became a white mist in the atmosphere,
And, by this, they knew that the coming was near
Of the Prince foretold in the prophecy.
So they rode away; and the star stood still,
The only one in the gray of morn.
Yes, it stopped, it stood still of its own free will,
Right over Bethlehem on the hill,
The city of David, where Christ was born.
(The Seraph flies away. The Angels sing the song “Nowel”.)
Angel One:
The first Nowel the angel did say,
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep,
On a cold winter’s night that was so deep.
Nowel, Nowel, Nowel, Nowel,
Born is the King of Israel.
Angel Two:
They looked up and saw a star
Shining in the east, beyond them far,
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and night.
Nowel, Nowel, Nowel, Nowel,
Born is the King of Israel.
Angel Three:
This star drew nigh unto the north-west,
Over Bethlehem it look its rest,
38
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.
Nowel, Nowel, Nowel, Nowel,
Born is the King of Israel.
Angel One:
Just the worst time of the year for a journey…
Angel Two:
… and such a long journey.
Angel Three:
The day is deep and the weather sharp, the dead of winter. A hard time they have
of it.
Angel One:
At the end they preferred to travel all night.
Angel Two:
Yea, all night, sleeping in snatches.
Angel Three:
In the black mid-winter. … Frosty winds.
Angel One:
Earth is hard as iron.
Angel Two:
Water’s like a stone.
Angel Three:
Snow is falling. Snow on snow. Snow on snow.
(The Angels fly away.)
SCENE 4
(The Magi go along the road. They meet Women and then an Old Man.)
The Women:
Who are you? And where you from?
Balthasar:
We are three Kings of Orient. We are to tell of Jesus Christ who will be born in
Bethlehem tonight. And we are bringing him our gifts: gold, frankincense and
myrrh. Go and tell everyone of Jesus Christ!
(The Women go away.)
The Old Man:
What can I give him,
39
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb;
If I were a wise man
I would do my part;
Yet what I can I give him –
Give my heart.
(He follows the Magi. The jingling bells announce Jesus’s birth.)
SCENE 5
(Night. The Magi, the Old Man, the people from Bethlehem, the Shepherd and
Joseph sit near the Shepherd’s cave. The choir of the Angels sing the song “Silent
Night”.)
The Angels:
Silent night, holy night,
Darkness flies, all the light.
Shepherds hear the angels sing,
Hallelujah, hail the King:
Jesus the Saviour is here!
Jesus the Saviour is here!
Silent night, holy night,
Wondrous star, lend thy light,
With the angels let us sing,
Hallelujah to the King.
Jesus the Saviour is here.
Jesus the Saviour is here.
(The Midwife and after her Mary with the baby in her arms leave the cave.)
The Midwife:
My soul is magnified, for salvation has been born into Israel.
Balthasar:
Oh, Maria, mother of Lord! Let us all sing praises to our heavenly Lord and offer,
in his presence, gold and myrrh and frankincense.
Melchior:
I am Melchior. Here is gold.
Gaspar:
40
Frankincense to offer have I.
Balthasar:
My gift is myrrh.
Maria:
Thank you, Wise Men of Orient, thank you for your rich gifts, for your praising of
my beloved son.
All:
The glorious now behold him arise,
King and God and sacrifice,
Alleluia, Alleluia.
Earth to heavens replies.
(The jingling bells. The curtain.)
41
Автор
Алёна
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
912
Размер файла
155 Кб
Теги
англійської
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа