close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

В.Киричук 1

код для вставкиСкачать
Психологопедагогічнa
системa:
“Проектування
особистісного розвитку
учнів загальноосвітніх і професійнотехнічних навчальних закладів”.
Автор проекту:
Киричук Валерій Олександрович
Киричук
Валерій Олександрович
- кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
психології ЦІППО
АПН України,
старший науковий
співробітник Українського
науково-методичного
центру практичної
психології і соціальної
роботи.
Психолого-педагогічне проектування
особистісного розвитку учнів, це
багаторівнева система взаємопов’язаних
психолого-педагогічних технологій, які
забезпечують послідовність навчальновиховного процесу навчального закладу і
розкривають характер взаємодії учасників
НВП залежно від поставлених цілей і
завдань системи освіти.
Мета проекту:
створення нової моделі виховної роботи на
основі інноваційної системи психологопедагогічного проектування особистісного
розвитку учня.
Проект пройшов наукову експертизу у
відділенні психології, вікової фізіології та
дефектології АПН України, схвалений на
Президії Академії педагогічних наук України
(протокол 31/75-69 від 22.05.01р.) та
затверджений наказом Міністерства освіти і
науки України від 29.09.2001р.№665.
НАУКОВА НОВИЗНА ПРОЕКТУ
• Створено ефективну модель системи виховного процесу в
умовах загальноосвітнього навчального закладу на основі
інноваційної
технології
„Психолого-педагогічне
проектування особистісного розвитку учня”, що максимально
оптимізує процес психо-соціального та духовного розвитку
особистості.
• У запропонованому проекті дослідно-експериментальної
роботи застосовано системний підхід (компонентноструктурний і функціональний аналіз) у дослідженні
феномена психо-соціальної активності та розвитку
особистості,
запропоновано
конкретну
психологопедагогічну технологію, що забезпечує систему виховної
роботи загальноосвітнього навчального закладу.
• Цілісна система вибудувана як сукупність наукомістких
взаємопов’язаних
технологій.
Вона
є
теоретично
обґрунтованою
та експериментально доведеною і є
результатом синтезу міждисциплінарного наукового знання.
АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
• Науково-дослідну та експериментальну роботу з
апробації системи проектування особистісного розвитку
учнів розпочато в 1998 році. Результати експертної
оцінки схвалено Президією Академії педагогічних наук
України (протокол №1-7/5-69 від 22.05.2001р.). На
початок 2007 року в науково-дослідній роботі
за
системою проектування особистісного розвитку учнів
беруть участь 246 загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів освіти різного типу в
чотирнадцяти регіонах України. 39 з них є
експериментальними майданчиками всеукраїнського
рівня (наказ Міністерства освіти і науки від 28.09.2001р.
№665),
всі інші – експериментальні майданчики
регіонального рівня (накази обласних управлінь освіти).
Карта експериментальних майданчиків на Україні.
Проект науково-дослідної та експериментальної роботи за темою:
“Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”.
Термін: 2001-2006 р.
Духовний
розвиток
Соціальний
розвиток
ОСОБИСТІСТЬ
Фізичний
розвиток
Психічний
розвиток
Структурно-компонентна модель технології
психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів
Реалізація особистісно-розвивального навчально-виховного процесу
Регулювання і корекція
Сценарії особистісноорієнтованого змісту
навчально-виховної роботи НЗ
Елементи міні-модульності
VIII т/м: Реалізація
4р/п
.
Оцінка і контроль
Сценарії особистіснорозвивального змісту
класних колективів, груп
учнів
VII т/м: Творення
Системно-комплексні
плани навчального
закладу класних
колективів, груп учнів
Проектно-модульний план
навчального закладу
Напрямки, форми та
види роботи
3р/п
.
Терміни, дати реалізації
VI т/м: Планування
Виховні проекти
НЗ
2р/п
.
Учасники навчальновиховного процесу
Навчально-виховні
програми
навчального закладу
Завдання навчального
закладу, класних
колективів, груп учнів
Результати аналізу
особистісного розвитку
учасників НВП
Навчально-виховні
проекти класних
колективів, груп учнів
V т/м: Моделювання
1р/п
IV т/м: Програмування
III т/м: Конструювання
Результати психолого –
педагогічної діагностики
педагогічного колективу,
батьків учнів
ІІ т/м: Аналіз
Діагностичні методики
I т/м: Діагностика
Навчально-виховні
програми класних
колективів, груп
учнів
Навчально-виховні
програми
для загальноосвітніх
навчальних закладів
Задачі
особистісного розвитку
учнів
Прогнозування
особистісного розвитку
учнів
Результати психолого –
педагогічної діагностики
особистісного розвитку учнів
Цілі і завдання національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
3. Соціальний розвиток
4. Духовний розвиток
Особистість
1.Фізичний розвиток
2. Психічний розвиток
I. Цілі і завдання національного виховання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
III. Результати психолого-педагогічної
діагностики учасників навчально-виховного
процесу (Результат І т/м)
II. Діагностичні психолого-педагогічні
методики
Структурно-компонентна модель І технологічного модуля «Диагностика»
Технологічний модуль: Психолого-педагогічна діагностика учасників НВП
1
S
S
Психічний
розвиток ( P)
Потенційні
можливості:D+
Проблеми:D-
Потенційні
можливості: S+
P
P
Фізичний
розвиток ( F)
Проблеми: S -
Потенційні
можливості:P+
Проблеми: P-
F
Соціальний
розвиток ( S) )
D
Духовний
розвиток ( D )
I. Результати психолого-педагогічної діагностики учасників НВП
(Результат І т/м)
Технологічний модуль: Аналіз особистісного розвитку учасників НВП
оолоорлррллр
(Результат IІ т/ м)
2
Проблеми:F-
3
Потенційні
можливості:F+
ІІІ. Результати аналізу особистісного розвитку учасників НВП
(Результат IІ т/ м)
ІІ. Прогнозування розвитку (Результат IІ т/ м)
Структурно-компонентна модель ІІ технологічного модуля «Аналіз»
-D
-S
-P
-F
( Рез. IІ т/м )
-D
2
+S П-П
-D
1
+D З-С
-S
3
+F М-З
-S
2
+PП-П
-S
1
+S З-С
-S
2
+D П-П
-P
2
+F П-П
-P
1
+P З-С
-P
2
+S П-П
-P
-F
1
+F З-С
-F
2
+P П-П
-F
3
+S М-З
+F
ІІ.
Прогнозування
-D
3
+P М-З
+P
+S
3
+D М-З
+D
III. Завдання та задачі особистісного розвитку учнів
(Результат IІІ т/м)
I. Аналіз особистісного розвитку учнів
Основні проблеми (Результат IІ т/м )
Структурно-компонентна модель ІІІ технологічного модуля «Конструювання»
Основні потенційні можливості
І. Аналіз особистісного розвитку учнів (Результат IІ т/м )
Технологічний модуль: Конструювання завдань та задач особистісного розвитку
Структурно-компонентна модель ІV технологічного модуля «Програмування»
III. Навчально-виховні програми навчального закладу та
класних колективів (Результат IV т/м)
IІ. Завдання та задачі особистісного розвитку учнів (Результат IІІ т/м)
І. Завдання навчально-виховних програм
1. Індивідуальні програми (І-П)
2. Групові програми (Г-П)
3. Колективні програми (К-П)
4. Навчального закладу програми (Н/З-П)
5. Районні програми (Р-П)
6. Міські програми (М-П)
7. Регіональні програми (Р-П)
8. Державні програми (Д-П)
9. Міжнародні програми (М-П)
Цільові
Тематичні
Інтегровані
Комплексні
Тощо.
I. Навчально-виховні програми (Банк програм)
льно
Технологічний модуль: Програмування навчально-виховних програм
батьки
учні
батьки
учні
батьки
учні
II. Завдання та задачі особистісного розвитку учнів
(Результат IІІ т/м)
Технологічний модуль: Моделювання навчально-виховних проектів.
(Результат III- технології)
ІV. Навчально-виховні проекти (Результат V т/м)
ІІІ. Навчально-виховні програми НЗ, класних
колективів (Результат ІV т/м).
педагоги
3. Аналітичний блок
навчально-виховних міні-модулів
педагоги
2. Основний блок
навчально-виховних міні-модулів
педагоги
1. Підготовчий блок
навчально- виховних міні-модулів
І. Учасники навчально-виховного процесу
Структурно-компонентна модель V технологічного модуля «Моделювання»
II. Завдання та задачі
особистісного розвитку учнів
(Результат ІІІ т/м).
Модуль1
Модуль №
Модуль 2
Модуль №
Модуль 2
Модуль №
;№
IV. Проектно-модульний план НЗ
( Результат VІ т/м)
( Результат VІпроекти
т/м)
ІІI. Навчально-виховні
(Результат V т/м).
( Результат III тех. модуля )
Технологічний модуль: Планування роботи учасників НВП
(Результат III- технології)
V. Системно-комплексні плани (Результат VІ т/м)
Модуль1
3. Навчально-виховний проект №n
Модуль1
2. Навчально-виховний проект №2
Модуль1
11
1. Навчально-виховний проект №1
I. Напрямки, форми,
види діяльності
учасників НВП
Структурно-компонентна модель VІ технологічного модуля «Планування»
Структурно-компонентна модель VІІ технологічного модуля «Творення»
II. Завдання та задачі особистісного розвитку
(Результат ІІI т/м)
6. Контрольно-рефлексійний (К –Р)
5. Системно-узагальнюючий (С-У)
4. Оцінно-смисловий (О-С)
3. Адаптивно-перетворювальний (А-П)
МСистемно-узагальнюючі міні-модулі (С-У)
2. Змістовно-пошуковий (З -П)
ІV. Навчально-виховні сценарії
(Результат VІІ т/м)
ІІІ. Основні елементи міні-модуля
7. Духовно-естетичний (Д –Е)
1. Установчо-мотиваційний (У-М)
І. Системно-комплексні плани /міні-модулі/ (Результат VI т/м)
Технологічний модуль: Творення навчально-виховних сценаріїв
IІI. Регулювання і корекція шляхів
управління
виховним процесом
ІV. Оцінка і
контроль
V. Реалізація особистісно-розвивального процесу
(Результат VІІІ т/м)
5. Аналіз результативності НВ процесу в
динаміці розвитку особистості, груп учнів,
класних колективів, навчального закладу
4. Визначення ефективності роботи
педагогічного колективу
(Реалізація задач особистісного розвитку).
3. Моніторинг розвитку психо-соціального
потенціалу учнів навчального закладу
2.Соціально-психологічний супровід учасників
навчально-виховного процесу
1.Реалізація сценаріїв міні-модулів навчальновиховних проектів навчального закладу,
класних колективів тощо (згідно планів)
I. Навчально-виховні сценарії міні-модулів
(Результат VІІ т/м)
Структурно-компонентна модель VІІІ технологічного модуля «Реалізація»
ІІ. Учасники навчально-виховного процесу
Технологічний модуль:
Реалізації особистісно-розвивального процесу
.
Науково-методичні
посібники
Психолого-педагогічний
інструментарій
Комп’ютерна програма “Універсал”
Автор
gymnaziy
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
15
Размер файла
3 148 Кб
Теги
киричук
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа