close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Г. А. В’язовський - учений-літературознавець

код для вставкиСкачать
Г.
А.
В’язовський
–
учений-літературознавець:
Біобібліографічне досьє / Баштанська центральна район. б-ка; Відп.
за вип. Г. І. Борщевецька; Уклад. Н. В. Іщенко. – Баштанка, 2014. – 8
с.
У 2014 році виповнюється 95 років від дня народження Г. А.
В’язовського – літературознавця, критика, поета, уродженця с.
Полтавка Херсонської губернії (нині м. Баштанка Миколаївської
області). Бібліографічне видання, яке ви тримаєте в руках, надає
коротку інформацію про життєвий і творчий шлях нашого земляка;
перелік основних праць науковця та літератури про нього у
наступних розділах: «Син Баштанки», «Про Г. А. В’язовського – в
літературі», «Наукова діяльність Г. А. В’язовського», «Основні
праці Г. А. В’язовського», «Про Г. А. В’язовського – в Інтернетмережі», «З повагою і подякою», «Фотофакти». До видання увійшли
інформаційні джерела, що входять до бібліотечного фонду ЦБС, та
вибірково ті, що виявлені за допомогою бібліографічних
покажчиків. Документи подано у зворотно-хронологічному порядку.
Дане біобібліографічне досьє на вичерпну повноту не претендує.
Видання розраховане на вчителів, студентів, учнів старших
класів та всіх, кого цікавить історія рідного краю.
«Давно вже здається мені, що в характері
Григорія Андрійовича багато чого від
характеру його Баштанки.»
Є. М. Черноіваненко – професор, декан
філологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова.
«Он был таким, что после беседы с ним
хотелось браться за перо."
Анатолій Яні – письменник.
В’язовський Григорій Андрійович народився 2 лютого 1919 р.
у с. Полтавка Херсонської губернії (нині м. Баштанка Миколаївської
області) у селянській родині. Тяжким було дитинство у малого
Григорія. Працював з батьком у радгоспі під Миколаєвом, коня
водив. На втому боявся скаржитися, бо треба було заробляти на
хліб, адже дома залишалися мама, сестри Оля і Маруся, братик
Марко. У 1934 році сім’я переїхала до Кривого Рогу. Григорій
закінчив школу на руднику імені Карла Лібкнехта Криворізького
району Дніпропетровської області, потім вступив до залізничного
ФЗУ.
В 1938 році приїхав до Одеси з наміром
вступити до Одеського медичного інституту,
але
став
студентом
філологічного
факультету
Одеського
державного
університету імені І. І. Мечникова. Початок
літературної діяльності припадає на 1939
рік, коли вийшли друком його перші вірші.
У 1942-1944 рр. Григорій Андрійович –
курсант Харківського військового училища
хімічного захисту Червоної Армії. Учасник
Великої Вітчизняної війни, учасник боїв за Фото 1945 р. м. Одеса
Берлін. Нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня,
двома орденами Червоної Зірки, медалями. У 1947 році Г.
В’язовський закінчив філологічний факультет і у 1951 році
аспірантуру при кафедрі української літератури Одеського універси-
1
тету імені І. І. Мечникова, де працював з 1949 року. З 1957 р. –
доцент, завідуючий кафедрою української літератури, з 1966 –
завідуючий кафедрою теорії і методики літератури, з 1962 –
проректор з навчальної роботи. У 1947–1951 рр. працював
завідуючим літературною частиною Одеського державного
драматичного театру ім. Жовтневої революції (нині театр ім. В.
Василька). Працював відповідальним редактором альманахів
«Літературна Одеса» (1955 – 1957 рр.) і «Горизонт» (1975 р.). Член
Національної Спілки письменників України з 1962 р.
Помер літературознавець 25 лютого 1996 р. Похований на
Димитрівському кладовищі в Одесі.
Григорій Андрійович В’язовський // Білик, Б. І., Гриненко, Т.
В. Баштанському роду нема переводу. Кн. друга. – Миколаїв:
Видавець Лев Траспов, 2014. – С. 74 – 83.
Полтавчук, В. Г. Неминущість минулого / В. Г. Полтавчук. –
Одеса: «Астропринт», 2009.
В’язовський Г. А. : біографія // Енциклопедія Сучасної
України. Т. 5. – К., 2006. – С. 243.
Зленко, Г. Как много значит слово / Г. Зленко // Веч. Одесса. –
1994. – 3 февр.
В’язовський Григорій Андрійович // Українська літературна
енциклопедія. Т.1. – К., 1988. – С. 368.
Григорій В’язовський // Письменники Радянської України.
1917-1987. Біобібліографічний довід. – К.: Рад.
письменник, 1988. –С.123.
В'язовський
Григорій
Андрійович:
біобібліографічний покажчик / Упоряд. Олена
Григорівна Нуньєс. – 2-ге вид. – Одеса :
Видавництво ОННБ ім. М.Горького, 2013. – 52 с.
– (Письменники Одеси; Вип.33).
Клочек, Г. У прикордонній зоні двох наук /
Г. Клочек // Вітчизна. – 1983. - № 8.
2
Коротич В. Григорієві В’язовському – 60 / В. Коротич //
Горизонт. – Одеса. – 1979.
Богданов, А. Широкому читателю – о теории литературы /
А. Богданов // Вопросы литературы. – 1962. - № 9.
Григорій Андрійович В’язовський – професор, доктор
філологічних наук, літературознавець, теоретик літератури,
дослідник психології художньої творчості. Після захисту
докторської дисертації (в Київському університеті ім. Т. Г.
Шевченка)
«Специфічні
закономірності
творчого
труда
письменника» (1967), Г. А. В’язовський організував в Одеському
університеті імені І. І. Мечникова нову кафедру – кафедру теорії та
методики викладання літератури (1967). Був проректором
університету з навчальної роботи у 60-х роках.
Професор Г. А. В’язовський приділяв велику увагу роботі з
науковою молоддю, творчо керував аспірантами, був мудрим і
уважним порадником не тільки для них, але й для колег. Брав
активну участь у роботі двох спеціалізованих рад із захисту
дисертацій з філології: кандидатських – в Одеському університеті,
докторських – в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН
України. Григорій Андрійович був одним з авторів і науковим
редактором підручника «Теорія літератури» (1975 р.), за яким
складали іспити всі студенти-філологи.
Значний
внесок
в
історії
шевченкознавства залишила видрукувана
двома виданнями (1960, 1963) біографія Т. Г.
Шевченка, виконана з ініціативи доцента В.
З. Несторенка до 150-річчя від дня
народження
поета
колективом
співробітників
кафедри
української
літератури
Одеського
державного
університету імені І. І. Мечникова.
3
Відповідальним редактором був Г. А. В’язовський. Четверту главу
«Т. Г. Шевченко на засланні» написав доцент В’язовський Григорій
Андрійович.
Крім статей в газетах, журналах, альманахах, літературознавчих
збірниках, у нього вийшло чимало окремих книг, присвячених
творчій письменницькій праці: «Письменник і життя» (1959),
«Літературно-художній тип і його прототип» (1962), «Специфіка
творчого труда письменника» (1964), «Питання психології творчого
труда письменника» (1966), «Орбіти художнього слова» (1969), «Від
життя до художнього твору» (1979), «Творче мислення
письменника» (1982), «Світ художньої літератури» (1987). У
матеріалах Міжнародної наукової конференції, яка відбулася у
Бердянську 25–26 вересня 2014 р., тема якої «У тридев’ятому
царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа», присутні
посилання на роботу Г. В’язовського «Метод і стиль». Це говорить
про авторитетність і актуальність його наукових праць.
Світ художньої літератури / Г. А. В’язовський. - К.: Дніпро,
1987. – 252 с.
Творче мислення письменника: дослідження / Г. А.
В’язовський. - К., Дніпро, 1982. – 335 с.
Вiд життя до художнього твору: Лiтературно-критич. нарис / Г.
А. В’язовський. - К.: Рад.письменник, 1979. - 238 с.
Теорія літератури: Підруч. / Г. А. В’язовський. – К., 1975.
Орбіти художнього слова: Творча культура письменник / Г.
А. В’язовський. – Одеса, 1969.
Питання психології творчого труда письменника: конспект
лекцій спецкурсу на допомогу студентам філологічного
факультету / Г. А. В’язовський. – Одеса, 1966.
Специфіка творчого труда письменника / Г. А. В’язовський. –
Одеса, 1964.
Літературно-художній тип і його прототипи / Г. А.
В’язовський. – К.: Держлітвидав, 1962.
4
Тарас Григорович Шевченко. Біографія / Г. А. В’язовський. –
К., 1960.
Письменник і життя / Г. А. В’язовський. – Одеса, 1959.
Композиція поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки» / Г. А.
В’язовський. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1957.
Історія філологічного факультету [Електронний ресурс] //
Сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. –
Електронні дані. - Режим доступу:
http://www.docme.ru/doc/110405/istoriya-filologicheskogo-fakul._tetaonu-im.-i.i.mechnikova, вільний. – Назва з екрану.
Полтавчук, В. Г. Спогади. … У таланті і любові
[Електронний ресурс] / В. Г. Полтавчук // Сайт філологічного
факультету Одеського національного університету імені І. І.
Мечникова.
–
Електронні
дані.
Режим
доступу:
http://philolog.onu.edu.ua/uk/memory/poltavchuk-.html, вільний. –
Назва з екрану.
Дорбалюк, Н. Искры памяти. Незабываемое [Электронный
ресурс] / Н. Дорбалюк // Блог – Микола Дорбалюк. – Електронные
данные. – Режим доступа: http://www. dorbaluk.at.ua,свободный. –
Название с экрана.
Яни, А. Он был таким, что после беседы с ним хотелось
браться за перо [Электронный ресурс] / А. Яни // Литературный
портал.
–
Електронные
данные.
–
Режим
доступа:
http://www.proza.ru, свободный. – Название с экрана.
«Он навсегда в памяти тех, кого подхватил когда-то на
крутом повороте, взял под свое крыло и вывел на путь творчества
и активной жизненной позиции».
М. Дорбалюк – колишній студент філологічного факультету Одеського
університету імені І. І. Мечникова.
5
«Будь-який мій спогад про Григорія
Андрійовича
В’язовського
неодмінно
«озвучується» невіддільними від постаті
професора словами: «Розумієте, в чім річ?...».
Здається мені, що якби це запитання, уперше
почуте мною ще в студентську пору, пролунало
із уст Григорія Андрійовича нині, я зміг би на
нього відповісти. Сказав би коротко і просто:
«Розумію. У таланті і любові…».
В. Г. Полтавчук – кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри української літератури філологічного
факультету Одеського університету імені І. І. Мечникова, член Національної
спілки письменників України.
"Хорошо помню его веселое лицо с выcоким лбом и серебристой
взъерошенной прической, с тепло и искристо светящимися сквозь
линзы очков приветливыми глазами. И пусть другие преподаватели
филологического факультета, где я прошел весь курс наук, были
наиграно улыбчивы, порой иронично и горделиво посматривая на
студентов свысока, зато всегда ощущалось, что улыбка
профессора Григория Андреевича Вязовского была добродушной,
искренней и бесхитростной.Я прохожу по Польскому спуску
(бывший спуск Кангуна). А вот и дом № 6-А. Высоко на стене
белеет мемориальная доска, на которой золотыми буквами
высечено: "В цьому будинку з 1970 по 1996 р. жив письменник,
відомий вчений, профессор Григорій Андрійович В’язовський (1919 –
1996 рр.)".
А. Яні – письменник.
6
В. Полтавчук «Балада про в’яз»
“Пам’яті професора Григорія Андрійовича В’язовського"
Зродивсь у степу – на привільнім роздоллі.
Не прагнув до лісу, хоча й заганяли туди.
Благав небагато в примхливої долі:
Лиш сонця для крони, а ще – для коріння води.
Коріння ж у нього – міцне і жилаве,
А крону, до речі, той в’яз неув’язнену мав:
У чисту блакить розпросторена рвійно,
Сягала вона щонайвищих небесних заграв.
Судилося в’язу себе пережити:
Він міг би упасти не раз в круговерті війни,
Його намагались зламать суховії,
А ще – дроворуби шляхи заступали до сивини.
Не впав, не зламавсь і уникнув сокири.
Щоправда, недосвіт дочасний на крону осів,
Щоправда – коріння йому підрубали,
Та він, сивочолий, до сонця всміхався, як він лиш умів.
Таким і стоїть він у пам’яті світлій:
Із серцем зеленим – чи літо довкруг, чи зима.
Стоїть і стоятиме завжди й незрушно:
У пам’яті серця роботи сокирі нема...
7
8
ЗМІСТ
Син Баштанки ………………………………………………
1
Про Г. А. В’язовського – в літературі ………………………..2
Наукова діяльність Г. А. В’язовського ……………………... 3
Основні праці Г. А. В’язовського …………………………….4
Про Г. А. В’язовського – в Інтернет-мережі …………
5
З повагою і подякою ………………………………
5
Фотофакти ………………………………………
8
56101 Миколаївська обл.
м. Баштанка, вул. Театральна, 4
тел: 2-76-32
E-mаil: biblioto@yandex.ru
Автор
biblioto
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
63
Размер файла
8 313 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа